Page 1

P r o s p e c t u s2 0 1 1 / 2 0 1 2


quote...Vulputpat adigna conulla feugait volut wissisl delisisl do odipit, volesse quamconsequi te tatum del et vulluptat alisl dolorti ncidunt


P r o s p e c t u s2 0 1 1 / 1 2


Foreword Dear Parents and Students Thank you for your interest in Bishop Vaughan Sixth Form. We hope that you will be excited by what is available. As you will see, we have a well developed curriculum with a wide range of vocational and academic subjects. With a Sixth Form of around 260 we are able to provide students with average class sizes of 15 students, which allows for greater individual guidance and direction. At Bishop Vaughan School, we aim for the highest standards possible and we are convinced that this can be achieved only in an environment where students feel secure and happy. Most of our Sixth Form students are not new to our school, having chosen to continue their studies in an environment in which they are well known and valued. Students who come from other schools experience a warm welcome and quickly find themselves at home here. All students are expected to work hard and to take full advantage of the expertise and commitment of our staff.

They are encouraged to make the most of many and varied extra curricular activities and we are proud of what we have to offer. The pastoral support provided for all students is excellent and encourages them to achieve their full potential. This combines with an Enrichment Programme and a wide range of social events, many organised by an energetic Sixth Form Committee. Please feel free to contact our school to find out more or to arrange a visit. You may also wish to speak to some of the Sixth Form students themselves who will no doubt be able to provide you with a good deal of useful and positive information.

Mr J Blackburn, Headteacher

Rhagair Annwyl Rieni a Myfyrwyr Diolch am eich diddordeb yn Chweched Dosbarth Esgob Vaughan. Gobeithiwn y bydd yr hyn sydd ar gael yn eich cyffroi. Fel y gwelwch, mae gennym gwricwlwm datblygiedig da gydag amrywiaeth eang o destunau academaidd a galwedigaethol. Gyda Chweched Dosbarth o oddeutu 260, rydym yn gallu darparu dosbarthiadau o 15 ar gyfartaledd i fyfyrwyr, sy’n caniatáu mwy o arweiniad a chyfarwyddyd unigol. Yn Ysgol yr Esgob Vaughan rydym yn anelu am y safonau uchaf posib ac rydym yn argyhoeddedig mai’r unig ffordd y gellir cyflawni hyn yw mewn amgylchedd lle mae myfyrwyr yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus. Nid yw’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr Chweched Dosbarth yn newydd i’n hysgol, ar ôl dewis parhau â’u hastudiaethau mewn amgylchedd lle mae pawb yn eu hadnabod yn dda ac yn eu gwerthfawrogi. Caiff myfyrwyr a ddaw o ysgolion eraill groeso cynnes ac maent yn ymgartrefu’n gyflym yma. Disgwylir i bob myfyriwr weithio’n galed a manteisio i’r eithaf ar arbenigedd ac ymroddiad ein staff.

Cânt eu hannog i fanteisio i’r eithaf hefyd ar y gweithgareddau allgyrsiol amrywiol niferus ac rydym yn falch o’r hyn sydd gennym i’w gynnig. Mae’r gefnogaeth fugeiliol a ddarperir i’r holl fyfyrwyr yn rhagorol ac yn eu hannog i gyflawni eu potensial llawn. Mae hyn yn cyfuno â Rhaglen Gyfoethogi ac amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cymdeithasol, y trefnir llawer ohonynt gan Bwyllgor Chweched Dosbarth egnïol. Mae croeso i chi gysylltu â’n hysgol i gael mwy o wybodaeth neu drefnu ymweliad. Efallai y byddwch am siarad â rhai o’n myfyrwyr Chweched Dosbarth eu hunain a fydd, mae’n siwˆr, yn gallu rhoi llawer o wybodaeth ddefnyddiol a chadarnhaol i chi.

Mr J Blackburn, Pennaeth


At Bishop Vaughanadigna School, quote...Vulputpat we aim feugait for the highest conulla volut standards possible and wissisl delisisl do odipit, we are convinced that this volesse quamconsequi can be achieved only in an te tatum delwhere et vulluptat environment students feel secure happy alisl dolortiand ncidunt

Bishop Vaughan Catholic School Mynydd Garnllwyd Road, Morriston, Swansea SA6 7QG Tel: 01792 772006 Email: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Heol Mynydd Garnlwyd, Treforys, Abertawe SA6 7QG Ff么n: 01792 772006 E-bost: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk


Yn Ysgol yr Esgob Vaughan, rydym yn ymrwymedig i ddarparu addysg gynhwysol, Gristnogol i’n holl ddisgyblion, yn unol ag egwyddorion a dysgeidiaeth y ffydd Gatholig

Bishop Vaughan Catholic School Mynydd Garnllwyd Road, Morriston, Swansea SA6 7QG Tel: 01792 772006 Email: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Heol Mynydd Garnlwyd, Treforys, Abertawe SA6 7QG Ffôn: 01792 772006 E-bost: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk


quote...Vulputpat The Purpose of the Sixth Form at adigna conulla feugait volut Bishop Vaughan wissisl delisisl do odipit, volesse quamconsequi The glory of God is humanity fully alive St. Irenaeus te tatum del et vulluptat alisl dolorti ncidunt At Bishop Vaughan School we are committed to the provision of an In essence we set ourselves the task of helping our inclusive, Christian education for all our pupils in accordance with the principles and teachings of the Catholic faith. The learning experiences of students are intended to embrace the various aspects of a broad education: academic, emotional, aesthetic, physical, social, moral and spiritual. In the Sixth Form we are dedicated to helping learners develop personally and socially as young adults; to deepen knowledge of themselves and their relationships with others and to allowing them to recognise and appreciate meaning in their own lives and in the community around them.

young people to get the most out of their lives and to be the best that they can be. At our Sixth Form we do our utmost to channel students’ best skills and develop weaker ones in order to help them gain the best qualifications for the next stage in their careers, whether in Higher Education or the working environment. Much of this is achieved through structured programmes of Careers and Curriculum Enrichment as well as through a wide range of sporting and extra-curricular activities on offer.

Diben y Chweched Dosbarth yn Ysgol Gyfun yr Esgob Vaughan Gogoniant Duw yw dynoliaeth sy’n gwbl fyw St. Irenaeus Yn Ysgol yr Esgob Vaughan, rydym yn ymrwymedig i ddarparu addysg gynhwysol, Gristnogol i’n holl ddisgyblion, yn unol ag egwyddorion a dysgeidiaeth y ffydd Gatholig. Bwriedir i brofiadau dysgu’r myfyrwyr gwmpasu agweddau amrywiol addysg eang; academaidd, emosiynol, esthetig, corfforol, cymdeithasol, moesol ac ysbrydol. Yn y Chweched Dosbarth rydym yn ymrwymedig i helpu dysgwyr ddatblygu’n bersonol ac yn gymdeithasol fel oedolion ifanc; i ddyfnhau gwybodaeth o’u hunain a’u perthynas ag eraill a chaniatáu iddynt adnabod a gwerthfawrogi ystyr yn eu bywydau eu hunain ac yn y gymuned o’u cwmpas.

Yn ei hanfod rydym yn gosod tasg i ni ein hunain i helpu ein pobl ifanc gael y gorau o’u bywydau a chyflawni hyd eithaf ein gallu. Yn ein Chweched Dosbarth, rydym yn gwneud ein gorau glas i sianelu sgiliau gorau ein myfyrwyr a datblygu sgiliau gwannach er mwyn eu helpu i ennill y cymwysterau gorau ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfaoedd, boed mewn Addysg Uwch neu yn yr amgylchedd gwaith. Cyflawnir llawer o hyn drwy raglenni strwythuredig o Gyfoethogi Gyrfaoedd a Chwricwlwm yn ogystal â thrwy amrywiaeth eang o’r gweithgareddau chwaraeon ac allgyrsiol a gynigir.


Characteristics of Sixth Form Learning In many respects, studying in the Sixth Form is rather different from studying lower down the school. There are several privileges and benefits: At Sixth Form level the teacher is much more of a ‘guide’ rather than a provider of all the information. Pupils learn to become students and the teacher does not always provide all the answers. Instead the teacher often points students in the right direction and explains where or how the information can be found. This is a big step and it takes time to get used to, but it is worthwhile and there is always plenty of help. Classes are usually much smaller and the atmosphere is friendly and relaxed. Students are expected to join in discussions about problemsolving and their own opinions and ideas take on a much greater importance. Students are expected to behave in a more mature and reasonable way and in turn are treated more like adults. Students are allocated independent study time. This is used by many students to get much of their work done and to even get ahead with reading and other research. It’s not all work though - every student has an average of at least one free period per day which can be spent relaxing in the Sixth Form Common Room, working out in the Gym or sometimes helping out in their favourite subject areas. Sixth Form students are also free to leave the premises when they do not have timetabled lessons or study periods. Students have open access to the Sixth Form Study Centre and Library where they may work in peace and quiet or where they may make use of the computers. Sixth Formers can also make use of unoccupied classrooms for study and other areas of the school such as the Main Hall. All of our students are encouraged to widen their interests by taking minority subjects (like modern language conversation, ICT skills etc.), by becoming involved in the community service programme (in local special schools, hospitals, old peoples’ homes etc.), or in assisting the Special Education department or in lower school games, drama etc. There are opportunities for work experience in a wide variety of jobs and encouragement to join in public speaking, debates and participate in other programmes. There is a wide selection of curricular enrichment activities such as first aid, sports leadership and work related activities. There are also unique opportunities to join in with overseas trips and projects not open to students lower down the school.


Nodweddion Dysgu’r Chweched Dosbarth Ar lawer cyfrif, mae astudio yn y Chweched Dosbarth yn wahanol i astudio ym mlynyddoedd is yr ysgol. Mae sawl braint a mantais: Yn y Chweched Dosbarth, mae’r athrawon yn fwy o arweinwyr yn hytrach na phobl sy’n darparu’r holl wybodaeth. Mae disgyblion yn dysgu sut i fod yn fyfyrwyr ac nid yw’r athrawon bob amser yn darparu’r holl atebion. Yn hytrach, mae’r athrawon yn aml yn rhoi’r myfyrwyr ar y trywydd iawn ac yn egluro ble neu sut gellir dod o hyd i’r wybodaeth. Mae hyn yn gam mawr, ac mae’n cymryd amser i ymgyfarwyddo ag ef, ond mae’n werth chweil ac mae digon o help bob amser. Mae dosbarthiadau fel arfer yn llai o lawer ac mae’r awyrgylch yn gyfeillgar ac yn hamddenol. Disgwylir i fyfyrwyr ymuno â thrafodaethau am ddatrys problemau a daw eu barn a’u syniadau eu hunain yn fwy pwysig. Disgwylir i fyfyrwyr ymddwyn mewn ffordd fwy aeddfed a rhesymol a chânt, yn eu tro, eu trin yn fwy fel oedolion. Dyrennir amser astudio annibynnol i fyfyrwyr. Defnyddir hwn gan lawer o fyfyrwyr er mwyn cyflawni llawer o’u gwaith a hyd yn oed i achub y blaen ar eu darllen ac ymchwil arall. Ond nid gwaith yw popeth - mae gan bob myfyriwr gyfartaledd o un wers rydd y dydd o leiaf y gellir ei ddefnyddio i hamddena yn Ystafell Gyffredin y Chweched Dosbarth, ymarfer yn y gampfa neu weithiau roi help yn eu hoff feysydd pwnc. Mae hawl gan fyfyrwyr y chweched hefyd i adael yr adeilad pan nad oes ganddynt wersi ar yr amserlenni neu gyfnodau astudio. Mae gan fyfyrwyr fynediad agored i Ganolfan Astudio’r Chweched Dosbarth a’r Llyfrgell lle gallant weithio mewn llonyddwch a thawelwch neu ddefnyddio’r cyfrifiaduron. Gall myfyrwyr y Chweched hefyd ddefnyddio ystafelloedd dosbarth gwag i astudio ac ardaloedd eraill yn yr ysgol megis y Brif Neuadd. Anogir pob un o’n myfyrwyr i ehangu eu diddordebau drwy gymryd pynciau lleiafrifol (megis sgwrsio mewn iaith fodern, sgiliau TGCh etc.), cymryd rhan yn y rhaglen gwasanaeth cymunedol (mewn ysgolion arbennig lleol, ysbytai, cartrefi’r henoed etc.), cynorthwyo’r adran Addysg Arbennig neu helpu gyda gemau, drama etc. yn yr ysgol iau. Mae cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith mewn amrywiaeth eang o swyddi ac fe’u hanogir i gymryd rhan mewn siarad cyhoeddus, dadleuon a rhaglenni eraill. Ceir amrywiaeth eang o weithgareddau cyfoethogi’r cwricwlwm megis cymorth cyntaf, arwain chwaraeon a gweithgareddau’n gysylltiedig â gwaith. Mae hefyd gyfleoedd unigryw i ymuno â phrosiectau a gwibdeithiau tramor nad ydynt yn agored i ddisgyblion iau’r ysgol.


Responsibilities in the Sixth Form As well as privileges and benefits there are, as you might expect, certain responsibilities. These come as a natural and practical part of being a young adult learner. Sixth Form students are expected to set a good example to the rest of the school. They are also expected to respond to requests for assistance from teachers, senior management or any member of the support staff. Sixth Form students represent the school. They are expected to show visitors around, attend some evening functions and act as guides to new pupils.

Students appointed to the Sixth Form Committee must attend meetings regularly and frequently. The Sixth Form Committee is appointed by a panel of governors and staff. The Committee consist of: Head Boy and Head Girl; Deputy Head Boy (Social) and Deputy Head Girl (Social); Deputy Head Boy (Finance) and Deputy Head Girl (Finance). Sixth Form students have the responsibility to see that discipline and order are kept by younger pupils and must report any inappropriate behaviour.

Will I be able to cope in the Sixth Form? Basically, ‘YES’ but it does depend on two main things - the right course and the right approach. Choosing your subjects is an important task and you need to make sure that you choose the right courses for you. At Bishop Vaughan Sixth Form, we allow students to ‘try out’ courses for the first couple of weeks just in case anyone is unsure. By the end of September, students are really well settled and getting on industriously with their chosen subjects. The right approach means being prepared to work. Joining the Sixth Form is most definitely an exciting time but it is not a holiday or youth club. Obviously reaching the standards required in the Sixth Form takes time and no one expects overnight success. The teachers and tutors are always ready to give help, advice and constructive support as well as a sympathetic ear.

In addition students have regular and frequent interviews with their tutor, Senior Tutor and the Senior Leadership Team. Three times per year formal monitoring takes place and the findings are sent out to parents and discussed with individual students. This monitoring is designed to make sure that anyone who is falling behind can be identified and helped to get back on track. Ultimately, we believe that all of our students can achieve success. Providing the effort is made, all students can enjoy and progress in their learning. We have an ‘Open Entry Sixth Form’ which means that any Year 11 pupil may apply to enter, regardless of academic ability.

Students are assigned to a personal tutor who is available for discussions.

Whatever your previous learning successes, we will do all we can to help you move on.


Cyfrifoldebau yn y Chweched Dosbarth Yn ogystal â breintiau a manteision, mae cyfrifoldebau penodol, fel y byddwch yn ei ddisgwyl. Daw’r rhain fel rhan naturiol ac ymarferol o fod yn ddysgwr sy’n oedolyn ifanc. Disgwylir i fyfyrwyr Chweched Dosbarth osod esiampl dda i weddill yr ysgol. Disgwylir iddynt hefyd ymateb i geisiadau am gymorth gan athrawon, yr Uwch-dîm Rheoli neu unrhyw aelod o’r staff cefnogi. Mae myfyrwyr Chweched Dosbarth yn cynrychioli’r ysgol. Disgwylir iddynt dywys ymwelwyr o gwmpas yr ysgol, bod yn bresennol mewn rhai digwyddiadau gyda’r hwyr a gweithredu fel tywyswyr i ddisgyblion newydd.

Rhaid i fyfyrwyr gaiff eu penodi i Bwyllgor y Chweched Dosbarth fynychu cyfarfodydd yn rheolaidd ac yn aml. Penodir Pwyllgor y Chweched Dosbarth gan banel o lywodraethwyr a staff. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys: y Prif Fachgen a’r Brif Ferch; y Dirprwy Brif Fachgen (Cymdeithasol) and Dirprwy Brif Ferch (Cymdeithasol); Dirprwy Brif Fachgen (Cyllid) a’r Dirprwy Brif Ferch (Cyllid). Mae cyfrifoldeb ar fyfyrwyr y Chweched Dosbarth i weld bod disgyblaeth a threfn ymhlith disgyblion iau a rhaid iddynt roi gwybod am unrhyw ymddygiad amhriodol.

A fyddaf yn gallu ymdopi yn y Chweched Dosbarth? Yn y bôn, ‘BYDDWCH’ ond mae’n dibynnu ar y ddau brif beth - y cwrs iawn a’r ymagwedd iawn. Mae dewis eich pynciau yn dasg bwysig a rhaid i chi sicrhau eich bod yn dewis y cyrsiau sy’n iawn i chi. Yn Chweched Dosbarth Ysgol yr Esgob Vaughan rydym yn caniatáu i fyfyrwyr ‘roi cynnig‘ ar gyrsiau am yr ychydig wythnosau cyntaf rhag ofn bod unrhyw un yn ansicr. Erbyn diwedd mis Medi, mae myfyrwyr wedi ymgartrefu’n dda ac yn gweithio’n ddiwyd yn eu pynciau o ddewis. Mae’r ymagwedd iawn yn golygu bod yn barod i weithio. Mae ymuno â’r Chweched Dosbarth yn bendant yn amser cyffrous ond nid yw’n wyliau nac yn glwb ieuenctid. Mae’n amlwg ei bod yn cymryd amser i gyrraedd y safonau gofynnol yn y Chweched Dosbarth ac nid oes neb yn disgwyl llwyddiant dros nos. Mae’r athrawon a’r tiwtoriaid bob amser yn barod i roi help, cyngor a chefnogaeth adeiladol yn ogystal â chlust barod, llawn cydymdeimlad.

Caiff myfyrwyr eu haseinio i diwtor personol sydd ar gael ar gyfer trafodaethau. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn cael cyfweliadau rheolaidd a mynych â’u tiwtor, yr uwch-diwtor a’r Uwch-dîm Rheoli. Cynhelir monitro ffurfiol deirgwaith y flwyddyn ac anfonir y canfyddiadau at rieni a’u trafod â myfyrwyr unigol. Cynllunnir y monitro hwn i sicrhau y gellir nodi unrhyw un sy’n cael eu gadael ar ôl, a’u helpu i’w rhoi ar ben ffordd unwaith eto. Yn y pen draw, credwn y gall pob un o’n myfyrwyr lwyddo. Os gwneir yr ymdrech, gall pob myfyriwr fwynhau a gwneud cynnydd yn ei ddysgu. Mae gennym Chweched Dosbarth Mynediad Agored sy’n golygu y gall unrhyw ddisgybl o flwyddyn 11 wneud cais i gael ei dderbyn, ni waeth beth yw ei allu academaidd.

Beth bynnag yw eich llwyddiannau dysgu blaenorol, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i’ch helpu i symud ymlaen.


Courses Cyrsiau Level 3 Courses/Cyrsiau Lefel 3 Applied Science: Forensics - BTEC Subsidiary Diploma 

Examination board: Edexcel

Contact: Mr J Davies

Course Description: This two year course is equivalent to one A level, but has no examination - all assessment is coursework based. Students will gain a good understanding of the science used in solving all forms of crime. Students will study units on the fundamentals of science; science practical techniques; forensic photography; forensic evidence collection for analysis; using science in the workplace; Criminology.

Art & Design - AS/A2 Level  Examination board: AQA  Contact: Ms H Gwilliam & Ms A Jones Course Description: This course encompasses Fine Art, Painting and Drawing, Textile Design, Graphic Communication, Three-Dimensional Design and Photography. Candidates will be engaging in critical, practical and theoretical study in art and design. The course builds upon both traditional and contemporary methods of working, whereby students are encouraged to develop a personal approach, thinking creatively and imaginatively, with innovative ideas using a variety of media and processes. Assessment is divided between a portfolio of work and examinations.

Biology - AS/A2 Level 

Examination board: OCR

Contact: Ms J Davies

Course Description: This course offers students the opportunity to study many aspects of Biology including Anatomy, Physiology, Genetics, Evolution, Biochemistry, Taxonomy, Ecology and Biotechnology. There are two modules in both AS and A2. All modules are externally assessed through written examinations in January and June. Practical work is a major component of AS/A2 Biology and gives students useful reinforcement of the theoretical parts of the subject. Students complete internally assessed practical assignments throughout the course. Practical assessments account for 20% of the final mark.

Business - BTEC National Award  Examination board: Edexcel  Contact: Ms E Pole & Mr C Walker Course Description: A BTEC National is designed to provide a specialist work-related qualification for those learners who may, in the future, seek employment in a business related field. This is a 6-unit qualification, consisting of four compulsory core units plus two specialist units. The units allow you to study how actual businesses work and are ideal for those who wish to work in administration, marketing, human resources, accounting, ICT and the legal and management areas of business. All units are assessed by an assignment. This subject is on offer to all students, whether you have studied business in Year 11 or not but it is ideal for those who have studied the BTEC First Certificate in Business in years 10 and 11.


Examination board: OCR

Contact: Ms V Williams

Course Description: Pupils will develop essential knowledge and understanding of different areas of Chemistry, how they relate to each other and how they contribute to the success of the economy and society. At AS level pupils study Atoms and Reactions, Structure and Bonding, and Energy and Resources. The A2 course looks into Polymers and Synthesis, Equilibrium, Rates and pH, and Analysis techniques. Practical work is an essential element of both courses. Pupils are assessed in 3 areas: qualitative, quantitative and evaluative.

Classical Civilisation - AS/A2 Level  Examination board: AQA  Contact: Ms E Pole Course Description: Students will study the history and culture of ancient Greece and ancient Rome. The study of Classical Civilisation can lead to a broad range of degree courses and careers, such as law, medicine and accountancy. The influences of these two great civilisations can still be felt today in so many aspects of our lives. Their appeal is as great as ever, as the popularity of films such as ‘Gladiator,’ ‘Troy’ and ‘300’ shows. The course provides an opportunity to learn more about the Greeks and Romans through their literature and other primary sources (all in English translation). Students will be drawn into the fascinating and compelling worlds of these ancient civilisations.

Computing - AS/A2 Level 

Examination board: WJEC

Contact: Dr D Sharp

Course Description: The course requires the completion of the following modules: G1 (AS) This unit is about acquiring knowledge and understanding of software, system development, data and applications. G2 (AS) Candidates analyse, design, implement, test and evaluate a solution to a given problem requiring the production of original code (programming). G3 (A2) This unit is about acquiring additional knowledge and understanding of software and requires understanding of knowledge from G1. G4 (A2) Candidates analyse, design, implement, test and evaluate a solution to a substantial problem of their choice requiring the production of original code (programming).

Applied Science: Forensics | Art & Design | Biology | Business | Chemistry | Classical Civilisation | Computing

Chemistry - AS/A2 Level


Children’s Care, Learning and Development - BTEC Subsidiary Diploma 

Examination board: EDEXCEL

Contact: Mr J Davies & Ms J Cook

Course Description: This is a practical work-related course which is equivalent to one A level. The course is made up of six units which are split into coursework tasks. There are no examinations in this course. This qualification may lead directly to employment or to courses in higher education. Career opportunities include nursing, primary teaching, social work, occupational and speech therapy and many other health care options.

Children’s Care, Learning and Development - BTEC Diploma  Examination board: EDEXCEL  Contact: Mr J Davies & Ms J Cook Course Description: This course has to be taken with the subsidiary option and together they are the equivalent of two A levels. The course also involves one day per week in a work placement to gain experience of working with children which on completion qualifies for an additional 120 UCAS points. Thus the course is equivalent to three A levels and is a full time programme of study. It can be taken alongside Welsh Baccalaureate which is equivalent to another A level also.

Design and Technology: Product Design/Systems and Control - AS/A2 Level 

Examination board: WJEC

Contact: Ms E Pole & Mr C Walker

Course Description: Design and Technology Advanced studies is available in two areas - Product Design and Systems and Control. The two disciplines overlap regularly and many aspects of the two courses are taught concurrently however your final piece of coursework will be made in your preferred material. Product Design: The focus is on the aesthetic consideration and innovative approaches to product design and development. You will study a number of different designers and use their work to influence your own to solve a design problem. Systems and Controls: The focus is on the innovative functional approach to problem solving, devising electronic or electromechanical solutions to tasks and creating aesthetically pleasing packages for the products. This course is ideal for those who have studied and enjoyed all design and technology disciplines in years 10 & 11; however previous studies is not a requirement.

English Language - AS/A2 Level  Examination board: WJEC  Contact: Ms M Foulkes Course Description: This is an exciting and interesting course that concentrates on many aspects of our language, including both spoken and written language. You will be given the opportunity to: • Develop your own expertise as a writer • Investigate a variety of sources and develop your ability to see how language works • Explore and evaluate language through your own research Throughout the whole course you will receive plenty of support and guidance as well as the freedom to explore any aspects of language that interest you.


Examination board: WJEC

Contact: Ms M Foulkes

Course Description: This is an engaging course where you will be encouraged to develop your enjoyment of literature and literary studies. You will be expected to approach and respond to a range of texts in a creative fashion. The new WJEC GCE English Literature course has a four unit structure which includes the study of Shakespeare, as well as a wide selection of more modern poetry, prose and drama. For the first time you will be provided with an opportunity to write creatively in a chosen style. You will also be asked to provide an analysis of your own work. You will also have the opportunity to discuss the texts and your responses in an open and supportive environment. The English Literature course will be both challenging and rewarding.

French - AS/A2 Level  Examination board: WJEC  Contact: Mr L Boucher-Hamon Course Description: In Year 12, the following areas are studied: Leisure and Lifestyles, including travel and tourism, sport, hobbies, entertainment, customs, traditions, healthy living, unhealthy living. The Individual and Society, including relationships and responsibilities, gender issues, youth culture, education, vocational training and future careers. In Year 13, the following areas are studied: Environmental Issues, including pollution, global warming, transport, energy, nuclear energy, renewable energies, conversation, recycling, sustainability. Social and Political Issues, including the role of the media, racism, immigration, social exclusion and integration, terrorism, the world of work.

Further Mathematics - AS/A2 Level 

Examination board: AQA

Contact: Mr J Williams

Course Description: Students who study Mathematics at A level may study Further Mathematics as an additional A level. Further Mathematics comprises of units in Pure Mathematics, Mechanics, Statistics and Decision Mathematics, building on concepts and theories studied in A level Mathematics. Pure Mathematics consists of induction, complex analysis, matrices, de Moivre’s Theorem and continuity. Mechanics consists of vectors, circular motion and differential equations. Statistics consists of statistical inference and hypothesis testing. Decision Mathematics consists of network theory and algorithms.

Children’s Care, Learning and Development | Design & Technology | English Language | English Literature | French | Further Mathematics

English Literature - AS/A2 Level


Geography - AS/A2 Level 

Examination board: WJEC

Contact: Mr L Jenkins

Course Description: Geography is a popular and useful choice to make post-16. It provides flexibility with its arts/ science components and also builds on skills vital for today’s workplace. The course starts in Year 12 with an induction week that gives information on the course structure, the study skills covered, the career opportunities available and the practical application of the subject. Students then go on to study the following units: GG1 (AS) - Changing Physical Environments GG2 (AS) - Changing Human Environment GG3 (A2) - Themes and Research in Geography GG4 (A2) - Sustainability

History - AS/A2 Level  Examination board: EDEXCEL  Contact: Ms A Williams Course Description: At AS two units are studied: Communism and Democracy in the Twentieth Century and Conflict and Change in 20th Century Britain. At A2, pupils will study Stalin’s Russia and produce a piece of coursework based upon an historical enquiry. Students acquire a range of transferable skills such as presentation, research, debating and the ability to put forward a compelling and convincing argument. GCSE History is not essential. Good grades in English demonstrate the necessary skills to follow the course.

Law - AS/A2 Level 

Examination board: AQA

Contact: Ms E Pole & Mr C Walker

Course Description: The AS course develops an understanding of the Legal System, together with an evaluation of its operation and performance. It introduces substantive law and requires simple application of aspects of criminal and civil law. The A2 specification develops the knowledge and skills acquired at AS. Students embarking on AS and A2 study in Law would find it advantageous to have at least a C grade in GCSE English but this is not essential.


 Examination board: AQA  Contact: Mr J Williams Course Description: The course comprises units in Pure Mathematics, Mechanics and Statistics. Pure Mathematics consists of algebra, calculus, co-ordinate geometry and trigonometry. Mechanics consists of dynamics (the mechanics of motion) and statics (the study of force systems). Statistics consists of probability theory and distributions. Students will study modules in all three disciplines of Pure Mathematics, Mechanics and Statistics. At AS students will study C1, C2 and S1; at A2 students will study C3, C4 and M1. Mathematics is a component of the entry requirement to many higher education courses and professional careers such as engineering, technology and applied sciences.

Media Studies - AS/A2 Level 

Examination board: WJEC

Contact: Ms E Pole & Mr C Walker

Course Description: The course is designed to allow you to draw on your experience of the media and to respond critically to it. You will explore a wide variety of media, including digital media technologies, and study media texts, industry and audiences. Creative work is an important part of the course, enabling you to develop your own production work and skills. At A2 you have the opportunity to research a topic which and create productions shaped by your awareness of contemporary media issues. This course is a suitable foundation for the study of Media Studies or a related area in a range of higher education degree courses; progression to the next level of applied qualifications (e.g. some degree and HND courses); or direct entry into employment. Ideally, students should have at least a C grade in English.

PE - AS/A2 Level  Examination board: OCR  Contact: Ms A Hamer Course Description: The course aims to develop an understanding of the scientific and socio cultural factors that influence physical education and sport. Students will study a variety of topics in the classroom as well as completing two practical activities. GCSE PE is helpful to the study of AS and A2 PE but it is not essential. The A level PE course is ideal for students wishing to progress to degree level study in Physical Education and Sports Studies.

Performing Arts (Drama and Music) - AS/A2 Level 

Examination board: EDEXCEL

Contact: Ms L Williams

Course Description: This is a highly practical course and involves at least four public performances during the two years. This course is ideal for students who like creating project style work. Learners will study six units, and the majority of the work is assessed through written coursework. Students will enjoy this course if they have an interest in developing their performance skills, and wish to gain knowledge and understanding of the performing arts industry.

Geography | History | Law | Mathematics | Media Studies | PE | Performing Arts

Mathematics - AS/A2 Level


Physics - AS/A2 Level 

Examination board: OCR

Contact: Mr H Davies

Course Description: A Level Physics builds upon what you have learnt in your GCSE Physics course, giving you a deeper understanding of the world around us. The subject takes you on a journey from the smallest particles imaginable to the evolution of the universe. You will meet along the way some of the most interesting characters in science who have helped to shape our understanding of nature. At AS level you will study topics such as Mechanics, Electrons, Waves and Photons. At A2 you will further extend your study into the Newtonian world, Fields, Particles and the Frontiers of Physics. Practical work is central to the course and will contribute to the final grade. Whilst a Physics qualification will certainly benefit you if you are considering a career in science and engineering, it can also lead to careers in other fields that you would not normally associate with this subject.

Psychology - AS/A2 Level  Examination board: WJEC  Contact: Ms R Pinch Course Description: The AS Psychology course is designed to introduce students to each of the main areas of Psychology. A2 Psychology then builds on this broad base and focuses on several areas in more detail. Assessment is entirely through written examinations at both AS and A2. At AS level, there are two exams, one introducing approaches to psychology, the other examining key studies. At A2, students study research methods for one examination and topics and applications of psychology for the other.

Religious Studies - AS/A2 Level 

Examination board: WJEC

Contact: Ms H Hansen

Course Description: The course aims are to encourage a disciplined study of key areas of Religious Studies; to introduce students to some of the key issues in religion which are of perennial interest and of present-day concern; to widen students’ knowledge and understanding of different approaches to received traditions, beliefs and practices. The main areas of study are the Philosophy of Religion, Religion and Ethics and Life, Death and Life After Death. These studies involve a detailed exploration of a range of topics including traditional arguments for the existence of God, the problem of evil, sexual and medical ethics. Students are provided with opportunities to develop their philosophical understanding and analytical and evaluative skills.


Examination board: WJEC

Contact: Ms R Pinch

Course Description: A level Sociology gives you a wonderful opportunity to learn about your own society and how it works, both from a normal point of view e.g. current patterns and perceptions of crime as well as from a totally different, often alternative perspective e.g. why official crime statistics often distort real crime figures among some social groups. A level Sociology is a highly valued qualification in the labour market, as it develops skills such as critical thinking, logical reasoning, independent research and statistical analysis. It can prepare you well for University courses or careers in the police, nursing, medicine, management, politics, teaching and research. You will also enjoy it and have fun debating many controversial issues.

Spanish - AS/A2 Level  Examination board: WJEC  Contact: Mr L Boucher-Hamon & Ms H Johns Course Description: During the first year of study (AS) students develop their understanding and use of Spanish by focusing on travel and tourism, sport, hobbies, entertainment, customs, traditions, healthy living, unhealthy living. There is also a focus on relationships and responsibilities, gender issues, youth culture, education, vocational training and future careers. During the second year (A2) students focus on environmental issues, including pollution, global warming, transport, energy, nuclear energy, renewable energies, conversation, recycling, sustainability. Students also develop their skills by means of exploring social and political issues, including the role of the media, racism, immigration, social exclusion and integration, terrorism, the world of work.

Sport - BTEC National Award 

Examination board: Edexcel

Contact: Ms E Pole & Mr C Walker

Course Description: BTEC Nationals are qualifications that are designed to provide specialist work-related qualifications in a range of sectors. They give learners the knowledge, understanding and skills that they need to prepare them for employment. The qualifications also provide career development opportunities for those already in work. The BTEC course holds a one ‘A level’ equivalence and the final result is based on continuous assessment not examination. The areas covered challenge knowledge in six aspects of sport and exercise and are directly linked to practical application in the workplace or in further education. Much of the course is taught using practical methods and relies heavily on student input. The BTEC Sport learning environment is always positive, fun and friendly. We have a have superb facilities and expert staff to help you each step of the way. This course is ideal for those who have studied and enjoyed all Physical Education disciplines in years 10 & 11. However, this doesn’t mean you can’t join if you haven’t studied Physical Education before. There are many reasons to take up this course if you have an interest in sport and exercise.

Physics | Psychology | Religious Studies | Sociology | Spanish | Sport

Sociology - AS/A2 Level


Uniformed Public Services - BTEC Subsidiary Diploma 

Examination board: EDEXCEL

Contact: Mr J Davies

Course Description: This two year course is equivalent to a full A level but has the significant advantage of being all assessed by coursework (no exams). Students will study: • Adventurous activities • Team leadership skills • Hard-based outdoor activities • Physical fitness and preparation • Citizens and society • The uniformed public services and government Students will take part in several expeditions, work experience and a week long retreat. Often students will be assessed on the skills they show alongside the written work.

Welsh (Second Language) - AS/A2 Level  Examination board: WJEC  Contact: Ms P Smith Course Description: This course will stimulate your interest and enthusiasm towards Welsh. It encourages you to develop your Welsh oral skills by discussing Welsh film, theatre and media. You will read, analyse and respond to a wide range of written material, including modern and traditional literary texts. You will also be given the opportunity to write creatively and factually: at AS Level this is in the form of a project of personal choice.

Welsh Baccalaureate - Advanced Diploma 

Contact: Mr J Davies & Ms S Thom

Course Description: The Welsh Baccalaureate is an exciting qualification for students in Wales that adds a valuable new dimension to the subjects and courses already available to students. The Welsh Assembly Government introduced the Welsh Baccalaureate to transform learning for young people in Wales. It gives broader experiences than traditional learning programmes, to suit the diverse needs of young people. Students get a lot of freedom to research topics that interest them and often cover topics using a lively debate format. The advanced WBQ is very prestigious and is given 120 UCAS points (an ‘A’ grade at A level).


Public Services - BTEC First Diploma 

Examination board: EDEXCEL

Contact: Mr J Davies

Course Description: A BTEC First Diploma is a practical, work-related course. Students learn by completing projects and assignments that are based on realistic workplace situations, activities and demands. It introduces students to the employment area chosen and provides a good basis for a more advanced work-related qualification. A BTEC First Diploma is equivalent to four GCSEs grades A*-C and is taken as a full-time course. The course is made up of six units -3 core units that everyone takes and 3 specialist units. The specialist units involve study in a particular area in more depth. There are no exams, all assessment is via coursework.

Welsh Baccalaureate - Intermediate Diploma  Contact: Mr J Davies & Ms S Thom Course Description: The Welsh Baccalaureate is an exciting qualification for students in Wales that adds a valuable new dimension to the subjects and courses already available to students. The Welsh Assembly Government introduced the Welsh Baccalaureate to transform learning for young people in Wales. It gives broader experiences than traditional learning programmes, to suit the diverse needs of young people. Students get a lot of freedom to research topics that interest them and often cover topics using a lively debate format. The intermediate WBQ is worth the equivalent of three GCSE passes at grade C.

Customer Services (NVQ Levels 1 & 2) This offers education in the workplace in the form of a year-long work placement for one day per week for 30 weeks. Students will take part in ‘real life’ work-related tasks appropriate to the level required by the employer and the job in hand. All students are supervised by a workplace mentor, nominated by the employer and receive support from a designated school representative, and an external NVQ Assessor who will oversee the students and assess their performance. Students usually undertake this course alongside other subjects such as the WBQ and resits in English, Mathematics and Science.

Hairdressing (NVQ Levels 1 & 2) This two year course will teach basic hairdressing skills. Students will also develop customer service techniques. • Year 1: Client Care; Shampooing and conditioning; Health and Safety; Customer Service. • Year 2: You will complete NVQ Level 1 Hairdressing; one day per week work experience placement; Assisting Colour; Preparing and maintaining, Reception duties. The course covers a range of 6 units along with written assignments and practical assessments. All students will produce a portfolio of evidence. All pupils must purchase black tops, black trousers, black shoes as well as basic hairdressing equipment. This qualification can lead to progression to NVQ Level 2 in Hairdressing or into employment.

Uniformed Public Services | Welsh | Welsh Baccalaureate | Public Services | Welsh Baccalaureate | Customer Services | Hairdressing

Level 2 Courses/Cyrsiau Lefel 2


Construction - BTEC First Diploma In this course all students take the three core units: • Introduction to the Construction Industry • Investigating Health, Safety and Welfare • Construction Science and Mathematics In addition, students take three specialist units from one of the following pathways: • Carpentry and Joinery • Painting and Decorating • Brickwork In order to qualify for this course students should have at least two passes at grades D-G or above in GCSE.

English and Mathematics GCSE (Resits)  Contact: Ms M Foulkes (English) & Mr J Williams (Maths) Course Description: Students who have not achieved a C grade in GCSE English or Mathematics will have the opportunity to resit. Both GCSEs will be completed during a one year course. Students will receive 3 timetabled lessons a fortnight for each subject. Much of the time will be spent preparing for the exam, revising the necessary skills and techniques. In English, if appropriate, students will also be given the opportunity to complete and submit new coursework folders. There is no coursework element for Mathematics. Exam sessions for English run in November and June. In Mathematics, exam sessions take place in January, March and June.

Additional Level 3 Courses/Cyrsiau Ychwanegol Lefel 3 The collaboration between Bishop Vaughan and Morriston Comprehensive School allows both schools to provide a wide range of subjects for students to choose from. However, all 11-18 schools in Swansea have worked together for many years to enhance student choice. Thus, in addition to the subjects available in the main option blocks, the following subjects are also available. Subject

Qualification

Location

Drama

AS/A2 Level

Bishop Gore

Health & Social Care

BTEC Subsidiary Diploma

Gower College

Economics

AS/A2 Level

Olchfa

Government & Politics

AS/A2 Level

Olchfa

Hospitality

BTEC Subsidiary Diploma

Gower College

Film Studies

AS/A2 Level

Gowerton

Sports Science

BTEC Subsidiary Diploma

Gower College

Classes for these subjects take place each week on Tuesday and Thursday afternoons. As such, interested students may select only one subject from this group. Once compatibility with other choices has been established, the school makes the necessary transport arrangements to enable access to these lessons. All of these subjects are at Level 3. Students interested in choosing a subject from this group should indicate this as soon as possible.


Construction | English and Mathematics GCSE (Resits) | Additional Level Three Courses


Option Choices Dewisiadau Level 3 Courses For the most part the subjects on offer at Bishop Vaughan Sixth Form are Level 3 courses, designed to build on the successes that students achieve at GCSE and to prepare them for further study at university or for the world of work. Most subjects on offer are traditional AS and A levels. Some will have coursework elements but all involve formal examinations in Years 12 and 13. There are, however, a number of courses on offer with alternative means of assessment. These include Applied Science: Forensics, Business, Children’s Care, Learning and Development and Public Services (Level 3). Often known as ‘vocational’ subjects, they are equivalent to full A levels but involve continuous assessment rather than formal examinations. The Welsh Baccalaureate Advanced Diploma also involves continuous assessment rather than formal examinations. Those who pass this course gain the equivalent of an A level at grade A (120 UCAS points). You are most welcome to choose a combination of AS levels and Vocational courses but you should note that the vocational courses and the Advanced Welsh Baccalaureate Qualification are usually two-year courses.

Level 2 Courses There are two Level 2 courses available at Bishop Vaughan Sixth Form: Public Services and the Welsh Baccalaureate Intermediate Diploma. All students not yet ready for Level 3 courses will study Public Services along with the Intermediate Diploma of the Welsh Baccalaureate Qualification. These are one year courses. Our partnership with Morriston Sixth Form also provides the opportunity for students to enrol on other vocational courses. 1. Construction 2. Customer Services 3. Hairdressing Each of these will be studied alongside another level 2 qualification.

For further information and an Option Choices booklet, please contact Ms E Pole or Mr C Walker.


BTEC Sport [M]

Business Studies [M]

Classical Civilisation [BV]

D&T: Product Design [M]

Further Mathematics [BV]

PE [BV]

Public Services [BV]

Computing [M]

French [J]

Law [M]

Mathematics [BV]

Media Studies [M]

Performing Arts [J]

Public Services [BV]

Welsh Baccalaureate [BV]

Psychology [BV]

Mathematics [BV]

Geography [BV]

English Literature [BV]

Chemistry [BV]

Option 3

after a subject means that it is being offered at Bishop Vaughan. after a subject means that it is being offered in Morriston. after a subject means that delivery will be shared between both schools.

Spanish [J]

Hospitality [Gower College]

Welsh [BV]

Religious Studies A2 [BV]

Religious Studies [BV]

Psychology [BV]

Physics [BV]

Biology [BV]

Art [BV]

Option 5

Hairdressing (NVQ) plus Customer Services [M]

Construction plus Intermediate Diploma in the Welsh Baccalaureate Qualification [M]

Sports Science [Gower College]

Customer Services plus Intermediate Diploma in the Welsh Baccalaureate Qualification [M]

Government & Politics [Olchfa]

Economics [Olchfa]

Health & Social Care [Gower College] Film Studies [Gowerton]

Drama [Bishop Gore]

Additional Subjects

Welsh Baccalaureate [BV]

Sociology [BV]

History [BV]

English Language [BV]

Chemistry [BV]

Biology [BV]

Option 4

Public Services plus Intermediate Diploma in the Welsh Baccalaureate Qualification [BV]

Level 2 Courses/Cyrsiau Lefel 2

Notes: [BV] [M] [J]

Applied Science: Forensics [BV]

CCLD (Sub. Dip) [BV]

Sociology [BV]

Option 2

Option 1

Level 3 Courses/Cyrsiau Lefel 3

Option Blocks Blociau Dewisiadau


Notes Nodiadau Level 3 subjects are grouped into five different blocks: Options 1, 2, 3, 4, and 5. You can choose one subject from each option block. To permit different combinations some subjects appear in more than one block. Students may also choose a subject from the additional subjects block.

If you are interested in studying Dentistry, Medicine, Pharmacy or Veterinary Science at university, it is essential that you choose Chemistry. In some cases you will also need to choose Biology. Speak to the relevant teachers.

Most students study the equivalent of four subjects in Year 12. Only in exceptional circumstances will the school permit the study of less than four, so you should select four subjects from the option blocks, leaving one space blank.

If you wish to do a Science subject at A level, you can do so providing you are confident of achieving grade B standard in the specific Science subject at GCSE, preferably at higher tier. Please contact any member of Science staff for further details.

A few students choose to study five subjects. To do this you must achieve A or A* grades at GCSE. If you are confident of reaching this standard, if you wish, you can select five subjects, one from each block. It is wise to seek the advice of teachers if you are thinking of choosing to study five subjects. To do four Level 3 courses (AS or Vocational) ordinarily you need to achieve at least five GCSEs at grade C or better, including English and Mathematics. If a subject you are choosing is one you have studied for GCSE, you will usually be expected to achieve at least grade B in it. If you do not achieve either or both of English and Mathematics at least at grade C you may still be allowed to do AS courses on the condition that you make every effort to achieve in English and/or Mathematics in Year 12. Each individual case will be considered on its merits. If you obtain only four GCSEs at grade C or better you may still be permitted to do AS and Level 3 vocational courses. Again each individual case will be judged on its merits. For some subjects at AS level it is not necessary to have studied them at GCSE previously. Discuss this with the relevant teachers. You cannot choose to study AS Further Mathematics without also studying AS Mathematics. This will count as two choices. Furthermore, you cannot choose to do Mathematics unless you have gained a GCSE in the higher tier, at grade B or higher. You can choose to do English Language and English Literature. These count as two separate choices.

If you wish to study AS level in Psychology, you must ordinarily have grade B in GCSE Mathematics. If you choose to study Double Children’s Care, Learning and Development, you need to be aware that this is a full-time course involving work placement. You are able to study for the Advanced Welsh Baccalaureate Diploma alongside but cannot choose any other courses. If you think it is likely that you will not achieve five GCSEs at Grade C or if you are particularly interested in the course, you may choose Public Services (Level 2) or one of the level 2 courses offered at Morriston. Ordinarily, students who choose Public Services will enhance their qualifications by also studying for the Welsh Baccalaureate Qualification. In 2011 the school expects to run with the blocks of subjects presented in this booklet. However, if there is something not included that you would like to study or a combination of subjects that does not seem to be possible, please write the details in the comments box of the application form. Please note that some of the subjects on offer will be taught at Morriston Comprehensive School. Transport is provided for any students who move between schools for their studies.


quote...Vulputpat adigna conulla feugait volut wissisl delisisl do odipit, volesse quamconsequi te tatum del et vulluptat alisl dolorti ncidunt

Bishop Vaughan Catholic School Mynydd Garnllwyd Road, Morriston, Swansea SA6 7QG Tel: 01792 772006 Email: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Heol Mynydd Garnlwyd, Treforys, Abertawe SA6 7QG Ff么n: 01792 772006 E-bost: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk


Bishop Vaughan School has an established tradition of working with other schools in Swansea through the Sixth Form Consortium, which has enabled students to access a wide range of courses At present, we enjoy a flourishing partnership with Morriston Comprehensive School, which has gone from strength to strength

Bishop Vaughan Catholic School Mynydd Garnllwyd Road, Morriston, Swansea SA6 7QG Tel: 01792 772006 Email: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Heol Mynydd Garnlwyd, Treforys, Abertawe SA6 7QG Ff么n: 01792 772006 E-bost: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk


quote...Vulputpat adigna Making Choices Gwneud Dewisiadau How do I begin to choose? If a decision has already been made on a career (or even narrowed down to an area) then there are often particular A levels which are required by each profession - e.g. Medicine requires Chemistry and Engineering requires Mathematics. If in any doubt, check with the Careers Adviser and talk with your teachers. If you have no specific ambitions career-wise but would like to continue with further education, you must choose courses carefully. Here are some questions to think about: • Which subjects give you the best results? • Which subjects do you enjoy most? • What will give you most choice when you finish? Everyone is different but a mixture is often the best idea - while you must be prepared to work, it is unlikely that you will work well if you don’t enjoy your subjects. It is said, for example, that Science subjects should always be chosen if possible because there is an acute shortage of well-qualified scientists. There is indeed a shortage, yet over 60% of all advertisements for jobs do not specify either the A level subjects required, nor the degree specialism. So any choice should be made only after careful checking and consultation.

conulla feugait volut wissisl delisisl do odipit, volesse quamconsequi If a student Arts subjectsdel now andet is likely to get better teenjoystatum vulluptat results by choosing them, then it would be very foolish indeed to pick only Science A levels. alisl dolorti ncidunt Better results are always earned in a subject that is enjoyed. It is, however, important to be are aware that there are serious shortages of highly skilled people in some areas and this may affect your choice of subjects. These areas are Engineering, Computing and Science. There are also high demands for well qualified personnel in the caring professions. Clearly, final job prospects will be improved if subjects are chosen in these areas. Please discuss such issues with Sixth Form staff and with the Careers Adviser. This prospectus is designed to provide you with some useful information about Bishop Vaughan Sixth Form. However, it probably will not answer ALL of your questions. So please do speak to the staff and students. They will be more than willing to help you.

Working in Partnership Gweithio mewn Partneriaeth Bishop Vaughan School has an established tradition of working with other schools in Swansea through the Sixth Form Consortium, which has enabled students to access a wide range of courses. At present, we enjoy a flourishing partnership with Morriston Comprehensive School, which has gone from strength to strength. This partnership working has enabled students from Bishop Vaughan to access courses at Morriston and vice versa. This has resulted in students having a much wider choice of subjects

available to them and reflects the Welsh Assembly Government’s 14-19 agenda. Close working with Morriston School has also allowed students to enjoy a wider range of extra-curricular experiences, including expeditions to the Himalayas and Ecuador and the opportunity to play competitive rugby in a joint Bishop Vaughan-Morriston team. Both schools are confident that there will be increased opportunities available to students in the coming academic year.


My Notes Fy Nodiadau


quote...Vulputpat adigna conulla feugait volut wissisl delisisl do odipit, volesse quamconsequi te tatum del et vulluptat alisl dolorti ncidunt


angida taptupluV...etouq tulov tiaguef allunoc ,tipido od lsisiled lsissiw iuqesnocmauq esselov tatpulluv te led mutat et tnudicn itrolod lsila

Bishop Vaughan Catholic School Sixth Form Bishop Vaughan Catholic School Mynydd Garnllwyd Road, Morriston, Swansea SA6 7QG Tel: 01792 772006 Email: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Heol Mynydd Garnlwyd, Treforys, Abertawe SA6 7QG Ff么n: 01792 772006 E-bost: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk

Propectus 2011/12

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Chweched Dosbarth Prosbectws y 2011/2012

Ff么n: 01792 772006 E-bost: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk Heol Mynydd Garnlwyd, Treforys, Abertawe SA6 7QG

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Tel: 01792 772006 Email: bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk www.bishopvaughan.swansea.sch.uk Mynydd Garnllwyd Road, Morriston, Swansea SA6 7QG

Bishop Vaughan Catholic School

Sixth Form Prospectus 2011  

Sixth Form Prospectus 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you