Ekim 2014 / Sayı 2

Page 1


iKiNCi SAYIMIZLA SiZLERLEYiZ ... Merhabalar bir ayllk bir aran1n ard1ndan ikinci say1m1z ile sizlerleyiz Ilk say1m1Z1sizlerle payla ~t1 kta n sonra gelen olumlu tepkilerin ya~athg1 mutluluk ile ikinci say1m1Z1n do haz1rllklann1 tamamladlk ve sizlerleyiz... Gee:;: en bir ayllk sure ic:;:erisinde Sertac:;:. Avrupa turundan dondO. Ben ise EyiOI ay1nda Ke~an'da DO<;EK taraf1ndan Oc:;:OncOsO duzenlenen SAROS DAG BiSiKLETi FESTiVALi ' ne katlldlm. izlenimlerimi biraz gee:;: de olsa bu say1da yazdlm.

A . SALiH OZENiR 1953'de BiSiKLETLE ADANA iSTANBUL TURU KE$AN DOCEK 3.SAROS DAG BiSiKLETi FESTiVALi

Bu say1m1zda yine ilk say1m1zda oldugu gibi bizlere destek olan, emegini esirgemeyen tOm dostlanm1za te~ekkOrlerimizi sunuyoruz.

SARDOS KIZANLARI KAPTA GEL

1953 y11inda yap1lan ADANA ISTANBUL araSindO YC?PII_<;:m c:;:?k ozel bir tur hikayesini bizlerle payla~an AHMET SALIH OZENIR abimize c:;:ok te~ekkurler...

BA$AK BULUT BiSiKLET TURUNA HAZIRLIK

Bisiklet turuna hoz1rllk a~amas1n1 tOm detaylan ile bize anlatan Bisiklet Gezgini'nden BASAK BULUT'a te~e kkurler ... KE$AN DO<;EK Yonetim Kurulu ba~kan1 HAKAN E$ME'ye hem festival ic:;:in. hem de bu say1m1zdaki katkllan ic:;:in te~ekkOrler... FARUK EKER'e SARDOS olarak gerc:;:ekl e~tirdi kleri anlamll kamp ve hika yesi ic:;:in c:;:ok te~ekkOrl er .. . Her zaman bize ko~ul suz destegini sunan GOKHAN KUTLUER' e te~ekkurler .. VELOTORK gibi bir projede emegi gec:;:en ve bu projeye destek veren tOm herkese c:;:ok te~ekkOrler...

bir ~ocuk giiliimsemesine kurulan bir talom


•

III.KE$AN SAROS DAG BiSiKLETi FESTiVALi Ke~an

DO<;EK ta raf1ndan 3.s0 dOzenlenen Saros Dog Bisikleti Festivali yakl a~1k 300 b isiklet<;:inin ka t1llm 1ile 5-7 EyiOI ta rihlerinde ger<;:ekle~tirildi. TOrkiye'nin bir<;:ok bolgesinden her y 1l o ldugu g ibi bu y1lda yogun ilgi gosterilen festiva lin kay1tla n 15 dakika g ibi rekor bir sOrede tamamlandl. Kendine 6zg0 parkurlanyla begeni toplayan Ke~an bolg e si, ye~ili ve mavisiyle bisiklet<;:ilere kuc ak a<;:h. 5 EyiOI Cuma sabah1 Ke~an Cennet Park'lndaki kay1t i~lemlerinin ard1ndan Degirmentepe'de sat1r et ikram edilen bisikl et<;:iler, Ke~an ~ehir merkezini ge<;:erek Gok<;:etepe kamp a la n1na dogru ilerled iler. Gunun sonunda kamp alan1na <;:adlrlanm kurup yerle~en katlllmcllar, ilk gOnOn yorgunlugunu Saros korfezinin maviliklerinde attllar.


Cumartesi sabah kahvaiiiSindan sonra hareket eden bisikletc;iler, Gokc;etepe kam p alan1ndan ibrice liman1na dogru ile rlediler. ibric e liman1nd aki mola ve ikramlann ard1ndan Saros'un renklerini solduran ta~ ocag1 ge<;ilerek, Mecidiye koyu 'ne ula~lid1. Ogle yemeginin ardindan ibrice Yang1n Kulesi'ne tlrma n1ldi. T1rman1~ s1ras1nda belki hi<; bir bisiklet festivalinde meydana gelemeyecek b ir olay oldu ve yakla~1k 100 bisiklelin lastikleri ayn1 a nd a patladi. Ta mirahn ve buz gibi ikramlann ardindan Saros korfezinin e~siz olan ma nzaras1nda muhte~em bir seyir ziyafeti ya~and1. Sonras1nd a yang1n kulesinden kamp alan1na dogru anlar e~liginde uzun bir ini~ yaplidl. Cumartesi ak~am uzeri Saros korfezin butun mavisini comer! bir ~ekilde sundu bisikle t<;ilere.

,

.....
Koyde enllen lezzetli kuru 'fosulye sonros1ndo. Ke~on'o yogmur olhndo yolcu!ul< bo~ladi.Cennet ~Pork tlno gelindiginde ort1k herkes yogmuro ve bisiklete doyr:nu~ durumdoyd1.


1953 ADANA iSTANBUL BiSiKLET TURU Duayen bisikle tli gezgin ve dagc1Muzafl er Erol Gez Hoca 'm1n, 1953 y1hnda yaphg1 "Adana-istanbul Bisiklet Turu"nu ilk kez, 2003 y11inda Hacgedig i Yaylas1'ndaki evinde yopl 1g1mlz ziyarette dinlemi~tim . Bir b isiklet sevdahs1o larak o g OnkO heyecan1m1 unutama m. <;:OnkO, b u geziden neredeyse hi<;: kimseye bahsedilmemi~ ve fur unululmu~tu ... 2010'da bir kez daha ziyare t ettik. b ir kez daha dinledim. Bu kez amac1m. b ilinmeyen bu b isikle t seruvenini TOrkiye' nin b isiklel sevdalls1sizlerle payla~ma1<11. o gun o labild igince m utevaz1bir ~ekilde bahsetmi~ti turdan, fakat ben, l uru ve fotogra flann1unutmam1~flm. Birazdan o kuyacag1n1Z hikoye ve goreceginiz fotograflar o turun an1land1r. Turla ilgili yapilg1m1Z keyifli soyle~ide. bu degerti tur fologra fla nm. ki TOrkiye 'nin en eski tur fo lograflandlr, "San1yorum genc;:ler bu lurumu begenirler ve ilg i goslerirter." d iyerek leslim etli. Ben de " Muzaffer Hocam, bu am bisikletliler i<;:in olay o lacak." dedim. b ilmiyorum yanlld1m m 1?

1953 Adana - istanbul Bisiklet Turu 0 gunun TOrkiye' sind e. motortu

ta~1tlann

pek o z. bisikletlerin <;:ok old ugu Adana' do ya~oyan be~ gene;:. Adana'dan istanbul'a bisiklelle g itmenin plan1n1yaparla r. c;:e~illi sebeplerden doloy1ancol:: ikisi bu i~ i<;:in kara rt1hg 1n1surdurebilir, IOm zortuklan ve engellemeleri a j a rak bu maceraya a l11ir. Genc;:lerden biri 19 ya~1ndo ki Muzaffer Erol Gez. d igeri ise arkada~1 ilhan Akp1nar'dlr. Herkesin o ldugu g ibi onlann do bisiklelleri vard~r. Muzaffer Erol Gez'in Rudge, llhan Akp1nar'1n Humber. Zamamn sukseli b isiklelleri, fa ka l dogal o lara k ag1rlar. Bisikle llerinin <;:amurluk ve zincir m uha fazalann1<;:1karlarak og~rllg1 azallmaya c;:ohjlrla r. Viles mi "0 ne? ". Bisiklellerine tak11klan geni~ heybeleri. bir tak1m giydikleri k1yafet1eri ve goziO!<Ieri ile ta m birer "turisl " o lurlar.


Mevsim olo rok en zor donemi sec;;mi~lerdir; Agustos. Cukurovo ve Kenya ovostntn kovruld ugu gunter yoni. Ba~lonno b irer man tar "muhend is ~opkost" ta kmoyt ihmal e tmezler. Elbetle ma ta ralonnt do yonlanna alt~ar. ~ehirlerarast yolla r lo zlu, topraklt, stabilizedir. Ta~ttlann gec;;i~i a ra stnda I 0-15 dakika bulunm aktadtr. Onlerine c;;tkan koylerin kohvelerinde molalar verirter. koylulerte soh bet ed erler.


Pozonh'yo 8-10 km . meso fede, yoku~ o~ogo inerken, ilhon Akpono r bisikle tinin ho l<imiyetini koybeder ve yoldo yuvorlonor, dizinden yorolonor. Bisikletin jonto yomulur. d uzeltemezler. 0 ko~ullordo Pozonto'yo vonrlo r. tedovi ve onorom i~lerini yoporlor. Yorolonmo d o onion d urduro moz, yolo devom eder1er ... Taros Dogloro, Gulek Bogozo.

-


Kanaklama imk6nlann1n torif zar; tesis mi " 0 ne?" . Gordukleri uygun yerlerde, kendi ima lotlon alan l::ahn ta hta direkli <;:od1n kuror, gecelerler. Cad1r ilk ciddi ruzgarda y1kll1r, ve ort1k farl::h bir ~ekil alm1~hr. Aydlnlo lmo i<;:in yanlanndo goz lombas1goturmeyi de ihmol etmemi~lerdir. Taros Dog lan, Damlama Mevkii .

____..• .... ~

..

~

-

' •

""' # •

~·' ·

'

..

- I •

...


A<;:hk ve susuzluk c;:ekmezler, her doim sloklonn1dolu tutorlor. Bir de buyuk lermoslon vordlr. Temizlik i~lerini de g 6rdukleri derelerde holled erler. Toros Doglon.

~ekerp1nor Mevkii.

Akkole K6prusu.

Yolculuk her ~eye ragmen guzel g ilmektedir, p eki neden o zomon Konyo'yo do ugromo s1nlo r? Konyo 'yo Eregli yo lundon giderler, ve foko t kovurucu gune~ o nion bezdirir. Biri yoroh iki kovrulmu~ bisikletli. mutludurlor... Kenya yolunda bir yer.


Her f•rsotto golge, her f•rsotlo d inlenme ... Konyo yolundo bo~ko b ir yer.

Konyo, Aloodd in Tepesi'nd eler.


Der1<en Konya'dolar.

Fo togrof makinesi Konya'da a nzalon1r, onanm1n1yopt1ramazlar. O<;ayak ve anzall fotograf m akinesini de ta~1yarak. Ankara uzerinden Bolu Dag1'n1 a$ar, istanbul' a ula~utar. <;ok mutludurlar, butUn s1k1nhlara ragmen hedeflerine ula~m1~lard1r. 17 gun suren bu macero o donemde hi<; duyulmoz ve fo rk edilmez... istanbul'do, tavan1nda bagaj1a lan bir o tobuse bisiklellerini yukler, Adana'ya donerler. Askerde bu maceray1duyan komutam Muzaffer Erol Gez'e "Oglum ak1l dog1hhrken sen neredeydin?" d iye sorar. Bu turdan once ve sonra Muzaffer Erol Gez, ya~ad1g1 Kayseri'nin buiUn il<;e, kay ve kasabalanna bisiklel turlan yapm1~, aynca Koyseri'den Nev$ehir'e gilmi$1ir.


n .. i •

J

•

1955 y1hndo ise bisikle lini satarak bir Jawa molosikle l a hr, iki kez Turkiye turu yapor. 79 yo~1no ragmen helen devam et1ig i dogc1hk seruveni ba~lor. Bu serOvende, 27 kez Agn Dog1'no hrmonmok, b ir kl~ hrmom~1ndo ise Agn zirvesinde hbbi bir oro~hrmo ic;:in 3 gun 3 gece ko lmok do vordlr... Sevgili Bisikle t Sevdohlon, sizlerle payla~mak istedig im 1953 Adana - istanbul Turu i~te bu. Umonm sizler de beni c;:ok heyeconlond1ron bu turu begenmi~sinizdir. Muzoffer Erol Gez Hocom1n sohbet sonundoki sozu "Bugun dunyoYJ gezmem gerekse, bu mutlo ka b isikletle olur." oldu.

Ahmet Salih Ozenir Mersin Bisikletli Gezginler Dernegi Ba~kam


BiSiKLETLE YOLCULUGA HAZIRLIK Bisikletle yolculuga karar vermekle buyuk b ir cesare! gosterd in, Olagan all~konhklardon vazgec;:tin ve kendini he r yonuyle tan•yocag•n bir yolo g ird in. Bu yoz1, bu koran gerc;:ekle~tirmeni sogloyocok ip uc;:lonndon

olu~uyor.

l .Zaman:Yolculugun ne kadar surecek? 3 gi.inli.ik m u, 3 ayhk m1, 3 y1lllk m1?

Ne kod o r sure yoldo o lobilirsin? K1sa b ir hafta sonu, b ir haftahk yllhk izin, iki i~ aras1nda yaka lad1g1n bir ayllk bir koc;:omok, "istifo ediyorum, donecegim (sureli koybolu~) " yo do "istifo ediyorum, donmeyecegim" dedigin uzun b ir zomon d ilimi olobilir. Bisikletle yolculuk b ir " kendine yetme holi"dir. S1rf b u sebepten, sureye bag1mll o lmoksiZin hep b ir haz1rhk gerektirir. Ne kadar uzun bir yolun var ise, o kodor uzun b ir yop•locoklor listen o locok demektir. 2. Para: But~ eniz ne kadar? Acil durumlar i~in paramz var m1?

K1sa tur1orda, para o kadar onemli olmayabilir, c;:unku cebine surekli b ir para giri~i vor. Uzun b ir yolculuk, c;:ok iyi b ir koynok p lonlomos• gere ktirir. Tovsiyem koynok o ncelig ini molzeme ko litesine vermendir. Yoldo bo~1no her ~ey gelebilir. Onemli o lon o nceden sezdig in riskleri yok etmeklir. Sonro kendini huzurlu bir ~ekilde yolo ve getird iklerine b 1rakabilirsin. Uzun yolculuklo r ic;:in tasortonm1~, yuk to~• maya uygun koliteli b ir tur b isikleti, yedek parc;:olar, tomir kiti vozgec;:ilmezlerin. Yon1no o lacog1n to~•yocog 1n e~yalann az yer kaplamas1ve hafif o lmas1, b ir de kaliteli o lmas1gerekiyor. Bunla nn hepsi para demek a ma inan yolo c;:•kl•9 •nda fazlas•yla degdigini goreceksin. Molzeme listemizden kendine b ir c;:eki lislesi yap: http://www.bisikletgezgini.com/malzeme-listesi/


High Atlas, FAS

Fotogrof: Rohman

Koroto~


Yol ho linde ise "kendine yetme ho li'' dedig imiz go<;:ebe b ir hoyot bo~hyor. Kimseye ihtiyo<;: duymodon gunlerce yol o lobilirsin, bu ozgurfuge sohipsin. Yemegini kendin yopar, isledigin yerde komp yopor, istedig in kodor yol yopor. istersen sevdigin yerde gunlerce kolobilirsin. Gunluk horcomo limitle ri koyonlo r vor. Ancok genel soylem, 5000 â‚Ź 'yo Avrupo hari<;: dunyoy1b isikletle dolo~obilirsi n. 3. Rota: Nereye g itmek istiyorsun? Nerde olmak istiyorsun?

Rotoy1belirlerken <;:ok fozlo degi~ken vor. iklim: Nosll b ir iklimde pedollomok istiyorsun? Afriko'n1n SICOQ I bono v1z gelir mi d iyorsun yokso muson yogmurlo n ile yol o lmok m1istiyorsun? Yo do Boykal golunde kemp yapmak, -30 derecelerde. Bu konu tamamen ki~isel, o ncok tercihle rine gore hovo ~ortlo nn1 d ikko te o larok roton1belirle. Y1hn her mevsimi her Olkede s1cokhk degerferini goste ren b ir web sitesi: http:/ /www.wealherbase .com/


Saghk: Gidecegin ulkeyle ilg ili yophrmon gereken o~rlor olobilir ve bu o~rlor kodemeli olobilir ve <;:ok zomon gerekebilir. Yolculugo koror verd igin on. seyohot soglrgr sitesini hemen ziyare t e l: http://www.seyahatsagligi .gov. tr/ulkeler/ Default.aspx Performans: lstedig in, yuksek irtifo lr dog hrmonr~lon ve kimsenin b isikletle ge<;:medig i

ge<;:itler mi. gunlerde susuz ko lobilecegin <;:oiler mi yokso doho duz yollo rdo keyfine p edallamak mr? Rotanr belirlerken yukseklikler ve gunluk yapabilecegin km <;:ok onem kozantyor. Hat1a bu durum yolculugunun zaman p lanlamasrnr b ile degi~tirebilir. Retana gore yukseklik degerlerini kolayca gorebileceg in pro tik bir w eb sitesi: http://cycleroute.org/ Bir de cep lelefonunda kullanabilecegin bir uygulama vor. m aps.me. Bu aplikasyondo ulke bozrnda harita indirip internet baglantrsr olrnaksrzrn kullanabiliyorsun. Ozellikle ~ehirlerde i~e yarer. Teknik bilgi: Bisiklet uzerindeki teknik b ilg in ne kodor? Dog bo~rndo bile olsom kendi

la mirimi yapanm mr d iyorsun yokso yokrnda bisikle t<;:iler also iyi o lur mu? Kendi b isikletinin ta rniri konusunda <;:ok kotu d urumdaysan geli~memi~ ulkelerde srkrntr ya~ayabilirsin . Bisiklet Gezgini' nde "Yolda Bisiklet Tamir Egitimi" d iye p ra tik b ir egitim vor, ic;;eriginde yoldo surekli yonrndo to~ryobilecegin <;:izimli to mir kitobr " Bisiklet Sihirbozr" do vor. yolo <;:rkmodon mutlo ko ko trl: http://www.bisikletgezgini.com/egitim/


Resmi durumlar: Gitmek istedigin Olke vize istiyor mu? Vize koloy ohnobiliyor mu? Olkenin siyosi durumu nos1l? Sovo~. hosto hk g ibi durumlor? Oncelikle vize <;:oh~mos1 ile bo~lo, ge<;:mi~ bilgilerinle horel::et e tme, ulkeler o ros1ili~kiler surekli degi~iyor, D1~ i~leri

Bokonhg l'ndon mutloko kontro l e t: http://www.mfo .gov.tr/ lurk-vote ndasla rinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari .tr .mfa S1n1rdo ahnon vizeler konusundo do b ir ora~flrma yapmokto foydo var. Meselo, Laos. TOrl::lere s1n1rdo vize vermiyor diye, vizemizi Bongkok' lon olm1~hk. Ancok Ko mbo<;:yo, s1n1rda vize veren bir ulkeydi. S1ntr ge<;:i~lerini bisikletle yapacog 1n i<;:in, ulkeler aras1 gerg in ili~kiler ve sava~ d urumlan konusunda onceden mullaka ara~t1rma yap. Mesela. Fa s' don Cewyir'e b isikletle ge<;:emezsin. bOIOn s1n1rlor kapah. Tayland 'dan Myanmar'o bisikle lle ge<;:emezsin, izin yok, ulkeye sodece u<;:aklo giri~e izin veriliyor. Yemek: Ne b ulsam yerim mi dersin, yeni ta lla ra a<;:1k m1s1n yoksa yemek duzenim a yn1

kols1n m1? Miden hassas ise, vejeta ryen yo d o veganson, roton1planlorken yemek d e senin i<;:in b ir kriter o lobilir. Yo do hijyen p roble m <;:tkarabilir. c;:ozum, ko mp ekip monlonnl to~1yorok her zomo n kendi yemeg ini yopobilmek. Konaklama : t;:ad1nm yantmd a olsun her yerd e ka hnm m1 yokso yato g1n yerini hi<;:bir ~ey

tutmoz m1? Uzun bir yolculukto 4-5 g un pedolla y1p 1-2 g un dinlenmek. vOcudo <;:ok iyi geliyor, toparlonmoy1saghyor. 4-5 gun <;:od1rdo d ogada kolabilir, ro lont her 5 gunde bir gi:irmel:: isted igin bir ~ehre denk g etirip hos lel veyo ponsiyonlo rdo (Guesthouse 'o Toyland ' do gehouv diyor1ar速) ka lorak, te mizlik ve d inlenme, ta mir bak1m gibi ~ehirde ihtiya<;: duyabilecegin ihtiya<;:lon g iderebilirsin. GOzel bir yemek v e yOrOyere k gezecegin yer1er1e kendini odullendirirsin. Bi:iyle bir yolculuklo gelen degi~im oncok oyn b ir yoz1n1n konusu olobilir. Uwn bir bisiklet turuna <;:tkm adan once Bisiklet Gezgini' ne ugrayarak, d unyan1n <;:e~illi yer1erinden gelen gezg inler1e deneyim payla~1m1 yapabilir, rotan1planloyabilir, her konudo destek o labilirsin. Aynco genelde her c;:or~amba gezginlerle

soyle~ileri

d inlemek i<;:in

http://www.bisikletgezgini.com/ pages/to kvim/

BaJak Bulut hHp:// www.bisikle tgezgini.com lnlo@blslkle tgezglnl.comVELOTURK Bisiklel tul kusunun bir oroyo gel ird igi be~ ki~i. Yo~lon do forkll, meslekleri de. Amo iki l eker uzerine <;:1k1nco butun fo rkhhklonndon onn1yorlo r. En genci 23 en yo~hs1 50 yo~1ndo. Pedolo bost1klonndo hepsinin yo~1 e~itleniyor; c;:unku bisiklet onloro tek b ir insonm1j gib i horeket etmeyi ogre tiyor. Arolonndo yone tici d e vor, ~ef de gozeteci de... Gelin, Velol urk ekibini biroz doho yok1ndon ton~yohm ... VELOTURK NEDEN BiR ARAYA GELDI?

Velol urk. Dogu ve Guneydogu Anodolu'dold c;:ocukloro korne hediyesi olo rok bisiklet vermek ic;:in b ir oroyo geld i. Bisiklete binmekten o ld 1g 1m1z m ullulugu, imkon1 kiSIIII 1000 c;:ocugun do yo~omos1n1 istedik. Bu proje kopsom1ndo Velo turk olorok Avrupo'do beli~edigimiz zorlu yol yonjlo nno ko l1hp bir sosyol fo rk1ndohk yorollp sponsor morkolonn destegiyle I 000 bisikle ti c;:ocuklo ro ulo~t1rmoyo c;:oh~ocog1z. <;ocuklo r bisiklel e binsin ...<;unku b isiklete binmek 6zgu~uk1Qr. uc;:maya en yok1n histir belki d e. Spordur, gezi ve eglenced ir. Bisiklet

ki~inin

s1n1rlonn1geni~leten b ir ole ttir. to rihteki en buyuk ke~iflerde biridir.

Gerekirse yon~. gerel<irse uiO!Im orac1d 1rd 1r. Bu kodor c;:ok yonu olon. b inmelidir.

ki~iye

m ulluluk veren.

ene~i

horcoton bir o lete her c;:ocuk

Bisiklete binmeyi b ilmeyen c;:ocuk olur a ma sevmeyen o lmaz. TUm c;:ocuklor bisildete b insin. kohkohokolor o ts1n. Bir c;:ocuk gulerse. dunya guler...

vel~turk Bu hoberde kullon1lon tUm yoz1ve gbrseller wwww.veloturk.org adresinden ohnm1~hr.


ita lyanca "Gran Fonda", Frans1zca do "Cyclosportive" denen bisikle l etlc:inlig i. lisansh yada lisanssiZ, a motor b isiklelc ilere a<;:1k, uzun yan$1a ra verilen genel bir isim. Oil kolay dondugu ic in "Gran Fonda" daha yayg1n kullan1hyor. Ashnda "gore di Iondo" yoni "mesofe yon$1on" deyiminden geliyor. Bu yon$10 r, <;:ogunluklo , ko llhmc 11onn YO$ ve duzeyine gore, ayn1parkurda ama farkh mesa fe ve zor1uk d uzeyinde organize edilir. Bu durumda do yan~lara "Gran Fo nda", "Mezzo Fonda" ve "Fonda" deniliyor. Yani bir nevi uzun-o rto -normal mesa fe oy1r1m1. En zoru haliyle "Gran Fonda" oluyor. Ama yobanc1dile, hele de lngilizce'ye gec;:ince kendi b0$1no bir isim haline gelmi$. Velo lurk 1000 <;:ocuga 1000 Bisikle t projesi kapsam1nda bu sezon sekiz yol yan~1na kat1hyor. Yan~lor. tarihi onemi alan parkur1a rda duzenleniyor. Yan~lor hem profesyonel hem de amato r sporculara o<;:1k. Tak1m halinde yon$11abildigi g ibi bireysel ola ra k do kotllmok do mumkun. Yon~lor duzenlendigi bolgelerin o donemdel<i en onemli spar oktivitesi holine de geliyor.


Grubun kaptan1. Gala tasaray Lisesi ve Bogozi<;:i Oniversitesi' ni b itirdi. Kimyo sonoyinde yonetic ilil< yopoyor. Spor her zoman ilgi olonooldu. Her sporu izler, ilg isini doho <;:ok <;:eken sporlann ic;:ine nutuz etmeye c;:ah~or. Zaman ic;:inde doho a z tutbol, doho c;:ok Formula I , olletizm. omerikan futbolu ve beyzbol izlemeye bo)IOdl. En buyuk tutkusu bisikle t ve bisiklet yan)lon. Eurosport TUrkiye !<anohnd o b isiklet yorumculugu yopmakto. 40 yo)ondon sonra bisikle te binmenin guzelligini le kra r l::e)fe tti. Son donemde, grup holinde pedal c;:evirmek ic;:in #VeloSiow ie:~ adoolhndo bir olu~um bo~lo tto. Evli, 2 c;:ocuk, 8 bisiklet bobos1.

ARDA TORKMEN 17.08.1975 $ef. 1975 yohnd o istonbul'do dog du. Saint Benoit ve o rd ondon Bilg i Oniversitesi ingilizce i)letme bolumunden mezun o ldu. 2010 yohndon beri C NN TUrk konohnda ba)loyon "Arda 'non Mutfago" progra mono)U sora lor TV8'de hozorloyor. istonbul'do Fornerio isimli bir lokontosovar. Hurriyet pozar ekinde ve La Cucino Italiano dergisinde "Ard o'non Mutfago" soyfosono yazoyor. Hoffa sonlon TV8 'de Ve tobii bisikle le biniyor. Grubun beslenrne duzeni one e monet.

1979 yohnd o Stocl::holm 'de dog du. Golo tasaroy Oniversitesi Siyaset Bilimi bolumu mezunu. 2000路2013 ylllon o rosondo Esquire Derg isi'nde c;:oh~h ve So bah Gazetesi'nde ko~e yazilon yazdl. 2007 yohndon bu yono yurultugu yoyon yonetmenliginden Agustos oyondo aynlo rol:: GQ TUrt<iye 'nin yoyon y6netmeni oldu. Lise yollonnda bosl::e tbol oynodo. Dog bisil::le li tutkunuyken grup uyo~leo路inclen gelen boskosonucu yol b isikletine yoneldi. hep yolla rdo ...

BERKEM CEYLAN 18.12.1990 Tokomon en genci. Saint Benoit Fransoz Lisesi mezunu. Bilgi Oniversitesi ve Liverpool Oniversitesi'nde egitimine devom ediyor. Kendini bildi bileli bisil::lel e biniyor. 2008 yohndon bu yo no Eurosport' do b isiklet yon~lonno anlohyor ve yorumculuk yapoyor. To komon g idecegi yan)lann sec;:imi one c it. Berkem, bisikle t d o)ondo, motorsporlon yorumculugu do yopoyor.


Tok1m1n super mekonigi. Amo OSII i~i IT sistem don1~monhg1. Yoz1hmlo ugrojlyor ve firmolo ro kurumsol teknolojik 96zum ortokhg1yop1yor. 80'1erde dog bisikleliyle tan'i 'P路 uzun y1llar ha~lf nejir olduktan sonra yol b isiklelinin cazibesine kap 11anta rdan. Ei iyle bisiklet turunda tonljmlj, dugunde imzolan al liklon sonra gruplo b isiklet turuno 91km1~ bir iki teker sevdohs1.

BURAK UGUR 21.04.1980 Bujin Fight C lub kurucusu. Uzun y1llo r dovu~ sana llanyla ugro~ll. Brazilian Jiu Jilsu'da kahverengi kujak sahibi. Profesyonel dovu~ ka riyerini 20 13 y1hnda sonlandlfdl. 2009 y1hndan bu yano fonksiyonel anl renmonlar ve yeni nesil ontrenmon teknikleri o lamndo ilerliyor. Antrenmon teknikleri konusundo dunyaca untO anlrenor Mark Twight'a bagh olarak vahjlyor.


SOMA2014


BiTLiS MU$ TATVAN 2014


KIZANLARI KAPTA GEL

30-31 Agustos 2014 torihlerinde SARDOS olorok: "Tableti, PS'1, Ak1ll1 Telefonu b~rak. K1zanlan kapta gel" od1o lllndo bir kemp fooliyeti gerc;:ekle~tirdik . GOnOmOz teknolojisinin temellerinin o tlld 1g 1yer olen Slikon vodisinde dohi bili!im teknolojisinin koderini c;:izenler c;:ocuklonn1 bo~ko b61gedeld okullo ro g6nderiyorlo r. Neden mi? <;:OnkO erken yo~to bili~im teknolojisi ile ton1~on c;:ocuklor; Horeketsiz. ileti~im ye lenegi zoy1f, mukoyese yetenegi dO~Ok, pro lik zeko kullon1m1 olmoyon, donuk bir ki!ilige sohip oluyorlor.. GOncel hoyotto yOrOrken 6n0ne bokmoyon telefon ile ilg ilenen. e linden telefonu vOcudunun b ir uzvu g ibi b1rokmoyon , b1rOk1nco eksiklik hisseden ki~ilik g6rOntOieri ile s1k s1k kor~IIO~Iyoruz .. Biz d e lopluluk olo rok bu olumsuz durum don 1 gun dohi a lso c;:ocuklonmiZI uzoklo~llrabilir miyiz? Bu vesile ile gec;:mi1te kendi c;:ocuklugumuzun oyunlo ile onio n tanl$11nr , bir nebze de also 6z0m0ze dokunmu$ oluruz diye d 0$0nd0k. Ke mp o lon1no g ittigimiz ondon itiboren once kap1 to~1 ve c;:e~itli to~lan boyomo ile gOne bo~lodik d evom1ndo renkli holkolor ile oyunlor , ~elole 1~11< g6sterisi ile gece gee;: sootlere merdiven doyad1k. Gecenin sonundo c;:ocukloro mesal ve hikoyeler okuyup cadlrlonm1zo istirohote cekild ik..


Soros'un movisi. Korudog'tn ye~ili ile kucoklo$on Derindere koyundo soboh tertemiz mis g ibi bir g une merhobo dedik. Evlerimizden getirdigimiz yiyecekler ile olu~turulon zengin sofromtzdo lezzet ve keyif dolu b ir kohvo lfl yopflk. <;:ocuklor bir gun onceden stroyo koydugumuz oyunlan oynomokto sob:rstz. hemen oyunlo ro gec;:tik.. Tel::irdag'don l::otllon Necoti o g obey g etirdigi oyuncol::lon <;:ocul::loro dogtllt, Ayhon 30 Agustos doloytsty1o g une ozel o ldtg t Ato ti.irl:: kitoplonnt <;:ocukloro dogtttt. Cnce uc;:urtmolor uc;:uruldu. sonro helot yon~t .sonro ip a tladtk derken geldik c;:uvol yan~tno .. <;:uval yon~tnt do yoptp , Yog Sotonm oyununo gec;: tik .. Yog solonmmm. bol sotanmm usta m olmu~. ben so to nmmmm. Alocagtylo. Bulocogtylo, Sir gemi o ld tm. kovgoylo Merdivenden iniyor Pobucunu g iyiyor Za mbok. zumbol:: Don o rkono iyi bok.


Guzel bir haHa sanu oldu. <;:ocuklann kemp suresince hi<; birinin a gzonda n Table t, Pc, Akolh le lefon ge<;memesi bizi fazla soyla memnun elli haifa <;ocuklann en koso zamanda tekrar yapahm ta lepleri b izleri ileride bu hed efe yonelik daha kapsamh kamp yopmo kanusundo te~vik e tli. Bizler de e~lik e llik <;ocukla ro. <;uvolo sog modok o mo i<;imiz i<;imize d e sog mad o. mullu olduk, mutlu koldok .. l oth bir yorgunluklo gelecek kamp on hayaline dald ok ....

FARUK EKER KE$AN SARDOS


ic;iNDEN BiSiKLET GECEN FiLMLER Belleville'de Randevu Yetim bir c;ocuk a lan Champio n'u b uyuk a nnesi Madame Souza buyu lmu~tur. Buyuk a nnesinin hediye ettigi uc;; tekerlekli b isiklet ile Champion'un b isiklet yan11anna c la n a~k1 ba~lar. Buyuk anne Madame Souza'n1n do deste gi ile y!lla r suren <;ah~malann a rdlndan Champion, Fransa Bisiklet Turv'na yan~mac1 o larak kalllmoy1ba~anr. Fakat Champion, iki yan~<;l ile b irlikte ma fyala r ta raf1ndan kac;;1nhr. Belleville a d h b ir 1ehire ka<;1nla n Cha mpion, burada b isiklel temelli bir kumar m akina s1 i<;in gun boyunca pedal -;:evirmek zorvndad1r. Madame Souza ve sad1k kopegi Bruno C hamp ion'u kurtarmak ic;:in haz1rlan1rlar. Ma dam Souza ve Bruno buyuk b ir okyanusu a~orak Belleville o d h ~ehire g elir. Madam Souza·ya erkek torvnu Cha mpion'u bulabilmek i<;in Belleville 0-;:lusu adh eski bir muzik grubunun uyeleri c lan Violette, Blanche ve Ro se yardlm eder. Filmde d iyalogla r olmas1na ragmen c;;ogunlukla ~ark1 ve pandomim kullan1lm1111r. Anima syonun bi<;mi kend ine ozgun o ldugu i<;in izleyiciler ve ele~tirmenler tara flndan ovulmu~tur. Film. Fransa, Belc;:iko ve Ka nada'daki film ~irkellerince yap1ld1g 1ic;:in uluslarara s1bir ortak uretimd ir. Vizyon Ta rihi: 11 Haziran 2003 Yap 1m: 2003, Fransa, Bel<;ika, Ka node, ingill ere TOr: Animasyon Sure: 78 Dakika Yonetmen: Sylvain Chomet Oyuncular: Beatrice Bonifassi, Lina Boudrea ull Senaryo: Sylva in C homet n •nv·•· Didier Brvnner, Pa ul Cadieux, Regis Ghezelbash, Colin Rose, V. Vanfleteren Adl: Les de Belleville


-·-SHHIIOM OffltlftH HSTI¥lt 0( UWM[S' 2001

;..,_.)

.... ._ Sl'lY.lllf CHONU

LES

TRIPLETTES~ ~ DE

BELLEVILLE

...,..euc•mst

----

.


Pee-Wee'nin Buyuk Seruveni Yone tmen Tim Burton filmleri i<;inde belki d e en az b ilinen, bisikle tli bir komedi filmi. Pee-Wee Herman, sahip o ldugu klrmiZI b isikletini her ~eyden <;ok sevmektedir. Bu yuzden de sahn alm ak isteyen kom~usunun te klifini reddettigi g ibi h1rs1zlara kor~1 do onu ozenle korumokta d 1r. Ancok tum onlemlere ragmen o <;ok sevdig i bisikleti bir gun <;ahn1r. Bir med yum kendisine, bisikle lin Teksos'ta bir bodruma kopo llld lg lnl sayler. Bunun uzerine Pee-Wee Herman maceral! b ir yolculuga <;1kar. Vizyon Torihi: 9 Agusl os 1985 Yap1m: 1985. Womer Bros, ABD TOr: Komedi, Macera Sure: 90 Dakika Yonetmen: Tim Burton Oyunculor: Paul Reubens. Elizabeth Doily, Mark Hollon, Dione Solinger. Judd Omen Senoryo : Phil Hortman. Paul Reubens. Micha el Varhol Yap1mct: Rob ert Shapiro, Richard Gilb ert Abramson Diger Ad1: Pee-Wee's Big AdventureBu dergi Erhan Acar ve Sertac; Kasaplar yonetiminde, bisikleti ya~am tarz1 haline getiren insanlann her say1da verdikleri destek ve harcadlklan emek sayesinde hallrlanmaktadlr. www.bisikletliyasam.net www.bisikletliyasam.com www.baspedala.tv