Page 1

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 1

Οδηγίες Χρήσεως MediTens XP

®

embrace life.


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 3

Εγκυρότητα Οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαµβάνονται σε αυτό το κείµενο αφορούν τη συσκευή αναλγησίας MediTens XP® που παρέχεται µαζί µε αυτό το εγχειρίδιο. Κάθε συσκευή MediTens XP® έχει έναν κωδικό αριθµό σειράς που βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. Οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το κείµενο αποτελούν ιδιοκτησία της Bio-Medical Research Ltd. και επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν και να δοθούν σε τρίτους µόνο για τους σκοπούς και στο εύρος που καθορίζεται γραπτώς από την εταιρία.

Αποποίηση Ευθυνών Όλες οι συσκευές που κατασκευάζονται και πωλούνται από την Bio-Medical Research Ltd. έχουν ελεγχθεί και δοκιµαστεί προσεκτικά πριν την αποστολή τους. Εντούτοις η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του προϊόντος. Η Bio-Medical Research Ltd. αποδέχεται την ευθύνη µόνο για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση της συσκευής, εφόσον αυτή χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και εντός των καθορισµένων προδιαγραφών. Κατά συνέπεια ο χρήστης αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε δράσεις προκύψουν από τη σωστή ή λανθασµένη χρήση αυτής της συσκευής. Οποιαδήποτε µετατροπή, επισκευή ή συντήρηση πρέπει να διενεργείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Bio-Medical Research Ltd.

Περιορισµοί Η πώληση και/ ή χρήση αυτής της συσκευής καθορίζεται από τη νοµοθεσία κάθε χώρας. Η συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία αποτελεί ευθύνη του εισαγωγέα, αντιπροσώπου, ή χρήστη της συσκευής, ανάλογα µε την περίπτωση.

1


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..................................................................................................3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ........................................................................6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ .................................................................................8 ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ .........................................................................10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ......................................................................................................14 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ........................................................................................16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..................................................................................................17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ...............................................................................................................................19

2

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ..............................20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ...............................................................................22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ......................................................................................24


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προοριζόµενη Χρήση: Η συσκευή MediTens XP® προκαλεί διέγερση µε βάση τις αρχές του Διαδερµικού Ηλεκτρικού Νευρικού Ερεθισµού («TENS»), σύµφωνα µε τις οποίες µικροί ηλεκτρικοί παλµοί στέλνονται στην επιφάνεια του δέρµατος µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων.

Διαδερµικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισµός (TENS) Το TENS είναι µια αναλγητική θεραπεία που βασίζεται στη διέγερση των νευρικών ινών µέσω της εφαρµογής ηλεκτρικών ερεθισµάτων στο δέρµα. Χρησιµοποιεί δύο µεθόδους: Τη θεωρία της «πύλης του πόνου», σύµφωνα µε την οποία τα ερεθίσµατα του πόνου παρεµποδίζονται στην πορεία τους προς τον εγκέφαλο, και/ή την αυξηµένη απελευθέρωση ενδορφινών, που ελαττώνουν την αίσθηση του πόνου.

Ενδείξεις •

Η συµπτωµατική ανακούφιση και αντιµετώπιση του χρόνιου και οξύ πόνου.

Οι ασθενείς µε εµφυτευµένες ηλεκτρονικές συσκευές (πχ. καρδιακούς βηµατοδότες ή απινιδωτές) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν τη συσκευή!

Προφυλάξεις • • • • • • •

Εάν έχετε κάποια αµφιβολία ζητήστε συµβουλή από ιατρό. Συνιστάται προσοχή στους ασθενείς µε διαγνωσµένα ή πιθανολογούµενα καρδιακά προβλήµατα. Απαιτείται ιατρική συµβουλή πριν από τη χρήση από ινσουλινο-εξαρτόµενους διαβητικούς ασθενείς, ή από άτοµα που βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση για οποιαδήποτε διανοητική δυσλειτουργία. Απαιτείται ιατρική συµβουλή πριν από την εφαρµογή µυικής διέγερσης σε άτοµα µε σοβαρές ασθένειες ή τραυµατισµούς. Η ασφάλεια της µυικής διέγερσης από εγκύους, άτοµα µε καρκίνο ή επιληψία, δεν έχει εξακριβωθεί. Αποφύγετε την εφαρµογή σε περιοχές όπου υπάρχουν πρόσφατες ουλές, φλεγµονή ή ρήξη του δέρµατος, ακµή, πιθανότητα θρόµβωσης ή άλλα προβλήµατα του κυκλοφορικού (πχ. κατεστραµµένες φλέβες ή φλεβίτιδα). Αποφύγετε την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων ακριβώς επάνω από µεταλλικά εµφυτεύµατα, αν δεν µεσολαβεί τουλάχιστον 1 εκ. µυικού ιστού. Εντούτοις είναι δυνατή η τοποθέτηση στον πλησιέστερο µυ. Εάν έχετε αµφιβολία ζητήστε συµβουλή από ιατρό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αντενδείξεις

3


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 6

• • • • • • • •

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4

• •

• • • • • • •

Πρέπει επίσης να λαµβάνονται προφυλάξεις εάν η µυική διέγερση συµβαίνει κατά τη διάρκεια έντονης εµµήνου ρήσεως ή στη διάρκεια του ίδιου µήνα κατά τον οποίο έγινε εισαγωγή κάποιου ενδοκολπικού συστήµατος αντισύλληψης (πχ. σπιράλ). Το ίδιο ισχύει για µια περίοδο 6 εβδοµάδων µετά τον τοκετό. Συνιστούµε η διέγερση στην κοιλιακή ή κατώτερη κοιλιακή χώρα να γίνεται µόνο µετά από έγκριση ιατρού. Επίσης απαιτείται ιατρική συµβουλή πριν την εφαρµογή διέγερσης επάνω από πρόσφατα κατάγµατα ή σε περιοχές του σώµατος µε ελαττωµένη αισθητικότητα. Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε πως η διέγερση δεν ξεπερνά τα όρια αντοχής του ασθενούς. Όταν επανατοποθετείτε τα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πάντα να ελαττώνετε πρώτα την ένταση στη µικρότερη δυνατή τιµή, ή να χρησιµοποιείτε την προσωρινή παύση της συσκευής. Τα βύσµατα των καλωδίων και τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να συνδέονται σε άλλα αντικείµενα. Όταν τα καλώδια είναι συνδεδεµένα µε τα ηλεκτρόδια, να βεβαιώνεστε πως τα βύσµατα έχουν εισαχθεί πλήρως στις υποδοχές των ηλεκτροδίων. Βεβαιωθείτε πως κανένα µεταλλικό µέρος δεν είναι ορατό. Κρατήστε τη συσκευή µακριά από παιδιά. Η ταυτόχρονη σύνδεση κάποιου ασθενούς µε χειρουργικά εργαλεία υψηλής συχνότητας µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στην περιοχή των ηλεκτροδίων διέγερσης, και ενδεχοµένως ζηµιά στον ηλεκτροδιεγέρτη. Η χρήση κοντά σε συσκευές θεραπείας βραχέων κυµάτων ή µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην ένταση διέγερσης. Κάποια ηλεκτρονικά συστήµατα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (πχ. µόνιτορ ή συναγερµοί ΗΚΓ) ίσως να µην λειτουργούν σωστά όταν λειτουργεί ο ηλεκτροδιεγέρτης. Ενδεχοµένως να µην επιτρέπεται η χρήση του MediTens XP® από κάποιο άτοµο παράλληλα µε τη χρήση άλλης συσκευής. Να ελέγχετε πρώτα την καταλληλότητα. Το MediTens XP® πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την προοριζόµενη χρήση του και σύµφωνα µε τον τρόπο λειτουργίας που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο τις θέσεις ηλεκτροδίων που σας έχει συστήσει ο επαγγελµατίας υγείας που σας παρακολουθεί. Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί µεµονωµένα περιστατικά δερµατικών αντιδράσεων, συµπεριλαµβανοµένων αλλεργίας και ακµής. Δεν επιτρέπεται η εφαρµογή της διέγερσης µέχρι τον εντοπισµό της αιτιολογίας του πόνου και τον καθορισµό της διάγνωσης. Για την αποφυγή µόλυνσης τα ηλεκτρόδια πρέπει να χρησιµοποιούνται από ένα µόνον άτοµο. Οι συσκευές TENS δεν προορίζονται για την αντιµετώπιση ψυχοσωµατικών ασθενειών. Η µέθοδος TENS αντιµετωπίζει τα συµπτώµατα κυρίως µε την καταπίεση του πόνου, ο οποίος αποτελεί έναν αµυντικό µηχανισµό του οργανισµού. Η παρούσα συσκευή µπορεί να παράγει ρεύµατα πυκνότητας µεγαλύτερης από 2mA/cm2 όταν χρησιµοποιείται µεγάλη ένταση σε συνδυασµό µε µικρά ηλεκτρόδια. Δείτε τα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» για περισσότερες πληροφορίες. Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της συνεχούς ηλεκτρικής διέγερσης δεν έχουν ερευνηθεί.


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 7

Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ερεθισµοί, δερµατικές αντιδράσεις, υπερευαισθησία ή άλλες παρενέργειες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό µας εµπορικό αντιπρόσωπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις διακόψτε τη χρήση άµεσα. Οι ερεθισµοί µπορούν συνήθως να περιοριστούν αλλάζοντας τις θέσεις των ηλεκτροδίων. Εντούτοις σηµειώστε πως είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένα ελαφρύ κοκκίνισµα στην περιοχή του δέρµατος κάτω από τα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για ένα µικρό χρονικό διάστηµα µετά από αυτή.

Παρακαλούµε µην χρησιµοποιήσετε το MediTens XP® µε κάποιον από τους πιο κάτω τρόπους:

• • •

Η διέγερση δεν πρέπει ποτέ να εφαρµόζεται δια-εγκεφαλικά (περνώντας από τον εγκέφαλο), απ’ ευθείας επάνω στα µάτια, καλύπτοντας το στόµα, δια-θωρακικά (µε τα ηλεκτρόδια τοποθετηµένα στο στήθος και το άνω µέρος της ράχης διαπερνώντας την περιοχή της καρδιάς – τέτοια εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος στην καρδιά µπορεί να προκαλέσει αρρυθµία), ή στο µπροστινό µέρος του αυχένα (ειδικά στον καρωτιδικό κόλπο). Μην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή MediTens XP® µε τα ηλεκτρόδια τοποθετηµένα επάνω σε περιοχές έγχυσης φαρµακευτικών ουσιών, όπως σε περιοχές ορµονοθεραπείας. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε µηχανήµατα. Το MediTens XP® δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µαζί µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που παρέχει ηλεκτρικό ρύµα στο σώµα (πχ. διαδυναµικά ρεύµατα ή άλλο ηλεκτροδιεγέρτη).

Γενική Περιγραφή του MediTens XP® Το MediTens XP® είναι µια φορητή, δικάναλη συσκευή TENS που λειτουργεί µε µπαταρία και προορίζεται για την αντιµετώπιση του χρόνιου ή οξύ πόνου. Σύµφωνα µε τις αρχές της µεθόδου TENS, το MediTens XP® στέλνει µικρούς ηλεκτρικούς παλµούς στην επιφάνεια του δέρµατος µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 5 προγράµµατα. Δείτε ‘Πληροφορίες Προγραµµάτων’ στη σελίδα 24 για την περιγραφή. Το MediTens XP® έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο σπίτι. Η εξήγηση κάθε εικονιδίου ακολουθεί σε άλλα µέρη του εγχειριδίου. Η συσκευασία του MediTens XP® περιλαµβάνει: 1. Συσκευή MediTens XP® 2. Εγχειρίδιο Οδηγιών 3. Μια µπαταρία 9V 4. Καλώδια Σύνδεσης 5. Ηλεκτρόδια 6. Κουτί συσκευασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Το MediTens XP® είναι απλό στη χρήση. Όλα τα πλήκτρα λειτουργούν µε απλή πίεση. Οι λειτουργίες καθορίζονται από εικονίδια τυπωµένα σε κάθε πλήκτρο (δείτε παρακάτω).

Εικ. 1

Οθόνη LCD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Το MediTens XP® έχει ενσωµατωµένο ένα ηχείο που παράγει έναν ήχο υψηλής συχνότητας όταν πιέζεται το σωστό πλήκτρο, και έναν ήχο χαµηλής συχνότητας όταν πιέζεται κάποιο λανθασµένο πλήκτρο.

6

Πλήκτρα και Λειτουργίες Πλήκτρων (Εικ. 1) Το MediTens XP® έχει τα ακόλουθα πλήκτρα και λειτουργίες:

5. 4. 3.

1. Πλήκτρο On / Off (Προσωρινής παύσης)

2.

Αυτό το πλήκτρο θέτει τη συσκευή σε λειτουργία, τη σβήνει, και επίσης διακόπτει προσωρινά τη θεραπεία. Για να σβήσετε τη συσκευή στο τέλος της θεραπείας πρέπει να το πιέσετε και να το κρατήσετε πιεσµένο (για 2 δευτερόλεπτα).

1.

2. Πλήκτρα έντασης – Κανάλια 1 και 2 ( / ) Κάθε πλήκτρο έντασης σχετίζεται µε το κανάλι η υποδοχή του οποίου βρίσκεται στην ίδια πλευρά της συσκευής. Πιέζοντας το πάνω πλήκτρο ( ) κατά τη διάρκεια της θεραπείας αυξάνεται η ένταση στο κανάλι αυτό κατά µία µονάδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, πιέζοντας το κάτω πλήκτρο ( ) ελαττώνεται η ένταση στο κανάλι αυτό κατά µία µονάδα. Η αριθµητική ένδειξη της έντασης στην οθόνη αλλάζει αντίστοιχα.

3. Πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος (Ρ) Το πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει το επιθυµητό πρόγραµµα θεραπείας. Για να αλλάξετε το πρόγραµµα, κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος (Ρ) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 9

4. Πλήκτρο Κλειδώµατος Το πλήκτρο Κλειδώµατος επιτρέπει στο χρήστη να «κλειδώνει» τα πλήκτρα έντασης για την αποφυγή ανεπιθύµητης αλλαγής της έντασης. Χρησιµοποιείται επίσης για το κλείδωµα του πλήκτρου «Trigger».

Για να µηδενίσετε το συνολικό χρόνο θεραπείας, πιέστε το πλήκτρο κλειδώµατος και το πλήκτρο επιλογής προγράµµατος. Πιέστε πρώτα το Πλήκτρο Κλειδώµατος και µετά το πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο και η ένδειξη στην οθόνη θα µηδενιστεί. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο στην έναρξη της συνεδρίας.

5. Πλήκτρο Trigger/Burst Πρόγραµµα 1: Όταν πιέζεται το πλήκτρο Trigger («πυροδότησης»), η συχνότητα αυξάνεται από 4Hz σε 99 Hz. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Trigger, πιέστε το πλήκτρο Trigger για δεύτερη φορά. Προγράµµατα 2 & 3: Όταν πιέζεται το πλήκτρο Burst («έκρηξης») ενεργοποιείται η λειτουργία Burst. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο για δεύτερη φορά. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 2, η συσκευή παράγει παλµούς µε συχνότητα 99 Hz και εύρος 120 µs για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν επανέρχεται στην κανονική συχνότητα και εύρος παλµού του προγράµµατος για 1,5 δευτερόλεπτα. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 3, η συσκευή παράγει παλµούς µε συχνότητα 4 Hz και εύρος 120 µs για 3 δευτερόλεπτα, πριν επανέλθει στην κανονική συχνότητα και εύρος παλµού του προγράµµατος για 3 δευτερόλεπτα. Προγράµµατα 4 & 5: Όταν πιέζεται το πλήκτρο Trigger ενεργοποιείται η λειτουργία Trigger. Όταν το πιέσετε για δεύτερη φορά, η συσκευή ξεκινά µία περίοδο συνεχούς διέγερσης που διαρκεί για όσο κρατάτε το πλήκτρο πιεσµένο. Όταν αφήσετε το πλήκτρο, η συσκευή ξεκινά µία περίοδο παύσης. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Trigger (πιέζοντας κάποιο πλήκτρο έντασης), µέσα σε 2 δευτερόλεπτα η διέγερση επανέρχεται στο προηγούµενο επίπεδο έντασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Για να µηδενίσετε το Συνολικό Χρόνο Θεραπείας

7


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ Πληροφορίες για Μπαταρία Η συσκευή τροφοδοτείται από µία µπαταρία DC των 9V. Ο χώρος της µπαταρίας βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. Συνιστούµε τη χρήση αλκαλικής µπαταρίας. Το MediTens XP® έχει µία ένδειξη για την κατάσταση της µπαταρίας. Όταν η µπαταρία έχει σχεδόν αδειάσει, το εικονίδιο της µπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήνει. Για να τοποθετήσετε, να αντικαταστήσετε ή να ελέγξετε τη µπαταρία, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 14.

Καλώδια Σύνδεσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ

Στη βάση της συσκευής υπάρχουν δύο υποδοχές για την είσοδο των καλωδίων (Εικ. 2).

8

Τα καλώδια συνδέονται µε τα ηλεκτρόδια µε ειδικά βύσµατα τύπου ακίδας. Τόσο τα ηλεκτρόδια όσο και τα καλώδια είναι αφαιρούµενα και µπορούν να αντικατασταθούν όταν είναι απαραίτητο. Κάθε καλώδιο αποτελεί ξεχωριστό κανάλι – το ένα έχει χρώµα ανοιχτό µπλε και το δεύτερο σκούρο µπλε. Έχουν την ένδειξη ‘+’ για τη θετική άνοδο και ‘–’ για την αρνητική κάθοδο.

Εικ. 2

Ηλεκτρόδια

Καλώδια

Κωδικός αρ. σειράς Θήκη µπαταρίας


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 11

Οθόνη MediTens XP® (Εικ. 3)

1. 2.

Έχει ενεργοποιηθεί το πλήκτρο κλειδώµατος που αποτρέπει ανεπιθύµητες αλλαγές στα επίπεδα έντασης. Χαρακτηριστικό Ανίχνευσης Φορτίου: ενεργοποιείται όταν ανιχνευθεί κακή επαφή ανάµεσα σε κάποιο καλώδιο µε ηλεκτρόδιο, ή ανάµεσα σε ένα ηλεκτρόδιο και το δέρµα.

Εικ. 3

5.

1.

6. 7.

2.

8. 3. 4.

9.

3.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας οι στήλες ένδειξης της έντασης αυξάνονται ή µειώνονται αντίστοιχα µε τις περιόδους σύσπασης/ χαλάρωσης για κάθε κανάλι.

4.

Δείχνει το χρόνο που έχει περάσει/ αποµένει για την παρούσα συνεδρία σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Σε προγράµµατα µε καθορισµένο χρόνο θεραπείας το χρονόµετρο µετράει αντίστροφα σε λεπτά και δευτερόλεπτα. Όταν ο χρόνος θεραπείας είναι ανοικτός, η µέτρηση γίνεται σε ώρες και λεπτά.

5.

Ένδειξη κατάστασης µπαταρίας, δείχνει πόση διάρκεια ζωής έχει η µπαταρία.

6.

Το εικονίδιο του ρολογιού εµφανίζεται όταν η χρονική ένδειξη δείχνει το συνολικό χρόνο θεραπείας και όταν το χρονόµετρο µετράει κανονικά (όχι αντίστροφα).

7.

Δείχνει το τρέχον πρόγραµµα θεραπείας.

8.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Trigger (προγράµµατα 1, 4 και 5) Ενεργοποίηση λειτουργίας Burst (προγράµµατα 2 και 3)

9.

Η ένδειξη προσωρινής παύσης (Pause) της θεραπείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ

Το MediTens XP® έχει µια µοναδική οθόνη που παρέχει στο χρήστη ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση της µπαταρίας, τη διάρκεια της ολοκληρωµένης θεραπείας, τις περιόδους σύσπασης/ χαλάρωσης και την επιλογή προγράµµατος.

9


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 12

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 1. Χρησιµοποιώντας ένα αραιό διάλυµα νερού µε σαπούνι, καθαρίστε καλά το δέρµα στην περιοχή όπου θα τοποθετήσετε τα ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια δεν προσκολλώνται καλά όταν υπάρχουν ακαθαρσίες, έλαια, κρέµες, ή άλλες καλλυντικές ουσίες στο δέρµα.

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

2. Βεβαιωθήτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.

10

3. Εισάγετε, αντικαταστήστε ή ελέγξτε τη µπαταρία όπως περιγράφεται στη σελίδα 14. Η µπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί όταν οι 3 στήλες έχουν εξαφανιστεί και στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο µε την άδεια µπαταρία ( ). 4. Εισάγετε τα καλώδια που παρέχονται µε το MediTens XP® στις υποδοχές στο κάτω µέρος της συσκευής. Εισάγετε την άκρη του καλωδίου µε την ακίδα στο βύσµα µέσα στην υποδοχή. Τα καλώδια είναι σχεδιασµένα έτσι, ώστε όταν έχουν εισαχθεί να παραµένουν σταθερά στη θέση τους (Εικ. 4). Αφού συνδέσετε τα καλώδια στη συσκευή, συνδέστε κάθε καλώδιο µε ένα ηλεκτρόδιο (Εικ. 5).

Εικ. 4 Εισάγετε τα βύσµατα στις υποδοχές

Εικ. 5

5. Το MediTens XP® παρέχεται µε ένα σετ ηλεκτροδίων. Να χειρίζεστε τα ηλεκτρόδια σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου. Παρακαλούµε προσέξτε τα ακόλουθα σηµεία: • Τα σηµεία τοποθέτησης των ηλεκτροδίων πρέπει να καθορίζονται από κάποιον θεραπευτή. • Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που αναφέρονται στο Εικ. 6 Ολόκληρη η επιφάνεια των ηλεκτροδίων πρέπει να βρίσκεται σε εγχειρίδιο. • Τα µεταλλικά βύσµατα πρέπει να εισάγονται πλήρως στις υποδοχές των επαφή µε το δέρµα ηλεκτροδίων και κανένα µεταλλικό µέρος δεν πρέπει να είναι ορατό. • Ολόκληρη η επιφάνεια των ηλεκτροδίων πρέπει να βρίσκεται σε επαφή µε το δέρµα (Εικ. 6). • Αφού τοποθετήσετε τα ηλεκτρόδια µπορείτε να διαχωρίσετε τα καλώδια προκειµένου να βελτιώσετε την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. • Το MediTens XP® παρέχεται µε ένα στήριγµα (κλιπ) ζώνης. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για να σταθεροποιήσετε τη συσκευή στη µέση. Εναλλακτικά µπορείτε να κρατάτε τη συσκευή.


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 13

6. Όταν θέτετε σε λειτουργία το MediTens XP® ακούτε έναν ήχο υψηλής συχνότητας. Η οθόνη δείχνει το συνολικό χρόνο θεραπείας σε ώρες και λεπτά για 3 δευτερόλεπτα (Οθόνη 1). Μετά τα 3 δευτερόλεπτα εµφανίζεται η Οθόνη 2.

Οθόνη 1 έως 3 δευτερόλεπτα

8. Τα προγράµµατα 1-5 δεν περιορίζονται σε χρονική διάρκεια (Οθόνη 2).

9. Εάν θέλετε να µηδενίσετε το συνολικό χρόνο θεραπείας πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Επιλογής Προγράµµατος και Κλειδώµατος για 3 δευτερόλεπτα. Ο συνολικός χρόνος θεραπείας θα µηδενιστεί (Οθόνη 3). Ο µέγιστος συνολικός χρόνος θεραπείας είναι 99 ώρες και 59 λεπτά. Μετά από το µέγιστο χρόνο θεραπείας η ένδειξη επίσης µηδενίζεται.

10. Αρχίστε να αυξάνετε αργά την ένταση στο επιθυµητό κανάλι χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο πλήκτρο έντασης. Καθώς η ένταση του καναλιού αυξάνεται, θα αρχίσετε να αισθάνεστε το ερέθισµα στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και η στήλη του καναλιού στην οθόνη θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει κατά τις περιόδους σύσπασης/ χαλάρωσης του καναλιού που χρησιµοποιείται. Το επίπεδο έντασης (0-99) φαίνεται στην οθόνη (Οθόνη 4). Το χρονόµετρο θεραπείας ξεκινά τη µέτρηση µόλις αρχίζει να αυξάνει η ένταση.

Οθόνη 2 µετά 3 δευτερόλεπτα

Οθόνη 3

11. Εάν χρειάζεται επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο κανάλι. Το επίπεδο έντασης κάθε καναλιού φαίνεται στην οθόνη.

Οθόνη 4

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

7. Για να αλλάξετε το πρόγραµµα κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο επιλογής προγράµµατος για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Θα εµφανιστεί κάθε διαθέσιµο πρόγραµµα µε τη σειρά (1-5). Σηµείωση: Δεν µπορείτε να αλλάξετε το πρόγραµµα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

11


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 14

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

12. Συνεχίστε να αυξάνετε την ένταση του καναλιού έως ότου φτάσετε την επιθυµητή ένταση διέγερσης. Όταν χρησιµοποιείτε δύο κανάλια, µπορείτε να αυξήσετε την ένταση στο πρώτο πριν αρχίσετε να αυξάνετε την ένταση στο δεύτερο. Η Οθόνη 5 δείχνει τις ενδείξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου σύσπασης σε ένα πρόγραµµα µε ανοιχτό χρόνο θεραπείας. Το χρονόµετρο µετράει προς τα πάνω σε ώρες και λεπτά.

12

13. Όταν φτάσετε το επιθυµητό επίπεδο έντασης µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Κλειδώµατος για να αποφύγετε ανεπιθύµητες µεταβολές στην ένταση. Για να το πετύχετε, πιέστε µία φορά το πλήκτρο Κλειδώµατος. Το εικονίδιο κλειδώµατος ( ) θα εµφανιστεί στην οθόνη (Οθόνη 6). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος απλά πιέστε το πλήκτρο Κλειδώµατος για δεύτερη φορά, οπότε το εικονίδιο κλειδώµατος θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

14. Εάν θέλετε να διακόψετε τη θεραπεία (πχ. για να µετακινήσετε τα ηλεκτρόδια) πιέστε στιγµιαία το πλήκτρο On/Off. Η συσκευή παράγει ένα σύντοµο ήχο και παρουσιάζεται στην οθόνη το εικονίδιο προσωρινής παύσης (Pause) για να δείξει πως το πρόγραµµα έχει διακοπεί προσωρινά (Οθόνη 7). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινής παύσης πιέστε για δεύτερη φορά το πλήκτρο On/Off. Η θεραπεία θα ξεκινήσει από το σηµείο που διακόπηκε και το εικονίδιο προσωρινής παύσης θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

15. Η λειτουργία Burst µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τα προγράµµατα 2 και 3. Πιέζοντας το πλήκτρο ξεκινάει η λειτουργία Burst. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε πάλι το ίδιο πλήκτρο (Οθόνη 8).

Οθόνη 5

Οθόνη 6 ενεργοποίηση κλειδώµατος

Οθόνη 7 ενεργοποίηση προσωρινής παύσης

Η λειτουργία Trigger µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τα προγράµµατα 1,4 και 5. Πιέζοντας το πλήκτρο Trigger στο πρόγραµµα 1, η συχνότητα του σήµατος αυξάνεται από τα 4Hz στα 99 Hz. Πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο για δεύτερη φορά απενεργοποιείται η λειτουργία Trigger. Στα προγράµµατα 4 και 5 πιέζοντας το πλήκτρο Trigger ενεργοποιείται η λειτουργία Trigger. Πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο ξανά, ή συσκευή εισέρχεται σε περίοδο σύσπασης που διαρκεί για όσο χρόνο το πλήκτρο παραµένει πιεσµένο. Όταν απελευθερωθεί το πλήκτρο Οθόνη 8


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 15

η συσκευή εισέρχεται σε περίοδο χαλάρωσης. Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία Trigger (πιέζοντας το πλήκτρο Έντασης) η διέγερση µέσα σε 2 δευτερόλεπτα επανέρχεται στο προηγούµενο επίπεδο έντασης.

Οθόνη 9

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

16. Το MediTens XP® έχει λειτουργία ανίχνευσης φορτίου που παρακολουθεί την επαφή ανάµεσα σε κάποιο καλώδιο και ηλεκτρόδιο, καθώς επίσης και ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο και το δέρµα. Όταν ανιχνεύεται κακή επαφή µε το δέρµα (Οθόνη 9): • Η στήλη έντασης του αντίστοιχου καναλιού αναβοσβήνει. • Το προειδοποιητικό εικονίδιο ( ! ) στην οθόνη αναβοσβήνει. • Η συσκευή παράγει ένα σύντοµο ήχο. • Το χρονόµετρο θεραπείας σταµατάει. • Η τιµή της έντασης πέφτει στο µηδέν και απενεργοποιείται το πλήκτρο αύξησης της έντασης. Όταν αποκατασταθεί η καλή επαφή, η διέγερση επανέρχεται στο προηγούµενο επίπεδο έντασης µέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

13


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 16

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά µε µαλακό ύφασµα, βρεγµένο ελαφρά µε σαπουνόνερο. Μην επιτρέψετε να βραχεί το εσωτερικό της συσκευής ή οποιαδήποτε από τις συνδέσεις κατά τον καθαρισµό. Μην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά, αλκοόλ, σπρέυ ή ισχυρά διαλυτικά στη συσκευή σας. Το εικονίδιο της µπαταρίας ( ) εµφανίζεται πάντα κατά τη διάρκεια λειτουργίας στο κεντρικό επάνω µέρος της οθόνης. Καθώς αποφορτίζεται η µπαταρία του MediTens XP®, σταδιακά εξαφανίζονται οι τρεις στήλες στο εικονίδιο. Όταν εξαφανιστούν και οι τρεις στήλες, το άδειο περίγραµµα της µπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί η µπαταρία.

Εικ. 7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο χώρος της µπαταρίας βρίσκεται στο πίσω µέρος του MediTens XP®. Για να ανοίξετε το χώρο της µπαταρίας, γυρίστε το MediTens XP®. Πιέστε µε τον αντίχειρα το σηµείο µε το σύµβολο ( ) για να τον απελευθερώσετε και πιέστε προς τα εµπρός. Ένα βέλος επάνω στο κάλυµµα της µπαταρίας (Εικ. 7) δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία ανοίγει το κάλυµµα. Έτσι απελευθερώνεται ο χώρος της µπαταρίας.

14

Τώρα ανοίξτε διάπλατα το κάλυµµα της µπαταρίας. Για να αφαιρέσετε τη µπαταρία πιέστε το κάτω µέρος της και ανασηκώστε τη προσεκτικά. Η εικόνα µπαταρίας µέσα στο χώρο της µπαταρίας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση των πόλων και την εισαγωγή της µπαταρίας (Εικ. 8). Θα χρειαστείτε µπαταρία 9V. Αυτή η πληροφορία αναφέρεται και στο χώρο της µπαταρίας.

Εικ. 8

Για να κλείσετε το χώρο της µπαταρίας πιέστε το κάλυµµα προς τα κάτω µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. !

Σηµείωση: Να κρατάτε το κάλυµµα της µπαταρίας κλειστό όταν λειτουργεί η συσκευή.


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 17

Συνιστάται η χρήση µπαταρίας µε εξασφάλιση κατά της διαρροής για να αποφύγετε την πιθανότητα διάβρωσης. Προτείνουµε τη χρήση αλκαλικών µπαταριών. Ποτέ µην αφήνετε µια µπαταρία µέσα στη συσκευή εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εάν το κάνετε, υπάρχει η πιθανότητα διαρροής της µπαταρίας, προκαλώντας ζηµιά στη συσκευή. Πρέπει να γνωρίζετε πως κάποιες µπαταρίες που πωλούνται ως ασφαλείς για διαρροές υπάρχει η πιθανότητα να απελευθερώσουν διαβρωτικές ουσίες που ίσως προκαλέσουν ζηµιά στη συσκευή. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε άλλες µπαταρίες από τις ενδεικνυόµενες.

Εξαρτήµατα Να χρησιµοποιείτε µόνον ηλεκτρόδια που συνιστώνται από την Bio-Medical Research Ltd. για χρήση µε το MediTens XP®. Η χρήση άλλων ηλεκτροδίων και καλωδίων µπορεί να ελαττώσει την απόδοση. Μην πετάτε τα χρησιµοποιηµένα ηλεκτρόδια και µπαταρίες στα σκουπίδια ή σε φωτιά. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες από τις κατά τόπου αρχές. Τα ηλεκτρόδια φθείρονται µε το χρόνο. Εάν έχουν λερωθεί ή δεν προσκολλώνται πλέον σωστά, πρέπει να αντικατασταθούν. Επίσης χρειάζονται αντικατάσταση εάν το κάλυµµα έχει φθαρεί και έχει αποκαλυφθεί το χάλκινο καλώδιο.

Επισκευή, Συντήρηση και Μετατροπές Η Επισκευή, η συντήρηση και οι µετατροπές επιτρέπεται να γίνονται µόνον από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό της Bio-Medical Research Ltd. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ελαττωµατική. Παρακαλούµε να την επιστρέψετε στον τοπικό µας εµπορικό αντιπρόσωπο. Η Bio-Medical Research Ltd. δεν θα αποδεχθεί καµία ευθύνη στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Δεν απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής για τη συντήρησή της.

15


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 18

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πιθανή Αιτία

Λύση

Αποφόρτιση µπαταρίας

Αντικαταστήστε τη µπαταρία

Λανθασµένη τοποθέτηση µπαταρίας

Αφαιρέστε τη µπαταρία και επανατοποθετήστε τη σωστά

Το καλώδιο δεν έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή

Αφαιρέστε το βύσµα και εισάγετέ το πάλι

Κατεστραµµένο καλώδιο

Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο/ καλώδιο

Αναβοσβήνει το εικονίδιο µπαταρίας, ανεπαρκής διέγερση

Εξαντληµένη µπαταρία

Αντικαταστήστε τη µπαταρία

Οι εντολές εκτελούνται ακανόνιστα, µόνο σε υψηλή ένταση, ή καθόλου

Ελαττωµατικό καλώδιο

Αντικαταστήστε το καλώδιο

Η αύξηση της έντασης προκαλεί δυσάρεστη αίσθηση

Ελέγξτε το δέρµα σας για ύπαρξη κρέµας, χρωστικής ουσίας, σηµεία ξηρότητας ή άλλους παράγοντες αύξησης της αντίστασης

Μετακινείστε αργά το ηλεκτρόδιο σε µια περιοχή όπου το ερέθισµα είναι ισχυρότερο (πάντα να διακόπτετε πρώτα τη λειτουργία προσωρινά)

Πρόβληµα Δεν δείχνει κάποια ένδειξη η οθόνη και δεν δίνει κάποιο σήµα η συσκευή

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ανάβει η συσκευή, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε εντολές

16

Βρέξτε τα ηλεκτρόδια Καθαρίστε λιπαρές ουσίες από το δέρµα Το σύµβολο συναγερµού είναι αναµµένο και η συσκευή βγάζει σύντοµους ήχους

Ελαττωµατική σύνδεση καλωδίων

Ελέγξτε τις ενώσεις, αντικαταστήστε αν έχουν φθαρεί

Ελαττωµατικό ηλεκτρόδιο

Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο

Κακή επαφή δέρµατος/ ηλεκτροδίου

Ελέγξτε την επαφή του ηλεκτροδίου µε το δέρµα


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 19

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικές Προδιαγραφές: Τύπος Προϊόντος: 458 Αρ. Καναλιών: 2 Κυµατοµορφή: Συµµετρικό διφασικό

Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία 9 Volt, DC (Τύπος 6F22) Μέσα στο χώρο της µπαταρίας το ‘+’ υποδεικνύει θετική πολικότητα και το ‘- ’ αρνητική πολικότητα. Το DC (Συνεχές ρεύµα) υποδεικνύεται µε το σύµβολο:

Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές: Λειτουργία: Θερµοκρασία Υγρασία Αποθήκευση: Θερµοκρασία Υγρασία

Φυσικές Προδιαγραφές: Διαστάσεις Συσκευής: Βάρος: Συσκευή Συσκευή µε µπαταρία

Οι συσκευές XP® είναι προϊόντα της Bio-Medical Research Ltd., Parkmore Business Park West, Galway, Ireland. Επάνω στη συσκευή υπάρχει ένας αριθµός συµβόλων. Αυτά που δεν έχουν ήδη εξηγηθεί περιγράφονται πιο κάτω:

105 x 71 x 31 mm 93 γρ. 140 γρ.

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας: Ασφαλής εκκίνηση: Η ένταση µηδενίζεται αυτόµατα όταν ανάβει η συσκευή. Πολυπλεξία: Η αποστολή ερεθισµάτων σε κάθε κανάλι έχει µια µικρή καθυστέρηση, έτσι ώστε µόνο ένα κανάλι να ενεργοποιείται ανά πάσα στιγµή. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει καµία αλληλεπίδραση ανάµεσα στα ηλεκτρόδια κάθε καναλιού.

Επιφάνεια ηλεκτροδίου µικρότερη από 6,5 cm2 µπορεί να προκαλέσει πυκνότητα ρεύµατος µεγαλύτερη από 2 mA/cm2 µε τη µέγιστη ένταση. Εάν έχετε κάποια αµφιβολία επικοινωνήστε µε τον τοπικό µας εµπορικό αντιπρόσωπο ή µε τον επαγγελµατία υγείας που σας παρακολουθεί. Ονοµαστική τάση/ισχύς εξόδου Παράµετρος

500 Ω

1 kΩ

1,5 kΩ

Τάση εξόδου RMS (RMSV)

6,6 V

11,2 V

12,4 V

Ένταση εξόδου RMS (RMSV)

13 mA

11 mA

8,2 mA

Συχνότητα εξόδου

4 – 99 Hz

4 – 99 Hz

4 – 99 Hz

Συνιστώσα συνεχούς ρεύµατος

0C

0C

0C

Εύρος Παλµού

120 – 250 µs

120 – 250 µs

120 – 250 µs

Εύρος έντασης ρεύµατος (ανά παλµό)

0 – 75 mA

0 – 75 mA

0 – 75 mA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

0° – 35° C 20 – 65 % 0° – 55° C 10 – 90 %

17


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 20

Ένταση εξόδου RMS (RMSV): είναι η πραγµατική ένταση εξόδου, που είναι η τετραγωνική ρίζα του ρεύµατος, µετρηµένου σε συγκεκριµένη αντίσταση. Τάση εξόδου RMS (RMSV): είναι η πραγµατική τάση εξόδου, που είναι η τετραγωνική ρίζα της τάσης, µετρηµένης σε συγκεκριµένη αντίσταση. Ισχύς (Ρ): Μέγιστη ισχύς εξόδου, µετρηµένη σε Watt (W) σε φορτίο 500Ω. Συχνότητα (F): Αριθµός παλµών εξόδου ανά δευτερόλεπτο, µετρηµένη σε Hertz (Hz). !

Αυτό το εικονίδιο σηµαίνει «Προσοχή, διαβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα». Αυτό το εικονίδιο σηµαίνει «Συσκευή τύπου BF».

SN σηµαίνει «αριθµός σειράς». Στο πίσω µέρος κάθε µοντέλου XP βρίσκεται ο ατοµικός αριθµός σειράς της συσκευής. Το γράµµα πριν την αρχή του αριθµού σειράς υποδεικνύει το έτος κατασκευής, µε το «Κ» για το 2005, το «L» για το 2006, κ.ο.κ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

0366

18

Αυτό το εικονίδιο στη συσκευή σας υποδεικνύει πως η συσκευή πληρεί την Οδηγία 93/42/EEC για τις ιατρικές συσκευές. 0366 είναι ο αριθµός του σχετικού σώµατος (VDE).

Απόρριψη της συσκευής Κατά το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος µην το πετάξετε στα σκουπίδια, αλλά τοποθετήστε το σε κάποιο σηµείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών. Κάποια υλικά του προϊόντος µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν εάν το δώσετε για ανακύκλωση. Επαναχρησιµοποιώντας κάποια από τα υλικά από χρησιµοποιηµένα προϊόντα, συνεισφέρετε σηµαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι πεταµένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές µπορεί να είναι βλαπτικές για το περιβάλλον. Η λανθασµένη απόρριψη µπορεί να προκαλέσει τη συγκέντρωση επιβλαβών τοξικών ουσιών στην ατµόσφαιρα, το νερό και το έδαφος και να είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία.


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 21

ΕΓΓΥΗΣΗ Εάν η συσκευή σας παρουσιάσει κάποια βλάβη εντός δύο ετών από την αγορά, ο τοπικός αντιπρόσωπος της neurotech® θα αναλάβει να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τη συσκευή και µέρη της που είναι ελαττωµατικά χωρίς κανένα κόστος εργασίας ή υλικών, µε την προϋπόθεση ότι η συσκευή: • • • • •

θα επιστραφεί στον τοπικό αντιπρόσωπο της neurotech®, ο οποίος θα αποστείλει τη συσκευή απ΄ ευθείας στην neurotech®. έχει χρησιµοποιηθεί για την ενδεικνυόµενη χρήση και µε τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν έχει συνδεθεί σε κάποια ακατάλληλη πηγή ενέργειας δεν έχει υποστεί βλάβη από κακή χρήση ή αµέλεια δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από οποιονδήποτε πέρα των εξουσιοδοτηµένων ατόµων από τη neurotech®.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση αυτή συµπληρώνει τις υποχρεώσεις σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά δικαιώµατά σας.

19


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 22

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ

Το ατοµικό σας πρόγραµµα θεραπείας είναι το υπ’ αριθµό

20

Όταν ανάβετε τη συσκευή θα βλέπετε πάντα αυτό τον αριθµό στην οθόνη. Χρήση λειτουργίας Burst (8) (δυνατή µε τα προγράµµατα 2,3)

Ναι

Όχι

Χρήση λειτουργίας Trigger (8) (δυνατή µε τα προγράµµατα 1,4,5)

Ναι

Όχι

Σηµείωση: Εάν η οθόνη της συσκευής δείχνει όταν την ανάβετε κάποιο αριθµό προγράµµατος διαφορετικό από εκείνον που σας έχει συστήσει ο επαγγελµατίας υγείας που σας παρακολουθεί, παρακαλούµε ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 1. Σβήστε τη συσκευή και ξανανάψτε την. 2. Κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο «Ρ» (για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε το πρόγραµµα), έως ότου φανεί ο αριθµός προγράµµατος που πρέπει να χρησιµοποιείτε. (Τα προγράµµατα προχωρούν από το 1 προς το 5 και όχι αντίστροφα από το 5 ώς το 1). 3. Ξεκινήστε τη θεραπεία.


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 23

Σηµείωση για τον επαγγελµατία υγείας: Παρακαλούµε σηµειώστε στα διαγράµµατα την επιθυµητή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. Ενώστε τα ηλεκτρόδια για το ίδιο κανάλι µε µία γραµµή:

δεξί

αριστερό

αριστερό

δεξί

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ

Οπίσθια όψη

Εµπρόσθια όψη

21


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 24

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

22

αυχενικό σύνδροµο, Αυχενικό σύνδροµο | Πονοκέφαλος από αυχενικό σύνδροµο | Ηµικρανίες | Πονοκέφαλος τάσης Πρόγραµµα 4

αυχενικό σύνδροµο, Αυχενικό σύνδροµο | Σύνδροµο ώµου-βραχίονα Πρόγραµµα 5

Πόνος ώµου | Θυλακίτιδα | ) ωµοπλατοβραχιόνια περιαρθρίτιδα, Ωµοπλατοβραχιόνια περιαρθρίτιδα Τοποθέτηση χιαστί Πρόγραµµα 4

Τενοντίτιδες, πχ. επικονδυλίτιδα Πρόγραµµα 1

Τενοντίτιδες, πχ. επικονδυλίτιδα Πρόγραµµα 1

σύνδροµο της οσφυϊκής µοίρας, Σύνδροµο της οσφυϊκής µοίρας | Οσφυοϊσχιαλγία | ψευδο-ριζιτικό, Ψευδο-ριζιτικό οσφυαλγία Τοποθέτηση χιαστί | Πρόγραµµα 4


Αντιµετώπιση κοιλιακού πόνου Πρόγραµµα 5

Χρόνιος και οξύς ισχιακός πόνος Τοποθέτηση χιαστί Πρόγραµµα 4

Αντιµετώπιση πόνου ιερολαγόνιων αρθρώσεων Τοποθέτηση χιαστί Πρόγραµµα 3/4

Πόνος αστραγάλου | Ποδιού, πχ. ρήξη συνδέσµων Πρόγραµµα 3

Αρθροπάθεια γόνατος | ολική ενδοπρόθεση, Ολική ενδοπρόθεση Τοποθέτηση χιαστί Πρόγραµµα 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 25

23


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 26

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αρ. Συχνότητα Διάρκεια Χρόνος Λειτουργία Burst ή Trigger Προγράµ (Hz) παλµού θεραπείας µατος (µsec) (λεπτά)

24

Ενδείξεις

Χρόνιος πόνος Πόνος αρθρώσεων Πόνος τοκετού (Trigger)

1

4

150

ανοιχτός

Trigger υψηλής συχνότητας

2

35

150

ανοιχτός

Οξύς πόνος Burst – συχνότητα 99Hz, εύρος παλµού 120µsec για 3 δευτερόλεπτα, επιστροφή στις ρυθµίσεις προγράµµατος για 1,5 δευτερόλεπτα

3

99

150

ανοιχτός

Οξύς πόνος Burst – συχνότητα 4Hz, εύρος παλµού Μπλοκάρισµα πόνου 120µsec για 3 δευτερόλεπτα, επιστροφή στις ρυθµίσεις προγράµµατος για 1,5 δευτερόλεπτα

4

Κανάλι 1: 4 Κανάλι 2: 99

150

ανοιχτός

Trigger

Χρόνιος και οξύς πόνος Πόνος αρθρίτιδας

5

4 - 99

150

ανοιχτός

Trigger

Οξύς πόνος Πόνος αρθρίτιδας Πόνος περιόδου


60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 27

Πρόγραµµα 1 (Trigger υψηλής συχνότητας): Το πρόγραµµα 1 προκαλεί ερέθισµα 4Hz. Όταν πιεστεί το πλήκτρο Trigger προκαλείται ερέθισµα υψηλής συχνότητας 99Hz. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Trigger, πιέστε το πλήκτρο για δεύτερη φορά. Προγράµµατα 2,3 (Λειτουργία Burst): Η λειτουργία Burst διατίθεται στα προγράµµατα 2 και 3. Όταν πιέσετε το πλήκτρο Burst ενεργοποιείται η λειτουργία Burst. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο για δεύτερη φορά. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 2, η συχνότητα µετατρέπεται σε 99Hz µε εύρος παλµού 120µs για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν η συχνότητα και το εύρος παλµού επανέρχονται στο φυσιολογικό για 1,5 δευτερόλεπτα.

Πρόγραµµα 4 (Trigger) διπλής συχνότητας: Όταν επιλεγεί το πρόγραµµα 4, τα κανάλια 1 και 2 προκαλούν ερέθισµα σε διαφορετική συχνότητα. Το κανάλι 1 προκαλεί ερέθισµα 4Hz, ενώ το 2 ερέθισµα 99Hz. Πρόγραµµα 5 (Trigger) ηλεκτροµάλαξης: Το πρόγραµµα 5 είναι ένα µεταβαλλόµενο πρόγραµµα. Προκαλεί ερέθισµα από 4-99Hz. Η λειτουργία Τrigger είναι διαθέσιµη στα προγράµµατα 4 και 5. Όταν πιέσετε το πλήκτρο Trigger ενεργοποιείται η λειτουργία Trigger. Όταν πιέσετε το πλήκτρο για δεύτερη φορά, η συσκευή ξεκινά µια περίοδο συνεχούς σύσπασης για όσο χρόνο παραµένει πιεσµένο το πλήκτρο. Όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο, η συσκευή ξεκινά µια περίοδο χαλάρωσης. Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία Trigger πιέζοντας το πλήκτρο έντασης, η διέγερση µέσα σε 2 δευτερόλεπτα επανέρχεται στα προηγούµενα επίπεδα έντασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 3, η συχνότητα µετατρέπεται σε 4Hz µε εύρος παλµού 120µs για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν η συχνότητα και το εύρος παλµού επανέρχονται στο φυσιολογικό για 1,5 δευτερόλεπτα.

25


Κατασκευαστής: Bio-Medical Research Ltd. Parkmore Business Park West Galway Ireland www.neurotechgroup.com

Art.-Nr. 6015.2017

Αντιπρόσωπος:

Stand: Mai 2009 V2

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 28

Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP  

Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you