Page 1

Wydanie 29 • Bydło

Zdjęcie: photoL

Magazyn

Wyzwania przyszłości VIP (Very Important Protein) dla krów mlecznych

?

? ?

Mikotoksyny w kiszonkach


Od wydawcy Wyzwania przyszłości Zmiany klimatyczne, wciąż zmieniające się warunki pogodowe, powodzie na przemian z suszami, są bardzo aktualnymi i gorącymi tematami. Z uwagi na ich wpływ na rolnictwo, a co z tym idzie, zrównoważony i efektywny rozwój produkcji zwierzęcej – zwłaszcza w dobie niskich cen mleka – są szczególnym wyzwaniem. Weźmy pod uwagę pasze. Z jednej strony źródła białka oraz pozostałe komponenty paszowe transportowane są pomiędzy krajami czy kontynentami, co prowadzi do spalania ogromnych ilości paliw kopalnych. Z drugiej jednak strony coraz większy nacisk kładziony jest na metody produkcji oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej i opłacalnej produkcji. Jednym ze sposobów na efektywne wykorzystanie gruntów w sposób zrównoważony jest produkcja kiszonek wykorzystująca przeżuwacze do efektywnego zagospodarowania włókna paszowego. Ponadto, efektywne wykorzystanie składników pokarmowych jest kluczowe w żywieniu zwierząt o maksymalnym potencjale produkcyjnym, z wykorzystaniem zasobów naturalnych. W bieżącym numerze Science & Solutions przyjrzymy się białku pochodzenia mikrobiologicznego jako naturalnemu i doskonałemu źródłu tego składnika w żywieniu krów mlecznych. Omówimy strategie żywieniowe prowadzące do maksymalizacji produkcji poprzez efektywne gospodarowanie energią żwacza. Przyjrzymy się także zarządzaniu kiszonkami i ryzyku występowania w nich mikotoksyn wpływających bezpośrednio na zdrowie zwierząt oraz ich wydajność. Dobra jakość oraz – co ważne – higiena kiszonek, są konieczne dla zdrowia zwierząt i produkcji mleka. Biomin oferuje wiedzę oraz innowacyjne dodatki paszowe, pomocne w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań, w jak najbardziej naturalny sposób. Usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i cieszcie lekturą!

Annamaria BOCZONADI Kierownik Produktu Preparaty Mikrobiologiczne

Science & Solutions • Wydanie 29


Zdjęcie: gong hangxu

Co w numerze:

Name, title position

VIP (Very Important Protein) dla krów mlecznych

2

Białko pochodzenia mikrobiologicznego wytwarzane w żwaczu jako idealny składnik do produkcji mleka. Autor: Luis Cardo, DV

Zidentyfikować i ocenić kiszonki zanieczyszczone mikotoksynami

6

Dowiedz się jak oceniać i sprostać zanieczyszczeniu mikotoksynami w kiszonkach tak, aby chronić zwierzęta i rentowność produkcji Autorzy: Michele Muccio i MSc Karin Nährer, DI Science & Solutions jest magazynem wydawanym co miesiąc przez Biomin Holding GmbH, kolportowanym bezpłatnie wśród naszych klientów i partnerów. W każdym wydaniu Science & Solutions prezentowane są najważniejsze osiągnięcia w zakresie żywienia i zdrowia zwierząt, przy czym co kwartał publikowany jest magazyn poświęcony jednemu z gatunków zwierząt (akwakultura, drób, trzoda chlewna lub przeżuwacze). ISSN: 2309-5954 Aby obejrzeć wydanie internetowe i poznać szczegóły, prosimy wejść na: http://magazine.biomin.net Aby uzyskać kopie artykułów lub zaprenumerować magazyn Science & Solutions, prosimy skontaktować się z nami: magazine@biomin.net Wydawca: Ryan Hines Współpracownicy: Wael Abdelrahman, Attila Kovács, Randy Payawal, Chasity Pender, Carina Schieder Marketing: Herbert Kneissl Grafika: Reinhold Gallbrunner, Michaela Hössinger Badania: Franz Waxenecker, Ursula Hofstetter Wydawca: BIOMIN Holding GmbH Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria Tel: +43 2782 8030 www.biomin.net ©Copyright 2015, BIOMIN Holding GmbH Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie dla celów handlowych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich poza wyjątkami wymienionymi w Copyright, Designs and Patents Act 1998. Wszystkie zamieszczone zdjęcia są własnością Biomin Holding GmbH lub zostały użyte na podstawie licencji. Wydrukowano na papierze ekologicznym: Austrian Ecolabel (Österreichisches Umweltzeichen)

Magazyn BIOMIN

1


Zdjęcie: Lise Gagne

2

Science & Solutions • Wydanie 29


VIP (Very Important Protein) dla krów mlecznych Pomiędzy obecnym okresem niskich cena mleka, spowodowanych globalną nadprodukcją i zniesieniem europejskiego sytemu kwotowania produkcji mleka, sprawą priorytetową staje się zwiększenie wskaźnika wykorzystania pasz oraz procesów biologicznych związanych z produkcją mleka. Optymalizacja funkcji żwacza może pomóc w procesie powstawania białka u krów o wysokim potencjale produkcyjnym.

K

Luis Cardo, Kierownik Techniczny ds. Bydła

Doskonały ekosystem Przeżuwacze mogą rozkładać włókno z paszy dzięki synergistycznemu działaniu różnych populacji mikroorganizmów bytujących w środowisku żwacza; w tym bakterii, grzybów, pierwotniaków i bakterii metanogennych. Ten ekosystem poddaje fermentacji zarówno włókno paszowe, jaki i inne składniki takie jak cukry proste czy pozostałe węglowodany (CHO), rozkładając je na kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach (SCFA). Dla krowy są one źródłem energii, zarówno do produkcji mleka, jak i pokrycia potrzeb bytowych. Ponadto fermentacja włókna jest źródłem energii dla mikroorganizmów żwacza oraz syntezy białka pochodzenia mikrobiologicznego. Dostępność energii oraz białka Produkcja mleka zależy bezpośrednio od przemiany energii oraz białek dostępnych dla zwierzęcia, zaraz po zaspokojeniu potrzeb bytowych. Obecnie stosowany nowoczesny i dynamiczny

Magazyn BIOMIN

Photo: dreamerb

oszty paszy zajmują czołowe miejsce wśród kosztów produkcji fermy mlecznej, chociaż mogą ulegać zmianom w zależności od dostępności gospodarskich pasz objętościowych. Najdroższymi składnikami żywieniowymi w produkcji mleka są energia oraz białko. Źródła białka obciążone są w ostatnich latach silną presją cenową. Stąd optymalne wykorzystanie aminokwasów i białka w dawce pokarmowej daje nam możliwość zwiększenia wydajności produkcji mleka. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż mikroorganizmy żwacza produkują źródła białka oraz budują równowagę aminokwasową w sposób najbardziej ekonomiczny i – co najważniejsze – o najwyższej jakości. Ilustracja mikroflory żwacza

system formułowana dawek pokarmowych taki jak Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) lub inna platforma taka jak Nutritional Dynamic System (NDS), pozwalają obliczyć prognozy produkcyjne oparte na białku oraz bilansie aminokwasów dostępnych na poziomie jelitowym. Powyższe modele bilansowania dawek pokarmowych stają się coraz bardziej powszechne ze względu na efektywność i trafność prognozowania późniejszej produkcji. Źródło dobrych metabolizowanych białek Metabolizowane białko pochodzi z dwóch źródeł: białka mikrobiologicznego i białka „bypass”, które nie uległo rozkładowi w żwaczu. U wysokowydajnych krów białko tego pochodzenia może stanowić co najmniej

3


VIP (Very Important Protein) dla krów mlecznych

50% całkowitej ilości białka. Do tego należy pamiętać, że białko bakteryjne dostarcza 60-85% aminokwasów, które docierają aż do jelita cienkiego. Mówiąc o profilu aminokwasowym oraz efektywności ekonomicznej, białko drobnoustrojów wypada zdecydowanie korzystniej niż białko roślinne lub też białko zwierzęce innego pochodzenia. Z żywieniowego punktu widzenia kompozycja aminokwasów produkowanych przez bakterie żwacza jest najbliższa składowi aminokwasowemu mleka. Zwiększenie syntezy białek bakteryjnych podnosi wykorzystanie azotu oraz poprawia efektywność wszystkich procesów metabolicznych. Z ekonomicznego punktu widzenia koszt wyprodukowania jednego grama białka drobnoustrojowego wysokiej jakości jest niższy niż w przypadku białek pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego! W związku z tym inwestycje w strategie żywieniowe prowadzące do maksymalizacji produkcji białka pochodzenia mikrobiologicznego wskazują najlepszą drogę do optymalizacji produkcji. Produkcja białka mikrobiologicznego w żwaczu oferuje dodatkowe korzyści, takie jak: • wysoki współczynnik strawności 75-80% (podobnie jak w przypadku śruty sojowej) • stały i niezmienny profil aminokwasowy (ważny dla stabilnej produkcji mleka i wysokiej jakości białka mleka) • energię z fermentacji żwaczowej dla poprawy trawienia włókna. Optymalizacja produkcji białka pochodzenia żwaczowego W związku z faktem, że jesteśmy zdolni do zwiększania produkcji białka mleka poprzez optymalizację

Z ekonomicznego punktu widzenia koszt wyprodukowania jednego grama białka drobnoustrojowego wysokiej jakości jest niższy niż w przypadku białek pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego. 4

Case stud y

Dairy farm

in China

Tackling acid osis

The dange

rs of SARA

Photo: Nenadpress

Więcej informacji o mikotoksynach u krów, patrz Science & Solutions wydanie 25

Troub On/Off le with ycotox Risk MaM nageme in nt Photo: visual7

Illustation:

ET-ART/ Balakovo

Issue 25 • Ruminants A magaz ine of

Tabela 1. Skład aminokwasów w zależności od źródła białka. Mleko

Bakterie

Ziarno rzepaku

Mączka rybna

Arginine

3.4

5.1

5.0

5.7

Histidine

2.6

2.0

2.0

2.0

Isoleucine

5.8

5.7

3.2

2.7

Leucine

8.3

8.1

7.8

7.0

Lysine

7.5

7.9

5.1

7.5

Methionine

2.5

2.6

1.9

3.0

Phenylalanine

4.6

5.1

4.1

3.8

Threonine

4.4

5.8

4.7

4.3

Valine

6.3

6.2

4.0

3.3

Źrodło: Block 2006; (g/100 g of amino acids)

funkcjonowania żwacza, możemy także optymalizować koszty dawki białkowej. W świetle tego producenci pasz i żywieniowcy powinni zwracać szczególną uwagę na pH żwacza, właściwe sposoby uprawy roślin, technikę oraz czas zbioru, w celu pozyskania optymalnego poziomu włókna neutralnie rozkładanego w żwaczu (NDF), strawności pasz oraz wyboru składników, które najlepiej spełniają potrzeby krowy oraz bakterii żwaczowych. Z punktu widzenia formulacji dawki pokarmowej, wysokowydajne krowy powinny otrzymywać powyżej 50% białka pochodzenia żwaczowego, natomiast skrobia ulegająca rozkładowi w żwaczu powinna stanowić powyżej 70% całkowitej ilości dostarczanej skrobi. Oba te parametry są dobrymi wskaźnikami właściwej sprawności żwacza. Istnieje kilka sposobów poprawy syntezy białka mikrobiologicznego, jednakże są także „wąskie gardła”, które mogą ograniczać ilość powstającego białka bakteryjnego. Niektóre z nich przedstawione zostały w tabeli 2 i 3. Narzędzia dla żwacza Mikroorganizmy żwacza wymagają stałego dopływu składników odżywczych i czynników stymulujących dla podtrzymania swego wzrostu. W przeciwnym wypadku, produkcja białka bakteryjnego ulegnie zmniejszeniu, rozkład włókna zostanie zaburzony, a synteza SCFA nie zapewni wystarczającej energii dla krów mlecznych. Na szczęście istnieje kilka dodatków paszowych wspierających produkcję mleczną.

Science & Solutions • Wydanie 29


Luis Cardo Kierownik Techniczny ds. Bydła

46%

+

Badania in vivo wykazały wpływ Levabon® na zwiększenie produkcji białka mikrobiologicznego o 46%.

Mycofix® zapewnia ochronę przed szerokim spektrum mikotoksyn, które mogą obniżać zdrowotność zwierząt lub powodować problemy z rozrodem.

Tabela 2. Potencjał produkcji białka w żwaczu. Optymalna dostępność azotu i energii

Bakterie potrzebują odpowiedniego źródła węglowodanów (CHO) i azotu dla rozwoju oraz namnażania

Dostępność nukleotydów i prebiotyków

Składniki „kosztowne energetycznie” dla bakterii, pozwalają zaoszczędzić energię dla wzrostu

Aminokwasy (aminokwasy rozgałęzione)

Zmniejszają zapotrzebowanie na energię bakterii żwacza, niezbędną dla ich rozwoju

Źródło węglowodanów i białek

Dostępność azotu, aminokwasów i peptydów, które sprzyjają wzrostowi populacji mikrobiologicznej oraz trawieniu włókna

Zwiększona częstotliwość karmienia

Poprawia środowisko żwacza

Źrodło: BIOMIN

Tabela 3. „Wąskie gardła” w produkcji białka żwaczowego. Brak równowagi między węglowodanami (włókno/skrobia/ cukry)

Słabe środowisko żwacza do wzrostu bardziej zróżnicowanej populacji mikroorganizmów

Nisko przetworzone zboża – w efekcie – mniej węglowodanów dostępnych dla fermentacji

Niewystarczająca fermentacja węglowodanów (CHO) prowadzi do mniejszej produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA)

SARA (Sub Acute Ruminal Acidosis)

Środowisko żwacza nie wspiera wzrostu „właściwych bakterii”, w szczególności odpowiedzialnych za trawienie włókna

Substancje antyżywieniowe pochodzenia roślinnego

Zmniejszenie rozkładu białek w żwaczu

Mikotoksyny

Obniżenie populacji bakterii w żwaczu Zmniejszenie przechodzenia białka bakteryjnego do jelita

Brak cukrów

Brak energii dla bakterii odpowiedzialnych za szybką fermentację

Duże ilości pobranej paszy

Zwiększenie szybkości pasażu treści pokarmowej

Źrodło: BIOMIN

• Levabon® Rumen E opiera się na zaawansowanej i opatentowanej technologii autolizy, która wykorzystuje reakcje enzymatyczne do rozbicia całych komórek drożdży na fragmenty. Dostarcza mikroflorze żwacza niezbędnych składników odżywczych, wśród nich: nukleotydów i glukanów. Badania in vivo wykazały wpływ Levabon® Rumen E na zwiększenie produkcji białka mikrobiologicznego o 46%. • Mniej znane mikotoksyny wydają się odgrywać coraz większa rolę w ograniczaniu właściwej prędkości fermentacji oraz wzrostu bakterii żwacza. Mycofix® zapewnia ochronę przed szerokim spektrum mikotoksyn, które mogą obniżać zdrowotność zwierząt lub powodować problemy z rozrodem. Podsumowanie i wnioski Wraz z odpowiednią strategią stosowania prebiotyku stymulującego florę żwacza, trzeba jednocześnie

Magazyn BIOMIN

ograniczyć te czynniki antyżywieniowe, które mają bezpośredni wpływ na populację drobnoustrojów żwacza. Niski profil aminokwasów (w białku ulegającym rozkładowi w żwaczu) oraz frakcji rozpuszczalnej niekoniecznie ograniczy wzrost mikroorganizmów żwacza. Wprost przeciwnie! Mikroorganizmy żwacza mogą konwertować tańsze źródła białka w białko pochodzenia mikrobiologicznego ze zdecydowanie lepszym profilem aminokwasowym dostępnym dla syntezy mleka. Optymalna strategia żywieniowa przygotuje co najmniej połowę białka metabolizowanego przez drobnoustroje. Stabilna stymulacja i balans mikroflory żwacza powinny być przeprowadzone w oparciu o działanie prebiotyczne, właściwe zarządzanie ryzykiem mikotoksykoz oraz jak najwyższe wykorzystanie skarmianej dawki pokarmowej.

5


6

Science & Solutions • Wydanie 29


Poznaj status swoich kiszonek oraz stopień zanieczyszczenia mikotoksynami Najnowsze dane wskazują, że kiszonki z kukurydzy mogą stanowić ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami dla krów mlecznych. Ze względu na nierównomierne rozmieszczenie grzybów i mikotoksyn, które pojawiają się w jednej partii, kluczem do prawidłowej oceny zagrożenia ryzykiem mikotoksykoz w gospodarstwie jest właściwe pobranie prób.

R

Michele Muccio i Karin Nährer, Kierownicy Produktu ds. Zarządzania Ryzykiem Mikotoksykoz

Magazyn BIOMIN

Rysunek 1. Badanie poziomu mikotoksyn przeprowadzone przez Biomin w 2015 r. Kropki – wskazują procent próbek zawierających stężenia uznawane jako szkodzące zdrowiu zwierząt i ich wydajności. 80% 60% % skażenia

óżnorodność składników p okar mow ych skarmianych w dawce dla przeżuwaczy, włączając w to zboża, pasze białkowe, rośliny strączkowe itp. sprawia, że krowy mleczne są dużo bardziej podatne na wpływ szerokiej gamy zanieczyszczeń występujących na różnych poziomach. Mikotoksyny – metabolity grzybów, toksyczne dla ludzi i zwierząt, produkowane i obecne na niemal wszystkich rodzajach zbóż, mogą powodować problemy zdrowotne oraz obniżenie wydajności. Niektóre mikotoksyny mogą zostać przeniesione wraz z paszą do mleka zwierząt, tak jak ma to miejsce w przypadku aflatoksyn. W 2015 r. w raporcie Mycotoxin Survey przeprowadzonym przez Biomin, opublikowano wyniki analizy próbek produktów rolnych z ponad 60 krajów, których celem była identyfikacja obecności mikotoksyn oraz określenie ich potencjalnego zagrożenia dla zwierząt. Próbki kiszonek z kukurydzy badano na obecność aflatoksyn (Afla), zearalenonu (ZEN), deoksyniwalenolu (DON), toksyn T-2, fumonizyn (FUM) oraz ochratoksyny A (OTA). Wykres nr 1 przedstawia sześć najczęściej występujących mikotoksyn w kiszonce z kukurydzy. Ponad 40% przebadanych próbek było zanieczyszczonych DON, w stężeniach wyższych niż progi zalecane dla krów mlecznych. Prawie ¼ próbek skażona była ZEN na poziomach ponad bezpieczne poziomy. Podobnie sytuacja miała się z aflatoksynami – gdzie przekroczenia wynosiły ponad 11%. Tabela 1 przedstawia dodatkowe in-

Ten artykuł pierwotnie pojawił się w DairyGlobal.net

40% 20% 0% Afla ZEN DON T-2 FUM OTA

Źródło: BIOMIN

Tabela 1. Wyniki dla kiszonki z kukurydzy 2015 r. raport BIOMIN Mycotoxin Survey.

Liczba próbek

Afla

ZEN

DON

T-2

FUM

OTA

188

247

274

194

191

178

Średnie poziomy skażenia w ppb

8

295

2153

68

201

8

Maksymalne poziomy skażenia w ppb

153

6239

34861

685

1757

32

2

100

300

100

2000

80

Rekomendowane, maksymalne progi w ppb Źródło: BIOMIN

formacje dotyczące ilości próbek, średnich i maksymalnych poziomów stężenia oraz rekomendowanych progów zalecanych dla bydła mlecznego. Konsekwencje dla krów Aflatoksyny wytwarzane przez grzyby rodzaju Aspergillus są powszechnie spotykane w niskich stężeniach w takich paszach jak kiszonka z kukurydzy czy siano. Udowodniono przenoszenie toksyny z paszy do mleka, co stanowi zagrożenie dla człowieka po spożyciu skażonego mleka. Stało się to bodźcem do regulacji

7


Zidentyfikować i ocenić kiszonki zanieczyszczone mikotoksynami

Rysunek 2. Zmienność występowania mikotoksyn w kiszonce z kukurydzy , 2015

A 23 ppb B 2616 ppb F 23 ppb Z 23 ppb

A 15 ppb B 2418 ppb F 128 ppb Z 1614 ppb

A 18 ppb B 2236 ppb F 187 ppb Z 1207 ppb

A 13 ppb B 2198 ppb F 236 ppb Z 1341 ppb

A 45 ppb B 1265 ppb F 214 ppb Z 1159 ppb

A 11 ppb B 1295 ppb F 124 ppb Z 1451 ppb

A 17 ppb B 1141 ppb F 122 ppb Z 1037 ppb

A 18 ppb B 1442 ppb F 130 ppb Z 1233 ppb

A … Type A trichothecenes (HT-2 only) B … Type B trichothecenes (DON, 15ADON, D3G) F … Fumonisins (FB1, FB2, FB3, FB4) Z … Zearalenone metabolites (ZEN, Z14S) Źródło: BIOMIN

Pierwszym krokiem w ochronie stada, jest poprawne zidentyfikowanie specyficznych mikotoksyn na drodze regularnych badań surowców używanych do produkcji pasz oraz gotowego TMR’u. 8

prawnych określających maksymalne poziomy zanieczyszczeń mikotoksynami. Aflatoksyny są powodem zaburzeń funkcji żwacza, zdrowia wymion, podwyższenia poziomu komórek somatycznych, zmniejszenia odporności na czynniki środowiskowe oraz inne, pozostałe stresory powodujące podatność na choroby. Nawet niskie dawki w dłuższej perspektywie prowadzą do powstania komplikacji zdrowotnych. Ze względu na swoje właściwości estrogenowe zearalenon (ZEN) może upośledzać reprodukcję oraz wpływać destrukcyjnie na funkcjonowanie estrogenu u jałówek i cieląt. W żwaczu ZEN przekształcany jest w dwie formy: Alfa- i Beta-zearalenol. Forma Alfa jest zdecydowanie bardziej destrukcyjna niż czysty ZEN! Deoksyniwalenol (DON) jest mikotoksyną najczęściej występującą w paszach na całym świecie, zwykle w wysokich stężeniach. Jego obecność powoduje upośledzenie funkcji żwacza, biegunki, zaburzenia metaboliczne, mastitis, metritis oraz kulawizny. Niewidzialne zagrożenie Mikotoksyny z uwagi na swoją fizyczną wielkość są niewykrywalne gołym okiem, stąd też zanieczyszczenie pasz przez mikotoksyny jest trudne do określenia bez użycia specjalistycznych analiz. Brak widocznych oznak obecności w kiszonkach nie jest równoznaczny z brakiem ich występowania. Odwrotnie rzecz ujmując silnie porażone, wyraźnie spleśniałe kiszonki wcale nie muszą zawierać poważnych poziomów mikotoksyn.

Pierwszym krokiem w ochronie stada jest poprawne zidentyfikowanie specyficznych mikotoksyn na drodze regularnych badań surowców używanych do produkcji pasz oraz gotowego TMR’u. Nierównomierne rozmieszczenie Mikotoksyny i grzyby, które je wytwarzają, nie są rozmieszczone równomiernie w całej kiszonce. Ponieważ pasza jest przechowywana w silosach (silos betonowy, pryzma polowa) lub balotach o różnych kształtach, większość partii jest statyczna. Tym samym zanieczyszczenia nie są rozłożone równomiernie, lecz gromadzą się w niektórych miejscach np. przy brzegach ścian, przy pęknięciach folii, gdzie wilgoć pozwala na rozwój grzybów. Rysunek 2 przedstawia nieregularny rozkład mikotoksyn w silosie z kiszonką z kukurydzy. Trichoteceny typu B obejmują deoksynivalenol, 15 acetyldeoksyniwalenol (15ADON) oraz DON-3-glukozyd (D3G). Ostatnia jest mikotoksyną maskowaną, nie do wykrycia konwencjonalnymi metodami. Uwalniana w żwaczu prowadzi do poważnych zmian w zdrowiu zwierzęcia. Zmienności między minimalnymi i maksymalnymi poziomami ppb mikotoksyn w kiszonkach, mogą być znaczne. Jak pokazano na rysunku 3, najwyższa wartość dla zearalenonu w tym konkretnym przypadku była wyższa o 50% od najniższej wykrytej. Dla trichotecenów typu A (HT-2) różnica była oszałamiająca i wyniosła 300%. Nawet najniższa zmienność, którą cechuje się ZEN i jego

Science & Solutions • Wydanie 29


Michele Muccio i Karin Nährer Kierownicy Produktu ds. Zarządzania Ryzykiem Mikotoksykoz

metabolit siarczan-14-zearalenonu, wynosiła aż 56%. Wskazówki dotyczące prawidłowego pobierania próbek Wykrywanie mikotoksyn zależy od prawidłowego modelu pobierania próbek. Kluczem jest otrzymanie rzetelnych i dokładnych wyników, które odzwierciedlą prawdziwy status zanieczyszczenia mikotoksynami na farmie. Oto kilka sposobów, aby zapewnić równomierne pobranie prób.

Wskazówki do próbkowania

 Postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą pobierania próbek np.: Wytyczne UE, rozporządzenie (WE) nr 401/2006 „ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych”, która określa liczbę próbek pierwotnych niezbędnych w zależności od rodzaju partii (pasza stała lub pasze objętościowe) oraz wielkość partii.

 Użyj próbnika, który dociera do każdego obszaru danej partii w przeciwieństwie do próbek pobranych z jednego miejsca.

 Ostrożnie przygotuj próbkę. Wysyłane do laboratorium próbki powinny być odpowiednio wysuszone, zapakowane próżniowo i schłodzone aż do wysyłki.

 Odpowiednio oznacz próbkę, przyklej etykietę wskazująca na datę pobrania próbki, pochodzenie partii (region, gospodarstwo, nazwa farmy), rok produkcji, wielkość próbkowanej partii, krótki opis próbkowania, pochodzenie: magazyn czy może zakład przetwórczy.

 Unikaj powolnych przesyłek. Wybierz szybkiego kuriera, aby Twoja przesyłka nie zalegała podczas weekendu w magazynie dystrybucyjnym.

Rysunek 3. Różnica procentowa pomiędzy najwyższym i najniższym poziomem zanieczyszczenia mikotoksynami. Stężenia w jednej partii kukurydzy na kiszonkę. 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0%

Trichoteceny typu A

Trichoteceny typ B

Fuminozyny

Metabolity Zearalenonu

Źródło: BIOMIN

dnych jest kilka strategii o jak najszerszym spektrum działania. Trzy różne strategie dla przeciwdziałania mikotoksynom to biotransformacja, adsorbcja oraz bioochrona. Mycofix® jako jedyny oficjalnie zarejestrowany w EU dodatek paszowy zawiera w sobie komponenty, które adsorbują i biotransformują mikotoksyny do nietoksycznych metabolitów. Łączy on w sobie wymienione wcześniej tryby działania, które zapewniają najbardziej pełną, popartą badaniami naukowymi ochronę przed działaniem mikotoksyn. Przy odpowiedniej procedurze pobierania próbek, przygotowaniu próbki, regularnym sprawdzaniu oraz stosowaniu dodatków dezaktywujacych mikotoksyny, hodowcy mogą chronić swoje stada przed negatywnymi skutkami ich działania, a to prowadzi do wsparcia zdrowia oraz wydajności naszych zwierząt.

Od analizy do działania Raport z analizy dostarczonych próbek dostarcza wskazówek w celu podjęcia właściwych kroków w sprawie mikotoksyn. Konsultacje ekspertów, z wykorzystaniem tych danych pozwolą na wybór dezaktywatora mikotoksyn, ponieważ różne komponenty dodatku paszowego posiadają specyficzne działanie, nastawione na konkretne mikotoksyny. Raport z badania jest podstawą do określenia wielkości dawki dezaktywatora mikotoksyn. Wiele innowacyjnych strategii Ponieważ grupy mikotoksyn znacznie różnią się strukturalnie od siebie, niezbę-

Magazyn BIOMIN

Brak widocznych oznak obecności pleśni w kiszonkach nie jest równoznaczny z brakiem ich występowania. Odwrotnie rzecz ujmując, silnie porażone, wyraźnie spleśniałe kiszonki, wcale nie muszą zawierać poważnych poziomów mikotoksyn

9


M

EN

T

Twoja kopia Science & Solutions

ANAGEM

Lepsze wykorzystanie paszy poprzez efektywniejsze trawienie Lepsze wykorzystanie Fitogenów

w Twojej Paszy:

digestarom.biomin.net

Naturally ahead

• Unikalna kompozycja ziół, olejków eterycznych i aromatów funkcjonalnych • O efektywności potwierdzonej w praktyce i w badaniach naukowych • Ukierunkowanej na potrzeby Twoich zwierząt

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź:digestarom.biomin.net Skontaktuj się z nami: Tel: 22 610 85 19 e-mail:office.pl@biomin.net

Science & Solutions #29 Bydło (Polski)  

W tym wydaniu: VIP (Very Important Protein) dla krów mlecznych; Zidentyfikować i ocenić kiszonki zanieczyszczone mikotoksynami