Page 1

Алфред Бекер

Àеонардо на

Криминалните загадки

Черната смърт

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî


◊Â̇ڇ ÒÏ˙Ú œ‚Ӊ ƒÂÒËÒ·‚‡ À‡Á‡Ó‚‡ –‰‡ÍÚÓ ¿Î·Â̇ –‡ÎÂÌÍÓ‚‡ © »Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî, 2013 Leonardo und der Fluch des Schwarzen Todes © 2009 by Arena Verlag GmbH, Würzburg, Germany ISBN 978-954-625-823-6


Съдържание

Тайнствените знаци 5 Странното просещо момче 23 Черната смърт във Винчи 38 Човекът с мумиите 54 Чудодейното лекарство 71 Тайната на Алберто 84 Крадци на мумии 100 На път за Сан Лука 116 Огнените ездачи 128 Изпепелете Винчи! 138 Часът на истината 152


Тайнствените знаци —‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ Ò‚Â˘Ú‡ ÚÂÔÚ¯ ‚ ÒÛÏ‡˜Ì‡Ú‡ Á‡Î‡ Ë ı‚˙Ρ¯Â Á‡„‡‰˙˜ÌË ÒÂÌÍË ÔÓ ÒÚÂÌËÚÂ Ë Ò‚Ó‰Ó‚ÂÚÂ. ÀÂÓ̇‰Ó ‡Á„ÎÂʉ‡¯Â Ò Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚Ó Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌËÚ Á̇ˆË. ÕˇÍÓË ÓÚ Úˇı ÔË΢‡ı‡ ̇ ËÒÛÌÍË, ËÁÔËÒ‡ÌË Ò ÛÏËÎËÚÂÎÌÓ ÒÚ‡‡ÌËÂ. ƒÛ„Ë Ô˙Í Ì‡ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ı‡ ÊË‚ÓÚÌË. ¬ÒˇÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ·Â¯Â Á‡Ó·ËÍÓÎÂÌÓ Ò Ó‚‡Î̇ ÎËÌˡ. ≠ ‡Í‚Ó ÓÁ̇˜‡‚‡Ú ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË Á̇ˆË ‚˙ıÛ ı‡Úˡڇ? ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÏÓϘÂÚÓ. ≠ “Ó‚‡ Ì  ı‡Úˡ, ÌÂ Â Ë ÔÂ„‡ÏÂÌÚ, ‡ Ô‡ÔËÛÒ ≠ ÔÓÔ‡‚Ë „Ó ‚˙Á‡ÒÚÌËˇÚ Ï˙Ê, ӷΘÂÌ ‚ ÒÍ˙Ô‡ ‚ÂÁ‡Ì‡ ‰Âı‡. “ÓÈ ÔÓÚ„̇ ̇·˙˜Í‡Ì‡Ú‡ ÒË ‰Î‡Ì Ò Ú˙ÌÍË ÒÛıË Ô˙ÒÚË. œ˙ÒÚÂÌ Ò Ô˜‡Ú‡ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÃÂ‰Ë˜Ë ÔÓ·ÎÂÒ̇ ̇ ·ÂÁËÏÂÌÌˡ ÏÛ Ô˙ÒÚ, ‰Û„, Ò Ô˜‡Ú‡ ̇ „‡‰ ‘ÎÓÂÌˆËˇ, Ô˂΢‡¯Â ÔӄΉ‡ Í˙Ï Ò‰Ìˡ ÏÛ Ô˙ÒÚ. “ÂÊ͇ Á·Ú̇ ‚ÂË„‡ Ò ÒÔÛÒ͇¯Â ÓÚ ¯ËˇÚ‡ ÏÛ. ≠ ¿ Á̇ˆËÚ ҇ ÈÂÓ„ÎËÙË. — Úˇı „ËÔÚˇÌËÚ Ô˯ÂÎË ÔÂ‰Ë ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ. 5


≠ œÂ‰Ë ÍÓÎÍÓ ‚ÂÏ ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ? ≠ ÔÓβ·ÓÔËÚÒÚ‚‡ ÀÂÓ̇‰Ó. —Ú‡ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ ‚‰Ë„̇ ‚ÂÊ‰Ë Ë ÔÓ ÎˈÂÚÓ ÏÛ ÏË̇ ÎÂ͇ ÛÒÏ˂͇. ≠ “Ë Ì‡ÎË Á̇¯ ËÒÚÓˡڇ Á‡ ÃÓÈÒÂÈ, ÍÓÈÚÓ ÔÓËÒ͇ΠÓÚ Ù‡‡Ó̇ Ò‚Ó·Ó‰‡ Á‡ ̇Ó‰‡ ̇ »Á‡ÂÎ? ≠ ƒ‡, ‰ˇ‰Ó ÏË Â ‡Á͇Á‚‡Î Á‡ Ì„Ó. ŒÚˆ˙Ú ‚ ˆ˙Í‚‡Ú‡ ≠ Ò˙˘Ó. ≠ “ÂÁË Á̇ˆË Ò‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÃÓÈÒÂÈ. ≠ » Í‡Í‚Ó ÓÁ̇˜‡‚‡Ú? ≠ ÕËÍÓÈ Ì Á̇ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ. ‡ÍÚÓ Ò‡Ï ‚Ëʉ‡¯, ÚÛÍ-Ú‡Ï ÏÂÊ‰Û Úˇı Ëχ ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ̇ ÊË‚ÓÚÌË. ÕÓ Í‡Í‚Ó ÓÁ̇˜‡‚‡Ú Ú Ò‰ ÓÒڇ̇ÎËÚ Á̇ˆË Ë ‰‡ÎË ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ ·ÛÍ‚Ë, ËÎË ÚÓ‚‡ Ò‡ Ó·Ó·˘‡‚‡˘Ë Á̇ˆË Á‡ ˆÂÎË ‰ÛÏË... ≠ ÒÚ‡ˆ˙Ú ‚‰Ë„̇ ‡ÏÂÌÂ. ≠ ÕˇÏ‡Ï ÌË Ì‡È-χÎ͇ ˉ¡, χ͇ ˜Â ÔÓÎÓÊËı ÏÌÓ„Ó ÛÒËÎˡ ‰‡ ‡Á·Â‡. œÓ‚Ë͇ı ÚÛÍ, ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ, ̇È-Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌËÚ ۘÂÌË Ë ËÏ ‚˙ÁÎÓÊËı ‰‡ Ò ÔÓÚÛ‰ˇÚ ̇‰ ÈÂÓ„ÎËÙËÚÂ. ÕÓ ÌËÍÓÈ ‰Ó ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ì  ÛÒԡΠ‰‡ ‡ÁÂ¯Ë Á‡„‡‰Í‡Ú‡.  ÓÈ Á̇Â, ÏÓÊ ·Ë ÌˇÍÓ„‡ ˘Â Ò ÔÓˇ‚Ë ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ˘Â ‡Á„‡‰‡Â Ú‡È̇ڇ ̇ ÈÂÓ„ÎËÙËÚÂ. ÕˇÍÓÈ, ÍÓÈÚÓ ‡Á·Ë‡ ÓÚ Ú‡ÈÌÓÔËÒ, Ò˙˘Ó ͇ÚÓ Ú·, Á‡˘ÓÚÓ Á‡‰ ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Ò ÍËÂ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒËÒÚÂχ, ̇ÎË Ú‡Í‡! 6


—Ú‡ˆ˙Ú, Ò ÍÓ„ÓÚÓ ‡Á„Ó‚‡ˇ¯Â ÀÂÓ̇‰Ó, ·Â¯Â Ò‡ÏËˇÚ ÓÁËÏÓ ‰Â ÃÂ‰Ë˜Ë ≠ „·‚‡ ̇ ̇È-ÏÓ„˙˘‡Ú‡ Ë ·Ó„‡Ú‡ Ù‡ÏËÎˡ ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ Ë „ÓÒÔÓ‰‡ ̇ „‡‰‡.  ÓÁËÏÓ ·Â¯Â ÔÂı‚˙ÎËÎ ÓÒÂωÂÒÂÚÚÂ, ÌÓ ‚Ò Ӣ ‰˙ʯ ‚·ÒÚÚ‡ ‚ ˙ˆÂÚ ÒË Ë ‰ÓË ÔÂÁ ÛÏ Ì ÏÛ ÏË̇‚‡¯Â ‰‡ ˇ Ô‰‡‰Â ̇ Ò‚ÓÈ Ì‡ÒΉÌËÍ. Õ‡ Ï·‰Ë „Ó‰ËÌË  ÓÁËÏÓ ·Â¯Â ÒÔ˜ÂÎËÎ „ÓΡÏÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ÓÚ Ú˙„ӂˡ Ò ‚˙Î̇. ◊‡ÒÚ ÓÚ ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ·Â ‚ÎÓÊËÎ Ì ‚ ‰‚ÓˆË Ë ‚ ÎÛÍÒ, ‡ ‚ ÍÓÎÂÍˆËˇÚ‡ ÒË. — ÚÂÁË Ô‡Ë ÙË̇ÌÒË‡¯Â Ò˙·Ë‡˜ÂÒ͇ڇ ÒË ÒÚ‡ÒÚ.  ÓÁËÏÓ Ò˙·Ë‡¯Â ÒÚ‡Ë ˙ÍÓÔËÒË. “Ó‚‡ ·ˇı‡ ̇È-‚˜ ڂÓ·Ë ̇ ‰‚ÌËÚ ËÏΡÌË Ë „˙ˆË, ÌÓ ‚ ÍÌË„Óı‡ÌËÎˢÂÚÓ ÏÛ Ò ԇÁÂı‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ ÏÌÓ„Ó ‡‡·ÒÍË Ë ˛‰ÂÈÒÍË ÍÌË„Ë. “ÓÈ ·Â¯Â Ô˙ÚÛ‚‡Î ËÁ ˆˇÎ‡ ≈‚ÓÔ‡, Á‡ ‰‡ ËÁ‰Ë‚‡ ΢ÌÓ ˙ÍÓÔËÒËÚÂ. œÓ-Í˙ÒÌÓ Á‡ÔӘ̇Π‰‡ ̇Âχ Û˜ÂÌË, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ÂÎË ÚÓ‚‡ ‚ÏÂÒÚÓ Ì„Ó. “ ÒÚ˄̇ÎË ‰Ó Ò‚Â˘ÂÌËÚ ÁÂÏË Ì‡ …ÂÛÒ‡ÎËÏ, ‰Ó  ‡ÈÓ Ë ¿ÎÂÍ҇̉ˡ ‚ ≈„ËÔÂÚ. “‡Í‡, Ò Ú˜ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ,  ÓÁËÏÓ ‰Â ÃÂ‰Ë˜Ë ·Â¯Â Ò˙·‡Î ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ̇ ÍÓÎÂÍˆËˇ ÓÚ ‰‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë ÍÌË„Ë. ¿ ÚÓ‚‡, ˜Â Ëχ¯Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‡Á„ÎÂʉ‡ Ú‡ÁË ËÁÍβ˜ËÚÂÎ̇ Ò·Ë͇, ÀÂÓ̇‰Ó ‰˙Îʯ ̇ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ·‡˘‡ ÏÛ, „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ, 7


‡·ÓÚ¯ ‚Ò ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Í‡ÚÓ ÌÓÚ‡ËÛÒ Ë ÔËÒ‡ Á‡ „ÓÒÔÓ‰‡ˇ ̇ ‘ÎÓÂÌˆËˇ. ≠ »Ï‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡, ÍÓËÚÓ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Â Á‡·‡‚ËÎÓ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ıËΡ‰‡ „Ó‰ËÌË, ÏÓϘÂÚÓ ÏË ≠ ˜ ÚËıÓ ÓÁËÏÓ. ≠ ƒ‚ÌËÚ „ËÔÚˇÌË, ËÏΡÌËÚÂ, „˙ˆËÚÂ, ÔÂÒËȈËÚÂ... ¬ ÚÂıÌËÚ ˙ÍÓÔËÒË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÓÚÍËˇÚ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÁÂÌˡ, ÓÚÍËÚˡ Ë Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌË Ë‰ÂË! ≠  ÓÁËÏÓ ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â ËÒÚËÌÒÍË ‡Á‚˙ÎÌÛ‚‡Ì Ë ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌ. œÓ„Ή˙Ú ÏÛ Ò ÂÂ¯Â ÌˇÍ˙‰Â ‚ ‰‡Î˜Ë̇ڇ, ÒˇÍ‡¯ ÒË ÔËÔÓÏÌˇ¯Â ÒÚ‡ËÚ ‚ÂÏÂ̇, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ ·Â ÔÓÔ˙ÚÛ‚‡Î ·ÎËÁÍË Ë ‰‡Î˜ÌË ÒÚ‡ÌË ‚ ËÁ‰Ë‚‡Ì ̇ ˙ÍÓÔËÒË. ≠ ÕÓ Í‡Í Â Òڇ̇ÎÓ Ú‡Í‡, ˜Â ÚÓ‚‡ Á̇ÌË  ·ËÎÓ Á‡·‡‚ÂÌÓ? ≠ ˜Û‰Â¯Â Ò ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ » Á‡˘Ó  Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Ó·ËÍÓÎËÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ ≈‚ÓÔ‡, Á‡ ‰‡ Ò˙·ÂÂÚ ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË ÍÌË„Ë? “‡ ̇ÎË Ó˘Â ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡  ÏÓÊÂÎÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙·‡ÌË ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇, ÍÓˇÚÓ ‚ÒÂÍË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡! ≠ ÕˇÍÓË ÒÚ‡Ë ÍÌË„Ë Ì‡ „˙ˆÍË Ë Î‡ÚËÌÒÍË Ò‡ ·ËÎË ÔËÒ‡ÌË Ì‡ ÔÂ„‡ÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ ÒΉ ÚÓ‚‡ ·ËÎ ËÁÚËÚ, Á‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ≠ ÓÚ‚˙̇  ÓÁËÏÓ. ≠ Õ‡È-‚˜ ÍÌË„Ë Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ ÔÂ‰Ë ıËÒÚˡÌÒÚ‚ÓÚÓ. “‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ·ËÎË ÍÌË„Ë Ì‡ Ì‚ÂÌˈË, ̇ ÂÁ˘ÌˈË! «‡˘Ó ‰‡ Ò ԇÁˇÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂ„‡ÏÂÌÚËÚÂ Ë ı‡Úˡڇ Ì ‰ÓÒÚË„‡ÎË? «‡ ˘‡ÒÚËÂ, 8


‡‡·ËÚ ̇Ô‡‚ËÎË ÔÂÔËÒË Ë Ô‚ÂÎË ÏÌÓ„Ó ÓÚ „˙ˆÍËÚ ÍÌË„Ë Ë Ú‡Í‡ „Ë Á‡Ô‡ÁËÎË Á‡ ̇Ò. —„‡ ÓÁËÏÓ Ò ӷ˙̇ Í˙Ï ·‡˘‡Ú‡ ̇ ÀÂÓ̇‰Ó, „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ, ÍÓÈÚÓ Ò˙˘Ó ·Â¯Â ‚ ͇·ËÌÂÚ‡ ÏÛ Ë ÔÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏ Ï˙Θ‡ÎË‚Ó ÒÎÛ¯‡¯Â ‡Á„Ó‚Ó‡. ≠ »Ï‡Ú ÏÌÓ„Ó ÛÏÂÌ ÒËÌ, „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ ≠ ˜ Á‡ÏËÒÎÂÌÓ  ÓÁËÏÓ. ≠ “ÓÈ Á̇ ÎË Í‡Í˙‚ ËÒ͇ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ÌˇÍÓÈ ‰ÂÌ? ≠ “ÓÈ Ò ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ ÓÚ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡ ≠ ÓÚ‚˙̇ „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ. ≠ »ÁÏËÒΡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÌË Ï‡¯ËÌË, ̇·Î˛‰‡‚‡ ÊË‚ÓÚÌËÚÂ Ë ÔËÓ‰‡Ú‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ӷ˘‡ ‰‡ ËÒÛ‚‡ Ë Â ÏÌÓ„Ó Ò˙˜ÂÌ ‚ ˙ˆÂÚÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÏËÒΡ, ˜Â Á‡ ÌÂ„Ó ˘Â  ̇È-‰Ó· ‰‡ ÔÓÒÚ˙ÔË ‚ ÌˇÍÓ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡ÚÂÎËÂ.  ÓÁËÏÓ ÍËÏ̇. ≠ ƒÓ·˙ ËÁ·Ó. ÀÂÓ̇‰Ó χÎÍÓ Ò ˇ‰ÓÒ‡, Á‡˘ÓÚÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ „Ó‚ÓÂı‡ Á‡ ÌÂ„Ó Ú‡Í‡, ÒˇÍ‡¯ „Ó ÌˇÏ‡ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡. »ÁÓ·˘Ó Ì Ò Á‡ÏËÒÎË Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ·Â Í‡ÈÌÓ ÌÂӷ˘‡ÈÌÓ  ÓÁËÏÓ ‰Â ÃÂ‰Ë˜Ë ‰‡ ÓÚ‰ÂΡ ÓÚ ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÌÓÚÓ ÒË ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ Ò Ó‚Ë ËÁ ÒÚ‡Ë ˙ÍÓÔËÒË Ò Â‰ÌÓ ÒÂÎÒÍÓ ÏÓϘÂ. Õ‡‚ˇÌÓ  ÓÁËÏÓ Ò ‰ÓÒ¢‡¯Â, ˜Â ÀÂÓ̇‰Ó ËÁÔËÚ‚‡ Ò˙˘Ëˇ ËÌÚÂÂÒ Í‡ÚÓ ÌÂ„Ó Í˙Ï ÚÂÁË Á‡„‡‰˙˜ÌË, Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË Ì¢‡. ¬ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÓ‰ ‚ËÒÓÍËÚ ҂Ӊӂ ÓÚÂÍ̇ı‡ 9


ÒÚ˙ÔÍË. œË·ÎËÊË Ò ‰ËÌ ÓÚ ÔËÒÎÛÊÌˈËÚÂ, ÔÓÍÎÓÌË ÒÂ Ë ˜Â: ≠ √ÓÒÔÓ‰‡˛, ‚Ë ÏË Á‡˙˜‡ıÚ ‰‡ ‚Ë Ì‡ÔÓÏÌˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰Óȉ ‚ÂÏ ‰‡ ÓÚˉÂÚ ‚ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ Á‡Î‡. œ„ӂÓËÚÂ Ò Ô‡ÚÂÌˈËÚ ÓÚ ÃË·ÌÓ... ÓÁËÏÓ ‚‰Ë„̇ ˙͇ Ë ÎˈÂÚÓ ÏÛ Ò ËÁÓÔ̇. ≠ ¿ı, Ì ÏË Ì‡ÔÓÏÌˇÈÚ Á‡ ÚÂÁË ÌÂ‡‰ÓÒÚÌË Ì¢‡! —˙Ó·˘ÂÚ ËÏ, ˜Â ˉ‚‡Ï ‚‰̇„‡! ≠ ŸÂ ·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ ≠ ÍËÏ̇ ÔËÒÎÛÊÌËÍ˙Ú, ÔÓÍÎÓÌË Ò ÓÚÌÓ‚Ó Ë Ò ÓÚÚ„ÎË.  ÓÁËÏÓ Ò ̇‰Ë„̇ ·‡‚ÌÓ ÓÚ ÒÚÓ·. ≠ “Ë ˜Û, ÏÓϘÂÚÓ ÏË, ÛÔ‡‚Ì˘ÂÒÍËÚ ‰Â· Ï ÁÓ‚‡Ú. ≠ √ÓÒÔÓ‰ËÌ  ÓÁËÏÓ, ÓÒÚ‡‚ÂÚ ÏË ÚÓÁË Ô‡ÔËÛÒ! ≠ ÔÓÏÓÎË ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ ŸÂ Ò ÓÔËÚ‡Ï ‰‡ ‡ÁÍˡ Á‡ ‚‡Ò Ú‡È̇ڇ ̇ ÈÂÓ„ÎËÙËÚÂ. ≠ —˙Ê‡Îˇ‚‡Ï, ÏÓÂÚÓ ÏÓϘÂ, ÌÓ ÚÓÁË Í˙Ò ı‡Úˡ  ڂ˙‰Â ˆÂÌÂÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓΡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÌ‡ÒˇÌ ÓÚ ‰Óχ ÏË ≠ Ó·ˇÒÌË  ÓÁËÏÓ. ≠ ÕˇÏ‡Ï ÌË˘Ó ÔÓÚË‚ ‰‡ ‡·ÓÚ˯ ÔÓ Ì„Ó, ÌÓ Ò‡ÏÓ ÚÛÍ, ‚ ÏÓˇÚ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇. ≠ ÃÓÊ ÎË ÚÓ„‡‚‡ ‰‡ ÔÂËÒÛ‚‡Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡? ≠ Ì Ò Ô‰‡‚‡¯Â ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ Õ ÁÌ‡Ï ‰‡ÎË ÚÓ˜ÌÓ ÚÛÍ ˘Â ÏË ‰Óȉ‡Ú ˉÂË, Á‡ ‰‡ ‡ÁÍˡ Á̇˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌËÚ Á̇ˆË.  ÓÁËÏÓ ÔÓ ‰˙ηÓÍÓ ‚˙Á‰Ûı. ÕÓ ÔÂ‰Ë „‡‰Ó̇˜‡ÎÌËÍ˙Ú ‰‡ ÛÒÔ ‰‡ ͇ʠ̢Ó, „ÓÒÔÓ10


‰ËÌ œËÂÓ ‚Á ‰Ûχڇ. ≠ œÓÒÚÂÚÂ, ˜Â ÒË ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡Ï ‰‡ ‚Ë ÔÂÍ˙Ò̇, ÌÓ ÏÓη‡Ú‡ ̇ ÏÓϘÂÚÓ ÏË Ò ÒÚÛ‚‡ Ú‚˙‰Â ·ÂÁÒ‡Ï̇ Ë Á‡ÚÓ‚‡... ≠ ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÌˇÏ‡Ï ÌË˘Ó ÔÓÚË‚ ≠ ˜ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÁËÏÓ Á‡ ËÁÌÂ̇‰‡ ̇ ÌÓÚ‡ËÛÒ‡. ≠  ÓÈ Ò˙Ï ‡Á, ˜Â ‰‡ Á‡ÒÚ‡‚‡Ï ̇ Ô˙Úˇ ̇ ‰ËÌ Ú‡Î‡ÌÚ? ≠ ¬Ë ÒÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ÂÌ ≠ ÛÒÔˇ Ò‡ÏÓ ‰‡ ÔÓ¯ÂÔÌ „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ Ë Ò ÔÓÍÎÓÌË. ≠ ÕÓ Ë ‚Ë Ò˙˘Ó, „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ ≠ ÓÚ‚˙̇  ÓÁËÏÓ. ≠ ¬ Í‡ˇ ̇ Í‡Ë˘‡Ú‡ Ò„‡ Ì ‡Á, ‡ ‚Ë ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ˜‡Í‡Ú ÒË̇ ÒË, ‰Ó͇ÚÓ ÚÓÈ Ì‡Ô‡‚Ë ÔÂÔËÒ‡!  ÓÁËÏÓ ‰Â ÃÂ‰Ë˜Ë ÒË Ú˙„̇, ‡ ÀÂÓ̇‰Ó Ò Á‡ı‚‡Ì‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡. ¡‡˘‡ ÏÛ ‚Ë̇„Ë Ëχ¯Â ‚ ˜‡ÌÚ‡Ú‡ ÒË ı‡Úˡ Ë ÏÓÎË‚, ̇ÎË ÔÓÙÂÒˡڇ ÏÛ ·Â¯Â ‰‡ Ô˯ ÔËÒχ Ë ÔÓ¯ÂÌˡ. ÀÂÓ̇‰Ó ‡Á„Ή‡ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÒÛÌÍËÚÂ Ë Á̇ˆËÚÂ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÏÛ Ì‡Ô‡‚Ëı‡ ËÒÛÌÍËÚ ̇ Ò˙˘ÂÒÚ‚‡ Ò ˜Ó‚¯ÍË Ú· Ë „·‚Ë Ì‡ ÊË‚ÓÚÌË. »Ï‡¯Â ıÓ‡ Ò ÍÓÍÓ‰ËÎÒÍË „·‚Ë, Ò ÍÓÚ¯ÍË „·‚Ë, Ò „·‚Ë, ÍÓËÚÓ ÔË΢‡Ú ̇ ÍÛ˜ÂÚ‡. ÀÂÓ̇‰Ó ‰˙Î„Ó Ò ‚ÁË‡ ‚ ‰ÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó Ò ÔÚ˘‡ „·‚‡ Ë ‰˙Î˙„ ËÁ‚ËÚ ÍβÌ, ͇Í˙‚ÚÓ ‰Ó ÚÓÁË ÏË„ Ì ·Â¯Â ‚Ëʉ‡Î ÔË ÌˇÍÓˇ ÔÚˈ‡. 11


“ÓÈ ÔÓˇ‚ˇ‚‡¯Â ÒÔˆˇÎÂÌ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ÔÚˈËÚÂ. “ ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ÎÂÚˇÚ Ë ÀÂÓ̇‰Ó Ò ̇‰ˇ‚‡¯Â ÌˇÍÓÈ ‰ÂÌ ˜ÂÁ Úˇı ‰‡ ‡ÁÍË ڇÈ̇ڇ ̇ ÎÂÚÂÌÂÚÓ. —Ú‡ÌÌË ÏËÒÎË Ò ‚˙Úˇı‡ ËÁ „·‚‡Ú‡ ÏÛ, ‰Ó͇ÚÓ ÔÂËÒÛ‚‡¯Â ÒÚ‡‡ÚÂÎÌÓ ‚ÒÂÍË ÁÌ‡Í ‚˙ıÛ ÎËÒÚ‡ ı‡Úˡ. “ÂÁË ÊË‚ÓÚÌË-ıÓ‡ ̇ËÒÚË̇ ÎË ·ˇı‡ ÊË‚ÂÎË ÌˇÍÓ„‡ ËÎË ·ˇı‡ Ò‡ÏÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ̇ ˉÓÎË, ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÓÚ ıÓ‡Ú‡? ¿ ͇Í˙‚ ·Â¯Â ÒÏËÒ˙Î˙Ú Ì‡ Á̇ˆËÚÂ, ÔÓ‰‰ÂÌË ÓÍÓÎÓ Úˇı? ÀÂÓ̇‰Ó ·Â¯Â ̇Ô˙ÎÌÓ ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ˜ÂÚˈ‡ ‚˙ıÛ ÚÓÁË ÔÂ„‡ÏÂÌÚ Ì  ̇ËÒÛ‚‡Ì‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. ÕÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ‚Ò˘ÍÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡¯Â ̇ ÌˇÍ‡Í˙‚ Ò˙‚ÒÂÏ ÚÓ˜ÂÌ ‰, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ó·‡˜Â ÌËÍÓÈ ‚˜ Ì Á̇¯ ÌˢÓ, ڇ͇ ˜Â ÔÓÒ·ÌËÂÚÓ Ì ÏÓʯ ‰‡ Ò ÔÓ˜ÂÚÂ. √ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ Í‡˜Â¯Â ̇Ô‰-̇Á‡‰ ËÁ ͇·ËÌÂÚ‡ Ë Í‡ÚÓ ˜Â ÎË Ó·ÏËÒΡ¯Â Ì¢Ó. Õ‡Í‡ˇ ˜Â: ≠ » ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‚˜ Òڇ̇ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÒË ÏËÒÎÂı. œ‰·„‡Ï ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÏ Ó˘Â Â‰Ì‡ ÌÓ˘ ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ Ë Â‰‚‡ ÛÚ ÒÛÚËÌÚ‡ ‰‡ Ú˙„ÌÂÏ Á‡ ¬Ë̘Ë. ≠ “Ó‚‡ ÏÌÓ„Ó ˘Â Ï ÛÎÂÒÌË ≠ Ó·‡‰Ë Ò ÀÂÓ̇‰Ó, ̇‰‚ÂÒÂÌ Ì‡‰ ËÒÛÌ͇ڇ. ≠ ¡ËıÏ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÏ Ë Ôӂ˜Â... ÓÁËÏÓ ‰Â ÃÂ‰Ë˜Ë ÒË„ÛÌÓ Ëχ Ë ‰Û„Ë ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ËÌÚÂÂÒ12


ÌË ˙ÍÓÔËÒË... ≠ Œ, Ë ‰Ûχ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÚÓ‚‡! ≠ ÔÂÍ˙Ò̇ „Ó „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ Ë ÔÓ „·҇ ÏÛ Î˘¯Â, ˜Â ÚÓ‚‡  ÔÓÒΉÌÓÚÓ ÏÛ ¯ÂÌËÂ. Õ‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÛÚËÌ ÀÂÓ̇‰Ó Ë ·‡˘‡ ÏÛ ÔÓÚ„ÎËı‡ Ó·‡ÚÌÓ Í˙Ï ¬Ë̘Ë. ÀÂÓ̇‰Ó ˇÁ‰Â¯Â ÍÓ·Ë·ڇ Ç˜Â·, ÍÓˇÚÓ ·‡˘‡ ÏÛ ÔÂ‰Ë ‚ÂÏ ‚Á ͇ÚÓ Á‡ÎÓ„ ÓÚ Â‰ËÌ ‰Î˙ÊÌËÍ. ŒÚÚÓ„‡‚‡ Ç˜Â· Ê˂¯ ‚ ÍÓÌ˛¯ÌˇÚ‡ ̇ ÀÂÓ̇‰Ó‚ˡ ‰ˇ‰Ó. ÀÂÓ̇‰Ó ·Â¯Â ÔË·‡Î ÔÂÔËÒ‡ ̇ „ËÔÂÚÒÍˡ Ô‡ÔËÛÒ ‚ ˜‡ÌÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒ¯ ÔÂÏÂÚ̇ڇ ÔÂÁ ‡ÏÓ. “‡Ï ·ˇı‡ Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ‰Û„Ë ˆÂÌÌË ÌÂ„Ó‚Ë ËÒÛÌÍË, ÍÓËÚÓ ÚÓÈ ‚Á Ò˙Ò Ò· ÒË ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ. ÀÂÓ̇‰Ó ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ëχ¯Â ÒÔˆˇÎ̇ Ô˘Ë̇ ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡ Ò ·‡˘‡ ÒË. √ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ Ò ̇‰ˇ‚‡¯Â, ˜Â ˘Â ÏÓÊ Ӣ ‚‰Ì˙Ê ‰‡ Ô‰ÒÚ‡‚Ë ÒË̇ ÒË ‚ ‡ÚÂÎËÂÚÓ Á‡ ÒÍÛÎÔÚÛ‡ Ë ÊË‚ÓÔËÒ Ì‡ ÔÓ˜ÛÚˡ ¿Ì‰‡ ‰ÂÎ ¬ÂÓÍËÓ. “‡Ï ÒÔÓ‰ Ô·̇ ÏÛ ÀÂÓ̇‰Ó Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÔÓÒÚ˙ÔË Í‡ÚÓ Û˜ÂÌËÍ Ë ‰‡ Ì‡Û˜Ë ‚Ò˘ÍÓ Á‡ ÒÍÛÎÔÚÛ‡Ú‡ Ë ÊË‚ÓÔËÒÚ‡. ¿Ì‰‡ ‰ÂÎ ¬ÂÓÍËÓ ·Â¯Â ÔÓ˜ÛÚ Ï‡ÈÒÚÓ Ë ÀÂÓ̇‰Ó ËÒ͇¯Â ÓÚ ‚Ò Ò˙ˆÂ ‰‡ Òڇ̠̄ӂ Û˜ÂÌËÍ. ÕÓ Ï‡ÈÒÚÓ ¬ÂÓÍËÓ ËÁ·Ë‡¯Â ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Û˜ÂÌˈËÚ ÒË, Ú˙È Í‡ÚÓ 13


̇ÔÎË‚˙Ú ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË ÔË ÌÂ„Ó ·Â¯Â Ú‚˙‰Â „ÓΡÏ. ¡Â¯Â „ÓÎˇÏ‡ ˜ÂÒÚ ‰‡ Òڇ̯ Ì„ӂ Û˜ÂÌËÍ. √ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ ‚‰Ì˙Ê ·Â¯Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÀÂÓ̇‰Ó ̇ χÂÒÚÓÚÓ Ë ÚÓ„‡‚‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ„Ó‚Ó, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ˜‡Í‡Ú, ‰Ó͇ÚÓ ÀÂÓ̇‰Ó ÔÓ‡ÒÌÂ. —ÎÛ˜‚‡¯Â Ò χÂÒÚÓÚÓ ‰‡ ̇ÂÏ ‚ËÒÓÍÓ̇‰‡ÂÌË Û˜ÂÌˈË, χ͇ ‰‡ ·ˇı‡ ̇ ÔÓ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ-ÚË̇‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. ÕÓ ÔÓӷ˘‡ÈÌÓ ·Â¯Â Û˜ÂÌˈËÚ ÏÛ ‰‡ Ò‡ ˜ÂÚËË̇‰ÂÒÂÚ-ÔÂÚ̇‰ÂÒÂڄӉ˯ÌË, ڇ͇ ˜Â ‰‡ ÔËÍβ˜‡Ú Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ ÒË Ì‡È-Í˙ÒÌÓ Ì‡ ‰Â‚ÂÚ̇‰ÂÒÂÚ Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÂÚË ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌÚËÌÒ͇ڇ „ËΉˡ ̇ ıÛ‰ÓÊÌˈËÚÂ. ÕÓ ÀÂÓ̇‰Ó ·Â¯Â Ò‡ÏÓ Ì‡ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË Ë Ï‡ÂÒÚÓÚÓ ÔˆÂÌË, ˜Â  Ӣ ڂ˙‰Â χÎ˙Í. Õ‡ÒÍÓÓ Ó·‡˜Â „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ Ì‡Û˜Ë, ˜Â ‰ËÌ ÓÚ Û˜ÂÌˈËÚ ̇ ¬ÂÓÍËÓ Â ÔÓ˜Ë̇ΠÒΉ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÒÍÓÓÚ˜ÌÓ ·ÓΉۂ‡ÌÂ. ÕËÍÓÈ Ì Á̇¯ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ Í‡Í‚‡  ڇÁË ·ÓÎÂÒÚ, ÌÓ „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ Ò ̇‰ˇ‚‡¯Â, ˜Â Ò„‡ ÏÓÊ ·Ë ‚ÂÎËÍËˇÚ ¿Ì‰‡ ‰ÂÎ ¬ÂÓÍËÓ ˘Â ÓÏÂÍÌÂ Ë ˘Â ‚ÁÂÏ ÒË̇ ÏÛ Á‡ Ò‚ÓÈ Û˜ÂÌËÍ. ÇÂÒÚÓÚÓ ËÁÓ·˘Ó Ì Ò ·Â¯Â ÛÒ˙ÏÌËÎ, ˜Â ÏÓϘÂÚÓ Ëχ ڇ·ÌÚ. ÕÓ Ô·ÌÓ‚ÂÚ ̇ „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ ·ˇı‡ ÓÒÛÂÚÂÌË. ŒÍ‡Á‡ ÒÂ, ˜Â χÂÒÚÓ ¬ÂÓÍËÓ Â Á‡ÏË̇ΠÁ‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ò‰ÏËˆË Ò‡ÏÓ ‰ÂÌ ÔÂ‰Ë „ÓÒÔÓ14


‰ËÌ œËÂÓ Ë ÀÂÓ̇‰Ó ‰‡ ÔËÒÚË„Ì‡Ú ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ! ≠ “Ë ÒË„ÛÌÓ Ò ˜Û‰Ë¯ Á‡˘Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓˇ‚‡Ï ‰‡ ÔÓÒÚ˙Ô˯ ‚ ‡ÚÂÎËÂÚÓ ÔÓ-‡ÌÓ ≠ Á‡„Ó‚ÓË „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ, ‰Ó͇ÚÓ ˇÁ‰Âı‡ Í˙Ï ¬Ë̘Ë. ÕÓ ÀÂÓ̇‰Ó Ì ÒÎÛ¯‡¯Â Í‡Í‚Ó „Ó‚ÓË ·‡˘‡ ÏÛ. “ÓÈ ·Â¯Â ÔÓ„˙ÎÌ‡Ú ÓÚ „Ή͇ڇ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÚˈË, ÍÓËÚÓ ‚ ÚÓÁË ÏË„ ÔÂÎËÚ‡ı‡ ̇‰ Úˇı. ¡ˇı‡ „ÓÎÂÏË ÔÚËˆË ≠ Ò ‰˙Î„Ë Í‡Í‡ Ë ÏÌÓ„Ó ‰˙Î„Ë ÍβÌÓ‚Â. Ÿ˙ÍÂÎË ËÎË ˜‡ÔÎË ‚ÂÓˇÚÌÓ, ÚÛ‰ÌÓ ·Â¯Â ‰‡ Ò ÓÔ‰ÂÎË Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÚ‰‡Î˜Â. ¿ÍÓ ·ˇı‡ ÔÓ-·ÎËÁÓ, ÀÂÓ̇‰Ó ·˙ÁÓ ˘Â¯Â ‰‡ ÔÓÁÌ‡Â Í‡Í‚Ë Ò‡. “ÓÈ ÔÓÁ̇‚‡¯Â ‰ÓÒÚ‡ ‰Ó· ÔÚ˘ËÚ ‚ˉӂÂ. ≠ “Ë ÒÎÛ¯‡¯ ÎË Ï ËÁÓ·˘Ó? ≠ ÔÓÔËÚ‡ „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ. ≠ ‡Í‚Ó ÒË Ò ‚ÚÂ̘ËÎ ‚ ÚÂÁË ÔÚËˆË Ú‡Ï „ÓÂ? ≠ ÃËÒÎÂı ÒË Á‡ ÔÚ˘ËÚ „·‚Ë ‚˙ıÛ Ô‡ÔËÛÒ‡ ≠ ÓÚ„Ó‚ÓË ÒÂËÓÁÌÓ ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ “ Ò˙˘Ó ·ˇı‡ Ò Ú‡ÍË‚‡ ‰˙Î„Ë ÍβÌÓ‚Â. ¬Ëʉ‡Î Ò˙Ï, ˜Â ÔÚˈËÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰˙΄ËÚ ÒË ÍβÌÓ‚Â, Á‡ ‰‡ ÎÓ‚ˇÚ Ò Úˇı Ë·‡, Ë Ò ÔËÚ‡Ï ‰‡ÎË Ë ˜Ó‚ÂÍ˙Ú-ÔÚˈ‡ ÓÚ Ô‡ÔËÛÒ‡ Ò˙˘Ó  ÎÓ‚ËÎ Ë·‡. ≠ ÀÂÓ̇‰Ó, ‡Á „Ó‚Óˇ Á‡ Ú‚ÓÂÚÓ ·˙‰Â˘Â, ‡ ÚË ÒË Ò ‚ÚÓ‡˜ËÎ ‚ ÔÚˈËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂÎËÚ‡Ú Ì‡‰ „·‚ËÚ ÌË! ≠ “‡ÚÍÓ, ËÁÓ·˘Ó Ì ‡Á·Ë‡Ï Á‡˘Ó ÚÓÎÍÓ15


‚‡ Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡¯ Á‡ ÏÂÌ. ÇÂÒÚÓ ¬ÂÓÍËÓ Ó·Â˘‡, ˜Â ˘Â Ï ‚ÁÂÏ ‚ ‡ÚÂÎËÂÚÓ ÒË. “Ó‚‡, ˜Â Ì ÛÒÔˇıÏ ‰‡ Ò ‚ˉËÏ Ò Ì„Ó,  ÎÓ¯ Í˙ÒÏÂÚ, ÌÓ ‡ÍÓ Ì Ï ‚ÁÂÏ ÚÓÈ, ‚Ò ˘Â Ò ̇ÏÂË ÌˇÍÓ ‰Û„Ó ‡ÚÂÎËÂ. ƒÓË Ë ‰‡ ˜‡Í‡ÏÂ Ó˘Â ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË, ‚ ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó ÎÓ¯Ó. ƒÓÚÓ„‡‚‡ ˘Â ÛÒÔ¡ ‰‡ Á‡‚˙¯‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ÏÓËÚ ËÁÓ·ÂÚÂÌˡ, ڇ͇ ˜Â ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, ‡ ÒË„ÛÌÓ Ë ˘Â Ò˙Ï ‡ÁÍËÎ Ú‡È̇ڇ ̇ ÎÂÚÂÌÂÚÓ. ≠ ÀÂÓ̇‰Ó ÔÓÚÛÔ‡ Ò ˙͇ ˜‡ÌÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ·Â¯Â ÔÂÏÂÚ̇ΠÔÂÁ ‡ÏÓ. ≠ » ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, Ú‡È̇ڇ ̇ ÈÂÓ„ÎËÙËÚÂ! —ϯÌÓ ˘Â ·˙‰Â ‰‡ Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ˇ ‡ÁÍˡ! Õ‡ÎË ÏÓÊÂÏ ‰‡ ˜ÂÚÂÏ „˙ˆÍË Ë ı·‡ÈÒÍË, Ô˙Í Ë Á̇ˆËÚ ‚˙ıÛ Ô‡ÔËÛÒ‡ Ì ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ-ÒÎÓÊÌË ÓÚ Ú‡ÈÌÓÔËÒ‡, ÍÓÈÚÓ ËÁÏËÒÎËı ‡Á. ≠ ÀÂÓ̇‰Ó, ÒÔÓÏÂ̇ı ÚË ‚˜Â, ˜Â ÒÂËÓÁÌÓ ‡ÁÏË¯Îˇ‚‡Ï ‚˙ıÛ ÚÓ‚‡, ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ „Ó‰ËÌË ‰‡ Ò ÔÂÌÂÒÂÏ ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ. –‡ÌÓ ËÎË Í˙ÒÌÓ, ÚÓ‚‡ ˘Â ÒÚ‡ÌÂ. Õ‡ÔÓÒΉ˙Í ‡·ÓÚˇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Á‡ ÓÁËÏÓ ‰Â ɢË, ˜Â ˘Â  ÔÓ-Û‰Ó·ÌÓ Ë Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁÚÓ˘ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒË ÒÔÂÒÚËÏ ÚÂÁË ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚË Ô˙ÚÛ‚‡Ìˡ ‰Ó ‘ÎÓÂÌˆËˇ Ë Ó·‡ÚÌÓ. ≠ ÕË ÎË Í‡Á‡? ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÏÓϘÂÚÓ. ÀÂÓ̇‰Ó ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ì Ê˂¯ ÔË ·‡˘‡ ÒË, ‡ ÔË ‰ˇ‰Ó ÒË. ÇÈ͇ ÏÛ Ë ·‡˘‡ ÏÛ ÌËÍÓ„‡ Ì Ò ·ˇı‡ ÊÂÌËÎË Ë Ì ·ˇı‡ ÊË‚ÂÎË Á‡Â‰ÌÓ. 16


œÂ‰Ë „Ó‰ËÌË Ï‡È͇ ÏÛ Ò ÓÏ˙ÊË Á‡ ‰ËÌ ÁÂωÂΈ ÓÚ ÓÍÓÎÌÓÒÚÚ‡ Ë Ò„‡ ÒË Ëχ¯Â ÌÓ‚Ó ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ë ‰Âˆ‡. ÀÂÓ̇‰Ó Ì ÏÓʯ ‰‡ ÓÒڇ̠ÔË Ì¡. ÕÓ Ì ÏÓʯ ‰‡ ‡ÒÚÂ Ë ÔË ·‡˘‡ ÒË „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ, ÍÓÈÚÓ ·Â¯Â ‚Ò ̇ Ô˙Ú. » ڇ͇, ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ÔÂÚ „Ó‰ËÌË ÚÓÈ Ê˂¯ ÔË ‰ˇ‰Ó ÒË, ÍÓÂÚÓ Ì ÏÛ Ò ÓÚ‡ÁË ÁÎÂ, Á‡˘ÓÚÓ Â‰‚‡ ÎË ÌˇÍÓÈ ‰Û„ ˘Â¯Â ‰‡ ÏÛ ÔÓÁ‚ÓÎË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰‡. ≠ ¿ Í‡Í‚Ó ˘Â ÒÚ‡ÌÂ Ò ‰ˇ‰Ó? ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ “ÓÈ ‚˜  ÒÚ‡ Ë ÌËÍÓÈ Ì Á̇ ÍÓÎÍÓ Ó˘Â ˘Â ÊË‚ÂÂ... ÓÈ Á̇Â, ÏÓÊ Ô˙Í ‰‡ Â¯Ë ‰‡ ‰ÓÈ‰Â Ò Ì‡Ò ‚˙‚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ. ¬˙‚ ‚ÒÂÍË ÒÎÛ˜‡È Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ï ‰‡ Á‡ÔӘ̯ ‰‡ ۘ˯. ÀÂÓ̇‰Ó ÔÓÏËÒÎË Ï‡ÎÍÓ, ÒÂÚÌ ˜Â: ≠ Õ ÏËÒΡ, ˜Â ÚÓ‚‡ ˘Â Òڇ̠ÒÍÓÓ, Ú‡ÚÂ. ÕËÍÓÈ Ì ‚ÁÂχ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ï·‰ Û˜ÂÌËÍ Í‡ÚÓ ÏÂÌ. œÓÒÚÓ ÏË ÌˇÏ‡Ú ‰Ó‚ÂËÂ, ‚ ÚÓ‚‡  ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú! ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËı‡ ‰‡ ˇÁ‰ˇÚ. Õ‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÎË ÓÚ ¬ËÌ˜Ë Ì‡ÒÚ˄̇ı‡ ÏÓϘÂ, ӷΘÂÌÓ ‚ ‰ËÔË. ƒÂı‡Ú‡ ÏÛ ÔË΢‡¯Â ̇ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Í˙ÔÂÌ ˜Û‚‡Î, Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌËÚ ÏÛ Í‡ÚÓ ˜Â ÎË ·ˇı‡ Ò˙¯ËÚË ÓÚ Í˙ÔÍË. Õ‡ Ô˙˜Í‡ ÔÂÁ ‡ÏÓÚÓ ÏÛ ‚ËÒ¯ ‚˙ÁÓÔ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ ·Â ÔÓ·‡Î ˆˇÎÓÚÓ ÒË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. 17


ÀÂÓ̇‰Ó ‰˙Ô̇ ˛Á‰ËÚ ̇ Ç˜Â· Ë Úˇ Á‡·‡‚Ë ıÓ‰. ÃÓϘÂÚÓ Ò ӷ˙̇ ̇Á‡‰ Ë ÓÚÒÚ˙ÔË ‚ÒÚ‡ÌË, Á‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë Ô˙Ú Ì‡ ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÂÁ‰‡˜Ë. ÀÂÓ̇‰Ó ÔˆÂÌË, ˜Â  ̇ Ì Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ë̇‰ÂÒÂÚ-‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. ˙‰‡‚‡Ú‡ ÏÛ ÍÓÒ‡ Ô‡‰‡¯Â ̇‰ Ó˜ËÚÂ, ڇ͇ ˜Â Ì ÏÓʯ ‰‡ Ò ‡Á·Â ̇Í˙‰Â „Ή‡. ≠ œÓˇ‚ÂÚ ÏËÎÓÒÚ Í˙Ï ·Â‰ÌÓÚÓ ÒË‡˜Â! ≠ ‚ËÍ̇ ÏÓϘÂÚÓ Í˙Ï Úˇı Ë ÔÓÚ„̇ ˙͇ Á‡ ÔÓ‰‡ˇÌËÂ. ≠ ¬Ë ËχÚ Ò˙ˆ‡, ıËÒÚˡÌË ÒÚÂ Ë ‚ˇ‚‡Ú ‚ »ÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ Ë ÏËÎÓÒÚË‚‡Ú‡ ƒÂ‚‡ Çˡ. œÓÏÓ„ÌÂÚ ̇ ·Â‰ÌÓÚÓ ÒË‡˜Â ‰‡ ÔÂÊ˂ Ӣ ‰ËÌ ‰ÂÌ. —ÚÓχı˙Ú Ï ÔËÒ‚Ë‚‡ ÓÚ „·‰ Ë ‡ÍÓ Ì ÒË ÍÛÔˇ ÌÂ˘Ó Á‡ ˇ‰ÂÌÂ, ÒÍÓÓ ˘Â ÛÏ‡ ÓÚ ËÁÚÓ˘ÂÌËÂ. Õ‡˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÔÓÒ¯ ÏÓϘÂÚÓ, Ò ÒÚÓË Ï‡ÎÍÓ ÔÂÛ‚Â΢ÂÌ Ì‡ ÀÂÓ̇‰Ó, Á‡˘ÓÚÓ Ï‡Í‡ ˜Â ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ‰ËÔ‡‚Ó, ÒÚ‡ÌËÚ ÏÛ ·ˇı‡ Á‡Í˙„ÎÂÌË Ë ÓÁÓ‚Ë. √ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ ÔÓ‰ı‚˙ÎË ÏÓÌÂÚ‡ ̇ ÔÓÒˇ˜ÂÚÓ. “Ó ˇ ÛÎÓ‚Ë ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡. ≠ ƒ‡ Ì ·Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ú Í˙Ï ¬Ë̘Ë? ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÚÓ. ≠ “Ó˜ÌÓ Ì‡Ú‡Ï ÒÏ Ú˙„̇ÎË ≠ ÓÚ‚˙̇ ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ “Ó„‡‚‡ ·ËıÚ ÏÓ„ÎË ‰‡ Ï ‚ÁÂÏÂÚ Ò˙Ò ‚‡Ò. ≠ ÃÓϘÂÚÓ Ò ӷ˙̇ Í˙Ï ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ 18


“Ë ÒË ÔÓ-χÎ˙Í ÓÚ ÏÂÌ Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ Á‡Â‰ÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÏ ÚÂÊ˙Í ÚÓ‚‡ Á‡ ÍÓÌˇ. ≠ “Ë ‚˜ ÔÓÎÛ˜Ë ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ≠ ˜ ÒÚÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ. ≠ ÃÓηËÚ ÚË Òڇ̇ı‡ Ú‚˙‰Â ·ÂÁÒ‡ÏÌË! ≠ ÕÓ ‡Á Ò˙Ï Ò‡ÏÓ Â‰ÌÓ ·Â‰ÌÓ ÒË‡˜Â, ÍÓÂÚÓ ÒË ÌˇÏ‡ ÌËÍÓ„Ó Ì‡ ÚÓÁË Ò‚ˇÚ Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ·ÓË Ò ÊË‚ÓÚ‡ Ò˙‚ÒÂÏ Ò‡ÏÓ ≠ ÓÚ‚˙̇ ÏÓϘÂÚÓ. ≠ ÕˇÏ‡Ú ÎË ÏËÎÓÒÚ? ‡Í˙‚ ·ÂÁÒ˙‰Â˜ÂÌ Ò‚ˇÚ! Õ ÔÓÏÌËÚ ÎË Í‡Í‚Ó Â Í‡Á‡Î »ÒÛÒ: ì“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ÒÚÓËÚ ̇ ̇È-ÌËÁ¯Ëˇ Ò‰ ‚‡Ò, ÚÓ‚‡ Ô‡‚ËÚÂ Ë Ì‡ ÏÂÌ!î ≠  ‡Í Ò ͇Á‚‡¯? ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ ¿Î·ÂÚÓ. ÀÂÓ̇‰Ó ÏÛ ÔÓ‰‡‰Â ˙͇. ≠ ≈·, ÏÂÚÌË Ò ̇ ÍÓÌˇ Á‡‰ ÏÂÌ. Ç˜Â· ‚˜  ËÁÏÓÂ̇, ÌÓ ‚Ò ˘Â ÛÒÔ ‰‡ Ò ‰Ó·Â ‰Ó ¬Ë̘Ë. ≠ ’ËΡ‰Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË! ≠ Á‡‡‰‚‡ Ò ÏÓϘÂÚÓ. ≠ Õ‡ Ì·ÂÚÓ ˘Â Ú ‚˙Á̇„‡‰ˇÚ ıËΡ‰ÓÍ‡ÚÌÓ Á‡ ‰Ó·Ë̇ڇ ÚË! œÓÒΉÌËÚ ÏËÎË ‰Ó ¬ËÌ˜Ë ÀÂÓ̇‰Ó Ë ÏÓϘÂÚÓ ÔÂ͇‡ı‡ ‚ ÓÊË‚ÂÌ ‡Á„Ó‚Ó. ¿Î·ÂÚÓ ÔËÁ̇, ˜Â ÒÍËÚ‡ ÓÚ ÒÂÎÓ Ì‡ ÒÂÎÓ Ë ‡·ÓÚË Í‡Í‚ÓÚÓ ‰Óȉ ÔË ÒÂΡÌËÚÂ. –Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏÛ Ò˙˘Ó ·ËÎË ÒÂΡÌË, ÌÓ Á‡„Û·ËÎË ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ÔË ÔÓʇ Ë Ú˙È Í‡ÚÓ ÁÂÏˇÚ‡ ËÏ Ì ·Ë· Úˇı̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ¿Î·ÂÚÓ Ì ÏÓÊÂÎ 19


‰‡ ÓÒڇ̠ڇÏ. ≠ ŒÚÚÓ„‡‚‡ ÒÍËÚ‡Ï ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡ Ë Ê˂¡ ÓÚ ÏËÎÓÒÚÚ‡ ̇ ıÓ‡Ú‡ Ë ÓÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏÓ„‡ ‰‡ ‚˙¯‡ Ò ˙ˆÂÚ ÒË. Õ Á̇ÂÚ ÎË ÌˇÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Í‡È ¬Ë̘Ë, Í˙‰ÂÚÓ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ ‰Ó·˙ ‡Ú‡È? «‡ ÚÓ‚‡ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ Ï ·Ë‚‡! «Ì‡Ï Í‡Í Ò ‰ÓˇÚ Í‡‚ËÚÂ, Í‡Í Ò Ê˙ÌÂ Ë Í‡Í Ò Ô‡‚Ë ÒËÂÌÂ... ≠ ŸÂ ÔÓÔËÚ‡Ï ‰ˇ‰Ó ≠ ӷ¢‡ ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ “ÓÈ Â ‰Ó·˙ ÔˡÚÂÎ Ò ‚Ò˘ÍË ÒÚÓÔ‡ÌË ‚ ÓÍÓÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒË„ÛÌÓ ˘Â Á̇ Í˙‰Â Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÔÓÏÓ˘. Õ ÒΉ ‰˙Î„Ó ÚËχڇ ÔËÒÚ˄̇ı‡ ‚˙‚ ¬Ë̘Ë. ˙˘‡Ú‡ ̇ ÀÂÓ̇‰Ó‚ˡ ‰ˇ‰Ó ·Â¯Â ̇ Ò‡Ïˡ ÒÂÎÒÍË ÔÎÓ˘‡‰. “ÓÈ ‚˜ „Ë ˜‡Í‡¯Â, Ò‰̇Π̇ ÔÂÈ͇ڇ Ô‰ ‚‡Ú‡Ú‡. Õ‡‰Ë„̇ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ë ‚ˉˇ, Ë Á‡Í·ÚË „·‚‡. ≠ ≈È, ÂÈ, ̇ÎË Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Ӣ ‚˜Â‡! ≠ ÀÂÓ̇‰Ó ÏÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓˇ‚‡¯Â ‰‡ ÔÂËÒÛ‚‡ ‰ËÌ Â„ËÔÂÚÒÍË Ô‡ÔËÛÒ ≠ ˜ ÔÂÁ ÒÏˇı „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ. ≠ ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ‡Á Ò˙Ï ‚ËÌÓ‚ÂÌ!  ÓÁËÏÓ ‰Â ÃÂ‰Ë˜Ë ÏË ‚˙ÁÎÓÊË ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡. ÷ˇÎ ÍÛÔ ‰Ó„Ó‚ÓË Á‡ ÁÂÏˇ Ë... ≠ ƒÓ·Â, ‰Ó·Â, ÒÔÂÒÚË ÏË ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚËÚÂ, ÒËÌÍÓ. »ÎË ÔÓ-‰Ó· ‡Á͇ÊË ‚Ò˘ÍÓ, ‰Ó͇ÚÓ 20


Ò ı‡ÌËÏ. ≠ ¿ ÀÂÓ̇‰Ó Ëχ¯Â ˜ÂÒÚÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á‚‰ÂÌ ËÁ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ڇ ̇ ‚ÂÎËÍˡ ÓÁËÏÓ Î˘ÌÓ ÓÚ Ò‡Ïˡ ÌÂ„Ó ≠ Ò˙Ó·˘Ë „Ó‰Ó „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ. ≠ “ÓÁË ˜Ó‚ÂÍ Á̇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡ ≠ ÀÂÓ̇‰Ó ‚˜ Ì ÏÓʯ ‰‡ ÒÔ ‰‡ ‡Á͇Á‚‡. ≠ Õ ҇ÏÓ Í‡Í Ò Ô‡‚ˇÚ Ò‰ÂÎÍË, ÌÓ Ë ‚Ò˘ÍÓ Á‡ ÒÚ‡ËÚ ˙ÍÓÔËÒË. «‡ „˙ˆËÚÂ, Á‡ ËÏΡÌËÚÂ Ë ‰ÓË Á‡ „ËÔÚˇÌËÚÂ. “ ·‡ÎÒ‡ÏË‡ÎË Ú·ڇ ̇ Ï˙Ú‚ËÚÂ, Á‡ ‰‡ Ì ËÁ„ÌË‚‡Ú Ë ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÁˇÚ ıËΡ‰Ë „Ó‰ËÌË. ≠ —ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÃÂ‰Ë˜Ë Â ÔÓ‰ÍÂÔËÎÓ Ì ‰ËÌ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ ˜Ó‚ÂÍ ≠ ˜ Á‡ÏËÒÎÂÌÓ ÒÚ‡ˆ˙Ú. ≠ ’Û‰ÓÊÌˈË, ÒÍÛÎÔÚÓË, Û˜ÂÌË...  ÓÈ Á̇Â, ÏÓÊ ·Ë ‰ËÌ ‰ÂÌ ÚÓ‚‡ ÔÓÁ̇ÌÒÚ‚Ó ˘Â ÚË ·˙‰Â ÓÚ ÔÓÎÁ‡. —Ή ͇ÚÓ ‚‰Ì˙Ê Ò ËÁۘ˯ ‚ ‡ÚÂÎËÂÚÓ Ì‡ χÂÒÚÓ ¿Ì‰‡ ‰ÂÎ ¬ÂÓÍËÓ,  ÓÁËÏÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÚË ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡¯ ÔÓ˙˜ÍË. ≠ ≈, ͇ÚÓ ÒÔÓÏÂ̇ χÂÒÚÓ ¬ÂÓÍËÓ, ‰‡ ͇ʇ, ˜Â Ú‡Ï ÌˇÏ‡ıÏ ÚÓÎÍÓ‚‡ Í˙ÒÏÂÚ, ÍÓÎÍÓÚÓ Ò ̇‰ˇ‚‡ı ≠ ÔËÁ̇ „ÓÒÔÓ‰ËÌ œËÂÓ. ¬ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ÓÚ „˙·‡ ̇ Ç˜Â· ÒÍÓ˜Ë ¿Î·ÂÚÓ. ƒˇ‰ÓÚÓ „Ó Ó„Î‰‡ ËÁÌÂ̇‰‡Ì. ≠ ¿ ÚË ÍÓÈ ÒË? ≠ “ÂÁË ‰Ó·Ë ıÓ‡ ·ˇı‡ ڇ͇ β·ÂÁÌË ‰‡ Ï 21


‚ÁÂÏ‡Ú Ò˙Ò Ò· ÒË ≠ ÓÚ„Ó‚ÓË ¿Î·ÂÚÓ. ≠ ¿Á Ò˙Ï ÒÍËÚ‡˘ ÒÂÎÒÍË ‡Ú‡È Ë ÔÓχ„‡Ï Ò ‡‰ÓÒÚ Ì‡ ‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÏÓˇÚ‡ ÔÓÏÓ˘, ‡ÍÓ ÚÓÈ, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Ò ÔÓ„ËÊË ‰‡ Ì ÒÚÓˇ Ò Ô‡ÁÂÌ ÒÚÓχı. ≠ ƒˇ‰Ó, ÚË ÔÓÁ̇‚‡¯ ‰Ó· ÒÚÓÔ‡ÌËÚ ÓÚ ÓÍÓÎÌÓÒÚÚ‡. ÕˇÍÓÈ ÓÚ Úˇı Ì Ú˙ÒË ÎË ‡Ú‡È? ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÀÂÓ̇‰Ó. ≠ ÃÌÓÁË̇ Ú˙ÒˇÚ ≠ ‚‰Ë„̇ ‡ÏÂÌ ÒÚ‡ˆ˙Ú. ≠ ƒÓ͇ÚÓ Ì Ò ÔË·Â ÂÍÓÎÚ‡Ú‡, ‚ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚‡Ú‡  ˆÂÌ̇ ‚ÒˇÍ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ˙͇. ≠ ŸÂ ‚Ë ·˙‰‡ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ, ‡ÍÓ Ï ÛÔ˙ÚËÚ Í˙Ï ÍÓ„Ó ‰‡ Ò ӷ˙̇. ≠ ŸÂ ÚË Í‡Ê‡ ≠ ÓÚ‚˙̇ ‰ˇ‰ÓÚÓ.≠ ¿ Ò„‡ · ‰‡ ‚˜Âˇ¯ Ò Ì‡Ò. ƒÓ· ÒË ‰Ó¯˙Î. ≠ Œ, ‚Ë ÒÚ ËÒÚËÌÒÍË ıËÒÚˡÌËÌ! ≠ ÔÓ‚ËÍ̇ Ò ¿Î·ÂÚÓ. ≠ » ÒÚ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ò˙ÒÚ‡‰‡ÚÂÎÂÌ Í˙Ï ÌËÁ‚Â„̇ÚËÚÂ Ë Ó˘ÂÚÂÌËÚ ÓÚ Ò˙‰·‡Ú‡!

22

Криминалните загадки на Леонардо: Черната смърт  

Алфред Бекер Кратка анотация за книгата: Годината е 1462, жителите на малкото селце Винчи край Флоренция са сполетени от страшна беда ­ Чер...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you