Page 1

ZJ-~

c.(,t ~

4

PHILIPS

.11S0 KOERIER

HOE STAAT HET ER EIGENLIJK MEE? (SLOT)

Ons b.e.drijf liet vele woningen. bouwen volgens tal van systemen. Het aandeel. van Philips in opb~uw I( en wederopbouw van Eindhoven O

VERAL. GELOVEN WIJ, zijn de begrippen Phillps en Eindhoven zo nauw aan elkaar ,'erbonden. dat zij welhaast onafscheidelijk worden geacht. I", Eindhoven heeft onze onderneming haar bakermat en haar hoofdzetel. Niet minder dan 24.000 mensen werken in de Eindhovense Philips-bedrljven, waarvan de overgrote meerderheid uiteraard ook in Eindhoven woont. Zo is derhalve ook het probleem van opbouwen wederopbouw van en door Phllips rechtstreeks betrokken bij die van onze stad als geheel. En dat dit aandeel zeer groot is, moge blijken uit de feiten, welke in dit artikel naar "oren zullen worden gebracht.

TROTS, zonder chauvinisme Als ,,-'ij de toestand bezien waarin Philips verkeerde onmiddelJijk na. de grote bombardt"D'lenten en. daar tegenover slelJen het beeld. dat onze N.V. thans weer in Ejndhoven biedt. kan de conclusie slechts luiden. dat er bard. zeer hard Is gewerkt en dat dit werk met durf en energie is volbracht. Op een enkel gebouw na. dat thans zijn voltooiing nadert. zijn alle fabriekscomplexen vreeT hersteld en vaak nog beter opgebouwd dan vroeger, terwijl we komen daarop nog ~ns uitvoerJger terug bpvendien nog uitbreiding kon worden gegeven door het. bouwen van nieuwe fabrieken. zoals o.a. de Glasfabriek Dat dit van enorme betekenis is voor de bevolking van onze stad is zonder meer duidelijk. Dat het herstel van onze geschonden fabrieken. waarvan een deel midden in het centrum ligt. eveneens van groot beolang is voor het I'p?ieht van ons stadsbeeld Is al evenzeer logisch. Daardoor alleen al zou tot slot van onze serie over de opbouwen wedeTOpbouw van onze stad een artikel over de activiteit van Phllips op dit gebied op zijn plaabJ zijn. zonder dat ook maar iemand ons van enige chauVinisme zou kwmen verdenken.

eenmaal ,'oor het grootste dfoel opgebouwd uit woningen. Terwijl het ongeveer vier maal grotere

eveneens geschonden

- Rotterdam-

onlangs zJjn vijfduizendste woning heeft voltooid. heert onze stad er reeds drie duil.cnd gebouwd Dit resultaat is mMe te bnken aan de bouwacUvlteit. van onze N.V.. die aan het einde van dit jaar ot in het be~n van het. vol~nde Jaar de ~75ste nieuw~ebouwde wonine na de beYriJdln~ hoopt te voltooien. In dit cijfer zijn 10bep-epen: de Phllips.huizenbouw In de cemeenten Geldrop (Tiyoli). Oss en Valkenswaard. Boyendlen zijn bij d becijlerlnr d. duplexhuizen voor twee wonlnren rete1d. Dit cijfer sp!'ffkt voldoende voor het aandt'el ,'an Pbitlps In de opbouw van onze stad en in de wonluC'voorzieninr van de mensen. die biJ Philips werken. liet is een cijfer. waarop wij biJ Philips, terecht trots moren zijn. al is de woniuC'nood ook ,'an onze mensen noC' steeds u-er hOOC te noemt'lI. De naoorlogse bouwactiviteit is begonnen in 1946, toen ecn lJegin werd gemaakt met de bouw van het eerste belangrijke complex in Nederland, de bouw van 380 nonnale waninKen ,'an de Vereniging Volkshuisvesting, waar. in onze N.V. voor 70% participieert naast de N.V. Pieus houtindustrie, N.V. Katoen Mij Ign De Haas, N.V. Bakers Raymakers Textielfabr.. N.V. Wollenstoffenfabr. v.h. De woningboltw van Philips W. van Moorsel & Co. fa Schellens In onze vorIge artikelen hebben Marto. N.V. Ver. Hollandse Luwij verteld van de grootse plan- en Nederl Spoorwegen nen, welke er bestaan voor de ui!.- ciferfabr.. ir P. J. Philips breiding van onze stad. Deze uit- en wa&nan voorzitter is, rond het Hugo de bniding zal. zoals wIJ aantoonden. op de duur de spinvorm van Einrl- Orootplein in de buurt van de St Dit complex was hoven veranderen in een bloem- Theresiakerk. vonn. Dit zal tot stand worden ge- reeds in de oorlog ont"..orpen en Is In de tweede helft van 1948 in zijn bracht door vele grote braakliggende teITeinen te bebouwen en er geheel gereed gekomen. Daarnaast werd eind 1946 een gf'heel nieuwe wijken te vestigen. In elk stadsdeel zijn daarvan de aanvang gemaakt met de bouw eerste sporen Tef'ds te bespeuren. van 100 Zweedse houten woningen, Er worden kerken en scholen g<."- die op het eind yan het daarop bouwd en winkels en huizen. Voor- vollende jaar voor bewoning bl'al huizen. Want een stad wordt nu schikbaar kwamen. Hoewel deze

-

OVERZICHT PHILlPS WONINGBOUW

\

woningen als noodwon\ngen moeten worden bes3houwd. zijn ziJ mede door hun idyllische ligging ; midden tussen het. groen bij de IJzeren Man een veelbegeerd object. De grote activiteit Degon echter i In 1948. een activiteit. die zich wel- : dra zou uitstrekken over de drie stadsdelen Stratum. Strijp en' Tongelre. Vooral In Strljp. waar de gemeente. l.oat'i we in ons vorig artikel zagen. niet bouwde. heeft Phtlips heel wat woningen neergezet. In de eerste plaats zijn dat dus de 380 woningen fond het Hugo de Orootplein geweest. In 1948 kwam daarop aansJultend f'en comp1('x van 248 BBBwoningen In uit.voerlng. terwijl tevens een begin werd gemaakt met. de bouw van 232 Aire)'-woningen. In de loop van 1949 kwamen deze beide complexen gereed' en worden nu reedsgeruime tijd bewoond. . Typerend voor Eindhoven 1&In I deze buurt. dat de oude boerderij die daar lag met een deel van de grond behouden is gebleven. ter.. wijl sommige bewoners van de A\rey-wonJngen de fruitbomen in de voortuintjes hebben staan.

I I

:

We"crmachtswOningen In de Noord. BrabanUaan stonden enkele blokken otflciersverblJSven, die de Duitsers daar tijdens de oorlog hadden neergezet. Deze zijn thans verbouwd tot mooie woningen. waardoor het huizental in onze stad weer met 22 kon worden vermeerderd. De vroegere cantine. die hier nog staat. zal worden verbouwd om dienst te kunnen doen ais kleuterschool. In 1949 Ook 1949 was voor de bouwactlvitelt In Strijp een gun..tig jaar. Toen werd namelijk begonnen met de bouw van een complex van 147 woningen bij de Bredalaan volgens de traditlone-le bouw. Negentig daarvan zijn duplex-woningen. Aan de Olrschotsedljk kwamen bovendien nog 10 Oostenrijkse woningen in aanbouw. terwijl de vier gebombardeerde woningen in de De Jonghlaan en het drietal in de FrederikJaan weer werden opge.bouwd. BIJ het complex aan de Brt'daJaan schiet men op het ogenbUk alhard op met de bouw van acht Winkels met bovenwoning. Bovendien zal bitmenkort nog worden begonnen met de bouw van 88 woningen in ,,'t Schoot" bIJ de Halvemaanstraat. .

1: 2: J: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: IJ: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:

Philips WOJllngboulD voor 1945. Vo/lc.!huuve.ting voor 1945. 100 middenstandslvoningen, Philips. ZIDeedle tooningen. 64 arbeidersu;oningen. Philips. Zei/bouw. 74 arbeiderswoningen, Philips. B.B.8. in aanbouw. 172 midden,taJldslL1oJlingen. P/lilips. Ocntenri;kle 120 arbeidcrsfl'oningcn. Philips, 8.B.8. 72 arbeiderswoningen, Philips, in aanbouID. 87 middenstands1Doningen. Philips, Oostenrijkse. 40 middenstandsn:oningen. Philips. inchl$ieJ 16 duple%. 22 midden,tandstDoningen, Philips. 168 middenstaJldslVoningen, Philips inclusiel 52 duplu.. P/dlips WoningbouID voor 1945. Pililip, Dorp. Philips WoniJigbouro VOOT1945. Drentse Dorp. 88 arbeiderslcorlĂ&#x17D;1Jgen, Philips in aanboUID. 212 arbeiderswoniJlgen. Philips. Polynonn. in aanbouw. 232 arbeiderswoningen. Philips. Aircy. 248 arbeiclerslVouingen. Philips. B.B.B. 22 middenstandswoJlingen. Philips. 380 arbeidcrsn.orliPigen. Volkshuisvesting. 237 arbeiderswoningen, Philips. inclusiel 90 duplez. 10 1nidderlSta,uulvollingen. Philip" Oostenrijkse.

I

GEHEEL NIEUW SYSTEEM S

(nds ,'orige week "'oen.''idar Is Strijp ~n be-Lienc;waardlrheid rijker r;eworden. Op die dar is men daar namelijk beronncn met de t10nstrueUe van de f'er6te zo&,'> naamde Polynonn-wonincen, die voJr;ens e-en geheel nieuw systeem.

dat althans In zijn be(lnstadium, nel ceUjkenis ,oertoont met. een meccanodoos. worden tot ,tand cebracht. De?>e hui2Jen verrijzen bij het complex Airey-woningen aan de nieuwe weg naarTilburg. die door het hart van St.rIjp In de richting Oirschot zal \open. In dit grote complex, dat rPeds 232 Airey-woningen en 248 BBB-woningen omvat. worden nu nog 212 Polynormwoningcn geplaatst. tPrwijl tU5:iCn de Polynorm_ en de All'cYawonJngen in de toekomst een kerkeUJk centrum zal worden gesticht. . De heer G. Arendzen. hoofd van ons Woningbouwbureau. ver. telde. dat zij worden uitgevoerd in drie typen, die alle een woonkamer. een keuken en op de verdieping drie slaapkamers en een douche-a cel bevatten. De kamers verschillen echter onderling In grootte naar gelang de grootte van de hui7.IClL liet nieuwe systeem Is bet eerste zuh'er mont.a.ce-cysteoem. dat wij kennen.. De tot nu toe (evolr;de bouwwij?en waren ..De mln of meer traditioneel en bet versehll met de normale bouw was hoofdzakelijk gelegen In de rrootte van de de-

, n

\


PI1ILIPS

5

KOERIER

zaak mlddenstanMen v!ll&wljk valt ook reeds te bespeuren In de bouwaetlvltelt van Phllips In dit stadsdeel Naast het grote oom.. I pk>x van 120 BBB-wonJngen In TivoJt, waarvoor in 1948 werd ge.. start met de wcrkzaarnht>den, zijn Het Polynonn-systef>m nu wordt hier voornamelijk middenstands.. ZUivf"!,gemonteerd. van het begin woningen gebouwd. Twee maanden tot het einde; aJleen de runderingeleden echter is men aan de He.. ren worden gemaakt van beton, ook nog begonnen met de maar overigens wordt het huls zerweg bouw van 72 woningen in étagevolkomen droog in elkaar gezet. bouw. Vier en twintig van de7.e Alle onde-rdelen worden bevestigd zijn benedenwoningen met bouten. schroeven, klt"mmen woningen met een woonkamer, drie slaapenz. kamers. een keuken en een douche.. De kem is een stalen skelet. dat cel. aU~s op de begane grond. op bijzondere wijze wordt bewerkt De andere 48 woningen bevinden en ook op bijzondere WiJ7.e in zich in twee étag<'S hier bovenop. elkaar geschoven en bevestigd. Zij hebben hetzel!de aantal kaHf"t kenmerkende is. dat alle onder- mers. delen. zoals kolommen. hulp-kolornVan de middenstandswoningen. men, vloerrasters e.d. unlfonne. uitwendige maten hebben en dat die in Stratum zijn gebouwd. moe.. de kracht of de sterkte wordt ge- ten allereerst de 22 woningen 1n worden genoemd. vonden in de dikt.e van het mate- de Pasteurlaan riaal. Aan het in elkaar gescho- die in 1948 tot stand kwamen. evenals de 64 woningen volgens de ven skplet worden betonplat.en traditionele bouwmethode in de gf'hangcn, beovesUgd met boutjes. e.R De buitenmuren worden overigeDs Petrus Dondersstraat In de St Leonardusstraat verrevoorZien van E't!'n isolattemat. die na.uwkeurig past tussen de del~n zen 104 duplex.wonlngen. waarvan van hE't staalskelet: het isolatie- 7IOwelde benrden.. als de bovenw~ ma.teriaal is steenwol. dat onver.. ning drie kamers bevatten. Velen anderljjk is van vorm en samen.. beschouwen het feit. dat de boven.. bewont>Ts aneen uitzicht hebben stf'J1ing. aan de achterzijde. een bezwaar De binnenbeokleding zal bestaan van dit woningtype, uit fabriekmatig ~maakte platen van cement en hout, die öf in ver.. Ook in de Mathijsenlaan In de schiUende kleuren of voorzien zijn buurt van het St Josephzieken.. van een bekle-ding, al naar gelang huis kwamen dit jaar 35 woningen van de ruimte waarin zij zullen wor.. gereed, .waarvan het grootste deel den toegepast. Daardoor ontstaat eveneens voor duplex bewoning be.:een muur uit verschiUende lagen. stemd is. waarvan het tot.ale gewicht zeer Voor de Oostenrijkse woningen gering is. doch die thermisch goed werd evenrens een plaats lnge.. isoleert en bovendien door de aard ruimd en wel bij TivoJi. tegenover van de binenbekleding .,dampdicht" de Floralaari. Hier verrezen 64 ic;. zodat de dE'len van het staal. Oostenrijkse woningen van het sket.et beveUigd zijn tegen roest. type Zuiderzee. Op het ogenblik zijn er bovendjen, verspreid over Ineens klaar dit complex. nog 23 in aanbouw. De bedoeling is. dat al àeze pl('menten zuiver op maat en totaal afgewerkt worden aangevoerd. Zijn dere onderdelen eenmaal gt"mon. tet>rd, dan is het werk af en ter plaatse zal geen schilder, meuelaar, stucadoor of betonwerker nodig zijn. . Hf't uit.erJUk van de huizen :roRl ongeveer gelijk zijn aan dat van de Airey.woningen door de verde. ling van de bE'kledingsplaten. Deze zuUen rchter in versch1llende k1eu.. ren wordt>n uitgevoerd om het ge.vreesde f"Cntonige van de montagebouw weg te nemen. Al met al is dit een expt"rtmf'nt. Onze N.V. is de E'erste, die deze. woningen laat bouwen en het 1s daarombegrijpelijk. dat de h~r ArendZRn cn met hem vele anderen. o.m. dE" ht"er A. L. M. Claassen, hoofd van onze af.. deling Prrsoneelzaken, met wien wij deze woningen bezochten mt't belangstelling uHziet naar de rt"sultaten. menten en de wijze van opstellen. Bij ane was echter de afwerk In: vrijwel gelijk aan de traditionele bouwen aUe woningen werden gestueadoord op de sedert eeuwen cnolgde wijze.

r I

HAARD

EIGEN

':'~1

Airev..woningen

Tongelre

o ~~e~ti~~~~:Jio~:I:,e

H~~

zijn het vooral de 64 stuks "zelf.. bouwhui2'.en" gewee.st. die samen met de 10 stuks jn Aa.1st. lande.. JlJke bekendheid hebben .ekregen,

-

-

In Stratum

en Tivoli

H ~RT~~~~~l;~Ga~ ~Ah~~:

Duple.r.woningen

De financiering B

IJ liET PROBLEEM van de massale bouw van woningrn na de oorlog is vooral de fin."\ndering in vele E'evallcn de grootste moeilijkbt'id. 1\1r P. .1. Fabriek, die bij onze N,V. tt'zamrn met de ht'er Arrndzen dagelijks bn:ig is md dit pro-blecm. lichtte ons hierover nader In, ..Zoals waarschijnlijk bc'kc.'nd is". zo ,'c'rtelde hij ,.is de gehele bouwadiviteit gebon.. dc'n aan bouwvolume. De toe. kt'mljne hic '.an geschiedt cru. tra..'\1 door hl"t ministerie van \\'c."l!eropbouw aan (Ic Provin. ('ks. welke dit op hun beurt "I"rdrl('n a.."\n cle Gemeenten. In de j;iren 19-18 en 1949 werd Philips hierbij als een zeUstandiJ:l" J;'f"m("t'nwaanJ;'emerkt. doch in HI;iOwt'rd de toewijl.inl;' aan de Grmeente Eindhoven ge.. d."\an, waarbij 11etorwijzing aan Philips was inbe:repen. Dit bou,V\'olume werd oorspronke.. lijk ingesteld ter verkrijgtng van een rationele verdeling van arbehtskrachten en materiaal over het gehele land. Thans echter, nu deoze beide faetoren

IS GOUD WAARD

heidstaak is. verleent deu dan ook steun In de vorm van bO" ven~noemde.. kapitaalsverschal.. tin gen en door een bijdrace in het jaarlijkse exploitatietekon. ,'oor zover dat het ge,'olg is van

reen moeilijkheden mt'er geven, wordt het gehanteerd ter he.. heersing ,'an de financiële con.. door de oorlog_ veroorzaakte sequenties. welke voor de over.. prijsverhogingen. De bouw van nûddenstands.. heid uit de bouw van woningen woningen wordt daarrntegen in voortvloeien. Dit betekent dus grote mate overrelaten aan het nog steeds een zekere rem op particuliere initiatief. 7.odat de de activiteit, speciaal wat betreft de bouw van arbehlerswo. kapitaalvccrscbatring hiervoor geheel ten laste van dcze part.l.. ningen, wrlke zonder deze beculieren komt.. Wel bestaan er perking bij PhiJips nog wel eehter regelingen, waarbij het groter zou kunnen zijn", exploit.'\tietekort, dat het revolg liet grootste deel van onze L~ van prijsst1jgin~n als gevolg woningbouw bet.rt'rt uiternaril van de oorlog door het Rijk arbeiderswoningrn, De bouw worcTt opgevangen. hiervan geschiedt met behulp van leningen die in de regc1 door de Gemeente worden ver.. In het b~)\'enst.."\anc.1e is in het. strekt. Deze leningen moeten kort ge...ehetst hoe de finaneiedoor de woningstichting welke ring ,'erloopt. Er worden echter (le woning in exploitatie heert, nog zeer v('1.0 moeilijkheden worden terug'bet."\uld in ecn lijd.. ondcn'omlen doorhet feit dat, nu het financiële probleem zo p('rk van 50 jaar. 'Vaar deze woningbouw vooral op de voorgrond is gellomen, de overheic1s,'oor5chrif.. tegenwoordig zulke grote kapt. .best.'\ande ta.."\lsinvesteringen vereist, is het ten herllaaidelijk aan .wij2igln.. begrijp'elijk.-. dat deze door pa..... gen onderhevig zijn. Hierdoor tieuliere bouwers ni ct in hun is het moei11jk. bij het maken geheel. gedragen kunnen wo.... ,'an pTannen reedc; onmiddel1ijk den. Aangezien de zorgvoor de alle financiële consequenties te . volkshuisvesting mede over.. overzien..

door de energieke wijze, waarop hierbij door de woningzoekenden zelf werd aangepakt met hulp van onze N.V. Het fraaie resultaat zal iedereen tot grote tevredenheid stemmen, vooral degenen. die Zich :r.ell een dak boven het hoofd bouwden. . Verder zijn in Tongelre nog 74 BBB.woningen aan de Koe. en Kalverstraat en aan de MeJkwcg zover klaar. dat zij spoedig voor bewoning gereed zullen :r,i,in.even.. als een aantal van 172 ideaal ge. legen Oostenrijkse woningen. Wie de activiteit van PhiJips op woningbouwgebied bel.iet en ".,aar.. neemt hoe zij kleur krijgt tegen de achtergrond van het gehele plan, van wederopbouw en opbouw van onze stad kan, gezien de hier.. boven geschetste feiten, niet anders dan volmondig beamen. dat on1,c N.V. doet. wat ze jn de gegeven omstandigheden maar kan doen om een oplossing te vinden voor het woningprobleem, dat zovel~ harten harer werknemers benauwt. Hoe groot dit probleem is. wi1len wij tot slot van dit artikel, min of meer als tegenhanger van het voorafgaande, nog even uit de doeken trachten te doen. De Heer P. C.. de Grrot van onze afdeling Personeel1.akcn deel.. de ons jn dit verband mede. dat allcen bij het PruHps Woningbureau 2800woningzoekenden staan ingeschreven. Hiervan zijn er een goede 1800 als dringende gevaller. Een zeer groot percentage hIer. van .bestaat uit kleine ge:rJnnen van 2 à 3 personen. die volgens de bestaande gemeentelijke regelingen niet in aanmerking komen voor

een woning met 3 slaapkamers. welke de Eindhovense bouwveror... dening als minimum vereist. voor deze categorie woningzoekenden. welke naar verwacht wordt. ook in de toekomst belangrijk zal zijn; moet de bouw van een aantal kleine woningen verantwoord wor.. den geacht. IT DE AARD DER ZAAK is het niet mogelijk reweest in het beknopte kader van dezé artikeJenserie alle problemen van de weéieropbouw en van de woningbouw in het algemeen en in details te bespreken. Aan het slot van dcze serie mag wel worden geconstateerd, dat er vele moei1 ijkheden bestaan, rnaarevenzeer dat deze moeilijkheden zowel door de gemeente, als door Philips, met vaste hand worden aangegrepen om een, ondanks de door de tijdsomstandigheden opgeworpen bezwaren,. zo gunstig mogelijk resultaat te verkrijgen op zo kort mogelijke termijn. Dit "ergt de samenwerking en de zorg van vele mensen wie de

U

huisvesting

van

-

het

Neder-

landse volk zeer ter harte gaat. Ook bij Philips bestaat deze samenwerking in uitnemende' mate tussen aUe betrokkenen, zodat men de toekomst, ondanks de grote wonincnood, wel met enig optimisme tegemoet mag zien_ '/

De heer Arendzen en zijn assistent, de hecr Van Heugten, ma(juettc van een nieuw blok huizen.

bij de.

Het aandeel van Philips in opbouw en wederopbouw van Eindhoven  

Het aandeel van Philips in opbouw en wederopbouw van Eindhoven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you