Page 1

MALANG Beeld van een stad A. VAN SCHAIK

—r^i»,.

11

^ .

9

If III

<i?Uii.T

Villi

.t

i

i^f • i r i i i - T

A s u A f MOR


«

Dr A van Schaik (1945) studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte nadien gedurende enige jaren als docent aan dezelfde universiteit en aan de Universitas Kristen Satya Wicana te Salatiga, Indonesië In het kader van zijn promotieonderzoek vernchtte hij onderzoek naar de historischgeografische en -economische ontwikkeling van de streek rond Malang en Fasoeroean Sinds 1976 is hij een regelmatig bezoeker van Malang, mede vanwege de omstandigheid dat zijn echtgenote uit deze stad afkomstig is Van dr A van Schaik verscheen eerder een aantal tijdschriftartikelen over Indonesië, ondermeer m het Tijdschnfc voor Economische en Sociale Geografie, Pnsma en Indonesia-Netherlands Association Magazine Verder publiceerde hij Colonial Control and Peasant Resources mjava, agricultural involution reconsidered (Amsterdam, 1986) en Pahn-pahit Mams Seabad Industri Gula di Comal, in Di Bawah Asap Pabrik Gula, masyarakat desa di Pesisir Jawa sepanjang abad ke-20 (H Kano, F Hüsken, Djoko Suijo eds . Bandung, 1996)


2lĂŠ>5^^^

Bibliotheek TU Delf C 22B9095 i


MALANG


Colofon Tekst: dr A van Schaik, Amsterdam. Redactionele adviezen: mevr. D.A.J. Boerhave-Fransen van de Putte, Zandvoort; mevr. G.H. Dekker, Edam; dhr. J. van Diessen, Aardenburg; mevr. L. Ducelle, 's-Gravenhage; dhr. J. van Duim, Castricum; dhr. J.G.M. Estourgie, O o y ; mevr. L. Gitz-Boerstra, Loenen; dhr. C A. Heshusius, 's-Gravcnhage; dhr. H.J Legemaatc, IJmuiden, dhr. R.A. Mahieu, Rijswijk; dhr. J.J. Nortier, Harderwijk; dhr. H. van Rotterdam, 's-Hertogenbosch; dhr. R . Utennöhlen, Zaandam; dhr. A J . van Veen, Amsterdam; dhr. C. van der Ven, Voorburg (Stichting Strafkamp Dampit); dhr. H . H . Wiessner, Breda; dr. H.L Zwitzer, 's-Gravenhage. Met nadruk zij hier vermeld, dat aan hidonesischc zijde geen enkele verantwoordelijkheid bestaat voor de inhoud van deze uitgave, in welke hoedanigheid en bij wie dan ook. Fotografie: dhr. H van Rotterdam, 's-Hertogenbosch; drs J R. van Diessen, Purmcrend Beeldresearch en -redactie, technische assistentie: me\T. W. Leijnse, Purmcrend. Eindredactie: drs | R \an Diessen. Puniiciend Technische produktie, incl. lithografie en drukwerkbemiddeling: ColourSeparation Benelux bv, Soesterbcrg, mevr. W H.B Mensmg en dhr. M P.B Ziellemans. Drukwerk: Emico Offset NV, Wommelgem, België. Voor gebruik van beeld- en ander bronmateriaal is Asia Maior veel erkentelijkheid verschuldigd aan de hierna genoemde insteUingen en bednjven: Algemeen Rijksarchief (ARA), 's-Gravenhage: dhr. E.R. Ooijevaar; Ballast Nedam NV: dhr. J. Kist; Fries Museum, Leeuwarden: dhr. G. Koopmans; Handelmaatschappij Tjahe Robinson/Moesson, Amersfoort: drs. M.A. Lodenchs; Helders Marinemuseum, Den Helder: dhr. J. Broers; HISC'. Hollandsche Beton Groep NV, Rijswijk: drs. A.C. Pronk en mevr. M.A C van den Maagdenberg; Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam- drs, S. Vink en mevr. A.M. Wegman, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, (KITLV). Leiden: mevr. P. van Bergen; Kotamadya Malang (Stadsgemeente Malang), Indonesië: drs. Soesamto, burgemeester, en andere medewerkers; Museum Bronbeek, Arnhem: dhr. A.H. Kabbedijk en drs. D.W. Staat; Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), Amsterdam: drs. R . Kok; Instituut voor Maritieme Historie van de Koninklijke Marine (IMH), 's-Gravenhage: dhr. H . H . Kragt; Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht (SMC), 's-Gravenhage: dhr O Groot. Asia Maiors bijzondere dank voor hun medewerking, iii de vorm van beschikbaarstelling van foto's en gegevens of anderszins, gaat voorts uit naar: mevr. M . R . van Aartsen-Barkmeijer, Rotterdam; dhr. Alibari, Batu, Indonesië; mevr. V.E. van Bekkum-van Haastert, Hilversum; mevr. D . A J . BoerhaveFransen van de Putte, Zandvoort; dhr. J.W. Dieudonné, Christchurch, N i e u w Zeeland; dhr. G. van Dijk, R o d e n . dhr. J. van Duim, Castricum; dhr. P.P H. Engles, Driebergen; mevr. J . H . G . Estourgie-Rossing, Amstelveen, mevr. E. de Graaf-Westra, Waalre; mevr L. Gitz-Boerstra, Loenen; dhr. W. Hansen, Oostzaan; dhr. C A . Heshusius. 's-Gravenhage; mevr. O . Hoesen, Oosterbeek; dhr. R. Hoesen, Setübal, Portugal; dhr. F.H.H. Holtkamp, Almere; dhr. P.A. Hoyer, Rijswijk; dhr. T h . Kappers, Amstelveen; dhr. H.L.A. Kienecker, Amsterdam; mevr. E. Lapré-Delmaar, Hazerswoude; mevr. L.B.M, van Liempt, Tilburg; mevr. J.H. van Lmt-de Weerd, Alphen a/d Rijn; mevr L.L. van Meurs-de Ruyter de Wildt, Best; dhr. H. Nasuka, Dampit, Indonesië; mevr. N . M . Nolten-Engelken, Rijswijk; mevr. C . M . Nortier, Assen; dhr. J J . Nortier, Harderwijk; dhr. O n g Kian Bie, Malang, Indonesië; dhr. H. van R o t t e r d a m , 's-Hertogenbosch; dhr. F. Snel, Nijkerk; dhr. F. Stammeshaus, Oss; mevr. drs. A.L. Tan-Ong, Dordrecht; mevr L. Teerlink-van Dijk, Dordrecht; dhr. R . G . H . Teng, Zwolle; dhr. A J . van Veen, Amsterdam; dhr. E.B. Wagenaar, E d m o n t o n , Canada; dhr. H . W H Weeda, Egniond a/d Hoef; dhr. R.E. van Wijngaarden, Bussum.

© Asia Maior, Purmcrend, 1996 ISBN 90 74861 07 5 NUc;i 646/922 Niets aan deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ot opcnbaai gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft de relevante auteursrechten geregeld volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Dit bock IS met de meeste zorg samengesteld. Noch Asia Maior, noch de medewerkers aan dit boek persoonlijk, aanvaarden enige aansprakelijkheid, hoc ook genoemd, uit welken hoofde ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit eventueel toch voorkomende onjuistheden m deze uitgave. Vanzelfsprekenci houdt de uitgever zich aanbevolen voor relevante aanvullingen en correcties. In de tekst is de spelling gehanteerd zoals aangegeven in de Herziene Woordenlijst v.m de NederLuuhe T.ul ii)i)0 Omwille van de histonsche authenticiteit zijn namen en begrippen uit de Indische Archipel waar mogelijk weergegeven m de spelling die gebruikelijk was in de tijd waarop de tekst betrekking heeft. Derhalve is in de teksthoofdstukken over de penode t / m 1949 in het algemeen de oude Nederlandse spelling aangehouden en m het laatste hoofdstuk, over het hedendaagse Malang, de nieuwste Indonesische. In de bijschriften zijn beide spellingswijzen naast elkaar gebruikt, atliankelijk van het onderwerp van de desbetreffende afbeeldingen. Omslagfoto voor, met dank aan dhr J W Dieudonné. Christchurch, N i e u w Zeeland, en mevr. M . R . Aartsen-Barkmeijcr, Rotterdam' het mjuli 1947 vernielde gemeentehuis en de nog niet voltooide eerste 'tugu' (zie ook pag. 122/123) op het Coenplein, na de herovering van Malang door Nederlandse troepen tijdens de Eerste Politionele Actie. De man met het dienstnjwiel is de heer J.V.E. Barkmeijer, die medio april 1948 werd benoemd tot directeur Gemeentewerken te Malang. Onder zijn leiding werd later in 1948 het gemeentehuis herbouwd en vonden ook elders in de stad omvangnjke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en installaties plaats, zodat bij de soevereiniteitsoverdracht eind 1949 de vernielingen in het kader van de 'taktik boemi hangoes' reeds goeddeels ongedaan waren gemaakt. Omslagfoto achter, met dank aan drs. J.R. van Diessen, Purmcrend. het Malangse gemeentehuis m 1996, met links in de vijver de tweede 'tugu' uit 1953. Asia Maior Postbus H29 1440 AV Purmcrend, Nederland Tel. (31) 0299-436324 Fa\ (31) 0299-434508


MALANG Beeld van een stad

A. van Schaik

5 o bibliotheek BOUWKUNDE H H2.2.HO

ft^i^


Inhoud Oorlogsjaren, Republiek en laatste jaren onder Nederlands gezag, 1940-1949 45

Colofon 2 Inhoud 4

Oorlogsvoorbereiding en invasie 45

'Een Malangsch Fotograaf' - voorwoord 5 Koninkrijken tussen Kaw^i en Smeroe: het Malangse voor de komst van de VOC 7 De hindoerijken Snigosjii

7

S

Singosari - kadertekst 9 Modjopdhit

10

Van Koeto Bedah tot Malang, ca. 1400-1767 10 Beginnende invloed vjn de voc lo Soerop.iti, Eersteen Tweede Java.inse Successie-oorlog De voc -expeditie iijdr MjLing 11

ii

In afwachting \an de \ijand 4s De luchtaanvallen op Smgosaii 46 Japanse invasie, eindstrijd 47

Onder Japans gezag 48 D e overname van het bestuur 111 Malang 48 De eerste interneringen, veraiining. registiatic apiil-juni De krijgsgevangenen ^2 Voortgezette internering van Euiopese mannen •> ? Pogingen tot verzet <,4 Het Kode Kruis en dr Soesman •> 1" Malang als Japans militair centium 15 De Indonesiërs m Malang-Shi 5Ó Arbeidskrachten en soldaten $8 De internering 111 de'Wijk' ';8 De Indo-Euiopeanen buiten de'Wijk' 60

11J42 48

Republikeins intermezzo 61

V O C , Cultuurstelsel en planters: 1767-1914 13 Een buitenpost in de bovenlanden Regentsclhip

M.iLing

13

i?

De periode van het Cultuurstelsel, ca. 1820-1880 13 Beginnende groei, beschrijving vjii bezoekers De Mahngse koffiecultuur 16 Een stad m de wildernis 18 Migratie en ontginning ig

i^

Een stad 111 de Republiek (12 Kamp en gevangenis m de bersiap Het Goentoerkainp 64 Het kNil'-congres 6-i

62

Het Nederlandse naspel 70 Operatie 'Pioduct-Zuid' yo De doorstoot naar Malang 72 De verschroeide aarde van Malang 74 Pacificatie en verzet y-i December 1^48 - decembei 11)41) Tweede

Politionele

Actie en nasleep

81

Malang als plantersstad, 1879-1914 19 De spoorweg en de erfpachtslanden Malangs bloei ah distributiecentrum Afscheid \an Tempo Doeloe 22

21 21

Malang als Indonesische stad 85 Het tijdperk-Soekarno, 1949-1965 85

Mata Hari - kadertekst 23 Sociale en religieuze ditrerentiatic Scholen en ambtelijke instellingen

Groei zondei ontwikkeling 8-) De crisis van de jaren zestig 8y

24 25

Malang baru

Malang als zelfstandige gemeente, 1914-1941 27 Nieuwe bestuursvormen en instanties 27 De gemeente Malang, 1914-1929 27 Economische stagnatie en opkomend nationalisme Bevolkingsgroei en volkshuisvesting 29 H e r oude en het nieuwe bouwen ?; De grote uitbreidingen tot circa KJ^O ; ;

8(j

Malangs zuiderstad: Van Aloon-Aloon en omgeving tot Kotalama en Soekoen 91

28

De stadsgemeente Malang, 1929-1942 33 Het ontmkkelingsplan der gemeente Schoolstad van Oost-Java ?<)'

87

Hef nieuwe elan \aii de jaicn tachtig 88 Een modeine stad met histoiisch kaïakter

Malang - de noorderstad: Van G.G.-buurt en Rampal tot Lowokwaroe en Bergenbuurt 121 Literatuur 158

??

Henri Estourgie en Malangs 'Indische' architectuur kadertekst 36 Gezondheidszorg jj Ontspanning en sport j8 De malaise en de NSU j<)

Willem Walraven: een literaire balling in Malangkadertekst 40

Straatnamenlijst Malang: Nederlands 1940 - Indonesisch 1995 159 Legenda wijkkaarten pp. 104/105, 134/135 160


'Een Malangsch Fotograaf' - voorwoord en Keiig Po Het stadsbestuui van Malang drukte zijn waaidermg uit door Ong Kian Bie anneei U een mooie foto m handen krijgt van Making ot van hare omstreken, zal dit m vele gevallen een product zijn van een man, die in 1939 de fotografie voor m Malang geboren en getogen werd en reeds m igij aldaar een foto- het grote gedenkboek ter zaak optndt WIJ bedoelen hier den beer Ong Kian Bie, den energieken eigenaar gelegenheid van het 2S-jarig bestaan der gemeente te laten van den Fotohandel "Studio Malang" verzorgen, een opdracht die Deze loftuiging vormde in april 1941 de aanhef van een fraai geïllustreerd hem bij de jubilea 111 de jaren artikel m het speciale Malang-nummer van het Staatsspoor-bladjara Expres, dat vijftig en nadien ook onder de nieuonder de titel Een Malang'ich Forograaf aandacht besteedde aan het unieke werk we bestuurders zou toevallen Later eervan de oprichter van het toen reeds alom bekende en gewaardeerde fotografisch ateher Studio Malang, Ong Kian Bie Tussen de verschijning van dit artikel en het vol werk, in de jaren kort na de soevereiniboek dat u nu 'in handen' hebt, ligt inmiddels een bewogen tijdsspanne van bijna teitsoverdracht, onwatte ondemieer zijn bijdrage een halve eeuw, een penode van grote verandenngen die m hetzelfde nummer van aan het bekende fotoboek Tanah Air Kita Een recent hoogtepunt en de ultieme Java Expres al hun schaduw vooruitwierpen Geruchten en paniekstemnmig - Waakt erkenning voor met name zijn artistieke oeuvre was m augustus 1996 een grote hiertegen', heet het in een waarschuwing van gouvernementswege op het omslag overzichtstentoonstelling in het Erasmus Huis te Jakarta van het tijdschrift Nog geen jaar nadien was de eciste en, m historisch perspectief gezien, wellicht meest verstrekkende van deze verandenngen reeds een feit Met de andere Malangers zag Ong Kian Bie op 9 maart 1942 de intocht van de Japanse troepen in de stad, het begin van een dneeneenhalf jaar durend regime van onderdrukking, verarming, internering en militarisering, waarin echter ook de grondslag w erd gelegd voor het uiteindelijke succes van de Indonesische onafliankelijkheidsstrijd in de latere jaren veertig Na de Japanse capitulatie was Malang bijna twee jaar lang de op een na belangrijkste stad van Soekarno's Republiek hidonesie, waar tijdens het grote KNIl'-congres van eind februari 1947 de politieke koers van de jonge natie voorjaren werd vastgelegd Vijf maanden later, op 31 juli 1947, begon met de herovenng van Malang tijdens de Eerste Politionele Actie de laatste periode van Nederlands bestuui, dic uiteindelijk met meer dan een kleine tweeëneenhalf jaar zou duren Na de soevereiniteitsoverdracht verviel de stad snel tot een relatief onbeduidende provincieplaats, ver buiten de aandacht van de centrale regering in Jakarta De omwenteling van 1965 en de aansluitende vestiging van de 'Orde Baru' bracht evenwel ook hier een furie van vervolging en afrekening, die aan ten minste enkele duizenden mensen het leven moet hebben gekost Sinds het begin van de jaren tachtig ten slotte beleeft Malang nu een penode van gestage economische groei, dankzij welke de stad geleidelijk aan haar vroegere betekenis heeft kunnen herwinnen Ong Kian Bie was met alleen getuige van al deze dramatische omslagen m de jongere geschiedenis van zijn geboortestad, maar is in elk van deze tijdvakken ook De heer Ong Kian Bie, 'Malangseh totogiaaf, m 1941 De portrettoto is overgenoactief geweest als fotograaf De reusachtige fotocollectie die m de loop der decenmen uit de Java Expics, het blad dat 111 Indie 111 \ ooroorlogse jaren door de Staatsnia sinds de opnchting van Studio Malang is ontstaan uit deze werkzaamheid, vormt spoorw'cgen werd uitgegeven De andere foto toont Studio Malang, Kajoetangan 17, in de jaren vijftig Ong Kian Uic begon zijn bekende toto-atclier m 192^ op het adres een uniek beelddocument van de stad Malang over de periode \ au de jaren twinKajoetangan 5s Foto's Studio Malang tig tot in de meest recente tijd Asia Maior pnjst zich dan ook gelukkig, voor haar voorliggende uitgave Malang - Beeld van een stad gebruik te hebben kunnen maken van dit prachtige foto-archief, niet het minst vanwege de uitzonderlijke artistieke en grafische kwaliteit die Ong Kian Bie steeds in zijn werk wist te leggen Studio Malang bestaat nog altijd en tot op heden is het ook de heer Ong Kian Bie zelf die hier, nu alweer meer dan 70 jaar lang, met onvenninderd enthousiasOng Kian Bie werd geboren te Malang op i maart 1907, als tweede zoon van de Chinese handelaar Ong Khee Kiet In de opvoeding door zijn moeder en groot- me het fotowerk vemcht Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat Malang - Beeld van een sfac/ in belangnjke mate zijn beeld van Malang is geworden, sterker nog, ouders - zijn vader stierf onverwacht twee weken na Ong Kian Bie's geboorte werd hem al op jonge leeftijd een sterk gevoel voor disciphne en verantwoorde- zonder zijn welwillende medewerking en die van zijn dochter Ai Lmg Tan-Ong zou het Asia Maior nauwelijks mogelijk zijn geweest de voorliggende stadshistone lijkheid bijgebracht, dat hem in latere jaren altijd tot steun is gebleven Op 15van Malang op verantwoorde wijze geïllustreerd uit te brengen Als blijk van onze jange leeftijd moest Ong Kian Bie vanwege familie-omstandigheden zijn middeloprechte dank en bewondering, voor de indrukwekkende persoonlijkheid achter bare-schoolopleiding afbreken en in de leer gaan bij zijn oom, die op Kajoetangan dit prachtige werk evenzeer als voor zijn scheppingen, dragen wij deze boekuit55 de Eastern i'hoto Studio dreef Na het overlijden van deze oom in 1923 werd gave derhalve met genoegen op aan Ong Kian Bie, 'Malangseh Fotograaf', in het de jonge Ong de enige eigenaar van dit foto-atelici dat liij vooitzettc - latei op vertrouwen dat diens visie op zijn dierbare geboortestad bij u als lezer een zelfde Kajoetangan 17 - onder de naam Studio Malang De jaren nadien tot de Japanse inval waren voor Ong Kian Bie een tijd % an ge- waardeimg en fascinatie zal oproepen als hiervoor al bij ons, tijdens de samenstage successen en roem op zijn vakgebied Zo won hij verscheidene eerste prijzen stelling \ an Malang - Beeld \ an een stad bij belangnjke fototentoonstellingen en was zijn werk veel gevraagd door gerenommeerde Indische bladen als d'Onent. Actueel Weieldnieu\\s,Java Expres, Sm Po Asia Maior, no\einbei 1996

W

5


Een der beroemde vvachterbeelden bij de tempel van Smgosari, iyS2 Foto V E van Bekkuni-van Haastert


Koninkrijken tussen Kawi en Smeroe: het Malangse voor de komst van de VOC

R

eeds eeuwen geleden hebben zich mensen gevestigd op het wat hoger gelegen land m de bocht van de Kali Brantas, dat men later Malang is gaan noemen. Een merkwaardige naam, want het betekent 'dwars', en daarmee wordt hier niet gedoeld op een bergrug of een dam in een riviermond, zoals bij een aantal andere plaatsen in de Maleise wereld, maar op het karakter van de bewoners. Deze geuzennaam is ovengens nog geen dnehonderd jaar oud, maai daarvoor al droeg de nederzetting waarover dit boek zal gaan. een minstens zo bijzondere naam. Koeto Bedah, 'Vernielde Stad'

meer 111 dan 'een gewoon inlands plaatsje aan een groot plein', waaraan de grootsere tijden in voorgaande eeuwen toen allang niet meer waren af te zien

De hindoerijken De oudste geschreven bron die met Malang van doen heeft (de naam Malang bestond m die tijd nog niet, maar zal hienia kortheidshalve steeds gebruikt worden als aanduiding voor de streek of de nederzetting), dateert van meer dan twaalt eeuwen terug en is daarmee tevens een van de oudste over de geschiedenis van Java. Het betreft een steen met inscripties uit het jaar 760 na C h r afkomstig uit Dinojo, binnen de tegenwoordige gemeentegrens aan de weg naar Batoe De vindplaats ligt weliswaar zo'n <, km uit het hart van de huidige stad, maar met enige goede wil kan toch aangenomen worden dat hier de vroegste Malangers hebben gewoond

Deze benamingen duiden erop dat de tijd niet zonder wisseling van voor- en tegenspoed is voorbijgegaan aan die oever van de Brantas tussen Smeroe en Kawi. Hoe ver terug het gebied waar de stad zou ontstaan reeds bewoond werd, bleek wel toen bij Dinojo, m de desa Merdjosan, in de jaren dertig van deze eeuw een grote steen met diepe groeven werd gevonden, welke laatste veroorzaakt waren door stenen werktuigen die er ca 3000 jaar geleden op waren geslepen Van veel later, vermoedelijk uit de 6de of 7de eeuw van de westerse jaartelling, dateert een in dezelfde jaren bij Dinojo ontdekt gangenstelsel in de oever van de Brantas Daarin werden ondermeer overblijfselen aangetroffen die wezen op de aanwezigheid van een edelsmid, een indicatie dat toen klaarblijkelijk al sprake was van een permanent gevestigde, relatief hoog ontwikkelde samenleving.

De steen van Dinojo, die zich nu be\indt m het Nationaal Museum 111 Jakarta, spreekt over een onafliankehjk koninkrijk Kandjoeroehan en een koning Gadjajana. Deze had een tempel gebouwd ter ere van Agastja, een hindoegodheid uit de fiwa'itische cultuur van Zuid-India. Anders dan Midden-Java, waar in de 8ste eeuw overwegend het boeddhisme werd beleden, was men m het Brantasdal m meerderheid aanhanger gebleven van het hmdoe'isme Pas in de i6de eeuw zou hier uiteindelijk de oude godsdienst verdrongen worden door de islam. Volgens het voomialig hoofd van de Oudheidkundige Dienst in NederlandsIndié, dr A J Bernet Kempers, zou het kunnen zijn dat de genoemde inscriptie over de Agastjatempel doelt op de vlakbij gelegen Tjandi Badoet, even ten westen van de Bergenbuurt aan de huidige stadsrand. Deze tempel is het oudste hindoe'i'stische bouwwerk van Oost-Java; hij kwam aan het licht toen omstreeks 1850 de streken rond Malang werden ontgonnen voor de aanleg van sawa's en koffietuinen Aan het begin van deze eeuw was er evenwel met meer te zien, aldus Bernet Kempers m zijn boek over m o n u m e n t e n z o r g in Indonesië, Herstel m eigen waarde, dan 'een heuvel van afgestorte stenen en aarde, waarop enige bomen waren opgeschoten.' Pas toen 111 1923 een actieve controleur van het Binnenlands Bestuur, E W Maurenbrecher, er de aandacht van de Oudheidkundige Dienst op vestigde, werd duidelijk dat het hier om opmerkelijk oude resten ging. Het kleine tempelcomplex dateert, net als de steen van Dinojo, naar alle waarschijnlijkheid uit de 8ste eeuw, toen architectuur in steen op Java net 111 zwang was gekomen. De naam Badoet, ofvvel 'clown', zou kunnen duiden op een samenhang met de op de steen van Dmojo genoemde koning Gadjajana van Kandjoeroehan. Volgens die inscriptie droeg Gadjajana namelijk ook de naam Liswa, hetgeen m het Sanskriet eveneens 'clown' betekent.

De hoogvlakte tussen Smeroe en Kawi was dan ook geen slechte keuze als woonplaats. De bodem is vruchtbaar en het klimaat is er aantrekkelijker dan in de hete kustvlakte Dat juist rond de huidige stad Malang tussen de 6de en de 15de eeuw een aantal koninkrijken van betekenis is opgekomen, heeft echter ook te maken met de gunstige strategische ligging op een plaats waar vier rivierdalen - indertijd de enige verkeersverbindingen - samenkomen' uit het noordwesten dat van de bovenloop van de Brantas, uit het noorden de Kali Bango, uit het oosten de Kali Amprong en in zuidwaartse nchting het vervolg van de Brantasvallei. In de omgeving van het tegenwoordige Malang lagen achtereenvolgens de centra van de rijken Kandjoeroehan (3de tot 8ste eeuw), Sandjaja (8ste tot i i d e eeuw), Djanggala (11 de tot het begin van de 13de eeuw), en het bekende Singosari (13de eeuw) Weer veel later, m de 19de eeuw, toonden ook Europese bezoekers zich opgetogen over de omstandigheden die zij aantroffen in het dal van de Kali Brantas. Het klimaat was gunstig, er was water genoeg om het landschap ook 111 de droge tijd groen te houden en het gebied maakte een opmerkelijk welvarende indruk 'Hef regentschap Malang is buiten allen twijfel eene der schoonste, vruchtbaarste en merkwaardigste provinciën vanja\a Rondom \an hooge bergen, van welke de Semèroc boven alle uitsteekt, ingesloten, ;s het tevens van talrijke rivieren voorzien, die den grond altijd vochtig houden Het klimaat is er zeer gematigd en de grond heuvelachtig en overal ongemeen vruchtbaar, hetgeen wederom ten bewijze verstrekt, hoe de oude inwoners van Java. van wier verblijfplaatsen en tempels ook hiei nog zeer vele sporen worden gexonden, daartoe altijd de schoonste en vruchtbaarste landstreken hebben uitgekc^zen

Het culturele en pohtieke centrum van Ja\a lag rond de Sste en 9de eeuw nog 111 Midden-Java, waar gedurende deze periode tal van boeddhistische én hmdoe'i'stische tempels verrezen, de grootste en bekendste, de Boroboedoer en het Prambanan-complex, vindt men bij het tegenwoordige Djokjakarta. In het begin van de lode eeuw verplaatste het pohtieke zwaartepunt van Java zich evenwel oostwaarts naar het stroomgebied van de Brantas. Over de redenen voor deze ingnjpende gebeurtenis bestaat geen zekerheid; ten aanzien \ a n de mogelijke oorzaken zijn ondermeer oorlogen, epidemieën of een grote uitbarsting \ a n de Merapi genoemd. Zeker is wel dat na de veiplaatsmg van het bestuurlijke centium de hindoeïstische invloed op regeersysteem. religie en kunst 111 Java \erzwakte ten gunste van het Javaanse element

Aldus, als voorbeeld, de enthousiaste beschrijving van dr C.G C. Reinwaidt, leider van de befaamde 'Natuurkundige Commissie', in het verslag van zijn reis naar het oostelijk gedeelte van de Indische Archipel in 1821 Een goede dertig jaar later spreekt de journalist en historicus]. Hageman 111 zijn reisverslag van 1853 waarderend over de vele koffietuinen en welbevolkte dessa's ten oosten van Malang, m de richting van Wendit en verder naar Pakis Over het uitzicht vanaf de berg Boering, zuidoostelijk van de stad, raakt deze auteur in lyrische vervoering. 'De geheelc vallei \ an Malang, van het Ardjoeno- tot het Gendeng- en het Kawigebergte, ligt daar open. en het oog weidt over een paradijs. De geelgroene rijstvelden en donkergroene koflij- en boschlanden wisselen af met de boschvormige dessa 's boven wier geboointen rookwolken opstijgen. In het groen gedoken, liggen de weinig kenbare woningen der hoofdplaats, alleen te onderscheiden door witte plekken, aan den voet des heuvels.' De bekende taalkundige P P Roorda van Eysinga, sprak m dezelfde tijd over de vallei van Malang zelfs van 'het Paiadijs vanjaxa' De 'negorij' Malang zelf kon hem minder bekoren, hij zag ei niet

Zowel bij Malang aan de bovenloop \ a n de Brantas, als m Kediri en langs de benedenloop nabij Soerabaja. ontwikkelden zich in de volgende eeuwen hindoejavaanse rijken van betekenis De Brantas was een belangrijke waterweg en droeg tot ten minste halverwege de 15de eeuw de erenaam Bangawan of Bengawan: 'Heer der Wateren' Pas later is deze titel, in onze eeuw beroemd geworden door het krontjong-lied Bengawan Solo. overgegaan op de Solo-nvier. Volgens de Austrahsche histonca Van Settcn-Van der Meei werden rond Kediri en Malang na

7


Smgosari Rechtsonder het andere wachterbecld, pendant van de 'dwarapala op pag 6, linksonder de Tjandi Smgosari beide foto's zijn omstreeks 1935 gemaakt door O n g Kian Bie Rechtsboven de Tjandi Soemberawan, een I3de-eeuws boeclclhistisch heiligdom ca 7 km ten nocirdwesten van Smgosari, in 1938 gcrcstauiccrd door den Oudheidkundigen Dienst Boccicihismc en hindoe誰sme

waren m het rijk van Smgosari nauw verweven De foto linksboven toont een der c:)nbcvverktc Kah-koppcn boven de opgangen tot de Tjandi Smgosari, hun amwczigheid suggereert dit cle tempel ain het eind van de 13de eeuw toen Smgosiri p h i t s n n i k t c vooi Mocljopihit nog met geheel was voltt:>oid Fc:)to's Studio Making 2 \ , J R v m Dicsscn 2 \

de lode eeuw ook de eerste grootschalige irngatiewerken ten behoeve van de natte njstbouw aangelegd, m de oudere Middenjavaanse rijken kwamen deze nog met voor Deze rijstcultuur zou nadien steeds meer van belang worden, niet alleen in verband met de voedselvoorziening voor de plaatselijke en regionale samenlevingen, maar ook - vooral ten tijde van de latere rijken van Smgosari en Modjopahit - als basis voor een bloeiende exporteconomie

Als stichter v m de Oostjivaanse dynastie 111 algemene zin wordt beschouwd koning Siiidok, die in 929 zijn hof vestigde aan de bovenloop van de Brantas De b e kendste telg uit dit Sandjaja-rijk was Airlangga (Erlangga), die m 1020 u n de macht kwam en m zijn latere regeringspenode over een aanzienlijk deel v m

8

!


Singosan Volgens de |a\aanse kioniek P.u.ii.iton. het 'Boek der Koningen', \liichtten in^^ het begin van de n d e eeuw veel ondeidanen van de laatste koning van KediiiI uit het kernland van dit rijk naar de streek van Toemapel bij Malang De o n t e vreden s t e m m i n g o n d e r deze uitwijkelingen werd handig uitgebuit d o o r de^. plaatselijke regent Ken Angrok, die het m het geheim reeds enige tijd had voorzien op de vorstelijke troon Deze had eerdei de regent \ a n Toemapel \ e r n i o o i dI, maar de schuld op een ander weten te schuiven Door nadien de w e d u w e van de regent, Ken Dedes, te h u w e n , had hij zich vervolgens zelfde regentstitel verschaft In 1222 achtte Ken Angrok zijn aanhang ondei de ge\luciite Kcdiiiancn groot genoeg om een openlijke opstand tegen zijn leenheer te wagen Bij het beslissende treffen, m de slag bij (ïanter, leden de vorstelijke troepen een zware nedeilaag Na consolidatie \aii zijn macht het Ken Angiok als k o n m g l^adjasa een nieuwe kraton bouwen te Koetaiacija, tiat later zou worden hernoemd totj. Smgosari, 12 km noordelijk van het tegenwoordige Malang De geschiedenis van het rijk van Singosan is kort - \ o o i het einde \aii de eeuw^ werd de kraton alweer verwoest - en bloedig Radjasa werd 111 1227 al \ e r m o o i dI dooi Anoesapati, een zocin \ a n Ken Dedes, die op zijn beuit twintig jaai lateij om het leven werd gebracht d o o r zijn j o n g e r e halfbroer Tohdjaja, zoon van Radjasa en Ken Dedes, die zo 111 [248 de troon besteeg Na diens overlijden, nog m hetzelfde jaar, weid hij opgevolgd door een zoon \ a n Anoesapati, die regeerde als koning Wisjnoewardhana (i24,S-i26S) en, bi) wijze \ a n uitzondering, een natuurlijke dood zou sterven 1^ Buiten cieze lijst van moi^rden en opvolging is er ovei de eerste tientallen jaren van het rijk van Singosan weinig bekend O v e r de daden van de laatste koning. Kertanegara, is meer overgeleverd, zowel d o o r de l'ji.irMon, in de bestaande vorm daterend uit de i6de eeuw, als dooi het 111 1 ^,6s ontstane hofdicht Nagarakcnngsnu De eerste kroniek omschrijft de koning als een dionkaaid die aan zijn lusten te gronde ging, terwijl de tweede bron dezelfde Kertanegaia ziet als een heilige en asceet, vrij van alle passie N u is de N.ig.ii.ikcruganu een verheven gedicht \c5or de vorst Hajani Woeroek van Modjopahit, een nazaat van,^ Kartanegara, zodat een negatief ooi deel nauwelijks kan w 01 den \ ei wacht Mogelijk heeft het opmerkelijke verschil 111 waardering echter ook te maken,^ met een interpretatie van de riten van het toentertijd aan het Singosansche hofjbeleden taiitrische boeddhisme, waarbij het dunken \ a n alcohol en het hebben v,m seksuele gemeenschap een rol speelden Het belang van Singosan wordt met alleen bepaald dooi de wcieldlijke macht \aii het ii)k, ciat tijdens de regering van Kertanegara zijn maximale uitbreiding ^ had en toen naast grote delen van Java en Bah ook kustgebieden van het huidi,^ ge Maleisië en de oostelijke Archipel beheerste Gedurende de "koite eeuw' \ a n ^, Singosan voltrok zich een proces van vermenging van Javaanse, hindoeïstische en boeddhistische cultuurelementen, dat de Oostjavaanse hindoekuiist uiteindelijk een veel meer Javaans karakter verleende dan de oudere Middenjavaanse Voor de 13de eeuw hadden nakomelingen \aii hindoe-immigranten uit VoorIndié de hoogste klassen in de Javaanse maatschappij gedomineerd De stichter \aii het rijk VAn Singosan, Ken Angiok, stamde echtei niet af van zulke immi^ granten, wat de oorzaak zou kunnen zijn dat juist onder hem en zijn opvolgeis j^ het Javaanse element in de cultuur een voornamere plaats ging innemen Zijn ,^ opvolgers Wisjnoewardhana en Kertanegaia verzekerden zich van de steun van zowel de boeddhistische als de hindoeïstische geestelijkheid, ze erkenden de rechten van beide godsdiensten en boden de dienaren daarvan een iovaal bestaan Die steun was zeei belangrijk in een maatschappij waarin de weieldliike positie

Oost- en Midden-Java heerste Na diens dood 111 1049 weid het n]k ondei zijn twee zoons verdeeld in een westelijk vorstendom Kediii en een oostelijkei deelnjk Djanggala Het eentium van dit laatste, veel kleiner dan Kediri, moet gelegen hebben 111 de buurt van Malang, maar de precieze plaats is niet bekend Djanggala raakte halverwege de 12de eeuw ondeiw01 pen aan de Kedinsche vorst D|ojobo]o. maar m de vroege ndc" eeuw werden de lollen omgedraaid door

van de vorst in nauwe samenhang stond met de magisch-godsdienstige De drie resterende grotere tempels in de buurt van Malang, die van Singosan en, bi| Toeinpang, Tjaiidi Djago en Tjandi Kidal, tonen m hun ontwerpen de iiieuw e ontwikkeling in de Javaanse kunst Enerzijds volgde men de klassieke hindoejavaanse voorbeelden, waarin e e n v o u d en h a r m o n i e v o o r o p stonden Tegelijkertijd echter is de versiering rijker geworden en zijn de beelden en reliëfs naturalistischer van aard, beïnvloed door de oorspronkelijke Javaanse modellen In de prachtige rehëfs van Tjandi Djago, waarvan de b o u w begon in 1268 na de dood van koning Wisjnoewardhana, w o r d e n de helden bijvoorbeeld gevolgd door dienaren en clowns, figuren die doen denken aan populaire hedendaagse wajangfiguren als Semar en Petroek De grens tussen boeddhisme en hindoeisme was m het rijk van Singosan met altijd duidelijk, de Boeddha en de bodhisattva's verpersoonlijkten evenzeer het goddelijke en magische als Shiva (Qiwa) en de andcie flguien uit het h i n d o e p a n t h e o n Het was ook normaal dat de as van de k o n i n g e n werd bijgezet in zowel een hindoeïstische als een boeddhistische tempel Z o w e r d de as van Wisjnoewardhana verdeeld over twee tempels en bijgezet als Shiva bij de Tjandi Mleri m het Blitarse, en als Boeddha Amoghapasa bij Djago (of, zoals het toen nog heette, Djadjagoe) Het complex van Singosan is ooit groter geweest dan de ene torentempel die er nu n o g staat, vermoedelijk hebben er oorspronkelijk vijf g e b o u w e n gestaan Volgens het volksgeloof lag op deze plaats ook de kraton van Kertanegara Volgens deze opvatting zouden de twee bekende stenen beelden, die MO meter westelijk van de tempel staan, de wachters zijn geweest bij de aloon-aloon die de toegang tot het paleis bewaakten Veel van de beelclen van de Tjandi Djago en Tjandi Singosan, h o o g t e p u n t e n van de hindoejavaanse kunst, bevinden zich nu 111 Jakarta, Leiden, Bangkok en Berlijn Desondanks is een bezciek j.du de tempels n o g zeer de moeite waard, omwille van de architectuur 111 het algemeen en van de reliëfs Ten aanzien van de laatste m o e t e n vooral de vijf niveaus van Tjandi Djago g e n o e m d w o r d e n , met uitbeeldingen van de oudjavaanse Tantri-sagen van de Pandawa's en Koravva's, Ardjoena en Krishna (Kresna) Bij de Tjandi Singosan, waarvan de bouw werd begonnen na de dood van koning Kertanegara 111 1292, ontbreken cie versieringen op het onderste deel van de tempel, wat erop zou kunnen duiden dat de bouwers niet de tijd werd gegund het werk te voltooien Het bekende zwaitstenen beeld van Kertanegara als mediterende Boeddha, betei bekend onder de volksnaam Djoko Dolog, 'Dikke Jongen", is minder ver van Singosan terecht gekomen Het werd pas in de vonge eeuw naar Soerabaja overgebiaeht. waai het nog altijd te b e w o n d e i e n valt aan Jl J o k o d o l o g bij Taman Apsaii, het vioegere Kroesenpaik Soerabaja is 111 ieder geval een plaats waarmee Kertanegara een band had Nadat zijn vader Wisjnoewardhana al een haven m cie Brantasdelta had aangelegd, die na een opstand d o o r Kertanegara met de grond werd gelijk gemaakt, stichtte de laatste omstreeks 127^ een nederzetting tussen de Kali Mas en de Kali Pegirian, welke zou uitgioeien tot de stad Soerabaja Met de dood van Keitanegaia in 1292. v e i m o o i d dooi de opstandige regent Djajakatw ang van Kediii, eindigde het bestaan van het iijk van Singosan even gewelddadig als het 70jaar eerder was begonnen Zijn zoon Widjaja zou de hindoejavaanse hoftraciitie korte tijd later voortzetten als stichtei van het grote rijk van Modjopahit, waarvan de gelijknamige hoofdstad echter op 60 km ten zuidwesten van Soerabaja werd gesticht ver buiten het M.ilangse

Ken Angrok, 'Hij die alles omver werpt' Deze opstandige vazal van Kedin veisloeg in 1222 zijn leenheer Kertadjaja en kwam daarmee m het bezit van zowel Djanggala als Kediri O n d e r de vorstennaam Radjasa vestigde hij nadien zijn hof in Singosan, ca 12 km ten noorden van het huidige Malang Ondanks het feit dat het hof van Singosan niet aan de kust lag, speelde het rijk m de verdeie loop van de i ^de eeuw een steeds belangiijkei rol 111 de oveizeese


handel in Zuidoost-Azic. Specerijen uit de Molukken werden m toenemende mate via Oost-Java verhandeld naar westelijker streken, waarmee op langere termijn een (.onflict met de tot dan toe dominerende handelsnatie m de Archipel, het rond Palembang gecentreerde njk van Sriwidjaja (of Melajoe, zoals het in de laatste eeuw van zijn bestaan werd genoemd) onvermijdelijk werd De grote confrontatie volgde uiteindelijk in 1275 en volgende jaren onder koning Kertanegara (1268-1292), de laatste en machtigste vorst van Singosari. In het genoemde jaar landde een grote expeditionaire macht uit Singosari m het kerngebied van Melajoe m Zuidoost-Sumatra, negen jaar van strijd later erkende het oudere rijk formeel Kertanegara's opperheerschappij, die zich toen overigens ook al uitstiekte over een deel van het Maleise schiereiland, heel Oost- en Midden-Java, een gedeelte van de Soendalanden, Bah, Madoera en de Molukken. Chinese bronnen uit het laatst van de 13 de eeuw noemen Singosan dan ook met zonder reden als een der rijkste en machtigste staten m heel Azië.

1520, onder sultan Terenggono (1S21-1546), ook verantwoordelijk was voor de definitieve ondergang van Modjopahit. hi 153 i begon met de onderwerping van Soerabaja de expansie van Demak in de Oosthoek, waai ZRII m de val \an Modjopahit m 1527 een klem hindoeïstisch vorstendom, Blambangan, had weten te handhaven. Bij Terenggono's dood in 1546 was de verovering van Oost-Java echter nog altijd niet voltooid, al gold Malang met het overige Brantasdal toen inmiddels wel als Demakse bezitting en moet worden aangenomen dat de algehele islamisering van deze gebieden in volle gang was. Na 1546 verviel op zijn beurt het sultanaat van Demak tot chaos, de daarna volgende strijd om de hegemonie over Java werd eerst drie decennia later beslecht m het voordeel van een nieuw Middenjavaans njk, Mataram, dat aansluitend tot het eind van de lóde eeuw \rijwel het gehele vroegere territorium van Modjopahit op Java aan zith zou weten te onderwerpen.

Modjopahit

Van Koeto Bedah tot Malang, ca. 1400-1767

In 1289 zond de Chinese keizer Koeblai Khan een gezantschap naar Singosari, met de opdracht van Kertanegara erkenning van het keizerlijke oppergezag over Java en het daarbij behorende schattingsrecht te eisen. De üostjavaanse vorst achtte zich tegen die tijd echter sterk genoeg om deze vordering af te wijzen en durfde het volgens Chinese bronnen zelfs aan, de boodschapper met 'verminkt gelaat' terug te zenden Of het alleen ging om gezichtsverlies of een daadwerkelijk \crmmkt gelaat is niet duidelijk, maar de Khan kon een zo grove belediging vanzelfspiekend niet laten passeren. Zo kwam het begin 1293 tot een grote strafexpeditie tegen Oost-Java door een Chinese invasiemacht van ca 20.000 man, aangevoerd door een armada van bijna 1000 jonken. Deze trof evenwel met meer Kertanegara als regerend vorst aan, maar de usurpator Djajakatwang, voorheen regent van Kedin, die het jaar tevoren kans had gezien Singosari te overrompelen en zijn leenheer ter dood te brengen. Kertanegara's schoonzoon en troonopvolger Widjaja, die aanvankelijk naar Madoera was uitgeweken, had zich later m naam onderworpen aan de nieuwe heerser, maar wachtte m het geheim op een kans om zelf alsnog aan de macht te komen. Tussen hem en de binnenvallende Chinezen kwam het dan ook snel tot een bondgenootschap, dat m ruil voor Widjaja's erkenning van Koeblai Khan als opperste heerser voorzag m een gezamenlijke campagne tegen Djajakatwang en diens hoofdstad Kedin. Na de succesvolle voltooiing van deze veldtocht en installatie van Widjaja als vorst, in apnl 1293, keerde de laatste zich echter onverhoeds tegen zijn Chinese bondgenoten Onder voortdurende aanvallen van Widjaja's kleinere, maar op vertrouwd terrein opererende legerscharen moest de invasiemacht zich na enkele weken uit Kedin terugtrekken naar de havenplaats Soerabaja. Daar kwam het eind mei 1293 ten slotte tot een beslissend treffen, dat eindigde m een verpletterende nederlaag voor de Chinese partij Het jaar na zijn overwinning stichtte Widjaja, onder de vorstennaam Kertaradjasa, een nieuwe hofstad aan de benedenloop van de Braiitas, met ver van het tegenwoordige Modjokerto. Dit Modjopahit gaf zijn naam aan het laatste en tevens machtigste van de hindoejavaanse rijken, dat in de volgende eeuw ondei koning Hajam Woeroek (1350-1389) en diens befaamde rijksbestuurder Gadjah Mada het toppunt van zijn macht en aanzien beleefde. Buiten Java waren toen Sumatra, een deel van het Maleise schiereiland, Zuid-Borneo, Madoera, Bah, Baiida en de Molukken onderhorig aan Modjopahit, dat v\il zeggen in zekere mate schatplichtig en onderworpen aan door Modjopahit opgelegde handelsvoorwaarden Rechtstreekse bestuursmacht had Modjopahit evenwel alleen in Oost- en Midden-Java en de buureilanden Madoera en Bah Na de dood van Hajam Woeroek raakte het rijk in verval door opvolgmgskwesties en de daarmee gepaard gaande binnenlandse oorlogen, verwoestingen en hongersnoden. Ook de toenemende macht van een aantal inmiddels tot de islam bekeerde handelssteden langs de noordkust van Java, onder invloed van de gelijktijdige opkomst van de stad Malakka op het Maleise schiereiland, speelde een rol Deze laatstgenoemde factor leidde er m de tweede helft van de 15de eeuw toe, dat in de kustprovincies van Modjopahit vrijwel zelfstandige islamitische vorstendommen tot ontwikkeling konden komen, die het oude kernri|k uiteindelijk economisch en militair overvleugelden Als belangnjkste profileerde zich aanvankelijk het sultanaat van Demak, dat omstreeks 151 s reeds de gehele noordkust van Midden-Java beheerste en kort na

Voor Malang bleef de neergang \an het machtige Modjopahit niet zonder gevolgen Door de verlegging van de rijkshoofdstad uit Singosari naar de benedenloop van de Brantas en de steeds toenemende concentratie op de zeehandel, was Malang na de 13de eeuw wat buiten het centrum van het rijk geraakt, hoewel dit economisch waarschi]nlijk geen grote nadelige consecjuenties had De ligging in het binnenland had wel tot gevolg dat de islam er aanvankelijk minder invloed kreeg en het hindoeïsme zich relatief lang kon handhaven Volgens de plaatselijke overlevering en - summiere - Portugese verwijzingen zouden zich in de regio Malang enkele hindoe-rijkjes hebben kunnen handhaven. Het bekendste daarvan was Senggoeroeh of Soepit Oerang, dat gelegen was nabij het huidige Kepandjen Een van de heersers m het gebied was Rongga Pemiana, die bij het tegenwoordige Malang een versterking in een bocht van de Brantas bouwde, op de plaats waar later de Chinese graven bij Koetoredjo zouden komen Op het vlakke terrein ten westen van deze vesting, nu de Chinese wijk, ontwikkelde zich omstreeks 1400 een nederzetting, de eerste die met zekerheid gelocaliseerd kan worden m het centrum van de huidige stad Een aantal meditatiegrotten in de oever van de Brantas, onder de heuvel waar nu de Chinese begraafplaats is, dateert hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde periode. Dit jonge subcentrum van het ovengens tanende Modjopahit moet met het omnngende gebied omstreeks 1450 een welvarende en volknjke regio hebben gevormd, beschermd tegen invallen uit het noordelijke kustgebied door een reeks van versterkingen. De volkslegende spreekt in dit verband zelfs van een doorlopende muur van de zuidkust via de Kawi naar Porong, bij Soerabaja, en van daar via het Tenggergebergte en de Smeroe terug naar de Indische Oceaan. In werkelijkheid heeft zo'n 'Javaanse Muur' ongetwijfeld niet bestaan; er zijn in latere tijd althans geen concrete aanwijzingen voor gevonden Wel is het goed mogelijk dat o\er koitere afstanden lineaiie verdedigingswerken aangelegd waren, waarbij echter eerder aan aarden wallen en paggers gedacht moet worden dan aan duurzame stenen constructies. Hoe het ook zij, in de jaren na 1530 bleek Malang met het overige Brantasgebied met in staat effectief weerstand te bieden aan de Demakse expansie in OostJava. Uit deze penode stamt de oude naam Koeto Bedah, 'Vernielde Stad', refererend aan de uiteindelijke inname en verwoesting van Malang door Pangeran Tranggana in waarschijnlijk 1533 De onderwerping aan Demak en vooral de langdurige woelingen na sultan Trenggono's dood m 1546 luidden een periode van gestage economische achteruitgang in. Onder het latere Mataramse gezag, dat overigens nauwelijks meer dan nominaal was, raakte het gebied in de loop van de 17de eeuw mede als gevolg daarvan steeds meer ontvolkt en verwilderd.

Beginnende invloed van de l'OC Pas omstreeks 1700 kwam het Malangse weei enigszins 111 de belangstelling van de buitenwereld, vooral doordat de regio naam kreeg als schuilplaats voor rebellen. Sinds het begin van de 17de eeuw was de noordkust van Java geleidelijk aan onder invloed gekomen van de Verenigde Oostindische Compagnie, die in 1619 m Batavia haar hoofdkwartier 111 Azié had gevestigd. Gedurende de eerste tientallen jaren van de Nederlandse aanwezigheid op Java was het compagmesbeleid met gericht geweest op het veiwerven van territoriaal bezit op het eiland; vol-

10


bergachtige en lege gebied aan de bovenloop van de Brantas. werd op dit \ o o i stel met ingegaan. Soeropati begon zijn regering dus m Pasoeroean, onder de naam van Raden Adipati Wira Negara Al spoedig was zijn positie daar zo sterk dat hij de tcicto als onafhankelijk vorst kon heersen van Bangil tot Panaroekan, waaibij bloedverwanten werden benoemd tot regenten van Malang, Panaroekan en Djember In Malang was dit de Temanggoeng Wiro Mantn. Door een verstandige iiuwelijkspohtiek verstevigde hij te zelfder tijd zijn banden met het rijk van Blambangan in het uiterste oosten van Java. In 1703 overleed Amangkoerat II, waarna de VOC de successie verhinderde van de weinig compagniesgezinde troonopvolger Amangkoerat III, bijgenaamd Soenan Mas Toen Soeropati tijdens de daarop volgende Eerste Javaanse Successie-oorlog de door Batavia gepousseerde nieuwe vorst in Kartasoera, Pakoeboewono I, met wilde erkennen en de gevluchte Soenan Mas gastvnjheid verleende, was dat voor de Compagme aanleiding om de rebel in zijn thuisland oostelijk van Soerabaja met militaire middelen uit de weg te ruimen en tevens haar positie daar te versterken In oktober 1706 werd Soeropati's voornaamste sterkte Bangil veroverd. Soenan Mas gaf zich over en werd verbannen naar Ceylon Soeropati zelf vond de dood, maar het verzet was daarmee nog met gebroken In 1707 moesten voc-troepen onder commandant De Wilde nogmaals slag levei en 111 de vlakte van Sangiri bij Pasoeroean, dit keer met de zonen van Soeropati. Na een nederlaag weken deze vervolgens uit naar het ontoegankelijke bergland van Malang In 1713 kwamen de zonen van Soeropati opnieuw in opstand tegen het gezag van Mataram Hoewel de soesoehoenan deze uitbarsting m 1714 wist te bedwingen, bleef het verzet van het kustgebied tegen Mataram voortsmeulen In 1718 stond de Oosthoek weer m vuur en vlam De regent van Soerabaja bedreigde Gresik, Sidajoe en Toeban, terwijl het hindoerijk van Balambangan aanspraak maakte op Pasoeroean De ontevreden regenten van de oostelijke Mantjanegara, grof\veg het gebied tussen Malang en de latere Vorstenlanden van Solo en Djokjakarta, sloten zich bij het verzet aan, evenals twee zoons en een oom van de 111 1719 op de troon gekomen nieuwe soesoehoenan Amangkoerat IV Uiteindelijk konden de vorst en de VOC samen de opstand bedwingen en weken de rebellerende zonen uit naar het onherbergzame Malangse In 1723 eindigde deze Tweede Javaanse Successie-oorlog met de overgave van de overlevende opstandelingenleiders, die daarop eveneens werden verbannen naar Cevlon Alleen Raden Brahim, een kleinzoon van Soeropati, bleef met een kleine schare volgelingen in het Malangse rondzwerven De opeenvolgende pogingen om de streek met militaire middelen toch onder het gezag van Mataram te knjgen, hadden nadien weinig succes. In het beboste en dunbevolkte gebied wist Raden Brahim steeds onafhankelijk te blijven van zowel Mataram als van de inmiddels stevig aan de kust gevestigde voc. Door zijn huwelijk met een Bahsche prinses voelde hij zich in de rug gedekt door het grotere, net als het buureiland nog hindoeïstische rijk van Balambangan Naai verluidt zou de soesoehoenan, naar aanleiding van de voortdurende problemen met het gebied, de regent van Malang ooit een 'dwarshgger' hebben genoemd Volgens de overlevering heeft de vestiging aan de Brantas aan deze vorstelijke gemoedsuitbarsting haar naam te danken Malang betekent namelijk dwars, 111 de weg liggen

staan werd met de instelling van handelsloges of factonjen m een beperkt aantal havenplaatsen langs de Javaanse noordkust, zoals in Bantam, Japara, Seniarang en Soerabaja. Met de Mataramse heersers was men na de mislukte belegeringen van Batavia door de legers van sultan Agoeng, m 162S en 1629, tot een modus Vivendi gekomen waarbij beide partijen zich goeddeels afzijdig van eikaars aangelegenheden hielden. Tegelijkertijd echter ontwikkelde zich een toenemende wederzijdse afliankelijkheid op economisch gebied, Batavia was voor de levenng van rijst, hout en andere primaire landsprodukten geheel aangewezen op Mataram, terwijl de Mataramse overzeese handel in steeds sterkere mate onderworpen werd aan de monopoliebepalmgen van de ter zee oppermachtige Compagnie. Deze situatie veranderde drastisch toen in 1676 het bewind van de Mataramse vorst, de soesoehoenan Amangkoerat 1 (1645-1677), ernstig bedreigd werd door het optreden van een opstandige Madoerese vazal, Troenodjojo ot Taroena Djaja Een reeks klinkende overwinningen van de Madoerezen op de veel grotere legermacht van de soesoehoenan bracht Amangkoerat 1 begin 1677 onverwacht zo in het nauw, dat de vorst zich genoodzaakt zag de Compagnie 0111 militaire bijstand te verzoeken. Later in hetzelfde jaar moest de Mataramse heerser zelfs overhaast zijn hofstad Kerta ontvluchten, toen Troenodjojo's strijders ook deze innamen en plunderden. Onderweg naar veiliger compagniesgebied in West-Java kwam de bejaarde vorst bij Chenbon te overlijden; op zijn sterfbed gaf hij zijn zoon en opvolger Amangkoerat II opdracht, het bijstandsverdrag met Batavia te hernieuwen Het duurde daarna nog tot eind 1679 voor de opstand met Nederlandse hulp daadwerkehjk kon worden bedwongen en zelfs nog eenjaar langer eer de soesoehoenan, in de vanwege de 'ontwijding' van Kerta nieuw gebouwde hofstad Kartasoera, in zijn waardigheid was hersteld. Troenodjojo zelf werd in december 1679 gevangengenomen en door Amangkoerat II persoonlijk geëxecuteerd. De prijs die de Mataramse vorst voor deze genoegdoening moest betalen, was echter aanzienlijk, in ruil voor de verleende steun verkreeg de Compagnie aanzienlijke gebieden in de Preanger en overig West-Java in eigendom, evenals Semarang en ommelanden in Midden-Java. Bovendien behielden de Nederlanders alle andere Mataramse havens, ondermeer Soerabaja, voorlopig in onderpand, tot de kosten van de oorlog aan Batavia vergoed zouden zijn. In de praktijk betekende dit de instelling van volledige compagniescontrole over alle Mataramse overzeese handel en daarmee de totale economische afhankelijkheid van het Javaanse rijk. Omgekeerd werd de Compagnie algehele vnjdom van tolheffing in Mataram verleend, terwijl de Javaanse njstexport voortaan uitsluitend naar Batavia zou gaan.

Socropati; Eerste en Tweede Javaanse Successie-oorlog Deze feitelijke onderworpenheid van Mataram aan de Compagnie was in de decennia na 1680 mede aanleiding voor een lange reeks van gecompliceerde conflicten, in de loop waarvan de VOC stapsgewijs haar politieke, economische en territoriale macht over het resterende Mataramse gebied kon vestigen. De eerste fase in deze expansie, waarbij toenemend ook de Malangse regio betrokken zou raken, werd gevormd door de verwikkelingen rond het optreden van de rebellenleider Soeropati en de Eerste Javaanse Successie-oorlog Soeropati was een Bahsche slaaf te Batavia, die na zijn vnjlating in dienst was getreden van de VOC. Na een conflict met zijn meerderen was hij in 1684 gedeserteerd en had hij met een bende de Preanger onvedig gemaakt, bij gelegenheid zelfs tot in de Bataviase ommelanden Toen het later uit Batavia tot genchte tegenactie kwam, week hij met zijn volgelingen uit naar Kartasoera, waar de soesoehoenan hem hartelijk ontving. Voor de Compagnie was dit onacceptabel, zodat gouveineur-generaal Camphuis een missie onder leiding van majoor Tack naar Mataram zond om de uidevering van de rebel te vragen. Tack werd echter in 1686 te Kartasoera vermoord, waarschijnlijk met medeweten van de soesoehoenan, hetgeen tot gevolg had dat de verhouding tussen Mataram en de 'Edele Compagnie' grondig was verstoord Hoewel Batavia op dat moment met bij machte was om tegen Kartasoera op te trekken, begreep de Mataramse vorst dat Soeropati beter met aan het hof kon worden gehandhaafd Op de Baliër werd dan ook sterke aandrang uitgeoefend om uit te wijken naar een gebied dat verder weg lag van de VOC-machtscentra, namelijk de streek van Pasoeroean en Loemadjang Op doorreis daarheen toe vertoefde Soeropati een week in het gebied van Malang Hij achtte de regio zodanig strategisch gelegen en goed te verdedigen, dat hij Amangkoerat 11 voorstelde, de vorst hier te vertegenwoordigen als vazal Omdat de soesoehoenan ecjitei een kustvestigmg van groter belang achtte dan het

De voc-expeditie naar Malang Evenals in het geval van het rijk \an Modjopahit, ging de macht \an Mataram vooral verloren door interne oorlogen en opvolgingskwesties De voc bemoeide zich met van harte met de talrijke conflicten; haar commerciële belangen waren het best gediend met stabiliteit en rust op Java, vanzelfsprekend wel onder handhaving van de eerder afgedwongen monopolierechten Waar ze echter handelend optrad, gebruikte ze haar acties om de positie in het binnenland te versterken. Het Malangse werd in de eerste helft van de i8de eeuw meer en meer een toevluchtsoord voor opstandelingen tegen de vorsten van Mataram. Toen het vorstelijke gezag, ditmaal van Pakoeboewono II, m 1743 dankzij de steun van de voc opnieuw ternauwernood een opstand had overleefd, was het ook weer Malang waar de verslagen rebellen zich terugtrokken Formeel stond de streek dan wel onder het gezag van Mataram. maai 111 feite had de soesoehoenan er niets in te brengen. Aan de hulp van de Compagnie waieii \oor de soesoehoenan 111 dit geval zeer verstrekkende voonvaarden verbonden Per verdrag \ an 11 november 1743 kreeg de VOC zeggenschap over de kustlanden van Midden-Java en over alle Mataramse gebieden oostelijk van de meridiaan van Pasoeroean In dat laatste gebied was

11


evenwel tot geruime tijd nadien van werkelijk gezag geen sprake, hi de Oosthoek bestond nog altijd het rijk van Balambangan, terwijl in Loemadjang en Malang afstammelingen van Soeropati de scepter zwaaiden. In de bovenlanden van Malang hield zich bovendien nog een andere Mataramse uitwijkeling op, een pangeran Smgosari. Voor de vertegenwoordiger van de Compagnie te Pasoerocan waren dergelijke rebellen in het achterland wel lastig, maar niet echt gevaarlijk, omdat de belangen in het gebied niet groot waren. Men sprak over Malang als van een 'pestig nest.' Tot het einde van de Derde Javaanse Successie-oorlog, in 1757, hadden de Nederlanders bovendien de handen te vol in Midden-Java om zich in ernst met het achterland van Pasoeroean bezig te houden. Hoewel er af en toe rooftochten uit Malang en Ngantang plaats vonden in de Mantjanegara en in de districten Bangil en Pasoeroean, kwam het nadien ook onder de gouverneurs-generaal Mossel (1750-1761) en Van der Parra (1761-1775) aanvankelijk nog met tot een militaire expeditie naar de binnenlanden. Deze onverschilligheid verdween echter snel toen halverwege de jaren zestig de Compagnie zich in deze regio onverwacht m haar commerciĂŤle belangen geschaad zag, doordat de Britse East India Company via het hindoerijk Balambangan het opium-monopolie van de VOC bleek te kunnen ontduiken. Inmiddels was de regent van Malang, Wira Negara, bij zijn overlijden in 1763 opgevolgd door zijn jongste broer, Adipati Malajoe Koesoemo. Deze kleinzoon van Soeropati weigerde uiteraard ook het oppergezag van de VOC te erkennen. Door het steeds agressievere optreden van Balambangan kwam bovendien de rijstc-xport naar het VOCgebied in gevaar. Onder deze omstandigheden werd de Compagnie er uiteindelijk toe aangezet, alsnog tot daden over te gaan.

Vulkaanuitbarstingen worden op Java vaak gezien als een teken van hogerhand dat er belangrijke gebeurtenissen op komst zijn. Voor het jaar 1767, toen de Bromo tot een verwoestende eruptie kwam, werd deze verwachting in het Malangse volledig bewaarheid. Begin maart begonnen compagniestroepen aan de veldtocht tegen Balambangan en Loemadjang, waarvan de hoofdplaatsen in de loop van de volgende maanden werden bezet. Uit deze laatste streek werd Soeropati's nazaat Karta Negara verdreven naar de bergstreken van Malang, waar hij met een aantal volgelingen door zijn regentelijke verwanten werd opgenomen. De gezamenlijke aanwezigheid van drie opstandige charismatische leiders - Singosari, Karta Negara en Malajoe Koesomo - zou Malang nadien voor de Compagnie tot een permanente haard van onrust hebben gemaakt, reden voor Van der Parra om ten slotte zijn gouverneur van Java's Noordoostkust, Johannes Vos, te machtigen ook tegen dit laatste bolwerk van het 'Soeropatische gebroed' op te trekken. Als aanleiding diende de vaststelling dat 'vanuit het schuilnest Malang Soerabaja al enige malen was verontrust'. De wegen naar Ngantang en Soerabaja werden bezet, een detachement onder Gondelag rukte van Pasoeroean rechtstreeks naar Malang op, terwijl de hoofdmacht onder Caspar Lodewijk Troponegro om de Smeroe heen trok om de vlakte van het zuiden uit binnen te vallen. Op 2 september 1767 wonnen deze troepen onder zware verliezen de slag bij Goeboegklakah, op de zuidwesthelling van de Smeroe, en namen kort daarna Malang in. Karta Negara kwam bij deze strijd om. Na de regentijd werd in 1768 de achtervolging ingezet op Singosari en Malajoe Koesoema. De eerste werd gevangen genomen en later verbannen; Malajoe Koesoema werd na een lange jacht aan de zuidkust van Java gedood. De geschiedenis van Nederlands Malang was begonnen.

riia

(bijschrift zie p.?i,'. ; 7)


V O C , Cultuurstelsel en planters: 1767-1914

D

e Compagnie had voor de Derde Javaanse Successie-oorlog lang geaarzeld het binnenland van Midden- en Oost-Java in te trekken, maar nu ze er 111 de lange nasleep van dit grote conflict eenmaal gevestigd was geraakt, gold een van haar prioriteiten vanzelfsprekend de duuizame beveiliging van de nieuwe bezittingen. Langs de noordkust, ondermeer iii Soerabaja en Pasoeroean, verrees in de loop van de latere i8de eeuw een reeks forten en kleinere versterkingen, bedoeld ter af\veer van Europese mededingers Landinwaarts ging de aandacht vooral uit naar beveiliging van de hoofdroute van Seniarang naar het Mataramse kernland en de nieuwe hofsteden Djokjakarta en Soerakarta, waarlangs in deze periode eveneens een aantal forten en fortjes tot stand kwam

Een buitenpost in de bovenlanden Oost-Java bleet na de verovering nog lange tijd een gebied van ondergeschikt economisch belang voor de VOC Niettemin werd na de inname van Malang in 1767 besloten, ook hier een fortje te bouwen en een garnizoen van enkele tientallen soldaten te legeren. Dit fort heeft gestaan op de linkeroever van de Brantas, dichtbij de plaats waar later het Militair Hospitaal c.q. het ziekenhuis op Tjelaket is gekomen De locatie was zorgvuldig gekozen, het terrein lag iets hoger, zodat het gemakkelijk te verdedigen was en men geen problemen had met overstromingen van de Brantas De iivier vormde een natuurlijke barrière tussen de mogelijk vijandige Javaanse nederzetting en het fort, terwijl de strategische bnig over de Brantas en de kruising van de wegen naar Soerabaja en Ngantang - later zouden deze de namen Tjelaket en Orti-Oro Dowo krijgen - mimschoots binnen het bereik van het walgeschut lagen. Op dezelfde plaats werd de plaatselijke bestuurszetel van de Compagnie gevestigd, met aangrenzend woongelegenheid voor het Europese personeel Deze eerste aanleg volgde daamiee al een karaktenstiek koloniaal patroon m de stedebouw m plaats van de bestaande nederzetting als uitgangspunt te nemen, het gebied van Djodipan en Kota Lama, richtte men een geheel nieuw centrum in, nadrukkelijk gescheiden van het inheemse plaatsje De toentertijd gangbare aanduiding voor een dergelijk lokaal bestuurscentrum, loge, leefde in Malang voort m wijk- en straatnamen als Klodjen, Klocijen Lor, Klodjen Kidoel en B(e)lakang Lodji. Het open, glooiende terrein tussen de loge en de rivieroever was aangewezen als Europees kerkhof dat echter bij de bouw van het Militair Hospitaal in 1864 alweei geruimd werd Het vnjkomende puin weid toen gebruikt om het terrein vlak te maken en te verharden; de nog m goede staat verkerende zerken benutte men voor de fundamenten van het ziekenhuis. Daarmee werd helaas ook een bron van historische gegevens vernietigd, met als gevolg dat tegenwoordig over de vroegste Europese Malangers nauwelijks meer iets bekend is.

Rcj^eiitscliap Malau<^ Kort na de definitieve vestiging van het compagniesgezag in het binnenland \ an Oost-Java werd Malang met omringende regio verheven tot een der nieuwe VOC-regentschappen in de Oosthoek Als eerste regent of 'temenggoeng' werd in 1772 of 1777, de bronnen spreken elkaar tegen, een familielid van de compagniesgetrouwe regent van Soerabaja benoemd, l^eze Raden Karto Negoro vestigde zijn ambtswoning op een daartoe aangewezen terrein op de rechteroever van de Brantas, ten zuiden van wat later de Spoorstraat zou gaan heten De woonwijk die daar vervolgens ontstond, heeft later de naam Temenggoeng behouden. Voor het overige staan met betrekking tot de vcx -periode te Malang niet veel feitelijke gegevens beschikbaar Het plaatsje telde m het laatst van de i8c1e eeuw naar schatting een duizendtal inwoners, die voornamelijk woonden iii de Javaanse ncdeizetting op de rechteroever. Voor de Compagnie was het sinds de verdrijving van de rebellen een onbelangrijke buitenpost iii een dun bevolkt, economisch nog nauwelijks interessant gebied geworden, waarvooi men niet beieid was veel geld

uit te geven In de due Oosthoek-foitjes van Malang, Ngantang en Loemadjang waren bijvoorbeeld m het totaal niet meer dan 64 soldaten gelegei d Als een der eerste Nederlanders ter plaatse wordt de opperkoopman Martmus Hof&nann genoemd, wiens werkzaamheid zich aan het eind van de i8de eeuw zal hebben beperkt tot het inkopen van relatief geringe hoeveelheden tabak, koffie en mogeli]k ook ketoembar, destijds de voornaamste produkten van het gebied. Verdere ontwikkeling van het economisch potentieel werd lange tijd gehinderd door de ontoegankelijkheid van het gebied; het vervoer van goederen naar de kust. langs slechte wegen door dicht bebost, bergachtig terrein bleef tot \er 111 de 19de eeuw een moeizame onderneming Daarnaast bleek de keuze van Raden Temenggoeng Karto Negoro als inheems bestuurder spoedig weinig dienstbaar aan de compagmesbelangen, vrijwel autonoom als deze zich in deze afgelegen plaats kon opstellen. De regent stond weliswaar formeel onder gezag van de VOC-vestiging te Pasoeroean, maar van daaruit werd niet meer dan twee- of driemaal per jaar een inspectiereis naar Malang ondernomen. Een 20ste-eeuwse transcriptie van een reisverslag uit het einde der voc-penode beschnjft de ongemakkelijke tocht naar Malang als volgt: 'Wanneer men toen v<m Pasoereoean naar Makng ging, dan moesc men eerst door een grootc vlakte gaan van ruim zeven uren gaans, meerendeeh met alangalang en wilde rotten begroeid, ofschoon er hier en daar ook wel eenige djati-. gemoeti-, genetri- en sonoboomen gevonden werden. Ver\'olgens passeerde men tusschen de hooge bergen Aidjoeno en Tengger, alwaar men m een schoone vallei een groote vlakte vond en velden met rijst, djagoeng. katjangs en djarak, waaruit de inwoners hun bestaan vonden. Verder ging men langs slechte wegen, tot men naderde aan Malang, een zindelijk uitziende Inlandsche negon}, met breede straten en beplant met zeer weelderige koSeboomen, njst en andere aardvmchten. die cchtci maai alleen dienden tot voeding van den planter, zijnde door den aanwas van het volk de opbrengst nog niet zoo groot, dat de rijst aan de Oost Indische Compagnie eemg voordeel zoude kunnen aanbrengen. En dit te minder, daar de afvoer daarvan de kosten en de moeite niet zoude kunnen evenaren. (. ...) De regent van Malang, Raden Temenggoeng Karto Negoro, moest jaarlijks 8y 1/2 rijksdaalder aan 'tjatjas-gelden' opbrengen, doch hij was verschoond \an de leverantie van 10 kojangs rijst ' In 1794 werd Karto Negoro uiteindelijk ontslagen vanwege 'omeischilligheid", een term die indertijd gebruikt werd voor hoofden die met voldoende de zaken van de VOC_ behartigden Hoe weinig voordeel de Compagnie toen nog in Malang zag, bleek wel uit het teit dat het gebied vervolgens zonder vergoeding tijdelijk overgedragen werd aan de regent van Bangil. Soero Adi Widjojo De ondergang van de VOC in 1799 en de snelle staatkundige veranderingen nadien, die Malang met de overige vroegere compagniesbezittingen op Java tot i8ii achtereenvolgens onder bestuur van de Bataafsche Republiek, het Koninkrijk Holland en het Franse Keizerrijk stelden, brachten in dit gebrek aan waardenng geen noemenswaardige verandering. Gouverneur-generaal Daendels (1808-1811) hechtte althans in het laatste jaar van zijn bewind nog zo weinig waarde aan Malang, dat hij het regentschap graag aan de soesoehoehan van Solo afstond in ruil voor enkele districten aan de noordkust van Midden-Java. Door de inval van de Engelsen later in 1811 werd de overeenkomst echter nooit uitgevoerd, zodat de regent van Bangil tot het einde van het Britse tussenbewind inheems bestuurder van Malang bleef Pas bi) de restauratie van het Nederlandse bewind na 1816 werd ter plaatse opnieuw een zelfstandig regentschap ingesteld, in 1819, met als eerste bestuurder Raden Temenggoeng Notoadimngrat I.

De periode van het Cultuurstelsel, ca. 1820-1880 Gedurende een groot deel van de 19de eeuw werd de ontwikkeling van Ja\a in velerlei opzicht beheerst door het Cultuurstelsel Dit systeem, 111 1830 geĂŻntroduceeid tijdens het gouverneui-geneiaalschap \an graatj van den Bosch (1S30-

13


A cm- Ifeï^ztdl

Profrl ob (Le LinieA.B

LMMMMË -71

\ ^•r

.^L-S

1/

ï

3

LT

-a a -^

y ^1

^öe/ac/Z//y^

A_

\\

ftt

B.

ir^ •

i,

ér~\

J\

n

è-—k.

g - -L

/

/

iiP\

(hij'iL liritt zic p.ig ; 7)


i833)> was m de eerste plaats gericht op verbetering van de Nederlandse staatsfinanciën. Deze verkeerden sinds het begin van de eeuw, als gevolg van de Napoleontische tijd en nasleep, maar ook door de overname door de staat van de nagelaten schulden der VOC , aanhoudend iii slechte toestand In recente jaren was dit nog drastisch verergerd door de kosten van de Java-oorlog (iS2S-iiS3o) Het Cultuurstelsel was gebaseerd op de idee van de Kroon als hoogste eigenaar van de grond m Nedcrlands-Indië, zoals voorheen ook de VOC en het Britse intenmbewind waren uitgegaan van een dergelijk verondersteld bezitrecht. Landeigenaars waren in deze visie belastingplichtig aan de koning, waarbij de staat fungeert als innende instantie. Van de Javanen kon in het algemeen geen contante betahng worden verwacht Naar het voorbeeld van de eerdere, in aanleg feodale stelsels onder de Compagnie en de Britten, de 'verplichte leverantiën' en de Land Rent, bepaalde het Cultuurstelsel nu dat op Java de landbouwende bevolking een vijfde \ an haar grond moest afstaan voor de verbouw van exportgewassen voor het Gouvernement, waarbij ook de verzorging van deze zogenoemde gouvernementscultures ten laste kwam van de betrokken boeren In de sawagebieden was men vaak verplicht om suikerriet te \eibou\\en, terwijl m de bergachtige streken, zoals het Malangse, door Batavia vooral kolTie werd voorgeschreven. Elk grondbezittend huisgezin was verplicht een bepaald aantal koffiestruiken te planten en te verzorgen, en uiteindelijk de bessen te oogsten. Daar\'oor werd een plandoon uitbetaald, waar de belasting direct van werd ingehouden, zodat er in het algemeen te weinig overbleef om het systeem voor de planters aantiekkehjk te doen zijn Degenen die met over eigen land beschikten, dienden jaarlijks 60 dagen arbeid ter beschikking te stellen, terwijl daarnaast veelal nog allerlei andere heiendiensten konden worden gevraagd In de praktijk betekende een en ander niet zelden, dat de plattelanders onvoldoende tijd en energie overhielden om in hun eigen onderhoud te voorzien Met name tijdens de periode van de meest omvangrijke en adecjuate toepassing van het Cultuurstelsel, m de jaren veertig en vijftig van de 19de eeuw, kwam het dan ook periodiek tot grote hongersnoden, vooral in de noordelijke delen van Midden-Java Voor de Nederlandse staatskas bleek het stelsel spoedig letterlijk een gouden greep. Al in 1S31 was er een 'batig slot', terwijl tot de formele afschaffing in 1870 netto naar schatting in totaal ca. 600 miljoen gulden uit de kolonie naar Nederland vloeiden. Hoewel stnkt genomen het Cultuurstelsel als zodanig in 1819 nog met in werking was, valt er veel voor te zeggen om m het geval van Malang de periode 1819 tot 1879 als een geheel te behandelen In het eerstegenoemde jaar kreeg het Gouvernement voor het eerst m ernst aandacht voor het plaatselijke bestuui Een jaar na de hennstelhng van het regentschap vond in 1820 een uitgebreide inventarisatie plaats van bevolking, gewassen en landbouw mogelijkheden m het gebied De aanplant van koffie werd gestimuleerd en om meer invloed uit te oefenen op de dagelijkse gang van zaken te Malang, weid 111 1824 de eerste assistentresident benoemd, in de persoon van J.C. Hoffman Deze nam zijn intrek in het kantoor aan de Aloon-Aloon, die twee jaar tevoren was aangelegd als resultaat van de eerste rechtstieekse bemoeienis van gouvernementswege op het gebied van de ruimtelijke ordening

Bci^iiiiicitdc i^roci; hcschiiii'uii^cii i'aii bezoekers Batavia maakte dus pas in de jaren twintig seneus werk van een vertegenwoordiging in Malang. Hoofd van het 'plaatselijk bestuur' bleef echter de resident van Pasoeroean, waaronder Malang ressorteerde. Verder was er natuurlijk de regent, die een van de weinige stenen huizen bewoonde. Kennelijk genoot deze minder inkomsten dan zijn collega's m Bangil en Pasoeroean, want volgens de latere resident Domis hadden de regenten van die suikerstreken bij hun ambtswoning allen een fraai bewerkte pendopo, terwijl de regent in Malang het nog lang zonder zo'n representatieve traditioneel-Javaanse ontvangsthal moest doen In de halve eeuw die toen was verstreken sinds de vestiging van het Nederlandse gezag, was de hoofdnegorij van het regentschap in totaal bevolkingsaantal ruim verdubbeld. De Sucistiek van Java, in 1820 van gouvernementswege samengesteld, vemieldt voor Malang 2305 Javaanse en 22 Europese inwoners. Onder de laatsten was slechts één vertegenwoordiger van het bestuur in Batavia, een zekere heer Monnereau. Onder de overige Europeanen zullen ongetwijfeld enkele Indo-Europese nazaten van VDC-dienaren zijn geweest Er waren vier volwassen Europese vrouwen, zodat er waarschijnlijk ook vier gezinnen hebben gewoond, met daarnaast nog een vijftal vrijgezellen De vier gezinnen telden te-

zamen negen kinderen. Al met al maakte de Europese bevolking dus nog geen 1% uit van het totaal aantal inwoners Naast de Javaanse en de Europese bevolkingsgroepen woonden er dan nog vier - vermoedelijk Balische - slaven. Opvallend is dat 111 de Statistiek voor Malang geen Chinese of Arabische inwoners worden aangegeven, hoewel hier - anders dan bijvoorbeeld in de Preanger voor hen geen restricties ten aanzien van permanente vestiging golden Kennelijk was het plaatsje voor deze bevolkingsgroepen, die hun bestaan voornamelijk in de handel hadden, toen nog met interessant In de hoofdplaats van het gewest, de havenstad Pasoeroean aan de noordkust, woonden volgens dezelfde bron naast 294 Europeanen met minder dan 195 Chinezen en 457 Arabieren en andere 'Vreemde Oosterlingen' Ook Bangil kende m die jaren reeds een noemenswaardige Chinese en Arabische bevolking Met de verdubbeling van de be\olking sinds 1767 was ook de bebouwing van Malang geleidelijk aan uitgebreid, m het bijzonder naar het gebied ten westen van Temenggoengan, Kidoel Dalam geheten, dat later de Chinese Kamp zou worden. Dit deel van de stad werd naar oudjavaans gebruik aangelegd volgens een rechthoekig wegenplan Verder ontstond er vanaf de late i8de eeuw enige verspreide bebouwing langs de Tjelaketweg vanaf het lateie Militair Hospitaal, langs Kajoetangan, Klodjen Kidoel en de Temenggoenganweg Omstreeks 1822 vond een verdere uitbreiding plaats, opnieuw vooral in westelijke richting, waarbij ondermeer de Aloon-Aloon ontstond De als oudste bekend staande, op pag 17 afgebeelde plattegrond uit deze periode, 'Schetze van de Hoofd-Plaats Malang', laat zien dat toen ten westen daarvan al de kampongs Kaoeman en Kidoel Passar bestonden Opmerkelijk is dat het genoemde rechthoekige stratenplan met precies noord-zuid en oost-west gericht is, zoals 111 \eel oudere plaatsen op Java, maar naar later gebruik in de igde-eeuwse Indische stedebouw reeds is georiënteerd op de kiblat, de richting van Mekka. Waar in de 20ste eeuw de Oranjebuurt en de Bergenbuurt zouden worden gebouwd, was toen nog dicht oerbos, waarin zich ondermeer tijgers en bantengs ophielden Volgens de overlevering zou in 1830 zelfs een tijgerin haar jongen in de moskee hebben geworpen! In 1827, dus ten tijde dat in Midden-Java de Java-oorlog (i82s-i83o) woedde, werd H.J. Domis benoemd tot resident van Pasoeroean Deze erudiete gouvernementsdienaar onderscheidde zich van de grote meerderheid van zijn toenmalige ambtgenoten door een diepgaande belangstelling voor de Javaanse geschiedenis en cultuur, ondenverpen waarover hij regelmatig publiceerde Zo liet hij ondermeer nauwkeurige beschrijvingen van een aantal oudheden in Oost-Java na. terwijl het ook aan hem is te danken dat de beelden en andere antiquiteiten die in de loop der jaren m de tuin van de assistent-residentswomng te Malang waren verzameld, weer naar hun plaats van herkomst 111 Singosan werden teruggebracht Over Malang zelf schreef hij in 1829 'De hoofdplaats is aan eenc bekoorlijke nvier. de Brantas, gelegen Noordwaarts heeft men een blokhins en Pasangrahan. Een groot vierkant plein, met een weringenboom m het midden, pnjkt met de \\ oningen van den Regent, den Adsistent-Resideiit en van de Heeren Wiederhold en Hofland De Regent doet echter thans een nieuw verblijf voor hem bouwen. Zeer breede wegen doorsnijden de hoofdnegonj en daarbij behoorende kampongs, welke m de laatste jaren merkelijk verbeterd zijn, zoodat men thans met rijtuig naar Batoe kan komen, en gedeeltijk het zuidelijk Kepandiing en Gondanglegie kan bezoeken.' Uit zijn beschrijving valt op te maken, dat de betekenis van Malang sinds de reis van Remwardt m 1821 was toegenomen. Donus bencht weliswaar dat er geen arts ter plaatse was. maar spreekt ook over een opbloei van de pasar en, als noviteit, het bestaan van een Chinese Kamp Net als elders kregen ook in Malang de Chinese kamp en de pasar een locatie in eikaars onmiddellijke nabijheid Dat de komst van de eerste Chinezen naar Malang in de jaren twintig van de 19de eeuw moet hebben plaats gevonden, is des te meer plausibel, daar 1825 algemeen wordt genoemd als stichtingsdatum van de klenteng (Chinese tempel) Eng An Kiong. Deze toeloop zal met vreemd geweest zijn aan de door Domis genoemde opbloei van de pasar, maar tegelijkertijd duidt een en ander ook op de aanwezigheid van een toenemend koopkrachtige bevolking. De al aangehaalde groei van de koffiecultuur m de jaren na ca 1820 zal in dit \crband ongetwijfeld een sleutelrol hebben gespeeld. Het groeiende belang \ an Malang kwam ook tot uiting 111 de bouw van een gevangenis aan de Aloon-Aloon, 111 1829, en van een pasanggrahan, die ten noorden van het hlokhuis \eirees Zulke onderkomens voor reizende ambtenaren het het Gou\erneinent \anat de vroege )aren twintig \an de T9de eeuw o\ei heel

15


Java b o u w e n , althans in plaatsen van enige betekenis Niet-ambtenaren konden eveneens gebruik maken van deze accommodatie, zij het uitsluitend met toestemming van de assistent-resident Van de Malangse pasanggralian zijn geen afbeeldingen nagelaten; de ligging was op een hoogte aan de oever van de Brantas tegenover het fort, westelijk van de grote weg Tjelaket, waar later de Palmenlaan zou worden aangelegd Een van de gasten die m deze 'pasanggrahan Bi antes' verbleven was de bekende natuuronderzoeker dr. Franz Wilhelm Junghuhn, die in september 1844 de streek verkende. Hij beschreef het onderkomen als liggende 'op eene zacht rijzende hoogte, aan den linkeroever der kali Brantès, welke zich allengskens naar de noordzijde verhcff, op eene gelijke hoogte ligt, zuidoostwaarts, eveneem aan den linkeroever der beek, op den afyand van een boogschot daarvan verwijderd, een vierkant huis met twee verdiepingen, welks okergele kleur met zwarte streepen het reeds m de verte m het oog doet vallen; het /s niets minder dan de kaserne of Bèntèng, w eiker bezetting, bestaande uit een luitenant en twintig meestendeels mlandsche soldaten, toereikend is om de So 000 bewoner'; van dit regentschap m rust te houden. (...) Tusschen den pasanggrahan en de Bèntèng loopt de groote weg van Pasoeroean uit het noorden henedenwaarts; hij verbindt de beide oevers der kak Brantès met eene houten brug en gaat ver\'olgens zuidwaarts naar het Aloen-aloen

van Nederlandsch-Indië laat D e Chateleux iets zien van de gezagsverhoudingen m die dagen, wanneer hij beschrijft hoe hij, als met-ambtenaar, de assistent-resident, 'de almagt', toestemming moest vragen om m de pasanggrahan te overnachten 'Ik kende den heer Smith niet, had hem nimmer gezien - doch des te meci \an hem hooien spieken, en hem daaruit als een van die kleingeestige menschen leeren kennen, die, met bekrompen en beperkte denkbeelden, hun gedrag omtrent een fatsoenlijk man afmeten, met naar zijne innerlijke gehalte, maai naarde uiterlijke vormen doorhem in acht genomen \an 't geen hij als schuldig en pligtmatig ceremonieel beschouwde Over het oude compagniesfortje, intussen heiha.ildelijk veibouwd, was het oordeel van Chateleux als militair ook met mals' 'Zonderliiigei mengelmcyes \an fortifikatie en meer partikulieren bciuw had ik zelden aanschouw d Eeiiig bepaald denkbeeld \aii het een of ander ging hier. door onderhnge meensmelting, geheel en al verloren, 't Was onmogelijk telkens terug te kunnen vinden, waar de grenzen waren van versterkmgskunst en gewonen civielen bouw ' Dat een zestal jaren tevoren de 23 man sterke bezetting, onder bevel van een luitenant, voorgoed was ingetrokken, diende men dan ook eerder te betreuren vanwege het \erhes \ a n een 'gezondheidsetablissement', dan uit o\erwegingeii \ a n militaire sterkte ter plaatse.

Het dorp schijnt Junghuhn nogal te zijn bevallen Even verder spreekt hij over de Brantas, die al murmelend over vulkanische rolstencn loopt, en hij is ook vol lof over de assistent-resident Dickelman, die voor Junghuhn een pad het kappen door de dichte w o u d e n die toen nog de voet van de Smeroe bedekten. Over Malang zelf vertelt hij, dat zich aan de zuidzijde van de rivier de rijen b a m b o e hutten van deze desa uitstrekken, 'verholen onder het bladerengewelf van Kokospalmen en \an andere vruchtboomen, worden slechts eenige weinige Eiiropesche, van steen gebouwde woningen (ééne verdieping hebbende) tusschen dezelven aangetroffen.' Zuidwaarts lag dan 'het Aloen-alcyen, hetwelk men als het eigenlijke middenpunt van Malang mag beschouwen. Want nevens deze plaats bevinden zich de woningen van den Assistent-Resident (aan de zuidzijde) en die van den Regent (aan de oostzijde), terwijl de kleinere Javasche en Europesche woningen, m de nabijheid van deze laatste, het digst bij elkander staan Al w andelende bereikt men deze plaats, van den pasanggrahan, m een halfuur.'

De Malaiic^sc kofficciilttiiir Economisch lag het zwaartepunt 111 de eeiste decennia \ a n de 19de eeuw nog 111 de kustdistricten, alle dertien suikeimolens van de residentie Pasoeroean bijvoorbeeld stonden in 1820 in de regentschappen Pasoeroean en Bangil, terwijl ook het merendeel van de kotfieproduktie 111 de residentie uit deze twee regentschappen afkomstig was. In Malang bleef de landbouw nog lang van gennge betekenis Het overgrote deel van de gronden was aanvankelijk met bebouwd; alleen m het district van de stad Malang was meer dan de helft van het land in cultuur gebracht De overige bleven tot ver in de eeuw goeddeels met bos bedekt, met alleen op de lagere berghellingen een enkele aanplant. Aanzienlijke verbetering, ten opzichte van de situatie m de latere compagniestijd, kwam er kort na 1800 wel in de toestand van de wegen m en naar het Malangse Volgens Reinwardt, die het gebied in 1821 bezocht, was de weg 'zeei goed en geheel en al bestraat met de roode gebakken steenen, afkomstig van den verbazend grc:)citen ouden ringnniut, die eertijds om de cnide stad getrokken was, en van de oude tempels en gebouwen.' O o k de wegen en straten in de negorij zelf waren naar Remwardts waarneming al verhard, terwijl hij voorts o p merkt dat '111 Malang over 't algemeen veel welvaart heerscht, hetgeen thans niet wemig vermeerderd wordt door de vrije kuituur van de koffij, en de hooge prijzen van dit produkt Het regentschap le\eit thans jaarlijks circa jo.ooo pikoels aan koffij, en deze hoeveelheid zal, mdien de omstandigheden zoo gunstig blijven, zeker nog toenemen. De bevolking js om deze reden m de laatste driejaren zeer toegenomen; uit de aangrenzende Vorstenlanden zijn vele ingezetenen naar Malang overgekomen. Er ligt voorts een garnizoen, 111 een hlokhuis, dat op eenigen afstand van de plaats op eene hoogte gebouwd is

Het belangnjkste doel van Junghuhns bezoek aan het Malangse was het beklimmen van de Smeroe, een onderneming die hij ovengens niet als eerste Europeaan volbracht Enkele ondernemende en kennelijk in het land geïnteresseerde besmursambtenaren, de resident van Pasoeroean Van Nes en zijn controleur Dickelmans (de naam werd door Junghuhn gespeld als Dickelman), waren hem m 1836 al voor geweest Toch werd de beklimming voor Junghuhn bepaald een memorabele aangelegenheid, aangekomen op de top van de vulkaan, werd hij op de 27ste september 1844 overvallen door een reeks empties, waarvan hij in zijn Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java, dat m i8s4 verscheen, een plastische beschrijving geeft. Later, omstreeks het midden 19de eeuw, maakte Malang intussen ook op de meeste andere bezoekers een plezierige indruk. Volgens de beschnjving in Fragmenten eener Reis over Java van dr. P Bleeker, geneeskundige, statisticus en secretaris van het Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia, was Malang in 1849 'een hef stadje met breede straten en nette mlandsche woningen Behalve Javanen, Madurezen en Maleijers wonen er eenige tientallen Europeanen, ruim JOG Chinezen en eenige Arabieren. ( .) Het residentiehuis, de regentswoning, eene moskee en het gevangenhuis liggen allen aan de paseiban. De huizen ( ) der Chinezen staan meest allen bij elkander. Aan de noordelijken ingang der stad hggen een nette passangrahan en een blokhms. Het blokhms bestrijkt de brug over de Brantas (...).' Ah enige jaren later de predikant dr. S A Buddmgh de streek b e reist in het kader van een inspectiereis met betrekking tot de kerken en het schoolwezen in Nederlands-Indië, spreekt deze niet slechts van een 'nette", maar zelfs van een 'uitmuntende passangrahan'.

Het groeiende belang van het regentschap Malang na ca. 1820 was sterk verbonden met de opbloei van de koffiecultuur Uit een verslag van de resident Domis blijkt dat de koffieproduktie in 1830, dus nog geen tien jaar na R e m wardts waarnemingen ter zake, bijna was verdubbeld tot ongeveer 57 000 pikols, dat wil zeggen zo'n 3520 ton Het plaatsje Malang kreeg snel meer betekenis als centrum van het nieuwe koftiegebied 111 de bergen, vooral toen vanaf 1830 onder het Cultuurstelsel ook gouvernementstuinen 111 het Malangse werden aangelegd Deze kwamen voornamelijk tot stand door ontginning van tot dan toe ongebruikte boslanden m de wijdere omgeving Zowel de ontginmngs- en plantwerkzaamheden als de verzorging van de kotfiestruiken nadien waren verplichtingen die in het kader van het Cultuurstelsel onbetaald, dus 111 herendienst, of hooguit nominaal vergoed, door de bevolking van de omringende desa's dienden te worden nagekomen. De invoering van en controle op het stelsel bracht een omvangrijke organisatie en administratie met zich mee, met als consequentie een gestage uitbreiding van het ambtelijke apparaat. Een zelfde stimulans voor Malangs centrumfunctie ging na 1830 uit van de noodzaak tot vestiging van faciliteiten voor de opslag, voorbewerking en verpakking van de koffie, m gouvernements kotfiepakhuizen, en het \ ervoer naar de afvoerhaven Pasoeroean

Minder onder de indruk van de pasanggrahan toonde zich in 1853 de kapitein der artiUene P de Chateleux. De gouvemementsherberg was dan wel zeer schoon op een hoogte gelegen, van waar men een fraai vergezicht had over Malang en het omliggende terrein, maar ook geïsoleerd, slecht onderhouden en maar 'schaarsch' van gras en onkruid gezuiverd, zodat slangen gemakkelijk konden binnendringen - tot zijn schrik vond hij bij het ontwaken op de stenen vloer een giftig exemplaar N u was zijn oordeel wellicht beïnvloed door zijn weinig aimabele gevoelens tegenover de assistent-resident, Wj von Schmidt In zijn reisverslag 111 het Tijdschrift

16


{^:i>^^/Lx,aL^va^^

=5£=

J^^,^£^^Z^^^'t^

=^=

Bij dit alles bleef er evenwel een belangrijk verschil met de koffieeultuur elders op Java In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Preanger, waar reeds in de 18de eeuw op vrij aanzienlijke schaal door de VOC koffietuinen waren aangelegd, w erd de meeste koffie iii het Malangse ook na 1830 met op de gouvernementsplantages verbouwd, maar door de bevolking zelf op haar erven, langs de wegen en vooral in de bossen Daar werden de struikjes geplant op kleine open plekken, waarna men ze verder tot de oogst goeddeels aan de natuur overliet Voor de Javaanse boeren was deze werkwijze, vanwege het arbeidsextensieve karakter, zeer voordelig Weliswaar was de opbrengst aan 'bevolkmgskotfie' per struik niet optimaal, maar doorgaans wel ruim voldoende om zowel te voldoen aan de leverantieverplichtingcn in het kader van het Cultuurstelsel alsook een bescheiden extra-inkonien te genereren Veel reizigers berichtten met betrekking tot land en bevolking van het regentschap Malang dan ook over een zekere welstand Zo looft Junghuhn halverwege de jaren veeitig de brede, goed onderhouden weg vanuit Malang naar het oosten en de bloeiende koffieteelt in het gewest Tevens meldt hij dat de bevolking van Malang mmdcr arm is en in betere gezondheid verkeert dan elders - ze is bijvoorbeeld met algemeen verslaafd aan opium - en bovendien een 'zedelijker' indruk maakt dan die van Kedin En wat 111 1849 volgens de al eerder aangehaalde Bleeker op de weg van Lawang naar

PAg 12 het'Etablissement Militaire te Malang het kleine vcx-fort of blokhuis dat kort na 1767 op de linkeroever van de Brantas werd opgericht De tekening dateert vermoedelijk uit het laatst van de compagniestijd of de eerste jaren van de 19de eeuw Pag 14 Het blokhuis te Malang m 182s, het fort had in die tijd al veel van zijn militaire betekenis verloren Bo\en De oudste kaart van Milaiig datccit uit de vroege jaren twintig van de 19de eeuw Het in hoofdzaak rechthoekige stratenpatroon in het centrum was toen reeds aanwezig Van de Aloon-Aloon, aangelegd m 1822, begon een weg noordwaarts naar Pasoeroean, waann het tracé van Kajoetangan en Tjelaket is te herkennen Het fort lag op de gearceerde heuvel, bij belangnjke brug over de Brantas Foto's ARA

djt over h,ijr, over han. \elden. dessj's en bewoners is verspreid, en de uitmuntende rijweg met frjjije stationsgebouwen en voortrefiebjke paarden ' O o k de bekende geograaf P J Veth maakt m de jaren zestig melding van een opvallende welvaart onder de bewoners van het gewest Toen ten slotte m 1870 met het aannemen van de Agrarische Wetten van minister De Waal de penode van het Cultuurstelsel fomieel werd afgesloten, b e tekende dit in de praktijk van de koffieteelt aanvankelijk dan ook geen ingnjpende verandenng in het zuiden van de residentie Pasoeroean, waar Malang de hoofdplaats was Bovendien werd de gouvemements-kofEecultuur nadien slechts heel gelcideli]k aan, over een penode van meer dan 30 jaar, daadwerkelijk ontmanteld

Malang 'nog tot het JJiiirciumc dezer streek /w/rfi.i.igr is het VV.HS van \^elva,iit,

17


De grote verandenngen op het platteland in Oost-Java en elders werden pas merkbaar aan het eind van de jaren zeventig, toen particuliere ondernemingen land in erfpacht verwierven en daarop koffie gingen verbouwen. Voor Malang was het omslagpunt 1879, toen de eerste ondernemingen hun concessies in ontginning namen en tevens een nieuwe levensader voor Malang tot stand kwam, in de vonn van de spoorverbinding met Soerabaja

Het jaar 1854 kan gelden als een mijlpaal in de ontwikkeling van het sociale leven der Malangse Europeanen' de eerste 'soos' werd opgericht Dit was vooral een gevolg van de voortdurende aanwezigheid \an militairen, ook nadat in 1847 het oude fort van de militaire sterkte was afgevoerd. Malang ging nameli)k steeds meer dienen als herstellingsoord voor militairen die in het hete Soerabaja ziek waren geworden. Daartoe werd aanvankelijk het bestaande, verouderde blokhuis tot een 'convalescentenhuls' ingericht, dat volgens Veth m de jaren zestig 'drie lijders van de eerste en 41 van de tweede klasse kon opnemen', 111 1864 werd het vervangen door het Militair Hospitaal, later het ziekenhuis Tjelaket. Bij afw ezigheid van particulieren die konden optreden als uitbater van een café-restaulant, leidde dit uiteindelijk m het genoemde jaar tot de vorming van een eigen officierssociëteit, die onder de naam Insulinde werd gevestigd in een gebouw op de hoek van Klodjen Kidoel en de latere Spoorstraat Een burgersociëteit bestond er aanvankelijk met, maar spoedig waren ook veel niet-militairen lid van Insulinde. Een ruzie was de oorzaak dat de burgers later gedurende enige jaren hun eigen weg gingen en een gebouw huurden aan het begin van Kajoetangan. Pas m 1896 zou men weer een gemeenschappelijke soos oprichten op de hoek van de AloonAloon, waaraan de naam Concordia werd gegeven

Een stad iti de wHderiiis Bij Junghuns hier\'oor aangehaalde lofrede en soortgelijke benchten over de toenemende betekenis van Malang onder het Cultuurstelsel is het nuttig, de ware proporties niet uit het oog te verhezen. In 1848 was de koffieproduktie in het regentschap gestegen tot een totaal van 95.000 pikol, bijna een verdubbehng m twintig jaar Tegelijkertijd echter vermeldt de reeds genoemde Hageman dat het zuidelijke deel omstreeks dezelfde tijd nog niet eens permanent bewoond was. Men vond daar geen dorpen, maar een vorm van landbouw waarbij de landbouwers met hun gezinnen om de paar jaar, wanneer hun provisonsche akkertjes weer uitgeput waren, verhuisden naar een nieuwe ontginning 111 het oerbos, de zogenaamde ladangbouw. De bevolking van het distnct Kota Malang, dus de stad zelf en enkele desa's ten westen daarvan, was volgens Bleeker in 1849 aangegroeid tot een 10.000 inwoners Het aantal Europeanen bedroeg evenwel met meer dan 66; Roorda van Eysinga achtte Malang in dit verband te ver afgelegen voor Europeanen, 'dic vele behoeften hebben'. Ovengens waren er in Nederlands-Indië tot in het midden van de 19de eeuw m het algemeen weinig Europese particuheren. Malang vormde hierop geen uitzondering; de Europese bevolking bestond uit een handvol ambtenaren en IndoEuropese nakomelingen van hun voorgangers. Opvallend is verder dat m 1849 ook al ruim 2000 Madoerezen in het district Malang woonden, klaarblijkelijk was toen niet alleen meer sprake van natuurlijke bevolkingsgroei en land-stad-migratie uit de directe, Javaanse ommelanden, maar ook van vestiging uit regio's op grotere afstand. Dit wordt bevestigd door de relatief sterke toename bij de bevolkingsgroep van de Chinezen en de overige 'Vreemde Oosterlingen', tot respectievelijk 364 en 99 zielen. Twee decennia later, in 1867, was Malangs inwonertal bijna verdubbeld tot 18.397. De Chinese bevolkingsgroep in de stad telde inmiddels 682 leden, terwijl zich ook m andere, landelijke districten van het regentschap enkele tientallen Chinezen hadden gevestigd. De Arabieren en andere 'Vreemde Oosterlingen" volgden een vergelijkbaar vestigingspatroon; in de omgeving van Malang waren 111 de tussenliggende jaren immen vele 'welbevolkte dessa's en kofEjtuinen' ontstaan, die voor een tokohouder interessant genoeg waren als afzetgebied. Procentueel de grootste toename deed zich in de jaren vijftig en zestig echter bij de Europeanen voor, namelijk van 66 in 1849 tot 157 in 1867, terwijl er in dat laatste jaar ook al enkele tientallen woonden in de vlakke distneten ten zuiden van het stadje Er zijn meer aanwijzingen dat het Europese element te Malang na het midden van de 19de eeuw snel belangrijker werd. Volgens het al eerder aangehaalde reisverslag van Buddingh stond er m het midden van de jaren vijftig een schoollokaal aan de Aloon-Aloon. Of dit reeds een volwaardige gouvernementsschool was, valt niet met zekerheid te zeggen; in het daarop volgende decennium was er in ieder geval wel een officiële lagere school gevestigd, zoals in 1869 door Veth werd gemeld. Hoewel het lort geen rol meer speelde ter verdediging van de Nederlandse nederzetting, ontwikkelde Malang zich door haar strategische ligging (en een aangenaam klimaat) tot een garnizoensplaatsje, waar onderdelen der infanterie en genie, en later tevens cavalerie werden gelegerd. Ook de kerk ontdekte Malang in de jaren vijftig In i860 was door de protestants-christelijke gemeente zoveel geld bijeen gebracht, dat met de bouw van een kerk aan de Aloon-Aloon kon worden begonnen Dit was nog een eenvoudig gebouwtje zonder toren, op de plaats waar de huidige kerk zich bevindt Daarnaast verkreeg in 1856 de zendeling Harthoom toestemming van het gouvernement om zich in Malang te vestigen. Harthoom verbleef gewoonlijk slechts enkele maanden per jaar in de stad; de ovenge tijd bracht hij door in de plaatsen Djengri, Ngingit, Sikdokare en Ngantang, om het evangehe zoveel mogelijk m het regentschap te verspreiden Zijn jaarverslag over 1856 maakt melding van een toename van 45 ('Inlandsche', dus Javaanse) christenen, waarmee het totaal aantal in het Malangse in dat jaar op 224 was gekomen

Ruimtelijk gezien was de groei van de plaats tot het laatst van de periode onder het Cultuurstelsel met spectaculair Een kaart van de residentie Pasoeroean uit 1858 laat zien dat de kaïnpongs Boermg, 'Tjilakat', Betek en Dinojo toen nog ver buiten de stadsgrenzen lagen, terwijl Hageman enkele jaren eerder meldde dat de huizen van de negonj nauwelijks tussen het groen te onderscheiden waren, de geograaf Veth sprak over met meer dan een 'gewoon inlandsch plaatsje'. De assistent-resident was er tevens notaris en vendumeester; tot de overige notabele Europeanen behoorden de commies en een 'zoutverkooppakhuismeester'. Kajoetangan, in latere jaren Malangs winkelstraat bij uitstek, was nauwelijks meer dan een landweg met wat verspreide bebouwing Voor de dagelijks inkopen ging men naar de grote pasar, die toen nog schuil ging onder imposante wanngins Niettemin begonnen de eerste tekenen van de grote veranderingen in de latere 19de eeuw zich aan te dienen. Zo kwam bijvoorbeeld in 1869 weer een stukje van de moderne wereld naar Malang, een fotostudio van de befaamde fimia Woodbury' & Page, die ook al filialen had 111 Batavia en Soerabaja. Helaas zijn 111 de Nederlandse archieven geen W&P-opnamen van Malang uit deze periode nagelaten Vanaf 1855 is over de leden van de Europese bevolkingsgroep wat meer bekend, m dat jaar werd er namelijk een nieuw kerkhof in gebruik genomen, fraai gelegen m een lus van de Brantas ten noorden van wat later de Speelmanstraat zou heten. Van du Brantas-kerkhof zijn 37 namen van ter aarde bestelden nagelaten, met in sommige gevallen aanvullende gegevens omtrent hun levensloop en doodsoorzaak. Zoals reeds aangeduid, werd in 1864 tijdens de bouw van het Militair Hospitaal de oude compagniesbegraafplaats geruimd, waarmee een belangrijke bron van gegevens met betrekking tot de eerste Europese bewoners van Malang verloren ging Als eerste werd hier begraven Ernst Reek, 'in leven gepensioeneerd kapitein der Infanterie, overleden den 28en October i8ss'. De laatste, als een der tallozen die in die jaren van ontoereikende medische zorg en ontbrekend besef van hygiëne en adequate voeding in de tropen al in hun kindertijd te gronde gingen aan malaria, cholera, dysenterie en andere ziekten, was de nog piepjonge Dina Bergsma, geboren op 5 mei 1873 en gestorven op de 6de januari IH74 Onder de graven was verder dat van de 22-jange GuilLiume Louis Baud, zoon van de bekende gouverneur-generaal (1833-18^6) en latere minister van koloniën, J.C. Baud. Voor het ovenge blijkt uit de dodenlijst van het kerkhof aan de Brantas, dat Malang toentertijd nog een 'nieuwe' vestigingsplaats was voor de Nederlanders, van wie de meesten na verloop van hun diensttijd het stadje weer verheten. Geen van de mensen van wie een geboorteplaats op de zerk werd vermeld, was geboren m Malang zelf Een aantal kwam uit Nederland, maar de meerderheid was van Java, met slechts een enkeling uit de buitengewesten; een zekere Phihp Branwel Brade had in Calcutta het levenslicht aanschouwd. Pas ruim na het midden van de 19de eeuw vestigden zich enkele Europese families bhjvend in Malang De gestage groei van de Europese bevolking nadien maakte, dat een twintig jaar na de opening alweer een nieuwe begraafplaats ingericht moest worden, op een runner terrein m Klodjen Lor. Het kleine kerkhof aan de Brantas werd geruimd in 1921, toen de wijk rond het Coenplein werd aangelegd en de grond langs de verbindingsweg naar de nieuwe buurt, de Speelmanstraat, door de snelle waardestijging eveneens interessant voor projectontwikkeling werd

18


plaatse, de pasar groeide, en de met die activiteiten \erbonden werkgelegenheid trok weer meer Javaanse en Madoerese migranten Tekenend voor de toename van bevolking en welvaart was in deze jaren de grootse nieuwbouw, in 1875, van de Djamek-moskee aan de Aloon-Aloon Een zelfde betekenis kan men hechten aan het feit dat tussen 1845 en 1875 het Chinese bevolkingsdeel te Malang met gemiddeld 4,9% per jaar toenam, anderhalf maal zo snel als in Soerabaja. Dat het daarbij vooral om toeloop van elders ging, blijkt uit de omstandigheid dat het aantal mannen onder hen dat der vrouwen ver overtrof, hetzelfde gold ovengens voor de Europeanen en hoogstwaarschijnlijk ook bij de andere nieuwe groep migranten, de Arabieren In totaal was aan het eind der jaren zeventig in Malang elk der etnisch-juridisch onderscheiden bevolkingsgroepen reeds zodanig m omvang toegenomen, dat op bestuurbjk niveau toen naast de assistent-resident, A van der Gon Netschcr, en de regent. Raden Adipati Ario Notodiningrat, ook de aanstelling van een 'luitenant der Chineezen', Kwee Sioe Ing, en een 'hoofd der Arabieren en Mooren', Sech Awad bin Oemas Aldjabrie, noodzakelijk werd bevonden.

De naamlijsten van degenen die vanaf 1874 te ruste zijn gelegd op de begraafplaats te Klodjen Lor maken duidelijk, dat tegen het einde van de eeuw in verscheidene Europese famihes reeds sprake moet zijn geweest van ten minste twee generaties Malangers: Crawford, Eschauzier, Van Helden, Harsteen, Albag, Jahn, Pfaff en Lapidoth. Deze 'blijvers", later in meerderheid particulieren met eigen ondernemingen, vormden een toenemend belangrijk element in het Europese leven in Malang Met bijvoorbeeld het onderwijzend personeel - de dodenlijst van Klodjen Lor vermeldt als eerste hoofdonderwijzer ccn K.G Wijnen uit Becsd, die in 1874 op 30-jange leeftijd te Malang stierf- vertegenwoordigden zij een nieuw type inwoner, dat in veel opzichten nogal afweek van de vanouds dominerende 'kaste' van bestuursambtenaren en militairen

M{i^ratie cii oii{qiiiiiiiig De jaren na 1870 markeerden voor regentschap en hoofdplaats Malang het begin van een toenemend snelle bevolkingsgroei. Deels was deze te danken aan de gunstige effecten van de massale koepokinentingen die vanaf halverwege de eeuw van gouvcrncmenstwege onder de Javaanse bevolking waren uitgevoerd, maar van groter belang was m dit verband de aanwas door migratie van elders De al genoemde vestiging van Madoerezen en Chinezen kort voor het midden van de eeuw bleek de voorhoede van een veel massalere toeloop tussen 1855 en 1885, in het bijzonder gedurende het laatste decennium 111 deze periode. Een cruciale factor in deze ontwikkeling was dat het toenemend gebruik van vrije arbeid m de jaren 60 het Gouvernement er toe bracht het verkeer van personen en het ontginnen van ongecultiveerd gouvernementsland niet meer tegen te gaan. Veel plattelanders 111 de dicht bevolkte delen van Midden- en Oost-Java maakten hiervan gebruik om zich te vestigen m gebieden waar nog land in overvloed was Pasoeroean werd nadien de residentie met de grootste bevolkingstoename, daarbinnen was het regentschap Malang, met zijn uitgestrekte areaal aan vruchtbare bodems van vulkanische oorsprong, de regio die de meeste migranten opnam Zo meldde de resident van Pasoeroean Van Spall in 1870 aan de gouverneuigeneraal, dat sinds i860 in zijn gezagsgebied, en dan met name in het gebied van Malang, tienduizenden hectaren grond waren ontgonnen. In het voorafgaande jaar waren alleen al in 'de woeste en onbebouwde streeken in het Zuidelijk gedeelte van Malang' 58 waterwerken aangelegd om het land onder cultuur te brengen en produktief te maken 'Hierdoor zal numschoof; de gelegenheid worden gegeven tot nieuwe nederzettingen, tevens van zwcr\'enden en niet gegoede landbouwers van naburige diUncten, doch vooral van Maduiczen. die in dn gewest meer dan m het land hunner geboorte een runner en hctci middel \aii be'<taaii schijnen te kunnen vinden.' Deze migratie was het Gouvernement bepaald niet onwelgevallig, met name gezien het steeds weer terugkerende probleem van gebrek aan arbeiders bij de koffiepluk De nieuwkomers vestigden zich deels op de vlakte bij Kepandjen, ten zuiden van de stad, maar ook op oude, inmiddels verlaten plantages op de lagere vulkaanhellmgen 111 de wijde omtrek, waar zij zich met hoefden te wagen aan een moeizame ontginning van het oerbos. De inwoners van deze nieuwe nederzettingen konden zich in het oogstseizoen een inkomen verwerven als plukker op de gouvernements-koffieplantages die in de jaren zestig nog in gebruik werden genomen Daarnaast plantten zij voor eigen rekening massaal koffiestruiken bij het dorp ot m het bos In het Malangse werd de bevolkingskoffiebouw spoedig zo populair, dat m 187 s het totaal aantal volwassen bomen onder deze cultuur reeds werd geschat op ca. i s miljoen, tegen slechts 2 miljoen in de gouvernementstumen Deze snelle demografische en economische groei betekende een krachtige stimulans vooi de bestaande plaatsjes in het Malangse buitengebied In Lawang en Smgosari kwamen aanzienlijke regionale pasars tot ontwikkeling, die wekelijks door duizenden plattelandeis en handelaren werden bezocht, ondanks het feit dat volgens de genoemde resident Van Spall 'de loodsen dezer marktplaatsen m zeer bouwvalhgen toestand verkeeren, ja zelfs zijn er die behooren te worden afgebroken om ongelukken door instorting als anderszins te voorkomen.' Malang zelf profiteerde eveneens van de toenemende bevolking m de ommelanden en van de bloeiende koffiecultuur. De koffie kwam m die jaren vooral van de hellingen van de Smeroe en de Kawi, uit de districten Pakis, Penanggoengan en Ngantang. Als afvoerhaven fungeerde inmiddels niet meer Pasoeroean, maar het snel opkomende Soerabaja, zodat Malang in vergelijking met de oude situatie een veel strategischer positie 111 de door\-oerhandcl kreeg Opkopers vestigden zich tei

Malang als plantersstad, 1879-1914 In 1869 werd het Suczkanaal geopend, waarmee de scheepvaartroute tussen Indië en Europa belangrijk werd bekort, en in het daarop volgende jaar werd in Den Haag, door de goedkeuring in de Tweede Kamer van de Agrarische Wet en de Suikerwet van minister De Waal, eindelijk besloten tot - voorlopig gedeeltelijke - afschaffing van het Cultuurstelsel. Deze laatste gebeurtenis betekende in pnncipe het einde van de rol van de overheid als rechtstreekse exploitante van Nederlands-Indië, zij het dat het Gouvernement pas vanaf 1879 daadwerkelijk zou beginnen zich uit de suiker- en de koffiecultuur terug te trekken Tegelijkertijd werd de mogelijkheid geopend tot uitgifte van land 111 erfpacht aan particuhere ondernemingen De resultaten van de nieuwe, liberale koloniale politiek waren aanvankelijk spectaculair. Conform de verwachting liep de jaarlijkse exportwaarde van gouvernementsprodukten geleidelijk aan terug, van ƒ 47 miljoen in 1870 tot ƒ 41 miljoen in 1875, maar in dezelfde periode steeg die van de particuhere ondernemingen van ƒ 61 miljoen naar liefst ƒ131 miljoen Gedurende het daarop volgende decennium bleef de groei van de particuhere sector echter ver achter bij de hooggespannen verwachtingen; in totaal groeide de ondernemingsexport tussen 1875 en 1885 tot slechts ƒ 169 miljoen Dit werd deels veroorzaakt door de serehziekte m het suikerriet, die tijdelijk een dramatische teruggang in de produktie tot gevolg had. Van grotere invloed was evenwel de internationale agrarische depiessie in de jaren tachtig, die de prijzen voor landbouwprodukten op de wereldmarkt deed kelderen en daarmee ook de jonge ondernemingscultures in Indië bijzonder hard trot. Een bijkomend probleem waarmee de Indische ondernemers 111 deze piomersjaren steeds weer te kampen hadden, in het Malangse evenzeer als elders op Java, was de gebrekkige infrastructuur Voor het verzenden van berichten was er voor particulieren in het Malangse sinds 1856 de telegraaf en vanaf 1866 een geregelde postdienst, maar de telefoon deed zijn intrede in Indië - op zeer bescheiden schaal - pas 111 1882. De grootste en hardnekkigste moeilijkheden deden zich voor bij het goederentransport van en naar het binnenland. Wegen, voor zover al aanwezig, waren doorgaans met of slechts provisorisch verhard, Daendels' befaamde Groote Postweg was m dit \eiband van weinig belang, aangezien deze over de lengte van het eiland liep, grotendeels langs of evenwijdig aan de kust, en derhalve slechts plaatselijk bruikbaar was voor de afvoer van landbouwprodukten uit het binnenland naar de havens Onder het Cultuurstelsel was het vervoersprobleem door het Gouvernement ondervangen door de massale inzet van zeer goedkope, gedwongen arbeid, zowel voor het onderhoud en herstel van de stukgereden wegen als voor het transport zelf Met de geleidelijke afschaffing van de herendiensten na 1870 kwam deze mogelijkheid 111 de loop der jaren te vervallen, als gevolg waarvan de aanleg van goede wegen en spoorwegen voor de particuliere exploitatie van het binnenland als een toenemend nijpende noodzaak werd ervaren Niettemin kwam de spoorwcgbouw op Java uiteindelijk slechts traag op gang. Punt van discussie bleef lange tijd de financiering en natuurlijk ook de vraag ot de lijnen door particulieren dan wel door de o\eiheid moesten w01 den geëxploiteerd

19


m

A

T

VAN

MlMMGi m OJiSIEIKEH

Tty.tnfkttt

.•9m

Hi M

••1

••

lega/

fitmei

Aff-,,!,,,,, a,y 1,1 •1 n mktia d

Spoonetg met Slabón Btimen posbarg TK

/!«</,

PI iiilfnii ftj

D

r i i e i a \ O O Ï kcL v r c ^ l p s claljlisscnicnt !i.AfflUiig a b \elii Bnlaillo,^ c //oof,h,arh/ Srham Gymna^hfl^rhoal {iiihhe Proioost mt d Dmrf BataiUon e Afltllei tf fé ff'ipitftns en LuiUnAnis worunqfri. 7) Wotiiitgen via Ifoajd Ojliaettn z ifat^a ijnen en BureaiLit h HcsjuUmL

^ AR i c

S/iiu/j>/ii/ ( iiliy^fui

1"^t

Oimlm

Ufr^/i J) 'y/i'/J' i/i^l'inhf In/ If stj leii " at Jir b'f /f rf/ rJiilleitJf ^lui/fit ^wkt * i/rvfn de li y le III hi n /if/ Y/,fr Ik f^i 4-<- iti mfi.-i s-


De spooiii'cq^ cii de erfpachtsbiideii

Zoals aangehaald, waren de jaren tachtig vanwege de slechte marktprijzen een moeilijke periode voor de nieuwe plantages, met als gevolg dat het vervoersaanbod van landbouwprodukten vooralsnog achterbleef bij de verwachtingen. Een andere zware tegenvaller in dezelfde jaren was de plotselinge verbreiding van de koffiebladziekte, die in korte tijd dejavakoffie decimeerde. Pas nadat de gangbare Arabica-variĂŤteit was vervangen door Liberia- en Robusta-soorten, herstelde de koffiecultuur zich enigszins De teloorgang van de oude javakoffie werd door velen betreurd, omdat de smaak ervan superieur werd geacht aan die van de grovere Robusta.

in het gedenkboek \Mt de gemeente Malang uit 1934 wordt de totstandkonung van de spooiwegverbindmg met Soerabaja zonder omhaal genoemd als veruit de belangrijkste gebeurtenis m de geschiedenis van de stad gedurende de 19de eeuw Zonder spoorlijn zou de grote uitbieiding van de Europese plantages, de motor van Malangs groei na 1880, met mogelijk zijn geweest. De openstelling van de spoorlijn vond plaats in 1879, tevens het jaar waarin het Gouvernement zich uit de cultures begon terug te trekken en het \cld letteilijk en figuuilijk het aan de particuliere ondernemers. Deze verbinding was toen de deide m zijn soort op Ja\a, in 1873 was door de Nederlandsch-lndische Spoorweg-Maatschappij (NIS) reeds een lijn van Semarang naar de Vorstenlanden aangelegd, kort nadien gevolgd door het traject tussen Batavia en Buitenzorg De exploitatie van deze particuliere lijnen in Middencn West-Java bleek echter vanwege de hoge aanlegkosten aanvankelijk geen onverdeeld commercieel succes, met name met die van Semarang naar Solo en verder. Van de zijdc van de NIS was later in het decennium dan ook weinig initiatief meer tot uitbreiding van het net m het Oostjavaanse te verwachten, reden waarom de Nederlandse staat ten slotte besloot hier zelf de inmiddels dnngend noodzakelijk geworden spoorweg te bouwen De wet die daartoe op 6 april 1875 werd aangenomen, voorzag in de aanleg door de staat - bij wijze van proet en zonder verplichting tot blijvende exploitatie! - van een traject van Soerabaja via Pasoeroean naar Malang. De keuze ten gunste van deze route was deels gebaseerd op het bestaande en nog te verwachten goederenaanbod in deze gewesten, ten dele ook gedicteerd door de terreingesteldheid. Uiteindelijk werd in een latere fase besloten de exploitatie toch in overheidshanden te houden, waartoe op Java de Dienst der Staatsspoorwegen werd ingesteld De grote dag voor Malang kwam ten slotte op 20 juli 1S79, toen het laatste deel van de lijn, het traject vanaf Lawang, feestehjk werd geopend m aanwezigheid van de gouverneur-generaal, mr. J.W. van Lansberge. Voor een prijs van y 9 494.958,51 was de poort naar de wereldmarkt geopend. Voortaan reden dagelijks nvee 'gemengde" treinen (goederen en passagiers) richting Soerabaja: de ochtendtrem van 6 31 uur en de middagtrein van 12 21 uur In twee uur en een kwartier was men dan m Bangil, nog eens anderhalf uui later werd Soerabaja bereikt. In omgekeerde richting waren er eveneens een ochtend- en een middagtrein Het Malangse station was er een van het standaardtype eerste klas, volgens een algemeen 'normaalontwerp' dat, indien nodig, enigszins aan de lokale situatie kon worden aangepast Het lag een 100 m zuidelijker dan het huidige, in 1941 voltooide station, en bovendien - eveneens in afvvijking van de tegenwoordige situatie aan de oostkant van de spoorlijn, aan de Stationsweg, met het front naar Rampal. Een locatie meer in het centrum van de stad was te begrotelijk bevonden, vanwege de in dat geval noodzakelijke brug over de Brantas, maar uiteindelijk kwam het in 1896 alsnog tot een overspanning van de rivier, toen de lijn zuidwaarts doorgetrokken werd naar Blitar. In Malang kwam bij die gelegenheid een tweede station in Kota Lama, van het kleinere normaaltype dat eerder ook te Blimbmg was toegepast. Spoorwegen en plantages hadden elkaar nodig; de spoorlijn kon immers alleen met succes worden geĂŤxploiteerd bij voldoende vervoersaanbod, terwijl de plantageondernemingen zeer gebaat waren bij snel en goedkoop vervoer van hun produkten. In 1875 begon het Gouvernement in het Malangse met de uitgifte van percelen in erfpacht voor 75 jaar aan Europese ondernemers. De belangstelling was groot' binnen enkele jaren waren reeds duizenden hectaren toegewezen op de zuidhelhngen van de Kawi en de Smeroe. De landbouwcrisis in de jaren tachtig deed de run op deze vruchtbare bosgronden nauwelijks verminderen; m 1890 was het aantal uitgegeven percelen toegenomen tot met minder dan 156, met een gezamenlijk oppervlak van ca 61.000 bouw of bahoe, bijna 43.000 ha Door de recessie had men daarvan toen nog lang met alles daadwerkelijk kunnen ontginnen, maar toch was inmiddels al zo'n 13 000 ha van het maagdelijke bos onder de bijl gegaan. Met het resterende oerwoud verdwenen in de jaren nadien ook de tijgers, panters en andere giote wilde dieren uit het gewest

Malangs bloei als di.sDibutieieiitiuiii BIJ alle verandering in de jaren daarvoor is het goed te bedenken, dat de regentschapshoofdplaats Malang omstreeks 1880 nog altijd niet de feitelijke groeisprong tot middelgrote stad had gemaakt. De kaart van 1882 laat zien dat de kern als vanouds ten zuiden van de Brantas lag, rond de Aloon-Aloon en de pasar. Vergeleken met 1830 was de bebouwing slechts iets uitgebreid naar het zuiden, tot ongeveer bij Sawahan De grenzen van de mm of meer aaneengesloten bebouwing werden in het noorden en oosten gevormd door de Brantas Langs Kajoetangan en Tjelaket vond men enkele Europese woningen; verder was er natuurlijk het Militair Hospitaal Het gebied tussen Oro-Oro Dowo en Tjelaket zou pas worden bebouwd na 1S87, toen de grenzen van de hoofdplaats voor het eerst formeel werden vastgesteld m het Sta.nMdd De sawavlakte tussen Tjelaket en Rampal was doorsneden met een weg die via het Militair Hospitaal, het nieuwe kerkhof Klodjen Lor en de pas voltooide spoorbaan naar het KNlL-terrem liep Op Rampal bevond zich in die dagen nog niet meer dan een 'senu-pennanent kampement' en een 'vredes etablissement', zoals de militaire vestiging toen bloemrijk heette Pas in de loop van de verdere jaren tachtig werd Malang een echte garnizoensplaats, waar op Rampal m nieuwe kampementen het 8ste, 13de en 19de Bataljon Infantene van het KNIL een permanent onderkomen kregen Op het ernaast gelegen exercitieterrein werd toen ondermeer een paardenrenbaan aangelegd, terwijl enige kilometers ten westen van de stad bij de desa Soemberaloer een 'schijfschietterrein' in de richting van de Kawi werd uitgezet. In dezelfde penode kreeg, met de aanstelling van een controleur, ook het plaatselijke bestuursapparaat uitbreiding. Anders dan 111 het geval van de regent en de assistent-resident kwam diens ambtswoning evenwel met aan de Aloon-Aloon te staan, maar op de driesprong van Kajoetangan, Tjelaket en Oro-Oro Dowo. Enkele andere opvallende elementen in de genoemde plattegrond van 1882 zijn een koffiepakhuis bij de zuidwestelijk gelegen desa Wagir, de Chinese begraafplaats bij de desa Mergosono en, tegen de voet van de berg Boering, de begraafplaats van de regentelijke familie. Tevens laten deze kaart en de daarop volgende, uit 1887, al goed zien hoezeer de aanleg van de spoorlijn en de locatie van het station, de rangeerterreinen en de spoorwegovergangen de verdere ontwikkeling van het wegenpatroon en de wijken bepaalden. Ten oosten van de spoorweg lag Rampal met zijn militaire kampementen voortaan goeddeels afgesneden van de overige stad; burgers zouden zich hier tot lang nadien nauwelijks vestigen Het later aangelegde station Kotalama, ten zuiden van de Brantas, diende vooral het goederenvervoer, waar de door de stoomtram aangevoerde produkten konden worden overgeladen op de trem. Later werden in de nabijheid van dit station de industneterremen aangelegd, met ondermeer de bekende sigarettenfabriek Faroka De komst van de spoorlijn naar Soerabaja bracht, zelfs nog voor de voltooiing, met name voor de Europese gemeenschap 111 Malang aanzienlijke sociale veranderingen met zich mee De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en het beheer van de lijn werden geleid vanuit Malang, waar de Staatsspoor-burelen aanvankelijk waren ondergebracht m een huis aan de Aloon-Aloon, naderhand 111 het nieuwe station. Dit had tot gevolg dat de Europese bevolking in korte tijd werd uitgebreid met een belangrijke groep ingenieurs en ander relatief hoog opgeleid technisch personeel, waar tot dan toe voornamelijk ambtenaren en militairen hadden gedomineerd. Eenmaal m gebruik, bleek de spoorlijn Malang in economisch opzicht, ondanks de recessie van de jaren tachtig, spoedig meer profijt te bieden dan andere plaatsen in de omgeving. Voordien gingen handelaren en tokohouders uit Malang en het ovenge Oostjavaanse binnenland voor hun inkopen naar Bangil, dat lange tijd fungeeide als regionaal distributiecentrum, en op zijn beuit werd voorzien

Do regcntschapshoofdplaats Malang en omstreken, 1882 In de 60 jaar die sinds de vervaardiging van de vorige kaart (pag 17) waren verstreken, was Malangs groei nog zeer bescheiden gebleven l^e belangrijkste vcrandenng, de aanleg van de spoorlijn n.i.ir Soerabaja, had slechts enkele [aren eerder plaatsgevonden. Foto ARA

21


vanuit Soerabaja. Na de aanleg van de spoorweg kon de Malangse tussenhandel rechtstreeks uit Soerabaja bevoorraad worden, zodat Bangil geleidelijk aan zijn lucratieve verdeelfunctie verloor. Het Koloniaal Verslag van 1892 maakt in dit verband dan ook melding van de recente vestiging te Malang van een naar verhouding groot aantal tokohouders en andere neringdoenden, in meerderheid Chinezen en andere 'Vreemde Oosterlingen', die uit Soerabaja ondermeer textiel, levensmiddelen, petroleum en ijzerwaren betrokken en in omgekeerde richting vruchten, maĂŻs en andere agrarische produkten verzonden. Verder oefenden in dat jaar drie Europeanen het beroep van opkoper van gouvernementskotfie uit en hield een vijftal zich bezig met de opkoop van suikerrietstekken ten behoeve van de grote suikerondernemingen in de kustvlakte. Twee Europeanen hadden een inkomen als tabaksopkoper voor de Europese markt, terwijl de vier Chinese tabaksopkopers zich concentreerden op de binnenlandse handel. De mogelijkheden van de plaatselijke markt breidden zich daarbij gestaag uit, doordat de bevolking zowel op het platteland als in de stad snel groeide. In 1890 was het aantal inwoners van het district Malang reeds meer dan 38.000, een verdubbeling sinds [867. Het aandeel van de hoofdplaats daarin bedroeg 12.040, onder wie 459 Europeanen, 1542 Chinezen en 226 Arabieren. Deze tendens zette zich in de jaren nadien, toen de algehele economische toestand sterk verbeterde en Malang zich in Oost-Java tot een der belangrijkste groeipolen kon ontwikkelen, versneld voort. De prijzen op de wereldmarkt stegen, de koffieplantages herstelden zich langzaam van de ravage die de koffiebladziekte had aangericht en in de bergstreken werd de ontginning van de eerder uitgegeven concessies nu daadwerkelijk ter hand genomen. Ook de suikerindustrie bloeide op, hetgeen in het Malangse ertoe leidde dat in de vlakte ten zuiden van de hoofdplaats een aantal nieuwe fabrieken werd gevestigd. Waar in de 70 jaar na 1820 de hoofdplaats in bevolkingsomvang geleidelijk aan toegenomen was van 2000 tot ruim 12.000 zielen, bleek het inwoneraantal bij de volksteUing van 1905 in slechts vijftien jaar explosief gestegen tot ruim 29.500. De Europese bevolkingsgroep vertoonde daarbij procentueel de snelste groei; in het laatstgenoemde jaar woonden er 1353 Europeanen en 'gelijkgestelden' in wat dan inmiddels zonder voorbehoud de stad Malang genoemd mag worden. In het spoor van de economische activiteiten der vreemdelingen begon in deze jaren ook de Javaanse kleinhandel van de grond te komen. Men begon vaak met krediet van een Chinees, waarmee op de pasar katoen, gedroogde vis, rijst of tabak ingekocht werden, om deze vervolgens in de eigen kampong of desa weer af te zetten. Een in 1903 gehouden groot onderzoek naar de oorzaken van de mindere welvaart onder de bevolking van Java en Madoera gaf aan dat de situatie in Malang en omgeving zich in algemene zin gunstig onderscheidde van veel streken elders op Java. Het rapport van de commissie meldde dat te Malang de handel der kleine neringdoenden in de voorafgaande jaren een sterke toename had beleefd; het aantal 'aangeslagenen in de bedrijfsbelasting' - dat wU zeggen het aantal bedrij^es - was sinds 1893 bijna verdubbeld tot 3829. Er kwamen zoveel meer kopers op de centrale markt, dat die kort tevoren moest worden uitgebreid.

Afscheid vati Tempo Doeloe Van het aanzien van Malang in deze laatste jaren van 'tempo doeloe' is wat meer bekend dan uit de voorafgaande perioden, dankzij de opkomst van de fotografie in de latere decennia van de 19de eeuw. Het overheersende totaalbeeld was nog altijd dat van landelijke rust: een Aloon-Aloon overschaduwd door enorme waringins, waaronder een enkele verkoper van etenswaren; om het plein statige bomenlanen met witgepleisterde, typisch 'Indische' huizen in ruime tuinen. In 1896 verrees op de hoek van de Aloon-Aloon Lor en Kajoetangan, tegenwoordig de locatie van het warenhuis Sarinah, de sociĂŤteit Concordia, ook al in de karakteristieke neoclassicistische stijl die gedurende bijna de gehele 19de eeuw de architectuur in de kolonie domineerde. Andere belangrijke gebouwen rond het centrale plein waren de woning van de regent. Hotel Malang, het zoutpakhuis, de gevangenis, de moskee en, door een waringin bijna aan het oog onttrokken, de protestantse kerk. Elders in de stad prijkte het Militair Hospitaal in een wijdse tuin met prieel boven de Brantas, over de bruggen gingen buffelkarren met een huif terwijl op het veld voor het station vee graasde. De hoge ambtenaren en andere vooraanstaande Europeanen leefden in grote, koele landhuizen met bediendenvleugels

Mata Hari op het hoogtepunt van haar roem, l'arijs lyoy Foto: Fries Museum.

22


Mata Hari O n d e r de velen die korte of lange tijd in Malang w o o n d e n , was kort voor de eeuwwisseling een v r o u w die in de twintig jaar die haar leven nadien nog zou duren, wereldwijd een beioemdheid zou w o i d e n Haar naam was Margaretha Cïeertruida Zelle, geboren op 7 augustus 1876 te Leeuwarden en in 1898 te Malang bekend als de m e v r o u w MacLeod, echtgenote van een kapitein bij de infanterie van het KNIL. Haar faam verwierf ze echter onder de artiestennaam Mata Hari, ' O o g van de Dag', toen ze in 1905 als schaars geklede 'oosterse' danseres het mondaine Parijs van de 'belle époque' aan haar voeten kreeg Meer dan een decade lang waren roem en rijkdom haai deel, Isaac Israels en andere bekende kunstenaars portretteerden haar, tal van hooggeplaatsten uit kringen van leger en landsbestuur dongen - veelal niet tevergeefs - naar haar gunsten Uiteindelijk werden deze relaties haar tijdens de Eerste Wereldoorlog noodlottig, toen zij ervan beschuldigd w e r d , o n d e r m t i e m e omstandigheden v e r w o r v e n militaire informatie aan de Duitsers te hebben doorgegeven. In de vroege ochtend van de 1 sdc o k t o b e r 1917 w e r d de ' s p i o n n e ' Mata Hari d o o r het v u u r p e l o t o n te Vmcennes nabij Parijs geëxecuteerd - het einde van een tumultueus leven, maar het begin \\\n een mythe die tot vandaag de dag ontelbaren fascineert De toekomstige society-ster voer als 20-jarige aan de zijcle van haar echtgenoot, R u d o l f MacLeod, en met haar zoontje N o r m a n van nog geen jaar, op i mei 1897 aan boord van het stoomschip Piiiises Amaha uit naar Nederlands-Indië Margaretha, dochter van de Leeuwardense winkelier Adam Zelle, was twee jaar eerder getrouwd met de veel oudere, wat ruwe officier uit het koloniale leger, die toen zijn verlof in Holland doorbracht. Na aankomst op Java werd MacLeod eerst gestationeerd te Ambarawa, een garnizoensplaatsje zuidelijk van Semarang Tot beider vreugde volgde echter spoedig overplaatsing naar Malang, een stad die met haar ruimere uitgaansmogelijkheden meer beloften voor een 'Europees' leven inhield. Hier werd op 2 mei 1898 h u n tweede kind geboren, een meisje dat de namen J e a n n e Louise kreeg, maar luisterde naar de koosnaam N o n Niettemin schijnt het m Malang geen gelukkige cijd te zijn geweest v o o r de MacLeods. D e echtelijke problemen die al m Nederland waren begonnen werden groter De latere wethoudci \ an de gemeente Malang, A. Fransen van de Putte, herinnerde zich dat de oudere R u d o l p h uiterst jaloers was met betrekking tot zijn vrouw J o n g e knappe Europese vrouwen waren 111 het oude Indié geen alledaagse verschijning, zeker met m het binnenland, en bij de zaterdagavond -

bezoeken ^Au de soos trok de j o n g e mevrouw MacLeod veel aandacht Naar verluidt was 'Griet' dan ook opgelucht toen haar man o p 21 d e c e m b e r 1898 onverwacht werd overgeplaatst naar Medan, waardoor zij enige tijd alleen zou moeten blijven m Malang Zijn v r o u w zonder chaperonne achter te laten was voor MacLeod vanzelfsprekend ondenkbaar. Hij vond snel en doeltreffend, in de beste traditie van de Indische gastvrijheid, een tijdelijk onderkomen voor haar bij de gouvernementsintendant Van R h e e d e , aan wie hij, reeds te paard, uitlegde dat hij onmiddellijk moest vertrekken en h e m vervolgens het weten, aldus mevrouw Van R h e e d e 111 een interview met Mata Han-biograaf Sam Waagenaar (1964). 'Mijn vrouvi en kinderen komen bij u logeren en zijn met een paar uur bij u Dat IS zeker wel goed'' Z o logeerde Margaretha tot mei 1899 bij de Van Rheedes, waar ze zich graag kleedde in sarong en kebaja en op de gastvrouw een chamiante en intelligente indruk maakte: 'Misschien wat frivool, maar dat is toch niets bijzonders voor zo'n jonge v r o u w . ' J o h n , zoals de roepnaam van MacLeod luidde, was er ondanks het toezicht echter met gerust op dat zijn vrouw het met toch aanlegde met andere mannen Als Margaretha hem terloops schrijft dat het gezin d o o r 'een marineluitenant' op de foto is gezet, volgt prompt een achterdochtige reactie ' Wie IS die manneluitcnant die de kinderen gephotografeerd heeft.. ^ MacLeocl, inmiddels bevorderd ttit majoor, was in Medan garnizoenscommandant. Toen zijn v r o u w zich in mei 1899 ten slotte bij h e m voegde, viel haar daardoor automatisch een vooraanstaande positie in de Europese gemeenschap ten deel Toch bracht ook de periode-Medan het gezin geen geluk O p 27 juni 1899 overleed hun zoontje door een vergiftiging en hoewel dit de echtelieden tijdelijk dichter bij elkaar bracht, namen al spoedig de relatieproblemen w e e r de overhand in het dagelijkse leven Na het samen nog een jaar te hebben geprobeerd in John's nieuwe standplaats, Banjoebiroe - een ongezond moerassig oord, later net als het nabijgelegen Ambarawa berucht geworden door de Japanse interneringskampen - nam MacLeod eind 1900 ontslag. Nogmaals een goed jaar later, g e d u r e n d e welke periode de MacLeods o n d e r m e e r w o o n d e n in Smdanglaja, West-Java, volgde in maart 1902 het definitieve vertrek naar Nederland, waar het kort daarop tot scheiding van tafel en bed k w a m H e t Verre O o s t e n zag Maigaretha Zelle met meer terug, maar Azië zou haar leven voorgoed blijven be'i'nvloeden De kiem \ a n Mata Hari droeg zij al uit Malang en Medan mee.

gescheiden door een lage muur, een hindernis die dagelijks met zwier werd genomen door de cavalene-officieren, wanneer zij na de dienst om een uur of elf sooswaarts reden. Daarbij was, volgens een anonieme oudgast in een uitgave ter gelegenheid van het zilveren jubileum der stadsgemeente m 1939, vooral de ritmeester Donker befaamd om zijn fraaie sprongen als hij na afloop van het soosgebeuren nunder vast 111 het zadel zat Volgens dezelfde oud-planter namen deze officieren zich in vergelijking met de burgerieden nog zeer in acht. ze stegen af vóór het gebouw. Als daarentegen de planters op de dag van de races na afloop naar de soos reden, werden de trappen te paard bestegen en hield men pas voor het buffet halt, om terstond een oude klare te nuttigen en het paard een klontje te geven In de voorgalerij stond m die jaren rond de eeuwwisseling de 'bitter- of kletstafel'. Dit was een ronde tafel met een ijzeren railing voor de voeten en in het midden een gat, waarin een bediende stond met een fles Zeer O u d e Friesche Genever om de glaasjes zonder tijdverlies bij te vullen. Achter de voorgalerij was de toneelzaal, rechts een leeszaal en links nog een bitterhoek.

en gastenpaviljoens. Het sociale leven speelde zich goeddeels af op de voorgalerij, waar de luie ligzetels (krossi males) en schommelstoelen uitnodigden tot eindeloos 'klimaat schieten' m de koele avonduren 's Ochtends stond de koffie klaar, vanzelfsprekend liever met van de 'grove' nieuwe variëteiten, maar van de aloude Arabica uit de glorietijd van de javakoffie. Deze had dan ten minste 24 uur op koud water staan trekken en werd pas vlak voor het opdienen met kokende melk vermengd Toch dienden zich 111 die jaren lond de eeuwwisseling, evenals elders m N e derlands-lndië, toenemend tekenen van k o m e n d e veranderingen aan. Het leven werd geleidelijk aan meer Europees van aard, dankzij de snel v\assende stroom 'baren', nieuwkomers, die de hberahsering van de Indische economie naar de kolonie lokte Ondanks het nog pastorale uiterlijk, had ook Malang wel degelijk een meer stedelijk karakter gekregen Z o kwamen er kort voor 1900 naast een nieuwe sociëteit ook enkele hotels, die het mede mogelijk maakten dat de stad in 1898 al een grote landbouw tentoonstelling voor heel Java organiseerde, waarvoor zelfs machinerieën uu Nederland werden aangevoerd. In 1903 was de reputatie van Malang als centrum van het Oostjavaanse plantagegebied inmiddels zo stevig gevestigd, dat hier het Zesde Planterscongres van Nederlands-Indië een passend onderkomen kon vinden Daarnaast groeide de stad in de twee decennia na 1890 uit tot de voornaamste garnizoensplaats van Oost-Java

Er moet zo omstreeks 1900 nog iets van een ongebonden 'frontier'-steer hebben geheerst In de jaren dertig, toen sociëteit en stad 'gecivihseerd' waren geworden, dachten de ouderen met weemoed terug aan 'die gouden dagen, toen suiker, tabak en bcrgcultures bloeiden, en men nog wist wat fuiven w a s ' ' U i t die tijd IS ook het verhaal over een planter uit Danjoewangi, die om zijn schietkunst te bewijzen vanaf de voorgalenj de lampen binnen kapotschoot met het pistool van een der officieren De planters in de Smeroelanden, althans de succesvollen onder

Het trefpunt van planters en militairen was m die dagen de sociëteit C o n c o r dia aan de Aloon-Aloon. Deze was rond de eeuwwisseling nog \an het stadsplein

23


hen, waren na ca. 1890 veelal m korte tijd onwaarschijnlijk njk geworden en werden enige jaren later vanzelfsprekend ook de trotse bezitters van de eerste auto's in het Malangse Een van hen, een zekere heer Petit, had het bij het feesten op een gegeven moment zo bont gemaakt dat hij zes maanden lang de sociëteit met mocht betreden - waarop hij een dag later met zijn auto de trappen opreed tot aan de kletstafel en gezeten m zijn voertuig het bitteruurtje meemaakte zonder het gebouw te betreden' Het eerste bezoek van een nieuwe resident van Fasoeroean aan Making leidde ook onvermijdelijk naar de soos Nadat de hoogwaardigheidsbekleder met fakkels en ronzebons van de trein was gehaald, werd hij 111 een rijtuig met vier paarden naar het feestpaleis gebracht Op de receptie - rok verplicht - volgde een groot bal, al dan niet gemaskerd, waarbij natuurlijk geen bitter werd geschonken, maar de champagne van grote merken als Pommery of Veuve Clicquot bij stromen vloeide, a ƒ 7,50 per 'bouteille'. Ook buiten zulke grote gelegenheden wist de Europese Malanger ovengens wel weg met het geestn]k vocht; met voor niets telde de plaats, met nog geen 1400 Europeanen, kort na 1900 al twee buitengewoon florerende wijnhandels. De planters kwamen m die jaren niet zomaar voor een dagje naar de stad, van een onderneming in Zuid-Malang of in de buurt van Whngi had men immers al een hele dag nodig om de hoofdplaats te bereiken. Bezoekers van buiten bleven dus minstens twee dagen m de stad, tot bloeiender nering van hotels als Jensen, Lapidoth en Wiegand De meeste hotels droegen aan het begin van deze eeuw nog de namen van de eigenaars, naast de reeds genoemde bijvoorbeeld ook Hombracht, Mannus Jansen en Andreas; kennelijk was het nog met noodzakelijk om meer allure te verwerven door zich te tooien met namen als Palace, Splendid, Sans Souci of Riche. Hotel Lapidoth stond op de plaats waar later het Palace Hotel zou komen (nu Hotel Pelangi). Het was veel eenvoudiger dan zijn opvolger en bestond alleen uit een hoofdgebouw van het ouderwetse model, dus met een voorgalenj Ook bij de Aloon-Aloon. op de hoek van de Regentstraat en de Pandhuisstraat, vond men het bij de planters zo populaire Hotel Wiegand Zoals elders op Java in de jaren rond de eeuwwisseling, ontstonden ook bij Malang aan de hoofdspoorlijn tal van aftakkingen naar de plantagegebieden, die werden bediend door regionale stoomtrammaatschappijen. De Malang Stoomtram Maatschappij (MSM) begon in 1897 de aanleg van haar net met een zuidwaartse lijn naar Boeloelawang en Gondanglegi, welke in de daarop volgende jaren nog werd verlengd naar de nieuwe koffie- en suikergebieden van Danipit en Kepandjen. In 1903 volgde een tramverbmding van Malang via Blimbing en Wendit naar Toempang, oostelijk van de stad op de Smeroe-heUingen Het m 1908 voltooide zijlijntje naar Toeren was nadien tot de Eerste Wereldoorlog de laatste uitbreiding; in totaal exploiteerde de MSM toen 8s km tramlijn. Belangrijkste inkomstenbron voor de Maatschappij vormde in deze beginjaren overigens met zozeer het passagiersvervoer, maar eerder het vervoer van agrarische produkten als cassave, koffie en later ook rubber

Sociale eii religieuze differentiatie In de eerste jaren van de twintigste eeuw was er een grotere vanatie in de beroepen der Malangers ontstaan. Onder de Europese middenstanders kon men in 1903 verhuurders van paarden en rijtuigen als Jensen, Boldy, en Wichand aantreffen, naast een smid Barkey en een hoefsmid die luisterde naar de toepasselijke naam Hoefsmit, deze laatste was tevens makelaar De plaatselijke boekhandel was van de heer Jahn, die ook stempels maakte en lithografeerde; in de laatstgenoemde branche was hij concurrent van de firma Thies & Umbgrove. De bekendste toko's waren die van Onderling Belang (ook toen al!) en van MacGillavry, terwijl het commissie- en venduwezen in handen was van de firma's Boldy, Brandon en opmeuw - MacGdlavry. Verder telde Malang twee fotografen, twee horlogemakers, een kofBebrandenj, twee sigarenhandels, de drogistenj Bocage en de Volksapotheek van de heer Duijster. Echte architecten waren er nog niet gevestigd, wel zes bouwkundigen, van wie Th E Baiwir tevens het ambacht van beeldhouwer uitoefende - toen ovengens bepaald met de enige opmerkelijke combinatie van beroepen Zo had de heer M. Huijbrechts een bestaan als kapper en steenbakker, terwijl de masseur Gustaaf Kloeth een neveninkomen uit zijn toko betrok. Ook een aantal vrouwen was economisch actief, naar verhouding waarschijnlijk meer dan in het Nederland van die dagen. Wel vond men hen natuurhjk m 'vrouwelijke' beroepen

als modiste en muziek- en zangleraies, of hielden ze een bloemenwinkel, patisserie of pension Anders dan de planters hadden deze - veelal Indo-Euiopese - niiddenstandstamilies zich meestal reeds enkele decennia terug permanent m Malang gevestigd Nog lang nadien, tot in de laatste vooroorlogse jaren en in enkele gevallen zelfs tot het eind van de jaren vijftig, vindt men deze famihenamen prominent terug onder de Malangse burgerij. Een der stamvaders was Abraham Chr. Lapidoth, geboren te Leiden m 1836 en bij zijn overlijden in 1908 een bekende hoteher te Malang. Op Klodjen Lor waren toen overigens al dne andere Lapidoths ter aarde besteld, van v\ie Uvee kinderen. Ook zijn colleg? hoteleigenaar Hombracht moest twee kinderen begraven, beide 111 1907, toen er veel jeugdige Malangers stierven aan wat waarschijnlijk een cholera- of tyfusepidemie is geweest Enkele andere Malangse families van naam, waaronder opvallend veel van Duitse oorsprong, waren die van Jahn, Pfaff Vogler, Steinbrenner, Eschauzier en Soesman Robert Alfred Jahn, geboren in 1831 in Markersdorf Duitsland, liet bij zijn dood m 1897 de eerste boekhandel annex drukkerij 111 Malang na, welke door zijn kinderen werd voortgezet, een generatie later was deze familienaam verbonden aan ondermeer een fotografisch atelier. Fredenka Pfaff ter wereld gekomen 111 1844, was de eerste te Malang overleden 'Europeaan', van wie uit de inscriptie op haar grafsteen met zekerheid bekend is dat ze daar ook was geboren. Eveneens op Klodjen Lor bevond zich het graf van Georgette Gertruda Petronella Theodora Swens Couperus, gestorven te Malang in 191 v Zij was de dochter van Petrus Theodorus Couperus, telg uit een familie waarvan leden m Indië smds de late i8de eeuw vooraanstaande posities 111 het bestuur bekleedden, en de 'Inlandsche vrouw' Sarina, en werd in 1850 geboren te Padang. Haar vader, resident op diverse standplaatsen in Sumatra en later in Oost-Java te Besoeki en Probolinggo, had haar 'erkend', d w.z. ze was officieel geregistreerd als zijn dochter en had daarmee de status van Europees ingezetene verkregen. Georgette was een nicht van de bekende schrijver Louis Couperus, die overigens zelf met m Indië werd geboren maar in Den Haag, en de Indische zon pas zag toen hij op negenjarige leeftijd met zijn ouders terugkeerde naar hun land van herkomst De meeste Europese ingezetenen van de stad hingen het protestant-christelijke geloof aan Zoals hier boven al ter sprake is gekomen stond er vanaf 1860 een protestants kerkje aan de Aloon-Aloon In het hele regentschap stond tot m de jaren negentig echter nog geen katholieke kerk De pastoors lazen, op dienstreis uit Soerabaja, de Heilige Mis daarom in het leegstaande, oude sociëteitsgebouw op Kajoetangan, de landraadzaal, de openbare school of in een woonhuis. Behalve deze stedelijke diensten reisden ze ook de plantages af om bij katholieken - en naar het schijnt ook wel bij protestanten - godsdienstoefeningen te houden. Deze herderlijke tournees waren voor de betrokken pastoors geen onverdeeld genoegen. Tijdens de heenreis per trein en tram droeg men vaak een bril met gazen kappen ter weerszijden, om de ogen enigszins te beschermen tegen de grote hoeveelheden roet die de wagons binnenwaaiden. De postwagens van Jacob Boldy en andere verhuurders waarmee de reis uit Malang naar het binnenland werd voortgezet, waren meestal comfortabeler, maar konden in het steile terrein lang met altijd tot bij de ondernemingen en desa's in de bergen komen, zodat het laatste deel vaak te paard of per tandoe (draagstoel) moest worden afgelegd. Uiteindelijk werd bij gouvernementsbesluit van 4 juni 1897 de statie Soerabaja gesphtst en een nieuw katholiek kerkgewest gevomid van de residentie Pasoeroean, met Malang als standplaats Kort tevoren, op eerste Kerstdag 1896, was te Malang al een katholiek noodkerkje m gebruik genomen door pastoor G Jonckbloet. Waar dit eenvoudige rechthoekige 'stalkerkje' met open klokketorentje heeft gestaan, is helaas met meer te achterhalen. Deze provisorische behuizing bleek binnen enkele jaren te klein en bovendien steeds minder passend bij het groeiende aanzien van de Malangse katholieke gemeenschap. Zo kwam het ten slotte op 7 januari 1906 tot de plechtige inwijding van de nieuwe, nog altijd bestaande kerk op Kajoetangan. Het ontwerp, aanvankelijk zonder de twee fronttorens die dit neogotische godshuis tegenwoordig sieren, was van niemand minder dan MJ. Hulswit, de bouwer van de kathedraal in Batavia en in die dagen de bekendste architect in Nedcrlands-Indië. Volgens de gedenksteen in het voorportaal dankt deze Kerk van het Heilig Hart haar totstandkoming aan 'de milddadigheid van Z.D.H. Monseigneur E.S Luypen ( ) titulair bisschop van Orope, apostolisch Vicaris van Batavia ' In het bijzijn van alle plaatselijke geestelijke en wereldlijke autoriteiten (behalve het hoofd der Arabieren) werd

24


een pontihcale mis opgedragen, met medewerking \rin een kooi \an veeitig dames, protestanten zowel als katholieken, protestantse dames hadden ook geliolpen met het maken van de bloeniversiermgen \njjhn's AdvertentiebLid heette het op 21 februan 1906, in een verslag van het eerste heilige communiefeest 'AI behooren wijzelf met tot de Roomsche Gemeente, dit moet ons van het hart, dat de Katholieken het geheim bezitten van aandoenlijke plechtigheden De komst van sociëteit, hotels, kerken, moskeeën, scholen en pensionaten kan men zien als een uiterlijk teken dat de hoofdplaats zich ook m sociaal opzicht tot een stad ontwikkelde De etnische samenstelling van de bevolking werd als gevolg van de toeloop uit andere regio's allengs meer gevaneerd, met naast Javanen, Chinezen, Arabieren en Europeanen een snelgroeiend aandeel van Madoerezen Vanaf 1911 werd het de Chinezen stilzwijgend toegestaan ook buiten de Chinese Kamp te wonen, de formele opheffing van het oude voorschrift tot vestiging m een afzonderlijk wijk, dat in oorsprong nog terugging tot de Chinese opstand van 1740 m Batavia, volgde in 1917 Na de eeuwwisseling veranderde de sainensteUing van de Europese bevolking snel, doordat steeds meer 'totoks' - onder hen voor het eerst ook grotere aantallen vrouwen - naar de stad kwamen Bovendien verdween langzamerhand de onevenwichtige, lond de produktieve jaren geconcentreerde leeftijdsopbouw die tot dan toe deze groep had gekenmerkt Behalve aan de toenemende aantallen Europese kinderen die in Malang geboren werden, was dit vooral te danken aan de opkomende functie van de stad als regionaal centrum van Europees onderwijs Met de groei van de cultures in de Smeroelanden gingen gestaag meer planterskinderen hier naar school, hetgeen niet alleen leidde tot uitbreiding van het aantal scholen, maar tevens tal van kosthuizen een bestaan bood Dne van de vier 'commensalenhuizen' in 1903 werden gedreven door weduwen, voor hen was deze branche een uitgelezen mogelijkheid het hoofd financieel boven water te houden en toch dame te blijven Aan de andere kant van de leeftijdsschaal werd Malang, vanwege het koele klimaat en de m vergelijking met Batavia of Soerabaja lage kosten van levensonderhoud, ook toenemend aantrekkelijk als vestigingsplaats voor gepensioneerden die met wilden of konden terugkeren naar Nederland

Scholen CU ambtelijke iii^telUngcn Met deze ontvs ikkelmg begon Malang langzamerhand een duidelijk ander karakter te knjgen dan de grote havensteden aan de kust, zonder veel industrie of overzeese handelsactiviteiten, maar wel opmerkelijk goed voorzien van winkels banken, scholen en andere commerciële en institutionele dienstverlening ten behoeve van de Europese bevolking Zo waren er in 1914, aan de vooravond van de grote oorlog in Europa, twee openbare lagere scholen, een meisjesschool, een HoUandsChinese school, een Chinese school en dne Inlandse scholen, plus de school der Zusters Ursulinen Wellicht met het oog op het relatief grote aantal ouderen hadden zich inmiddels ook al twee apotheken in de stad gevestigd Het overheidsapparaat ter plaatse onderging m het decennium voor de Eerste Wereldoorlog eveneens een aanzienlijke - horizontale - uitbreiding, bij het Binnenlands Bestuur bleven de hoogste Europese vertegenwoordigers voorlopig echter nog, als voorheen, de assistent-resident en de controleur Zo werd Malang, mede vanwege het aangename klimaat, vestigingsplaats van de Irngatiedienst voor het Brantasgebied Kort voor de wereldoorlog volgden initiatieven tot de opnchting van het Proefstation Malang, ten behoeve van de bergcultures in dit deel van Java Het duurde evenwel nog tot 1921 voor dit op Lowokwaroe daadwerkelijk in gebruik genomen kon worden Uiteindelijk waren 87

ondernemingen bij het instituut aangesloten, dat ook nauw samenwerkte met de Malangsche en Kedinsche Landbouw'\'ereenigingen Ook in 1921 werd op Lowokwaroe de nieuwe, eveneens al voor 1914 geplande Centrale Gevangenis gebouwd, dic plaats kon bieden aan n o o gestraften 'van alle rassen' Op Rampal waren bij de bestaande garnizoenskampementen na 1910 het Mannekamp en een militair zwembad aangelegd Het eerste was een verlof- en herstellingsoord van de Koninklijke Marine, ondermeer voor de bemanningen van schepen die in Soerabaja in dok lagen Van het zwembad mochten 'op bepaalde voorwaarden' ook burgers gebruik maken Malang beleefde in deze jaren evenwel met uitsluitend groei en voorspoed Na 1900 ging de particuliere koffiecultuur gaandeweg achtenut, maar werd in toenemende mate vervangen door rubber, waarvoor op de wereldmarkt door de opkomst van de automobielindustrie een toenemende vraag bestond Deze omschakeling betrof ovengens een geleidelijk proces, de jonge Hevea-bomen konden tussen de koffiestruiken worden geplant en in rust opgroeien, zodat de planters nog enkele jaren hun inkomsten uit de bestaande aanplant behielden Tot de voortrekkers van deze ontwikkeling behoorde de erevoorzitter van de Malangsche Plantersvereeniging, G Ch Renardel de Lavalette, wiens naam voortleefde in die van het zogenoemde plantershospitaal, de Lavalette Kliniek op Boenoel Vice-voorzitter van de Vereeniging was toen G J Zuijderhoff planter van Soember Doeren bij Dampit, die in de jaren twintig en dertig grote bekendheid zou krijgen als gemeenteraadslid van Malang Veel acuter en ernstiger waren de gevolgen van de pestepidemie die Malang en wijde omgeving tussen 1911 en 1916 teisterde Eind maart 1911 waren 111 het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden in bloed afkomstig van een inwoner van Malang, geheel onverwachts pestbacillen aangetroffen Bij nader onderzoek bleek dat de ziekte zich reeds door de hele afdehng had verspreid, evenals - zij het in mindere mate - in delen van Soerabaja, Kedin en Madioen \n dat eerste jaar maakte de pest m totaal al ca 2100 slachtoffers, tijdens het hoogtepunt van de epidemie in 1913 waren het er zelfs bijna 14 000, maar ook in het daaropvolgende jaar, toen de ziekte elders geleidelijk aan onder controle kwam, stierven in de afdeling Malang nog altijd honderden mensen per maand Van gouvernementswege was de afdeling dan ook reeds in maart 1912 in quarantaine geplaatst, waarbij het verkeer tussen Malang en het overige Java tot een minimum werd beperkt Deze maatregel gold mede voor de rondtrekkende oogstarbeiders die in andere jaren hier in grote aantallen toestroomden voor de koffiepluk, met alle gevolgen vandien voor de toch al kwijnende koffiebouw m het Malangse Een en ander had ook tot gevolg, dat Malang standplaats werd v oor het hoofdbureau van de Dienst der Pestbestrijdmg en het Centrale Pesdaboratorium, m het kader waarvan op Rampal ondermeer enkele pestbarakken werden mgencht Al met al echter konden deze ongunstige omstandigheden in de jaren na 1910 slechts tijdelijk een remmende werking op Malangs ontwikkeling uitoefenen Het uitvoenge bezoek van gouverneur-generaal Idenburg (1909-1916) üjdens diens reis door Oost-Java voor 1914 laat zien, dat de stad door het Gouvernement inmiddels van zeer aanzienlijke betekenis werd geacht Er was toen sprake van, dat in het kader van de decentralisatie van het bestuur opnieuw een aantal steden verheven zou worden tot gemeente, zoals in 1906 reeds Batavia, Meester Comehs, Buitenzorg, Chenbon, Semarang, Pekalongan, Tegal, Magelang, Soerabaja, Kediri en Blitar Voor Malang volgde een aanwijzing in deze zin op i apnl 1914, waarmee de stad, nu ondei eigen bestuur, een nieuw tijdperk m haar geschiedenis begon In 1929 werd de bestuurlijke status verhoogd tot die van stadsgemeente, in hetzelfde jaar nam Malang de functie van residentiehoofdplaats over van Pasoeroean

Pag 26 Malang ondcrvvijsstad de Tempel dei Wetenschap" m de feestelijke optocht door de stad 11a de geboorte van Pnnses Beatn\ 111 19^8, op Kajoetangang ter hoogte van het postkantoor Foto N M Nolten-Engclken

25


(bijschritl

zie p.ig. 2^)


Malang als zelfstandige gemeente, 1914-1941

T

eiwijl enkele maanden later in Europa 'de lichten \oorgoed uitgingen', werden de nieuwe tijden voor Malang in 1914 door de ANIEM (Algemeene Nederlandsch-Indische Electnciteits Maatschappij) - svmbolischer kon het nauwelijks - ingeluid met de introductie van een modern elektiiciteitsnet. In de \olgende twintig jaar zou de plaats zich ontwikkelen tot de vijfde stad van Java, mede op basis van uitbreidingsplannen van enkele der meest gerenommeerde architecten en stcdebouwkundigen 111 Nedcrlands-lndic

roeans neergang was de aanleg van de spoorlijn van het nieu'we plantagegebied bij Malang rechtstreeks naar Soerabaja. In die zin vormde de uiteindelijke verplaatsing van de bestuurszetel en de naamswijziging van de residentie in 'Malang', op I januari 1929, nauwelijks meer dan een formele bevestiging van een feitelijk reeds lang bestaande situatie Als eerste resident trad op H Kool Het gemeentelijke apparaat was in de eerste jaren na 1914 nog zeer bescheiden van omvang; de gemeentebureaus bijvoorbeeld werden aanvankelijk ondergebracht in een huurhuis op KJodjen Kidoel. Het gehele administratieve gemeentepersoneel, een secretans, een administrateur, een controleur van het slachthuiswezen en een keurmeester \an vleeswaien. werkte daar samen in twee kamers. Daarbuiten waren, naast de bestuurders, m het begin slechts enkele mandoers en losse arbeiders werkzaam voor de gemeente. Ter dekking van de gemeentelijke uitgaven, hoe bescheiden in vergelijking met latere jaren ook, moesten door de raad spoedig eigen bronnen van inkomsten worden gecreëerd, zoals belasting op personeel, vermakelijkheden en honden. Gaandeweg kon nadien het personeelsbestand worden uitgebreid en m mei 1918 verhuisden de bureaus naar een groter gebouw aan de Rooiiische Kerkstraat Tot de aanvangstaken van de gemeente behoorden onderhoud, herstel en aanleg van wegen, riolering, waterleiding, etc, de besproeiing van wegen en het ophalen van vuilnis, het doen functioneren van de 267 elektrische gloeilampen der Malangse straatverlichting, de brandweer, en de aanleg en verzorging der begraafplaatsen. Verder kwamen er die eerste jaren enige reglementen die het verbeteren van de gezondheidssituatie ten doel hadden. Het werd bijvoorbeeld verboden om binnen de bebouwde kom varkens te houden, terwijl tevens regelingen van kracht werden voor het slachten van vee en de verkoop van vlees en melk Voor de instelling van de gemeente Malang was het gewestelijk bestuur al begonnen met de aanleg van een waterleiding uit hoger gelegen bronnen naar de stad In 1915 werd deze door de gemeente overgenomen, waarna veel van de particuliere bronnen geleidelijk aan vervangen konden worden door het doorgaans betrouwbaarder leidingwater. Helaas bleef het leidingsysteem nog lange tijd beperkt van omvang; het bediende alleen de hoofdstraten en later de nieuwe Europese woonwijken De meerderheid van de kampongbewoners bleef tot het laatst van de Nederlandse periode aangewezen op de openbare tappunten langs de grote wegen.

Nieu\ve bestuursvormen en instanties Toen de regentschapshoofdplaats 111 het StjjtsbLid win Ncdcrl,tiici',ch-Iiidic \an 2<j maart 1914 No. 297 werd aangewezen als zelfstandige gemeente met een gemeenteraad, was Malang sinds het begin van de eeuw in veel opzichten reeds ingrijpend veranderd. Zo was het inwonertal sinds 1905 opgelopen van nog geen 30 OOG tot bijna 50.000, onder wie inmiddels een kleine 2500 Europeanen - eveneens bijna een verdubbeling - en ruim 4000 Chinezen en 'Vreemde Oosterlingen', deze laatste groep was daarmee in aanwas de minst dynamische In de nieuwe gemeenteraad werden deze drie bevolkingscategorieën vooreerst uitsluitend vertegenwoordigd op basis van hun (administratieve) etniciteit' de Nederlanders en 'gelijkgestelden', dus de 'Europeanen'; de 'Inheemse' of'Inlandse onderdanen', dus de Indonesiërs; en de 'Uitheemse onderdanen' (Chinezen, Arabieren en andere 'Vreemde Oosterlingen'). De raad telde m 1914 elf door het Gouvernement benoemde leden' acht Europeanen of daarmee gelijkgestelden, twee Indonesiërs en een 'Vreemde Oosterling'. Als voorzitter fungeerde het hoofd van het plaatselijk bestuur, de assistent-resident F.L. Broekveldt. Pas eind 1918 kwam er een gekozen raad van vijftien leden, onder wie negen Europeanen, vier Indonesiërs en twee Chinezen, nog altijd onder voorzitterschap van de assistent-resident, de m dat jaar aangetreden JJ Coert De verhouding van de bevolkingsgroepen 111 de raad kwam niet oveieen met de grootte van die groepen onder de bewoners van de stad De Europeanen en de 'Vreemde Oosterlingen' vomiden in 1920 respectievelijk 8% en 10% van de bevolking, maar bezetten samen elf van de vijftien zetels. Pas nadat Malang in 1929 stadsgemeente was geworden, werden de verhoudingen in de raad enigszins gewijzigd ten gunste van de Indonesiërs; het raadscollege van inmiddels zeventien leden kreeg toen zes vertegenwoordigers gekozen door de 1900 kiesgerechtigde leden van de 'Inheemse' bevolkingsgroep. Voor hen was er dus nog geen sprake van een algemeen kiesrecht; het kon slechts worden verworven door opleiding en sociale positie. Overigens zij opgemerkt dat in Nederland zelf het algemeen kiesrecht ook pas een tiental jaren tevoren was ingevoerd. Een werkelijk volwassen gemeente werd Malang ten slotte m 1919, toen met alleen gebiedsuitbreiding voor stadsuitleg naar het westen en het zuiden bewerkstelligd kon worden, maar op i juh ook de eerste burgemeester, H.I Busseniaker, zijn functie aanvaardde Nadat deze in 1929 werd benoemd tot eerste burger van Soerabaja, werd hij opgevolgd door ir. E A Voorneman, die vier jaar later werd gepromoveerd naar dezelfde post 111 Batavia Na Busseniaker en Voorneman vervulden tot de Japanse bezetting achtereenvolgens ir. P.K W. Lakeman (1933-1936) en J H. Boerstra (1936-1942) het ambt. Toen Busseniaker na tien jaar uit Malang vertrok, was het inwonertal intussen opnieuw verdubbeld en werd Malang de status van stadsgemeente toegekend Als voortvloeisel uit deze promotie konden 111 1930 voor het eerst twee wethouders worden benoemd, de Ja\aan H Soekaidjo Wiijopranoto en de Nederlander mr. G.L Kelder De gestaag toenemende betekenis van de stad kwam op het bestuurlijke \lak nadien nogmaals tot uiting in de verplaatsing van het residentiekantoor van Pasoeroean naar Malang De ooit zo belangrijke kustplaats was na de eeuwwisseling economisch en naar inwonertal snel overschaduwd door Malang, nadat eerder al, sinds het midden van de 19de eeuw, haar havenfunctie goeddeels verloren was gegaan aan het onstuimig opkomende Soerabaja. Een verdere oorzaak voor Pasoe

De gemeente Malang, 1914-1929 Wat het aanzien van Malang omstreeks 1914 aangaat, zoals bijvoorbeeld weergegeven m de topografische kaart van dat jaar, valt op dat de plaats in de voorafgaande periode steeds meer een langgerekte vorm had aangenomen. Het centrum van de stad werd aan de noord- en oostzijde nog steeds begrensd door de Brantas. In het westen had de bebouwing van de wijken Taloen, Kaoeman en Kasin zich iets uitgebreid tot aan de Kali Soekoen. In het zuiden waren de beide zijden van Sawahan en de Kidoelpasarstraat nu bebouwd, met een uitstulpmg naar het zuiden door de bebouwing rond het tramstation Djagalan. Als geheel had het ccntium zich fysiek dus slechts weinig uitgebreid, terwijl tegelijkertijd sinds de eeuw\Msseling wel een forse bevolkingsgroei was opgetreden. In gedachten houdende dat de huizen langs Kajoetangan en Tjelaket, waar wel van een gestaag voortschrijdende bebouwing sprake was, in hoofdzaak door Europeanen werden bewoond, kan de sterke aanwas van het Indonesische volksdeel alleen een drastische verhoging van de bewoningsdichtheid in de kampongs tot gevolg hebben gehad, met alle gevolgen voor hygiëne en comfort vandien. Deze kampongs vond men vooral ten zuiden en ten oosten van de Aloon-Aloon Kebalen, Temenggoengan, Djodipan, Taloen, ten noorden ervan lag Klodjen. De Chinese Kamp, ten zuidoosten van de Aloon-Aloon, behoorde tot de meest intensief bewoonde gebieden, voornamelijk als gevolg van de pas in 1917 opgeheven verordening dat Chinezen verplicht waren bij elkaar m één wijk te wonen Uit-

27


breiding van de Chinese Kamp was in Malang omstreeks 1(114 al met meer mogelijk, doordat deze wijk in de voorafgaande decennia vnjwel ingesloten was geraakt door andere bebouwing. De veel kleinere Arabische Kamp vond men direct ten westen van de Chinese wijk, rond Embong Arab De Europeanen ten slotte woonden zoals aangeduid vooral langs de ruimer bebouwde wegen ten westen en ten noorden van de Aloon-Aloon: Kajoetangan, Oro-Oro Dow o, Tjelaket. Klodjen Lor en - de militairen - op Rampal. Aan de vooravond van haar bestaan als zelfstandige gemeente, bezat de stad inmiddels ook een Inlands Hospitaal, dat gelegen was bij de brug van Tjelaket over de Brantas, dus vlakbij het aloude Militair Hospitaal Op Rampal was verder een sanatorium verrezen, terwijl ook op Sawahan een ziekenverpleging tot stand was gekomen en zich elders in de stad twee verloskundigen hadden gevestigd. Aan andere welzijnsvoorzieningen had Malang sinds de jaren kort na de eeuwwisseling eveneens het een en ander gewonnen. Zo was een aantal lagere scholen voor de diverse religieuze en etnische bevolkingsgroepen gesticht, drie Europese, een Hollands-Chinese en dne 'Inlandsche scholen der 2de klasse' Daarnaast bestond er nog een openbare Muloschool, de scholen der zusters Ursulinen (een lagere-, een Mulo-, een Normaal-, en een Fröbelschool), een neutrale Fröbelschool en de Tiong Hwa Hwee Kwan-school, waar onderwijs werd gege\en in de Chinese taal Kort voor het ontstaan van de gemeente had de hervormde kerk in 1912 op de vertrouwde plek aan de Aloon-Aloon een nieuw gebouw laten optrekken, ter vervanging van de eenvoudige zaalkerk die hier in 1861 was gebouwd Daarnaast werd het geestelijk leven in Malang in 1901 verrijkt door de instelling van een Vnjmetselaarsloge, in 1911 gevolgd door een Theosofische Loge. Een geheel andere bijdrage aan het immatenële welzijn der burgerij leverden de twee sociëteiten die de stad telde de algemene sociëteit Concordia aan de Aloon-Aloon en de militaire soos Insuhnde aan de Spoorstraat Aanzienlijk verhoogd was intussen ook het het peil \an de particuliere, zakelijke dienstverlening. Er bestond een Afdeelingsbank van bescheiden opzet, het Malang Pensioenfonds, terwijl bij belangrijke transacties een beroep kon worden gedaan op het notariskantoor H P van Seeters. De heer Hoefsmit bemoeide zich beroepshalve niet meer met paarden, zoals m 1903. maar had kennelijk meer perspectiefgezien m het beroep van makelaar. Voor het knippen van de haardos kon men kiezen uit twee Europese coiffeurs, van wie de een desgewenst ook de vermoeide spieren kon masseren. Geheel verzorgd kon men zich dan bij de nieuwe fotografisch ateliers Mellenbergh of Keasberry voor het nageslacht laten vereeuwigen. De dames dienden dan naaiurlijk nog wel langs te gaan bij een van de 'modistes' ter plaatse, mevrouw Burer of mejuffrouw Poublon, om aan de hand van een modeblad uit het vaderland een passend toilet te laten aanmeten. Een drietal brood-, koek- en banketbakkerijen, een mineraalwaterfabriek en verscheidene moderne winkels, waaronder ook al een filiaal van Onderling Belang, stonden garant voor de verzorging van de Malangse burgerij met een uitgebreid aanbod van Europese importgoederen en plaatselijk geproduceerde equivalenten. De dochters kon men professioneel muziek- en zangonderwijs laten volgen en voor een geliefde waren boeketten te koop bij de weduwen Van Hengel en Versteegh. Als allernieuwste was er zelfs een 'bioscope theatre', een primitieve bioscoop. Naast de vertrouwde hotels als die van Jansen en Jensen, was in de Spoorstraat het nieuwe Spoorhotel verrezen, terwijl vakantiegangers sinds kort terecht konden bij enkele etablissementen in de bergen buiten de stad, zoals Hotel (annex gezondheidsetablissement) Poedjon, het Badhotel Songgoriti en het 'herstellings-, bad-, en kuuroord' Lebaksari. Industne was er in 1914 evenwel nog vnjwel niet in Malang; wat de stad op dit gebied al bezat, was van kleine omvang, zoals bijvoorbeeld de steenbakkenj die de coiffeur Huijbrechts als nevennering onderhield Men vond er een rijstpellerij en de Eerste Nederlands-Indische Koffiebrandenj, en verder een ijsfabnek en de al genoemde mmeraalwaterfabnek van apotheek De Rijzende Zon. Malang ontwikkelde zich veeleer in de richting van regionaal bestuurs- en dienstencentnim, maar vormde al met al nog steeds een overzichtelijke, kleinsteedse samenleving. De entourage bood tot in het centrum van de stad een overwegend landelijk aanzien, met ruime tuinen en brede, merendeels nog ongeplaveide bomenlanen Dit laatste betekende in het droge seizoen voor de omwonenden steevast flinke overlast van stof terwijl de wegen m de regentijd in nauwelijks benjdbare modderstromen veranderden Zoals in de meeste steden waren er geen trottoirs - de welgestelden gingen immers nooit te voet.

Econoiiii.^clic stai^iiafic cii opkoiiiaid iiatioualhiut' De jaren 1914-191S vormden vooi Nedeilands-Indië 111 het algemeen en ook voor Malang geen gemakkelijke periode. De wereldoorlog veroorzaakte een scherpe terugval van de internationale handel en hoewel Nederland buiten het conflict bleef liep de export van de kolonie drastisch terug. Bovendien leidde de oorlogssituatie tot toenemende problemen bij de import van rijst uit andere delen van Azië, waarvan met name Java in de loop der 19de eeuw afliankelijk was geworden. Om hieraan tegemoet te komen, werd het areaal exportgewassen in de loop van de oorlog ingekrompen ten gunste van een hogere binnenlandse njstproduktie. Voor de Javaanse boeren was dit in het algemeen een gunstige ontwikkeling, maar voor steden als Malang, die hun bestaan mede ontleenden aan de bloei van de omringende exportcultures, betekende deze periode - ook al door de nog steeds heersende pest - een reeks van magere jaren. Tegelijkeitijd begonnen zich ook op politiek terrein veranderingen kenbaar te maken, die m de Europese samenleving voor grote beroering zorgden. Als voortvloeisel uit de opkomst van Japan op het politieke wereldtoneel m de jaren rond de eeuwwisseling, werden nog voor 1910 ook in Nederlands-Indië de eerste tekenen zichtbaar van Indonesisch nationalisme. Niettegenstaande de recente bekering - van regeringswege aangekondigd in de Troonrede van 1901 tot een ethische politiek, met als doelstelling onder meer de geleidelijke opvoeding tot bestuurlijke zelfstandigheid, werden de internationale ontwikkelingen in Azië m dit verband door het Gouvernement overwegend als een bedreiging voor de binnenlandse veiligheid en stabiliteit gezien. Ondanks de verschillende, aanvankelijk overigens weinig consistente repressiemaatregelen die van gouvernementswege in de loop der jaren volgden, bleek de groei van een streven naar een vorm van onafliankelijkheid spoedig met meer te stuiten. In 1908 werd als eerste organisatie met een uitgesproken Indonesische identiteit de Boedi Oetomo ('Het Schone Streven') opgencht, mede naar het voorbeeld van eerdere Chinese belangenorganisaties Een der belangnjkste programmapunten van deze beweging was de eis tot vergaande uitbreiding van het gouvernementsondervvijs aan de inheemse bevolking. Het initiatief tot opnchting kwam van een aantal jonge studerende Indonesiërs, met name aan de STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) in Batavia. Eén van hen, Tjipto Mangoenkoesomo, zou zich kort nadien, m 1911, als gouvemementsarts bij de pestbestnjding m Malang zo verdienstelijk maken, dat hem de benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau werd verleend. In 1912 stuurde hij de zojuist verkregen onderscheiding echter terug, uit protest tegen het koloniale bewind. In het huidige Malang wordt de nagedachtenis aan deze nationalist van het eerste uur levend gehouden door de vernoeming van Jl Dr Cipto Mangunkusomo, in de Nederlandse tijd bekend als Wilhelmmastraat Na de Boedi Oetomo volgde in 1912 de Sarekat Islam ('islamitische \erbond'), die zich in eerste instantie vooral keerde tegen de pohtieke en economische dominantie van Nederlanders én Chinezen. Deze organisatie had haar aanhang in het bijzonder onder de kleine Indonesische handelaren, maar genoot ook sympathie bij de hoge Javaanse adel. Toen de kroonprins van Djokjakarta in 1916 Malang bezocht om zijn medeleven te betuigen met de slachtoffers van de nog steeds voortdurende pestepidemie, sprak hij de voorzitter van de plaatselijke Sarekat Islam toe in het Hoogjavaans, waardoor deze volgens de geschiedschnjver van het verbond 'zo van zijn stuk (was) geraakt, dat hij ccn vol etmaal met had kunnen dunken, eten of slapen. Het was, zo vertelde Inj, alsof bij een goudklomp had gekregen ter grootte van een karbouw.' Sarekat Islam stelde zich op het standpunt van de non-coöperatie met het bewind m Batavia In 1927 leidde dit tot een breuk met de Mohammadijah, de meer modern georiënteerde islamitische vereniging, die wel gouvernementssubsidies voor haar onderwijs aanvaardde Later, in de jaren dertig, werd het bestaan van de organisatie van gouvernementswege geheel onmogelijk gemaakt. Elders op Java kwam het in het kader van deze eerste manifestaties van Indonesisch nationalisme in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog plaatselijk tot openlijke ongeregeldheden, maar Malang bleef hiervan zo goed als vrij. Wel braken binnen de Chinese gemeenschap geregeld onlusten uit tussen de conservatief ingestelde leden van deze bevolkingsgroep, die naar oude traditie hun haar nog in een staart droegen, en progressieve, veelal jongere Chinezen, die zich heten inspireren door de beginselen van de revolutie van 1911 en Soenjat-Sens nieuwe, westers georiënteerde i^epubliek China. 28


Bci'olkingsj^roei cii volh.^liuisi'c.sting

steden aan de noordkust van Java, zag men van gemeentewege spoedig de n o o d zaak tot mgi'ijpen in De praktische mogelijkheden daartoe waren in de eerste jaren na 1914 echter beperkt, ironisch genoeg vooral als gevolg van een wetsartikel dat juist het welzijn der kampongbewoners op het oog had O m d a t de Indische gemeenteraden in meerderheid uit Europeanen bestonden, was bepaald dat de desagemeenschappen - en daarmee merendeels ook de kampongs - binnen de gemeenten uitdrukkelijk van gemeentelijke bemoeienis waren uitgesloten. O p het platteland b e stond vanouds veelal een systeem van desadiensten voor het schoonmaken en onderhouden van wegen en irrigatie- of afvoergoten, maar in desa's die intussen in stedelijke gebieden waren opgegaan, zoals in Malang Temenggoengan, KJodjen, Djodipan, Kidoelpasar en Kaoeman, was dit stelsel reeds lang verdwenen. Hoewel een wetswijziging in 1918 het opheffen van desa's mogelijk maakte, kwam daar in de praktijk vooralsnog weinig van, omdat het Gouvernement niet wenste bij te dragen in de hogere kosten die voor de gemeenten met gebiedsuitbreiding m deze vorm waren verbonden.

BIJ de gevolgen van de groeiende economische malaise als gevolg van de wereldoorlog, de nog altijd niet geheel bedwongen pestepidemie en de onrust op het politieke toneel, kreeg Malang in de jaren 1917 en 1918 ook nog eens te maken met een virulente influenza-epidemie, die in de stad niet minder dan 3000 slachtoffers eiste. D e combinatie van deze ongunstige factoren maakte, dat de bevolkingsgroei gedurende de oorlogsjaren - voor het eerst sinds het midden van de 19de eeuw - tijdelijk stagneerde Beide epidemieën eisten hun tol vooral van de Indonesische kampongbewoners, tussen 1914 en 1918 nam deze bevolkingsgroep absoluut zelfs iets af terwijl te zelfder tijd de Europeanen hun aantal met 20% zagen groeien tot bijna 3000 Al kort na afloop van de Eerste Wereldoorlog begon evenwel een nieuwe periode van snelle groei, als gevolg waarvan het inwonertal tussen 1920 en 1930 meer dan verdubbelde tot ruim 8 v 0 0 0 Malang was m die periode dan ook de snelstgroeiendc stad van Nederlands-Indië. Drie factoren speelden daarbij een rol. de algemeen - m heel Java - toenemende urbanisatie, de groeifunctie van Malang als regionaal centrum en, mede in verband met de gestaag verbeterende verkeersverbindingen, de nieuwe mogelijkheden die de stad bood als aantrekkelijke woonplaats met een koel bergkhmaat. Malang was zo omstreeks 1930 na Bandoeng al de stad met het hoogste percentage Europeanen in de bevolking; enkele verschilpunten met de Westjavaanse tegenhanger betroffen het minder uitgesproken karakter als ambtenarenstad, terwijl de handel er naar vei houding een belangrijkere rol 111 de economie speelde.

Pas m 1926 kon in Malang de desa Temenggoengan als eerste worden opgeheven en opgenomen in de gemeente, een jaar later gevolgd door KJodjen en Djodipan. N o g in hetzelfde jaar begon de gemeente met een ambitieus plan om de woonomstandigheden in deze stadsdelen te verbeteren. Er werd een reinigingsdienst ingesteld, wegen werden verhard, gecementeerde goten aangelegd, gesloten riolen gemaakt en verscheidene openbare bad- en wasplaatsen ingericht De sinds 191s bestaande waterleiding kon nu ook worden doorgetrokken tot in de kampongs, waar een klem deel van de huizen een eigen aansluiting kreeg en elders het water tegen i cent per twee petroleumbhkken (36 liter) b e schikbaar werd gesteld. Degenen voor wie dit nog teveel was, konden buiten de kampong als voorheen hun water gratis bij hydranten langs de hoofdwegen bli|ven halen. N e t als bij de toevoer naar de Europese wijken, werd dit water regelmatig gecontroleerd en kon het ongekookt worden gedronken - een zeldzaamheid in het toenmalige Indië

Als geheel laat de getalsmatige ontwikkeling van de Malangse bevolking, uitgesphtst naar de in Indie formeel onderscheiden bevolkingsgroepen, over de penode van de late 19de eeuw tot aan de vooravond van de Japanse inval het in de hierna volgende tabel weergegeven verloop zien. De bevolkingsgroep der 'Inlanders' b e stond in Malang m grote meerderheid uit Javanen en Madoerezen, die der ovenge 'Vreemde Oosterlingen' voornamelijk uit Arabieren en enkele Voor-Indiërs, de zogenoemde Bombayers De 'Europeanen' vormden de meest diverse groep, waartoe behalve de Nederlanders en staatsburgers van andere westerse - niet noodzakelijk Europese' - mogendheden, 'totoks' zowel als de meeste Indo-Europeanen, bijvoorbeeld ook de Japanners en 'gelijkgestelde' Indonesiërs, Chinezen en andere 'Vreemde Oosterlingen' werden gerekend

Publicitair pronkstuk bij de gemeentelijke kampongverbetermg was aanvankelijk het mede door de Dienst der Pestbestnjdmg gestimuleerde kleinwoningbouwprogramma, in het kader waarvan in de jaren vanaf 1926 in Temenggoengan en Kidoelpasar enkele tientallen stenen woningen opgetrokken werden. In de eerstgenoemde kampong bedroegen de huren ƒ s.- a ƒ 6,- per maand; in Kidoelpasar, overwegend bewoond door iets welvarender geachte Chinezen, moest ƒ 10,- tot ƒ 20,- worden betaald In de praktijk bleek dit initiatief door zijn beperkte omvang spoedig met meer dan een druppel op een gestaag heter wordende plaat, \ ooral toen de Indonesische bevolking in de latere jaren twintig weer snel begon toe te nemen. Daarnaast vond wel enige kamponguitbreiding plaats aan de iste en 2de Chineesche Schoolstraat en aan Embong Brantas, maar tegeli]kertijd werd de kampongbevolking langs alle hoofdwegen gedwongen elders een behuizing te zoeken

Malang: bevolkingsgroei tussen 1890 en 1940* 1890

1905

1920

1930

1940**

12040

29 SS4

43352

86 6<i0

169 316

'Inlanders'

9813

24274

3s iCis

70662

142286

Chinezen

1-542

3.600

4312

7-832

12.233

Overige 'Vreemde Oosterlingen'

226

357

371

693

930

Europeanen

4S9

1-353

3 S04

7463

13 867

Totaal

*

Het resultaat was, dat later in de jaren dertig de bestaande kampongs onverantwoord dicht bevolkt raakten De bekende Indische stedebouw kundige ir Th Karsten, eerder verantwoordelijk voor een deel van de noordelijke uitbreidingen van Malang, noemde op het Decentralisatie Congres dat m 1936 in de stad werd gehouden, een gemiddelde van j,<i bewoners per huis, waar de grote kuststeden er slechts 5,s telden. Tot zijn spijt moest hij dan ook vaststellen dat de kampongverbetenng, 'vvj.in oor Malang 111 de 20erjaren goed bekend stond, mcsluircnd bestaan heeft uit het aanbrengen van afwatering langs en verharding op bestaande paden, en met gepaard IS gegaan met het maken van een kompleet padennet, met de nodigste doorhraakjes. noch zelf met het vasfitellen van kampongrooilijnen en -bouw \ o o r « linften: daaidoor is de toestand ook nadien nog steeds erger geworden'.

opgaven B.B., volksteUingsgegevens en gemeentelijke opgaven, m het laatste geval (1940) stand pei 31 decembei

** intlusiet het m 1939 geannexeeide Blimbing De sterke toename van de Europese bevolking werd 111 de jaren na 1917 goeddeels opgevangen in nieuwe, volgens gemeentelijke uitbreidingsplannen tot stand gekomen wijken aan de noordzijde van de stad. De woningbouw ten behoeve van de Indonesische Malangers daarentegen vormde aanvankelijk geen punt van grote aandacht voor de gemeente, mede vanwege de genoemde tijdelijke teruggang in aantal bij deze bevolkingsgroep. Wel baarden de hygiënische omstandigheden 111 de dicht bevolkte kampongs zorg, waar door het ontbieken van drinkwaterleidingen en de aanwezigheid van open riolen, irrigatiegoten en stilstaande poelen bij voortduring gevaar bestond voor ziekten als tyfus, cholera, dysenterie en malaria Hoewel het daarbij in Malang nog niet ging om wantoestanden van een omvang zoals in die tijd algemeen kon worden aangetroffen in de kampongs van de giote

Tot de activiteiten van de gemeente op het gebied der stedelijke hvgiëne behoorde ook het asfalteren der grote wegen. Zoals al aangehaald, stond Malang bekend om de stofplaag in de droge tijd, veroorzaakt door het sterk verpulverde vulkanisch gesteente van de wegen. Deze werd in de beginjaren bestreden met behulp van vijf door stieren getrokken sproeikarren; in 1925 werden zelfs nog twee Benz motorsproeiw agens aangeschaft om de door het meerdere verkeer steeds toenemende overlast te kunnen beteugelen. De hoofdstraat Kajoetangan werd echter al in 1920 geasfalteerd, in 1924 gevolgd door O r o - O r o D o w o . In het laatste jaar werd ook de nieuwe pasar in gebruik genomen, hetgeen eveneens m de eerste plaats gezien moet worden als de uitwerking \an het gemeentelijke beleid op het gebied van de volkshygiëne.

29


Her oude en het nieuwe bouwen

dei meer het nieuwe uiteihjk van de sociëteit Concordia aan de Aloon-Aloon, het winkelcomplex bij Photax aan Kajoetangan en een groot aantal huizen aan de even zijde van de Koninginneweg (later omgedoopt tot Boeringweg) in de nieuwe westelijke stadsuuleg O o k buiten Malang voerde Vm Os enkele projecten uit, mede voor de soesoehoenan van Soerakarta. De grote sociëteit aan de Aloon-Aloon vormde door de omvang en ligging van het gebouw vanouds een dominant element in het stadsbeeld, maar miste door de traditioneel-neoclassicistische opzet de allure die de Malangers in de jaren twintig hun stad begonnen toe te dichten Van O s ' verbouwing, uiterlijk deels b e staande uit een halfronde verbinding tussen de twee rechte gevels aan het stadsplein en Kajoetangan, kon dit gemis met volledig opheffen, maar verschafte de soos wel een veel markanter, 'eigen' aanzien. Veel beter kon hij zijn creativiteit toepassen bij de ontwerpen van de woonhuizen aan de Boeringweg, waarin duidelijk Van Os' affiniteit met de Amsterdamse School is te herkennen

De economische opleving van lylS en volgende jaren leidde niet alleen tot de komst van een groter aantal Europeanen, maar biacht deze bevolkingsgroep ook snel meer welvaart. M e d e dankzij de inspanningen van stimulerende persoonlijkheden als burgemeester Bussemaker en het raadslid A. Fransen van de Putte ontwikkelde Malang zich zelfs sneller dan elke andere stad, m deze peiiode van algemene groei iii Nederlands-Indie Als tekenen daarvan kan men zien dat Malang in 1922 al drie automobielhandels njk was en aan de Aloon-Aloon in 1917 het luxueuze Palace Hotel verrezen was, het eerste hotel ter plaatse met grootstedelijke allure In dezelfde jaren vestigden zich enkele kleine industrieën en handelsfirma's in de stad, zoals de limonadeen niineraalwaterfabrieken De Witce Olifant en Tjeremai, de NIMEF (NederlandsIndische Metaalwaren- en Emballage Fabnek), werkplaatsen voor de vervaardiging \ a n cementtegels, een carosseriebouwer, een clicheerbedrijf en een vleeswarenfabriekje. Deze ontwikkelingen vormden de opmaat voor Makings grote bloeiperiode in de jaren twmtig en dertig, gedurende welke behalve de grote nieuwe 'Europese' woonwijken ook tal van openbare gebouwen tot stand weiden gebracht.

D e grote bouwactiviteit van die jaren, zowel op paiticulier initiatief als van de overheid en de kerken, werd ovengens met alleen gerealiseerd op basis van 'onder architectuur' \'ervaardigde ontwerpen Met name overheidsgebouwen werden vaak ontworpen aan de hand van een zogenaamd 'nomiaalmodel' van het departement van Burgerlijke Openbare Werken, een standaardontwerp voor scholen, bestuurskantoren e.d. Voorbeelden 111 Malang zijn onder meer de Neutrale School (1922), en op Lowokwaroe het Proefstation (1921), het kantoor van de Irngatiedienst Brantas (1924), en de nieuwe gevangenis (1921) D e oude gevangenis aan de Aloon-Aloon werd ingericht \ o o r het Landsopvoedingsgesticht en zou nog later dienen als vrouwengevangenis

In het relatief jonge Malang was het aantal grote bouwwerken m de elders zo dominerende neoclassicistische stijl van de 19de eeuw slechts gering; men vond er in hoofdzaak de w o n i n g van de assistent-resident, de oude sociëteit, enkele woonhuizen aan Kajoetangan en het Mihtair Hospitaal, die later alle zijn afgebroken. Meer dan in de kuststeden, die al eerder een grote omvang hadden bereikt, zou het gezicht van Malang dan ook bepaald en verfraaid worden door het werk van een aantal gerenommeerde architecten en stedebouwkundigen uit de laatste vooroorlogse decennia, en daarmee door de karakteristiek eigen, 'Indische' architectuur die toen in de kolonie onder invloed van groten uit het vak als C.P. Wolff Schoemaker, T h . Karsten en H M a d a m e Pont tot ontwikkeling kwam.

'Huisstijlen' 111 de architectuur vond men m zekere mate ook bij grote particuliere organisaties, zoals de gezamenlijke R K. instellingen. In Malang manifesteerde dit zich in een opmerkelijke verwantschap tussen de ontwerpen uit de jaren twintig voor de kloosterschool van de Zusters Ursulinen, de Fraterschool aan Tjelaket en de uitbreiding van de R.K. Kerk aan Kajoetangan, alle creaties van het bureau Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers. Hetzelfde bureau ontwierp, zoals reeds aangehaald, in 1916 het filiaal van Dejavasche Bank aan de Aloon-Aloon. dat eveneens geïnspireerd was op een standaard-stijl, namelijk die van Ed. Cuypers' hoofdkantoor van de Bank in Batavia (1910). Tot de ovenge opmerkelijke architectuur uit de jaren twintig behoren Hotel Splendid (1923, architect onbekend) en vooral de markante, m arabiserende stijl opgetrokken Alhambra-bioscoop (1928, architect onbekend) m de Regentstraat. Vermeldenswaard in Malang-Zuid is verder het nieuwe Zendingsziekenhuis aan Soekoen uit 1927. bedoeld als verpleeginrichting voor de minvermogende bevolkingsgroepen en daarmee toentertijd het equivalent van de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichtmgen in andere grote steden op Java.

In de beginjaren betrof het daarbij nog voornamelijk architecten die m Batavia of Soerabaja kantoor hielden en m Malang slechts een opdracht uitvoerden. Als eerste moet in dit verband M.J. Hulswit uit Batavia genoemd worden, naar wiens ontwerp in 190S de neo-gotischc R.K Kerk op Kajoetangan werd voltooid. O p dat tijdstip waren er te Malang geen architecten gevestigd die een dergelijk groot werk hadden kunnen realiseren. In 1903 telde de adreslijst van de stad alleen nog maar 'bouwkundigen', in de praktijk met meer dan aannemers met enige b o u w kundige scholing. Hulswit associeerde zich in 1908 met Ed. Cuypers en twee jaar later met A.A Fermont te Weltevreden. H u n bureau ontwierp in 1916 voor Malang het kantoor van D e Javasche Bank aan de Aloon-Aloon en in de beginjaren twintig, toen Hulswit al was overleden, de school van de Zusters Ursulinen en de Fraterschool op Tjelaket. Tevens was het in 1923 en 1926 verantwoordelijk voor de verbouwingen van Hulswits kerk op Kajoetangan

Al met al bleef echter, ondanks de algemene bouv\'AVoede, het uiterlijke karakter van Malang tot het laatst van de vooroorlogse penode opmerkelijk anders, dat wil zeggen vnendelijker, groener en ruimer dan dat van de grote kuststeden Imposante hoofdkantoren van handelsfirma's, banken of departementen, zoals m Soerabaja, Semarang of Batavia en later ook m Bandoeng, ontbraken geheel De enige gebouwen die het formaat van een ruime villa te boven gingen, waien kerken, scholen, hotels en de sociëteit, insteUingen dus die door hun aard niet in de eerste plaats gencht zijn op het maken van een machtige indruk. Het ontbreken van de grootschalige architectuur van de macht is er wellicht ook de oorzaak van dat Malang indertijd zelden heeft gefigureerd in fotoboeken over NederlandsIndie, woonhuizen zijn nu eenmaal minder spectaculair dan kantoorrcuzen. Als totaalconcept echter kan de stad, voor zover ontstaan in de penode 1920-1940, met recht gelden als een der hoogtepunten in de Indische architectuur en stedebouw

In het decennium na de Eerste Wereldoorlog vestigden verscheidene architecten van naam zich blijvend te Malang O n d e r hen w aren M P Vahrmeyer (ontwerper van onder meer dejuwelienwinkel Schuyer op Kajoetangan 30, restaurant Hazes aan dezelfde straat en een automobielbedrijf op Lowokwaroe 14), Herben (Malangsch Automobiel Atelier, Kajoetangan 2<,), C. Smits (ontwerper van het karaktenstieke front van de centrale pasar, 1919) en Ch.E Versteegh (pasar Sophiastraat, Klodjen Lor, 1921) Van enkele gebouwen, zoals het Palace Hotel (1917) en de Neutrale Lagere School (1922) is de architect helaas met meer bekend Van bijzonder belang werd evenwel de komst van de architect L van Os 111 1923, wiens Malangse werk in de jaren nadien tot het meest beeldbepalende 111 de stad zou worden Louis van Os (i 892-1971) was in 1920 naar Indië vertrokken en daar aangesteld als architect bij de haven van Soerabaja. In Malang werkte hij aanvankelijk samen met de architect Eschauzier; nadien vestigde hij zich zelfstandig in een pand tegenover Hotel Mabes aan Kajoetangan, tegenwoordig een filiaal van de Bank Nasional Indonesia. In 1930 moest Van Os om gezondheidsredenen naar Nederland terugkeren. Gedurende de tussenliggende jaren ontwierp hij o n -

De i^rotc uitbveidui^eii tot ca. igjo Doordat men lange tijd \oIledig vrij was geweest te bouwen waar en wat men wilde, had Malang zich in de loop van zijn bestaan tot de Eerste Wereldoorlog net als veel andere steden voornamelijk uitgebreid met halfstedehjke lintbebouwing langs de hoofdwegen - met name die naar Lawang - en enkele landelijke zijwegen. Tjelaket was in 1914 aaneengesloten bebouwd tot aan Boenoel, terwijl nog meer naai het noorden bij Lowokwaroe de Centrale Gevangenis lag. Verder vond men ononderbroken lintbebouwing langs de route O r o - O r o D o w o tot Betek, met nog iets verder stroomopwaarts aan de Brantas de ijsfabriek als

Malangs snelle groei 111 de 20ste eeuw, weergegeven in vier kaartbeelden die voor elk der genoemde jaren de totale bebouwde oppervlakte binnen het stadsgebied laten zien De afbeelding is overgenomen uit het gedenkboek van 1939, uitgegeven ter gelegenheid van het 2s-jarig bestaan van Malang als zelfstandige gemeente Dit boek werd beschikbaar gesteld dooi mevr L 13 M \an Liempt

31


voorlopig laatste voorpost van de 20ste-eeuwse verstedelijking Op Rampal lagen de militaire kampementen voor een groot deel langs de spoorbaan Op het exercitieterrein was inmiddels een kruithuis gebouwd en een racebaan aangelegd, terwijl op enige afstand het Mannekamp, een zwembad voor militairen en de reeds aangehaalde pestbarakken waren gelegen Tussen Tjelaket en Rampal lagen echter nog steeds sawa's, met uitzondering van het Militair Hospitaal, de Klodjen Lor-straat en de daaraan gelegen Europese begraafplaats Naar het zuiden toe strekte zich tussen de spoorbaan en de Kotalamastraat eveneens al lintbebouwing uit, tot ongeveer het station Kotalama Deze ongecontroleerde uitgroei van de stad werd door de gemeente Malang al direct na de instelling erkend als een ernstig ruimtelijk probleem, dat alleen middels een helder en daadkrachtig stedebouwkundig beleid opgelost zou kunnen worden Zo werd reeds in 1914 besloten tot het doen opstellen van fomiele uitbreidingsplannen, naar de voorbeelden in Nederland en elders 111 Europa De eerste uitbreidingen zouden worden gerealiseerd tussen Tjelaket en Rampal, waartoe de gemeente ter plaatse in de volgende jaren op grote schaal sawagronden opkocht Verdere gemeentelijke taken in dit verband bleven vooralsnog beperkt tot de aanleg van infrastructuur als wegen, afvoergoten e d , het bouwnjp opleveren van de kavels en de meervoudige overbrugging, ter verbetenng van de bereikbaarheid van de nieuwe stad, van de diepe ravijnen van de Brantas en de Soekoen De eigenlijke woningbouw werd m hookizaak overgelaten aan particulieren en projectontwikkelaars, ZIJ het dat de gemeente wel zorgde voor consistente bouwvoorsehritten De uitbreidingsplannen van deze eerste jaren zijn van het allergrootste belang geweest voor de ontwikkeling van de stad en bepalen deels nog altijd haar uiterlijke aanzien De stedebouwkundige Th Karsten stelde later 111 de jaren dertig met recht vast, dat 'Malang eeuwig dankbaar (kan) zijn voor de goede kwaliteit van dit plan, vooral voor bet â&#x20AC;˘sprekende tweede centrum, dat in betJP Coenplcm werd gescbapen, en de kloeke O-W-as, waarmede dat met Kajoetangan werd verbonden, aan bet O -einde daarvan v\ erci ook toen reeds de nieuwe en betere plaats voor het S S -station ontworpen' Dit ontwerp was grotendeels het werk van de administrateur van de Malangsche Stoomtram Maatschappij, ir M Wins, en de directeur van gemeentewerken, Termeulen, onder algemeen adviseurschap van Karsten De eerste uitbreiding, Bouwplan I van 1917, lag nog ten noorden van het Militair Hospitaal, tussen Tjelaket en Rampal Het oppervlak van ruim i ^ ha was verkaveld in 100 percelen, met derhalve een gemiddelde grootte van 1360 m^ Alle straten droegen de namen van vorsten uit het Huis van Oranje, zodat de wijk al gauw algemeen bekend werd als Oranjebuurt In 1919 werd hier tevens een overweg aangelegd in de Wilhelmmastraat, zodat de spoorbaan geen hindernis meer kon vormen in de veibmding tussen de hoofdverkeerswegen Tjelaket en Rampal Vergeleken met de neoclassieistisehe "Indische' huizen 111 de oudere stadsdelen, hadden de huizen 111 de Oranjebuurt hun grootse karakter goeddeels verloren De bouwpercelen waren aanzienlijk kleiner, zelfs zozeer dat de onderlinge afstand tussen de woningen eigenlijk wat te gering werd en er weinig luchtstroming kon ontstaan Naar bouwstijl waren de meeste huizen kopieĂŤn van Europese villa's geworden, zonder de reeks bijgebouwen die voorheen nodig waren om de vele bedienden te huisvesten Omstreeks 1920 hadden ook de welgestelden doorgaans nog 'slechts' vier of vijf bedienden, die bovendien veelal met meer inwoonden De ruime voorgalerij was teruggebracht tot een veranda ot platje, terwijl de hoge pannendaken minder ver overstaken en aan de muren dus minder bescherming tegen zon en regen boden Toch waren het voor de huidige begrippen nog altijd zeer ruime woningen, met behalve slaapkamers en woonkamer meestal ook nog een serre en een eetzaal, en op het erf was vaak nog wel ruimte voor een paviljoen en een paar andere bijgebouwtjes Behalve woonhuizen verrezen in deze wijk ook enkele openbare gebouwen, zoals de Neutrale Lagere School op de hoek van de Emmastraat en de Mauritsstraat (1922), aan de Wilhelmmastraat de Gouvernements Muloschool en de Landraad Op de hoek van de Juhanastraat en de Willemstraat nam het opvallende Hotel Pension 'Villa Sans-Souci' met minder dan drie naast elkaar gelegen kavels in In 1920 werd begonnen met de aanleg van Bouwplan II, op de voormalige sawagronden tussen Klodjen Lor en de Brantas Dat dit 17 ha grote gebied rond het latere Coenplem uiteindelijk werd bestemd voor woningbouw en een aantal openbare gebouwen, was aanvankelijk niet voorzien Het gewestelijk bestuur had

32

hier namelijk voor de instelling van de gemeente Malang in beginsel een nieuwe locatie voor de centrale pasar aangewezen, ter vervanging van de te kleine en verouderde markt in de Chinese Kamp Voor de bereikbaai heid van de nieuwe pasar was in I 9 n reeds de nieuwe brug over de Brantas bij de Spoorstraat gebouwd De Chinese gemeenschap tekende echter massaal verzet aan tegen het verplaatsen van de pasar, vanwege het feit dat haar handelsactiviteiten vrijwel geheel w aren geconcentreerd rond de Petjinanstraat, m het hart van de eigen wijk Uiteindelijk wist men de gemeenteraad, waartoe directer toegang kon worden verkregen dan tot het regionaal bestuur, te overtuigen van de noodzaak tot herziening van het bestaande plan De raad besloot in 1919 ten zuiden van de oude pasar enkele percelen aan te kopen, zodat daar alsnog tot uitbreiding kon worden overgegaan In hetzelfde jaar werd besloten tot de bouw \an de pasar aan de Sophiastraat (Pasar Klodjen) Bouwplan II (1920) werd uitgegeven m vrij grote percelen van gemiddeld 2'>so m- In deze nieuwe G G -buurt - alle straten waren genoemd naar gouverneurs-generaal - verrezen de eerste huizen m 1922 aan het Coenplem Het enthousiasme dat de stedebouwkundige Karsten later voor dit plan zou tonen, was mede ingegeven door de omstandigheid dat het een leeg stuk in het hart van de stad opvulde en de verbinding met de zuidelijke en westelijke delen sterk verbeterde door de bouw van twee bruggen over de Brantas In 1922 werd de brug 111 de Speelmanstraat opengesteld, vier jaar later volgde die in de Van Riebeeckstraat Daarmee werd tevens het Staatsspoor-station veel beter bereikbaar, terwijl daarnaast de ontsluiting van de toekomstige westelijke uitbreidingen vergemakkelijkt werd Voor de realisering van het plan moest de bestaande Kartinischool m 1923 worden afgebroken en verplaatst naar de Kloetstraat De ruimer bemeten kavels heten in de G G -buurt meer openbare gebouwen en grote woonhuizen voor hogere ambtenaren en militairen toe dan in de eerste uitbreiding Zo kreeg de burgemeesterswoning hier een plaats aan de Idenburgstraat, de plaatselijke militair commandant woonde vanaf 1924 m de zogenoemde kolonelswoning aan het Coenplem De Vereeniging voor Protestantsch-Christehjk Onderwijs vond m 1922 aan de Maetsuykerstraat een locatie voor haar lagere school, aan de Speelmanstraat verrees een brug verder het Hotel Splendid Het Coenplem kreeg in 1929 allure door de bouw van het fraaie nieuwe raadhuis, eenjaar later werd aan de tegenoverliggende zijde het markante complex van de middelbare gouvernementsscholen HISS (later Lyceum) en AMS (Algemene Middelbare School) voltooid Aan de Idenburgstraat ten slotte volgden in 1927 en 1928 respectievelijk de Montessorischool en het gebouw van de Topografische Dienst Bouwplan III was gelegen 111 het zuiden, aan de weg naar Blitar Het 28 ha grote terrein was aanvankelijk vooral bestemd voor woningbouw, met uitzondenng van 8 ha die bestemd waren voor de nieuwe Europese begraafplaats Soekoen De dodenakker werd volgens plan al in 1921 in gebruik genomen, de onverwacht snelle aanwas van de Europese bevolking in die jaren deed de gemeente uiteindelijk echter besluiten, ook de ovenge delen voor de begraafplaats te reserveren Nauwelijks van meer betekenis werd Bouwplan IV uit 1920, met een omvang van slechts 3 ha, dat mede vanwege de wat afzijdige ligging op Lowokwaroe als woonwijk niet in trek raakte Voor de verdere uitbreidingen van de Europese stad viel de keuze als vanzelf op westelijker gelegen terreinen Doordat het land bij Malang langzaam afloopt van noordwest naar zuidoost, was de grond daar hoger gelegen en kon men er minder last van muskieten verwachten Bovendien lagen ten oosten van de stad hindernissen in de vorm van het grote militaire kampement, het diepe Brantasdal en de Chinese begraafplaats In het zuiden was de nabijheid van de Chinese Kamp voor veel Europeanen minder aantrekkelijk, terwijl daar ook het MSM-emplacement was aangelegd en de eerste industrie verscheen De gemeentelijke bouwplannen van de latere jaren twmtig werden derhalve alle ten westen van Kajoetangan geprojecteerd De aanleg van de zogenoemde Bergenbuurt, in totaal 16 ha groot, werd in 1922 begonnen met het doortrekken van de Kawistraat en de Smeroestraat De percelen in het eerste deel van dit Bouwplan V, in de wijk Taloon, waren met hun gemiddelde van 2020 m" vri| groot Behalve villa's voor de beter gesitueerden, veelal gebouwd in een stijl die duidelijk de invloed van de Amsterdamse School het zien, kwam hier dan ook weer een aantal openbare gebouwen aan of bij de Kawistraat, zoals de nieuwe Europese Lagere School, de Hollands-Inlandse School en het voorlopige onderkomen van de HBS Van particuliere zijde werden daaraan 111 dezelfde wijk toe-


gevoegd de Volkskredietbank (Kawistraat), de Gereforineerde Kerk en de loges van de Theosofische en Ma^onnieke verenigingen In ipi'ï volgde de aanleg van het sportpark ten westen van de Bergenbuurt bestaande uit een stadion, een drietal voetbalvelden, tennisbanen en een zwembad Kort voor 1930 was aldus het gehele gebied tussen Kajoetangan en het stadion woongebied geworden, terwijl gaandeweg vanuit Oro-Oro Dowo de Koninginneweg (Boeringweg), de Bromo- en de Welirangstraat in zuid- en westwaartse richting verder werden bebouwd Een opmerkelijk gemeentelijk initiatief in deze jaren was hier de aanwijzing van een terrein ter grootte van i ha aan de Ardjoenodwarsstraat voor kleinwoningbouw ten behoeve van nunder welgestelde (Indo-) Europeanen De eerste van deze woningen hadden een huurprijs van ƒ 3 5 , - per maand en bleken spoedig zo gewild, dat later nog enkele vergelijkbare projecten, met huren tussen ƒ 20,- en ƒ 60,-, konden worden geïnitieerd Deze ervanng was voor de gemeente aanleiding om in de latere uitvoeringsfase van de Bergenbuurt ook kleinere verkavelingen uit te geven, van 400 tot 800 m^, teneinde de middenklasse hier eveneens in de gelegenheid te stellen tot particuliere woningbouw Hoewel de plannen in 1930 nog lang met alle waren uitgevoerd, waren toen de hoofdlijnen van het nieuwste Malang, zoals dit in de jaren dertig gestalte zou krijgen, al wel vastgelegd Alleen in het westelijk deel van de Bergenbuurt zouden daarna nog grote veranderingen plaatsvinden

Geleidelijk aan verloor Malang zijn oude karakter van plantersstad, mede doordat de plaatselijke werkgelegenheidsstructuur in toenemende mate gedomineerd werd door de uitdijende bestuursinstellingen en de institutionele en commerciéle dienstverlening In 1929 werd de plaats eindelijk ook in administratieve zin een echte stad, ondanks de kort nadien inzettende economische cnsis, zou de onstuimige groei uit de voorafgaande penode zich in de jaren dertig vrijwel onverminderd voortzetten

Het ontwikkelingsplan der gemeente

De stadsgemeente Malang, 1929-1942 De verheffing tot stadsgemeente in 1929 was een bevestiging van de vooraanstaande positie die Malang, vooral als gevolg van de recente, onverwacht snelle bevolkingsgroei tot ca 80 000 inwoners, onder de Javaanse steden was gaan innemen Daarbij had de stad door haar bijzondere bevolkingssamenstelling en economische structuur een duidelijk eigen karakter ontwikkeld De Europese invloed was er onevenredig groot, niet alleen door het hoge percentage Europeanen onder de bevolking (9%), maar ook doordat er geen oude Javaanse kern van belang bestond die het 'gezicht' van de stad bepaalde, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval was in Djokja of Solo De groei was, anders dan in Soerabaja met zijn handel en nijverheid, voornamelijk te danken geweest aan planters, militairen en ambtenaren De journalist-schnjver Willem Walraven, die zich in 1930 in Malang vestigde, karakteriseerde zijn nieuwe woonplaats m een brief aan familie met het hem eigen cynisme als volgt 'Het is een echte woonstad, geen handelsstad of industrieplaats Veel gepensionneerden en gefortuneerden en meer van die parasieten Ook veel scholen, al zijn het dan Indische scholen Maar het voorrecht hier te kunnen werken en wonen is inderdaad onschatbaar en dat kun je alleen maar op prijs stellen als je al de noodigc jaren m dit heete land hebt gezeten en jezelf langzaam aan achteruit voelt gaan' De leeftijdsopbouw van Malangs bevolking, althans de Europese, was in de jaren twintig inderdaad nogal ingrijpend veranderd door het sterk toegenomen aandeel van jongeren en ouderen, ten koste van de groep tussen twintig en vijftig De talrijke goede scholen gaven de stad, net als Bandoeng in West-Java, op onderwijsterrein tot in de wijde omtrek een onbetwiste centrumfunctie, die veel scholieren van buiten naar de Malangse kosthuizen en internaten lokte De steeds massaler toestromende gepensioneerden waren vooral oud-mihtairen en -ambtenaren, in het koloniale Indie vaak nog maar vijftigers, die een verder leven in deze enige koele plaats met stedelijke allure in Oost-Java prefereerden boven dat in de hete kustvlakte of, in geval zij ooit van Europa waren 'uitgekomen', een terugkeer naar het veelal vreemd geworden vaderland Daarbij speelde zonder twijfel ook een rol dat de kosten van levensonderhoud en de bouw- of huurkosten van een woning in Malang lager waren dan in de andere grote steden Voor tien- a vijftienduizend gulden kon men op een middelgrote kavel al onder architectuur een huis laten bouwen, de huren van de 'Europeesche kleinwomngbouw' bewogen zich tussen de ƒ 20,- en ƒ 35,- per maand, terwijl een echte villa nog altijd niet meer dan ƒ 60,- per maand hoefde te kosten De combinatie van het prettige klimaat, de lage kosten en de aanwezigheid van tal van hoogwaardige stedelijke voorzieningen leidde er in de loop der jaren twintig ook tot de opkomst van een meuw fenomeen in Indie, dat van het forensisme Met de 'Vlugge Vijf was men immers m goed anderhalfuur m Soerabaja, een reistijd die steeds meer employés werkzaam m de krokodillenstad graag voor hef namen bij de vooi delen die het wonen 111 Malang bood

33

In de jaren twintig had de gemeente de Europese bevolking kunnen opvangen in een planmatig uitbreidende stad, waar de grondprijzen binnen redelijk grenzen bleven De sterke groei, met alle mogelijkheden van speculatiewmsten op grondaankopen vandien, was particuhere investeerders vanzelfsprekend met ontgaan In 1928 slaagde het administratiekantoor Unie enn, zich te verzekeren van voorkeursrechten op uitgestrekte sawagronden nabij het raceterrein, aangrenzend aan de bestaande uitbreiding aan de westzijde van Malang Nadat burgemeester Voorneman lucht had gekregen van deze strategische zet, die de Unie behalve financieel voordeel ook een positie opleverde waarin zij verdere gemeentelijke bouwplannen zou kunnen blokkeren, werd in geheime raadsvergaderingen op 23 juli en 7 augustus 1929 m allerijl een schetsontwerp geraamteplan vastgesteld Op basis hiervan verleende het Gouvernement aan de gemeente voor twee jaar een voorkeursrecht bij de eigendomsuitgifte, met dien verstande dat degenen die zich al rechten op de terreinen hadden verworven, schadeloos gesteld dienden te worden In de praktijk betekende dit, dat het inmiddels tot N V Bouwmaatschappij Villapark herdoopte administratiekantoor weliswaar de speculatiew inst 111 handen hield, maar geen monopohepositie bij de verdere uitbreidingen kon verwerven In deze situatie had de gemeente nog een belangrijke troef in handen, die kundig werd uitgespeeld de bouwverordening eiste een vergunning voor de aanleg van wegen Deze omstandigheid dwong Villapark uiteindelijk tot het aangaan van een samenwerkingscontract met de gemeente, waann de wederzijdse rechten en plichten nauwkeurig waren vastgelegd Het Gouvernement had bij het verlenen \an het voorkeursrecht de voorwaarde gesteld dat binnen twee jaar een 'behoorlijk gedetailleerd stadsplan, omvattende zoowel de verbetering van de stad, als het plan van uitbreiding' zou worden ingediend Als adviseur der gemeente werd daartoe m dezelfde vergadering van 7 augustus 1929 ir Th Karsten aangetrokken, die in 1931, 111 samenwerking met de ingenieurs Van Lookeren en Mangelaar Meertens van de Dienst Gemeentewerken en met burgemeester Voorneman zelf, voor een compleet ontwikkelingsplan had opgesteld Daarin was niet alleen een wegen- en bebouwingsplan opgenomen, maar waren tevens - zoals m de tegenwoordige Nederlandse bestemmingsplannen alle overige vormen van grondgebruik vastgelegd, met voor elk deelgebied de bijbehoiende stedelijke bouwt\pen Bouwvergunningen konden in het kader van dit plan uitsluitend worden verleend m overeenstemming met de aangegeven bestemmingen en daarvan afgeleide bepalingen Karstens bestemmingsplan, dat in 1932 door de gemeenteraad werd aangenomen, onderscheidde in hoofdzaak drie bebouwingszones De woonwijken met een open bebouwing voor de beter gesitueerden en de middenstand (viUa's en 'kleinwomngbouwtype'), vormden een oost-west lopende zone tussen Rampal en de renbaan, als verbinding tussen de twee centra, respectievelijk het Coenplein en de Idjenboulevard, was de hoofdas van de Smeroestraat voorzien De zone ten zuiden daarvan omvatte de oude stad met de winkels en de pasar nabij de Chinese Kamp, alsmede een aantal grote kampongcomplexen met alleen langs de hoofdwegen grootschahger bebouwing Noordelijk van de centrale zone was de sector tussen de Brantas en Tjelaket-Lowokwaroe - met uitzondering van de bebouwing langs die weg zelf- voor kleinere woningen bestemd In de visie van Kanten was de situenng van de bijzondere gebouwen van groot belang Zij moesten op prominente plaatsen staan, 'daar zij immers als edele organen de funktionenng van het stadslichaam sterk beïnvloeden en echte verkeersbronnen zijn ' Zo kreeg de in 19'!^ geopende Mafonmeke Loge een opvallende locatie aan het Tjeremeeplein (ontwerp Th Muller) zoals eerder al de HBS/AMS en het gemeentehuis aan het Coenplein (resp van ir W Lemei, 1931 en van H F Hom, 1929, het inteneur van het gemeentehuis was van de bekende architect C Citroen uit Soerabaja) Aan de westrand van het plan was in deze gedachten-


Burgemeester, wethouders en gemeenteraad van Malang poseren m april 1933 voor de Oosthoekbodc. Van links naar rechts: S. Prawirodirdjo, ir. Mangelaar Meertciis (dir. Gemeentewerken), dr. Soerodjo, dr. J.F. Gerungan, A. Verkuijl, dr. Tjan Eng Yong, ir. G.H.M. Haring, wethouder Moetalib, burgemeester ir. E.A. Voorneman, wethouder G.J. Zuyderhoff, dr. W.C. van Raadshoven, H.I.P. Hoijcr, J.A. van Helsdingen, Kho Sien Tjo, mr. J.M. Bröcker, M. Danoesastro, R. Soeriadikocsoenio, waamcniend secretaris L. Dieudonné. Wethouder en plaatsvervangend burgemeester Zuyderhoff overleed later in hetzelfde jaar. Foto: J.W. Dieudonné.

gang de statige Idjenboulevard vanzelfsprekend de aangewezen plaats voor de nieuwe R.K. Thcresiakerk, de latere kathedraal van Malang (Henri Estourgie, 1934). Ook het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (1931) had een fraaie plaats gekregen op de hoek van de Bromo- en de Wehrangstraat. Het voornaamste industrieterrein, waar ondermeer de sigarettenfabriek Faroka, de Oliefabriek Kian Hong en de liPM een plaats kregen, was doelbewust in het zuiden gesitueerd, nabij de emplacementen van de Staatsspoorwegen en de MSM. Hier verrezen in 1931 en volgende jaren tevens het nieuwe abattoir en het gemeentelijke emplacement, met werkplaatsen, magazijnen, brandweerkazerne en ook de veestallen voor de trekossen van de vuilnisophaaldienst. In 1935 zou in het noorden bij Blimbing nog een kleiner terrein voor industrie worden gereserveerd. Ook aan het visuele aspect van de wegen besteedde Karsten zeer veel aandacht. Hij was zijn tijd ver vooruit met zijn opvatting dat wegen niet uitsluitend de communicatiefunctie moesten dienen, maar aan hun ontwerp mede immateriële eisen gesteld konden worden. Het 'wegbeeld' was voor hem van groot belang voor het stadsschoon; de hoofdwegen dienden ruim te zijn, met waar mogelijk een plein op de knooppunten. Daarbij achtte hij een duidelijke orde en hiërarchie binnen het wegennet van groot belang om de oriëntering te vergemakkelijken. Een fraai voorbeeld van de plastische uitwerking van deze zienswijze werd later in de jaren dertig de viersprong van Kajoetangan, Smeroestraat, Tjelaket en Van Ricbeeckstraat, met aan de westzijde de bekende symmetrische winkelpanden ontworpen door K. Bos (1935) en het gebouw van Hotel Mabes en de Malangsche Apotheek (1930) op de tegenoverliggende hoeken. Ook op Kajoetangan verrees in die jaren een aantal winkelpanden in de stijl van het 'Nieuwe Bouwen', gekenmerkt door krachtige horizontale lijnen en platte daken. Mede dankzij Karstens voortdurende zorg om Malangs stadsbeeld, kon Kajoetangan zelf in de laatste vooroorlogse jaren wedijveren met de Braga in Bandoeng om de titel van de mooiste winkelstraat in Indië. Een ander belangrijk aandachtspunt was de groenvoorziening in de stad; in het plan was voorzien

dat de vallei van de Brantas vrij bleef van bebouwing, zodat hier naar het voorbeeld van het Tjikapoendoengdal in Bandoeng een natuurlijk parkgebied kon ontstaan. Bij de realisatie van de bebouwing in het kader van het gemeentelijke ontwikkelingsplan waren, net als bij de eerdere plannen, in latere jaren opnieuw verscheidene groten uit de Indische architectuur betrokken. Karsten en Lemei waren al bekende namen in Nederlands-lndië; Horn, Bos en Mulder kregen door hun opvallende scheppingen in Malang algemeen erkenning. Van bijzonder belang was de invloed van de in Soerabaja gevestigde ir. H. Estourgie, van wie in 1934 behalve de kathedraal aan de Idjenboulevard ook een nieuw zusterverblijf bij het klooster der Zusters Ursulinen op Tjelaket verrees. Ir. H.J. van der Eb van het Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau (AIA) was in 1939/40 verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe station aan de westzijde van het spoor, een der fraaiste voorbeelden van het Indische nieuw-zakelijke bouwen. Op het terrein van de villa- en kleinwoningbouw werd door architecten als K. Bos, J. Lang, A.G. Koops Dekker en J.Th. Kienecker, zij het op minder spectaculaire schaal, eveneens zeer verdienstelijk werk verricht. Minder eer kon de bergstad inleggen met de ontwikkeling die zich in het laatste vooroorlogse decennium in haar kampongs voordeed. Na de bescheiden verbeteringsprojecten in de jaren twintig en de aanwijzing van enige terreinen voor volkshuisvesting aan de iste en 2de Chineesche Schoolstraat en Embong

34


Brantas, moest later de hernieuwde groei van de Indonesische bevolking bijna jaar 1937/19VS bijvoorbeeld, telde de stad meer dan 100 scholen met m totaal ca. geheel worden opgevangen binnen het zeer beperkte areaal van de bestaande en 16 000 leerhngen Van deze insteUingen hanteerden 77 het Nederlands als ondermerendeels reeds overbevolkte kampongs Ook voor degenen die voor de uitwijstaal, met naast de Europese lagere en middelbare scholen ook de Hollandsbreiding van de Europese wijken hun sawa's hadden moeten afstaan, was vrijwel Inlandse en HoUands-Chinese scholen en de scholen voor beroepsonderwijs. De geen goedkope vervangende bouwgrond beschikbaar Bij afvvezigheid van bouw- overige scholen waren in meerderheid gouvernementsscholen voor lager ondervoorschriften voor de kampongwijken resulteerde dit spoedig in een drastische wijs met het Maleis als voertaal verhoging van de bebouwings- en bewomngsdichtheid in deze stadsdelen, die de De oprichting van de HBS, de Cultuurschool en de Gemeentelijke Ambachtsgunstige effecten van de eerdere verbetering volledig teniet deed. school met Ambachtsleergang, waren voor een belangrijk deel te danken aan het initiatief en de vasthoudendheid van de plaatsvervangend burgemeester en wetIn zijn rede ter gelegenheid van de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de gemeente in 1939 werd dit probleem aan de orde gesteld door wethouder houder G.J. Zuyderhoff. Deze in 1869 te Amsterdam geboren ex-kofEeplanter had door de malaise in de jaren tachtig met kunnen studeren en besloot in 1892 zijn Raden H. Soekardjo Wirjopranoto. terwijl ir Karsten op dit punt eveneens bij geluk te beproeven in Indië Daar was hij jarenlang bestuurslid van de Malangherhaling kritiek uitte. Van gemeentewege kwam daarna uiteindelijk ƒ 31 000,sche Landbouwvereenigmg, waarbij hij zich onderscheidde door zijn grote vakter beschikking voor kampongverbetering in Kotalania, Djodipan en Soekoredjo, een bedrag dat overigens ook in die tijd nogal schraal afstak bij de ƒ 300.000,- die kennis en pubhkaties m wetenschapehjke tijdschriften. Na zijn pensioen als adtien jaar eerder aan de bouw van het raadhuis waren uitgegeven. Deze schaduw- ministrateur van de koffieonderneming Soember Doeren bij Dampit maakte Zuyderhoff zich in de stad Malang verdiensteh)k als gemeenteraadshd en als voorzijde van Malangs stedelijke ontwikkehng had mede tot gevolg dat, waar de stadsbevolking m 1939 voor 11% uit Europeanen, voor 10% uit Chinezen en voor 78% zitter, bestuurslid of initiator van verscheidene instellingen en activiteiten op het gebied van onderwijs, verenigingsleven en armenzorg. Ais lid van de Volksraad, uit Indonesiërs bestond, de eerstgenoemde groep toen naar schatting ca. 43% van het gemeentelijke grondgebied in gebruik had, nauwelijks minder dan de zeven- het parlement met beperkte bevoegdheden van Nederlands-Indië, pleitte 'Swie' Zuyderhoff in de jaren twintig bij het Gouvernement met grote vasthoudendheid maal zo grote Indonesische bevolking (47%). Hiermee week Malang weliswaar voor de vestiging van een HBS m zijn woonplaats. In 1925 ging de regenng gedeelmet af van andere steden, maar naast alle waardenng voor de geplande stadsuittelijk door de knieën met de belofte tot instelling van een AMS (Algemene Middelbreiding in de vooroorlogse periode mag deze kanttekening met ontbreken bare School), twee jaar later kwam de toezegging voor de HBS en volgde ten slotte In die laatste jaren dertig, toen de geplande uitbreidingen zo goed als voltooid ook gouvernementssteun voor de oprichting van de genoemde beroepsopleidinwaren, vormden de oudere stadsdelen als Belakang Lodji, Tongan, Kaoeman, de gen. Vooral de groei van de HBS was nauwelijks minder dan spectaculair; in beide KJodjen's, Djodipan en Temenggoengan inmiddels mm of meer historische 1935 telde de school al 573 leerlingen, van wie de helft van buiten de stad afenclaves tussen de nieuwe villawijken, de dichtbevolkte kampongs en het moderkomstig was. ne winkelgebied langs Kajoetangan Deze wijken verbeeldden een wereld die ook toen reeds goeddeels tot het verleden behoorde, met alle anachronistische charEen belangrijke aanzet tot de uitbreiding van het katholieke onderwijs was de me die aan dit besef verbonden was Ter afsluiting van dit thema is het wellicht overgang van de parochie Malang in 1923 van de Jezuïten naar de Paters Carmeaardig weer te geven hoe de journalist-schrijver Willem Walraven, als een der lieten Kort nadien vestigden de Fraters van de Congregatie van O.L Vrouw van weinigen onder zijn tijdgenoten, zich m die jaren van juichend modernisme tot het Heilig Hart zich te Malang, die in de jaren 1928 en 1929 op Tjelaket een dit oudere Malang aangetrokken voelde, waar de buurten 'nog in vele opzichten Europese lagere school en een school met internaat openden. Aan dezelfde straat de bekoring bezitten van het oud-Indische en waar ook nog veel oud-hidische leidden de Zusters Ursulinen de Hollands-Inlandse Manaschool voor lager ondermensen wonen. Daar kan men m de morgeiniren grijze Oma's bezig zien in de wijs aan meisjes. In de late jaren dertig kwam er in de vorm van de 'Dempotuin, lekker commanderende naar oud-hidische trant tot de sullige toekang-kebon. school' ook een katholieke inrichting voor middelbaar onderwijs. die hier moet gieten en daar moet snoeien, die potten en bakken moet versjouwen De protestantse organisaties bleven hierbij met achter. Toen m 192Ó Malang en daarna moet vegen met de •iapoe-hdi, tot er geen sprietje meer op de grond aangewezen was tot centrum van de zendingsarbeid, volgde daaruit kort nadien, IS te ontdekken Opa leest mtwisen de krant van de vonge dag. Zijn koffie heeft door de stimulerende arbeid van de zendeling-leraar J. Pik, tevens de opnchting hij al gehad. ( ) In deze gemoedehjke buurten van vóór de motortijd is het eigen- van de theologische school tot opleiding van Indonesische voorgangers, de Balélijk veel prettiger te leven dan m de moderne wijken, die 'onder architectuur' wijata, en van de Vereeniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs in zijn gebouwd. De memen kennen elkander beter; er is meer schaduw en ook Oost-Java Deze laatste had ondermeer de HoUands-Chinese scholen aan de Van meer romantiek. De jeugd vermaakt zich beter, want er zijn slopjes en gangetjes. Oorschotweg, de Muloschool aan de Smeroestraat en de Europese lagere scholen Hier en daar is een werkplaats, waar een smidsvuur brandt of een timmerman zijn aan de Maetsuyckerstraat en de Boeringweg onder haar beheer Aan de Mulo en zaag en schaaf hanteert (. . ) De liefde bloeit bij avond m deze wijken, duidelijker de kweekschool waren internaten verbonden, opdat de Javaanse leerlingen van en zichtbaarder dan eWen Kleine clubja scholen tezamen op de ringmuurtfes m buiten de stad met afliankelijk zouden zijn van de voor hen veelal te dure kosthet duister der bomen en branie-verhalen komen los Fietsen kronkelen ak slangen huizen tussen het verkeer, bij de barbier wordt nog een late klant geknipt Daar tussen De organisaties aan Javaanse zijde hadden hun oorsprong veelal in de islam, door klinkt het geroep van katjang goreng en ting-tmg-djai. Een gerenommeerzoals dat al met de Sarekat Islam het geval was geweest In 1921 was de verenide Chinees klikt met zijn bamboekleppertje en verspreidt een geur om zich heen ging Mohammadijah opgericht, welke in 1926 werd gevolgd door de Nahdatoel van bahmi koewa, heerlijk gerecht 0111 te eten zo plotseling bij ingeving, 111 een OeIama en m 1929 door de Achmadijah. Deze instellingen concentreerden zich ogenblik van durf en initiatief. die jaren in het kader van hun emancipatiestreven vooral op het onderwijs, waarin hun rol voor de armere Indonesische bevolkingsgroepen van grote betekenis IS geweest. De modern ingestelde Mohammadijah beheerde een Hollands-Inlandse lagere school in de Kawistraat, vlak bij de reeds in 1915 opgerichte Kartimschool voor lager onderwijs aan Inlandse meisjes in de Kloetstraat De meisjes die de laatste school hadden doorlopen, konden eventueel verder gaan aan de in 1931 opgenchte Van Deventerschool voor huishoudonderncht aan de Rampalstraat. Voor de Indonesische jeugd was er, naast de genoemde Manaschool van de Zusters Ursulinen, verder ondermeer de Hollands-Inlandse lagere school St. Joseph van de fraters en, met te vergeten, de onafhankelijke Taman Siswa-school met met-westers, nationaal georiënteerd onderwijs op de grondslagen van Ki Hadjar Dewantoro. Op de hoek van de Karel v.d. Heidelaan en de Toontje Polandlaan was een aparte lagere school gevestigd voor kinderen van Ambonese KNIL-militairen, die 's ochtends een bijzonder schouwspel boden door met de hand aan een touw v an Rampal naar school te marcheren

Sclioolstad van Oost-java In de jaren dertig kon men 111 Malang zijn kinderen van hun vijfde tot hun achttiendejaar naar school laten gaan een groot aantal onderwijsinstellingen, van Fröbelschool tot HBS/Lyceum, kweekschool voor onderwijzers, cultuurschool, handelsschool en ambachtsschool, bood ouders en leerhngen volop keuze Van de diverse schooltypen was er doorgaans ook nog een neutrale, een christelijke en een katholieke variant, terwijl daarnaast zelfs Montessori- en Taman Siswaonderwijs werden aangeboden De stad kende al \ anaf het begin van de eeuw een aantal lagere scholen van het Gouvernement en particuliere instellingen, zoals die der Zusters Ursulinen en de Malangsche Schoolvereenigmg In de jaren twintig en dertig werden de mogelijkheden voor het volgen van vervolgonderwijs drastisch uitgebreid In het school-

35


Henri Estourgie en Malangs 'Indische' architectuur Henn Estourgie, architect van Malang De portretfoto links toont de ontwerper vaii ondermeer de R K Theresiakerk aan de Idjenboulevard omstreeks 19^ s Rechts kijkt de architect toe bij de plechtige innietseling - met zilveren troffel - van de sticlitingsoorkonde van de kerk, begin 19^3 Foto's J H G Estourgie-Rossiiig

Een der meest beeldbepalende architecten m het vooroorlogse Malang, verantwoordelijk v o o r o n d e r m e e r de prachtige Theresiakathcdiaal aan de Idjenboulevard was Hcnri Estourgie i SSs-1964) Estourgie werd geboren te Amsterdam, waai hij ook zijn vroegste jeugd doorbracht Na de middelbare school in St Michelsgestel te hebben doorlopen, kreeg hij zijn praktijkopleiding bij diverse architecten, als laatste bij Eduard Cuypers Medestudenten van hem waren daar o a M de Klerk, P Kramer, J M van der Meij en K P C de Bazel, die later als de coryfeeën van cie Amsterdamse School een belangrijke rol in de ontwikkeling van de architectuur in Nederland zouden spelen Het jaar 1912, toen Van der Mey de opdracht kreeg tot b o u w van het Scheepvaarthuls aan de Prins H e n d r i k k a d e te Amsterdam, w o r d t algemeen beschouwd als het begin van deze school Van der Mey zocht voor dit werk de medewerking van zijn vroegere collega's bij Ed Cuypers' bureau. Kramer en De Kleik Uit deze samensmelting \ a n talent kwam een stijl voort, ciic zich met veel versieringen afzette tegen de meer rustige, evenwichtige stijl van de toen zeer invloedrijke Berlage D e architecten van de Amsterdamse School werkten, zoals al bij Cuypers het geval was vooi de o r n a m e n t e n n g veel samen met beeldhouw ers en betrokken veelal ook het meubilair en de overige interieurinrichting bij h u n o n t w e r p e n O o k in Nederlands-Indic deed de Amsterdamse School haar invloed gelden In Malang getuigt daarvan een aantal woonhuizen aan de even zijde van de Boeringweg, m de jaren twintig o n t w o r p e n door de eveneens in Amsterdam opgeleidde architect Louis \ a n Os (1892-1971) Henri Estourgie maakte deze nieuwe ontwikkeling niet van nabij mee In 191 o was hij vertrokken naar Nederlands-Indie, als chef-ontwerper in dienst van zijn vroegere leermeester Ed C u v p e r s O o k toen hij g e d u r e n d e de Eerste W e r e l d o o r l o g in Nederland verbleef - tijdens een verlof overvallen d o o r het oorlogsgeweld, dat terugkeer voorlopig onmogelijk maakte - w o o n d e en werkte hij met in Amsterdam, zodat de invloed van zijn voormalige medestudenten op zijn eigen stijl beperkt bleef

van Koetei te Tenggarong op Borneo (1938), welke laatste opdiacht weei via een w i n n e n d prijsvraagontwerp - v o o r een ' m o d e r n ' en ' O o s t e r s c h ' paleis werd verworven Als fihaalhoofd van H u l s w i t - F c i m o n t - C u y p e r s had Estourgie goede relaties m katholieke krmg in Oost-Java opgebouwd, die hem kort na 1930 een bijzondere opdracht van het bisdom Malang aanbrachten het ontwerpen van een kathedraal met vergader- en werkruimtes en bisschopswoning aan de Idjenboulevard in de nieuwe Bergenbuurt In de uitbreidingsplannen van Karsten werden markante gebouwen waar mogelijk op kruispunten van belangrijke wegen geplaatst, met ingesloten door andere bebouwing De kathedraal van H e n n Estourgie werd mede daardoor een der meest gezichtsbepalende gebouwen van de stad, al is nu d o o r cie ' o p v u l b o u w ' van na de oorlog de keik helaas wat m i n d e r d o m i n a n t geworden m haar omgeving Het blijft echter een in het oog lopend gebouw, met zijn stoere romaans geïnspireerde uiterlijk en symmetrische fronttorens, waarin tcgelijkcitijd elementen uit het m o d e i n e Indische b o u w e n zijn geïntegreerd Het interieur daarentegen is met zijn spitsbogen veel intiemer van karakter, toegespitst o p eenvoud en devotie H e t altaar en de preekstoel, kerkparanicntcn en kerkmeubelen vormen een doordachte eenheid met de aichitcctuui integrale onderdelen als ze zijn van Estougies totaalontwerp Bijna gelijktijdig kreeg hij opdracht van de Zusters Ursulinen om het 'Slot' (zusterverbhjf) te o n t w e r p e n bij het bestaande scholencomplex op Tjelaket Dit werk, uitgevoerd door de HoUandsche Beton Maatschappij, is in Malang minder bekend gebleven, doordat het goeddeels achtei het schoolgebouw verborgen ligt H e t IS een fraai voorbeeld van het 'tropisch religieuze' b o u w e n m Nederlands-Indie zoals dat m die jaren vorm kreeg, mede dankzij Estourgie, als reactie op de voorheen gebruikelijke piaktijk, neogotische en andere Euiopesc stijlen ongewijzigd over te nemen

T o e n C u y p e r s in 1910 een aantal opdrachten kreeg v o o r kantoren van D e Javasche Bank, associeerde hij zich met zijn oude studiegezel uit zijn leertijcl bij zi]n o o m PJ H Cuypers tijdens de b o u w van het Rijksmuseum, M J Hulsvvit Deze werkte al geruime tijd samen met A A Fermont 111 Indie, waar liij ondermeer de kathedraal te Batavia en de R K Heilig Hartkerk op Kajoetangan 111 Malang had o n t w o r p e n H e t driemanschap Hulsvvit-Fermont-Cuypers zou nadien d o o r heel Indie tal van opdrachten vooi kantoren, kerken en scholen krijgen O o k in Malang zijn nog enkele voorbeelden te zien van hun, door H Akihary in zijn Architectuur en Stcdcbouw m Indonesië als 'representatieve traditionele bouwkunst' omschreven ontwerpen Aan de Aloon-Aloon staat het uit [916 daterende kantoor van D e Javasche Bank (nu Bank Indonesia), op Tjelaket vindt men van hen de Ursulinenschool en de Fraterschool Het was voor deze architectencombinatie dat H e n n Estourgie werd uitgezonden naar Indie Na de g e n o e m d e onderbreking gedurende de Eerste Wereldoorlog k w a m hij m 1919 ten t w e e d e n male als c h e f - o n t w e r p e r uit, ditmaal om in Soerabaja een filiaal van het gezamenlijke architectenbureau op te zetten Daar begeleidde hij ondermeer de b o u w van het kantoor van de Handelsvereemgmg Amsterdam aan het Komedieplein (1920-1925), terwijl hij in Malang ongetwijfeld bemoeienis had met de b o u w van de Ursulinenschool en de uitbreiding van de kerk op Kajoetangan Een eigen ontwerp werd in 1921 b e k r o o n d als w i n nende prijsvraaginzending voor een gemeentehuis te Pamakasan op Madoera In 1925 richtte H c n r i Estourgie met een medefirmant het architectenbureau Rijksen & Estourgie o p , met vestigingen in Malang en Soerabaja Vanaf het b e g m van zijn zelfstandige architectencarrière heeft hij zich ingezet o m de moderne Indische stijl een eigen identiteit te geven Geslaagde voorbeelden daarvan zijn o n d e r m e e r het kantoor van de landsadvocaat Z e y d n e r aan Kembang Djepoen te Soerabaja (1927, nu helaas afgebroken) en het paleis voor de sultan

Tot de oorlogsjaren b o u w d e Estourgie, nu met meei geassocieerd met Rijksen, ondermeer nog kerken en kloosters in Soerabaja, B o n d o w o s o , Probolmggo en Madioen, scholen 111 Bandoeng en Soerabaja, en directiewoningen in Soerabaja, Sarangan, Tretes, Batoc, Tjelaket bij Patjet (Modjokerto) en Prigen Na de onafhankelijkheid bleef hij in Soerabaja als architect gevestigd tot 195X, toen het werken vrijwel onmogelijk werd gemaakt door de oplopende spanningen tussen Nederland en Indonesië naar aanleiding van de N i e u w - G u i n e a - c n s i s In die naoorlogse periode schiep hij, deels in samenwerking met zijn zoon J G M (Jean) Estourgie, op Java en Flores kerken en kloosters in Batoe, Soerabaja, Jakarta, Lawang en Kediri, scholen in Soerabaja, Batoe, Lawang, Madioen, Tretes en Endeh, alsook enkele fabrieken en een kliniek m Soerabaja en Lawang

36


Onder de scholen voortgekomen uit niet-confessioneel particulier initiatief is vooral de Neutrale Schoolvereeniging te noemen, die in 1922 een Europese lagere school opende aan de Emmastraat, in 1927 gevolgd door een Montessorischool aan de Idenburgstraat. In de jaren dertig volgde nog een Uveede lagere school aan de Lawoestraat. Ten slotte werd Malang in het begin van de jaren dertig ook nog standplaats van het particuHere Algemeen Onderwijs Instituut, dat een Europese lagere school, een gemengde lagere school en een Muloschool in beheer had. In 1936 breidde deze instelling haar activiteiten uit naar Lawang met de opening van haar Simping-College aldaar, een HliS met jongensinternaat. Zoals reeds aangehaald, trokken de Malangse scholen leerlingen uit heel OostJava en ook van Bali, een omstandigheid die tal van kosthuis- en pensionhouders een bloeiende nering opleverde. Veel van deze scholieren van buiten waren kinderen uit vooraanstaande Javaanse en Balische families, voor wie een afgeronde Europese schoolopleiding in die jaren een eerste vereiste was voor benoeming 111 bestuursfuncties van enige betekenis. Een aantal van deze leerlingen zou later, tijdens en na de Indonesische onafliankelijkheidsstrijd, een belangrijke rol in het openbare leven spelen. Zo voltooide de revolutionair Krissubanu 111 1932 zijn opleiding aan de Malangse Wilhelmina-Mulo, waar hij toen overigens al leider was van een nationalistische jeugdorganisatie. Onder de kandidaten die in 1939 te Malang slaagden voor liun eindexamen HUS, bevond zich de jonge Balische vorst Ide Anak Agung Gde Agung, die m 1947 minister van Binnenlandse Zaken en later minister-president

van de deelstaat Oost-Indonesic werd. Hij was nauw betrokken bij de NederlandsIndonesische onderhandelingen over de soevereiniteitsoverdracht en fungeerde na 1949 onder meer als Indonesisch minister van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken. Zijn verzet tegen Soekarno's 'geleide democratie" deed hem later voor bijna vijfjaar in de gevangenis belanden. In 1979 promoveerde hij in Leiden op een proefschrift over de Nederlands-Indonesische onderhandelingen aan boord van de Renville. Als derde bekende IndonesiĂŤr die in Malang onderwijs volgde, is de latere chef-staf van de landmacht en minister van Binnenlandse Zaken Rudini te noemen, aan het eind van de jaren dertig een leerUng aan de Hollands-Inlandse school. Als kind kon hij in de garnizoensplaats al geen genoeg krijgen van de parades van het KNIL; tijdens de revolutiejaren was hij als schoHer-soldaat betrokken bij de guerrilla en na de soevereiniteitsoverdracht ontving hij uiteindelijk in Breda zi)n officiersopleiding.

Gczoiidheiciszo{(^ Zo belangrijk als Malang spoedig werd als regionaal centrum van onderwijs, zo pover bleven na de eeuwwisseling lange tijd de voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg. Naast het aloude Militair Hospitaal was aan Tjelaket het nogal primitieve Gouvernements Inlandsch Hospitaal gevestigd; de beter gesitueerde Malangers konden later beschikken over de Malangsche Ziekenverpleging (nadien

37


Lavalette Kliniek) en de klmiek van de Duitse arts dr Leber op Sawahan, opgericht in respectievelijk igi8 en het begin der jaren twintig. Pas in 1926 kwam in deze ontoereikende situatie enige verbetering, toen de gemeente de Lavalette Kliniek ging subsidiëren onder voorwaarde dat deze innchting tien bedden beschikbaar zou houden voor 'minvemiogende Europeanen'. Een jaar later deed burgemeester Bussemaker het voorstel om ook het meuw te stichten Zendingsziekenhuis op Soekoen te subsidieren, opdat met dit hospitaal eindelijk faciliteiten van behoorlijk niveau ter beschikking zouden komen van de minder bedeelde met-Europese ingezetenen. Dit voorstel lokte in de raadsvergadering aanvankelijk hevig verzet uit van enkele Indonesische leden, die een christelijk ziekenhuis met passend vonden voor de overwegend islamitische bevolking van hun landaard Uiteindelijk werd toch overeenstemming bereikt en m de praktijk nadien bleek de geloofskwestie voor de overgrote meerderheid der islamitische Malangers spoedig geen enkel bezwaar om zich hier te laten behandelen. Voor eenvoudiger geneeskundige behandeling van islamieten maakte zich ook de Mohammadijah verdienstelijk, door de opening van een polikliniek in september 1927. Twee jaar later volgde de polikliniek Tiong Hwa Ie Sia op Kotalama, speciaal ten behoeve van het Chinese volksdeel In het midden van de jaren dertig beschikte de bergstad ten slotte over het Mihtair Hospitaal met 259 bedden, het Zendingsziekenhuis te Soekoen (de vroegere Juliana-stichting) met 567 bedden, het R.K Ziekenhuis St Maria Magdalena Postel op Sawahan (de vroegere kliniek van dr. Leber) met 70 bedden, en de Lavalette Kliniek met 25 bedden op Rampal Daarnaast bestond nog de Malangse wijkverpleging Mardi Waloejo, met 36 bedden, en diverse consultatiebureaus, onder meer voor zuigehngenzorg en t b c.-bestrijding. Los daarvan hield een klem 40-taI huisartsen en specialisten een particuliere praktijk.

Ontspanning en sport Met de toenemende omvang en heterogeniteit van de Malangse bevolking, kwam er ook behoefte aan andere vormen van recreatie dan alleen het traditionele soosvermaak. Niet dat het oude plantersbolwerk Concordia werd verwaarloosd; ook na de modernisenng door Van Os bleef het indrukwekkende gebouw op de hoek van de Aloon-Aloon bij uitstek de spil van het Europese sociale leven in Malang. De sfeer was er doorgaans echter wat minder uitbundig sinds de 'heren van de koffie' een minderheid waren geworden, alleen tijdens de periodieke paardenrennen leken stemming en spintualiënstroom soms nog als in de goede oude tijd. Voor die gelegenheden, enkele malen per jaar, kwamen de planters massaal uit de bergen naar de stad om de zinnen te verzetten, terwijl Malangers van alle landaard hun goklust botvierden bij de races De bijbehorende feesten van de Hippische Sportvereemging Malang m de soos duurden vaak drie dagen achtereen, bij speciale aanleidingen soms nog flink langer In maart 1939 stonden bij Concordia 280 gewone leden, 181 buitengewone leden en 69 damesleden ingeschreven, wat bij de toenmalige Europese bevolking van ca. 10.000 en een totaal inwonertal bijna 100.ooo wel aangeeft dat de doorsnee Malanger er geen stamgast was. De sociëteit had echter een veel bredere maatschappelijke functie dan het ledental zou doen vermoeden. In de zaal gaven het Sociëteitsorkest en de Malangsche Orkestvereeniging onder leiding van Dan Koletz geregeld hun concerten en vonden uitvoeringen plaats van de verschillende plaatselijke zangkoren en toneelverenigingen. Dan Koletz was een in India geboren Witrus van joodse afkomst, die eigenlijk Davidov heette en zoals veel van zijn landgenoten na de communistische revolutie met was teruggekeerd naar de Sovjet-Unie. Na allerlei omzwervingen had hl) uiteindelijk in Malang een bestaan gevonden in de muziek; zijn Kychin Tno verzorgde doorgaans de dansmuziek in de sociëteit. Een ander die bij gelegenheid wel achter de piano van de soos plaats nam, was sultan Hamid Alkadri van Pontianak, toentertijd in Indië een der meest markante society-figuren. De zaal in de ronde hoek van Concordia was uitsluitend toegankelijk voor leden van de Cercle, een selecte kring van officieren, planters, doktoren en leraren Zaterdags verschenen er vaak manneofficieren uit Soerabaja, voor wie de plaatselijke jongedames van stand doorgaans graag de avond vrijmaakten: eerst een diner bij Toko Oen en dan de straat over om in de Cercle te dansen. Ook de dochter van de regent Raden A A Sam, Siti, was hier geregeld van de partij Militairen van lagere rang, manschappen en onderofficieren, konden voor hun ontspanning nog altijd terecht in de Militaire Sociëteit Insuhnde m de Spoor-

straat, waar ook de militaire toneel- en cabaretclub Joy haar avonden hield. Hun leven speelde zich vooral af op Rampal, enigszins afzijdig gelegen achter de bariière van de spoorlijn. Behalve de regimenten infanterie van het KNIL, die al tientallen jaren te Malang waren gelegerd, was hier nu ook een afdeling van de gemotoriseerde veldartiUerie geplaatst Deze kant van de stad werd geheel gedomineerd door het mihtaire element. In Walraven's woorden: 'Langs bet Voorkampement rijen zich de uniform gebouwde officierswoningen, wat ouderwets van stijl (of van afwezigheid van stijl) met gesloten voorgalerijen van glas, waarvoor genoeglijke gordijntjes ah bij een serre. (. ..) En langs de weg bet gestadige verkeer van gnjsgroene soldaten, van soldatenvrouwen met kant-omzoomde kabaja's en kinderen met sluike zwarte haren en felgekleurde jurkjes, op blote voeten ofm klossende schoenen, gewapend met griffeldoos en het rekenboekjc m gekleurd kaftje van doorschijnend papier'. De militaire muziek en de parades vormden een der raakpunten met de burgerstad, waaraan veel Malangers onuitwisbare herinneringen zullen bewaren Bovendien was daar ook het Rampalveld, het exercitieterrein dat in de namiddag door de jeugd van Malang werd benut voor sport en spel. Het veld was zo ruim, dat er met gemak meerdere wedstrijden naast elkaar konden worden gespeeld. Buiten de sociëteit ontmoetten de meer weigestelden elkaar in nabijgelegen bergoorden als Batoe, Songgonti en Selecta, waar ze huisjes bezaten of huurden. In het laatste bergoord was door de activiteit van F de Ruyter de Wildt - een nazaat van Michiel de Ruyter - en zijn echtgenote in de loop der jaren dertig een eenvoudige logeergelegenheid uitgegroeid tot een complex met een fraai hotel, een zwembad en enkele houten bungalows, die de namen van zijn dochters droegen: Enny, Nelleke en Marijke. Zijn vader, J F. de Ruyter de Wildt, het m de streek eveneens een blijvende invloed na; omstreeks 1900 introduceerde hij de appelteelt in Batoe, die tot op de dag van vandaag een belangrijke inkomstenbron is Verder beschikte Malang, zoals reeds aangeduid, sinds 1925 over het uitstekend geoutilleerde gemeentelijke sportpark aan de Smeroestraat, dat behalve het stadion ook drie voetbalvelden, een hockeyveld, negen tennisbanen en een zwembad omvatte. Dit laatste gold na de modernisering in 1938 als een der mooiste van Java, waar door de Malangsche Zweniclub - de grootste zwemclub in Indië. opgericht in 1926 -jaarlijks de Nederlands-Indische zwemkampioenschappen werden georganiseerd. Ook de wedstrijden van de Malangsche Tennisclub, eveneens uit 1926, waren belangrijke interregionale sportmanifestaties. Een andere toenemend populaire sport was badminton, vooral veel gespeeld door het Chinese volksdeel De 111 1928 tot stand gekomen Malangsche Voetbalbond organiseerde een eigen competitie, waaraan roemruchte clubs als The Corinthians, Sparta, Vitesse, Ardjoeno. Hak Sing, Takja Oetama en Voorwaarts deelnamen. De adetiekbeoefening kwam iets later op gang, maar in 193Ó waren er liefst zes verenigingen met 111 totaal een 150 leden, ook hier deed de versmppenng langs religieuze en etnische lijnen zich gelden. Verder werd in het genoemde jaar op het schietterrem Soember Aloer een golfbaan aangelegd In de laatste vooroorlogse jaren kon op Singosan zelfs de zweefvhegsport worden bedreven, dankzij de medewerking van de sigarettenfabnek Faroka, die optrad als sponsor bij de aankoop van een toestel voor de zweefvliegclub. Ten slotte waren daar voor iedereen de bergen, voor een koele wandeling naar een der uitspanningen in de omtrek of een echte klimtocht naar de hoge toppen van de Kawi, Ardjoeno of Bromo. In 1928 kreeg Malang ook zijn eerste dansstudio in het lEV-gebouw m de Ardjoenostraat, die in het midden van de jaren dertig werd overgenomen door Nanan Nash. Muziekonderncht kon in die vooroorlogse jaren worden gevolgd bij Kitty Ament op Rampal en mevrouw Van West in de Speelmanstraat. Het oude centrum van de stad werd de locatie bij uitstek voor het bioscoopbedrijf. Halverwege de jaren twintig vond men hier al het Paramount Theater, Centrum, Rivoh en Mignon Het populairste etablissement in deze branche werd kort nadien evenwel het Alhambra Theater in de Regentstraat, een fantasierijk 'oosters' filmpaleis dat op 14 januari 1928 werd geopend met een voorstelling van The Desert Flower met Colleen Moore, begeleid door het 'Manilla Orkest' Strategisch naast het theater waren een Italiaanse 'ice-cream parlour' en het restaurant Tutti Frutti gesitueerd, zodat de bezoekers met ver hoefden te gaan om gezellig voor- en na te genieten. Toen de Regentstraat eenmaal bekend stond als uitgaanscentrum, trok dit weer nieuwe investeerders aan die bioscopen overnamen en onder een andere naam doorgingen, of een nieuw filmtheater begonnen In

38


Cultuur 111 M.ilang. Het koor van de HliS/AMS-schoolvercnigmg Taveiiu onder leiding van de leraar Frans, de heer Reitsma (links zittend), tijdens een uitvoering in Concordia voorafgaand aan de grote vakantie van 1938. Boven het toneel prijkt het wapen van de stad. Foto: C.M. Nortier.

het midden van de jaren dertig konden de filmliethebbers hier kiezen uit de bioscopen Grand, Atrium, Flora en Globe, terwijl direct om de hoek aan de AloonAloon Wetan kort voor het einde van het decennium ook nog het opvallende Rex Theater verrees. Voor de verzorging van de inwendige mens was er, naast talrijke waroengs en kleine Chinese eethuisjes in de aangrenzende pasarwijk, waar het ijsstalletje van Pak Djo aan de kant van de weg in de Boldystraat beroemd was, op de tegenoverliggende hoek met de Pandhuisstraat het Hoenkvveehuis. Andere eetgelegenheden van naam vond men vooral langs Kajoetangan, zoals de restaurants-tearooms Hazes en Toko Oen, terwijl natuurlijk ook in de soos en in de grotere hotels als Palace, Riche, Mabes en Splendid op niveau getafeld kon worden, hi combinatie met het prettige klimaat en de gezelligheid trokken deze faciliteiten het hele jaar door een gestage stroom vakantiegasten en dagjesmensen uit de hete kustvlaktc. Grote maatschappijen als de lil'M lieten er vaak personeel uit de buitengewesten op verhaal komen, terwijl de stad ook populair was als congresoord voor planters, kerkelijke organisaties en verenigingen van allerlei aard. De groei en veranderende samenstelling van de Europese bevolking deden in de jaren twintig behoefte aan een plaatselijke krant van enig niveau ontstaan, waaraan eind 1925 werd tegemoetgekomen door de oprichting van De Mabnger. Voor het overige bleef het Malangse intellectuele en culturele leven echter nogal beperkt, althans in de zin van openbare lezingen, muziekuitvoeringen, toneelstukken of tentoonstellingen. Malang telde in de jaren dertig slechts twee schilders van betekenis, Willem van der Does en Willem Iniandt, van wie de laatste slechts korte tijd in de stad woonde. De stad was wel een bibliotheek rijk, die tot de overname door de gemeente 111 1930 werd geëxploiteerd door de Ma(;:onnieke Loge in haar toenmalige gebouw aan KJodjen Kidoel. In de muziek droeg, zoals aangehaald, het KNIL zijn steentje bij en ook in de soos vonden wel concerten plaats. Beroepsartiesten kwamen echter zelden naar Malang, ondanks de inspanningen van het in 1920 op initiatief van burgemeester Bussemaker en dr. Leber opgerichte comité Kunst en Wetenschap. Het aanbod op het gebied van de uitvoerende kunsten bleef in hoofdzaak beperkt tot - overigens bepaald niet onverdienstelijke -

toneelstukken door de verenigingen Elck Wat Wils en Unitas en uitvoeringen door de muziekschool van Kitty Anient of het koor van de HBS-schoolvereniging Tavenu (Tot Aller Vermaak en Nuttige Uitspanning). Hier deed zich in toenemende mate de concurrentie van Soerabaja met zijn fameuze Kunstkring voelen, dat steeds gemakkelijker en sneller te bereiken was sinds naast de trein ook de autobus zijn aandeel in het personenvervoer op deze route begon op te eisen, met aan het eind van de jaren dertig reeds een frequentie van zo'n 80 ritten per dag.

Dc malaise cii de NSB De wereldwijde economische crisis van het begin der jaren dertig raakte Nederlands-lndië hard, in het bijzonder door de snelle instorting van de markt voor agrarische exportprodukten. Tal van suikerfabrieken werden tijdelijk of voorgoed gesloten en cultuurondememingen stootten veel personeel af om zich te kunnen beperken tot slechts minimaal onderhoud van de aanplant. Het Europese personeel ging terug naar het vaderland of moest trachten zich op de een of andere manier in Indië een nieuw bestaan te verwerven; vooral de Indo-Europeanen onder hen, die in het bedrijfsleven gemiddeld wat lagere posities innamen, werden hard getroffen. In Oost-Java gingen talloze Javanen en Madoerezen noodgedwongen temg naar hun dorpen van herkomst, of trokken naar de stad om te proberen in de kampong te overleven. Als centaim van een plantagegebied ondervond vanzelfsprekend ook Malang de gevolgen van de malaise; de uitwerking op de verschillende bevolkingsgroepen was echter zeer ongelijk. Degenen die in de hausse van het voorafgaande decennium een kapitaal hadden vergaard, konden rustig rentenierend hun leven op de oude voet voortzet39


Willem Walraven: een literaire balling in Malang 'Ik Lig zooeven op bed Ce denken, du ik eigenlijk 48 jaar verbannen ben geweest st Z o kon het gezin Walraven zich, ook in 1931, vestigen m Bhmbing, waar hij tot van de S2 N1 KJ jaar m DirksLuid, •) jaar m Canada en 24 jaar m Indie Zeer 'r het gedwongen vertrek m 1942 zou blijven w o n e n "Wij wonen buiten de stad geslaagd Ik was alleen met verbannen 2 jaar m Delft en 2 jaar m Rotterdam De 'e Malang, een uur gaans van het centrum Maar het huis staat aan den giooten rest IS ballingschap en anders niet ' weg naar Soerabaja, en er is een stoomtram, vele bussen, kleine 'demmo's' en dogcarts Met de tram kost het 6 cent, met de bus 5 cent ' Later zou hij binnen .'f Bhmbing nog eenmaal verhuizen naar de Toempangweg - bij de Javanen beter Met deze w o o r d e n , m het post s c n p t u m van een brief uit 1939 aan zijn neef ir bekend als Bhmbing Wetan - m huize Wally, ongeveer een kilometer van de Frans Sehamhardt, gaf de journalist en schrijver Willem Walraven in een paar h o o f d w e g Hij waardeerde het buitenleven zoals dat t o e n n o g in B h m b i n g rake zinnen de essentie - of het ontbreken ervan - van zijn leven in Indiè weerr :e mogelijk was en ging regelmatig naar Wendit, 'een oud Hindoeplekje, ; k m D o o r de loop der gebeurtenissen en zijn eigen karakter gedwongen op Java te van ons huis hier aan den weg Daar zit ik onder een oude pendoppo en drink leven, maar in een voortdurend gemis van Europa Verscheurd tussen de liefdee voorbijzwemmen voor zijn Soendanese v r o u w Itih en het besef dat de band met v r o u w en k i n d e - bier en denk na, en zie de eenden en de ganzen statig ren hem aan Indié kluisterde Weigerend om njst te eten in plaats van zijn voor- Een ander maal trok hij naar zijn geliefde Lawang, of naar Batoe, waar hij dan :- het hefst vertoefde in het etablissement Die Goeie Plek, eigendom van de o u d keurskost van aardappelen, biefstuk en brood, en altijd verlangend naar de wisse:e toneelspeler Ko Balfoort Even graag was hij evenwel in Malang aan de Aloonling der seizoenen Maar tegelijkertijd, in het isolement van zijn zelf veroorzaakte n Aloon of Kajoetangan, gezeten met uitzicht op de straat en de mensen Zijn ballingschap, steeds weer uiting gevend aan zijn talent om de wereld o m h e m 1, zoon beschreef in de herinneringen aan zijn vader. De groote verfciffcnng (1975), heen trefzeker en in zijn zeer directe stijl te vangen in persoonlijke brieven, die m o m e n t e n 'Meestal trok hij zijn jas uit en zat dan met een groot glas ijskoud stukjes voor de krant, verhalen ;, bier en een goede sigaar m zijn mond breeduit, echt op zijn gemak te kijken Hij Sinds m e d i o 1930 bestond die wereld uit Malang en o m g e v i n g B h m b i n g , e genoor van de drukte en het leven dat het restaurant voorbijging Hij beschouwWendit, Batoe, Lawang, Soerabaja Walravens kijk op het leven binnen deze de de menschen die er zaten of voorbijliepen en ik verdenk hem ei sterk van dat enge horizon getuigt van zijn voorliefde voor het verstilde, het melancholieke hij m zijn eentje zat te lachen en de draak met ze stak H I J schreef graag over kleine, dode stadjes, over begraafplaatsen, de 'kleinee Indischman', met over het grote en de groten in de voor hem zo benauwende Ic Indische kosmos Nauwgezette beschrijvingen, vaak sfeerbeelden van de kleinee gebeurtenissen in en o m zijn huis 'Het regent hier elke dag op een afgesproken n uur In de namiddag begint het al en gewoonlijk houdt het aan tot diep m de 'e avond Pajongs en klompen zijn lakoe en de kippen maken een misantropische •e indruk Hun staarten en verder gepluimte hangen naar beneden als treurwilgen1 De brave jongen die elke dag de krant brengt, zit met een pajong op de fiets en n balanceert op die manier door onze straat Willem Walraven w e r d geboren o p 7 j u n i 1887 m Dirksland, o p Flakkee, inn Is een streng-protestants milieu waartegen hij zich in zijn latere levensjaren steeds intens zou blijven afzetten Na een mislukt emigratie-avontuur in Canada vertrok hij in 1915 naar Java, waar hij aanvankelijk w e r k t e als administrateur tee Tjimahi, bij Bandoeng in de Preanger, en ook zijn toekomstige v r o u w Itih o n tIJ m o e t t e Tussen 1918 en 1926 was hij vervolgens als b o e k h o u d e r in dienst bij een ohefabriek in Banjoewangi en enkele suikerfabrieken, gedurende de driee jaar nadien werkte hij in dezelfde functie - én als redacteur van het bondsblad voor de Suikerbond, de vakvereniging voor geémployeerden in de suikerinduss, trie H e t 'smerige hete Soerabaja', waar deze laatste werkgever gevestigd was, n ontvluchtte hij d o o r als forens heen en weer te reizen vanuit Lawang, dat hem n zeer aan het hart lag 'Voor mij is er eigenlijk geen mooier plaatsje op Java dan Lawang ' g In 1929 ging Walraven weg bij de Suikerbond en vestigde zich in 1930, na nog 1, kortstondig en weinig succesvol een hotel in Pasoeroean te hebben gedreven, aan Klodjen Lor 18 A te Malang, waar hij emplooi had gevonden als b o e k h o u a der bij de Malangsche Volksbank O o k hier hield hij het echter niet lang uit, na IJ het nog even te hebben geprobeerd als orchideeenkweker in Dinojo, wijdde hij t. zich vanaf 193 i verder volledig aan het schrijven v o o r De Indische Courant, e zonder evenwel in vaste dienst te willen treden Daardoor ontgingen hem de ir daaraan v e r b o n d e n e m o l u m e n t e n , zoals een verlofregeling en passage naar .t Holland, maar behield hij wel zijn vrijheid en hoefde hij niet elke dag naar het bureau in Soerabaja

Walraven was in Oost-Java een cultureel geïsoleerd man, die er niettemin m slaagde tien jaar lang van zijn pen te leven en erkenning te krijgen 111 de kleine k n n g der Indische letteren Schrijvers als R o b Nieuwenhuys, Edgar du Perron, Bep Vuyk en Jan Greshoff leerden hem kennen en waarderen, en hij werd uitgenodigd om bijdragen te leveren aan de toen toonaangevende progressieve tijdschriften De Fakkel en Kritiek en O p b o u w In sociaal opzicht was zijn isolement nauwelijks minder groot, door zijn matige inkomen en het huwelijk met Itih had hij geen toegang tot de Europese bovenlaag, maar als Europeaan bleef hij ook goeddeels buitengesloten van het Indische leven O p Bep Vuyk maakte hij een wat cynische en bittere indruk en zelf kwalificeerde hij zich als 'een teleurgesteld man, after all" Wanneer het uitzichtloze in zijn bestaan hem bij gelegenheld teveel werd, verdronk hij zijn eenzaamheid in bier, waarna hij voor zijn naaste omgeving een tijdlang ongenietbaar bleef Tegelijkertijd was hij, m de woorden van Greshoff, 'een alderaardigste man, tintelend vj;i leven ' N a de Japanse inval was het onmogelijk n o g te w e r k e n \ o o r De Indische Courant in Soerabaja en dus was er spoedig geen geld meer Enige tijd schreef hij n o g zijn impressies van die eerste bezettingsweken in het nieuwe ti)dpcrk voor De Malangcr, maar ook deze bron van inkomen droogde op toen de teugels strakker w e r d e n aangehaald en de uitgave van dit Nederlandstalige blad begin juni 1942 werd gestaakt Het einde kwam in Kesilir, de 'landbouwkolonie' nabij Banjoewangi, waar hij met zijn zoons 111 juli 1942 door de Japanners werd ge'interneerd Zijn zoon Wini beschreef de laatste maanden 'Mijn vader keek met moede, halfgesloten oogen voor zich Het waren oogen, omrand met donkere wallen Hij leek ouder en gnjzer dan ooit Hij had zijn helmhoed op. zijn jas was vuil en vochtig van zweet, de broek had knieën en was afgezakt Zijn oogen waren open, doch zagen niets Het nas alsof er geen God meer bestond ' Die eerste tijd was de toestand in Kesilir nog met zo slecht, maar Walraven was volledig uitgeblust Na zeven maanden, op 13 februari 1943, stierf hij aan algehele uitputting In naoorlogse jaren is zijn stoffelijk overschot bijgezet op het ereveld Leuwigadjah bij Tjimahi de plaats waar 111 191s zijn le\cn 111 Indie was begonnen

gulden Juist deze groepen waren in Malang relatief ruim vertegenwoordigd, met onder meer als gevolg dat de uitbreiding van de villawijken aan de westzijde van de stad ook m deze moeilijke tijd geen noemenswaardige stagnatie o n d e r \ o n d

ten, evenals de gepensioneerden met vaste uitkering en de hogere ambtenaren H u n inkomen kwam immers niet m gevaar, terwijl bovendien de cnsisjaren in N e derland en zijn kolomen niet gepaard ging met een waardevermindering van de

40


Lanes de straat. NAAK DE FILM. Over Kajoetangan wandelden we 's awndls weer n a a r de bioi>cu"p. voor h e t eeist n a ivijf weken. A,a.n den . woll^enloozen hemel, waarut nuUioenea steiTen (blonken, scheen hetzeltde opkomende maantje al3 toen op ons neei. Thans echter ÜlStrilbueerden de straatlampen een helder schijnsel over het aifalt en deden aldus h e t maanlicht hevlse oonourrentle aan. Leeg was h e t op straat, leeg en stil. Het liep tegen half tien en de soos, die instellUi» Üie 200 geheel met de stad was op. samen- en uitgegroeid, lag in het stlkdonker. Daartegenover straaWa e«n restaurant volop In h e t kunstUelht, doch daarmede hield het verschil op, want Inwendig was h e t m belde gebouwen leeg zond de tafeltjes. De Aloon-aloon, vooiheen op Boo'n piachtigen avond vol a i e n t e lende nontonners en tlentalleii stalletjes, lag eveneens vry veilaten. Een enkele hulsibediende fietste of liep haastig n a a r zijn kampong, een sporadische auto reed fullspeed den hoeik om .... Zoo kwamen we a a n het Rextheater. Aan weerszijden van de murmelen t r a p zeven cigarette"Joggles In rii en g«lld, en voorts drie met offerten m pepermunt en katjamg. Erbinnen een beambte aciitêr het loket, drie functionarissen van het bioscoopconcern en vül geüniformeerde controleurs der kaartjes, voorts een garderobebedlende en weer ean clgaretVenver» kooper.

O Ja, er waren ook nog, verspreid In de uitgestrektheid d«r groote, fraaie zaai, luttele bezoekea-s doch geen vrouwelijke, en achtei In d« logt iwes Nipponsche officieren. We dachten aan de peiiode, dis nog gewi twee maanden achter ons, ligt. Waar zljn ze gebleven, die lieve geunifoimeeide V.A,C,.meii»kes, blondgelokt of zwartoogig, dl« zoo vioolijk bras dessous-bias dessus kwamen binnenstappen met h u n lange, fojsohe C/avaiieis uit het verre land ? En waar zijn, die zeejoibtoen In h u n wlJde witte broeken, die liefst bü de tafeltjes In de loge, «aten en h u n onleschbaien dorit Üiveiig- blusalUen met Dsltoud bier/ En de vlotte diaagsters van zooveel modieuze toüetjes, die als inleiding van een solreetje In de cercle even 'n Woscoopje p a k t e n ? Weg.,, wee i SQenzaam zaten we daa^ in de zaal en keken naai Miami, het oord vaai eeuwig bJiauiwe hemelen en milden zonneschijn, van nimfen en gewezen nhnlen In uitdagende oostumea. spartelend In h e t koele n a t of daneend en wiegend In music h a l b , van wDdsche hotels in fleuil«e «ingefvlng, van elegante filmdiva's ui uitzonderlijke kleeren, h e t oord waar ledeieen meester la in i*^dance en croonen en we hooren. hoe de liefdes-scènes uitbundige instemmlng vinden bU h e t scheiiuuje, daar vlak voor het zilveren doek. En wa peinzen hoe onze belde gasten, da«r achterin de loge da luxe, die onbewegelijk als m a r m e ren beelden voor zl«h uit staren, die geikleurde prenten in zich zull«ii opnemen. Onze aloude Wester»«he toeschavin* heeft vanavond vasS geen goede beurt gemaakt 1

Willem W<ilraven Malangs schnjver-joumaiist 'm ballingschap', die tegenwoordig tot de groten van do Indische letteren wordt gerekend De foto rechts toont hem met zijii Soendanese vrouw Itih en hun kinderen halverwege de jaren twintig, waarschijnlijk te Banjoewangi Links is in facsimile een van zijn laatste stukjes voor De M^laiigcT weergegeven Het verscheen op 31 maart 1942, twee maanden \ o o r de Japanse autonteiten de uitgave van het blad staakten Foto's KITLV, RIOIJ

CRUCIFIX

De planters en hun personeel hadden echter merkbaar minder te besteden in de stad, hetgeen de plaatselijke middenstand op een gevoelig omzetverlies kwam te staan Directer nog werden veel Malangers geraakt door de drastische bezuinigingen bij de overheid, die vooral onder de lagere ambtenaren leidden tot gedwongen afvloenng Een van hen was een oude portier van het gemeentehuis, die bij de in 1931 naar Blimbing verhuisde Walraven 111 de buurt woonde 'Hij is nu geen portier meer, \\,un MjLwg is niet langer 'de stjd der ouden' voor wat gemeentebetrekkingen aangMt, men heeft de ouderen successievelijk afgevloeid Dat 'afgevloeid' betekent voor sommigen, de klemsten en de eenvoudigsten en de minst gesalarieerden, dat zij nu inderdaad gaan afvloeien op de ongewisse stroom van de behoeftige ouderdom

instanties als de St Elizabeth Vereenigmg, de diaconie en de Moehammadijah, terwijl daarnaast aan neutrale organisaties de al genoemde AMV| en de armenzorg van het Indo-Europeesch Verbond actief waren Veruit het ergst waren de gevolgen van de cnsis vanzelfsprekend voor de groepen die al \oordien in de zwakste sociale positie verkeerden, de grote massa van o n - en haltgc schoolde kampongbew oners, die als eersten het slachtoffer werden van de ontslagen m het bedrijfsleven en tegelijkertijd hun vluchtweg naar de informele sector, in de vorm van allerlei straat- en waroenghandel, vervoers- en koehediensten etc , afgesneden zagen dooi het dnmatische verlies aan koopkracht bij hun potentiële clientele O p het diepst van deze crisis bracht m j u l i en augustus 191 <, de algemeen leider der NSB, ir A A Mussert, een met veel en voornamelijk positief gestemde publiciteit omgeven bezoek aan Ncdcilands-lndie De Beweging had toen weliswaar nog met de slechte naam die ze aan het eind der )aren dertig zou krijgen - tal van Nederlanders zonder nazistische denkbeelden brachten er aanvankelijk hun stem op uit - maar w el gold m Nederland voor ambtenaren toen al een verbod van lidmaatschap Opmerkelijk genoeg was dit met het geval in Indie, waar de partij 111 de voorafgaande jaren onder het conservatieve deel der Europese b e volking ongekend populair was geworden en in het begin ook 111 bestuurskrmgen veel svmpathicen genoot Dit laatste bleek ondermeer uit de houding van gouverneur-generaal j h r mr B C de Jonge, die Mussert reeds kort na diens aankomst liefst tweemaal officieel ten paleize ontving

Bij de ontslagen 'totok'-Ncderlanders voor wie de \ \ e r k g c \ c r met de teiugkeer naar Europa betaalde, veranderde de sociale positie totail Vinuit een c o m fortabele, bij hun 'uitkomst' naar Iiidie nog zo veelbelovende betrekking belandden zij plotseling in een uitziehdoze positie, veelal geheel zonder ot met hooguit een marginaal inkomen Sommigen vestigden zich van elders in Malang, waar immers de kosten van levensonderhoud laag heetten te zijn en 111 het zogenoemde Tuindorp of aan de zuidzijde van de stad tegen een minimale huur een huisje betrokken kon worden van de gemeente en de AMVJ Tuindorp was in de jaren 1932-1933 van gemeentewege opgezet 'tot leniging van den nood van Europeesche cnsisslachtoffers uit beter miheu' Daarnaast verleende de gemeente armensteun door huurverlaging in door haar beheerde kleinwomngbouw en door rechtstreekse uitkeringen aan enkele honderden gezinnen die geheel zonder inkomen waren geraakt Verder konden de nieuwe armen een beioep doen op religieuze

Malang was de hoofdzetel van een der zeven kimgen vvairm de Indische NSü op Java was georganiseerd Het was dan ook met iiieei dan v inzcltspiekend dat

41


De jaren 1937-1939, met het huwelijk van Prinses Juliana tn Prins Bernhard, de geboorte van de prinsessen Beatrix en Irene en het 40-jarig regeringsjubileum van Koning Wilhelmma, waren een grote tijd voor Oranjegezind Indie Zoals elders, waren ook in Malang deze gebeurtenissen aanleiding tot grootse vieringen, eompleet met allegonsche optochten, feestverliehting en wandelniarsen Linksboven de parade van het Malangse garnizoen voor het gemeentehuis, ter gelegenheid van het 'Juliana en Bernhard'-feest op 7 j muan 1937 Linksniidden en rechtsonder taferelen uit dezelfde optocht als afgebeeld op pag 26, met Ă&#x201C;L Oranjeboom en een praalwagen 'Pacificatie' (d w z onderwerping van Atjeh en de andere Buitengewesten) van de Christelijke Muloschool Linksonder gaan de leden van Tavenu van start bij hun AMs/HUs/L>ccuni aan het Coenplein Foto's G \an Dijk N M Nolten-Engelken, L Tccrlink-\aii Dijk R Hoesen


een bezoek aan de bergstad een prominent onderdeel zou vormen van Musserts Indische tournee Na in Oost-Java eerder al ingehaald te zijn m Soerabaja, kwam de algemeen Icidei met zijn gevolg in de ochtend van dinsdag 6 augustus uit Djember via de Zuid-Smeroeweg naar Malang O n d e r w e g werd het gezelschap op de cultuuionderneming Soembcr Woeloe ingehaald door de administrateur, kameraad Janssen, een 6o-tal Malangse leden der Beweging en vier Duitse fascisten, onder gezamenlijk vertoon van de Nederlandse en de Duitse vlag Iets verder op de route werd halt gehouden te Dampit, waar de leider m de woning van het lid Regensburg door de verzamelde planters uit de omgeving werd verwelkomd Even na 13 00 uur bereikte de stoet auto's het Coenplein, waar een groot aantal partijleden stond opgesteld om de hoge gast welkom te heten, aansluitend aan deze glorieuze intocht begaf Mussert zich naar zijn verblijf in Hotel Splendid.

meer de noodzaak van een sterke defensie voor Indiè benadrukte, werd het Wilhelmus gespeeld De volgende dag bracht Mussert een bezoek aan het werkkamp Oost-Java te Lawang, waarbij hij werd begeleid door een delegatie van prominente Malangse NSB-ers onder aanvoering van knngleidei De longh en gewestelijk inspecteur Kruis Ir Musserts Indische reis betekende het hoogtepunt m het bestaan van de NSB m de kolonie Net als in Nederland zou de aanhang in Indie in de jaren nadien vnj snel verlopen, mede naar aanleiding van de toenemende fixatie in de B e w e ging op het thema van de raszuiverheid - aanvankelijk hadden zich hier ook veel Indo-Europeanen aangetrokken gevoeld Na de Duitse inval in Nederland werd de NSB door het Gouvernement tot verboden organisatie verklaard Een aantal toen nog actieve leden werd op de lode mei 1940 en volgende dagen direct gearresteerd en nadien geïnterneerd, anderen kwamen na korte tijd weer vnj of werden m het geheel niet opgepakt Een groep zogenoemde 'onverzoenlijken' IS later zelfs naar Suriname overgebracht en heeft daar tot medio 1946 onder slechte omstandigheden m het kamp Joden Savanne verbleven

's Avonds om 21 00 uur hield hij in Concordia voor naar schatting 800 m e n sen zijn aangekondigde lezing, ca 200 der aanwezigen waren in NSli-uniform De toneelzaal was tot de achterste rij bezet en de belangstelling was zelfs zo groot dat een deel van het publiek de manifestatie vanuit de belendende voorzaal moest volgen Het Soerabaiascli Handelsblad meldde 'Er waren vele bestuurs- en andere ambtenaren, hoofd- en subalterne officieren, temijl ook de plantersnereld, zoowel bcrgcultures als laagLindcuItuur, Hiuk vertegenwoordigd was Terzijde waren NSB -laders en leden van kring- en groepsraden gezeten, allen m uniform Een strijkje speelde nationale hederen, 'waaronder wijsjes van Cathenna van Rennes', om het wachten te bekorten tot het ogenbhk waarop Mussert onder een luid en herhaald Houzee' de zaal betrad De NSli was in die dagen nog duidelijk Nederlands georiënteerd, of wenste althans die indruk te wekken, en daarom was het toneel versierd met een groot, rood-wit-blauw o m w o n d e n portret van de koningin Na afloop van de redevoering, waarin de algemeen leider onder-

O p I april 1939 vierde een trots Malang zijn 2>,-jarig bestaan als gemeente, bij welke gelegenheid door het stadsbestuur tevens een prestigieus gedenkboek \\ erd uitgegeven Ten aanzien van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de stad heette het daann optimistisch 'De Gemeente heeft zich in de eerste vijf en twintig jaar van haar bestaan voor<ipoedig ontwikkeld tot een kerngezonde en aantrekkelijke stad, welke de toekomst tegenlacht Met opgewektheid en vol vertrouwen kan daarom verder worden gearbeid ' Slechts een enkeling in de bergstad zal toen reeds ten volle de dreiging van de gebeurtenissen op het wereldtoneel hebben voorvoeld, die nog geen dne jaar later zouden leiden tot de ondergang van de wereld die Nederlands-Indie heette

Ter gelegenheid van het 25-jang bestaan van de gemeente Malang vond op zaterdag 1 apnl 1939 in de met groenguirlandes en oranje-witte slingers versierde toneelzaal van Concordia een 'geslaagde kunstavond met galabal als slot' plaats, waarbij onder anderen aanwezig waren (eerste nj, van hnks naar rechts) de militaire commandant van Malang, kolonel Uhl (gedeeltelijk zichtbaar), mevrouw en resident Hogewind, burgemeester en mevrouw Boerstra, en burgemeester Fuchter van Soerabaja Achter burgemeester Boerstra de heer Van den Bos, een der oudste inwoners van de stad, die namens de burgenj de feestrede uitsprak en daarbij hennnenngen ophaalde aan het tijdperk rond de stichnng der gemeente, toen hij zich als aankomend godsdiensderaar in Malang v estigde De avond werd muzikaal omlijst door het societeitsorkcst onder leiding van Dan Koletz Eerder op de dag w as door de muziekkapel van het 6de Regiment Infantene een rondgang door de binnenstad gemaakt en had op het stadhuis de officiële herdenking plaats gevonden, w aarbij door de gemcentesecretans FJ M van Lieinpt zijn gedenkboek Kroniek der Stadsgeineentc Malang over de jaren igi4-i()^(j werd aangeboden Foto L Gitz-Boerstra

Pag 44 Malang paraat' Middelbare scholieren njdens een luchtbeschermingsoefening op het Coenplein, eind 1939 Links staat de dochter van de burgemeester, Lien Boerstra, de jongedame naast haar is B Holthuis Foto L Gitz-Boerstra

43


(bi]s(.hntt zu p.iij 4!J


Oorlogsjaren, Republiek en laatste jaren onder Nederlands geza 1940-1949

Z

oals m 1767 een uitbarsting van de Bromo in Malang de nieuwe tijd ondel bewind van de VOC leek m te luiden, zo ging ook aan het einde \an het Nederlandse bewind een eruptie vooraf Ditmaal was het de Snieroe, die op een zondagmiddag in september 1941 tot uitbarsting kwam Het persbureau Aneta seinde op 22 september dat op de stad 'zond.igmidd.ig een ,iscbregen neerkwam, terwijl er steenen neerkwamen, afkomstig van de Semeroe Hedenmorgen om y uui jo werd het eerste telephonische bericht ontvangen uit Ampelgading, een onderneming m Zuid-Semeroe, waarin gemeld werd, dat vanuit de onderneming zichtbaar was hoe de top van de Semeroe links en rechts omhuld werd door dichte zwarte rookwolken Lichte ontplofFingen werden gehoord, waarna een aschregen \iel Uit Malang wordt vernomen, dat de stad m het schemerduister IS en dat midden op den dag alle vogels stil waren Sinds mei 1940 was het verre vaderland bezet door nazi-Duitsland, een gebeuitenis die in Indië op de 10de van die maand en volgende dagen direct had geleid tot uitvoering van de geplande 'Operatie Berlijn', de massale arrestatie van NSlsers en As-onderdanen Ook m Malang werden de Duitsers en NSB-ers opgepakt en weggevoerd naar ondermeer het eiland Onrust 111 de baai van Batavia, waarbi] voorzitter dr. Leber van de plaatselijke Deutscher Vereiii, de nationalistische organisatie die alle overzeese Duitsers bij de politiek in het vaderland wilde betrekken, met werd vergeten. Op de gouvernementsscholen aan het Coenplem mocht de Duitse taal als leervak niet langer worden gedoceerd; in de praktijk vonden de lessen vaak echter gewoon doorgang, nadat de leerboeken zodanig waren gekaft dat ze met herkenbaar waren Voor het eindexamen bleef het vak Duits gehandhaafd; de examens begonnen op dezelfde lode mei' Een ander voorbeeld van de irrationele reacties bij bestuur en bevolking in deze periode was de aanhouding in december 1940, en de daarop volgende veroordeling in mei 1941, van de journahst-schrijver Willem Walraven vanwege 'niinachtmgjegens een andere bevolkingsgroep en sympathie met de vijand', nadat hij 111 de trein van Soerabaja naar Malang zijn twijfel had uitgesproken over de slagkracht van het Indische leger en vervolgens door medepassagiers was aangebracht. Ondanks een reeks getuigenissen omtrent zijn totaal onverdachte politieke sympatieën, werd hij door de Raad van Justitie te Soerabaja veroordeeld tot een maand gevangenis, die hij m Soekamiskin bij Bandoeng moest uitdienen

Oorlogsvoorbereiding en invasie Gedurende het verdere verloop van 1940 en 1941 werd allengs duidelijk, dat ook Nederlands-lndië op termijn met buiten het oorlogstoneel zou kunnen blijven Even duidelijk was toen al, althans in hogere kringen van het landsbestuur en de strijdkrachten, dat de kolonie op een dergelijke situatie niet goed voorbereid was. Pas in de latere jaren dertig was een begin gemaakt met de zeer noodzakelijk geworden modernisering en uitbreiding van de materiële uitrusting bij KNIL en Koninklijke Marine en van de militaire infrastructuur in het algemeen, teneinde in een grootscheepse inhaalslag te pogen de gevolgen van de drastische bezuinigingen in de voorafgaande periode teniet te doen Ook toen bleven de financiële mogelijkheden vooralsnog echter beperkt, terwijl als gevolg van het uitbreken van de oorlog 111 Europa in 1939 op de wereldmarkt spoedig onvoldoende aanbod van adequaat militair materieel beschikbaar was. Wat het Indische Gouvernement tot eind 1941 uiteindelijk nog wel kon aankopen, merendeels m de Verenigde Staten, was in alle opzichten 'too little and too late' en zou bovendien m de prakti]k nadien op een aantal punten technisch mterieui blijken aan de uitiusting van de Japanse tegenstander Dit laatste deed zich vooral voelen bij de Militane Luchtvaart van het KNIL, waarde tussen 1937 en 1941 aangeschafte tweemotonge Glenn Martin 139/16Óbommenwerpers en de jagers van de typen Curtiss-Wnght H-75A 'Hawk', CurtissWnght CW-2ili 'Interceptor' en Brewster 03390 'Buffalo' bij levering deels al als verouderd konden gelden en, nog afgezien van hun te geringe aantal, m de

snellere en beter wendbaie Mitsubishi 'Navy o'-jager (de bekende 'Zero') veelal hun meerdere moesten erkennen. Bij het veldleger ontbraken vooral zware artillerie, mobiel luchtdoelgeschut, gemotoriseerde cavalerie, tanks en moderne communicatie-apparatuur Minstens zo belangrijk was daar, dat het KNIL naar struc tuur en mentaliteit in de eerste plaats een politieleger was, bedoeld ter handhaving van de binnenlandse orde en veiligheid, en 111 de korte tijd van daadwerkelijke oorlogsvoorbereidingen er met afdoende meer in slaagde, zich te hervormen tot een nationaal leger gericht op de verdediging tegen een buitenlandse agressor. De Koninklijke Marine had deels wel de beschikking over moderne uitrusting, maar ook haar strijdkrachten waren als gevolg van de eerdere bezuinigingen in omvang ontoereikend om het enorme zeegebied van de Archipel in zijn geheel te beveiligen tegen militaire dreiging van buitenaf Al met al bleet Indië zo op defensiegebied vrijwel geheel afliankelijk van de veronderstelde steun van de 'natuurlijke bondgenoten' Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, wier militaire inspanningen in Malakka, Singapore, de Filippijnen en de verdere Pacific al in de Detensiegrondslagen van 1927 als onontbeerlijk voor de stabiliteit in de Zuidoostaziatische regio waren aangemerkt

h] afu'üchtinj^ van de i'qaiui De burgerbevolking 111 Malang en elders was van de werkelijke krachtsverhoudingen zo goed als onkundig, ot wenste dit althans, in de algemene sfeer van enigszins kunstmatig patriottisch optimisme die na mei 1940 onder de Nederlanders in Indië was verbreid, te blijven. Al kort na het begin van de oorlog in Europa waren eind 1939, merendeels op last van de Staats-Mobilisatieraad, de eerste organisaties opgencht ter voorbereiding van de bevolking op een eventuele oorlogssituatie, zoals de COVIM (Centrale Commissie tot Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd) en de Luchtbeschermingsdienst (L13D). Na de Duitse inval werden verder in de grote steden Stadswachten ingesteld, hulpcorpsen van het KNIL die in de eerste plaats een taak hadden bij het handhaven van de openbare orde. Europese en 'gelijkgestelde' vrouwen konden chauffeursdiensten verrichten bij het Vrouwen Automobiel Corps of vrijwilligerswerk doen bij de diverse afdelingen van het Rode Kruis In een aantal steden konden reservisten - miliciens zowel als landstormeis - hun vaardigheden op militair gebied weei op peil brengen bi] Vrijwillige Oetencorpsen (vele's), terwijl het VAUUEK (Vrijwillig Autobestuurders Korps) plaats bood aan Indonesische (hulp)chauffeurs. Voorts waren Afvoer- en Vernielingscommissies ingesteld (AVC'S), bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, het bednjfsleven en het KNIL of de Koninklijke Manne, die tot taak hadden objecten van strategisch belang aan te wijzen welke m geval van een vijandelijke intocht vermeld dienden te worden De uitvoering was voorbehouden aan Afvoer- en Vermelingscorpsen, 111 de piaktijk werden de vernielingen meestal verricht door of onder toezicht van de genie van het KNIL In Malang kreeg de burgenj vooral te maken met activiteiten in het kader van de luchtbeschermmg, vvaar\'an de plaatselijke dienst gevestigd was aan de Taloonstraat De 1 liO organiseerde geregeld alarm- en verduisteringsoefeningen, droeg zorg voor de instructie op dit vlak aan de leiding van scholen en bestuursinstellingen, het een aantal provisorische openbare schuilplaatsen inrichten en zag toe op de camouflagebeschildering m grijsgroene kleuren waaraan in de loop van 1940 en 1941 successievelijk alle grotere gebouwen in Malang werden onderworpen Belangnjk voor het handhaven van het moreel onder de Indische burgenj waren m deze penode ook de geregelde parades, vvapenschouvvmgen en vliegdemonstraties, waarvoor als datum naast de traditionele konmginnetiag, 31 augustus, bijvoorbeeld op 10 mei 1941 ook de herdenking van de Duitse inval m Nederland werd aangegrepen Van directer belang vooi de militaire inspanning 111 het Malangse was in april 1940 de aanvang van werkzaamheden tot uitbreiding en modernisering van het vliegveld Smgosari, in het kadei van het m 1939 geïnitieerde gouvernementsbe-

45


leid tot algehele verbetenng van de infrastnictuur op dit terrein in Indië Na voltooiing van de werkzaamheden enkele maanden later werd op Singosari door de ML-KNIL de opleiding voor de bemanningen van de Glcnn Martin-bomincnw erpers geconcentreerd In de mobilisatieplannen was voorzien dat de elf toestellen en vaste bemanningen van deze opleiding de rol van strategische reserve zouden overnemen, als iste Afdehng van Vhegtuiggroep II (l-VL.G.Il) In de tweede helft van 1941 kwam er nabij het vhegveld Singosan een militair kampement, waarin de kern van een KNIL-tankeenheid werd gelegerd. De vele in Amenka bestelde tanks werden echter niet meer geleverd Daarnaast kwam medio 1941 uit Batavia het verzoek tot oprichting van een afdehng van het Vrijwillig Vlieger Corps De belangstelling onder de Malangse jongemannen, ondermeer van HBS-leerhngen, was zo groot dat de beschikbare vijttien plaatsen slechts na strenge selectie verdeeld konden worden Hun opleiding, in dne in Austrahë aangeschafte sportvliegtuigjes van het type DH-82 'Tiger Moth' hebben deze jonge vrijwilligers evenwel met meer kunnen afronden. Na het eerste bombardement op het vliegveld, op 3 februari 1942, verhuisde de groep naar Tasikmalaja, van waar zij op de i.Sde van die maand via Tjilatjap naar Austrahë werd geëvacueerd. Toen ten slotte in de vroege ochtend van 8 december 1941 gouvemeur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer in zijn beroemd geworden radiotoespraak het meuws van de aanval op Pearl Harbor en de oorlogsverklaring aan Japan bekend maakte, brak voor Malang en overig Indië een hectische periode van laatste, actieve voorbereidingen op de komende stnjd aan. De algehele mobilisatie bracht in de week na de 8ste december honderden Europese miliciens en landstormers van elders naar hun oorlogsbestemming op Rampal, terwijl vrouwen en kinderen van de daar gelegerde compagnie Menadonezen en Ambonezen vanuit de kazerne naar een veiliger plaats bij Toempang werden overgebracht Analoog aan de gebeurtenissen op 10 mei van het jaar tevoren werden op de 8stc december ook de laatste nog in Malang verblijvende Japanners gearresteerd en aansluitend geïnterneerd. De meeste leden van deze bevolkingsgroep waren echter al in de voorafgaande maanden teruggeroepen naar Japan, onder wie de bekende fotograaf Hashimoto en de kapper Matayoshi, die na maart 1942 beiden in officiersrangen naar Malang zouden tenigkeren Matayoshi was zelfs verbonden aan de Kempeitai, waar hij vaak als tolk fungeerde en soms ook verhoren afnam De eerder al begonnen aanleg van schuilloopgraven en kelders bij woonhuizen, scholen en andere openbare gebouwen werd versneld voortgezet. De HBS aan het Coenplein werd zelfs geheel ontruimd en provisonsch ondergebracht in de Demposchool, omdat het gebouw dicht bij het station lag en dus door verdwaalde bommen zou kunnen worden getroffen. Halverwege de maand werd de paardenrenbaan bij de Idjenboulevard in gebruik genomen als tijdelijke 'basis' voor de 3de Verkenmngsafdeling van de ML-KNlL (VK.A.3), die - later ook vanaf Singosan en andere vliegvelden - met aanvankelijk twaalf Koolhoven FK-51-toestellen tot eind februan 1942 verkennings- en hulpvluchten voor KNlL en Koninklijke Manne boven Oost-Java, Madoera en Bah uitvoerde. Van Singosari vertrokken op 14 december en volgende dagen de Glenn Martins van i-VL.G.II naar Palembang en Pakanbaroe op Sumatra, waar zij gedurende de volgende dne weken deelnamen aan begeleidingsacties ten behoeve van Bntse konvooien. Op 11 januari ging de afdeling naar Samannda in Oost-Borneo, bij de luchtstnjd om dit eiland en bij de Japanse aanval op Tarakan speelde ze een actieve rol. In de laatste dagen van januari 1942 werden de twee (!) resterende toestellen naar Java teruggetrokken en met dne andere, die nog in Malang in reparatie waren geweest, heringedeeld op de basis Kalidjati m West-Java Begin januari 1942 werd te Malang ook een telefooncensuur ingesteld, wat inhield dat in een met zandzakken afgeschut hoekje van het telefoonkantoor de gesprekken van indertijd met gearresteerde of inmiddels weer vrijgelaten exNSB-ers en andere verdachte personen werden afgeluisterd. Telefoongesprekken mochten voortaan alleen worden gevoerd in het Nederlands of het Maleis, bij gebruik van andere talen werd de verbinding verbroken. Volgens het hoofd van de censuur, de kolonel b.d L. Koppenol, was het overigens niet moeilijk om de controle te omzeilen, want gesprekken vanuit Concordia konden met worden afgeluisterd De kolonel werd door burgemeester Boerstra ook gevraagd als hoofd van de gemeentelijke propaganda-afdeling. De activiteiten daarvan zouden ondenneer bestaan uit de plaatsing in de stad van een viertal houten foto- en tekstborden met glazen afdekplaat. Door de snelle Japanse opmars is daarvan echter niets meer gekomen, de bewuste foto's kwamen uiteindelijk pas enkele

dagen voor de intocht van het Keizerlijke Leger in Malang beschikbaar Op 18 december en volgende dagen werd tijdens besprekingen 111 Singapore door vertegenwoordigers van Nederland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland een principe-akkoord bereikt over coördinatie van de verdediging van Zuidoost-Azië, op basis waarvan op de 28ste van die maand de formele insteUing van het gezamenlijke opperbevel American-British-DutchAustralian Command (ABDACOM) volgde AUHAC OM stond oncler leiding van de Bntse generaal en opperbevelhebber in Bnts-Indië, Sir Archibald WaveU; als locatie van het geallieerde hoofdkwartier diende vanaf 15 januari 1942 het plaatsje Lembang bij Bandoeng Ruim een maand later werd de organisatie echter alweer opgeheven en kwamen de toen nog resterende geallieerde stnjdkiachten op Java alle in naam onder Nederlands opperbevelbevel In het kader van de ABDACOM-samenwerking kreeg ook Malang een taak toegewezen. Tussen 30 december 1941 en 2 januari 1942 werden uit Australië elf Amerikaanse zware bommenwerpers van het t^pe Boeing B-17 'Flying Fortress' van de 19th Bombardment Group USAAF overgebracht naar het vhegveld Singosan. Later in januan 1942 volgden in totaal nog eens 38 B-17's en twaalf Convair Vultee B-24's 'Liberator', ditmaal van de 7th Bombardment Group Daaimee bleek de basis echter overbelast, zodat de bommenwerpers van de laatstgenoemde groep na korte tijd gestationeerd moesten worden bij Madioen en Djokjakarta Buiten het Amenkaanse vhegpersoneel en de mecaniciens verbonden aan deze luchtinachteenheden kwamen medio januari ca. 600 Amerikaanse militairen met de 2de Batterij van het 131 American Field Artillery Battalion aan. Deze artiUeristen hadden oorspronkelijk de Filippijnen als bestemming, maar werden nu, in verband met de reeds ver gevordere Japanse opmars, als bewakmgseenheid op Singosari gestationeerd. Over echte luchtdoelartillene beschikten de Amerikanen niet; de pogingen om het veldgeschut - twaalf nog uit de Eerste Wereldoorlog daterende stukken van 7,5 cm - van het bataljon voor dit doel geschikt te maken, konden op de tegenstander hooguit een psychologisch effect hebben. 'The old gum,' aldus een door dr. L. de Jong aangehaalde Amerikaanse zegsman, 'made a fine noisc and helped discourage strafmg and dive bombing when the Japs started coming over Malang ' Pas later werd er een uit Singapore afkomstige, professioneel uitgeruste Engelse batterij geplaatst, maar deze was nog met operationeel toen de eerste Japanse luchtaanvallen op Oost-Java begonnen en vertrok bovendien emd februari alweer naar West-Java.

De hichtaain'allcn op Sii{{iosari Het hoofddoel van de eerste luchtaanval op Oost-Java, op 3 februari 1942, was Soerabaja, maar omstreeks 10.00 uur die ochtend verschenen ook boven Malang enkele tientallen vliegtuigen Veel burgers dachten dat het 0111 Amenkaanse toestellen ging, want er was geen luchtalarm gegeven, de eerste explosies en de snel opstijgende rookzuil boven brandende benzinevoorraden op Singosari brachten hen spoedig tot reahstischer gedachten. Bij de aanval door negentien van de basis Kendari op Celebes afkomstige bommenwerpers, begeleid door veertien jagers en een verkenner, werden vier B-17's op de grond vermeld, maar de schade aan de baan en installaties van Singosari was naar verhouding gering. De intussen weer tot acht Glenn Martins aangevulde i-VL.G.II van de ML-KNIL, die van Kalidjati op 3 februari tijdelijk op het vliegveld van Madioen was ondergebracht, werd na het bombardement op 5 februari uit voorzorg verlegd naar het schuilterrein Pasman, ten zuidoosten van Malang bij Loemadjang Dit bleek spoedig een ernstige vergissing, het geïmproviseerde vliegterrein was erg modderig, waardoor een aantal toestellen aan het eind van de landing vastliep en met de neus m de grond sloeg, en andere in de loop van de volgende dagen langzaam in de slappe grond wegzakten Uiteindelijk moesten twee Glenn Martins definitief worden opgegeven; de overige zes konden op 9 februari teruggeplaatst worden op Singosan, van waar ze op de 13de weer vertrokken naar Kalidjati In de eindstrijd om West-Java zouden ze begin maart alle verloren gaan. Op basis van verkenningsvluchten m de dagen na het eerste bombardement oordeelde de Japanse legerleiding voortzetting van de aanvallen op het Malangse vliegveld noodzakelijk Op 9 februari werd een eerste vervolgactie uitgevoerd door zeventien bommenwerpers uit Balikpapan, begeleid door negen Navy ojagers. De aanval kwam door slecht weer zonder waarschuwing, maar desondanks leden de kort tevoren aangekomen Glenn Martins van de ML-KNIL geen schade van betekenis Wel werden nogmaals zes Amerikaanse H-17's vermeld

46


seerd Zonder luchtsteun, cavalerie en steeds geplaagd door gebrekkige verbindingen, slaagde Ilgen er niet in, zijn troepen grote gecoördineerde tegenacties te laten uitvoeren. Op 6 maart was Soerabaja reeds volledig ingesloten; in de middag van de 8ste trokken de eerste Japanse troepen de stad binnen Malang vormde bij de Japanse opmars naar Soerabaja geen primair doel Afgezien van de genoemde laatste luchtaanval op Singosan, op de 2de, kreeg de stad in deze verwarde maartdagen aanvankelijk alleen te maken met de indirecte gevolgen van het stnjdverloop, zoals de doortocht van evacuerend marinepersoneel. Op 5 maart kwam divisiecommandant Ilgen in Soerabaja tot de conclusie, dat voortzetting van de strijd alleen nog in de vorm van een 'kleine oorlog', dus in guernllaverband, verantwoord was Dezelfde dag nog volgde de opdracht tot terugtrekking in de richting Porong-Malang, terwijl de volgende ochtend instructies naar de verschillende onderdelen uitgingen tot vertrek naar aangewezen guernllagebieden. Daar was in februari reeds begonnen met de aanleg van voorraden voedsel, brandstof en materieel, die echter na 8 maart vaak direct geplunderd werden door de plaatselijke bevolking Het was nu de bedoeling dat enkele eenheden onder bevel van kolonel A M van Dijk, waaronder Roelofsens Mannebataljon en Landstorm III onder luitenant-kolonel K Drost, in de omgeving van Kepandjen en Toeren actief zouden worden. Het bataljon Inf XIII en de regimentsstaf 6 Rl onder respectievelijk majoor G J van der Meulen en kolonel W. van Kuilenburg zou tussen Toeren en Dampit opereren. Infill onder luitenant-kolonel J Allirol zou naar de omgeving van Djember gaan en Inf VIll onder kapitein J.W R H Doorman naar Loemadjang De divisiestaf onder Ilgen, die op de 6de als eerste vertrok, koos als nieuwe standplaats Pasman, zuidoostelijk van Malang Deze terugtocht verliep weinig georganiseerd, mede doordat 111 de algehele verwarring veel militairen van hun eenheden waren afgedwaald Kolonel W. van Kuilenburg vestigde zich op de 8ste maart iets ten oosten van Dampit op de onderneming Soemberagoeng, in plaats van het aangewezen, westelijker gelegen gebied bij Toeren. Zoals de andere commandanten ondervond hij spoedig dat de Indonesische bevolking niet bereid bleek steun te verlenen, terwijl het merendeel van zijn manschappen niet toegerust geacht kon worden voor de guerrillastrijd. De eenheden onder kolonel Van Dijk hadden onderweg naar het guernllagebied bij Toeren-Kepandjen Landstorm III van luitenant-kolonel Drost 'verloren', waarschijnlijk door een communicatiefout. Drost was vervolgens op eigen gezag naar Malang getrokken, waar hij zich nadien verzette tegen pogingen van Van Dijk, zijn landstonners alsnog bij de geplande guerrilla te betrekken Ook het Mariniersbataljon was niet met Van Dijk naar het aangewezen gebied doorgegaan, maar op gezag van luitenant-kolonel Roelofsen, die zich met langer kon verenigen met het beleid van de divisieleiding, in Dampit achtergebleven Roelofsen kreeg op 8 maart alsnog toestemming van Ilgen om zich in het gebied rond Pasman voor te bereiden op de guerrillastrijd Dezelfde dag werd Malang tot open stad verklaard Een 's middags gearriveerde onderhandelaar van het Japanse divisie-stafkwartier eiste onvoorwaardelijke overgave van de stad; onder de tegelijkertijd geuite bedreiging dat bij weigering een massaal luchtbombardement zou volgen, werd van Nederlandse kant na kort overleg ingestemd Voordat elders de guerrillaplannen tot uitvoering gebracht konden worden, zag Ilgen zich op maandag 9 maart gedwongen de strijd te staken, toen door luitenant-generaal Ter Poorten de onvoorwaardelijke capitulatie van het KNIL werd bevestigd. Dezelfde ochtend om 3.00 uur deed de resident van Malang, G Schwenkcke, de volgende circulaire uitgaan- 'MEDEBURGERS. Ik bereid U er op voor, dat de bezetting van de stad Malang door japansche strijdkrachten, zeer binnenkort;« re verwachten, mogehjk een kwestie van uren is. Tor gerusfitelhng deel ik U mede. dat deze stad met wordt verdedigd, zoodat de bezetting zich m alle nisr kan voltrekken Door mij zal een beroep worden gedaan op den Commandant der Japansche 'itnjdkrachten om de bachikking te behouden over de politiennddelen, tot handhaving van orde en veiligheid. Ik heb goede reden om aan te nemen, dat dit verzoek wordt ingewilligd. GEDRAAGT U WAARDIG!' Generaal Ilgen meldde zich met zijn chef-staf luitenant-kolonel G.S. Gotschall, op 9 maart om 15 00 uur te Malang bij generaal-majoor Abc Koichi Deze zond hen door naar het hoofdkwartier van luitenant-generaal Tsuchihashi te Sidoardjo, waar de capitulatievoorwaarden werden getekend. De volgende ochtend maakte hl) via de radio de overgave in Oost-Java bekend aan zijn troepen, waarna hij met enkele officieren in Malang voorlopig werd geïnterneerd in zijn eigen woning aan de Kawistraat 24.

Op 20 februari vond een derde Japanse aanval plaats, een strafing uitgevoerd door negen Navy o-jagers afkomstig van het vliegveld van Denpasar op het daags tevoren bezette Bah, waarbij weer vijf U-17's verloren gingen. Twee dagen later werden Malang en Pasman opnieuw aangedaan door groepen Japanse jagers van Bah, waarbij op het hulpvhegveld de twee eerder achtergelaten Glenn Martins werden vernield en ook vier B-17's Op 23 en 24 februari volgden aanvallen op Singosari door negen bommenwerpers, in beide gevallen onder jagerbegeleidmg, waarbij aanzienlijke schade aan de landingsbaan werd aangericht. Geleidelijk aan werd de toestand op Singosari en de schuilvliegvelden m de omgeving onhoudbaar. Op 25 februari, toen de ontmanteling van ABDACOM was voltooid, werd ten slotte opdracht gegeven de als laatste drie hier gestationeerde FK-si's van VK.A.3 te verplaatsen naar Tasikmalaja en Andir in West-Java; een deel van het grondpersoneel werd eveneens overgebracht naar Andii Daags tevoren was tevens al de terugtrekking begonnen van de sterk gedecimeerde 19th Bombardment Group, toen de eerste B-17 van Malang naar de Noordaustralische basis Broome werd overgevlogen, ter voorbereiding van de algemene evacuatie van dit onderdeel van de Amerikaanse luchtmacht Op i maart was Singosan reeds geheel ontruimd door de Amerikanen, de resterende B-17's van 19th Bombardment Group hebben tijdens en voorafgaand aan de Japanse landingen in Oost-Java op diezelfde dag dan ook geen aandeel meer gehad m acties tegen de invasietroepen. Op 2 maart werd Singosari ten slotte voor de laatste maal aangevallen door Japanse vliegtuigen, ditmaal door zes Navy o-jagers. Van geaUieerde luchtactiviteit was toen m Oost-Java geen sprake meer, sinds later op de voorafgaande landingsdag bij een Japans bombardement op de 'geheime' basis Ngoro de laatste vhegtuigen van het Amenkaanse 17th Pursuit Squadron waren vernield Aan deze jagereenheid, op topsterkte medio januari 1942 uitgerust met 34 Curtiss-Wnght lJ-40 'Warhawk'-toesteUen, was in de tweede helft van februari de hoofdtaak van de luchtverdediging boven het oostelijke deel van het eiland toegewezen Het aldus volledig geworden Japanse luchtoverwicht was een der factoren die in de volgende dagen ook de snelle ineenstorting van de verdediging te land zou bewerkstelligen. De basis Singosan werd op 3 maart \olgens plan door vernielingsploegen van het KNIL onbruikbaar gemaakt

Japanse invasie; citidstvijd Na de verpletterende geallieerde nederlaag m de slag m de Javazee op 27 en 28 februan volgde in de vroege ochtend van i maart op vier plaatsen langs de noordkust de verwachte Japanse invasie van Java In Oost-Java landde bij Kragan, iets ten oosten van Renibang, de 48ste Divisie van het lóde Leger onder bevel van luitenant-generaal Tsuchihashi Yuitsu, met een totale sterkte van ca 20.000 man. Nog tijdens de ontscheping werden de Japanners aangevallen door enkele jagers van de ML-KNIL en het 17th Pursuit Squadron USAAF van de basis Ngoro, de laatste gevechtsactie van de geallieerde luchtmachten boven Oost-Java. Als tegenstander ontmoetten de Japanse troepen de lilde Divisie onder bevel van generaalmajoor G.A. Ilgen, die inclusief alle niet-mobiele plaatselijke hulpcorpsen, de Amerikanen van 2/13 i Field Artillery Battahon te Malang en een inderhaast opgesteld, slechts ca. 400 man sterk Mariniersbataljon onder bevel van luitenantkolonel W.AJ. Roelofsen, ca. 17 300 man telde Het Malangse garnizoen had m de laatste vooroorlogse jaren bestaan uit de Staf 6de Regiment Infanterie met de bataljons Inf VIII, Inf Xlll, Inf Xix, de 6de Afdehng Mitrailleurs en Infantenegeschut (later Afd. Pantser- en Luchtafweergeschut), de iste Afdeling Veldartillene, het 6de Eskadron Cavalene, een Tremdetachement (genie) en de plaatselijke Geniedienst Nadat op 28 februari 1942 de laatste van deze onderdelen hun stellingen hadden betrokken, bleven m Malang en directe omgeving alleen de plaatselijke diensten, de Stadswacht, een Landstorm-afdeling, een Kortverband-compagnie en 2/131 American Field Artillery Battahon achter Het Japanse aanvalsplan richtte zich vanzelfsprekend m hoofdzaak op de verovering van de belangrijke inarmebasis Soerabaja, met als aanvankelijk nevendoel de bezetting van de ohestad Tjepoe, pal zuidelijk van Kragan. Soerabaja zou langs twee wegen worden benaderd; de hoofdmacht diende een zuidwaarts omtrekkende beweging te maken en via Modjokerto en Sidoardjo de verbinding tussen de mannestad en Malang af te snijden, terwijl een kleinere aanvalsgroep langs Bodjonegoro en Lamongan de noordelijke route zou volgen. Deze opzet kon, ondanks de luchtaanval bij de landing en de hinder van vernielde bruggen langs de opmarsroutes, binnen zes dagen na de landing vri]wel zonder oponthoud worden gereali-

47


Onder Japans gezag

salarissen en de genoemde banksluiting Ook Walraven was plotseling verstoken geraakt van zijn inkomsten, doordat hij zijn artikelen niet meer kwijt kon aan de Indische Courant m Soerabaja, en schreef nu zijn impressies uitsluitend nog voor De Malanger. Een van deze stukjes, die onder het pseudoniem Crucifix prominent op de voorpagina verschenen, was op 3 1 maart Naar de film, dat een fascinerend sfeerbeeld geeft van Malang tijdens deze verwarde overgangsperiode (zie de kadertekst op pag 40/41) In de maand apnl werd de greep van de bezetter op de bevolking steviger en, in de vorm van het eerste optreden van de militaire pohtie, de Kempeitai, ook haidci De dagelijkse bezoeken aan krijgsgevangenen door vrouwen en kinderen waren met langer toegestaan, terwijl aan alle ongecontroleerde politieke activiteiten van Indonesische intellectuelen een emd werd gemaakt; de als links bekend staande leiders onder hen werden gearresteerd Met het slinken van de reserves aan contant geld kwamen veel Europeanen spoedig in moeilijkheden. Illustratief voor de toenemende nood was het bericht m De Malanger Vin 17 april, dat het Crisis-Hulpkantoor de daarop volgende week reeds zou aanvangen met de uitbetaling van steun aan hen die zich in de voorafgaande weken bij het kantoor als behoeftig hadden gemeld In dezelfde bekendmaking werd aangegeven dat het aantal verzoeken 0111 steun dermate groot was, dat slechts lage uitkeringsbedragen mogelijk zouden zijn 'Deze uitkeeringen zullen slechts kunnen dienen om het allernoodzakelijkste levensonderhoud (voeding) te bekostigen, zoodat de betrokkenen noodgedwongen zullen moeten trachten een regeling te treffen voor het uitstellen van de betaling van huishuur, licht en waterrekening e d.' In de praktijk van de maanden nadien zouden de gemeentelijke instanties en nutsbedrijven, toen deels nog bemand door Nipponwerkers, overigens aanzienlijke coulantie betrachten bij de inning van water- en elektriciteitsrekeningen, in een poging de kosten van levensonderhoud voor de verarmende bevolking waar mogelijk te drukken Tekenend voor de situatie was ook dat de krant inmiddels een nibriek Noodrantsoenen had geopend, waarin recepten werden gegeven voor de etenswaren die nog algemeen beschikbaar waren Zo passeerden in de editie van die 17de april de mogelijkheden van gerechten met worst de revue, waarbij en passant werd gewezen op een recept voor namaakzuurkool, 'die soms gelukt'. Bakkerij Mabes liet middels een advertentie weten dat men voortaan alleen nog gewoon brood zou bezorgen, dus geen luxe-broodjes en krentenbrood In die context doet het wat wrang aan om elders in dezelfde krant te lezen, dat leden van de Malangsche Zwemclub met tot het bad zouden worden toegelaten mdien ze het contributiebewijs over februari met konden overleggen. Bij wijze van merkwaardig contrast geven enkele andere berichten uit De Malanger te zelfder tijd de indruk, als zou bijvoorbeeld op het terrein van de rechtspleging weer alles bi] het oude zijn Zo deed de Landraad uitspraak in enkele zaken van begin maart, toen zich in de algehele verwarring m Malang net als elders op Java rampokgevallen en individuele diefstallen en berovingen hadden voorgedaan Een Chinese toko op Embong Brantas was in de nacht van zondag 8 op maandag 9 maart, voorafgaand aan de intocht der bezettingstroepen, door ranipokkers leeggehaald en elders was een klappertuin van alle rijpe vruchten ontdaan In de Boldystraat waren alle meubels uit een voorgalenj gehaald, terwijl later op Fetjinan zelfs een fiets van de Kempeitai was verdwenen. De Malangse I lil) ten slotte had aangifte gedaan van de vermissing van drie radiotoestellen uit de hoofdcommandopost aan de Kawistraat In alle gevallen volgde strafoplegging conform het voorheen geldende recht, zonder interventie door de Japanse autoriteiten

Zoals bekend stond de Indonesische bevolking in grote meerderheid aanvankelijk met onwelwillend tegenover de nieuwe heersers. Dezen beloofden immers met alleen toenemende welvaart, maar voerden tevens al jaren het 'Azië voor de Aziaten' m het vaandel en leken daamiee voor Indonesië en andere bezette kolomen ook de onatliankelijkheid m het vooruitzicht te stellen De harde praktijk van de Japanse bezetting zou nadien spoedig een andere realiteit brengen, die aan miljoenen Indonesiërs en tienduizenden Nederlanders het leven zou kosten. Te zelfder tijd vormden de politieke en militaire ontwikkelingen tijdens de bezettingsjaren m Indië de aanzet tot een proces van nationale bewustwording onder de Indonesiërs, op basis waarvan in de jaren na de oorlog van Nederland met succes de onafliankelijkheid kon worden afgedwongen.

Dc oi'CYtiamc \>aii het bestuur iii Malaug In de ochtend van de negende maart 1942 begon met het binnentrekken van de Keizerlijke troepen en aansluitende geïmproviseerde parade op de Idjenboulc\ard de eerste fase van de Japanse bezetting in Malang Walraven was getuige van de intocht Zijn zoon schreef m 1967 m het tijdschrift Tinidc 'Hij stond djjr jh eenige blanke tusscbcn hagen van Inlanders die hun 'beviijders' met vlaggetjes en gejuich begroetten Met uitzondenng van Soerabaja kwam Java onder inihtaii bestuui \an het i6de Leger, waarvan de leiding kort na de Nederlandse capitulatie een aantal algemene verbodsbepalingen uitvaardigde, ondermeer op het vertoon van de Nederlandse én van de rood-witte vlag, het luisteren naar buitenlandse radio-uitzendingen en het bezit van portretten van de koningin en andere leden van het vorstenhuis Verder werd op 16 maart een drastische verlaging aangekondigd van alle salarissen boven ƒ 100,- per maand, terwijl een dag later het Europese onderwijs, dat overigens sinds eind februan al nergens meer functioneerde, voorgoed werd gesloten In de tweede helft van maart volgde op heel Java tevens een eerste arrestatiegolf onder hogere ambtenaren en leidinggevende functionarissen in het bedrijfsleven, van wie dc plaatsen deels werden ingenomen door Japanners en Indonesiërs. Voor het overige bleef de bemoeienis van het nieuwe gezag gedurende de maartmaand nog goeddeels beperkt tot de instelling van de diverse bestuursorganen en uiterlijke normalisering van het openbare le\en Aan het hoofd van het burgerlijk bestuur in Malang werd de regent Raden Adipati Ario Sam benoemd, tevens resident en burgemeester, een combinatie van functies die gedurende de eerste maanden van de bezetting ook in andere steden werd ingesteld, waarschijnlijk omdat men op zo korte termijn met voldoende kader ter beschikking had. Bij de bestuurshervorming die de Japanners in augustus 1942 doorvoerden, werd hij in zijn functie als burgemeester opgevolgd door mr. Soewarso Tirtowidjojo. Aanvankelijk bestonden de taken van de burgerlijke, toenemend door Indonesiërs bemande bestuursinstanties - naast de voordien al gangbare ambtelijke routine - vooral uit de registratie en onderbrenging van Nederlanders en andere met-loyaal geachte vreemdelingen, zoals diegenen onder de Chinese bevolkingsgroep die bekend stonden als actieve nationalisten In de latere bezettingsperiode fungeerden ze mede als uitvoerende organen bij de organisatie van de 'vrijwillige' tewerkstelling van de Indonesische bevolking in het kader van de Japanse oorlogsinspanning Malang kreeg daarnaast vanaf medio maart de functie van sub-verzanielcentrum voor Nederlandse en geallieerde krijgsgevangenen uit Oost-Java toegewezen, in het kader waarvan gedurende de volgende weken enkele duizenden militairen werden ondergebracht in voorlopige intemenngsverblijven. De verbindingen met Soerabaja over de weg en per spoor bleven vanwege de verniehngen aan bruggen door het teaigtrekkende KNIL vooralsnog moeizaam, maar vanaf 14 maart reed wel de trein naar Djokja weer, de straatverduistering werd opgeheven en aanvankelijk was het de legerartsen onder de knjgsgevangenen zelfs toegestaan om, voor zover ze hun familie in Malang hadden, thuis te wonen Tegenover deze ogenschijnlijke terugkeer naar min of meer normale omstandigheden stond de wijdverbreide onrust naar aanleiding van het bericht van 22 maart, dat de gelden van de inmiddels gesloten particuliere banken waren overgebracht naar De Javasche Bank. Velen vreesden voor hun tegoeden, maar zekerheid over wat er zou gaan gebeuren was er nog niet; tal van gezinnen waren toen overigens al in liquiditeitsproblemen gekomen in verband met de verlaging der

De eerste uitcnuiiiii^eii,

i>erarnuu(^, rej^istratie: ap) il-juni

ig^z

Nadat de Japanse troepen op 9 maart m de ochtenduren de stad hadden bezet, werden later op de dag al de eerste Nederlanders gearresteerd. Burgemeester Boerstra, generaal llgen en de plaatselijke militaire commandant, overste R. Klomp, moesten zich om 17.00 uur melden bij de Japanse commandant in Hotel Splendid. De burgemeester werd naar de Boeboetan-gevangenis in Soerabaja gebracht; generaal llgen en overste Klomp werden krijgsgevangen gemaakt Vanuit Boeboetan IS een onbekend aantal gevangenen in februari 1943 naar Ngawi gebracht; burgemeester Boerstra kwam uiteindelijk terecht m Bandoeng, van waar hij later op eigen verzoek werd overgeplaatst als verpleger naar het jongenskamp Bangkong 111 Semarang.

48


De Pctjinanstraat gezien in westelijke richting, tijdens of kort na de Japanse intocht op y maart 1942; zie ter vergelijking de foto's op pag. loS. Foto: Rion.

O p 22 april werden in Malang alle Europese ambtenaren door het Militair Bestuur uitgenodigd voor een bespreking over het normaliseren van het leven, waarbij ondermeer het heropenen van de scholen ter sprake zou komen. Bij hun aankomst bij het gemeentehuis werden de betrokkenen echter direct gearresteerd en gedwongen plaats te nemen in gereedstaande vrachtauto's, die hen in gevangenschap naar Soerabaja zouden afvoeren. Het nieuws van deze actie verbreidde zich gelukkig zo snel door de stad, dat veel vrouwen nog een koffertje met kleren en andere eerste benodigdheden konden afgeven, voordat het transport daadwerkelijk naar het kamp op het Jaarmarktterrein in Soerabaja vertrok. Later zouden ze over tal van (werk)kampen elders in de bezette gebieden w o r den verspreid.

datum had veranderd: de bespreking had niet plaatsgevonden 111 maart 1942, maar eenjaar eerder, in maart 1941. Precies een week later, op 29 april, beleefde Malang met het overige IndiĂŤ de eerste viering van de verjaardag van de Tenno Heika, zoals de Japanse keizer Hirohito bij ambtsnaam heette. De Japanse autoriteiten gebruikten deze dag mede ter introductie van een groot aantal maatregelen, maar ook moest het feest luister worden bijgezet met sportwedstrijden en allerlei andere onder normale omstandigheden plezierige zaken. Voor de krijgsgevangenen in het Kloetstraat-kamp betekende de viering dat ze bezoek mochten ontvangen, terwijl de Indonesische bevolkingsgroep werd verblijd met de heropening van de inheemse lagere scholen. In De Malanger van de volgende dagen is te lezen, dat vertegenwoordigers van de Malangse instellingen en bedrijven m een twee uur durend dĂŠfilĂŠ aan het commandementsgebouw van het leger in de Idenburgstraat voorbij waren getrokken, alwaar een bloemenhulde der Europese ingezetenen in ontvangst was genomen. Na afloop van de optocht verzamelden de Japanse officieren zich in de toneelzaal van Concordia, waar zij aanzaten aan een feestdis die werd opgeluisterd door het Malangse jeugdorkest onder leiding van Anton Hamakers. Elders in de stad werd gestreden om de prijs voor de fraaist versierde fiets, terwijl in het gemeentelijke sportpark zwem- en voetbalwedstrijden plaatsvonden, de laatste evenwel uitsluitend tussen de teams van het Chinese HCTNH, het Arabische Albad'r en het Indonesische Ardjoeno.

hl De MciAiHg-er van de volgende dag, 23 april 1942, werd de noodzaak tot gevangenneming van de Nederlandse ambtenaren toegelicht. Het leger had zich helaas gedwongen gezien tot strenge maatregelen, daar ook de Nipponse goedhartigheid uiteindelijk haar grenzen kende. Immers, in plaats dat Hollanders, Amerikanen en Engelsen hun dankbaarheid toonden, hadden zij 'onze rechtvaardigheid en loyaHteit beantwoord met slechte daden, en wel in het geheim.' Dit liet het Militair Bestuur geen andere keuze dan het uitroeien van de 'bacillen van het kwaad', welke met name schuilden bij de ambtenaren van het Binnenlands Bestuur en overige gouvernementsdienaren. Volgens het Soerabaiasch Handelsblad was de noodzakelijkheid van deze 'welbegrepen veiligheidsmaatregel' gelegen in een vergadering van Nederlandse ambtenaren te Malang, waarop b e sproken zou zijn hoe gebouwen en fabrieken in geval van een Japanse inval konden worden vernield. Later zou blijken dat inderdaad een verslag van een dergelijke AVC-bijecnkomst bestond, maar dat de Japanse propaganda-afdeling de

49


Keterangan:

(A) nomor; (B) nama dan oemoer; (C) alamat sekarcuig; (D) (1) bangsa, (2) tempat lahir, (3) tempat asal; (E) pekerdjaan; (F) berapa tahoen tinggal di negri ini; (G) (1) berkiwin atawa tidak, (2) banjaknja keloearga (jang beloem didaftarkan). ConÜcrdag ^ ^ 0

Op die 29ste april was in De Mahnger, naast een aanwijzing voor het op de juiste wijze uithangen van de Japanse vlag, ook een bekendmaking verschenen betreffende de registratie van 'vreemdelingen', waartoe voortaan alle met-Japanners en met-Indonesiërs werden gerekend. In deze categone werden alle mannen en vrouwen van zeventien jaar en ouder verplicht zich in de eerste week van mei te doen registreren op het gemeentehuis of de kaboepaten, en op datzelfde tijdstip een eed van trouw aan het Nipponse leger af te leggen Aan de registratie en het bijbehorende persoonsbewijs of soerat pendaftaran, waarin voor de Europeanen een algemeen onderscheid werd gemaakt tussen 'B(e)landa-totok' en 'B(e)landa-Indo', waren met gennge kosten verbonden, variërend van ƒ 150,voor Europese mannen tot ƒ 50,- voor Chinese vrouwen. Voor veel huishoudens betekende dit, bij de algehele verarming die hen in de voorafgaande periode reeds had getroffen, ondanks de mogelijkheid van gespreide betaling een zware bijkomende belasting. Het geld werd steeds schaarser. Aan het eind van de maand werden geen pensioenen meer uitbetaald, terwijl alle banktegoeden reeds aan het begin van de maand waren geblokkeerd. De postspaarbanken van Malang, Lawang en Batoe, die al in maart met de overige banken gesloten waren, gingen op 30 apnl wel weer open en rekeninghouders mochten ƒ 50,- per boekje opnemen. Later op de dag bleek evenwel dat dit uitsluitend aan Indonesiërs was toegestaan. De voor veel Europeanen onbekende schaarste leidde tot allerlei pogingen om surrogaatprodukten te maken. In De Ma/anger verscheen bijvoorbeeld een stukje van Walraven over een familie die door het schudden van een fles halfvolle melk rooniboter

April 1 9 4 2

UillHliMr H V DAOBL^U DE Kmjact«ni*n 10 II A BON NEM e r m p R I J S

UALANOEIR Mkiani

[ IKiinï prorlnummcri op kUlTTigin lUMMERa Brdtclïur J\uU 127

DE MALA

Mededeeling betreffende registralie

Verordening N o . 11 van het He Keizerlijk

D e fetfent van Molantf d o e t hef B u r o p e e s c h e publiek, n a a r annleldlntf van d e verordonlnd n o 7 v a n het Nippon s c h e letfer, het v o l g e n d e w e t e n . De registratie v a n E u r o p e a n e n e n p e r s o n e n van anderen landaard (dan d e I n d o n i s i s c h e red.) Kal i j e s c h l e d e n v a n I tim 7 Mei o p tiwee p l a a t s e n t, MThet secretariaat v a n d e kal>oepaten en op hettfemeentehula a a n h e t C o e n plein; v o o r p e r s o n e n m e t e e n n a a m hetfinnende m e t d e lettersA e n B o p VrlJdatf 1 Alel 1942: C t/m F o p Zaterdetf 2 Mei 1Q42; O t m *l o p Zondatf 3 Mei 1942; K t m L . o p Maandatf 4 Mei 1942) M t m P OP Dlns4ruf*^%a Alel 1942;. Q t'm T o p W o e n s d a t f 6 Mei 1942; U t m Z Op D o n d e r d 7 Mei 1942; D e retf i s t r a t l e b e ^ n t l e d e r e n datf d e s m o r t f e n s o m 9 uur B l a n c o k a a r t e n . z l | n r e e d s n u v e r l i r l | | | b a a r t>ll b o v e n d e n o e m d e kantoreni en dienen z o o nauwlceurltf moiteülk t e w o r d e n Ingevuld Betallntf v a n h e t rotflslratle b e d r a g d i e n t te g e s c h i e d e n n e t tfepast tfeld D e R e i a n t v a n Malantf

Nipponsche

K T

leger. Ter crlcitnhFJd Tan de i l t r l n i TBH den | a b « r l e d i ( T U I TEN NO IIFIKA op Z3 deter uordt hel TOKrnde btkind (amtUil Alle «Diotllelten woeden Ttricit ht mede te Herhea d i t d l t a n d B r (taiind feritiirairimma In alle onderdeden ««rdt ulInToeid | eo bekend KEinaalil 1 Definen die daaden (e betreure aan bet Nlpjwnieha le[CT (ebodrn knamen t i rallcn moeteD dit hel dulden ZIJ il]D f eralten all oarlof plicht

n bebbeo, (tTalleB lUden* hulp ol '"•1 door •arlacionielukken Nlpponich* Itfar nlaLtcn kifada ulaehlotteri In de ultUf enlni Tan

laond warden ' UI Ceiancinen dIs niet werkelijk lehuliUi >Un aootli pelllieha IBTanicBen, lullen ten ipaedlfile «rardin friJtelktcn IV AUe IndoneiUche aclialcn lullea leo *pO«llt mocatljli warlCB keropeud I V Da leieerlnf lal al hel mofell)k« daen am 'kttmelteUlke iliklen Okdet da kevalklsE te beittljden YI Alle plaaUnamrn die cp de een tt andira wlJie hartaneren aan bel NedcrInndiche ( e i a | aollan worden Teranderd in Indontal icha Tolkanaineo looali de Indoneilara dat weuïcncn Vil IndoDHlicho krtJfi|aTan(a tien, ol lU die (edwanien wartn •m In Ncderlandichen militairen dienil werk te Terrickten en daar Lh hun middel >van b u t a a n Tonde ri. lullrn warden TrUfcIatcn na f e d u e InloTinntlc omlrent hun maalichspfelljke pattHe ea nadat ilj den ctd TBU IrauiT hebben alfe Icfd aan d* i«|e<r)*| Tin Dal Nippon DatiTli, » AprU

ua •4M

DE O P r E R B E V r i lltHDER \AN

H "

Nirl-yNBCItt.

LEQER Uesr Oltn

Oendang-oendang

No, 12

R.A. A. a A Jn . TKNTAMO PEMUO EKAAN SEKOMll |


^ Cr,

1

m

é

:

C 3

7È (A) Victorine Clize

^

^XE^d^

(B)

JJL

ffr

^

Djl^iaii 'Thanrin, Malaijg. - (lTac:e3-^ 17 )

(C)

^

•*>

•!*(y Elanda Inde (1) m i (^•^'^é.ih'^^--'-:

(2;

Paiafeer-u«x:

Tidak l[:-^eraju. + •' ™^[wt;iJ,«-

(1) Bc;iGön l-;avi?in.-l (2)

^g fo 2606 ^

-—

i

1 ^

^r;

g

^

^:|

:*^

Oepah mendcdtarkan

O. f. Keterangcm:

35.-

(A) nomor; (B) n o m a d a n oemoer; (C) a'-nncrt sekcnxmg; (D) (1) bcuigsa, (2) tempert Icxhir, (3) tempat a s d ; (E) pekerdjaan; (F) berc>• t a h o e n ü n g g a l d i n e g n m i ; -.;'(U} ( G ) (1) befraWa-CTterrocï (l)befkawIrrCTtmma tidok, (2) barxjakiija keloearga (jcmg b*^ oem didaftarkon).

7Ê. M il R

Eerste registratie van 'vreemdelingen' in Malang, mei 1942 Linksboven een 'soerat pendaftaran' van een Malangsc die als 'Blanda totok' werd geregistreerd, rechtsboven de kaart van een meisje dat als 'Blanda Indo' gold Linksonder de aankondiging van de verplichte registratie m De MjLngcr van 30 april 1942 Foto's W Hansen, V E van Bckkum-van Haastert, RIOD

j

/7^

'•£;^

BIJ gelegenheid heten de Japanners zich 111 deze eerste tijd \ an de bezetting ook tegenover de Indonesische bevolking al van een andere zijde zien Z o meldde De MAviger op 12 juni dat een Indonesiër was gedood omdat hij was opgemerkt tussen de Faroka-fabnek en de Hollands-Inlandse School bij de Van Kesterenweg in het zuiden van de stad, op terrein waar \ a n \ \ e g e de vestiging m deze gebouwen van respectievehjk een benzine-opslagplaats en een munitiemagazijn een streng toegangsverbod gold Het lijk van de ongelukkige werd ter waarschuwing aan een boom gebonden

trachtte te maken Het resultaat had een bijsmaak van sherry, want voor het sluiten van de fles was de dop van de laatste 'botol' sherry gebruikt Algemeen trachtte men zoveel mogelijk te bezuinigen, en steeds meer mensen trokken bij elkaar in om zodoende de uitgaven aan huur te reduceren Een inventieve verhuizer speelde op de nieuwe verhoudingen m door 111 zijn advertentie twee verhuizingen voor de pnjs van een (ƒ 1,50) aan te bieden Ondanks alles prezen de meeste Europese Malangers zich m de eerste bezettingsmaanden gelukkig dat men kalm en rustig in het goede bergstadje leefde en de oorlogshandelingen in hoofdzaak op afstand waren gebleven De gezelligheid van voorheen was natuurlijk wel verdwenen, ook al adverteerde Concordia dat het buitenterras aan de Aloon-Aloon weer gereed was om gasten te ontvangen Walraven constateerde bij een persoonlijke inspectie dat het er leeg en stil bleef 'Het lampje brandde Een paar torren gonsden hardop m de rondte, heen en weer, onder het kapje, tegen het kapje en boven het kapje Bepaaldehjk gezelhg werd het buitenzitje er met door Dat lag evenwel aan ons, want die dne beesten schenen zich zeer te jimuseercn

Geleidelijk aan begonnen zich de eerste tekenen aan te dienen van komende \oedseltekorten, op 12 juni ging bijvoorbeeld de klapperohe reeds op de bon Z o als 111 veel andere steden 111 het bezette Indie. werden ook in Malang gaarkeukens ingesteld, zowel van gemeentew ege als op particulier initiatief Te noemen onder de laatste is vooral die van het R o d e Kruis, welke nog nader ter sprake zal komen De toestand in het Jeugdhuis Oost-Java op Rampal Koeion, de belangnjkste instelling op het gebied van de wezenzorg in Malang, raakte eveneens spoedig precair Al m mei moest het door gebrek aan contanten worden gesloten, maar met alle wezen konden elders ondergebracht worden Enkele tientallen kinderen bleven noodgedwongen achter, verzorgd door personeel dat zonder salaris werkte en ge\ oed met keteUa uit de tuin en wat er van incidentele giften kon worden gekocht De verphchte aanschaf van een persoonsbewijs bleek voor de Europeanen bepaald geen garantie voor een veilig burgerbestaan Al vnj snel na de uitgifte vanaf begin mei, vonden m de steden op Ja\a grootscheepse razzia's plaats, waarbij voor-

51


namelijk Nederlandse 'totok'-mannen tussen 17 en 60 werden gearresteerd hi Malang volgden zulke zoekacties gedurende dne dagen in de tweede week van juh, waarbij in de Europese wijken vnjwel alle huizen grondig werden onderzocht. De gearresteerde mannen werden voorlopig ondergebracht m de Fraterschool op Tjelaket, waar ze aanvankelijk, onder publieke spot van toegestroomde hidonesiërs, nog enige kleding en andere persoonlijke bezittingen van hun gezinsleden mochten aannemen. Ook Walraven werd met zijn zoons op 10 juli te Blimbing uit het huis gehaald en in een truck geladen; de jongste was die dag net zeventien geworden. Walravens oudere zoon Wim hennnerde zich in het tijdschnft Tirade in 1967: 'Het ivjs oni'itreeks drie uur m de middag. Mijn moeder stond m de deuropening en weende bitter.' In een staat van 'wezenloze gelatenheid' bracht hun vader de nacht door op de vloer in een van de schoollokalen. De volgende ochtend kreeg men groepsgewijs vijftien minuten de gelegenheid om, onder politiebewaking, afscheid te nemen van famihe en vnenden. Een dag later werd Walravens groep op transport gesteld naar de 'landbouwkolonie' Kesilir, een kamp in de buurt van Banjoewangi, waar hij nog geen jaar later uitgeblust zou sterven.

Rcgcnt/rcsidcnt/burgeincestcr Raden A A Sam ontvangt de top van het plaatselijk Militair Bestuur onder leiding van kolonel Kato in de residentswoning aan de AloonAloon, incdio 1942 De foto werd gemaakt door Ong Kian Bic, m opdracht van de Japanse autoriteiten Fotografie voor andere, particuliere doeleinden was tijdens de bezetting vanzelfsprekend met toegestaan Foto Studio Malang

Gedurende de eerste maanden na de capitulatie zaten in Malang knjgsgevangenen in het nieuwe Mannekamp op Sawahan, in de Muloschool aan de Wilhelminastraat, in de Kartinischool in de Kloetstraat (ook: Keloetstraat) en de Neutrale Lagere School in de Emmastraat, alsmede in het ziekenhuis op Soekoen. In het Militair Hospitaal bevond zich ten tijde van de invasie nog een aantal Engelsen en Amenkanen, die in februan bij een treinongeluk gewond waren geraakt, terwijl het vliegveld Singosari aanvankelijk mede diende als kamp voor het daar in de laatste oorlogsweken gestationeerde Britse grondpersoneel. Vanaf de tweede week van juli 1942 werden de Malangse krijgsgevangenen groepsgewijs in fasen naar andere kampen op Java overgebracht, aanvankelijk vooral via het grote provisorische verzamelkamp op het Jaarmarktterrein te Soerabaja. De krijgsgevangenenzaken in Malang vielen tot begin 1943 onder verantwoordelijkheid van de commandant van het 4de Hoofdkantoor voor de krijgsgevangenen m Oost-Java, luitenant-kolonel Hayashi Juichiro. Een beschrijving van het wedervaren van een deel der krijgsgevangenen m Malang is nagelaten door de arts J M Cannoo, die later met vele lotgenoten naar werkkampen buiten Indonesië zou worden overgebracht Op 13 april moesten de knjgsgevangen artsen, die tot dan toe een vrij grote bewegingsvrijheid hadden gekend, zich om 8.00 uur melden bij het Militair Hospitaal. Tevoren was aangeraden een koffer met benodigdheden voor dne dagen mee te nemen, omdat men op een centrale plaats geregistreerd zou worden. Cannoo herinnert zich in zi]n boek Busbido dat hij enige dagen in het kamp in de Wilhelniinaschool heeft doorgebracht en daarna voor onbepaalde tijd werd overgeplaatst naar het kamp m de Kloetstraat, waar toen reeds ca i soo krijgsgevangen waren samengebracht. Na I april werden de contacten van de krijgsgevangenen met hun familie zeer beperkt. In die maand mocht alleen op de verjaardag van de keizer bezoek worden ontvangen, waarna nog slechts eenmaal een dergelijke gelegenheid volgde.

De krij^^sgevaiigenen In heel Java waren in maart 1942 door het Japanse leger ca. 70 800 knjgsgevangenen gemaakt, van wie ca. 17.000 zich in Oost-Java bevonden. Velen van hen werden in de weken na 8 maart voorlopig geconcentreerd in Malang, waar voldoende kazernes, gevangenissen en scholen waren om ze onder te brengen. Daarbij volgde vrijwel direct een stnngente scheiding naar nationahteit, rang en ras; de hoogste officieren werden apart ondergebracht, terwijl bij de overige Europeanen de Nederlanders doorgaans niet samen met Bntten, Amerikanen en Australiërs werden geplaatst en deze groep als geheel weer gescheiden bleef van de Indonesische KNIL-militairen. Onder de laatsten toonden de Ambonezen, Timorezen en Menadonezen zich ook in gevangenschap vaak loyaal aan het Nederlandse gezag, ondanks de zware druk die de Japanners later op hen uitoefenden om dienst te nemen als heiho, een aantal bleef dan ook in gevangenschap. De ovenge Indonesische mihtairen, voornamelijk Javanen, werden in Malang en elders in het bezette Indië in de loop van april en mei in meerderheid vrijgelaten.

52


op 8 juli 1942. Medio mei was m Malang een plaatselijke afdeling van het Rode Kruis opgericht en werden er, m overleg met de Japanse autonteiten en de Kempeitai, regels opgesteld over de omgang met krijgsgevangenen, maar 111 de praktijk deden zich tal van moeilijkheden voor. De enige werkelijke mogelijkheden tot communicatie waren min of meer illegaal; bij het kamp Kloetstraat bestond bijvoorbeeld de methode dat de vrouwen aan de straatzijde van het hekwerk luide gesprekken met elkaar voerden, die dan binnen konden worden beluisterd door hun 'toevallig' daar grassnijdende echtgenoten Gevangenen uit andere kampen moesten overdag op verschillende plaatsen m de stad werken en werden dan gevolgd door groepen vrouwen, een praktijk die in de eerste tijd vaak nog wel oogluikend werd toegestaan. Op een dag - het ooggetuigeverslag vermeldt geen preciezere aanduiding volgde evenwel bestraffing van dit incorrecte gedrag alle Europeanen die zich 111 de buurt van het kamp op straat bevonden, werden in de ochtenduren bijeen gedreven en moesten de rest van de dag staande of geknield (de mannen) ter plaatse blijven Even onberekenbaar was de houding van de Japanse schildwachten. Bij het kamp m de Wilhelmmastraat werd een vrouw die vergat de voorgeschreven buiging te maken, op brute wijze mishandeld en vervolgens bij wijze van publieke waarschuwing voor de nacht - of zelfs enige dagen, volgens sommige berichten - aan een boom gebonden. De ondanks alles aanhoudende illegale communicatie met de buitenweield was eind mei 1942 waarschijnlijk mede aanleiding om de Malangse kiijgsgevangenen m fasen te concentreren m het voormalige lode Depot Bataljon op Uoenoel Wetan, onderdeel van de kampementen van Rampal. De overplaatsing uit de \-erschiUende kleine kampen bood langs de straat wachtende familieleden een onverwachte gelegenheid tot vluchtig contact met de langsmarcherende mannen. Het lode Depot Bataljon, ook wel het Drost-kamp genoemd, naar de in het voorgaande al ter sprake gekomen, gewaardeerde kampcommandant luitenantkolonel K. Drost, behoorde met tot de slechtste knjgsgevangenenkampen op Java Het voornaamste probleem betrof de enorme overbevolking die zich hier in de latere fasen voordeed. De oorspronkelijke accommodatie was voorzien voor een bezetting van 1800 man In juni hadden de Japanse autoriteiten er al ca 2300 krijgsgevangenen gehuisvest, voornamelijk van lagere rang, maar toen eind september naast nogmaals een groot aantal manschappen ook de officieren en leden van de vernielingsploegen waren overgebracht, bedroeg het totaal aantal bewoners uiteindelijk met mmder dan ca. 4300 Het ging daarbij m overgrote meerderheid om Europese KNIL-militairen, aangevuld met een contingent Amerikanen van het 2/131 Field Artillery Battalion De Ambonese en Menadonese compagnieën ble\en m hun eerste kampen 111 de stad, enkele Europese officieren van deze eenheden en een aantal militaire artsen, die m het Zendingsziekenhuis Soekoen werkten, waren elders m Malang ondergebracht De voeding 111 het Drost-kamp was naar calorische waarde in het algemeen - net - voldoende; de samenstelling van de verstrekte rantsoenen gold aanvankelijk gemiddeld zelfs als beter dan m veel andere kampen, zoals bijvoorbeeld in het Malangse Kloetkamp ot het Jaarmarktkamp in Soerabaja. In het lode Depot Bataljon kon gebruik gemaakt worden van grote voorraden vlees in blik en andere conserven die hier eerder door de intendance van het KNIL waren aangelegd, terwijl Drosts kampcomité daarnaast bonen en erwten van buiten mocht aankopen. Ben-ben, zoals bij de KJoetstraat-bewoners m lichte vorm veel voorkwam, verdween hier in het begin meestal vri) snel. Op langere termijn konden echter ook m het Drost-kamp avitaminoseverschijnselen met voorkomen worden, emd 1942 leed ca. 10% van de bewoners aan pellagra, een ziekte die gekenmerkt wordt door huidaandoeningen en stoornissen in de spijsvertering en het centiaal zenuwstelsel, die wordt veroorzaakt door een gebrek aan vitamines li. Sigaretten werden door veel kri|gsgevangen gezien als een eerste levensbehoefte; met enkele andere 'Iu\e-artikelen' konden deze worden gekocht in de kampcantine. Het was alleen \eiboden om te roken zonder een asbak m de onmiddellijke nabijheid. Vandaar dat, om tijdens het roken toch bewegingsviijheid te hebben, veel mannen in het kamp een sigarettenblikje aan een touwtje om de hals hadden hangen om aldus voorzien te zijn van een 'Iijfasbak'. Medicijnen van buiten het kamp mochten worden gekocht uit de winsten die in de cantme werden gemaakt De Deense apotheker Larsen, die tegenover de sociëteit aan Kajoetangan apotheek De Rijzende Zon (na de oorlog Matahari) dreef verkocht deze tegen inkoopsprijs en verstrekte ze soms zelts gratis. De liouding van deze apothekei valt des te meer te waaideien, daai andere apothe-

ken gedurende de bezettingsjaren hun tarieven juist flink \erhoogden en medicijnen later, toen algemene schaarste optrad, m bepaalde Chinese toko's verhandeld werden tegen regelrechte woekerprijzen. Lijfstraffen en andere mishandeling schijnen in het lode Depot Bataljon met 111 buitengewone mate te zijn voorgekomen, evenmin als terechtstellingen met de bajonet, zoals in de kampen in en bij Bandoeng in West-Java. Vluchtpogingen werden bestraft met executie door het vuurpeleton De veroordeelden moesten eerst hun eigen graf graven, alvorens zij tegen de aarden wal van de schietbaan w erden neergeschoten. De graven mochten vervolgens door de kampbewoners wel worden verzorgd en de Japanse commandant legde er zelfs een krans op. In Singosan werden volgens onbevestigde, mondelinge benchten m de eerste weken na de capitulatie vier Britten tot de doodstraf veroordeeld omdat zij het kamp hadden verlaten Eerst in oktober 1942 werden de krijgsgevangenen op Java door de Japanse autoriteiten als zodanig erkend, in de zin van de Conventie van Geneve. Dit betekende ondermeer dat de officieren salaris zouden krijgen en de manschappen voor corveediensten zouden worden betaald. In de praktijk hmg de positie van de gevangenen echter af van de houding der plaatselijke commandant, die 111 een positie van schier absolute macht \erkeerde, waardoor de gevangenen in tal van kampen aan totale w illekeur waren overgeleverd Voor het verknjgen van de formele status als krijgsgevangene eiste het Militair Bestuur van de betrokkenen dat ZIJ een verklaring zouden ondertekenen, waarvan de precieze formulering weliswaar van kamp tot kamp verschilde, maar die wel steeds een belofte van gehoorzaamheid Mn de |apanse autoriteiten inhield. Volgens de eerdergenoemde arts Cannoo luidde de tekst m Malang als volgf 'Wnccen Oith The undersigned h,ii •ioleinnh sworn henceforth the jbsohite obedience to JH order ofD.u Nippon Gun In Malang weigerden velen deze verklaring te ondertekenen, wat ernstige consequenties zou kunnen hebben voor hun behandeling. Na overleg van kampcommandant Drost met de Japanse commandant Umegaki Tadao werd, met luitenant-kolonel Roelofsen van het Mannienbataljon als getuige, een proces-verbaal opgemaakt dat op 24 oktober 1942 de ondertekening onder dwang had plaatsgevonden Van de betalingen bleef ovengens weinig over, doordat deze werden verrekend met de - goeddeels fictieve - kosten \ oor huisvesting, voeding en kleding. Het resterende ging ten dele m de door Drost en zijn comité beheerde kampkas, bedoeld voor gezamenlijke inkoop van aanvullend voedsel en medicijnen. In augustus 1942 begonnen de transporten van krijgsgevangenen van Java naar ondermeer de Molukken, Birma, Thailand en Sumatra voor de aanleg, in dwangarbeid, van vliegvelden, wegen, spoorlijnen, bruggen en andere infrastructuur ten behoeve van de Japanse oorlogsinspanning. Daarnaast werden veel krijgsgevangenen afgevoerd naar Japan en Mantsjoenje, waar zij tewerkgesteld werden in de industrie en mijnbouw. De eerste groepen krijgsgevangenen uit het Drost-kamp vertrokken 111 januari 1943 via de haven van Soerabaja. enkele maanden later werd het kamp definitief opgeheven

Voorfi^czcttc mtcnicniig van Europese iiiainieii Zoals reeds beschreven, waren de meeste Malangse ambtenaren al in april 1942 gearresteerd en weggevoerd naar Soerabaja, waarna het tijdens de razzia's injuh de beurt was aan de overige Europese mannen in de w erkbare leeftijd om uit de maatschappij te worden verwijderd Het ging daaibij m eerste instantie voornamelijk om degenen die als 'Belanda-totok' waren geregistreerd, de 'Belanda-Indo'groep bleef merendeels buiten de internering. Het laatste gold eveneens voor degenen onder de 'totoks' die vanwege hun kennis en ervaring in hun functie voorlopig onmisbaar werden geacht door de Japanse autoriteiten, de zogenoemde Nipponwerkers Degenen die tijdens deze tweede arrestatiegolf waren opgepakt, werden m meerderheid weggevoerd naar de 'landbouwkolonie' Kesilir. de overigen werden aanvankelijk op meerdere plaatsen 111 de stad ondergebracht. Evenmin als de knjgsgevangenen echter bleven deze burgers gedurende de gehele bezettingsperiode in Malang ge'i'nterneerd Aanvankelijk zaten deze mensen 111 de grote gevangenis te Lowokwaroe. om vervolgens te worden overgeplaatst naar de voormalige vrouwengevangenis van het LC)c; (Lands Opvoedmgs Gesticht) un de Aloon-Aloon. Dit gebouw was m Malang beter bekend als de Kleine Boei, de geïnterneerden spraken zelf wel van het 'kamp Petoet" Vanaf eind 1942 werden de Nederlandse mannen, zowel dc-

53


genen die voordien m de Kleine Boei hadden gezeten als degenen die later in het jaar tijdelijk met de vrouwen en kinderen in de 'Wijk' waren ondergebracht, geconcentreerd in het Mannekamp. In dit in 1939 gereedgekomen vakantieverblijf van de Koninklijke Marine tussen de Javastraat en Sawahan konden voor de oorlog opvarenden van schepen die in reparatie lagen te Soerabaja, op plezierige wijze de tijd doorbrengen De Kleine Boei kreeg een nieuwe bestemming als kamp voor geïnterneerde Engelse en Amenkaanse mannen, die daar tot eind 1943 onder slechte omstandigheden moesten leven. Hun vrouwen en kinderen kwamen terecht in het voormalige kindersanatonum 111 Batoe, dat uit het oogpunt van klimaat gunstig was gelegen en onder goede hygiënische omstandigheden werd geleid. Ook dit internenngskamp werd eind 1943 opgeheven; de ingezetenen werden overgebracht naar Tanahtinggi bij Tangerang, West-Java. De huisvesting en de voeding van de geïnterneerden m het Mannekamp waren adequaat tot goed; m vergelijking met de ovenge burgerkampen op Java gold het als een der 'beste'. Tot juni 1943 kwamen corveeërs uit het kamp nog geregeld in de stad, waardoor tekorten tot op zekere hoogte konden worden aangevuld door aankopen in de winkels Daarna gaven de Japanse autoriteiten de opdracht tot bevoorrading aan het Rode Kruis, dat ook het hospitaaltje van medicijnen voorzag. De Japanse commandant Sukihara wordt door ex-mgezetene F W. Kaptijn m Moesson (]uni 1995) omschreven als een goedmoedige kleine man met een groot zwaard, die redelijk Maleis sprak 'omd.it hij met een inlandse vrouw getrouw d wa'y en m dit hnd gewerkt had. Hij mni met een onbewogen gezicht de appch af en het het reilen en zeilen over aan Attekin. zoak hij de Hollandse kampcommandant Atkms noemde ' Verder behoorde tot de kampstaf een zekere Yamashita, die bij gelegenheid pingpong met 'de jongens' speelde. Voor zover dit mogelijk was heerste er in het algemeen een met onaangename sfeer. Er was werk in de tuin en de jongeren hadden twee voetbalclubs gevormd, de Klaplopers en de Lijntrekkers. Een gestrande stuurman van de KPM, een heer Van Leeuwen, was in het bezit van een platenverzameling van Amerikaanse orkesten, waaruit op zaterdagavonden een muziekprogramma ten gehore w erd gebracht. Soms was er zelfs levende muziek te beluisteren, als Dan Koletz een avond piano speelde. Ook in dit kamp werd echter de overbevolking gaandeweg een probleem, doordat er steeds meer jongens vanaf hun zeventiende jaar uit het vrouwenkamp werden overgeplaatst en m een later stadium in het Mannekamp ook oudere mannen uit Midden- en Oost-Java werden samengebracht. Het totaal aantal kampbewoners moet op deze wijze uiteindelijk van een 500 zijn opgelopen tot ca. 1000 Zoals in de andere interneringskampen, trachtten veel ingezetenen van het Mannekamp de tijd na hun corveediensten te doden met allerlei nuttige en artistieke bezigheden Een van hen was G H Pnns, die in ca. 150 fraaie tekeningen in potlood en kleurknjt het kampleven in de 'Petoet' en het Mannekamp vastlegde, m dit boek IS op pag. 103 iets van dit werk gereproduceerd. Eind 1943 werd hij met de meerderheid van zijn lotgenoten in Malang overgebracht naar het kamp van het 4/9de Bataljon te Tjimahi. In februan 1944 was het Mannekamp geheel ontruimd

Pogingen tot verzet Het verzet tegen de Japanners op Java is over het algemeen van relatief beperkte duur geweest; van de verzetsgroepen die kort na de Nederlandse capitulatie in verscheidene steden ontstonden, waren de meeste tegen het einde van het eerste bezettingsjaar alweer opgerold. Dat na die periode nog wel mensen na 'verhoor' door de Kempeitai hebben bekend sabotage te hebben gepleegd, zegt in de meeste gevallen meer over de Japanse paranoia op dit punt en over de methoden om een zaak tot 'oplossing' te brengen, dan over de feitelijk gepleegde daden In Oost-Java waren belangrijke verzetsorganisaties de Soerabajase groepen van luitenant-ter-zee JJ.P. Leedekerken, in het zogenoemde Ondaatje-kamp, en van kapitein W.A. Meelhuysen, waarvan echter alle leden tussen juh 1942 en maart 1943 werden gearresteerd door de Kempeitai en haar Indonesische handlangerorganisatie, de PID, de Politieke Inlichtingen Dienst uit de Nederlandse tijd, later mede aangeduid als DPKN (Dinas Penawas Keselamatan Negara, Dienst voor de Bewaking van de Staatsveiligheid'). Meelhuysen en Leedekerken onderhielden, ondermeer via de hierna genoemde Menadonese militairen Pangemanan en Runtuwene, ook contacten met verzetsgroepen in het Malangse, zoals die van de commandant van de voormalige stadswacht, luitenant-kolonel b d J Steyn van Hensbroek Deze groep bestond uit

54

sergeant E. Reebok, S Nanlohy, F Pleye, B. Berler, mevrouw B. ('Bep') Stenger e.a.; hun voornaamste doel was, de ex-stadswachtleden door training en bewapening voor te bereiden op de verwachte geallieerde landing. Nadat een deel van de voorraad wapens en uniformen was gevonden bij een Zuidafrikaans lid, werd de hele groep gearresteerd en vervolgens ter dood veroordeeld Overste Steyn van Hensbroek was voor de executie al 111 de gevangenis te Batavia gestorven. De eerste maanden na de capitulatie verbleven rondom Malang enkele groepen militairen die zich m de bergen aan krijgsgevangenschap hadden onttrokken; uit de stad ontvingen zij in het geheim financiële steun van Malangse burgers, onder anderen J. Tuts en P. Hartwig Een van deze groepen opereerde van de koffieonderneniing Kali Tapak op de Kawi ten westen van Malang Leider was de administrateur. E Trouerbach, met E Poeteray als naaste medewerker, tot de ovenge leden behoorden naast jonge Indo-Europeanen en ondergedoken Molukse KNlL-mihtairen ook enkele Indonesische werknemers van plantages in de buurt De groep trachtte hulp te bieden aan de militairen in de bergen, maar werd verraden toen de groep Meelhuysen m Soerabaja was gearresteerd. Begin maart 1943 werd Trouerbach door de Kempeitai opgepakt, maar hij voorkwam 'doorslaan' door zich uit het zijspan van de motor die hem naar Malang bracht, in een ravijn te w erpen Op de Kawi was in de eerste twee maanden na de capitulatie voorts de groep van de Menadonese KNiL-militairen W. Pangemanan en A Runtuwene actief met enkele aanslagen op Japanse militaire doelen en het opvangen van onderduikers Deze groep werd feitelijk ontbonden toen in juli 1942 de Kesilir-razzia's plaatsvonden. De beide leiders doken onder op de boerderij Victoria, onder de hoede van de heer Schardijn. Voordien diende al het sanatorium bij Songgoriti als contact- en onderduikadres voor verzetsmensen, die hier door de geneesheerdirecteur D. van Joost en enkele ingewijde medewerkers als ' t b c -patiënten' 111 een speciale gesloten afdeling waren ondergebracht Na de arrestatie van Pangemanan en Runtuwene op 20 december 1942 te Soerabaja werden m de eerste helft van 1943 nagenoeg alle groepen opgerold, waarna m januari 1944 dertien betrokkenen de doodstraf kregen opgelegd. Een veel genoemde naam in verband met het verzet in Malang is die van de architect A.G. Koops Dekker, maar in bepaalde knng bestaat nog altijd onzekerheid over de aard van diens activiteiten Zo zijn de spionageberichten die hij via een geheime zender m het bergland aan de zuidkust van Java naar Australië zou hebben gezonden, daar nooit ontvangen Anderzijds is hem echter na de oorlog de Militaire Willems-Orde verleend, als een van in totaal slechts twee verzetsmensen m Indië. Een andere architect uu Malang, Koops Dekkers compagnon J C Cli Lang, werd op 9juh 1942 gearresteerd wegens het verbergen van wapens en munitie en het verlenen van hulp bij ontvluchtingspogingen van krijgsgevangenen Wegens gebrek aan bewijs werd hij vnjgelaten, maar later dat jaar geïntemeerd m het kamp Kesilir bij Banjoewangi, waar hij betrokken was bij een groep die zich in het geheim voorbereidde op de 'komende' geallieerde invasie. Dit werd echter verraden door enkele medegeïnterneerden, leden van de m Kesilir opgerichte PAGl (Persaudaraan Asia Golongan Indo, 'Aziatische Broederschap der Indo-Europeanen'). Deze pro-Japanse organisatie van Indo-Europeanen stond onder leiding van P.H. van den Eeckhout, in 1933 een der muiters van de Zeven Provinciën, die in Kesilir nauw contact onderhield met de Kempeitai in Banjoewangi. Lang en 38 andere geïnterneerden, hoofdzakelijk planters afkomstig uit de residentie Malang, werden in juni 1943 doodgeschoten m een bos bij Tasnan, met ver van Djember; deze gebeurtenissen zijn naderhand bekend geworden als de 'plantersaffaire'. Buiten de al genoemde organisaties waren er nog enkele groepen actief met lUegale hulpverlening of verzet in het Malangse, waarvan echter weinig details meer bekend zijn In dit verband kunnen vermeld worden een met nader benoemde Chinese verzetsgroep van ca. 40 deelnemers en de in hoofdzaak Indo-Europese groep van oud-marechaussee Latour en J Ruby, omroeper bij radio Malang, de groepen Pangemanan/Runtuwene en later de groep Toorop werden ook gesteund door Chinese burgers van Malang, onder anderen door de eigenaren van Toko Sin op Kajoetangan en Toko Litay in de Bergenbuurt. Verder werden binnen de stad door een groep jongeren verscheidene malen inbraken gepleegd in Japanse wapenopslagplaatsen, ondemieer in de Gemeentelijke Ambachtsschool aan de Javaweg en de Hollands-Chinese School bij de Van Oorschotweg Ook molesteerden deze jongelui van tijd tot tijd mensen die ervan werden verdacht voor de Kempeitai te werken. Deze scholieren, ondci anderen


R.A Mahieu, E. Queijsen, R Schultz, L Mulder, B Martherus, B Kalalo, C Nahan en de zusters Van der Zwaan, werden aangevoerd door R. Toorop ('Pfaff'). De organisatie ressorteerde onder Runtuwene. Op lo mei 1943 werd de groep opgerold en naar de gevangenis Lowokwaroe gebracht Na verloop van tijd bekende iedereen, doordat de Kempeitai ruim gebruik maakte van martelmethoden als slaan, ophangen, de waterkuur en elektriseien In Lowokwaroe wisten de jongeren contact te houden met Pangenunan en Runtuwene, die in maart/apnl al naar Malang waren overgebracht. Dankzij deze samenspraak, mogelijk gemaakt door de gepensioneerde Ambonese onderofficier Matulessy die in de gevangenis als hoofdcipier fungeerde, konden Pangemanan en Runtuwene de jongelui uiteindelijk vrijwaren van de doodstraf, door zelf alle schuld en verantwoordelijkheid op zich te nemen Ten slotte verleenden ook verscheidene artsen 111 Making hulp aan het verzet, met name dr. W Doorenbos, dr. J Soesman en de Javaanse arts dr R Soekaton

heer om daklozen te huisvesten, ondermeer in Oro-Oro Dowo, Tuindorp en aan het Soesmanpark, en in enkele voormalige Europese scholen, waaronder die aan de Boeringweg. Twee van deze geïmproviseerde tehuizen stonden in de latere vrouwenwijk en moesten na het sluiten van die wijk begin 1943 worden verplaatst naar Lawang. BIJ deze activiteiten werd overigens van de zijde der gemeente Malang weinig of geen medewerking ondervonden, toen in augustus 1942 Raden A.A. Sam als burgemeester werd opgevolgd door Soewarso, was nadien eerder sprake van regelrechte tegenwerking. Soewarso toonde zich openlijk antipathiek tegenover Ambonezen en Indo-Europeanen en stond bijvoorbeeld zelfs niet toe dat overleden Ambonezen op de christelijke begraafplaats te Soekoen ter aarde werden besteld. Ook in Lawang werkten de Indonesische ambtenarij en de politie de hulpverlening vergaand tegen, met als gevolg dat de verzorging hier veelal te wensen overliet Toen de Japanners begin 1943 elke vorm van particuliere organisatie als potentiële sabotage gingen beschouwen, werd eind maart een aantal leden van het steuncomité gearresteerd. Ook dr. Soesman werd opgepakt door de Kempeitai, maar kwam later in het jaar weer vnj, zij het met een verbod om opnieuw voorzitter van het Rode Kruis te worden Tegen zijn 'adviseurschap' werd echter geen bezwaar gemaakt Nadat begin 1944 de laatste krijgsgevangenen waren afgevoerd en de burgerkampen onder rechtstreeks legerbestuur kwamen, moest het Rode Kruis-werk zich beperken tot de armenzorg. In augustus 1943 was evenwel in Batavia het Kantor Oeroesan Peranakan (KOP, 'Kantoor voor Indo-Europese Zaken') opgencht, een organisatie van Indo-Europeanen die nauw samenwerkte met de bezetter. Dit KOP nep in de andere steden plaatselijke comités, de Kaoem Indo, in het leven, die door de autoriteiten werden belast met de steunverlening aan de armeren binnen deze bevolkingsgroep. In Malang gebeurde dit met alle steun van kolonel Kato's opvolger Mizuno, die tegelijkertijd een streng verbod afkondigde op medewerking, 111 welke vorm ook, aan andere organisaties. Door de Kempeitai werden speciale spionnen ingezet om personen op te sporen die illegale steun verleenden, waarbij zelfs gebruik werd gemaakt van een agent provocateur, die voorgaf geld in te zamelen voor de armen Het verbod leidde vanzelfsprekend spoedig tot uitputting \an de financiële middelen van het Rode Kruis In de eerste helft van 1944 werden verscheidene medewerkers door de Kempeitai gearresteerd en een aantal van hen kwam in de gevangenis om het leven In augustus 1944 volgde ten slotte de formele opheffing van het Malangse Rode Kruis en werd het archief overgedragen aan de gemeente, echter niet nadat de geheime kas was verdeeld, zodat de steunverlening in het verborgene op beperkte schaal kon doorgaan. Daar de Kaoem Indo zich alleen wenste in te laten met politieke medestanders, werd het laatste oorlogsjaar voor veel bewoners van de tehuizen zeer moeilijk.

Het Rode Knus cii dr. Socsniciti Enkele afdelingen van het Rode Kruis 111 Oost-Java hebben een tijdlang goed werk kunnen doen voor de krijgsgevangenen, burgergeïnterneerden en noodlijdende bevolkingsgroepen buiten de kampen Deels was dit te danken aan de houding van de Japanse autoriteiten, maar vooral aan de inzet van enkele particulieren, met name de Zwitserse consul m Soerabaja, ir M.E Keiler, en te Malang de arts J (Jim) Soesman Daarnaast kon tot aan de inval van de Kempeitai in augustus 1943 ook de diaconie zich verdienstelijk maken met hulpverlening, al werden de kerken sinds de eerste maanden van dat jaar wel toenemend vijandig bejegend door de Japanse instanties. Zo was m maart 1943 onverwacht de katholieke geestelijkheid van Malang in het Mannekamp opgesloten, maar spoedig weer ontslagen na interventie door de gezant van het Vaticaan te Tokio. Na 15 augustus mochten Nederlandse voorgangers in Malang alleen nog diensten leiden voor de 'vijandige bevolkingsgroep', dus de Europese, waardoor veel Indonesische en Chinese christenen uitgesloten bleven van de godsdienstoefeningen. De theologische school Bale Wijata moest worden gesloten, terwijl in de maanden die volgden priesters en predikanten herhaaldelijk opgepakt werden, waardoor de hulpverlening van hun kant uiteindelijk stokte. Het Rode Kruis kon te Malang echter nog tot augustus 1944 blijven doorwerken, langer dan in enig andere stad op Java. De plaatselijke afdehngen van het Rode Kruis waren in het algemeen uiteraard in sterke mate afhankelijk van de medewerking der autonteiten ter stede. In dit opzicht had men m Malang het geluk dat de westers opgeleide kolonel Kato, het hoofd van het Militair Bestuur te Malang, de Europeanen niet slecht gezind was en bovendien als kostganger m huis was bij de vader van het hoofd van de Rode Kruis-afdelmg Malang, dr J W Soesman. Pas na de overplaatsing van Kato uit Malang zou onder druk van de plaatselijke Kaoem Indo, de pro-Japanse organisatie van Indo-Europeanen, het Rode Kruiswerk onmogelijk worden gemaakt. In april 1942 richtte dr. Soesman samen met de heer MJ Wijt een steuncomité op ten behoeve van de huisvesting en voeding van de behoeftigen onder de Malangse burgerij Het comité was formeel gevestigd m het bureel van De Malanger Ain Kajoetangan. Eén der belangrijkste deeltaken was het organiseren \an de hulp aan de krijgsgevangenen- en burgerkampen in de stad en het kamp te Kesilir, waar later veel Malangse mannen werden geïnterneerd. Deze hulp bestond mede uit het inzamelen en bezorgen van kleding, brieven, pakketten en medicijnen Speciale zorg behoefden verder de gezinnen van de overwegend Ambonese en Menadonese KNIL-militairen van lagere rang, die bij de intocht van het Japanse bezettingsgarnizoen uit hun dienstwoningen op Rampal waren verdreven en, doordat de mannen m meerderheid in knjgsgevangenschap bleven, tegelijkertijd hun inkomen verloren hadden. Het eerste tehuis werd ingencht in de bijgebouwen van het Nillmij-kantoor aan de Aloon-Aloon, waar twaalf vrouwen en 41 kinderen onderdak vonden, in mei kreeg het comité voor dit doel ook de beschikking over de Gandean Fröbelschool en in juni over de lEVClub aan de Ardjoenostraat en het Chnstelijk Militair Tehuis op Kajoetangan. Met hulp van de Faroka-fabnek, een gift van de Japanse regering, en een aantal welgestelde Chinese burgers, slaagde het steuncomité er verder in, een fonds van ƒ 150.000,- bijeen te brengen, waaruit vanaf i augustus steunbedragen kontien worden uitgekeerd Tegelijkertijd kreeg het Rode Kruis 40 woningen 111 be-

Malang als Japans militair ceiitiiini Om nulitair-strategische redenen werd door het Japanse bestuur veel aandacht besteed aan Malang-Shi, zoals de stadsgemeente werd genoemd. In de eerste plaats waren er de uitgebreide kampementen op Rampal, waar snel een aanzienlijke legermacht kon worden ondergebracht. Bovendien lag er het vliegveld bij Smgosan, van waar het luchtruim boven Oost-Java uitstekend kon worden bestreken. Een belangnjke factor was voorts, dat een eventuele geallieerde tegemnvasie op Java verwacht werd in de Oosthoek, zodat m dit deel van het eiland steeds voldoende inzetbare troepen beschikbaar moesten zijn Een laatste overweging was, dat gedurende de eerste bezettingsmaanden in het berggebied rondom de stad enkele kleine groepen uitgeweken KNiL-militairen actief bleven, die weliswaar geen enkele bedreiging vormden, maar ter handhaving van het Japanse prestige onder de bevolking zo snel mogelijk uitgeschakeld dienden te worden. De stad werd het hoofdkwartier van de 8ste Divisie \',\n het i6de Leger; de organieke sterkte van het plaatselijke garnizoen bedroeg 1500 man, zij het dat er feitelijk veelal minder militairen waren gelegerd - een rapport uit januari 1944 van de NEFIS, de Nederlandse militaire inlichtingendienst, noemt bijvoorbeeld een sterkte van ca. 1000 man Niet inbegrepen daarbij was de bezetting van het vliegveld Singosari, die volgens de NEFIS tegen het eind van de oorlog maximaal eveneens 1500 man kon omvatten. Deze schatting was gebaseerd op de interpretatie van geallieerde luchtverkenningsfoto's, met name op de accommodatie van

55


de omvangnjke barakkencomplexen die om de basis werden opgetrokken. Singosan was met zijn 2000 m lange startbaan veruit het belangrijkste vliegveld in het binnenland van Oost-Java hi de onnnddellijke omgeving bevonden zich twee hulpstrips, waarheen in geval van nood kon worden uitgeweken' Malang-Oost, met een 1600 m lange baan m de sawa's ten oosten van Rampal, en een kortere strip op het schietterrein van Soember Aloer, westelijk van de stad Een ander belangrijk onderdeel van het bezettingsapparaat was de Kempeitai, de militaire politie die vanwege de verwachte invasie juist in Oost-Java vergaande vrijheid van handelen kreeg. In Malang had de Kempeitai een staf van circa 30 mensen, die aanvankelijk onder leiding stonden van iste luitenant Yokoyama Jiro, tussen augustus 1942 en februari 1943 onder kapitein Kabayasi Shokichi, en gedurende de maanden februan/maart 1943 onder iste luitenant Hon Yukichi. Vanaf eind maart 1943 tot augustus 1945 waren de teugels m handen van een hogere officier, majoor Harada Hachiro, die zijn orders kreeg uit Soerabaja, maar in de praktijk vnj zelfstandig kon werken. De Kempeitai kreeg de beschikking ovei het grote gebouw van de Christelijke Muloschool aan de Smeroestraat, net buiten de 'Wijk', de drie aangrenzende huizen m de 'Wijk' mochten niet bewoond worden. Aan de Voorkampementsweg bevond zich een hulpkantoor, dat werd gedeeld met de censor. Het gebouw aan de Smeroestraat werd berucht vanwege de martelingen waaraan hier in de loop van de bezetting talloze arrestanten werden onderworpen, waarbij het slaan, het toedienen van elektnsche schokken, het branden met sig-aretten, en het ophangen aan de op de rug gebonden handen nog tot de hchtere vonnen van verhoor behoorden Hogere functionanssen van het Japanse militaire en bestuurhjke apparaat woonden niet binnen de kampementen op Rampal, maar ook in enkele van de fraaiste woonhuizen elders in de stad. Het Japanse hoofd van het Militair Bestuur had een passend onderkomen gekozen 111 een royale villa aan het Boeringplem, terwijl in de omgeving van de Palmenlaan huizen waren gevorderd voor de mindere goden Ook werden mihtairen wel ingekwartierd bij Indo-Europese of Chinese gezinnen die grote huizen bewoonden. Sommigen, onder wie de heer Ong Kian Bie van Studio Malang aan Kajoetangan, wisten dit te voorkomen door tijdig kostgangers in huis te nemen, zodat het huis 'vol' was. Verder werden gebouwen opgeëist als onderkomens voor verschülende diensten, zoals dat van boekhandel Kolflf aan Kajoetangan en het radiostation op Betek. De Faroka-fabnek werd benut voor de opslag van benzine en voor de fabncage van njstzakken. terwijl munitie en wapens behalve op Rampal ook in depot waren aan de Van Oorschotweg in de Hollands-Inlandse School en de Hollands-Chinese School en, gedurende de eerste weken van de bezetting, aan de Javaweg in de Gemeentelijke Ambachtsschool De Japanse aanwezigheid concentreerde zich dus vooral in de oostelijke en zuidelijke delen van de stad. Daar was dan ook een ander onontbeerlijk geacht instituut ondergebracht: het voor het leger georganiseerde bordeelwezen Zoals alle grote steden kende Malang in het eerste jaar van de bezetting particuhere bordelen met voornamelijk Javaanse prostituees, vaak geleid door Europese 'madames' De vrouwen werden zowel betrokken uit de omgeving als van elders, doorgaans via de onderlinge contacten van de bordeelhoudsters, sommigen meldden zich vnjwiUig aan als barmeisje Daarnaast kwam het ook geregeld voor dat prostituees na verloop van tijd permanent met Japanners samenwoonden Van fVsieke dwang schijnt zelden sprake te zijn geweest voor medio 1943, toen het leger zelf de organisatie van bordelen ter hand nam, mede met hulp van Japanse en Koreaanse souteneurs. Op Sawahan kwam een speciaal omheind gebied waar publieke vrouwen voor Japanse otficieren werden gehuisvest Gedwongen prostitutie was nadien wel gebruikelijk, waartoe volgens een NEFIS-rapport veelal jonge ongehuwde, voornamelijk Indonesische vrouwen uit de dorpen in de omgeving werden gehaald om te worden gebruikt als 'troostmeisjes'. Om welke aantallen het in het Malangse ging is echter niet bekend. Buiten het terrein op Sawahan kende de stad enkele kleine particuliere bordelen met (Indo-)Europese vrouwen In de Klentengstraat was het Emmahotel in gebruik als een luxe-bordeel voor officieren, terwijl het Julianahotel fungeerde als een soortgelijke instelling voor alle rangen. Achter het restaurant op de hoek van de Djodipanstraat en de Spoorstraat was eveneens een bordeel gevestigd.

Dc Indonesiërs in Malang-Shi Net als onder het Nederlandse bewind, werd tijdens de Japanse bezetting een formeel burgerrechtelijk onderscheid gemaakt tussen de diverse bevolkingsgroepen, ten

aanzien waarvan een onderling geheel verschillende beleidslijn werd gevolgd Voor de 'totok'-Europeanen, in overgrote meerderheid Nederlanders, was op termijn algehele internering voorzien, met uitzondering van staatsburgers van neutrale landen en As-mogendheden De Indonesische bevolking daarentegen, dus de 'Inlanders' uit de Nederlandse tijd, dienden gewonnen te worden voor het Japanse ideaal van de "Groter-Oostaziatische Gemeenschappelijke Welvaartssfeer' en derhalve openlijk bevoordeling te ondergaan ten opzichte van de vroegere heersers, zonder dat daarbij vooralsnog sprake kon zijn van wezenlijke concessies aan de nationalistische beweging Een uitzondenng op deze welwillende behandeling gold de Ambonese, Timorese en Menadonese KNIL-mihtairen en andere Indonesiërs die trouw bleven aan het oude bewind De derde groep, die der Chinezen en andere 'Vreemde Oosterlingen', diende als mede-Aziaten eveneens overtuigd te worden van de wenselijkheid tot opgaan in het nieuwe Azië onder Japanse leiding en bleef dus ook gevrijwaard van internering Tegelijkertijd echter werd het Chinese bevolkingsdeel als geheel door de Japanse autoriteiten weinig vertrouwd, vanwege de wijdverbreide sympathieën die deze groep koesterde voor de Chinese Republiek en haar 111 het algemeen westers georiënteerde instelling De Indo-Europeanen ten slotte golden volgens het Nederlandse koloniale recht m meerderheid als Europeaan; voornaamste criterium daarbij was, of de betrokkenen uit een wettig gemengd huwelijk waren voortgekomen ofwel na geboorte door de Europese vader 'erkend' waren. Het Japanse bestuur hanteerde als maatstaf evenwel niet de rechtspositie uit de Nederlandse tijd, maar het 'percentage Aziatisch bloed'. In geval dit bij de registratie in 1942 als hoger dan 50% was vastgesteld, ging men voor Aziaat door en volgde - althans op Java - doorgaans geen internering Het was dus mogelijk dat dezelfde persoon voor het Nederlands bestuur een Europeaan was, maar voor het Japanse bewind een Aziaat, en omgekeerd. Tevens betekende dit, dat onder de als 'Belanda-totok' geregistreerden en naderhand geïnterneerden in werkelijkheid toch een aanzienlijk aantal mensen met een gedeeltelijk Indonesische afstamming school BIJ de Indonesische bevolking en haar politieke en religieuze leiders probeerden de Japanse autonteiten, aanvankelijk ter handhaving van 'rust en orde', later ten behoeve van de gewenste medewerking bij de oorlogsinspanning, vanaf het begin actief sympathie te winnen. Nationalistische voormannen die onder de Nederlanders geïnterneerd, gevangen of verbannen waren geweest, werden na S maart 1942 snel vrijgelaten en later volgden ook enkele vage toezeggingen over een komende onafhankelijkheid. Voor Soekamo, Hatta en de andere leiders die zich bereid toonden tot een vorm van samenwerking met het nieuwe bewind, betekenden de bezettingsjaren een periode van zorgvuldig manouvreren tussen enerzijds de voortdurende eisen tot onderwerping aan de Japanse belangen, anderzijds de verwachtingen van de achterban ten aanzien van het onafliankelijkheidsideaal Op plaatselijk en regionaal niveau deed de spanning van deze geforceerde Japans-Indonesische verhouding zich vanzelfsprekend eveneens voelen, vooral toen in de latere oorlogsjaren de leefomstandigheden van de Indonesische bevolking dramatisch verslechterden. Geleidelijk aan groeide daarbij de nationalistische invloed op de campagnes en organisaties die door de bezettingsautoriteiten successievelijk werden gelanceerd ter controle en mobilisering van de Indonesische bevolking Om de relatie met de bevolking te verbeteren, en tegelijkertijd greep te hebben op wat de jeugd werd aangeleerd, werd zo snel mogelijk na de bezetting het onderwijs aan Indonesische kinderen hervat. Begin mei 1942, dus twee maanden na de oorlogshandelingen, werden in Malang verscheidene scholen weer geopend, ondermeer de Inlandse Handelsschool, de Inlandse Huishoudschool, de Lagere Nijverheidsschool en de Gemeentelijke Ambachtsschool met Ambachtsleergang. In de verdere maanden van het jaar werden ook aan de andere Malangse scholen het onderwijs hervat, inclusief de Chinese; de Europese scholen bleven evenwel gesloten. Tegelijkertijd werd de Malangse bevolking met die van het overige bezette Indië onthaald op de eerste grote propagandamanifestatie, de 'Tiga A'-campagne. De dne A's stonden voor Japan als Asia Tjahaja ('het Licht van Azië'), Asia Pehndoeng ('de Beschermer van Azië') en Asia Penimpin ('de Leider van Azië'). Voor een goede gang van de Nipponzaken was het ook essentieel de islam niet tegen zich in het harnas te jagen, evenzeer als via de nationalistische beweging kon de massa immers beïnvloed worden langs de weg van het geloof In september 1942 werd het Komite Oemat Islam di Malang ('Comité van de Islam-

56


Op deze Japanse foto uit het propagandablad DJAWJ BJIOC inspecteert luitenant-generaal Shinsichiro Kokubu, sinds niei 1943 hoofd van liet Militair Bestuur, op i <; augustus iy43 in het stadion van Malang een défilé van de plaatselijke Seinendan en Keibodan Foto: RIOD

itische Geloofsgemeenschap 111 Malang') opgericht om de relatie tussen bezetter en islamitische gemeenschap ter plaatse te verbeteren en via deze organisatie het Japanse beleid te doen uitvoeren. Een jaar later werden tevens de Islam Nahdatoel Oelania en de Moehammadijah weer toegestaan. Verder werd m Malang, zoals m alle plaatsen van betekenis, in maart 1943 een plaatselijke afdehng van het Poetera (Poesat Tenaga Rakjat, 'Centrum voor Volkskracht') opgencht, een propaganda-organisatie die mede werd aangevoerd door Soekarno, Hatta en enkele andere nationalistische leiders. Poetera Malang stond onder leiding van M. Sardjono (de latere burgemeester), K H. Noerjasin en Roeslan Notowidagdo. Deze instelling, die overigens in de loop der maanden nadien onder Soekarno's leiding een nogal nadrukkelijk Indonesisch-nationalistisch karakter kreeg, speelde een cruciale rol bij de werving van 'arbeidssoldaten' of romusha's en Indonesische hulpsoldaten voor het Japanse leger, de heiho's Poetera werd binnen een jaar weer ontbonden en vervangen door een veel directer op de Japanse belangen toegespitste organisatie, Djawa Hokokai ('Dienstbaarheid van Java'), in het kader waarvan het na maart 1944 ondermeer kwam tot de oprichting van para-militaire jeugdorganisaties Op hun beurt zouden deze later, in de beginfase van de onafhankelijkheidsstnjd, een belangnjke aanzet geven voor het ontstaan van militante jongerenstrijdgroepen. Gelijktijdig met de Poetera kreeg de Malangse bevolking zoals elders in het voorjaar van 1943 te maken met de instelling van de Keibodan, een Indonesisch hulppolitiecorps, en van de Seinendan, de arbeidsdienst-organisatie voor de oudere Indonesische jeugd. Deze stonden mede in verband met de te zelfder tijd ingevoerde bestuurlijke herindeling naar Japans voorbeeld, het tonangumi-stelsel, waarbij de gehele stadsbevolking werd verdeeld in kleine gemeenschappen onder wijk- en blokhoofden, respectievelijk kumicho's en hancho's. De Keibodan zorgde hier voor het handhaven van de openbare orde, de Seinendan-leden moesten brandblus- en liRhtbestheimingsoeteningen houden, de \\egen en paden onder57

houden en deelnemen aan allerlei sportieve en para-mihtaire oefeningen. Tevens dienden de jongeren melding te maken van verdachte activiteiten en personen bij de Keibodan en de wijkhoofden, die vervolgens de Kempeitai of de l'in moesten inschakelen Het nieuwe gezag reguleerde vanzelfsprekend ook de handel en goederendistributie, mede door middel van het opzetten van aparte handelscoöperaties voor de verschillende bevolkingsgroepen. Op deze wijze kwamen tot stand de PFPI (Persatoean Perniagaan dan Peroesahaan Indonesia, 'Indonesische Handels- en Bedrijfsvereniging'), haar Arabische pendant PI>PA en de Chinese Tan Khy Thay. In december 1942 moesten handelaren lijsten van hun goederen inleveren en werden 'in het algemeen belang' prijzen van overheidswege vastgesteld. In de loop van 1943 werd dit distributies) steem verder geformaliseerd met de opnchting van de Malang Sjug^'o Tjuo-Kai, het 'Malangs Handelscentrum' Andere ondemermngen kwamen onder de paraplu van het in juni 1943 opgenchte Poesat Peroesahaan Keradjaan Indonesia ('Centrum voor de Vorstelijke Ondernemingen in Indonesië'), dat in Malang onder leiding stond van Soedarmo De kleinste bedrijfjes tenslotte werden georganiseerd onder de Gaperinan (Gaboengan Peroesahaan Malang, 'Samenwerkende Malangse Ondernemingen'), met aan het hoofd Soeriokoesoemo. Java was m het algemeen van groot belang voor de Japanse oorlogsinspanning m verband met zi)n agransch potentieel, met name voor de voedselproduktie voor de strijdkrachten. De export van koffie, thee en rubber was met langer mogelijk; in plaats daarvan werden koffieplantages en andere cultuurondernemingen overal beplant met voedselgewassen. Op de voormalige plantages was de gezeten bevolking doorgaans van beperkte omvang, zodat nu voor het arbeidsintensieve nieuwe gebruik landbouwers van elders gehaald moesten worden. In de omgeving van Malang betekende dit dat in 1943 de bewoners van een aantal dorpen 'spontaan' moesten verhuizen naar hoger op de hellingen van de Kawi gebouwde modeldorpen, om daar tewerkgesteld te worden op de heringerichte koffielanden Eerder al waren boeren verplicht een deel van hun oogsten af te staan; in 1944 bedroeg deze afdracht voor de rijst met minder dan 50%. Aangezien Java al in vooroorlogse jaren niet meer genoeg iijst produceerde voor de snelgroeiende


eigen bevolking, importen uit het buitenland door de oorlogssituatie waren uitgesloten en het transport binnen de Archipel ook veel te wensen overliet, leidden de verplichte levenngen reeds in 1943 tot fors stijgende rijstprijzen, m de twee resterende oorlogsjaren zelf tot absolute schaarste en - zij het niet overal m even sterke mate - tot massale ondervoeding en regelrechte hongersnoden Door deze voedseltekorten en de verschillende vormen van dwangarbeid zijn op Java gedurende de bezettingsjaren in totaal naar schatting 2 miljoen mensen omgekomen. Ook de Malangse bevolking heeft vanzelfsprekend onder deze omstandigheden geleden, over het aantal slachtoffers in de stad en omgeving is m dit verband echter niets met zekerheid aan te geven. Ten slotte was voor de distributie van voedsel en het vervoer van arbeiders de werking van de transportsector van cruciaal belang. Aanvankelijk werden vervoersvergunmngen verstrekt aan particuliere ondernemingen, zoals m Malang aan ADAM en Intern Later, vanaf eind 1943, geschiedde alle vervoer rechtsreeks onder toezicht van de Japanse autoriteiten, via de "Dienst Vervoer te Land sectie Oost', Tobu l^ikuvu Sok\oku

111 totaal naar schatting, volgens de gangbaie Japanse militaire structuur, 37 000 tot 38 000 man

Voorts was medio 1942 reeds begonnen met de werving van Indonesische hulpsoldaten m het Japanse leger, de heiho's, die aanvankelijk vooral geronseld werden onder de Indonesische e\-KNIL-niilitairen. De totale omvang van deze hulptroepen bedroeg op Java ca 2S 000 man. Van de overige grote (para-)niilitaire organisaties moeten genoemd worden de Hizboellah, met in totaal ca 50.000 man, de reeds aangehaalde Seinendan (500.000) en de Keibodan (ruim i ,2 miljoen) Naast deze organisaties werd in januari 1945, toen de Japanse nederlaag zich steeds duidelijker begon af te tekenen, een guerriUa-eenheid opgencht, de Djibaku-Tu, waarvan zich ondermeer in Lembang op West-Java, in Salatiga op Midden-Java en in Malang afdelingen bevonden van elk ongeveer 200 vnjwiUigers onder Indonesische leiding. De andere genoemde (para-)militaire instellingen waren elk eveneens vertegenwoordigd m Malang, maar behoudens de PETA, die ter plaatse een sterkte van ten minste een Japans bataljon (ca 550 man) had, is over hun omvang mets meer met zekerheid bekend De toenemende moeilijke positie van Japan uitte zich in de laatste oorlogsjaren mede m een groeiend tekort aan vitale grondstoffen Zo moesten in Malang in februari 1944 ijzer en staal worden ingeleverd. Ook lantaarnpalen en tuinhekken werden het slachtoffer van deze ultieme oorlogsinspanning; sommige erven missen dientengevolge tot op de dag van vandaag hun omheining. Later volgde een oproep tot inzameling van lege bierflessen en ander glaswerk en in december 1944 waren goud, zilver, platina en diamanten aan de beurt, onder de toezegging dat daarvoor 'een redelijke prijs' zou worden betaald BIJ al deze en andere steeds duidelijker zichtbare tekenen van Japanse zwakte, zoals in Oost-Java de geregelde verschijning van geallieerde verkenmngsvhegtuigen en de bombardementen op Soerabaja, werd de medewerking der Indonesische bevolking voor de bezettingsmacht van evenredig toenemend belang Op 7 september 1944 zegde de Japanse premier Koiso in het parlement de 'toekomstige' onafhankelijkheid van het voormalige Nederlands-Indië formeel toe en op 29 april 1945 kwam een 'Commissie tot Onderzoek van de Onafhankelijkheid' tot stand, onder leiding van de Japanse opperbevelhebber op Java, generaal Nagano, en Soekarno, welke laatste evenwel niet het formele voorzitterschap op zich nam Begin juni ontvouwde Soekarno zijn Pantja Sila (Pancasila), de vijf grondslagen waarop de republiek zou moeten worden gebouwd Op basis van het medio juli ingediende eindrapport van de Commissie, werd op 7 augustus 1945 van Japanse zijde de 'medio augustus' te verwachten instelling van een 'Commissie ter Voorbereiding van de Onafhankelijkheid' aangekondigd; tot werkzaamheid van dit orgaan IS het, als gevolg van de onverwacht snelle Japanse capitulatie kort nadien, evenwel met meer gekomen. Het vooruitzicht van deze onafliankelijkheid bracht in de loop van 194•i een aantal Indonesische organisaties ertoe, openlijker dan voorheen steun te betuigen aan het Japanse gezag Dit gebeurde ondermeer tijdens het grote islamcongres dat op 15 februari i94<i en volgende dagen te Malang werd gehouden.

Arbeidskrachten en soldaten Minstens zo belangrijk als de voedselproduktie op Java was voor Japan het bijna onuitputtelijke bestand aan arbeidskrachten dat de omvangnjke bevolking van het eiland zou kunnen leveren Bmnen een jaar na de bezetting werd dan ook begonnen met de werving van 'arbeidssoldaten' of romusha's, die - mede door ir Soekarno persoonlijk, als Poetera-leider in dienst van de Japanse propaganda aanvankelijk nog konden worden gelokt met beloften van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, korte dienstverbanden en werklocaties binnen de Archipel. Toen het na enkele maanden echter tot de bevolking doordrong dat de werkomstandigheden zeer te wensen over heten en de romusha's tot 111 Birma en Thailand werden ingezet, namen de Japanse autoriteiten spoedig hun toevlucht tot ronscling onder allerlei vormen van dwang Van de ca. 4 miljoen Javanen die m de loop der bezettingsjaren uiteindelijk voor kortere of langere tijd arbeidsdiensten hebben moeten verrichten, zijn ruim 300.000 naar bestemmingen buiten het eiland verscheept, ondermeer voor de aanleg van vliegvelden op Nieuw-Gumea en in de Molukken, tewerkstelling in de mijnbouw op Celebes en natuurlijk voor de bouw van de beruchte spoorwegen bij Bantam, tussen Pakanbaroe en Moeara op Sumatra, en tussen Bampong en Thanbyuzayat in respectievelijk Thailand en Bimia. Van deze laatste groep is de grote meerderheid met teruggekeerd, de betrokken Japanse instanties achtten het 'efficiënter' steeds nieuwe romusha's aan te voeren dan de voeding en werkomstandigheden te verbeteren of enige vorm van medische verzorging te bieden Om welke aantallen het in dit verband in het Malangse ging, is met bekend, maar aangenomen dat het percentage Indonesische mannen dat koeliediensten heeft moeten leveren hier niet substantieel afweek van dat voor Java als geheel (ca. 20%), dan moeten zo'n 17 000 stedelingen een periode elders hebben gewerkt. Hoeveel doden deze inzet heeft gekost, is evenmin concreet aan te geven Een schatting van enkele duizenden lijkt reëel, althans indien dit betrokken wordt op het regentschap Malang, in plaats van alleen de stadsgemeente - de meeste romusha's waren afkomstig van het platteland. In elk geval moet deze massale tewerkstelling tot grote sociale ontwrichting geleid hebben en indirect, door tekorten aan arbeidskrachten in het gebied van herkomst, waarschijnlijk ook tot vermindering van de agrarische produktie. In de loop van 1943 keerden de oorlogskansen in de Pacific definitief ten gunste van de geallieerden, waardoor het Japanse opperbevel gedwongen was het bezettingsleger op Java in te knmpen. Dit bracht Tokio in december van dat jaar tot de opnchting van een Indonesisch vnjwilligerscorps, dat zou worden ingeschakeld bij de verdediging van Java in geval van een gealheerde invasie Voor de bewapening van dit 'Vrijwilligersleger voor de Verdediging van het Vaderland', Soekarela Tentara Pembela Tanah Air (PETA), werd vooral gebruik gemaakt van buitgemaakte KNiL-voorraden. Tal van topofficieren in het latere Indonesische leger bekleedden ook in de PETA reeds posities, de Indonesische opperbevelhebber in de revolutiejaren, generaal Sudirman, was bijvoorbeeld bataljonscommandant in Midden-Java, terwijl de latere Siliwangi-divisiecommandant en minister van Defensie, generaal A.H. Nasution, in West-Java eveneens een officiersfunctie in de PETA vervulde. De hoogste officiersrangen m de PETA bleven vooralsnog echter voorbehouden aan Japanners Op Java bestond de PETA uit 69 bataljons met

De nite)}ienn(^ ui de 'Wijk' De internering van Nederlanders op Java in 1942 en 1943 vond m enkele opeenvolgende stadia plaats. Hiervoor is al ter sprake gekomen hoe in Malang in apnl 1942 de meeste Nederlandse ambtenaren werden geïnterneerd en mjuh de overige Europese mannen m de werkbare leeftijd, met uitzondering van de Nipponwerkers. De ontwrichting die een en ander in de Malangse Europese gemeenschap teweegbracht, werd nog versterkt doordat ook de jeugd het vertrouwde ritme en toezicht ontbeerde. De Europese scholen bleven op last van de Japanse autonteiten gesloten, ook nadat eind apnl ter gelegenheid van de verjaardag van de keizer wel de heropening van de andere onderwijsinstellingen was aangekondigd Teneinde de middelbare-schooljeugd toch zo lang mogelijk een westerse vorming te kunnen bieden en haar tegelijkertijd zo goed als het kon buiten de Japanse invloedssfeer te houden, werd in Malang op i augustus 1942 een clandestiene nood-HBS opgericht, op initiatief van enkele leraressen. Ondanks het beperkte aantal docenten dat nog aanwezig was - de mannelijke leerkrachten waren in meerderheid immers al geïnterneerd - kon na enige tijd in bijna alle vakken onderricht gegeven worden aan kleine klasjes van vijf tot zeven leerlingen, die zich per fiets verplaatsten tussen de huizen of garages waar de lessen werden gegeven In de maanden nadien breidde de school zich uit tot 300 leerlingen, tevens werd

58


In de eerste weken was de 'Wijk' nog 'open' en konden de bewoners vrijwel ongehinderd in- en uitgaan door elk der drie poorten' de hoofdingang bij de Goentoerweg naast de kathedraal, de poort in de Bromostraat, of die op de hoek van de Goentoerweg en Oro-Oro Dowo Bij het verlaten van het kamp moest men wel een plankje met een registratienummer uit het wachtlokaal meenemen en dit na terugkomst weer ophangen, zodat duidelijk was wie zich elders m de stad bevond Later mocht men het kamp nog slechts eens per week verlaten, na begin 1943 was uitgaan in het geheel niet meer toegestaan. Doordat het met meer mogelijk was banktegoeden op te nemen en postwissels te incasseren, was - met uitzondering van de Nipponwerkers - iedereen in de 'Wijk' aangewezen op de contanten die men had kunnen meebrengen. Op dit punt bestonden tussen de bewoners onderling aanzienlijke verschillen, maar zuinigheid achtte de Nederlandse wijkcommmissie algemeen ten zeerste geboden, met het oog op de onzekere duur van de mternenng. In haar circulaire heette het: 'De Commissie acht het daarom haar plicht, erop te wijzen dat met het totaal beschikbare bedrag aan contanten zo lang mogelijk m het levensonderhoud voorzien moet worden Om dit te bereiken is het noodzakelijk, dat alle wijkbewoners zich instellen op een zo sober mogelijke leefwijze, d.w z dat alle luxe-uitgaven tot het uiterste moeten worden beperkt (....). De Commissie zou het dan ook ten zeerste op pnjs stellen, mdien de wijkbewoners niet alleen voor zich zelt een sobere leefwijze toepassen, doch ook bij hun kennissen propaganda maken, dat met name het massale snoepen op de passar zo veel mogelijk beperkt wordt' In korte tijd werden onder leiding van de commissie in de 'Wijk' verschillende diensten en instellingen opgezet Zo kwam m de Neutrale Lagere School aan de Lawoestraat een ziekenhuisje, met daaraan verbonden een laboratonum en een apotheek Provisorisch geoutilleerd als dit kamphospitaal logischerwijs slechts kon zijn, moest bij zelfs de meest alledaagse zaken uiterste zuinigheid worden betracht, getuige bijvoorbeeld het verzoek bij het aflialen van medicijnen om, in verband met het flessentekort, alle lege flessen met stoppen zo spoedig mogelijk terug te bezorgen Buiten het ziekenhuis hielden nog zes artsen praktijk, waarbij het honorarium naar draagkracht van de patiënten varieerde van ƒ 0,50 tot ƒ 1,50. Diftenegevallen dienden uitsluitend via een contactpersoon te worden gemeld aan dr L. de Wolf, die de patiënten dan thuis kwam bezoeken De Christelijke Europese School aan de Boeringweg diende als kantoor van de technische afdeling, waar men terecht kon voor de reparatie van elektrische apparaten, leidingen, e.d , en verder als opslagplaats voor bedden, als postkantoor en als bureau van kolonel Geertsema Beckenngs wijkpohtie. De 'Wijk' kende aan de Moeriaweg ook een arangbrandenj annex zeepziederij, in de Tosankampong was een werkplaats voor de reparatie van fietsen en schoenen konden worden gerepareerd bij Idsenga aan de Tampomasweg Aan het eind van de Goentoerweg was er juist binnen de poort naar Oro-Oro Dowo een kamppasar, waar levensmiddelen \an buiten werden aangevoerd Metteitijd werden deze echter voor veel ge'ïnterneerden te duur, zij konden een beroep doen op de algemene armenzorg van de wijkcommissie, die gevestigd was in de Loge Sinus aan de Welirangstraat Op het functioneren van de wijkcommissie is na afloop van de oorlog heftige kritiek geuit In een verslag dat na de oorlog werd opgemaakt, wordt zelfs gesproken over 'commissie-terreur', ondermeer vanwege de slechte administratie en het betrekkelijk luxe leven dat de commissieleden er op na hielden - volgens kwade tongen mogelijk door het handelen met goederen en sieraden van bewoners. De commissie zou verder weinig actie hebben ondernomen ter bestrijding van misstanden, zoals de toenemende 'kleine criminaliteit' onder de jeugd. De Loge Sinus, waar goederen voor de armenzorg lagen opgeslagen, was aanvankelijk slechts eens in de week open en dit veranderde pas toen anderen de openstelling in eigen hand namen. Ook zou er weinig aandacht zijn besteed aan de arme kampong Tosari bij de Boeringschool, omdat daar toch 'alleen maar' Armeniërs en joden woonden Tot slot was er de klacht van de bewoners over de regehng van de transporten naar kampen elders op Java. omdat men geen uitstel van transport zou hebben willen verlenen aan de zieken De ontruiming van de 'Wijk' begon tegen het einde van 1943 en was georganiseerd per straat. De laatste groep stapte eerst eind februari 1944 op de vrachtwagens voor de poort op de hoek van de Bromostraat en de Smeroestraat om, naar zou blijken, vervolgens met de trein naar Solo te worden gevoerd De instructie van IS februari leerde dat per persoon 0,2 m' aan kofferruimte mocht worden gebruikt en verder een klamboe, een kussen, een goehng en een deken

begonnnen met een middelbare meisjesschool en een gymnasiumafdeling, waarvoor ook de Fraterschool leerkrachten vnjmaakte. Dit alles bleef voor de bezetter niet verborgen; af en toe werd een van de docenten naar de Kempeitai opgebracht voor verhoor. De school werd uiteindelijk op 23 januari 1943 gesloten, ledere leerling kreeg een bewijs waarin werd aangegeven welk onderwijs hij of ZIJ had gevolgd. In de tweede helft van 1942 begon op last van de Japanse autoriteiten op Java ten slotte ook de mternenng van de Europese vrouwen, kinderen en oudere mannen, het eerst in Batavia en nadien successievelijk in oostelijker gelegen steden. De overige mannen uit Midden- en Oost-Java die nog met waren opgepakt, werden in deze periode overgebracht naar ondermeer Ngawi en het Mannekamp in Malang. De vrouwen en kinderen kregen m eerste instantie omheinde delen binnen de steden aangewezen als interneringsplaats, de zogenaamde tempat perlindoengan ('beschermde wijken'). De eerste anderhalfjaar vielen deze wijken onder het algemene Militair Bestuur en genoot men binnen de omheining een betrekkelijke vrijheid. Vanaf i maart c q 1 april 1944 (voor respectievelijk de mannen- en jongenskampen en de vrouwenkampen) ging het toezicht echter over naar het 16de Japanse Leger, waarmee de burgerkampen voortaan dezelfde opzet kregen als de knjgsgevangenenkampen. Tot dat tijdstip werd de gang van zaken binnen het kamp grotendeels overgelaten aan de Nederlandse kampcomités, maar met de overgang naar rechtstreeks legerbeheer werd militaire discipline ingevoerd, verminderde de invloed van de comités sterk, vond de strafoplegging plaats volgens de krijgswet, terwijl tegelijkertijd de corveediensten die voordien deels nog op basis van onderlinge afspraken plaatsvonden, nu geheel verplicht werden gesteld. Voor die tijd was het Mannekamp te Malang echter al geheel en de 'Wijk' goeddeels ontruimd, zodat de zwaarste periode voor de bewoners pas nadien kwam m kampen elders op Java, ondermeer in Semarang, Soerakarta. Ambarawa en Banjoebiroe In Malang werden de resterende 'Belanda-totoks', inclusief degenen die voor de Japanners werkzaam waren, vanaf november 1942 samengebracht in de Bergenbuurt, de villawijk m het noordwesten van de stad. De Nipponwerkers kregen voor zover mogelijk een huis toegewezen, waar zij met hun gczm mochten wonen Hun wijkje omvatte de Ringgitweg, Panggoengweg, Koemrweg en Koenirplem, Baloeranweg, Tampomasweg en Andjasmoroweg. Het ovenge, zuidelijker gelegen deel van de Bergenbuurt was bestemd voor alle vrouwen, kinderen onder de zeventien en mannen van 60 jaar of ouder. Tevens werden hier tijdelijk de nog in de stad aanwezige 'totok'-mannen van zeventien tot 60 jaar geïnterneerd Tot deze algemene wijk behoorden de Malabarweg, Lasemweg, Poentjakweg, Goentoerweg, Moeriaweg, Oengaranpark, Merbaboeparkweg, Tjikoraiweg, Papandajanweg, Tjeremeeweg en Tjeremeeplein, Boeringweg, Lawoestraat, Lanionganstraat, Argapoerastraat, Merapistraat, Bromostraat vanaf de Boeringweg tot de Welirangstraat, Tosanstraat en Welirangstraat Na voltooiing van de interneringsoperatie, injanuan 1943, waren hier ca. 5000 vrouwen en kinderen uit Malang en de ovenge Oosthoek geconcentreerd; later zou bevolking m de 'Wijk' gedurende enige tijd zelfs aangroeien tot een ma.ximum van ca 7000 mensen. Men trof het met de Bergenbuurt in zoverre dat dit het beste deel van de stad was, waar voorheen voornamelijk welgestelde Europeanen en Chinezen hadden gewoond Mr. Soewarso, die Raden A.A. Sam in augustus 1942 als burgemeester was opgevolgd, had aanvankelijk voorgesteld om het kamp te vestigen in een van de slechtste kampongs van de stad, Kebalen Het hoofd van het bestuur m Malang, kolonel Kato, besliste echter dat de Bergenbuurt geschikter was. ook weerde hij de Javaanse leden uit de wijkcommissie dic het interne bestuur van het kamp op zich zou nemen Door de instelling \an de 'Wijk' moesten bewoners van de Bergenbuurt die met geïnterneerd zouden worden, voornamelijk Indo-Europeanen en Chinezen, verhuizen naar elders in de stad Daarbij mocht op eigen gelegenheid van huis geruild worden met personen die juist naar het getto moesten. Een dergelijke overeenkomst diende men aan te melden bij het kantoor van de wijkindeling m het R.K. Clubgebouw, op de hoek van de Idjenboulevard en de Goentoerweg, waar de plaats en grootte van de nieuwe behuizing werd vastgesteld. Zij die naar elders moesten verhuizen en degenen die voor Nippon werkten, mochten alle huisraad meenemen. De ovenge nieuwkomers werd een 'advies' gegeven omtrent de mede te nemen barang; huisraad dat achterbleef diende m door het kantoor aan te wijzen ruimten te worden opgeslagen Bedienden mochten onder geen voorwaarde worden meegenomen

59


vooruit konden worden gestuurd. Als handbagage mocht een kleine koffer mee, waann zich moesten bevinden twee of dne boiden, een lepel, een vork, een mes en een of twee kopjes ot bekers per persoon Thuis dienden voorts voor verzending te worden klaargezet' een bultzak per hoofd en een teil, emmer en kist met keukengerei per huishouden. Mee te nemen geld moest worden ingeleverd op het kantoor van de wijkcommissie, alleen moeders met kinderen mochten \oor ieder kind ƒ i,- bij zich dragen. Na februari 1944 restte nog slechts een beperkt aantal zieken die uitstel van het transport hadden gekregen nadat, met voorbijgaan aan de wijkcommissie, die zo'ii uitstel onnodig vond en er geen moeite voor wilde doen, het verzoek daartoe rechtstreeks aan de Japanse gezagsdragers was gencht. Begin augustus 1944 waren ook de laatsten uit deze groep naar kampen elders overgebracht. De Bergenbuurt werd na de ontruiming weer voor herbewomng vrijgegeven, terwijl naderhand ook de omheining werd afgebroken. Als eerste mochten in maart 1944 de huiseigenaren terugkomen, voor zover deze tenminste nog in de stad woonden De penode van de 'Wijk' overziende, is het duidelijk dat velen er een moeilijke tijd hebben doorgemaakt; over het aantal ingezetenen dat de internering hier niet overleefd heeft, zijn evenwel geen concrete gegevens bekend. Niettemin lijkt het leven er in vergelijking met de latere interneringskampen m MiddenJava door de meeste betrokkenen met als buitengewoon slecht te zijn ervaren Een bewoonster schreef na de oorlog 'Her leven m het MjLingk.ilnp had een zekere zorgeloosheid. Men kon langer met geld toe omdat er geen huishuur of andere uitgaven waren Alleen voeding en licht moesten betaald woorden. Men verkocht allerlei overbodige dingen en leefde van de opbrengst.'

De Indo-Europeanen die in Malang buiten de kampen bleven, kregen in het eerste bezettingsjaar in hoofdlijnen met dezelfde problemen te maken als de overige Europeanen. Naast de onzekerheid over het lot van knjgsgevangen en andenzins geïnterneerde mannen, de zorg om de jeugd en de complicaties en vernederingen verbonden met de verplichte registratie en andere Japanse beleidsmaatregelen, golden deze aanvankelijk vooral de snelle algemene verarming en de steeds beperktere mogelijkheden om onder de nieuwe omstandigheden in het levensonderhoud te voorzien Ook bij hen werden direct al veel gezinnen getroffen door het bevriezen van de banktegoeden, het stopzetten van veel salarissen en de ontslagen van apnl 1942 Enkele bedrijven en het KNIL hadden drie maanden salaris vooruit betaald en veel vrouwen hadden gehamsterd, maar op termijn raakten steeds meer Indo-Europeanen afliankelijk van de verkoop van meubels en overig huisraad, kleding, sieraden en allerlei andere persoonlijke bezittingen. Sommige vrouwen gingen maaltijden bereiden voor afnemers buitenshuis, anderen bakten koekjes of begonnen een waroeng; in een later stadium waren veel Indo-Europeanen betrokken bij diverse vormen van zwarte handel Thuis moest steeds meer worden bezuinigd, hoe laag de tarieven voor licht en water ook bleven, op den duur zagen velen zich gedwongen over te gaan op het gebruik van putwater en olielampen

De hido-Eiiwpeauen buiten de 'Wijk' Van de ca. 14 000 Europeanen die m het laatste vooroorlogse jaar m Making woonden, konden naar schatting ca 7500 tot de Indo-Europese groep worden gerekend. In het Nederlands-Indische stelsel van bevolkingsregistratie werd, zoals bekend, dit onderscheid tussen 'Indo's' en 'totoks' met gemaakt. Het overgrote deel van de Indo-Europeanen had de Nederlandse nationaliteit en identificeerde zich volledig met het Nederlandse gezag De mannen in de weerbare leeftijd onder hen waren bij de mobilisatie in 1941 dan ook net als hun 'totok'-landgenoten onder de wapenen geroepen, voor zover ze niet reeds in dienst waren als beroepsmilitair, en later in knjgsgevangenschap geraakt. Evenzeer waren m apnl de meeste Indo-Europese ambtenaren in Malang, met de andere Nederlandse overheidsdienaren, en masse gearresteerd en aansluitend geïnterneerd BIJ de latere interneringen, eerst van de overige mannen 111 de werkbare leeftijd en nadien van de vrouwen, kinderen en oudere mannen, was met meer zozeer de oude registratie als 'Europeaan' bepalend voor de vraag of men als IndoEuropeaan wel of niet 'vnj' kon blijven, maar de inmiddels doorgevoerde Japanse registratie naar percentage 'Aziatisch bloed'. Als geheel was de Indo-Europese bevolkingsgroep op Java te groot om haar, met de totoks, op korte termijn te interneren In welke categone de betrokkenen bij de eerste registratie in mei 1942 werden ingedeeld, hing dus voor de Indo-Europeanen af van de mate waann zij een directe bloedverwantschap met - al dan niet fictieve - Indonesische of andere Aziatische (voor)ouders aannemelijk konden maken. Van groot belang bij de uiteindelijke beoordehng was verder de houding van de betrokken ambtenaren, nu veelal Indonesiërs of in enkele steden, zelfs nog Nederlandse Nipponwerkers. Indien een afstamming van bijvoorbeeld een Chinese en een Franse grootouder als 'terlaloe komphsir' werd ervaren, gebeurde het wel dat de beoordelende ambtenaar zich maar van het probleem afmaakte met een registratie als 'Belanda-Indo' Voorts konden plaatselijke regels van invloed zijn: in Malang volgden de kinderen met ouders van verschillende nationaliteit die van de moeder, maar elders hoefde dit met het geval te zijn. Een en ander kon tot gevolg hebben dat leden van hetzelfde gezin m Malang niet, maar in Soerabaja wél in de kampen terecht kwamen Bij latere herregistraties van Indo-Europeanen was verder van belang, of in het gezin nog een mannelijke kostwinner aanwezig was. Zo met, dan volgde veelal toch internering, ongeacht de eerdere categone van registratie. Ten slotte speelde in Europese kring - bij 'totoks' én Indo-Europeanen - een bepalende rol, of men formeel \an 'neutrale' dan wel van Duitse of Italiaanse afkomst was, ofwel voor mei 1940 lid van de NSB was geweest. Plotseling verschenen dan ook op straat weer mensen met de rode banden van de NSB om de arm, die zich nu onder het 'bevriende'Japanse bewind in een sterke positie waanden

60

In augustus 1943 werd m Jakarta het reeds genoemde KOP opgericht (Kantor Oeroesan Peranakan, 'Kantoor voor Indo-Europese Zaken'), onder leiding van P.F Dahler. Het lidmaatschap van de plaatselijke afdelingen, de Kaoem Indo, was voor Indo-Europeanen in de stad verplicht en kostte 5 cent per maand De (ook. het) Kaoem Indo probeerde zo snel mogelijk greep te krijgen op de Indo-Europese Malangers, ondermeer door de steunverlening aan de armlastigen in deze bevolkingsgroep aan het Rode Kruis te ontnemen en onder eigen controle te brengen. De effectiviteit van dit streven werd versterkt door de reeds genoemde tonarigumi-indeling. In wijken met veel Indo-Europeanen, zoals Tuindorp, werden de functies van wijkhoofd, kumicho, en blokhoofd, hancho, vaak door actieve Kaoem Indo-leden bekleed, m totaal waren er ongeveer 85 kumicho's, waaruit het Indo-Comité van vier leden werd gekozen. Maatregelen van het nieuwe gezag werden via de wijkhoofden doorgegeven, omgekeerd dienden dezen over alle verdachte activiteiten rapport uit te brengen aan de vm of de Kempeitai. In januari 1944, toen in Malang inmiddels vrijwel alle 'totok'-Nederlanders uit het stadsbeeld waren verdwenen en het Rode Kruis deels al was uitgeschakeld, organiseerde de Kaoem Indo een herregistratie van alle Indo-Europeanen van vijftien jaar en ouder Daarbij dienden, naast gegevens over de afstamming, ook een antwoord ingevuld te worden op de volgende twee vragen, i. Heeft U reeds afstand gedaan van Uw gevoel van aanhankelijkheid aan de Nederlandse regering'' en 2. Bent U zich ervan bewust te bchoien tot het Oost-Aziatische ras? De Kaoem Indo maakte tegelijkertijd duidelijk dat het verlenen van steun afhankelijk gemaakt zou worden van bevestigende beantwoording van deze vragen Enkele dagen later verklaarde kolonel Kato evenwel, dat het ontkennend antwoorden met zou leiden tot strafmaatregelen, waarop velen hun aanvankelijk gegeven 'ja' veranderden in 'nee' Wel arresteerde de Kempeitai nadien mensen die anderen probeerden te bewegen tot een ontkennende beantwoording. Toen in augustus 1944, na het vertrek van kolonel Kato, het Malangse Rode Kruis was opgeheven en voortaan alle steunverlening via de Kaoem Indo hep, werden de nee-zeggers daarvan daadwerkelijk uitgesloten Het bestuur van Kaum Indo onderzocht 111 het begin van 1945 ook de mogelijkheden van kolonisatie voor Indo's op verlaten ondernemingen zoals Pidjiomboh, boven Malang, en de Tholens Hoeve in de buurt van Lawang. In apnl 1945 zijn nog 22 gezinnen naar deze ondernemingen gezonden, maar door de tegenwerking van de plaatselijke bevolking liep dit experiment op een mislukking uit De Kaoem Indo had verder tot taak 'werkloze' Indo's aan de arbeid te zetten, bijvoorbeeld via wijkdiensten als het schoonhouden van de straat of de distributie van goederen. Niet-loyaal geachte Indo-Europese jongeren verloren door toedoen van Kaoem Indo hun baan in winkels of bij de spoorwegen, om vervolgens ter heropvoeding naar een werkkamp gestuurd te worden. Zo werden in juni 1944 ca. 200 jongeren van 14 jaar en ouder opgeroepen voor een latihan (werkkamp) op de koffieonderneming Telogosarie bij Toeren, waar zij omgehakte lamtorobomen moesten verwerken tot houtskool Deze latihan duurde ongeveer twee weken; het regime was gematigd en de voeding redelijk Daaropvolgend trachtte de Kaoem Indo ca so jongens bij elkaar te krijgen voor een latihan


- op vnjwiUige basis - in Lawang Toen dit op een fiasco uitliep, volgde een tweede oproep voor een 'disciplinaire oefening', die bestond uit langdunge exercities en afmattende veldlopen afgewisseld met werkzaamheden op het land. Dit werkkamp duurde twee maanden, het regime was bijzonder hard, met strenge straffen cii mishandelingen voor de geringste vergrijpen, maar de voeding was voldoende Een zwaarder lot trof de ca. 250 jongens uit Malang, Lawang en enkele andere plaatsen die in drie groepen, respectievelijk op 3, 17 en 31 oktober 1944, per stoomtram naar Dampit werden afgevoerd om tewerkgesteld te worden op de nabijgelegen koffie- en rubberonderneming Soember Gesing. Hun werkzaamheden, uitgevoerd onder bewaking van Keibodaii-ledeii, omvatten zware koehediensten als het rooien van bomen en het branden van houtskool Voeding en huisvesting waren volstrekt onvoldoende; 's morgens kregen de jongens een kop surrogaatkoffie en een kleine mok gekookte maïs, 's middags en 's avonds een mok gemengde nasi en maïs, met sajoer van jonge nangkavruchten Als slaapplaats dienden droogloodsen van zink waarin het gloeiend heet was, terwijl medische verzorging geheel ontbrak De barakken werden geregeld met stenen bekogeld door omwonende Indonesiërs, die ook het bronwater bevuilden Toen op 21 december 1944 het kamp plotseling werd gesloten, waren de jongens er lichamelijk gemiddeld slecht aan toe, velen hadden zweren, malana of dysentene opgelopen en een aantal moest direct in het ziekenhuis op Soekoen worden opgenomen Enkele dagen voor het einde van deze latihan waren al jongens naar de gevangenis Lowokwaroe gebracht, op verdenking lichtsignalen naar geallieerde vhegtuigen te hebben gegeven In Lowokwaroe werden ze samen met eerder, op 17 oktober, geanesteerde jongens uit Malang verhoord - dus gemarteld - door de Kempeitai Zeven jongens stierven, nog voordat het vonnis tegen hen was uitgespioken, 111 de gevangenis. Bij hun veroordehng door het Mihtair Gerechtshof uit Batavia, dat voor deze later zo genoemde Dampit-affaire zitting in Malang hield, werden aan 37 jongens gevangenisstraffen opgelegd variërend van zeven jaar tot levenslang. Allen ondergingen hun stiaf tot de bevnjding in de gevangenis van Fort WiUem I te Ambarawa Op 5 juiii 1945 kregen de dertien 'hoofdverdachten", te weten M.E (Max) Bodaan, B. (Benny) van Dam, W.R (Rudy) van Drongelen, W D . (Wallv) van Ham,J. (Johan) Hednch von Wiederhold, P (I^ieter) Jeekel, F W (Boy) Kitzmann, FA. (Frans) Ligtenberg, W T D (Teddy) Monfils, H.B (Bert) Oosthout, D. (Daniel) Patty, Ch E (Carli) de Roy van Zuydewijn en W. (Pim) Vogelpoel de doodstraf Zij werden dezelfde dag te Poedjon geëxecuteerd Hun stoffelijke resten zijn later bijgezet op het ereveld Kembang Koening te Soerabaja.

Republikeins intermezzo

gaan om, met voorlopige uitzondering van Batavia, in de 'key areas' het commando van de Bntse troepen over te nemen. Nadien duurde het zoals bekend nog tot juli 1947 voor m de Eerste Pohtionele Actie ook grote delen van het binnenland weer onder Nederlands gezag kwamen. Het feitelijke machtsvacuüm veroorzaakt door de terughoudende opstelling van het Britse gezag, het vrijwel ontbreken van een Nederlands militair apparaat en de veelal pro-Indonesische houding van de Japanse militaire autoriteiten, die bij de capitulatie van 15 augustus door het geallieerde opperbevel waren belast met de ordehandhaving gedurende de penode tot de komst der Bntse troepen, bood de door ir Soekarno en drs. M Hatta op 17 augustus te Batavia uitgeroepen Republiek Indonesië de gelegenheid, haar gezag te institutionaliseren en over geheel Java uit te breiden. Op 29 augustus werd, in plaats van het kort voor de capitulatie door de Japanse autoriteiten aangekondigde 'Comité ter Voorbereiding van de Onafhankelijkheid', een Centraal Nationaal Indonesisch Comité ingesteld. Dit KNIP (Komite Nasional Indonesia Poesat) had slechts adviserende bevoegdheden, de leden waren door president Soekarno en vice-president Hatta gekozen uit vooraanstaande nationalisten en leiders van religieuze groeperingen en andere maatschappelijke organisaties. Op instigatie van het KNIP werden, voor zover mogelijk, spoedig in elk van de provincies regionale comités opgericht, terwijl aansluitend m tal van gemeenten en districten plaatselijke KNi's ontstonden Aanvankelijk werden deze laatste opgericht door lokale leiders, maar vanaf eind I94i volgde hun samenstelling veelal op basis van verkiezingen Gelijktijdig met het opzetten van deze initiële politieke structuur \ onden initiatieven plaats tot vorming van een Republikeinse stnjdmacht Op 20 augustus 1945 vi'erd reeds besloten tot de opnchtmg van het (ook. de) BKR (Badan Keamanan Rakjat, 'Orgaan voor de Volksveiligheid'), te vormen uit de ovengens daags tevoren door de Japanners ontwapende PETA en een aantal gemihtanseerdejeugdorganisaties. Begin oktober werd de BKR omgezet in het (de) TKR (Tentara Keamanan Rakjat, 'Leger voor de Volksveiligheid'), eind januan 1946 ging dit op in het (de) TRI (Tentara Repoeblik Indonesia, 'Leger van de Republiek Indonesië'), terwijl na s mei 1947 gaandeweg alle TRI-onderdelen en de meeste andere stnjdgroepen in de organisatie van het (de) TNi (Tentara Nasional Indonesia, 'Nationaal Leger van Indonesië') werden opgenomen. In de praktijk bestond deze legermacht aanvankelijk uit vnjwel autonome eenheden met een territoriale basis, die zich op divisieniveau en hoger pas in een relatief laat stadium tot gecoördineerde operaties in staat waren. Vooral gedurende de eerste maanden na opnchtmg had de centrale leiding grote moeite om greep te krijgen op deze onderdelen, temeer daar op veel plaatsen reeds m oktober openlijke stnjd ontbrandde met zowel Japanse troepen - waarbij het voornamelijk te doen was om wapen- en munitievoorraden als met de Britse landingsmacht en enkele provisorische Nederlandse eenheden.

De gebeurtenissen in de periode tussen de Japanse capitulatie en de eerste politionele actie in 1947 kenden te Malang een ander verloop dan in de ovenge grote steden op Java Batavia, Soerabaja, Semarang en later ook Bandoeng waren in de eerste maanden na de Japanse overgave, deels na hevige stnjd, bezet door de Bntten, aan wie op 15 augustus 1945 Java en de overige westelijke eilanden van de Indische Archipel als bevelsgebied waren toegewezen. Deze 'key areas' waren in de eerste plaats voorzien als militaire en logistieke steunpunten, waar de Japanse deelcapitulaties m ontvangst genomen zouden worden en vervolgens de geallieerde krijgsgevangenen, burgergeïnterneerden en de Japanse burgers en militairen uit het achterland verzameld zouden worden voor evacuatie naar elders Tot verdere uitbreiding van het geallieerde militaire gezag over Java bestonden aan Bntse zijde geen plannen; evenmin is het later, ten tijde van de snelle escalatie van het BritsIndonesisch-Nederlandse conflict in het najaar van 1945, tot wezenlijke herziening van het 'key area'-beleid gekomen Te zelfder tijd vond m de door de Britten bezette enclaves een gedeeltelijke hennstallatie van het Nederlandse gezag plaats, aanvank.elijk onder de naam NICA (Netherlands Indies Civil Administration), vanaf eind 194«ï als AMAC'AB (Allied Military Administration Civil Affairs Branch). Het Britse opperbevel m ZuidoostAzië, ondel Admiral Lord Louis Mountbatten, stond echter tot december 194s geen Nederlandse troepenzendingen naar Java toe, zodat de NICA hier lange tijd een sterke arm moest ontberen en uitsluitend kon steunen op enkele inderhaast (her)opgenchte KNIL-eenheden en vrijwilligerscorpsen. Pas 111 maart 1946 mochten uiteindelijk de eerste bataljons oorlogsvrijwilligers (ovw-ers) uit Nederland en de 111 de Verenigde Staten opgeleide Maiiniersbrigade op |ava daadwerkelijk aan land

Deze verdeeldheid onder de Republikeinse gewapende macht was mede het gevolg van de diepgaande onderlinge verschillen in sociale, politieke en godsdienstige achtergrond van de betrokken groeperingen Ex-KNIL-militairen en oudPETA-leden konden bijvoorbeeld vaak slecht met elkaar overweg, jongeren (pemoeda's) als die van het TRIP (Tentara Repoeblik Indonesia Peladjar, 'Studentenleger van de Republiek Indonesië') waren doorgaans veel hnks-radicaler georiënteerd, maar ook slechter bewapend en ongeoefender dan de ouderen, terwijl daarnaast vooral de opvattingen over de rol van de islam in de Republiek voor scherpe tegenstellingen zorgden. Verder bestond er een aanzienlijk aantal strijdgroepen die zich niet of slechts bij gelegenheid onder centraal Republikeins commando wensten te stellen. Het grootste van deze ongeregelde legertjes was het op 26 oktober 1946 opgerichte Laskar Rakjat ('Volksleger'), 111 feite ongeregelde troepen die zich eerst medio 1947 onder het TNI schaarden. Deze strijdgroep had haar hoofdkwartier in Djokjakarta, evenals de Hizboellah ('Leger van God'), de in december 1944 onder Japans toezicht opgenchte militaire afdeling van de islamitische Mas]oemipartij, die - later onder andere naam - tot het laatst van de Indonesische onafliankelijkheidsstnjd zelfstandig bleef opereren. In Soerakarta was het Bansan Banteng ('Buffelcorps') gevestigd, terwijl verder de KRIS (Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi, 'Loyaliteit van het Indonesische Volk van Celebes') een belangrijke rol speelde. Deze laatste organisatie bestond voornamelijk uit op Java woonachtige Menadonezen, in meerderheid e.\-KNIL-militairen. Ten slotte waren m de verwarde aanvangsmaanden van de Indonesische onafhankeli]kheidsstri)d tal \aii gioepen en individuen actief die de banier van de

61


revolutie misbruikten als dekmantel voor ongebreidelde roof, plundenng, verkrat hting en moord, zoals steeds en overal in lang aanhoudende situaties van ontbrekend gezag. Met een aantal fanatieke jongerenstnjdgroepen waren zij de hoofdverantwoordelijken voor de maandenlang aanhoudende bloedige terreur, nu in Nederland bekend als de bersiap-tijd, die vanaf eind september 1945 werd ontketend tegen de bevolkingsgroepen die werden beschouwd als vijanden van de nieuwe Indonesische staat. Ten minste 5000 Nederlandse (onder wie veel IndoEuropeanen), Chinese, Ambonese en andere Indonesische burgers zijn van dit ongebreidelde geweld het slachtoffer geworden, sommige schattingen spreken, op grond van het grote aantal tot op heden nog vermisten, zelfs van ca. 20 000 doden. Tienduizenden anderen werden in het Republikeinse achterland als gijzelaars geïnterneerd; van hen zou een aanzienlijk aantal pas tijdens de Eerste Politionele Actie, injuh en augustus 1947, worden bevrijd, sommigen zelfs met eerder dan bij de tweede actie, in december 1948 Voor de politieke leiders van de Republiek was de beisiap een hoogst ongewenste ontwikkeling; ze stelde de jonge staat voor het oog van de buitenwereld immers in een bijzonder ongunstig daglicht, ook al gold het geweld voor de vorm als een reactie op de aanvankelijke Nederlandse weigering de Republiek te erkennen of zelfs maar als gesprekspartner te aanvaarden. Met name de gematigd socialistische voorman Soetan Sjahrir, voorzitter van de Badan Perkerdja, het dagelijks bestuur van het KNIP, en nadien premier m het eerste Republikeinse kabinet, sprak zich bij herhaling fel uit tegen het optreden van de pemoeda's. Het was ook vooral aan zijn inzet te danken, dat begin 1946 alsnog overeenstemming werd bereikt over de vrijlating en evacuatie van althans een deel van de gijzelaars in de Republikeinse kampen De Indonesisch-Nederlandse verhoudingen in het algemeen waren toen echter al zover geradicaliseerd, dat een vreedzame oplossing van het dekolonisatieconflict op korte termijn met meer mogelijk bleek. Zoals bekend moesten nadien nog bijna vier jaar van strijd en onderhandelingen volgen, voor Nedeiland zich definitief neerlegde bij de onafhankelijkheid van Indonesië

Malang overgeplaatst, waar het een onderkomen kreeg in het vroegere residentiekantoor aan de Aloon-Aloon. Te zelfder tijd werd er in Betek aan de weg naar Batoe een ereveld aangelegd voor de gevallenen 111 de slag. De Malangse ziekenhuizen lagen overvol met gewonden, terwijl m de gevangenissen op Lowokwaroe en aan de Aloon-Aloon enkele duizenden geïnterneerden uit Soerabaja en Malang zelf opeengepakt zaten. De verdreven strijdgroepen en Indonesische burgerevacués uit Soerabaja waren eveneens massaal naar Malang uitgeweken, waar ZIJ provisonsch in scholen en andere openbare gebouwen werden ondergebracht. Tevens vorderde het stadsbestuur voor dit doel particuliere woonhuizen, in het kader waarvan de bestaande interneringswijk m de Bergenbuurt aanzienlijk werd verkleind. In de laatste maanden van 1945 kwamen de Republikeinse leiders die hadden samengewerkt met de Japanse bezetter, onder anderen Soekarno en Hatta, gedurende enige tijd onder heftige kritiek van de politieke achterban te staan. Onder druk van deze ontwikkeling bleek in Malang Raden A.A. Sam op termijn met meer algemeen acceptabel als resident. Op 1 januari 1946 werd hij in deze functie opgevolgd door mr. Soenarko, die als burgemeester M Sardjono Wirjohardjono naast zich kreeg, een ex-onderwijzer die in de jaren dertig al gemeenteraadslid was geweest. Malang was inmiddels het belangrijkste Republikeinse bolwerk m Oost-Java geworden en kreeg daarom veel aandacht van het pohtieke centrum, vooral nadat begin januari 1946 de republikeinse regeringszetel uit Batavia naar Djokjakarta was verplaatst Emd maart 1946 werd Malangs positie nog prominenter, toen de Republiek zich onder Britse druk ook uit Bandoeng moest terugtrekken. Al op 20 december 1945 vond Soekarno's eerste officiële bezoek aan de stad plaats, in gezelschap van Sjahrir In de loop van 1946 volgden nog enkele presidentiële bezoeken, zoals toen Soekarno hier persoonlijk de Universiteit Indonesia opende. Ook de linkse politieke beweging vergat Malang met Pesindo (Pemoeda Sosialis Indonesia, 'Indonesische Sociahstische Jeugd') vestigde er een kantoor en de arbeidersbeweging hield er in 1946 een nationaal congres tijdens hetwelk, in aanwezigheid van de Nederlandse socialist Max Blokzijl, de SC^iBSi (Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia, 'Centrale Organisatie van Indonesische Arbeiders') werd opgericht In mei 1947 werd nogmaals een SOlïSI-congres in Malang gehouden, wederom bijgewoond door Blokzijl, dat op de i6de door Soekarno werd bezocht

Een Stad iii de Republiek Ruim een week na de proclamatie van Indonesië's onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 namen heethoofdige pemoeda's in Malang enkele Japanse bestuursambtenaren gevangen en leverden hen uit aan de kersverse Indonesische militaire autoriteiten Op belangrijke gebouwen, ondermeer dat van de Nationale Handelsbank aan de Aloon-Aloon Koeion, verschenen nationalistische slogans als 'Freedom is the Glory of any Njtion' en 'Indone'^hi for the Indonesians'. Kort daarop bezochten vertegenwoordigers van de centrale regering de stad om de oprichting van een lokale KNI-afdeling voor te bereiden Op 21 september sprak dit nieuwe orgaan, waarvan het bestuur werd gevormd door mr Soenarko, Poeger, en Imam Soedjadi, zich formeel uit voor aansluiting van Malang bij de Republiek Indonesië Regent was op dat tijdstip nog steeds Raden A A Sam, de Indonesische resident uit de Japanse bezettingspenode, mr Singgih, was echter na de capitulatie met de noorderzon vertrokken De pemoeda's verzochten Raden Sam de functie van resident over te nemen, welke voordracht door de centrale regenng werd geaccepteerd. Op 30 september waren alle civiele openbare gebouwen 111 handen van het KNI, maar op 2 oktober was het voorlopige stadsbestuur er nog met in geslaagd met het Japanse garnizoen, dat zich op het kazerneterrein Rampal had teruggetrokken, tot een vergelijk te komen omtrent de overdracht van de wapens aan de Republiek. De toestand dreigde te escaleren toen regent Sam de plaatselijke BKR opnep zich gereed te houden om de eisen zo nodig gewapenderhand kracht bij te zetten. In de nacht van 2 op 3 oktober werd Sam echter door de Japanners uitgenodigd om op Rampal te komen, waar hij te horen kreeg dat de volgende ochtend de wapens zouden worden overgedragen aan het voorlopige gewestelijke bestuur. Dit snelle succes maakte het Sam en Soenarko mogelijk, het geweld in de stad nadien binnen de grenzen te houden. De positie van de Nederlanders en hun al dan niet vermeende sympathisanten onder de Ambonese, Menadonese en Chinese bevolking was er weliswaar met benijdenswaardig - daarover later meer - maar grote moordpartijen, zoals gedurende oktober en november 1945 in Soerabaja, vonden in Malang met plaats. Nadat de Britse troepen eind november de slag om Soerabaja m hun voordeel hadden beslist, werd het Republikeinse provinciaal bestuur over Oost-Java naar

Kai)ip en ^^evanqenis in de bersiap In de eerste weken na de Japanse capitulatie arriveerden m Malang groepjes exgeinterneerden uit de kampen elders op Java om zich in de vroegere woonplaats bij familie te voegen en, zo mogelijk, het oude huis weer te betrekken Een aanzienlijk aantal van hen verkeerde in zeer slechte lichamelijke conditie. Op 25 augustus was onder leiding van dr. J. Soesman de Malangse afdeling van het Rode Kruis opnieuw opgericht, die zich direct verdienstelijk maakte door het organiseren van gaarkeukens, het opzetten van een persoonsregistratie en een medische dienst, en de inkwartiering van diegenen die niet meer bij familie terecht konden. Voor de eerste opvang werden het Marinekamp en het ziekenhuis Sawahan mgencht. Verder werd op 24 september, in samenwerking met dr. Soesman, te Malang een RAPWi-afdeling (Recovery of Alhed Prisoners of War and Internees) ingesteld, de organisatie die de verzorging en het transport van de duizenden kampbewoners in Zuidoost-Aziè coördineerde Deze was ondergebracht in een bijgebouw van de HBS, naast het geïmproviseerde kantoor van het Rode Kruis. Vooral onder de toenemende invloed van radicale pemoedagroepen, die de RAl'WI in de eerste plaats zagen als wegbereider voor het Nederlandse gezag, ondervonden deze organisatie en ook het Rode Kruis in Malang al spoedig een openlijk vijandige bejegening. Rode Kruis-medewerkers werden geregeld bedreigd en hun auto's en huizen doorzocht op verdenking van wapensmokkel, nadat op 31 augustus door ML-KNIL-vliegtuigen de eerste pakketten met voeding en medicijnen waren uitgeworpen. Het uitpakken gebeurde onder controle van de Kempeitai, de voedingswaren werden doorgegeven aan de gaarkeukens en het Rode Kruis De apotheker Larssen, via wie de distnbutie van de medicijnen liep, werd enige dagen later door de Indonesische politie gearresteerd De Nederlanders, ex-geïnterneerden evenzeer als de Indo-Europeanen die m Malang buiten de kampen waren gebleven, kregen eveneens te maken met een

62


FREEDOM 'S ée GLORY OF ANY NATION.

-

INDONESIA f^- INDONESIANS/

In de maanden na augustus 1945 verschenen overal in de stad politieke leuzen op de openbare gebouwen, zoals deze op het gebouw van de Nationale Handelsbank aan de Aloon-Aloon tegenover het Palace Hotel. Foto: Studio Malang.

steeds vijandiger houdmg van Indonesische zijde. Op i oktober werd een aanval gedaan op het ziekenhuis Sawahan, welke door de - op dat moment nog gewapende -Japanse bewaking werd afgeslagen. Op lo oktober weigerde de leiding van de gemeentelijke gaarkeuken rijst voor de evacués af te leveren bij het Rode Kruis. Twee dagen later begon een algehele boycot tegen de Nederlanders iii Malang: voor de ingang van de pasar stonden wachten die aan hen met de bajonet op het geweer de toegang weigerden, bedienden mochten niet langer voor hen werken, betjakrijders moesten ze voortaan als passagiers weigeren en de begrafenisondernemer mocht overleden Nederlanders niet meer naar de begraafplaats Soekoen brengen. De evacués in het Marinekamp en het ziekenhuis Sawahan werden door de autoriteiten aan hun lot overgelaten, de elektriciteits- en watertoevoer naar Europese huizen moest worden afgesneden. Voedsel kon vaak alleen nog betrokken worden via Indonesische of Chinese buren en vrienden, voor wie zulke smokkelactiviteiten bepaald niet zonder risico's waren. Pemoeda's trokken met stokken en klewangs langs de huizen en haalden weg wat van hun gading was. Uit Toempang, Poedjon en Toeren drongen berichten door van moordpartijen op Europeanen; 's nachts werd op lantaarnpalen geslagen om de bewoners van de Europese wijken angst aan te jagen. Op 13 en 15 oktober werden dr. Soesman en andere medewerkers van het Rode Kruis gearresteerd op beschuldiging van wapensmokkel, samenwerking met de RAPWI, agentdiensten voor de NICA en verraad aan de Indonesische zaak door inroepen van hulp van de Japanse troepen ter bescherming van het Rode Kruis. Op 2 november werd hij naar de gevangenis van Lowokwaroe overgebracht, waar hij en zijn medegevangen gedurende de eerste maanden onder erbarmelijke omstandigheden hebben moeten verkeren; in cellen van zes meter in het vierkant zaten bij gelegenheid tot 50 mannen opeengepakt! Pas medio juni 1946 zou dr. Soesman weer vrijkomen, in het kader van de algehele evacuatie van de Europese burgerij uit Malang. Op 17 oktober volgde op last van het Republikeinse stadsbestuur de internering van alle (Indo-)Europese mannen ouder dan veertien jaar. Ze werden samengebracht in de Lowokwaroe-gevangenis, waar de behandeling slecht was. Een kamer bestemd voor twintig personen werd gebruikt om er 50 in onder te brengen. Er was één w.c. per kamer en velen kregen dan ook dysenterie. Na een week werden de mannen boven de 60 jaar weer vrijgelaten. Begin november werden ca.

700 van hen overgebracht van Lowokwaroe naar de Kleine Boei aan de AloonAloon. Deze was daaniree ook overvol en de toestand werd er niet beter op toen tijdens de slag om Soerabaja in de weken nadien op de Aloon-Aloon buiten de poort dagelijks in zeer vijandige sfeer demonstraties plaatsvonden. Toen een van de kameroudsten, voorheen luitenant van het KNIL, zich beklaagde over de onhygiënische bereiding van het voedsel en de inadequate distributie, werd hij door de Indonesische dwangarbeiders die in de Kleine Boei met deze taken waren belast, naar buiten gesleurd en aan een boom vastgebonden, en vervolgens door de politieman van de wacht doodgeschoten. Kort na dit incident in november kreeg het hoofd van de politie. Bambang Soemadi, persoonlijk de leiding over de voonnalige vrouwengevangenis, waarna de behandeling aanzienlijk verbeterde. De rol van deze commissaris in de bersiapperiode is van groot belang geweest voor het betrekkelijk vredige verloop ervan in Malang. Een RAPWI-verslag vermeldt in dit verband: 'Hij heeft, toen te Soerabaia de extremisten een deel van de gevangenis uitmoordden, een dergelijk incident te Malang weten te voorkomen, naar men zegt, door uren lang met de leiders dezer poging te praten, waardoor diens gemoederen tot rust werden gebracht.' De verhouding van de gevangenen met de cipiers van de Kleine Boei en met de buitenwereld kreeg geleidelijk aan een meer ontspannen karakter en hoewel er later op de Aloon-Aloon nog druk geoefend werd door jeugdige soldaten, werd er nauwelijks meer aandacht besteed aan de gc\'angenen die buiten de poort kwamen om brandhout te lossen. Op termijn bleken de bewakers er ook toe te bewegen, eten en sigaretten binnen te smokkelen; in de eerste maanden van 1946 kwamen bovendien enkele malen pakketten van het Internationale Rode Kruis aan. Uit de overbevolkte gevangenis van Lowokwaroe werd m november 1945 een groep meest jongere geïnterneerden overgebracht naar het Marinekamp, het eerdere opvangkamp voor terugkeerders waar toen reeds vrouwen, kinderen, oude

63


Het Marinekamp stond tijdens de bersiappcriode onder commando van politic-inspccteur Pradjiman, voormalig leerling van de Muloschool aan de Wilhclininastraat, die het kamp op soepele wijze leidde. Voor de jonge 'djago's' werden er voetbalwedstrijden georganiseerd. De bal op de foto was een voetbal 'belazer', een lekke leren bal opgevuld met oude lappen. Van links naar rechts staande: Jan Madrasz, Louis Spijker (I^akoc), Paul Dansct, Paatje Plug. Pradjiman, Harry Bolaan, Theo Kappers, Joop Plug. Zittend: Louis Falkenberg, Schardijn, Ma.x Thieleman, Tom Flohr en Boy Merckelbach. Op de achtergrond de keuken van het kamp. Pradjiman werd tijdens de herovering van Malang door de Nederlandse troepen m de Eerste Politionele Actie gevangengenomen, maar kort nadien, mede op grond van de positieve rapportage door exgeïnterneerden, weer vrijgelaten. Foto: Th. Kappers.

mannen en oudere jongens zaten. De omstandigheden waren hier naar verhouding niet slecht. Vertegenwoordigers van het Internationale R o d e Kruis bezochten Malang op 12 februari 1946 en constateerden dat, afgezien van het grote aantal van 582 personen in een kamp dat bedoeld was voor 300 mensen, hun verzorging alleszins redelijk was. Een der geïnterneerden, T h e o Kappers, spreekt in Moesson van juli/augustus 1996, terugblikkend op zijn periode in het Marinekamp, zelfs van een 'gezellige tijd in een moeilijke periode'. Dit was vooral te danken aan de Indonesische kampcommandant Pradjiman, die een gemoedelijke sfeer wist te creëren, ervoor zorgde dat de voeding redelijk was en toestond dat de k a m p b e woners van buiten extra voedsel lieten komen. Pradjiman was in vooroorlogse jaren leerling geweest aan de Mulo in de Wilhelniinastraat en later politie-inspccteur geworden. Tekenend voor de relatief ontspannen situatie tijdens de laatste interneringsinaanden was wel, dat de j o n g e m a n n e n die corvee moesten doen in het nabijgelegen ziekenhuis op Sawahan, daar zonder bewaking naartoe mochten lopen.

Soetomo en het toezicht van de ÜKR verliep de internering over het algemeen zonder grote problemen. Per gezin was een kamer beschikbaar. Het kamp, dat als zuidgrens de Boeringweg had, was in zijn geheel omheind met gedek en prikkeldraad en had evenals de voormalige 'Wijk' de hoofdingang aan de Idjenboulevard naast de kathedraal en het gebouw van de Katholieke Sociale Bond. De bewaking bestond uit leden van het TKR. Het Goentoerkamp was voor veel betrokkenen in zoverre een verbetering ten opzichte van de voorafgaande periode, dat zij hier veilig waren voor de pemoeda's en met een zekere regelmaat enig - maar niet genoeg - voedsel toebedeeld kregen. Voor water was men, indien er geen put bij het huis was, aangewezen op de drie openbare kranen waaruit alleen 's ochtends tussen 6.30 en 7.30 uur een dun straaltje kwam. Aanvullend voedsel kon op beperkte schaal en tegen zeer hoge prijzen vvorden gesmokkeld via de wachten of bij de afrastering. Daarnaast trachten veel bewoners hun karige dieet aan te vullen met allerlei eetbare wilde planten, loof van papajabomen, agaatslakken en dergelijke. Enige verlichting bracht ook een inventieve smokkcltechniek door de mannen uit het Marinekamp. Dezen werden soms ingeschakeld om in aldaar gemaakte kisten de overledenen uit het G o e n toerkamp naar Soekoen te brengen. O n d e r w e g naar de Bergenbuurt werden zoveel mogelijk etenswaren ingekocht en in de kisten het kamp binnengesmokkeld, althans indien de ene politie-agent die de bcgrafenisploeg bewaakte, ertoe b e w o gen kon worden even zijn aandacht te laten verslappen.

Tegelijkertijd moet echter worden opgemerkt dat het Marinekamp als modelkamp was ingericht, bedoeld als 'visitekaartje' van de RepubHek voor de bezoekende buitenwereld. In totaal verbleven in februari 1946 in en om Malang 14.575 geïnterneerden , verspreid over negen kampen. De meesten van hen, maar vooral hun lotgenoten die in Midden-Java waren geïnterneerd, hebben het veel zwaarder gehad dan de Marinekamp-ingezetenen.

Na medio december 1945 werd het de geestelijken in het kamp toegestaan de Theresiakerk weer voor godsdienstoefeningen te gebruiken; pastoor De Ruiter en dominee Van de Brink kwamen overeen op zondagmorgen eerst de katholieken naar de mis te laten gaan en aansluitend de protestantse dienst te houden. Voor de medische zorg was in het kamp een vrouwelijk arts aanwezig en kon tevens gebruik worden gemaakt van een provisorisch ziekenhuisje dat in de Ma(;onnieke Loge aan het Tjeremeeplein was ondergebracht. In geval van een operatie konden patiënten worden overgebracht naar het ziekenhuis Sawahan. Medio december kwam ook een bezoekregeling voor de inanncn 111 de gevangenissen tot stand. Voor het overige bleven de mogelijkheden van contact met familie en vrienden echter zeer beperkt; soms kon gebruik gemaakt worden van smokkeldiensten door bewakers en bezorgers van goederen van buiten.

Het Goentoerkamp D e Nederlanders die op 17 oktober nog niet in de gevangenissen of het Marinekamp waren geïnterneerd, dus voornamelijk de Indo-Europese vrouwen en kinderen, moesten in de loop van november 1945 verhuizen naar het noordelijk deel van de vroegere 'Wijk', dat naar de belangrijkste weg de benaming Goentoerkamp kreeg.Aan Nederiandse kant stond het ook wel bekend als het 'extremistenkamp', de Indonesiërs spraken van een tempat perUndoengan ('beschermde wijk'). O p fietsen en kinderwagens werd het huisraad naar de nieuwe onderkomens gebracht, want ook transport viel onder de boycot die deze bevolkingsgroep getroffen had. Dankzij de Indonesische kampleiders Bambang Soemadi, Moeljo en

64


Op I april 1946 werd tussen de Republiek, waar de leiding de noodlottige uitwerking van het bersiapgeweld voor Indonesië's internationale prestige intussen terdege besefte, en Nederland ten slotte overeenstemming bereikt over de vrijlating en evacuatie van de geïnterneerden in de Republikeinse kampen. In het akkoord was voorzien dat de betrokkenen, m totaal ca 37 000 personen, in samenwerking tussen de speciaal voor dit doel opgerichte Republikeinse organisatie POPDA (Panitia Oeroesan Penjingkiran Djepang dan APWI, 'Instantie voor de Organisatie \an de Verwijdering van Japanners en Allied Prisoners of War and Internees') en de Britse en Nederlandse autoriteiten in fasen naar de 'key areas' onder AMACAB-bestuur overgebracht zouden worden. Tevens zou POPDA zorgdragen voor de afvoer van de nog op Republikeins gebied aanwezige Japanse militairen en dezen aan de geallieerde militaire instanties overdragen. Dit laatste deel van de overeenkomst was op 11 juni 1946 al afgerond, toen in totaal 35 545 Japanners van Republikeins gebied waren afgevoerd In het kader van deze overeenkomst volgde in Malang gedurende de maanden mei-juli 1946 ook de groepsgewijze ontruiming van de Goentoen.vijk, het Marinekamp en de beide gevangenissen Ten minste één dag voor het vertrek kwamen de mannen in het vrouwenkamp, om samen met hun gezin te kunnen afreizen. Op het Merbabocpark werden ze verzameld en verdeeld in groepen van 40 personen per spoorwegwagon; 's middags werd in vrachtauto's de eerste etappe naar het station afgelegd, waarna de e.\-geïntcrneerden m een geblindeerde trein naar Solo reisden Van daar ging het per Dakota van de RAF naar Semarang of Batavia, waar Nederlandse instellingen zich verder om hen bekommerden. Geheel leeg raakte de Goentoerwijk echter met, aangezien het kamp steeds opnieuw werd gebruikt voor de tijdelijke opvang van evacués elders uit de Oosthoek Los van deze grote evacuatie-operatie was ovengens op 22 januari 1946 m Batavia per trein al een eerste groep van 156 vluchtelingen uit Malang gearriveerd De POI'DA verbood eind juli 1946 alle vluchten van en naar Solo zodat degenen die nadien nog uit Malang zijn geëvacueerd, de reis naar geallieerd gebied geheel per trein moesten maken Toen de Nederlandse journalist Jan Bouw ei eind februari 1947 het kamp bezocht, noteerde hij dat daar nog i sSo personen m afwachting van hun evacuatie verbleven, veelal onder hopeloze financiële omstandigheden. Een onbekend aantal had zich toen inmiddels gedwongen gevoeld de Indonesische nationaliteit aan te nemen, teneinde buiten het kamp de eerste levensbehoeften tegen lagere prijzen dan die van de woekerhandel binnen het kamp te kunnen kopen. De betrokken Nederlandse en Indonesische instanties beschuldigden elkaar over en weer de afspraken omtrent de evacuatie niet volgens schema nagekomen te zijn Hoe het ook ZIJ toen bij de Eerste Politionele Actie de Nederlandse troepen emd juli 1947 Malang binnentrokken, troffen zij er nog een groep Indische Nederlanders en andere 'APwf aan

Het KNii'-coii^res

Zowel in Nederland als in de Republiek bestond grote weerstand tegen 'Linggadjati', dat immers van beide partijen vergaande concessies vroeg. Sjahrir en Soekarno, die eerder ten overstaan van de radicalen in eigen gelederen steeds weer het doel van '100% onafliankelijkheid' hadden moeten belijden, ondervonden nu heftige oppositie van ondemieer de islamitische Masjoemi-partij, de PNI, Tan Malaka en de Menadonese strijdgroep KRIS, die elkaar gevonden hadden m de Benteng Repoeblik ('Fort der Repubhek') Deze sterke coalitie, aangevoerd door Tan Malaka, kreeg bovendien nog steun van de Sajap Kin ('Linker Vleugel'), een verbond van de socialistische partij Pesindo en de communistische PKI, en van de kleine christelijke en katholieke partijen. Voorziende dat een meerderheid van het KNIP het akkoord zou gaan afwijzen, besloot Soekarno een al eerder bestaand plan tot hervorming van het Nationaal Comité tot uitvoer te brengen Op 29 december 1946 verhoogde hij per decreet het aantal leden van 200 tot 514, waarvan een deel zou worden benoemd, zodat de bestaande pohtieke partijen voortaan slechts een minderheid zouden vormen in de nieuwe volksvertegenwoordiging. In deze politieke conte.xt werd het Malangse congres van het KNIP, van 25 februari tot 5 maart 1947, van cruciaal belang voor de richting die de Indonesische revolutie nadien zou nemen. De zitting van het KNIP werd gehouden in het Gedoeng Rakjat ('Volksgebouw'), voorheen bekend als de sociëteit Concordia. Aan de muren hingen portretten van bekende nationalistische leiders uit heden en verleden, onder wie Diponegoro, Imam Bondjol, Tjokroaminoto, Wahidin en Thamrin Voorafgaand aan de eerste zitting leidden Soekarno en Hatta persoonlijk de 50 journalisten uit binnen- en buitenland rond door het gebouw, om hun behalve de grote vergaderzaal ook de perskamer, het postkantoor, de politiepost, het restaurant en de kabinetszaal te tonen. Op 25 februari kwam het KNIP in zijn oude samenstelling bijeen om Soekarno's handelwijze te bespreken De leden van de kritische Masjoemi-partij ontbraken evenwel, in verband met een gelijktijdig partijcongres in Kediri Soekarno, gekleed in een wit kostuum met gouden knopen, opende de vergadenng met een rede van een halfuur, waarin hij zijn decreet van 29 december verdedigde en zoals steeds zijn betoog eindigde met een ferm 'Tetap Merdeka!' ('Voorgoed Vnj!' of'Standvastig voor de Vnjheid!'). Dit weerhield veel sprekers er de volgende dag echter niet van, felle kritiek te uiten op de eenhoofdige leiding die in de Republiek de facto dreigde te ontstaan Aan het einde van het daarop volgende debat over het inmiddels ingediende initiatiefvoorstel van het Werkcomité (dagelijks bestuur) van het KNIP tot intrekking van het decreet, nam vice-president Hatta het woord. De gewoonlijk rationele en weinig emotionele Hatta verraste vnend en vijand door de felheid waarmee hij Soekarno steunde; hij eindigde met het dreigement dat de president af zou treden indien het KNIP diens decreet met zou aanvaarden. Tekenend voor de centrale positie die Soekarno sinds eind 1945 had weten op te bouwen, sloeg de stemming in de xergadering daarop terstond om ten gunste van het gewraakte decreet, zodat op 27 februari het KNIP m nieuwe samenstelling bijeen kon komen.

BIJ alle problemen die de Republiek in het eerste jaar van haar bestaan ondervond bij haar streven naar daadwerkelijke onafliankelijkheid en de opbouw van een functioneel bestuursapparaat, had ze het geluk dat Nederland in dezelfde penode militair, pohtiek en financieel ook nog nauwelijks in staat was om zijn gezag over de westelijke Archipel te herstellen. Gedwongen door deze realiteit, zag men aan Nederlandse zijde - mede onder Britse pressie - later in het najaar van 1945 de noodzaak 111 tot herroeping van het aanvankelijke embargo op rechtstreekse onderhandelingen met Soekarno's Republiek. Op 10 februari 1946 presenteerde luitenant-gouverneur-generaal dr. HJ. van Mook een eerste voorstel tot opnchtmg van een federaal Indonesië, als deel van een Nederlands gemenebest in koninkrijksverband. Nadere contacten tussen Van Mook en Sjahrir leidden vervolgens op I april tot de al genoemde evacuatie-overeenkomst. Deze initiële concrete resultaten legden de basis voor verdere onderhandelingen in het nabij Chenbon gelegen bergoord Linggadjati, waar met bemiddeling en onder druk van de Britse speciale gezant Lord Killearn op 15 november 1946 een akkoord werd bereikt Du hield m hoofdli)nen in dat de Nederlandse regenng de facto het gezag van de Republiek m Java en Sumatra erkende en dat beide partijen verder zouden werken aan de totstandkoming van een soevereine, democratische, federale staat - de Verenigde Staten van Indonesië - die zou bestaan uit de Republiek Indonesië (Java en Sumatra), Borneo, de 'Grote Oost' en westelijk Nieuw-Guinea.

Vervolgens was het de beurt aan Sjahnr om de vergadering te overtuigen van de noodzaak tot aanvaarding van 'Linggadjati', zij het onder uitdrukkelijke verwerping van de latere Nederlandse amendementen op de basisovereenkomst, het zogeheten 'aangeklede Linggadjati'. Uiteindelijk werd de motie ter goedkeuring van het regenngsbeleid met 282 tegen 2 stemmen aangenomen; de Masjoemi- en PNI-afgevaardigden verlieten de zaal voor de stemming Met dit congres haalde Malang de voorpagina's van niet alleen de Indonesische en de Nederlandse kranten, maar kreeg de stad ook aandacht in de buitenlandse pers Voor de Republiek was de aanwezigheid van buitenlandse journalisten een mogelijkheid om te tonen dat zij meer was dan de ongeregelde groep extremisten waarvoor zij door sommige Nederlandse politici werd uitgemaakt en ook zonder inmenging van buiten heel wel in staat kon worden geacht tot adequate ordehandhaving en een goed functionerend civiel bestuur. De gasten van de regering werden met een speciale trein naar Malang vervoerd en ondergebracht in het luxueuze berghotel Selecta, waar ook de kabinetsleden verbleven en in de nabijheid waarvan president Soekarno zijn intrek had genomen in de bungalow Bima Shakti. Onder de ca 1000 deelnemers en andere direct of indirect betrokkenen waren zeven Nederlanders. Een van hen, de reeds genoemde journalist Jan Bouwer, werkte vooi de Niciiwsgicr, een aanvankelijk nog gestencilde krant uitgegeven m Batavia. Bouwer berichtte in zijn BinncnLuidsc Impressies dat de ontvangst der buitenlandse gasten 'allervoorkomendst' \\\K en dat 'niets werd nagelaten om het hen

65

(\ ci^'olg pag. 69)


In tegenwoordigheid van alle kopstukken van de R e publiek vond van 25 februari tot 5 maart 1947 in het Concordia-gebouw te Malang het vijfde congres van de voorlopige volksvertegenwoordiging (KNIP) plaats. Belangrijkste thema's waren de goedkeuring van het verdrag van Linggadjati en, daarmee verbonden, de dreigende verdeeldheid in het Republikeinse kamp tussen de gematigde fracties onder leiding van Soekarno en Hatta en de radicalere 'Benteng Repoeblik', aangevoerd door Tan Malaka De aankomst van de leiders op het station bracht een uitzinnig enthousiaste menigte op de been; vooral president Soekarno's aansluitende rondrit door de stad werd een ware triomftocht (boven en nudden) Onder laten aanhangers van Tan Malaka weten dat er geen meningsverschillen tussen 'Boeng Karno' en hun voorman bestaan, terwijl ook een delegatie van pro-Republikeinse Chinezen acte de presence geeft. De foto op pag. 67 bovenaan toont Soekarno's toespraak tijdens de eerste bijeenkomst op 25 februan. Daaronder enkele belangnjke deelnemers aan het congres, links de Indo-Europese Republikein Eduard F.E. Douwes Dekker (dr. Setiabudi) 111 gesprek met Taman Siswa-initiator Ki Hadjar Dewantoro, rechtsonder de fanatieke peinoedaleider Soetomo. De foto in het midden laat een Australische filmploeg zien tijdens een excursie naar de Farokafabnek; de politieke leiding moedigde zulke bezoeken aan, om aan de buitenwereld te tonen dat de toestand 111 de Republiek geheel onder controle was Foto's: H Nasuka/Alibari.


i


P.it,"- f5iS' en 6t) enkck bcLld^n vin de massimanitLStatics diL tijdens de congresdagen in het Malangse stadion plaatsvonden, met een mars van arbeidersorganisaties ter benadrukking van de eenheid onder de hidonesische revolutiomiren en parades van het TRIP (zwarte uniformen) en Republikeinse politietroepen (met KNIL-hoed) Foto's H Nasuka/Alibari


(vervolg v.ij) p.ig 6's) zo a,mgen,hun mogelijk te maken ' Het transport en de telegrafische verbindingen met Batavia, zaken die drie maanden eerder m Liiiggadjati nog aanleiding waren geweest tot klachten van de journalisten, bleken nu goed geregeld De auto's van de Indonesische ministers stonden af en toe ter beschikking van de pers, in Selecta was tot verbazing der verslaggevers zelfs een telexapparaat aanwezig en er werd geen censuur op de berichtgeving uitgeoefend In de Rexbioscoop aan de Aloon-Aloon werden m de pauzes tussen de vergadeiingen Indonesische joumaalfilms van de laatste anderhalfjaar getoond en de journalisten waren vrij met iedereen contact te zoeken en zich te begeven \\ aar ze %\ eiistcn met mbegnp van het Goentoerkamp Het was de eerste keer dat Nederlandse journalisten de Republiek bezochten Hun belangstelling gold behalve de politieke gebeurtenissen iii het geimprovisccide pailenientsgebouw vanzelfsprekend vooral wat men \an het leven iii stad en land kon waarnemen Bouwer wijdde er op <, maart een speciaal artikel aan, dat begon met de verzekering dat hij zich m zijn eentje zonder gevaar overal in Malang had kunnen bewegen en nergens negatieve reacties op het gebruik van de Nederlandse taal had ondervonden De stad zag er naar zijn zeggen schoon uit, de wegen verkeerden in behoorlijke staat van onderhoud en de verkeerslichten werkten Vanwege de nabijheid van het Soerabaja-front waren er veel militiiren m de stad en gold vanaf 22 00 uur een avondklok Malang hing vol met tientallen verschillende politieke affiches, vanerend van propaganda voor 'Lmggadjati' tot Aw.n tipoe moeshhjt Belmdj ('Pas op voor de listen der Hollanders') De huizen maakten merendeels wel een uitgewoonde indruk en de in de Japanse tijd weggebroken ijzeren hekken waren nog vrijwel nergens vervangen, maar overige oorlogsschade had de stad niet geleden Veel woningen waren gerequileerd door het leger en andere (para)militairc en politieke organisaties Het verkeer bestond uit enkele nieuwe, via Chenbon ingevoerde Austins, een paar jeeps en verder dokars en betjaks Op de buitenwegen waren tal van wegversperringen opgericht, waar alle voertuigen werden gecontroleerd

gen en waren de prijzen hoog Textiel was zeer schaars, de sigarettenhandel was net als m Batavia grotendeels 'zwart' en de enige importgoederen die de blokkade hadden weten te omzeilen, waren tandpasta, cosmetica en nylonkammen Het aantal hido-Europeanen dat de Indonesische nationaliteit had aangenomen - Warga Negara was geworden - bleek in Malang gei mg, althans m Nergelijkmg met het totaal van ca 8000 van zulke naturalisaties gedurende de jaren 194S-1948 in alle Republikeinse interneringskampen gezamenlijk Ze mochten zich net als de Chinezen en Arabieren vrij bewegen, maar in het algemeen gaven de leden van deze 'vreemde' bevolkingsgroepen er de voorkeur aan zich 'm.hir niec ,il te dikwijls op straat te begeven De sawa's in de omgeving werden intensief bebouwd en levensmiddelen waren dan ook m overvloed te koop, van honger was geen sprake De elektnciteitsvoorziemng en waterleiding functioneerden normaal De restaurants deden tijdens de congresperiode vanzelfsprekend goede zaken De Nederlandse journalisten dienden er wel op attent te zijn dat het aloude 'djongos' voor restaurant- of hcitelbediende met meer was toegestaan, voortaan gebruikte men 'boeng' Volgens Bouwer had de ober van Toko Oen enige moeite de oude gewoonte af te leren, op onbewaakte ogenblikken nep hij zijn ondergeschikten nog geregeld met 'Djongos'' Het verblijf 111 Republikeins Malang het met na, op de aanw ezige Nederlanders de gewenste indruk te maken Na afloop gaven ze een communiquĂŠ uit over hun ervanngen, waann werd benadrukt dat naar hun waarneming de nationale revolutie niet uitsluitend de zaak van een dunne bovenlaag w as, maar onder brede lagen van de bevolking leefde Verder werd gemeld dat het congres redelijk democratisch was verlopen en dat men onder de bevolking geen honger had geconstateerd De zeven journalisten, naast Bouwer onder anderen H M van Randwijk van Vnj NedeiLuui j G Cileichman van de Grote Provinciale Dagbladpers, de fotograaf C Oorthuys en Reuter-correspondent W F Schimmel, besloten hun verklaring met de intentie de door hen geconstateerde feiten en ervaringen te willen stellen 'tegeno\ er de onjuiste voorstelling van zaken, die van bepaalde zijden m Nederland wotdt gege\en ' Als tekenend voor de felheid van de emoties in die dagen mag wel heten, dat Gleichman op grond van deze stellmgname ontslag kreeg'

Als gevolg van de Nederlandse blokkade van de Republikeinse gebieden, zo constateeide Bouwer \ooits, was m de winkels am lu\c-aitikelcn weinig te krij69


H e t Nederlandse naspel Zoals reeds aangeduid, bestonden er zow el m Nederland als m de Republiek ernstige bedenkingen tegen de overeenkomst van Lmggadjati Generaal Soeclirinan bijvoorbeeld, de opperbevelhebber van de Indonesische strijdkrachten, pleitte m een radiorede in december 1946 - tegen het officiële regenngsstandpunt in - voor voortzetting van de strijd. Den Haag verklaarde weliswaar de overeenkomst te aanvaarden, maar ook uit Nederlandse militaire kring werden zeer kntische en zelfs openlijk afwijzende geluiden gehoord Dergelijke uiriatmgen deden de verhoudingen geen goed; al m de loop van januari 1947 volgden bovendien de eerste beschuldigingen over en weer van schendingen van het bestand. Nederlandse mariniers onder generaal-majoor M R de Bruyne gingen bij Soerabaja tot actie over om een eind te maken aan de voortdurende beschietingen waaraan ze bloot stonden en namen op 24 januari Krian in. Op 28 januari werd deze actie voltooid met de bezetting van de bruggen te Porong, bij Prambon, en bij de suikerfabriek Kremboeng Door deze Porong-actie, die de Nederlandse 'Soerabaja-sector' in één keer meer dan verdubbelde in omvang, kwam het TRI in Oost-Java in een netelige positie, doordat de hoofdverbinding tussen de Vide Divisie 'Brawidjaja" (Brawijaya) ten westen van het Ardjoenogebergte en de Vilde Divisie 'Soeropati' m Malang, namelijk de weg tussen Modjokerto en Bangil, nu onder Nederlands bereik lag. De hoofdmacht van de Vilde Divisie zag zich dan ook gedwongen, zich verder zuidwaarts terug te trekken op Malang, Lawang, Modjosari en Sanggrahan Met de acties was wel het belangrijke rijstbouwgebied ten zuiden van Soerabaja toegevoegd aan de Nederlandse enclave, maar zolang de sluizen van Mhnp bij Modjokerto, waarmee de imgatie van de streek werd geregeld en desgewenst het Poronggebied of zelfs de gehele Brantasdelta geïnundeerd of uitgedroogd kon worden, 111 Republikeinse handen bleven, was deze winst nog niet geconsohdeerd. Met de droge moesson en de ondertekening van 'Linggadjati' in het vooRiitzicht werd daarom in maart 1947 besloten, alsnog ook de sluizen te veroveren. Deze gezamenlijke actie van de manniers en delen van de X-Bngade van de landmacht, getooid met de codenaam 'Ideaal', werd ingezet op 17 maart en al daags nadien afgerond met de inname van het plaatselijke TRI-hoofdkwartier te Modjokerto. Ook nadat op 25 maart 1947 het akkoord van Lmggadjati na alle onenigheid over de verschillende interpretaties en Nederlandse 'aankledingen' ten slotte toch nog officieel was ondertekend, bleven er voortdurend conflicten tussen de Republiek en het Koninkrijk. De onderhandelingen om tot economische samenwerking te komen mislukten, voor Nederland was het instellen van een eigen buitenlandse vertegenwoordiging van de Republiek m Australië en andere landen onverteerbaar, de beoogde gemeenschappelijke gendarmerie kwam niet van de grond, en ook over de samenstelling van de interim-regermg kon men het niet eens worden Tegelijkertijd bleven voor Nederland de verhoopte economische voordelen van het akkoord uit, terwijl intussen de kosten van de militaire inzet in Indië tot een nauwelijks meer te dragen last opliepen Op 27 mei zond Nederland een 'ultimatieve nota', die door de Republiek op 8 juni met een even onbuigzame tegennota werd beantwoord Drie dagen later nep ZIJ ex-heiho's op om de onafliankelijkheid zonodig gewapenderhand te verdedigen. Voor Den Haag bood deze situatie 'geen verdere mogelijkheden tot onderhandelen'; ondanks enkele nieuwe concessies van Sjahrir, die inzag dat een gewapend conflict in het nadeel van de Republiek zou verlopen, kon later die maand dan ook geen overeenstemming meer bereikt worden over de praktische uitvoenng van het akkoord. Voor de Masjoemi, de FNI en de hnkervleugel van het Republikeinse parlement was Sjahrir daarbij definitief te ver gegaan, onder druk van deze parlementaire meerderheid bood hij op 27 juni zijn ontslag aan. Verder toegeven was van Indonesische kant nadien niet meer mogelijk, terwijl aan Nederlandse zijde de economische en politieke pressie tot militair ingrijpen snel groter werd. In de ochtend van 21 juli 1947 staken Nederlandse troepen de demarcatielijn rond hun 'sectoren' over en was de Eerste Politionele Actie een feit.

Operatie 'Product-Zuid' Deelnemers aan de actie in Oost-Java waren aan Nederlandse zijde de verschillende onderdelen van de te Soerabaja gelegerde A-Divisie, welke op dat tijdstip in hoofdzaak bestond uit de drie bataljons sterke Mariniersbrigade, uiterst modern en volledig bewapend en anderszins uitgerust met Amerikaans materieel, en de

X-Bngade, samengesteld uit een vijftal landmacht-infantenebataljons (drie OVW-, twee dienstplichtige zogenoemde bewakingsbataljons) met enige ondersteunende genie, cavalerie en artillerie en. van het KNIL, een eskadron vechtwagens en een afdeling veldartillerie De vorming van de Manniersbngade ging 111 aanleg tenig tot 17 mei 194?, toen door de Nederlandse regenng in Londen bij monde van minister van Marine J Th Furstner het besluit werd genomen tot oprichting van 'een Marine Regiment groot ongeveer 5000 man, bestemd om deel te nemen aan den stnjd tegen Japan', op eerder initiatiefvoorstel van de kolonel der mariniers M R de Bruyne en de kapitein der manniers E J baron Lewe van Aduard De uitvoenng van dit voornemen vond plaats in de Verenigde Staten, waar in het militaiie opleidingscentrum Camp Lejeune, North Carolina, vanaf oktober 1943 een steeds groeiend aantal beroepsmariniers van diverse rangen, personeel van Vloot en MLD, en uit bezet Nederland ontsnapte vrijwilligers op moderne, geheel Amerikaanse wijze werden opgeleid en uitgerust In de tweede helft van november 1945 vertrok een eerste, ca 2000 man sterk echelon van de inmiddels tot Manniersbngade gedoopte eenheid aan boord van het MS Noorciim uit de Amenkaanse haven Norfolk naar Nederlands-Indië, met eindbestemming Soerabaja Kort nadien volgde met MS Bloemfontein het andere deel van de brigade Bij aankomst in de Bataviase haven Tandjong Priok op 30 december kon van de Noordam echter slechts één bataljon daadwerkelijk debarkeren; de overige mariniers werden door de Britse autoriteiten doorgezonden naar Singapore en van daar in het achterland van Malakka ondergebracht op een rubberplantage. De opvarenden van de Bloemfontein ondergingen dne weken later dezelfde ervanng, ZIJ het dat dit schip met eens meer tot Batavia werd toegelaten, maar vanuit de laatste ankerplaats Tnncomalee op Ceylon door de Britten rechtstreeks naar Singapore werd gedirigeerd Na een gedwongen verblijf op de plantage van bijna twee maanden, volgde ten slotte op 1 maart 1946 m Singapore alsnog de inscheping op de Nieuw Amsterdam, van welk schip op 10 maart 3000 man op de rede van Soerabaja aan land gingen; een week later kwam ook het 'Bataviase' bataljon aan. In de navolgende weken nam de brigade, eind april nog versterkt met 800 manniers uit Nederland, samen met inmiddels eveneens gearriveerde onderdelen van de X-Bngade m fisen de 'sector Soerabaja' over van de 5th Indian Division, de Bnts-Indische divisie die m november 194s m de bloedige slag om Soerabaja de Indonesische strijdgroepen uit deze 'key area' had verdreven. Zoals reeds aangegeven, vonden nadien tot eind maart 1947 in gezamenlijke acties met de X-Brigade verscheidene uitbreidingen van de sector plaats. De X-Bngade werd in februari 1946 111 Malakka gevormd uit vooreerst drie ovw-bataljons, i-i RI (het Drentse bataljon of de 'Witte Rammen'), 2-5 Rl en 1-12 RI (het Groningse bataljon of de 'Partisanen'), onder bevel van de KNlL-overste (later kolonel) GJ van der Meulen Zoals de meeste t)VW-bataljons, waren deze LIB'S ('light infantry battalions' van maximaal 801 man, naar Bnts voorbeeld) in de loop van 1945 opgencht uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en nieuwe vnjwilligers. Van begin oktober 1945 tot eind januari 1946 volgde een basisopleiding, deels in Engeland, waar ook de laatste - nog vrij provisorische uitrusting en bewapening werd ontvangen Op 25 januari vertrokken de drie bataljons per Nieuw Amsterdam uit Southampton voor de oversteek naar de Oost. Net als de manniers en andere civw-ers voor hen, werden zij echter na aankomst op 19 februari 111 Singapore gedwongen voorlopig m Malakka te blijven, waar ze in een tentenkamp op een rubberplantage werden ondergebracht De tijd tot het uiteindelijke vertrek naar Java, op 23 maart, werd doorgebracht met verdere training onder leiding van Britse en KNII -instructeurs. Op 29 maart ging de X-Bngade aan wal in Soerabaja, waar ze onderdeel werd van de A-Divisie, onder commando van de commandant van de Manniersbngade, kolonel (later generaal-majoor) M R de Bruyne Het bataljon i-i RI vertrok nadien spoedig naar Medan en werd opgevolgd door 2-10 RI (de 'Lachende Tijgers' of'Tijgerkoppen') Nadien volgden als toevoeging aan de brigade tot de Eerste Politionele Actie nog 3-5 en 4-5 Rl (het 'Klaverbladbataljon'), het 4de Eskadron Vechtwagens en de 2de Afdeling Veldartillerie KNIL, en de 6de Genie Veldcompagnie Na de eerste actie werden de onderdelen van de X-Bngade vanzelfsprekend over het veroverde gebied in OostJava verspreid, terwijl bij de in 1948 volgende gedeeltelijke repatriëring van de oudste OVW-bataljons ook nieuwe eenheden werden toegevoegd, ondermeer delen van 2-12 en 2-15 Rl (de 'Blijvertjes'), twee compagnieën gemotoriseerde cavalerie Huzaren van Boreel en de nieuwe batterij Veldartillerie II \an het KNIL

70


vormt Vanwege de zware Indonesische versterkingen langs de weg naar het oosVoor Malang werd tijdens de Eerste Pohtionele Actie en de maanden nadien ten trokken de mariniers vervolgens eerst door naar Pandakan, zodat Bangil ook vooral het Groningse civw-bataljon 1-12 RI van belang Het was op 2 oktobei 1945 fonneel opgericht uit twee eerdere BS-eenheden uit Groningen en Winscho- vanuit het zuiden genaderd zou kunnen worden. Door de verspemngen en beschieüngen vorderde de colonne slechts langzaam, pas omstreeks 18 00 uur werd Pandaten en had als eerste legerplaats de Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren Na kan bezet en ter verdediging mgencht. Nabij deze plaats vielen enkele doden en indeling bij de A-Divisie m Soerabaja kreeg 1-12 Rl de bewaking van het noordgewonden, doordat een truck op een mijn hep, en daarna nog eens toen een amtrac westelijke deel van de stad opgedragen, met ondermeer het vliegveld en de het vuur opende op een vijandelijk voertuig, zonder te weten dat een aantal manhaven Tandjoeng Perak, de Chinese kamp en het zakenccntrum; m maart 1947 schappen van een andere compagnie zich in het schootsveld bevond. Gedurende nam het bataljon deel aan de grote gezamenlijke actie tegen Modjokerto. Als die nacht stonden de manniers enkele malen bloot aan hcht vijandelijk vuur embleem voerden de Groningers het hoofd van het 'Peerd van Ome Loeks' en werden daarom wel eens minder eerbiedig als de 'Paardekoppen' aangeduid, 111 Eveneens m de loop van 21 juli trokken onderdelen van de OVW-bataljons plaats van met de zelfgekozen bijnaam 'Partisanen' Eind juli 1947, kort voor het 1-12 en 2-s Rl en het dienstplichtige 3-5 Rl, vanuit hun uitgangsposities bij einde van de Eerste Politionele Actie, was het dit bataljon en een compagnie Modjosan naar het bergland van de Ardjoeno, om m het begin van de avond de mariniers aan wie de opdracht tot verovering van Malang ten deel viel. plaatsjes Trawas, Prigen en Patjet te bezetten De volgende ochtend om 8.00 uur werd Tretes bereikt, waar een aantal hotels bleek te zijn verwoest. De tegenstand Het verloop van de Eerste Politionele Actie in Oost-Java kende twee fronten Ten eerste werden vanuit Soerabaja door de manniers landingen uitgevoerd in de was genng; de Indonesische bezetting van deze sector, vil-39 RI, bleek reeds daags tevoren naar het zuiden teruggenomen om met door de Nederlandse opmars Oosthoek, bij Pasii Poctih en de Menengbaai, om het gebied van Banjoewangi, Djember en Loemadjang 111 bezit te knjgen Deze actie kreeg de codenamen 'Pro- afgesneden te worden. Via Malang week dit bataljon uit naar de omgeving van Loemadjang, waar het nadien tot januari 1948 een guerrillastrijd voerde. Slechts duct-Noord' en 'Product-Oost' Het tweede onderdeel van de operatieplannen enkele kleine afdelingen waren op de Ardjoeno achtergebleven om te pogen de werd aangeduid met 'Product-Zuid'. Het doel van deze actie was allereerst het Nederlandse opmars te vertragen Later die dag werd contact gemaakt met het bezetten van de driehoek Porong-Pasoeroean-Poerwosari, zodat via Bangil en mariniersbataljon te Pandakan, via welke plaats de compagnie van 1-12 RI rwee Pasoeroean een verbinding tot stand zou komen tussen Soerabaja en de Oosthoek dagen later terugkeerde naar de rest van het batalon in Sidoardjo, in afwachting Vervolgens wilde men doorstoten naar Lawang en, indien mogelijk, verder naar van verdere inzet Malang, de standplaats van de Vilde Divisie van het TNI. De TNI-troepen die door deze acties uit Pandakan en omgeving waren verdreHet TNI m het operatiegebied van 'Product-Zuid'was goed voorbereid op een ven, werden nabij Soekoredjo en Wonoredjo (Lawang) deels gehergroepeerd onNederlandse aanval Malang was immers na Djokjakarta op Java de belangrijkste der kapitein Singgih, teneinde de hier verwachte verdere opmars langs de weg stad van de Republiek en tevens de grootste garnizoensplaats van het TNI in naar Malang zoveel mogeli]k tegen te gaan. In de vroege ochtend van de 22ste Oost-Java; een opmars naar dit strategische doel lag geheel m de lijn der verjuli vertrok de K-compagirie van 3 Inbat Marbng uit Mlaten om via Glatik Bangil wachting. Bovendien bestond in de l-'orongdelta een effectieve Republikeinse te bezetten, terwijl de I-compagme naar het zuiden in de richting Poerwosari inlichtingenorganisatie onder leiding van de assistent-wedono van Sidoardjo, die optrok; de L-compagnie bleef voorlopig achter als bezetting m Pandakan. Beide reeds eind juni de eerste geruchten over de ophanden zijnde actie had kunnen marsdoelen werden nog dezelfde dag bereikt, ondanks dat bij gelegenheid heftidoorgeven. Daarop was overal rondom de Nederlandse enclave bij Soerabaja ge tegenstand werd ondervonden en bij Glatik een vernielde brug voor aanzienkoortsachtig begonnen met de aanleg van tankvallen en wegversperringen van lijke vertraging zorgde. rails en bomen, de laatste vaak voorzien van spnngladingen, en de ondermijning van bruggen en viaducten met behulp van Japanse vliegtuigbommen. Na een verkenning van Lawang kreeg m de avond van 22 juli de commandant van 3 Inbat Marbng, majoor H.P Arends, van de divisiecommandant toestemZoals vermeld was in Malang het hoofdkwartier van de Vll-de Divisie 'Soeroming om deze plaats te bezetten. In Lawang bevonden zich sterke stellingen, die pati' van het Indonesische leger gevestigd Daarnaast bevonden zich in het gebied deels nog door de Japanners waren aangelegd, overtuigd als ook zij waren van de nog geregelde troepen van de politie, de luchtmacht en de manne, die formeel strategische ligging op de pas tussen de Ardjoeno en de Bromo. De opmars van eveneens onder het gezag stonden van het kort tevoren gevomide TNI onder de daartoe aangewezen L-compagnie vorderde slechts langzaam vanwege de talbevel van generaal Soedirman In het gebied rond Malang waren verder, zoals elders, tal van gevechtstroepen actiet onder leiding van lokale aanvoerders die, al dan rijke mijnen, versperringen en geboobvtrapte tankvallen. De route werd verdemet onder de vlag van het TNI, vrijwel geheel zelfstandig opereerden Doordat het digd door een compagnie van VII-38 Rl onder majoor Moechlas Rowi, maar deze troepen vluchtten \nj snel uit hun stellingen langs de weg Poerwosan-Lawang. TNI noodgedwongen onder moeilijke omstandigheden was opgebouwd, waren orHeviger tegenstand ondervonden de mariniers van eenheden van het bataljon ganisatie en communicatie nog gebrekkig. Zoals later van Indonesische zijde wel is pohtietroepen P3 van de Mobiele Brigade Oost-Java. die zich m bunkers aan de toegegeven, was de Nederlandse inlichtingendienst NEFIS in deze penode soms beter op de hoogte van sterkte, opstelling en bewapening van de Indonesische troepen m rand van het stadje hadden verschanst. Uiteindelijk werden zij verdreven onder mzet van tankgeschut en zware mitrailleurs. bepaalde gebieden dan de eigen legerleiding. De situatie zou ten tijde van de politionele actie nog verwarder worden, toen gevluchte onderdelen her en der verspreid Vroeg 111 de ochtend \an 23 juli werd de commandopost van 3 Inbat Marbng laakten in de omgeving van Malang en Blitar van Pandakan overgebracht naar Poerwosan, terwijl de L-compagnie nu de feitelijke bezetting van Lawang overnam. In de stad bleken in veel huizen boobytraps Bij het TNI stond het Soerabaja-Zuid-front bekend onder de codenaam 'Ceram'. Het was verdeeld 111 de sectoren Tretes-Trawas, waar een bataljon van de Vilde Di- geplaatst en overal waren mijnen ingegraven. Daamiee was dus reeds op 23 juli visie (vil-39 RI, Repoeblik Indonesia) onder commando van majoor Soechifoedm het gehele Soerabaja-Zuid-front geliquideerd, onder overhaaste en deels gedesorganiseeerde terugtocht in zuidelijke nchting van de betrokken TNI-eenheden. Dewas gelegerd. Ten oosten daarvan lag de sector Ceram-B. waar alleen een compagnie van VII-38 RI lag, onder commando van kapitein Sjamsoel, die zijn commando- zelfde dag werd ook Pasoeroean bezet door de I-compagnie, waannee de verbinding tussen Soerabaja en de Oosthoek tot stand was gebracht en de eerste fase van post te Pandakan had gevestigd In deze sector was op 20 juli de aflossing van de operatie 'Product-Zuid' m slechts dne dagen leek voltooid. Vilde Divisie net begonnen met het vertrek van twee compagnieën, met als gevolg dat op de 21ste de vervangende compagnie ALRI (Angkatan Laoet Repoebhk IndoIn militair opzicht waren deze eerste fasen m de operaties in Oost-Java onbenesia, de Indonesische Manne) en twee compagnieën P3, de goed bewapende en twist een groot succes. Ten aanzien van de militaire en polineke resultaten op langetramde mobiele politie-gevechtsgroep, nog met geheel geïnstalleerd waren en gere termijn kon op dat tijdstip echter wemig met zekerheid worden gezegd. De daardoor minder weerstand konden bieden dan anders het geval was geweest. opmars was weliswaar vlot verlopen, maar het aantal vuurcontacten was beperkt gebleven en de Republikeinse troepen konden nergens worden ingesloten De Om 6.00 uur m de ochtend van de 21ste juli 1947 trok het 3de Infantenebatalgeregelde TNI-onderdelen hadden een confrontatie vermeden of waren op de jon der Manniers (3 Inbat Marbng), versterkt met een tankpeleton, 28 'amphibian tractors' (zogenoemde amtracs) en een genie-detachement, te voet over de demar- vlucht gejaagd en deels gedesorganiseerd; veel wapens en ander mateneel waren er echter niet buitgemaakt Bovendien hadden de Nederlandse troepen slechts een catielijn bij Porong m de nchting van Mlaten. Vanuit deze plaats loopt de hoofdhandvol krijgsgevangenen gemaakt, terwijl naar verhouding ook met veel doden weg via Pandakan zuidwaarts naar Lawang en Malang, terwijl naar het oosten de bij de tegenstander waren geteld. De verdreven Indonesische stnjdmachtonderdelen belangrijke kustweg naai Bangil en Pasoeroean de verbinding met de Oosthoek

71


zouden zich derhalve mogelijk kunnen hergroeperen en met ten minste een aanzienlijk deel van de vroegere sterkte aan het Malang-front worden ingezet. Daarnaast constateerde de legercommandant, luitenant-generaal S.H Spoor, al op 24 juli, dat operatie 'Product' de politieke en militaire leiders van de Repubhek allerminst had doen inbinden Van die zijde volgden juist oproepen aan de bevolking m de door de Nederlanders bezette gebieden tot voortgezette non-coöperatie, guernllastnjd en toepassing van de 'tactiek der verschroeide aarde'. Spoor zag m dat hierdoor de 'pacificatie' van het gewonnen temtonum zeer moeilijk kon worden en in elk geval veel troepen zou binden; van een adequate bestuurlijke en economische opbouw zou onder die omstandigheden niet veel kunnen komen. Hij was van mening dat het snelle aanvangssucces zo goed mogelijk moest worden uitgebuit door terstond door de stoten naar de Republikeinse hoofdstad Djokja om daar de politieke leiding in een keer uit te schakelen. Uiteindelijk bleken daarvoor evenwel in kort tijdsbestek met voldoende troepen vnjgemaakt te kunnen worden, mede doordat inmiddels ook besloten was tot een doorbraak naar Malang De tocht naar Djokja en Solo, het plan 'Rotterdam', werd noodgedwongen voor onbepaalde tijd uitgesteld

De doorstoot naar Malang Over de vraag of het verstandig was om Malang te bezetten, waren de meningen bij de legerleiding aanvankelijk verdeeld. De snelle opmars naar Lawang bracht De Bruyne er al op 23 juli toe aan de chef Generale Staf generaal-majoor D C. Buurman van Vreeden, een directe vervolgactie in die richting voor te stellen. Het TNI was hier immers geheel in beslag genomen door de terugtocht, zodat de Indonesiërs de weg nog niet hadden kunnen versperren Later kwam hij tot op zekere hoogte van deze suggestie terug, toen duidelijk werd dat het opruimen van verzetskernen in de Oosthoek veel mankracht zou vergen en de bezetting van Malang en ommelanden 'spoedig een bodemloos vat (zal) blijken te zijn In Batavia waren legercommandant Spoor en luitenant-gouverneur-generaal Van Mook intussen echter van mening dat de bezetting prioriteit diende te hebben boven een zuivering van overig Oost-Java, omdat was geconstateerd dat m de stad en het omnngende ondernemingsgebied ernstige verwoestingen plaatsvonden Een luchtverkennmg door de MLD op 34 juli wees omvangnjke branden uit op Rampal en m de Oranjebuurt, terwijl in het zuidelijke deel van de stad ondermeer de Faroka-fabnek al in vlammen was opgegaan. Op 26 juk kreeg De Bruyne daarom alsnog opdracht Malang zo snel mogelijk in handen te krijgen. Door de noodzakelijke voorbereidingen kon deze actie evenwel pas enkele dagen later daadwerkelijk van start gaan. Er moest m die korte periode een gecombineerde stnjdmacht gevormd worden van landmacht en mariniers, onder algemeen operationeel bevel van de commandant X-Brigade, kolonel G.J van der Meulen. Deze bestond aan mannierskant weer uit de L-compagnie 3 Inbat Marbng onder de iste luitenant H.R F. Grijzen, versterkt met ondermeer een tanksectie, twee secties amtracs en een batterij artillene. De landmacht nam deel met het bataljon 1-12 RI onder overste B.H. Emé, eveneens versterkt met tanks, voertuigen en, van het KNIL, genie en artillerie. Het Groningse bataljon werd in twee colonnes verdeeld, waarvan die onder majoor J.W. Ebben direct aan de opmars zou deelnemen, de andere, onder majoor H.E Greutink, in eerste instantie als reserve in Lawang zou achterblijven Op 28 juh voerde de MLD een voorbereidende luchtverkennmg boven Malang uit, met speciale aandacht voor de strategische punten m de wegverbindingen als de driesprong van Kajoetangan, Tjelaket en Oro-Oro Dowo en, m Blimbmg, de kruising van de hoofdweg met de afslag naar Toempang. Het vhegveld Singosan was al in een eerder stadium bezocht door Fairey Firefly Mk-I-jagers van het 860 Squadron MLD, waarbij negen vliegtuigen van de AORI (Angkatan Oedara Repoeblik Indonesia, de Luchtmacht van de Republiek Indonesië) en een der grote hangars in brand werden geschoten Het gemotoriseerde verkeer op de wegen in de Republiek werd eveneens voortdurend vanuit de lucht beschoten Te zelfder tijd voerden mariniers vanuit Lawang zuidwaarts al verkenningen uit langs de hoofdweg in de richting Malang. Op 26 juli werd een patrouille naar Singosari gestuurd, waar volgens berichten 2000 Chinezen opgesloten zouden zijn. Uiteindelijk troffen de mariniers 514 door de bevolking in hun huizen opgesloten Chinezen aan, die naar Lawang werden geëvacueerd. Een dag later reed een andere patrouille te ver door op de weg naar Singosari en belandde m een hinderlaag, waarbij vijf gewonden vielen

Vanuit zijn geïmproviseerde hoofdkwartier m Dampit trachtte intussen de commandant van de Indonesische vilde Divisie, generaal-majoor Imam Soedjadi, ten noorden \an Malang een samenhangende verdediging te organiseren Een der problemen daarbij was, dat de bezetting van Lawang bij de inname van deze stad op 22 juli deels gedesorganiseerd op de vlucht was geslagen naar het gebied ten zuiden van Malang. De verdediging van de noordwestelijke Batoe-sector was toegewezen aan twee compagnieën VII-31S RI onder majoor Abdoel Manan, zijn operatiegebied werd nu uitgebreid met de weg Lawang-Malang, terwijl tevens een Nederlandse opmars vanuit het noorden door de pas van Soember Brantas naar Batoe moest worden voorkomen Verder lag ten zuidwesten van Singosari de uit Lawang afkomstige compagnie van vii-38 RI, samen met een compagnie mobiele pohtietroepen en een compagnie ALRI; de totale sterkte aan Indonesische kant bedroeg hier ca ioo man. De noordoostflank van de verdediging werd gevormd door samengevoegde onderdelen van verschillende hulpstnjdcorpsen, zoals de Hizboellah, Pesmdo, en een compagnie AORl (luchtinachttrocpen), tezamen ongeveer 600 man sterk. De staf van de Vilde Divisie was tussen 22 en 28 juli uit Malang verplaatst naar Kepandjen en later naar Dampit Te Malang bleef alleen de gevechtsstaf onder luitenant-kolonel Bambang Soepeno achter, maar deze trok zich op 28 of 29 juli eveneens terug, eerst naar Wagir en in een later stadium verder naar het zuidwesten Op dat tijdstip resteerden in de stad naast een genie-detachement nog slechts enkele kleinere gevechtseenheden, waarvan die van de Mobiele Brigade l-'3 als best bewapend en getramd gold, het TRIP (Tentara Repoeblik Indonesia Peladjar, 'Scholierenstrijdkorps van de Republiek Indonesië') echter als het meest fanatiek. Malang was na veel discussie tot open stad verklaard en er zou dus binnen de stad met op grote schaal tegenstand worden geboden Wel zouden alle grote gebouwen die voor de Nederlanders van belang konden zijn, worden vernield Een halfjaar eerder al was de door de Japanners gebruikte landmgsstnp ten oosten van Rampal onbruikbaar gemaakt voor vijandelijke \liegtuigen, door dwars over de baan greppels te graven Kort na zonsopgang begon ten slotte op woensdag 30juli \anuit Lawang, waar overigens m de nacht nog een aanval door een ca 150 man sterke Indonesische strijdgroep had plaatsgevonden, onder de codenaam 'Geurt-Jan' de definitieve opmars naar Malang. Actieve weerstand werd aanvankelijk weinig ondervonden, maar de talloze versperringen veroorzaakten veel vertraging. Bij Ardimoeljo was een brug opgeblazen, zodat de kak, die in de droge moesson weinig water bevatte, door een bulldozer moest worden dichtgeschoven. Een tweetal kilometers voor Singosari ontplofte een trekmijn, die m de gezamenlijke spits van landmacht en mariniers vier doden kostte, drie man van het piomerspcloton van i12 RI en een genist. Omstreeks 10.30 uur bereikte de voorhoede van de colonne Singosari, waar enkele korte schermutselingen volgden Veel gebouwen in Singosari bleken te zijn verwoest, waardoor het plaatsje een desolate indruk maakte. Op wat eens de mooiste vliegbasis van Java heette, restten van hangars, woningen en andere gebouwen slechts ruïnes, zoals m de volgende dagen zou blijken; zelfs de watertoren was vernield. Rijstboeren uit de omtrek hadden op een deel van het terrein al sawa's aangelegd. Vanuit Singosari had men nog maar 12 km naar Malang, maar verder dan Bhmbing zou de aanvalsgroep van de x-Brigade die eerste marsdag met komen. De bedoehng was dat de mariniers over de hoofdweg zouden voortgaan, terwijl de colonne van 1-12 Rl via een oostelijke omweg Malang vanuit het zuidoosten zouden naderen. Eenmaal ter plaatse moest van dit laatste echter worden algezien, omdat de bruggen te smal bleken voor de voertuigen. Uiteindelijk werd besloten dat twee compagnieën onder bevel van majoor Ebben ter weerszijden van de hoofdweg over sawadijkjes te voet naar Bhmbing zouden gaan, omdat een opgeblazen brug voor Mendoroko al direct voor meer vertraging zorgde Omstreeks 14.00 uur vertrok 1-12 RI verder naar het zuiden, een uur later langs de hoofdweg gevolgd door de mariniers. BIJ Ardjosari kwamen de landmachttroepen rond 15.30 uur ondei he\ig mitrailleurvuur te liggen, waardoor een dode en drie gewonden \ielen Door deze tegenstand en het moeilijke sawaterrein bereikte de voorhoede pas laat in de middag Bhmbing, dat na vrij hevige gevechten werd ingenomen Om ca. 18.00 uur trokken ook de manniers binnen, waarna op de pasar een gezamenlijk bivak werd opgeslagen Chinese vluchtelingen zochten onderdak in enkele gebouwen in de nabijheid, bmnen de ring van mitrailleurposten die op strategische plaatsen waien uitgezet Later, m de nacht, werd Bhmbing hevig beschoten door moitieien en

72


Tijdens de Eerste Politionele Actie trekken op so juli 1947 Nederlandse militairen van de x-Brigade te voet door Singosan, C5p weg naar Malang Veel huizen van Chinese bewoners waren verwoest Vier dagen eerder waren hier tijdens een bliksemactie door een niarinierscenheid meer dan SOO Chinezen ontzet uit hun benarde situatie en via Lawang naar Soerabaja in veiligheid gebracht Foto SMG

mitraillcuis maar er vielen geen slachtotters De hemel boven Malang was roodgekleurd door grote branden O m 18 25 uur ving de inlichtingendienst ccn tclctoongesprek op, waarin de te Malang achtergebleven genie van de Vilde Divisie de opdracht kreeg de stadsbruggen over de Kali Brantas op te blazen Teneinde dit te verhinderen, werd de omgeving van deze bruggen door de artillerie vanuit Singosan de hele nacht door onder vuur genomen, terwijl ze na zonsopgang vanuit de lucht permanent bewaakt werden Dezelfde nacht had de genie op de weg van Lawang naar Blimbing een aantal bruggen geslagen, zodat intussen ook de tanksecties van de mariniers en de rest van 1-12 Rl zich bij de troepen hadden kunnen voegen O m (S 00 uur m de ochtend van ^ i juli zette de X-Brigade zich m beweging voor de laatste etappe in de opmars R u i m voor 10 00 uur was de noordrand van Malang al bereikt, waar de manniers vanuit de gevangenis te Lowokwaroe hevig werden beschoten Terwijl de Sherman-tanks deze tegenstand braken, trokken de intanteristen van 1-12 Rl verder de stad m O m 9 ss uur bezette de colonne van n n j o o r Ebben de Brantasbrug bij Tjelaket, die inderdaad ondermijnd bleek, maai door de IndonesiĂŤrs met goed kon worden opgeblazen en derhalve slechts enkele gaten vertoonde Een kwartier later had de L-compagnie van de manniers reeds het station in handen en om 10 5 s uur voltooide de nagekomen colonne van majoor Greutmk de bezetting van het centrum van Malang bij de Heilig Haitkerk op Kajoetangan, en werd een commandopost van 1-12 Rl ingericht m de gespaard gebleven 'kolonelswoning' aan het Coenplem

Imgen aangencht De volgende dag rukte de compagnie \ia Soembei Brantas verder op naar het noordwesten, waarbij onderweg wel alle Europese huizen verbrand werden aangetroffen Omstreeks het middaguur werd te Djoenggoe contact gemaakt met een patrouille van v ^ Ri die \anuit Pitjct iichtmg Batoe was getrokken Daarna volgden voor de mariniers twee dagen van patrouilles in de o m g e ving van Batoe, waaruit duidelijk werd dat buiten het stadje eveneens nogal wat schade was aangencht, ondermeer aan het hotel en het zwembad van Selecta O p 4 augustus, de laatste dag van de Eerste Politionele Actie, nam de landmacht Batoe over en werd de manmerscompagnie overgebracht naar het gebied ten zuiden van Malang Daar werd na een kort gevecht bij Kebonagoeng kort voor het middaguur Pakisadji bereikt Het bestand dat onder druk van de Veiligheidsraad in de nacht van 4 op 5 augustus van kracht werd, resulteerde in de westelijke sector van de regio derhalve in een demarcatiehjn van deze plaats in noordwestelijke richting naar Batoe, en aan de zuid- en oostzijde via een punt juist boven Boeloelawang over de voethellmgen van de Smeroe naar Toempang Binnen deze bestandslijn, later bekend als de Van Mooklijn, was het overigens aanvankelijk nog niet overal veilig voor de Nederlandse troepen Z o werd de a invoer naar Pakisadji ernstig bemoeilijkt door geregelde beschietingen en mijnen, op I o uigustus reed hier een jeep op een mijn, waarbij een mannier zwaar gewond werd Het vermoeden bestond dat de mijnen aangevoerd werden via de kampong Soetodjajan, waarop compagniescommandant Grijzen besloot de volgende dag de kampong te omsingelen en het dichtst bij de weg gelegen deel plat te branden Drie mariniers weigerden echtei aan deze represaiUe-actie mee te doen omdat het niet bewezen was dat de kampongbewoners zelt de mijnen hadden gelegd De drie mannen werden gearresteerd en door de krijgsraad veroordeeld tot straften vanerend van anderhalf tot driejaar Pas eenjaar later, in september 1948. werd deze aftaire door dominee J J Buskes ]r m het weekblad Tijd en TJAL m het openbaar aan de orde gesteld Na vragen 111 de Tweede Kamer volgde uiteindelijk emd april 1949 gratie voor de drie

Er werd echter veel hinder ondervonden van sluipschutters en bij het kampement op Rampal en in de omgeving van de renbaan bij de Idjenboulevaid moesten aansluitend nog langdurig straatgevechten geleverd worden met groepen van het TRIP en de Mobiele Biigade, voor de Nederlandse troepen ook daar de toestand geheel meester waren De verdere zuivenng van de centrale stadsdelen rond de Aloon-Aloon en o m g e \ i n g kostte 1-12 Rl de gehele volgende dag Verdei zuidelijk bleek langs de noordgrens van Kotalama door de terugtrekkende Indonesische strijdgroepen een nieuwe weerstandshjn gevormd te zijn, waaruit deze pas op 3 augustus geheel verdreven waren Bij de uiteindelijke bezetting van Kotalama op dic dag werd een twintigtal vermoorde Chinese burgers gevonden, van wie de lijken deels waren verbrand en, m een aantal gevallen nadien haastig begraven in de nabijheid van hun gerampokte huizen

De ueiicliiocidc aaide fan Malaiig

Terwijl op 31 juli de bezetting van Malang nog in volle gang was, begon de L-compagme van de mariniers omstreeks 14 00 uur reeds aan de opmars naar Batoe Vanwege de vele versperringen kon het bergplaatsje pas tegen 22 00 uur bezet worden, maar 111 tegenstelling tot M il ing bleken hiei slechts weinig \ c n i i c -

73

De voornaamste redenen voor de doorstoot naar Malang. ondanks de militaire bezwaren, waren ingegeven door de berichten over vernielingen m de stad na de inname van Lawang Van TNl-zijde was verwacht dat de Nederlandse troepen diiect verder zouden oprukken naar het zuiden, op grond waarvan al op 24 juli begonnen was met vernielingen aan strategische gebouwen en installaties In de loop van cIc volgende digen toen de Indonesische burgerlijke en militaiie m s t m -


ties zich uit de stad begonnen terug te trekken, kwam het onder de gegeven omstandigheden spoedig tot een ongeregelde rampokpartij, waarbij voornamelijk huizen, winkels en andere bezittingen van Chinezen en Europeanen het moesten ontgelden. Dit optreden was mede aangemoedigd door de opperbevelhebber van het Republikeinse leger, generaal Soedirman, die tijdens een persconferentie in Djokja aankondigde dat allen die naUeten de tactiek der verschroeide aarde (taktik boemi hangoes) naar vermogen toe te passen, als verraders voor de krijgsraad zouden worden gedaagd. Soedirman was een 'hardliner' bij uitstek, die ook fel gekant was geweest tegen de overeenkomst van Linggadjati. De correspondent van het Djokjase ochtendblad Niision,}! meldde op 3 i juli, dat in Malang de boemi hangoes-tactiek op grote schaal werd toegepast, sinds de Nederlandse troepen daags tevoren Singosari gepasseerd waren. Het gedenkboek van 1954, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de gemeente Malang en het eerste dat onder hidonesisch bestuur werd uitgegeven, vermeldt - wellicht met enige overdrijving - dat in die dagen ca. 1000 gebouwen werden vernield, deels door brandstichting, ten dele ook door ze op te blazen met behulp van Japanse vliegtuigbommen. Volgens een medewerker van het Bataviasche dagblad De Nieuwsgier hadden bevolking, bestuur en politie van Malang zich bepaald niet zonder verzet neergelegd bij de beoogde vernieling van hun stad, maar had men uiteindelijk weinig kunnen uitrichten toen het leger en leden van diverse strijdgroepen, met name de Hizboellah en de Kl!.is, hun acties mzetten. Toen de MLD op de 30 juli, de eerste dag van de opmars, Malang vanuit de lucht verkende, bleek de stad op tal van plaatsen in brand te staan. Geheel of gedeeltelijk vernield leken bij deze eerste indruk ondermeer het gemeentehuis en de H端s aan het Coenplem, de gebouwen van de landraad in de Wilhelminastraat, wonmgen en kazernes op Rampal, de Christelijke Muloschool aan de Smeroestraat, verschillende gebouwen op het stationscmplacement, de Farokafabriek en tal van woonhuizen en winkels. Bij de aankomst van de Nederlandse troepen daags nadien bood Malang alom een troosteloze aanblik van geblakerde ru誰nes, hier en daar nog opgesierd met tekeningen van vrijheidsstrijders en revolutionaire slogans. De stad leek aanvankelijk geheel uitgestorven; een deel van de bevolking was niet het leger en de strijdgroepen weggetrokken, de anderen hielden zich tijdens de vuurgevechten angstvallig schuil. Tegen de middag verzamelden zich echter al de eerste nieuwsgierigen langs de straten om de binnentrekkende eenheden gade te slaan. Eenmaal ter plaatse, werd snel duidelijk dat de vernielingen nog veel omvangrijker waren dan uit de luchtverkenning was vermoed. Op Tjelaket stond de school der Zusters Ursulinen in lichterlaaie, terwijl m het onbeschadigde klooster onder de hoede van de zusters en de Malangse pastoors een groot aantal kinderen werd aangetroffen. Kajoetangan bleek aan de westzijde, vanaf het telefoonkantoor


hitocht in Malaiig Linksboven en -midd m op pag 74 trekken inanniers en KLLrs in de ochtend van 31 juli 1947 via Kajoctangan op naar het centrum van Malang Daaronder het gemeentehuis aan het Coenpleiii, zoals het bij binnenkomst van de Nederlandse troepen op dic dag werd aangetrciftcn, boven de ingang prijkte de leuze ü i i r liberty is [IK LC\ to peace ;;) Indonesia De foto bovenaan pag 75 laat zien hoc mariniers 111 jeeps, voorafgegaan door een amtrac, door het ogenschijnlijk totaal verlaten centrum van Malang richting AloonAloon rijden Daaronder twee beelden van de gruwelijke moordpartij, kort voor de intocht van de Nederlandse troepen, op een twintigtal Chinese Malingers, van wie de deels verbrande lichamen werden ontdekt tijdens de aansluitende zuivering van het zuidelijke stadsdeel Foto's IMH 4 \ , SMC. 2 \

III iiiiii "ir •J

via het grote gebouw van Onderling Belang tot aan de bioscoop R o x y , vrijwel geheel uitgebrand of ernstig beschadigd door plundering Aan de noordkant van de Aloon-Aloon hadden de gebouwen van de Nederlandsch-lndische Escompto Maatschappij en D e Javasche Bank, evenals de markante sociëteit Concordia, de tune niet doorstaan, aan de zuidelijke zijde van het stadsplein waren het Palace Hotel, de R e \ - b i o s c o o p , de residentswoning en het bestuurskantoor m ruines veranderd Elders gold hetzelfde voor ondermeer een deel van Hotel Splendid, de Gemeentelijke Ambachtsschool en de 'Demposchool', terwijl door de hele stad particuhere woonhuizen waren vermeld, in het bijzonder echter m de Bergen- en G G -buurten Ver in het westen wezen zware rookwolken op branden m Selecta en andere bergoorden, de zuidelijke hemel werd verduisterd door de rookkolom boven het BI'M-terrein

Pciaficattc en verzet Het eerste halfjaar na de politionele actie betekende voor de stad Malang in het algemeen een relatief rustige periode, waarin onder het nieuwe bestuur, geleid door de resident A J van Wilgenburg en enkele andere meegekomen B B -ambtenaien, op tal \an terreinen een begin werd gemaakt met de noodzakelijke wederopbouw In letterlijke zin had een en ander tot resultaat, dat binnen enkele maanden de verwoeste en beschadigde gebouwen merendeels vervangen of hersteld waren en de overheidsinstellingen, nutsbedrijven en welzijnsinstellingen als vanouds functioneerden, terwijl ook het bedrijfsleven zich begon te herstellen Voor de troepen werd een voetbalcompetitie ingesteld en de dienst welzijnszorg opende m het niet verwoeste deel van Hotel Splendid en later m Hotel Mabes een cantine, de Wilhelmina Club, die vanwege zijn gematigde prijzen - elders in de stad bleef het leven in de eerste tijd opmerkelijk duur - spoedig zeer populair was Het zendmgsziekenhuis op Soekoen werd ingericht tot militair hospitaal, waarmee Malang voor het eerst sinds jaren weer de beschikking kreeg over volwaardige voorzieningen op medisch gebied O n d e r Republikeins bestuur hadden het Algemeen Ziekenhuis op Tjelaket en de ovenge klinieken, mede als gevolg van de Nederlandse blokkade, toenemend te kampen gehad met tekorten aan medicijnen en instrumenten Van breed georganiseerd \eizet onder de Malangse bc\olking tegen het Ncdcilandse be\Mnd was geen sprake, anderzijds bestond echter ook geen algemene bereidheid tot samenwerking de harde Nederlandse nota van 27 mei 1947 had de Indonesische politieke partijen dichter tot elkaar gebracht Als uitdrukking daarvan had nog op zondag <Sjuni enkele weken voor de Eerste Politionele Actie (vci \ olij; pj!X 79)

I

WÊ^^^


Bocini Hmgocs in Mil mg De verwoestingen in het kader \an de taktick clcr vcischroeide aarde' waren al een week voor de Ncdcilancise opmars naar de stad begon nen, zoals verkenningen door de MLD op 24 juli uitwezen De hier gereproduceerde luchtfoto's van die datum tonen respectievelijk beginnende branden op Ranipal de brindcndc Faroka-fabriek en een grote brand in de Oranjcbuurt, waarschijnlijk het Landraacigcbouw, oostelijk van het toen nog onbeschadigde Ursuhncnklooster op Tjelaket (vooraan) Bovenaan pag 76 wordt de residentswoning lan de AloonAloon door een vuurzee verwoest Linksboven op pag 77 het zwaar beschadigde tcletoonkantoor aan Kijoctangm rechts van bo\en naar beneden de vernielde gebouwen van de sociĂŤteit Concordia, clc Nederlancisch-Indisclie Esconipto Maatschappij en Dejavasche Bank Foto's H Nasuka/Alibari Museum Bronbeek ^\ Studio Maling 4 \


Boven: een rij totaal verwoeste huizen aan (vermoedelijk) de Bromostraat of de Badhuisweg. Linksmidden en -onder. Twee van de verwoeste scholen in Malang, respectievelijk de 'Demposchool' en het complex van de gouvcrnenientsscholen aan het Coenplein. Rechcsonder. een indruk van de ravage op het vliegveld Singosari, met vooraan wrakken van Japanse vliegtuigen. Foto's: Studio Malang jx; A.J. van Veen.


Bovtu en midden de verwoestingen aan het klooster en internaat van de Zusters Ursuhncn, bij de latere herbouw is de verdieping op de zijvleugels weggelaten Onder Het verbrande bcstuurskantoor op de hoek van de Aloon-Aloon en de Pandhuisstraat Foto's J H vin Lint-de Weerd 2 \ , Studio Malanir

(\ Cl \ olg \ <Âť! p.tg 7 â&#x20AC;˘) J op de Aloon-Aloon onder leiding \ a n luitenant-kolonel Soedarsono een massademonstratie plaatsgevonden, waarbij de commandant van de Vilde Duisie, Imam Socdjadi, had opgeroepen tot massaal verzet van leger, politie, beambten en b o e ren in geval van een Nederlandse invasie Zelfs was nadien overwogen om, naar het voorbeeld van Bandoeng in maart 1946, de Indonesische bevolking van Malang massaal te e\ acueren, maar uiteindelijk kwam het op dit punt niet tot consistente ictie Tijdens de gevechten trokken inderdaad velen naar de kampongs en desa's m de onmiddellijke omgeving om evenwel na enkele dagen weer naar de stad terug te keren en te pogen het normale le\cii op te vatten Voorafgaand aan de Nederlandse intocht vvaien de hogere ambtenaren van de div erse Republikeinse bestuursinstellingen vanzelfsprekend naar elders uitgeweken Het provinciebestuur van Oost-Java, dat ten tijde van de slag om Soeiabaja m het najaar van 1945 was verplaatst naar Malang, had zich nu m Blitar gevestigd terwijl burgemeester M Sardjono met zijn college aanvankelijk naar het zuidelijker gelegen Bantoer verhuisde en later naar Wonokerto om ten slotte het eind van het koloniale bewind af te wachten 111 Gondanglegi De lagere ambtenaren waren echtci 111 meerderheid achtergebleven ot naderhand teniggckeerd en kwamen nu veelal m Nederl mdse dienst, met alle los aliteitsproblemen vandien De nieuw aangestelde regent (en waarnemend resident) Soejadi bleek daarbij al snel niet berekend voor zijn taak hi] werd beoordeeld als goedwillend maar zwak, hetgeen waarschijnlijk betekende dat hij weinig gezag genoot onder de bevolking Emd september 1947 werd hij 'wegens ziekte' vervangen door 'de veel flinkere' Moestedjo Verder wees de ambtenarij van het regentschapskantoor zich door consistent li]dcli]k verzet uit als een broeinest van Repubhkeins activisme, volgens een voortgangsrapport van de leiding van 1-12 RI over de situatie m Malang kwamen op andeie bureaus 'de .imbccnaren voornamelijk om de presenoc/ysr re tekenen met het oog op het salans ' O p den duur zag het Nederlandse bestuur zich gedwongen een deel van het ambtelijke personeel te vervangen en de fanatiekste Republikeinen onder hen 'over de lijn' te zetten O m de tekorten aan personeel op te vangen, moesten herhaaldelijk militairen bijspnngen bij de uitvoenng van het bestuurswerk In oktober 1948 kieeg Malang weer een burgemeester, M Soehari Hadinoto, en werd ook een gemeenteraad geĂŻnstalleerd Andere haarden van weerstand bestonden aanvankelijk bij het personeel van het Algemeen Ziekenhuis op Tjelaket (het vroegere Militair Hospitaal) en het ziekenhuis op Soekoeii en ondei studenten en scholieren De laatsten. 111 het ge-

79


Op zondag 2 oktober 1947, twee jaar na de oprichting van het bataljon 1-12 Rl te Zuidlaren, werd op de Aloon-Aloon door de commandant A-Divisie, generaalmajoor M R de Bruvne, een monument onthuld voor de militairen van 1-12 Rl, VSRl, 4-S Rl, KNIL en Manniersbngade, die tijdens de opmars naar Malang en de aansluitende zuivenngsacties 111 de ommelanden waren gesneuveld Na de soevereiniteitsoverdracht IS de vijfzijdige gedenkzuil op last van het hidonesische stadsbestuur verwijderd Op pag 81 is in de linker foto het wrak van een Japanse tweemotonge bommenwerpcr te zien, dat door de binnentrekkende Nederlandse troepen werd aangetroffen in het plantsoen voor de 'Dcmposchool' (nog net zichtbaar op de achtergrond) De rechter foto toont de afmars van ca 8>o TNi-nulitairen uit Nederlands gebied over de Status Quo-lijn (aangegeven door het bordje links), die 111 het kader van de Renville-overeenkomst op 2S apnl 1948 bij Pakisadji aan de Republikeinse autoriteiten werden overgedragen, onder toezicht van leden van de Commissie van Goede Diensten Foto's AJ van Veen

rnkJ^L wÊÉ^y^^^ÉMr*

S^^^^^^^^^H

T-:^™

flfli |9Pr

'IDSH^HMB^^^IH^^^^^^^^L.

^^^^i3ra •pn:wilTl

^^^^^^^^^^^^^^^^H

heim verenigd m het T R I P , v o r m d e n spionagegroepen, trachtten gestencild nieuws uit te geven en ageerden (de Nederlandse bron spreekt van intimidatieacties) tegen de voor het Nederlands bestuur werkende ambtenaren, die daarmee tussen rwee vuren kwamen enerzijds werden zij bij voortdunng gewantrouwd door de Nederlanders, anderzijds golden zij nu voor de nationalisten als 'samenwerkers' Met de consolidatie van het Nederlandse gezag in de verdere loop van 1947 nam de invloed van deze groepen echter geleidelijk aan af; pas later in 1948 kregen de Republikeinse activisten hernieuwd greep op het openbare leven in Malang.

Was al met al de toestand binnen de stadsgrenzen na augustus 1947 naar verhouding snel onder controle, buiten Malang bleef het nadien nog vrij lang o n veilig D e verdreven INI-onderdelen en de strijdgroepen hadden zich zonder grote verhezen aan mensen en materiaal kunnen terugtrekken naar daartoe reeds voorbereide c OG-gebieden (Commanding Otficei Cuerrilla) m de wijde omtrek. Ten westen van Malang werd COG-i bezet door eenheden van vil-38 R l , met als hoofdkwartier de desa Madoeardjo, westelijk van de weg Malang-Batoe In CCX,-II, met de resterende troepen en de commandopost van VII-vS R l 111 Toeren, bleven ook luchtmachttroepen (AORI) en marine-onderdelen van de ALRI het gebied ten oosten van de weg Lawang-Malang-Kepandjen onveilig maken, tevens werden van hieruit geregeld aanvallen ondernomen op deze belangnjke konvooiweg Aan het eind van 1947 werden de r o c ' s opgeheven en de betrokken eenheden, met een aantal van de los opererende strijdgroepen, opgenomen m de gereorganiseerde xillde Brigade van het TNI

Aan de andere kant waren er ook bevolkingsgroepen die de terugkeer van het Nederlandse gezag in meerderheid openlijk apprecieerden De Menadonezcn en Ambonezen op Rampal hadden zich m de Republikeinse tijd als e\-KNlL-militairen deels aangesloten bij de KRIS en het TRI, maar erg hartelijk was de verhouding met de andere nationalisten in het algemeen met Velen toonden zich snel weer loyaal aan het Nederlandse bestuur, zelfs al tijdens de dagen voorafgaand aan de herovering van Malang, toen ex-KNIL-mihtairen de brandstichtingen 111 de Rampal-wijk op veel plaatsen wisten te verhinderen O o k bij de Chinese b e volkingsgroep, overigens al in de vooroorlogse decennia overwegend Europees georiënteerd, was op grond van de recente rampok- en moordpartijen in het algemeen weinig liefde verloren aan de Republikeinse zaak Enkele honderden Chinezen werden ten tijde van de mvasie vastgehouden in de Chinese kliniek op Kotalama; tientallen anderen bleken te zijn vermoord toen 1-12 li.1 de zuidelijke stadsdelen zuiverde

Van Nederlandse kant vond aansluitend aan de politionele actie eveneens een hergroepenng plaats, terwijl ook versterkingen naar Malang en omgeving werden aangevoerd. Aanvankelijk bezette het bataljon 1-12 Rl de stad, 3-5 Rl kreeg Batoe voorlopig als standplaats, 4-5 Rl werd in Lawang geplaatst en de L-compagnie van 3 Inbat Marbng op de zuidelijke posten Kebonagoeng, Pakisadji en Kendalpajak, waar de mariniers later 111 de augustusmaand deels werden afgelost door onderdelen van 1-12 Rl en het mnuddels aangekomen 2-12 Rl Te zelfder tijd amvcerde voor een verblijf van twee maanden de al genoemde iste Para-Compagnie van het KNIL O p het zwaar beschadigde vliegveld Smgosan werd een begin gemaakt met de opruimingswerkzaamheden De basis zou nadien geen permanente bezetting van jagers of bommenwerpers van de ML-KNII meer krijgen, maar wel geregeld gebruikt worden voor luchttransport en voor verkenningsvluchten, zowel door

Toch was ook de verhouding tot het nieuwe bewind met zonder moeilijkheden, zo ontstond er bijvoorbeeld wnjving over pnjskwesties en over de koers bij omwisseling van Republikeins geld m Nederlands In een geheim rapport van de commandant x-Bngade Malang wordt vermeld dat het op 10 september 1947 tot een grote rel kwam, een Chinese tokohouder werd tijdens een ruzie neergeschoten door een Ambonese soldaat van de iste Para-Compagnie KNIL en was later in het hospitaal op Tjelaket overleden De volgende morgen vonden op verschillende plaatsen samenscholingen van woedende Chinezen plaats en werden hier en daar winkels gesloten Voor het kantoor van de Chinese vereniging C h u n Hwa C h u n g H u i , gevestigd boven de R e x - b i o s c o o p aan de Aloon-aloon, werd de toegesnelde Militaire Politie door een menigte uitgejouwd en met stenen b e k o geld Overigens was de Chinese gemeenschap in die periode politiek weinig eensgezind, de algemene belangenvereniging C HCH had slechts een minderheid achter zich en onderling heerste felle strijd tussen de communisten en de nationalisten van de Kwo Min Tang

de MLD als de ML-KNIL

In de eerste weken na de wapenstilstand werden zoveel mogelijk het zuiden en westen van het omliggende gebied gezuiverd, waar de dichtstbijzijnde strijdgroepen opereerden bij Wagir en Dinojo O p 31 augustus volgde een grote actie naar het oosten, van waaruit de meeste hinder werd ondervonden. Eenheden van het Republikeinse leger hadden zich hier achter de diep ingesneden Kali Bango bij Ngadipoero aan de voet van de G o e n o e n g B o e r m g teruggetrokken en de bruggen bij Soekoredjo en Kenongosari vermeld O p die 31ste werden zij tot achter de Kali Amprong verdreven en kon de desa Ngadipoero door een peleton van 1-12 Rl worden bezet Tevens werd door een compagnie van 1-12 Rl het plaatsje Toempang ingenomen, maar het beiggebied daaiachtei bleet 111 i n d o n e -

80


sische handen Het laatste gold ook voor het gebied ten westen van de lijn BatoeKepandjen, het kerngebied van COC.-I, van waaruit van tijd tot tijd de weg naar Batoe genuneerd werd. Deze zuivenngsacties en de mijnen kostten aan Nederlandse kant uiteindelijk meer doden dan de opmars naar Malang zelf In de latere maanden van 1947 en de eerste van iy48 wist de Repubhek, waarvan het kerngebied en de hoofdstad Djokjakarta als gevolg van de voortijdige beëindiging van de Eerste Politionele Actie met meer door de Nederlandse troepen bezet hadden kunnen worden, zich geleidelijk aan te herstellen van de mihtaire en bestuurlijke ontwrichting die de confrontatie teweeg had gebracht. Genoemd IS reeds de algehele reorganisatie van de strijdkrachten en hun onderbrenging m één nationaal leger, het TNI. Tegelijkertijd kwam het ook in de door de Nederlanders bezette gebieden tot een meer samenhangende en efficiëntere opbouw van verzetsactiviteiten. In Malang en omgeving had dit mede tot gevolg, dat met name m de tweede helft van 1948 het aantal aanslagen op militairen en 'samenwerkers' snel toenam en op grotere schaal allerlei vormen van sabotage werden gepleegd. Van Nederlandse kant werd dit beantwoord door intensieve patrouiUegang, de instelling van een avondklok en harder optreden tegen - al dan met werkelijke - revolutionaire activisten. De militairen begaven zich later uitsluitend nog gewapend en bij voorkeur niet alleen m de stad. De laatste maanden voor de Tweede Politionele Actie werd door hen algemeen ervaren als een moeilijke, onrustige tijd. Bataljon 1-12 RI hield op 2 augustus 1948 zijn afscheidsparade in Malang, onder grote publieke belangstelling en in het bijzijn van de hoogste burgerlijke en militaire autoriteiten in Oost-Java, onder wie de 'recomba' (regeringscommissaris bestuursaangelegenheden), dr. Ch.O. van der Plas, en de nieuwe commandant A-Divisie, generaal-majoor WJ.K Baay. De Groningers waren op dat tijdstip niet meer in Malang gelegerd, maar - sinds april 1948 - in Lawang. Te Malang waren zij opgevolgd door 4-5 Rl, het dienstplichtigen-bewakingsbataljon dat inmiddels wel onder commando van een cx-'Partisaan' was gekomen, de overste Greutmk Op 9 augustus vertrok 1-12 Rl aan boord van de Wjtcnnju uit Soerabaja, precies twee maanden later was de demobilisatie in Nederland voltooid, als laatste van de drie civw-bataljons waaruit de X-Brigade 111 eerste aanleg was samengesteld.

Tijdens besprekingen aan boord van het Amerikaanse schip Renville in de baai van Batavia werd op 17 januari 1948 een overeenkomst bereikt, welke ondermeer formeel voorzag in een voorlopige scheiding tussen Repubhkems en Nederlands gebied, de Status Quo-lijn, met ter weerszijden een gedeniilitanseerde zone Tevens werd bepaald dat tot de overdracht van de soevereiniteit over de Archipel aan de te vormen Verenigde Staten van Indonesië, de Republiek het Nederlandse gezag zou blijven erkennen Op korte termijn resulteerde deze overeenkomst inderdaad m een wat betere verstandhouding tussen de partijen, hetgeen mede tot uitmg kwam m de terugroeping van de guerrilla-eenheden van het TNI uit Nederlands gebied, de zogenoemde Hidjrah, en de uitwisseling van krijgsgevangenen over de Status Quo-hjn. Zoals eenjaar eerder na het akkoord van Linggadjati, volgden echter spoedig weer beschuldigingen o\er en weei over schending van de overeenkomst In juh 1948 oordeelden de waarnemers van de Commissie van Goede Diensten dat de eerder aangedragen klacht van Djokja, over de economische blokkade van de Republiek door de Nederlandse stnjdkrachten, gegrond was. Aan de feitelijke situatie veranderde dit nadien met veel, maar wel markeerde deze opstelling het begin van de algemene omslag in de houding van de Veiligheidsraad, de Verenigde Staten en tal van andere landen ten opzichte van de Nederlandse zaak Nederland raakte internationaal toenemend geïsoleerd, terwijl m de tweede helft van 1948 ook de verhouding tot de Republiek opnieuw drastisch verslechterde. In december werden de lopende onderhandelingen afgebroken, waarna de Nederlandse stnjdkrachten op de 19de van die maand de reeds geruime tijd voorbereide Tweede Pohtionele Actie inzetten. Malang speelde bij deze actie geen hoofdrol meei, zoals andei halt jaar eerder. Ditmaal concentreerde de Nederlandse opmars zich op Java vooral op het Republikeinse kerngebied 111 Midden-Java. waar de voorlopige hoofdstad Djok)akarta al op de eerste operatiedag met een spectaculaire luchtlandmgsactie werd veroverd. Daarbij werd de regering van de Republiek vrijwel voltallig gevangengenomen; de militaire leiding, inclusief opperbevelhebber Soedirman en de tweede man Nasoetion, kon echter met worden achterhaald. Het Malangse was bij de Tweede Politionele Actie uitgangsgebied van twee bngades de 4de Infanterie-Bngade, December ig^S - december 1949: Tweede Politionele Actie en nasleepbestaande uit drie dienstplichtigenbataljons Infanterie-Garderegimenten (4-GRG, 4-GRJ en 4-GRPI) en ondersteunende eenheden, en de X-Bngade, inmiddels in een geheel andere samenstelling met naast 4-5 RI ondermeer 2-15/2-12 Rl, de KNILIntussen was druk internationaal overleg gaande om het gewapende conflict te bataljons Int iv en Inf XXIll, eenheden cavalene Huzaren van Boreel en Veldbeëindigen Al in augustus 1947 had de Veiligheidsraad een Commissie van Goede artillerie II KNIL Diensten ingesteld, die moest bemiddelen tussen Nederland en de Republiek

81


f£gi\m^

Boven cii pag. Hy. het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en de inhuldiging van Koningin Juiian.i, op 6 september 1948 en volgende dagen tezamen .lanleiding tot de zogenoemde kroningsfeesten, werden in Malang ondermeer gevierd met een bloemenhulde door de bevolking bij een op Kajoetangan opgesteld portret van de nieuwe vorstin. In de foto hierboven is de ercboog te zien, die voor deze gelegenheid werd opgericht door de Voor-Indische, Engelstalige gemeenschap van Malang, waarvan de leden populair bekend waren als 'Bombayers'. Foto's: A.J. van Veen. Linksboven: 'Als de HoILnders hier komen. Ijten we dan deze Libriek venvoescen. Wees gereed om re vernietigen.' Dit opschrift werd aangetroffen op een - overigens nog intacte - tapiocafabrick te Toeren, welke plaats op 20 december 1948 tijdens de Tweede Politionele Actie werd bezet door het KNiL-bataljon Inf xxill (voorheen 'Gadjah Merah') onder commando van luitenant-kolonel J.H.J. Brendgen, aangevuld met een detachement Militaire Politie. Bij binnenkomst van deze 'colonne Zwart' in Toeren stond de Chinese wijk in brand en bleek vrijwel de gehele Chinese gemeenschap door het TNI weggevoerd te zijn naar Dampit. In een direct aansluitende doorstoot naar Dampit werden deze gijzelaars allen bevrijd en nadien op hun verzoek naar Toeren overgebracht. De tapiocafabnek, waarin het detachement van de Militaire Politie tijdelijk onderdak vond, is tegenwoordig een wapenfabriek. Foto: A.J. van Veen.

Opdracht van de 4de Infanterie-Brigade was, vanuit Pakisadji in zuidelijke en westelijke richting door de stoten langs de zuidflank van het Kawi-massief via Wlingi en Blitar, om vervolgens weer noordwaarts in de richting Kediri en Kertosono contact te zoeken met eenheden van de Mariniersbrigade, die na een grote landingsacties bij Toeban in zuidelijk richting op zou rukken. D e brigade vertrok volgens plan in het eerste uur van de nacht van 19 december; meer gehinderd door vernielingen en versperringen dan door vijandelijk acties en met relatief geringe verliezen bereikte ze op 28 december Kertosono, waar inderdaad de voorhoede van de mariniers werd ontmoet. De X-Brigade viel de lastige taak toe, vanuit Malang in een reeks korte acties het Zuid-Smeroegebied te zuiveren van de sterke TNI-guerriUatroepen die zich daar in de maanden voordien hadden genesteld. Deze operaties werden van Nederlandse kant slechts een gedeeltelijk succes; de ondervonden weerstand was zeer groot en goed georganiseerd en kostte de Nederlandse troepen tientallen doden. Aan Indonesische zijde waren de verliezen veel hoger, maar desondanks waren op 5 januari 1949, de dag dat onder druk van de Veiligheidsraad een staakt-het-vuren van kracht werd, nog niet alle TNI-troepen in deze regio uitgeschakeld.

N o g in januari 1949 was het Nederlandse militaire optreden tegen de R e p u bliek ook al aanleiding tot internationale boycot-acties; onder de negentien landen die hieraan uiteindelijk deelnamen, bevonden zich India, Australië en N i e u w Zeeland. De Verenigde Staten schaarden zich niet bij deze groep, maar lieten wel weten dat de Marshall-hulp aan Nederland beëindigd zou w o r d e n indien Den Haag de Republikeinse regering niet in vrijheid zou stellen en meer bereidheid zou tonen, het conflict via onderhandelingen op te lossen. O n d e r deze pressie kwam het in mei 1949 in Batavia tot het R o e m - V a n Royen-akkoord, dat in b e ginsel voorzag in de overdracht van de soevereiniteit later in het jaar. In dezelfde maand overleed onverwacht de legercorrimandant, generaal S.H. Spoor, een gebeurtenis die aan Nederlandse zijde diepe verslagenheid veroorzaakte.

O o k elders bleek in de maanden nadien het TNI, nu overal op Java tot georganiseerde guerrilla gedwongen, eerder gesterkt uit de strijd te zijn gekomen. De Nederlandse troepen, relatief gering in aantal als zij in verhouding tot hun voortdurend uitdijende taakgebied waren, verloren steeds meer hun greep op het veroverde gebied en daarmee ook het vertrouwen en de steun van de bevolking. Van Republikeinse zijde werd daarbij tegelijkertijd toenemend gewelddadig opgetreden tegen Indonesiërs die samenwerkten met het Nederlandse bestuur, in het bijzonder tegen desahoofden en andere lage ambtenaren. Deze radicalisering uitte zich ook in politieke zin; met name in Oost-Java kreeg de communistische b e weging meer aanhang, waarbij het Malangse als een van de bolwerken gold van de PKI en de Pesindo. De linkse beweging in Malang bleef echter in hoofdzaak trouw aan de Republiek en was bijvoorbeeld niet betrokken geraakt bij de communistische opstand van Madioen in september 1948, die door het TNI krachtig was onderdrukt om de onontbeerlijke sympathie van de Verenigde Staten niet te verliezen.

In de volgende maanden raakten de ontwikkelingen op het politieke front in een stroomversneUing. O p 29 juni werd Djokjakarta weer overgedragen aan de Republiek, onder ontruiming van de stad door de Nederlandse troepen; Soekarno en Hatta hielden er op de i ode juli hun triomfantelijke intocht. In de nacht van 10 op II augustus werd ten slotte de algehele wapenstilstand van kracht - de guerrillastrijd was ook na het Roem-Van Royen-akkoord feitelijk gewoon doorgegaan, met aan Nederlandse zijde meer verliezen dan gedurende enige periode sinds het begin van het conflict. O p 23 augustus begon in Den Haag de R o n d e Tafelconferentie, op basis waarvan op 2 november een definitieve regeling voor de soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië werd bereikt.

82


Deze vond plaats op 27 december 1949, met de gelijktijdige ondertekening van de protocollen in Amsterdam en Batavia Gedurende deze laatste maanden werden de Nederlandse troepen uit Malang en elders al deels teruggetrokken voor repatriĂŤring en werd een begin gemaakt met de overdracht van materieel, de inheemse KNIL-mihtairen gingen medio lyso 111 meerderheid over naai het Indonesische leger Na 27 december bleven

enkele eenheden van marechaussee en verbindingstroepen nog enige maanden achter, mede voor opleiding van Indonesisch personeel. De Nederlandse bestuursambtenaren bleven na de soevereiniteitsoverdracht slechts enkele weken, om een aantal lopende zaken af te handelen Op 2 maart 1950 keerde het Indonesische burgerlijk bestuur terug en begon een geheel nieuwe periode in het bestaan van de stad.

83

l^3g *4 nu ook in Malang orthodox-islainitischc meisjes voor McDonald's en de R K Kerk op Jl Jcnd Basuki Rakhmat, voorheen Kajoctangan Foto J R van Dicssen


(by^chnft

21L pig

S^)


Malang als Indonesische stad

M

delijk Borneo, de aandacht \an de groeiende binnenlandse problemen at te leiden, hadden op termijn een averechts effect, doordat deze politiek het land vergaand isoleerde van de westerse wereld en de begeleidende acties tegen het resterende Nederlandse bednjfsleven Indonesië's economie dramatisch verder verslechterden. Tijdens de laatste jaren van Soekarno's bewind was onder diens 'geleide democratie' de macht van de pohtieke partyen m het algemeen sterk beperkt, maar kreeg te zelfder tijd de communistische partij een steeds sterkere greep op het openbare leven. De uiteindelijke machtswisseling van 1965 en 1966 zou als reactie op deze ontwikkehng een ongekend bloedig verloop knjgen In oktober 1950 werd in Malang een nieuwe, uit twintig personen bestaande voorlopige - gemeenteraad gevormd, waann alle belangnjke pohtieke, religieuze en maatschappelijke stromingen waren vertegenwoordigd. Niet alleen de nationalistische, islamitische, christelijke en socialistische organisaties maakten er deel van uit, maar ook afgevaardigden van diverse arbeiders- en studentenorganisaties Naar de vorm leek daarmee een breed samenwerkingsverband tussen alle groepenngen in de stad tot stand gebracht, maar m de praktijk betekende dit al snel vergaande bestuurlijke versnippenng en verlamming, vooral toen op nationaal niveau splitsingen optraden m een aantal partijen De jaarlijkse i mei-optochten en andere grote demonstraties van de communistische l'Kl 111 het Malangse stadion, met aan de andere kant van het politieke spectrum de manifestaties van de ordiodox-islamitische NU (Nadathul Ulama, 'Herleving van de Wetsgeleerden'), maakten de tegenstellingen ook in de plaatselijke verhoudingen expliciet. Het relatief anne Oost-Java was al in de late koloniale tijd een bolwerk van de linkse politieke beweging geweest. Bij de algemene verkiezingen m 1955 behaalde de PKI onder de plantagearbeiders, landloze boeren en de armen in de steden veruit de meeste stemmen De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 1957 wezen in Malang de l'Kl met dertien van de 31 zetels dan ook als grootste fractie aan, gevolgd door de islamitische NU met negen en de nationalistische PNI met vijf Na de ontbinding van de 'Konstituante', de wetgevende vergadenng, en de instelling van een 'adviserend volkscongres' door Soekarno in 1959 en i960, moest de gemeenteraad echter vervangen worden door benoemde representanten van maatschappelijke stromingen. Met ingang van i960 bestond de Malangse gemeenteraad uit vier vertegenwoordigers van de FKl, dne van de NU, twee van de Ulama Islam, en verder uit vijftien eenmansfracties, voortgekomen uit organisaties \an katholieken, protestanten, socialisten, vrouwen en arbeiders

cci dan de steden aan de kust ot de hofsteden Solo en Yogyakarta, \\ as het karakter van Malang - en Bandung - in de late koloniale periode bepaald door Europese invloeden Niet alleen was het percentage inwoners van Europese afkomst er hoger dan elders, ook het nagenoeg ontbreken van een oude Javaanse stadskern en, als gevolg daarvan, de dominantie van de westerse architectuur hadden deze twee steden een apart gezicht gegeven. Malangs economische structuur was sterk geënt geweest op de dienstverlening aan Europeanen; de stad had een belangnjke functie als streekcentrum van een plantagegebied met hoogwaardige voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, ontspanning en detailhandel, als woonstad voor gepensioneerden en als gamizoensstad. Buiten de Faroka-sigarettenfabriek en lokale vestigingen van de 15PM en de NIMFF (Nederlandsch-lndische Metaalwaren en Emballage Fabriek), was de industriële bednjvigheid in hoofdzaak kleinschalig gebleven Er waren enkele constructiewerkplaatsen in Mergosono, een mineraalwaterfabnek, en een handvol veelal Chinese sigarettenfabnekjes die plaatselijke merken produceerden, zoals Tjap Pidjei. Toegoe Mas, Tjap Lengkeng, Tjap Badjing en Tjap Oepet. Tijdens het Republikeinse intermezzo van augustus 194•> tot medio 1947 kreeg Malang, een der \\ einige grotere steden die met al snel onder Brits en Nederlands gezag kwamen, politiek en militair tijdelijk een centiumrol toebedeeld, die echter na de soevereiniteitsoverdracht niet werd bestendigd In het sterk gecentraliseerde staatsbestel onder Soekarno werd Jakarta ondubbelzinnig het stralende, prestigieuze middelpunt van de nieuwe natie, met Yog\'akarta vanwege de vooraanstaande rol tijdens de revolutie op de tweede plaats Absolute beleidspnonteit kreeg de handhaving van de nationale eenheid, met alle middelen die daartoe ter beschikking stonden. Economische ontwikkeling kwam daarbij op het tweede plan en voor regionale ontwikkeling bestond 111 Jakarta wel heel weinig belangstelling. De macht en invloed van politici (en anderen) werden geheel afliankehjk van die van de organisaties, de maatschappelijke stromingen, waartoe zij behoorden De voornaamste stromingen, altrans, van deze verticale ordening waren de orthodoxe islam, de moderne islam, het nationalisme en het communisme. De alirans op het politieke toneel m Jakarta hadden hun vertakkingen door heel het land, maar het spel werd in het centrum bepaald. Eenheid en trouw aan de organisatie, niet de regio, was het doorslaggevende belang m het politieke en economische denken van de post-revolutionaire samenleving. Zelfs voor Surabaya, de op een na grootste stad in de Archipel, die met haar hoogwaardige havenvoorzieningen en industrie in de late Nederlandse tijd een spilfunctie in de koloniale economie had vervuld, bestond in de jaren vijftig nauwelijks meer aandacht. Malang viel m deze samenhang spoedig terug in een positie vergelijkbaar met die aan het eind van de 19de eeuw, van een relatief onbeduidend provincieplaatsje ver buiten de belangstelling van het politieke centrum

Groei zonder oiitu'ihkcliiii^

- v'v

' •-, •

Op 2 maart 19so keerde de eerste Republikeinse burgemeester Sardjono uit ballingschap naar Malang terug, waar hij met een aantal van zijn ambtenaren een voorlopig onderkomen betrok in Hotel Tno bij het station. De taken waarvoor dit nieuwe college zich na de formele ambtsaanvaarding enkele dagen later geplaatst zag, waren met genng. Op bestuurlijk terrein moest in korte tijd een geheel nieuw ambtelijk appaiaat in het leven geroepen worden, de Nederlandse instellingen uit de laatste jaren waren slechts ten dele bemand geweest, terwijl het kaderpersoneel nu 111 meerderheid al was vertrokken. In allenjl dienden een gemeenteiaad en een aantal diensten weer te worden ingesteld, er moesten bronnen van inkomsten worden gecreëerd en actuele problemen afgehandeld Onder de laatste was het probleem van de snelle bevolkingsgroei, mede 111 verband met de magere economische vooruitzichten en de ontoereikende huisvestingsmogehjkheden, veruit het meest urgent en zorgwekkend. Van 1946 tot I9s0 was het inwonertal van Malang met meer dan so.000 toegenomen, waarbij dan nog met waren meegeteld de tienduizenden vluchtelingen die tijdelijk naar Malang waren uitgeweken uit Surabaya In de daarop volgende vijfjaar nam de bevolking opnieuw toe met ca 50 000 mensen, welke aanwas voor tweederde op rekening kwam van migratie van elders Gedurende de periode i9Ss-iy65 groeide de stad zelfs met 140.000 zielen, ofwel met gemiddeld 4,8% per jaar, waarvan met meer dan ca. 2% werd veroorzaakt door het geboortenoverschot.

Het tijdperk-Soekarno, 1949-1965 In de loop van de jaren vijftig verslechterde de situatie iii Indonesië op velerlei terrein. De koloniale economie van het land was voorheen sterk afliankehjk geweest van export van agransche produkten als suiker, koffie, rubber en palmolie, maar veel plantages waren gedurende de Japanse bezetting en de revolutionaire jaren daarna ontmanteld of verwaarloosd. Een exportindustrie van enige omvang had in Nederlands-Indië nooit bestaan en was nadien vanzelfsprekend ook met in enkele jaren op te bouwen. Mede om deze redenen, maar tevens als gevolg van ontoereikend beleid, was in de jaren vijftig, na een aanvankelijke opleving kort na de soevereiniteitsoverdracht, nauwelijks sprake van economische groei Tegelijkertijd nam de inflatie onrustbarend toe, vonden verscheidene regionale opstanden plaats en werden - ook na de algemene verkiezingen van 19sS - de pohtieke tegenstellingen tussen de talloze partijen onderling en tussen het leger en de andere machtsblokken voortdurend scherper Soekarno's pogingen om via 'konfrontasi" tegen Nederland, om Nieuw-CHimea. en tegen Maleisië, om noor

85


met weg geweest. In Malang echter waren de weinige 'totoks' die 111 de Republikeinse tijd waren teruggekomen, al spoedig met de Indo-Europeanen geïnterneerd en medio 1946 alsnog geëvacueerd. O o k toen na de Eerste Politionele Actie in 1947 Malang weer onder Nederlands bestuur kwam, bleef het aantal Europeanen met 3300 ver onder het aantal van 13.800 in 1940. Na de soevereiniteitsoverdracht m december 1949 liep het aantal Europeanen nog verder terug tot ca 2100 in 19-^0, d w z . minder dan 1% van de bijna 235.000 inwonen die Malang in dat jaar m totaal telde Een aantal voorheen Nederlandse winkels op Kajoetangan werd voortgezet door Indiërs of Indonesiërs; de mmeraalwaterfabriek Tjeremai van Landré Frères gmg onder de naam Sparkling verder in Chinees eigendom. O o k veel villa's van Nederlanders werden overgenomen door Chinezen; in het begin van de jaren zestig w o o n d e een op de vijf Chinese Malangers in de Bergenbuurt De bij de soevereiniteitsoverdracht nog m Malang verblijvende Nederlandse bestuursambtenaren en militairen repatrieerden bijna allen m 1950, een klein aantal Nederlandse marechaussees bleef nog enige tijd achter ten behoeve van de opleiding van de Indonesische pohtie Van de Indonesische KNiL-militairen in Malang gmgen de meesten medio 1950 over naar het TNI.

De politieke ontwikkelingen in Malaiig en oveng Oost-Java heten na 1949 een sterke opkomst van de PKi en andere communistische organisaties zien De foto toont de I mei-optocht van 1950 op Kajoetangan, waann naar aanleiding van de recente communistische overwinning in de Chinese burgeroorlog ondermeer portretten van Mao Tse-toeng werden meegedragen Foto. F Snel

Van een evenredige toename m werkgelegenheid was, bij de algehele economische malaise in Indonesië en die in de Oostjavaanse ondernemmgslandbouw in het bijzonder, m hetzelfde tijdsverloop geen sprake. In 1965 telde Maling nog geen 300 industriële bedrijfjes met meer dan tien werknemers, waar in totaal slechts 16 000 mensen werk vonden. Veelzeggend is in dit verband ook de o m standigheid dat in 1963 nog 40% van de Indonesische inwoners geheel of gedeeltelijk afhankelijk was van een inkomen uit de landbouw. Behalve tot een snel oplopende, deels verborgen werkloosheid leidde deze bevolkingsgroei ook tot een dramatische verslechtenng van de woonsituatie in de kampongs. Waar in de penode 1930-1955 het inwoneraantal was verdnevoudigd, bedroeg de groei van het aantal woningen slechts 33%. De resulterende toename in bevolkingsdichtheid leidde tot ernstige problemen op het gebied van de hygiëne en volksgezondheid. Z o was in de westelijke wijk Bareng, die in de voorafgaande 30 jaar was veranderd van een open desa in een stadskampong met gesloten bebouwing, in i960 slechts 30% van de huizen aangesloten op het waterleidingnet, terwijl sceptic tanks vnjwel ontbraken Daarbij waren TBC en malana als volksziekten nog altijd niet uitgeroeid In dezelfde jaren was echter het zuidelijke deel van het gemeentelijke grondgebied nog dun bevolkt en overheerste daar in de bebouwing het open desa-karakter. In 1963 was 80% van de huizen in Malang-Zuid op traditionele wijze van bamboe opgetrokken en vomide de landbouw er de belangnjkste bron van inkomsten.

Vanwege het geringe aandeel van de achterblijvende Nederlanders m de Malangse bevolking als geheel, raakte ook de positie van het Nederlandstalige onderwijs hier sneller aangetast dan in de vier grootste steden. O p de gemeentelijke en gouvernementsscholen ging men direct al in 1950 over op het Indonesische onderwijsstelsel; concordant Nederlands onderwijs bleef nadien gedurende enige jaren mogelijk aan de Christelijke Muloschool en de school der Zusters Ursulmen In I9'57 moesten echter ook deze scholen op het Indonesisch als onderwijstaal overgaan, nadat in het kader van de anti-Nederlandse agitatie in verband met de Nieuw-Guinea-cnsis de Muloschool was bezet door scholieren met roodwitte vlaggen. Eenjaar later waren de resterende Nederlanders goeddeels uit Malang vertrokken; in i960 telde de stedelijke bevolking nog ca 13.300 buitenlanders (goeddeels met-genaturaliseerde Chinezen), van wie met meer dan een kleine 500 de Nederlandse nationaliteit bezaten ,• ;, "1 O p andere, meer symbolische wijze verdwenen zichtbare herinneringen aan de koloniale tijd al vroeg m de jaren vijftig door wijziging van namen van straten, pleinen en gebouwen. In de G.G.- en de Oranjebuurt werden ze vervangen door die van revolutionaire helden (Diponegoro), historische Javaanse figuren (Gajah Mada) of oude glorieuze rijken (Tumapel, Majapahit). Elders, zoals in de Bergenbuurt, bleven de oude namen bestaan, maar werd wel de spelling aan de nieuwe regels aangepast. De Rex-bioscoop werd omgedoopt in Ria, terwijl er natuurlijk ook een bioscoop met de naam Merdeka kwam. Het Palace Hotel heette voortaan Pelangi Hotel, een vondst die maakte dat de initialen op het bestek en linnengoed met hoefden te worden gewijzigd. Een andere aangelegenheid die in de nasleep van de onafhankelijkheidsstrijd de aandacht van het gemeentebestuur eiste, was de opvang van een groot aantal vaak nog (zeer) jonge 'veteranen' van de revolutie, die na de soevereiniteitsoverdracht naar Malang terugkeerden. De meesten waren zonder inkomen, hadden een aantal jaren geen school bezocht en zagen nu in de stad leeftijdsgenoten die de tussenliggende periode op dat punt wel in hun voordeel hadden gebruikt, hoewel de veteranen zich politiek en sociaal hun meerderen voelden. De vaak nogal gewelddadige onrust waartoe deze confrontaties leidden, werd door burgemeester Sardjono uiteindelijk op diplomatieke wijze onder controle gebracht door de oprichting van speciale scholen voor de ex-stnjders De situatie van de veteranen verbeterde verder, toen later in 1950 per presidentiële maatregel een pensioen van R p 12s,- per maand te beschikking kwam, destijds een bedrag waarmee de kosten van levensonderhoud ruimschoots konden worden gedekt

De gemeente had weinig middelen om het tij te keren In 1952 werd van overheidswege de subsidie voor de gemeentelijke volkshuisvesting met 40% verminderd, waardoor een aantal reeds begonnen projecten moest worden gestaakt. Sinds 1953 kende de begroting voortdurend een deficiet, zodat nadien zo goed als geen geld meer ter beschikking kwam voor gemeentelijke woningbouw. Tegelijkertijd stond de overheersende socialistische ideologie van dat tijdperk niet toe dat aan particuliere projectontwikkelaars kansen werden geboden. Een gevolg was dat her en der op onbebouwde terreinen 'wilde' woningbouw ontstond, waarmee arme migranten zich een dak boven het hoofd probeerden te verschaffen.

Overigens kan worden vastgesteld dat ondanks de grote financiële problemen in die tijd, op het gebied van onderwijs m Malang in het algemeen opmerkelijke resultaten werden geboekt. In het cursusjaar 1937/1938, zoals reeds aangehaald, telde de 'onderwijsstad' Malang ruim 100 scholen met in totaal 15.994 leerlingen, hetgeen betekende dat toen ongeveer de helft van de kinderen m de leeftijd van zes tot en met vijftien jaar naar school ging. In verhouding met andere steden in het toenmahge Nederlands-Indié kon dit toen als een zeer behoorlijke ratio gelden In het cursusjaar 1953/1954 was het aantal scholen uitgebreid tot 130, het aantal leerlingen evenwel bijna verdnevoudigd tot ruim 47.000 Daarmee was ondanks de aanzienlijke bevolkingsgroei in de tussenliggende periode bereikt dat twee van de drie kinderen m de schoolgaande leeftijd ook werkelijk

Wat betreft de positie van het Nederlandse bevolkingsdeel was de situatie m Malang tijdens de jaren vijftig geheel anders dan in Jakarta, Semarang, Bandung en Surabaya, waar vnj spoedig na de Japanse capitulatie het Nederlandse gezag werd hersteld en spoedig ook weer een groot aantal elders geïnterneerde Nederlandse ingezetenen terugkeerde, de Indo-Europeanen waren hier m meerderheid zelfs

86


onderwijs genoten. Voor de hidonesische bevolkingsgroep mag de vooruitgang daarbij nog groter worden verondersteld, aangezien voorheen immers de E u r o pese kinderen een onevenredig groot aandeel m het totale leerlingenbestand hadden Wat het hoger onderwijs betreft, bleef Malang lang een onderontwikkeld gebied. Al in 1946 was er weliswaar een Indonesische universiteit opgericht, maar nadat de stad weer onder Nederlands bestuur was gekomen, stierf deze instelling een vroegtijdige dood Het universitaire onderwijs zou daardoor in de eerste jaren van de Republiek voornamelijk tot bloei komen in de voorlopige hoofdstad Yogyakarta en nadien in Jakarta, tot op heden zijn de twee grootste universiteiten van het land in deze steden gevestigd. Nadat Malang in 1954 eerst een lerarenopleiding had gekregen, die gehuisvest werd in het vroegere Hotel Splendid, volgde in i960 de oprichting van een gemeentelijke universiteit, welke vooreerst drie faculteiten telde: rechten, bedrijfsadministratie en, als voortzetting van de oude Cultuurschool, landbouw. Een jaar later kreeg de instelling de status van staatsuniversiteit, onder de naam Universitas Brawijaya, en werd ze uitgebreid met de richtingen economie, diergeneeskunde en, m 1963, met een technische faculteit.

volgde een ongekende uitbarsting van geweld, waarbij volgens de meeste schattingen ten minste 500 000 communisten, vemieende communisten, leden van de vakbond SOBSI, Chinezen en met-betrokken burgers - slachtoffers van persoonlijke afrekeningen - werden vermoord Malang kreeg, zoals alle steden van betekenis, ruimschoots zijn deel in deze golf van bloed die het land zes maanden lang overspoelde. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er hier en m het overige Oost-Java naar verhouding zelfs meer slachtoffers gevallen dan gemiddeld elders. Al in het begin van de jaren vijftig, in andere vorm zelfs sinds de jaren twintig, hadden de linkse vakbeweging en de PKI ter plaatse immers een grote aanhang Anderzijds was in de stad een garnizoen gelegerd, de orthodoxe islam was er sterk vertegenwoordigd en er was een universiteit gevestigd, bij elkaar een solide lokale basis voor actie door het gezamenlijke anti-communistische front. Hoeveel slachtoffers de crisis van 1965/1966 in Malang precies heeft gemaakt zal waarschijnlijk nooit meer vastgesteld kunnen worden, maar wel aantoonbaar IS de uitzonderlijk lage bevolkingsgroei m de jaren 1965-1970 Zoals reeds aangegeven, was de Malangse bevolking van het einde van de 19de eeuw tot 1940 gestaag toegenomen Ondanks de Japanse bezetting, de revolutionaire woelingen en de economische stagnatie nadien bleef het aantal inwoners in de periode 1940-1960 groeien met gemiddeld ca. 20% per vijfjaar, waarmee Malangs i n w o nertal sinds 1930 procentueel zelfs sneller toenam dan dat van Surabaya, Yogyakarta en Semarang In de vijfjaarlijkse perioden van 1950 tot 1965 groeide de stadsbevolking met respectievelijk 46 000, 96.000 en 61.000; tussen 1965 en 1970 bedroeg de toename echter slechts 6000 personen

Dc o'Ls/.s i'aii de jaren zestig President Soekarno's 'geleide democratie', in het kader waarvan m 1959 het parlement onder toezicht kwam, de pen werd gebreideld en tal \ an vooraanstaande pohtici en vroegere medestanders als Sutan Sjahrir, Mohammed R o e m , Natsir, Anak Agung gde Agung, alsmede de journalist Mochtar Lubis en honderden leden van de vakbond süBSl werden gearresteerd, bleek m de praktijk spoedig eerder tot verscherping van de maatschappelijke tegenstelhngen en economische problemen te lelden, dan dat daamiee een instrument voor een effectiever nationaal beleid was gecreëerd. Daarbij trad in het begin van de jaren zestig, na de afkondiging van de wet op de landhervorming, toenemende polansatie op tussen de groeperingen die in de 'gelelde democratie' de politiek-maatschappelijke pijlers onder het bewind van nationale eenheid heetten te zijn' de nationalisten en communisten, de islamitische groepen en de stnjdkrachten Katalysator was daarbij de Aksi Sefihak ('Eenzijdige Actie') van de boerenbond liTl (Barisan Tam Indonesia), die op eigen initiatief begon met het uitvoeren van de landhervorming. Met name m Midden- en Oost-Java bracht deze actie veel enthousiasme onder de plattelandsbevolking teweeg. Toen in 1963 de HKI-leider Aidit verklaarde de actie te steunen, en landheren en bureaucraten ervan beschuldigde de uitvoering van de wet te vertragen, ontstond ei een diepe kloof m de samenleving. Aan de ene kant stonden de PKI, de vakbonden en diverse afgeleide massabewegingen, aan de andere de legerleiding, de orthodoxe islamieten, een deel van de PNI en vanzelfsprekend de landeigenaren.

Bevolking van Malang, 1950-1995 bevolking (x 1000) naar nation.iliteit Indoncsiérs

De mihtairen bleven daarbij aanvankelijk op de achtergrond, maar hadden, mede doordat zij een derde van de ministersposten bezetten, een vnj grote invloed op de nog altijd populaire 'leider' der democratie. Tegelijkertijd echter raakte de president zowel in eigen land als op het internationale toneel steeds meer afhankelijk van de steun van de communisten. Zolang de positie van Soekarno nog onaantastbaar bleef moest de legerleiding haar groeiende controverse met de communisten onderdnikken en de PKI voor de v o n n aanvaarden als een der politieke partners. Toen evenwel m augustus 1965 geruchten over Soekarno's slechter wordende gezondheid de ronde begonnen te doen, werd duidelijk dat een escalatie van de tegenstellingen op korte temujn onvermijdelijk was.

gcnaturalisecrden

buitenlanders

totaal

lyso

205

16

13

235

195'S

244

21

15

281

1960

339

24

13

377

196 s

395

28

14

438

1970

444

1980

512

1990

695

1995

736

* Bron Gedenkboeken 19S4. 1964, 1969; Hill 1991. Kotamadya Malang 1996 Zelfs indien wordt aangenomen dat er sinds 1965 in het geheel geen sprake is geweest van m-migratie, blijken er in 1970 veel minder mensen in Malang te w o nen dan mocht worden verwacht op basis van de natuurlijke aanwas. In de decade 1954-1964 was de stadsbevolking immers gemiddeld met 4,8% per jaar gegroeid, waarvan ca. 2,8% werd veroorzaakt door een migratie-overschot en a. 2% door het geboortenoverschot. In de penode 1965-1970 bedroeg de gemiddelde groei niet meer dan 0,2% per jaar. Aangezien er geen uitzonderlijk hoge uit-migratie of grote epidemieën voorkwamen, en met kan worden aangenomen dat in Malang vijfjaar lang vrijwel geen kinderen zijn geboren en zich bovendien niemand van buiten in de stad vestigde, lijkt het zeer aannemelijk dat de belangrijkste oorzaak van de groeistagnatie Hgt in de terreur tussen oktober 1965 en april 1966

Deze begon toen 111 de nacht van 30 september op i oktober een aantal officieren van de Middenjavaanse Diponegoro-Divisie onder leiding van overste U n t u n g een greep naar de macht deed en daarbij in eerste instantie zes hoge generaals in Jakarta het vermoorden. De putsch mislukte, zoals bekend, door een opmerkelijk snelle tegenactie van de strategische reserve KOSTRAD m de stad, onder leiding van generaal-majoor Soeharto Al in de avond van de iste oktober was de staatsgreep, die in het O r d e Baru-idioom bekend zou worden als G-30-S (Beweging van de 3aste September), verlopen Onmiddellijk na de 'kudeta' (coup d'état) maakte het leger van de gelegenheid gebruik om zich te verzekeren van de staatsmacht en af te rekenen met de l'Kl De pers werd (verder) gemuilkorfd en de coup voorgesteld als een poging tot staatsgreep van uitsluitend de PKI, 111 plaats van een actie van militairen waarbij communisten waren betrokken. In de verdere loop van oktober 1965 werd een mihtant anti-communistisch front gevomid uit het leger, de politieke partijen, de islamitische jeugdorganisatie Pemuda Ansor en het pas opgerichte anti-linkse studentenfront KAMI In de laatste maanden van 196s en het eerste kwartaal van 1966

N u IS ten aanzien van de betrouwbaarheid van de Indonesische bevolkingsstatistieken over deze penode enige terughoudendheid op zijn plaats. Het gehele 'tekort' van enkele tienduizenden mensen kan niet zonder meer toegeschreven w o r den aan de gebeurtenissen na G-30-S Een aantal Malangers, vooral uit de Chinese bevolkingsgroep, zal de wijk hebben genomen naar het buitenland, terwijl anderen zich een tijdlang schuil hielden en vervolgens elders onder een andere naam een nieuw leven begonnen Tevens is het niet ongewoon dat de in-migratie en het geboortencijfer wat afnemen in chaotische tijden, maar meestal volgt nadien snel een geboortengolf die de gemiddelde natuurlijke groei binnen enkele jaren weer op het oude iineau terugbrengt; in Malang was dit laatste echter tot ca 1970 niet het geval Al met al mag met enige voorzichtigheid de conclusie worden getrokken dat in Malang in de nasleep \\m de kudeta van 30 september m elk geval vele duizenden slachtoffeis zijn gevallen

87


Malang baru Na de gebeurtenissen \an 30 september 196-, werden m alle steden de gemeentebesturen gezuiverd van l'Kl-leden en militairen aangesteld als nieuwe gezagsdragers. In Malang, met voorheen een sterke PKl-fractie m de raad, moest burgemeester Koesno Soeroatmodjo - die overigens zelf geen lid was van de communistische partij - in 1966 plaats maken voor een sterke man in de persoon van waarnemend burgemeester kolonel M.Ng. Soedarto. In 1968, toen het nieuwe regime zich had kunnen consolideren en Soehartc:» inmiddels ook formeel president was geworden, werd het bestuur van de kolonel vervangen door een lichaam onder de naam MUSPIDA (Musjawarah Pimpinan Daerah, 'Overlegraad Distnctsleiden'), onder voorzitterschap van luitenant-kolonel Indra Soedamiadji in de functie van burgemeestci De laatste bleef nadien als zodanig aan tot 1973 Na de hiervoor geconstateerde stagnatie in bevolkingstoename tussen 1965 en 1970, herstelde de groei zich 111 de loop van het decennium 1971-1981 tot een jaarlijks gemiddeld van 2,1%. Dit cijfer ligt evenwel slechts iets boven het toenmalige geboortenoverschot, waaruit geconcludeerd mag worden dat Malang voor migranten van elders in deze periode kennelijk nog geen aantrekkelijke bestemming was De economische groei die onder de Orde Baru vanat het eind van de jaren zestig inzette, kan - bij alle huidige kntiek op de toenemend ongelijke welvaartsverdeling en het ondemocratische karakter van het bestel - zonder voorbehoud als een der grote verdiensten van president Soeharto's bewind gelden In dit nieuwe Indonesië ontwikkelde Oost-Java zich aanvankelijk langzamer dan de overige delen van het hoofdeiland. De bevolking nam wel toe, maar de urbanisatie en mdustnalisenng verhepen met name in West-Java veel sneller. Aanzienlijke regio's in de oostelijke provincie behoorden tot ver in de jaren zeventig tot de armste van Indonesië, l'as nadien vond een geleidelijke ommekeer plaats, als resultaat waarvan Oost-Java tegenwoordig in de de provinciale rangorde naar economische groei een der koplopers is, zij het nog altijd met een relatief laag inkomen per hoofd van de bevolking. Binnen de regio bleef Malang gedurende het eerste decennium van de Orde Baru nog enigszins achter bij de economische ontwikkeling als geheel. Er werd opmerkelijk weinig gebouwd en de groei van de industrie bleef zeer bescheiden.

Het nieuwe elan van de jaren tachtig Eerst omstreeks 1980 kon ook hier van een opleving gesproken worden Na dat jaar groeide de bevolking van Malang weer snel met gemiddeld 3,5% per jaar, tot bijna 700.000 in 1990 Aangezien het geboortencijfer op Java dankzij een geslaagd programma van gezinsplanning ('dua anak cukup') de afgelopen tientallen jaren drastisch is gedaald, kan het merendeel van deze toename toegeschreven worden aan een migratie-overschot Daarbij is m de genoemde periode de situatie op het platteland m Oost-Java niet zodanig verslechterd dat de mensen uit nood massaal hun desa's verheten, maar kwam de toeloop eerder op rekening van de sterke aantrekkingskracht die Malang op potentiële migranten begon uit te oefenen De ontwikkeling die in de zone Surabaya-Malang aan het eind van de jaren zeventig op gang kwam, profiteerde van de goede transport- en irrigatie-mfrastructuur waarover dit gebied al sinds het eind van de 19de eeuw beschikte De 'Groene Revolutie' - de introductie van nieuwe productieve rijstsoorten in de jaren zeventig - was er een succes; de problemen die elders vaak voor mislukkingen zorgden, zoals het ontbreken van de vereiste nauwkeurige irrigatie en snel transport na de ruimere oogsten, waren hier vrijwel niet aan de orde. De resulterende sterke opleving van de njstbouw en ook van de suikerrietcultuur stimuleerde een toenemend aantal agrotechnische toeleveringsbedrijven en het consumptieniveau in het algemeen, waarvan op hun beurt de Malangse detailhandel en andere ondernemingen profijt trokken. Te zelfder tijd deden de koele bergstreken in de directe omgeving van Malang hun voordeel bij de groeiende markt voor bederfelijke agransche produkten als fruit, groenten en bloemen in het nabijgelegen en goed bereikbare grootstedelijke gebied van Surabaya Met name Batu, waar al sinds het begin van deze eeuw fruit en bloemen werden gekweekt, profiteerde van deze ontwikkehng. Nieuwe appelsoorten als Jonathan en Manalagi werden geïntroduceerd en ook de teelt van bijzondere groenten als knoflook en asperges is een groot succes gebleken. Op de pasar bunga 111 Malang zijn tegenwoordig ook voorheen geheel onbekende pro-

dukten als orchideeën en bonsaiboompjes te koop, die m heel Oost-Java zeer gewild zijn bi] de opkomende gegoede burgerij Met betiekking tot de ontwikkelingvan Malang buiten de agransche sector, vatte de toenmalige burgemeester Soegijono het streven van het stadsbestuur in de jaren zeventig samen onder het motto 'Kou M.iLtug seb.igAi Kota Tn Bina CiLi', ofwel 'M.il.mg is de sud der drie doektelliiigcii' - onderwijs, toensme en industrie De industrie te Malang werd in de genoemde periode nog goeddeels gedomineerd dooi kleme bedrijfjes - sigaietten, meubels, blik. drukkerijen, voedingswaren- en drankenindustiie - die gemiddeld een relatief geringe groei te zien gaven. De belangiijkste uitzondering op deze overwegende kleinschaligheid was de Bentoel-sigarettentabriek, gespecialiseerd in de produktie van kruidnagelsigaretten, de welbekende kretek. Bentoel is de oudste en nog altijd de grootste kretekfabnek in Malang Het bedrijf startte 111 19^0, toen Ong Hok Liong in zijn huis op Petjman Tjilik met enkele familieleden sigaretten begon te maken en ze huis aan huis verkocht. In 1947 telde de fabriek m Malang al 400 werknemers en werd een tweede vestiging geopend nabij Banyuwangi De Javaanse kretekindustne maakte in de jaren na omstreeks 1975 een krachtige expansie door, waaraan ook Bentoel zijn deel had Ondanks een algehele mechanisatie van het produktieproces m 1968, m verband met het tijdelijke tekort aan arbeiders als gevolg van de gebeurtenissen m 196^/1966, verschafte de onderneming 111 19SS werk aan ruim is.000 mensen Het tweede bednjf van grotere omvang dat Malang omstreeks 1980 telde, was de Faroka-sigarettenfabriek, met ca. 850 werknemers Faroka, een Belgische onderneming, was in 1932 begonnen met de productie van 'witte' sigaretten, waaronder het toen bekende merk Davros. Het was in de jaren dertig al een grote fabnek, maar haar fortuin zou m de decennia vanaf 1940 aan sterke wisselingen onderhevig zijn De Japanse bezetter nam de fabriek over in 1942, waarna ze in 1945 werd geconfisqueerd door de Republikeinse regering In 1949 kwam de fabnek terug in handen van de vroegere onderneming, die inmiddels deel uitmaakte van NV Tobacofma, producent van ondermeer Caballero In 196"; naastte de Indonesische regering de onderneming opnieuw, tweejaai later werd Faroka onder de 'Nieuwe Orde' weer aan het Antwerpse moederbedrijf teruggegeven Halverwege de jaren negentig vormen de sigarettenbedrijven nu met de dranken- en voedmgswarenindustne nog steeds de belangrijkste tak van nijverheid 111 Malang; m totaal hebben deze branches, volgens de als laatste beschikbare cijfers van 1993, CA 44 000 werknemers in dienst Veel kleinschaliger is de textielsector, met in het genoemde jaar 38 bedrijven en ca 3400 werknemers, en de ijzer- en staalverweikende industrie, met 33 ondernemingen en m totaal ca 2100 mensen in dienst. Hetzelfde geldt voor de opkomende ceramische industne, een voortzetting van de huisnijverheid die reeds m de Nederlandse tijd bestond m Malang en omgeving. In de jaren vijftig werd deze activiteit van overheidswege gestimuleerd door de vorming van coöperaties, met zodanig succes dat 111 het bijzonder de noordwestelijke voorstad Dinoyo zich nadien heeft kunnen ontwikkelen tot een legionaal centrum van ceramische bedrijvigheid. Behalve schalen, kruiken, asbakken en ander huishoudelijk kleingoed worden hier ook tegels, dakpannen en ceramisch isolatiemateriaal geproduceerd, terwijl voor de nabije toekomst al gedacht wordt aan hoogwaardiger produkten als kookplaten en hittebestendige bouw elementen In 1970 deed een nieuw soort bedrijf zijn intrede m Malang, in de vorm van het in Jakarta al bekende warenhuis Sarinah, dat een prachtige vestigingsplaats kreeg op het terrein van de na 1947 niet meer herbouwde sociëteit Concordia. Vanwege de nogal achterblijvende welvaartsgroei m Malang en oveng Oc5st-Java leidde dit filiaal aanvankelijk een moeizaam bestaan Met het ontstaan van een koopkrachtig publiek in de jaren tachtig vestigde zich in de stad echter terstond een aantal concurenten voor Sarinah, ondermeer aan Jl Jend Basuki Rahinat (Kajoetangan) en Jl Kabupaten (later genoemd Jl Agus Salim, in de Nederlandse tijd bekend onder de naam Regentstraat), m modernere en veel prestigieuzere winkelplaza's die spoedig de klanten bij het oudere warenhuis weglokten. In 1991 volgde daar dan ook een drastische verbouwing, met als resultaat een vier verdiepingen hoog koopparadijs met veel glas en mamier, waar hot assortiment zich nu nadrukkelijk richt op het meest gegoede segment in de Malangse bevolking. Ook de toenstischc sector heeft zich na het dieptepunt van de jaren zestig krachtig hersteld. Malang is met zijn koele klimaat als halteplaats tussen Yogyakarta en Bah voor veel westerse reizigers aantrekkelijker dan Surabaya, terwijl het bovendien een ideaal uitgangspunt vormt voor tochten naar bekende trekpleisters als de

88


althans een deel van de bevolking intussen een feit is geworden. Voor de winkelBromo en de diverse hmdoejavaanse monumenten in Oost-Java In de stad zelf IS speciaal voor de Nederlanders vanouds het 'koloniale' restaurant annex taartjes- centra en bioscopen zijn Jijend. Basuki Rakhmat (Kajoetangan), de Alun-Alun (thans Taman Merdeka) en Jl. H. Agus Salim (Regentstraat) nog altijd de toplocapaleis Toko Oen een attractie van de eerste orde. Daarbij is m de laatste twee decennia tie verblijfsaccommodatie sterk uitgebreid, ondermeer met sterrenhotels als ties. Ook de banken hebben de weg naar deze prestigieuze hoofdstraten gevonden Zo heeft het oude YMCA-gebouw (eerder het onderkomen van de Malangsche Malang Tugu Park, Ka誰tika Prince, Regent Park, Montana en Graha Cakra, het Apotheek) op de hoek vanjl. Jend. Basuki Rakhmat enjl. Kahunpan (Van Rielaatstgenoemde hotel is gevestigd m de voormalige Vnjmetselaanloge aan het Tjerebeeckstraat) onlangs plaats moeten maken voor een kolossaal f端iaal van de Bank meeplein Daarnaast telt de stad een klein so-tal hotels (veelal eerder pensions of Central Asia, terwijl de Alun-Alun op de plaats van de fraaie Rex/Ria-bioscoop 'homestays') zonder sterwaardering Medio jaren negentig boeken de Malangse sinds het eind der jaren tachtig wordt weerspiegeld m de nietszeggende glasfacade hotels gezamenlijk ongeveer loo ooo overnachtingen per jaar, waarvan ongeveer eenderde op rekening komt van buitenlandse bezoekers Ook Batu pikt weer een van de Bank Lippo - overigens eigendom van de uit Malang afkomstige Mochtar Riady, een van de njkste mannen van het land, maar kennelijk niet bezield door graantje mee van het opkomende toensme, waarbij het vooral op de wat oudere een groot gevoel voor het histonsche erfgoed in zijn geboortestad. vakantiegangers mikt, die minder bereid zijn om de hitte van de kuststeden te trotseren. Van het voormalige vakantieoord Bouman Van Selm, verwoest in 1947, is Als reactie op de sterke bevolkingstoename sinds het begin van de jaren zevennu nog slechts een klein deel als zodanig in gebniik voor gezinnen van politietig IS Malang nadien in verschillende nchtingen uitgebreid met omvangnjke nieufunctionarissen, maar voor het ovenge bloeit de hotelbranche hier en 111 omliggen- we woongebieden, m het bijzonder aan de noordwaartse zijden van de stad Waar de bergoorden als Selecta, Songgonti en Gunung Pandemian als nooit tevoren bijvoorbeeld de Brawijaya-universiteit m Dinoyo, aan de weg naar Batu, de eerste In de Nederlandse penode stond Malang bekend als scholen- en pensioenstad jaren aan de rand van de bebouwing lag, is ze tegenwoordig volledig ingesloten door nieuwe uitbreidingen Westelijk van de oude Bergenbuuit is 111 de atgelopen en ook na de revolutie is er van overheidswege steeds geijverd om het onderwijs te ontwikkelen tot een van de pijlers der plaatselijke economie. Nadat in i960 als jaren m hoog tempo de luxueuze villabebouwing van Tidar Permai verrezen, momenteel Malangs meest prestigieuze woonwijk. Tussen Dinoyo en Blimbing woreerste de Brawijaya-universiteit was opgericht, volgden tot het emd van de jaren den langs de weg naar Surabaya thans de sawa's 111 snel tempo opgekocht door zeventig nog verscheidene particuliere universiteiten de Universitas Merdeka projectontwikkelaars, die hier reeds toekomstige 'housing estates' voor de gegoede Pusat Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadijah, Universitas Widya Gama en de Universitas Knsten. Te zelfder tijd en nadien vond tevens aan- middenklasse hebben voorzien. Ten oosten van de hoofdweg is bij Blimbmg kort na 1990 het nieuwe busstation Aijosari geopend, m de nabijheid waarvan zich een zienlijke uitbreiding plaats van het aantal niet-universitaire instituten van hoger zelfde ontwikkeling voordoet De plannen voor uitbreiding in zuidoostelijke nchonderwijs, 111 aainullmg op de reeds langer bestaande lerarenopleiding IKIl'; als ting, op de heuvel Bunng, dateren al van 197s, maar ondervonden jarenlange verbelangrijkste zijn te noemen de Akademi Bank Malang en het Institut Teknologi traging door problemen bij de gedwongen landonteigenmg tegen prijzen beneden Nasional Malang In totaal telt de stad nu 37 instellingen voor hoger onderwijs met gezamenlijk ongeveer 50.000 studenten. Daarmee is niet alleen recht gedaan de marktwaarde. Daarnaast bleek dat water er zodanig schaars was, dat een groot deel van het gebied minder aantrekkelijk werd voor particuliere projectbouw Na aan Malangs oude faam als onderwijsstad, maar werd ook een belangrijke stimuhet begin van de jaren negentig is van gemeentewege uiteindelijk echter alsnog lans voor de plaatselijke economie gegeven, m de vorm van duizenden merendeels een aanvang gemaakt met de aanleg van de voorstad op de Bunng, waar inveshoogwaardige arbeidsplaatsen direct en indirect verbonden met de verschillende teerders mede gelokt zullen worden door de voorgenomen plaatsing van enkele instituten Daarnaast genereren de onderwijsinstellingen allerlei positieve nevengrote, door de overheid gefinancieerde voorzieningen voor sport en recreatie. effecten, zoals het bloeiende kosthuiswezen m de noordelijke en noordwestelijke delen van de gemeente - Bergenbuurt, Betek, Dmovo en Blimbing - waar de Aan de relatief lange penode \an economische stagnatie die Malang heeft gemeeste onderwijsinstellingen zijn gevestigd. kend voorafgaand aan de jaren tachtig, kunnen ook positieve gevolgen toegeschreOpmerkelijk aan de Malangse academische wereld is o\erigens de steike invloed ven w orden. Zo is de stad buiten de hoofdstraten goeddeels gespaard gebleven voor de ngoreuze kaalslag die in zoveel andere Indonesische steden het fysieke aanzien die de behoudende islam hier alom heeft, zoals daarbuiten, mede als gevolg van voorgoed heeft ontsierd. Met name 111 de vroegere G G -buurt, de Oranjebuurt de eeuwenlange m-migratie van Madoerezen, m het algemeen m Oost-Java. Deze invloed komt met alleen tot uiting in de aanwezigheid van twee universiteiten op en cle Bergenbuurt, die ook door de huidige Indonesische bewoners uit welgestelde kring m het algemeen zeer worden gewaardeerd om hun doordachte aanleg en islamitische grondslag, maar ook in het karakter van de Brawijaya-universiteit lommernjke begroeiing, vindt men nog tal van Europese woonhuizen uit de eerHoewel deze formeel een seculaire staatsuniversiteit is, blijken geloofszaken m de ste drie decennia van deze eeuw in goede staat. Mede doordat de tegenwoordige praktijk van ondermeer de studentenbeweging en het benoemingsbeleid ten aanburgemeester Soesamto zelf een architectuurlietliebber is, werd in recente jaren zien van de docenten hiei een veel grotere rol te spelen dan aan vergelijkbaai te achten instellingen als de Unnersitas Indonesia m Jakarta of de Universitas Gajah ook het overige stadsbestuur zich meer bewust van de waarde van Malangs historische gebouwen Het heeft m navolging van Bandung en Surabaya een gemeenMada in Yogyakarta. Het was dan ook geen toeval dat president Soeharto op 6 telijke monumentenlijst opgesteld en is er m het algemeen m geslaagd, een stimudecember 1990juist aan de Brawijaya-universiteit persoonlijk een driedaags symlerende invloed uit te doen gaan bij pogingen van particulieren en instellingen tot posium opende ter oprichting van het inmiddels zeer invloedrijke Genootschap behoud en zinvol hergebruik van histonsche panden Een geslaagd voorbeeld van van Indonesische Moslim-Intellectuelen (iCMl). onder voorzitterschap van zijn het laatste is de Ma^onnieke Loge aan Taman Cerme, een schepping van ir vertrouweling en minister van Ondeizoek en Technologie dr B J Habibie Th. Muller uit 1933 die, na tussen 1964 en 1992 te hebben gefungeerd als studio van de Indonesische radio, nu op verantwoorde wijze is verbouwd tot hotel. Eeti iiiodcinc .stad met liLston.scli karakter Vooralsnog lijkt Malang er redelijk 111 te slagen om de groei der bevolking en de economie niet al te zeer ten koste te laten gaan van het aanzien en karakter van de stad. De druk uit het bednjfsleven om op de snel duurder wordende grond m het stadscentrum de oude lage gebouwen te vervangen door moderne hoogbouw blijft echter groot en m dit opzicht is de toekomst zeker nog niet veiliggesteld.

De snelle economische groei heeft m de laatste decennia Malangs aangezicht veranderd, vooral sinds de late jaren tachtig neemt het gemotonseerde verkeei razendsnel toe en njzen de 'plaza's' en moderne kantoorgebouwen als paddestoelen uit de grond ten teken dat de consumptiemaatschappij naar westers voorbeeld ondei

89


Malangs zuiderstad: van Aloon-Aloon en omgeving tot Kotalama en Soekoen

Pjg 1)0 bo\cn Bntse luehtopnime \ i n het centrum \ m Malang 24jiiuiui 1946 In liet inidden de Aloon-aloon met de wanngms en de diagonale paden Links daaronder ligt het Pahet Hotel, aan de andere kant vm het plein de sociëteit Concordia met de afgeronde hoeken Aan de noordoosthoek \an het piem is de \rc)egerc vrouwengevangenis zichtbair op het tijdstip van de opname in gebruik als Republikeins interneringskamp Rechtsboven, ten noorden van de Brantas, zijn duidelijk herkenbaar het station de Daendelsboulevard en het Cocnplem met het gemeentehuis Vanaf de sociëteit loopt Kajoetangan met twee bochten naar de linker bovenhoek van de opname Foto Museum Bronbeek Rit; 90. 9 ; ondtr een prachtige panorama-opname, waarschijnlijk door Studio Milang, van de Heilig Hirtkcrk en omgeving aan Kajoetangan ca ly^s Geheel rechts het telefoonkantoor en het postkantoor, die 111 juli 1947 beide zonden worden vernield - zie pag 77 Restaurant Eldorado, waarvoor op het bord links leelame wordt gemaakt, was gevestigd m het eerste provisonsche gemeentehuis u n de Roomsche Kerkstraat Foto O Hoesen Pag y; boven op 7januan 1906 vond de plechtige inwijding plaats van de neogotische Kerk van het Heilig Hait lan K.ijoetangan gebouwd naar een ontwerp van architect M J Hulsvvit Op deze toto, gemaakt omstreeks 191s, ontbreken nog de toienspitsen, die pas in de jaren 1923-1926 zouden worden toegevoegd He sociëteit Concordia, rechts van de kerk, was in die dagen ook nog een laag gebouw met alleen aan de Aloon-Aloon een representatieve gevel m neoclassicistische stijl Foto V E van Bekkum-van Haastert


Bovcti een zeldzame foto, ca lyiiS, van de gevel van Concordia in de oude gedaante, voor de verbouwing door de architect L van Os m de jaren twintig t^oto Moesson Midden sinds 1897 kende Malang een stoomtram, die vanaf 1903, toen de zuidlijn Kotalama-Dampit met de noordhjn Blimbing-Toempang werci verbonden, dwars over de Aloon-Aloon reecl De Malang Stoomtram vervoerde hootdzakelijk cassave, koffie en rubber, passagiers waren - aanvankelijk althans - bijzaak De opname, gemaakt omstreeks 192s, toont de tram 111 de zuidwestelijke hoek van het stadsplein De locomotieven, met karaktenstieke gesloten wielkasten, waren gebouwd door de firni.i Hohenzollcrn te Dusseldorf Foto Kil Linksonder een blik over de AloonAloon naar het noorden, ca 1935, brengt \an links naar rechts de sociĂŤteit Concordia, de Nederlandsch-lndische Escompto Maatschappij en Dejavaschc Bmk 111 zicht Foto Studio Malang Rechtsonder de ruine van het 111 1947 verwoeste Concordia bleef jarenlang een litteken 111 het hart van de stad, dat bij voortduring herinnerde aan de gewelddadigheden tijclens de Eerste Politionele Actie Uiteindelijk verrees op deze plaats in 1970 het eerste grote warenhuis van Malang, een filiaal van Sannah Dit hier afgebeelde gebouw maakte twintig jaar later op zijn beurt weer plaats voor een vier verdiepingen hoge wmkelplaza - zie pag 98 Foto Studio Malang

^mf^^:0^^tĂŞ^tm^-^^^k:


Boven vrouwelijke gevangenen uit de 'Kleine Boei' aan het werk aan de AloonAloon Koeion Op deze prachtige stemniingstoto uit het laatst van de 19de eeuw IS op de achtergrond nog net het Malang Hotel te herkennen, op de plaats waar ater het Palace Hotel zou verrijzen Foto KIT Midden nogmaals het Malang Hotel kort \ o o r de eeuwwisseling, gezien vanaf de Aloon-Aloon Koe Ion Op de ruime voorgilenj overschaduwd door machtige wanni^ins zal het 'klimaat schieten' in de avonduren een waar genoegen zijn geweest F o t o KIT

Onder een uitzicht viiiif het Fihee Hotel over de Aloon-Aloon Koeion met de moskee en de protestantse kerk, omstreeks '933 O p de hoek met de Kaoemanstraat (links), waar later het gebouw van de Nationale Handelsbink werd geplaatst levond zich ten tijde \an de opname nog de Europese Meisjesschool Foto Studio Malang


l'-'g- 95 boven: het gebouw van De Javasche Bank, op de hoek van de AloonAloon Lor tegenover de vrouwengevangenis. Onder: de hoek Pandhuisstraat-Regentstraat, met het restaurant van Piet Foo - het Hoenkweehuis - en de Arabisch aandoende Grand-bioscoop, in 1928 geopend onder de naam Alhambra. Foto's: Studio Malang.

ĂŻf '-^:^^i^^!$^^M^SĂŠ.

Zesmaal de Aloon-Aloon gezien door Ong Kian Bic, eind jaren dertig. Bijna alle hier weergegeven gebouwen werden in juli 11)47 verwoest - zie pag. 77-79. Pag. g4 boven: ontvangst voor de kort tevoren uitgebreide en gemoderniseerde residentswoning aan de Aloon-Aloon Kidoel ter gelegenheid van koninginnedag, 3 i augustus 1938 o( 1939, met ondermeer een delegatie van de padvinderij. Linksmidden: de residentswoning, hier nog assistent-residentswoning, na de eerste verbouwing in de vroege jaren twintig. Het oorspronkelijke aanzien van dit statige huis uit ca. 1870 was geheel in neoclassicistische stijl, compleet met zware zuilen en klassiek fronton. Rcchtsniidden en onder: het nieuwe bestuurskantoor van de residentie Malang, in 1936 gebouwd naar een ontwerp van de architect M.B. Tidenian op de hoek van de AloonAloon Kidoel en de Pandhuisstraat.

95


Pdg <X' Britse luchtfoto van Ac stadsdelen zuiclelijk van de Aloon-Aloon en omgeving, 24 januari 11)46 Bovenaan in de opname is het langgerekte, overdekte pasartcirein in de Chinese Kamp goed herkenbaar, de brede straat direct ten noorden daarvan IS Petjinan Ten zuiden van de pasar strekken zich ondermeer de rangeerterreinen van de MSM en de ss uit, terwijl hier ook de verschillende scholen aan de Van Oorschotweg zijn te onderscheiden Iets links van het midden ligt aan de Van Kestercnweg het station Djagalan van de MSM De spoorlijn van de ss loopt uiterst rechts, ten oosten van de Kotalamastraat en de Klentcngstraat, van het zuidelijker gelegen station Kotalama naar het hoofdstation in de noorderstad Foto Museum Bronbeek

l'ig (J7 bincii en oiidci twcemial de bocht \an Kajoetangm iiujl ]cnd Bisuki Rakhmat m de tegenwoordige gedaante l-)e Heilig Hartkerk vormt als voc^rheen het dominerende element op dit centrale punt Eveneens nog 'als vanouds' vindt men tegenover de kerk het befaamde taartjespalcis en restaurant Toko Oen Foto's J R van Diessen

(vervolg pAg 11 i)

P.ig <jt/ bo\,cn uitzicht van de voornocnuHc winkelplaza op de hoek KajoctanganAloon-Aloon over de protestantse kerk en omge\ing, juli lyy贸 Links de AloonAloon Koclon, nu T m Mercleka Barat, rechtsachter de Taloen Lor-straat, tegenwoordig Jl Arief Rahman Hakim, op de hoek staat nog altijd Hotel Riche Het monument vooraan herinnert aan het KNlI'-congres, dat hier emd februari 1947 in Concordia plaatsvoncl Midden en onder de Grote Moskee aan de Aloon-Aloon Koeion 111 199C) en omstreeks 1915 De oude foto toont de missigit m zijn oorspronkcli|k \ o i m daterend van 1875 De nieuwe gedaante is het resultaat van twee verbouwingen, de laatste in de jaren 1991-1993 Foto's J R van Dicsscn 2 \ Studio Malang

Pjg <jS AL hoek Kajoetangan-Aloon-Aloon Loi binen in juli iyy6 met op de plaits van Concordia de nieuwe winkelplaza, c^ntler in de oude gedaante, omstreeks 193') gefotografeerd door Ong Kian Bic Foto s J R van Dicssen, L B M van Liempt

96


97


(bijschriften pag. 98/pp zie pag. 96)


Bo\fn en pag loi boven panorama over de Aloon-Aloon, gezien in westelijke nchtmg vanaf het dak van het regentschapskantoor aan Tm Merdeka Timur, 1996 Op de achtergrond de Gunung Kawi, waarvan het silhouet met dat van de rechts aansluitende G Welirang en G Arjuno populair bekend staat als de Ferempuan Tidur, 'Slapende Vrouw' Rechts is op de hoek van het stadsplein het herbouwde kantoor van De Javasche Bank te zien, tegenwoordig Bank Indonesia Het gebouw links ernaast is het belastingkantoor, dat m de jaren vijftig in de plaats kwam van het verwoeste filiaal van de NederlandschIndische Escompto Maatschappij Foto's J R van Diessen

100


LiiiLs en pjg 100 ouder het Palace Hotel omstreeks ly^o en, onder de nieuwe naam Pelangi Hotel, m 1996 Zoals de meeste gebouwen aan de Aloon-Aloon w erd dit meest prestigieuze hotel van Malang 111 juli 1947 kort voor de intocht van de Nederlandse troepen door brandstichting \erwoest Bij de herbouw, eindjaren \iertig, heeft men veel van het oude muurwerk opnieuw gebruikt, zodat nu de grote eetzaal in het hoofdgebouw nog altijd versierd is met de bekende tegeltableaus \an Hollandse stadsgezichten en landschappen Foto's Studio Malang J R \an Diessen

101


Pig 102 boven het Malangse bestuurskantooi op de hoek van de Aloon-Aloon Kidoel (Tm Merdeka Selatan) en de Pandliuisstraat (Jl Pega dean) in 1938 en 1996 Het gebouw is na de Ncrwocsting injuh 1947 vrijwel identiek h(.ibouwd, op het kruisingstorentje na Midden aan de oostzijde van de Aloon-Aloo 1 stond tot in de jaren tachtig de bioscoop R e \ (111 de hidonesische tijd Ria), een iniponerendc creatie van de Malangse architect K Bos, dic ook verantwoordehjk was voor de winkelpai den op de hoek van de Smeroestraat en Kajcutangan De fraaie avondopname van het theati r werd omstreeks 1940 gemaakt door Ong Kian Bie, tegenwoordig vindt men op deze locatie aan Tm Merdeka Tiniur de weinig inspirerende glasta<,ade \an de Bank Lippo Bos werd ovingens, op verdenking van verzetsactiviteiten door de Japanse bezetter om het leven gebracht Onder de zogenoemde 'Kleine Boei', de oude stadsgevangenis die na de opening van de centrale gevangenis op Lowokwaroe in 1921 werd bestemd tot vrouwengevangenis en Landsopvoedingsgesticht (lOc) De foto is gemaakt 111 het begin van de jaren tachtig, tegenwoordig staat op deze plaats een winkelcentrum Foto's J R van Diessen 2x, L B M \ an Liempt, Studio Malang, H van Rotterdam

I

102


mpii: ÊÊfMi\£. mppM-

^Mm-

Wm'i'

IKttl m«^^'v

'3^

(hijschnfc zie pag. i o f)


De zuidelijke helft van Malang in kaart, gereproduceerd van de Officicclc Phittegroiid der Gciiiccncc Malang 1936-iyjy, uitgave van G. Kolff & Co., Malang. De hier opgenomen legenda geldt tevens voor de kaart van de noorderstad, afgebeeld op pag. 134/135. De originele plattegrond werd beschikbaar gesteld door mevr. L.B.M, van Liempt.

Pag. ;o,?.' foto's uit de Japanse intenieringskampen te Malang zijn om begrijpelijke reden niet beschikbaar, maar wel zijn nogal wat getekende impressies van het kampleven bewaard gebleven. Deze prachtige sfeervolle tekening, gemaakt op 14 juh 1942 vervaardigd door H. Prins, toont de slaapzaal van de vooniialige vrouwengevangenis c.q. LOG aan de Aloon-Aloon. De ge誰nterneerden uit de 'petoet' werden later overgebracht naar het Marinekamp op Sawahan; uiteindelijk zouden de meesten belancHen in Tjimahi. Foto: RIOD.


Boi/en en midden het kruispunt Klcntengstraat (Jl Laksamana Martadinata) en Petjinanstraat 01 Pasar Besar) gezien in zuidelijke richting, in 1996 en aan het eind van de jaren dertig De Klcntengstraat ontleende haar naam aan de Chinese tempel aan de oostzijde van de kruising, hier eveneens te zien in 1996 Foto's J R van Diessen 2x, Studio Malang Onder bemiddelde gasten van het Emma Hotel in de Klcntengstraat begeven zich naar hun gereedstaande automobiel Op de foto uit omstreeks 1930 IS het vierwielige rijtuig rechts een opvallende verschijning tussen de vele tweewielige dokars die de stad toen telde Het Oranjehuis was in deze Chinese straat kennelijk populair, want in de jaren dertig vond men er ook een Juliana Hotel en een Emmabioscoop Foto R G H Teng

106


<d\ /-

Šmatahani

V'

Boven en Iniksniidden In 1919 besloot de gemeenteraad naar aanleiding van protesten van Chinese handelaren om de nieuwe pasar niet aan de overkant van de Brantas te bouwen, maar het bestaande complex m de Chinese Kamp te moderniseren en uit te breiden De oude foto toont de ingangspartij aan de Petjinanstraat, na een tweede verbouwing en renovatie in 1935, in het linker poortgebouw was een dependance gevestigd van apotheek De Rijzende Zon aan Kajoetangan, naast Toko Oen In de bovenste opname IS de tegenwoordige situatie te zien, resultaat van de grootscheepse nieuwbouw na verwoesting van het pasareomplex door brand in de jaren tithtig Foto's J R van Diessen, Studio Malang

Rechtsnndden en onder nogmaals de ingang van de Malangse pasar toen en nu Aan de straatzijde IS het complex tegenwoordig geen markthal meer, maar een warenhuis van de keten Matahari - waarbij van de historische connectie van deze naam met Malang ongetwijfeld nu niemand meer w eet heeft Foto's J R \ in Diesscn Studio

Malang


De Petjin.mstraat e q Jl Ade Irma Suryani in westelijke richting, gezien in \9tj6 en omstreeks 1940 van het dak van het grote huis op de hoek PetjinanstraatKoedoesanstraat (]1 K H Arifin), waarin in vooroorlogse jaren Toko 63 van de firma Foo Hin & Co was gevestigd - zie pag. 109. Dit gezichtspunt was kennelijk geliefd bij fotografen; ook de Japanse opname uit maart 1942 op pag. 49 is hier genomen. In de oude situatie bevond zich enige panden verder, op nummmer 75, de bekende juweiierzaak Tio. Links de Koeion Pasar-straat en op de achtergrond, in het verlengde van Petjinan, de Blakanglodji-straat. Foto's: J.R. van Diessen; Studio Malang.

108


De noordelijke gcvelwand van de Petjinanstraat (Jl. Pasar Besar) in 1996 en omstreeks 1935, gezien in oostelijke richting, met centraal het voornoemde grote hoekpand van Toko 63. Foto's: J.R. van Diessen; Studio Malang.

109


f

k; tr

f

h «^^Tru"

ll^

' '^mMV'^^^^^^B fe

. mi^j^^l^'^ ^^ÊÊ '^^^"

1^.

^---

fc^'^fe-

""HllQr

H ^^^1

'"^

.ÉÊL1S.-

ü^^^ï^ '

Mi WBpi^

.^^^^1

^^^^%^''

__

' ^ ^ H

,

;

.

*

»

•F.^.^

'

"•

„.^N

^^^^E^ : :.<

HÉË

^ ^ ^ ^ ^ H ^ -^^W

-,

' 1

Ef

...--«-^"

1

•s<

^SHBHSr^^

Pag / j o , III onder de Kidoel Pasar-straat (Jl Kapten Tendean/ Jl Kyai Tarmn) naar het oosten gezien in 1996 en omstreeks 1925 De oude foto geeft de situatie weer kort na de grote uitbreiding en modernisenng van de pasar in de beginjaren rvvintig Halverwege de jaren dertig zijn bij een renovatie van de pasar ook de laatste I9de-eeu\vse woonhuizen op het marktterrein afgebroken de vnjkomende ruimte w erd ondermeer gebruikt als parkeerplaats - zie pag 11 <, Foto s J R \an Diesscn Studio Malang Pig 111 boven avondstemming hoven het Brantasdal De opname is gemaakt in westelijke richting vanaf de brug in de Spoorstraat (Jl Jend Gatot Subroto/Jl Panglima Sudirnian) en laat ondenneer goed zien hot ook de steile bandjirgevoelige oevers van de rivier allengs volgebouwd zijn geraakt Foto J R van Diessen

tiL 110

111


112


(vcn'olg

van p.ig (jรณ) Van de Aloon-Aloon naar de pasarwijk Boven een opname uit de jaren vijftig \an het begin van de Regentstraat (toen Djalan Kabupaten, tegenwoordig Jl H Agus Salim), met de karakteristieke Grand-bioscoop hi de late jaren tachtig is het theater, toen Aguiig geheten, gesloopt voor de bouw \.in een winkeleentrum Linksmidden het etablissement De Delftsehe Toren op de hoek van de Regentstraat en de Kidoel Dalem-straat (Jl K H Anfin), ea 1928, met ernaast de Flora Cinema, reehtsmidden de ingang van de pasar, \ o o r de verbouwing in 193โ€ข; De opname onder toont de ereboog van de Chinese gemeenschap bij Koningin Wilhelmina's regeringsjubileum in 1938, opgencht tegenover de pasaringang aan Petjinan Foto s Moesson Studio Making ^\

P.ig 112 vergane glorie Het sinds lang niet meer gebruikte station Djagalan \MI de Malang Stoomtram Maatschappij, boven van de buitenzijde aan de Van Kesterenweg (Jl Halmaheira), onder op het emplacement oostelijk van het station Foto's J R van Diessen


Boven voorbereidende werkzaimheden ten behoeve van de uitbreiding en modernisenng van de gemeentelijke Pasar Petjinan 1920 De uitvoering van dit omvangnjke project dat in totaal de nieuwbouw in gewapend beton van zeventien grote en twee kleine open pasarloodsen en een vleeshal omvatte werd toevertrouwd aan de Holhndsehe Beton Maitsehippij


Pag 114 midden interieur en overzicht van het voltooide complex, 1922 Foto's HDG Hollandsche Beton Groep NV Pag 114 onder in de jaren twintig vestigden zich m de Chinese wijk ook verscheidene Japanse firma's, zoals Toko Japan Warenhuis Taiyo aan het westelijke begin \an de Petjinanstraat Foto Studio Malang

I

Pag II-) boven nogmaals de Pasar Kidoelstraat, nu na de afbraak van de oude huizen op het pasarterrein in 1935 Het aldus ontstane pleintje diende mede als taxistandplaats en busstation Zie ook pag i i o Midden en onder aan het westelijke einde \aii dt Sawahanstraat was in de jaren dertig nog \ eel open ruimte Daar, maar soms ook op de Aloon-Aloon, werd de jaarlijkse pasar nialam gehouden, waarvan deze nachtopname uit vermoedelijk 1938 een bijna surrealistische indruk geeft Na de soevereiniteitsoverdracht werd aan dezelfde straat een ruim en modern autobusstation geopend, hier te zien in het begin van de jaren vijftig Inmiddels is ook dit weer \ erdwenen, sinds enkele jaren geleden bij Blimbing de busterminal Aijosan tot stand kwam Fotos L B M van Liempt Studio M,ilang 2 \


•^'•lïBSBSiiHWlW

116


Pag 116 van Malangse zuidehjkste stadsdelen bestaan naar verhouding weinig histonsche opnamen De foto's boven en midden, omstreeks 1927 gemaakt door Ong Kian Bing, tonen twee grote panden aan de Kotalaniastraat, respectievelijk de Chinese kliniek naast het station Kotalania en een Chinese lagere school, op particuher initiatief gevestigd m een woonhuis Na de soevereiniteitsoverdracht werd hier de SMA Teladan ondergebracht De onderste foto, ook van Ong Kian Bie, biedt een aanzicht van de Gemeentelijke Ambachtsschool en Anibachtsleergang aan de Javaweg Deze instelling, in 1929 tot stand gekomen dankzij planter-wethouder G J Zuyderhoff werd in juli 1947 door brandstichting verwoest Foto's Studio Making 2 \ , D AJ BoerhaveFransen van de Putte

Pjg 11/ Blitse luchtopname, 24 januari 1946, van het Malangse industrieterrein, zuidelijk van de pasarwijk Bovenaan is een deel van het Staatsspoor-rangeerterrcm te herkennen, bij de plaats waar het spoor de Kotalaniastraat passeert, rechts boven het midden, ligt het station Kotalania Beneden buigt de tramlijn van de MSM oostwaarts af 0111 langs de voet van de Smeroe de weg naar Dampit te vervolgen, terwijl de spoorbaan van de ss rechtdoor in zuidwaartse nchting naar Kepandjen en Blitar gaat De grote hallen links v,\n het midden, westelijk van de hidustneweg, zijn van de sigarettenfabriek Faroka Uiterst rechts is 111 Mergosono langs de Brantas de Chinese begraafplaats te ondci se heiden Feito Museum Bieinbeek

117


^m'.

Boven en rechtsonder de sigarettenfabnek Faroka was in de vooroorlogse jaren een der weinige mdustnele bedrijven van betekenis m Malang De panoramafoto boven werd omstreeks 1938 gemaakt door Ong Kian Bie, men kijkt in zuidelijke nchting langs de Industrieweg, met rechts de Eniplacementweg Onder is de tabnek in de naoorlogse gedaante te zien, na de herbouw door de Ncdcrlandsche Aanneming Maitschappij m de beginjaren vijttig Foto's Studio Malang Ballast Nedam NV Links de toegangspoort tot de christelijke begraafplaats Soekoen, ca 19^1 De poort en de dodenakker bestaan nog altijd wel is hehas het memorabele opschnft boven de ingang verwijderd ' 端 e nicht \jn dtn dood/is dt djgtrjjd \jn dtn geest ' Foto Moesson

Rechts nog even terug naar het andere, noordchjke einde van de doorgaande verbindingsweg Mergosonostraat/Kotalamastraat/Klenttngstraat/Mtubelniakerstraat/Spoorstraat, waar de brug over de Brantas in de laatstgenoemde straat de toegang vormt tot Rampal en de ovenge noorderstad Deze stemmige foto, genomen 111 noordchjke richting, dateert uit 1920 Foto V E van Bckkum-van Haastert

118

119


-••

fjfefe^-

Malang - de noorderstad: van G.G.-buurt en Rampal tot Lowokwaroe en Bergenbuurt

*'^^

v.\ i ^ ^ '

fc.^'

_jj

*:-

-::M:

*r "**"l Het cLiituiin \an de nooiderstaci, loncloni het Ccïcnplein en het station De luchtfoto op pag 120 is weer gemaakt op 24 januari 1946 door het 681 Squadron van de K.AF, naast het Coenplem en het station zijn goed de oveiige G G -buurt, de begraafplaats KJodjen Lor (rechtsboven) en Kajoetangan (links) te herkennen Hierbo\ en het gemeentehuis aan het C oenplem, enkele jaren na de voltooiing (192(1) gezien door Ong Kian 13ie, links de tegenoverliggende HUS/AMS De kleine foto hnks toont het spoorwegviaduct over de Spoorstraat, gezien naar het zuiden Dit punt \ormt de overgang van de zuiderstad (achtergrond) naar Rampal, achter het V laduct ligt het Brantasdal Onder het oude station van Malang, omstreeks 1930 gezien door Ong Kian Bie, dat in 1876 werd gebouwd aan de oostzijde van de spoorlijn, aan de kant van Rampal Foto s Museum Bronbeek, L B M van Lienipt, Studio Malang 2 \

•v^*-.:/:yï

1


,-^J

.W*-^

De 'tugu' op het voormalige Coenplein heeft een bewogen historie Op 17 augustus 1946, de verjaardag van de Indonesische onalliankelijkheidsverklanng, werd de eerste steen gelegd voor dit vrijheidsmonument en een oorkonde in het fundament gemetseld, ondertekend door de gouverneur van Oost-Java, Doelamovvo, en de resident van Malang, mr Soenarko 15ij die gelegenheid werd een model van het gedenkteken onthuld (linksboven) Toen de Nederlandse troepen mjuli 1947 de stad innamen, was het bijna gereed - zie de omslagfoto In september 1948 was het onvoltooide monument versierd ter gelegenheid van de kroningsfeesten (linksonder), kort nadien werd de zuil verwijderd en bleef alleen de lege sokkel over (rechtsboven) Daarop verscheen in 19'io bij de communistische i mei-parade een reusachtige pop, die het uitgemergelde en onderdrukte Indonesische volk voorstelde (rechtsmidden)

122

_f


O p 20 niei 1913 volgde ten slotte de plechtige onthulling van de heropgerichte Tugu Nasioiial door president Soekar110, waarvan de laatste twee foto's een beeld ge\ en de gezette heer vooraan m diens gezelschap (pag 122 rechtsonder) IS de toenmalige burgemeester Sudjono Foto's H Nasuka/Alibin A | \ 111 Veen Studio Malang ^\, F Snel

Midden en linksonder het oude Marineka誰np aan de Marineweg op Rampal, ca 191s, en de ingang \an het Militair Hospitaal aan Tjelakct tegenover de Fraterschool, ca 19^0 Foto's Helders Marinemuseum, Studio Malans

123


•iWiiimgiaxMimmmumsR

124


Pag 124 boven enige jaren na de opening van het Palace Hotel werd Malang een tweede klassehotel rijk, het Splendid aan de Speelmanstraat, met een prachtig uitzicht over de Hiantas Gedeeltelijk verwoest injuli 1947, diende het na de soevereiniteitsoverdracht korte tijd als ondei komen \ oor de Airlangga-universiteit, die e\ envvel spoedig naar Soerabaja verhuisde Vervolgens werd het pand halverwege de jaren vijftig in gebruik genomen door de lerarenopleiding IKII' en later ingericht als studentenhuis van die instelling Foto's Studio Malang, AM Midden voor een goede verbinding tussen het nieuwe Coenplein en de te bouwen Bergenbuurt werd in 1926 de brug in de Van Riebeeckstraat gelegd Om een 'groene long' in de stad te creëren, moesten de oevers van de Brantas onbebouwd blijven, overeenkomstig de ideeën van Makings stedebouwkundig acKiseur Th Karsten Foto Studio Malang Ondci het eerste uitbreidingsplan in de noorderstad was de Oranjebuurt tussen Tjelaket en Rampal, ten nciorden van Klodjen Lor Dit huis op de hoek van de Emniastraat (rechts) en de Mauritsstraat (links) werd gebouwd m iy2i Foto H L A Kienecker

Pag 12} de Neutrale Sthoolvereeniging nam in 1922 aan de Emniastraat een Europese lagere school in gebruik De foto boven w erd genomen kort voor de officiële opening, welke werd bijgewoond door gouverneur-generaal mr D Fock, en toont een gezelschap van Malangse notabelen Tussen hen staat vooraan 111 het midden - met witte snor de oud-planter G Ch Renaldel de Lavalette, die zijn naam zou geven aan de Lavalette Kliniek De andere opname, uit de jaren dertig, laat zien dat de school toen was uitgebreid met lokalen op de tweede verdieping Foto's KIT, Mocsson

125


V '^w « 3

^tf'iy

126


P.ig 126 boven de particuliere Malangsthe Ziekenverpleging op Ranipal KoeIon, oorspronkelijk een plantersziekenhuis, kreeg vanaf de late jaren twintig subsidie van de gemeente en was van dat moment ook toegankelijk voor hen die niet uit planterskringen afkomstig waren Inmiddels was het hospitaal omgedoopt tot Lavalette Kliniek, zoals deze opname uit ca 1930 Iaat zien Ă&#x201C;nder de Gouvernements Muloschool aan de Wilhelmmastraat werd reeds gesticht m 1919 en was daarmee een van de eerste openbare gebouwen van de C^ranjewijk m aanleg, de opname dateert van omstreeks 1930 In 1942 diende de school tijdelijk als kamp voor krijgsgevangenen Foto's KIT, D A J van de Putte

Botihave-Franscn

s?^*^^*

Bo\cn en nnddcn ten noorden van de toenmalige bebouwde kom werd m 1921 de Centrale Gevangenis op Lowokwaroe in gebruik genomen, die tijdens de Japanse bezetting berucht werd als plaats waar 'politieke' gevangenen werden vastgezet en verhoord door de Kempeitai hi de Republikeinse tijd diende de gevangenis enige tijd als mterneringsplaats De bovenste foto toont de bouw van het complex door de Hollandse he Beton Maatschappij, de andere opname IS een vooraanzitht uit 194S LJ;JAsonrfer ook in 1921 werd iets noordelijk \an de gevangenis op Lowokwaroc het Proefstation \ o o r de Bergcultures gevestigd Foto's HUG Hollandsche Beton Groep NV, A J van Veen, Studio Malang


Boven: in iy34 bouwde Henri Estourgie niet alleen de Theresiakerk aan de Idjenboulevard, maar ook het 'Slot' - zusterverblijf- achter het Ursulinenklooster op Tjelaket. Foto: J.H.G. Estourgic-Rossing.

Onder: de Fraterschool - 'Frateran' - op Tjelakct, in de jaren dertig en ook tegenwoordig nog een der belangrijkste onderwijsinstellingen in de 'schoolstad' Malang, ca. 1935. Foto; Studio Malang.

f'.-'^J^V ' 誰r- os"'."

'"

rSifci'2

^^r

mi

128


. .33»*^.»é£S*aa»«^Éi/^i^i^^3Si • 4 ^^Ê^S^Ê^^^-^'^^.^^^^^^^^^^^^ ^<Pg^^^l^^tBj|^^^/l -'•'

^«—i

•^' rMiéS-^vs^jL^. ^ m

'"^

'

^^^^^^^^^^H

L.^mn^^^'^T^ #^

'^--^-•'i—JMMfcMgEJL^- X^

r^V^

^

^W .^lilgglIigiJ^HJj^l^^^

Bovcii en nuddenbovcn iii 1926 werd door het gemeentebestuur een pnjsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een raadhuis aan het Coenplein Onder voorzitterschap van architect W Lenie^ uit Soerabaja, de latere architect vin de HUS/AMS aan hetzelfde plein, oordeelde de jury dat het ontwerp Voor de Burgers \3n Milang Mn H F Hom uit Seniarang het meest geschikt was Niettemin constateerde men een aantal tekortkomingen, zoals het feit dat de vensters niet door luifels beschermd waren tegen zonlicht en regen

Derhalve werd slechts een tweede prijs toegekend am het winnende ontwerp, maar de besparing die dit de gemeente opleverde, viel geheel in het niet bij de e\tra-kosten van de grondverbetenng, waarmee 111 de begroting geen rekening gehouden bleek te zijn De totale bouwkosten kwamen uiteindelijk op ƒ 287 000,- , meer dan een ton hoger dan was geraamd O p 30 mei 1928 werd de eerste steen gelegd door gouverneur-generaal mr jhr A C D de GraefF, bijna twee jaar later, op i'S januari 1930, vond de ofTiciele opening plaats De foto's tonen het gemeentehuis en omgeving 111 1996 en omstreeks 19^5. de panorama-opname is waarschijnlijk van Ong Kian Bic Foto's J R van Diessen, L B M van Liempt Middenonder en onder het complex van de gouvernementsseholen AMS/Hlis/Lveeum tegenover het gemeentehuis, ca l y i s (O'ig Kian Bie) en 1996 Foto's J R van Diessen R Hoesen


i M^^M^^

H

J|^t^^-|^^,

H

-

^_-, «

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^KÊ^^^^^^^^^ÊÊÊÊÊÊÈ^^^^^^^

'

*

^

W l^aaaigg

H Malang oud, d w z medio jaren dertig, en nieuw - Kjyó - in de G G -buurt (pag 130) en rond de kruising Kajoctangaii-Smeroestraat (pag 131) Boven en linksmidden het in 1939 door architect H J van Erb ontworpen nieuwe station van Malang, met front naar de stadzijde Rechtsmidden en onder IS de kleine brug over de Brantas in de Maetsuycktrstraat te zien, met links de Protestants-Chnstelijk(. Lagere School l De Maetsuyckerstraat, Jl Tumapcl IS nu Malangs 'pasar burung' Foto's J R van Diesstn 2x, Studio Malang 2x Op pag 131 boven en linksmidden architect K Bos beroemde symmetrische hoekpanden (1936) bij het begin van de Smeroestraat, met de Kawi op de achtergrond Jammer genoeg is dit hoogtepunt van Malangs Indische'architectuur tegenwoordig ernstig aangetast door allerlei wilde aan- en opbouwsels In nog sterkere mate geldt dit voor de tegenoverliggende oostelijke zijde van het krtiispunt (rechtsmidden en onder), waar Hotel Mabcs en de Malangsche Apotheek (hter Y M C A ) recentelijk het veld hebben moeten ruimen voor een filiaal van de Bank Central Asia Foto's J R van Diesscn 2x, L B M van Liempt, G van Dijk (oorspronkelijk Ong Kian Bie)


131


^-l-

^â&#x20AC;&#x201D;I.

SMQIgg Een der best herkenbaar gebleven punten in Malang de splitsing van Kajoetangan (Jl Jeiid Basuki Rakhmat) en Tjehket (Jl Jaksa Agung Suprapto) met Oro-Oro Dowo (Jl Bng]en Slamet Rivadi) Boven kijkt men in zuidelijke nchting naar Kajoetangan, met rechts de bekende klok annex richtingwijzer en links het voormalige ANIEMgebouw Midden en onder een blik in 1996 en omstreeks 1935 in tegengestelde nchting, met links het begin van O r o - O r o Dowo en automobielhandel P Bouman Foto's J R van Diessen 2x, Studio Malang

Pag /j_j boven en nuddcn de 'Frateran' omstreeks 1930, gefotografeerd door Ong Kian Bie, en m 1996 Foto s L B M vin Liempt, J R van Dicsscn Onder de 'Susteran' der Ursulincn iets verder aan Tjelaket, hnks in 1996 en rechts in september 1920, toen het klooster net geopend was Foto's J R van Diesscn V E van liekkumvan Haastert


De noordelijke helft van Malang in kaart, gereproduceerd van de Offlcieele Plattegrond der Gemeente Mahtng 1936-11)37, uitgave van G. Kolff & Co., Malang. Zie voor de legenda de kaart van de zuiderstad, afgebeeld op pag. 104/105. De originele plattegrond werd beschikbaar gesteld door mevr. L.B.M, van Liempt.

KAART VAN DE STADSGEMEENTE MALANG


Boven en p.ig 1^7 onder reeds halverwege de jaren twintig besehikte Malang over een gemeentelijk zwembad Door de onstuimige grtiei van de stad ontstond behoefte aan een tweede bad, dat men daeht te bouwen in het Smeroepark (in 1938 herdoopt tot Beitrixpark) Na ampele overwegingen werd echter besloten tot uitbreiding en renovatie van het bestaande bad naast het stadion Daarmee werd de gemeente in 1938 de trotse bezitter van het mooiste bad van Oost-Java, waar in het 50 m-bassin ook de kampioenschappen van Nederlands-Indie werden gehouden

136


De panonnnfoto's van Ong Kian Bie tonen het bad in 19^9 in oostelijke (pag 136) en wcstehjke nchting (pag 137) Aehter het bad zijn 111 de hitste toto ook de tennisbi iien het hoekeyveld en de voetbalvelden van het sportpark te zien Foto s J R van Diesscn Studio Miling H L A Kieneeker Boven de Chnstehjke Mulosehool aan de Snieroestriit tegenwoordig nog iltijd 111 gebruik ils nuddelbire school Tijdens de Jipinsc bezetting \\ is hier de Kenipeitu gevestigd Foto J R van Diesscn

137


Rechts en pag ijg midden Malangs veranderende stadsbeeld Vnjwcl het enige nog herkenbare element in deze toen-en-nu-vergelijking van het Smeroeplein tn de kruisende Idjcnboulevard is het ANIEM-transformatorhuisje geheel rechts De opnamen zijn m 1996 en omstreeks 1938 gemaakt in westelijke richting, met de Kawi op de achtergrond Het centrale gebouw in de nieuwe foto, op de plaats van het vroegere Smeroe- c q Beatnxpark is het Brawijayamuseum, gewijd aan de militaire geschiedenis van Malang en omgeving tijdens de onafhankelijkheidsstrijd Foto's J R van Diessen, Studio Malang

Psg ijf) en ijy onder in het uiterste westen van de stad, naast de smalspoorbaan die naar de suikerrietvelden van de fabnek Kebonagoeng leidde verrees in de jaren dertig het complex van de katholieke Demposchool" Ook dit ontkwam in juli 1947 niet aan de verwoestingen voorgaand aan het binnentrekken der Nederlandse troepen, zoals de toto van Oiig Kiaii Bic hiernaast laat zien Nadien is de school \ n j snel weer herbouwd en tegenwoordig doet ze nog altijd dienst in haar oude functie hi de nieuwe opname oefenen leerlingen m j u h 1996 voor de parade ter gelegenheid \an de herdenking v in de Indonesische onafhinkelijkheidsverklaring op 17 lugustus Foto s Studio Malang, J R van Diessen


Bovtn en midckn Hniri Estourgie's Thercsuikerk uit 1934 aan de Idjenboulevard c q het Botriiigpltin, in lyy贸 en aan het eind van de jaren dertig Foto's J R van Diessen, Studio Malang Rechfi iets westehjk buiten de Bergenbuurt vindt men aan de tegenwoordige stadsrand bij de kixueuze buitenwijk Tidar Fermai de 8steteuwse Tjandi Badoet, het oudste hindoejavaanse monument in Oost-Java De hnker foto toont het binnenste van de cella met een gerestaureerd lingam- of lingga-altaar, dat langeeft dat het hier een tempel van de ^iwaitische eredienst betrof Foto's J R van Diesscn

.^S>?^r&ff

1

r!!^f禄^,A5iijjys55p^--f--^


Batoe, de 'Big Apple Zoals de toto uit 1996 hierboven laat zien, verdient niet New York deze bijnaam maar eerder het bekende bergoord noordwestelijk van Malang De pol\ ester appel balancerend op een bed van dito koolbladcren, svmboliseert de groenten- en fruitcultuur in de omgeving \an Batoc Ten dele vindt deze haar oorsprong in de \\ erkzaamheid van J F de Ruyter de Wildt, die hier omstreeks de eeuwwisseling de eerste appelboomgaardcn aanlegde De oude opname toont ongeveer dezelfde plaats op het centrale plein van Batoe, ca 1936 Foto's J R van Diessen, Studio Malang

141


-Boven onder pag 143 hnksbo\tn de ontwikkeling van Seleeti 111 de bergen bij Bitoe van eenvoudige overmehtingsgelegenheid omstreeks 19^0 tot \olw urdig recreatiepark compleet met zwembad hotel tennisbanen bungalows en fraiie tuinen ten tijde van de panorama-opname ca 1940 was geheel te dinken n n de inzet van F de Ruyter de Wildt zoon van de hiervoor genoemde initiator van de Batoese appelteelt en zijn echtgenote

142


In de jaren voor de oorlog was Selecta voor dt Europese burgenj uit Malang en wijde omgeving in de weekeinden en de vakantictijd een trekpleister van de eerste orde, waaraan velen nog dierbare hennnenngen zullen bewaren De foto op pag 143 toont de eigenaar met enkele familieleden omstreeks 19^8 bij een van de bungalows op het complex Frans de Ruyter de Wildt bezat naast het vakantieoord ook in latere jaren nog de boomgaarden van zijn vader Zelf maakte hij op het terrein van de fruitteelt naam door de aanleg van de eerste sinaasappeltuinen bij Batoe De Ruvter de Wildt stierf eind maart 1945 in Japanse gevangenschap te Buidocng Foto s J R van Diessen, Studio Malang, L L van Meurs-de Ruyter de Wildt Pjg 141 enkele hmdoejavaansc tempels uit de Smgosan-penode in de omgeving van Malang, linksonder de resten van de sierlijke 'mini-tjandi' tegenover het voormalige badhotel te Songgoriti, rechtsboven de onlangs geheel gerestaureerde Tjandi Kidal bij Toempang, met karaktenstiek-Oostja\aans steil meroe-dak boven de cella, en rechtsonder de veel zwaarder beschadigde Tjandi Djago, eveneens bij Toempang Foto's J R van Diessen


Dsir IS het lULtrtji. Wcndic in ten kltin dil iitk^tn bcchiduwd door oiidt boomtn u nnn ipcn i e i t n tn dn kusCilhLldi.i w irtJ be\ if Aldus Willem Wilrueii m een bnef van 13 maart 19^5 waann hij een uitstapje naar dit bekende oord oostelijk van Singosari beschreef Reeds m de jaren vijttig van de 19de eeuw vermeldden reizigers de badplaats Windit als een schoon en aangenaam plekje waar eenige bamboezen huizen staan O n g Kian Bie fotografeerde het meertje tevens wingebied van de Mihngse waterleiding omstreeks 193â&#x20AC;˘> De moderne foto uit 1996 toont aan dat er sintlsdien met uitzondering \ in de phitsmg van een seheidingstiam met veel is vernideid Foto s J R van Diessen Studio Malang

144


TjcLikct, Kajoetangan en oingcMiig, m de |arcn dertig getotograteerd door Ong Kian Bie Op deze pagina linksboven het opnieikelijkc pand van Fiat-dealer Berrettv, Tjelaket 17, op de plaats waar tegenwoordig Hotel Kartika Prince staat Linksmidden en -onder weer de splitsing bij Oro-Oro Dowo, respectievelijk uit noordelijke en zuidelijke richting gezien Rechtsboven Kajoetangan op de hoek met de Smeroestraat 111 feestverlichting, ter gelegenheid van Koningin Wilhelniina's regenngsjubileuni m 1938 De opname rechtsonder biedt een blik uit Hotel Splendid op de baig in de Speelmanstraat, dic m 1922 werd opengesteld op de achtergrond de R K Kerk aan Kajoetangan Foto's Studio Malang 2\, L 13 M van Lienipt 2\ N M Nolten-Engelkcn

145


'*^**^-

Boven en midden tvvetmnl KijotUngin in de bovenste opmme in noordelijke nchting ter hoogte van boekhandel en drukkerij G Kolff & Co in de foto daironder naar het zuiden toe met aan het eind weer de Heilig Hartkerk RecliKonder nog eens Hotel Splendid nu gezien aan de Brantaszijele vanaf de brug in de Maetsuyckerstraat Foto s Studio Malang L B M van Liempt 2x

146


Het zuielelijke deel \ m de Bergenbuurt, op 2 4 j a m n n 1946 gefotografeerd door een Bnts \erkcnnmgstocstel Centraal ni de toto loopt \an noord naar zuid de Idjenboulevard met bovenaan het Beieringjilem en de Theresiakerk Ondel lan rechts ain de Smeroestraat het stadion en de Christelijke Muloschool In het midden ligt het Smcroeplein, met links het Beatrixpark, dat toen (weer) 111 gebruik was als sawalind Cicheel linksboven is de decau\ illc (sm ilspoorbaan) van de suikerfabriek Kebonagoeng te zien, met rechts daarvan de Demposehool De foto onder biedt een blik op het stadion en de rest van het sportpark vanaf de Badhuisweg, ca ly^o Foto s Museum Bronbeek, Studio Malang

147


UoiLii m de rustige groene Bergenwijk vond men aan de Bromostraat nummer 17 het Hotel Astor, voor de oorlog een der betere logccrgelegenhedcn in de stad Tegenwoordig is dit complex, hier in een foto van O n g Kian Bie, m gebruik bij het Indonesische leger Midden de Smeroestraat, gezien door Ong Kiaii Bie in westelijke nchting vanat het pand van juwelier Tan op de hoek met Kajoctangan In het midden de Javaanse R K Kerk Onder het huis Kawistraat 24 gebouwd dtior J Th Kieneeker, was de woning van generaal-majoor G A Ilgen, die in maart 1942 de stnjd tegen de Japanse invallers in Oost-Java leidde Ook dit gebouw werd niet gespaard in dejulidagen van iy47 Nadien is de fraaie villa iets eenvoudiger herbouw d Foto's D AJ Boerha\c-Frinsen \an de Putte, H W H Weeda H L A Kieneeker, Studio Malang

148


Bo\ en de Idjenboulcvard gezien in noordehjke nchting, ter hoogte van het Beatnxpark De opname werd omstreeks 1935 gemaakt door O n g Kian Bie Midden de nieuwe, m 'oosterse' stijl opgetrokken Co-Macjonnieke Loge in de Wehrangstraat, kort na de voltooiing in ly^ I Het markante gebouw, hier weer gefotografeerd door Ong Kian Bie, werd lu de soevereiniteitsoverdracht afgebroken Onder de Dempoboulevard naar het westen gezien, niet aan het eind de Albcrtus Magnusschool der Paters Carnielieten, beter bekend als de 'Deniposchool' Foto's L B M \,m Licnipt, E B Wagcn.iar Studio Malang


Het Uoerinjplein Boven het uitzieht op de zuidelijke Idjeiiboulev ird reehts Henri Esteiurgie in de onvoltooide Theresiakerk 1934 onder de kerk en het nog onbebouwde plein begin 193s Foto s L B M van Liempt 2x J H G Estourgie-Rossing PIJ; lii boitn Bntse luehtopninie 2 4 j i n u i n 1946 v m de noordelijke Bergenbuiut Naast de renbaan (geheel links) ligt d<. Goentoerwijk noordelijk van de Goentoerweg tussen de naar elkair toelopende Idjenboulev ird/Wilisweg (linksmidden) en Oro Oro Dowo (rechts langs de Brantas) Vanif oktober 1945 diende de Goentoervvijk als Repubhkeins interneringskamp voor (hido-)Europeanen Zuidelijk van de Goentoerweg herkent men het langgerekte Merbiboepirk Paif /5J onder de Mi(,onnieke Loge (1931) iin het Koninginneplem nidien Tjeremeeplein De linker foto uit de jaren vijftig toont het gebouw ontworpen door Th N Muller en uitgevoerd door J Th Kienecker van de Algemene Bouw- en A inneming Miitsehappij (AUAM) in zijn latere tunctie van RRl-studio Tegenwoordig is het een hotel Foto s Museum Bronbeek J H vin Liiit eie Weerd Studio Mil mg


M 151


(biiscliiifc ziL pij; 114

Piii ;i_'/)o\t;) pii,' l-,2/i^l ondtr het Merbiboepirk in de tweede helft \ in de Jiren dertig j;ezien door Oiig Knn Bie Bo\en heeft men een blik \anifde Goentoerweg hngs de noordkant \an het pirkje n n r het westen toe niet op de lehtergremd de Theresukerk en de Kiwi De p i n o r n m t o t o onder biedt een blik in tegengestelde riehting \ imf het kruispunt vin de Goentoerweg met de Merbiboeweg (linksvoor n n r reehtsiehter) Foto s L B M van Liempt Studio M i h n g


I'jg I â&#x20AC;˘> ? bovfii, pjg I â&#x20AC;˘i4 boven en midden dnemaal de renbaan van de Hippische Sportvcrceniging Malang in de jaren dertig De foto op de vorige bladzijde is genomen, weer door Ong Kian Bie, tijdens een van de periodieke races van de 'Hippische' De renbaan was in 1938 ook het toneel van de festiviteiten in het kader van de World Jamboree, zoals te zien op de bovenste panorama-opname Daaronder het poortgebouw met de tribune aan het Idjenplein, volgens de stadsplanoloog Karsten een voorbeeld van goede situenng van een openbaar gebouw Voor de poort staan de bestelkarren van banketbakker Ender & Haug in slagorde gereed Foto's L B M van Liempt, Studio Malang 2x Rechtsonder het gebouw van de radioomroep te Malang, op de dnesprong O r o Oro Dowo, Wilisweg en Betek (achtergrond) Foto Studio Malang


Boven Batoc ontwikkelde zich na de eeuwwisseling van afgelegen bcrgdesa tot druk bezocht vakantieoord en centrum van een welvarend fruitteeltgebied De foto IS omstreeks 1936 in zuidoostelijke nchting genomen op het kruispunt vin de hoofdweg Malang-SonggontiPoedjon met de afslag naar Poenteii en Selecta (links) en naar het sanatorium (rechts) Foto D AJ Boerhave-Fransen vin de Putte (Ong Kian Bie)

Middtn a in de bouwstijl is te zien dat het bekende sanatonuni te Batoe oorspronkelijk een woonhuis uit de late I yde eeuw was In de oorlog diende het als mterncnngskanip voor Bntse en Amerikaanse vrouwen en hun kinderen Foto D AJ Boerhave-Fransen van de Putte (Ong Kian Bie)

Oiidii niarkmte punten 111 Batoe waren de kerk en de luxueuze villa die autoniobielhandelaar Bonman er volgens de laatste arehitectuuropvattingen had laten optrekken In juli 1947 werd het huis, zoals in de omgeving bijvoorbeeld ook het hotel en de bungalows van Selecta, \ooritgaand aan de komst \an cie Nederhndse troepen door bnndstithting vernield Foto D AJ Boerha\ e-Fransen \ an de Putte (Ong Kian Bie)

155


Pjg Ć&#x2019; f (5 boven en onder een alternatief voor een bezoek aan Batoe of Selecta was een verblijf in het op ruim looo m hoogte gelegen reeds in l y i i gevestigde Bacihotel Songgonti, westelijk \an Batoe aan de weg naar Poedjon De baden werden gevoed door warme bronnen, die reeds m de tijd \an het rijk \an Smgosari bekend waren, getuige de kleine tjandi die hier is teruggevonden Het badhotel bestaat in deze \ omi niet meer, ter plaatse \ indt men nu een appartementenhotel, terwijl het dal van Songgonti tot m wijde omtrek is volgebouwd met andere vakantieverblijven Foto's Studio Malang

Kiij ; s 7 op wat grotere afstand van Malang waren de hoge toppen van Kavvi, Ardjoeno, Bromo. Boetak en Smeroe gehelde doelen voor meerdaagse excursies, zoals hierboven in ly^S tijciens een Boetaktocht door leerlingen van de gecombineerde gouvernementssc holen aan het Coenplein Bij zulke gelegenheden kon overnacht worden in de Smeroehoeve, R m o e Pani, waar "Pa" Gisius de scepter zwaaide In de onderste toto zit deze (rechts, met baard en klompen) niet de heer J G Westra, inspecteur van het Boswezen (midcicn met bul en kniekousen) bij de open hand m de boerdeii) Foto E de Graaf-Westia

157


Literatuur

I

n deze bibliografie is niet gestreefd naar volledigheid Naast de hier vermelde selectie van o p e n bare boek-, en bladuitgaven is voor de totstandkoming van M.i/jng - Beeld van een stad gebruik gemaakt van een groot aantal andere relevante bronnen, zoals reis- en landbeschrijvingen, militaire en civiele archiefstukken, ongepubhceerde persoonlijke aantekeningen en mondeling overgedragen ervanngen van ooggetuigen

Helsdingen, W H \an (red ), Daar werd wat groots vemcht' Amsterdam, 1941 Heijboer, P , De Pohtioiiele Acties De strijd om 'Indie' i94<i/i949 Bussum, 1979 Hill H , Unity and Diversity, Regional Economic Development in Indonesia since 1970 Oxford, 1989 Hornman, W , De geschiedenis van de Mariniersbrig.ide Amsterdam, 1985 Honiinan, W , De laatste man. manniers m ile gordel van snunigd, 1942-19SO Bergen, 1992 Iinmcrzeel, B R & F van Esch (red). Verzet in NederlandsIndie tegen dejipanse bezetting 1942-194S Den Haag,

Akihar), H , Architectuur & Stcdcl^ouw m Indoncsic 199? 1870-1(^70 Zutphen, 1990 Jong, L dc Het Koninkrijk dei Nederlanden in de Tweede Alt, M A , Ons kampleven gedurende dejapansche en Wereldoorlog delen iia-c (5), 12 Den Haag, 1984-1988 Repubhkcmsche bezettmg Pinksterzending, zj Het zilveren jubileum der Stadsgemeente Malang, 1914Anderson, B R O'G , Java m a Tmie of Revolution 1939 Malang, 1939 occupation and resistance, I(J44-I(J46 Ithaca N Y / Junghuhn, F W , Licht- en seliadunbeelden uit de binnenLondon, 1972 landen van Java Amsterdam, 1854 Ballcgoijen do Jong, M , Spoorw cgstations op Java Kahin, G McTurnau, Nationalism and Rev olution m Amsterdam 1991 Indonesia Ithaca N Y , 1966 Btmet Kcmpcrs, AJ , Herstel in eigen naarde monumenKampen, A van. Een kwestie van macht Bussum, 1975 tenzorg m Indonesië Zutphen, 1978 Karstcn, Th , Her ontwikkelingsplan der Gemeente Malang Bloemhard, J L , De hidische Oorlogsslaehtotler', Disti In 'I B T Locale Techniek', mei 1936 Tong-tong, 1980 Kartodirdjo, S e a , Sejarah Nasional Indonesia Jakarta, 197 s Boer, P C e a , De Luchtstnjd om Indie Houten, 1990 Klerck, E S de, History of the Netherlands Eist Indies Bosch, F van den. Het Regenhuis en andere verhalen Rotterdam, 1938 Amsterdam 1978 Kolomaal Verslag Div jaren Bosscher, Ph M , De Komnklijke Mamie in de Tw eedc Kota Malang, 40 Tahun Malang, gedenkboek 1954 Wereldoorlog Franekcr, 1986 Brendgen, J HJ , Belevenissen van een KNiL-officier 111 der Kotamadya Malang Dalam Angka 1993 Malang, 199^ Kotapradja Malang, fo Tahun 1914-1964 Malang, gedenkpenodc 1942-/950 Haarlem, zj boek 1964 Brugnians, IJ e a , Nederlandsch-Indic onder Japanse Kotamadya Malang, Lima Puluh Lima Tahun 11J14-1969 bezetting, iej42-ie)4S Franeker, zj Malang, gedenkboek 1969 Cannoo,J M , Bushido Leiden, 1947 Krancher, J A (red ), The Defining Years ot the Dutch East Casius, G & Th Postma, 40 jaar luchtvaart m Indie Indies, 1942-1949 Survivors' Accounts of Japanese InAlkmaar, 1986 vasion and Ensla\ciiient of Europeans and the RevoluDjamhan, Saleh As'ad, Pendudukan Jepang di Malang Sju tion That Created Free Indonesia Jefferson N C / Paper Seminar Nasional, Yogvakarta, 26-29 augustus London,1996 1970 Domis, H I , De Residentie Pasoeroeang op het Eiland Java De leeuw en de banteng Nederlinds-Indonesische betrekkingen l'J4j-i9SO Congres Instituut voor Nederlandse 's-Gravenhage, 1836 Geschiedenis en het Koninklijk Nederlands Historisch Dorren, C J O , Onze Manniersbngade (i94:,-i<j49) Den Genootschap, Den Haag, 27-29 maart 1996 Haag, I9S4 Lekkerkerker, C , Land en Volk van Java Groningen/ Encvclopaedie van Nederlandsch Indic 's-Gra\cnhagc/ Batavia, 1938 Leiden, 1917 (2de druk) Liempt, FJ M (red ), Kroniek der Stadsgenieente Malang Erne, B H , Brcn naar voren partisanen' Het O V Wover de jaren 1914-1939 Malang 1939 Bataljon 1-12 R I op Java Groningen, 1949 Malang, de bergstad van Oost-Java Malang, 1927 De E\cessennota Den Haag, heruitgave 199s Fimian, T , The Spatial Pattern of Urban Population Gronth Miert, H van. Een koel hoofd en een warm hart Nation.ilisme, Javanisme en Jeugdbeweging m Nederlands-Indie, mjava, ig8o-i<j<)0 Bulletin of Indonesian Economic 1918-1930 Amsterdam, 199s Studies, 1992 Moraal, W , Manniers m aktie op Oost-Java Venlo, 1983 Gids voor Malang en Omstreken Malang 1924 Moscou-De Ruyter, M , Vogelvrij, het leven buiten de P M H Groen, Marsroutes en dwaalsporen, het Nederlands kampen op Java, 1942-194S Weesp, 1984 mihtair-strategisch beleid m Indonesië, i(J4s-!9sO Nas, PJ M (ed), The Indonesian City Dordrecht, 1986 Dissertatie R U Leiden, 1991 Nasionalisnie Indonesia Menjelang pada Abad XXI Groen, P M H & D W Staat, Inzet m Nederlands-Iiidie Seminar Yayasan Bina Darma, Salatiga, 2-s juni 1993 ig4S-i950 Amsterdam, 1992 Nieuwenhuys, R & F Jaquet, F W Junghuhn - De onuitGnjns, M , De koloniale stad m Indonesië, 1870-19jo puttelijke natuur Een keuze uit zijn gcsehritten Doctoraalscnpne R U Leiden, 1979 Amsterdam, 1966 Gunawan, B , Kudeta, staatsgreep in Djakarta Meppel, 1968 J J Norner, P Kuijt & P M H Groen, Dejipanse aanval Haas, Paula de, Indo-Europeanen m Malang buiten de Japanse op Java Amsterdam, 1994 Kampen (9 maart 1942-31 juli 1947) Doctoraalscnpne Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlindsche bevolR U Leiden, 1992 king op Java en Madoera 10 dln Batavia, 1905-1914 Hall, D GE , A History of South-East Asia London 1955 Pluvier, J , Indonesië kolonialisme, onafhankelijkheid, neoHandmoto & P H Soehargo, Perkembaiigan Kota dan kolonialisme Nijmegen, 1978 Arsitektur Kolonial Belanda di Malang (1914-1940) Surabaya, 1994

158

Schalk, A \,\n, Colonial Control and Peasant Resources in Java Dissertatie U v A , Amsterdam, 1986 Schoonoord, D C L , De Manniersbngade 194^-1949 Amsterdam, 1988 Simatupang, T B , Het laatstejaar van de Indonesische \rijheidsstnjd, 1948-1949 Kampen, 1985 Stadsgemeente Malang, gedenkboek 1914-19^4 Mahng, 1934 Stapel, F W , Geschiedenis \an Nedeiltndseh-lndie Amsterdam, 1930 04 Tahun Kota Malang Malang, gedenkboek 1978 Teirier, G &. P M H Groen (red ). De politionele acties Amsterdam, 1987 Touwen-Bouwsma, E iv P Giocn, Tussen Banzu en Bersiap De afwikkehng \an de Tweede Wereldooilog II! Nederlands-Indie Den Haag, 1996 Utennohlcn, R , Japanse \rouwenkainpen m NederlandsIndie Een bibliografie Amsterdam, Rijksinstituut voor Ooilogsdocumentane, 1993 Utrecht, E , Indonesie's nieuwe orde Amsterdam, 1970 Veen, A J van, Tjampoer Marechcphsie, I94s-i9'ii Amsterdam, 1991 Velden, D van, De Japanse intemenngskampen voor burgers gedurende dc Tweede Wereldoorlog Franeker, 1983 (4de druk) Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-Indie Uitgave van het Comité Ancol, Bussuin/Nijmegcn, 1996 Veth, PJ Aardiijkskuiidig en Statistisch Woordenboek \an Nederlandseh-lndie Amsterdam, 1861-1869 Vlasblom, D , Jakarta Jakarta, Reportages uit Indonesië Amsterdam 1993 Vlekke, B H M , Geschiedenis van den Indtsclien Archipel Roermond, 1947 Walraven, W , oneven Amsterdam, 1966 Walraven, W , Eendagsvliegen Amsterdam, 1971 Ward, O G , De Militaire Luchtvaart van het KNIL m de jaren 1942-194^ Weesp, 1985 Ward, O G e a , De Militaire Luchtvaart van het KNIL 1945-1950 Houten, 1988 Waterford, Van (pseud van W F Wanrooy), Pnsoners of the Japanese in World War II Jefferson N C /London, 1994 Wertheim, W F , Indonesië van vorsteniijk tot iico-Ao/oiiit Meppel 1978 Wijaya Indrakusunia, FE , Scbuah uriian tentang Teinpat Ibadat Tri Dharnia Eng An Kiong Malang Ongepubliceerd manuscnpt, K990 Willenis, W èc J de Moor (red ), Het Emde van Indic, Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de kolonisatie Den Haag, I99-, Witsen, E van. Krijgsgevangenen in dc Pieifie-oorlog (I94I-194',) Franeker, 1971 Zwaan, J , Nederlands-Indie 1940-1946 delen 1-3 Den Haag, 1980-1984 Zwitzcr, H L , (red ), Documenten betreffende de eerste politionele actie Bijdragen Sectie Militaire Geschiedenis Den Haag, 1983

TIJDSCHRIFTEN De Malanger Div jaargangen Locale Techniek, Indisch Bouwkundig Tijdschrift DIV jaargangen Moesson Div jaargangen Tijdschrift van Nederlandsch-Indie Jaargangen 1842, i8s?


Straatnamenlijst Malang Nederlands 1940 - Indonesisch 1995 Achterkampenientsweg Jl Susanto Aloon-Aloon Kidoel Jl (Tm ) Merdeka Selatan Aloon-Aloon Koclon Jl (Tm ) Merdeka Barat Aloon-Aloon Lor Jl (Tm ) Merdeka Utara Aloon-Aloon Wetan jl (Tm ) Merdeka Tnnur Ambonweg Jl Ambon Andjasmoroweg Jl Anjasmoro Ardjoenostraat Jl Arjnno Ardjoenodwarsstraat Jl Tengker Argapoerastraat Jl Argopura Augustalaan Jl Ciliwung Badhuisweg Jl Tangkuban Perahu Bahueg Jl Bali Baloeranwcg Jl Baluran Bandaweg, Bandaplem [1 Banda Bankaweg Jl Bangka Baweanweg Jl Bawean Beatrixpark zie Smeroepark Beatrixstraat zie Pandermanw eg Betekweg Jl Majen Panjaitan Blakanglodji-straat Jl Ade Irma Sur\am Blakang Pasar-straat — Boermgweg (Koninginneweg) Jl Burmg Bold\ straat (Gang Boldy) Jl Manguii Sarkoro Borncoweg Jl Kalimantan Bromostraat Jl Bromo Boschstraat Van den Jl Sultan Agung Capellenstraat Vin der Jl Snwijaya Cavaleriew'eg ~ Celebesweg Jl Sulawesi Ceramweg Jl Seram Coenplein Jan Pieterszoon Jl (Tm ) Tugu Daalenstraat Van — Oaendelsboulevard Jl Kertanegara Dempoboulcvard Jl Besar Denipo Djagalanstraat Jl Kapten Tendean Djagalantramstraat Jl Sutan S\ahnr Djamboeweg Jl Jambu Djeroekweg jl Jeruk Djodipanstraat Jl K H Alimad DahLiii Djodipan Wetan-straat Jl H Juanda Doerianweg Jl Duren Doewetweg Jl Juwet Dorowatistraat Jl Dorowati Embong Arab Jl SarifAlqodir Embong Brantas Jl Embong Brantas Embong Petjinan Tjilik Jl Wiromargo Emmastraat Jl Dr Sutomo Emplacementsweg Jl Bmgkil

Edward Soesmanpark Jl Tanimbar Floresweg Jl Flores Gajaniplem Tm Ga\ im Gandean-straat Jl K H Wahid Hasyim Gentengweg Jl Genteng Goedangweg Jl Trunojoyo Goentoerweg JI Guntur Heutszstraat Van Jl Pajajaran Heidelaan Karel \ d JI Untung Suropati Selatan Hospitaallaan Jl Bclakang Rumah Sakit Idenburgstraat Jl Suropati Idjen Boule\ard Jl Besar Ijen Idjenplein Simpang Balapan Imhoffstraat Van Jl Gajah Mada Industrieweg JI Peltu Soedjono Jansen-weg August JI Inanjaya Javaw'cg jl Nusakambangan Julianastraat Jl R A Kartini Kajoetangan Jl Jend Basuki Richmat (Rathmad, Rakhmat) II |iksa Agung Suprapto Kampementsweg Jl Ronggo Lawe Kangeanweg Jl Kangean Kaoemanstraat Jl Kauman Kasin Kidoel-straat Jl Arif Margono Kasin Koelon-straat Jl Brigjen Katamso Kawistraat Jl Kawi Kebalenstraat Jl Zaïnul Zacse Kebalen Wetan-straat Jl Kobalon Kedongdoiigweg JI Kedongdong Keloetstraat Jl Kelud Kepoendoengweg Jl Kepundung Van Kesterenw eg Jl Halmahera, JI Terusan Halmahera Kidoel Dalem-straat Jl Kidul Dalam Kidoel Pasar-straat Jl K\ai Tamin, [1 Kapten Tendean Klentengstraat JI Laksamana Maitadinata Kliniekstraat Jl Panghma Sudirman Klodjen Kidoel-straat Jl Aries Munandar Klodjen Lor-straat JI Fatimurah Koedoesanstraat Jl Zaïnul Arifin Koedoesan Kidoel Dalam Jl Zaïnul Arihn Koeion Pasar-straat JI Sersan Harun Koenirweg Jl Kunir Küerintjiweg Jl Kerinci Koeto 13edah-weg JI Muharto Kotalamastraat JI Laksamana Martadinata Lamonganstraat Jl Limongin Lasemweg JI Lasem Lawoestraat Jl Lawu

Lombokweg Jl Lombok Lowokwaroe Jl Letjcn Sutoyo Madoeraweg Jl Madura Maetsuvekerstraat Jl Tumapel Magazijinveg Jl Narotama Malabarweg Jl Malabar Malakaweg Jl Menari Maleisehe Schoolstraat-Noord Gang Mochtar Yamiii lA Maleische Schoolstraat-Zuid Gang Mochtar Yamin iB Manegeweg Jl Gambir Manggaweg Jl Mangga Manggiswegjl Manggis Marechausseew eg — Marineweg ~ Mauritsstraat Jl Thamrin Mentawciweg Jl Mentawaï Merapistraat JI Merapi Merbaboepark T Merbabu Merbaboeweg Jl Merbabu Mergosonostraat Jl Sugiono Meubelniakerstraat Jl Jend Gatot Subroto Moendoeweg Jl Mundu Moeriaweg Jl Muria Nangkaweg JI Nangka Noorder Dw arsw eg Jl Lapangan Oengaranpark Jl Ungaran Van Oorschotweg JI Prof Moh Yaniin Ophirstraat Jl Rmjaiii Oro-Oro Dow o Jl Brigjen Slamet Ri\adi Van Oudthoornstraat Jl Brawijaya Paai denweg ~ Pancianstraat Jl Pandan Pandermanw eg Jl Retawu Pandhuisstraat Jl Pcgadean Panggoengweg Jl Panggung Papandaianweg Jl Papantia)an Penanggoenganstraat Jl Panderman Petjinanstraat JI Pasar Besar Poentjakweg JI Puncak Polandlaan Toontje Jl Kasatrian Prahoestraat Jl Wilis Rimboetanwcg JI Ranibutan Rampalstraat JI Panghma Sudirman Rampal Boenoel-stiaat (-weg) JI Dr Hamid Rusdi Rampal Koelon-straat Jl Dr Supratman Raoengweg [1 Raung Regentstraat Jl H Agus Salmi Ridderw eg De Jl Tammbai Riebeeckstraat Van Jl Kahuripan Rmggitw eg |I Ringgit

159

Roomse he Kerkstraat JI Mgr Sugito Sapoediweg Jl Sapudi Sappeursweg Jl Urip Sumuharjo Sawahanstraat Jl Julius Usman Sawoweg Jl Sawu Semangkaweg Jl Semangka Sindoroweg Jl Smdoro Slametpark Tm Slamat Smeroepark Tm Semeru Smcroestraat, Snieroeplcin Jl Semeru Sociéteitsweg JI LJntung Suropati Utara Soekoenstraat JI Sudhanco Supri\adi Soembaweg Jl Sumba Soembingweg Jl Sumbing Sophiastraat JI Cokroammoto Speelmanstraat Jl Mojopahit (Majapahit) Spoorstraat Jl Jend Gatot Subioto Stationsweg Jl Panghma Sudirman Stollpark — Sumatraweg Jl Vos Sudarso Talangweg JI Talang Taloonstraat Jl Hasjim Ashari Taloon Lor-straat Jl Arif Rachman Hakim Tampomaswcg JI Tampomas Tanggamoesweg JI Tanggamus Tan Boen Liangweg Jl Hasanndm Tandjoengweg Jl Ikhwand Ridwan Rais Temenggoenganstraat JI H Juanda Tenniswcg Jl Tenis Ternateweg Jl Ternate Tilemojostraat JI Telemoyo Timorweg Jl Timur Tjelakct Jl Jaksa Agung Suprapto Tjercmeeplein Tm Cerme Tjeremeeweg Jl Cerme Tjikoraiweg Jl Cikurai Tonganstraat Jl Ade Irma Surjani Tosaristraat Jl Batok Tremweg ]] Bunul Kulon Verlengde Sophiastraat Jl Dr Wahidin Verschuerenlaan [1 Rampal Dalam Voorkampenicntsweg |1 Piiighma Sudirman Voorschotweg Jl Sartono Welirangstraat JI Welirang Wetan Pasar-straat JI Kopral Usman Widodarenstraat JI Widodaren Wilhelminastraat Jl Dr Cipto Wihsweg, Wihsplem JI Besar Ijen Willemstraat JI L^iponegoro Zuidei Dw arsw eg Jl Urip Sumuharjo


Legenda wijkkaarten pp. 104/105, 134/135

D

e twee wijkkaarten m dit boek zijn gereproduceerd van de Offïcieelc l'l.uteip-ond der Gemeente Malang 19^16-1937, uitgegeven door G. Kolff & Co., Malang. Voor de betekenis der kleuren wordt verwezen naar de originele legenda o p g e n o m e n 111 de kaart op pag, 104/105. D e nummers in de kaarten verwijzen naar de 'staat van bijzondere gebouwen', die hieronder 111 de

A M VJ -Clubhuis. Raiiibootanweg F 2-1 A N.I E.M.-kantoor, Klodjcnkidoel H 6-7 Arbeidsbeurs. Gemeentehuis G 6-1 Ass -Resident, TjeLiket F s-4 B.P M J v 7 Banken N I. Escoinpto Mij H s-14 Javasche B,ink H 5-1 s Begraafplaats (Oude) Klodjen lor F 6 Begraafplaats Soekocn K 3 Belastingkantoor F 5-4 Bioscopen: Atrium, Regentstraat H 6-4 Emma, Klentengstraat 1 6-2 Flora, Rcgeutstraat H 6-3 Globe, Regentstraat H 5-21 Grand, Regentstraat H 5-18 Boschvvezcn (Wildhoutbosschcn) G 4-6 Christian Science Reading Room E 6-7 Oierenasyl F y-5 Faroka-Sigarcttenfabriek K s-i Gemeente Raadhuis,] P Coenplem G 6-1 Gemeentewerken (Dienst der-) G 6-1 Gemeentelijke werkplaatsen J 5-6 Gevangenis (Centrale) C 7-1 Hotels & Pensions Apollo F 7-2 Astor, Bromostr.iat 17 — Emma 1 6-3 Hermine F 7-1 Juhana 1 6-7 Mabes F 5-6 Mansion 1 6-7 van den Muysenbergh G 6-9 Palace H 5-6 Riche H 5-22 van Smaalen E 6-8 Splendid G 6-2 I.E.V.-Clubhuis G 4-11 I.M.I.W., Toko & Secretariaat G 4-10 Irrigatiekantoor D 6-1 Kadasterkantoor H 4-? Kerken: H.H. Kerk G s-2 St. Theresiakerk E 4-1 Javaansche kerk F 5-5 Vrij Katholieke kerk F 4-4 Protestantsche kerk H 5-20 Gereformeerde kerk F 4-s Chineesche Tempel I 6-s Moskee H 5-4 Landbouw consulent H 2-3

oorspronkelijke spelling is afgedrukt Achter elk object vindt u eerst een vakaanduidmg, bestaande uit een letter en het eerste cijfer; het tweede cijfer geeft het nummer van het object binnen het desbetreffende vak aan. De spelling van straatnamen e.d. in de 'staat' kan af\vnken van die m de hiervoor geplaatste NederlandsIndonesische straatnamenlijst.

Landgerccht F s-4 Landraad E 6-2 's Lands Kas H 5-10 Leger 8c Bat. Infanterie F 8-1 13e Bat Infantene G 7-1 19e Bat Infanterie H 7-1 6e Mitrailleurafdeelmg F 8-3 6e Escadron Cavalene F 8-3 ie Afdeelmg Veldartillene F 9-2 Treinendetachement en Detachement Automobiel Compagnie F 8-s Marechaussee-kampement F 9-1 Marine-kampement G 8-1 Kruithuis E 7-1 Militair Hospitaal F s-i Ziekenst.illen F 8-4 Herzieningsbrigade Top Dienst H 7-2 Opleidmgsbrigade Top Dienst F 6-1 Loges: Mafonnicke Loge E 4-3 Co-Ma(;onmeke Loge F 4-3 Theosophische Loge F 4-4 Malang Stoomtram Mij J s-2 Museum H 6-s Pandhuis, Pandhuisstraat H s-2 Pandhuis, Kottamala J s-9 Passers: Bareng G 4-s Embong Brantas G 6-S Goentoerweg (Oro~-do\\o) E s-2 Kebalen I 6-6 Klodjen F 6-6 Lowokwaroe B 7-3 Malang I 6-8 Pctjinaan I 6-1 Rainpal Boenoel F 9-4 Pinkstergemeente H 6-8 Polinebureau F 5-2 Postkantoor G 5-1 Projuventute B 7-1 Proefstation v.d. Bergcultures B 7-2 Provinciale Werken J 6-2 Regents-woning H 6-1 Regentschapskantoor H 5-17 Regentschapswerken H 5-17 Renbaan (Raceterrein) D 4 Residentiegerecht E 6-2 Residentie-kantoor H 5-3 Residents-womng H s-i Roemer Visscher Vereeniging, Tehuis C 6-1 Scholen: Gouvernementsscholen

160

Lyceum m. filiaal G 6-3/4 Algemeene Middelbare School (Wiscn Natuurkunde afd ) F 6-2/4/5 Muloschool Wilhelmina E 6-1 ie Eur. Lagere School G 4-1 2e Eur. Lagere School H ^-l i Eur. Meisjesschool H 5-5 ie Opeiib Holl. Inl. School G 4-9 2e Openb. Holl. Inl. School J 5-1 Meisjes Kostschool G 4-7 Speciale Ambonsche School H 7-3 Holl -Chineesche School 1 -,-3 2e Holl -Chineesche School H s-7 Sekolah Mohammedijah Kedoewa G 4-12 Chineesche School Ling Ken I 5-4 Jongens Internaat H 4-2 Cultuurschool H 2-1 Neutraal Onderwijs Neutrale Lagere School E 6-3 Neutrale Lagere School E 4-2 Kartinischool H 4-1 Montessorischool F 6-3 Gemeentelijke Ambachtsschool I 4-1 Fröbelschool H s-7 Gemeentelijke Inlandsche Lagere Scholen Speelmanstraat G 5-4 Tjelaket E 6-5 Temenggoengaii Wetaii I 7-1 Kawistraat G 4-S Tandjoengredjo I 2-1 Boenoelredjo F 9-3 Kottalama L 5-1 Lowokwaroe B 6-1 Kebalen Wetan J 6-3 Sawahan I 4-4 KJoetstraat (Meisjesschool) G 4-7 Malangsche Huishoudschool (Julianastichting) C 4-1 Protestantsch Christelijk Onderwijs Muloschool F 4-1 P.C. Lagere School I G s-s P.C Lagere School II F 4-2 Chr. Holl -Chineesche School J s-3 Chr. Huishoudschool H5-13 Chr. Internaat v Leerl v Midd School G 6-5 P.C Fröbelschool G 5-.S Scholen der Eerw. Zusters Ursuliiien Meisjesinternaat E 6-4 R.K. Kweekschool "St. Augustinus" E 6-4 R K. Muloschool "Cor Jesu" E 6-4 R.K Lagere School "Heilig Hart" E 6-4

R K Fröbelschool, Tan Boen Liangweg E 5 Holl -Inl Lagere- & Fröbelschool "St. Joseph" E 6-4 Mariaschool, L O , Tm Boen Liangweg E 5 Fraterscholen Lagere School der Fraters van O L Vrouw van 't Heilig Hart E 5-1 Inteni.iat voor jongens der Fr idem E s-i R K Muloschool "Dt. Franciscus Xaverius", Oro~dowo E 5-1 Scholen der Carmelstichting R.K.H I S. met Internaat F s-3 van Deventerschool E 7-2 Ling Hwa School I s-Slachthuizeu: Abattoir Gemeente G 6-7 Abattoir Gemeente (Ontwerp) M s-i Sociëteiten Concordia H 5-12 Mihtaire Soc. v Manschappen G 7-5 Militaire Soc v Onderofficieren G 7-2 De Club (Middenstands-Soos) H 7-1 Taman Persaudarlian H s-19 Sportterreinen. Stadion Gemeente F 4 Raceterrein D 4 Stadhuis, Coeiiplein G 6-1 Station Malang G 7-3 Station Kottalama K 6-1 Station Malang Stoomtram I s-i Telegraaf- & Telefoonkantoor G s-6 Volkscredietbank G 4-2 Waterleidmgkantoor, Gemeentehuis G 6-1 Werkloozen-Steuncomité G 4-10 Ijsfabriek Soekoen I 3-2 Ijsfabriek Djenggrik B 4-1 Ziekenhuizen. Consultatiebuieau v Zuigelingen H s-9 La\alette-klimek D 7-1 Militair Hospitaal F s-i Polikliniek Mohammedijah H s-8 Polikliniek Tiong H\\a Hwee I 6-9 R K. Ziekenhuis "St. Maria Magd.ilena Postel" 1 4-2 Wijkverpleging H 5-9 Zendmgsziekenhuis "Soekoen" I 3-1 Zoutpakhuis. Ciouvernemeiits- J 6-1 Zwembaden Gemeente Zwembad G 4-3 Gemeente Zwembad (Ontwerp) E 3-1 Militair Zw enibad G 7-4


Bv^—T"'

'vvrf

J^^T•!^R5^^•^f7lv"^, " - - j r - i -f^.t%^r^

J'«7»P"7'^Wï-'

I


•iM'iMiu- /

•._• .

>.^i%-Aié.:yè^^^

MALANG Beeld van een stad A. VAN SCHAIK  
MALANG Beeld van een stad A. VAN SCHAIK  

MALANG Beeld van een stad A. VAN SCHAIK

Advertisement