Page 1

Златният жълъд

Издателство „Фют“


«Î‡ÚÌËˇÚ Ê˙Î˙‰ © œ‚Ӊ »Ë̇ ÇÌۯ‚‡ © –‰‡ÍÚÓ ¿Î·Â̇ –‡ÎÂÌÍÓ‚‡ © »Î˛ÒÚ‡ˆËË Ë ÍÓˈ‡ –ÓÌ ÛÔ˙ Ë  ‡ÚËÌ  ÛÔ˙ © »Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî, 2013 ISBN 978-954-625-830-4 The Golden Acorn Text © Catherine Cooper, 2009 Illustrations and cover image © Ron Cooper and Catherine Cooper, 2009 All rights reserved © Infinite Ideas Limited, 2010


На Рон - задето те има


Пролог ÕÓ‡ ÔÓ˜ÛÍ‚‡¯Â ÌÂÚ˙ÔÂÎË‚Ó ÔÓ Ï‡Ò‡Ú‡: ≠ —Ë„Û̇ Ò˙Ï, ˜Â Ì „¯‡. ƒÊ‡Í ¡ÂÌËÌ Â »Á·‡ÌˡÚ! ≠ Õ ÏË Ò ‚ˇ‚‡! œÂ͇ÎÂÌÓ Â Ï‡Î˙Í Ë ıË·‚. »Á·‡ÌËˇÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ı‡·˙ Ë ÒËÎÂÌ ≠ ÍÓηÎË‚Ó ÓÚ‚˙̇ ‡ÏÂÎËÌ. ÕÓ‡ Ò Á‡ÏËÒÎË. ≠ “ÓÈ Â ¡ÂÌËÌ! ≠ ÓÚÒÂ˜Â Úˇ. ≠ œÓÓ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Â Ò˙‚ÒÂÏ ˇÒÌÓ ≠ ÚÓÈ Â Ó‰ÂÌ ËÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÁË ÌÓ˘, ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ë ‚ ÚÓ˜Ìˡ ÏÓÏÂÌÚ. ƒ˙‚ÂÚ‡Ú‡ „Ó „Ή‡Ú, ÓÚ͇ÍÚÓ ÔËÒÚ˄̇. “ Ò˙˘Ó „Ó ÔËÂÏ‡Ú Á‡ »Á·‡Ìˡ. ≠ ƒ˙‚ÂÚ‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ „¯‡Ú ≠ ÔÓÏ˙ÏÓË ÚËıÓ  ‡ÏÂÎËÌ, ÒÚ‡ıÛ‚‡¯Â Ò ‰‡ Ì „Ë ÔÓ‰ÒÎÛ¯‚‡Ú. «Ì‡Â¯Â, ˜Â ÌÓ‚ËÌËÚ ·˙ÁÓ Ò ÔÂÌ‡ÒˇÚ ÓÚ Â‰ÌÓ ‰˙‚Ó Í˙Ï ‰Û„Ó. ¿ÍÓ ¿‡Ì‡, ‰‚̇ڇ ı‡Ï‡‰ˇ‰‡, „Ó ˜ÛÂ, ˜‡Í‡ı‡ „Ó „Ó6


ÎÂÏË ÌÂÔˡÚÌÓÒÚË. ¿‡Ì‡ Ê˂¯ ‚ —Ú‡ˡ ‰˙·, ‚ Ò˙ˆÂÚÓ Ì‡ √·ÒÛÂÌÒ͇ڇ „Ó‡, Ë ‚Ë̇„Ë ·Â¯Â ‰Ó· Ó҂‰ÓÏÂ̇. ≠ —Ë„Û̇ Ò˙Ï, ˜Â ÏÓϘÂÚÓ ˘Â ÌË ÔÓÏÓ„ÌÂ. “ÓÈ Â ÔÓÒΉ̇ڇ ÌË Ì‡‰Âʉ‡, ‡ÏÂÎËÌ. ¬ÂÏÂÚÓ ÌË ËÁÚ˘‡. ≠ ¿ÍÓ ÚÓÈ Â ÔÓÒΉ̇ڇ ÌË Ì‡‰Âʉ‡, Á̇˜Ë ÒÏ ӷ˜ÂÌË. ÕÓ‡ Á‡Í‡˜Ë ̇Ô‰-̇Á‡‰ ËÁ ÍÛıÌˇÚ‡, Ô˙˜Ëˆ‡Ú‡ ∫ Á‡Ô‡˘ˇ Ë ÓÚ ‚˙ı‡ ∫ Ò ÔÓÒËÔ‡ı‡ ˜Â‚ÂÌË ËÒÍË. ≠ ÕÛÊ̇ ÌË Â ÔÓÏÓ˘. ŸÂ Ô˯‡ ̇ ≈Î‡Ì ‰‡ ‰ÓȉÂ!  ‡ÏÂÎËÌ Ò ÓÍÎ˛Ï‡. «Ì‡Â¯Â, ˜Â ÕÓ‡  Ô‡‚‡. ¬ÂÏÂÚÓ Ì‡ËÒÚË̇ ËÁÚ˘‡¯Â, ¿‡Ì‡ ·‡‚ÌÓ ÛÏË‡¯Â, ‡ Úˇ ·Â¯Â ‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ ÓˆÂΡ· ı‡Ï‡‰ˇ‰‡ ̇ «ÂÏˇÚ‡. ¡ÂÁ ÌÂÈ̇ڇ Á‡ÍË· ‰˙‚ÂÒÌËÚ ‰ÛıÓ‚Â ˘ˇı‡ ‰‡ ËÁ˜ÂÁÌ‡Ú Ë ‚ „Ó‡Ú‡ ˘ˇı‡ ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú Ò‡ÏÓ ÍÛıË ‰˙‚ÂÚ‡. ¿ÍÓ Ì ̇ÏÂˇÚ ÌˇÍÓ„Ó, ÍÓÈÚÓ Â „ÓÚÓ‚ ‰‡ ËÏ ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ ÓÚ‚ÓˇÚ ÔÓڇ· Í˙Ï ƒÛ„Ëˇ Ò‚ˇÚ Ë ‰‡ ‰ÓÌÂÒ‡Ú ÓÚÚ‡Ï Ê˙Î˙‰Ë Ò ı‡Ï‡‰ˇ‰Ë, Ë ÚˇıÌÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ «ÂÏˇÚ‡ Ò˙˘Ó ˘Â¯Â ‰‡ Ò‚˙¯Ë ÒÍÓÓ. — ‚ÒˇÍ‡ ËÁÏË̇· „Ó‰Ë̇ ¿‡Ì‡ ÓÚÒ··‚‡¯Â. —‡ÏÓ ÏÌÓ„Ó ÒÔˆˇÎÂÌ ˜Ó‚ÂÍ ÏÓʯ ‰‡ Ò ËÁÔ‡‚Ë ÒÂ˘Û Á‡‰‡‚‡˘ËÚ Ò ·Â‰Ë.  ‡ÏÂÎËÌ ÔÓÚ˙̇ ‚ Ï‡˜ÌË ÏËÒÎË. ƒÊ‡Í ¡ÂÌËÌ Ì ÔË΢‡¯Â ̇ Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ. 7


≠ “ÓÈ Ì  ÓÚ ÏÓϘÂÚ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ „Ë Â „Ëʇ ‰‡ÎË ‰Ûı˙Ú Ì‡ ‰ËÌ ‰‚ÂÌ ‰˙· ˘Â ÊË‚ÂÂ, ËÎË ÌÂ. ≠ ¿ÍÓ ÔÂÏËÌ ËÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ, Á̇˜Ë ˘Â „Ó Â „Ëʇ! Õ‡ÒÚ˙ÔË ‰˙Î„Ó Ï˙Θ‡ÌËÂ. Õ‡Í‡ˇ ÕÓ‡ ·˙Í̇ ‚ ‰ÊÓ·‡ ÒË Ë ËÁ‚‡‰Ë Í‡ÒË‚ Á·ÚÂÌ Ê˙Î˙‰. ŒÒÚ‡‚Ë „Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ì‡ χ҇ڇ. ≠ —ÎÓÊË ÚÓ‚‡ ÌˇÍ˙‰Â, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓϘÂÚÓ ˘Â „Ó ‚ˉË! —‡ÏÓ Ú‡Í‡ ˘Â ‡Á·ÂÂÏ. ≠ Œ·Á‡Î‡„‡Ï ÒÂ, ˜Â ˘Â „Ó ÔÓ‰ËÚÌÂ. ¬˜Â‡ „Ó „Ή‡ı Í‡Í ËÚ‡ ͇Ï˙˜ÂÚ‡ Ë Ô‡ÁÌË ÍÛÚËÈÍË ÓÚ ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË. ‡Í ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÌË ÔÓÏÓ„ÌÂ? “Ó‚‡  ÓÔ‡ÒÌÓ Ì‡˜Ë̇ÌËÂ, Ú‚˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ Á‡ ı·Ô ͇ÚÓ ƒÊ‡Í ¡ÂÌËÌ. ≠ ¬ÁÂÏË Ê˙Î˙‰‡! ¿ÍÓ „Ó ‚Ë‰Ë Ë „Ó ‚‰Ë„ÌÂ, ˘Â Á̇ÂÏ, ˜Â ÚÓÈ Â »Á·‡ÌˡÚ!  ‡ÏÂÎËÌ Ò ̇Ï˙˘Ë. ¬Á Ê˙Î˙‰‡ Ë ÌÂÓıÓÚÌÓ ËÁÎÂÁ ÓÚ ÍÛıÌˇÚ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ˙ÒË Í˙‰Â ‰‡ Ò ÒÍËÂ Ë ‰‡ ̇·Î˛‰‡‚‡. ÃÓÊ ·Ë ˘Â Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ˜‡Í‡ ‰˙΄Ó. Õ ·Â¯Â ‰Ó‚ÓÎÂÌ. ÕÓ‡ ÏÓÊÂ Ë ‰‡  Ô‡‚‡, ÌÓ Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ ÌËÍÓ„‡ Ì  ‚Ëʉ‡Î ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÔË΢‡ ÔÓ-χÎÍÓ Ì‡ „ÂÓÈ ÓÚ ÚÓÁË ƒÊ‡Í ¡ÂÌËÌ.

8

Приключенията на Джак Бренин - трилогия  

Катрин Купър Кратка анотация за книгата: Животът на Джак Бренин се променя в деня, в който той намира златен жълъд, скрит в тревата. Момчет...