__MAIN_TEXT__

Page 9

Fem år i sammandrag Nyckeltal

2016

2015

2014

20141)

2013

2012

20121)

Total nettoomsättning, Mkr

534,7

483,2

481,8

386,4

315,9

645,2

289,2

Nettoomsättning segmentet Barnhälsa, Mkr

433,0

389,6

409,1

313,7

238,6

E/T

E/T

Nettoomsättning segmentet Vuxenhälsa, Mkr

85,3

74,7

69,4

69,4

75,6

E/T

E/T

Övrig nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr 2) Resultat före skatt, Mkr 2)

16,4

19,0

15,7

15,7

1,7

E/T

E/T

199,4

172,8

203,6

108,2

81,9

428,1

72,1

196,1

178,0

199,3

103,9

84,0

442,2

86,2

2)

159,3

137,4

152,7

78,3

64,4

329,9

63,7

Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet

227,3

121,3

148,0

73,6

64,2

329,9

63,7

Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare, Mkr 2)

Resultat efter skatt, Mkr

159,3

137,4

153,3

78,9

61,9

327,0

60,8

Tillväxt nettoomsättning %

11

25

53

22

9

105

–8

Rörelsemarginal, %

37

36

42

28

26

66

25

Vinstmarginal, % 2)

37

37

42

27

27

69

30

Balanslikviditet, ggr

5,2

4,7

4,7

4,8

4,9

13,2

5,1

Soliditet, %

85

84

83

84

83

88

82

415,5

396,2

344,8

270,4

316,9

481,5

195,7

49

48

61

37

22

124

40

Avkastning eget kapital, %

56

33

45

25

16

96

29

Medelantalet anställda 2)

108

98

87

87

79

70

70

2)

Sysselsatt kapital, Mkr Avkastning sysselsatt kapital, % 2)

Aktiedata Antal aktier per den 31/12, tusental 3)

17 336

17 336

17 271

17 271

17 271

17 271

17 271

Genomsnittligt antal aktier, tusental

17 336

17 309

17 271

17 271

17 271

17 271

17 271

Antal utestående optioner, tusental

87

87

87

87

87

Antal utestående optioner som ger utspädningseffekt, tusental Antal utestående aktier inklusive utestående optioner som ger utspädningseffekt, tusental Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, kr 2) Resultat per aktie före utspädning, kr 4)

87

17 336

17 336

17 271

17 271

17 358

17 271

17 271

9,19

7,94

8,87

4,57

3,73

18,93

3,52

13,13

7,01

8,53

4,23

3,57

18,93

3,52

Resultat per aktie efter utspädning, kr 4)

13,13

7,01

8,53

4,23

3,56

18,93

3,52

Eget kapital per aktie, kr

23,95

22,87

19,95

15,64

18,37

26,25

10,83

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr

23,95

22,87

19,95

15,64

18,28

26,25

10,83

8,53

6,78

7,20

E/T

4,54

19,43

E/T

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie efter utspädning, kr Börskurs bokslutsdagen, kr Utdelning per aktie, kr

8,53

6,78

7,20

E/T

4,52

19,43

E/T

300,00

281,50

179,50

179,50

253,50

175,00

175,00

7,505)

5,00

5,00

5,00

7,00

10,00

10,00

Nyckeltal exklusive licensintäkt från Nestlé på 95,4 miljoner kronor 2014 och 356,0 miljoner kronor 2012. Exklusive avvecklad verksamhet (utdelning av IBT) 3) Aktiekapitalet består av 740.668 A-aktier och 16.595.794 B-aktier. Kvotvärdet uppgår till 1 krona. 4) Nyckeltal definierade enligt IFRS 5) Föreslagen men ej beslutad utdelning. 1) 2)

För definitioner av nyckeltal se sida 70.

B I O G A I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2016

43

Profile for BioGaia

2016 Finansiell information och noter BioGaia  

2016 Finansiell information och noter BioGaia  

Profile for biogaia