Page 1

Сам СилВър ПИРАТ Т Я И Н Т АЙ

Корабът призрак


Õ‡ ”Â·Ï‡Ì ≠ ¿Î‡Ì “Ë̉ÎË, ̇¯Ëˇ Û·҇ÈÚÓ‚ ÒÛÔÂ„ÂÓÈ

The Ghost Ship Text copyright © Jan Burchett and Sara Vogler 2012 Map and interior illustrations copyright © Leo Hartas 2012 All right reserved Orion Childrenís Books a division of the Orion Publishing Group Ltd Ó‡·˙Ú ÔËÁ‡Í © »Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî, 2013 œ‚Ӊ »Ë̇ ÇÌۯ‚‡ –‰‡ÍÚÓ ¿Î·Â̇ –‡ÎÂÌÍÓ‚‡ ISBN 978-954-625-870-0


Корабът призрак

ƒÊ‡Ì ¡˙˜ÂÚ, —‡‡ ¬Ó„Î˙ »Î˛ÒÚ‡ˆËË ÀËÓ ’‡Ú‡Ò

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî


БА

в онтего и л За М

ЯМАЙКА на смъртта т ъ ак Обл

УГА о Т Р О рт абало е у П

Т

КУ

К

EСПАНЬОЛА


КОЛОНИИТЕ на

а а рябнв а миро т т Тукда серови ще сък ОВЪТЕТА Р Л ОСАТ СКЕ ойнт

НОВИЯ СВЯТ

Н

ет П б и Г

РОВЪТ НА ДРАКОНА

н

ау т ж Брид Б А Д О БАР

С

ОСТ


Еки паж ът на Чарли Флийтуд матрос

Бен Хъдсън интендант Сам Силвър наблюдател Нед Уейнрайт боцман Хари Хоп помощниккапитан


„Морски вълк“ Гарван Синбад котарак

Томас Блейд капитан Фернандо по П и т ъ р К р а д о к отговорник корабен готвач такелажа


Морски вълк

уз

и

ска н а т капикаютааци хам жия оръ мб запас ка


Глава първа

Б

¯ ‰˙ʉӂ̇ ÔÓ̉ÂÎÌ˯͇ ÛÚËÌ Ë —‡Ï —Ë΂˙ Ò ÔË„ÓÚ‚ˇ¯Â Á‡ Û˜ËÎˢÂ. ÕÓ Ì ·Â¯Â Ó·ÁÂÚ ÓÚ ÂÌÚÛÒˇÁ˙Ï. ≠ Õ ÏÓ„‡ ‰‡ ÔÓ‚ˇ‚‡Ï, ˜Â ÏËÒÚ˙ ÕÓ‰ÒÛ˙ÚË Â Á‡·‡ÌËÎ ÙÛÚ·Ó· Á‡ ˆˇÎ‡ Ò‰Ïˈ‡! ≠ Ï˙ÏÓ¯ ÚÓÈ ÔÓ‰ ÌÓÒ. ≠ —‡ÏÓ Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÍÓÈ Â Òχ˜Í‡Î ‰ÓχÚËÚ ̇ ˜ÂÚ‚˙ÚË ÍÎ‡Ò Ò ÚÓÔ͇ڇ. œÓÒΠ‚ „·‚‡Ú‡ ÏÛ Í‡ÚÓ Ò̇ˇ‰ Ò ÔÓˇ‚Ë Â‰Ì‡ ˉ¡. —ÂÚË ÒÂ Í‡Í ˘Â Ò ‡Á‚‰Ë. √‡·Ì‡ ÒÚ‡‡Ú‡ ÒÚ˙ÍÎÂ̇ ·ÛÚËÎ͇ ÓÚ ÔÓÎˈ‡Ú‡ ~9~


Ë ËÁÚ˙ÒË ÓÚ Ì¡ ÒÚ‡ Á·ÚÂÌ ‰Û·ÎÓÌ*. —‡Ï ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ÏË‡¯Â ËÌÚÂÂÒÌË Ô‰ÏÂÚË Ì‡ Ô·ʇ Í‡È ‰Óχ ÒË ‚ ¡ÂÍÛÓÚ˙ ¡ÂÈ, ÌÓ Ú‡ÁË Ì‡‰‡Ò͇̇ ÓÚ ÔˇÒ˙͇ ·ÛÚËÎ͇ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ÒÔˆˇÎ̇. ¬˙Ú ̇ÏÂË Ì ҇ÏÓ Á·Ú̇ ÏÓÌÂÚ‡, ÌÓ Ë ÔËÒÏÓ ÓÚ Ò‚ÓÈ ‰‡Î˜ÂÌ Ô‡-Ô‡-Ô‡‰ˇ‰Ó ≠ Ò‚ËÂÔˡ ÔË‡Ú ƒÊÓÛÁÂÙ —Ë΂˙. ¬ ÔËÒÏÓÚÓ Ò ͇Á‚‡¯Â Í˙‰Â Ëχ ÒÍËÚÓ „ÓΡÏÓ Ò˙ÍÓ‚Ë˘Â Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÏÓϘÂÚÓ ÔÓÚ˙͇ ÏÓÌÂÚ‡Ú‡, Ò ÒÎÛ˜Ë ÌÂ˘Ó Û‰Ë‚ËÚÂÎÌÓ. ¬˙̇ Ò Ôӂ˜ ÓÚ ÚË ‚Â͇ ̇Á‡‰, ˜‡Í ‚ ‰‡Î˜̇ڇ 1706 „., Ë Ò ÓÁÓ‚‡ ̇ ËÒÚËÌÒÍË ÔË‡ÚÒÍË ÍÓ‡· ≠ ìÃÓÒÍË ‚˙ÎÍî! ‡ÔËÚ‡Ì ¡ÎÂȉ Ë ÒÏÂÎËÚ ÏÛ Ï˙Ê ̇È-ÏÌÓ„Ó Ì‡ Ò‚ÂÚ‡ ӷ˘‡ı‡ ‰‡ Ô·‚‡Ú ‚  ‡Ë·ÒÍÓ ÏÓÂ Ë ‰‡ Ú˙ÒˇÚ Ò˙Íӂˢ‡, ڇ͇ ˜Â ‚‰̇„‡ ÔÓÂı‡ ̇ Ô˙Ú. —‡Ï Â¯Ë ‰‡ ‚Ë‰Ë Í‡Í‚Ó Ô‡‚ˇÚ ÔË‡ÚËÚ Ò„‡. ÕˇÏ‡¯Â ÌÛʉ‡ ‰‡ Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ χÈ͇ ÒË Ë ·‡˘‡ ÒË ËÎË ‰‡ Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡, ˜Â ˘Â „Ó Ú˙ÒˇÚ ≠ ‰Ó͇ÚÓ ·Â¯Â ÏÓÒÍË ‡Á·ÓÈÌËÍ, ‚ ̇ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ Ì ËÁÏË̇‚‡¯Â Ë ÏËÌÛÚ‡. —‡Ï ·˙ÁÓ ÒÏÂÌË Û˜ËÎË˘Ì‡Ú‡ ÒË ÛÌËÙÓχ Ò ÔÓÚËÚËÚ ‰˙ÌÍË Ë ÚÂÌËÒ͇ڇ, ÍÓËÚÓ ·Â¯Â ÌÓÒËΠ̇ ìÃÓÒÍË ‚˙ÎÍî. Õ Òϯ ‰‡ ËÒÍÛ‚‡ ‰‡ ÒÍ˙Ò‡ ÛÌËÙÓχڇ! ÇÈ͇ ÏÛ ˘Â¯Â ‰‡ ÓÚ͇˜Ë. * ‰Û·ÎÓÌ ≠ ËÒÔ‡ÌÒ͇ Á·Ú̇ ÏÓÌÂÚ‡

~ 10 ~


œÓÒΠÔÓÚ˙͇ ÏÓÌÂÚ‡Ú‡ ‚ ˙͇‚‡ ÒË Ë Á‡˜‡Í‡ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡Ï‡È‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ·Â ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Î Ô‰˯Ìˡ Ô˙Ú, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÁÓ‚Â ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ. ÕË˘Ó Ì Ò ÒÎÛ˜Ë. œÓÚ˙͇ ˇ ÔÓ-ÒËÎÌÓ, ÌÓ ÒË ÓÒڇ̇ Ò‰̇Π̇ ΄ÎÓÚÓ. œÓ„Ή̇ Ì¢‡ÒÚÌÓ ‰Û·ÎÓ̇. ÃÓÊ ·Ë χ„ˡڇ ‡·ÓÚ¯ ҇ÏÓ ‚‰Ì˙Ê Ë ÚÓÈ ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ÒÚ˙ÔË Ì‡ ·Ó‰‡ ̇ ìÃÓÒÍË ‚˙ÎÍî. —˙ˆÂÚÓ ÏÛ Ò ҂Ë. “Ó„‡‚‡ ÒË ÒÔÓÏÌË: Ô‰˯Ìˡ Ô˙Ú, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÚ˙͇ ÏÓÌÂÚ‡Ú‡, ·Â¯Â ÔβΠÓÚ„Ó ∫. ÃÓÊ ·Ë Úˇ·‚‡¯Â ÔβÌ͇ ÓÚ —Ë΂˙, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë. –Â¯Ë ‰‡ ÓÔËÚ‡... ¬Ò˘ÍÓ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡ ¯ÂÏÂÚÌÓ Ò Á‡‚˙Úˇ. ◊Û Ò ӄÎÛ¯ËÚÂÎÂÌ ¯ÛÏ, ÒˇÍ‡¯ „Ó ‚ÒÏÛ͇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡. “ÓÈ Á‡Ú‚ÓË ‰Ó‚ÓÎÌÓ Ó˜Ë. ≠ »‰‚‡Ï, ìÃÓÒÍË ‚˙ÎÍî! —‡Ï Ò ÔËÁÂÏË Ò „ÎÛı Û‰‡ ‚˙ıÛ Ú‚˙‰Ëˇ ‰˙‚ÂÌ ÔÓ‰ Ë ÓÚ‚ÓË Ó˜Ë. —Ú‡ıÓÚÌÓ! ¡Â¯Â Ò ÓÁÓ‚‡Î ‚ Ú˛Ï‡ ̇ ÔË‡ÚÒÍˡ ÍÓ‡· Ò˙˘Ó ͇ÚÓ Ô‰Ë. œÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÏ˙‰Ì ӷ‡˜Â, Ò ‡ÁÌÂÒ ̇È-ÔÓÌËÁËÚÂÎÌËˇÚ ÔËÒ˙Í, ÍÓÈÚÓ ÌˇÍÓ„‡ ·Â ˜Û‚‡Î. Õ‡‰ ÌÂ„Ó ÒÚÓ¯ ÏÓÏË˜Â Ò ‡ÁÓ¯Â̇ ÍÓÒ‡ ~ 11 ~


Ë ÔË‡ÚÒÍË Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË Ë ÔË˘Â¯Â ÍÓÎÍÓÚÓ ∫ „Î‡Ò ‰˙ÊË. “Ó‚‡ ·Â¯Â Ì„ӂ‡Ú‡ ÔˡÚÂÎ͇ ◊‡ÎË. —‡Ï Ò ËÁÔ‡‚Ë Ì‡ Í‡Í‡. “ˇ ˇ‚ÌÓ ·Â¯Â ‚ˉˇÎ‡ Í‡Í Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÓÚ ÌˢÓÚÓ. ‡Í ˘Â¯Â ‰‡ ∫ Ó·ˇÒÌË? ◊‡ÎË „‡·Ì‡ ‰̇ ˜ÂÚ͇ Á‡ ÔÓ‰. ≠ œËÁ‡Í˙Ú Ì‡ —‡Ï —Ë΂˙! ≠ ËÁ‚Ë͇ Úˇ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡¯Â ‰‡ „Ó Û‰‡Ë ÔÓ „·‚‡Ú‡ Ò ˜ÂÚ͇ڇ. ≠ ¬˙̇ΠÒË Ò ‰‡ ÌË ÔÂÒΉ‚‡¯! Çı‡È Ò ÓÚ ÏÂÌ, ÛʇÒÌÓ Ô˂ˉÂÌËÂ! ≠ Õ Ò˙Ï ÔËÁ‡Í! ≠ ÓÚ‚˙̇ —‡Ï, Ï˙˜ÂÈÍË Ò ‰‡ ËÁ·Â„Ì ۉ‡ËÚÂ. ≠ Õ‡ÔÓÚË‚!  Ó„‡ÚÓ ËÁ˜ÂÁ̇ ÔÓÒ‰ Ó͇̇, ‚Ò˘ÍË Í‡Á‡ı‡, ˜Â ÒË Ò ۉ‡‚ËÎ. ¿ Ò„‡, Ò‰Ïˈ‡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡¯ ÂÈ Ú‡Í‡, ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡! ÕËÍÓÈ ÒÏ˙ÚÂÌ Ì ÏÓÊ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚Ë! Çı‡È ÒÂ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó ÓÚ ‡‰‡! ≠ Õ ÒË ‡Á·‡Î‡... ≠ ÃËÒÎÂı Ú Á‡ ÔˡÚÂÎ! ≠ ÔÓ‰˙ÎÊË Ò˙‰ËÚÓ ◊‡ÎË, ͇ÚÓ „Ó „Ó̯ ËÁ Ú˛Ï‡. ≠ ÕÓ ÔˡÚÂÎËÚ Ì Ò ‚˙˘‡Ú ‰‡ Ò Ô·¯‡Ú ‰ËÌ ‰Û„, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ Ï˙Ú‚Ë! ÃÓÍ‡Ú‡ ˜ÂÚ͇ „Ó ˆ‡Ô‡‰ÓÒ‡ ÔÓ „·‚‡Ú‡. ≠ Œı! ≠ ËÁ‚Ë͇ —‡Ï Ë ËÁ·˙Ò‡ Ó˜ËÚ ÒË. ≠ —ÎÛ¯‡È, ‡ÍÓ ·ˇı ÔËÁ‡Í, ÚÓ‚‡ ÌÂ˘Ó ˘Â¯Â ‰‡ ÏËÌ ÔÂÁ ÏÂÌ, ̇ÎË Ú‡Í‡? ◊‡ÎË ÔӄΉ̇ ‚Ó‰‡Ú‡, ͇Ô¢‡ ÓÚ ÌÓÒ‡ ̇ —‡Ï. ≠ —Ë„ÛÌÓ ≠ ÓÚ‚˙̇ Úˇ ÍÓηÎË‚Ó. ~ 12 ~


≠ Õ‡ËÒÚË̇ Ò˙Ï ÊË‚ ≠ ̇ÒÚÓˇ —‡Ï. ≠ ¿ıÓÈ, ◊‡ÎË! ≠ ËÁ‚Ë͇ ÌˇÍÓÈ ÓÚ„ÓÂ. ≠ ƒÓ· ÎË ÒË? «‡ ÏË„ ÏÛ Ò ÒÚÓË, ˜Â ÏÓÏ˘ÂÚÓ ˘Â ËÁ‚Ë͇ Á‡ ÔÓÏÓ˘. ≠ “ˇ·‚‡ ‰‡ ÏË ÔÓ‚ˇ‚‡¯! ≠ ÔËÏÓÎË Ò ÚÓÈ. ≠ ◊‡ÎË! ‡Í‚Ó Ëχ? ≠ ¬Ò˘ÍÓ Â Ì‡‰! ≠ ÓÚ„Ó‚ÓË ◊‡ÎË. ≠ ≈È Ò„‡ Ò ͇˜‚‡Ï. ≠ “ˇ ÓÒÚ‡‚Ë ˜ÂÚ͇ڇ. ≠ »Ï‡¯ ÏÌÓ„Ó ‰‡ ÏË Ó·ˇÒÌˇ‚‡¯, —‡Ï —Ë΂˙! “˙Òˇ ÒË ‡Á ‚˙Ê Á‡ Ô·ÚÌÓÚÓ Ë ÚË ËÁ‚‰Ì˙Ê ÏË Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡¯ Ò „ÎÛÔ‡‚‡ ÛÒÏ˂͇ ̇ ÎˈÂÚÓ. ~ 13 ~


—‡Ï ÒË ÔÓ ‰˙ηÓÍÓ ‚˙Á‰Ûı. »Ï‡¯Â Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. “ˇ·‚‡¯Â ‰‡ ∫ ͇Ê ËÒÚË̇ڇ. “ÓÈ Ì‡‰ÌËÍ̇ ÔÂÁ ‚‡Ú‡Ú‡, Á‡ ‰‡ Ò ۂÂË, ˜Â ÌËÍÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡ „Ë ˜ÛÂ. ≠ Õ‡ÎË Á̇¯ Í‡Í ÔÓÌˇÍÓ„‡ „Ó‚Óˇ ÒÚ‡ÌÌË Ì¢‡? ◊‡ÎË ÍËÏ̇: ≠ ƒ‡, Á‡ ÍÓÏ-Ô˛Ú-Ë... Ë... ÚÂÎÂ-ÙÓÌË... Ë ÏÓÏ˘ÂÚ‡, ‰ÂÚÓ Ë„‡ˇÚ ÙÛÚ·ÓÎ? ≠ –‡Á·Ë‡¯ ÎË, ‡Á Ì Ò˙Ï ÓÚ Ú‚ÓÂÚÓ ‚ÂÏÂ. ¿Á ˉ‚‡Ï ÓÚ ‰‚‡ÈÒÂÚ Ë Ô˙‚Ë ‚ÂÍ. ≠ Œ˜ËÚ ̇ ◊‡ÎË Ò ‡Á¯ËËı‡ ÓÚ Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ Ë Úˇ ÁˇÔ̇· ËÁÒÎÛ¯‡ ‡Á͇Á‡ ÏÛ Á‡ ÚÓ‚‡, Í‡Í ÏÓÌÂÚ‡Ú‡ „Ó Â ÔÂÌÂÒ· ̇ ìÃÓÒÍË ‚˙ÎÍî. ≠ «‡ÚÓ‚‡ Ò ÔÓˇ‚Ëı ڇ͇. ≠ √Ó‚Ó˯ ͇ÚÓ ÎÛ‰ ≠ Á‡ˇ‚Ë Úˇ Ë Ô‡Í ‡Áχı‡ ˜ÂÚ͇ڇ. —‡Ï ËÁ‚‡‰Ë ÏÓÌÂÚ‡Ú‡. ≠ ˙Î̇ Ò ‚ ÔË‡ÚÒ͇ڇ ÒË ˜ÂÒÚ Ë ‚ ‰Û·ÎÓ̇ ̇ —Ë΂˙, ˜Â Ô˙ÚÛ‚‡Ï ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ. ◊‡ÎË Ò Á‡ÏËÒÎË. ≠ «Ì‡Â¯, ˜Â ÏÓʯ ‰‡ ÏË ‚ˇ‚‡¯ ≠ ̇ÒÚÓˇ —‡Ï. ≠ œÓÏӄ̇ı ÚË ‰‡ ËÁ·ˇ„‡¯ ÓÚ Ô‡ÒÚÓ͇ ÒË, ̇ÎË Ú‡Í‡? ≠ ƒ‡... ≠ ÔËÁ̇ ◊‡ÎË. ≠ » Ì ͇Á‡ı ̇ ÂÍËԇʇ, ˜Â ÒË ÏÓÏ˘Â? ≠ “‡Í‡ Â. ≠ ¿ ÍÓ„‡ÚÓ ‡Á·‡ı‡ Ë Í‡Á‡ı‡, ˜Â ÊÂÌËÚ ~ 14 ~


ÌÓÒˇÚ ÎÓ¯ Í˙ÒÏÂÚ, Ò ÓÔËÚ‡ı ‰‡ „Ë ÒÔ‡, Á‡ ‰‡ Ì Ú ËÁı‚˙ÎˇÚ ÔÂÁ ·Ó‰‡? ≠ ¬ˇÌÓ Â. ≠ «Ì‡˜Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÏË ÔÓ‚ˇ‚‡¯! ÕÓ Ì ͇Á‚‡È ̇ ÌËÍÓ„Ó, ‰ÓË Ì‡ ‘Â̇̉Ó. ◊‡ÎË ÓÒÚ‡‚Ë ˜ÂÚ͇ڇ. ≠ ƒÓ·Â! ≠ ͇Á‡ Úˇ Ë Ò ÛıËÎË. ≠ “‡È̇ڇ ÚË Â ‚ Ô˙Î̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ¿ÍÓ Í‡Ê‡ ̇ ÌˇÍÓ„Ó Úˡ Ì¢‡, ÏÂÌ ˘Â ÔÓÏËÒÎˇÚ Á‡ ÎÛ‰‡. —‡Ï ‚‰Ë„̇ ˙͇. ≠ ƒ‡È ÔÂÚ! ◊‡ÎË „Ó ËÁ„Ή‡ ÓÁ‡‰‡˜ÂÌÓ. ≠ “‡Í‡ Ô‡‚ËÏ ‚ ·˙‰Â˘ÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÏ ˘‡ÒÚÎË‚Ë. œÎˇÒ‚‡Ï ÒË ˙ˆÂÚÂ. ◊‡ÎË ‰ÓÎÂÔË ‰Î‡Ì ‰Ó Ì„ӂ‡Ú‡. ≠ ¬Ò˘ÍË ˘Â Ò Á‡‡‰‚‡Ú, ˘ÓÏ ‡Á·Â‡Ú, ˜Â ÒË ÊË‚! ≠ ‚˙ÁÍÎËÍ̇ Úˇ. ≠ »Ï‡ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ ÔÓ·ÎÂÏ. ‡Í ˘Â ËÏ Ó·ˇÒÌˇ Í˙‰Â Ò˙Ï ·ËÎ?

~ 15 ~

Сам Силвър – тайният пират: Корабът призрак  

Кратка анотация за книгата: Сам Силвър и моряците от пиратския кораб “Морски вълк” завладяват един испански галеон, за да отнемат натоварено...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you