Page 1

Τα

SOS

Των Εξετάσεων

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα SOS Των Εξετάσεων

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η εξεταστέα ύλη χωρίζεται θεµατικά σε 2 κεφάλαια: ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το πρώτο από αυτά (ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ), είναι ανεξάρτητο της ΑΝΑΛΥΣΗΣ και αντιστοιχεί σε µόλις 15 σελίδες θεωρίας. Ωστόσο, η βαθµολογική του σηµασία είναι µεγάλη, αφού το ένα τέταρτο των µονάδων αποδίδεται σε θέµατα µιγαδικών αριθµών. Συνήθως οι ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ εξετάζονται στο 2ο θέµα, δηλαδή σε µια σχετικά εύκολη άσκηση. Η ΑΝΑΛΥΣΗ διακρίνεται για την ευρεία έκταση της ύλης και το µεγάλο πλήθος των εννοιών και µεθόδων οι οποίες µάλιστα συνδυάζονται µεταξύ τους. Έτσι, καθένα από τα θέµατα ΑΝΑΛΥΣΗΣ συχνά καλύπτει µεγάλο φάσµα της ύλης, απαιτώντας από τους υποψηφίους προετοιµασία σε βάθος. Ιδιαίτερη σηµασία στο κεφάλαιο της ΑΝΑΛΥΣΗΣ έχει η ενότητα των παραγώγων, αφού βαθµολογικά καλύπτει περίπου τα δύο πέµπτα των µονάδων.


Τα SOS Των Εξετάσεων

Με εξαίρεση µία µόνο χρονιά (2004), στους ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ αποδίδεται συστηµατικά τουλάχιστον το ένα τέταρτο των βαθµών, ενώ το 2007 η βαθµολογική συνεισφορά του κεφαλαίου αυτού έφτασε στο ένα τρίτο του συνόλου. Από την ΑΝΑΛΥΣΗ, σχεδόν πάντα η ενότητα των παραγώγων αποδεικνύεται πιο σηµαντική βαθµολογικά. Το 2004 η συνεισφορά των παραγώγων έφτασε στα τρία πέµπτα του συνόλου.

Εξειδικεύοντας στο περιεχόµενο των θεµάτων, τα θέµατα που σχετίζονται µε µονοτονία και κυρτότητα, δηλαδή βασικές και αναµενόµενες σε κάθε εξέταση έννοιες της ΑΝΑΛΥΣΗΣ, αποδίδουν συνολικά το ένα πέµπτο των µονάδων. Το γεγονός αυτό, αλλά και η σηµαντική συνεισφορά των ΜΙΓΑ∆ΙΚΩΝ, υποδεικνύουν πως ακόµα και υποψήφιοι που αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες µε τα Μαθηµατικά, µπορούν να διεκδικήσουν βαθµό τουλάχιστον αξιοπρεπή, εφόσον εργαστούν µε συνέπεια και επιµονή στη θεωρία και στις βασικές µεθόδους.


ΦΥ Σ Ι Κ Η Κ ΑΤ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

Τα SOS Των Εξετάσεων

Τα θέµατα Φυσικής των γενικών εξετάσεων την τελευταία οκταετία δεν παρουσιάζουν συχνές εκπλήξεις ως προς την κατανοµή τους, αλλά είναι µάλλον αναµενόµενα. Το πρώτο θέµα (πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους) αποτελείται κατά συντριπτική πλειοψηφία από ερωτήµατα ταλαντώσεων και κυµατικής, σε συνολικό ποσοστό 85%, µε τις δύο ενότητες να εµφανίζονται σε ποσοστό 46,5% και 38,5% αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µόρια του θέµατος καταλαµβάνονται κυρίως από ερωτήµατα που αφορούν τις κρούσεις (9%) και δευτερευόντως τη µηχανική στερεού σώµατος (4,5%). Η παρουσία ερωτηµάτων που αφορούν το φαινόµενο Doppler στο πρώτο θέµα σπανίζουν (1,5%).

Στο δεύτερο θέµα (αποδεικτικά, πολλαπλής επιλογής) κυρίαρχος είναι ο ρόλος της κυµατικής σε ποσοστό 31%, ενώ ακολουθούν µε ποσοστό 20% τα ερωτήµατα ταλαντώσεων, µηχανικής στερεού σώµατος και κρούσεων, µε το υπόλοιπο 10% των µορίων να καταλαµβάνεται από ερωτήµατα φαινοµένου Doppler. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο δεύτερο θέµα συµµετέχουν ουσιαστικά όλες οι ενότητες της εξεταστέας ύλης.

Το τρίτο θέµα µονοπωλείται σχεδόν από ασκήσεις κυµατικής σε ποσοστό 62,5%, µε τις ταλαντώσεις να ακολουθούν σε ποσοστό 19%, τη µηχανική στερεού σώµατος µε 12,5% και τις κρούσεις µε 6%, ενώ το φαινόµενο Doppler απουσιάζει.

Στο τέταρτο θέµα η εικόνα παρουσιάζει µια αντίστοιχη συµµετρία µε το τρίτο θέµα, µε τις ασκήσεις µηχανικής στερεού σώµατος να καταλαµβάνουν ποσοστό 56% των µορίων και τις κρούσεις να ακολουθούν µε 25%. Η συνδυαστική δοµή των ασκήσεων του τέταρτου θέµατος οδηγεί στην εµφάνιση ερωτηµάτων φαινοµένου Doppler κατά 12,5%, ενώ η εικόνα συµπληρώνεται µε ερωτήµατα ταλαντώσεων σε ποσοστό 6,5%. Αισθητή είναι η απουσία της κυµατικής.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Σε συνολική αποτίµηση, τα ερωτήµατα της κυµατικής προηγούνται σε ποσοστό 33%, ακολουθούµενα από αυτά των ταλαντώσεων και της µηχανικής στερεού σώµατος µε το ίδιο ποσοστό 23% και των κρούσεων σε ποσοστό 15%. Σε µικρότερο ποσοστό εµφανίζονται θέµατα από το φαινόµενο Doppler 6%.

Συµπερασµατικά, η συχνότητα εµφάνισης ερωτηµάτων µίας ενότητας είναι ανάλογη του όγκου ύλης αυτής και εξαρτάται από το γνωστικό αντικείµενό της. Έτσι, τα ερωτήµατα πολλαπλής επιλογής αντλούνται κυρίως από τις δύο πρώτες ενότητες λόγω της ευχέρειας που παρέχουν. Αντίστοιχα, το τρίτο θέµα – το οποίο συνήθως χαρακτηρίζεται ως απλή άσκηση εφαρµογής των νόµων και εξισώσεων – προέρχεται κυρίως από την κυµατική, από τις ταλαντώσεις και τη µηχανική στερεού. Το τέταρτο θέµα, συνήθως είναι άσκηση µηχανικής στερεού σώµατος (ενότητα που δεν λείπει από άσκηση 3ου ή 4ου θέµατος) µε τις κρούσεις να συµµετέχουν συνδυαστικά συνήθως στις ασκήσεις.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ

Τα θέµατα από το 2ο, 5ο και 6ο κεφάλαιο δίνουν τις περισσότερες µονάδες (55%) αφού περιλαµβάνουν και θέµατα ασκήσεων. Το 4ο και 9ο έχουν σηµαντικό βαθµό συµµετοχής (8%) παρόλο την µικρή έκταση της ύλης (6-7%) ενώ το 7ο υστερεί σηµαντικά (µόνο 4,5%).

Από τις ασκήσεις το 5ο κεφάλαιο κυριαρχεί σε µονάδες (146). Υπάρχει ισορροπία στη συµµετοχή των ασκήσεων από το 2ο κεφάλαιο (82), τις διασταυρώσεις (73) και τα γενεαλογικά δέντρα (73). Από το 6ο κεφάλαιο οι γονιδιακές µεταλλάξεις έχουν µεγάλη συµµετοχή (53) σε αντίθεση µε τις ασκήσεις µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες (13). Οι ασκήσεις του 4ου κεφαλαίου έχουν πολύ µικρή συµµετοχή (8)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Επειδή η ύλη της γενικής παιδείας είναι µικρή, υπάρχει µεγάλη διασπορά θεµάτων. Υπάρχει ισορροπία µεταξύ 1ου (54%) και 2ου κεφαλαίου (46%). Τα θέµατα που κυριαρχούν στις εξετάσεις είναι από το 1ο κεφάλαιο η 2η παράγραφος (άµυνα) και από το 2ο κεφάλαιο η 3η και η 4η παράγραφος (οι κύκλοι και η ρύπανση).


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΧΗΜΕΙΑ

Στην θεωρία : • Κατά 38% το 1ο και 2ο θέµα µε ερωτήσεις σωστού – λάθους ,πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις κρίσεως προέρχεται από το 1ο κεφάλαιο µε την ενότητα 1.2 (αρχές ηλεκτρονιακής δόµησης) να κατέχει την µερίδα του λέοντος. • Κατά 29% το 1ο και 2ο θέµα αφορά το 3ο κεφάλαιο µε την ενότητα 3.3 (ιοντισµός οξέων – βάσεων) να ξεχωρίζει. • Τέλος κατά 33% το 1ο και 2ο θέµα αφορά το 5ο κεφάλαιο και ως επί το πλείστον ζητείται να συµπληρωθούν αντιδράσεις ή να γραφούν τα προϊόντα.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ– ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ– ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Στις ασκήσεις : • Η «πίτα» µοιράζεται µεταξύ του 3ου και 5ου κεφαλαίου µε ποσοστά 49% και 51% αντίστοιχα. • Από το 3ο κεφάλαιο εµφανίζονται συχνά οι παράγραφοι 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 και κυριαρχούν ασκήσεις επίδρασης κοινού ιόντος ή ρυθµιστικών διαλυµάτων. • Από το 5ο κεφάλαιο , ο εξεταζόµενος οφείλει να γνωρίζει όλο το πλήθος των οργανικών αντιδράσεων που διδάσκεται καθώς η µορφή των θεµάτων δεν αφήνει περιθώρια για «sos» αντιδράσεις.

Στο Σύνολο: • Τα θέµατα της χηµείας στο σύνολο τους δεν παρουσιάζουν εκπλήξεις και ιδιαίτερες πρωτοτυπίες. • Το 3ο και 5ο κεφάλαιο συµµετέχουν µε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό στα θέµατα έναντι του 1ου κεφαλαίου. • Το 1ο κεφάλαιο είναι επιλογή των εξεταστών µόνο για θέµατα θεωρίας και συµµετέχει µε ποσοστό 19%.

• Το 3ο και 5ο κεφάλαιο ανταγωνίζονται µεταξύ τους στα υπόλοιπα θέµατα και ως θεωρία και ως ασκήσεις µε ποσοστό 39% και 42% αντίστοιχα.


ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Τα SOS Των Εξετάσεων

ΑΝΝΑ ΚΟΥΡ∆Η – ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥ

Όσο αφορά το συντακτικό συµπεραίνουµε ότι περιοδικά καλύπτεται όλο το φάσµα της ύλης του συντακτικού των Λατινικών της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, σταθερά προτιµούνται • η συντακτική αναγνώριση λέξεων, • η λεπτοµερής αναγνώριση δευτερευουσών προτάσεων, • η αναγνώριση υποθετικών λόγων και η µετατροπή τους στα υπόλοιπα είδη, • καθώς και η µετατροπή ευθέως λόγου σε πλάγιο και αντίστροφα.

ΚΕΙΜΕΝΑ 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 

   

Όσο αφορά τα κείµενα, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίµηση στην επιλογή για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Υπάρχουν κείµενα που έχουν επιλεγεί 1 ή 2 φορές το πολύ στις εξετάσεις. Όλα έχουν την ίδια πιθανότητα επιλογής, αφού όλα ανταποκρίνονται εξίσου στις απαιτήσεις των γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων της ύλης των Λατινικών.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΑΡΧΑΙΑ

ΑΝΝΑ ΚΟΥΡ∆Η – ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥ

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ Ξενοφώντος Ελληνικά (Α', γ 8-10)

2001

∆ηµοσθένης κατά Μειδίου (169 - 170)

2002

Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα (∆. IV. 16)

2003

Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα Α, 6, 14

2004

Λυκούργου κατά Λεωκράτους 20 83-84

2005

Ξενοφώντος Συµπόσιον 2.10

2006

Πλάτων Αλκιβιάδης Α' 133 B-C

2007

Λυσίου κατά Αλκιβιάδου Α 144, 46-47

2008

Θουκιδίδου Ιστοριών Ε 115

2009

Σε σχέση µε την παρατήρηση µετατροπής κειµένου στο κοµµάτι του Αγνώστου είναι σαφής η υπεροχή σε προτιµήσεις θέµατος που αφορά σε Υποθετικό Λόγο. Επίσης η συντακτική αναγνώριση λέξεων ή προτάσεων κειµένου είναι σχεδόν πάντα παρούσα.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 1

2

3

4

6

72009

2007 

200620042003

 

2002 20058 2008

2001

5

 

1. Συντακτικός χαρακτηρισµός µετοχών. 2. Αναγνώριση υποθετικού λόγου. 3. Χαρακτηρισµός δευτερεύουσας πρότασης και µεταφορά από πλάγιο σε ευθύ λόγο. 4. Συντακτικός χαρακτηρισµός λέξεων 5. Μεταφορά από πλάγιο σε ευθύ λόγο. 6. Αναγνώριση υποθετικού λόγου και µεταφορά του σε άλλο είδος. 7. Αναγνώριση λανθάνοντα υποθετικού λόγου και ανάλυσή του. 8. Συντακτική αναγνώριση προτάσεων.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΑΡΧΑΙΑ

ΑΝΝΑ ΚΟΥΡ∆Η

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ 1 2 2009 2008 2007 2006 2002 2001

3 

4

  

1. Πλάτωνος: Πολιτεία 2. Πλάτωνος: Πρωταγόρας 3. Αριστοτέλους: Ηθικά Νικοµάχεια 4. Αριστοτέλους: Πολιτικά

Πρέπει να σηµειωθεί ότι: 1. Όσο αφορά το διδαγµένο κείµενο των Αρχαίων φαίνεται µια σαφής προτίµηση στο Ηθικά Νικοµάχεια του Αριστοτέλους. 2. Τα έτη 2003 έως 2005 τα θέµατα ήταν από τον Θουκυδίδη «Περικλέους Επιτάφιος» που είναι τώρα εκτός ύλης.

Ρίτσος, Σονάτα του Σεληνόφωτος

2000

Ιωάννου, Το Γάλα (εκτός ύλης)

2001

∆ούκας, Ιστορία ενός αιχµαλώτου

2002

Βιζυηνός, Το αµάρτηµα της µητρός µου

2003

Ελύτης, Μικρή πράσινη θάλασσα (εκτός ύλης)

2004

Κ.Π. Καβάφης, ∆αρείος (εκτός ύλης)

2005

Παπαδιαµάντης, Όνειρο στο κύµα

2006

Κ.Π. Καβάφης, Καισαρίων

2008

Μ. Σαχτούρης, Ο Ελεγκτής

2009

2007

Η διακύµανση της ύλης της Λογοτεχνίας δεν επιτρέπει ασφαλή συµπεράσµατα. Τα "µικρά" ποιήµατα όποτε τίθενται προς εξέταση αφαιρούνται κατόπιν από την ύλη, µάλλον ως µη προσφερόµενα πλέον. Πάντως ο "Κρητικός" του Σολωµού και τα ποιήµατα της Κικής ∆ηµουλά αποτελούν ακόµη τα πλέον αναµενόµενα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα ακόµη ανέγγιχτα.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΟΓ∆ΑΝΗΣ

Η στατιστική αποτύπωση των θεµάτων της Έκθεσης στα πλαίσια της θεωρίας αποδεικνύει πως: • Οι ασκήσεις εκτείνονται σε όλο το εύρος της θεωρίας και των τριών τάξεων του Λυκείου. • Οι λεξιλογικές ασκήσεις (συνώνυµα – αντώνυµα – ετυµολογία – παράγωγα – σύνθετα κλπ) καταλαµβάνουν σχεδόν πάντα ένα µέρος των θεµάτων. Αντίστοιχη περίπου θέση έχουν και οι ασκήσεις πειθούς και κειµενικού είδους. • Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο της Έκθεσης φαίνεται µια προτίµηση στα άρθρο και οµιλία. • Τέλος, τα θέµατα παραγωγής λόγου προέρχονται από όλο το φάσµα της ύλης αλλά και εκτός αυτής.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΑΟ∆Ε

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Στην οµάδα Α, η οποία αποτελείται από Σ/Λ και πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις, η τάση των θεµάτων επικεντρώνεται κυρίως στο 2ο και 1ο κεφάλαιο,. Στην οµάδα Β, που περιλαµβάνει τις 3 ερωτήσεις ανάπτυξης, σχεδόν κάθε χρόνο ζητείται µια ερώτηση από κάθε κεφάλαιο.

Α Οµάδα: Στα Σ/Λ και πολλαπλής επιλογής έχουµε ερωτήσεις από όλα τα κεφάλαια µε µεγαλύτερη συχνότητα του 2ου και του 9ου. Β Οµάδα :Στην ερώτηση ανάπτυξης προτιµώνται θέµατα από το 9ο κεφάλαιο και το 2ο κατά µεγάλο ποσοστό. Γ Οµάδα: Στην άσκηση της Γ οµάδας έχουµε θέµατα κυρίως από το 7ο σε συνδυασµό µε το 9ο, το 3ο κεφάλαιο και το 1ο. ∆ Οµάδα: Η άσκηση της ∆ οµάδας περιλαµβάνει σχεδόν πάντα το σηµείο ισορροπίας του 5ου κεφαλαίου σε συνδυασµό µε τα κεφάλαια 2, 3 και 4.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το µάθηµα «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής» (Γενικής Παιδείας) αποτελείται από τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους κεφάλαια. Στατιστικά, αποδεικνύεται ότι και το µικρότερο από αυτά (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ) έχει και τη µικρότερη βαθµολογική βαρύτητα (περίπου ένα τέταρτο των µονάδων). Πρέπει να επισηµανθεί ότι το κεφάλαιο εκείνο που έχει και τα περισσότερα προαπαιτούµενα από τις προηγούµενες τάξεις, ο ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, εµφανίζεται µε σχετικά αυξηµένη βαρύτητα στις εξετάσεις, αφού του αποδίδονται περίπου τα δύο πέµπτα των µονάδων. Έτσι, κάθε υποψήφιος που στοχεύει σε υψηλή βαθµολογία οφείλει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα κενά από την Α’ και τη Β’ Λυκείου.

Από τη χρονική εξέλιξη της κατανοµής µονάδων είναι φανερό ότι το κεφάλαιο των πιθανοτήτων έχει ελαφρά µειωµένη βαρύτητα ενώ στο κεφάλαιο του διαφορικού λογισµού ενίοτε αποδίδονται σχεδόν οι µισές µονάδες. Ωστόσο, επειδή από το µάθηµα αυτό υπάρχουν υψηλές βαθµολογικές απαιτήσεις (π.χ. στο πεδίο των Οικονοµικών σχολών είναι µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας) απαιτείται συνολικά πλήρης και σε βάθος προετοιµασία.


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΟΓ∆ΑΝΗΣ Τα θέµατα της Ιστορίας Κατεύθυνσης προέρχονται από όλο το φάσµα της ύλης. Στις ερωτήσεις ανάπτυξης θα µπορούσε όµως κανείς να παρατηρήσει πως υπεραντιπροσωπεύεται το Προσφυγικό Ζήτηµα. Στους ορισµούς η διαµόρφωση και η λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων κατέχει τη µερίδα του λέοντος. Όσο αφορά τις πηγές τα θέµατα διαµοιράζονται εξίσου στα τρία πρώτα κεφάλαια. Η µικρή σχετικά παρουσία του Κρητικού Ζητήµατος και του Παρευξείνιου Ελληνισµού οφείλεται στο γεγονός πως έχουν ενταχθεί πρόσφατα στην εξεταστέα ύλη (2007). • Ένα επιπλέον συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι η επαναληπτικότητα των θεµάτων δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως στις Πανελλήνιες του 2009 το 70% των θεµάτων είχαν ξανατεθεί!

• • • • •

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 2 3 4         

1

52000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ΠΗΓΕΣ 2 3 

  

 

 

  

1. Από την αγροτική οικονοµία στην αστικοποίηση 2. Η ∆ιαµόρφωση και η Λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων στην Ελλάδα 3. Το προσφυγικό ζήτηµα στην Ελλάδα 4. Το Κρητικό Ζήτηµα 5. Παρευξείνιος Ελληνισµός

4

5


Τα SOS Των Εξετάσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Το µάθηµα της Ανάπτυξης Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον απαιτεί από τους µαθητές την σφαιρική και πλήρη κατανόηση της θεωρίας και την εφαρµογή της στην επίλυση προβληµάτων και την δηµιουργία Αλγορίθµων και προγραµµάτων. Ένα µεγάλο ποσοστό των θεµάτων ανήκουν στον τοµέα των ¨Θεωρητικών ασκήσεων¨ και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένη δυσκολία. Εξετάζουν το βαθµό κατανόησης και το επίπεδο προετοιµασίας των µαθητών σε όλη την ύλη του βιβλίου και είναι τα δυο πρώτα θέµατα των εξετάσεων µε σύνολο µονάδων τις 60. Τα θέµατα 3 και 4 απαιτούν την δηµιουργία Αλγορίθµων ή προγραµµάτων και συνδυάζουν γνώσεις και τεχνικές των δοµών ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης. Τις περισσότερες χρονιές ένα από τα δυο αυτά θέµατα είναι από το κεφάλαιο των πινάκων και τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά και από το κεφάλαιο των προγραµµάτων – υποπρογραµµάτων.


Στη µάχη των εξετάσεων …

Υπάρχουν µυστικά επιτυχίας Μοιραστείτε τα Μαζί µας! Η ε π ι τ υ χ ί α δ ε ν χα ρ ί ζ ε τα ι . Κα τα κ τ ι έ τα ι µ ε τ η ν κα τά λ λ η λ η π ρ ο ε το ι µ α σ ί α .

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΘΗΝΑ: Εµµ. Μπενάκη & Γραβιάς 10-12, τηλ. 210 3809488 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Λ. Βουλιαγµένης 587, τηλ. 210 9951930, 210 9926353 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αγ. Ιωάννου 23Β, τηλ. 210 6001797

τα sos 2000-2009  
τα sos 2000-2009  

τα στατιστικά των πανελλαδικών εξετάσεων 2000-2009

Advertisement