Page 1

ÅRSRAPPORT 2013


Innhold Årsberetning 2013...................................................................... 3 Resultatregnskap – Konsern................................................... 11 Balanse - Konsern..................................................................... 12 Endringer i konsernets egenkapital....................................... 13 Kontantstrømoppstilling - Konsern....................................... 14 Noter til konsernregnskapet................................................... 15 Resultatregnskap – Morselskap.............................................. 40 Balanse – Morselskap............................................................... 41 Kontantstrømoppstilling – Morselskap................................. 42 Endring i egenkapital – Morselskap....................................... 43 Noter til regnskapet – Morselskap......................................... 44 Erklæring fra styret og administrerende direktør................ 51 Revisors beretning.................................................................... 52 Vedtekter for Biotec Pharmacon ASA................................... 54


Årsberetning 2013 1. Om Biotec Pharmacon ASA Biotec Pharmacon ASA er et forskningsbasert indu­ stri­selskap som utvikler og leverer unike finkjemikalier ogASA formulerte produkter basert på disse. SelskaBiotec Pharmacon pets virksomhet er delt inn i to forretningsområder: Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

∙∙ Beta-glukaner: ∙∙ Løselig beta-glukan (SBG) og medisinsk teknisk utstyr (Woulgan® Biogel) til avansert sårbehand­ ling, ∙∙ Partikulære (uløselige) beta-glukaner for bruk som ingredienser i helse- og ernærings­produkter ∙∙ Mulige farmasøytiske produktkandidater basert på løselig beta-glukan alene eller i ­kombinasjon med andre virkestoffer ∙∙ Marine enzymer og «kits» basert på disse, for bruk i genteknologisk forskning og molekylær diagnostikk

sjon gitt at de kommersielle betingelsene som oppnås er akseptable. Enzymvirksomheten har i 2013 fulgt opp sin distribu­sjons- og utviklingsstrategi som skal ­styr­ke­ vekstgrunnlaget og etablere nye produkter i marke­ det. Virksomheten fokuserer sin innsats mot de ÅRSRAPPORT viktigste regionale og globale leverandørene av 2013 produkter og reagenser til molekylær diagnostikk og mot forskningsmarkedet. Selskapet har i 2013 hatt en positiv utvikling med vekst i salget av enzymproduktene. Styret legger til grunn at denne veksten skal fortsette. Styrets oppfatning er imidlertid at de milepæler som er oppnådd innenfor beta-glukan området og den fokuserte strategien på enzymområdet vil kunne gi en vesent­ lig resultatforbedring de nærmeste årene.

Forretningsområdet beta-glukaner opereres av det heleide datterselskapet Biotec BetaGlucans AS, mens forretningsområdet marine enzymer håndteres av datterselskapet ArcticZymes AS. Morselskapet Biotec Pharmacon ASA fungerer som et holdingselskap med overordnet administrasjon og felles støttefunksjoner.

2. Beta-glukaner Glukanvirksomheten i selskapet Biotec BetaGlucans AS utvikler applikasjoner basert på selskapets patentbeskyttede løselig beta-1,3/1,6-glukan (SBG). Selskapet leverer også andre partikulære (uløselige) glukanprodukter både til konsummarkedet og dyrehelsemarkedet.

Biotec Pharmacon er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø, mens produksjonsanlegget er plassert i egne tilpassede lokaler i samme området. I tillegg har ­ArcticZymes et eget datterselskap i Pennsylvania, USA, for lettere å kunne betjene kunder i det amerikanske markedet.

De immunmodulerende egenskapene til SBG har vist seg å bidra i behandling av flere immunrelaterte sykdommer. Woulgan® Biogel - et avansert produkt for behandling av topiske (på huden) sår, er i løpet av 2013 ferdigstilt for ordinær produksjon. Produktet er velegnet for behandling av kroniske sår og brannsår, men også for enklere sår.

Selskapet har i 2013 videreført arbeidet med å få regulatorisk godkjenning for et glukan-produkt for avansert sårbehandling. Selskapet har utviklet sårsalven Woulgan® Biogel som skal selges som medisinsk teknisk utstyr, i første omgang til det profesjonelle sårbehandlingsmarkedet. Det er inngått avtale med det globale selskapet Smith & Nephew for markeds­ evaluering av produktet. Denne aktiviteten er blitt noe forsinket ettersom det har tatt lengre tid enn forventet å få produktet CE-merket og dermed godkjent for bruk. Smith & Nephew er verdens største leverandør av produkter til dette markedet, og målet er å utvide samarbeidet til også å omfatte distribu­

Selskapet har opprettholdt samarbeidet med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center gjennom deltakelse i deres kliniske utprøvinger med SBG i ­immunterapi av kreft. En har også sikret mulighetene for framtidig produktutvikling av SBG til behandling av kreftrelaterte munnhulesår (oral mukositt) og inflammatorisk tarmsykdom. Woulgan® Biogel har blitt testet i flere dyremodeller og har i disse forsøkene vist at produktet har svært gode sårhelende egenskaper. Selskapet har fått aksept for at Woulgan® Biogel kan klassifiseres som

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  3


et klasse 3 regel 13 medisinsk teknisk utstyr (Medical Device). Denne klassifisering, hvor også de immunmodulerende egenskapene til SBG kan vektlegges, vil styrke produktets konkurransekraft. Et CE-merke gir markedsadgang i Europa. Selve CE-merket utstedes av et sertifiseringsselskap (Notified Body), og norske Presafe AS er blitt valgt til dette. Søknaden ble sendt i juli 2012 og forventet behandlingstid var ca. ett år. Produktet har en komponent som regnes som en medisinsk substans som skal godkjennes av et legemiddelverk, og denne godkjennelsen har tatt lengre tid enn først antatt. Det engelske legemiddelverket «Medicines & Healthcare products Regulatory Agency» (MHRA) har behandlet denne delen av søknaden og har i godkjenningsprosessen bl.a. konsultert europeiske legemiddelmyndigheter for å sikre korrekt klassi­ fisering. I mars 2014 mottok selskapet bekreftelse fra MHRA om at de har sluttført sitt arbeid og at deres «Decision Notification Report» er oversendt Presafe slik at de kan ferdigbehandle søknaden om CE merking. Det europeiske markedet for avanserte sårbehandlingsprodukter er meget attraktivt. I henhold til selskapet Espicons analyse av dette markedet representerer Europa mellom halvparten og en tredjedel av verdensmarkedet avhengig av hvordan man klassifiserer de forskjellige produktene. De som anvender slike sårbehandlingsprodukter søker stadig etter kostnadseffektive og forbedrede metoder som kan redusere helsekostnadene og hjelpe pasientene. Woulgan® Biogel er et avansert produkt, men har en relativt beskjeden produksjonskostnad sammenlignet med andre avanserte produkter som derfor ikke kan benyttes i like stort omfang. I desember 2012 ble det inngått en avtale med Smith & Nephew for Woulgan® Biogel. Denne avtalen kan få

stor strategisk betydning for den videre utviklingen av selskapet. Når CE-merket er på plass vil S&N gjennomføre en utprøving i et begrenset antall utvalgte klinikker for å evaluere responsen på produktet i markedet. Hensikten med evalueringen er å finne ut om Woulgan® Biogel kan ha en kostnad/nytte som gjør den velegnet som et produkt for de store markedene. Produktets prising vil i stor grad avhenge av utfallet av denne vurderingen. Partene skal deretter forhandle om de kommersielle rettighetene, men ­Biotec vil samtidig ha mulighet til en begrenset markedsoperasjon parallelt med forhandlingsprosessen. Virkestoffet SBG produseres i selskapets produksjons­anlegg i Tromsø. Fra 2013 er virksomheten også sertifisert i henhold ISO 13485 for utvikling, produksjon og salg av medisinsk tekniske produkter. Arbeidet med å få denne delen av datterselskapet Biotec BetaGlucans AS sertifisert etter ISO 13485 ble påbegynt i slutten av 2011. Det har vært et omfattende arbeid, også fordi det inkluderer en utenlandsk kontraktsprodusent. Endelig sertifisering ble oppnådd i april 2013. Innovasjon Norge har gitt støtte til dette arbeidet. Et omfattende stabilitetsprogram for den nye formuleringen har pågått siden midten av 2011. Testene viser at formuleringen som er brukt i Woulgan® Biogel er robust og stabil. Det er gjennomført produksjon av tre påkrevde og vellykkede valideringsbatcher for Woulgan® Biogel i henholdsvis 2012, februar 2013 og april 2013. Mot slutten av 2013 har selskapet vurdert mulig­ hetene for igjen å gå inn i markedet for dyrehelse. For at dette skulle være aktuelt ønsket man å inngå kontrakt med minst en betydelig kunde for å ha et

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  4


kommersielt grunnlag for å utvikle denne virksomheten videre. En slik avtale ble signert og offentliggjort i februar 2014. Selskapet har i 2013 opprettholdt en begrenset aktivitet knyttet til immunterapi av kreft gjennom fortsatt samarbeid med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). En klinisk fase I/II studie med MSKCCs egenutviklede kreftvaksine mot neuroblastom, hvor SBG benyttes som hjelpestoff, er under gjennomføring. Studien, som forventes avsluttet sommeren 2014, vil danne grunnlag for en eventuell oppfølging i form av en klinisk effektstudie for terapeutisk vaksinering av denne pasientgruppen. Selskapet har sikret seg gode patentrettigheter med sikte på videreutvikling av disse områdene etter hvert. Selskapet har siden 2010 hatt en eksklusiv leveranse­ avtale av partikulært beta-glukan som bulkprodukt fra fabrikken i Tromsø til anvendelse i helsekostprodukter. Salgsinntektene for denne virksomheten utgjorde i 2013 kr 5,9 millioner som er en nedgang på kr 1,8 millioner fra året før.

diagnostikk brukes innenfor human diagnostikk til påvisning av infeksjoner, og til påvisning av mark­ ører for kreft og andre somatiske sykdommer. I tillegg brukes enzymene til veterinærdiagnostikk, rettsmedisin, i bioteknologiindustri og til forskjellige former for forskning. De fleste molekylære analyser benytter PCR baserte metoder1, og dette er fortsatt et voksende marked fordi teknologien stadig videreutvikles og utvides til nye bruksområder. Markedet er komplekst fordi teknologien inneholder mange trinn med ulike løsninger, noe som gir et stort antall variasjons­ muligheter. ArcticZymes’ enzymer blir også brukt i sammensatte produktpakker (kits) fra ledende internasjonale selskaper. Etter noen år med fallende priser og urolig marked2, viser salget en økende trend. Dette skyldes både generell stabilisering i markedet, økende bruk av DNA-basert diagnostikk for infeksjons- og somatiske sykdommer, og ikke minst at flere globale aktører benytter ArcticZymes’ enzymer i sine løsninger.

Molekylærbiologi er kunnskap om DNA og RNA, og disse molekylenes betydning i ulike sammenhenger. Som følge av etablert kunnskap, utvikles stadig nye anvendelser av molekylære metoder. Molekylær

Egenskaper som etterspørres hos enzymer er: ∙∙ Høy spesifisitet, slik at de gjør den jobben som kreves uten bivirkninger, ∙∙ Høy aktivitet, for å begrense mengden enzym som må benyttes ∙∙ Fleksibilitet mht arbeidsforhold (temperatur, pH, sammensetning av løsning) ∙∙ Enkel inaktivering etter bruk, for å hindre uønskede bivirkninger. ArcticZymes har spesialisert seg på enzymer med

Før bruk av Woulgan® Biogel

Etter bruk av Woulgan® Biogel

3. Marine enzymer Datterselskapet ArcticZymes AS utvikler, produserer og selger unike varmelabile enzymer som primært brukes innenfor molekylærbiologi.

1  PCR (polymerase chain reaction) oppformering av DNA eller RNA til detekterbart volum. 2  Mye ny teknologi for molekylærbiologiske metoder ble lansert omtrent samtidig, noe som førte til usikkerhet mht hvilke teknologier som ville bli dominerende i tillegg til at kostnad per analyse generelt ble redusert. Finanskrisen påvirket forskningsmarkedet i mange land, og forsterket prispresset.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  5


opprinnelse fra organismer som lever i det kalde arktiske havet. Disse organismene må ha enzymer som er aktive ved lave temperaturer. Dette gir ofte en varmefølsomhet som gjør at enzymene ikke tåler høy varme. Enzymene kan derfor raskt og effektivt inaktiveres etter bruk, i motsetning til de fleste konkurrerende produkter som gjerne må fjernes fysisk via tidskrevende og forurensende separeringsmetoder. Varmelabile enzymer er spesielt velegnet for å forbedre PCR baserte analysemetoder. ArcticZymes har utviklet solid kunnskap om genetisk modifisering for å tilpasse enzymenes egenskaper til spesielle behov i markedet. Selskapets enzymer produseres ved hjelp av rekombinant teknologi3. Dette gir full kontroll over produksjons­ prosessen, gjør selskapet uavhengig av tilgang på biologisk råstoff, og reduserer miljøpåvirkning. Rekombinant produksjon gir også mulighet for å produsere langt mer konsistente og renere enzymer enn det som er mulig fra naturlige kilder. I løpet av 2014 vil ArcticZymes søke om ISO 9001 sertifisering, noe som er etterspurt spesielt av store kunder. I tillegg til å utvikle unike enzymer og produsere dem ved egenutviklet teknologi, legger ArcticZymes vekt på å utvikle anvendelsesområder (applikasjoner) for enzymene. Dette gjøres både for å kunne tilby kundene en mer helhetlig og funksjonalisert løsning, og for å oppnå bedre muligheter for patentbeskyttelse. Selskapet har god patentbeskyttelse på sine produkter og markedsfører for tiden fem unike enzymer fra arktiske organismer, i tillegg til enzymbaserte produkter for spesifikk bruk (kits). ArcticZymes har et datterselskap i USA, ArcticZymes Inc. Dette datterselskapet driver markedsutvikling og kundeoppfølging i USA. Det er gjort avtale med et inkubatorselskap som skal bidra med kontorstøtte, lagerhold og logistikk. Mellomlagring i USA har gjort det mulig å standardisere produkter, redusere transportadministrasjon og sikre kortere leveringstid til kunder.

Produktene selges hovedsakelig i bulk til større aktører som bruker dem i egen produksjon eller selger dem under eget merkenavn. For å profilere selskapet i markedet selges også ArcticZymes merke­ varer (A’SAP®, Heat&Run® og ArcticZymes®) til sluttbrukere via distributører og egen WEB-butikk. Volummessig bidrar web-salget lite, men det er viktig for profileringen av selskapet. Produktene markedsføres ved målrettet kontakt med relevante aktører og videre relasjonsbygging. For å utvide mulighetene for kontakt bidrar selskapet på utvalgte konferanser og utstillinger, i tillegg til å benytte web-basert markedsføring. For å utvikle nye produktkandidater deltar selskapet aktivt i flere samarbeidsprosjekter støttet av Norges forskningsråd med bl.a. Norges arktiske universitet; Universitetet i Tromsø (UiT). MabCent-programmet bidrar både til produktkandidater for fremtidig kommersialisering, og til utvidelse av det faglige miljøet som er nødvendig for utvikling av produkter og bruk av dem. ArcticZymes har også rettighetene til kommersialisering av enzymene fra prosjektet MARZymes ved UiT. MARZymes er et 5-årig prosjekt til og med 2014 som har fått betydelig forskningsstøtte til bioprospektering etter enzymer i arktiske strøk. Selskapet samarbeider tett med forskningsgruppen i MARZymes for å sikre at prosjektaktivitetene blir kommersielt relevante. I tillegg har selskapet vært involvert i aktiviteter på Svalbard gjennom to samarbeidsprosjekter som studerer diversiteten av mikroalger og virus i det marine miljø. Gjennom disse prosjektene har det blitt generert en betydelig mengde sekvensdata som inneholder nye enzymkodede gener som evalueres med tanke på utvikling av nye enzymer. Selskapet mottar også prosjektfinansiering fra Norges forskningsråd til selvstendige prosjekter. Dette er i hovedsak prosjekter som ligger lenger frem i verdikjeden ved at de har til hensikt å utvikle enzymer fra lovende produktkandidater til salgbare produkter.

3  Enzymene produseres i mikroorganismer som har blitt genetisk endret ved at gener for de ønskede enzymene har blitt overført til mikroben. Noen enzymer produseres i bakteriekultur, mens andre produseres i gjærkultur. Enzymenes egenskaper avgjør hvilken verts­ organisme som er best egnet.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  6


Generelt er ArcticZymes godt posisjonert for å lansere nye unike kuldeaktive enzymer og kits for salg til molekylærbiologimarkedet fremover. 4. Resultat og balanse Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetning ligger selskapets planer, den aktuelle kapitalsituasjon og de langsiktige prognoser selskapet forholder seg til.

hadde salgsinntekter på kr. 22,1 millioner i 2013, sammenlignet med kr. 21,5 millioner i 2012. Størstedelen av selskapets salgsinntekter kommer fra salg av produkter innenfor forretningsområdet marine enzymer, mens forretningsområdet beta-glukaner foreløpig kun selger partikulært beta-glukan til helsekostmarkedet. Salget av marine enzymer økte med 24 % fra året før, mens salgsinntektene innenfor segmentet beta-glukaner gikk ned med 28% fra 2012.

Styret er ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling utover det som fremkommer av årsregnskapet. Etter utgangen av 2013 og frem til avleggelsen av årsberetning og årsregnskap mottok selskapet bekreftelse fra MHRA om at de har sluttført sitt arbeid og at deres «Decision Notification Report» er oversendt Presafe slik at de kan ferdigbehandle søknaden om CE merking. Styret anser CE merking for å være en svært viktig milepæl for selskapet. Selskapet har også inngått avtaler om leveranser til dyrehelse og akvakulturmarkedet, noe som også vil styrke inntektssiden i 2014 og senere sammenlignet med foregående år.

Årets resultat for konsernet ble kr. -22,9 millioner sammenlignet med et resultat på kr. -24,3 millioner i 2012. Konsernet hadde i 2013 et driftsresultat (EBIT) for beta-glukan området på kr. -20,1 millioner, sammenlignet med kr. -15,9 millioner i 2012. Forretningsområdet marine enzymer fikk et driftsresultat på kr. -3,7 millioner mot kr. -8,9 millioner for 2012. Alle kostnadene i konsernet er allokert på disse to forretningsområdene.

Resultatregnskap Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon er ut­ arbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernet Biotec Pharmacon

FoU kostnadene innenfor glukan-området er noe høyere i 2013 sammenlignet med 2012. Utgiftene til produktet Woulgan® Biogel i 2013 er i hovedsak kost­ nadsført. Enzymområdet redusert sine kostnader

De samlede resultatførte FoU-kostnadene for konsernet i 2013 var kr 21,8 millioner mot kr 21,0 millioner i 2012.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  7


til ekstern FoU noe i 2013 sammenlignet med 2012 mens øvrige FoU kostnader var tilnærmet uendret fra året før.

overskudd som usikker, og en velger derfor ikke å aktivere skattefordelen. Det vil bli gjort nye vurderinger i løpet av 2014.

Det er i 2013 blitt balanseført utviklingskostnader tilknyttet egen produktutvikling med kr. 0,3 millioner for avskrivning over produktenes antatte levetid. Tilsvarende balanseføring i 2012 var kr. 1,1 millioner.

Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Biotec Pharmacon på kr. -4,1 millioner inndekkes ved overføring fra annen egenkapital.

Kontantstrøm Konsernet hadde en kontantstrøm fra driftsaktivi­ teter på kr. -17,4 millioner i 2013, mot kr. –24,6 millioner i 2012. Kontantstrømmen fra investerings­ aktiviteter i 2013 var kr. -1,6 millioner mot kr. –2,1 millioner i 2012. For 2013 var dette fordelt på kr. 1,3 millioner i varige driftsmidler og kr. 0,3 millioner i utvikling av nye produkter som klargjøres for salg. Netto kontantstrøm fra finansierings­aktiviteter var kr. 43,2 millioner i 2013, sammenlignet med kr. 0,0 millioner i 2012. Netto kontantstrøm i 2013 var kr. 24,3 millioner, mot kr. –26,7 millioner for 2012. Forskjellen skyldes i hovedsak gjennomført emisjon første kvartal 2013 med nettoproveny på kr 43,3 millioner. Balanse Egenkapitalen i konsernet utgjorde kr. 42,5 millioner ved utgangen av 2013, mot kr 21,9 millioner ved inngangen til året. Egenkapitalandelen var 79 %. Likvide midler utgjorde kr. 33,7 millioner pr 31.12.2013, mot kr. 9,4 millioner året før. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Selskapet har en ubenyttet trekk­ rettighet i bank på kr. 10,0 millioner. Morselskapet Salgsinntektene i morselskapet Biotec Pharmacon ASA for 2013 var kr. 11,2 millioner mens et bedrifts­ utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge utgjorde andre inntekter; kr. 0,2 millioner. Årets resultat ble kr. –4,1 millioner. Salgsinntektene er i hovedsak konserninternt salg av tjenester til datterselskapene og leieinntekter fra fremleide lokaler til og med mai 2013. For 2012 var salgsinntektene kr. 7,6 millioner, mens andre inntekter var kr. 0,9 millioner inkludert et bedriftsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge på kr. 0,8 millioner. Utsatt skattefordel ble i sin helhet tatt ut av balansen ved utgangen av 2009. Per balansedato 31.12.2013 vurderes fortsatt tidfesting av fremtidige skattbare

5. Aksjonærforhold Selskapets aksjekurs har variert en del gjennom 2013. Sluttkursen på årets første handledag var kr 5,87 og endte på kr 10,20 ved årets slutt. Laveste sluttkurs i løpet av året var kr 3,90, mens høyeste sluttkurs var kr 10,75. Styret har lagt til rette for at de ansatte skal kunne være aksjonærer i selskapet. De ansatte fikk også i 2013 tilbud om å kjøpe aksjer til rabattert kurs innen­for gjeldende skatteregler, som innebærer et gitt antall aksjer med 20 % rabatt begrenset oppad til kr 1.500 per ansatt. Dette tilbudet fikk en oppslutning på 71 % og det ble ervervet 23462 aksjer. Et eget opsjonsprogram for alle ansatte i selskapet ble innført i 2011 og videreført i 2013. Programmet omfatter ved årsskiftet 613.500 opsjoner og har tre års opptjeningstid. Opsjonsprogrammet er omtalt i note 30 om lønnspolitikken til selskapet. Administrerende direktør har en egen opsjons­ ordning som ble tildelt ved ansettelse i 2010. Etter denne ordningen ble 100.000 opsjoner erklært ved utløpsfristen den 10. mars 2014 til kurs kr. 6,60. Det gjenstår ytterligere 100.000 opsjoner som admini­ strerende direktør kan erklære innen 10. mars 2015. Per dato er det til sammen utestående 698.500 ­opsjoner tilknyttet ansettelsesforhold i selskapet. Styremedlem Olav Flaten ble valgt på generalforsamlingen 27. mai 2013. Olav Flaten eier og driver selskapet Hunemo AS. Hunemo AS er rådgiver for Biotec BetaGlucans AS og har i 2013 fakturert tjenester for kr 180.419 inkl mva. Av dette beløpet er 82 % fakturert forut for 27. mai 2013. Det er ikke gjennomført andre transaksjoner av betydning med nærstående i 2013. Per dato har selskapet 39.493.173 aksjer registrert fordelt på ca 1550 aksjonærer.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  8


6. Risiko Konsernet er eksponert overfor ulike typer finans­ ielle og operasjonelle risikofaktorer. Det er knyttet risiko til utviklingen av salget i ArcticZymes i 2014. Selskapet har rammeavtaler med store og langsiktige kunder, men det er ingen bindende kjøpsforpliktelser. Selskapet arbeider aktivt med å inngå nye avtaler for å utvide inntektsgrunnlaget. Utsiktene er gode, men det er usikkerhet mht hvor raskt den ventede omsetningsveksten vil komme, og hvor sterk den vil være. Konsernet søker å beskytte sine immaterielle rettig­ heter gjennom patentbeskyttelse. Det vil alltid være en risiko for at andre selskap kan komme til å bestride slike rettigheter eller at andre sikrer seg rettigheter som begrenser selskapets teknologiske frihet. Det er også en risiko for at konsernet må ta på seg kostnader for å forsvare egne rettigheter mot patentinngrep fra andre virksomheter. Innenfor glukanvirksomheten har selskapet tidligere meldt at det er inngått en avtale med Smith & ­Nephew for sitt første produkt for topisk sårbehand­ ling, Woulgan® Biogel. Det gjenstår gjennomføring av en begrenset markedsutprøving av produktet før lansering og distribusjon avtales. Det er ingen garanti for at en kommersiell avtale med Smith & Nephew blir inngått eller blir så god at den kan sikre en suksessfull lansering og salgsutvikling. Selskapet hadde i 2013 en nedgang i salget av beta-glukan til bruk innen kosttilskudd og kosmetikk. ­Ettersom selskapet har solgt de eksklusive rettig­hetene til markedsføring i disse segmentene vil denne kundens suksess bestemme den videre salgsutviklingen. Mange nøkkelpersoner er sentrale for å oppnå suksess for selskapets virksomheter. Disse nøkkelpersonene er involvert i utviklingen av produkter, teknologier, produksjonsprosesser og kvalitetskontroll, innkjøp og markedsføring, samt andre aktiviteter i selskapet. Selskapet er også avhengig av å rekruttere nytt kvalifisert personell. Det er ingen garanti for at selskapet vil kunne beholde nøkkelpersonell eller være i stand til å rekruttere nye nøkkelpersoner i fremtiden. Selskapet er avhengig av enkelte sentrale underleverandører for å produsere produkter. Råstoffet til produksjon av beta-1,3/1,6-glukan er hentet fra

en sentral leverandør. Selskapet kan om nødvendig skifte leverandører over tid, men kan ikke utelukke at slike endringer vil kunne få midlertidig negativ effekt på selskapets resultat Valutarisiko er en følge av at mye av selskapets inntekter vil være i USD og Euro, mens en stor del av kostnader er i norske kroner. En styrkning av kursen på norske kroner i forhold USD og Euro vil påvirke resultatet i negativ retning, mens svekking av norske kroner vil ha motsatt effekt. Konsernets eksponering vil på sikt kunne endres ved at nye produktlanseringer gir en endret valutamiks. Konsernet har ikke rentebærende gjeld. Rente­ bærende plasseringer foretas kun i form av bankinnskudd, sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Det tas ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Det ble bokført et tap på kr 24.000 på kundefordringer i 2013. Styret anser likviditetssituasjonen for å være tilfredsstillende forutsatt at utviklingen i selskapets løpende kontantstrøm fra drifts- og investerings­ aktiviteter kan følge de oppsatte planer og budsjetter. 7. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2013 var det 33 hel- og deltids­ ansatte i konsernet. Det var 8 ansatte i morselskapet Biotec Pharmacon ASA, 10 i Biotec BetaGlucans AS, 14 ansatte i ArcticZymes AS, og 1 ansatt i ArcticZymes Inc. Dette er en reduksjon på 2 ansatte i løpet av året. Sykefraværet i 2013 var på 229 dager, noe som var en betydelig nedgang fra foregående år. Samlet sykefravær var på 3,2 % sammenlignet med 5,9 % for 2012. Fravær for langvarig sykdom utgjorde 1,2 % i 2013 mot 3,9 % i 2012. Det har ikke vært igangsatt spesielle tiltak i løpet av året som har betydning for arbeidsmiljøet. I desember måned skjedde det et alvorlig arbeidsuhell som førte til fallskade på en person. Det er i ettertid utført tiltak for å forhindre gjentakelse. Selskapet er opptatt av å legge til rette for rekrutt­ ering og utvikling av medarbeidere av begge kjønn. Likestilling praktiseres ved at kvinner og menn vurderes likt med hensyn til karrieremuligheter og avlønning. Ved årets slutt var det 15 kvinner og 18

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  9


menn ansatt i konsernet. I ledende stillinger var det 3 kvinner og 9 menn. Styret består av 6 personer, hvorav 2 av de 5 aksjonærvalgte representantene er kvinner. Representanten for de ansatte er en kvinne.

sede størrelse og virksomhet er ikke rapportering innen dette området iverksatt. Et eventuelt behov for en slik rapportering vil bli løpende vurdert etter hvert som selskapet vokser og utvikler seg.

8. Miljø Selskapets virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljøet. Hjelpestoff og kjemikalier som ikke kan resirkuleres i produksjonsprosessen, samles opp og returneres til godkjent produsent for miljømessig forsvarlig gjenvinning. Det er også etablert rutiner for oppsamling av ulike typer avfall fra laboratoriene og kildesortering fra øvrig virksomhet. Energiforbruket ved produksjonen er beskjedent.

11. Utsikter Selskapet har etablert et godt fundament for den videre utviklingen av selskapets to forretningsområder. For glukanvirksomheten vil hovedsatsningen være rettet mot topisk sårbehandling med selskapets proprietære løselige beta-glukan som virkestoff. Kort­ siktige mål for dette arbeidet er å få til en vellykket kommersialisering, fortrinnsvis gjennom avtalen med Smith & Nephew. Nylig inngått avtale om bulkleve­ ranser av partikulært beta-glukan til en betydelig fôrprodusent gir selskapet utsikter til økte inntekter.

9. Prinsipper for foretaksstyring Styret har etablert prinsipper for foretaksstyring i tråd med Regnskapslovens § 3-3. En nærmere redegjørelse om disse forholdene finnes på selskapets hjemmeside www.biotec.no/investors/corporateinformation/. 10. Samfunnsansvar Biotec Pharmacon legger vekt på å utvikle samfunnsnyttige produkter, i hovedsak helsefremmende produkter og produkter som forenkler laboratorieprosesser og dermed bidrar til at for eksempel diagnoser kan bli bedre og billigere. Selskapet vil unngå å bruke av knappe naturressurser og vil vektlegge dette ved rangering av leverandører. Det er implementert etiske retningslinjer for selskapet der alle ansatte skriftlig har bekreftet at de gjennom sin stilling vil arbeide for å unngå diskriminering, fremme likestilling, fremme menneskerettigheter og motvirke all form for korrupsjon. På grunn av selskapets begren-

Innenfor enzymvirksomheten vil markedsførings­ aktivitetene mot de store regionale og globale leve­ randørene innenfor bioteknologi og «life science» intensiveres. Selskapet har en forventning om at dette skal gi en salgsøkning for enzymproduktene, men innser at det kan ta noe tid å etablere stabile leveranser av høye volumer til nye kunder. Selskapet forventer fortsatt høy forsknings- og utviklingsaktivitet innenfor begge virksomhetsområdene. Totalt sett er det styrets syn at de milepæler som er oppnådd og de prioriteringer som er vedtatt i 2013 representerer et godt fundament for fremtidig vekst og utvikling i aksjonærenes verdier. Styret takker alle ansatte for innsatsen i 2013.

Tromsø, 27. mars 2014

Erik Thorsen Styreleder

Olav Flaten Styremedlem

Ingrid Alfheim Styremedlem

Gunnar Rørstad Styremedlem

Gerd Nilsen Ansattvalgt styremedlem

Svein W. F. Lien Adm. direktør

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  10

Kjersti Grimsrud Styremedlem


Resultatregnskap – Konsern 1. januar til 31. desember (Beløp i 1.000 kroner - unntatt resultat pr aksje) Salgsinntekter

Biotec Pharmacon ASA

Andre driftsinntekter - netto

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Varekostnader

Lønnskostnader

Note

2013

2012

5

22 108

21 475

20, 25

6 350

5 508

21

-2 506

-1 778

19,22,24,28,30

-27 234 ÅRSRAPPORT 2013-2 306

-26 471

Avskrivninger

6,7,24

Kjøp av eksterne tjenester

23,24

-6 109

-6 103

Andre driftskostnader

23,24

-14 118

-15 185

-23 815

-24 727

Driftsresultat

-2 173

Finansinntekter

26

928

1 101

Finanskostnader

26

-3

-693

-22 889

-24 318

Resultat før skatt Skattekostnad

17, 18

0

0

-22 889

-24 318

0,60

-0,85

0,60

-0,85

0,60

-0,85

0,60

-0,85

2013

2012

-22 889

-24 318

Justering for forrige regnskapsperiode

0

-45

Skatt

0

0

Sum

0

-45

Årsresultat Resultat per aksje Fra videreført virksomhet

27

Resultat per aksje Utvannet resultat per aksje Fra videreført virksomhet

27

Utvannet resultat per aksje Oppstilling over andre inntekter og kostnader (Beløp i 1.000 kroner)

Note

Årsresultat Andre inntekter og kostnader: Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat

Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat -106

0

Skatt

Valutaeffekt omregningsdifferanse

0

0

Sum

-106

0

Andre inntekter og kostnader etter skatt

-106

-45

-22 995

-24 363

Årets totalresultat

Note 1 til 30 er en integrert del av konsernregnskapet.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  11


Balanse - Konsern Per 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Note

2013

2012

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Varige driftsmidler

6

5 466

5 912

Immaterielle eiendeler

7

5 622 ÅRSRAPPORT 2013 124

5 855

EIENDELER

Biotec Pharmacon ASA

Anleggsmidler

Pensjonspremiefond

19

Finansielle eiendeler

8, 10

190

33

80

11 245

12 037

12

2 439

2 666

8, 11

6 440

8 155

8, 9, 13

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter

33 656

9 379

Sum omløpsmidler

42 535

20 200

Sum eiendeler

53 780

32 237

39 393

28 553

55 612

23 229

-53 321

-31 055

840

1 182

42 524

21 909

11 256

10 328

Sum kortsiktig gjeld

11 256

10 328

Sum egenkapital og gjeld

53 780

32 237

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital

14

Overkurs Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

15

Note 1 til 30 er en integrert del av konsernregnskapet. Tromsø, 27. mars 2014 Erik Thorsen Styreleder

Olav Flaten Styremedlem

Gunnar Rørstad Styremedlem

Gerd Nilsen Ansattvalgt styremedlem

Kjersti Grimsrud Styremedlem

Svein W. F. Lien Adm. direktør

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  12

Ingrid Alfheim Styremedlem


Endringer i konsernets egenkapital 1. januar til 31. desember

Annen egenkapital

Ikke kontrol­ leredene inter­esser

Sum

-7 651

1 668

45 832

Note Aksjekapital

Overkurs

Egne aksjer

28 553

23 262

0

Årets resultat

0

0

0

Justering fra forrige regnskapsperiode

0

0

0

-45

0

-45

Urealisert valutadifferanse

0

0

0

88

0

88

Biotec Pharmacon ASA

(Beløp i NOK 1000)

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Egenkapital pr. 31.12.2011

ÅRSRAPPORT -23 832 -486 2013

-24 318

Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer

14

0

-132

-27

0

0

-159

Salg av egne aksjer

14

0

99

27

0

0

126

14,22

0

0

0

385

0

385

0

-33

0

385

0

352

28 553

23 229

0

-31 055

1 182

21 909

0

0

0

-22 547

-342

-22 889

Verdi av ansatteopsjoner Sum transaksjoner med eierne Egenkapital pr 31.12.2012 Årets resultat Omregningsdifferanse valuta

-106

-106

Transaksjoner med eierne: Emisjon

14

9 500

28 444

0

0

0

37 944

Reparasjonsemisjon

14

1 340

3 975

0

0

0

5 315

Kjøp av egne aksjer

14

0

-177

-23

0

0

-201

Salg av egne aksjer

14

0

141

23

0

0

164

0

0

0

387

0

387

Sum transaksjoner med eierne

Verdi av ansatteopsjoner

14,22

10 840

32 383

0

387

0

43 610

Egenkapital pr 31.12.2013

39 393

55 612

0

-53 321

840

42 524

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  13


Kontantstrømoppstilling - Konsern 1. januar til 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Note

2013

2012

-22 889

-24 318

Kontantstrømmer fra driften

Biotec Pharmacon ASA

Resultat etter skattekostnad

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Justeringer for:

Avskrivninger

6, 7

Nedskrivning aksjer

20,26

Ansattopsjoner

14, 22

Justering for forrige regnskapsperiode Omregningsdifferanse valuta

2 307 ÅRSRAPPORT 2013 46

2 173 33

387

385

0

-48

-106

91

Endring i arbeidskapital: Varer

12

228

135

Kundefordringer og andre fordringer

11

1 713

-2 750

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

15

928

-284

-17 385

-24 583

Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler

6

-1 312

-1 072

Investeringer i immaterielle eiendeler

7

-315

-1 077

66

70

-1 561

-2 079

43 259

0

Endring langsiktige fordringer Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kontantstrømmer fra emisjoner Kjøp av egne aksjer

14

-177

-159

Salg av egne aksjer

14

141

126

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

43 223

-33

Endringer i kontanter og kontantekvivalenter

24 277

-26 695

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart

8,9,13

9 379

36 075

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12.

8,9,13

33 656

9 379

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  14


Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Biotec Pharmacon ASA er et forskningsbasert industri­selskap som utvikler og leverer unike finkjemikalier Biotec Pharmacon ASA og løsninger basert på disse. Selskapets virksomhet er delt Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsøinn i to forretningsområder: Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 1. Beta-glukaner for bruk i medisinsk-teknisk utstyr E-post: info@biotec.no (Medical Device), som kosttilskudd og som f­armasøytiske produktkandidater 2. Marine enzymer for bruk i genteknologisk forsk­ ning og molekylær diagnostikk Forretningsområdet beta-glukaner er organisert i det heleide datterselskapet Biotec BetaGlucans AS, mens forretningsområdet marine enzymer håndteres av datterselskapet ArcticZymes AS. Morselskapet Biotec Pharmacon ASA fungerer som et holdingselskap med overordnet administrasjon og felles støttefunk­ sjoner, mens driftsaktivitetene utføres i de to datter­ selskapene. Biotec BetaGlucans AS søkte i 2012 om godkjenning hos regulatoriske myndigheter i Europa for sin avanserte sårgel (Woulgan® Biogel) for topisk sårbehandling. Dette produktet klassifiseres som medisinteknisk utstyr (medical device) og de regulatoriske myndighetene skal avgjøre hvilken klasse innenfor dette området produktet skal plasseres i før CE-merking gis. I desember 2012 ble det inngått en avtale med Smith & Nephew om at de vil evaluere produktet etter mottatt CE-merking, noe som forventes å gi et godt grunnlag for å forstå produktets potensial. Ved utgangen av 2013 var behandlingen av søknaden om CE-godkjenning ikke avsluttet, men selskapet hadde mottatt signal om at alt lå til rette for at en godkjenning ville bli gitt. Selskapet har også et prosjekt innen oral mukositt og prosjekter i tidlig fase innen immunterapi av kreft og for inflammatorisk tarmsykdom. I tilknytning til utviklingsaktiviteten innen beta-­ glukaner, fremstiller og selger selskapet egen­ utviklede ikke-farmasøytiske beta-glukaner som styrker immunsystemet. Dette salget er basert på ­en eksklusiv avtale.  Produktene fra enzymområdet selges til både forsk­ nings- og diagnostikkmarkedet for bruk i molekyl­ ærbiologi spesielt knyttet til testing av DNA- og RNA prøver. 

Biotec Pharmacon ASA har hovedkontor i Tromsø og er samlokalisert med datterselskapene Arctic­ Zymes AS og Biotec BetaGlucans AS. Biotec ­Pharmacon ASA er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 27. mars 2014 og legges frem for generalforsamÅRSRAPPORT lingen den 14. mai 2014.

2013

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprin­ sippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1.  Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, bortsett fra: ∙∙ Finansielle eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Nærmere opplysninger rundt dette fremgår av note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 2.2.  Konsolideringsprinsipper (a) Datterselskaper Det konsoliderte regnskapet består av morselskapet Biotec Pharmacon ASA, det heleide datterselskapet Biotec BetaGlucans AS, samt det 96 % eide datterselskapet ArcticZymes AS og datterdatterselskapet ArcticZymes Inc som ble stiftet ultimo 2011. Det vises til morselskapets note 9 og 10 for nærmere informasjon om datterselskap. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og dekonsolidert når kontroll opphører.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  15


Overtakelsesmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle ikkekontrollerende eierinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eien­ deler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Er anskaffelseskost lavere enn verdien av selskapets netto eiendeler, resultatføres differansen.

(b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres.

Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper.

(c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernselskaper (ingen med hyperinflasjon) med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: (a) Balansen omregnet til balansedagens kurs. (b) Resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs (dersom gjennomsnitt ikke totalt sett gir et rimelig estimat på bruk av transaksjonskurs, brukes transaksjonskursen). (c) Omregningsdifferanser føres over andre inntekter og kostnader og spesifiseres separat i egenkapitalen som egen post.

Når virksomheten erverves i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 2.3.  Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til, og for vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Biotec Pharmacon viser segmentinformasjon for virksom­ hetene «beta-glukaner» og «marine enzymer». Segmentinformasjonen fremgår av note 5. 2.4.  Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner (NOK).

Valutagevinster og –tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres (netto) som finansinntekter eller finanskostnader. Alle andre ­valutagevinster og –tap presenteres på linjen for andre (tap) gevinster.

2.5.  Varige driftsmidler Konsernets varige driftsmidler omfatter i hovedsak produksjonsutstyr og inventar. Driftsmidlene regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid som er: ∙∙ Maskiner/utstyr ∙∙ Kjøretøy ∙∙ Inventar

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  16

10-15 år 3-5 år 3-8 år


Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Det vises i denne forbindelse til note 2.7. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris fratrukket transaksjons­ kostnader og balanseført verdi. 2.6.  Immaterielle eiendeler (a) Produktrettigheter Gjennom ervervet av aksjene i Marimol AS i 2010 ble det overtatt immaterielle eiendeler klassifisert som produktrettigheter. Marimol har eksklusiv opsjon på kommersiell utnyttelse av de forsknings­resultatene som kommer ut av prosjektet MARZymes som er UiT Norges arktiske universitets satsing på marin bioprospektering. Det er bevilget offentlig støtte til prosjektet ut 2014, og det forventes at prosjektet vil gi opphav til nye produkter. Opsjonen gir selskapet anledning til å utnytte disse produktene kommersielt mot en lisensbetaling, noe som vil kunne gi selskapet økt fremtidig inntjening. Marimol AS er etter opp­ kjøpet fusjonert inn i ArcticZymes AS. (b) Forskning og utvikling, patenter og lisenser Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Utviklingskostnader på produkter balanseføres som immaterielle eiendeler når; ∙∙ det er teknisk mulig å ferdigstille den immaterielle eiendelen slik at det vil være tilgjengelig for bruk eller salg ∙∙ ledelsen har til hensikt å ferdigstille den immat­e­ rielle eiendelen og bruke eller selge den ∙∙ foretaket har evne til å ta den immaterielle eiendelen i bruk eller selge den ∙∙ det kan beregnes en fremtidig økonomisk fordel for selskapet ved bruk av den immaterielle eiendelentekniske, finansielle og andre ressurser er tilstrekkelig tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen ∙∙ kostnadene til utvikling av den immaterielle eiendelen kan måles på en pålitelig måte Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet for kommersialisering over den periode det er forventet å gi økonomiske fordeler.

Balanseførte utviklingskostnader testes årlig ved indikasjon for verdifall i tråd med IAS 36. Til og med 2010 har ikke utviklingskostnadene knyttet til selskapets utviklingsaktiviteter innen beta-glukaner oppfylt kriteriene for balanseføring. For årene 2011, 2012 og 2013 er det balanseført utviklingskostnader for produktet Woulgan® Biogel. Øvrige utviklingskostnader er kostnadsført løpende. For marine enzymer er det balanseført utviklingskostnader tilknyttet produktene rSAP og HL-dsDNase. 2.7.  Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikasjon på verdifall. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi med fradrag av salgskostnader. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill). 2.8.  Finansielle eiendeler 2.8.1.  Klassifisering Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følg­ ende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. – Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. – Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  17


– Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikkederivate finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. 2.8.2.  Regnskapsføring og måling Vanlig kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotens­ialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer måles i senere perioder til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som «finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet», inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under «Andre driftsinntekter - netto» i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernet har juridisk krav på utbytte. 2.9.  Verdifall på finansielle eiendeler Eiendeler balanseført til amortisert kost Konsernet ser ved hver balansedato etter om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler innregnes bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangsinnregningen (en «tapshendelse») og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig.

Kriteriene som konsernet benytter for å avgjøre om det er objektivt belegg for et tap ved verdifall inkluderer: ∙∙ Vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller debitor ∙∙ Kontraktsbrudd, for eksempel mislighold av kontrakt eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol ∙∙ Konsernet av økonomiske eller juridiske grunner knyttet til låntakers finansielle vanskeligheter, låntaker en innrømmelse som långiver ellers ikke ville ha vurdert ∙∙ Det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs ­eller gjennomgå en finansiell restrukturering ∙∙ Observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i den estimerte fremtidige kontantstrømmen fra en gruppe av finansielle eiendeler siden førstegangsinnregning av disse eiendelene, selv om nedgangen ennå ikke kan identifiseres til de enkelte finansielle eiendelene i gruppen. Under kategorien, utlån og fordringer, måles størr­ elsen på tapet til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet innregnes i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom et lån eller en investering som holdes til forfall har variabel rente, er diskonteringsrenten for måling av verdifall den løpende effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Som er praktisk tilnærming, kan konsernet også måle verdifall på grunnlag av instrumentets virkelig verdi ved bruk av en observerbar markedspris. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet), skal det tidligere tapet reverseres i det konsoliderte resultat­ regnskapet. 2.10.  Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutform-

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  18


ing, materialforbruk, direkte lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal kapasitet). Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg. Anskaffelseskost for varer inkluderer gevinster eller tap på sikring av kontantstrøm ved råvarekjøp overført fra egenkapital. 2.11.  Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære drifts­ syklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler. Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive bevis for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige beting­ elser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som «Andre driftskostnader». 2.12.  Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig forfallstid. 2.13.  Aksjekapital og overkurs Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjonskostnader fratrukket skatt, til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. Dersom egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt føres vederlaget, fratrukket direkte transaksjonskostnader og tilknyttede

skattevirkninger som økning av egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer. 2.14.  Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres den som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden. 2.15.  Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Selskapet har ikke rentebærende lån per 31.12.2013. 2.16.  Betalbar og utsatt inntektsskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over andre inntekter og kostnader eller direkte mot egenkapitalen. Hvis dette er tilfellet, blir skatten også ført over andre inntekter og kostnader. Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt av skatte­myndighetene på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendeler i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet påvirker verken regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det på balansedagen er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  19


Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller på investeringer i datterselskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. 2.17.  Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Konsernet har en innskuddsbasert pensjonsord­ ning for alle ansatte i Norge. Ordningen er basert på prosentvise innskudd av medlemmenes lønn. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser basert på en vurdering om nøkkel­ personers måloppnåelse. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige og sannsynlige forpliktelser. 2.18.  Aksjebasert avlønning Konsernet har en aksjebasert avlønningsplan med oppgjør i aksjer. Per 31.12.2013 omfattet ordningen 813.500 aksjeopsjoner, hvorav 200.000 er tilordnet administrerende direktør, mens de øvrige aksje­ opsjonene er tilordnet 30 stillinger. Virkelig verdi av de tjenester som selskapet har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløp som skal kostnadsføres over opptjeningsperioden blir beregnet basert på virkelig verdi av de tildelte op­ sjonene, fratrukket virkningen av eventuelle opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet. Opptjenings­betingelser som ikke er reflektert i markedet, påvirker forutsetningene gjennom hvor mange opsjoner som forventes å bli utøvd. På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli utøvd. Selskapet regnskapsfører den eventuelle betydningen av endringen av de originale estimatene i resultatregn­ skapet og med en tilsvarende justering mot egenkapitalen. Nettoverdien av mottatt proveny fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og overkurs når opsjonene utøves.

2.19.  Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger når; 1) det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, 2) det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av tidens løp føres som rentekostnad. 2.20.  Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Inntekt resultatføres når den kan måles pålitelig og det er sannsynlig at den økonomiske fordelen vil tilflyte foretaket og kriteriene knyttet til de ulke formene for inntekt beskrevet nedenfor er oppfylt. Konserninternt salg elimineres. Inntekter resultatføres som følger: Salg av varer Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv rente metoden. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opp­rinnelig effektive rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på opprinnelig effektiv rentesats. 2.21.  Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd bokføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og at selskapet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Tilskuddene balanseføres og ­resultatføres som annen inntekt i den perioden som gir best sammenstilling med de kostnadene de er ment å kompensere. Offentlig tilskudd i forbindelse med kjøp av varige driftsmidler er ført som reduk­

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  20


sjon i balanseført anskaffelseskost, og kommer til uttrykk i resultatet gjennom lavere årlige avskrivninger over forventet levetid på de aktuelle driftsmidlene. 2.22.  Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. 2.23.  Utbytte Utbytte klassifiseres som gjeld fra og med det tids­ punkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. Det er ikke foreslått utbytte for 2013. 2.24.  Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Konsernet foretok endringer i anvendte regnskaps­ prinsipper i 2013. Nedenfor fremgår nye standarder, endringer og tolkninger som er tatt i bruk fra og med regnskapsåret 2013. ∙∙ IAS 1 Presentation of Financial Statements. Endringer som medfører at det i presentasjon av andre inntekter og kostnader skal skilles mellom poster som senere vil reverseres i resultatet og poster som ikke vil reverseres i resultatet. ∙∙ IFRS 13 Måling av virkelig verdi definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet be­nyttes i IFRS. Standarden gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal beregnes etter IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Anvendelse av standarden krever et økt omfang av noteopplysninger, men ut fra en vesentlighetsvurdering har disse krav hatt liten effekt på konsernregnskapet. ∙∙ Andre utstedte standarder og fortolkninger, som er trådt i kraft, er ikke aktuelt for konsernet, og vil ikke ha en innvirkning på regnskapet. (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse ∙∙ IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Konsernet planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft

og er godkjent av EU. Konsernet har ikke vurdert hvilke effekter dette vil kunne ha på regnskapet. ∙∙ IFRS 10 Konsernregnskap er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet. Implementeringen av standarden er vurdert til å ikke medføre noen endringer i regnskapet. ∙∙ IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger. Standarden regulerer regnskapsføringen av ordninger hvor konsernet har felles kontroll sammen med andre enheter. Standarden fokuserer på rettighetene og forpliktelsene til partene i ordningen mer en den juridiske strukturen. Implementeringen av standarden er vurdert til å ikke medføre noen endringer i regnskapet. ∙∙ IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i ­andre enheter inneholder alle noteopplysnings­krav eierinteresser i andre enheter inkludert, felleskontrollerte ordninger, tilknyttede selskaper, strukturerte enheter og andre ikke-balanseførte selskaper. Implementeringen av standarden er vurdert til å ikke medføre noen vesentlige endringer i regnskapet.

Note 3 Finansiell risikostyring 3.1.  Finansielle risikofaktorer Konsernet er gjennom sine aktiviteter, eksponert mot visse typer finansiell risiko; markedsrisiko inkludert valutarisiko, kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyring ønsker å minimalisere potensielle negative effekter av uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene. For rapporteringsperioden har konsernet ikke hatt rentebærende lån. Finansielle instrumenter benyttes normalt ikke til omsetningsformål. Rentebærende plasseringer utover bankinnskudd kan foretas i sertifikater eller rentefond med kort løpetid. 3.1.1.  Markedsrisiko (i) Valutarisiko En betydelig del av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar, men også noe i euro. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak i norske kroner. En høyere dollarkurs mot norske kroner vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Selskapet forventer at en større del av kostnadene vil påløpe i euro, slik at endringer i eurokursen mot norske kroner vil ha liten resultateffekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  21


Dersom NOK i forhold til USD var 5 % sterkere/ svakere pr 31. desember 2013 og alle andre variabler var konstante, ville dette føre til et lavere/høyere resultat etter skatt på TNOK 175 (2012: TNOK 112). Tilsvarende ville virkningen på egenkapitalen ha vært. Endringen skyldes hovedsakelig valuta- tap/ gevinst i forbindelse med omregning av kunde­ fordringer og leverandørgjeld, samt et konsern­ internt lån i USD. (ii) Renterisiko Konsernet er lite eksponert for renterisiko etter­ som plassering av overskuddslikviditet skjer i bankinnskudd, sertifikater og/eller pengemarkedsfond med kort underliggende løpetid i plasseringene. Konsernet har ikke rentebærende gjeld. 3.1.2.  Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer. Ingen ­enkeltkunder representerer store utestående kredittposter, og kredittrisikoen knyttet til dette vurderes som lav. Maksimal risikoeksponering er uttrykt ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene.

3.1.3.  Likviditetsrisiko Kontantstrømsprognoser blir laget for hvert selskap i konsernet. Det blir vurdert på konsernnivå om de rullerende prognosene imøtekommer konsernets likviditetskrav, dvs at en har tilstrekkelig kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser. I første kvartal 2013 ble det gjennomført en rettet emisjon etterfulgt av en reparasjonsemisjon. Disse to emisjonene tilførte selskapet et nettoproveny på NOK 43,2 millioner, noe som reduserte likviditetsrisikoen betydelig. Konsernet plasserer sin likviditet i bankinnskudd eller rentebærende papirer med lav risiko. Hoved­ vekten er plassert i norske bankinnskudd. På rapporteringsdagen hadde konsernet bankinnskudd på NOK 33,7 millioner som likvidi­ tetsbuffer.

På rapporteringsdagen utgjør leverandørgjeld og andre avsetninger NOK 11,3 millioner mot NOK 10,3 millioner per 31.12.2012. Denne gjelden har forfallstidspunkt kortere enn ett år og vil bli betalt ved forfall: (beløp i 1.000 kr) Forfallstidspunkt

2013

2012

< 3 mnd

5.500

2.737

3mnd – 12 mnd

4.128

5.754

Sum

8.491

8.491

Offentlige avgifter

1.628

1.837

11.256

10.328

Sum lev. gjeld og annen kortsiktig gjeld

3.2.  Kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet utstede nye aksjer, eller selge eiendeler. Konsernet har ikke langsiktig gjeld og det utbetales ikke utbytte til aksjonærene da konsernet er i en utviklingsfase. Oversikten nedenfor viser konsernets netto kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.: (beløp i 1.000 kr) 2013

2012

Total gjeld (kortsiktig)

11.256

10.328

Minus kontanter og kontantekvivalenter

33.656

9.379

Netto kontanter og kontantekvivalenter

22.400

-949

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  22


Note 4 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/ forutsetninger knyttet til fremtiden. Det er ikke regnskapsført vesentlige poster basert på slike estimater. Estimater og antakelser/forutsetninger vurderes ikke å medføre vesentlige justeringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Balanseføring av utgifter til utvikling forutsetter at fremtidige kontantstrømmer overstiger de balanseførte utgiftene. Årlige nedskrivningstester samt tilsvarende vurderinger knyttet til milepæler i

utviklingsprosjektene, skal motvirke risikoen for at konsernet balansefører utgifter til utvikling som ikke forsvarer verdien i balansen. De fremtidige, forventede kontantstrømmene er likevel forbundet med usikkerhet, og vil dersom de reduseres, kunne føre til nedskrivning av balanseførte utgifter til utvikling. Reduksjon i forventede kontantstrømmer må overstige 90 % før det får betydning for balanseført utviklingskostnad. Tidligere balanseført utsatt skattefordel ble reversert i sin helhet i 2009. Balanseført utsatt skattefordel ble kostnadsført som følge av salg av datterselskap, og ut fra den vurdering at selskapet og konsernet dermed manglet sannsynliggjøring for når en kunne utnytte skattemessig fremførbart underskudd. Ved utgangen av 2013 vurderer en det fortsatt slik at en ikke har tiltrekkelig grunnlag for å balanseføre utsatt skattefordel.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  23


Note 5 Segmentinformasjon Konsernet har inndelt virksomheten sin i to segmenter ; «Enzymer» og «Beta-glukaner». Segmentet ­«Enzymer» består av salgsinntekter og driftskostnader knyttet til datterselskapet ArcticZymes AS justert for konserninterne transaksjoner, mens segmentet «Beta-glukaner» er relatert til inntekter og kostnader i datterselskapet Biotec BetaGlucans AS. Morselskapets kostnader tilknyttet konsernadministrasjon o.l. er fordelt på segmentene etter en fordelingsnøkkel. Konsernledelsen forelegger segmentresultatene regelmessig for styret. Segmentresultatene er som følger: (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Enzymer

Betaglukaner

Sum

Enzymer

Betaglukaner

Sum

Salgsinntekter

15 840

6 268

22 108

12 766

8 709

21 475

Andre inntekter

5 081

1 270

6 351

4 380

1 128

5 508

-1 055

-1 250

-2 305

-1 057

-1 116

-2 173

-23 518

-26 450

-49 968

-24 949

-24 588

-49 537

-3 652

-20 162

-23 814

-8 860

-15 867

-24 727

985

-60

925

452

-43

409

Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat

-22 889

-24 318

0

0

-22 889

-24 318

Eiendeler, gjeld og investeringer fordelt på segmentene: (Beløp i 1.000 kroner)

Eiendeler Gjeld

2013

2012

Enzymer

Betaglukaner

Sum

Enzymer

Betaglukaner

Sum

44 568

9 212

53 780

28 476

3 760

32 236

7 123

4 133

11 256

6 634

3 694

10 328

Salg til største kunde i beta-glukansegmentet utgjorde TNOK 5 178 for 2013 og salg til største kunde i enzymsegmentet utgjorde TNOK 9 102 for 2013 Salgsinntekter fordelt geografisk: (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Norge

6 108

9 089

Europa

2 578

982

Asia/Australia/Afrika

1 096

702

USA/Canada

12 326

10 702

Sum salgsinntekt

22 108

21 475

(Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Norge

1 224

2 079

Sum

1 224

2 079

Investeringer fordelt geografisk:

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  24


Note 6 Varige driftsmidler Produksjonsmaskiner og anlegg

Driftsløsøre

Sum

30 232

6 897

37 129

-25 265

-5 400

-30 666

4 966

1 497

6 464

Tilgang

69

1 003

1 072

Avgang

0

0

0

Avskrivning driftsmidler i avgang

0

0

0

-1 092

-532

-1 624

3 943

1 968

5 912

30 301

7 900

38 201

-26 357

-5 932

-32 290

3 943

1 968

5 912

Tilgang

987

325

1 312

Avgang

0

0

0

Avskrivning driftsmidler i avgang

0

0

0

-1 241

-517

-1 758

3 689

1 776

5 466

31 288

8 225

39 513

-27 598

-6 449

-34 048

3 689

1 776

5 466

5 - 10 år

2 - 5 år

(Beløp i 1.000 kroner) Pr 31. desember 2011 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12.2011 Regnskapsåret 2011

Årets avskrivning Balanseført verdi 31.12.2012 Pr 31. desember 2012 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12.2012 Regnskapsåret 2013

Årets avskrivning Balanseført verdi 31.12.2012 Pr 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12.2012 Forventet levetid Avskrives lineært over forventet levetid

Selskapet leier alle sine lokaler. Selskapet har for egen regning tilpasset produksjonslokalene til eget formål. Leieavtalen for produksjonslokalene gjelder frem til 31. desember 2014 og forutsettes forlenget. Kostnader knyttet til leieavtaler for lokaler utgjør TNOK 3.900 i 2013 mot TNOK 4.432 i 2012. Selskapet leide kontorlokaler i Oslo frem til 31. mai 2013. Disse lokalene var fremleid. Ledelsen har gjort et estimat over forventede framtidige kontantstrømmer i konsernet. Neddiskontert verdi av disse kontantstrømmene overstiger klart summen av bokført verdi for konsernets anleggsmidler, noe som ikke nødvendiggjør nedskrivninger. Balanseført verdi av driftsmidlene er pantsatt som sikkerhet for kredittfasilitet på MNOK 10 i DNB Bank ASA.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  25


Note 7 Immaterielle eiendeler (Beløp i 1.000 kroner)

Produkt-rettigheter Egen produktutvikling

Sum

Pr 31. desember 2011 1 663

4 295

5 958

Akkumulerte avskrivninger

Anskaffelseskost

-333

-298

-631

Balanseført verdi 31.12.2011

1 330

3 997

5 327

Tilgang

0

1 077

1 077

Avgang

0

0

0

-385

-164

-549

945

4 910

5 855

1 663

5 372

7 035

Akkumulerte avskrivninger

-718

-462

-1 180

Balanseført verdi 31.12.2012

945

4 910

5 855

Tilgang

0

315

315

Avgang

0

0

0

-385

-163

-548

560

5 062

5 622

Regnskapsåret 2012

Årets avskrivning Balanseført verdi 31.12.2012 Pr 31. desember 2012 Anskaffelseskost

Regnskapsåret 2013

Årets avskrivning Balanseført verdi 31.12.2013 Pr 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12.2013 Forventet levetid

1 663

5 687

7 350

-1 103

-625

-1 728

560

5 062

5 622

5- 10 år

10 - 12år

Avskrives lineært over forventet levetid

Produktrettighetene er ervervet gjennom oppkjøpet av Marimol AS i 2010. Marimol AS ble deretter fusjonert inn i ArcticZymes AS. Rettighetene omfatter en ekskusiv opsjon på kommersiell utnyttelse av de forskningsresultatene som kommer ut av prosjektet MARZymes som er UiT Norges arktiske universitetets satsing på marin bioprospektering. Prosjektet løper foreløpig til utgangen av 2014. For et evt kommersielt salg skal det betales en lisensavgift til UiT. Kostpris for produktrettighetene avskrives over 5 år. Egen produktutvikling gjelder innkjøpte tjenester til utvikling av rSAP som avskrives over 12 år, samt kostnader tilknyttet utvikling av HL-dsDNase med 10 års avskrivingstid, og kostnader til utvikling av Woulgan Biogel som vil bli avskrevet over produktets antatte levetid, jfr note 2.6b. Ledelsen har gjort et estimat over forventede framtidige kontantstrømmer i konsernet. Neddiskontert verdi av disse kontantstrømmene overstiger klart summen av bokført verdi for konsernets anleggsmidler, noe som ikke nødvendiggjør nedskrivninger.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  26


Note 8 Finansielle instrumenter etter kategori Følgende gruppering for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i balansen: Utlån og fordringer

(Beløp i 1.000 kroner)

Tilgjengelig Til virkelig verdi for salg over resultat

Sum

Pr. 31.12.2013 Eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

33

0

33

6 441

0

0

6 441

Kontanter og kontantekvivalenter

33 656

0

0

33 656

Sum

40 097

33

0

40 130

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

9 711

9 711

Tilgjengelig Til virkelig verdi for salg over resultat

Sum

Kundefordringer og andre fordringer

Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forpliktelser

Utlån og fordringer

(Beløp i 1.000 kroner) Pr. 31.12.2012

Eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

67

13

80 8 154

Kundefordringer og andre fordringer

8 154

0

0

Kontanter og kontantekvivalenter

9 379

0

0

9 379

17 533

67

13

17 613

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

8 489

8 489

Sum

Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forpliktelser

Note 9 Kredittverdighet i finansielle eiendeler Kredittrisiko i finansielle instrumenter som ikke er forfalt eller som ikke har vært gjenstand for nedskrivninger, er vurdert ved bruk av eksterne kredittvurderinger: Kontanter og kontantekvivalenter:

Rating (Moody's)

2013

2012

A1

33 656

8 035

Baa1

0

1 344

33 656

9 379

Se note 11 for kredittvurdering av kundefordringer.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  27


Note 10 Finansielle eiendeler 2013

2012

Eiendeler tilgjengelig for salg 01.01

67

99

Andre eiendeler (aksjer) 01.01

13

13

Urealisert tap ført over resultatregnskapet

-34

-32

Nedskrevet som tap

-13

0

33

80

Balanseført verdi 31.12.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av aksjer i Seagarden ASA, ervervet i desember 2007. Aksjeposten er unotert. Virkelig verdi er basert på kapitalutvidelse desember 2013.

Note 11 Kundefordringer og andre fordringer (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Kundefordringer

3 160

3 569

-76

-76

Kundefordringer netto

3 084

3 493

Fordringer innvilget forskningstilskudd

1 249

864

Fordringer Skattefunn

1 946

2 858

34

973

127

-33

6 440

8 155

Avsetning påregnelig tap på kundefordringer

Andre fordringer Fordringer merverdiavgift Kundefordringer og andre fordringer

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er lik balanseført verdi. Det er ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko. Aldersfordeling av kundefordringer i 1000 kr per 31.12.2013: Ikke forfalt

0 – 30 dager

31 – 60 dager

61 – 90 dager

Over 90 dager

Sum

3 029

101

15

11

4

3 160

Forfalte fordringer på rapporteringstidspunktet (utover avsetning tap på fordringer) er i ettertid oppgjort.

Aldersfordeling av kundefordringer i 1000 kr per 31.12.2012: Ikke forfalt

0 – 30 dager

31 – 60 dager

61 – 90 dager

Over 90 dager

Sum

3 286

243

4

7

29

3 569

Forfalte fordringer på rapporteringstidspunktet (utover avsetning tap på fordringer) er i ettertid oppgjort.

Virkelig verdi av konsernets kundefordringer og andre fordringer pr valuta: (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

USD

1 655

2 277

Euro

113

161

NOK

4 672

5 717

Sum

6 440

8 155

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  28


Note 12 Varer (Beløp i 1.000 kroner) Råvarer Varer under tilvirkning

2013

2012

329

240

640

684

Ferdige varer

1 470

1 742

Sum varelager

2 439

2 666

2013

2012

32 538

6 728

3

1 344

1 115

1 307

33 656

9 379

Note 13 Kontanter og kontantekvivalenter (Beløp i 1.000 kroner) Kontanter og bankinnskudd Depositum for husleie (bundet bankinnskudd) Skattetrekkskonto (bundet bankinnskudd) Kontanter og kontantekvivalenter

Note 14 Aksjekapital, overkurs, aksjeopsjoner og annen egenkapital ikke resultatført (Faktisk antall aksjer)

Antall aksjer

Herav egne aksjer

Pr. 1. januar 2011

28 552 816

0

Kjøpt egne aksjer

26 691

26 691

Solgt egne aksjer

-26 691

-26 691

28 552 816

0

10 840 357

0

Kjøpt egne aksjer

23 462

23 462

Solgt egne aksjer

-23 462

-23 462

39 393 173

0

Regnskapsåret 2012:

Pr. 31. desember 2012 Regnskapsåret 2013: Emisjoner

Pr. 31. desember 2013

Samtlige aksjer er fullt innbetalt. Pålydende per aksje er kr 1,00. Det ble i januar 2013 gjennomført en rettet emisjon på 9.500.000 aksjer til kurs kr 4,25. I februar 2013 ble det gjennomført en reparasjonsemisjon med tegning av 1.340.357 aksjer til kurs kr 4,25. I november 2013 kjøpte selskapet 23.462 egne aksjer og videresolgte disse til interesserte ansatte i selskapet med 20% rabatt på markedskurs kr 7,53. I generalforsamlingen den 27. mai 2013 ble styret tildelt tre fullmakter: 1. Emisjonsfullmakt på 3.900.000 aksjer. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret. Fullmakten er ikke benyttet per 31. desember 2013. På den ordinære generalforsamlingen i 2014 vil styret foreslå at det utstedes en ny emisjonsfullmakt på 3.900.000 aksjer gjeldende for 1 år. 2. Fullmakt til å utstede inntil 1.000.000 aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014. Ingen aksjer var utstedt under denne fullmakten per 31. desember 2013. På den ordinære generalforsamlingen i 2014 vil styret foreslå at det utstedes en ny fullmakt på 900.000 aksjer for 1 år.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  29


3. Fullmakt til kjøp av inntil 300.000 egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyeste pris er kr 100,-. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. desember 2013. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014. På den ordinære generalforsamlingen i 2014 vil styret foreslå at det utedes ny fullmakt for kjøp av inntil 300.000 aksjer.

Aksjeopsjoner

Aksjeopsjoner har siden 2010 vært tildelt alle fast ansatte i selskapet. Ordningen er ment som et incentiv om å bli i selskapet, og tildelingen er graderet etter muligheten den ansatte antas å ha for å medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. I 2011 foretok styret en tildeling av opsjoner med 3 års opptjeningstid. Her er det lagt inn et krav om minimum kursstigning på 15% p.a. og det er lagt et tak på kr 40 for mulig fortjeneste per aksje. Netto utstedte opsjoner per 31.12.2013 etter denne tildelingen er 613.500. Administrerende direktør ble ved ansettelse i 2010 tildelt 300.000 opsjoner med kurs lik aksjekursen ved tiltredelse; kr 6,60. Frist for utøvelse av første tredjedel var 10. mars 2013. Disse opsjonene er utløpt, mens andre del ble erklært den 10. mars 2014, og siste tredjedel kan utøves innen 10. mars 2015. Det vises til note 22 hva gjelder kostnadsført beløp for opsjoner.

2013

Per 1. januar

2012

Gjennomsnittlig utøvelseskurs

Antall opsjoner

Gjennomsnittlig utøvelseskurs

Antall opsjoner

12,56

1 097 750

13,22

1 154 500

0

13,96

52 500

Årets tildeling ansatte Forspilt

13,96

-75 000

0

0

0

Utøvet Utløpt

13,67

-209 250

20,14

-109 250

Per 31. desember

12,15

813 500

12,56

1 097 750

Utløpsdato, kurs og antall opsjoner ved årsslutt Gjennomsnittlig utøvelseskurs Utløpsdato

Antall opsjoner 2013

2013, 10. mars 2013, 30. september 2014, 10. mars

2012

6,60

100 000

20,14

109 250

6,60

100 000

100 000

2015, 10. mars

6,60

100 000

100 000

2015, 31. mars

13,96

613 500

688 500

813 500

1 097 750

100 000

309 250

Antall utøvbare opsjoner per 31.12

Virkelig verdi av opsjonene er beregnet ut fra Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, utøvelseskursene vist over, 56 % volatilitet (2012: 56%), forventet utbytte på 0 % (2012: 0 %), forventet løpetid på 1 til 4 år, årlig risikofri rente på 2,7% (2012: 2,1 %). Volatiliteten er estimert i samråd med en markedsaktør og markedsdata fra siste forløpne år. Virkelig verdi kostnadsføres over opptjeningsperioden. Per 31.12.2013 er det kostnadsført TNok 12 275. Konsernet har ingen juridisk eller underforståtte forpliktelser til å kjøpe tilbake eller gjøre opp opsjonene kontant med mindre generalforsamlingen ikke skulle fornye sin fullmakt til styret om å utstede nye aksjer.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  30


Aksjonærinformasjon: De 20 største aksjonærene per 31.12.2012:

De 20 største aksjonærene per 31.12.2013: Aksjer

Aksjer Eierandel

Eierandel

SEB Enskilda ASA, Egenhandelskonto

4 975 514

12,63 %

Tellef Ormestad

2 768 375

Storebrand Vekst

1 819 564

Progusan AS

SEB Enskilda ASA, Egenhandelskonto

3 607 539

12,63 %

7,03 %

Ludwig Mack AS

1 866 640

6,54 %

4,62 %

Tellef Ormestad

1 157 955

4,06 %

1 000 026

2,54 %

Progusan AS

930 026

3,26 %

Verdipapirfondet DNB

900 000

2,28 %

Nordea Bank Denmark

786 618

2,75 %

Nordea Bank Denmark

786 618

2,00 %

Verdane Private Equity AS

724 055

2,54 %

MP Pensjon

750 332

1,90 %

Bras Kapital AS

531 138

1,86 %

Espen Sagvolden Landgraff

738 805

1,88 %

Gardd McGillan Co AS

500 000

1,75 %

Verdane Private Equity AS

724 055

1,84 %

Espen Sagvolden Landgraff

450 000

1,58 %

Herseth AS

681 236

1,73 %

Jan Raa

422 600

1,48 %

Hartvig Wennberg AS

666 033

1,69 %

Hartvig Wennberg AS

383 633

1,34 %

Steinar Hofstad

500 000

1,27 %

MP Pensjon

350 332

1,23 %

SAF Invest AS

500 000

1,27 %

Tarago AS

344 787

1,21 %

Pro AS

429 258

1,09 %

Arne Kjetil Kyrkjebø

317 277

1,11 %

Jan Raa

417 600

1,06 %

Euro Hage og Anlegg AS

277 777

0,97 %

Clearstream Banking

406 161

1,03 %

Avanza Bank AB Meglerkto.

275 333

0,96 %

Euro Hage og Anlegg AS

406 024

1,03 %

Pro AS

273 989

0,96 %

Arne Kjetil Kyrkjebø

388 137

0,99 %

Tempo Primo Holding AS

237 070

0,83 %

Tarago AS

344 787

0,88 %

Holstein AS

236 010

0,83 %

Middelboe AS

323 794

0,82 %

STA Holding AS

226 006

0,79 %

19 526 319

49,58 %

Sum 20 største

13 898 785

48,68 %

Sum 20 største

Note 15 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Leverandørgjeld

4 635

1 500

Offentlige avgifter og trekk

1 628

1 837

Påløpt lønn, feriepenger

4 128

3 909

865

3 083

11 256

10 328

Påløpte kostnader Sum

Balanseført verdi av kortsiktig gjeld er tilnærmet lik virkelig verdi. Virkelig verdi av konsernets leverandørgjeld og annen gjeld pr valuta: (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

GBP

145

157

USD

787

34

EUR

91

5

NOK

10 226

10 103

6

30

11 256

10 328

Andre valuta Sum

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  31


Note 16 Lån Selskapet har en konsernkontokreditt i DNB på MNOK 10. Som sikkerhet for kreditten er det stillet pant i fordringer, varelager og driftstilbehør. Vilkårene for kreditten inneholder et krav om at konsernets egenkapitalandel skal overstige 40% og at verdien av omløpsmidlene skal være større enn verdien av kortsiktig gjeld. Konsernkontokreditten var ubenyttet per 31.12.2013.

Note 17 Utsatt skattefordel Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen forutsatt at den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Midlertidige forskjeller: (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Endring

-71 730

-88 703

16 973

-76

-46

-30

0

-340

340

50 589

63 236

-12 647

123

189

-66

Regnskapsmessig merverdi driftsmidler eliminert i konsern

87 810

110 929

-23 120

Sum midlertidige forskjeller

66 715

85 265

-18 550

Ligningsmessig underskudd til fremføring

-314 338

-284 583

-29 755

Grunnlag utsatt skattefordel

-247 624

-199 318

-48 306

-66 858

-55 809

-13 526

Driftsmidler Fordringer Regnskapsmessige avsetninger Gevinst- og tapskonto Pensjonsmidler

Utsatt skattefordel, 27 %

Konsernet har unnlatt balanseføring av utsatt skattefordel på MNOK 66,9 knyttet til midlertidige forskjeller og ligningsmessig underskudd til fremføring, da det under IFRS er et krav til å bevise historisk at virksomheten kan anvende ligningsmessig underskudd til fremføring.

Note 18 Skattekostnad (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Resultat før skattekostnad

-22 995

-24 318

Elimineringer i konsernets resultat

-23 120

-23 120

Ikke fradragsberettigede kostnader

11

31

Ikke skattepliktige inntekter

-4 760

-2 875

Emisjonskostnader

-2 812

0

0

33

Fradrag fremførbart underskudd

-8 887

-11 780

Endring i midlertidige forskjeller

18 550

21 541

-44 012

-40 488

0

0

Regnskapsmessig nedskrivninger aksjer

Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt

Det beregnes ikke betalbar skatt. Utsatt skatt balanseføres ikke og årets skattekostnad utgjør således NOK 0.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  32


Note 19 Pensjoner Det er etablert en pensjonsordning basert på lønnsavhengige innskudd til et pensjonsselskap. Balanseført pensjonspremiefond er vurdert til virkelig verdi. 31. desember 2013 utgjør dette TNOK 124. Beløpet kan anvendes til betaling av fremtidige pensjonsinnskudd. Pensjonspremiefondet ble etablert under tidligere ytelsesbaserte ordning, og det tilføres midler dersom ansatte trer ut av ordningen før det er gått 12 måneder. Innskuddene i ordningen er 5% for lønn mellom 1 og 6 G, og 8% for lønn mellom 6 og 12 G. Per 31. desember 2013 betalte selskapet for 30 medlemmer i ordningen. (Beløp i 1.000 kroner) Netto pensjonskostnad resultatført

2013

2012

934

882

Note 20 Andre inntekter/tap (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Offentlig tilskudd FoU (note 25)

4 043

3 572

Tilskudd Skattefunn (note 25)

1 946

2 157

0

0

Nedskrivning aksjer

-46

-33

Kursdifferanser valuta

407

-188

6 350

5 508

2013

2012

228

135

Andre varekostnader

2 278

1 643

Sum varekostnader

2 506

1 778

2013

2012

24 379

19 344

Gevinst avgang anleggsmidler

Sum andre inntekter

Note 21 Varekostnader (Beløp i 1.000 kroner) Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdige varer

Note 22 Lønnskostnader (Beløp i 1.000 kroner) Lønninger og honorarer Arbeidsgiveravgift

1 937

1 828

-1 112

-325

Pensjonskostnader (note 19)

385

1 370

Sum lønnskostnader

882

766

Antall ansatte 31.12.

33

35

30,5

33,0

Aksjeopsjoner egenkapitalbasert (note 14)

Antall årsverk

Konsernselskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapenes pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  33


Note 23 Andre driftskostnader (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

262

823

Kjøp av eksterne tjenester

6 109

6 103

Patent- og lisenskostnader

3 092

2 777

Markedsføring

Leie og drift av lokaler

6 222

6 277

Annet

4 542

5 306

20 227

21 286

Sum andre driftskostnader

Note 24 Forsknings- og utviklingskostnader I tråd med konsernets regnskapsprinsipper (note 2.6.b) er det vurdert at blant de løpende utviklingsprosjektene er det kun utviklingen av Woulgan Biogel som oppfyller kriteriene for balanseføring i henhold til IFRS per 31.12.2013. (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

12 312

14 145

4 005

4 708

Ikke balanseførte forsknings- og utviklingskostnader: Lønnskostnader Kjøp av eksterne tjenester Andre driftskostnader

2 761

2 370

Avskrivninger

1 902

1 735

20 980

22 958

Sum ikke balanseførte FoU-kostnader

Note 25 Offentlige tilskudd Tilskudd til forsknings- og utviklingsaktiviteter er inntektsført og inngår i posten andre inntekter (note 20). Disse har følgende kilder: (Beløp i 1.000 kroner)

Støtte tom.

2013

2012

Development of new marine enzymes for research and diagnostics

2014

2 900

2 591

Functionalization of enzymes from marine bioprospecting

2016

565

0

Støtte til Eurostar-søknad

2012

Fra Norges Forskningsråd

93

Innovasjon Norge Investeringstilskudd produksjons- og analyseutstyr

2014

378

88

Støtte til etablerering av ISO 13485

2014

200

800

Skattefunn

1 946

2 157

Sum offentlige tilskudd

5 989

5 729

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  34


Note 26 Finansinntekter og -kostnader (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Renteinntekter bankinnskudd

737

201

Andre finans- og renteinntekter

191

294

Andre finans- og rentekostnader Finansinntekter, netto

-3

-87

926

408

Note 27 Resultat per aksje Resultat per aksje er beregnet ved å dele årsresultatet på et veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 14) (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer

-22 889

-24 318

Årsresultat fra videreført virksomhet

-22 889

-24 318

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer ( i tusen aksjer)

38 087

28 553

Veid snitt av antall utstedte aksjer og opsjoner ( i tusen aksjer)

38 901

29 651

-0,60

-0,85

Resultat per aksje (NOK per aksje)

Siden selskapets årsresultat er negativt, er resultat per aksje og utvannet resultat per aksje sammenfallende.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  35


Note 28 Nærstående parter og godtgjørelser Styremedlem Olav Flaten ble valgt på generalforsamlingen 27. mai 2013. Olav Flaten eier og driver selskapet Hunemo AS. Hunemo AS er rådgiver for Biotec BetaGlucans AS og har i 2013 fakturert tjenester for kr 180.419 inkl mva hvorav kr 148.024 er fakturert før 27.mai. Styremedlem Gunnar Rørstad, hovedaksjonær i Progusan AS som pr 31.12.13 eide 2,54% av selskapet, har fått dekket sine reiseutgifter på lik linje med øvrige styremedlemmer. Konsernet har ut over dette ikke hatt transaksjoner med nærstående parter. Godtgjørelse utbetalt til styret og ledende ansatte: 2013

(Beløp i 1.000 kroner)

Lønn/ honorar

2012 Utbetalt Pensjonsbonus utgifter

Andre ytelser

Lønn/ honorar

Erik Thorsen, styreleder

304

225

Svein Mathisen, tidl. styreleder

115

275

Olav Flaten, styremedlem

Utbetalt Pensjonsbonus utgifter

Andre ytelser

3

99

Ingrid Alfheim, styremedlem

168

150

1

Gunnar Rørstad, styremedlem

203

200

2

Kjersti Grimsrud, styremedlem

162

150

2

Olav Lanes, ansattvalgt medl Gerd Nilsen, ansattvalgt medl

733 716

40

7

37

12

Svein Lien, adm. direktør

2 594

475

68

23

2 603

447

67

39

Rolf Engstad, forskningsdirektør Biotec BetaGlucans AS

1 108

197

74

16

1 086

102

71

24

996

74

70

23

959

69

67

38

Arvid Vangen, økonomi-og administrasjonssjef

Det vises til note 14 hva gjelder opsjoner til ledende ansatte og til note 30 hva gjelder lederlønnspolitikk. Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte i konsernet. Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår diverse definerte mål (Key Performance Indicators) for inneværende år. Maksimal bonus for 2013 er 50% av lønn for Svein Lien, 25% av lønn for Rolf Engstad , og 15% for Arvid Vangen. Kriteriene for utbetaling av bonus for 2013 er delvis oppfylte. Det er gjort avsetning i regnskapet for bonus etter beste estimat.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  36


Aksjer eiet eller kontrollert av styremedlemmer og ledende ansatte per 31.12.2013: Opsjoner

Aksjer*

Erik Thorsen, styreleder

23 500

Ingrid Alfheim, styremedlem

10 876

Gunnar Rørstad, styremedlem

1 070 733

Kjersti Grimsrud, styremedlem

23 500

Gerd Nilsen, ansattvalgt styremedlem Svein Lien, adm. direktør

25 000

10 534

200 000

299 117

Rolf Engstad, forskningsdirektør

50 000

269 062

Arvid Vangen, økonomi- og administrasjonssjef

50 000

196 373

2013

2012

405

311

10

66

0

47

35

60

449

484

* Inkluderer aksjer eiet av nærstående.

Revisor

Revisjonskostnader utgjør: (Beløp i 1.000 kroner) Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum

EY ble valgt som ny revisor på generalforsamlingen 27. mai 2013. Beløpene for 2013 gjelder kostnader til både nyvalgt og avtroppende revisor.

Note 29 Hendelser etter balansedagen I februar 2014 meldte selskapet at det var inngått avtale som muliggjør leveranser til dyrehelse- og akvakulturmarkedet. I mars mottok selskapet melding om at MHRA hadde sluttført sitt arbeid rundt klassifisering av Woulgan Biogel, og at saken var oversendt DNV Nemko Presafe AS for utsending av CE-merke. Den 27. mars ble det foretatt en rettet emisjon på 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 etter at Svein Lien hadde erklært sin opsjon på siste dag for utøvelse.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  37


Note 30 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (lederlønnspolitikk) 1. Om erklæringen Etter allmennaksjelovens § 6-16a skal styret ut­arbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte og redegjøre for den lederlønnspolitikk som har vært ført i det foregående regnskapsår. Erklæringen inneholder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, herunder hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Retnings­linjene er kun veiledende for styret. Dersom styret i en avtale fraviker retningslinjene for lønnsfastsettelse, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen. Tildelte aksjeopsjoner omtalt i punkt 2.5 er bindende for styret og selskapet frem til utløpsdato for opsjonene. Biotec Pharmacon ASA definerer personer i stillingene konsernsjef, økonomi- og administrasjonssjef, forsk­ ningsdirektør Biotec BetaGlucans og admini­strerende direktør ArcticZymes som ledende ansatte. 2. Retningslinjer for lønn og andre ytelser for 2014 2.1 Hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk Hovedprinsippet bak selskapets lederlønnspolitikk er at den skal fremme verdiskaping i selskapet og bidra til sammenfallende interesser mellom eierne og ledende ansatte. Lederlønn skal ikke være av en slik art eller ha et omfang som kan skade selskapets reno­mmé. En vil søke ordninger som stimulerer til langsiktig verdi­ skaping i selskapet, samtidig som kompensa­sjonsordningene skal være konkurransedyktige med ordninger i sammenlignbare selskap. Styret har oppnevnt et kompensasjonsutvalg som ­fungerer som et forberedende organ i forbindelse med styrets ansvar for fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder (konsernsjef), og for fastsettelse av retningslinjer for lønn til andre ledende ansatte. Så lenge selskapet er i en utviklingsfase og har små muligheter til regnskapsmessig overskudd på grunn av stor forskningsinnsats på produkter som ikke er klar for kommersialisering, vil styret tildele et rimelig antall aksjeopsjoner til flest mulig av de ansatte. 2.2 Fastsettelse av lønn Det er selskapets politikk at lederlønningene i all hovedsak skal komme til uttrykk i en fast månedslønn som reflekterer det nivå vedkommendes stilling og erfaring innebærer. Basislønn til ledende ansatte består av en fast lønn som fastsettes på individuell basis. Fast lønn bestemmes ut fra følgende: ∙∙ Leders erfaring og kompetanse ∙∙ Ansvarsområde ∙∙ Konkurransesituasjon Andre kriterier kan bli lagt vekt på ut fra den enkelte virksomhets oppgaver. Konsernsjefens godtgjørelse fastsettes av styret. Lønnsreguleringen for øvrige ledende ansatte fastsettes av konsernsjefen i samråd med styrets kompensasjonskomite. Lønnsfastsettelsen for ledende ansatte skal følge de samme prinsipper som gjelder for øvrige ansatte hva gjelder årlige rammer for lønnsregulering, vurdering av individuell prestasjon og tidspunkt for regulering. 2.3 Naturalytelser Ledende ansatte får ytelser som fri tilgang til telekommunikasjon og tidsskrifter basert på behov. 2.4 Bonus og annen variabel lønn Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte i konsernet. Maksimal bonus Konsernsjef - CEO (jfr. pkt 3)

50 % av årslønn

Forskningsdirektør Biotec BetaGlucans AS

25 % av årslønn

Økonomi- og administrasjonssjef

15 % av årslønn

Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår definerte mål (Key Performance Indicators) og bestemmes av styret. I 2013 ble det utbetalt bonus på bakgrunn av de mål (KPI) som ble oppnådd i 2012. Samlet bonustil­ deling utgjorde i gjennomsnitt 47 % av maksimal bonus. Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  38


2.5 Tildelte opsjoner til ledende og andre ansatte Konsernsjef (CEO) Svein W. F. Lien mottok ved ansettelse den 10.03.2010 følgende aksjeopsjoner: ∙∙ Opsjon til å erverve 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 med utøvelse fra 10.03.2011 til 10.03.2013. Opsjonen utløp uten utøvelse. ∙∙ Opsjon til å erverve 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 med utøvelse fra 10.03.2012 til 10.03.2014. Opsjonen ble utøvet 10.03.2014. ∙∙ Opsjon til å erverve 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 med utøvelse fra 10.03.2013 til 10.03.2015. Strike kurs tilsvarer aksjekursen på tildelingsdatoen. Styret vedtok i 1. kvartal 2011 en ny opsjonstildeling til alle ansatte, denne gangen med 3 års opptjeningstid. Hovedprinsipp for denne opsjonsordningen er at utøvelseskursen skal være høyere enn markedskurs ved tildeling (15 % årlig vekst), ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet og ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Det gir en innløsningskurs på kr 13,96 per aksje ved tidligste erklæring 01.04.2014. Siste dato for erklæring er 31.03.2015. Maksimal gevinst per aksje er satt til 40 kr. Per 31.12.2013 var det 613.500 opsjoner utestående under dette programmet. Ledende ansatte, dvs. forskningsdirektør R. Engstad innehar 50.000 opsjoner og økonomi- og administra­ sjonssjef A. Vangen 50.000 innehar opsjoner. Totalt antall utestående opsjoner pr 31.12.2013 gir rett til erverv av 813.500 aksjer (inklusive opsjoner tildelt til CEO i forbindelse med ansettelse), se nærmere detaljer i note 14 til årsregnskapet. Styret vil fra år til år be generalforsamlingen om fullmakt til å utstede tilstrekkelig antall nye aksjer, eventuelt kjøpe egne aksjer i markedet, i forhold til de opsjoner som kan bli erklært i samme periode. 2.6 Nye opsjoner Styret ønsker i 2014 å videreføre ordningen med å tildele opsjoner til alle fast ansatte hovedsakelig i henhold til tilsvarende prinsipper som tidligere, se punkt 2.5. Styret foreslår tildeling av inntil 240.000 opsjoner for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015. Tildeling til ledende ansatte utenom CEO, vil inngå i denne ordningen. Tildeling vil skje til markedskurs på tildelingstidspunktet og opsjonene skal kunne utøves i perioden 24 til 36 måneder fra tildelingsdato. 2.7 Pensjon Pensjonsordninger skal i utgangspunktet være de samme for ledere som fastsatt generelt for ansatte i virksomheten. Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning. 2.8 Etterlønn I ansettelsesavtalene for konsernsjef Svein W. F. Lien i Biotec Pharmacon ASA er det avtalt rett til 6 måneders etterlønn utover oppsigelsestiden dersom selskapet avvikler ansettelsesforholdet. Direktør IPR/Forretningsutvikling Alexander Bjørnå i Biotec Pharmacon ASA har avtale om 3 måneders etterlønn på tilsvarende vilkår. Det er ikke etablert etterlønnsordninger for andre ansatte. 2.9 Andre variable elementer Det er ikke variable elementer i selskapets godtgjørelse til ledende ansatte utover bonus. 3. Lønnspolitikken i foregående regnskapsår 2013 Biotec Pharmacon ASA har i foregående år hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. Prinsippene beskrevet ovenfor er de samme prinsippene som ble benyttet i forbindelse av lønnsjusteringen og tildeling av andre ytelser i 2013. Lønn til konsernsjefen ble ikke endret i 2013. Hans maksimale bonus ble med virkning fra 2013 endret fra 40% til 50% av årslønnen. Stillingen som adm. dir. i ArcticZymes AS betjenes inntil videre av konsernsjefen.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  39


Resultatregnskap – Morselskap 1. januar til 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Note

2013

2012

5

11 228

7 617

Biotec Pharmacon ASA

6

200

800

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

6

-16

-34

11 412

8 383

1

0

10 246

9 222

31

136

1

244

271

1, 7

6 512

7 607

Sum driftskostnader

17 034

17 236

Driftsresultat

-5 622

-8 853

Salgsinntekt Fremmedfinansiering

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekt

ÅRSRAPPORT 2013

Varekostnader Lønnskostnader

7, 16

Salg, markedsføring og patentkost Avskrivninger Andre driftskostnader

Finansinntekter

12

2 322

928

Finanskostnader

12

-898

-191

Netto finansposter

1 424

737

Resultat før skatt

-4 197

-8 116

0

0

-4 197

-8 116

-4 197

-8 116

0

0

Skattekostnad

2

Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Overføring udekket tap

Oppstilling over andre inntekter og kostnader (Beløp i 1.000 kroner) Årsresultat

2013

2012

-4 197

-8 116

0

0

-4 197

-8 116

Andre inntekter og kostnader: Andre inntekter og kostnader etter skatt Årets totalresultat

Note 1-17 er en integrert del av årsregnskapet.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  40


Balanse – Morselskap Per 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Note

2013

2012

274

193

174 537

174 537

148

268

174 959

174 998

EIENDELER Biotec Pharmacon ASA

Anleggsmidler

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.

1

Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap

9, 10

Andre langsiktige fordringer og aksjer

ÅRSRAPPORT 2013

14,15,16

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer

4, 10, 14

937

552

Andre fordringer

4, 10, 14

349

656

3, 10, 13, 14

59 932

20 255

61 218

21 463

236 177

196 461

39 393

28 553

Overkurs

55 612

23 229

Annen innskutt egenkapital

41 884

41 497

95 961

100 158

232 851

193 437

341

185

661

859

2 323

1 980

3 325

3 024

236 177

196 461

Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital

8

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld

14

Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

11, 14

Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

Note 1-17 er en integrert del av årsregnskapet.

Erik Thorsen Styreleder

Olav Flaten Styremedlem

Ingrid Alfheim Styremedlem

Tromsø, 27. mars 2014 Gunnar Rørstad Kjersti Grimsrud Styremedlem Styremedlem

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  41

Gerd Nilsen Ansattvalgt styremedlem

Svein W. F. Lien Adm. direktør


Kontantstrømoppstilling – Morselskap 1. januar til 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Noter

2013

2012

-4 197

-8 116

244

271

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Biotec Pharmacon ASA

Resultat etter skattekostnad

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Ordinære avskrivninger

1

Nedskrivning aksjer

15 46 ÅRSRAPPORT 7 387 2013

Aksjeopsjoner ansatte

0 385

Økning (-) nedgang (+) i kundefordringer

4

-78

2 979

Økning (+) nedgang (-) i leverandørgjeld

14

155

-473

145

-1 607

-3 298

-6 561

-325

0

75

103

-250

103

43 260

0

Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler

1

Endring i langsiktige fordringer Netto likviditetsendring fra investeringer Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrømmer fra emisjoner Kjøp av egne aksjer

8

-177

-159

Salg av egne aksjer

8

141

126

Netto likviditetsendring fra finansieringsaktiviteter

43 224

-33

Endringer i kontanter og kontantekvivalenter

39 677

-6 491

Likviditetsbeholdning 1.1.

20 255

26 745

Likviditetsbeholdning 31.12.

59 932

20 255

Note 1-17 er en integrert del av årsregnskapet.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  42


Endring i egenkapital – Morselskap Annen Sum innskutt innskutt Overkurs egenkapital kapital

Aksjekapital

Egne aksjer

28 553

0

23 262

41 112

Kjøp av egne aksjer

0

-27

-132

0

Salg av egne aksjer

0

27

99

0

Aksjeopsjoner ansatte

0

0

0

385

Årsresultat

0

0

0

28 553

0

Emisjon

9500

Reparasjonsemisjon

(Beløp i 1.000 kr) Biotec Pharmacon ASA

Egenkapital per 01.01.2012

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Annen egenkapital

Sum

92 927

108 274

201 201

-159

0

-159

ÅRSRAPPORT 126 0 2013

126

385

0

385

0

0

-8 116

-8 116

23 229

41 497

93 279

100 158

193 437

0

28 369

0

37 869

0

37 869

1340

0

4 050

0

5 391

0

5 391

Kjøp av egne aksjer

0

-23

-177

0

-200

0

-200

Salg av egne aksjer

0

23

141

0

164

0

164

Aksjeopsjoner ansatte

0

0

0

387

387

0

387

Årsresultat

0

0

0

0

0

-4 197

-4 197

39 393

0

55 612

41 884

136 890

95 961

232 851

Egenkapital per 31.12.2012

Egenkapital per 31.12.2013

Selskapets aksjekapital består av 39.393.173 aksjer per 31.12.2013.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  43


Noter til regnskapet – Morselskap Regnskapsprinsipper Biotec Pharmacon ASA har valgt å benytte seg av adgangen til å anvende forenklet IFRS i selskapsregnskapet. Reglene om dette er hjemlet i regnskapsloven § 3-9. Biotec Pharmacon ASA

Forenklet anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet innebærer at vurderingsregler og regnskapsprinsipper som er lagt til grunn i konsernregnskapet også gjelder for morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Det vises i denne sammenheng til konsernregnskapets prinsippnoter. Når det gjelder oppstillingsplan og noteinformasjon, ÅRSRAPPORT hjemler forenklet anvendelse av IFRS at disse kan være i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Oppstillingsplanen og noteinformasjonen for morselskapet er således gjort opp2013 i samsvar med dette, med unntak av utvidet resultat som er i henhold til IFRS.

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap behandlet i henhold til kostmetoden.

Note 1 Avskrivninger varige driftsmidler (Beløp i 1.000 kroner)

Kontorutstyr og diverse løsøre

Totalt

2 718

2 718

Årets tilgang

325

325

Årets avgang

0

0

Kostpris 31.12.2013

3 043

3 043

Akk. avskrivninger

2 770

2 770

Bokført verdi 31.12.2013

274

274

Årets avskrivninger

244

244

Kostpris 1.1.2013

Avskrivningssats

20-33%

Leie av lokaler

1 132

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  44


Note 2 Skattekostnad (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Endring

Driftsmidler

12 272

15 442

3 170

Gevinst- og tapskonto

50 589

63 236

12 647

115

189

75

62 975

78 867

15 892

Fremførbart skattemessig underskudd

-201 182

-210 069

-8 887

Totalt grunnlag utsatt skattefordel

-138 208

-131 202

7 006

0

0

0

Årets resultat før skattekostnader

-4 197

-8 116

Permanente forskjeller

-2 809

45

Endring midlertidige forskjeller

15 893

19 850

8 887

11 780

-8 887

-11 780

Grunnlag skatt

0

0

Endring utsatt skattefordel

0

0

Årets skattekostnad

0

0

Midlertidige forskjeller

Pensjonsfond Sum midlertidige forskjeller

Utsatt skattefordel (27%)

Inntekt før fremførbart underskudd Bruk av fremførbart underskudd

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i 2012 og 2013.

Note 3 Kontanter og kontantekvivalenter (Beløp i 1.000 kroner) Kontanter og bankinnskudd

2013

2012

59 411

18 254

0

1 345

521

655

59 932

20 255

Depositum for husleie (bundet bankinnskudd) Skattetrekkskonto (bundet bankinnskudd) Kontanter og kontantekvivalenter

Se for øvrig note 14.

Note 4 Kundefordringer og andre fordringer (Beløp i 1.000 kroner) Kundefordringer

2013

2012

937

552

0

0

937

552

Avsetning påregnelig tap på kundefordringer Kundefordringer netto Andre fordringer Sum kundefordringer og andre fordringer

349

657

1 286

1 208

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er lik balanseført verdi. Fordringer med forfall senere enn ett år: Pensjonspremiefond TNOK 114. Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Det er ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  45


Note 5 Salgsinntekter Geografisk fordeling salg:

2013

Norge

%

MNOK

%

MNOK

100,0 %

11,2

100,0 %

7,6

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

100,0 %

11,2

100,0 %

7,6

Europa Sum

2012

Note 6 Andre driftsinntekter/fremmedfinansiering (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Andre driftsinntekter

-16

-34

Annen driftsinntekt

-16

-34

Innovasjon Norge, bedriftsutviklingstilskudd

200

800

Fremmedfinansiering FoU

200

800

Andre driftsinntekter er i sin helhet netto valutatap/gevinst i 2013 og 2012.

Note 7 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Lønninger/honorarer

8 330

7 521

Arbeidsgiveravgift

761

789

Pensjonskostnader

350

323

Andre ytelser

805

589

10 246

9 222

Sum

2013: 6,9 årsverk fordelt på 3,6 menn og 3,3 kvinner. For 2012: 7,9 årsverk fordelt på 3,9 menn og 4,0 kvinner. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven. Revisors godtgjørelse: Revisjonskostnadene eks. MVA utgjør: (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

238

241

Andre attestasjonstjenester

4

0

Skatterådgivning

0

47

21

33

263

321

Lovpålagt revisjon

Andre tjenester utenfor revisjon Sum

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  46


Godtgjørelse utbetalt til styret og ledende ansatte: 2013 (Beløp i 1.000 kroner)

2012

Lønn/ Utbetalt Pensjons- Andre honorar bonus utgifter ytelser

Lønn/ Utbetalt Pensjonshonorar bonus utgifter

Erik Thorsen, styreleder

304

225

Svein Mathisen, tidl. styreleder

115

275

Olav Flaten, styremedlem

Andre ytelser 3

99

Ingrid Alfheim, styremedlem

168

150

1

Gunnar Rørstad, styremedlem

203

200

2

Kjersti Grimsrud, styremedlem

162

150

2

Olav Lanes, tidl ansattvalgt medl

31

75

2

Gerd Nilsen, ansattvalgt styremedl

45

Svein Lien, adm. direktør Arvid Vangen, økonomiog adm.sjef

2 594

475

68

23

2 603

447

67

39

996

74

70

23

959

69

67

38

Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår diverse definerte mål (Key Performance Indicators) for aktuelt år. Maksimal bonus er 50% av lønn for Svein Lien og 15% for Arvid Vangen. Kriteriene for utbetaling av bonus for 2013 er delvis oppfylte. Det vises til note 14 i konsernregnskapet hva gjelder aksjeopsjoner knyttet til selskapets ansatte og til note 29 i konsernregnskapet for forhold som gjelder adm.direktør. Det er ikke ytet lån, forskuddsbetaling eller sikkerhetsstillelser til ledende ansatte i selskapet.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  47


Note 8 Aksjekapital (Faktisk antall aksjer, beløp i 1.000 kroner) Per 1. januar 2012

Antall aksjer

Herav egne aksjer

28 552 816

Ordinær aksjekapital 28 553

Kjøpt egne aksjer

0

16 691

0

Solgt egne aksjer

0

-16 691

0

28 552 816

0

28 553

Kjøpt egne aksjer

0

23 462

0

Solgt egne aksjer

0

-23 462

0

Per 31. desember 2012

Rettet emisjon

9 500 000

9 500

Reparasjonsemisjon

1 340 357

1 340

Per 31. desember 2013

39 393 173

0

39 393

I generalforsamlingen den 27. mai 2013 ble styret tildelt tre fullmakter: 1. Emisjonsfullmakt på 3.900.000 aksjer. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven §10–4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret. Fullmakten er ikke benyttet per 31. desember 2013. På den ordinære generalforsamlingen i 2013 vil styret foreslå at emisjonsfullmakten på 3.900.000 aksjer fornyes for 1 år. 2. Fullmakt til å utstede inntil 1.000.000 aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014. Ingen aksjer var utstedt under denne fullmakten per 31. desember 2013. På den ordinære generalforsamlingen i 2014 vil styret foreslå at det utstedes en ny fullmakt på 900.000 for 1 år. 3. Fullmakt til kjøp av inntil 300.000 egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyeste pris er kr 100,-. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. ­desember 2013. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014. På den ordinære general­forsamlingen i 2014 vil styret foreslå at det utstedes ny fullmakt for kjøp av inntil 300.000 aksjer. Det vises til konsernregnskapets note 14 for oversikt over selskapets største aksjeeiere.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  48


Note 9 Aksjer i datterselskap (Beløp i 1.000 kr)

Aksjekapital Hovedkontor inkl overkurs

Eierandel

Bokført verdi

Resultat

Egenkapital

ArcticZymes AS

Tromsø

42 500

96 %

42 500

-8 560

21 468

Biotec BetaGlucans AS

Tromsø

132 037

100 %

132 037

-32 435

52 822

Note 10 Konsernmellomværende (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Fordringer på datterselskaper per 31.12.:

1 197

552

13

274

31 079

17 022

Gjeld til datterselskaper per 31.12.: Solidaransvar for lånegjeld i datterselskapet Biotec BetaGlucans til DNB i konsernkontoforhold

Selskapet har inngått serviceavtaler med datterselskapene ArcticZymes AS og Biotec BetaGlucans AS som innebærer at datterselskapene kjøper tjenester innenfor ledelse, økonomi, administrasjon, kvalitetssikring og IPR fra mor.

Note 11 Annen kortsiktig gjeld (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

827

845

Påløpte kostnader

1 497

1 135

Annen kortsiktig gjeld

2 323

1 980

Påløpt lønn, feriepenger

Det vises til note 14 i konsernnotene for nærmere informasjon hva gjelder opsjoner. Balanseført verdi av kortsiktig gjeld er tilnærmet lik virkelig verdi.

Note 12 Finansinntekter og -kostnader (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

Renteinntekter

2 322

647

Renteinntekter pengemarkedsfond

0

273

Andre renteinntekter

0

7

Sum finansinntekter

2 322

928

Rentekostnader

-898

-158

Sum finanskostnader

-898

-159

1 424

769

Netto finansposter

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  49


Note 13 Kredittfasilitet Konsernet har en konsernkontokreditt i DNB Bank ASA på MNOK 10. Som sikkerhet for kreditten er det stillet gjennomgående pant i fordringer, varelager og driftstilbehør. Vilkårene for kreditten inneholder et krav om at konsernets egenkapitalandel skal overstige 40% og at verdien av omløpsmidlene skal være større enn verdien av kortsiktig gjeld. Konsernkontokreditten var ubenyttet per 31.12.2013.

Note 14 Finansielle instrumenter etter kategori Følgende gruppering for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i balansen: Utlån og Tilgjengelig for Til virkelig verdi fordringer salg over resultat

(Beløp i 1.000 kroner)

Sum

Pr. 31.12.2013 Eiendeler Finansielle eiendeler

0

33

0

33

1 183

0

0

1 183

Kontanter og kontantekvivalenter

59 932

0

0

59 932

Sum

61 115

33

0

61 148

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

1 837

1 837

Utlån og Tilgjengelig for Til virkelig verdi fordringer salg over resultat

Sum

Kundefordringer og andre fordringer

Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forpliktelser

(Beløp i 1.000 kroner) Pr. 31.12.2012 Eiendeler Finansielle eiendeler

0

67

13

80

1 208

0

0

1 208

Kontanter og kontantekvivalenter

20 255

0

0

20 255

Sum

21 463

67

13

21 543

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

1 320

1 320

Kundefordringer og andre fordringer

Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forpliktelser

Note 15 Finansielle eiendeler 2013

2012

Eiendeler tilgjengelig for salg 01.01

67

99

Andre eiendeler (aksjer) 01.01

13

13

Urealisert tap ført over resultatregnskapet

-34

-32

Nedskrevet som tap

-13

0

33

80

Balanseført verdi 31.12.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av aksjer i Seagarden ASA, ervervet i desember 2007. Aksjeposten er unotert. Virkelig verdi er basert på kapitalutvidelse i desember 2013.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  50


Note 16 Pensjoner Fra 01.01.2005 ble det etablert en ny pensjonsordning basert på lønnsavhengige innskudd gjennom forsikringsselskap. Balanseført verdi av pensjonsinnskudd 31. desember 2013 utgjør TNOK 115. Beløpet kan anvendes til betaling av fremtidige pensjonsinnskudd. (Beløp i 1.000 kroner)

2013

2012

287

275

Netto pensjonskostnad resultatført

Note 17 Hendelser etter balansedagen Den 27. mars ble det foretatt en rettet emisjon på 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 etter at Svein Lien hadde ­erklært sin opsjon på siste dag for utøvelse.

Erklæring fra styret og administrerende direktør

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2013 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste Biotec Pharmacon ASA overbevisning, at årsberetningen omfatter en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskaE-post: info@biotec.no pet og konsernet står overfor. ÅRSRAPPORT Tromsø, 27. mars 2014 2013 Styret i Biotec Pharmacon ASA Erik Thorsen Styreleder

Olav Flaten Styremedlem

Ingrid Alfheim Styremedlem

Kjersti Grimsrud Styremedlem

Gerd Nilsen Styremedlem valgt av ansatte

Svein W. F. Lien Adm. direktør

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  51

Gunnar Rørstad Styremedlem


Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  52


Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  53


Vedtekter for Biotec Pharmacon ASA per 27.03.2014 § 1 NAVN ETC. Selskapets Biotec Pharmacon ASA navn er Biotec Pharmacon ASA. Selskapet er 9294 et allment aksjeselskap. Sykehusveien 23, Postboks 6463, Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

§ 2 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Tromsø. § 3 FORMÅL Selskapets formål er å drive forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av preparater til medisinsk bruk, biokjemikalier for forskning og industriell anvendelse samt produksjon av immunstimulerende midler for konsumenthelsemarkedet. Selskapet skal fremme utvikling av produkter og teknologisk viten innenfor sine virksomhetsområder og kan gjøre investeringer i andre selskaper innenfor disse områdene. § 4 AKSJEKAPITAL Selskapet aksjekapital skal være kroner 39.493.173,fordelt på 39.493.173 aksjer hver pålydende kroner 1,00. § 5 STYRE Selskapets styre skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 4 og maksimalt 7 skal være aksjonærvalgte. Det kan velges personlige varamedlemmer for styremedlemmene dersom generalforsamlingen beslutter dette. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det enkelte styremedlems funksjonstid fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år. Selskapets firma tegnes av styreleder i forening med et annet styremedlem, eller tre av styrets medlemmer i fellesskap.

§ 6 VALGKOMITÉ Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden (valgperioden) for hvert medlem fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år. Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonær­ ÅRSRAPPORT valgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens 2013 medlemmer skal være aksje­ eiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéen. § 7 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen holdes der selskapet har sitt forretningskontor. Alternativt kan generalforsamlingen holdes i Oslo etter beslutning fra styret. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Styrets forslag til årsregnskap med resultatregn skap og balanse, og styrets årsberetning. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. 3. Valg av styre. 4. Valg av valgkomité. 5. Andre saker som etter lov hører til general-­ forsamlingen. § 8 GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON PÅ INTERNETT Dokumenter for saker som skal behandles på general­forsamling, kan legges ut på selskapets hjemmeside www.biotec.no. Dette anses for å tilfredsstille allmenn­aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Omfatter også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  54


Woulgan® Biogel

The effect of SBG

controlled clinical study (1), showing a clear beneficial

ulcers, burns, abrasions and other wounds. The product

effect of SBG treatment in complete healing of diabetic

is a class III medical device containing water, glycerol and

ulcers. A significant statistical effect was apparent as

a gel forming agent CMC, in addition to an ancillary medi-

early as 8 weeks from the start of treatment (figure 1).

cal substance: Soluble Beta-Glucan (SBG). The product

In a diabetic mouse model, Woulgan® Biogel was

has typical hydrogel properties and provides optimal

compared to the identical gel formulation without the

moist wound healing environment, re-hydrates necrotic

medicinal substance SBG, mimicking a typical hydrogel

tissue and aids in autolytic debridement. The novelty of

product. Woulgan® Biogel had positive impacts on all

the product is the component SBG which adds stiffening

the studied parameters and significantly outperformed

(thixotropic) gel qualities giving physical protection of the

the non-SBG containing product as shown on the right in

has been documented in a double blinded placebo

ol and

medi-

early as 8 weeks from the start of treatment (figure 1).

duct

In a diabetic mouse model, Woulgan® Biogel was Macrophages are key players in normal wound healing compared to the identical gel formulation without and provide signal molecules that orchestrate the the

30

66 diabetic ulcers

35

treated with:

30

SBG

20

10

Methylcellulose

(A) Wound Reduction

120

1000 80

40

20 in favor of SBG treatment compared to placebo already at healing

week 80 (1). 0

4

8

12

16

20

Days post wounding

of the

figure 2. closure. on wound

he SBG ogel

ll

med ing ht in

G in

e

t

% Contraction

and the 40 center (Centre) regions of the wounds. The major mode of

10

associated with macrophage activation (2). 0 -10

(A) Wound Reduction

66 diabetic ulcers

35

100

treated with:

30

30

80

SBG

60

Methylcellulose

20

10

40

0

0

Prolifetating cell count (fov)

120

20

0

4

4

8

12

16

20

20

(C) Cell Proliferation

25

15 10

24 0

Marginal

100 in favor of SBG treatment compared to placebo already at healing

160

90

week 8 (1). 80

50

Figure 2 (to the right hand side): The wound closing rate (A), 40

contraction (B), cell proliferation (C) and angiogenesis (D) were studied 30 20 thickness wounds after administration of Woulgan® Biogel, on full 10 hydrogel without SBG or water. Cell proliferation and angiogenesis 0

were-10studied at the edges (marginal), the intermediary (Intermediate) 0

Intermediate

Centre

(D) Angiogenesis

140

70 60

4

8

12

16

20

24

and the center (Centre) regions of the wounds. The major mode of Days post wounding

action of Woulgan® Biogel is shown to be wound contraction in

120 100 80 60 40 20 0

Marginal

(C) with Celleffects Proliferation combination on cell proliferation and angiogenesis associated with macrophage activation (2).

Water

Intermediate

Woulgan Biogel

30 25

15

16

20

diabetic foot showed a statistical significant effect in complete (B) ulcers, Wound Contraction

20

12

5

0

Figure 1: Results from a blinded, randomized clinical trial on 66 Days post wounding

35

8

24

Days post wounding

Angiogensis count (fov)

1).

50

combination with effects on cell proliferation and angiogenesis

% Wound% Area Remaining ulcers healed at week 8

as

60

were studied at the edges (marginal), the intermediary (Intermediate)

20

% Contraction

etic

70 hydrogel without SBG or water. Cell proliferation and angiogenesis

action30of Woulgan® Biogel is shown to be wound contraction in

ting cell count (fov)

ial

100

contraction (B), cell proliferation (C) and angiogenesis (D) were studied 90

50

Årsrapport for Biotec Pharmacon 2013  |  55

Centre

«Woulgan Biogel» without SBG

160 140

24

ealing

prob-

0

diabetic foot ulcers, showed a statistical significant effect in complete

on full80thickness wounds after administration of Woulgan® Biogel,

obial

15 10 5

Figure 1: Results from a blinded, randomized clinical trial on 66

the studied parameters and signifi cantly outperformed wound contraction, increase cell proliferation and the non-SBG containing product as shown onimpact the right in improve angiogenesis which all have positive

40

25 20

60

(B)theWound Contraction Figure 2 (to right hand side): The wound closing rate (A),

bit

30

40

medicinalphases substance SBG, mimicking typical hydrogel different of the wound healingaprocess. SBG in product. Woulgan® Biogel positive impacts on all Woulgan® Biogel has been had demonstrated to increase

vora-

50 40

0

Prolifetating cell count (fov)

single packs or in packs of 10.

70

-10

Angiogensis count (fov)

Woulgan Biogel comes as 4 g tubes in The effect of SBG

effect of SBG treatment complete healing of diabetic The ancillary effects of in the medicinal substance SBG ulcers. A signifi cant statistical effect was apparent as in Woulgan® Biogel

y of

80 60

10

% ulcers healed at week 8

growth.

duct

ening

90

50

% Wound Area Remaining

lem in chronic wounds, and would also reduce microbial

20

20

ble for optimal wound healing. Acidic pH would inhibit degrade newly generated tissue, a well-recognized prob-

40

100

Woulgan® Biogel has a slightly acidic pH which is favora-

controlled clinical study (1), showing a clear beneficial

rotic

figure 2.

process by its action on white blood cells.

excessive protease activity in the wound which may

80 60

0

% Contraction

wound bed, in addition to aid in the natural wound healing

% Wound Area Remaining

has been documented in a double blinded placebo Woulgan® Biogel is a primary dressing gel for use on

n

al

120 100

120 100 80 60 40 20 0


Biotec Pharmacon ASA

LU N D B L A D M E D I A A S   –   S VA N E G O D K J E N T T R Y K K E R I – 241 762

Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00 | Telefaks (+47) 77 64 89 01 E-post: info@biotec.no

Biotec årsberetning 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you