Page 12

Els quinze segles d’història dels Arxius d’Urgell

E

strenem unes instal·lacions l’abans esmentat monjo de Cuixà, va descriure el nostre Beat de Liébanoves per a una documentació Guillerm Costa. na, ens presentà el manuscrit de la molt antiga i valuosa. El Bisbat té uns En entrar al segle XX, tenim l’emi- Vulgata d’Urgell, ens parlà del mèrit i orígens molt llunyans, ja que està nent alemany Paul Kehr, que estudià i antiguitat de la Miscel·lània Patrística, en plena vigència al primer quart edità les Butlles Papals de Catalunya va transcriure un bon nombre de condel segle VI. Naturalment, d’aquest durant els segles IX-XII, del mateix tractes amb els artistes de pintures temps tan remot no s’ha conservat temps fou també el nostre gran his- i retaules de l’Alt Urgell, va escriure cap original, però sí que la primera toriador, Pere Pujol i Tubau, a més bons articles de la historia del nostre documentació original que tenim de l’Higini Anglès, Gerard Fransen, Bisbat, i entre molts altres estudis cal comença als inicis del segle IX. Antonio García i, finalment, el que remarcar la publicació dels nostres És un arxiu que al llarg dels temps podríem anomenar com el més documents en català dels segles ha estat visitat i estudiat XI-XIII. Aquest darrer per eminents historitreball esmentat fou la adors i investigadors. base per a altres estudis Voldria presentar-vos posteriors que feren els aquí el tresor de tota més prestigiosos filòuna sèrie de documents legs catalans, com Paul molt valuosos que l’ArRussell-Gebbett, i actuxiu conserva i alhora alment Philip Rasico. l’estudi que els historiMn. Pere Pujol, bon adors n’han fet fins ara. coneixedor de l’Arxiu A mitjants del segle Capitular i dels seus XVII, Guillem Costa, manuscrits, en una monjo de Cuixà, estudià conferencia pronuncii transcrigué alguns ada a la sala d’actes de documents del nostre l’Ajuntament de La Seu Arxiu, per encàrrec d’Urgell l’any 1947, amb de Pere de Marca i de motiu de la reunió del Baluze. Els seus estudis Patronat de l’Instituto de i transcripcions es con- Detall de la Miscel·lània Patrística, un compendi de textos dels Pares de l’Església datat de Estudios Pirenaicos, disserven a la Biblioteca l’any 938. Provinent de l’Al Andalus, està escrit amb lletra visigòtica i alguns estudiosos sostenen sertà sobre “La cultura Nacional de París. Al que és el primer manuscrit on apareixen xifres aràbigues. pirinenca en l’Alta Edat segle XIX, a la segona Mitjana”. I, com a colofó meitat, és cèlebre la investigació dels gran historiador del Bisbat d’Urgell del seu discurs, ens presentà els cinc nostres Arxius portada a terme per fins ara: el benedictí Cebrià Baraut i manuscrits més antics i valuosos de Jaime Villanueva, el qual li dedicà Obiols. Tots ells han contribuït a la la nostra Biblioteca Capitular. quatre volums de la seva col·lecció. descoberta dels nostres valuosos Així, ens assenyalà: També a final del segle XIX, el prevere documents, els han estudiat i els han 1-La col·lecció canònica DionisioJoaquim Areny de Plandolit ens llegà donat a conèixer als altres historia- Adriana, un còdex probablement un nombre molt elevat de transcrip- dors actuals. Farem una breu glossa procedent de França que conté cions dels nostres pergamins, fons només d’algunes i més significatives concilis i decretals pontificis. És de que conservem en el nostre Arxiu aportacions científiques seves. final del segle IX. i que posteriorment ha estat conMn. Pere Pujol i Tubau fou el primer, 2- La Miscel·lània Patrística, que sultat per altres investigadors. I és el pioner, el qui va estudiar els nos- conté els Diàlegs de Sant Gregori del mateix temps que el prestigiós tres documents i còdexs i ens va fer Magne i altres textos dels Sants Pares investigador alemany Rudolf Beer conèixer els grans tesors que tenim, (per això l’anomenem Miscel·lània publicà un primer inventari dels tant en pergamins com en manuscrits. Patrística). És un manuscrit datat nostres còdexs, valent-se del catàleg Així, publicà l’acta de consagració de de l’any 938, visigòtic, provinent de que anteriorment havia redactat la Catedral, el regests dels cartorals, l’Al-Andalus.

12

Església d’Urgell

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 432  

Octubre 2014

Església d'Urgell 432  

Octubre 2014

Advertisement