Page 1

+ забавни игри “ÂÍÒÚ ‘ÂÎËÒËÚË ≈‚ÂÂÚ ¿‰‡ÔÚ‡ˆËˇ ÀÂÒÎË —ËÏÒ »Î˛ÒÚ‡ˆËË ËÒÚËˇÌ ‘ÓÍÒ

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî


—˙‰˙ʇÌË √·‚‡ Ô˙‚‡ ï «‡ÍÛÒ͇! . . . . . . . . . . . . . . . .3 √·‚‡ ‚ÚÓ‡ ï ÕˇÏ‡ Á‡ÍÛÒ͇! . . . . . . . . . . .8 √·‚‡ ÚÂÚ‡ ï œÓ ÒΉËÚ . . . . . . . . . . . . . 12 √·‚‡ ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ï ÓÚ͇ڇ Ë Ï˯͇ڇ . . 22 √·‚‡ ÔÂÚ‡ ï «‡ı‡ÂÌ ¯ÓÍ . . . . . . . . . . . . .28 √·‚‡ ¯ÂÒÚ‡ ï ¬Ò Ӣ ·ÂÁ Á‡ÍÛÒ͇ . . . . . 32 √·‚‡ Ò‰χ ï Œ·ˇ‚‡Ú‡ ‚˙‚ ‚ÂÒÚÌË͇ . . .36 √·‚‡ ÓÒχ ï ÕÓ‚‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ . . . . . . . . . . .43 ¿ Ò„‡ ‰‡ ÔÓË„‡ÂÏ! . . . . . . . . . . . . . . . .47 –˜ÌËÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ÃÓˇÚ Ô˙‚Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎÒÍË ‰Ì‚ÌËÍ . . . . . . 55 ƒÛÏËÚ ‚ ÚÂÍÒÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÚ·ÂΡÁ‡ÌË Ò˙Ò Á‚ÂÁ‰Ë˜Í‡, Ò‡ Ó·ˇÒÌÂÌË ‚ ˜ÌË͇.

Th Burglar’s Breakfast Copyright © 2007, 2002, 1996, 1995 Usborne Publishing Ltd. Приказки за детективи © Издателство „Фют“, 2013


√·‚‡ Ô˙‚‡

«‡ÍÛÒ͇!

¿ÎÙË ¡Ë„Ò ·Â¯Â Í‡‰Âˆ, ÌÓ Ì ·Â¯Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÓÔËÚÂÌ. ≈‰Ì‡ ÌÓ˘ ÚÓÈ ÓÚÍ‡‰Ì‡ ‡Á‚‡ÎÂ̇ ÍÓÒ‡˜Í‡ Ë Í‡ÙÂÁ Ò ÌˇÍ‡Í‚‡ ÔÚˈ‡. 3


√Ó‚Ó¢‡ ÔÚˈ‡! “ˇ ÔÓ˜ÚË Ò˙·Û‰Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ÛÎˈ‡.

«‡Ú‚‡ˇÈ ÒË ˜Ó‚͇ڇ, „ÎÛÔ‡˜ÍÂ! —ÔË, Í‡‰ÂˆÓ!

4


—Ή ‰˙΄‡ Ë ÛÏÓËÚÂÎ̇ ÌÓ˘ ¿ÎÙË Ó·Ë˜‡¯Â ‰‡ Ò ÔË·ÂÂ Û ‰Óχ Ë ‰‡ Á‡ÍÛÒË Ó·ËÎÌÓ.

«‡ÍÛÒ͇ڇ ·Â¯Â ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÏÛ ı‡ÌÂÌ Á‡ ‰ÂÌˇ Ë ¿ÎÙË ËÁ·Ԃ‡¯Â ÔÓÌ ÚË ÔÓˆËË ÓÚ Î˛·ËÏËÚ ÒË ı‡ÌË. 5


¿ Ò„‡ ‰‡ ÔÓË„‡ÂÏ! 1. ŒÚÍËÈ ‡ÁÎËÍËÚÂ. “ ҇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ̇ ·ÓÈ, ÍÓÎÍÓÚÓ Ò‡ β·ËÏËÚ ı‡ÌË Ì‡ ¿ÎÙË.

47

Библиотека “Славейче”: Приказки за детективи  

Кратка анотация за книгата: Книгата съдържа три забавни приказки за детективи и развиващи задачи след всяка приказка. Включва речник на думи...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you