Page 1

Herning

N책r en medarbejder bliver uarbejdsdygtig p책 grund af egen sygdom 1


Forord

Jobcenter Herning varetager opfølgningen i sygedagpengesager ved sygemeldinger. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvordan vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten er i korte vendinger at beskrive, hvordan et typisk sagsforløb er, og hvilke redskaber vi bruger, så vi i samarbejde med virksomheder kan fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen. Ved en fælles indsats er der mulighed for at få medarbejderen tilbage så hurtigt som muligt. Jobcenter Herning anbefaler, at du opfordrer din medarbejder til at bevare kontakten til jer under et sygdomsforløb. Det kan mindske risikoen for, at forløbet bliver langvarigt, og at medarbejderen eventuelt mister kontakten til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at virksomheder formår at fastholde medarbejderne. Vi har værktøjerne til at hjælpe virksomheder og medarbejdere til at finde den rigtige løsning. Alle undersøgelser viser, at en tidlig indsats hjælper. Jobcenter Herning vil gerne inddrage virksomheder så hurtigt som muligt i samarbejde med medarbejderen, når medarbejderen har været sygemeldt udover 4 uger. Sygedagpenge eller løn med sygedagpengerefusion er en kortvarig ydelse baseret på borgerens uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom. Som udgangspunkt bevilges der kun sygedagpenge op til 52 uger, for pensionister dog max 26 uger. Det er derfor afgørende, at vi hurtigt arbejder sammen om at finde nogle holdbare løsninger for den sygemeldte medarbejder. Med venlig hilsen Jobcenter Herning November 2012

2


Pjecens indhold

• En sygedagpengesags vej gennem systemet • Den aktive sygemeldte borger •H  vordan fastholdes en syg medarbejder? - støttemuligheder for virksomhederne

En tidlig indsats hjælper

3


Når en medarbejder bliver sygemeldt

Fraværet anmeldes via den landsdækkende digitale løsning på www.nemrefusion.dk. Virksomheden skal indkalde sygemeldte til en personlig samtale senest 4 uger efter 1. sygedag, jævnfør § 7a i Lov om sygedagpenge. Jobcentret opfordrer til, at medarbejderen medbringer oplysninger om resultatet af samtalen med arbejdsgiveren. Oplysningerne indgår i opfølgningen på sygemeldingen. I forbindelse med en borgers længerevarende sygemelding er både Sociale Ydelser og Integration samt Jobcenter Herning involveret. Det er således Sociale Ydelser og Integration, der modtager anmeldelsen om sygdom fra virksomhederne, ligesom det er Sociale Ydelser og Integration, der udbetaler sygedagpenge og refusion vedrørende sygedagpengesager. Jobcenter Herning er ansvarlig for selve opfølgningen på sygemeldingen.

4


Det er vores opgave at iværksætte en plan for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. I planen kan indgå tilbud om rundbordssamtale, afklaringsforløb til den sygemeldte og en række støtte- og fastholdelsesmuligheder til virksomheder. Dem kan man læse om i det følgende. Hvis borgeren ikke forventes fuld raskmeldt inden for 6-8 uger, indkaldes borgeren til et informationsmøde og en personlig lovpligtig samtale. Her bruger vi oplysningerne fra samtalen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen for at undersøge, om der er muligheder for, at borgeren kan vende tilbage helt eller delvist.

5


Den aktive sygemeldte

Når Jobcenter Herning modtager en sygedagpengesag, igangsættes en række aktiviteter, som følger de bestemmelser, der er i sygedagpengelovgivningen. Baseret på den sygemeldtes og eventuelle lægelige oplysninger, indplaceres man i 1 af 3 forskellige grupper afhængig af, hvor tæt den sygemeldte er på at vende tilbage til arbejdspladsen. Disse grupper er bestemmende for, hvad vi umiddelbart sætter i gang, herunder hvor ofte vi er i kontakt med den sygemeldte og med arbejdspladsen.

Faktaboks Sygedagpengelovgivningens kategorier

1. Sager, hvor den sygemeldte forventes at vende tilbage til arbejdsmarkedet inden 3 måneder 2. Sager, hvor der er en vis risiko for længerevarende sygdom og behov for indsats 3. Sager, der forventes at være længerevarende, herunder livstruende sygdomme (eventuelt stand-by ordning)

Den aktive sygemeldte Som sygemeldt er man ikke nødvendigvis sengeliggende. Derfor iværksætter vi hurtigst muligt en plan for at få borgeren i gang igen, selvfølgelig tilpasset de nødvendige skånebehov. Det kan f.eks. dreje sig om afklaringsforløb eller kurser med fysisk træning, ergonomi eller psykoeducation alt afhængig af sygdommens karakter. Det kan også dreje sig om, at vi i samarbejde med virksomheden søger at fastholde medarbejderen. 6


Hvordan fastholdes en syg medarbejder?

Delvis raskmelding

§ 56-aftale

En delvis raskmelding bruges, når medarbejderen i en kortere periode vender tilbage til arbejdet på nedsat tid. Der skal som hovedregel være tale om en daglig nedsættelse af den normale arbejdstid. Det sker efter aftale med Jobcenter Herning.

En § 56-aftale bruges, hvis medarbejderen har en langvarig eller kronisk lidelse ud fra en lægelig vurdering, der giver en væsentlig risiko for øget fravær af mindst 10 hele fraværsdage i løbet af 12 kalender måneder.

Afhængig af overenskomst modtager medarbejderen eller arbejdsgiveren sygedagpenge som kompensation for de timer medarbejderen er fraværende på grund af sygdom, dog mindst 4 timer om ugen.

Aftalen betyder, at virksomheden kan få refusion fra 1. fraværsdag som følge af den langvarige eller kroniske lidelse. Aftalen kan eventuelt godkendes ved fravær i mindst 4 timer ugentligt inklusiv transport på grund af fortsat behandling. Få yderligere oplysninger på Jobcenter Herning.

7


Det kan også tænkes, at medarbejderen ikke umiddelbart kan vende tilbage til sin gamle arbejdsfunktion uden støtte og hjælp. Som virksomhed har I mulighed for at tage initiativ til eller deltage i en såkaldt rundbordssamtale, hvor hensigten er at afklare, hvad der skal til for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Virksomheden er en vigtig aktør, når uheld eller sygdom rammer en medarbejder. Ved aktivt at gå ind og hjælpe en medarbejder og kollega, opnår virksomheden, at medarbejderens viden bliver hos jer, ligesom jeres medarbejder bliver fastholdt på arbejdsmarkedet. Inspiration og oplysninger kan søges mange steder. Blandt andet på www.vfsa.dk eller www.arbejdsmiljoviden.dk

Rundbordssamtalen Afhængig af sygdommens karakter kan flere forskellige parter deltage i en rundbordssamtale. Foruden medarbejderen kan det være ledelsesrepræsentanter, tillidsvalgte, en kommunal sagsbehandler, medarbejderens egen læge, fagforening o.l. Alle de nævnte parter kan tage initiativ til at iværksætte en rundbordssamtale. Formålet er at finde en fælles aftale om det videre forløb for medarbejderen - f.eks. muligheder for at finde mindre belastende arbejde på virksomheden, oplæring til nyt arbejde, investeringer i redskaber, indretning af arbejdspladsen, mulighed for personlig assistance mv. 8


Jobcenter Herning kan bidrage med en række støttemuligheder, som kan bruges til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen:

Omplacering i virksomheden

Personlig assistance

Jobcenter Herning kan bevilge, at medarbejderen afprøves i en anden arbejdsfunktion, mens der stadig udbetales sygedagpenge/refusion til arbejdsgiver.

En kronisk lidelse eller et handicap kan betyde, at der er visse arbejdsopgaver, som en medarbejder ikke kan udføre alene. En virksomhed kan få støtte til, at der ansættes en personlig assistent (en kollega eller en person udefra). Assistenten kompenserer for de arbejdsopgaver, som medarbejderen ikke længere kan udføre alene.

Redskaber og indretning af arbejdspladsen Som virksomhed kan man få hjælp til at afklare, om redskaber og arbejdpladsindretninger kan afhjælpe en medarbejders begrænsninger i arbejdsevnen. Medarbejderne kan søge om bevilling til hjælpemiddel i form af arbejdsredskab eller mindre arbejdsplads indretning. Arbejdsredskabet bevilges som udlån. Dog dækkes ikke udgifter, der generelt er nødvendige i virksomheden eller er almindelige arbejdsmiljøkrav.

Mentor En mentor er en kollega eller en ekstern person, der i en periode introducerer og oplærer en medarbejder, der skal have en ny arbejdsfunktion pga. helbredsproblemer. Virksomheden kan søge Jobcenter Herning om at afholde de udgifter, der rækker ud over virksomhedens almindelige forpligtelse til at oplære en medarbejder.

9


Hvis ovennævnte støtteforanstaltninger er udtømte, kan det komme på tale, at vi afprøver andre arbejdsfunktioner i andre virksomheder i en virksomhedspraktik, evt. som et led i en revalidering. Revalidering kan f.eks. bestå af optræning til andre erhverv, opkvalificerende kurser eller decideret omskoling. Vi samarbejder med en lang række arbejdspladser om at afprøve sygemeldte i nye arbejdsfunktioner, og vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I vil bidrage til at hjælpe andre borgere med arbejdsprøvninger/virksomhedspraktikker. Først i det øjeblik alle muligheder for ordinær beskæftigelse er udtømte, afdækker vi, om borgeren kan tilkendes et fleksjob eller eventuelt en førtidspension. Et fleksjob kræver, at personen har en varig begrænsning i arbejdsevnen på minimum 50% i ethvert erhverv. Det vurderes grundigt på baggrund af lægelige oplysninger og en række arbejdsprøvninger. Et fleksjob giver den sygemeldte mulighed for at arbejde så meget, som skånebehovet åbner mulighed for. Er fleksjob den rigtige løsning, vil man blive ansat på særlige vilkår, hvor der ydes tilskud til lønnen.

10


Hvem tager sig af hvad i Herning kommune?

Sociale Ydelser og Integration Udbetaling af ydelser og refusion vedr.: • Sygedagpenge • Kontanthjælp

• Enkeltydelser

Jobcenter Herning Sagsbehandling af sager vedr.: • Sygedagpenge • Revalideringsforløb • Ledighedsydelse • Fleksjob • Skånejob

• Visitation til pension

Du er velkommen til at kontakte: Herning Kommune

Jobcenter Herning

Sociale Ydelser og Integration Indgang D, 2.sal Torvet 7400 Herning Tlf. nr. 96 28 42 40

Nørregade 44 7400 Herning Tlf. nr. 96 28 50 00 jobcenter@herning.dk

11


Naar en medarbejder bliver syg  

Pjece Når en medarbejder bliver syg