Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (Βιοιατρική Περιστερίου)

Page 1

ΚEΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου)
02

Το Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στελεχώνεται από καταξιωμένους ιατρούς, και είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, συμπεριλαμβανομένου Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου με χρήση αποκλειστικά για το Καρδιαγγειακό σύστημα. Απεικονίσεις κορυφαίας ποιότητας Δυνατότητα για άμεση διακίνηση επειγόντων περιστατικών Ταχεία

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σας καλωσορίζει στο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης, μία πρότυπη διαγνωστική μονάδα αποκλειστικά για Καρδιολογικούς ασθενείς Με σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών για έγκαιρη Πρόληψη και αποτελεσματική Διάγνωση, δημιουργήσαμε ένα χώρο όπου διενεργούνται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις της σύγχρονης Καρδιολογίας, σε ένα προσεγμένο και φιλικό περιβάλλον, με την εμπειρία και την αξιοπιστία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αξονική Τομογραφία Καρδιάς Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς Ηχωκαρδιογραφία Βασικός Καρδιολογικός Έλεγχος (ΗΚΓ, Holter, δοκιμασία κοπώσεως, απλή ακτινογραφία, εργαστηριακός έλεγχος) Εξατομικευμένος προληπτικός έλεγχος καρδιαγγειακού συστήματος
παράδοση αποτελεσμάτων Οι ιατροί του Κέντρου Καρδιαγγειακής Απεικόνισης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι πά ντα στη διάθεση των θεραπόντων ιατρών, για ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία, τόσο επί των ενδείξεων κάθε εξέτασης, όσο και επί των αποτελεσμάτων.

αξονική τομογραφία καρδιάς είναι μία μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης των δο μών της καρδιάς, των στεφανιαίων αγγείων και των μεγάλων αγγείων του θώρακος. Η θέση της στη μελέτη και διάγνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων έχει πλέον καταξιω θεί μετά

μελέτες, εθνικής

των βαλβίδων, τη δομή και πορεία της αορτής, της πνευμονικής αρτηρίας και των πνευμονικών φλεβών. ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Απροσδιόριστη θωρακαλγία με αρνητικό καρδιολογικό έλεγχο. O γυναικείος πληθυ σμός ωφελείται ιδιαιτέρως καθώς, για ανατομικούς λόγους (λεπτότερα αγγεία), πα ρουσιάζει πιο συχνά ισχαιμικά φαινόμενα επί απουσίας αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου Προληπτικός έλεγχος όταν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για ανάπτυξη αθη ρωμάτωσης και κατ’επέκταση, στεφανιαίας νόσου (θετικό οικογενειακό ιστορικό, αρ τηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες, σακχαρώδης διαβήτης, αυξημένο σωματικό βά ρος, κάπνισμα) Γνωστή στεφανιαία νόσος υπό φαρμακευτική θεραπεία ή μετά από επαναιμάτωση

2 Η
από πολλαπλές πολυκεντρικές
αλλά και διεθνούς εμβέλειας, σε βάθος δεκαπενταετίας. Η υψηλή διακριτική της ικανότητα την καθιστά αναντικατάστατη μεταξύ των μη επεμ βατικών μεθόδων για την ανάδειξη της δομής και πορείας των στεφανιαίων αρτηριών και την ανίχνευση και χαρακτηρισμό της αθηρωματικής πλάκας. Ταυτοχρόνως, η αξονική τομογραφία καρδιάς παρέχει πλήθος πληροφοριών για την κινητικότητα του καρδιακού μυός, την υφή του σε κατάσταση ηρεμίας, τη δομή και την κινητικότητα
(αορτοστεφανιαία παράκαμψη, stents) Προεγχειρητικός έλεγχος σε άτομα χαμηλού προς μέσο κίνδυνο για εμφάνιση στε φανιαίας νόσου Διασαφήνιση ανατομικών δομών π.χ. έκφυση και πορεία στεφανιαίων αρτηριών, απει κόνιση αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών, κ.λπ. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Πραγματοποιείται όπως μία απλή αξονική τομογραφία θώρακος, σε υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο 128 τομών. Η βέλτιστη απεικονιστική απόδοση επιτυγχάνεται με φλεβοκομβικό ρυθμό έως 70 bpm. Eπομένως, η ρύθμιση από τον παραπέμποντα ιατρό είναι επιθυμητή. ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό. Η εξέταση διενεργείται πάντοτε υπό την παρουσία και καθοδήγηση ιατρού εξειδικευ μένου στην καρδιαγγειακή απεικόνιση, πλαισιωμένου από ομάδα εξειδικευμένων τε χνολόγων, σε περιβάλλον κατάλληλα διαμορφωμένο. Μία πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από τον ιατρό πριν την αποχώρηση του εξεταζόμενου από το κέντρο. Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον παραπέμποντα ιατρό και η απάντηση δίνεται στον εξεταζόμενο εντός της ίδιας ημέρας

Η ιατρική ομάδα του Κέντρου είναι πάντα διαθέσιμη προκειμένου να συζητήσει με τον θεράποντα Ιατρό και να προτείνει λύσεις για μια συνολική αντιμετώπιση των προβλη μάτων των εξεταζόμενων.

3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Η αξονική καρδιάς είναι μία εξέταση γρήγορη, ανώδυνη, με μεγάλη ακρίβεια στην διάγνωση: της απουσίας στεφανιαίας νόσου: Το αρνητικό αποτέλεσμα σχεδόν μηδενίζει την εμφάνιση οξέων περιστατικών για τον εξεταζόμενο, για περίπου μια πενταετία της παρουσίας στεφανιαίας νόσου: Η πρώιμη διάγνωση έχει σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπιση της νόσου ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του Κέντρου Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έγινε με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του εξεταζόμενου και τη στενή

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μία σύγχρονη απεικο νιστική μέθοδο η οποία έχει ήδη αναγνωρισμένη θέση στη διαγνω στική αξιολόγηση του καρδιολογι κού ασθενούς. Με τα πλεονεκτήματα της υψηλής διαγνωστικής ανάλυσης και της απουσίας ακτινοβολίας, προσφέρει πολύ τιμες πληροφορίες σε όλο το φάσμα των νόσων του μυοκαρ δίου, του περικαρδίου και των μεγάλων αγγείων. Αποτελεί εξέταση εκλογής για την εκτίμηση των καρδιακών διαστάσεων, μάζας και αναδιαμόρφωσης της συστολικής λειτουργίας και για τον χαρακτηρισμό των ιστικών ιδιοτήτων των καρδιαγγειακών δομών (οίδημα, ίνωση, λίπος, σίδηρος).

Έχει κεντρική θέση στη μελέτη και διερεύνηση: Ισχαιμικής νόσου του μυοκαρδίου (ισχαιμία, βιωσιμότητα, διαστρωμάτωση κινδύνου) Πρωτοπαθών και δευτεροπαθών δομικών μυοκαρδιοπαθειών (τόσο στα πρώιμα όσο και εγκατεστημένα στάδια) Οξέων και χρόνιων

4
φλεγμονωδών καρδιακών παθήσεων Νόσων περικαρδίου Νόσων μεγάλων αγγείων Όγκων καρδιαγγειακού συστήματος Συγγενών ανωμαλιών καρδιάς Το Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι πανελλαδικά το μοναδικό στον τομέα της ιδιωτικής ΠΦΥ που διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο αποκλειστικά για Καρδιολογικές εξετάσεις με σκοπό την κάλυψη των ιδιαίτερων ανα γκών του κάθε ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων: Ασθενών με συμπτώματα κλειστοφοβίας Ασθενών με εμφυτεύσιμες καρδιακές ή άλλες συσκευές ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
5 Το Κέντρο Καρδιαγγειακής Υγείας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει επιπλέον την πρώτη Εξειδικευμένη Μονάδα Stress CMR, όπου δίνεται η δυνατότητα, στην ίδια εξέ ταση, να διερευνηθούν όλες οι πιθανές αιτίες θωρακικού άλγους: Επικαρδιακή ισχαιμία Μικραγγειακή στηθάγχη Μη ισχαιμικά αίτια θωρακικού άλγους

των αγγείων του τόξου και των κλάδων της κοιλιακής αορτής

Μελέτη ανευρυσμάτων αορτής: Είναι η μέθοδος με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και επα ναληψιμότητα στη μέτρηση των διαστάσεων της αορτής αλλά και της αορτικής ρίζας (εξέταση με ΗΚΓ συγχρονισμό) Μελέτη αθηρωματικής νόσου Μελέτη διαχωρισμού του αορτικού τοιχώματος και μετεπεμβατική παρακολούθηση Μελέτη αορτής πριν από διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας (TAVI) Παρακολούθηση μετά από τοποθέτηση stent στη θωρακική και κοιλιακή αορτή Μελέτη παθήσεων των αγγείων του τόξου π.χ. σύνδρομο υποκλοπής Μελέτη στενώσεων κλάδων της κοιλιακής αορτής (μεσεντέριες αρτηρίες, νεφρικές αρτηρίες κ.λπ.)

6 ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ H μελέτη των αγγείων με αναίμακτες μεθόδους άλ λαξε δραστικά με την ευρεία χρήση των πολυτομι κών αξονικών τομογράφων. Ο χρόνος διενέργειας της εξέτασης είναι πλέον ελάχιστος και η ακρίβεια στη διάγνωση αγγίζει το 100%. Οι κυριότερες ενδείξεις για την παραπομπή σε αξονική αγγειογραφία είναι: Α. Νόσοι της αορτής,
Β. Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Γ. Αγγειογραφία περιφερικών αγγείων
8 Στο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Περιστερίου (Εθν. Μακαρίου) πραγματοποιείται επιπλέον όλο το φάσμα των εξετάσεων ρουτίνας για το καρδιαγγειακό σύστημα: Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς (Echo καρδιάς) Ακτινογραφία θώρακος Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter πίεσης) 24ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού) Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα με συνεχή καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος Αγγειογραφία περιφερικών αγγείων με έγχρωμη υπερηχοτομογραφία (TRIPLEX) ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

στην καρδιαγγειακή απεικόνι

Πανεπιστημίου Πατρών και τον τίτλο ειδικότητας από το Εργαστήριο Ακτινολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Συνέχισε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (Master of Science, M.Sc.) και διδακτορικού διπλώματος (Doctor of Philosophy, D. Phil). Ταυτοχρόνως, με τεκπαιδεύτηκε στην κλινική Ακτινολογία, με επίκεντρο την Καρδιαγγειακή Απεικόνιση. Επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να στελεχώσει το Τμήμα Απεικονίσεων του τότε νεοϊδρυθέντος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του οποίου υπήρξε Διευθύ ντρια από το 2000 έως το 2020.

Διετέλεσε: Ιδρυτικό μέλος της European Society of Cardiac Radiology - ESCR (2002) Μέλος της Executive Committee της ESCR (2004-2006 και 2006 - 2008)

Mέλος του τομέα Καρδιαγγειακής Απεικόνισης της Ελληνικής Ακτινολογικής Εται ρείας, στη θέση της Αναπληρώτριας Συντονίστριας (2017 έως σήμερα), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας για τη Μελέτη των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολο γία, στις θέσεις της Γραμματέως

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΕΝΑΤΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ Καρδιοακτινολόγος Συντονίστρια Καρδιαγγειακής Απεικόνισης με Αξονικό Τομογράφο Υπεύθυνη Τμήματος Καρδιαγγειακής Απεικόνισης – ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Εθνάρχου Μακαρίου Η Ρενάτα Μαστοράκου είναι Aκτινολόγος με εξειδίκευση
ση. Έλαβε το πτυχίο της από την Ιατρική Σχολή του
και της Αντιπροέδρου (2015 έως σήμερα) Κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιαγγειακής Απεικόνισης EBCR (2010), έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και βελτίωση του συγκεκριμένου τομέα, με επίκεντρο τον ασθενή και τη στενή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς. Από το 2020 συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. 10

Ενηλίκων με εξειδίκευση στην Καρδιαγ

Ιατρική Σχολή Αθηνών, και εκπαιδεύ

Καρδιολογία στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώ ματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση σε κορυφαία κέντρα του Ηνωμέ νου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων του King’s College London και του Barts Heart Centre, με έμφαση στις τεχνικές μελέτης αιματώσεως μυοκαρδίου με stress CMR (κλι νικά και ερευνητικά, με εφαρμογή σε ενήλικες, παιδιά και νήπια). Εργάστηκε στο παρελθόν ως Επιμελητής Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο St. George’s London. Την τελευταία πενταετία διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάντσεστερ. Διατηρεί ερευνητική και εκπαιδευτι κή ακαδημαϊκή δραστηριότητα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ ως Eπίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας. Διετέλεσε υπεύθυνος για την Καρδιο-Ρευμα τολογική και την Καρδιο-Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μάντσεστερ. Από το 2022 συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο νεοσύ στατο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ της Εθνάρχου Μακαρίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ Καρδιολόγος Συντονιστής Καρδιαγγειακής Απεικόνισης με Μαγνητική Τομογραφία Ο Κωνσταντίνος Μπράτης είναι Καρδιολόγος
γειακή Απεικόνιση. Έλαβε το πτυχίο του από την
τηκε στην
11
ΚEΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Εθν. Μακαρίου 6 & Ικαρίας, 121 32, Περιστέρι 214 4050000 emakariou@bioiatriki.gr BIO CARDIO_16P-2022-V1-GR_ΓΕΜΗ 001490301000