Page 1

...οι ειδικοί στην ηλεκτροδιέγερση

ΝΕΟΣ Μονοκάναλορ Ηλεκηποδιεγέπηηρ OML ODFS Pace

Πξόθεηηαη γηα ηε λέα ςεθηαθή ζπζθεπή ηεο OML πνπ πξννξίδεηαη γηα εθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ ηνπ Λειηοςπγικού Ηλεκηπικού Επεθιζμού (FES) ζε πποβλήμαηα βάδιζηρ, ή ηεο κεζόδνπ ηνπ Θεπαπεςηικού Ηλεκηπικού Επεθιζμού (TES) σο κέξνο ελόο ππογπάμμαηορ νεςπολογικήρ αποκαηάζηαζηρ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο κε βλάβερ ηος κενηπικού νεςπικού ζςζηήμαηορ, όπσο αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ, εγθεθαιηθή παξάιπζε, θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο ή αηειείο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ (άλσ ηνπ Θ12). Ο κνλνθάλαινο Ηιεθηξνδηεγέξηεο ODFS Pace είλαη έλαο πξαθηηθόο "βιονικόρ" νάπθηκαρ γηα ππνβνήζεζε ηεο βάδηζεο, αιιά θαη έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηε γεληθόηεξε νεςπολογική αποκαηάζηαζη ηνπ αζζελνύο. Τν πην ζπλεζηζκέλν πξόβιεκα βάδηζεο ζην νπνίν βνεζά ε ζπζθεπή είλαη ε ιεγόκελε "πηώζη πέλμαηορ" (ή αιιηώο "πηώζε άθξνπ πνδόο"), δειαδή ε δπζθνιία αλύςσζεο ηνπ πέικαηνο θαη ησλ δαθηύισλ ηνπ πνδηνύ όηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα θάλεη έλα βήκα. Η πηώζε πέικαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ζέξλεηαη ην πόδη ζην έδαθνο θαη λα ζθνληάθηεη εύθνια ην άηνκν, ελώ ζπρλά είλαη θαη ηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από πηώζεηο ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Η ζπζθεπή κπνξεί όκσο λα εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάδηζεο θαη γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο, όπσο ζηαθεποποίηζη ηος γόναηορ, βεληίυζη ηηρ πποώθηζηρ, βεληίυζη ηηρ κάμτηρ ηος γόναηορ, θ.ά. Δπηπιένλ, ν λένο Ηιεθηξνδηεγέξηεο ODFS Pace πεξηιακβάλεη ειδικά ππογπάμμαηα εξάζκηζηρ, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα Παπαρρηγοπούλου 22 152 33 Χαλάνδρι Τ. 210 6820057

www.bionics-hellas.gr | www.fes.gr info@bionics-hellas.gr

Οδός Γιαννούση 223 00 Λεωνίδιο K. 693 6820057


...οι ειδικοί στην ηλεκτροδιέγερση

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο λεπξνινγηθήο απνθαηάζηαζεο θαη πέξα από ηε βάδηζε (κε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηνπ Θεξαπεπηηθνύ Ηιεθηξηθνύ Δξεζηζκνύ). Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ ηαηξό ή ην ζεξαπεπηή ζηα πξώηκα ζηάδηα κεηαθνξάο βάξνπο, έγεξζεο, θ.ι.π. Τέινο, ν λένο Ηιεθηξνδηεγέξηεο ODFS Pace καηαγπάθει ηη σπήζη από ηνλ αζζελή (αξηζκόο ζπλεδξηώλ, ρξνλνκέηξεζε, βεκαηνκέηξεζε), βνεζώληαο ζηελ ανηικειμενική παξαθνινύζεζε ηεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο. Kιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηα εμήο αποηελέζμαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ Ηιεθηξνδηεγέξηε ODFS Pace γηα ηε κέζνδν FES:  

  

Η βάδηζε απαηηεί κηθξόηεξε πξνζπάζεηα. Απμάλεηαη ε ηαρύηεηα βάδηζεο θαη ε απόζηαζε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα δηαλύζεη (θαη επνκέλσο ε αλεμαξηεζία). Διαηηώλνληαη νη πηώζεηο θαη παξάιιεια, ιόγσ θαη ησλ δύν παξαπάλσ, απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ. Δίλαη πνιύ δηαθξηηηθή ζηε ρξήζε ηεο θαη δελ ρξεηάδνληαη εηδηθά παπνύηζηα (ζε αληίζεζε κε ηνπο λάξζεθεο). Γελ πξνζηίζεηαη επηπιένλ βάξνο ζην ήδε αδύλακν κέινο (ζε αληίζεζε κε ηνπο λάξζεθεο). Γελ πεξηνξίδεηαη ε θίλεζε ησλ αξζξώζεσλ, νύηε νη κύεο παξακέλνπλ αδξαλείο (ζε αληίζεζε κε ηνπο λάξζεθεο). Ο εγθέθαινο επαλεθπαηδεύεηαη ζε πην θπζηνινγηθό πξόηππν βάδηζεο.

Τι εγκπίζειρ έσει η μέθοδορ; Αξρηθά πήξε έγθξηζε από ην Βξεηαληθό Σύζηεκα Υγείαο («NHS») ην 1996 θαη ιίγν αξγόηεξα ζπζηάζεθε ε ρξήζε ηεο από ηνλ Βξεηαληθό Ιαηξηθό Σύιινγν («RCP»). Δπηπιένλ ν Ηιεθηξνδηεγέξηεο ODFS Pace δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ηόζν ηεο ΔΔ (CE), όζν θαη από ηνλ Ακεξηθαληθό Οξγαληζκό Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ («FDA»).

Παπαρρηγοπούλου 22 152 33 Χαλάνδρι Τ. 210 6820057

www.bionics-hellas.gr | www.fes.gr info@bionics-hellas.gr

Οδός Γιαννούση 223 00 Λεωνίδιο K. 693 6820057

Μονοκάναλος Ηλεκτροδιεγέρτης ODFS Pace  

Μονοκάναλος Ηλεκτροδιεγέρτης ODFS Pace

Μονοκάναλος Ηλεκτροδιεγέρτης ODFS Pace  

Μονοκάναλος Ηλεκτροδιεγέρτης ODFS Pace