Page 1

 

     

   


Hem de  convertir-­‐nos  en  el  canvi  que   busquem  al  món.   Mahatma  Ghandi  

 

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

2


ÍNDEX  

INTRODUCCIÓ .........................................................................................................................  4   EL  CONTEXT  SOCIOECONÒMIC  .........................................................................................  5   DESENVOLUPAMENT  ............................................................................................................  6   L’origen  del  projecte  ............................................................................................................................  6   Aliances  i  posada  en  marxa  ...............................................................................................................  7   Comitè  d'experts  ...................................................................................................................................  7   Calendari  i  abast  del  projecte  ...........................................................................................................  8   Objectius  assistencials  ........................................................................................................................  9  

PATOLOGIES I  TRACTAMENTS    INCLOSOS  EN  EL  PROGRAMA  .............................  10   Cirurgia  de  cataracta  ........................................................................................................................  10   Cirurgia  escleral  de  retina  ..............................................................................................................  10   Vitrectomia  ..........................................................................................................................................  11   Trabeculectomia  ................................................................................................................................  12   Esclerotomia  profunda  no  perforant  ..........................................................................................  12   Dispositius  de  drenatge  o  vàlvules  ..............................................................................................  12   Altres  intervencions  .........................................................................................................................  13  

PROMOTORS I  ACTORS  PRINCIPALS  .............................................................................  14   Fundació  IMO  ......................................................................................................................................  14   L’IMO  ......................................................................................................................................................  23   Càritas  ....................................................................................................................................................  25  

COL·LABORADORS ..............................................................................................................  26        

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

3


INTRODUCCIÓ El   programa   de   cirurgia   oftalmològica   solidària   Operació  Visió   és   un   projecte   de   caràcter   altruista  que  pretén  contribuir  a  la  millora  de  la  salut  ocular  i  de  la  qualitat  de  vida  de   persones  amb  greus  problemes  visuals  i  serioses  dificultats  socioeconòmiques.   El   programa   sorgeix   de   la   necessitat   d'oferir   una   resposta   urgent   i   eficaç   a   una   situació   excepcional   de   crisi   econòmica   que   afecta   cada   vegada   més   un   major   nombre   de   persones   i   famílies   que   no   poden   recórrer   a   la   sanitat   privada   i   que   no   sempre   pot   absorbir   de   forma  immediata  el  sistema  públic  de  salut.   Des   de   l'àmbit   de   l'oftalmologia,   la   Fundació   IMO,   promotora   de   la   iniciativa,   i   l'IMO,   principal  actor  del  programa,  senten  el  compromís  ètic  i  professional  de  donar  resposta  a   aquest  problema  social  i  d’impedir  que  persones  en  circumstàncies  límit  pateixin,  a  més,   una  minva  important  de  la  seva  visió  i,  per  tant,  de  les  seves  possibilitats  de  revertir  una   situació  tan  adversa  com  la  que  atravessen.   Per   aquest   motiu,   el   programa   Operació   Visió   pretén   posar   al   servei   d'aquestes   persones   la   infraestructura,   els   mitjans   materials,   l'experiència   i   el   know   how   de   l'equip  mèdic  de  l'IMO,  que  permet  diàriament  tornar  o  millorar  la  visió  a  molts  pacients   que  sí  que  poden  accedir  als  serveis  de  la  clínica.                             El   projecte   també   pretén   adquirir   un   compromís   ètic   amb   la   societat   i   exercir   la   corresponsabilitat,   cooperant   amb   l'Administració   per   absorbir   part   de   les   llistes   d'espera   que   actualment   i,   ateses   les   excepcionals   circumstàncies   econòmiques,   no   pot   assumir  el  sistema  públic  de  salut.    

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

4


! !

%0!,*#(%&(!1*,'*%,*#23',! E5!#%./%&0&!*B>;FD<Z!5<G<Z!$+!#.+&!$;!0&%I&!$;!2;!'.;4$I4!1S$I'52+()!+.'(&5!'%$(I$;4!(!1$! #.<%$+&! $0$%/$;4,! U$/.;+! 5J(;3.%0$! Q;+.'&4! 1$! 5$+! E;4(4&4+! V&4&5&;$+! 1JW''()! U.'(&5! XEVWUYO!124!&!4$%0$!$5!=>??O!2;!Z>[!1$!5$+!55&%+!'&4&5&;$+!4$;$;!1(3('254&4+!#$%!&%%(<&%!&! 3(;&5!1$!0$+,!\;&!1$!5$+!#%(;'(#&5+!'&2+$+!F+!5J$5$L&1&!4&I&!1$!1$+.'2#&'()]!&!V&4&52;^&!B(! B&!_D=,>>>!#$%+.;$+!&!5J&42%!X?`JD@[!1$!5&!#.<5&'()!&'4(L&YO!1$!5$+!H2&5+O!@TZ,D>>!3&!0F+! 1J2;!&;^!H2$!<2+H2$;!3$(;&,!WH2$+4!3$4O!'.0#.%4&!2;!(;'%$0$;4!1$5!TJ?>[!1$5+!&42%&4+!1$! 55&%/&!12%&1&O!(!+$!+20&!&!5J&2/0$;4!1$5!_J_>[!1$!3&0M5($+!$;!H2R!'&#!1$5+!0$0<%$+!&'4(2+! 4F! 3$(;&O! 5&! H2&5! '.+&! '.%%$+#.;! &! ?`D,>>>! 55&%+O! 1J&'.%1! &0<! 5$+! 1&1$+! &#.%4&1$+! #$%! 5JQ9EUVWa!XQ;+4(424!1JE+4&1M+4('&!1$!V&4&52;^&Y,! a&;0&4$(IO!2;!?@J_[!1$5+!'&4&5&;+O 4.4!(!$+4&%!4%$<&55&;4O!4$;$;!2;+!(;/%$++.+!(;3$%(.%+!&5! 55(;1&%!1$!5&!#.<%$+&!XZ>[!1$5+!(;/%$++.+!0(4G&;+!&;2&5+!1$!5&!#.<5&'()Y,!W(I6!L.5!1(%!H2$O! &'42&50$;4O! $5! 3$4! 1$! 4$;(%! 2;! +&5&%(! ;.! /&%&;4$(I! $L(4&%! 5&! #%$'&%($4&4,! 9&L&;4! &H2$+4&! +(42&'()O!5&!#.<%$+&!L&!/2&;^&;4!4$%%$;^!$;!$5!;.+4%$!$;4.%;,!!

!

! b&! '%(+(! $'.;60('&! B&! &/%$2G&4! 5&! +(42&'()! 1$! 0.54$+! 3&0M5($+O! $;'&%&! H2$! $;! R#.'&! 1$! <.;&;K&! $'.;60('&! ;.! $+! L&! &'.;+$/2(%! %$12(%! 1$! 3.%0&! +(/;(3('&4(L&! $5+! ;(L$55+! 1$! #.<%$+&! &! V&4&52;^&,! c+! #$%! &(I6! H2$! $+4$0! #&%5&;4! 1J2;&! #.<%$+&! $+4%2'42%&5O! &0<! 0F+! (;'(1R;'(&! $;4%$! 5$+! 1.;$+! H2$! $;4%$! $5+! B.0$+O! $+#$'(&50$;4! H2&;! $+! 4$;$;! 0F+! 1$! ZT! &;^+,!W54%$+!'.5d5$'4(2+!L25;$%&<5$+!+);!$5+!(00(/%&;4+O!5$+!#$%+.;$+!LM12$+O!$5+!(;1(L(12+! &0<! $12'&'()! #%(07%(&! .! (;3$%(.%! (! $5+! ;$;+! (! &1.5$+'$;4+O! H2$! $+! L$2$;! &3$'4&4+! 1(%$'4&0$;4!#$%!&H2$+4&!#.<%$+&!$+4%2'42%&5,!! E;! &H2$+4! '.;4$I4O! V7%(4&+! 9(.'$+&;&! 1$! :&%'$5.;&! +JB&! L(+4! .<5(/&1&! &! 12#5('&%O! $;! '(;'! &;^+O!$5!;.0<%$!1$!#$%+.;$+!&4$+$+!$;!%(+'!1J$I'52+()O!3(;+!&!&%%(<&%!&!5$+!T`,eT@!$5!=>?=O! 2;&!I(3%&!H2$!&!5&!#%(0$%&!0$(4&4!1$5!=>?@!B&!&2/0$;4&4!2;!`[!O!+$/.;+!3.;4+!1$!5J$;4(4&4, ! !

!

! "#$%&'()!*(+(),!-%./%&0&!1$!'(%2%/(&!.34&50.56/('&!+.5(17%(&,!89.++($%!1$!#%$0+&,!! :&%'$5.;&,!"'42<%$!=>?@,!

!

T!

!


DESENVOLUPAMENT   L’origen  del  projecte   La   iniciativa   és   fruit   del   treball   que,   durant   els   últims   anys,   i   especialment   durant   el   2013,   ha   desenvolupat   la   Fundació   IMO   per   complir   amb   un   dels   seus   objectius   fundacionals:  la  prevenció  en  el  camp  de  l'oftalmologia.     Són  moltes  les  campanyes  que  la  Fundació  ha  impulsat  amb  aquesta  finalitat  des  de  la  seva   constitució,   el   2010.   Un   aspecte   fonamental   d'aquesta   activitat   ha   estat   proporcionar   revisions   gratuïtes   a   població   de   risc   per   a   la   detecció   precoç   de   malalties   oculars   que   poden   comprometre   seriosament   la   visió   i,   per   tant,   determinar   la   qualitat   de   vida   dels   pacients.   Fruit  d'aquestes  campanyes,  la  Fundació  IMO  ha  detectat  que  algunes  de  les  persones   a   qui   se'ls   han   diagnosticat   patologies   oculars   greus,   es   troben   amb   seriosos   problemes  per  poder  pagar-­‐se  els  tractaments  quirúrgics  que  poden  solucionar-­‐les.   En  la  campanya  duta  a  terme  el  2013,  en  col·laboració  amb  l'Obra  Social  la  Caixa  per  a  la   detecció   precoç   i   el   tractament   de   problemes   visuals   en   nens   en   risc   d'exclusió   social,   la   necessitat   d'acompanyar   la   tasca   preventiva   amb   l'assistencial   s'ha   fet   especialment   evident.   Per   això,   en   aquest   programa,   la   Fundació   IMO   també   ha   comptat   amb   la   col·laboració  de  l'associació  Abre  Sus  Ojos,  que  ha  muntat  i  lliurat  gratuïtament  ulleres  als   nens  que,  arran  de  les  exploracions  gratuïtes,  les  han  precisat.                         En   el   cas   dels   nens,   la   major   part   dels   tractaments   consisteixen   en   correcció   òptica   amb   ulleres,  però  en  el  cas  dels  adults,  la  majoria  requereix  intervenció  quirúrgica,  un  aspecte   fins  ara  sense  resoldre  en  l'activitat  desenvolupada  per  la  Fundació  IMO.    

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

6


Aliances i  posada  en  marxa   En  aquest  context,  la  Fundació  IMO,  els  pilars  de  la  qual  són  la  recerca,  la  docència  i  la   prevenció,   ha   decidit   recórrer   a   l’IMO   per   a   que   actuï   com   col·laborador   principal   del  projecte,  encarregant-­‐se  de  la  tasca  assistencial,  mitjançant  la  cessió  d'instal·lacions  i   personal   mèdic   i   quirúrgic   per   dur   a   terme   cirurgia   oftalmològica   gratuïta   a   persones   amb   greus  problemes  de  visió  i  serioses  dificultats  econòmiques.   D’aquesta   manera,   l’IMO   assumeix   el   lideratge   del   programa,   comprometent-­‐se   a   desenvolupar,   de   forma   altruista,   tot   el   procés   de   tractament   d'aquests   pacients,   no   només  pel  que  fa  a  l'acte  quirúrgic  pròpiament  dit,  sinó  també  al  diagnòstic  i  proves   prèvies  a  la  cirurgia  i  al  seguiment  post  quirúrgic  dels  pacients  atesos.   De   la   mateixa   manera,   la   Fundació   IMO   ha   decidit   comptar   amb   la   col·laboració   d'una   entitat   dedicada   a   treballar   amb   població   en   risc   d'exclusió   social   de   Catalunya   perquè   sigui   aquesta   la   que   presenti,   en   primera   instància,   els   candidats   a   beneficiar-­‐se   del   programa  Operació  Visió.   La  Fundació  IMO  ha  recorregut  a  Càritas   Catalunya  per  la  seva  intensa  tasca  en  el  camp   de  l'ajuda  a  famílies  necessitades  del  nostre  entorn  més  immediat  i  pel  seu  coneixement  i   bona  gestió  de  les  necessitats  d'individus  i  famílies  en  risc  d'exclusió  social.  

Comitè d'experts     La   col·laboració   de   Càritas   Catalunya   i   de   l'IMO   s'ha   segellat   a   través   d'un   conveni   tripartit   de   col·laboració   entre   ambdues   entitats   i   la   Fundació   IMO,   que   pretén   garantir   la   màxima   transparència,   rigor   i   solvència   en   la   selecció   de   pacients   per   al   programa  de  cirurgia  solidària.   Segons   l'acord,   Càritas   Catalunya   es   compromet   a   seleccionar   i   proposar   candidats   en   funció  d'unes  necessitats  econòmiques  i  socials  contrastades,  mentre  que  els  professionals   de   l'IMO   es   responsabilitzen   de   supervisar   l'estat   ocular   i   visual   dels   candidats   i   el   seu   grau  d'urgència,  així  com  la  possibilitat  de  rehabilitació  mitjançant  tractament  quirúrgic.   Aquest  procés  es  durà  a  terme  a  través  d'un  Comitè  d'experts,  format  per  representants  de   l’IMO   i   de   Càritas   Catalunya,   els   quals   dictaminaran   quines   persones   poden   acollir-­‐se   al   programa.  

   

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

7


Calendari i  abast  del  projecte   En   la   seva   fase   de   posada   en   marxa,   Operació   Visió   té   una   durada   d'un   any   i   preveu   atendre   aquelles   persones   residents   a   Catalunya   que   el   Comitè   d'Experts   determini   més   necessitades  d'aquest  programa  benèfic  de  salut.   Entre   octubre   de   2013   i   octubre   de   2014,   està   previst   que   el   programa   de   cirurgia   solidària   pugui   dur   a   terme   500   operacions   oftalmològiques,   sense   cost   per   als   pacients.   Aquestes   intervencions   es   realitzaran   en   un   dels   8   quiròfans   especialitzats   amb   què   compta   l'IMO,   amb   cirurgians,   anestesiòlegs   i   personal   quirúrgic   del   propi   centre,   que   voluntàriament  s'adhereixin  a  aquest  programa  d'emergència  humanitària.  

                          En   una   fase   posterior,   està   previst   que   el   programa   Operació   Visió   també   s'obri   a   voluntariat   professional   d'altres   centres,   que   es   desplacin   a   l'Institut   per   fer   aquestes   cirurgies  de  forma  altruista.  

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

8


Objectius assistencials   El  programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària  preveu  realitzar  500  intervencions  en  12   mesos.  Les  cirurgies  incloses  en  el  projecte  han  estat  prioritzades  pel  dany  sever  que   les  patologies  que  tracten  produeixen  en  la  visió,  ja  que  poden  derivar  en  una  pèrdua   funcional  total  de  l'ull,  si  no  s'aborden  a  temps  i  de  la  forma  adequada.   Pel  que  fa  al  percentatge  de  cirurgies  previstes  per  procediment,  s'ha  calculat  en  funció  de   la  prevalença  de  les  diferents  malalties  o  problemes  oculars  a  tractar,  segons  estadístiques   generals   i   la   pròpia   experiència   de   l'IMO,   que   actualment   porta   a   terme   prop   de   8.000   intervencions  anuals.   D'aquesta  manera,  el  programa  Operació   Visió  preveu  absorbir,  entre  octubre  de  2013  i   octubre  de  2014:      

350 intervencions  de  cataracta.   65  intervencions  de  vitri-­‐retina.   50  intervencions  de  glaucoma.   35  intervencions  de  diverses  tècniques  o  de  qualsevol  de  las  anteriors  que,  sense   estar  prèviament  programades,  puguin  sorgir  amb  caràcter  d’urgència.  

 

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

9


PATOLOGIES I  TRACTAMENTS     INCLOSOS  EN  EL  PROGRAMA   Cirurgia  de  cataracta   La  cataracta  es  deu  a  una  pèrdua  de  transparència  del  cristal·lí,  la  lent  natural  de  l'ull  que   es   troba   entre   la   còrnia   i   la   retina   i   que,   amb   els   anys,   es   torna   més   opaca.   Com   a   conseqüència,   impedeix   el   pas   nítid   de   la   llum   a   la   retina,   provocant   una   pèrdua   progressiva  de  la  visió  del  pacient.   Segons  l'Enquesta  de  Salut  de  Catalunya  2012,  un   9'6%   de   la   població   catalana   pateix   cataracta,   encara   que   el   percentatge   augmenta   considerablement   a   mesura   que   ho   fa   l'edat.  Segons  la  mateixa  font,  el  37,6%  dels  majors  de  65  anys  pateix  aquesta  malaltia,   la  causa  principal  de  la  qual  és  l'envelliment,  si  bé  hi  ha  altres  factors  a  tenir  en  compte,   com   ara   condicionants   genètics,   traumatismes,   malalties   oculars   o   de   l'organisme   en   general   (com   la   diabetis)   i  consum   de   determinats   fàrmacs.   En   ocasions,   la   cataracta   pot   ser  congènita,  és  a  dir,  presentar-­‐se  des  del  naixement.   En  qualsevol  cas,  el  seu  tractament  sempre  és  quirúrgic.  La  cirurgia  de  cataracta  és  una   intervenció   breu,   indolora,   de   baix   risc   anestèsic   i   de   recuperació   ràpida,   però   que,   al   mateix   temps,   si   no   es   du   a   terme   correctament,   pot   causar   opacitats   de   la   còrnia,   glaucoma  i  despreniment  de  retina,  entre  d'altres  problemes  oculars.   Hi  ha  diversos  procediments  possibles  a  l'hora  d'efectuar  una  cirurgia  de  cataracta.  El  més   habitual   és   la   facoemulsificació,   que   consisteix   a   fragmentar   la   cataracta   mitjançant   ultrasons   per   a,   posteriorment,   substituir   el   contingut   opac   del   cristal·lí   per   una   lent   intraocular  artificial,  que  permet  millorar  la  visió  del  pacient  i  prescindir  d'ulleres  o  lents   de  contacte.   Aquesta  tècnica  ha  avançat  molt  en  els  últims  anys,  encara  que  en  molts  centres  es  segueix   duent  a  terme  de  forma  totalment  manual,  fet  que  requereix  de  l'habilitat  del  cirurgià.  En   aquest  sentit,  l'IMO  ha  incorporat  recentment  el  làser  de  femtosegon  per  a  questa  cirurgia,   una  tecnologia  revolucionària  que  permet  reproduir  amb  gran  exactitud  les  microincisions   prèviament  dissenyades  pel  cirurgià  a  l'ordinador,  al  qual  està  connectat  el  làser.  La  nova   tècnica   garanteix   una   major   seguretat,   rapidesa   i   precisió   de   la   intervenció   quirúrgica,   avantatges  significatius  en  relació  als  procediments  més  tradicionals.    

Cirurgia escleral  de  retina   El  desprendiment  de  retina  afecta  1  de  10.000  persones  a  l'any  i  es  produeix  quan  la   capa   interna   de   la   retina   se   separa   espontàniament   de   l'externa,   impedint   el   correcte   funcionament   de   la   retina   a   causa   de   l'acumulació   de   líquid   entre   les   dues   capes.   Sol   aparèixer   com   a   complicació   d'una   o   diverses   ruptures,   a   causa   de   la   tracció   del   gel   vitri  que  omple  el  globus  ocular  sobre  una  zona  fràgil  de  la  retina.  No  obstant  això,  també  

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

10


pot tenir  origen  en  altres  causes,  com  tumors,  inflamacions  greus,  traumatismes  oculars  o   complicacions  de  cirurgies  oculars  prèvies.   Els   primers   símptomes   del   despreniment   de   retina   són   la   visió   de   mosques   volants   i   centelleigs   lluminosos,   que   en   estadis   més   avançats   solen   donar   pas   a   una   cortina   negra   que  cau  pel  camp  visual  així  com  a  la  posterior  disminució  d'agudesa  visual.  Si  no  es  tracta   a  temps,  pot  acabar  provocant  una  pèrdua  funcional,  total  i  irreversible  de  l'ull  (ceguesa).   Es   tracta   d'un   problema   visual   greu   que   pot   ocórrer   a   qualsevol   edat,   encara   que   normalment  sol  ser  més  habitual  en  persones  d'edat  mitjana  o  avançada  i  en  pacients  amb   alta   miopia   o   algun   trastorn   retinal   previ.   Si   s'ha   patit   un   despreniment   de   retina   amb   anterioritat  o  es  tenen  antecedents  familiars,  és  possible  que  es  torni  a  patir  la  malaltia.   Hi  ha  diferents  opcions  per  al  seu  tractament   quirúrgic,  entre  elles,  la  cirurgia  escleral,   que   evita   treballar   dins   de   l'ull   en   aquells   casos   en   què   la   patologia   es   produeix   per   primera   vegada.   Aquesta   tècnica   consisteix   en   col·locar   una   banda   sòlida   de   silicona   al   voltant   de   la   capa   més   superficial   de   la   paret   de   l'ull   (l'escleròtica),   per   mantenir   una   pressió  externa  sobre  el  globus  ocular  que  faciliti  el  tancament  del  trencament.  

Vitrectomia Hi   ha   diverses   patologies   oculars,   principalment   aquelles   que   afecten   la   retina,   que   requereixen  una  vitrectomia,  una  cirurgia  que  s'utilitza  per  extreure  el  vitri  (gel  que  omple   la   cavitat   ocular)   i   que   ha   permès   que   molts   pacients   que   fa   alguns   anys   perdien   irremeiablement   la   visió,   puguin   mantenir-­‐la   o   recuperar-­‐la   a   nivells   molt   satisfactoris.   A   més   de   tractar   el   despreniment   de   retina,   la   vitrectomia   també   pot   aplicar-­‐se   en   casos  de  retinopatia  diabètica,  forat  macular  i  DMAE.     La  retinopatia   diabètica  és  la  patologia  vascular  més  freqüent  de  la  retina  i  la  primera   causa   de   ceguesa   en   la   població   menor   de   65   dels   països   industrialitzats.  S'origina   pel   dany   produït   en   els   vasos   retinians   a   causa   de   la   descompensació   metabòlica   de   la   diabetis,   ja   que   nivells   alts   de   glucèmia   fan   que   les   parets   dels   vasos   retinians   es   tornin   més   permeables,   deixant   passar   fluids.   En   casos   avançats,   proliferen   vasos   sanguinis   anòmals   que   originen   hemorràgies   i,   com   a   conseqüència,   el   vitri   es   torna   opac   i   la   visió   disminueix  de  forma  brusca  i  considerable.   El   forat   macular   es   produeix,   generalment,   a   partir   dels   50-­‐60   anys   a   causa   d'un   despreniment   de   la   gelatina   del   globus   ocular.   Aquesta   gelatina,   conté   una   càpsula   anomenada   hialoides   posterior,   que   tracciona   la   part   més   prima   i   feble   de   la   retina   (la   màcula)   fins   a   trencar-­‐la.   El   resultat   és   una   pèrdua   molt   important   d'agudesa   visual   ja   que   aquesta   zona   de   l'ull   s'encarrega   de   la   visió   fina   de   detall,   la   que   ens   permet   reconèixer   rostres,  conduir,  escriure,  llegir,  cosir  i  realitzar  altres  tasques  de  precisió.   Finalment,  la  DMAE  és  una  malaltia  degenerativa  que  també  afecta  la  màcula  i  es  deu  a  un   deteriorament   progressiu   de   les   cèl·lules   de   l'epiteli   pigmentari   de   la   retina,   és   a   dir,   la   seva  capa  més  externa.  En  el  cas  de  la  DMAE  seca,  la  disminució  de  la  visió  central  en  el     Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

11


camp visual   del   pacient   és   progressiva,   mentre   que   a   la   humida   el   dany   és   molt   més   ràpid.   Sigui   com   sigui,   la   degeneració   macular   constitueix   la   principal   causa   de   pèrdua   severa  de  visió  entre  els  majors  de  65  anys  en  el  món  occidental.  

Trabeculectomia El   glaucoma   provoca   la   reducció   progressiva   del   camp   visual   del   pacient,   en   deixar-­‐lo   sense  visió  perifèrica  a  causa  d'un  dany  cada  vegada  més  gran  en  el  nervi  òptic,  les  fibres   nervioses  del  qual  van  disminuint  en  nombre.  En  el  moment  en  que  aquestes  s'acaben,  si   no  es  tracta  la  patologia,  es  produeix  una  pèrdua  total  de  la  visió.   El   glaucoma   o   la   "malaltia   silenciosa",   com   sol   anomenar-­‐se   perquè   avança   sense   donar   símptomes   evidents,   ocorre   generalment   perquè   el   pacient   té   dificultats   perquè   l'humor   aquós   (líquid   transparent   que   banya   les   estructures   oculars   i   manté   les   seves   propietats   òptiques)   surti   l'espai   que   el   conté.   Com   a   conseqüència,   es   produeix   un   augment   de   la   pressió  intraocular  i  un  dany  en  el  nervi  òptic.   La  pressió  intraocular  elevada  és  l'únic  factor  de  risc  que  es  coneix  actualment  i,  per  això,   el  tractament  del  glaucoma  s'orienta  a  intentar  controlar-­‐la,  ja  sigui  a  través  de  fàrmacs  o   d'una  operació.     A   nivell   quirúrgic,   una   de   les   opcions   és   la   trabeculectomia,   la   cirurgia   de   drenatge   de   glaucoma  anomenada  clàssica  que  consisteix  a  crear  una  via  d'escapament  per  a  l'humor   aquós.   D'aquesta   manera,   s'aconsegueix   baixar   la   pressió   intraocular   quan   el   tractament   amb  fàrmacs  hipotensors  no  és  suficient  i  la  malaltia  avança.  

Esclerotomia profunda  no  perforant   Una   altra   de   les   opcions   quirúrgiques   per   tractar   el   glaucoma   és   l’esclerotomia   profunda  no  perforant,  una  tècnica,  també  de  drenatge,  que  es  basa  en  facilitar  la  sortida   de  l'humor  aquós  des  de  la  cambra  anterior  de  l'ull  fins  a  l'espai  subconjuntival,  a  través   d'una   membrana   natural,   anomenada   finestra   trabèculo-­‐descemètica.   El   resultat   és   una   disminució   de   la   pressió   intraocular   de   forma   més   fisiològica,   que   sol   produir   menys   molèsties   i   complicacions   durant   el   postoperatori   que   el   procediment   anterior,   la   trabeculectomia.   No   obstant   això,   aquest   tipus   d'intervenció   quirúrgica   requereix   que   l'angle  de  l'ull  del  pacient  estigui  obert,  i  no  pot  practicar-­‐se  quan  es  trobi  cicatritzat.  

Dispositius de  drenatge  o  vàlvules   Una  altra  cirurgia  possible  per  al  tractament  del  glaucoma  és  la  que  utilitza   dispositius   de  drenatge  o  vàlvules.  S'aplica  quan  la  trabeculectomia  o  l’esclerotomía  no  ofereixen  els   resultats  esperats,  o  quan  no  poden  realitzar-­‐se  perquè  l'estat  de  la  conjuntiva  o  de  l'angle   ocular   no   ho   permet.   En   aquests   casos,   s'insereix   un   dispositiu   o   vàlvula   que   connecta   l'espai   intraocular   mitjançant   un   tub   (situat   a   la   cambra   anterior,   posterior   o   vítria   segons   el   pacient)   amb   l'espai   subconjuntival,   que   conté   un   reservori   o   plat.   Com   en   les   cirurgies   habituals   de   drenatge,   aquesta   tècnica   té   per   objectiu   conservar   la     Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

12


visió restant   del   pacient,   controlant   la   pressió   intraocular,   ja   que   el   dany   produït   pel   glaucoma  no  pot  recuperar-­‐se.  

Altres intervencions   Moltes   malalties   oculars   han   de   ser   diagnosticades   precoçment   per   millorar   el   pronòstic  funcional,  de  manera  que  el  programa  de  cirurgia  solidària  de  la  Fundació   IMO   també   s'ocuparà   d'elles,  especialment  dels  casos  d'urgència,  que  es  presenten  per   traumatisme  o  quan  hi  ha  pèrdua  brusca  de  visió,  dolor  i  enrogiment.     Encara  que  no  produeixi  sensació  de  dolor  o  molèstia,  la  disminució  sobtada  de  la  visió  pot   ser   la   causa   d'un   despreniment   de   retina   que,   si   afecta   la   màcula,   requereix   una   intervenció  ràpida.  Així  mateix,  l'aparició  de  mosques  volants  i  flaixos  lluminosos  al  camp   visual   sol   ser   símptoma   d'un   despreniment   de   vitri,   que   en   ocasions   precedeix   al   de   retina   i,  per  tant,  fa  indispensable  prendre  mesures  urgents  per  preservar  la  visió.   Altres  patologies  relacionades  amb  la  pèrdua  de  visió  són  l'hemorràgia   de   vitri  (gel  que   omple   la   cavitat   ocular),   freqüentment   relacionada   amb   la   retinopatia   diabètica,   les   oclusions   vasculars   i   altres   processos   retinians.   Si   la   pèrdua   de   visió   es   deu   a   un   postoperatori  oftalmològic,  el  pacient  ha  de  ser  atès  sense  demora.   Així   mateix,   el   dolor   en   tot   el   globus   ocular   i   els   seus   voltants   pot   ser   el   resultat   d'un   glaucoma  agut.  Aquest  tipus  de  glaucoma,  conegut  com  d'angle  tancat,  es  produeix  per  un   augment   brusc   i   sobtat   de   la   pressió   intraocular,   que   també   es   manifesta   en   forma   d'ull   vermell,  visió  borrosa  i,  fins  i  tot,  nàusees  i  vòmits.  Altres  causes  de  dolor  ocular  poden  ser   la  introducció  d'un  cos  estrany  a  l'ull  o  les  migranyes.   El  dolor,  juntament  amb  alteracions  visuals,  freqüentment  acompanya  la  vermellor  ocular,   que   sol   associar-­‐se   a   infeccions.   La   més   comuna   és   la   conjuntivitis,   que   generalment   presenta  una  evolució  benigna.  Tanmateix,  hi  ha  infeccions  més  severes,  com  són  els  casos   aguts   que   afecten   el   sac   lacrimal   o   la   uveïtis,   que   consisteix   en   una   inflamació   de   l'úvea   (membrana  que  envolta  l'interior  del  globus  ocular).  Aquesta  patologia  afecta  el  teixit  més   vascularitzat  de  l'organisme,  que  es  troba  en  contacte  amb  estructures  delicades  de  l'ull  i,   en   conseqüència,   provoca   greus   pèrdues   de   visió,   esdevenint   una   de   les   causes   de   ceguesa   més  importants   Els   traumatismes   oculars   també   ocupen   un   lloc   destacat   entre   les   primeres   causes   de   ceguesa.   El   seu   origen   és   molt   variat,   ja   que   poden   respondre   a   la   introducció   de   cossos   estranys   a   l'ull,   cremades   químiques,   explosius   i   material   pirotècnic,   raigs   ultraviolats,   contusions   i   perforacions.   Els   traumatismes   poden   originar   erosions   corneals,  que   afecten   la  superfície  corneal,  o  bé  ferides  perforants  i  penetrants,  com  les  produïdes  per  ganivets,   agulles  o  trossos  de  vidre.  Qualsevol  d'aquests  casos  urgents  més  severs  que  requereixin   tractament   quirúrgic   -­‐en   ocasions   amb   la   participació   de   cirurgians   de   diferents   subespecialitats:   retina,   segment   anterior,   parpelles,   òrbita...-­‐   també   serà   atès   en   el   programa   Operació   Visió,   que   preveu   una   borsa   d'operacions   per   a   aquest   tipus   de   problemes  oculars  greus.       Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

13


PROMOTORS I  ACTORS  PRINCIPALS   Fundació  IMO   El  2010  es  constitueix  la  Fundació  IMO  per  millorar  la  visió  i,  a  través  d'aquesta,  la  vida  de   les   persones,   mitjançant   tres   eixos   bàsics   d'actuació:   recerca,   docència   i   prevenció.   D’aquesta   manera,   la   Fundació   IMO   està   enfocada   a   la   recerca   i   promoció   de   solucions   eficaces   per   al   tractament,   el   coneixement   i   la   divulgació   de   les   patologies   oculars  que,  encara  avui,  afecten  greument  una  part  important  de  la  població.   Impulsada   per   un   equip   de   professionals   de   l'oftalmologia   amb   àmplia   experiència   investigadora,  docent  i  assistencial,  la  Fundació  articula  noves  vies  de  col·laboració  entre   professionals   mèdics,   institucions   públiques   y   privades   i   la   societat.   Encara   que   va   ser   fundada   per   un   equip   mèdic   de   l'IMO,   el   seu   patronat   està   format   per   professionals   de   diferents  àmbits,  compromesos  amb  millorar  la  qualitat  visual  i  de  vida  de  les  persones.    

El Patronat  de  la  Fundació   President  

Dr. José  García  Arumí  

Secretari

Leandro Martínez-­‐Zurita  Julià  

Tresorer

Joaquim López  Torralbo  

Vocals

Juan José  López  Burniol  

Tomás Giménez  Duart   Juan  José  Bruguera  Clavero   Xavier  Grau   Dr.  Borja  Corcóstegui   Dr.  José  Luis  Güell  Villanueva   Dr.  Rafael  Navarro  Alemany   Dra.  Elena  Arrondo  Murillo   Dra.  Carolina  Pallás  Ventayol   Dra.  Óscar  Gris  Castellón  

Directora Executiva  

Francisca Rodríguez  

Tècnics

Cos facultatiu,  òptics  i  infermeria  IMO  

  Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

14


Eixos d’activitat  de  la  Fundació  IMO   Investigació   Objectiu:  Fer  recerca  sobre  els  factors  genètics  que  causen  les  principals  patologies   oculars  i  desenvolupar  tractaments  i  teràpies  per  combatre-­‐les.   L'Institut   de   Microcirurgia   Ocular   de   Barcelona   (IMO)   compta   amb   una   dilatada   experiència  en  recerca  clínica,  fet  que  li  ha  permès  participar,  en  l'última  dècada,  en  una   trentena  d'assajos  clínics  nacionals  i  internacionals  en  què  ha  estat  el  referent  a  Espanya,   com   el   descobriment   de   fàrmacs   per   a   la   degeneració   de   la   màcula,   les   retinopaties   proliferatives  i  les  malalties  de  la  còrnia,  l'ús  de  nous  fàrmacs  per  al  glaucoma  i  l'aparició   de  nous  procediments  quirúrgics  antiglaucomatosos,  la  utilització  de  membrana  amniòtica   per   a   algunes   malalties   corneals,   l’avanç   en   coneixements   de   genètica,   els   procediments   endoscòpics   i   menys   invasius   en   oculoplàstica   i   la   introducció   d'instruments   en   vitri-­‐ retina,  entre  d'altres.   Aquesta   important   activitat   respon   a   la   vocació   de   l'IMO   d'aplicar   de   forma   pionera   i   segura   les   últimes   tècniques   i   descobriments   en   el   camp   de   l'oftalmologia.   Però,   a   més,   l'IMO  s'ha  proposat  també  ser  artífex  i  impulsor  de  nous  tractaments,  un  dels  motius  que   ha  portat  l'equip  mèdic  de  l'Institut  a  impulsar  la  Fundació  IMO,  la  gran  aposta  de  la  qual   és  unir  la  investigació  clínica  de  l'Institut  a  la  investigació  bàsica,  orientada  a  aprofundir   en  el  coneixement  de  les  bases  moleculars  de  certes  malalties  oculars  amb  base  genètica.   El   treball   conjunt   d'oftalmòlegs   i   genetistes,   el   model   escollit   per   la   Fundació   IMO   i   únic   al   nostre  país,  permet  avançar  més  ràpidament  cap  a  l'aplicació  de  noves  teràpies  gèniques,   actualment   en   fase   avançada   d'estudi   i   que,   en   els   propers   anys,   permetran   curar   patologies  per  a  les  quals  avui  no  existeix  tractament.        

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

15


Docència Objectiu:  Fomentar  la  col·laboració  científica,  compartir  nous  coneixements  amb  la   comunitat   mèdica   internacional   i   formar   les   noves   generacions   d'oftalmòlegs   i   altres  professionals  relacionats  amb  l'especialitat.   Des   de   la   seva   constitució,   l'IMO   s'ha   implicat   en   la   formació   de   futures   generacions   d'oftalmòlegs.  Actualment,  canalitza,  amplia  i  impulsa  aquesta  vocació  docent  a  través  de   la   Fundació   IMO,   amb   l'organització   de   congressos,   cursos   i   trobades   professionals   i   mitjançant  un  Programa  de  Formació  Continuada,  amb  cinc  cursos  de  màster  en  diferents   subespecialitats   oftalmològiques   (Còrnia,   Retina,   Glaucoma,   Oftalmologia   pediàtrica   i   Cirurgia   Plàstica   Oftàlmica   i   Orbitària)   i   tres   cursos   de   postgrau   en   Infermeria,   Òptica   i   Optometria.

Prevenció Objectiu:   Desenvolupar   una   tasca   important   de   prevenció,   mitjançant   campanyes   informatives  i  de  divulgació  i  a  través  d'un  programa  d'activitats  de  prevenció  per   col·laborar   en   la   cura   de   la   salut   visual   dels   principals   grups   de   risc   oftalmològic,   amb  una    sensibilitat  especial  cap  els  grups  en  risc  d'exclusió  social.   Per   aconseguir   el   seu   objectiu,   la   Fundació   IMO   organitza   al   llarg   de   l'any   diverses   activitats,   conferències,   sessions   informatives   i   revisions   gratuïtes   per   a   la   detecció   precoç   de  malalties  oculars.  En  aquest  sentit,  ha  dut  a  terme  campanyes  de  prevenció  de:    

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

16


Glaucoma. Setmana  Mundial  del  Glaucoma   El   glaucoma   provoca   la   reducció   progressiva   del   camp   visual   del   pacient,   des   de   la   perifèria  cap  al  centre,  a  causa  d'un  dany  cada  vegada  més  gran  en  el  nervi  òptic,  les  fibres   nervioses  del  qual  van  disminuint  en  nombre.  En  el  moment  en  que  aquestes  s'acaben,  si   no  es  tracta  la  patologia,  es  produeix  una  pèrdua  total  de  la  visió.                     Coincidint   amb   la   celebració   a   nivell   internacional   de   la   Setmana   Mundial   del   Glaucoma   (març),   la   Fundació   IMO   organitza   una   setmana   de   conferències   i   revisions   gratuïtes   per   ajudar  al  diagnòstic  precoç  d'aquesta  malaltia,  un  aspecte  clau  per  poder  actuar  a  temps  i   aturar  la  seva  evolució.  Gràcies  a  aquesta  campanya,  el  2012  es  van  revisar  gratuïtament   300   persones,   un   20%   de   les   quals   (62)   va   ser   diagnosticada   de   la   malaltia   o  va  presentar   algun   factor   de   risc.   A   totes   se'ls   hi   va   recomanar   sotmetre’s   a   noves   proves   per   diagnosticar   o   descartar   la   malaltia   o   bé   realitzar   controls   de   seguiment   periòdics.   El   percentatge  de  candidats  a  la  malaltia  es  va  repetir  en  la  campanya  del  2013,  en  què  41  de   les  205  persones  revisades  gratuïtament  estaven  en  zona  de  risc  o  sota  sospita  de  patir  la   patologia.   Campanya  d'informació  i  detecció  precoç   La   Degeneració   Macular   Associada   a   l'Edat   (DMAE)   és   una   malaltia   degenerativa   de   la   zona   central   de   la   retina   (màcula),   que   provoca   una   pèrdua   important   de   visió   central.   Afecta   els   majors   de   50   anys   i,   especialment,   les   persones   de   més   de   65.   S'estima   que   a   Espanya,  més  del  10%  de  la  població  major  de  65  anys  està  afectada  per  la  malaltia,  de  la   qual  cada  any  es  registren  prop  de  30.000  nous  casos.  A  causa  de  l'augment  de  l'esperança   de   vida,   es   preveu   que   cap   el   2020   fins   a   7,5   milions   de   persones   majors   de   65   pateixin   DMAE  al  món.  Malgrat  que  aquesta  malaltia  acaba  sent  molt  destructiva  per  a  la  visió,  és   freqüent   que   el   pacient   no   s’adoni   dels   símptomes   en   les   primeres   fases.   D'aquí   rau   la   importància   de   sotmetre’s   a   revisions   oftalmològiques   anuals   a   partir   dels   65   anys   o   a   partir   dels   50,   si   hi   ha   altres   factors   de   risc,   com   ara   antecedents   familiars,   atès   el   component  genètic  de  la  patologia,  tabaquisme  o  hipertensió.   Donada   la   seva   severitat   i   l'augment   de   la   seva   prevalença,   la   Fundació   IMO   ha   inclòs   aquesta   patologia   en   les   seves   prioritats   en   el   camp   de   la   prevenció,   organitzant   dues     Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

17


taules rodones  i  una  campanya  de  revisions  gratuïtes,  duta  a  terme  el  2011.  Els  controls   realitzats  llavors  a  un  centenar  de  persones  van  permetre  diagnosticar  la  patologia  en  un   10%  dels  pacients.   Patologia  ocular  associada  a  l'edat,  Setmana  Sènior  +  60               Amb  motiu  de  l'Any  Europeu  de  l'Envelliment  Actiu,  que  va  tenir  lloc  el  2012,  la  Fundació   IMO   impulsar   la   "Setmana   Sènior   +60",   una   campanya   de   prevenció   especialment   orientada  a  aquest  grup  de  risc.  Amb  el  lema  "Et  queda  molt  per  veure",  la  campanya  va   incloure   revisions   gratuïtes   i   activitats   de   divulgació   sobre   les   principals   malalties   oculars   relacionades   amb   l'edat,   com   el   glaucoma,   la   DMAE,   les   cataractes,   o   la   retinopatia   diabètica,  entre  d'altres.   La   campanya   es   va   recolzar   en   testimonis   de   persones   majors   de   60   anys,   que   van   compartir   les   seves   vivències   i   impressions   en   la   maduresa   i   que   van   explicar   allò   que   per   a  ells  significa  la  visió.   A  més  de  persones  anònimes,  també  van  recolzar  la  campanya  i  van  oferir  el  seu  testimoni   personalitats   de   diferents   àmbits,   com   l'alcalde   de   Barcelona,   Xavier   Trias,   la   periodista   Margarita   Rivière,   la   il·lustradora   i   creadora   de   Les   3   bessones,   Roser   Capdevila,   o   el   director  científic  de  la  Fundació  la  Caixa,  Jorge  Wagensberg,  entre  altres.   Durant   cinc   dies   es   van   dur   a   terme   304   revisions   gratuïtes   a   persones   de   més   de   60   anys,   90  de  les  quals  van  ser  diagnosticades  d'alguna  patologia  ocular,  com  cataracta  (43  casos),   glaucoma   (10)   i   DMAE   (7).   A   aquesta   última   patologia,   se   sumen   altres   problemes   retinians,   detectats   en   altres   cinc   persones:   un   forat   macular,   dues   membranes   epirretinianes  i  dues  retinopaties  diabètiques,  una  de  les  malalties  que  més  preocupa  els   oftalmòlegs,   ja   que   pot   comportar   greus   pèrdues   de   visió   i   afecta   un   alt   percentatge   de   pacients   diabètics.   Les   revisions   gratuïtes   també   van   detectar   10   casos   de   patologia   corneal   (la   majoria   ull   sec)   i   un   elevat   nombre   de   patologia   de   les   parpelles,   diagnosticada   en  19  pacients,  tres  dels  quals  requerien  un  tractament  immediat,  en  presentar  un  tumor   en  aquesta  zona  de  l'ull.    

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

18


Retinopatia diabètica,  Taula  rodona  divulgativa   La   retinopatia   diabètica   és   una   de   les   principals   causes   de   pèrdua   severa   de   visió   en   el   món   occidental.   Només   a   Catalunya,   es   calcula   que   al   voltant   d'un   2%   de   la   població   diabètica  presenta  graus  de  retinopatia  avançada  amb  pèrdua  de  visió  total  o  amb  ceguesa   legal.   En   termes   generals,   més   de   la   meitat   dels   pacients   diabètics   amb   15   o   més   anys   d'evolució  de  la  malaltia  presenta  algun  grau  d'alteració  vascular  de  la  retina  i  gairebé  tots   els  que  porten  més  de  30  anys  amb  la  malaltia,  mostren  signes  de  retinopatia  diabètica.   Encara  que  es  calcula  que  els  pacients  diabètics  tenen  fins  a  25  vegades  més  possibilitats   de   pèrdua   total   de   la   visió   que   les   persones   que   no   pateixen   la   malaltia,   el   dany   visual   que   es   deriva   de   la   diabetis   no   ha   de   per   què   arribar   a   ser   greu.   Això   dependrà   del   grau   de   severitat  de  la  diabetis,  del  temps  transcorregut  des  de  l'inici  de  la  malaltia  i  del  nivell  de   control  de  la  mateixa  per  part  del  pacient.  

Per   això,   coincidint   amb   el   Dia   Mundial   de   la   Diabetis,   la   Fundació   IMO   va   organitzar   el   2012,  en  col·laboració  amb  l'Associació  de  Diabètics  de  Catalunya  (ADC),  una  taula  rodona   sobre  els  riscos  per  a  la  visió  de  la  malaltia,  amb  la  participació  de  diversos  especialistes   en   retina   de   l'IMO   i   del   Dr.   Manel   Puig,   cap   del   Servei   d'Endocrinologia   de   l'Hospital   Germans  Trias  i  Pujol.    

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

19


Persones amb  discapacitat  intel·lectual,  Jornades  "Vine  i  veuràs"   La   Fundació   IMO   ha   col·laborat   en   dues   campanyes   de   revisions   gratuïtes   a  persones   amb   discapacitat   intel·lectual,   una   iniciativa   que,   amb   el   nom   de   "Vine   i   veuràs",   impulsa   anualment   l'associació   Abre  Sus  Ojos,   entitat   sense   ànim   de   lucre,   que   pretén   millorar   la   qualitat  visual  d'aquest  col·lectiu  amb  dificultats.   El  2011,  la  Fundació  IMO  va  atendre  a  l'IMO  a  600  persones,  280  de  les  quals  necessitaven   ulleres,  muntades  i  lliurades  gratuïtament  per  Abre  Sus  Ojos.  El  2012,  la  Fundació  IMO  va   oferir  dos  dies  de  revisions,  en  què  va  prescriure  correcció  òptica  a  262  persones,  de  les   585  revisades  gratuïtament.   Població  infantil,  Festival  de  la  Infància  i  Setmana  Pediàtrica   La   visió   es   desenvolupa   de   0   a   100   en   els   primers   8   anys   de   vida.   Detectar   problemes   oculars  en  aquesta  etapa  és  crucial  per  garantir  una  bona  base  visual  durant  la  resta  de  la   vida.   Per   això,   la   Fundació   IMO   ha   fet   dels   programes   de   prevenció   de   salut   ocular   en   la   infància   una   de   les   seves   prioritats,   impulsant   activitats   i   campanyes   orientades   a   conscienciar  sobre  la  importància  de  la  prevenció  en  aquest  grup  de  població.   En  aquest  sentit,  la  Fundació  IMO  ha  estat  present  en  les  dues  últimes  edicions  del  Festival   de   la   Infància   de   Barcelona,   on,   mitjançant   una   proposta   lúdica,   ha   instruït   a   pares   i   fills   sobre  el  funcionament  de  la  visió  i  on  ha  realitzat  gairebé  2.000  revisions  gratuïtes,  entre   l'edició   2011-­‐2012,   quan   va   revisar   la   visió   de   750   nens   (un   4%   dels   quals   va   ser   diagnosticat   d'algun   problema   de   visió)   i   2012-­‐2013,   amb   1.144   nens   revisats   gratuïtament,   un   10%   dels   quals   es   va   determinar   que   tenien   o   podien   tenir   algun   problema  ocular.   A   més,   el   2013   la   Fundació   IMO   ha   impulsat   la   Setmana   Pediàtrica,   amb   xerrades   per   a   pares   i   educadors   i   amb   revisions   gratuïtes   a   l'Institut   de   Microcirurgia   Ocular,   on,   en   5   dies,   s'han   realitzat   134   controls   bàsics   de   visió,   que   han   permès   detectar   problemes   de   visió  a  25  nens..                  

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

20


Infància en   risc   d'exclusió   social,   Programa   anual   de   salut   ocular   en   població   pediàtrica  amb  dificultats  d'integració   Per  a  la  Fundació  IMO,  la  detecció  precoç  i  el  tractament  adequat  de  patologies  típiques  de   l'ull  infantil,  com  ambliopia  (ull  gandul),  errors  refractius  o  estrabisme,  és  fonamental  per   millorar  el  seu  pronòstic  i  el  rendiment  escolar  dels  nens,  a  més  de  per  garantir  una  bona   base  per  a  la  seva  salut  ocular  en  edat  adulta.  En  el  cas  de  nens  en  risc  d'exclusió  social,   l'acció   de   prevenció   i   cura   de   la   salut   ocular   és   encara   més   important   per   garantir   una   millor  evolució  acadèmica  i  facilitar  la  seva  integració  laboral  i  social  en  el  futur.   Per  aquest  motiu,  la  Fundació  IMO  ha  impulsat  des  de  principis  del  2013  una  campanya  de   revisions   gratuïtes   entre   nens   i   nenes   de   famílies   amb   dificultats   econòmiques   i   d'integració  social.  El  projecte  ha  estat  possible  gràcies  a  un  conveni  de  col·laboració  amb   l'Obra   Social   “la   Caixa”,   impulsora   del   programa   CaixaProinfància,   adreçat   a   infants   amb   especial   vulnerabilitat   social,   i   que   afavoreix   i   dóna   suport   a   polítiques   de   millora   de   l'equitat,   la   cohesió   social   i   la   igualtat   d'oportunitats   per   als   més   petits   i   les   seves   famílies.   El  programa  també  compta  amb  la  col·laboració  de  l'associació  Abre  Sus  Ojos,  que  munta   gratuïtament  ulleres  graduades  als  nens  que  les  necessiten.                                   Al   llarg   del   2013,   està   previst   dur   a   terme   prop   de   400   revisions,   en   tres   rondes   de   tres   dies  de  durada  cadascuna,  a  nens  d'entre  3  i  8  anys  de  diferents  centres  escolars  de  l'àrea   metropolitana   de   Barcelona.   Fins   ara,   s'han   realitzat   dues   rondes   de   revisions,   en   què   s’ha   visitat  a  271  nens,  65  dels  quals  han  estat  diagnosticats  d'algun  problema  ocular  i  47  dels   quals  han  rebut  ulleres  de  forma  gratuïta.  A  més,  s'ha  fet  un  seguiment  de  22  nens,  ja  que   el   projecte   també   preveu   que   els   nens   amb   alguna   patologia   puguin   rebre   un   control     Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

21


oftalmològic regular  i  noves  ulleres  amb  canvis  de  graduació  a  mig  termini  ja  que,  segons   l'experiència  de  l'IMO,  la  graduació  en  els  nens  amb  defectes  refractius  pateix  variacions   en  més  del  30%  dels  casos.   Abans   de   posar   en   marxa   el   programa,   la   Fundació   IMO   va   dur   a   terme,   al   novembre   de   2012,   una   prova   pilot,   realitzant   controls   a   59   nens   d'una   escola   de   Badalona,   9   dels   quals   van  presentar  patologia  i  6  dels  quals  van  requerir  tractament  amb  ulleres.    

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

22


L’IMO L'Institut   de   Microcirurgia   Ocular   de   Barcelona   és   un   centre   assistencial,   docent   i   de   recerca   científica   de   referència   oftalmològica   al   món.   Des   de   fa   més   de   25   anys,   ofereix   tractament  i  cirurgia  experta  i  avançada  en  totes  les  àrees  de  la  medicina  ocular:  retina  i   vitri,   cataractes,   còrnia   i   cirurgia   refractiva,   glaucoma,   oculoplàstica,   estrabisme,   oftalmologia   pediàtrica   i   neuroftalmologia.   A   més,   en   els   darrers   anys,   ha   incorporat   un   Departament   de   Genètica   i   un   d’Estètica   Oculofacial,   així   com   les   àrees   de   baixa   visió   i   entrenament  visual.     Per   dur   a   terme   la   seva   activitat,   l'IMO   compta   amb   un   equip   mèdic   molt   especialitzat   i   compromès,  amb  la  tecnologia  més  avançada,  i  amb  unes  instal·lacions  àmplies,  còmodes  i   modernes.   Tot   això   li   ha   valgut   el   reconeixement   de   la   comunitat   mèdica,   que   valora   l'IMO   com  el  millor  centre  oftalmològic  d'Espanya,  segons  l'informe  Top  10  hospitals,  elaborat  el   2012   per   l'OCU,   mitjançant   entrevistes   a   metges   espanyols   de   diferents   especialitats.   L'experiència   i   el   treball   en   equip   dels   oftalmòlegs   de   l'IMO,   especialitzats   en   diferents   parts  de  l'ull,  fan  que  l'Institut  sigui  un  referent  internacional  en  procediments  quirúrgics   combinats   i   en   cirurgies   d'alta   complexitat.   L'equip   de   l'IMO   és   pioner   en   l'aplicació   d'instruments   i   tècniques   quirúrgiques,   sempre   ambulatòries,   mínimament   invasives   i   orientades  a  aconseguir  els  millors  resultats  immediats  i  a  llarg  termini.                            

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

23


La llarga   trajectòria   mèdica   i   científica   de   l'IMO   arrenca   als   anys   vuitanta,   com   a   Centre   de   Retina  i  Vitri,  de  la  mà  del  prestigiós  oftalmòleg  Borja  Corcóstegui,  actual  director  mèdic   de  l'Institut.  Des  de  llavors,  l'Institut  ha  anat  creixent  en  complexitat,  cobertura  i  visió  de   futur   fins   a   convertir-­‐se   avui,   i   especialment   després   de   l'últim   gran   salt   que   va   portar   a   terme   el   2009   amb   la   inauguració   de   la   seva   nova   seu,   en   un   dels   majors   centres   oftalmològics  d'Europa.   Les  actuals  instal·lacions,  de  22.000  metres  quadrats,  estan  dotades  amb  70  consultes  i  8   quiròfans,   on   anualment   es   realitzen   prop   de   65.000   visites   i   8.000   cirurgies.   L'equip   de   180  professionals  de  l'Institut  permet  assumir  aquesta  activitat  amb  un  servei  de  qualitat  i   amb  un  tracte  personalitzat  en  tot  el  procés  mèdic  i  quirúrgic.   A  més,  l'IMO  disposa  d'un  laboratori  de  biologia  molecular,  des  del  qual  ofereix  un  servei   de   diagnòstic   genètic   d'una   trentena   de   patologies   oftalmològiques,   mitjançant   l'anàlisi   molecular  de  pacients  i  els  seus  familiars,  les  patologies  oculars  dels  quals  són  genètiques   i,  per  tant,  hereditàries.  Aquest  servei  és  bàsic  per  a  la  prevenció,  ja  que  permet  detectar   pacients   asimptomàtics   així   com   membres   de   famílies   afectades   que   se   sap   que,   molt   probablement,  desenvoluparan  una  determinada  patologia  en  el  futur.          

                  Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

24


Càritas Càritas   és   la   confederació   oficial   de   les   entitats   d'acció   caritativa   i   social   de   l'Església   catòlica  a  Espanya.  Instituïda  per  la  Conferència  Episcopal,  s'encarrega  de  dur  a  terme  una   important  tasca  de  suport  i  promoció  social  a  diversos  grups  en  situació  de  precarietat  i/o   exclusió  social,  no  només  en  aquelles  regions  més  desfavorides  del  planeta  sinó  també  en   el  nostre  propi  país.   Com   a   acció   de   la   comunitat   cristiana,   Càritas   té   com   a   missió   promoure   el   desenvolupament   integral   de   les   persones   i   les   seves   poblacions,   ajudant   especialment   a   aquelles   que   pateixen   situacions   d'injustícia   i   desigualtat.   Per   aconseguir-­‐ho,   es   troba   present  de  forma  constant  en  les  comunitats  en  què  actua:  abans,  durant  i  després  de  les   crisis  o  conflictes.   Es   tracta,   doncs,   d'una   institució   moguda   per   la   voluntat   de   denunciar   les   causes   que   generen   la   pobresa   i   la   vulnerabilitat   social,   així   com   de   treballar   per   eradicar-­‐les.   Com?   Sensibilitzant,   formant   i   cohesionant   a   la   societat   per   globalitzar   una   actitud   solidària,   sempre  des  de  la  transparència  i  l'esperit  de  millora.   Aquests   valors   es   materialitzen   en   els   diferents   projectes   que   Càritas   porta   a   terme,   gràcies  als  fons  públics  i  privats  de  les  entitats  col·laboradores  i  al  suport  dels  seus  65.000   voluntaris,   que   han   permès   posar   en   marxa   nombrosos   programes   de   desenvolupament   social   i   cooperació   internacional.   Gràcies   a   ells,   ha   estat   possible   lluitar   per   la   promoció   dels  drets  socials  i  la  garantia  de  l'atenció  bàsica.   L'última  campanya  institucional  de  Càritas,  "Viu  senzillament  perquè  altres,  senzillament,   puguin   viure",   reflecteix   l'esperit   de   l'organització,   que   convida   a   prendre   consciència   i   compromís  amb  la  realitat  i  el  temps  que  ens  ha  tocat  viure,  un  temps  de  desesperança  i   crisi  però  també  d'oportunitat.   Càritas  de  Barcelona  va  destinar  el  2012  un  total  de  22,8  milions  d'euros  a  l'acció  social,   principalment  a  projectes  d'ajuda  a  famílies  i  infància,  persones  'sense  sostre'  i  habitatge,  i   cobertura  de  necessitats  bàsiques.      

 

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

25


COL·LABORADORS El   projecte   Operació   Visió   compta   amb   la   col·laboració   de   vàries   empreses   subministradores  de  material  quirúrgic  que,  de  forma  desinteressada,  han  volgut  recolzar   la  iniciativa  cedint  el  material  necessari  per  a  dur  a  terme  les  500  operacions  previstes.   Aquestes  empreses  són:    

Laboratorios Aragón

a Novartis company

Operació  Visió.  Programa  de  cirurgia  oftalmològica  solidària.  /Dossier  de  premsa.     Barcelona.  Octubre  2013.  

26

Dossier de premsa "Operació Visió"  

La Fundació IMO posarà en marxa aquest mes d'octubre un ambiciós programa benèfic de salut ocular que, amb el nom d'Operació Visió, preveu d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you