Page 1

Ă…rsrapport

2010


Innhold Årsberetning 2010............................................................................3 Resultatregnskap – Konsern..................................................... 10 Balanse – Konsern..........................................................................11 Endringer i konsernets egenkapital........................................ 12 Kontantstrømoppstilling – Konsern....................................... 13

2

Noter til konsernregnskapet..................................................... 14 Resultatregnskap – Morselskap............................................... 38 Balanse – Morselskap.................................................................. 39 Endring i egenkapital - Morselskap....................................... 40 Kontantstrømoppstilling – Morselskap................................ 41 Noter til regnskapet - Morselskap.......................................... 42 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse..................... 49 Revisors beretning........................................................................ 52 Erklæring fra styret og administrerende direktør............ 54 Vedtekter for Biotec Pharmacon ASA.................................... 54


Årsberetning 2010 1.  Om Biotec Pharmacon ASA Selskapets virksomhet er delt inn i to forretningsområder/ segmenter: ∙∙ Beta-glukaner for bruk i medisinsk utstyr og farmasøytiske produkter ∙∙ Marine enzymer for bruk i genetisk forskning og molekylær diagnostikk

immunmodulerende egenskapene til denne gruppen stoffer har vist seg å være lovende i behandling av flere immunrelaterte sykdommer, og selskapet fokuserer nå på utvikling av produkter til topisk (på huden) sårbehandling. Videre har selskapet prosjekter i tidlig fase innenfor immunterapi av kreft, munnhulesår fra strålebehandling (oral mukositt) og inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Det aktuelle sårbehandlingsprosjektet har nådd et stadium

Forretningsområdet marine enzymer håndteres av datterselskapet ArcticZymes AS (tidligere Biotec Marine Biochemicals AS), mens forretningsområdet beta-glukaner ble skilt ut i et heleid datterselskap under navnet Biotec BetaGlucans AS fra starten av 2011. Dette etterlater Biotec Pharmacon ASA som et holdingselskap med overordnet administrasjon og felles støttefunksjoner, mens driftsaktivitetene utføres i de to datterselskapene. Fra begynnelsen av 2010 er hele gruppens virksomhet lokalisert i Tromsø. Lokalene i Oslo er fremleid for resterende leieperiode. I begynnelsen av 2011 er virksomheten flyttet til nye lokaler i Forskningsparken ved Universitetet i Tromsø. På denne måten vil det nære samarbeidet med Universitetet bli ytterligere forbedret i nye og mer effektive lokaler. ­Selskapets produksjonsanlegg på Nordøya Industrianlegg fortsetter som før. Selskapet gjennomførte en vellykket emisjon i slutten av 2010 som sammen med en påfølgende reparasjonsemisjon sikrer selskapet nødvendig finansiell handlekraft.

«Det er fortsatt et meget stort behov for nye produkter til behandling av diabetiske sår …» hvor selskapet aktivt søker samarbeidspartnere for videre produktutvikling, kommersialisering og distribusjon. Stoffet viste lovende resultater for bruk på diabetessår i fase II, men lyktes ikke i fase III. I løpet av 2010 har selskapet påvist at hoveddelen av fase III studien ble utført med et produkt som manglet den nødvendige biologiske aktivitet og såradhererende egenskaper, ettersom det ikke var stabilt i de polyetylenbeholderne som ble benyttet under studien. Den delen av fase III studien som ble utført med et aktivt produkt viste ytelse på linje med fase II studien, men denne delen hadde for få behandlede pasienter til å kunne påvise en statistisk signifikant behandlingseffekt av SBG.

Selskapets mål for 2010 var for glukanvirksomheten å forstå og dokumentere årsaken til at fase III studiene innenfor diabetiske sår ikke var i tråd med forventningene, og på basis av dette beslutte en realistisk strategi for videreføring av virksomheten. For enzymvirksomheten var målsettingene hovedsakelig knyttet til å sikre videre vekst i inntektene samtidig som man styrket grunnlaget for nye produkter. Styret er meget godt fornøyd med de resultatene administrasjonen har oppnådd på disse områdene.

Det er fortsatt et meget stort behov for nye produkter til behandling av diabetiske sår, og selskapet ser et betydelig markedspotensial for SBG-baserte sårprodukter. De hydrogelproduktene som i dag benyttes til behandling av diabetessår er nesten uten unntak klassifisert som medisinsk utstyr (Medical Device). Selskapet har derfor vurdert om man skal lansere de første produkter under denne kategorien i stedet for å gå tilbake inn i det farmasøytiske utviklingsprogrammet.

2.  Beta-glukaner Glukanvirksomheten, som er organisert i selskapet Biotec BetaGlucans AS, utvikler applikasjoner basert på selskapets unike patentbeskyttede løselig beta‑1,3/1,6-glukan (SBG). Dette virkestoffet produseres ved selskapets GMP (Good Manufacturing Practice)-godkjente produksjonsanlegg i Tromsø. De

Det irske legemiddelverket har vurdert hvilken klassifisering et slikt glukanholdig produkt ville fått i EU, og kommet til at det kan klassifiseres i klasse 2B som er en mindre krevende klasse av slike produkter. Denne vurderingen er ikke en endelig godkjennelse, men betyr at et slikt produkt trolig vil bli godkjent som medisinsk utstyr i EU.

3


Det er imidlertid en klar kobling mellom de ulike klassifiseringstypene og prisen man kan oppnå for produktet. Kort sagt vil utviklingskostnadene være lavere for et produkt i klasse 2B, men produktet vil også ha en lavere sluttbrukerpris, og etablert klinisk dokumentasjon kan kun i liten grad benyttes i markedsføringen. Ettersom det er et stort behov for nye produkter i avansert sårbehandling er det imidlertid forventet at selv et slikt produkt vil ha et betydelig markedspotensial.

«Biotec Pharmacon er nå i diskusjoner med potensielle partnere for utvikling av et sårpleieprodukt med særlig fokus på diabetessår.» 4 Biotec Pharmacon er nå i diskusjoner med potensielle partnere for utvikling av et sårpleieprodukt med særlig fokus på diabetessår. Hvis et slikt produkt blir godkjent som medisinsk utstyr, vil det også kunne benyttes innenfor annen sår­behandling. Parallelt med arbeidet med å utvikle et kommersielt sårprodukt har selskapet utviklet teknologi for å produsere ulike beta-glukaner som i dyremodeller kan se ut til å ha mer direkte farmakologiske effekter på sår. Dette inne­bærer at fremtidige lanseringer kan falle inn i mer krevende kategorier og gjøre det mulig å lansere et farmasøytisk produkt på et senere tidspunkt. Disse nyutviklede produktene vil også bli vurdert med hensyn til forbedret effekt innenfor de andre terapiområdene som selskapet jobber med. På grunn av selskapets reduserte kapasitet ble prosjektene innenfor behandling av oral mukositt, immunterapi av kreft og behandling av inflammatorisk tarmsykdom nedprioritert i 2010. Det er imidlertid investert betydelige midler over flere år i disse områdene, og selskapet har sikret seg teknologiplattformer og patentrettigheter som det etter hvert kan bygges videre på. Oral mukositt er en betennelse med påfølgende sårdannelse i slimhinnene i munnen og svelget, og er en vanlig og veldig smertefull komplikasjon ved strålebehandling og kjemoterapi mot kreft. Biotec Pharmacon har gjennomført to kliniske studier for å teste effekten av SBG mot oral mukositt. Produktet som ble benyttet i fase III studien hadde dessverre de samme stabilitetsproblemene som produktet for diabetessår. Selskapet har en Orphan drug betegnelse for bruk av SBG for denne indikasjonen, og vil vurdere hvordan dette prosjektet best kan føres videre. Selskapet har et samarbeid med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York om bruk av SBG i kombinasjon med antistoffbasert kreftbehandling. Det er gjennomført kliniske studier i tidlig fase for å etablere sikkerhetsprofil og vurdere behandlingseffekt. Selskapet er i dialog med MSKCC for å diskutere hvordan dette samarbeidet skal videreføres. I samarbeid med immunologigruppen på Laboratorium for immunhistokjemi og immunopatologi på Rikshospitalet i

Oslo, har selskapet i flere år hatt et forskningsprogram for å vurdere om SBG kan påvirke utviklingen av inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Som for diabetessår er det svært begrenset med legemidler tilgjengelig for effektiv behandling av IBD, og det er derfor behov for nye produkter som kan hjelpe denne store pasientgruppen. Utførte studier i en eksperimentell dyremodell viste at beta-glukan hadde signifikant effekt i å forebygge utvikling av ulcerøs kolitt. Samarbeidet har også ført til ny innsikt i virkemåten av beta-glukan når det gis til slimhinnenes overflater, og resultert i nye patenter på bruk av løselig beta-glukan i behandling av inflammatorisk tarmsykdom. En videreføring av dette prosjektet vil kreve at det inngås et partnerskap. 3.  Marine enzymer: Enzymvirksomheten er organisert i datterselskapet ArcticZymes AS (tidligere Biotec Marine Biochemicals AS) og har en portefølje av kuldetilpassede enzymer. Slike enzymer benyttes særlig innenfor molekylærbiologi både i forskning og rutinemessig diagnostikk. Anvendelse av enzymer av høy kvalitet og med spesielle temperaturegenskaper forbedrer resultatene av analyser som baserer seg på mangfoldiggjøring av DNA og RNA. Selskapets enzymer inngår i produkter (kits) fra ledende bedrifter og benyttes både i godkjente in vitro diagnostikk (IVD) produkter, i produkter til forskningsmarkedet, samt i allerede etablerte testprosedyrer. Selskapets enzymer er unike på grunn av sitt opphav fra organismer som lever i det kalde arktiske havet. Enzymene er aktive under kalde betingelser, mens varmefølsomheten gjør at de enkelt kan deaktiveres gjennom oppvarming der andre typer enzymer krever mer tids- og kostnadskrevende ekstraksjonsprosedyrer som også ofte gir store tap av prøvemateriale. Mange av prosedyrene hvor selskapets enzymer inngår arbeider med svært begrensede mengder av DNA eller RNA, og det er da en spesielt stor fordel for kunden at dette ekstraksjonstapet elimineres. Selskapet har en generelt god patentbeskyttelse på sine produkter. Selskapet markedsfører for tiden fem unike enzymer fra arktiske organismer. Med utfasingen av naturlig (nativt) SAP er alle enzymene nå rekombinante (kunstig tilvirket i mikroorganismer), og dermed uavhengige av forsyning av biologiske råstoff. ∙∙ Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) – Alkalisk fosfatase fra reke ∙∙ Double-Strand Specific DNase (ds-DNase) fra reke ∙∙ Heat-labile Double-Strand Specific DNase (HL-dsDNase) – egenutviklet mutant av dsDNase ∙∙ Cod Uracil-DNA Glycosylase (Cod UNG) – UNG fra torsk ∙∙ Salt Active Nuclease (SAN) – generell nuklease fra marin bakterie på Svalbard Distribusjonen av SAP skjer gjennom en eksklusiv avtale med det amerikanske selskapet US Biochemicals, et datterselskap av Affymetrix, mens de andre produktene selges på ikke-eksklusiv basis gjennom forskjellige kanaler. Tradisjonelt har størstedelen av salget vært til kunder som har anvendt produktene i sine kits under eget navn (OEM), men stadig mer


av salget går nå via selskapets egne salgskanaler og selges under eget varemerke. Dette salget økte med over 380 % i forhold til 2009. Samtidig ser selskapet en større geografisk spredning ved at det totale salget i Europa økte med 234 % siste år. En stor del av dette salget var under ArcticZymes’ eget varemerke. Gjennom 2010 har selskapet generelt hatt en betydelig økning i aktivitetene og også styrket bemanningen med flere nye medarbeidere. Enkelte nøkkelpersoner ble overført til enzymvirksomheten i forbindelse med omorganiseringen i Biotec Pharmacon ved utgangen av 2009, noe som førte til en umiddelbar økning av aktiviteten. Samlet sett økte bemanningen med 3 personer i slutten av 2009 og ytterligere 1 i 2010 til 9 ansatte ved utgangen av 2010. Dette inkluderer ikke administrasjon, IP, økonomi og kvalitetsfunksjonen, som håndteres av morselskapet. Økningen i antall medarbeidere gir grunnlag for en fortsatt meget god vekst i inntektene, men først og fremst i antall kundestyrte utprøvinger. ArcticZymes startet 8 slike utprøvinger hos kunder i 2009, mens det tilsvarende tallet for 2010 var 98. Slike utprøvinger er ofte en nødvendig betingelse for salg til nye kunder, og den kraftige økningen skaper forventninger om videre vekst.

Peak your performance • Simplify your protocols • Reduce hands-on time • Efficient enzymes – minimal influence on samples • No extractions - no loss of precious samples • Pipeline of new products

Hovedproduktet er fremdeles SAP (Shrimp Alkaline Phosphatase) som markedsføres mot det internasjonale forsknings- og diagnostikkmarkedet. I mai 2010 lanserte distributøren US Biochemicals selskapets nye rekombinante SAP, og produksjonen av SAP basert på naturlige råvarer er nå stoppet. Dette skiftet har vært meget vellykket og kundene ser spesielt store fordeler med hensyn på stabilitet og reproduserbarhet med den nye produktversjonen. Det nye rekombinante produktet har minimale batchvariasjoner sammenlignet med den tidligere versjonen, og produksjonen kan enkelt oppskaleres. Salget av Cod UNG (Cod Uracil-DNA Glucosylase) viser fortsatt en kraftig vekst, korrigert for et stort engangssalg i 2009. Cod UNG er ArcticZymes’ nest største produkt, og selv om salgstallene fremdels er en del lavere enn for SAP så er potensialet sannsynligvis større. Enzymet er sterkt koblet opp mot det diagnostiske markedet, hvor det har klare konkurransefordeler mot eksisterende glykosylaseenzymer. Siemens Healthcare Diagnostics lanserte sent i 2008 kits som inkluderte Cod UNG enzym i deres nye kPCR plattform for bakterie- og virusdiagnostikk. Disse produktene er så langt bare godkjent for salg i EU (CE-IVD), der de er blitt godt mottatt. USA antas imidlertid å være det største markedet for dette produktet. Først når kunden har oppnådd FDA-godkjennelse, kan det forventes en vesentlig salgsøkning. Cod UNG enzymet er for øvrig under uttesting hos et betydelig antall andre internasjonale forskningsreagens- og diagnostikkselskaper for implementering i deres sluttprodukter (kits). ArcticZymes har også lansert en dobbeltrådspesifikk nuklease (­dsDNase) fra reke. Dette enzymet er nå i ferd med å bli introdusert i sluttbrukerprodukter hos flere av de store aktørene i molekylærbiologimarkedet, noe som forventes å øke salget vesentlig. Salget av dsDNasen ble nesten femdoblet i 2010, dog fra et meget lavt utgangspunkt.

ArcticZymes. Bioprospecting in the Arctic environment I mars 2010 ble to nye produkter lansert – en forbedret versjon av dsDNase som kalles HL-dsDNase og en Salt Aktiv Nuklease (SAN) – som begge supplerer selskapets øvrige produkter. HL-dsDNase er i selskapets egne laboratorier gjort ytterligere varmelabil og har fått forbedrede egenskaper ved RNA-rensing, mens SAN har egenskaper som gjør at det kan benyttes innenfor proteinrensing. Begge de nye produktene ble godt mottatt i markedet og er allerede i utprøvning hos et større antall kunder. Spesielt lanseringen av HL-dsDNasen har ført til kontakt med et stort antall helt nye kunder, og dette enzymet er dermed helt sentralt for selskapets salgsøkning for produkter under eget varemerke. Selskapet forventer betydelig vekst fremover og har gjennom økt bemanning fått ressurser til økt forskningsaktivitet,

5


Selskapet arbeidet gjennom 2010 med å skaffe en fremleietaker for lokalene i Oslo for den resterende leietiden til mai 2013. Dette er nå gjennomført, og Oslo-kontoret er nedlagt. Arbeid for å få gruppen ISO akkreditert under standarden ISO 13485 ble påbegynt i 2010, og det forventes at de viktigste delene vil være sluttført innen utgangen av 2011. Dette vil være en stor fordel i arbeidet med å utvikle det første betaglukan baserte produktet som medisinsk utstyr, men vil også være viktig for enzymvirksomheten som arbeider mot store og krevende internasjonale selskaper. Gruppens patentfunksjon er organisert i morselskapet, og det ble i løpet av 2010 innlevert flere nye patentsøknader for beta-glukan området som vil føre til en betydelig styrket beskyttelse. Disse siste søknadene ble utarbeidet som et resultat av arbeid som ble gjennomført i etterkant av fase III studiene, hvor det ble gjort en rekke nye funn knyttet til fremstilling av et sårprodukt. Man fikk også ny viten om bruk og fremstilling av beta-glukaner som var patenterbare. Selskapet oppnådde å få flere patenter godkjent i viktige markeder, blant annet et patent for bruk av SBG i kombinasjon med antistoffbasert kreftbehandling som ble godkjent i USA i mai 2010.

6

et ­tettere samarbeid med kundene om applikasjonsutvikling, og ikke minst flere salgsaktiviteter for å møte kundene i markedet. Selskapet har gjennom mange år hatt et nært og godt samarbeid med Universitet i Tromsø, og selskapet deltar aktivt i de fleste av universitetets forskningsprosjekter med relevans for marine enzymer. Selskapets aktive deltakelse i MabCentprogrammet har ført til flere unike produktkandidater som for øyeblikket vurderes med henblikk på mulig kommersialisering. Samarbeidet med Universitetet i Tromsø ble ytterligere forsterket ved kjøpet av selskapet Marimol AS, som hadde rettighetene til kommersialiseringen av enzymene fra prosjektet MARZymes. Dette er et stort 5-årig prosjekt som har fått betydelig forskningsstøtte til bioprospektering etter enzymer i arktiske strøk. ArcticZymes samarbeider nå tett med forskningsgruppene i MARZymes og bidrar til at prosjektaktivitetene blir kommersielt relevante. I tillegg er enzymvirksomheten involvert i aktiviteter på Svalbard gjennom et samarbeidsprosjekt hvor det letes etter interessante enzymer i eukaryote mikroorganismer (mikro­ alger). Generelt er ArcticZymes godt posisjonert for å lansere nye unike kuldeaktive enzymer for salg til molekylærbiologimarkedet fremover. 4.  Morselskapets aktiviteter Konsernet hadde ved årets utgang 29 ansatte, hvorav 22 i de operative virksomhetene (13 innen beta-glukaner og 9 innen enzymer) og 7 i administrasjon, patentering og kvalitets­avdelingen i morselskapet. Konsernets administrerende direktør Svein Lien har også ansvar for den operative utviklingen innenfor forretningsområdet beta-glukaner, mens Jan Buch Andersen har tilsvarende ansvar for enzymvirksomheten.

5.  Resultat og balanse Resultatregnskap Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernet Biotec Pharmacon hadde salgsinntekter på kr. 25,9 millioner i 2010, sammenlignet med kr. 24,1 millioner i 2009 for den videreførte virksomheten etter salget av Immunocorp Consumer Health AS. Selskapets salgsinntekter kommer i hovedsak fra salg av produkter innenfor forretningsområdet marine enzymer, mens forretningsområdet beta-glukaner foreløpig kun selger produkter eksklusivt til sitt tidligere datterselskap Immunocorp Consumer Health AS. Salget av marine enzymer økte totalt med 23 % fra året før, mens salget av beta-glukaner til konsumenthelse gikk ned med 34 % fra 2009. Årets resultat for konsernet ble kr. – 28,5 millioner sammenlignet med et resultat på kr. – 99,4 millioner i 2009. Konsernet hadde i 2010 et driftsresultat (EBIT) i beta-glukan området på kr. – 31,9 millioner, sammenlignet med kr. – 73,8 millioner i 2009. Driftsoverskuddet for marine enzymer var på kr. 10,3 millioner for 2010, hvilket var kr. 2,0 millioner kroner bedre enn året før. I 2010 utgjorde kostnadene til konsernadministrasjon kr. 7,5 millioner. I 2009 utgjorde dette kr. 19,6 millioner, inklusive kostnader til forberedelse til en rettssak om patenter i USA og det påfølgende forliket. Kontantstrøm Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften i 2010 på kr. – 25,0 millioner, mot kr. – 89,0 millioner i 2009. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var kr. – 1,4 millioner mot kr. 14,1 millioner i 2009. Den positive kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter i 2009 skyldes i hovedsak salget av Immunocorp Consumer Health AS som skjedde ved slutten av året. Konsernet har i 2010 netto investert kr. 1,8 millioner i varige driftsmidler. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var kr. 20,1 millioner i 2010, etter en emisjon i slutten


av 2010, mot kr. – 0,1 millioner i 2009. Netto kontantstrøm i 2010 var således kr. – 6,3 millioner, mot kr. – 75,0 millioner for 2009. Balanse Egenkapitalen i konsernet Biotec Pharmacon utgjorde kr. 36,4 millioner ved utgangen av 2010, mot 61,2 millioner ved inngangen til samme år. Egenkapitalandelen andelen var 53 %. Likvide midler utgjorde kr. 43,3 millioner pr 31.12.2010, mot kr. 49,6 millioner året før. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Selskapet har en ubenyttet trekkrettighet i bank på kr. 10 millioner. Morselskapet Salgsinntektene i morselskapet Biotec Pharmacon ASA var kr. 6,9 millioner og årets resultat ble kr. – 36,7 millioner. Tilsvarende for 2009 var henholdsvis kr. 36,8 millioner i salgsinntekter og et resultat på kr. – 97,1 millioner kroner. Konsernets utvikling av beta-glukan området har foregått i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Morselskapets resultat i 2009 ble påvirket negativt av et nettoresultat før skatt på kr. – 19,0 millioner fra salget av Immunocorp Consumer Health AS per 30. desember 2009, og ytterligere negativt påvirket med kr. 30,7 millioner ved at en av forsiktighetshensyn valgte å kostnadsføre tidligere aktivert utsatt skattefordel i sin helhet per 31.12.2009. Det legges fortsatt til grunn at fremtidige skattbare overskudd vil bli skjøvet noe ut i tid sammenlignet med vurderingene fra 2008. Dette vil bli tatt opp til ny vurdering i løpet av 2011.

«Resultatet for 2010 reflekterer de prioriteringer styret har kommunisert til aksjemarkedet etter reorganiseringen i begynnelsen av 2010.» Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Biotec Pharmacon på kr. 36,7 millioner dekkes gjennom overføring fra annen egenkapital. Morselskapet har ingen fri egen­kapital per 31.12.2010, men styret vil foreslå for selskapets generalforsamling at overkursfondet nedsettes for omgjøring til annen egenkapital for å sikre økonomisk handlefrihet. Resultatet for 2010 reflekterer de prioriteringer styret har kommunisert til aksjemarkedet etter reorganiseringen i begynnelsen av 2010. Forsknings- og utviklings­kostnadene innenfor glukanområdet ble som forutsatt betydelig redusert fra foregående år. Etter utgangen av 2010 og frem til avleggelsen av årsberetning og årsregnskap er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning som ikke er nevnt i årsberetningen. Styret er ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling utover det som fremkommer av års­ regnskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetning ligger selskapets planer, den aktuelle kapitalsituasjon og de langsiktige prognoser selskapet forholder seg til.

7

Biotec Pharmacon vil aktivt søke å inngå en eller flere samarbeidsavtaler for sin beta-glukan produktportefølje i løpet av 2011. Styret og administrasjonen vil arbeide for å styrke selskapets økonomiske og finansielle handlefrihet ytterligere. 6.  Aksjonærforhold Selskapets aksjekurs steg 55 % i løpet av året fra kr. 4,94 til kr. 7,64. Selskapet gjennomførte i desember en vellykket emisjon på 3.500.000 aksjer til kurs kr. 6,30 per aksje, rettet mot utvalgte investorer. Registreringen av kapitaløkning ble ikke gjennomført før den 7. januar 2011, noe som medførte at endringen per 31.12.2010 midlertidig ble bokført som kortsiktig gjeld. Selskapet hadde 1.313 aksjonærer ved utløpet av året, hvorav de 10 største til sammen kontrollerte 35,3 % prosent av aksjekapitalen. Ved registrering av emisjonen 7. januar 2011 økte antall aksjer til 27.137.910, og selskapets aksjekapital tilsvarende til kr. 27.137.910. I forlengelsen av den rettede emisjonen har selskapet i første kvartal 2011 gjennomført en overtegnet reparasjonsemisjon av 1.200.000 aksjer til kurs kr. 6,30 mot eksisterende aksjonærer som ikke hadde fått tilbud om å tegne i den rettede emisjonen i desember. Styret ønsker å legge til rette for at de ansatte kan bli aksjonærer i selskapet både ved et opsjonsprogram for alle ansatte og ved at de ansatte får anledning til å kjøpe aksjer til rabattert kurs innenfor gjeldende skatteregler. De ansatte fikk i løpet av året tilbud om å kjøpe et gitt antall aksjer med 20 % rabatt begrenset oppad til kr 1.500 per ansatt. Dette tilbudet ble benyttet av 63 % av de ansatte. I mai 2010 fikk styret fullmakt til å utstede inntil 1 million aksjer som del av et incentivprogram rettet mot ansatte


i ­selskapet. Innenfor denne fullmakten innførte styret et opsjonsprogram for alle ansatte bortsett fra administrerende direktør som har en egen avtale. Dette programmet ble gjort gjeldende for ett år, noe som reflekterte den usikre situasjonen selskapet var i. Til sammen ble det utstedt 250.000 opsjoner, og ved ­fristens utløp ved utgangen av mars 2011, var 214.906 opsjoner innløst. Resterende opsjoner faller bort. Per dato har selskapet registrerte 28.510.181 aksjer og en aksjekapital på kr 28.510.181. De siste 42.635 opsjonene som ble innløst ultimo mars, vil bli registrert som aksjekapital ved betalingsforfall primo april 2011. 7.  Risiko Konsernet er eksponert overfor ulike typer finansielle og operasjonelle risikofaktorer.

8

Valutarisiko er en følge av at ca. 80 % av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar, mens selskapets kostnadsbase i hovedsak er i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner vil påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. For euro vil kurssvingningene være nokså resultatnøytrale. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Konsernets eksponering vil på sikt kunne endres ved nye produktlanseringer.

«Konsernet søker å beskytte sine immaterielle rettigheter gjennom patentbeskyttelse.» Konsernet har ikke rentebærende gjeld. Rentebærende plasseringer foretas kun i form av bankinnskudd, sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Det tas ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har ingen vesentlige konsen­trasjoner av kredittrisiko, og det er således ikke registrert tap på kundefordringer i løpet av året. Selskapets likviditetsrisiko ble betydelig redusert som en følge av aksjekapitalutvidelsen som ble gjennomført i desember, og ytterligere ved gjennomføringen av reparasjonsemisjonen i første kvartal 2011. Det er høye kostnader forbundet med å drive klinisk utprøving av produkter, og det vil alltid være en risiko for at forsøk på en bestemt indikasjon kan slå feil. I tillegg er det betydelig risiko knyttet til den tekniske utviklingen av substansen og det regulatoriske arbeidet med å sikre godkjenning og dermed anledning til å selge det ferdige produktet i markedet. Konsernet søker å beskytte sine immaterielle rettigheter gjennom patentbeskyttelse. Det vil likevel være en risiko for at andre selskap kan komme til å bestride slike rettigheter. På samme måte kan konsernet måtte ta på seg kostnader for å forsvare egne rettigheter mot patentinngrep fra andre virksomheter.

Innenfor enzymvirksomheten står en rekke distributører og samarbeidspartnere for store deler av salget. Innenfor glukanvirksomheten har selskapet annonsert at det er i dialog med flere potensielle partnere for sitt første produkt for topisk sårbehandling. Selv om disse dialogene utvikler seg positivt har man ingen garanti for at dette arbeidet vil føre til gode kommersielle avtaler som igjen kan sikre en suksessfull lansering og salgsutvikling. Mange nøkkelpersoner er sentrale for å oppnå suksess for selskapets virksomheter. Disse nøkkelpersonene er involvert i utviklingen av produkter, teknologier, produksjonsprosesser og kvalitetskontroll, innkjøp og markedsføring, samt andre aktiviteter i selskapet. Selskapet er også avhengig av å rekruttere nytt kvalifisert personell. Det er ingen garanti for at selskapet vil kunne beholde nøkkelpersonellet eller være i stand til å rekruttere nye nøkkelpersoner i fremtiden. Selskapet er avhengig av enkelte sentrale underleverandører for å produsere produkter. Råstoffet til produksjon av beta‑1,3/1,6-glukan er hentet fra en sentral leverandør. Selskapet kan om nødvendig skifte leverandører over tid, men kan ikke utelukke at slike endringer vil kunne få midlertidig negativ påvirkning på selskapets drift. 8.  Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2010 var det 29 hel- og deltidsansatte i konsernet, hvorav 20 ansatte i morselskapet Biotec Pharmacon ASA og 9 i ArcticZymes AS. Etter at glukanvirksomheten ble skilt ut i det heleide datterselskapet Biotec BetaGlucans AS i januar 2011, er det 7 ansatte i morselskapet. Selskapet gjennomførte i løpet av 2010 en bemanningsreduksjon på 14 stillinger som følge av de feilslåtte fase III-resultatene i 2009, mens ArcticZymes har hatt en økning på 1 stilling i løpet av året. Sykefraværet i 2010 var på 195 dager for konsernet, noe som tilsvarer 2,9 % sammenlignet med 4,1 % for 2009. Det lave sykefraværet er spesielt gledelig på bakgrunn av at selskapet gjenomgikk et turbulent år med en omorganiseringsprosess


og vesentlig nedbemanning. I løpet av året har det ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person- eller materiellskader. Arbeidsmiljøet betraktes generelt som godt. Lovbestemte og andre tiltak blir iverk­satt etter hvert som virksomheten har endret seg. Selskapet har i februar 2011 flyttet til nye lokaler i Forskningsparken i Tromsø. Selskapet er opptatt av å legge til rette for rekruttering og utvikling av medarbeidere av begge kjønn. Likestilling praktiseres ved at kvinner og menn vurderes likt med hensyn til karrieremuligheter og avlønning. Ved årets slutt var det 11 kvinner og 18 menn ansatt i konsernet. I ledende stillinger var det 3 kvinner og 9 menn. Styret består av 5 personer hvorav 4 aksjonærvalgte, 2 kvinner og 2 menn, mens representanten for de ansatte er en mann. 9.  Miljø Selskapets virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljøet. Hjelpestoff og kjemikalier som ikke kan resirkuleres i produksjonsprosessen, samles opp og returneres til godkjent produsent for miljømessig forsvarlig gjenvinning. Energiforbruket ved produksjonen er beskjedent. 10.  Eierstyring og selskapsledelse Styret har etablert prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i tråd med norsk anbefaling. En nærmere redegjørelse er gjengitt på side 49–51. 11.  Utsikter Selskapet vil videreutvikle sin virksomhet innenfor dagens to forretningsområder også fremover. Innenfor glukanvirksomheten vil hovedfokuset være utviklingen av et topisk sårbehandlingsprodukt. De kortsiktige mål for dette arbeidet er å beslutte sammensetning og design for det første produktet og sikre partneravtale(r). Videre vil selskapet avklare hvilke målsetninger det realistisk kan sette seg for de andre applikasjonsområdene for betaglukaner.

9

Innenfor enzymvirksomheten gjør veksten i salg av produkter under eget varemerke det attraktivt å styrke ressursene på salg og markedsføring med etablering av lokal representasjon i internasjonale hovedmarkeder. Selskapet har en klar forventning om videre økning i etterspørselen etter enzymproduktene. Selskapet forventer fortsatt høy forsknings- og utviklingsaktivitet innenfor begge virksomhetsområdene. Det er forventet at man i løpet av 2011 vil være nær opp til en ISO 13485 akkreditering for hele gruppen. Totalt sett er det styrets syn at arbeidet og resultatet som er oppnådd i 2010 representerer et godt fundament for frem­ tidig vekst. Styret takker alle ansatte for innsatsen i 2010.

Tromsø, 28. mars 2011

Svein Mathisen Styreleder

Ingrid Wiik Nestleder

Ingrid Alfheim Styremedlem

Gunnar Rørstad Styremedlem

Morten Elde Styremedlem valgt av ansatte

Svein W. F. Lien Adm. direktør


Resultatregnskap – Konsern 1. januar til 31. desember Note

2010

2009

Salgsinntekter

5

25 909

24 075

Varekostnader

21

– 1 690

– 1 701

Lønnskostnader

22

– 26 853

– 33 460

Avskrivninger

6,7

– 2 944

– 2 984

3 732

10 459

(Beløp i 1.000 kroner - unntatt resultat pr aksje)

Andre inntekter, (tap) og gevinster – netto

10

20, 29

Kjøp av eksterne tjenester

23

– 13 581

– 56 843

Andre driftskostnader

23

– 13 855

– 24 670

– 29 282

– 85 124

Driftsresultat Finansinntekter

26

848

4 261

Finanskostnader

26

– 107

– 352

– 28 541

– 81 215

Resultat før skatt videreført virksomhet Skattekostnad videreført virksomhet

18, 24

Resultat videreført virksomhet etter skatt Årsresultat avviklet virksomhet etter skatt – konsumenthelse

31

Årsresultat

0

– 30 708

– 28 541

– 111 923

0

12 551

– 28 541

– 99 372

Resultat per aksje Fra videreført virksomhet

27

– 1,21

– 4,73

Fra avviklet virksomhet

27

0,00

0,53

– 1,21

– 4,20

– 1,21

– 4,73

Resultat per aksje Utvannet resultat per aksje Fra videreført virksomhet

27

Fra avviklet virksomhet

27

Utvannet resultat per aksje

0,00

0,53

– 1,21

– 4,20

Utvidet konsolidert resultatregnskap (Beløp i 1.000 kroner)

Note

Årsresultat

2010

2009

– 28 541

– 99 372

0

– 1 377

0

– 1 377

– 28 541

– 100 749

Utvidet resultat: Omregningsdifferanse Årets utvidede resultat etter skatt Årets totalresultat Note 1 til 33 er en integrert del av konsernregnskapet.

14


Balanse – Konsern Per 31. desember Note

2010

2009

Varige driftsmidler

6

6 299

7 696

Immaterielle eiendeler

7

2 917

1 373

Pensjonsfond

19

341

342

(Beløp i 1.000 kroner)

EIENDELER Anleggsmidler

Finansielle eiendeler

25

833

1 667

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

10

99

329

Andre langsiktige fordringer

11

0

41

10 489

11 449

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer

12

3 220

3 613

Kundefordringer og andre fordringer

11

11 907

27 492

Kontanter og kontantekvivalenter

13

43 361

49 647

Sum omløpsmidler

58 488

80 752

Sum eiendeler

68 977

92 201

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital

23 638

23 638

Annen egenkapital og minoritetsinteresse

14

12 749

37 516

Sum egenkapital

36 387

61 154

Kortsiktig gjeld Ikke registrert emisjon

32

20 079

0

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

16

12 511

31 047

Sum kortsiktig gjeld

32 590

31 047

Sum egenkapital og gjeld

68 977

92 201

Note 1 til 33 er en integrert del av konsernregnskapet.

Tromsø, 28. mars 2011 Svein Mathisen Styreleder

Ingrid Wiik Nestleder

Ingrid Alfheim Styremedlem

Gunnar Rørstad Styremedlem

Morten Elde Styremedlem valgt av ansatte

Svein W. F. Lien Adm. direktør

11


Endringer i konsernets egenkapital 1. januar til 31. desember (Beløp i NOK 1000)

Egenkapital pr 31.12.2008 Årsresultat

Aksjekapital Overkursfond

Egne aksjer

Minoritetsinteresser

Annen egenkapital

Sum

23 638

0

0

0

135 635

159 273

0

0

0

0

– 99 372

– 99 372

0

0

0

0

– 1 377

– 1 377

Utvidet resultat:

12

Omregningsdifferanse Årets utvidede resultat

0

0

0

0

– 1 377

– 1 377

Årets totalresultat

0

0

0

0

– 100 749

– 100 749

Kjøp av egne aksjer

0

0

– 10

0

– 317

– 327

Salg av egne aksjer

0

0

10

0

263

273

Verdi av ansatteopsjoner

0

0

0

0

4 714

4 714

Sum transaksjoner med eierne

0

0

0

0

4 660

4 660

Egenkapital pr. 31.12.2009

23 638

0

0

0

37 516

61 154

Årsresultat/årets totalresultat

0

0

0

0

– 28 541

– 28 541

0

0

0

1 796

0

1 796

Transaksjoner med eierne:

Transaksjoner med eierne: Tilgang ved oppkjøp av Marimol AS Kjøp av egne aksjer

0

0

– 17

0

– 25

– 42

Salg av egne aksjer

0

0

17

0

0

17

Verdi av ansatteopsjoner

0

0

0

0

2 001

2 001

Sum transaksjoner med eierne

0

0

0

1 796

1 976

3 772

23 638

0

0

1 796

10 953

36 387

Egenkapital pr 31.12.2010


Kontantstrømoppstilling – Konsern 1. januar til 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Note

2010

2009

– 28 541

– 63 849

6, 7

2 944

2 984

10, 20, 25

1 064

0

14, 22

Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: Avskrivninger Nedskrivning aksjer

2 001

2 682

Urealisert disagio (agio)

Ansattopsjoner

208

– 80

Gevinst ved salg av varige driftsmidler

– 83

– 57

31

0

– 16 196

12

393

593

Gevinst/tap ved avhendelse datterselskap Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer

11

15 585

– 19 686

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

16

– 18 536

4 610

– 24 965

– 89 000

– 1 790

– 1 254

Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler

6

280

260

Salg datterselskap netto

Salg av varige driftsmidler 31

0

16 787

Investering finansielle eiendeler

25

0

– 1 667

Kontantbeholdning oppkjøpt selskap

13, 15

Endring langsiktige fordringer Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter

135

0

0

– 15

– 1 375

14 111

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Tilgang kapital ikke registrert emisjon

32

20 079

0

Kjøp av egne aksjer

14

– 125

– 327

Salg av egne aksjer

14

100

274

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

20 054

– 53

Endringer i kontanter og kontantekvivalenter

– 6 286

– 74 942

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart

49 647

124 589

43 361

49 647

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12.2010 Note 1 til 33 er en integrert del av konsernregnskapet.

13

13


Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon

Biotec Pharmacon ASA er et biofarmasøytisk selskap som utvikler farmasøytiske produkter til behandling av forskjellige immunrelaterte sykdommer. Selskapet har på basis av egen forskning og produksjonskompetanse utviklet et bioaktivt stoff (SBG, løselig beta‑1,3/1,6-glukan) som binder seg til bestemte typer immunceller og utløser mekanismer som styrker immunforsvarets evne til å angripe og ødelegge kreftceller, reparere sår i huden og bekjempe infeksjoner.

14

Selskapets andre forretningsområde omfatter utvikling, produksjon og salg av marine enzymer. Disse produktene omfatter DNA-modifiserende enzymer som brukes i genteknologisk forskning og diagnostikk. Dette er en virksomhet med gode vekstmuligheter og med god lønnsomhet. Selskapet har gjennomført et farmasøytisk utviklingsprogram til og med klinisk fase III med SBG innenfor to terapiområder; behandling av diabetiske sår og forebygging og behandling av oral mukositt. Selskapet har også tidligfase program for immunterapi av kreft og for inflammatorisk tarmsykdom. På bakgrunn av erfaringene fra de avsluttede fase-III studiene, vil selskapet utvikle et sårbehandlingsprodukt klassifisert som medisinsk utstyr (medical device). Strategien innebærer å søke verdiøkende allianser med andre selskaper, for eksempel farmasiselskaper, innenfor sårområdet og etter hvert også innen de andre terapiområdene. I tilknytning til utviklingsaktiviteten innen beta-glukaner, fremstiller og selger selskapet egenutviklede ikke-farmasøytiske beta-glukaner som styrker immunsystemet. Dette salget er basert på en eksklusiv avtale med sitt tidligere datterselskap Immunocorp Consumer Health AS. Biotec Pharmacon ASA har hovedkontor i Tromsø og er sam­ lokalisert med datterselskapene ArcticZymes AS (tidl Biotec Marine Biochemicals AS) og Biotec BetaGlucans AS (stiftet ultimo 2010). ArcticZymes AS kjøpte i 2010 alle aksjene i selskapet Marimol AS for å styrke sin produktutvikling. Biotec Pharmacon ASA er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 28. mars 2011.

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper

Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1.  Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler

tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Nærmere opplysninger rundt dette fremgår av note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 2.1.1.  Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Konsernet har i 2010 tatt i bruk følgende nye og endrede standarder: ∙∙ IFRS 3 Business Combinations (revidert) og tilhørende endringer i IAS 27 Consolidated and separate financial statements, IAS 28 Investments in associates, og IAS 31 Interests in joint Ventures anvendes for virksomhetssammenslutninger med oppkjøpstidspunkt etter 1. januar 2010. ∙∙ Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. Etter revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal gjenværende eierinteresse måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatført. ∙∙ IAS 27 Consolidated and separate financial statements (revidert) krever at alle transaksjoner med ikkekontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende eierinteresse i måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IAS 27 (revidert) har ikke innvirkning på regnskapet siden ingen av de ikke-kontrollerende eierinteressene har negativ balanseført verdi, det ikke har vært transaksjoner hvor en enhet fremdeles er eid etter tap av kontroll, og det ikke har vært transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere. (b) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet, men som ikke har påvirkning på regnskapet på nåværende tidspunkt ∙∙ IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to Owners. Fortolkningen regulerer regnskapsføring av nærmere definerte tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også endret slik at eiendeler som skal deles ut klassifiseres som «holdt for utdeling» kun når de er tilgjengelige for utdeling i nåværende tilstand, og utdelingen er svært sannsynlig. ∙∙ IAS 38 Intangible Assets (endret) klargjør kravene til måling av virkelig verdi av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutning. Det åpnes for at immaterielle eiendeler med lik økonomisk levetid i visse tilfeller kan behandles som en samlet eiendel.


∙∙ IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Endringen presiserer at et potensielt oppgjør av en forpliktelse ved utstedelse av egenkapital ikke har betydning for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. Endringen tillater en forpliktelse å bli klassifisert som langsiktig (gitt at foretaket har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret ved å overføre kontanter eller andre eiendeler minst 12 måneder etter balansedagen) til tross for at motparten kan kreve at foretaket når som helst må gjøre opp i aksjer. ∙∙ IAS 36 Impairment. Endringen klargjør at den største kontantgenererende enheten (eller grupper av enheter) som goodwill skal allokeres til ved testing for verdifall er et driftssegment slik som definert i punkt 5 i IFRS 8 operating segments (for eksempel før samling av segmenter med like økonomiske kjennetegn slik det henvises til i IFRS 8 punkt 12). ∙∙ IFRS 2 (endret) Group cash-settled share-based payment. I tillegg til å innlemme IFRIC 8, ’Scope of Ifric 2’ og IFRC 11 IFRS 2 – Group and treasury share transactions, medfører endringen en utvidelse av veiledningen i IFRIC 11 om hvordan aksjebasert avlønning i konsernforhold skal regnskapsføres. ∙∙ IFRS 5 (endret) Non-current assets held for sale and discontinued operations. Endringen klargjør at IFRS 5 og IAS 1 definerer kravene til tilleggsinformasjon for anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet. (c) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Virkningen av disse endringene forventes å være: ∙∙ IFRS 9 Financial Instruments skal erstatte IAS 39. IFRS 9 introduserer nye krav til klassifisering og måling av finansielle eiendeler, og vil sannsynligvis påvirke konsernets regnskapsføring av finansielle eiendeler. Standarden viderefører klassifiseringsreglene for finansielle forpliktelser, men endrer presentasjonen av verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko for forpliktelser som frivillig er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet. Standarden er obligatorisk fra 1. januar 2013, men kan tidliganvendes. Standarden er imidlertid ennå ikke vedtatt av EU. Konsernet har ennå ikke vurdert hele virkningen av IFRS 9. ∙∙ IAS 24 Related party disclosures (revidert) erstatter den tidligere IAS 24 fra 2003. Standarden er obligatorisk for regnskapsår som påbegynnes etter 1. januar 2011, men kan tidliganvendes helt eller delvis. Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av nærstående parter, og tar bort det detaljerte opplysningskravet for offentlig eide virksomheter om transaksjoner med staten og andre offentlige eide virksomheter. Konsernet vil anvende den reviderte standarden fra 1. januar 2011, noe som vil medføre at konsernet og morselskapet må gi noteopplysninger om alle transaksjoner mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper. Konsernet er i gang med å implementere systemer for å fange opp denne informasjonen, men det er ennå ikke mulig å si noe om og hvor mye den reviderte standarden vil påvirke noteopplysningene om nærstående parter.

∙∙ IAS 32 (endring) Classification of rights issues. Endringen er obligatorisk for regnskapsår som påbegynnes etter 1. februar 2010, men kan tidliganvendes. Endringen vedrører regnskapsføring av rettigheter som ikke er i foretakets funksjonelle valuta. Når betingelsene er innfridd skal slike rettigheter nå klassifiseres som egenkapital, uavhengig av utøvelseskursens valuta. Tidligere måtte rettighetene regnskapsføres som finansielle forpliktelser. Endringen gjelder med tilbakevirkende kraft i henhold til IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Konsernet vil anvende den endrede standarden fra 1. januar 2011. ∙∙ IFRIC 19 Extinguishing financial liabilties with equity instruments gjelder fra 1. juli 2010. Fortolkningen regulerer regnskapsføring ved reforhandling av lånebetingelser når reforhandling fører til at hele eller deler av gjelden blir slettet mot utstedelse av egenkapitalinstrumenter («debt for equity swap»). Skyldner resultatfører gevinst eller tap ved konverteringen, det vil si differansen mellom balanseført verdi av forpliktelsen og virkelig verdi av egenkapitalinstrumentene som blir utstedt. Dersom pålitelig måling av egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi ikke er mulig, settes den lik den slettede finansielle forpliktelsen. Konsernet vil anvende den reviderte standarden fra 1. januar 2011, gitt at den vedtas av EU. Den forventes ikke å påvirke konsernets eller morselskapets regnskap. ∙∙ IFRIC 14 (endring) Prepayments of a minimum funding requirement. Endringen korrigerer en utilsiktet konsekvens av IFRIC 14, IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction. Uten endringen er ikke det ikke tillatt å balanseføre eiendeler knyttet til frivillige forskuddsbetalinger til minimum funding contributions. Endringen gjelder for regnskapsår som påbegynnes etter 1. januar 2011, men tidlig anvendelse er tillatt. Endringen har tilbakevirkende kraft til den tidligste sammenligningstall. Konsernet vil anvende endringen fra og med regnskapsåret 2011. ∙∙ Diverse standarder endret i 2010 runden av årlige forbedringer. Endringene inkluderer en rekke mindre endringer i følgende standarder og fortolkninger som kan være relevante for selskapet: IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 og IFRIC 13. Endringene i IFRS 3 og IAS 27 gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere mens de øvrige endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2011 eller senere. Endringen er ennå ikke godkjent av EU. ∙∙ IFRS 7 (endring) Finansielle instrumenter: Tilleggsopplysninger innfører nye informasjonskrav knyttet til fortsatt eksponering mot eiendeler som er fjernet fra balansen og overførte eiendeler som fortsatt helt eller delvis er balanseført. Konsernet vil implementere systemer for å fange opp denne informasjonen, men det er ennå ikke mulig å si noe om og hvor mye den reviderte standarden vil påvirke noteopplysningene. Endringen gjelder for årsregnskap som begynner 1. juli 2011 eller senere. Det vil ikke være krav til omarbeiding av tilleggsinformasjon for sammenlingingstall. Endringen er ennå ikke godkjent av EU.

15


2.2.  Konsolideringsprinsipper (a) Datterselskap Det konsoliderte regnskapet består av morselskapet Biotec Pharmacon ASA, det heleide datterselskapet Biotec ­BetaGlucan AS samt det 96 % eide datterselskapet ArcticZymes AS og datterdatterselskapet Marimol AS. Det vises til morselskapets Note 11 for nærmere informasjon om datterselskap. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører.

16

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. (b) Transaksjoner med Ikke-kontrollerende eiere Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved kjøp av aksjer fra ikke-kontrollerende eiere føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført beløp av nettoeiendeler i datterselskap mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen. 2.3.  Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Biotec Pharmacon viser segmentinformasjon for virksomhetene «betaglukaner» og «marine enzymer». Segmentinformasjonen fremgår av note 5. 2.4.  Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner (NOK) som er både den funksjonelle og presentasjonsvalutaen til morselskapet og konsernet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster

og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Valutagevinster og –tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres (netto) som finansinntekter eller finanskostnader. Alle andre valutagevinster og –tap presenteres på linjen for andre (tap) gevinster. 2.5.  Varige driftsmidler Konsernets varige driftsmidler omfatter i hovedsak produksjonsutstyr og inventar. Driftsmidlene regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid som er: ∙∙ Maskiner/utstyr ∙∙ Kjøretøy ∙∙ Inventar

10–15 år 3–5 år 3–8 år

Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Det vises i denne forbindelse til note 2.7 Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 2.6.  Immaterielle eiendeler (a) Varemerker og kundedatabase I forbindelse med oppkjøp av det amerikanske datterselskapet Immunocorp ble det ervervet varemerke og kundedatabase. Disse er antatt å inneha en begrenset utnyttbar levetid og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Det er lagt til grunn en utnyttbar levetid på 5 år regnet fra 30. juni 2000. Varemerke og kundedatabase er solgt i 2009. (b) Produktrettigheter Gjennom ervervet av aksjene i Marimol AS ble det indirekte overtatt immaterielle eiendeler. Marimol har eksklusiv opsjon på kommersiell utnyttelse av de forskningsresultatene som kommer ut av prosjektet MARZymes som er Universitetet i Tromsøs satsing på marin bioprospektering. Det er bevilget offentlig støtte til prosjektet, og det forventes at det vil gi opphav til nye produkter. Ved at Selskapet får tilgang til å utnytte disse produktene kommersielt mot en lisensbetaling, vil det kunne gi selskapet økt fremtidige inntjening. Marimol AS er etter oppkjøpet fusjonert inn i ArcticZymes AS.


(c) Forskning og utvikling, patenter og lisenser Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Utviklingskostnader på produkter klassifiseres som immaterielle eiendeler når det er sannsynlig at produktet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at produktet kan kommersialiseres, at det er mulig å bruke eller selge produktet og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet for kommersialisering over den periode det er forventet å gi økonomiske fordeler. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig ved indikasjon for verdifall i tråd med IAS 36. Generelt oppfyller ikke utviklingskostnadene, som i hovedsak er knyttet til selskapets utviklingsaktiviteter innen betaglukaner, kriteriene for balanseføring. Slike utviklingskostnader er derfor kostnadsført løpende. Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene, blir også kostnadsført etter hvert som de påløper. 2.7.  Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi med fradrag av salgskostnader. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill). 2.8.  Finansielle eiendeler 2.8.1.  Klassifisering Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. ∙∙ Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. ∙∙ Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. ∙∙ Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikkederivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen

kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. 2.8.2.  Regnskapsføring og måling Vanlig kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpostensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tigjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer måles i senere perioder til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som «finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet», inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under «Andre (tap) gevinster» i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernet har juridisk krav på utbytte. Når verdipapir klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, omklassifiseres verdiregulering som er ført i utvidet resultat over resultatet som «Gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer.» 2.9.  Verdifall på finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Utlån og fordringer, til virkelig verdi over resultatet og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelsen. Utlån og fordringer Konsernet ser ved hver balansedato etter om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler innregnes bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangsinnregningen (en «tapshendelse») og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. Kriteriene som konsernet benytter for å avgjøre om det er objektivt belegg for et tap ved verdifall inkluderer: ∙∙ Vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller debitor ∙∙ Kontraktsbrudd, for eksempel mislighold av kontrakt eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol

17


∙∙ Konsernet av økonomiske eller juridiske grunner knyttet til låntakers finansielle vanskeligheter, låntaker en innrømmelse som långiver ellers ikke ville ha vurdert ∙∙ Det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller gjennomgå en finansiell restrukturering ∙∙ Observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i den estimerte fremtidige kontantstrømmen fra en gruppe av finansielle eiendeler siden førstegangsinnregning av disse eiendelene, selv om nedgangen ennå ikke kan identifiseres til de enkelte finansielle eiendelene i gruppen.

18

Størrelsen på tapet måles til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet innregnes i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom et lån eller en investering som holdes til forfall har variabel rente, er diskonteringsrenten for måling av verdifall den løpende effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Som er praktisk tilnærming, kan konsernet også måle verdifall på grunnlag av instrumentets virkelig verdi ved bruk av en observerbar markedspris. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet), skal det tidligere tapet reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet. Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg Konsernet vurderer hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. For gjeldsinstrumenter benytter konsernet kriteriene som referert til over i avsnittet om Eiendeler balanseført til amortisert kost. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, vil en vesentlig eller en langvarig reduksjon i virkelig verdi av instrumentet under anskaffelseskost også være en indikasjon på at eiendelen er utsatt for verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, og verdireduksjoner tidligere har vært ført mot utvidet resultat, skal det kumulative tapet som er innregnet i utvidet resultat omklassifiseres til det konsoliderte resultatregnskapet. Beløpet måles som differansen mellom anskaffelseskost og dagens virkelig verdi, med fradrag for tap ved verdifall som tidligere er resultatført. Tap ved verdifall innregnet i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg i en etterfølgende periode øker, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at tapet ved verdifall var innregnet i resultatregnskapet, skal tapet ved verdifall reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet. 2.10.  Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal kapasitet). Lånekostnader medregnes

ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. Anskaffelseskost for varer inkluderer gevinster eller tap på sikring av kontantstrøm ved råvarekjøp overført fra egenkapital. 2.11.  Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive bevis for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som Andre driftskostnader. 2.12.  Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig forfallstid. 2.13.  Aksjekapital og overkurs Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjonskostnader fratrukket skatt, til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. Dersom egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt føres vederlaget, fratrukket direkte transaksjonskostnader og tilknyttede skattevirkninger som økning av egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer. 2.14.  Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden. 2.15.  Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Selskapet har ikke rentebærende lån per 31.12.2010. 2.16.  Betalbar og utsatt inntektsskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis dette er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige


verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendeler i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet påvirker verken regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller på investeringer i datterselskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. 2.17.  Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Med virkning fra 1. januar 2005 etablerte konsernet en innskuddsbasert pensjonsording for alle ansatte i Norge. Ordningen er basert på prosentvise innskudd av medlemmenes lønn. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser basert på en vurdering om nøkkelpersoners måloppnåelse. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige og sannsynlige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse. 2.18.  Aksjebasert avlønning Konsernet har en aksjebasert avlønningsplan med oppgjør i aksjer. Per 31.12.2010 omfattet ordningen 1.022.000 aksjeopsjoner. 208.000 av disse aksjeopsjonene er tilordnet personer som måtte slutte på grunn av nedbemanning i 2010, mens de øvrige 814.000 aksjeopsjonene er tilordnet 26 stillinger. Virkelig verdi av de tjenester som selskapet har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløp som skal kostnadsføres over opptjeningsperioden blir beregnet basert på virkelig verdi av de tildelte opsjonene, fratrukket virkningen av eventuelle opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet. Opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet, påvirker forutsetningene gjennom hvor mange opsjoner som forventes å bli utøvd. På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli utøvd. Selskapet regnskapsfører den eventuelle betydningen av endringen av de originale estimatene i resultatregnskapet og med en tilsvarende justering mot egenkapitalen. Nettoverdien av mottatt proveny fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og overkursfond når opsjonene utøves.

2.19.  Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav i disse tilfeller: 1) Det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, 2) det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av tidens løp føres som rentekostnad. 2.20.  Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Inntekter resultatføres som følger: Salg av varer Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv rente metoden. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektive rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på opprinnelig effektiv rentesats. Lisensinntekter Lisensinntekter resultatføres når de opptjenes, i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtalen. 2.21.  Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres som annen inntekt til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og at selskapet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Tilskuddene resultatføres i den perioden som gir best sammenstilling med de kostnadene de er ment å kompensere. Offentlig tilskudd i forbindelse med kjøp av varige driftsmidler er ført som reduksjon i balanseført anskaffelseskost, og kommer til uttrykk i resultatet gjennom lavere årlige avskrivninger over forventet levetid på de aktuelle driftsmidlene. 2.22.  Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.

19


(ii) Prisrisiko Konsernet er i svært liten grad utsatt for risiko knyttet til råvarepriser. Konsernet foretar normalt ikke investeringer i aksjer med unntak av strategiske eierskap. Aksjer tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler utgjør en uvesentlig del av konsernets eiendeler. (iii) Renterisiko Konsernet er lite eksponert for renterisiko ettersom plassering av overskuddslikviditet skjer i bankinnskudd, sertifikater og/ eller pengemarkedsfond med kort underliggende løpetid i plasseringene. Konsernet har ikke rentebærende gjeld. 3.1.2.  Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer. Ingen enkeltkunder representerer store utestående kredittposter, og kredittrisikoen knyttet til dette vurderes som lav. Maksimal risikoeksponering er uttrykt ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene.

20

3.1.3.  Likviditetsrisiko Kontantstrømsprognoser blir laget for hvert selskap i konsernet. Det blir vurdert på konsernnivå om de rullerende prognosene imøtekommer konsernets likviditetskrav, dvs at en har tilstrekkelig kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser. 2.23.  Utbytte Utbytte klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. Det er ikke foreslått utbytte for 2010.

Note 3 Finansiell risikostyring

3.1.  Finansielle risikofaktorer Konsernet er gjennom sine aktiviteter, eksponert mot visse typer finansiell risiko; markedsrisiko inkludert valutarisiko, kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyring ønsker å minimalisere potensielle negative effekter av uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene. For rapporteringsperioden har konsernet ikke hatt rentebærende lån. Finansielle instrumenter benyttes normalt ikke til omsetningsformål. Rentebærende plasseringer utover bankinnskudd kan foretas i sertifikater eller rentefond med kort løpetid. 3.1.1.  Markedsrisiko (i) Valutarisiko En del av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar, men også noe i euro. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak i norske kroner. En høyere dollarkurs mot norske kroner vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Selskapet har en del kostnader i euro, slik at endringer i eurokursen mot norske kroner vil ha liten resultateffekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Dersom NOK i forhold til USD var 5 % sterkere/svakere pr 31. desember 2010 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et lavere/høyere resultat etter skatt på TNOK 260 (2009: TNOK 142). Tilsvarende ville virkningen på egenkapitalen ha vært. Endringen skyldes hovedsakelig valuta- tap/ gevinst i forbindelse med omregning av kundefordringer.

Konsernet plasserer sin likviditet i bankinnskudd eller rentebærende papirer med lav risiko. Hovedvekten er plassert i det norske pengemarkedet. På rapporteringsdagen hadde konsernet pengemarkedsfond til en verdi av TNOK 13.160 og bankinnskudd på TNOK 30.147 som likviditetsbuffer. I tillegg til leverandørgjeld har konsernet også en betinget tilbakebetalingsplikt av uregistrert aksjeinnskudd per 31.12.2010 som inngår i likviditetsanalysen. Netto aksjeinnskudd som utgjør TNOK 22.050 er omgjort til egenkapital per 07.01.2011. På rapporteringsdagen utgjør leverandørgjeld og andre avsetninger TNOK 15.677 mot 31.047 per 31.12.2009. Denne gjelden har forfallstidspunkt kortere enn ett år og vil bli betalt ved forfall: Forfallstidspunkt

2010

2009

< 3 mnd

4.816

11.869

3mnd – 12 mnd

6.155

12.386

10.971

24.255

1.540

6.792

12.511

31.047

Sum Offentlige avgifter Sum lev. gjeld og annen kortsiktig gjeld

3.2.  Kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet utstede nye aksjer, eller selge eiendeler. Konsernet har ikke langsiktig gjeld og det utbetales ikke utbytte til aksjonærene da konsernet er i en utviklingsfase.


mende markedstransaksjoner på en armlengdes avstand (Nivå 1).

Oversikten nedenfor viser konsernets netto kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.: 2010

2009

Total gjeld (kortsiktig)

32.590

31.047

Minus kontant og kontantekvivalent

43.361

49.647

Netto kontanter og kontantekvivalent

10.771

18.600

3.3.  Vurdering av virkelig verdi Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: 1) Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel 2) Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer 3) Verdsettelse basert på andre ikke observerbare fortutsetninger Følgende tabell presenterer konsernet eiendeler målt til virkelig verdi per 31.12.2010: 2010

2009

Total gjeld (kortsiktig)

32.590

31.047

Minus kontant og kontantekvivalent

43.361

49.647

Netto kontanter og kontantekvivalent

10.771

18.600

Eiendeler til virkelig verdi

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Sum

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

0

99

99

Andre finansielle eiendeler

0

0

833

833

Verdipapirer Pengemarked

13.160

0

0

13.160

Sum

13.160

0

932

14.092

Følgende tabell presenterer konsernet eiendeler målt til virkelig verdi per 31.12.2009: Eiendeler til virkelig verdi

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Sum

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

0

329

329

Andre finansielle eiendeler

0

0

1.667

1.667

Verdipapirer Pengemarked

22.684

0

0

22.684

Sum

22.684

0

1.996

24.680

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler o.l og disse prisene representerer faktisk og regelmessige forekom-

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetoder maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst mulig på konsernets egne estimater (Nivå 2). Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i Nivå 3. Tabellen under viser endringene i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr 31.12.:

Inngående balanse

2010

2009

1.996

329

0

1.667

– 1.064

0

932

1.996

– 1.064

0

Tilgang til nivå 3 Nedskrivning ført over resultatet (note 10 og 25) Utgående balanse Sum tap på perioden inkludert i resultatet for eiendeler på balansedagen

Note 4 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger vurderes ikke å medføre vesentlige justeringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Balanseføring av utgifter til utvikling forutsetter at fremtidige kontantstrømmer overstiger de balanseførte utgiftene. Årlige nedskrivningstester samt tilsvarende vurderinger knyttet til milepæler i utviklingsprosjektene, skal motvirke risikoen for at konsernet balansefører utgifter til utvikling som ikke forsvarer verdien i balansen. De fremtidige, forventede kontantstrømmene er likevel forbundet med usikkerhet, og vil dersom de reduseres, kunne føre til nedskrivning av balanseførte utgifter til utvikling. Reduksjon i forventede kontantstrømmer må overstige 90 % før det får betydning for balanseført utviklingskostnad. Tidligere balanseført utsatt skattefordel ble reversert i sin helhet i 2009. Balanseført utsatt skattefordel ble kostnadsført som følge av salg datterselskap, og ut fra den vurdering at selskapet og konsernet dermed manglet sannsynliggjøring for utnyttelse av skattemessig fremførbart underskudd. Ved utgangen av 2010 vurderer en det fortsatt slik at en ikke har tiltrekkelig grunnlag for å balanseføre utsatt skattefordel.

21


Note 5 Segmentinformasjon

Konsernet har fra primo 2010 inndelt virksomheten i to segmenter , «marine biokjemikalier» og «beta-glukaner». Førstnevnte ble ultimo 2010 omdøpt til «enzymer». Segmentet «enzymer» består av de salgsinntekter og driftskostnader knyttet til datterselskapet ArcticZymes AS justert for konserninterne transaksjoner. Forsknings- og utviklingsdelen av morselskapet er allokert under segmentet «beta-glukaner». Under «ikke allokert» inngår kostnader som vanskelig lar seg fordele til de to øvrige segmenter, eksempelvis kostnader tilknyttet konsernadministrasjon og børs. Segmentresultatene er som følger:

(Beløp i 1.000 kroner)

22

Salgsinntekter Andre inntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat videreført virksomhet Netto resultat etter skatt for avviklet virksomhet Årsresultat

Enzymer 21 592 37 – 336 – 10 652 10 265 0

2010 BetaIkke glukaner allokert 4 317 0 3 611 84 – 2 608 0 – 37 755 – 7 572 – 31 863 – 7 532 0 741

Eiendeler, gjeld og investeringer fordelt på segmentene: 2010 Betaikke (Beløp i 1.000 kroner) Enzymer glukaner allokert Eiendeler 21 030 47 947 0 Gjeld 1 566 10 945 20 079 Investeringer 1 944 1 346 0

Sum 25 909 3 732 – 2 944 – 55 979 – 29 282 741 – 28 541 0

Enzymer 17 569 – 306 – 72 – 8 899 8 292 0 8 292

2009 Betaikke glukaner allokert Sum 6 506 0 24 075 10 709 57 10 460 – 2 692 – 221 – 2 985 – 88 318 – 19 457 – 116 674 – 73 795 – 19 621 – 85 124 0 3 909 3 909 – 73 795 – 15 712 – 81 215 – 30 708

– 28 541

– 111 923

0 – 28 541

12 551 – 99 372

Sum 68 977 32 590 3 290

Enzymer 9 551 923 228

2009 Betaikke glukaner allokert 82 408 242 30 124 0 1026 0

Sum 92 201 31 047 1 254

Salgsinntekter fordelt geografisk: (Beløp i 1.000 kroner)

Norge Europa Asia/Australia/Afrika USA Sum Avviklet virksomhet Sum salgsinntekt videreført virksomhet

2010 4 343 811 0 20 755 25 909 0 25 909

2009 31 205 199 270 37 286 68 959 44 884 24 075

2010 72 143 72 143

2009 92 201 92 201

2010 3 453 3 453

2009 1 254 1 254

Balanseførte eiendeler fordelt geografisk: (Beløp i 1.000 kroner)

Norge Sum Investeringer fordelt geografisk: (Beløp i 1.000 kroner)

Norge Sum


23

Note 6 Varige driftsmidler (Beløp i 1.000 kroner)

Balanseført verdi 31.12.2008

Produksjonsmaskiner og anlegg

Driftsløsøre

Sum

6 925

3 041

9 966

Regnskapsåret 2009 Tilgang

401

854

1 254

Avgang

0

– 4 315

– 4 314

Avskrivning driftsmidler i avgang

0

3 714

3 714

– 2 101

– 823

– 2 924

5 225

2 471

7 696

27 358

7 394

34 751

– 22 133

– 4 923

– 27 056

5 225

2 471

7 696

Årets avskrivning (videreført virksomhet) Balanseført verdi 31.12.2009 (videreført virksomhet) Pr 31. desember 2009 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (videreført virksomhet) Balanseført verdi 31.12.2009 Regnskapsåret 2010 Tilgang

1 290

374

1 790

Avgang

0

– 667

– 667

Avskrivning driftsmidler i avgang

0

431

431

– 1 883

– 942

– 2 825

4 632

1 667

6 299

28 648

7 101

35 874

– 24 016

– 5 434

– 29 450

4 632

1 667

6 299

Årets avskrivning (videreført virksomhet) Balanseført verdi 31.12.2010 Pr 31. desember 2010 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (videreført virksomhet) Balanseført verdi 31.12.2010

Selskapet leier alle lokaler. Selskapet har for egen regning tilpasset produksjonslokalene til eget formål. Leieavtalen for produksjonslokalene gjelder frem til 01.01.2015. Kostnader knyttet til leieavtaler for lokaler utgjør TNOK 3.102 i 2010 mot TNOK 2.908 i 2009. Etter nyttår flyttet selskapet til nye lokaler i Forskningsparken i Tromsø. Balanseført verdi av driftsmidlene er pantsatt som sikkerhet for kredittfasilitet på MNOK 10 i DnB NOR Bank ASA.


Note 7 Immaterielle eiendeler (Beløp i 1.000 kroner)

Produktrettigheter

Varemerker og kundedatabase

Forskning og utvikling

Sum

0

0

1 433

1 433

Balanseført verdi 31.12.2008 Regnskapsåret 2009 Tilgang

0

0

0

0

Avgang

0

– 13 113

0

– 13 113

Årets avskrivning

0

0

– 60

– 60

Balanseført verdi 31.12.2009

0

0

1 373

1 373

Pr 31. desember 2009

24

Anskaffelseskost

0

0

1 433

1 433

Akkumulerte avskrivninger

0

0

– 60

– 60

Balanseført verdi 31.12.2009

0

0

1 373

1 373

1663

0

0

1 663

Regnskapsåret 2010 Tilgang Avgang

0

0

0

0

Årets avskrivning

0

0

– 119

– 119

1663

0

1 254

2 917

1663

0

1 433

3 096

0

0

– 179

– 179

1663

0

1 254

2 917

Balanseført verdi 31.12.2010 Pr 31. desember 2010 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12.2010

Erverv av produktrettigheter er knyttet til oppkjøp av Marimol AS, jfr note 2.6b og 15. Forsknings- og utviklingskostnad gjelder kun innkjøpte tjenester og avskrives over 12 år.

Note 8 Finansielle instrumenter etter kategori

Følgende gruppering for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i ­balansen:

(Beløp i 1.000 kroner)

Utlån og fordringer

Tilgjengelig for salg

Til virkelig verdi over resultat

Sum

0

0

833

833

Pr. 31.12.2010 Eiendeler Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

99

0

99

Kundefordringer og andre fordringer

11 907

0

0

11 907

Kontanter og kontantekvivalenter

43 361

0

0

43 361

Sum

55 268

99

833

56 200

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

10 971

10 971

Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forplikteler


25 (Beløp i 1.000 kroner)

Utlån og fordringer

Tilgjengelig for salg

Til virkelig verdi over resultat

Sum

Pr. 31.12.2009 Eiendeler Finansielle eiendeler

0

0

1 667

1 667

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

329

0

329

Kundefordringer og andre fordringer

27 533

0

0

27 533

Kontanter og kontantekvivalenter

49 647

0

0

49 647

Sum

77 180

329

1 667

79 176

Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forplikteler

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

24 255

24 255

Note 9 Kredittverdighet i finansielle eiendeler

Kredittrisiko i finansielle instrumenter som ikke er forfalt eller som ikke har vært gjenstand for nedskrivninger, er vurdert ved bruk av eksterne kredittvurderinger: Kontanter og kontantekvivalenter:

Rating (Mody's)

2010

2009

Aa1

0

0

Aa2

13 160

22 684

Aa3

30 201

26 963

43 361

49 647

2010

2009

Se note 10 for kredittvurdering av kundefordringer.

Note 10 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Balanseført verdi 01.01. Urealisert tap ført over resultatregnskapet Balanseført verdi 31.12.

329

329

– 230

0

99

329

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av aksjer i Seagarden AS, ervervet i desember 2007. Aksjeposten er unotert. Virkelig verdi er basert på emisjonskurs ultimo 2010.


Note 11 Kundefordringer og andre fordringer (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Kundefordringer

6 434

4 780

– 76

– 76

6 358

4 704

Avsetning påregnelig tap på kundefordringer Kundefordringer netto Fordringer innvilget forskningstilskudd

1 066

3 484

Fordringer Skattefunn

2 374

2 246

Andre fordringer

1 670

17 058

Fordringer merverdiavgift Lån til nærstående parter (Note 30) Sum kundefordringer og andre fordringer

439

0

0

41

11 907

27 533

Herav anleggsmidler (langsiktig):

26

Lån til nærstående parter Kundefordringer og andre fordringer

0

– 41

11 907

27 492

Aldersfordeling av kundefordringer per 31.12.2010: Ikke forfalt

0 – 30 dager

31 – 60 dager

61 – 90 dager

Over 90 dager

Sum

5 125

1 151

66

0

92

6 434

Forfalte fordringer på rapporteringstidspunktet (utover avsetning tap på fordringer) er i ettertid oppgjort. Aldersfordeling av kundefordringer per 31.12.2009: Ikke forfalt

0 – 30 dager

31 – 60 dager

61 – 90 dager

Over 90 dager

Sum

3 495

941

344

0

0

4 780

Forfalte fordringer på rapporteringstidspunktet (utover avsetning tap på fordringer) er i ettertid oppgjort. Endring i avsetning for tap på på kundefordringer: (Beløp i 1.000 kroner)

Avsetning for tap på fordringer Tilbakeført avsetning

2010

2009

76

276

0

– 200

76

76

(Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

USD

5 215

2 814

Euro

89

121

NOK

6 603

24 419

Pr 31. desember Virkelig verdi av konsernets kundefordringer og andre fordringer pr valuta:

Andre valuta Sum

0

138

11 907

27 492

Maksimal eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet er virkelig verdi av hver klasse angitt over.


Note 12 Varer (Beløp i 1.000 kroner)

Råvarer Varer under tilvirkning

2010

2009

538

979

234

1 212

Ferdige varer

2 448

1 422

Sum varelager

3 220

3 613

2010

2009

Det er ikke foretatt noen nedskrivning for ukurans verken i 2010 eller i 2009.

Note 13 Kontanter og kontantekvivalenter (Beløp i 1.000 kroner)

Kontanter og bankinnskudd

27 855

24 418

Pengemarkedsfond

13 160

22 684

1 282

1 338

Depositum for husleie (bundet bankinnskudd) Skattetrekkskonto (bundet bankinnskudd) Kontanter og kontantekvivalenter

1 064

1 206

43 361

49 647

Note 14 Aksjekapital, overkurs, aksjeopsjoner og annen egenkapital ikke resultatført (Faktisk antall aksjer)

Antall aksjer

Herav egne aksjer

23 637 910

0

Regnskapsåret 2009: Pr. 1. januar 2009 Kjøpt egne aksjer

10 325

10 325

Solgt egne aksjer

– 10 325

– 10 325

23 637 910

0

17 032

17 032

– 17 032

– 17 032

23 637 910

0

Pr. 31. desember 2009 Regnskapsåret 2010: Kjøpt egne aksjer Solgt egne aksjer Pr. 31. desember 2010 Samtlige aksjer er fullt innbetalt. Pålydende per aksje er kr 1,00.

Rettet emisjon på 3.500.000 aksjer ble gjennomført 22.12.2010. Kapitaløkningen ble registrert 07.01.2011. De nye aksjene er følgelig ikke med i aksjekapitalen per 31.12.2010. Nettoprovenyet fra emisjonen er registret som kortsiktig gjeld per 31.12.2010. I generalforsamlingen den 4. mai 2010 ble styret tildelt tre fullmakter: 1. Emisjonsfullmakt på 3.500.000 aksjer. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 6,- per aksje. Fullmakten ble i sin helhet benyttet til en rettet emisjon som ble gjennomført den 22.12.2010. Emisjonskursen var kr 6,30. De nye aksjene ble registrert den 07.01.2011. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå å en ny emisjonsfullmakt på 3.000.000 aksjer frem til neste års ordinære generalforsamling. 2. Fullmakt til å utstede inntil 1.000.000 aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. Ingen aksjer var utstedt under denne fullmakten per 31. desember 2009. I første kvartal 2011 ble en del av fullmakten benyttet til å utstede 214.906 aksjer til ansatte i selskapet som hadde erklært sine aksjeopsjoner. Tegningskursen var kr 6,17. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå at det gis en ny fullmakt på 1.000.000 for 1 år.

27


3. Fullmakt til kjøp av inntil 1.000.000 egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyeste pris er kr 100,-. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. desember 2010. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år.

28

Aksjeopsjoner Aksjeopsjoner har vært tildelt ledelsen og et antall nøkkelpersoner. I 2010 utvidet styret opsjonsordningen til å omfatte alle fast ansatte i selskapet. Ordningen gjaldt for et år (ut 1. kvartal 2011) og skulle gi et incentiv om å bli i selskapet, og tildelingen ble graderet etter muligheten den ansatte hadde for å medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Til sammen er 1.022.000 opsjoner utstedt per 31.12.2010. For tildelte opsjoner i 2008 og 2009 er det ikke knyttet forutsetning om kursøkning før tildeling. For tildelingene i 2009 ble det lagt et tak på maksimal gevinst ved utøvelse av opsjonene på 60 kroner per opsjon. Disse opsjonene fra 2009 vil tidligst kunne utøves 2 år etter tildelingen og med maksimalt 50 % gjennom det tredje året etter tildelingen, mens de resterende 50 % av opsjonene vil kunne utøves i det fjerde året etter tildelingen. I 2010 ble ny administrerende direktør tildelt 300.000 opsjoner med kurs lik aksjekursen ved tiltredelse, kr 6,60. Første utøvelsesdato er 10. mars 2011 for første tredjedel, 10. mars 2012 for andre del, og 10. mars 2013 for siste tredjedel. Styret planlegger å fornye ordningen med aksjeopsjoner i 2011 for alle ansatte etter tilsvarende kriterier som for 2010, men med en lengre opptjeningstid (3 år). Det vil også bli satt tak på mulig fortjeneste fra ordningen. Det vises til note 22 hva gjelder kostnadsført beløp opsjon. 2010

2009

Gjenomsnittlig

Gjenomsnittlig

utøvelseskurs

Antall opsjoner

utøvelseskurs

Antall opsjoner

28,35

1 305 500

32,41

1 131 000

Årets tildeling ansatte

6,17

250 000

20,14

410 500

Tildelt ny administrerende direktør

6,60

300 000

0

31,16

– 582 000

– 6 000

Utløpt

36,10

– 251 500

33,79

– 230 000

Per 31. desember

13,56

1 022 000

28,35

1 305 500

Per 1. januar

Forspilt Utøvet

0

0

Utløpsdato, kurs og antall opsjoner ved årsslutt Utløpsdato

Gjenommsnittlig utøvelseskurs

Antall 2010

2010, 30. sept

36,07

377 500

2011, 28. mars

6,17

250 000

2011, 30. sept

23,40

253 500

2012, 16. okt

53,50

417 500 100 000

2013, 10. mars

6,60

100 000

2013, 30. sept

20,14

218 500

2014, 10. mars

6,60

100 000

2015, 10. mars

6,60

Antall utøvbare opsjoner per 31.12

2009

410 500

100 000 1 022 000

1 305 500

503 500

377 500


29

Aksjonærinformasjon: De 20 største aksjonærene per 31.12.2010:

De 20 største aksjonærene per 31.12.2009: Aksjer

Eierandel

Aksjer

Eierandel

Odin Norge Verdipapirfond

1 972 380

8,34 %

Odin Norge Verdipapirfond

2 036 750

8,62 %

Ludwig Mack AS

1 866 640

7,90 %

Ludwig Mack AS

1 766 640

7,47 %

Progusan AS

854 920

3,62 %

Verdane Private Equity AS

923 110

3,91 %

Verdane Private Equity AS

853 110

3,61 %

Progusan AS

794 920

3,36 %

Nordea Bank Denmark

786 618

3,33 %

Nordea Bank Denmark

786 618

3,33 %

Espen Sagvolden Landgraff

485 000

2,05 %

Jan Raa

448 230

1,90 %

Jan Raa

448 230

1,90 %

Avanza Bank AB Meglerkonto

430 142

1,82 %

Avanza Bank AB Meglerkonto

364 631

1,54 %

Hartvig Wennberg AS

358 503

1,52 %

Hartvig Wennberg AS

358 503

1,52 %

MP Pensjon

350 332

1,48 %

MP Pensjon

350 332

1,48 %

Bras Kapital AS

350 000

1,48 %

Bras Kapital AS

350 000

1,48 %

Knut Eirik Andersen

320 320

1,36 %

Tarago AS

316 950

1,34 %

Øystein Erling Tvenge

300 000

1,27 %

Gardd McGillan Co AS

300 000

1,27 %

Leikvollbakken AS

300 000

1,27 %

Tempo Primo Holding AS

250 000

1,06 %

B Skaugen AS

251 000

1,06 %

SEB Enskilda ASA, Egenhandelskonto

230 000

0,97 %

Holstein AS

206 523

0,87 %

Knut Eirik Andersen

229 963

0,97 %

Arne Handeland

201 290

0,85 %

Holstein AS

206 523

0,87 %

Espen Sagvolden Landgraff

200 000

0,85 %

Arne Handeland

201 290

0,85 %

Magnolia System AS

200 000

0,85 %

SAF Invest AS

200 000

0,85 %

Hustadlitt AS

200 000

0,85 %

Nordnet Bank AB

197 161

0,83 %

SAF Invest AS

200 000

0,85 %

10 822 251

45,78 %

Sum 20 største

10 624 378

44,95 %

Sum 20 største Annen egenkapital ikke resultatført Balanseført verdi 1. januar 2009

Valutaomregningsdifferanser datterselskap USA 2009 ved salg

1 377 – 1 377

Balanseført verdi 31.12.2009

0

Balanseført verdi 31.12.2010

0

Valutaomregningsdifferanser knytter seg til datterdatterselskapet Immunocorp Inc. I forbindelse med avhendelsen av selskapet i 2009 er omregningsdifferansen nullstilt og resultatført.


Note 15 Kjøp av virksomhet

ArcticZymes AS kjøpte 100 % av aksjene i Marimol AS per 22. november 2010. Marimol har eksklusiv opsjon på kommersiell utnyttelse av de forskningsresultatene som kommer ut av prosjektet MARZymes som er Universitetet i Tromsøs satsing på marin bioprospektering. Det er bevilget offentlig støtte til prosjektet, og det forventes at det vil gi opphav til nye produkter. Ved at selskapet får tilgang til å utnytte disse produktene kommersielt mot en lisensbetaling, vil det kunne gi selskapet økt fremtidige inntjening. Marimol AS er nå fusjonert inn i ArcticZymes AS. Nedenfor vises vederlaget, overtatte eiendeler og forpliktelser forbundet med oppkjøpet: Vederlag til selgere - 4.380 aksjer i ArcticZymes AS tilsvarende 4 % av aksjene

1 796

Balanseførte beløp av identifiserbare eiendeler og forpliktelser:

30

Kontanter og kontantekvivalenter

136

Annen kortsiktig gjeld

– 3

Sum identifiserbare nettoeiendeler

133

Produktrettigheter

1 663

Sum nettoeiendeler

1 796

Virkelig verdi av 4.380 aksjer i ArcticZymes AS som vederlag ved oppkjøpet er basert på forhandling mellom partene.

Note 16 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Leverandørgjeld

5 025

9 073

Offentlige avgifter og trekk

1 540

6 792

Påløpt lønn, feriepenger

3 045

6 934

Påløpte kostnader

2 901

8 248

12 511

31 047

Sum

I posten Annen kortsiktig gjeld inngår avsetning for syntetiske opsjoner (kontantbasert) med TNok 1.613. Det vises til Note 30 for nærmere informasjon hva gjelder syntetiske opsjoner. Balanseført verdi av kortsiktig gjeld er tilnærmet lik virkelig verdi. Ikke registrert netto emisjonsproveny utgjør TNOK 20.079. Se for øvrig note 15. Virkelig verdi av konsernets leverandørgjeld og annen gjeld pr valuta: (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

GBP

376

1 169

USD

1 269

2 104

CHF

374

0

EUR

139

3 497

NOK

10 251

23 723

102

554

12 511

31 047

Andre valuta Sum

Note 17 Lån

Selskapet har en konsernkontokreditt i DnB NOR Bank på MNOK 10. Som sikkerhet for kreditten er det stillet pant i fordringer, varelager og driftstilbehør. Vilkårene for kreditten inneholder et krav om at konsernets egenkapitalandel skal overstige 40 % og at verdien av omløpsmidlene skal være større enn verdien av kortsiktig gjeld. Konsernkontokreditten var ubenyttet per 31.12.2010.


Note 18 Utsatt skattefordel

Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen forutsatt at den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Konsernet har ingen utsatt skatt slik at nettoføring ikke er gjennomført. Utsatt skattefordel er reversert i sin helhet i 2009. Endringer i balanseført utsatt skattefordel: 2010

2009

Balanseført verdi 01.01

0

35 523

Resultatført i perioden videreført virksomhet

0

– 30 708

Utsatt skattefordel i avviklet virksomhet

0

– 4 815

Balanseført verdi 31.12

0

0

(Beløp i 1.000 kroner)

Endring i utsatt skattefordel: (Beløp i 1.000 kroner)

01.01.09 Utsatt skattefordel i avhendet virksomhet

Skattemessig avskrivning

Fremførbart underskudd USA

Fremførbart underskudd Norge

Sum

– 592

– 1 666

– 33 265

– 35 523

0

1 666

3 149

4 815

592

0

30 116

30 708

31.12.09

0

0

0

0

Egenkapitalføring

0

0

0

0

Resultatført i perioden

0

0

0

0

31.12.10

0

0

0

0

Resultatført i perioden

Utsatt skattefordel knyttet til skattemessig underskudd er balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd. Konsernet har unnlatt balanseføring av utsatt skattefordel på MNOK 64,3 (2009: MNOK 53,8) knyttet til midlertidige forskjeller og skattemessig fremførbart underskudd.

Note 19 Pensjoner

Det er etablert en pensjonsordning basert på lønnsavhengige innskudd til et pensjonsselskap. Balanseført pensjonsinnskudd er vurdert til virkelig verdi, og ble tatt inn i balansen med virkning fra 1. januar 2005. Balanseført verdi 31. desember 2010 utgjør TNOK 341, og kan anvendes til betaling av fremtidige pensjonsinnskudd. Per 31. desember 2010 var det 28 medlemmer i ­ordningen. 2010

2009

822

1 010

(Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Offentlig tilskudd FoU (note 29)

2 133

4 628

Tilskudd Skattefunn (note 29)

2 374

2 246

Gevinst avgang anleggsmidler

83

57

– 1 065

0

(Beløp i 1.000 kroner)

Netto pensjonskostnad resultatført

Note 20 Andre inntekter/tap

Nedskrivning aksjer Kursdifferanser valuta Sum andre inntekter

207

3 529

3 732

10 459

31


32

Note 21 Varekostnader (Beløp i 1.000 kroner)

Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdige varer

2010

2009

393

679

Andre varekostnader

1 297

1 022

Sum varekostnader

1 690

1 701

2010

2009

21 353

27 564

2 177

2 361

500

– 550

Note 22 Lønnskostnader (Beløp i 1.000 kroner)

Lønninger og honorarer Arbeidsgiveravgift Endring avsetning til bonus Aksjeopsjoner kontantbasert

0

394

2 001

2 682

822

1 010

Sum lønnskostnader

26 853

33 460

Antall ansatte 31.12.

29

40

2010

2009

300

206

Kjøp av eksterne tjenester

13 581

56 843

Patent- og lisenskostnader

3 370

13 257

Leie og drift av lokaler

5 389

4 051

Aksjeopsjoner egenkapitalbasert (note 14) Pensjonskostnader (note 19)

Note 23 Andre driftskostnader (Beløp i 1.000 kroner)

Markedsføring

Annet Sum andre driftskostnader

4 796

7 155

27 436

81 513


Note 24 Skattekostnad 2010

2009

Endring utsatt skattefordel videreført virksomhet

0

30 708

Endring utsatt skattefordel avviklet virksomhet

0

4 815

Sum skattekostnad videreført og avviklet virksomhet

0

35 523

(Beløp i 1.000 kroner)

Skatten på konsernets resultat avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom konsernets veide gjennomsnittlige skattesats hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger: 2010 Resultat før skattekostnad videreført og avviklet virksomhet

2009

– 28 541

– 73 479

0

– 35 523

0,00 %

48,35 %

Skattekostnad Veid gjennomsnittlig skattesats

Forskjell i skattesats skyldes i hovedsak det forhold at konsernet ikke har balanseført utsatt skattefordel. Se for øvrig note 18.

Note 25 Investering i finansielle eiendeler (Beløp i 1.000 kroner)

Aksjer i Glycotex Inc.

2010

2009

833

1 667

Aksjeposten er ikke børsnotert. Bokført verdi tilsvarer virkelig verdi. Posten er nedskrevet med TNOK 834 i 2010.

Note 26 Finansinntekter og -kostnader 2010

2009

Renteinntekter bankinnskudd

351

1 227

Renteinntekt pengemarkedsfond

475

3 031

22

3

Andre rentekostnader

– 107

– 352

Finansinntekter, netto

741

3 909

(Beløp i 1.000 kroner)

Andre renteinntekter

Note 27 Resultat per aksje

Resultat per aksje er beregnet ved å dele årsresultatet på et veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 14) 2010

2009

Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer

– 28 541

– 99 372

Årsresultat fra videreført virksomhet

– 28 541

– 111 923

0

12 551

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer ( i tusen aksjer)

23 638

23 638

Veid snitt av antall utstedte aksjer og opsjoner ( i tusen aksjer)

24 802

24 945

– 1,21

– 4,73

0,00

0,53

– 1,21

– 4,20

(Beløp i 1.000 kroner)

Årsresultat fra avviklet virksomhet

Resultat per aksje (NOK per aksje), videreført virksomhet Resultat per aksje (NOK per aksje), avviklet virksomhet Resultat per aksje (NOK per aksje) Siden selskapets årsresultat er negativt er resultat per aksje og utvannet resultat per aksje likt.

33


Note 28 Utviklingskostnader

I tråd med konsernets regnskapsprinsipper (note 2.6.c) er det vurdert at ingen av de løpende utviklingsprosjektene oppfyller kriteriene for balanseføring i henhold til IFRS per 31.12.2010. 2010

2009

16 840

22 423

Kjøp av eksterne tjenester

5 262

51 595

Andre driftskostnader

2 392

13 487

(Beløp i 1.000 kroner)

Ikke balanseførte utviklingskostnader og forskningskostnader: Lønnskostnader

Avskrivninger Sum ikke balanseførte FoU-kostnader

2 698

2 691

27 192

90 197

Note 29 Offentlige tilskudd 34

Tilskudd til forsknings- og utviklingsaktiviteter er inntektsført og inngår i posten andre inntekter (note 20). Disse kan ­spesifiseres slik: (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Fra Norges Forskningsråd

2 133

3 728

Andre tilskudd (RDA)

0

900

Skattefunn

2 374

2 245

Sum offentlige tilskudd

4 507

6 873

Note 30 Nærstående parter og godtgjørelser

Selskapet leide tom februar 2011 lokaler hos en av sine aksjonærer; Ludwig Mack AS. Leieavtalen er inngått på markedsmessige vilkår. Det er kostnadsført brutto leie og oppvarming på NOK 738.000 i 2010 (2009: NOK 714.000) på denne avtalen. Styremedlem Gunnar Rørstad, hovedaksjonær i Progusan AS som eide 3,62 % av selskapet, har fått dekket sine reiseutgifter på lik linje med øvrige styremedlemmer. Konsernet har ellers ingen transaksjoner med nærstående parter. Godtgjørelse utbetalt til styret og ledende ansatte: 2010 Lønn/ (Beløp i 1.000 kroner)

honorar

2009

Utbetalt Pensjonsbonus utgifter

Andre ytelser

Lønn/ honorar

Svein Mathisen, styreleder

200

100

Ingrid Alfheim, styremedlem

120

60

80

0

120

60

Gunnar Rørstad, styremedlem Ingrid Wiik, styremedlem

Utbet. Pensjonsbonus utgifter

Andre ytelser

30

10

Morten Elde, ansattvalgt styremedlem

646

33

14

Svein Lien, adm. direktør

1 772

48

24

Lars Viksmoen, tidl. adm. dir.

1 299

0

19

51

2 587

629

57

197

Rolf Engstad, forskningsdirektør

1 016

107

65

21

982

150

62

19

581

Arvid Vangen, økonomiog administrasjonssjef

888

60

31

844

60

26

Jan Buch Andersen, adm.dir. ArcticZymes AS

978

62

29

565

30

16

Det vises til Note 14 hva gjelder opsjoner til ledende ansatte. Rolf Seljelid har avtale om en syntetisk opsjon tilsvarende 100.000 aksjer. Avtalen løper fra 04.05.2010 til 04.11.2015. Den forutsetter at kursen på selskapets aksjer må overstige ca kroner 62 per aksje i 2011 og videre stige med 20 % per år. Verdien


tilsvarer forskjellen mellom aksjekurs på utøvelsestidspunktet og 25 kroner, med maksimalt 60 kroner per opsjon. Det er gjort avsetning for syntetisk opsjon under posten Annen kortsiktig gjeld, se note 14 og 16. Rolf Seljelid er ansatt på deltid i selskapet som vitenskapelig rådgiver – medisin. Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte og leder av datterselskap. Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår diverse definerte mål (Key Performance Indicators) for inneværende år. Maksimal bonus er 40 % av lønn for Svein Lien, 25 % av lønn for Rolf Engstad og Jan Buch Andersen, og 15 % for Arvid Vangen. Kriteriene for utbetaling av bonus for 2010 er delvis oppfylte for samtlige, og for Jan Buch Andersen omfatter dette også halve 2009. Lån nærstående parter (Beløp i 1.000 kroner)

Balanseført verdi 01.01 Tilbakebetalt i løpet av året

2010

2009

41

230

– 41

– 36

Ettergitt lån Balanseført verdi 31.12

– 153 0

41

35 Aksjer eiet eller kontrollert av styremedlemmer og ledende ansatte per 31.12.2010: Opsjoner

Aksjer*

Svein Mathisen, styreleder

7 000

Ingrid Wiik, styremedlem

2 000

Ingrid Alfheim, styremedlem

10 000

Gunnar Rørstad, styremedlem

930 120

Morten Elde, ansattvalgt styremedlem Svein Lien, adm. direktør

27 000

11 683

300 000

109 027

Rolf Engstad, forskningsdirektør

85 000

142 160

Arvid Vangen, økonomi- og administrasjonssjef

57 500

76 360

Jan Buch Andersen, adm dir ArcticZymes AS

25 000

1 322

2010

2009

385

239

Andre attestasjonstjenester

33

21

Skatterådgivning

33

33

Andre tjenester utenfor revisjon

36

54

487

346

* Inkluderer aksjer eiet av nærstående. Revisor Revisjonskostnader utgjør: (Beløp i 1.000 kroner)

Lovpålagt revisjon

Sum

Note 31 Avviklet virksomhet - konsumenthelse

Datterselskapet Immunocorp Consumer Health AS ble solgt per 30.12.2009 sammen med patenter og varemerker som var tilknyttet konsumenthelseaktiviteten. Regnskapet er omarbeidet for tidligere perioder i henhold til IFRS 5, slik at resultat og gevinst ved salg av konsumenthelse inngår i posten «Resultat etter skatt for avviklet virksomhet». I forhold til konsernets verdier ble det en netto gevinst på 16,2 mill NOK, etter en salgssum på 31,5 mill NOK.


Resultat fra avviklet virksomhet var som følger: 2010

2009

Driftsinntekter

0

29 073

Driftskostnader

0

– 36 743

Finansinntekter

0

– 790

Resultat før skatt

0

– 8 460

Gevinst ved salg avviklet virksomhet

0

16 196

Skattekostnad

0

4 815

Resultat etter skatt avviklet virksomhet

0

12 551

(Beløp i 1.000 kroner)

Kontantstrøm avviklet virksomhet: 2 010

2 009

Kontantstrøm fra driften

0

– 24 452

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0

16 787

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

Kontantstrøm avviklet virksomhet

0

– 7 665

(Beløp i 1.000 kroner)

36

Note 32 Hendelser etter balansedagen

Rettet emisjon på 3.500.000 aksjer ble gjennomført 22.12.2010. Kapitaløkningen ble registrert 07.01.2011. De nye aksjene er følgelig ikke med i aksjekapitalen per 31.12.2010. Nettoprovenyet fra emisjonen er registret som kortsiktig gjeld per 31.12.2010. Etter balansedato er disse midlene omklassifisert fra kortsiktig gjeld til egenkapital. Den 23.februar 2011 ble en reparasjonsemisjon på 1.200.000 aksjer samt en emisjon på 172.271 aksjer rettet mot ansatte registrert i Foretaksregisteret. Etter dette er det registrert i alt 28.510.181 aksjer i selskapet. All emisjonskapital er innbetalt. Den 28.mars 2011 ble det innenfor gjeldende styrefullmakt tegnet 42.635 aksjer som ledd i en vedtatt aksjeordning for ansatte. Disse aksjene skal registreres primo april 2011.

Note 33 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (lederlønnspolitikk)

Styret beslutter lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør, og fastsetter retningslinjer for slike ordninger når det gjelder øvrige ledende ansatte. Styrets beslutning er basert på forslag fra et kompensasjonsutvalg nedsatt av styret. Mandatet for kompensasjons­utvalgets arbeid er fastsatt i en egen instruks som er vedtatt av styret. Kompensasjonsutvalget søker ordninger som skal stimulere til langsiktig verdiskapning i selskapet, samtidig som kompensasjonsordningene skal være konkurransedyktige med ordninger i sammenlignbare selskap. Betingelser for ledelsen forøvrig bestemmes av administrerende direktør. Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte i Biotec Pharmacon . Maksimal bonus

Bonusordning i 2009

Svein Lien, CEO

40 % av årslønn

Tidl. CEO L Viksmoen

Rolf E. Engstad, CSO

25 % av årslønn

Ja

15 % av årslønn

Nei

Arvid Vangen, VP Finance & Admin Jan Buch Andersen, Adm dir ArcticZymes AS

25 % av årslønn*

*Jan Buch Andersen ble ansatt midt i 2009 og hans bonus for 2010 har 1,5 års opptjeningstid Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår forskjellige definerte mål (Key Performance Indicators). Det foreligger også en særskilt avtale om syntetiske opsjoner for Vitenskapelig Rådgiver Medisin, Rolf Seljelid. Administrerende direktør (CEO) Svein W. F. Lien ble ved ansettelse den 10.03.2010 berettiget til følgende aksjeopsjoner: ∙∙ Fra 10.03.2011: Erverv av 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 (Aksjekurs ved ansettelse) ∙∙ Per 10.03.2012: Erverv av 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 ∙∙ Per 10.03.2013: Erverv av 100.000 aksjer til kurs kr 6,60 ∙∙ Alle opsjoner kan erklæres inntil 24 måneder etter at de er tildelt.


37

Det er tidligere laget opsjonsordninger som omfatter ledende ansatte og andre nøkkelpersoner, men i 2010 ble det innført en ordning som omfatter alle ansatte. Hovedprinsippene for opsjonsordningene er at utøvelseskursen skal være lik eller høyere enn markedskurs ved tildeling, ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet og ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Kursfallet i slutten av 2009 har medført at ingen av ordningene gitt i 2009 eller tidligere har hatt noen positiv effekt så langt for de som har mottatt dem. I april 2010 ble samtlige ansatte i den nye nedbemannede organisasjonen, unntatt CEO, tildelt til sammen 250.000 opsjoner etter stillingsnivå. Disse opsjonene har en utøvelseskurs på kr 6,17 med frist for erklæring 28.03.2011. 833.500 opsjoner ble kansellert i løpet av året, enten på grunn av fratredelse etter egen oppsigelse eller at fristen for utøvelse gikk ut. Til sammen er 1.022.000 opsjoner utestående per 31.12.2010. Tildelte opsjoner i 2008 kan erklæres innen 30.09.2011 med strike kurs kr 23,40. For tildelingene i 2009 (kurs 20,14) ble det lagt et tak på maksimal gevinst ved utøvelse av opsjonene på 60 kroner per opsjon. Opsjonene fra 2009 vil tidligst kunne utøves 3 år etter tildelingen og med maksimalt 50 % gjennom det tredje året etter tildelingen, mens de resterende 50 % av opsjonene vil kunne utøves i det fjerde året etter tildelingen. Det er styrets intensjon å foreta en ny tildeling av opsjoner i 2011. Alle ansatte vil få ta del i opsjonsprogrammet, og tildelingens størrelse vil hovedsaklig bli foretatt ut fra stillingsplassering. Ordningen gitt i 2010 med bare ett års løpetid, reflekterte usikkerheten i selskapet på dette tidspunkt. For 2011 vil styret søke å tildele et opsjonsprogram med lengre varighet. Antall tildelte opsjoner vil dermed kunne bli flere enn i 2010. Ingen opsjoner har blitt innløst i 2010 eller tidligere. Ansatte som måtte forlate selskapet i 2010 på grunn av nedbemanning, har beholdt sine opsjoner. Ledende ansatte inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning og forsikringsordninger på lik linje med øvrige ansatte. Administrerende direktør Svein W. F. Lien i Biotec Pharmacon ASA og adm. dir. Jan Buch Andersen i ArcticZymes AS har rett til 6 måneders etterlønn utover oppsigelsestiden dersom selskapet avvikler ansettelsesforholdet. Direktør IP Alexander Bjørnå har avtale om 3 måneders etterlønn på tilsvarende vilkår. Det er ikke etablert etterlønnsordninger for andre ledende ansatte. Ledende ansatte kan inneha ordinære tilleggsytelser som for eksempel abonnement på tidsskrifter og fri tilgang til elektronisk kommunikasjon.


Resultatregnskap – Morselskap 1. januar til 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Note

2010

2009

Salgsinntekt

6

6 895

36 759

Fremmedfinansiering

7

4 333

6 828

Annen driftsinntekt

7

431

39 122

11 659

82 709

701

1 068

20 898

32 277

2 975

13 554

1

2 609

2 912

8, 9

20 751

70 035

47 934

119 847

– 36 275

– 37 138

Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader

38

8, 19

Salg, markedsføring og patentkost Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter

14

742

9 995

Finanskostnader

14

– 1 171

– 39 236

– 429

– 29 241

– 36 704

– 66 379

0

30 708

– 36 704

– 97 086

– 36 704

– 97 086

Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat

2

Overføringer Overført fra annen egenkapital Utvidet resultatregnskap (Beløp i 1.000 kroner) Årsresultat

2010

2009

– 36 704

– 97 086

Utvidet resultat: Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Note 1-20 er en integrert del av årsregnskapet.

0

0

– 36 704

– 97 086


Balanse – Morselskap Per 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Note

2010

2009

9

0

0

Maskiner og anlegg

1

4 543

5 225

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.

1

1 476

2 255

11

42 600

42 500

4,17,18, 19

1 272

2 379

49 891

52 359

2 297

2 650

Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Andre langsiktige fordringer og aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer

5

Kundefordringer

4

1 914

18 293

Andre fordringer

4, 12

5 525

7 224

Kontanter og kontantekvivalenter

3, 15

35 337

45 102

Sum omløpsmidler

45 073

73 269

Sum eiendeler

94 964

125 628

23 638

23 638

39 742

37 766

Annen egenkapital/udekket tap

– 2 605

34 099

Sum egenkapital

60 775

95 503

2 954

0

4 869

8 589

Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital

10, 20

Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

15

Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter

1 369

6 726

24 997

14 810

Sum gjeld

34 189

30 124

Sum egenkapital og gjeld

94 964

125 628

Annen kortsiktig gjeld

13, 20

Note 1-20 er en integrert del av årsregnskapet.

Tromsø, 28. mars 2011 Svein Mathisen Styreleder

Ingrid Wiik Nestleder

Ingrid Alfheim Styremedlem

Gunnar Rørstad Styremedlem

Morten Elde Styremedlem valgt av ansatte

Svein W. F. Lien Adm. direktør

39


Endring i egenkapital - Morselskap

40

(Beløp i 1.000 kr)

Aksje­ kapital

Egenkapital per 01.01.2009

23 638

0

Annen innskutt egen­ kapital

Sum innskutt kapital

Annen egen­ kapital

Sum

0

35 085

58 723

131 238

189 962

Egne Overkurs­ aksjer fond

Kjøp av egne aksjer

0

– 10

0

– 263

– 274

– 53

– 327

Salg av egne aksjer

0

10

0

263

274

0

274

Aksjeopsjoner ansatte

0

0

0

2 681

2 681

0

2 681

Årsresultat Egenkapital per 31.12.2009

0

0

0

0

0

– 97 086

– 97 086

23 638

0

0

37 766

61 404

34 099

95 503

Kjøp av egne aksjer

0

– 17

0

– 108

– 125

0

– 125

Salg av egne aksjer

0

17

0

83

100

0

100

Aksjeopsjoner ansatte

0

0

0

2 001

2 001

0

2 001

Årsresultat Egenkapital per 31.12.2010

0

0

0

0

0

– 36 704

– 36 704

23 638

0

0

39 742

63 380

– 2 605

60 775

Selskapets aksjekapital består av 23.637.910 aksjer. Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2010 er NOK 0,-.


Kontantstrømoppstilling – Morselskap 1. januar til 31. desember (Beløp i 1.000 kroner)

Noter

2010

2009

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer Aksjeopsjoner ansatte

– 36 704

– 66 379

1

2 609

2 912

17, 18

1 064

0

8

2 001

2 682

0

35 551

– 83

– 60 724

Tap/gevinst ved salg aksjer Gevinst ved salg av driftsmidler Økning (-) nedgang (+) i kundefordringer

4

16 379

– 8 110

Økning (-) nedgang (+) i varebeholdning

5

353

1 556

– 3 720

– 1 922

Økning (+) nedgang (-) i leverandører Endring andre tidsavgrensingsposter

– 10 594

4 264

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

– 28 695

– 90 169

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler

1

– 1 346

– 1 026

Salg driftsmidler

1

280

41 359

0

27 500

Investering i datterselskap

11

– 100

– 65 565

Andre investeringer

17

0

– 1 667

Salg av konsumenthelse

Endring i langsiktige fordringer Netto likviditetsendring fra investeringer

42

1 201

– 1 124

1 802

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Tilgang kapital ikke registrert emisjon

13, 20

20 079

0

Kjøp av egne aksjer

10

– 125

– 327

Salg av egne aksjer

10

100

274

Netto likviditetsendring fra finansieringsaktiviteter

20 054

– 53

Endringer i kontanter og kontantekvivalenter

– 9 765

– 88 420

Likviditetsbeholdning 1.1.

45 102

133 522

Likviditetsbeholdning 31.12.

35 337

45 102

41


Noter til regnskapet - Morselskap Regnskapsprinsipper

Biotec Pharmacon ASA har valgt å benytte seg av adgangen til å anvende forenklet IFRS i selskapsregnskapet. Reglene om dette er hjemlet i regnskapsloven § 3-9. Forenklet anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet innebærer at vurderingsregler og regnskapsprinsipper som er lagt til grunn i konsernregnskapet også gjelder for morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Det vises i denne sammenheng til konsernregnskapets prinsippnoter. Når det gjelder oppstillingsplan og noteinformasjon, hjemler forenklet anvendelse av IFRS at disse kan være i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Oppstillingsplanen og noteinformasjonen for morselskapet er således gjort opp i samsvar med dette, med unntak av utvidet resultat som er i henhold til IFRS. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap behandlet i henhold til kostmetoden.

42

Note 1 Avskrivninger varige driftsmidler (Beløp i 1.000 kroner)

Kostpris 1.1.2010

Produksjons­maskiner

Øvrig løsøre

Totalt

26 285

6 779

33 064

Årets tilgang

1230

116

1 346

Årets avgang

– 280

– 280

Kostpris 31.12.2010

27 515

6 615

34 130

Akk. avskrivninger

22 972

5 139

28 111

4 543

1 476

6 019

1 913

696

2 609

10–25 %

20–33 %

Bokført verdi 31.12.10 Årets avskrivninger Avskrivningssats Leie av lokaler

2 997

Note 2 Skattekostnad (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Endring

– 76

– 76

0

Midlertidige forskjeller Fordringer Driftsmidler

– 1 177

– 979

198

Regnskapsmessig avsetning

– 1 040

– 1 980

– 940

341

342

1

Pensjonsfond

– 1 952

– 2 693

– 741

Fremførbart skattemessig underskudd

Sum midlertidige forskjeller

– 230 928

– 191 278

39 650

Totalt grunnlag utsatt skattefordel

– 232 880

– 193 971

38 909 0

Utsatt skattefordel (28 %) Årets resultat før skattekostnader Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Inntekt før fremførbart underskudd Mottatt konsernbidrag Grunnlag skatt

0

0

– 37 504

– 66 379

– 1 405

33 365

– 741

416

– 39 650

– 32 597

0

0

– 39 650

– 32 597

Endring utsatt skattefordel

0

– 30 708

Årets skattekostnad

0

– 30 708

Selskapet vedtok i 2009 å kostnadsføre balanseført utsatt skattefordel som følge av salg av datterselskap og dermed manglende sannsynliggjøring av utnyttelse skattemessig fremførbart underskudd. Utsatt skattefordel balanseføres heller ikke i 2010.


Note 3 Kontanter og kontantekvivalenter 2010

2009

Kontanter og bankinnskudd

20 079

20 033

Pengemarkedsfond

13 160

22 684

1 283

1 338

(Beløp i 1.000 kroner)

Depositum for husleie (bundet bankinnskudd) Skattetrekkskonto (bundet bankinnskudd) Kontanter og kontantekvivalenter

815

1 047

35 337

45 102

Se for øvrig note 15.

Note 4 Kundefordringer og andre fordringer (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Kundefordringer

1 990

18 369

– 76

– 76

1 914

18 293

Avsetning påregnelig tap på kundefordringer Kundefordringer netto Fordringer innvilget forskningstilskudd

1 066

3 484

Fordringer Skattefunn

2 200

2 200

Andre fordringer

2 259

1 499

Lån til nærstående parter Sum kundefordringer og andre fordringer

0

41

7 439

25 517

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er lik balanseført verdi. Fordringer med forfall senere enn ett år: Premiefond pensjon TNOK 341. Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Det er ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko.

Note 5 Varer (Beløp i 1.000 kroner)

Lager av råvarer Lager av varer under tilvirkning

2010

2009

538

954

234

1 212

Lager av ferdigvarer

1 525

484

Sum

2 297

2 650

Note 6 Salgsinntekter Geografisk fordeling salg:

2010

2009

%

MNOK

%

MNOK

Norge

95,7 %

6,6

72,5 %

26,6

Europa

4,3 %

0,3

0,2 %

0,1

Asia

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

Nord-Amerika

0,0 %

0,0

27,4 %

10,1

100,0 %

6,9

100,0 %

36,8

Sum

Høy omsetning i 2009 skyldes overdragelse av immaterielle rettigheter i forbindelse med avviklet virksomhet innen konsumenthelse.

43


Note 7 Andre driftsinntekter/fremmedfinansiering 2010

(Beløp i 1.000 kroner)

Royalty for varemerker og know-how

2009

0

1 684

Andre driftsinntekter

431

37 438

Annen driftsinntekt

431

39 122

Høye Andre driftsinntekter i 2009 skyldes i hovedsak gevinst ved salg av virksomhetsområdet marine biokjemkalier til datterselskapet ArcticZymes AS. Norges Forskningsråd

44

2 133

4 628

Tilskudd skattefunn

2 200

2 200

Fremmedfinansiering FoU

4 333

6 828

Note 8 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser (Beløp i 1.000 kroner)

Lønninger/honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

2010

2009

15 797

24 393

1 758

2 192

703

860

2 640

4 831

20 898

32 277

Antall årsverk i 2010: 20,9 fordelt på 12,2 menn og 8,7 kvinner. Antall årsverk i 2009: 34,5 fordelt på 16,2 menn og 18,3 kvinner. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning oppfyller kravene etter denne loven. Revisjonskostnader i 2010 utgjorde TNOK 399, hvorav lovpålagt revisjon utgjorde TNOK 327, skatterådgivning TNOK 23, andre attestasjonstjenester TNOK 29 og andre tjenester utenfor revisjon TNOK 20. Revisjonskostnader i 2009 utgjorde TNOK 338, hvorav lovpålagt revisjon utgjorde TNOK 205, skatterådgivning TNOK 33, bistand delårs- og årsrapport TNOK 33, diverse bistand TNOK 54 og attestasjonsoppdrag TNOK 13. Alle tall ekskl.mva. Godtgjørelse utbetalt til styret og ledende ansatte: 2010 (Beløp i 1.000 kroner)

Lønn/ honorar

2009

Utbet. Pensjons­ bonus utgifter

Andre Lønn/ ytelser honorar

Svein Mathisen, styreleder

200

100

Ingrid Wiik, nestleder

120

60

Ingrid Alfheim, styremedlem

120

60

Gunnar Rørstad, styremedlem

80

Morten Elde, ansattvalgt styremedlem

60

Andre ytelser

14

5

304

Svein Lien, adm.direktør fra 2010

1 772

Lars Viksmoen, adm.direktør til 2010

1 299

0

Rolf Engstad, forskningsdirektør

1 016

107

Arvid Vangen, økonomi- og adm.sjef

Utbet. Pensjons­ bonus utgifter

888

48

24

19

51

2 587

629

57

197

150

62

19

60

26

65

21

982

60

31

844

Utbetaling i 2009 til Morten Elde inkluderer normal lønn for 6 mnd. Rolf Seljelid har avtale om en syntetisk opsjon tilsvarende 100.000 aksjer. Avtalen løper fra 04.05.2010 til 04.11.2015. Den forutsetter at kursen på selskapets aksjer må overstige ca kroner 62 per aksje i 2011 og videre stige med 20 % per år. Verdien tilsvarer forskjellen mellom aksjekurs på utøvelsestidspunktet og 25 kroner, med maksimalt 60 kroner per opsjon. Det er gjort avsetning for syntetisk opsjon under posten Annen kortsiktig gjeld, se note 14. Rolf Seljelid er ansatt på deltid i selskapet som vitenskapelig rådgiver – medisin.


Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte og leder av datterselskap. Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår diverse definerte mål (Key Performance Indicators) for inneværende år. Maksimal bonus er 40 % av lønn for Svein Lien, 25 % av lønn for Rolf Engstad og 15 % for Arvid Vangen. Kriteriene for utbetaling av bonus for 2010 er delvis oppfylte. Det vises til note 14 i konsernregnskapet hva gjelder aksjeopsjoner knyttet til selskapets ansatte og til note 30 i konsernregnskapet for forhold som gjelder adm.direktør.

Note 9 Utviklingskostnader I tråd med konsernets regnskapsprinsipper (note 2.6.) er det vurdert at ingen av de løpende utviklingsprosjektene oppfyller kriteriene for balanseføring i henhold til IFRS per 31.12.2010. Ikke balanseførte utviklingskostnader og forskningskostnader: 2010

2009

10 249

23 200

Andre driftskostnader

6 981

67 164

Avskrivninger

2 608

2 691

19 838

93 055

(Beløp i 1.000 kroner)

Lønnskostnader

Sum ikke balanseførte utv.kostnader og forskningskostnader

Note 10 Aksjekapital (Faktisk antall aksjer, beløp i 1.000 kroner)

Per 1. januar 2009

Antall aksjer

Herav egne aksjer Ordinær aksjekapital

23 637 910

0

23 638

Kjøpt egne aksjer

0

10 325

0

Solgt egne aksjer

0

– 10 325

0

23 637 910

0

23 638

0

17 032

0

0

– 17 032

0

23 637 910

0

23 638

Per 31. desember 2009 Kjøpt egne aksjer Solgt egne aksjer Per 31. desember 2010 Samtlige aksjer er fullt innbetalt. Pålydende per aksje er kr 1,00.

Rettet emisjon på 3.500.000 aksjer ble gjennomført 22.12.2010. Kapitaløkningen ble registrert 07.01.2011. De nye aksjene er følgelig ikke med i aksjekapitalen per 31.12.2010. Nettoprovenyet fra emisjonen er registret som kortsiktig gjeld per 31.12.2010. I generalforsamlingen den 4. mai 2010 ble styret tildelt tre fullmakter: 1. Emisjonsfullmakt på 3.500.000 aksjer. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 6,- per aksje. Fullmakten ble i sin helhet benyttet til en rettet emisjon som ble gjennomført den 22.12.2010. Emisjonskursen var kr 6,30. De nye aksjene ble registrert den 07.01.2011. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå å en ny emisjonsfullmakt på 3.000.000 aksjer frem til neste års ordinære generalforsamling. 2. Fullmakt til å utstede inntil 1.000.000 aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. Ingen aksjer var utstedt under denne fullmakten per 31. desember 2009. I første kvartal 2011 ble en del av fullmakten benyttet til å utstede 214.906 aksjer til ansatte i selskapet som hadde erklært sine aksjeopsjoner. Tegningskursen var kr 6,17. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå at det gis en ny fullmakt på 1.000.000 for 1 år. 3. Fullmakt til kjøp av inntil 1.000.000 egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,– og høyeste pris er kr 100,–. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. desember 2010. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år. Det vises til konsernregnskapets note 14 for oversikt over selskapets største aksjeeiere.

45


Note 11 Aksjer i datterselskap Aksjekapital inkl overkurs

(Beløp i 1.000 kr)

Hovedkontor

Resultat

Egenkapital

ArcticZymes AS

Tromsø

42 500

Eierandel Bokført verdi 96 %

42 500

1 351

46 836

Biotec BetaGlucans AS

Tromsø

100

100 %

100

0

100

Selskapet solgte i 2009 datterselskapet Immonucorp Consumer Health AS og datterdatterselskapet Immunocorp. Salget medførte et regnskapsmessig tap på aksjer på MNOK 35,5.

Note 12 Konsernmellomværende (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Fordringer på datterselskaper per 31.12.:

1 353

478

0

0

Gjeld til datterselskaper per 31.12.:

46

Selskapet har inngått serviceavtale med datterselskapet ArcticZymes AS som innebærer at ArcticZymes kjøper tjenester innenfor økonomi, administrasjon, kvalitetssikring og IPR fra mor.

Note 13 Annen kortsiktig gjeld (Beløp i 1.000 kroner)

2010

2009

Påløpt lønn, feriepenger

2 266

6 721

Påløpte kostnader

2 652

8 088

Ikke registrert netto emisjonskapital

20 079

0

Annen kortsiktig gjeld

24 997

14 810

I posten Annen kortsiktig gjeld inngår avsetning for syntetiske opsjoner (kontantbasert) med TNok 1.613 for 2010. Det vises til note 14 og 30 i konsernnotene for nærmere informasjon hva gjelder opsjoner. Balanseført verdi av kortsiktig gjeld er tilnærmet lik virkelig verdi.

Note 14 Finansinntekter og -kostnader 2010

2009

0

66

Renteinntekter

214

1 226

Renteinntekter obligasjoner

475

3 031

53

3

(Beløp i 1.000 kroner)

Renteinntekter fra datterselskap

Andre renteinntekter Agio Sum finansinntekter Finanskostnader

0

5 669

742

9 995

– 106

– 3 685

Tap/nedskrivning av aksjer (se note 17 og 18)

– 1 065

– 35 551

Sum finanskostnader

– 1 171

– 39 236

– 429

– 29 241

Netto finansposter

Note 15 Kredittfasilitet

Konsernet har en konsernkontokreditt i DnB NOR Bank på MNOK 10. Som sikkerhet for kreditten er det stillet pant i fordringer, varelager og driftstilbehør. Vilkårene for kreditten inneholder et krav om at konsernets egenkapitalandel skal overstige 40 % og at verdien av omløpsmidlene skal være større enn verdien av kortsiktig gjeld. Konsernkontokreditten var ubenyttet per 31.12.2010.


Note 16 Finansielle instrumenter etter kategori Følgende gruppering for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i balansen: (Beløp i 1.000 kroner)

Utlån og fordringer

Tilgjengelig for salg

Til virkelig verdi over resultat

Sum

0

0

833

833

Pr. 31.12.2010 Eiendeler Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

99

0

99

7 439

0

0

7 439

Kontanter og kontantekvivalenter

35 337

0

0

35 337

Sum

42 776

99

833

43 708

Kundefordringer og andre fordringer

Forpliktelser

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

12 741

12 741

Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forplikteler Utlån og fordringer

Tilgjengelig for salg

Til virkelig verdi over resultat

Sum

Finansielle eiendeler

0

0

1 667

1 667

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

0

329

0

329

Kundefordringer og andre fordringer

25 517

0

0

25 517

Kontanter og kontantekvivalenter

45 102

0

0

45 102

Sum

70 619

329

1 667

72 615

(Beløp i 1.000 kroner)

Pr. 31.12.2009 Eiendeler

Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, eksklusiv lovpålagte forplikteler

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Sum

23 398

23 398

2010

2009

833

1 667

Note 17 Investering i finansielle eiendeler (Beløp i 1.000 kroner)

Aksjer i Glycotex Inc.

Aksjeposten er ikke børsnotert. Bokført verdi tilsvarer virkelig verdi. Posten er nedskrevet med TNOK 834 i 2010.

Note 18 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Balanseført verdi 01.01. Urealisert tap ført over resultatregnskapet Balanseført verdi 31.12.

2010

2009

329

329

– 230

0

99

329

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av aksjer i Seagarden AS, ervervet i desember 2007. Aksjeposten er unotert. Virkelig verdi er basert på emisjonskurs ultimo 2010.

47


Note 19 Pensjoner

Fra 01.01.2005 ble det etablert en pensjonsordning basert på lønnsavhengige innskudd gjennom forsikringsselskap. Balanseført pensjonsinnskudd er vurdert til virkelig verdi, og er tatt inn i balansen med virkning fra 1. januar 2005. Balanseført verdi 31. desember 2010 utgjør TNOK 341, og kan anvendes til betaling av fremtidige pensjonsinnskudd. (Beløp i 1.000 kroner)

Netto pensjonskostnad resultatført

2010

2009

588

924

Note 20 Hendelser etter balansedagen

Rettet emisjon på 3.500.000 aksjer ble gjennomført 22.12.2010. Kapitaløkningen ble registrert 07.01.2011. De nye aksjene er følgelig ikke med i aksjekapitalen per 31.12.2010. Nettoprovenyet fra emisjonen er registret som kortsiktig gjeld per 31.12.2010. Etter balansedato er disse midlene omklassifisert fra kortsiktig gjeld til egenkapital. Den 23. februar 2011 ble reparasjonsemisjon på 1.200.000 aksjer samt emisjon på 172.271 aksjer rettet mot ansatte registrert i Foretaksregisteret. Etter dette er det registrert i alt 28.510.181 aksjer. All emisjonskapital er innbetalt.

48

Den 28. mars 2011 ble det innenfor gjeldende styrefullmakt tegnet 42.635 aksjer som ledd i en vedtatt aksjeordning for ansatte. Disse aksjene skal registreres primo april 2011.


Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Biotec Pharmacons prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger strukturen i anbefaling fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 1.  Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret har utarbeidet prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene, beskrevet i dette dokumentet, følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2010. Selskapets verdigrunnlag skal være preget av grundighet, etterrettelighet og likebehandling overfor aksjonærer, ansatte, kunder og leverandører. Selskapet skal i tillegg følge allment aksepterte retningslinjer for NHO-medlemmer vedrørende etikk. Retningslinjer for samfunnsansvar er ennå ikke etablert, tatt i betraktning selskapets beskjedne størrelse. 2.  Virksomhet Selskapets virksomhet er beskrevet i vedtektenes § 3. Vedtektene er vist på side 54 i årsrapporten for 2010. I tillegg er vedtektene lagt ut på selskapets hjemmeside www.biotec.no. 3.  Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapital per 31. desember 2010 utgjorde 36,4 millioner kroner. I tillegg er det gjennomført en emisjon med et nettoproveny på 20,1 millioner kroner som blir tillagt egenkapitalen den 07. januar 2011 samt en reparasjonsemisjon med et nettoproveny på 7,1 millioner kroner tillagt egenkapitalen den 23. februar 2011. Styret mener at egenkapitalen er tilfredsstillende sett i forhold til selskapets virksomhet. Utbyttepolitikken er publisert på hjemmesiden til selskapet. Så lenge selskapet er i en investeringsfase innenfor glukanområdet, forventer ikke styret at det vil bli foreslått utbytte. I generalforsamling den 4. mai 2010 ble styret tildelt en emisjonsfullmakt på 3.500.000 aksjer hver pålydende kr 1,00. Emisjonsfullmakten omfattet ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kunne ikke settes lavere enn kr 6,– per aksje. Fullmakten gjaldt frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. Fullmakten ble benyttet til å gjennomføre en rettet emisjon på 3.500.000 aksjer den 22. desember 2010

med en emisjonskurs på kr 6,30 per aksje. Den 19. januar 2011 ble det vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling å gjennomføre en reparasjonsemisjon på 1.200.000 aksjer til kr 6,30 for de aksjonærene som ikke hadde fått tilbud om å delta i emisjonen den 22. desember 2010. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå en ny emisjonsfullmakt på 3.000.000 aksjer, der tegningsvilkårtene fastsettes av styret. På generalforsamlingen den 4. mai 2010 ble styret tildelt en fullmakt til kjøp av inntil 1.000.000 egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,– og høyste pris per aksje er kr 100,–. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. desember 2010. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år. På generalforsamlingen den 4. mai 2010 ble styret også tildelt en fullmakt til å utstede inntil 1.000.000 aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. Ingen aksjer var utstedt under denne fullmakten per 31. desember 2010, men den 16. februar 2011 og den 28. mars 2011 ble det utstedt hhv 172.271 og 42.635 aksjer til ansatte i selskapet som hadde erklært sine aksjeopsjoner. Tegningskurs var kr 6,17 per aksje. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 vil styret foreslå at det etableres en ny emisjonsfullmakt for aksjeordning rettet mot ansatte. 4.  Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Biotec Pharmacon har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser kan fravikes etter gjeldende fullmakt. Begrunnelsen for dette er at styret da har fleksibilitet til å innhente kapital raskt dersom man mener dette er hensiktsmessig som et ledd i en vurdering av selskapets fremtidige kapitalbehov. Selskapets transaksjoner med egne aksjer vil som hoved­regel skje til børskurs. I visse tilfeller vil transaksjoner med egne aksjer skje til kurser som avviker fra børskurs, f.eks. i forbindelse med aksjeordninger for ansatte og ved oppgjør i form av aksjer ved oppkjøp. Transaksjoner med nærstående parter er beskrevet i note 30 i årsrapporten for 2010.

49


Styremedlemmer og ledende ansatte plikter å gi melding til styret dersom de har vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 5.  Fri omsettelighet Selskapets vedtekter setter ingen begrensninger vedrørende omsetning av aksjer i selskapet.

50

6.  Generalforsamling Innkalling og saksdokumenter til selskapets generalforsamlinger sendes aksjonærene senest 3 uker før møtet og gjøres senest samtidig tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Påmeldingsfristen settes normalt til dagen før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta på møtet, kan stemme ved bruk av fullmakt. Selskapet vil oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne som fullmektig og vil legge til rette for å håndtere fullmakter på generalforsamlingen med mulighet for aksjonærene til å binde fullmakten i hver enkelt sak. I innkallingen beskrives de prosedyrer som gjelder for deltakelse, fullmaktsskjema, fremming av forslag til behandling og informasjon om hvor saksdokumenter er tilgjengelig. I henhold til vanlig prosedyre er det styrets leder som åpner generalforsamlingen og foreslår møteleder. Normalt vil også medlemmer av styret, valgkomite, revisor og ledelse være tilstede på generalforsamlingen. Protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 7.  Valgkomité Selskapet har en vedtektsfestet valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I henhold til vedtektenes § 6 skal medlemmene av komiteen være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. På generalforsamlingen i 2010 ble Stein Annexstad (leder), Arne Handeland og Henrik Andenæs valgt. Valgkomiteen er uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Instruks for valgkomiteen er vedtatt av generalforsamlingen og finnes på selskapets hjemmeside. 8.  Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Selskapets styre skal i følge vedtektene bestå av fra 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 4 og maksimalt 7 skal være aksjonærvalgte. For tiden har styret 4 aksjonærvalgte medlemmer etter at et av styremedlemmene døde etter den ordinære generalforsamling i 2010, og 1 medlem valgt av de ansatte. Flertallet i styret anses for å være uavhengig av selskapets hovedaksjeeiere. Styrets velges av generalforsamlingen i henhold til selskapets vedtekter. Styrets funksjonstid er inntil to år. Informasjon om styrets medlemmer fremgår på selskapets hjemmesider. 9.  Styrets arbeid Det er utarbeidet en instruks for styrets arbeid. Styret fastsetter ved inngangen til hvert år en plan for sitt arbeid det kommende året, som i tillegg til å dekke de saker som ifølge lov eller forskrift krever styrets behandling, også inneholder andre tema som det er viktig for styret å følge opp. Det foreligger stillingsinstruks for administrerende direktør og for den øvrige

toppledelse. Styret foretar minst en årlig egenevaluering av sitt arbeid og sin kompetanse. Evalueringen oversendes valgkomiteen. I tillegg foretar styret minst en årlig evaluering av arbeidet til administrerende direktør og den øvrige topp­ ledelse, blant annet ved å vurdere oppnåelsen av fast­satte mål. Styret har hatt 17 møter i løpet av 2010. Det er valgt nestleder som leder styremøtene når styreleder ikke kan delta. Styret har etablert et styreutvalg for å vurdere kompensasjon til ledende ansatte. Selskapet har også et eget revisjonsutvalg med 3 uavhengige medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget er et forberedende organ for å hjelpe styret med å møte sitt ansvar med hensyn til finansiell rapportering, revisjon og internkontroll. Det er utarbeidet egne instrukser for arbeidet til kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget. Saksforberedende styreutvalg oppnevnes også i forbindelse med andre saker der det vurderes som hensiktsmessig. Representanter for ledelsen i morselskapet har vært oppnevnt som styremedlemmer i konsernets datterselskap. 10.  Risikostyring og intern kontroll Revisjonsutvalget og styret har en årlig gjennomgang av selskapets internkontroll sammen med selskapets revisor. Det er etablert en økonomihåndbok som beskriver selskapets økonomistyring. Selskapets kvalitetssystem ivaretar rutiner for risikostyring og internkontroll av prosesser og produkter henhold til enhver tid gjeldende regelverk og kundekrav. Styret er av den oppfatning at selskapet har tilfredsstillende intern kontroll. Det vil være risiko på ulike nivå knyttet til selskapets virksomhet. Risiko er relatert til ∙∙ Generell risiko knyttet til offentlig regulering og konkurranse ∙∙ Finansiell risiko knyttet til valutaendringer ∙∙ Kredittrisiko knyttet til inndrivelse kundefordringer ∙∙ Risiko knyttet til resultat av langsiktig produktutvikling ∙∙ Risiko knyttet til gjennomføring av lisensieringsplaner og/eller samarbeidsavtaler ∙∙ Patentrisiko ∙∙ Risiko knyttet til nøkkelpersonell og mulighet for å miste denne type personell ∙∙ Produktansvar ∙∙ Sentrale leverandører og avhengighet av disse ∙∙ Rettstvister som kan oppstå Det er etablert rutiner for håndtering av innside-informasjon gjeldende for alle ansatte. Det er etablert egne rutiner for primærinnsidere. Rutinene gjenspeiler retningslinjene fra Oslo Børs. Det er også etablert rutiner for regelmessig regnskapsmessig rapportering. Videre rapporterer ledelsen jevnlig overfor styret om fremdriften i selskapets utviklingsprogram for beta-glukaner og andre forretningsmessige prosesser. Styret skal fortløpende kontrollere at selskapet etterlever sitt verdigrunnlag og følger sine etiske retningslinjer. 11.  Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen basert på forslag fra valgkomiteen. Godtgjørelsen for 2009 ble foreslått til 200.000 kroner for styrets leder og 120.000


kroner for hvert av styrets øvrige aksjonærvalgte medlemmer. Godtgjørelsen til ansattes representant utgjør 50 % av godtgjørelsen til aksjonærvalgt styremedlem. Styret sa imidlertid fra seg godtgjørelse for andre halvår 2009 som en følge av den vanskelige situasjonen selskapet havnet i etter publiseringen av negative fase III resultater. Utbetalt godtgjørelse til de enkelte styremedlemmene i 2010 fremgår av årsrapporten. Det er ikke etablert opsjonsordninger for styrets aksjonærvalgte medlemmer. 12.  Godtgjørelser til ledende ansatte Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte som fremlegges for generalforsamlingen. Innenfor disse retningslinjene beslutter styret lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør. Godtgjørelse til ledende ansatte utenom administrerende direktør fastsettes av administrerende direktør i samråd med styret. Styrets beslutning om godtgjørelse til administrerende direktør og prinsipper for kompensasjon av øvrige ledende ansatte er basert på forslag fra et kompensasjonsutvalg nedsatt av styret. Mandatet for kompensasjons­utvalgets arbeid er fastsatt i en egen instruks som er vedtatt av styret. Kompensasjonsutvalget søker ordninger som skal stimulere til langsiktig verdiskapning i selskapet, samtidig som kompensasjonsordningene skal være konkurransedyktige med ordninger i sammenlignbare selskap. Det er etablert opsjonsordninger for alle fast ansatte i selskapet. Hovedprinsippene for opsjonsordningene er at utøvelseskursen skal være lik eller høyere enn markedskurs ved tildeling, det settes et tak på maksimal fortjeneste per aksje (fra 2011) ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet, ordningen skal stimulere til eierskap, og ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 30 i årsrapporten for 2010. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 33.

13.  Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for informasjon og rapportering overfor aksjemarkedet. Retningslinjene er utformet i tråd med gjeldende lovgivning og børsregelverket. Selskapet vekt­ legger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Selskapet avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Meldinger blir lagt ut på selskapets hjemmeside samtidig som informasjonen formidles til markedet. Selskapet distribuerer pressemeldinger gjennom kjente aktører. Styret har også fastsatt retningslinjer for kommunikasjon med media. 14.  Overtakelse Styret har ikke iverksatt tiltak som har til hensikt å forhindre eller vanskeliggjøre et eventuelt tilbud på selskapets aksjer. Styret vil innhente verdivurdering fra uavhengig sakkyndig og avgi en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere et eventuelt oppkjøpstilbud eller ikke. 15.  Revisor Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers ved Kent-Helge Holst. Revisor fremlegger for revisjonsutvalget en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet det enkelte år. Selskapets interne kontrollrutiner gjennomgås en gang i året i møte mellom revisor, styret og revisjonsutvalget. Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Styret og revisor møtes en gang i året uten at den administrative ledelsen er til stede. Revisor har avgitt en skriftlig redegjørelse vedrørende oppfyllelse av uavhengighetskrav. En oversikt over tjenester ytet av revisor utover revisjon er fremlagt og godkjent av styret i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Revisor deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen orienteres om fordelingen av godt­gjørelse til revisor mellom revisjon og andre tjenester levert av revisor.

51


52


53


Erklæring fra styret og administrerende direktør Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2010 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet samt en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor.

Tromsø, 28. mars 2011

54 Svein Mathisen Styreleder

Ingrid Wiik Nestleder

Ingrid Alfheim Styremedlem

Gunnar Rørstad Styremedlem

Morten Elde Styremedlem valgt av ansatte

Svein W. F. Lien Adm. direktør

Vedtekter for Biotec Pharmacon ASA Per 28.03.2011 § 1 NAVN ETC. Selskapets navn er Biotec Pharmacon ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. § 2 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Tromsø. § 3 FORMÅL Selskapets formål er å drive forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av farmasøytiske spesialpreparater, biokjemikalier for forskning og industriell anvendelse samt av immunstimmulerende midler for konsumenthelsemarkedet. Selskapet skal fremme utvikling av produkter og teknologisk viten innenfor sine virksomhetsområder, og skal kunne gjøre investeringer i andre selskaper innenfor disse områdene. § 4 AKSJEKAPITAL Selskapet aksjekapital skal være kroner 28.552.816,– fordelt på 28.552.816 aksjer hver pålydende kroner 1,00. § 5 STYRE Selskapets styre skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 4 og maksimalt 7 skal være aksjonærvalgte. Det kan velges personlige varamedlemmer for styremedlemmene dersom generalforsamlingen beslutter dette. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det enkelte styre­ medlems funksjonstid fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år.

Selskapets firma tegnes av styreleder i forening med et annet styremedlem, eller tre av styrets medlemmer i fellesskap. § 6 VALGKOMITÉ Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valg­ komitéen. § 7 GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1.  Styrets forslag til årsregnskap med resultatregnskap og balanse, og styrets årsberetning. 2.  Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. 3.  Valg av styre. 4.  Valg av valgkomité. 5.  Andre saker som etter lov hører til generalforsamlingen. § 8 GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON PÅ INTERNETT Dokumenter for saker som skal behandles på generalforsamling, kan legges ut på selskapets hjemmeside www.biotec.no. Dette anses for å tilfredsstille allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Omfatter også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.


Pseudogenes / Low copy number gene expression / Digital PCR / Sensitive to background/ No intron in your gene / DNA in your RNA preps / Inaccurate quantification because of genomic DNA / Pseudogenes / Low copy number gene expression / Digital PCR / Sensitive to background/ No intron in your gene / DNA in your RNA preps / Inaccurate quantification because of genomic DNA / Pseudogenes / Low copy number gene expression / Digital PCR / Sensitive to background/ No intron in your gene / DNA in your RNA preps / Inaccurate quantification because of genomic DNA / Pseudogenes / Low copy number gene expression / Digital PCR / Sensitive to background/ No intron in your gene / DNA in your RNA preps / Inaccurate quantification because of genomic DNA / / Pseudogenes / Low copy number gene expression / Digital PCR / Sensitive to background/ No intron in your gene / DNA in your RNA preps / Inaccurate quantification because of genomic DNA / / Pseudogenes / Low copy number gene expression / Digital PCR / Sensitive to background/ No intron

RNA

preparation?

False positive PCR / Positive NTC / Previous PCR products in your environment / One-step qRT-PCR / Your NTC / False positive PCR / Positive NTC / Previous PCR products in your environment / One-step qRT-PCR / Your NTC / False positive PCR / Positive NTC / Previous PCR products in your environment / One-step qRT-PCR / Your NTC / False positive PCR / Positive NTC / Previous PCR products in your environment / One-step qRT-PCR / Your NTC / False positive PCR / Positive NTC / Previous PCR products in your environment / One-step qRT-PCR / Your NTC / False positive PCR / Positive NTC / Previous PCR products in your environment / One-step qRT-PCR / Your NTC / False positive PCR / Positive NTC / Previous PCR products in your environment / One-step qRT-PCR / Your NTC /

PCR

carry-over contamination?

Cod UNG

HL-dsDNase

• Irreversibly inactivated at 50°C

• Removes genomic DNA

• The choice for qRT-PCR!

• Efficient at low temperature • Enables post-PCR analyses

Microbial research / Diagnostics / Fingerprinting / Metagenomic pyrosequencing / Sensitive PCR / Ancient DNA / Positive NTC / DNA contaminations / E.coli DNA in your polymerase / Microbial research / Diagnostics / Fingerprinting / Metagenomic pyrosequencing / Sensitive PCR / Ancient DNA / Positive NTC / DNA contaminations / E.coli DNA in your polymerase / Microbial research / Diagnostics / Fingerprinting / Metagenomic pyrosequencing / Sensitive PCR / Ancient DNA / Positive NTC / DNA contaminations / E.coli DNA in your polymerase / Microbial research / Diagnostics / Fingerprinting / Metagenomic pyrosequencing / Sensitive PCR / Ancient DNA / Positive NTC / DNA contaminations / E.coli DNA in your polymerase / Microbial research / Diagnostics / Fingerprinting / Metagenomic pyrosequencing / Sensitive PCR / Ancient DNA / Positive NTC / DNA contaminations / E.coli DNA in your polymerase / Microbial research / Diagnostics / Fingerprinting / Metagenomic pyrosequencing / Sensitive PCR / Ancient DNA / Positive NTC / DNA contaminations / E.coli DNA in your polymerase /

Contaminated

Master

mix?

dsDNase HL-dsDNase • Leaves primers and probes intact

• Leaves primers and probes intact

• Simple pre-treatment protocol

• No need for removal of DNase, just heat-inactivate (Heat&Run!)

• Removes genomic DNA

• High specific activity • Easily heat-inactivated by moderate heat treatment

ArcticZymes Peak your performance

ArcticZymes Peak your performance

Peak your performance

Contamination problems?

• Simplify your protocols

• PCR carry-over contaminations?

• Reduce hands-on time

• Contaminating DNA in Mastermixes?

• Efficient enzymes – minimal influence on samples

• Genomic DNA in RNA preps?

• No extractions - no loss of precious samples

Heat-labile, cold adapted enzymes

• Pipeline of new products

ArcticZymes Peak your performance

Enabling novel technologies • Arctic Marine sources • Heat-labile enzymes for bioscience • Innovative solutions • High value bioproducts • Pipeline of new products

• Cod UNG • HL-dsDNase • dsDNase

ArcticZymes. Bioprospecting in the Arctic environment

ArcticZymes Peak your performance

ArcticZymes. Bioprospecting in the Arctic environment


BIOTEC PHARMACON ASA Sykehusveien 23, Postboks 6463, 9294 Tromsø Telefon: (+47) 77 64 89 00  | Telefaks (+47) 77 64 89 01  |  E-post: info@biotec.no

Årsberetning 2010  

Årsberetning 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you