__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


• •

BISIKLETLI YA$AM'DAN MERHABA ilk say1m1z1n heyec am, c;o~kusu ve amator ruhu ile birlikte huzurlanmzda olmaktan son derece mutluyuz. $u an bu sat1rlan okuyorsamz, dergimizden haberdarsm1z ve bir ~ekilde heyecamm1za siz de ortak olmu~ s unuz demektir. Bisikletli Ya~am dergisi, motorlu arac; trafigine kapah, ic;erisinde sadece bisiklet y olu olan bir kent. Sakinlerinin tek bir amac1 var, bisikleti ya ~am tarz1 haline getirmi~ insanlarla birlikte yolda olmak ... Ben Erhan Ac;ar ve ~u an bisikleti ile Avrupa turunda olan ibrahim Sertac; Kasaplar, bu yolculuga iki ki~i ba~lam1~ olsakda, yolun bize yeni dostlar ve hikay eler verec eginin farkmday 1z. Ba~ta

henuz hic; bir say1s1y aymlanmam1~ bir dergi olmam1za ragmen roportaj istegimizi geri c;evirmey en Hollanda'h gezgin ve fotografc;1Will co Van Herpen'e c;ok te~ekkur ederiz ... Gokhan Kutluer'e ilk say1m1zda sundugu d estegi, oykUieri ve y az1lan ic;in te~ekkur ederiz, c;ok ozel bir adam ... Kapak fotograf1m1z1 c;eken, bu derginin proje a~amasmda fikirsel olarak bize c;ok destek olan Faruk Eker'e ve kapak guzeli Fatma Fidan'a c;ok te~ekkur ederiz ... Ba ~ ak

Bulut ve Rahman

Karata ~·a

katkllanndan dolay1 c;ok te~ekkur ederiz ...

Kevser Seri'ye proje a~am asmda verdigi destek ve sundugu onerilerden dolay1 te~ekkur ederiz ... Buyuk Ostat, fotografc;1 ilker KOI'e c;ok te~ekkur ederiz ... Willco Van Herpen roportajmm c;evirisinde destek olan e~im Tugba Ac;ar'a te~ekkur ederiz ...

Ve sizlere ~i mdiden gostereceginiz tu m ilgi ic;in te~ekkur ederiz ...

Erhan A<;:AR & ibrahim Sertac; KASAPLAR

www.baspedala.tv www.bisikletliyasam.com


BU SA YIDA NELER VAR

Willco Va n Herpen ile Bisikletli

Ya~am

••

Gokha n Kutl uer ile Bisiklet OykOieri Trafik Kazalannd a Kaybettigimiz Dostlanm1z Bay Brooks ve B17 Efsanesi Bisikletli Filmier


MTB CILGINLIGI NASIL BA$LADI 1974'de California Marin County' de bisiklet yan~<;Jian Gary Fisher ve Charles Kelly, bisikletlerin asfalt veya duzgun yollar d1~1nda do kullanJimasJ gerektigini du~unup bir Schwinn Excelsior ile Tamalpais Dag1'n1n patikalanndan a~ag 1 <;:Jig1n h1zlarla inmeyi hobi edindiler. Bu ini~lere Joe Breeze ve Tom Ritchey de kahhnca, sonradan toplama yan~lan duzenlenmeye ba~lad1. Bunlara toplama denmesinin nedeni, her ini~ten sonra dag1lan bisikletleri toplamak gerekiyordu. Ozellikle kontr-pedal frenler i<;:indeki gres yag1, a~m JSJdan sJvJ i a~JP ak1nca fren sisteminin tekrar a<;1hp yaglanmas1 ka<;JnJimaz o luyordu. 197 6' do yon~ lara ilgi iyice artm1~t1 . Olkenin her yerinden gelen b isiklet<;iler, Fairfax yak1nlanndaki Cascade Fire Trail ' de muthi~ sura tlerle 3 milde 500 m. irtifa kaydederek yan~JyorlardJ. 1979' do art1k Marin County'deki yan~l ar festivale donu~tu ve TV 'den yayJnlanarak tUm dunyaya yeni b ir bisiklet p atla masJnl mujdeledi. K1saca Clunkers olarak do tan1nan Schw1nn Excelsior art1k bu ko~ullara dayanamaz olmu~tu. Kadrolar k1nhyor. frenler k1sa surede bozuluyordu. 1975'de Gary Fischer bisiklete 5 vites, balata fren ve motorsiklet gidonu ile fren elc ikleri ekledi. Vites kollann1 do uygun bir b ir yere yani gidona takma fikri yine Gary Fischer'1ndi. 1981 y1hna gelindiginde Marin County bolgesindeki garajlarda bir k1r aktivitesi o larak ba~layan "dog bisikleti" projesi zamanla seri uretimi yap1lan bir 0r0ne donu~ur.


Kaliforniyah Specialized firmas1 1981 y1hnda 500 adet Stumpjumpers model dog bisikleti Oretir ve tamam 0<; haftada sat1l1r. Bunlardan bir tanesi bugun Sm ithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Muzesil nde sergilenmektedir. Bisiklet piyasas1n1n onemli oyuncu lan bu yeni pazan iyi gorur ve bu a landa bir "alt1na hucum" devri ba~lar. Her firma dog bisikleti Oretir ve sadece b irka<; y1l i<;inde uluslararas1 b ir pazar olu~ur.

1985 y1h verilerine gore o yll Amerika do satllan tom bisikle tlerin %5 i dog bisikle tid ir. On y1l sonra ise dog b isikletinin pazar pay1 %95 e ula~m1~t1r. I

1

1

1988 y1hnda ingiltere de sat1lan 2.2 milyon bisikletin %15 ini dog bisikle ti modelleri o lu ~turmu~tur. Sadece iki y1l sonra, 1

I

1990 y1hna gelindiginde dog b isikle tinin pazor pay1%60 a c;: 1km1~tlr. Ve nihayet 1996 y1hnda dog bisikletL olimpik bir spora 1

do nu ~ur.

Bu yeni oyuncak iyi b ir damar bulur. Gene;: ku~ag 1 do mukemmel bir ~e kil de yakalar. Artlk herkes bundan b ir tone almak istemektedir.

Dog bisikletL b isikletin yeniden populerle~mesine buyuk katk1da bulunur. Bisiklet, pratikligi ve kull an 1 ~ hh g1 ile yeniden herkes ic;:in ula~1labilir hale gelir.

Robert Penn - It's All About The Bike kitab1ndan derleyen/c;:eviren: ibrahim Sertac; KASAPLAR

...' . . . ..

~

â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

4


BAY BROOKS VE B17 John Boultbee Brooks 1866'da ingiltere'nin Birmingham kentinde kurdugu ~irketinde deriden ko~um tak1mlan ve a t egerleri imal etmeye ba~lar. 1878 y11inda, kendisi de bir a t binicisi olan Brooks'un ula~1m arac1 o larak kullandig1ah vefat eder. Yeni bir at ic;in masraf yapmaktansa Bay Brooks, i~leri ni gorebilmek ic;in bir sureligine bir bisiklet edinir. Boylece o donemdeki pek c;ok ki~i gibi o do kendi "demir at1n1" bulmu~ olur. Ostelik bu, her gun yem verilmesi gerekmeyen, saglam bir att1r. Belki de tek kusuru, son derece konforsuz o lan tahtadan selesidir. Bay Brooks, bu rahats1zligl gidermek ic;in bir ~eyler yapacag1na yemin eder. 1882 y11in1n Ekim ay1nda ilk sele patentini a lmak Ozere ba~vurusunu yapar. Ba~vurusunda ~oyle der:

"iirunum yap• olarak iki ve u~ tekerlekli ara~lar i~in uygundur. Daha fazla konfor ve uzun; surekli kullamm o/anag1 saglamaktadlf." Bay Brooks B17 selesini ilk kez 1896 y11inda duyurur. Oretimi gunumuzde halo devam e tmekte o lan B17 belki de bisiklet tarihinin en uzun soluklu komponenti o lma Onvan1n1 ta~1ma ktad1r. 20. yy boyunca Brooks firmas1 sele alt1c;antalar, kadro c;antalan, heybe, centilmenlerin vazgec;ilmez aksesuan o lan deri sigara kiliflan ve hatta mobilya bile Oretmi~tir. Bir k1sm1 Raleigh firmas1na ait o lan Brooks ~irketi y1llar ic;inde birkac; kez el degi~tirmi~ olsada B 17 selesinin Oretim standort ve kalitesinden hie;;: bir zaman vazgec;ilmemi~tir.

J.B. Brooks & Co. Ltd.

-r;'.}

Established 1866

s

a;.e

L:."«~"··

b

:<r

°


1970'1ere kadar yakla~ 1k elli y1l boyunca Brooks B17, profesyonel kullamcllann ve yan~<;:llann <;:ogunun tercih ettigi bir komponent ol mu~tur.

1970'1erin o rta lanndan itibaren eritilmi~ plastik, titanyum, kevlar ve sprey silikon jelden o l u~an malzemeler sele uretiminin hizmetine sunulur. Bu, olagan bir geli~med ir. Bu ~ekilde uretilen sele ler daha hafif ve daha ucuz olur. Art1k deri sele kullanmak yaln1zca bir tarz, bir modo o larak kahr. 1995 y1hnda bisikletimle dunya turu yapt1g1m donemlerde tUm deri sele ler g ibi B17 de populer olmayan b ir tercihdi. K1ta lararas1 yolculuk yapan baz1 turcular dl~1nda cazibesini yitirmi~ti. Turum boyunca 40.000 kilometreden daha fazla mesafeyi b u sele uzerinde ge<;:tim. Hi<;: agnm, hi<;: rahats1zhg1m olmad1 demiyorum. Bazen hafif agnlar ka<;:1n1lmazd1r. Ama hi<;: ger<;:ek anlamda buyuk bir ac1<;:ekmedim.

2002 y1hndan itibaren B17 sat1 ~l annda yukseli~ ba~lad 1 ve baz1 kadro ureticilerinin de te~vi ki ile B17 yeniden tan1nmaya ba~lad1. Gunumuzde Brooks, kendi bolgesinde kalan ve neredeyse tUm Birmingham'da bisiklete yonelik uretim yapan son kurulu~ o larak kald1. Deri sele ve biraz da b isiklet aksesuan uretimi yapmaya devam etmekte.

J


---

--

- ~.;-

----'

-

~orucu ge~en. gun.Qn. urdLn.dun. ~or utmqh ken.di.n.i. oruyu. Gn.ce 6i.ru~ ~u ...

CUe temi.~ h.uuu ~on.ru du. CJ umum. <ilrhk,

n.u6~L n.ormule don.uyordu.

CJerk eden. turuftu olmuk i.y i. g elmi.~ti.. <Do n.en. pedullunn. HklLg Ldeg i.l, 6eyn.i.n.dekl du~Qn.celerdi. 6u defu kul6i.n.i. ~orluyun.. "~Lk di.~i.n.i." di.yen.leri.n. ~e~ to n.lunn.u kurqh uldLg Lemi.rleri.n. yun.blurL. ~ urHldL un.i.den.. <J-lareket etmi.~ le rdi. urhk. <2 n. ~e udi.g i.y di. 6 u; do n.up Q~ g i.di.~ ... Gokhan Kutluer www.bisikletoykuleri.com


T.C. •

CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI •

v

<;evre ve ~ehircilik Bakanhgt, belediyelerin b isiklet yolu projelerine toplam 4 milyon 718 b in lira finansman destegi sagladt. <;evre ve ~ehircilik Bakanhgt' nd an yaptlan yazth a<;:tklamaya gore, trafikten kaynaklanan hava kirliliginin azalttlmast, gOrOitu kirliligi, kOresel tstnma Ozerinde olum lu etki yaparak insan saghgtntn ve <;:evrenin korunmast a<;:tstnd an onem ta~tyan, ekonomiye de olumlu katktlan olan bisiklet kullantmtntn yaygtnla~ ttnlm as t i<;:in haztrlanan projelere d estek veriliyor. Bu kapsamda 145 bisiklet yolu projesinin inceledigini belirten Bakanltk, projelerden uygun gorOienlere ~ u ana kadar toplam 4 milyon 718 bin lira finansman destegi sagladtklannt duyurdu.


- - -

--

- ~.J;;i;o

-~-

1)ah.a on.ce farklt ~eh.Lr lerde bulun.mu~tu. 9-tan.L ~u L~Ln.de n.efe~ altn.amayan.lardan. ... GrLyL ~eume~e de, h.er defmmda h.eyecan.lan.dtrm~h on.u elLn.L tuttugu kadmlar. ~Ln.e de Hcak 6Lr gulu~O.n. yerLn.L tutama~dt en. h.aual~t 6Lle. CUe ~LmdL ... 1)ogaya Llk defa bu kadar yakmdt. s>agmdakL muh.te~em den.L~ man.~armtn.a don.O.p bakamamt~h dah.L h.en.O.~. C9n.ce ye~Lle doymak L~tedL. ~~un. u~un. L~Ln.e ~ekh temL~ h.auay t. ~aln.t~dt. 1)o.~o.n.du yen.Lden.. <:b>u ~efer h.er ~ey tmarladtg t g LbL olacakh. Tie yaln.t~ltk uhyordu kadraj mda, n.e de 6Lr Lh.an.et ~en.aryo~un.da ... Gokhan Kutluer www.bisikletoykuleri.com


. FIXED CILGINLIGI Birbirinden guzel renkleri ve d izaynlan o lan, bazen yuksek profile sahip jantlan olan, herhangi b ir vitesi ve hatta freni bulunmayan, yolda denk geldiginizde donu p tekrar bakt1g1n1z o b isikletlere, Fixie yo do Fixed deniyor. Bu isim, b isikletlerin Fixed Gear o lmas1ndan kaynaklan1yor. Yani, arka d i~liler, arka tekerlege sabitl enmi~ -fixeddurumdadlr. Bu b isikle tler, s1khkla Single Speed yani vitessiz veya tek vitesli diye ge<;:en b isikletlerle kan~t1 nhrl ar. Ancak, b u vitessiz bisikletlerde di~ l il er arka tekerlege sabitl enmem i~ o luyor ve ha tta on veya arka frenleri de olab iliyor. Siz pedal <;:evirmeyi b 1rakmak istediginizde b lrakabiliyorsanlz, o bisiklet Fixed d egildir. Arka tekerleginiz bo~ta donebiliyorsa ve d onerken ayn1 anda pedah do <;:evirmiyorsa, o bisiklet tek v itesli yo do vitessiz b isikle t dediklerimizdend ir ve bu bisikletlerin baz1lannda kontra-pedal diye b ilinen yontemle frenleme yapmak m umkun. Yani, p edah geri <;:evirmek istediginizde, arka tekerleginizle fren yapm1~ o luyorsunuz.

Fixed bisikletler, genel itibariyle on ve arka freni bulunmayan, bir donem bisikletli postaCIIann do kulland1g1ve eski bisiklet modellerinde s1k<;:a rastla na n kontra-pedal sistemi ile frenle m e yap1labilen, arka tekerlegi donerke n pedah do donduren bisikletlerdir. Baz1lann1on fren tak1 lm1~ ha lde de gormeniz mumkun. Kullanlclnln tercihine kalm~ bir durum. Fixed b isikletlerde arka tekerlek ve pedal, birbirinden bag1ms1z hareket etm ez. Pedal <;:evirmeyi b 1rakmak isterseniz, pedala gO<;: uygulamay1b1rakman1z gerekir.


Pedallar tekerlekle beraber donmeye devam edeceginden, ayaklann1z do o pedallann Ozerinde donmeye devam edecektir. ister ayaklanniZI yanlara ay1nn veya yukon toplay1n, ister gO<; uygulamadan pedallann Ozerinde btrak1n, b isiklet bir sure daha gitmeye devam edecektir. Pedala, bacaklanniZin farkh kas gruplann1 kullanarak ters yonde gO<; uygulad1g1nlzda ise fren yapm1~ oluyorsunuz ve bisikletiniz yava~l amaya ba~hyor. Velodromyan~<;:1lann1n do kullandiQI bu bisikletleri ~ehir i<;:inde kullanmak o ld uk<;:a tehlikeli. Yeni ba~hyorsan 1z, b isiklet yollannda ah~maya <;:a ll ~rrlanlzda fayda var.

H1zlanmak c;:ok zevkli ama ayn1c;:abuklukta duramazsan1z b ir kazaya sebep o lman1z oldukc;:a muhtemel. Hele egim olan bir yolda hlzlan1yorsan1z, bu i ~ i n uzman1 olmu~ o lman1z gerekiyor. Aksi takdirde, aniden kar~ 1 n 1za <;:lkabilecek herhangi b ir ~eye c;:arpma olaslhg1n1z c;:ok yuksek.

Aktif kulla n mamakla beraber, ben de bir Fixed bisikle t sahibiyim. Fazio h1zh b ir tempoda o lmayan, b iraz gezinti tadlnda sOrO~ I ere <;:1k1yorum. Skid denilen teknikle yava~lamay1 halo beceremiyorum ama olsun. _.c..._, Bisikletimi c;:ok seviyorum ve her bisiklet tutkununun bu bisikle tlerden -:;:;z~bir tone almas1n1 ve o sOrO~ hissini tecrube etmesini isterim.

Gokhan KUTLUER www.dengetekeri.org

â&#x20AC;˘


ICINDEN BISIKLET GECEN FILMLER BiSiKLET HIRSIZLARI Vizyon Tarihi: 13 Arahk 1949 Yap1m1: 1948 - ita lya TOr : Dram , Su<;: Sure : 93 Dak. Yonet men : Vittorio De Sica Oyuncular : Lamberto Maggiorani , Enzo Staiola , Lianella Corell , Checco Rissone , Sergio Leone Senaryo : Vittorio De Sica , Cesare Zavattini , Suso Cecchi D'amico , Adolfo Franci , Oreste Biancoli , Gerardo Guerrieri Yap1mc1: Vittorio De Sica , G iuseppe Amato Diger Adi : Bicycle Thieves

Film Ozeti i~siz olarak gezen A ntonio Ricci, i~ bulmas1ndan sonra bir b isiklet sat1n allr fa ka t i~ ic;in gerekli olan bisikleti bir afi~i yap1~t 1 rmaya c;all~ ti QI s1rada c;a l1n1r. Polise giden Antonio, polisin h1rs1zlan kendilerinin aramalann1 gerektigini duyunca 10 ya~1ndaki oglunu yan 1na a lip Roma'y1 do l a~ arak bisikletlerini a rarla r.


~a..

...... """"'JWOoi>'--'--

~..

Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014 Yap1m1 : 2012 - Almanya , SuudiArabistan TOr: Dram Sure: 98 Oak. Yone tmen: Haifa AI-Mansur Oyuncular : Reem Abdullah , Woad Mohammed , Abdullrahman AI Gohani , Ahd Kamel , Sultan A I Assaf Senaryo : Haifa AI-Mansur Yap1mC1: Gerhard Meixner Diger Adl : Wadjda

Film Ozeti Filme ad1n1 veren Vecide, her gun ye~il. guzel bir bisikletin sergilendigi Riyad ' daki bir oyuncakc;1 dukkan1n1n vitrininin onunden gec;en 10 ya~1 nda ki kuc;uk bir k1z. K1zlann b isiklete b inmesi yasak olmas1na ragmen, Vecide bisiklet sat1n almas1na yetecek kadar para kazanmas1n1 saglayacak bir plan yapar. Bu paray1 kazanabilmek ic;in tek yol Kuran okuma yan~mas 1 na kat1lmaktlr; ancak rakipleri zorlu olunca onion yenebilmek ic;in ba~ka bir yol bulmak zorunda kala cakt1r.

-.

~

\

'

.... . •

4

-- ..

..

• •

....

l

WADJDA - VECIDE

**** ~. . --··¥ ****

****... -·IUII"' ****

~.- .

"

...

--

.. . ..

. . .... ..

'

~

...

.. " ,;.~.· ' •

A•

...

\

. .... . . ........ . · '!. .., ...

L

..:J >.

... " ...

'

,.;

o•

~.

• •

,. . '...

'· 4

'

~

.. .,.

~~

,

I

..

I

I •

.... -

~

.• , -.·

....

..

.. .

. . ~·

..,.

.. ' •

,• . •..• . . ,.,._ ''1. • • '

,. •

.• •

r.,,..... _ . , .·.... . . . .......... ... ·!·. -

... ....., "'r.:.. ~·

...-·. . ... . ,... ,.. . ............ . · .. • '

'

• •

~

-'fl/'o ...

~·.

. . ..

• •

\

'\

..,...

'

~

• ...

. . ..,

· ..

~ ...

.. ....J.

• ••

~

'"..

••

.... ...... ,

• ........ .'

..,.....~

......

~

"'

........· . . . .:, .... · "

~t

..

~

.

, ... . . .. .-- .·. .'..·'.,,.,·..,..' .... .

..:-. :. ,.., _, • •" ,.* ·. • . "'-' .'... : • • •• • • ~-

-- ~··

-~

.

. .~~, ... .... ~ • >1' . . .. ~ ~........ ~ -.,_...,_ .....·~

.


• •

WILCO VAN HERPEN ILE BISIKLETLI YA$AM Merhabalar Wilco, seni bin:;ogumuz <;ok yak1ndan tan1yor, TUrkiye' nin he men her belgesine giderek kendi kOitOrOmOzO, yemeklerimizi b ize tan1tp, deneyimlerini de aktanyorsun. Sadece gezi ve yemek degil, fotograf<;11ik Ozerine yapt1g1n programlarla do bizleri bilgilendiriyorsun. Ekrandan izleyiciye ge<;en Slcakligln ve samimiyetin ile ayn bir yerin var kalbimizde. BugOn seninle bisikletli ya~am Ozerine konu~mak istiyoruz.

ilk olarak, bisiklet senin hayatlmn neresinde duruyor, senin i~in ne ifade ediyor? Hollanda' ll bir insan i<;in bisiklet kullanmak ku~l ann u<;u~u , maymunlann agac1 gibidir, hayat1m1Z1n bir par<;as1dir. c;:ocuklugumdan beri bisiklet kullan1nm. San1yorum, bisiklet kullanmay1 egrendigimde 4 ya~1ndayd1m. Bisiklet b izim kOitOrOmOzOn ve hayat1m1Z1n bir par<;as1. Sanki bisikletle dogdugumu~uz, bisiklet Hollanda'll insanlar i<;in o kadar enemlidir. Holanda'll bir insan1n ki~i ba~1 ortalama 2 b isikleti oldugunu dO~OnOyorum. Birisi gOniOk trafikte kullanmak i<;in, digeri ise eglence ama<;ll kullanmak i<;in. 13 ya~1ndayd1m, k1~ sonu veya ilk baharlardL hava <;ok soguktu ve f1rt1na vardi. ROzgar <;ok gO<;IOydO, deli gibi yagmur yag1yordu, anneme beni okuldan allp a lamayacag1nl sordum. Onun cevab1: Hay1r Wilco, b isikletin ile gelebilirsin ... Bu durumdan tabikide memnun degildim fakat bu bizim i<;in bisikletin ne o ldugunun ve ne o lacag1n1n bir gestergesidir. Hava iyi yada ketO o lsun b izler i~e, okula, partiye yada herhangi bir yere bisikletle gidecegiz. Genelde arkada~ l anmla birlikte okula bisikletle giderdik, <;ok eglenir, okul hakk1nda konu~ur, sporla ilgili yada a~1 k o ldugumu k1zlar hakk1nda konu~urduk. Bizler bora, diskoteke bisikletle gideriz, bunun bir avantaj1polis sizi durduramaz. Diskotek 8 kilometre uzaktadir ama geri denerken yol en az 3 kilometre uzar genelde .. . Bisiklet terapinin bir yolu gibidir. Okuldaki keto egretmenler hakk1nda konusur, onlarla nas11 ba~a <;lkbilecegimizi tart1 ~1 nz. Evde herhangi b ir problem varsa bisiklet arkada~lann1z size iyi tavsiyeler verir.

Bu ulusal ula~1 m aracan1n ba~ka bir avataj1 ise kondOsyon, kondOsyonum ge<;mi~te de iyiyidi ve halo <;ok iyi. Bizler spor olsun diye dO~Onerek okula yada i~e bisikletle gitmiyoruz. Bu bir zorunluluk. Dog bisikleti ile dogada b ir tura <;1ktlg1m1Z zaman spor amaCI ta~1yor. Armsterdam ve Hollanda bisikletli insanlar i<;in bir cennet . Gideceginiz her yerde bisiklet yollan, b isiklet rotalan var veezellikle yaz aylannda baz1 insanlar b isiklet allp tatile <;1k1yor.


Senin tarzm hang I bisiklet tUrune yakm, dag bisikleti mi, ~ehir bisikleti mi, yoksa yol bisikleti mi? Hollanda'da ya~arken b ir yerden ba~ka bir yere g itmek ic;:in genelde "normal" tarzda bisiklet kullan1yordum. $ehir b isikleti ile yol bisikle ti aras1ndaki fark1 tam anlayamasamda kullandlg lm bisikletin ~ehir bisikleti o ldugunu san1yorum.

Bisikletin guniUk hayatta onemi sence nedir? Benim ic;:in b isiklet ula~1m 1n en mOkemmel yoludur. He m ucuz, he m eglenceli hem de saghg1n1z ic;:in iyi. Ne yaz1k ki, istanbul bisikle t ~ â&#x20AC;˘ ic;:in uygun b ir ~e hir degil. Ben denedim, bir ., 1 dag b isikleti kulland 1m ama arac;:lann ~~ ~ egzozlanndan zehirlendim. BugOnki kondisyonumu Ho lla nda'da ya~arke n bisiklet kullanmama borc;:luyum.

WiLCO VAN HERPEN KiMDiR

Wilco Van Herpen, Hollanda'da dogdu. Kariyerine baba meslegi olan a~c;1hk ile ba~ l ad1. Hollanda'n1n b irc;ok onemli resto ran1nda 0~9 1 olarak c;ah~t1ktan sonra hayat1nda onemli b ir degi~ ikli k yaparak p rofesyonel fo tograf<;lhga adim attl. GOney Afrika'y1 ve b irc;ok Avrupa Olkesini fo tograf<;l olarak gezdi. 1999 y1hnda TOrkiye'de ya~amaya ba~layan Wilco Van Herpen, o zamandan beri fo tograf<;illk, TOrk ve Hollanda radyo ve televizyonlan ic;in haber muhabirligi yap1yor. 2000 y1hnda. Birle~ ik Heyecanlar ~irketi nde ~afak Bakka l ba~oglu ve ekibi ile b irlikte "Kac; 1 ~ Plan1" adh program1n sunuculugunu Ostlenerek, TRT 1, TRT 2 ve TRT INT kanallannda yay1nlana n bu p rogra m araCIIIglyla tom TOrkiye'yi do l a~t1 ve izleyicilerine TOrkiye'de gezilecek yerler konusunda tavsiyelerde bulundu. 2003 y1hnda, TY8'de "Wilco'nu n GozO" adh p rogram1haz1rla maya ba~ l ad1. Bu progra m do yay1nladlgl "Avrasya Maratonu" konulu haber ile odOI kazand 1. 2004 y1hnda istanbul' do kendi kurd ugu b ir restoramn a~<;1hg 1 n1 yapt1. 5 dil konu~an Wilco Van Herpen. 2006 y1hndan beri iZ TV' de Wilco'nun Karavan1 p rogram1n1n1 haz1rlay1p sunuyor.


Dogaya kar~1 sorumlulugun ve kayg1n1n, bisiklet ile ili~kisi sence nedir?

Kesinlikle bu to rt1 ~1lmoz. Bisiklet e n c;:evre dostu ulo~1m o roc1d1r. Dogo ve sogllg1n1z ic;:in en iyi o rkodo~t1 r. Aynco, cuzdon1mzo do dosttur... Yoni b ir kozonmo durumudur. Ne yoz1k ki, TUrkiye' de bir c;:ok yer b isikleti gunluk bir u l o~1 m o roc1olorok kullonmoyo uygun degild ir. Bir c;:ok b isikle tli inson gorebildiginiz Konyo gibi istisnolor do vard1r. Bir ulkenin geli~miglig i ile bisikletli ya~am1n , bisiklet kultlirunu bir baganhs1 var m1 sence?

1999 y11indo TUrkiye' de yo~omoyo bo~lodlg 1 mdo b isikletli birilerini pek gormezdim. Bugunlerde isto nbulun telo~ll trofiginde mucodele eden bisikle tlileri gorebilirsiniz. Bunun yon1s1ro herhofto sonu bisikletleri ile Belgrod ormonlonndo turloyon yuzlerce inson vor. Yoni b isikJet kullonon inson soy1s1n1n arthg1n1 du~unuyorum o ncok Ho lllondo gibi ulkele r ile kar~1lo~t1 rmo yopobilecek kodar degil moolesef.

..

-

-路 '


Turkiye'dekl blslklet kUitUrunu nas1l degerlendiriyorsun? Turkiye'de blr bislklet kultliru var m1? Sanm1yorum. l l. Cumhurba~kan1 Abdullah Gul, TUrkiye turunun sonunda bisiklet a larak insanlan guzel bir ~ekilde bisiklete te~vik etmi~ti. Ancak bugune kadar yap1lanlar yeterli degil. TUrkiye' de tarihi ve kultUrel bisiklet rota lann1 kapsayan ~ok guzel projeler geli~tire bilirsiniz diye du~u nuyoru m . Projeyi ger~ekl e~tirecek organizasyonlar, turlann zorluk derecelerini de belirtmeli. Yeni ba~layanlar i~in , ortalama bisiklet~ i i~in ve tecrubeli bisiklet~i i~in. Bu iyi bir ba~lang1~ olacakt1r. Bence bisikelt i~ in en iyi yer Modo sahil yolu boyu. Orada bir bisiklet yolu var, hava ~ok kirli degil ve o yolda bisiklet surmek eglenceli faka t ... bu yollar ~ift yonlu yap1lma h. insanlar ~ok daha farkh ~eyler gormek istiyor diye du~unuyorum boylece istanbul ve diger yerlerde ~ok daha fazla bisiklet yollan olmahd1r.

Hollanda ve Tlirkiye'deki blsikletli ya~am aras1nda sence en buyuk ve temel farkhhk nedir?

En buyuk fork, araba ya da motorsiklet kullanan Hollanda'h insanlann bisikletlilerin fark1nda olmas1d1r. TUrkiye'de bisiklet kullanmak intihar etmekle neredeyse ayn1dlr. Kimse sizi umursamaz, kimse bisiklet uzerindeki savunmas1z ki~iye dikkat etmez. Hollanda'da b isikletliler ya da yayalar ~o k gu~ l u haklara sahiptirler. Bir yaya olarak caddeden ge~mek istediginiz zaman trafik durur. l~te TUrkiye' de gozlerinizin i~ i ne bakar ve hatta gaz pedahn1 biraz a~ag 1 dogru iterler.

Turkiye'deki bisiklet klilturunun

geli~mesi i~in

neler yap1labilir sence, bu konudaki gozlemlerin nelerdir?

Devlet bisiklet almak i~ in insanlan te~vi k et meli. Bisiklet yollan olu~turmak zorundalar. Bunun yan1 sw, doktolar Tv program1na ~1ka rak insanlan bisiklete te~vik etmeli, kaslar i~in kalp i~in saghk i~ in bisikletin faydalan anlat1lmahd1r. Fakat yinede durum k1rsa l a Ianda

ya~ayan

insa nlar i~in

~ok

zor: sarp daglar, dar dog yollan, ketO yo I ko~ullan ...


Son olarak, blslklet uzerine soylemek istediklerin nelerdir?

Bisikle ti seviyo rum, kendi bisikletimi ozledim fakat TUrkiye bisiklet ic;:in kolay bir Olke deg il. Hava ko~ullan onemli deg ildir, kotO havada ornegin f1rt1nada .. . Bu size vazgec;:m e m e niz g erektigini gosterir. TOrkiye' de bisikletle g ide b ileceginiz c;:ok guzel yerler var ama c;:ok iyi h allflan1m 1 ~ d e tayll bir bisiklet yol haritas1na ihtiyac1m1z var. Bir ke resinde Bursa yak1nlannda amator bisikle tc;:ile rde n o lu ~a n buyuk b ir grup ile tura gittim . Dagla r beni o ldOrdO a ncak sonunda ke nd imi mua zza m guc;:IO ve mutlu hissettim. Manzaran1n g Oze lligi ezici bir OstOniOk sa g lad1, bisiklet Ozerinde her~eyi gormek ve gord OgOnOzO ya~amak ic;:in zama n1n1z var. Bisiklet kulla nmak g e ne;: olsun, ya~ll olsun, egitimli egitimsiz olsun herkesin y apabileceg i b ir ~eyd ir. Bisikleti her zaman sevdim, ha lo se viyo rum v e u muyorum sizlerde bend e oldugu gib i bisikle tte n keyif a llrs1n1z...

ROPORTAJ: Erha n ACAR <;EViRi: Tugba ACAR


---

--

- ~-

-~

bologHLt, 2013 lHi.tmek tu.ken.mek Gi.lmeyen. i.~leri. yu::sun.den. gomulup ka.lmq, ~a.a.tlerce dL~a.n <,SLka.ma.::s olmu~tu. Gun. i.<,Si.n.de dL~a.rLda.n. gelen. oyun. ~e~leri.

di.kka.ti.n.i. da.gdhgmda. ba.ba.Hn.m ya.n.ma. gi.der, i.n.ce Gi.lekleri.n.e u::sa.n.a.n. ::sa.ri.f elleri.n.e ~on.ra.da.n. tuHurulmu~ g i.bi. dura.n. pa.rma.kla.ny la. ~oka.g L i.~a.ret eder; a.ra.la.nn.a. ka.hlma.k L<,SLIL i.::si.n. i.~terdi..

C9

a.k~a.m da. da.uetli.ler

a.ra.~mda.ydL. 'O.~teli.k, a.lt ~oka.kta. otura.n. kL::SLl ~a.<,SlL kL::s da. ora.da. ola.ca.kh. 9-la.n.i. ~u i.ri. go::sleri. ola.n.. ~lk gordugu gun.den. beri. a.klLn.da.n. a.ta.mLyordu on.u. lHi.r yolun.u bulup ka.<,Sma.lLydL. ~i.mdi. ya.la.n. ::S a.ma.n.Ly dL. ..

Gokhan Kutluer www.bisikletoykuleri.com


TRAFIK KAZALARINDA .- . . KA YBETTIGIMIZ DOSTLARIMIZ


CAGATAY AV$AR 40 ya~1nda 17.06.2010 y1hnda antrenman yaparken hayat1n1 kaybetti. ANKARA/ Golba~1 <;evreyolu, <;etin i~letmeleri onu ... Bisikle tiyle her sabah oldugu gibi otoyolda antrenmana giden <;agatay Av~ar, bir daha evine donemedi. <;agatay Av~ar bisiklete gonul veren lisansh bir sporcuydu. Her gun sabah ve ak~am trafigin yogun olmad1g1 saatte evinden bisikletle <;:1kar antrenman yapard1. 17 haziran sabah1 Ankara yeni b ir gune uyanJyor.40 ya~1ndaki sporcu <;agatay sabah a lhda bisikletini ahp oturdugu Golba~1'dan Sincan yonune gitmeye ba~hyor. Bisiklete bini~inin bir saati dolmak uzereyken, b ir katil arac1yla emniyet ~eridinden bisikletiyle giden <;agatay' a c;:arpJP ka<;:Jyor. 0 s1rada <;agatay yarah. Katil surucu bisikletiyle g iderken c;:apt1g1lisansll sporcuya yardlm e tmek yerine arkas1na dahi bakmadan ka<;:1yor olay yerinden. E~ i

P1nar ise o s1rada kahvalh masas1n1 hazJrlamJ~. Her sabah oldugu g ibi b isikletiyle antrenman yapan <;agatay '1 bekliyor kahvalt1 masas1nda. Sootier gec;:ti ne gelen var ne giden. Hie;: gee;: kalmazd1oysa. Polis, ac1haberi c;:ok sonra telefonla veriyor P1nar'a. MOBESE kay1tlanna bakJidJ olumlu bir ~ey bulunamadl. Kaza tahmini olarak 06.55 smlannda oldu. <;agatay'1 yerde goren ki~i ise 07.25 sJrasJnda ihbarda bulundu. Yanm saat sureyle oylece yerde bekledi <;agatay'1n bedeni. Belki ilk anda bulunup hastaneye gotUrulse ya~ayaca kt1. E~ine be~ ~eritli yolda emniyet ~eridinde c;:arp1p kac;:an surucunun yakalanmas1 ic;:in gorgu tan1klanndan yard1m isteyen

P1nar Av~ar. "E~im lisansh sporcuydu, sabah ya da ak~am saatlerinde trafigin yogun olmad1g1 saatlerde antrenman amac;:h evden <;:Jkard1. Olay gunu de erken saatlerd e evden aynld1. Evimizin konumu itibariyle Golba~1 ' dan Konya yolu istikametinden yuvarlak c;:izip <;ayyolu'ndan donerdi. 0 gun c;:ok bekledim ama donmedi" dedi.


â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

HUSEYIN AY

Eski~eh ir' de

<;:evreyolunda giden bisiklete arkadan gelen otomobil <;:arpt1. Kazada bisiklet surucusu 55 ya~1ndaki Huseyin Ay olay yerinde oldu. <;evreyolu Anadolu Oniversitesi Eczac1hk Fakultesi'ne do nu ~ kav~ag 1 yak1n1n sabah saat 07.30'da meydana gelen trafik ka zas1nda, Bat1kent Mahallesi yonune gitmekte olan 58 ya~1ndaki Hilmi Aladag yonetimindeki 16 ET 725 plakah otomobil, onunde gitmekte olan bisiklete arkadan <;:arpt1. Bisikle t surucusu Hilmi Aladag, kaza yerine gelen 112 acil servis e kiplerinin <;:abas1na ragmen kurtanlamayarak oldu. Eldivenleri, ayakkab1lan ve ba~hg 1 yol kenanna f1rlayan bisiklet surucusu Huseyin Ay' 1n cesedi otopsi i<;:in Eski~ehir Osmangazi Oniversitesi (ESOGU ) Hastanesi'ne kaldinldi, otomobil surucusu Hilmi Aladag ise polis merkezine goturuldu.


â&#x20AC;˘

TOLGA BEYENIR 19 ya~1nda, 11.08.2013 tarihinde vefat etti. (Kaza degil cinayet!) inegoi-Ankara karayolunun 7'nci kilometresinde Emniyet ~eridinde gen;:ekle~en kazada Ankara Onviversitesi Cografya Bolumu ogrencisi hayat1n1 kaybetti. 1~1 kl and1rma l an var ve emniyet ~eridinden gidiyorlar. Tolga Beyenir, 4 arkada~1yla birlikte <;1khg1 bisiklet turunda trafik canavann1n kurban1oldu. Emniyet ~eridinde ilerleyen bisikletlilere c;:arparak kac;:an arac;: surucusu Tolga'yl oldurdu, iki arkada~1n1 ise yaralad1.

Tolga Beyenir ile bisiklet turuna <;1kan, ya~anan kazadan ise ~ans eseri yara almadan kurtulan Ali Gulucu, kazan1n emniyet ~eridinde meydana geldigine d ikkat c;:ekti. Kasklan ile bisiklet farlann1n da oldugunu belirten Ali Gulucu, ~unlan soyledi: "Yol ayd1nlatmas1 da olmas1na ragmen bir otomobil son suratle gelip arkadan c;:arph ve Tolga ' y1 yakla~1k olarak 50 metre boyunca surukledi, vurduktan sonra da ~erid i ne geri donerek yola devam etti. Kaza oncesinde ne bir korna ne de selektor yapmadl."


â&#x20AC;˘

MURAT DEMIRTA$ Ya~1

31 Kaza ge<;irdigi gun 10.05.2013 Vefat ettigi gun 22.05.2013 Samsun'un Sahpazan il<;esinde tanm ile u gra~maktayd 1 . 2 haftada bir merkez il<;eye gelip b iz arkada~lann1 ziyaret eder, cuma gunu gelir pazar gunu geri donerdi. Kendinden ku<;uklere obi dedirtmezdi. Herkes onu F1nnc1 Murat olarak tan1r, severdi.<;ok say1da yan~a ka tl lm1~t1r.

Ku<;uk ya?ta kaza ge<;irmi? tek bacag1n1n d igerinden ince formda olmas1na ragmen samsunda ona rampalarda tutunabilen yoktu. 10 may1s c u ma gunu y ine bizim yan1m1za gelmek uzere <;antas1na bize yedirmek i<;in toplad1g 1 e rikleri koyup yolo du?mU?. Sa at 10 sulannda il<;enin <;ikl?lnda f1nd1k fabrikas1 onunden emniyet ?eridinden giderken bombo? yolda emniyet ?eridini kullanan Samsun Di? Hastanesi yoneticisi Murat BA YRAK isimli ?Ohls yakiO?Ik 120 km h1zla arkadan <;arpml?tlr. F1nd1k fabrikas1n1n kamera kay1tlan <;arpma an1n1gostermiyor. Fakat <;arpt1ktan sonra araban1n ani fren yapmad1g1yani buyuk ihtimalle farketmedigi anla?lhyor. Arac1n <;arpmas1yla Murat Demirta? on coma kafas1n1 vuruyor ve 10 metre kadar taklalar att1ktan sonra yuz ustO yere du?uyor. Burada su<;lu olarak b isikletli Murat Demirta? su<;lu gosteriliyor. <;unku o lay yerinde tutulan kaza raporunda sadece <;arpan Murat Bayrak 1n ifadesi bulu nmaktad1r. Ve kanunlara gore o lay yerinde tutuklama o lmazsa; mahkeme sonucuna kadar tutuklanam1yormu?. Mahkemesi halen devam etmekte ancak sonuca vanlam1yor. <;arpan doktor mahkemeye kat1lmama hakk1n1kullan1yor yani ka<;1yor...


HASAN BERK BA YSAL 39 ya~1n da , 06.07.2014 tarihinde vefat etti. (Kaza degil cinayet!) Konya Yolu Golb a~ mevkiinde Kepekli yoku~u nda gece 1.30-2.00 civannd a gen;ekle~ti kaza. Berk, bir <;ocuk babas1, tam bir bisiklet tut ku nu ve emek<;isiydi. Y1llann1 b u i~e adam1~ hatta e~i ile de bisiklet vas1tas1 ile tan 1 ~m1~t1.

An kara Emniyet M OdOriOgU'nden yap1lan a<;1klamada, Golba~' il<;esinde meydana gelen trafik kazas1 sonucu hayat1n1 kaybeden Hasan Berk Baysal ile ilgili olarak c;ankaya il<;e Emniyet MOdOriOgO ekiplerince yap1lan ara~t1 rmada,

6 Temmuz 2014 gOnO saat 02.00 s1ralannda Konya Yolundan Ankara istikameti Samanyolu Evleri ilerisinde "OIOmiO Trafik Kazas1" o ldug unu ihbar etmesi Ozerine Y1ldizevler Polis Merkezi Amirligi gorevlileri ve c;ankaya Asayi~ BOro Amirligine ekipleri olay yerine intika l edildigi kaydedildi. O lay Yeri inceleme Ekiplerince gerekli teknik incelemeler yap!ldigl kaydedilen a<;1klamada, gorgO tan1g1n1n da ifadeleri dogrultusund a bolged eki MOBESE kameralan, p laka tan1ma sistemleri incelendigL verilen p lakaya uygun b ir arac1n oldugu tespit edildig i belirtildi. Ara<; sahibinin U.K. isimli ~ah1 s oldugu a nla~ J id1g 1 belirtilerek, ~ah1s ile yap1lan gorO~mede kendisinin olay gOnO aw1alkoiiO old ugunu, tam olarak yerini hatlrlamadig1 b ir yerde agaca <; arpm~ olabileceginL ancak neye <;apt1g1n1 b ilmedigini beyan e ttigi b ild irildi. Zanh U.K.'n1n nob et<;i mahkemeye sevk edildigL Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesince tutukland1g1 a<;1kland1.


.

.-

MERIL CIGDEM DURMU$

22 ya~1nda, 08.07.2013 tarihinde vefat e tti. ANKARA/ Angora Evleri trafik lambalan (Kaza degil c inayet !) K1rm1Z1 1~1kta 80km/h h1zla gec;en sOrOcOnOn hatas1, klrmJZI 1~ 1 kta kar~1da n kar~1ya bisikleti ile gec;meye c;al1~an ODTO in~aat mOhendisligi ogrencisinin hayat1na mal oldu. Evlad1n1n acJslna dayanamayan annesi birka<; ay sonra OzOntoden oldO.SOrOcOnOn 8de 8 kusurlu oldugu ipsatland1g1 i<;in emsalsiz bir ceza alarak tarihe gec;ti. 9 y1l hapis. Ama o y1k11an yuvay1 geri getirir m i? Tabi ki hay1r!


MUSTAFA ONUR KARACA

,. ... --·.......

21 ya~1nda, 19.08.20 11 tarihinde vefat etti. A NKARA/ Dikmen Kav~ag 1 1~ 1 k

ihlali yapan sOrOcO yuzunden hayat1n1 kaybe tti. A nnesi ba~ka Onurlar 6 1mesin dedi ama biz yine b ir<;:ok arkada~1m1Z1 --..;..-u......a~ kaybettik. O LA YIN ard1ndan gozalhna ahnan ara<;: sOrOcOsO, :-&.0~~ M ustafa Onur'un hastanede g6zalt1nda tutuldugu saatlerde ·~ hayatta olmas1nedeniyle serbest b 1raklld1.

A c1h Karacan a ilesi ise ara<;: surucusunun serbest kalmas1n1 ele~tirerek ~i kayet etmelerinin ardindan su<;: d u yurusunda bulundu. Gene;: ya~taki ikizlerinden b irini topraga veren ac1h anne Nural Karaca ise, " TOm Avrupa Olkelerinde bisikletlilerin can guvenligini saglayacak onlemler ahn1rken TOrkiye ' nin B a~kenti 'nde 6 10mler oluyor. canlar yan1yor.

Eger b ir onlem almayacaklarsa b isiklete kent i<;:inde binmeyi yasaklas1nlar. Benim can1m yandi a rt1k ba~kas1 n1n can1 yanmas1n. ba~ka Onurlar 61mesin" diye tep kisini dile getirdi.

,..._., 0

....,.

..

-

-.

Cia

--~-==:.. --.... ....... _____ --~-

__ _...

~~~

I

..

. Ill


-

--

--

... ..

- ~--

..

~ .,.....;·., •

- - -- ,~ ~ E:-i:' -- = :-

:..

, I

---'

.. .... .. .. .- . -. .. . -· .- ;:- -.,. -. .. _ . -.. .• -- •

... :.. ::-· ,....- s. -:. .. ._ . I ~ .c; - -

-

:

-;..-

~-

~

-

~

. ..,..

-A.

.....

--- -• -.- .-.. . - - -·..- -- ':... • .. . .. . .

..

.

;:__~ ~.:

"'

.. ~

-

~

..

~

.. ....::::-_::.-....,_...:-

.

0

•" -

=r-

- ..

.. "~""· 't.. - -

.... • • :...

~~~

..

-

- .."("

--

.. -

... _ : -

., .. .. ..

::.. -

-:.,..

...

• ::\

...( , ..

,

• -

-

--

,;

...

.,.

...

Ge~en. ya~ 6e ra6e r ge~dLk le r L gun.ey ~e~Lr lerLn.den. 6LrLn.de og ren.mL~tl en. ..

~eudLgL ~ L~egL . C9 gun.den. 6e rLaklLn.daydL ren.kle rL. C9~en.dLgL 6 a~~e~Ln.e

ken.dLn.den. 6Lr L~ 6Lrakmak L~Ln. can. ahy ordu. CXeyfL ye rLn.dey dL. ~ arblar mLnldan.Ly ordu un.lu du~ un.urle rLn. ay ak L~ le rLn.L taklp eHLg Ldar ~o kakla rda Llerlerken.. ~klmm 6Lr ko~e~Ln.de on.u Llk go rdugu gun., dLger ko~e~Ln.de de Llk optugu ... '(QL~' dLye6 Llecek mLydL arhk? CHelkL de ken.dL 6a~~e~Ln.e gLdLyo rdu mlmda. CXalp ~L~ b nlmamL~~aHn.a ~eumek mumkun. muy du? CXLm 6LlLr...

GOKHAN KUTLUER www.b isi kle toyku le ri.com


r

----------------- - ,

-

Bisiktet turu i~in hazarlad1g1ma bir 1tes-sakla"listesi. Tura ve guzergaha gore ihtiya~lardeg~bili r.

I

Blslklet Eldp mane

I 0

10

0

I 0 I 0

I

Matara ve matara kafesi Kancah lastikler ~~rntllcl{in.J

.0

lhun kollular (in<tvektlhnbvJunwn) E~fman alt1 Pedli bisiklet eldiveni Yagmurluk ve yagmur pantolonu

(J

~orap (3-S (ih) Gun~ gozJugu

0 0

Ti~rt ~~~ma~1r

0

~akJar

Kilit Ayna

Aletler & Yedek

0 0 0

I 0

0

10

0 I 0

I 1

Par~a

Fren ve vites kab'losu Fren pabucu Zincir yaga Bant ve plastik art Ruble anahtan Alyan taloma Yama seti Pompa TemizJik i~in pa~avra, bez Yedekjant teli

Terlik veya sandalet ~ad1r altJna sermek i9n branda, ortu Kafa lambas1

0 1 0 Otc" 0 Uyku tulumu I 0 I 0

0 1 0

I

I I I I

Kamp Malz.emeleri

I 0 I 0

I I

I

I

0 I 0 I 0 0 I 0

I

Mat ~ama~ar ipi (pd~ytJIHI<uii<JndbiJirsinW Su~antasa

Mutfak

0

0

.0

Temizlik malzemesi (itJbun. iimgtf) Tabak~anak

Vida kapakh kap (yd!).bdlvs.i9n) 0 Baharatlar 0 Ocak 0 Termos 路o ~atal, ka~ak. bardak

K~l sel

路o 0

0 C .0 0

Temel set (f4m~d;,mocUIH4kttmv&J lslak mendil Elde y1kama deterjana Ped Tuvalet kagad1 veya k.agrt havlu Havlu

I

I I

I I I

I I I

I I I

I

Su antJca

I

I

Ilk Yardem Setl

I

I Keyafet ler I 0 Bandana I 0 BisikJet ayakkabiSI

0 0

I

BisikJet ~ortu $apka

0

0

10 I

I

0

Bandaj Battaniye Sarg1 bezi

"---~~~ lla~lar {io搂u 4f9Jnb搂4 ontibiyotilc. dt!ft v&J

C

0

Makas ls1nk merhemi (uttdc.b6tdJ C1mba

I

I I I

I

L---------------------~

Profile for Bisikletli Yaşam

Eylül 2014 / Sayı 1  

Bisikletli Yaşam Dergisi Sayı 1

Eylül 2014 / Sayı 1  

Bisikletli Yaşam Dergisi Sayı 1

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded