Page 1

Стийв Стивънсън

Мечът на краля

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî


Трета мисия Участници A„‡Ú‡ ƒ‚‡Ì‡‰ÂÒÂڄӉ˯̇. Øڇ ‰‡ Òڇ̠ÔËÒ‡ÚÂÎ͇ ̇ ÍËÏË̇ÎÌË ÓχÌË. ÃÌÓ„Ó Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡, Ò ÙÂÌÓÏÂ̇Î̇ Ô‡ÏÂÚ. À‡Ë ◊ÂÚËË̇‰ÂÒÂڄӉ˯ÂÌ. ¡‡ÚÓ‚˜Â‰ ̇ ¿„‡Ú‡. —·· Û˜ÂÌËÍ ‚ ÔÂÒÚËÊÌÓ Û˜ËÎˢ Á‡ ‰ÂÚÂÍÚË‚Ë ‚ ÀÓ̉ÓÌ.

√ÓÒÔÓ‰ËÌ ÂÌÚ ¡Ë‚¯ ·ÓÍÒ¸Ó. »ÍÓÌÓÏ ‚ ‰Óχ ̇ ¿„‡Ú‡. ¬Ë̇„Ë Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ·‡ÚÓ‚˜Â‰ËÚ ËÏ‡Ú ÌÛʉ‡ ÓÚ Ì„Ó.

”ÓÚÒ˙Ì —Ë·ËÒÍË ÍÓÚ‡‡Í Ò ‚‰ÌË Ì‡‚ËˆË Ë Ò Ì˛ı ̇ ÎÓ‚ÌÓ ÍÛ˜Â. ƒˇ‰Ó √Ó‰ÙË »ÒÚËÌÒÍÓ Ò‚ÂÚËÎÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÂÓÒÚ‡Ú˘ÌË ·‡ÎÓÌË, ˜ËËÚÓ ÏÓ‰ÂÎË Ò ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ. “ÓÈ Ó·‡˜Â Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‚Ë· ‚ ¡‡Û‰ÂÌ, ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ.


Дестинация: Шотландия, замъкът Дънотар

«‡Ï˙Í˙Ú ƒ˙ÌÓÚ‡

≈‰ËÌ·Û„

Цел ƒ‡ ÓÚÍËˇÚ ÍÓÈ Â ÓÚÍ‡‰Ì‡Î Ϙ‡ ̇ ¯ÓÚ·̉ÒÍˡ Í‡Î –Ó·˙Ú I. ÷ÂÌÌÓÚÓ Ó˙ÊË  ËÁ˜ÂÁ̇ÎÓ ÏËÒÚÂËÓÁÌÓ ÓÚ Á‡Ï˙͇ ƒ˙ÌÓÚ‡.


œÓÒ‚Â˘‡‚‡ Ò ̇ ‚Ò˘ÍË ‡‚ÚÓË Ì‡ ÍËÏË̇ÎÌË ÓχÌË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò Á‡ÎÓ‚ËÎË Ò Ê‡Ì‡ ìÏËÒÚÂˡڇ ̇ Á‡Íβ˜Â̇ڇ ÒÚ‡ˇî.

¡Î‡„Ó‰‡ˇ ̇ ¿Î·ÂÚÓ ‰‡Î À‡„Ó, ¿ÎÂ҇̉Ó √‡ÚË Ë ƒ‡‚ˉ ÃÓÓÁËÌÓÚÓ Á‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Ë ˆÂÌÌËÚ Ò˙‚ÂÚË. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ̇ ‰‡ÍˆËˇ ìƒËÈÏÙ‡Ïî Á‡ Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ Ë ‰Ó‚ÂËÂÚÓ.

Ø˙Ú Ì‡ Í‡Îˇ “ÂÍÒÚ Ã‡ËÓ œ‡ÒÍÛ‡ÎÓÚÓ »Î˛ÒÚ‡ˆËË —ÚÂÙ‡ÌÓ “ÛÍÓÌË œ‚Ӊ ≈‚‰ÓÍˡ —‚ÂÚÓÁ‡Ó‚‡ «Î‡Ú‡Ó‚‡ –‰‡ÍÚÓ ¿Î·Â̇ –‡ÎÂÌÍÓ‚‡ © »Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî, 2013 “‡ÁË ÍÌË„‡  Ô‰ÏÂÚ Ì‡ ‡‚ÚÓÒÍÓ Ë Ú˙„Ó‚ÒÍÓ Ô‡‚Ó Ì‡ ËÁ‰‡ÚÂΡ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÍÒÚ‡ Ë ÓÙÓÏÎÂÌËÂÚÓ ·ÂÁ Ò˙„·ÒËÂÚÓ Ì‡ ËÁ‰‡ÚÂΡ  Á‡·‡ÌÂÌÓ. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ, Á‡ÂχÌÂÚÓ, ̇ÂχÌÂÚÓ Ë ÔÛÒ͇ÌÂÚÓ ‚ Ó·‡˘ÂÌË ÔÓ ‰Û„ ̇˜ËÌ, ÓÒ‚ÂÌ ÔÓ Ì‡˜ËÌ, ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÓÚ ËÁ‰‡ÚÂΡ Ë Á‡ÍÓ̇,  Á‡·‡ÌÂÌÓ. All names, characters and raletad indicia contained in this book, copyright of Atlantyca Dreamfarm s.r.l., are exclusively licensed to Atlantyca S.p.A. in their original version. Their translated and/or adapted versions are property of Atlantyca S.p.A. All rights reserved.

La spada del re di Scozia © 2010 Atlantyca Dreamfarm s.r.l., Italia Text by Mario Pasqualotto Illustrations by Stefano Turconi Original edition published by Istituto Geografico De Agostini S.p.A., Italia International Rights © Atlantyca S.p.A., via Leopardi 8 ≠ 20123 Milano, Italia foreignrights@atlantyca.it≠ www.atlantyca.com No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage ahd retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A.

ISBN 978-954-625-880-9


Разследването започва

Õ

‡ ÌÓ˘Ì‡ ÔÚˈ‡ ͇ÚÓ À‡Ë ÃËÒÚ˙Ë ¯ÓÚ·̉ÒÍËˇÚ ‚˙Á‰Ûı Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡¯Â ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌÓ ‰Ó·Â. ¬Â‰Ì‡„‡ ÒΉ ‚˜Âˇ Á‡ÍÎÂÚËˇÚ ÎÓ̉Ó̘‡ÌËÌ À‡Ë Ò ÓÚÔÛÒ̇ ·Î‡ÊÂÌÓ Ô‰ ÔÛ͇˘Ëˇ Ó„˙Ì ‚ ‰Ì‚̇ڇ, Á‡„˙̇ΠÍÓÎÂÌÂÚ ÒË Ò ¯ÓÚ·̉ÒÍÓ Ó‰ÂˇÎÓ. »Á‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò Ô‰‡‰Â ̇ Ò˙Ìˇ, ÚÓÈ ÒÎÛ¯‡¯Â ÔËÒÔË‚ÌÓÚÓ ·˙·ÂÌ ̇ ‰ˇ‰Ó √Ó‰ÙË Ë ·‡ÚÓ‚˜Â‰Í‡ ÒË ¿„‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒË ‡Á͇Á‚‡ı‡ Á‡ ÔÂÏÂÊ‰Ëˇ Ë ÔËÍβ˜ÂÌˡ ‚ ‰‡Î˜ÌË ÒÚ‡ÌË. œÓÒÎÂ ÌˇÍÓÈ „Ó ‚‰Ë„̇ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ì‡ ˙ˆÂ Ë „Ó ÓÚÌÂÒ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡ ÏÛ. *** À‡Ë ÓÚ‚ÓË Ó˜Ë ‚ Ò‰ÂÏ ÒÛÚËÌÚ‡, Ó·„˙Ì‡Ú ÓÚ ÌÂ‡Î̇ Ú˯Ë̇. «‡ ÏË„ Ò Á‡˜Û‰Ë Í˙‰Â  ÔÓÔ‡‰Ì‡Î, ÔÓÒΠÁ˙̇ Òχ‡„‰Ó‚ÓÁÂÎÂÌˡ ÔÂÈÁ‡Ê ÔÂÁ ÔÓÁÓˆ‡ Ë ÒÔÓÏÂÌËÚ Ò 5


‚˙̇ı‡ ‚ „·‚‡Ú‡ ÏÛ ≠ ÒÂÎÒ͇ڇ Í˙˘‡ ̇ ‰ˇ‰Ó √Ó‰ÙË, ÓÍÓÎÌÓÒÚËÚ ̇ ≈‰ËÌ·Û„, Ú‡‰ËˆËÓÌ̇ڇ Ò‰Ïˈ‡ Ò ·‡ÎÓÌ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÃËÒÚ˙Ë. ÕˇÏ‡¯Â ‚ÂÏ Á‡ „Û·ÂÌÂ! ¬ ‰‚‡Ì‡ÈÒÂÚ ˜‡Ò‡ ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ò ¿„‡Ú‡ ÓÚË‚‡ı‡ ̇ ÂÍÒÍÛÁˡ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓÔ·ÌËÌÒÍËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ Ò ·‡ÎÓ̇ ̇ ‰ˇ‰Ó √Ó‰ÙË. Õ‡˘‡ı‡ ÚÓÁË ‡ÈÓÌ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ’‡È·̉Ò. ÕÓ ÔÂ‰Ë Ú˙„‚‡ÌÂÚÓ À‡Ë Ëχ¯Â ‰̇ ‰ÂÎË͇Ú̇ Ò¢‡. ≠ œÓ ‰ˇ‚ÓÎËÚÂ! ≠ ËÁÔÛıÚˇ Ò ‰ÓÒ‡‰‡ ÚÓÈ. ≠ √ÓÎˇÏ‡ ̇ԇÒÚ Ò‡ ÔˡÚÂÎËÚ ÓÚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ! À‡Ë ËÁÔ˙ÎÁˇ ͇ÚÓ ·˙Ï·‡ ËÁÔÓ‰ ÔÂÚÚ ͇ڇ Á‡‚Ë‚ÍË, ÔÓÚ„̇ ÒÂ, ̇ıÎÛÁË ÌˇÍ‡Í‚Ë Ô‡ÌÚÓÙË Ë Ò Á‡Ô˙ÚË Í˙Ï ·‡ÌˇÚ‡. ¬Á Ú۷˘͇ڇ Ò „ÂÎ, Á‡ ‰‡ ̇„·ÒË ÔÂ˜Âχ ÒË, ͇ÍÚÓ ÔÓ‰Ó·‡‚‡ ̇ ‰ÌÓ ËÒÚËÌÒÍÓ ÎÓ̉ÓÌÒÍÓ ÍÓÌÚÂ, ÌÓ ˘ÓÏ ÓÚ‚Ë Í‡Ô‡˜Í‡Ú‡, Ò ÒÔˇ Ë Ò Á‡ÏËÒÎË. ìœÓ-‰Ó· ‰‡ Ì ÒΉ‚‡Ï ÎÓ̉ÓÌÒ͇ڇ ÏÓ‰‡ ≠ Â¯Ë À‡Ë Ë Ò ÛıËÎË. ≠ ¿ÍÓ ÓÚˉ‡ ̇ Ò¢‡Ú‡ Ò ¿ÈÎËÈÌ Ó¯‡‚ Ë ‡ÁÏ˙Í̇Ú, Úˇ ÏÓÊ ̇ÈÒÂÚÌ ‰‡ ÔÂÒڇ̠‰‡ ·ÓÏ·‡‰Ë‡ ËÏÂÈ· ÏË Ò ÔËÒχ Ë Ò˙˜Ëˆ‡!î ¿ÈÎËÈÌ ‘˙„˛Ò˙Ì ·Â¯Â ˜ÂÚËË̇‰ÂÒÂڄӉ˯̇, Ò˙˘Ó ͇ÚÓ À‡Ë. –Ó‰ËÚÂÎËÚ ∫ ˇ ·ˇı‡ Á‡ÔËÒ‡ÎË ‚ ÏÌÓ„Ó ÔÂÒÚËÊÌÓ Û˜ËÎˢ ‚ ≈‰ËÌ·Û„, ÌÓ Ò„‡ ·Â¯Â ‚˙‚ ‚‡Í‡ÌˆËˇ. ¡Â¯Â 6


‰Ó¯Î‡ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË ‚ ¡‡Û‰ÂÌ, Í˙‰ÂÚÓ ÊË‚ÂÂ¯Â Ë ‰ˇ‰Ó √Ó‰ÙË, Ë ·Â ̇ÒÚӡ· ‰‡ Ò ‚Ë‰Ë Ò˙Ò ÒÚ‡ˡ ÒË ÔˡÚÂÎ. ≠ ƒ‡ Ò Ò¢ÌÂÏ ‚ Ò˙·ÓÚ‡ ÒÛÚËÌÚ‡ ≠ Ò˙„·ÒË Ò Ï·‰ËˇÚ ‰ÂÚÂÍÚË‚. ≠ Õ‡ Á‡ÍÛÒ͇, Á‡˘ÓÚÓ ÒΉ ÚÓ‚‡ Á‡ÏË̇‚‡Ï. À‡Ë Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ó‚Ë ‚ „‡‰ÂÓ·‡ Ë ËÁ̇ÏÂË Â‰ËÌ ÚÂÊ˙Í ÔÛÎÓ‚Â ÓÚ ¯ÓÚ·̉Ò͇ ‚˙Î̇, ‰ÌË ÛʇÒÌÓ Ú‚˙‰Ë Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË ÓÚ ÏÓÎÂÒÍËÌ* Ë ˜ËÙÚ ÁÂÎÂÌË „ÛÏÂÌË ·ÓÚÛ¯Ë. Œ·Î˜ ÒÂ, ÔӄΉ̇ Ò ‚ ӄΉ‡ÎÓÚÓ Ë ÓÒڇ̇ ÏÌÓ„Ó ‰Ó‚ÓÎÂÌ. ≠ ¬˙ı˙Ú Ì‡ ÎÓ¯Ëˇ ‚ÍÛÒ! ≠ ËÁıËÎË Ò ÚÓÈ. ≠ Œ·Á‡Î‡„‡Ï ÒÂ, ˜Â ÒΉ ‰Ì¯̇ڇ ÌË Ò¢‡ ¿ÈÎËÈÌ ÌËÍÓ„‡ ÔÓ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓËÒ͇ ‰‡ Ï ‚ˉË! À‡Ë Ò ·Â Á‡ÔÓÁÌ‡Î Ò ¿ÈÎËÈÌ ÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË, ÔÂÁ ‰ÌÓ ÎˇÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÂ͇‡ ÔË ‰ˇ‰Ó ÒË. ¬ ¡‡Û‰ÂÌ ‚Ò˘ÍË ˇ ̇˘‡ı‡ ƒÓÓÚË, Á‡˘ÓÚÓ ‚Ë̇„Ë ÌÓÒ¯ ÒËÌˇ ÔÂÒÚËÎ͇ Ë ˜Â‚ÂÌË Ó·Û‚ÍË, ‡ ÍÓÒ‡Ú‡ ∫ ·Â ‚˙Á‡Ì‡ ̇ ‰‚ ÌÂÏËÌË ÓÔ‡¯ÍË Í‡ÚÓ Ì‡ ƒÓÓÚË ÓÚ ì¬˙ί·ÌËÍ˙Ú ÓÚ ŒÁî. ≠ ◊‡Ò˙Ú Â ‚˜ ÓÒÂÏ ≠ ÒÏ˄̇ ÒË ÏÓϘÂÚÓ. ≠ ¿ÍÓ ‚Ò˘ÍÓ ÏËÌ ‰Ó·Â, ‚ ‰ÂÒÂÚ ˜‡Ò‡ ˘Â ·˙‰‡ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ Ï˙Ê! * œÎ˙ÚÂÌ Ë „Û· Ô‡ÏÛ˜ÂÌ Ô·Ú, ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ô‰ËÏÌÓ Á‡ ËÁ‡·ÓÚ͇ ̇ ‡·ÓÚÌÓ Ó·ÎÂÍÎÓ.

7


“ÓÈ ÓÒÚ‡‚Ë ·ÂÎÂÊ͇ ̇ ‰˙Ò͇ڇ ‰Ó ‚ıÓ‰‡, ÔÓÒΠÓÚˉ ‚ „‡‡Ê‡ Ë Ò ÏÂÚ̇ ̇ ÍÓÎÂÎÓÚÓ ÒË. —Ή ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË ·˙‰Â˘ËˇÚ ‚ÂÎËÍ ‰ÂÚÂÍÚË‚ Ò ÌÓÒ¯ ÔÓ ÍË‚ÓÎË˜Â˘ËÚ Ô˙Úˢ‡ ̇ ÁÂÎÂ̇ڇ ¯ÓÚ·̉Ò͇ ÔÓ‚ËÌˆËˇ. œËÒÚ˄̇ ·˙ÁÓ ‚ ¡‡Û‰ÂÌ ≠ χÎÍÓ ÒÂÎˆÂ Ò ‰‚ Â‰ËˆË Í˙˘Ë ‚ „„ÓˇÌÒÍË ÒÚËÎ ‚˙‚ ‚ÂÒÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â. œÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ̇ ‰ÂÌˇ Ëχ¯Â Ò˙‚ÒÂÏ Ï‡ÎÍÓ ıÓ‡ Ë Á‡‚‰ÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ¿ÈÎËÈÌ ·Â ÔÓÊ·· ‰‡ Ò ÒÂ˘Ì‡Ú, ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â Ô‡ÁÌÓ. À‡Ë ‚ÎÂÁ ÒÏÂÎÓ Ë Ú˙„̇ Í˙Ï ·‡‡.


¡‡χÌ˙Ú ÌÓÒ¯ „ÓÚ‚‡Ò͇ ¯‡Ô͇, ÒÚÓÂ¯Â Ò „˙· Í˙Ï ÔÎÓÚ‡ Ë ·Â¯Â ÔÓ‚ÂÒËΠ̇ ‡ÏÓÚÓ ÒË „ÓÎˇÏ‡ Í˙Ô‡. ≠ √ÓÒÔÓ‰ËÌ ÃËÒÚ˙Ë? ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÚÓÈ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂ. ÃÓϘÂÚÓ Ò ÒÚÂÒ̇. ≠ ⁄˙˙˙, ‰‡... ¿Á Ò˙Ï ≠ ÔÓÏ˙Î‚Ë À‡Ë. ≠ ŒÚÍ˙‰Â Á̇ÂÚÂ? ≠ ¬‡¯‡Ú‡ χ҇  ÌÓÏÂ 6. ≈ÚÓ Ú‡Ï, ‚ ˙„˙· ≠ ÓÚ‚˙̇ Ï˙Ê˙Ú Ë ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ÂÊ ̇ Ô‡˜Â̈‡ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÔÎÓ‰Ó‚Â. À‡Ë Ó„Î‰‡ Â΄‡ÌÚ̇ڇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò Á‡ÔËÚ‡ Á‡˘Ó ¿ÈÎËÈÌ Â Á‡Ô‡ÁË· χ҇ ÚÓ˜ÌÓ


ÚÛÍ. ÃÓÊ ·Ë ·Â¯Â ÌˇÍ‡Í˙‚ Í‡Ô‡Ì Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÓχÌÚ˘̇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡? “ÓÈ Ò‰̇ Ò ‚˙Á‰Ë¯Í‡ Ë Á‡˜‡Í‡. ¡‡χÌ˙Ú ‰Óȉ ‰‡ Á‡Ô‡ÎË Ò‚Â˘Ú‡, ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ËÁˇ˘Ì‡Ú‡ ·Ó‰Ë‡Ì‡ ÔÓÍ˂͇, Ë Ò ÓÚ‰‡Î˜Ë, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓ‰Ûχ. À‡Ë ‚˙Á‰˙ı̇ ÓÚÌÓ‚Ó, ÚÓÁË Ô˙Ú ÔÓ-‰˙ηÓÍÓ. ¬ ÚÓÁË ÏË„ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò ÓÚ‚ÓË Ë Â‰ÌÓ ‚ËÒÓÍÓ Ë ÒÚÓÈÌÓ ÏÓÏ˘ Ú˙„̇ ¯ËÚÂÎÌÓ Í˙Ï Ì„Ó. —‚ÂÚÎÓÍÂÒÚÂÌˇ‚‡ Í˙Ò‡ ÍÓÒ‡, ÁÂÎÂÌË Ó˜Ë, ‡Ì„ÂÎÒÍÓ ÎˈÂ, ÒËÌˇ ÏÓ‰Â̇ ÓÍ΢͇... Ò Â‰Ì‡ ‰Ûχ ≠ ÏÌÓ„Ó Ò·‰Í‡! ≠ «‰‡‚ÂÈ, À‡Ë ≠ ÔÓÁ‰‡‚Ë ¿ÈÎËÈÌ Ò ÌÂÓÚ‡ÁËχ ÛÒÏ˂͇. ≠ »Á‚ËÌË Ï Á‡ χÎÍÓÚÓ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ. ÷‰ËˇÚ ‰ÂÚÂÍÚË‚ ÛÒÂÚË Í‡Í Ò ËÁ˜Â‚ˇ‚‡ Ë Ò Á‡Ò‡ÏË. ≠ ⁄˙˙˙... «‰‡ÒÚË, ƒÓÓÚË ≠ ‰‚‡ ÛÒÔˇ ‰‡ ͇Ê ÚÓÈ, ÌÓ ‚‰̇„‡ ÛÒÂÚË „¯͇ڇ ÒË Ë Ò ÓÔËÚ‡ ‰‡ ˇ ÔÓÔ‡‚Ë. ≠ »Ò͇ı ‰‡ ͇ʇ, Á‰‡ÒÚË, ¿ÈÎËÈÌ. ÃÓÏ˘ÂÚÓ Ò ̇ÒÚ‡ÌË Ì‡ 10


χ҇ڇ Ë ÓÚÌÓ‚Ó Ò ÛÒÏËı̇. ≠ ƒÓ· ËÁ„ÎÂʉ‡¯, Á̇¯ ÎË? ≠ ͇Á‡ Úˇ Ë Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ‡Á„ÎÂʉ‡ ÏÂÌ˛ÚÓ. ≠ ‡ÚÓ ¯ÓÚ·̉ˆ ÓÚ Â‰ÌÓ ‚ÂÏÂ. œ‡ÍÚ˘ÌÓ! À‡Ë Ò ÔӄΉ̇ Ú‡ÈÌÓ ‚˙‚ ‚ËÚË̇ڇ ̇ Á‡‚‰ÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡, ˜Â ˘Â ÔÓÚ˙Ì ‚ ÁÂÏˇÚ‡ ÓÚ Ò‡Ï. ÃÓÏ˘Â̈ÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ̇‚‡¯Â, Ò ·Â Ô‚˙̇ÎÓ ‚ ÔÂÍ‡Ò̇ ‰Â‚ÓÈ͇, ‡ ÚÓÈ Ò ·Â ӷΡÍ˙Π͇ÚÓ „ÎÛÔ‡Í.  ‡Í‚Ó ÏÓʯ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë? –¯Ë, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ ‚Ô˜‡ÚÎË ¿ÈÎËÈÌ, ͇ÚÓ ∫ ÔÓ͇Ê ı‡ÈÚÂÍ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ‰ÂÚÂÍÚË‚ÒÍÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚Ò˘ÍË ÓÒÚ‡‚‡ı‡ Ò ÓÚ‚ÓÂ̇ ÛÒÚ‡ Ë „Ó ÔËÚ‡ı‡ ÓÚÍ˙‰Â Ò  Ò̇·‰ËÎ Ò Ú‡ÍÓ‚‡ Ì¢Ó. ÃÓÊ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‰‡ ∫ ÒÔÓÏÂÌÂ, ˜Â Ëχ ̇ÏÂÂÌË ‰‡ Òڇ̠‚ÂÎËÍ ‰ÂÚÂÍÚË‚... ≠ “Ó‚‡ ÚËÚ‡ÌÓ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ͇Á‚‡ ‡ÈÌÂÚ ≠ Ó·ˇ‚Ë „Ó‰Ó À‡Ë Ë ÒÎÓÊË ‡ÈÌÂÚ‡ ̇ χ҇ڇ. ≠ —‚˙ıÒÔˆˇÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌË ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ! “ÓÈ Ò ÔË„ÓÚ‚Ë ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ıËΡ‰Ë ‚˙ÔÓÒË, ÌÓ ¿ÈÎËÈÌ Û‰ÓÒÚÓË ‡ÈÌÂÚ‡ Ò Â‰ËÌ ·Â„˙Î ÔӄΉ Ë ÒÏÂÌË ÚÂχڇ. ≠ ŒÔËÚ‚‡Î ÎË ÒË ÌˇÍÓ„‡ ‚„ÂÚ‡ˇÌÒÍË ı‡„ËÒ*? ≠ ÔÓÔËÚ‡ Úˇ Ë „Ó ÔӄΉ̇ Ò Ï‡„ÌÂÚ˘ÂÌ ÁÂÎÂÌ ÔӄΉ. * “‡‰ËˆËÓÌÂÌ ¯ÓÚ·̉ÒÍË ‰ÂÎË͇ÚÂÒ, ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ ·‡ıÛ. œË„ÓÚ‚ˇ ÒÂ Ë ‚˙‚ ‚„ÂÚ‡ˇÌÒÍË ‚‡ˇÌÚ.

11


À‡Ë Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Á‡ÂÍ‚‡. «‡ Ì„ӂ Í˙ÒÏÂÚ ÚÓ˜ÌÓ ‚ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ‡ÈÌÂÚ˙Ú ËÁ‰‡‰Â ÓÒÚ˙ Á‚ÛÍ. “ÓÈ „Ó „‡·Ì‡ Ë Á‡ÔÂÎËÒÚ‚‡ Ò‚ÂÚ¢ˡ ‰ËÒÔÎÂÈ. ¡Â¯Â Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ ì¿È »ÌÚÂ̯˙Ì˙Îî, Ì„ӂÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ. ÃÌÓ„Ó ÒÔ¯̇ ÏËÒˡ! ÃÓϘÂÚÓ ÔÓ‰ÒÍÓ˜Ë. ìÃËÒˡ ÚÓ˜ÌÓ ‰ÌÂÒ? ≠ ÔÓÏËÒÎË ÒË ÚÓÈ. ≠ Œı! “ˇ·‚‡ ‚‰̇„‡ ‰‡ Ò ‚˙̇ ÔË ¿„‡Ú‡, Ò‡ÏÓ Úˇ ÏÓÊ ‰‡ ÏË ÔÓÏÓ„ÌÂ.î À‡Ë ı‚˙ÎË ÔӄΉ Í˙Ï ¿ÈÎËÈÌ. ÓÎÍÓ ·Ë ËÒ͇Π‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ Ò Ì¡ Ó˘Â Ï‡ÎÍÓ... “ÓÎÍÓ‚‡ ·Â¯Â Ò·‰Í‡! ÕÓ ‰˙΄˙Ú, Á‡ ʇÎÓÒÚ, ÒË ·Â ‰˙΄. ÃÓϘÂÚÓ Ò ̇‰Ë„̇ Ò ÚÂÊ͇ ‚˙Á‰Ë¯Í‡ Ë ËÁÔÂÎÚ˜Ë: ≠ ⁄˙˙˙... ¿ÏË, ËÁ‚ËÌË ÏÂ, ƒÓÓÚË, ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ú˙„‚‡Ï. —Ô¯ÂÌ ÒÎÛ˜‡È... ŸÂ ÚË Ò ӷ‡‰ˇ ‚‰̇„‡, ˘ÓÏ ÔËÍβ˜‡! ≠ ÚÓÈ ˇ ÔӄΉ̇ ÌÂ‚ÌÓ Á‡ ÔÓÒΉÂÌ Ô˙Ú Ë Ò ËÁÌËÁ‡ ÓÚ Á‡‚‰ÂÌËÂÚÓ Í‡ÚÓ Í‡‰Âˆ. ¿ÈÎËÈÌ „Ó ÔÓÒÎÂ‰Ë Ò Ó˜Ë, ‰Ó͇ÚÓ Ò ͇˜‚‡¯Â ̇ ÍÓÎÂÎÓÚÓ, ÔÓÒΠ‚˙Á‰˙ı̇ Ú˙ÊÌÓ Ë Á‡ ‰‡ Ò ÛÚ¯Ë, ÒË ÔÓ˙˜‡ ÔÎÓ‰Ó‚‡ ҇·ڇ Ò˙Ò ÒÏÂڇ̇ Ë Ú˜ÂÌ ¯ÓÍÓ·‰. ≠ ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ۂ΢‡È ÔÓ Ú‡Í˙‚ ÒÚ‡ÌÂÌ ÚËÔ Í‡ÚÓ À‡Ë ÃËÒÚ˙Ë! ≠ ˜Û ˇ ‰‡ ÒË Ï˙ÏÓË Ï˙Θ‡ÎË‚ËˇÚ ·‡χÌ. 12

Детективите Агата и Лари: Мечът на краля  

Стийв Стивънсън Кратка анотация за книгата: В замъка Дънотар се пази мечът на легендарния шотландски крал Робърт I. – изключително ценна ср...