Page 23

Jaume Fiella, fill il·lustre del Bisbat d’Urgell 1

Escut de Jaume Fiella tal com el recull l’“Heràldica catalana” de Martí de Riquer.

“En nom de nostre senyor Déu y de la gloriosa Verge Maria, mare sua, e de tota la cort celestial, jo, Jaucme Fiella, canonge y degà de la present Seu de Barcelona, attenent que les presents causes pies e ordinacions e disposicions sobre aquelles fetes y fahedores han sguart, principalment, a les persones pobres e sens letres, per tant és estat pensat e per mi delliberat les presents ordinacions e disposicions fetes sien fetes e ordinades en vulgar romans y no en lengua latina, perquè los tals pobres, per ells mateixos, puguen haver explanada notícia de aquells. E axí, (...) explanaré [la vida mia] ab los presents scrits (...), començant al temps de la mia naxença, la qual fonc en la vila de Tremp, situada en la Conca de Orcau, comarca e territori de Pallàs, de la diòcesi e bisbat de Urgell, fill del quondam Joan Fiella e de la quondam Constança, muller sua, pare e mare meus, deffuncts (...); e, declinant en aquella primera edat e de tostemps continuant en voler ésser de la professió ecclesiàstica, introduhí la escola y studi meu en lo dret canònic, lo qual, sens divertir, continuhí los primers dos anys en Leyda, e altres onze anys en la universitad del studi general de la ciudat de Tholosa, legint e praticant en les corts de la dita ciutat; de hon, expedint-me yo, sens divertir ni perdre temps, me transferís a la cort romana, e fou lo primer any de la felice recordació de Sexto, papa quart; (...) a hon arribat, encontinent, prengués en la universitat del estudi general de Roma lo grau de doctor, e comencí de entrar en los exercicis de dita cort, continuant aquells per discurs de vint anys (...)”. L’autor d’aquestes paraules ha estat, sens dubte, un dels fills més il·lustres que ha tingut la ciutat de Tremp, el doctor Jaume Fiella i Capdevila, fundador de l’Hospital de Pobres o Sant Hospital de Tremp, una institució que, des del 1521, ja fa gairebé cinc-cents anys, ha estat i continua estant al servei dels homes i dones de la capital del Pallars Jussà.

1

Ponència pronunciada per la Dra. en Història Roser Salicrú el 24 de desembre a la sala d’actes de la Casa del Bisbat.

Església d’Urgell

I

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Advertisement