Page 1

Jaarverslag 2013 BioForum Vlaanderen vzw Dit deden wij in 2013


Op 22 april hielden we onze Algemene Vergadering in de Winkelhaak in Antwerpen. Onze werking van 2013 werd er positief onthaald. Een overzicht.

BioForum houdt jou op de hoogte BioForum wil jou zo goed mogelijk informeren en dat lijkt te werken. Steeds meer mensen vinden de weg naar www.bioforumvlaanderen.be. Het gemiddeld aantal bezoekers per maand groeide van 3.200 in 2012 naar 4.300 in 2013. Vooral de rubriek Vraag & aanbod doet het goed, met gemiddeld 1.140 lezers per maand.

Wie zijn we? BioForum vertegenwoordigt de Vlaamse biosector over de sectoren heen en dat wordt gewaardeerd. In 2013 zagen we ons ledenaantal met 12% stijgen tot 390 leden. Leden kunnen te allen tijde bij ons terecht voor persoonlijk advies en genieten bovendien van heel wat exclusieve voordelen. Er zijn ook 9 organisaties lid van BioForum: controle-organismen, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen.

waarvan de meerderheid !de werkt. Samen zijn ze goed voor 12,7 VTE. Zes medewerkers, aangestuurd door directeur Lieve Vercauteren, ondersteunen de marktdeelnemers en verdedigen diens belangen. Drie medewerkers verzorgen onze communicatie naar sector, publiek en pers. Vier mensen vervolledigen het team in de functies onthaal, administratie, boekhouding en IT. Communicatie en administratie worden aangestuurd door adjunct-directeur Petra Tas.

Dat we een organisatie zijn voor en door de biosector blijkt uit onze structuur. Onze raad van bestuur is samengesteld uit bioondernemers en lidorganisaties, met als voorzitter Kurt Sannen van boerderij Het Bolhuis. Het personeel is 15 man sterk

We zijn een vzw die veel doet met beperkte middelen. De omzet van BioForum Vlaanderen vzw bedroeg in 2013 1.356.348 euro. Waar dat geld vandaan komt en wat we ermee doen, vind je op onderstaande grafiek.

inkomsten

uitgaven

4%

6%

20 %

5%

31 %

70 %

64 %

' subsidies

' personeel

' bijdragen biosector

' werkingskosten

' advertising

' overhead

' andere

Bioweek Voor het eerst zette de jaarlijkse Bioweek-campagne ondernemers in als ambassadeurs. Hun authentieke verhalen bezorgden ons erg bruikbare invalshoeken om de pers te bekoren: het leverde ons meer dan 120 artikels of reportages op. Twee keer kwam een ambassadeur in het avondnieuws op Eén. Zelf publiceerden we tussen juli en november 8 ambassadeursportretten in DS Weekblad, de weekendbijlage van De Standaard. Ons eigen Bioweekmagazine werd op ruim 140.000 exemplaren verspreid naar Knack-abonnees en via gemeentehuizen en activiteiten. Dankzij de inzet van de ambassadeurs, de vele bedrijven die een activiteit organiseerden en de ondernemingen die ons financieel ondersteunden, konden we de biosector succesvol neerzetten als een professionele en boeiende sector waar vakkennis en innovatie hand in hand gaan met duurzaamheid. Vele mensen verklaarden zich ‘fan’: onze Facebook ‘Lekker bio’ verwelkomde 2000 nieuwe mensen. We sloten 2013 af met 7.643 fans. We maakten van de Bioweek gebruik om onze website www.biomijnnatuur.be bekend te maken en onze vernieuwde, online databank www.biogenietengids.be te promoten bij enkele duizenden consumenten. Via de biowinkels kregen de klanten als Bioweekattentie een gratis spel kaarten met een van onze Bioweekambassadeurs op.


BioForum gaat voor sterk beleid BioForum Vlaanderen vertegenwoordigt de Vlaamse biosector in diverse overlegplatforms (SALV, FAVV, Adviesraad voor Voedingsbeleid, Strategisch platform korte keten …) en haalt daar soms opvallende resultaten. Zo zijn we in 2013 blijven vechten voor het behoud van de biohectarepremie en de uitbetaling ervan en kregen we het voor elkaar dat kleinschaligere bedrijven in het mestdecreet minder analyses krijgen. Daarnaast slaagden we er samen met de veiling in om een opening te creëren voor de gedeeltelijke vrijstelling voor biologische telers van de verplichte vooroogstcontrole op groenten.

Bio in de media Als journalisten vragen hebben over bio of een reportage willen draaien op een biobedrijf, kloppen ze vaak eerst bij ons aan. Wij informeren hen zo helder mogelijk en hebben regelmatig contact met journalisten van kranten, magazines, TV-programma’s en online media. De media-aandacht tijdens de Bioweek niet meegerekend, kwamen we aan ruim 140 concrete resultaten in 2013, waaronder artikels en opiniestukken in alle Vlaamse kranten, nieuwsmagazine Knack en de vakpers. Ook in lifestylemagazines zoals Goed Gevoel en het kookprogramma ‘Dagelijkse Kost’ kwam bio uitgebreid aan bod.

Daarnaast denken we ook aan de toekomst: wij pleiten vooral voor een leefbare landbouw met zoveel mogelijk boeren. Samen met een aantal andere organisaties schreven we een brochure over agro-ecologie in de praktijk en organiseerden we een congres. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van een leerplatform agro-ecologie met organisaties en wetenschappers.

Kennis als motor van kwalitatieve groei BioForum Vlaanderen investeert mee in de optimale ontsluiting van kennis, bij producenten, verwerkers en verkooppunten. In 2013 vonden meerdere bijeenkomsten plaats van de verschillende Biobedrijfsnetwerken, waar men werkte rond thema’s als bodem & bemesting en kruidenmengsels. Daarnaast organiseerden we voor verwerkers en verkooppunten een studiedag rond innovatie en een netwerkmoment met informatie over etikettering en GFK-cijfers. Voor de verkooppunten werd ook een studiedag met bedrijfsbezoek georganiseerd. We publiceerden tot slot een compostbrochure en een startersbrochure.


Bio zoekt Keten & Bio zoekt Boer De projecten ‘Bio zoekt Keten’ en ‘Bio zoekt Boer’ zijn een gezamenlijk initiatief van BioForum, Boerenbond en ABS. Beide initiatieven streven er samen naar om de toenemende groei van de biomarkt maximaal in te vullen met inlandse producten. Hierbij brengt ‘Bio zoekt Keten’ de marktvraag in beeld en maakt ‘Bio zoekt Boer’ deze marktvraag kenbaar bij gangbare landbouwers. In 2013 verstrekte Bio zoekt Boer eerstelijnsinformatie aan 145 kandidaat-omschakelaars. Daarnaast werd breed gecommuniceerd naar gangbare landbouwers met een deelname aan AgriFlanders, 25 artikelen in de gangbare vakpers, een bedrijfsbezoek aan een akkerbouwbedrijf en deelname aan veldbezoeken bij Inagro.

Samen in actie Actief netwerken ! Boerenlunch voor producenten ! Stuurgroep Landbouw ! Your Choice voor foodservices: De beurs Your Choice werd uitgebreid en kreeg onderdak in Tour et Taxis. Bijna 400 deelnemers (van grootkeuken tot overheden en restaurants) konden kennismaken met zo’n 80 duurzame leveranciers. ! Congres agro-ecologie ! Studiedag rond innovatie in verwerking ! Voorbereiding eigen vakbeurs ! Overleg VLIF en korte keten ! Overleg bio en MAP IV

BioForum Vlaanderen maakt werk van het ondersteunen van de marktspelers, zowel individueel als in groep. We kiezen bewust voor een sterke band met de ondernemers en proberen onze werking zoveel mogelijk met hen af te stemmen. Standpunten en beleid worden steeds besproken met de sector. Dit doen we in sectorgroepen, op netwerkmomenten en studiedagen, maar ook door persoonlijk contact via e-mail en telefoon. In 2013 kregen we tientallen schriftelijke en telefonische vragen, deden we een 30-tal bedrijfsbezoeken en organiseerden we tal van netwerkmomenten.

‘Bio zoekt Keten’ streeft er naar om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, invulling te geven aan marktopportuniteiten en oplossingen te zoeken voor knelpunten. In 2013 organiseerden we een overleg tussen de verschillende ketenschakels in de volgende sectoren: fruit, vlees, zuivel en groenten. We publiceerden een marktoverzicht voor fruit en eieren en gaven antwoord op 130 ketengerelateerde vragen van marktdeelnemers. Daarnaast onderzochten we de mogelijkheden voor de introductie van een mobiel slachthuis, alsook de marktmogelijkheden voor geborstelde aardappelen. Voor de biologische melkveehouderij werd gewerkt aan een gedragen visie voor de toekomst. Op vraag van diverse actoren onderzochten we de kansen voor de biologische konijnenhouderij, met in het kielzog daarvan een studiereis naar Bretagne. Tot slot brachten we een brochure uit over de teelt van biologische aardappelen en een omschakelbrochure voor kleinfruit.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Kurt Sannen Asdonkstraat 49, 3294 Molenstede 16 BIO ACTIEF 24

Biogarantie

Zichtbare sector

Met het Biogarantie-lastenboek dat we in september 2013 nog actualiseerden, proberen we expliciet de voortrekkersrol van bio na te streven. 243 Vlaamse ondernemers willen zich daarvoor engageren en voerden in 2013 het Biogarantie-label. Zij ontvingen allemaal een Biogarantie-vlag als promomateriaal.

Om de bedrijven te ondersteunen in hun werking en om de zichtbaarheid van de biobedrijven in het straatbeeld te vergroten, biedt BioForum sinds enkele jaren promomateriaal aan op bestelling. In 2013 hebben in totaal 61 bedrijven hier gebruik van gemaakt. Onder meer de gepersonaliseerde balpennen en de voertuigstickers van ‘Bio mijn natuur’ en Biogarantie waren erg in trek.

FOTOGRAFIE KVL/Creative Nature, Lisa Develtere, Kjell Gryspeert, Frank Toussaint

BioForum Vlaanderen Jaarverslag 2013  

Dit deed BioForum Vlaanderen in 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you