Què en fas, d'un problema?

Page 1

BESOM YAMADA

QUÈ EN FAS, D’UN PROBLEMA?

Per a què serveixen els problemes? Ens repten, ens modelen, ens empenyen i ens ajuden a descobrir la nostra fortalesa, valentia i capacitat. Encara que no sempre els vulguem, els problemes ens poden transformar de maneres inesperades. Aleshores, què en faràs, del teu problema? La decisió és només teva.

ISBN: 978-84-16490-51-6

9

coberta_PROBLEMA_cat_cast.indd 1

788416

490516

Kobi Yamada

Mae Besom

9/9/18 20:14


QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 2

9/9/18 20:09


QUÈ

EN FAS,

D’UN

PROBLEMA?

Escrit per Kobi Yamada

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 3

Il.lustrat per Mae Besom

9/9/18 20:09


QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 4

9/9/18 20:09


No sé com va passar, però un dia em vaig trobar que tenia un problema. No el volia. No l’havia demanat. No m’agradava gens tenir un problema, però era allà.

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 5

9/9/18 20:09


«Per què és aquí? Què vol? Què en fas, d’un problema?», vaig pensar. .

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 6

9/9/18 20:09


Volia fer-lo desaparèixer. El vaig apartar. Me’l vaig mirar malament. Vaig intentar no fer-li cas. Però res no va funcionar.

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 7

9/9/18 20:09


QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 8

9/9/18 20:09


Em vaig començar a amoïnar pel meu problema. «I si se m’empassa?»

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 9

9/9/18 20:09


«I si el problema salta i m’enxampa?»

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 10

9/9/18 20:09


QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 11

9/9/18 20:09


QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 12

9/9/18 20:09


«I si s’emporta tot el que tinc?»

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 13

9/9/18 20:09


Títol original: What Do You Do With a Problem? Text de Kobi Yamada Il.lustracions de Mae Besom Primera edició: novembre de 2018 © 2016, Compendium, EUA © 2018, BiraBiro Editorial, S.L. © per la traducció, BiraBiro Editorial, S.L. BiraBiro Editorial forma part de l’associació d’editorials independents Llegir en Català. Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-51-6 Dipòsit Legal: B 22724-2018 BIC: YBC, YFB Queden prohibits, dins els límits establerts per la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l’obra sense l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.

QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 38

9/9/18 20:10


QUE_FAS_PROBLEMA_cat_cast.indd 1

9/9/18 20:10