Page 1


Per a la Crevette, el Crapeau i el Têtard

Títol original: Un livre, ça sert à quoi ? Text i il·lustracions: Chloé Legeay Primera edició en català: febrer de 2016 © 2010, Alice Éditions © 2016, Birabiro Editorial, S. L. www.birabiroeditorial.com info@birabiroeditorial.com Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-26-4 Dipòsit legal: B 5183 - 2016 Queden prohibits, dins els límits establerts en la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l’obra sense l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.


Per a què serveix un llibre? Chloé Legeay

?


I de fet, per a què serveix...


... un llibre?


son

bin

Ro

soe

Cru


Un llibre ĂŠs una illa de calma.


Un llibre Ês un amic quan els altres t’empipen.


La

talp

eta

que ...


Profile for BiraBiro Editorial

Per a què serveix un llibre?  

(BiraBiro Editorial, Chloé Legeay) Per a què serveix un llibre? Una pregunta amb moltes possibles respostes. De totes elles, la Chloé Legeay...

Per a què serveix un llibre?  

(BiraBiro Editorial, Chloé Legeay) Per a què serveix un llibre? Una pregunta amb moltes possibles respostes. De totes elles, la Chloé Legeay...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded