Page 1

8

85

SopV

oLfL-k]-fL-¨-tOU o¨-tOU


2

2013 SopV

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

vLp-j¨ - L-qO-Ra Aa]-pÍ - q - èÈ-¨V c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡ fLË-¥¨V AjO--NY-z Nkh-vOU NkSpL-^j - N- k-hv - OU Bp]-q]-¨O-ÐORvÐV WqO-f - R - Ÿ . CNfS¾L-tU CT Nkv-¡¾ - j - ¾ - ]-jV yzL-p]-Wt - L-pOU vu]-WLŸ]-Wt - L-pOU DS¾-^ - W - q- L-pOU RRhvU NkSpL-^j - R - Õ-aO-¾]p KLSqL-qO-¾R - q-pOU KL¡-¾V Av]-aO-S¾-¨V jÎ] R\sO¾O-ÐO. CT BjO-WL-s]-WU pLRfL-qO y n-pO-Sa-SfL yUZ-a-jpO-Sa-SfL AŠ. RRNW-ñ-v o¼-s-¾]-R£ RkLfO DÐ-oj-¾]-jL-p] Nky]-È}-W-q]-¨O-Ð CT oLy]-W-pO-Ra k]¢m-sU ks yLoO-hL-p]-W kéL-¾-s-°tO-ç RRhv-SyÔz]-W-tL-eV. Cv-qO-Ra v]p-¡-Õ]-R£ ls-oL-eV CT Nkv-¡¾-j¾ - ]-R£ yLÒ-¾]-W SèLf-y.V y~Sh-w¾ - O j]SÐL v]Sh-w¾ - O j]SÐL pLRfL-qO v - ]-i ò]qU yzL-p° - tOU CT Nkv-¡-¾-j-¾]jV sn]¨OÐ]-Š. f]W--ˆOU f|LY-kP-¡vU Nky]-È}-Wq- ]-¨O-Ð CT oLy]-Wp - O-Ra KqO Nkf]- SkLsOU v|¡-À-oL-p] SkL-W-qO-fV IÐO-ç-fV `°-tO-Ra BÄL-¡À - o - L-p BNY-zo - L-e.V CfO-vR - q-pOU vq]-yU-X| Aa-ˆ]Ÿ]-ŠL-¾v - ¡- v - q]-yU-X| Aa-ˆV CT Nkv-¡¾ - j - R - ¾ yzL-p]-¨O-W. C£-¡R - j-ã]-¤ vLp]-¨O-Ð Nk]p-RÕ-Ÿv - ¡- f°-tL-sO-vO-Ðf - O-SkL-Rs CT Nkv-¡¾ - j - S- ¾L-a- V yz-Wq- ]-¨O-vL-¢ An|-¡À - ]-¨O-ÐO. vq]-yU-X|-SpL oLyL-Í-q yzL-p-°-StL jä] `°-¥¨V RRW¾L-°s - L-p]-¾}-qO-Ro-Ë]-¤ , AfV We-¨]-aOU v - ¹U RRhvU v]-w~-ñj - S- ŠL. RRhvU j]°-Rt iLqL-to - L-p] AjO-NY-z]-¨-RŸ ! Please send your valuable contri-

bution for the Ministry of Divine Counsellor to: Reji Mathew A/c No. 10408512220 State Bank of India Chennai 40 IFS Code SBIN 0003870

Divine Counsellor No.2 (old No.1) 2nd floor Chithirai Street, Chinmayanagar Stage II Virugampakkam Chennai 600092 Tele:91 44 24791213 Email: divinecounsellor@gmail.com

q\-j-W-¥ ƒe]-¨O-ÐO

c]RRv--¢ WT¦-Ry-sr - ]-Ss-¨V WgW-¥, Wv]-f-W-¥, nL-vj - W - ¥ - ,SsX-j°- ¥ fOa- ° ]- p vL-¡x - ]-W vq]-yUX| yLz]-f| yQ ì]-WC¢-c| & 100 qPk ¥ ƒe]¨O-ÐO. ASo-q]-¨, WLj-c & $ 75 Wg-W¥ - ¨ - OU W v]oãO qL^|-°-¥& 2500. qPk f-W-¥-¨OU yLoP- q\-j-W-t]-Rs- B-w-p-°-¥-¨Ott z|-vOU Svh-kO-ñW kq v Oo Lp NkSop kq]kP¡-e D¾-q-vL-h]-¾U °¥ BWLU. & k q\-p]-fL¨-¥¨ - O-tt - f - L-p]-q]-¨OU. A Social- oriented Christian Periodical

yË}-¡-¾-j WLv|U yË}¡¾jU &80

pgL-òL-j¾ - L-¨O-vL-¢ B-Ÿ]-¢W - P-ŸR - o-ÐS- kL-¤ SpLSy-l]-Rj jp]-SÕL-¢ SWŸ]-Sa-e o - ]-SNy-s]-Ð^ - k - L-sj - L-o}-wL, RWqP-mO-W¥ - fÓ}-f]-sL-vy - ]-ˆ}-aO-SvL-Sj iqL-fS- s `°-¥¨ - O NkWL-wS- o-W]-Sa-eU. INlp]U mj|L-o]-jOU oj-ê-pOU WL¦-W-Sv& pO¥-ÕP-v]-Ss-rOU v}q|U kPRº-¾e - U qƒ-¨L-pV pgL-òL-j¾ - L-¨O-W RRhv-So `°-Rt j} yhL qƒ}-ˆ}-a-eU j]ÐL-j-j WLÍ]-pL-¤ RRyj|°-t]-¤ RRhv-So j} j - ]-¢^ - j - U fÐO-Ra RRhj|-oLU NkL¡-Àj - p - ¨ V O SjRq-Nf S- WL-k]-ˆ]-aOU ? W¹O-j}-q]-R£ pÕU RWLaO-¾v - ¡ - ¨ - O f]ÓL-¢ W¹O-j}-¡ WOa]-ˆ}-aL-¢ iLqL-to - L-Sp-W] j} ku]-¨O-ÐO wNfO-¨t - L-Sƒ-kv\-y]-jL-¤ pgL-òL-j¾ - L-¨O-W RRyj|-°t]-¢ RRhv-So yhL qƒ]-ˆ}-a-eU j]ÐL-j-j WLÍ]-pL-¤. RWLºOv-ÐO o]SNy-o]-¤ j]RÐL-qO NhLƒ-Rˆ-a] fSºLa-f]-Rj jŸO ^Lf]-Rp Nnì-qL-¨] kLqU èÈ-R - v-ˆO j}p-f]-jO faU R\pÅO SvqP-Ð] Shw-Ro-ŠLU v|Lk]-ˆO kÍ-s]-ˆO. Bp-f]-¢ j]u-¤ RWL-ºO oPa]-SÕL-pV k¡-vf - ° - & tLp]-qO-Ðf - ]-¢ RWLÒO h]v|-Sh-v - h- L-qO-SkL-¤. I¾]-pf - ]-¢ RWLÒO-Wt - L-u]-p]-¢ y}o-SpL-t& Ro¾]-pf - ]-¢ \]Š]-Wt - L-rO-f¢ - f}q-S¾L-tU, IÍO j}p-f]-¢S- v-s] j]Sê-xU RkLt]-ˆ]-fO yÍ-fU kLÏRq-ŠL-oL-NW-oU R\pÅ}a- O-vL-¢ ? oLÍ]-¨t - ´ }-aO-ÐO WLŸO-kÐ - ]-pf - ]-Rj & pÍU vqO-¾}-aO-ÐO oQY-yµ - p - ° - t - OU.

IU . CT . \LS¨L

IŠL RfL-u]-sOU RWLºV sLnU v-qOU Ai-q\ - ¡ - veU RWLSºL R`qO-¨S - o vqP. & SyLt-o¢ - &


May 2013

Divine Counsellor

3

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s¡ 1188 SoaU& Ca-vU

kNfL-i]-k ySÎ-wU c¤-z] CÐV msL-¤-yU-Y¾]-R£ fs-òL-j-oL-p] oLrO-W-pL-eV. AµO vp-

yO-WL-q]-pL-p k]-µO mLs]-WS- kL-sOU Rk¦-Sv-Ÿ¨ - L-qO-Ra RWe]-p]-¤R - k-aO-ÐO IÐO oL-Nf-o-Š, CT AyU-nL-v]-f-R¾ Kf-O-¨] Wt-pL-¢ c¤-z] SkLs}-yV RRWR¨L-º ja-ka- ]-W¥ - BRq-pOU s²]-Õ]-¨O-Ðf - OoL-e.V Nkf]-Sx - i - ]-¨L-j]-r°]-p pOv-f]-pO-Ra oOX-¾a- ]-ˆ c¤-z]-SkL-s}-y]-R£ Ay]-ð£ - V WÚ}-xe - ¡- nLqf Nñ}f~-¾]-R£ oOX-¾L-eV Nkz-qS- o-¤Õ - ]-ˆf - .V j|LpU- WL-S- Ÿ-ºv - ¡- Aj|L-pR¾ kq]-qƒ - ]-¨OÐ-f]-jV RRWo-a¨ - O RWLaO-¨O-vL-¢ KqO-RÒ-Ÿf - V SkLs}-y]-jV Ak-oL-jR - oS-Ð kr-pL-jL-vP.

rejimathewchennai@gmail.com Mob. 09444190054/ 08122421746

j]p-oj - ]-¡Ú - L-e yn-Wt - ]-sOU j}f]-j|L-py - U-v]-iL-j° - t - ]-sOU kOf]-p Av-SmL-iU yQì]-¨R - Õ-Sa-º WLs-oL-e]-f.V IÐL-sOU j]p-o j]¡-ÚL-e¾ - ]-sP-Ra ojO-x|-R£ oSjL-nL-v° - ¥ - ¨ - V oLã-oO-ºL-¨L-jL-v]-Š IÐ-fV fOa-¡Ð - O vqO-Ð AyU-nL-v]-f°-¥ jRÚ kb]-Õ]-¨O-ÐO. C¢--c|p-]-Rs Rk¦-WO-Ÿ]-W-tO-Ra yOq-ƒ D-r-ÕL-¨L-¢ y¡-¨L-¡ Aa-pÍ - ]-q ja-ka- ] IaO-¨e - R - o-ÐV pOe]-Ry-lV Bv-w|-RÕ-Ÿf - V C¢c|-pO-Ra Nkf]-\M V L-p - ¨ V V Jã Nkz-qo - L-e.V pP-e]-Ry-l]-R£ 2011&Rs We-¨jO-yq- ]-ˆV C¢-c|-p]-¤ 30,000&¤ Ai]-WU WOã-WQ-f|-°¥ - WOŸ]-W¥ - R - ¨-f]-Rq AqS°-r]-p]-ŸO-º.V kf]-jL-p]-q¾ - ]-si - ]-Wv - OU RRsU-Y]-W k}-cj-°t - L-p]-qO-ÐO-Rv-ÐLeV pPe]-Ry-l]-R£ Rvt]-RÕ-aO-¾¤ - . KqO Sh-w¾ - ]-Rs Nñ}W-¥¨ - OU WO´O-°¥ - ¨OU yUq-ƒe - o - ]-RŠ-Ë]-¤ NkñO-f ShwU Af]-n}-Wq- o - L-p Aq-ƒ]-fL-vò - p - ]-sOU Ay~L-fN- Í|-¾]-sO-oL-eV j]s-RWL-çO-Ðf - .V B¢-Nc]-p ScL¡-¨]-¢ CNk-WL-qU kr´O-: “msL-¤y - U- Y - U j]s-j]-¤¨ - O-Ð WLs-S¾L-tU pLRfL-qO-v]-i yoLiL-jS- oL j}f]-SpL fOs|-fS- pL y~Lf-NÍ|-SoL DºL-WL-¢ SkLWO-ÐS- f-p]-Š. ” CÐ-R¾ jÚO-Ra yUn-v kq]-eL-o° - t - ]-¤ CfV INf-SpL Aj~-¡À - o - L-e.V msL-¤y - U-YU Nñ}W-tO-Ra-So-sO-ç n}W-qo - L-p Wa-ÐO-Wp - ã - v - OU Ai]-WL-qN- k-SpL-Yv - O-oL-e.V C¾-qU z}j-WQ-f - |-°¥ - R - \-áOU-v]-iU KqO yoP-z¾ - ]-R£ oj-yV v]W-so - L-WO-Wp - OU j}f]j|L-pS- o-Xs - W - ¥ - S- kL-sOU Af]-jO WPŸL-t]-Wt - L-p] f}qO-Wp - OU R\áO-SÒL-¥ yLoPz| Av-SmL-i¾ - ]-R£ j - Ó - oj-y]-sO-ç B¡-¨OU Af]-Rj AÌL-t]-SÕL-Sa WLeL-jL-vP! RRhv-yn - p - OU Au]-of - ]-Wt - O-Ra-pOU jw}-Wq- e - ¾ - ]-R£-pOU SWt}-qU-Yo - L-p] oLr]-p]-q]¨O-Wp - L-e.V R\r]-p R\r]-p WPŸL-pW -Ü R - t-SÕL-sOU jÐL-¨O-Ðf - ]-jO kW-qU jw]Õ]-¨O-Ð oSjL RRvW-s|U CÐ-R¾ BiO-j]-W n©-w]-S- qL-oe - ]-WR - t SvŸ-pL-aOÐO. ij-vL-R£ Aj|L-p-°-¥ j|Lp-°-tL-WO-W-pOU hq]-Nh-R£ j|LpU or]-ˆO-W-t-pRÕ-aO-Wp - OU R\áO-ÐO. yn-p]-¤ WQk-Rp-¨L-¥ ij-¾]-jO òLj-So-r]. yn-pO-Ra RWŸOk-e - ]-Rp-¨L-¥ y~L¡-Àf - p - ¨ V Lp] K-ÐV Ca]-ˆV oRãL-ÐV fŠ]-¨P-ŸO-Ðf - OU CÐV yLiL-qe - o - L-e.V Cv]-RapOU oSjL-nL-v¾ - ]-R£ oLã-oL-eO-ºL-SWºfV. Shw¾]-R£ Rvt]-ˆo - L-p]-q]-S¨º yn-p]-¤ CqO-¥ mLi]-¨O-SÒL-¥ Shw-¾V jÓ-pORa Rvt]-ˆU o°]-SÕL-WO-Ðf - ]-¤ AÂO-fR - Õ-aL-j]-Š.

KqO RRNWñv yLoP-z]W BjO-WL-s]-WU


4

2013 SopV

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

As×U RfLu]-¤ v]SwxU B-®-yV yLU

RfLu]-sL-t]-pO-Ra Aa]òL-j- YO-eU AÈ~Lj]-¨O-Ð-f]-jO-ç ojôL-eV. JfO S^Ls]¨L-q-jL-Re-Ë]-sOU RfLu]-s]-SjL-aV WPrOWL-e]-¨L-¢ RfLu]-sLt] mLÈ|-ò-jL-eV. RRmm]-t]-R£ nLx-p]¤ As×-¾]-¤ v]w~-ñjL-p-v-¢ Ai]-W-¾]jV v]\L-q-W-jL-WOU.

RfL u]-s]-RjpOU RfLu]-sL-t]-Rp-pOU kã] JRr \-¡- ˆ- R\á-RÕ-aO-Ð

A Social- oriented Christian Periodical

oLy-oL-eV RopV oLyU. RopV 1&LU f}p-f], RopV h]jU, Rf-u]sL-t] h]j-oL-p] SsL-Wv - |L-kW - o - L-p] B-SZL-x]-¨R - Õ-aO-ÐO. NkSf|-W]-ˆOU WÚ|P-e]-yVãO jLaO-W-t]-¤ . \]¨L-SYL-p]-¤ 8 o]¨P-¡ S^L-s], 8 o-e]-¨P-¡ v]è-oU, 8 o-e]-¨P-¡ v]SjLhU IÐ} Bvw|-°¥-¨L-p] ja-¾]-p yo-qU Aa]-ˆ-o-¡-¾-RÕ-Ÿ]-ŸOU R\rO¾O j]s×]s - P-Ra f°-tO-Ra Av-WL-w°¥ Sja]-Rp-aO-¾f - ]-R£ yÜq-e kOfO-¨-sL-eV RopVh]jU -RWL-ºV DSÇ-w]-¨O-Ð-fV. A°-Rj RopVh]jU RfLu]-sL-t]-W-¥-¨V A-v]-i]- h]-j-oL-p] 1889&¤ qºLU SyLx|-s]-ðV CR£-¡j - L-xe - ¤ - NkX|L-k]-ˆO. RfLu]-¤ v]\]-Í-j-°-¥-¨V WLs]-W NkLiL-j|-oO-ç yo-poLe]-f.V WLsU oLr]-p-f]-RjL-ÕU RfLu]-¤ SoX-s-W-¥-¨OU kq]-eL-oU yU-nv - ]-ˆO. ^j-yU-X|L-v¡ - Èj-v]-SjL-ÕU RfLu]-¤ SoX-sW - t - ]sOU WLã-Yr - ]-W¥ - v¡-È]-ˆO. RfLu]-¤ R\áL-Rf ^}v]-¨O-vL-¢ vRáÐ Av-òp - L-p]. y~Sh-w¾ - OU v]Sh-w¾ - OU RfLu]-¤ So-X-s-W-t]-Ss-¨V WOaOU-m-°-t]-¤ j]ÐOU WPaO-f-¤ BtO-W-¥


May 2013

Cr-°]. Nñ} kOqO-x v|-f|L-yR - o-R - j| RfLu]-sL-t]-Wt - O-Ra y - U-X| v¡-È]-ˆO. RfLu]-¤ qUY-R¾ Ay-of - ~-vOU Aj}-f]-pOU oOf-sL-t]-¾vOU Ca]ˆO-oL-ã] RfLu]-sL-t]-W¥ - ¨ - O yUq-ƒe--vOU yo-f~-vOU RfLu]-¤ j}f]pOU j¤-WLU IÐ DSÇ-w|wO-È]SpL-Ra WÚ|P-e]-ðV & SyLx|-s]-ðV NkòL-j-°-¥ oOÐ]-Ÿ]-r-°] IË]sOU DSÇ-w]-ˆ lsU WLeO-Ð-f]-¤ kqL-^p - R - Õ-ŸO IÐO-fR - Ð kr-pLU.

y¡-‹q - L-^| SfLu]-sL-t]-WR - t yUZ-a]-¨O-v]-¢, jì-RÕ-aO-vL-¢ RRWˆ°-sW-¥, W]ŸL-jO-çf - V kOf]-RpL-qO SsLWU. IÐ BSv-wnq]-f-oL-p v]†-v oO N-hL-vL-W|U , CÐV Bº]-RsL-q]¨¤ oLNf-SoL¡-R¾-aO-¾V R\LŠOÐ KqO kuË-g-pL-p] oLr]. CÐV CRf-ŠLU RfLu]-¤ qz]-f-qO-Ra KqO SjqU-SkL-¨O-oL-NfU ! I-ÍL-pL-sOU RfLu]-¤ RRhjU-h]-j -^}-v]-f-¾]-R£ yÍO-s]-fL-v-ò j]s-j]--¡-¾O-Ðf]-¤ A-v]-nL-^|-Z-a-W-oL-p] oLr]. JfO RfLu]-s]-jOU Af]-S£-fL-p oLj|-f-pOU AÍ-ôOU DºV. KLSqL-qO¾-qOU v|f|-ñ-oL-p RfLu]-sO-W-t]-¤ -J-¡-RÕ-aO-ÐO. RfLu]-¤ i¡-Ú-°-t]sOU RfLu]-¤ y~nL-v-°-t]-sOU RfLu]-¤ q}f]-W-t]-sOU v|f|L-y-oOºV. Dp¡-Ð w-Ò-tU vL°O-Ð-v-¡ fLuVÐ wÒ-t-¨L-Rq BSƒ-k]S¨-º Bv-w|-o]-Š. ozL- k-ec V ]-fj - L-p YoL-s]-Sp-s]R£ WL¤-¨}-u]-s]-qO-ÐV v]h| An|y]-ˆ k¼]-f-jL-p kTSsL-yV ^}v-yÌ - L-qe - L-¡À - U R\pÅ RfLu]-¤ WPaL-qk - e - ]-pL-p]-qO-ÐO. Af]-R£ A¡-ÀU IÍO RfLu]-s]-jOU Af]S£-fL-p oLj|-fp - O- U NkL-iL-j|-vOUDRºÐLeV. SpwO-vOU S^Ly-lOU KqO-o]-ˆO ke]-R\-p]Å q - O-ÐO. fˆ-R£ oW-¢ IRÐL-qO v]t]-SÕ-qOU SpwOv]-jO-ºL-p]-qO-ÐO. SpwO RfLu]-s]-¤ j]ÐV Kt]-SˆL-aO-vL-¢ èo]-ˆ]-qO-Ð]-Š. RfLu]-sL-t] NkwÔU kaO-¾O-p¡ - ¾O-Ðf - ]-jOU èo]-ˆ]-Š.

Divine Counsellor

sT-W]-W RfLu]-sO-Sk-ƒ]-ˆV yOv]Sw-x SvspV¨]r-°] f]q]-ˆ yOv]Sw-xW - Ó - L-¡ , NW]ñO-v]-jO-Svº] AÈ~L-j]-¨O-RÐË]-¤ k]RÐ np-RÕ-aL-j]-Š. RRm-m]-¥ Dr-ÕO j¤-WO-ÐO, Svs-¨q - ¢ - WPs]-¨O SpLY|-jL-e.V AÈ~L-j]-¨L-Rf BzL-qU Wu]-¨O-Ðv - ¢ - RWLç- oOf-sL-eV nƒ]-¨O-Ð-Rf-ÐV IR£

RRNko-r] „Lô]-Rs os-pL-t kLb¾]-¤ kb]-ˆS- fL-¡¨ - O-ÐO-. RfLu]sL-t]-pO-Ra Aa]-òL-j- YO-eU AÈ~L-j]-¨O-Ðf - ]-jO-ç oj-ôL-e.V AfV JfO S^Ls]-¨L-qj - L-Re-Ë]-sOU RfLu]-s]-SjL-aV WPrO-WL-e]-¨L-¢ RfLu]-sL-t] mLÈ|-òj - L-e.V B WPr]-R£-pOU BÄL-¡À - f - p - O-Ra-pOU v]w~-ñf - p - O-Ra-pOU Aa]-òL-j¾ - ]¤ ApL-¥-¨V DSh|L-Y-W-p-ãU sn]¨O-ÐO. AfL-pf - V RfLu]-sL-t]-p]-¤ j]ÐOU oOf-sL-t]-p]-Ss-¨V jLU Dp-qe-SoL IÐV jLU fRÐ-pL-eV j]é-p]-S¨-ºf - .V RRmm]-t]-R£ nLx-p]-¤ As×-¾]-¤ v]w~-ñ-jLp-v-¢ Ai]-W-¾]-jV v]\L-q-W-jLWOU. RfLu]-sL-t] oOf-sL-t]pLWO-SÒLuOU CT Aa]-òL-j yf|-¾]-jV v|f|L-yU- vqO-Ð]-Š. RfLu]-¤ i¡Ú-°t-]-¤ j]ÐOU D¾-q-vL-h]-f~°t]-¤ j]ÐOU oLr]-j]-ÐV, ke]-oO-a-

5

¨], NkòL-j° - ¥ - ¨O-Sv-º] oONhLvL-W|U v]t]-¨O-Ð-v-¡ CT v]w~ñÓL-qO-Ra ^jO-ô]-¤ vqO-SoL IÐV \]Í]-S¨-º]-p]-q]-¨O-ÐO. RfLu]-sLt] SjfL-¨Ó - L-¡ vLYÉLj - U R\pÅ RRW-ˆ° - s - p - ]-¤ j]ÐO-ç SoL\-jvOU kOf]-p SsLW-vOU KqO oO-SŸL-Õ]p-¢ W]ŸL-¨-j]-pL-p] oLNfU AvSw-x]-¨O-SÒL-¥, l]c-¤ WLyVSNaL v]Sw-x]-Õ]-ˆ ,pgL-¡À -

SyLx|-s]-ðL-p NW]ñOv]R£ y~¡Y-qL-^|-¾]-¤ RRWˆ-°s - W - S- tL RRWv]-s° - O-WS- tL DºL-v]-Š. yo-f~-v - OU yLSzL-hq - |-vOU SyÔzvOU yoL-iL-jv - OU ySÍL-xv - O-oO-ç y~¡-YU ! AÈ~L-j]-¨O-Ðv - R - q-pOU nLqU \Oo-¨O-Ðv - R - q-pOU Av]-aOR¾ yÐ]-i]-p]-Ss-¨V SpwO v]t]ˆfV CT yOv]-Sw-xU kËO vpV¨OÐ-f]-jL-p]-qO-ÐO. RfLu]-sL-t] NkòL-j° - ¥ - ¨ - V jäL-¢ Wu]-pL¾ CT y~Lf-NÍ|R¾-Õ-ã] kr-pLjL-p]-qO-ÐO. kqL-^p - ° - ¥ - R - ¨L-ºV WLs-zq - e - R - Õ-ŸO-SkL-p B kLa-v v]†-v wW-sR - ¾ Sjq-r]-vO-Wt - OU f]q]-ˆr - ]-vO-Wt - OU f]qO-¾]-p]-q]-¨O-Ðf]-°R - j-pLeV: y¡-‹q - L-^|-RfL-u]-sL-t]-WR - t y~-¡Y - q - L-^|-¾]-Ss-¨ - V ... wLw~-fo - L-p j-vS- sL-W¾ - ]-Ss-¨.V . KqO RRNWñv yLoP-z]W BjO-WL-s]-WU


6

2013 SopV

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

ScL. SrL-y] fÒ]

RfLu]-s]-¤ j]ÐOU SoL\jU-

Svw|-pL-p] Wu]-pO-Ð KqO Nñ}àV yLoP-z| ^}v]-f-¾]-¤ pLRfLqO WLq-e-v-wL-sOU oLj|-f sn]-¨]-Š IÐV Ar]-pL-oL-p]-qOÐ NW]ñO Svw|-WStL-aV KÕU j]ÐO, I Ð]-ŸV Av-Rq B RfLu]-s]-¤ j]ÐO v]aO-v]-ˆO. CfV KqO WLuV-\-ÕL-aL-eV.

Svw| IÐ khU yLoP-z]-W ^}v]-f¾]-¤ Ak-oL-j-¾]-R£ \]-ø-oL-p]ŸL-eV AUY}-Wq - ]-¨R - Õ-Ÿ]-ŸO-çf - .V kOqOx-R£ B¡-¾]-pOU hOq-pOU z]UypO-oL-eV KLSqL nLx-p]-sOU Svw| IÐ khU yQì]-¨O-Ð-fV. KqO Nñ} Rp Svw|-pL-¨O-W IÐO-Rv--ˆL-¤ Av-Rt jw]-Õ]-¨O-W IÐL-e¡ - À - U. AfO-RWL-ºL-eV NW]ñO Svw|-W-Rt Av-qO-Ra RfLu]-s]-¤ j]ÐO SoL\]-Õ]ˆ-f.V Svw|-pL-p] Wu]-pO-Ð KqO Nñ}àV yLoP-z| ^}v]-f¾ - ]-¤ pLRfL-qO WLqe-v-wL-sOU oLj|-f sn]-¨]-Š IÐV Ar]-pL-oL-p]-qO-Ð NW]ñO Svw|-WS- tLaV KÕU j]ÐO, I Ð]-ŸV Av-Rq B RfLu]-s]-¤ j]ÐO v]aO-v]-ˆO. CfV KqO WLuV\ - Õ - L-aL-e.V Nñ}Rp Svw|-pL-¨] f}¡-¾-fV fR£ v¡-Y-oL-eV& kOqO-xv-¡-Y-oL-eV& IÐ SmLi|U AvRt Af]-¤ - j]ÐO qƒ]-S¨-ºf - OU fR£

A Social- oriented Christian Periodical

Wa-o-pOU D¾-q-vL-h]-¾-vOU BeV IÐ f]q]-ˆ-r]-vLeV SpwO-v]-Rj ku-p j]p-o¾ - ]-R£ jOW-¾]-¤ W}u]¤ j]-ÐV kOr-¾O-RWL-ºO vqO-Ð-fV. Svw|- R p WRŠ- r ]- ´ O RWLŠO- Ð SoLw-pO-Ra j] p-o-R¾ f°-t]-¤ kLkU R\áL-¾-v-¡ Av-Rt WRŠr]-pR - Ÿ IÐO f]qO-¾L-¢ SNkq]-Õ]-¨OÐ-fV AfL-e.V KqO Nñ} Svw|-pL-WO-ÐO-Rv-Ë]-¤ Af]-R£ D¾-q-vL-h]-f~U Av-StLRaL-ÕU fRÐ ARŠ-Ë]-¤ Af]-Rj¨L-¥ WPaO-f-¤ kOqO-x-jOU Av-¢ j]¡-Ú]-ˆ Av-S£-fO-oL-Nf-oLp yLoPz|- Z-aj - p - ¨ V OoL-eV . AfO-RWLºLeV A-¨L-s-o-Nf-pOU fR£ vUwU &kOqO-x-vU-wU& SsLW-S¾LaOU oãO ^}v-^L-s-°-StL-aOU NkSf|-W]-ˆOU Nñ}W-StL-aOU , WOŸ]-W-StL-aOU R\pÅ Ak-qL-i-°-Rt--ŠLU y~pU JRã-aO¾O-RWL-ºV NW]ñO kOr-Í-ç-RÕ-Ÿ-vqO-Ra kƒU S\¡-Ðf - .V Nñ}Rp- k - ã ] vt- R q- W O- r - ˆ O- o L- N fU yUyL-q]-¨O-Ð RRmm]-t]-¤ INfèo]ˆ]-ŸOU NW]ñO-v]-Rj \]Nf}-Wq - ]-¨OSÒL-¥ Nñ}W-Rt Ku]-vL-¨L-¢ yOv]-Sw-x-W-¡-¨V Wu]-pO-Ð]-Š. WLq-eU ANf-oL-NfU Av-¡ Av-R£ ^}v]-f¾]-¤ As]-´O S\¡-Ð]-qO-ÐO. kOf]-p j]p-o-¾]-¤ SpwO Svw|-WtO-oL-p] oOXL-oO-XU j]¤-¨O-Ðf - V oPÐO yÎ-¡n - ° - t - ]-sL-e.V

WRŠ-r]-p-RÕ-Sa-º-v-¥: SpwO ^j-°-Rt kb]-Õ]-ˆO-RWL-º]-qOÐ-SÕL-¥ v|n]-\L-q-WO-ã-¾]-jO k]a]-¨-RÕ-Ÿ KqO Nñ}Rp Svh-³qOU lq]-Sy-p-qOU WPŸ]-R¨L-ºO-v-ÐV f°-tO-Ra oSi| j]¡-¾]. Av-¡ S\Lh]ˆO, YO-SqL CT Nñ}Rp v|n]-\L-q-¾]¤ J¡-RÕ-Ÿ]-q]-R¨ k]a]-WP-a]-p]-q]-¨OÐO.C°-Rj-pO-çv - R - q WRŠ-r]-pe - U IÐO j]p-o-¾]-¤ SoLRw Ws×]-ˆ]ŸO-º.V j} Cv-Rt-Õã - ] IÍO kr-pO-ÐO ? Av- j ]- ¤ IRÍ- - Ë ]- s OU WOãU BSqL-k]-¨O-Ðf - ]-jO-Sv-º] Av-Rj


May 2013

kq}-ƒ]-¨L-jL-eV Av-¡ CfO S\Lh]ˆ-fV . SpwO-vL-WR - Ÿ WOj]-´O v]q-¤RWL-ºV j]s-R¾-uO-f]-R¨L-º]-qO-ÐO. Av-¡ Bv-¡-¾]-ˆO S\Lh]-ˆSÕL-¥ Av-¢ IuO-SÐ-ãO j]ÐV Av-SqL-aO kr-´O . j]°-t]-¤ kLkU CŠL-ff - ~¢ Bh|U Av-Rt WRŠ-r]-p-RŸ. Av¢ v}ºOU WOj]-´O v]q-¤-RWL-ºO j]s-¾V IuO-f]. CfO SWŸ-SÕL-¥ Av-¡ , oOf]-¡Ð - v - ¡ - fOa-°] KLSqL-qO¾-qL-p], k]q]-´O-SkL-p]. SpwO-vOU Av- R £ oOÒ]- ¤ j]Ð]- q O- Ð B Nñ}pOU oLNfU Swx]-ˆO. SpwO fs Dp-¡-¾] Av-StL-aO S\Lh]-ˆO, Nñ}Sp Av-¡ Iv]-Ra? BqOU j]j-¨O w]ƒ v]i]-ˆ]-SŠ ? Av-¥ kr--´O: W¡-¾L-Sv CŠ ! SpwO kr- ´ O: `LjOU j]j- ¨ O w]ƒ v]i]-¨O-Ð]-Š. RkLpVR¨LçO Cj] kLkU R\á-qO-fV.

Divine Counsellor

s]-W-tOU Cf]-¤ j]ÐL-eV RvçU WOa]--ˆ]-qO-Ð-fV. SpwO Av-StL-aO kr´O : CT RvçU WOa]-¨O-Ð JvjOU v}ºOU hLz]- ¨ OU. IÐL- ¤ `L¢ j¤-WO-Ð RvçU WOa]-¨O-Ðv-jO k]RÐ Kq]-¨-sOU hLz]-¨]-Š. `L¢ j¤-WO-Ð RvçU ApL-t]-¤ j]f|-^}-v-j]-Ss-¨O- j]¡-Y-t]-¨O-Ð j}qO-r-v-pL-p]-¾}-qOU. Nñ} Av-SjLaO kr- ´ O: NkSnL, Ij]- ¨ V B RvçU fq]- W . IË]- ¤ Ij]- ¨ O hLz]- ¨ - p ]- Š . Cv]- R a RvçU SWLqL-¢ vq]-Wp - OU Svº-SŠL. SpwO Av-StL-aO kr-´O: SkLp] j]R£ n¡¾L-v]-Rj v]t]-ˆO-RWL-ºO vq]-W ! Nñ} Av-SjL-aO kr-´O: Ij]-¨O n¡¾L-v]-Š , SpwO Av-StL-aO kr-´O: Ij]-¨O n¡-¾L-v]-Š IÐO j} kr´-fV wq]-pL-eV WLq-eU, j]j-¨V AµO n¡-¾L-¨-ÓL-¡ DºL-p]-qOÐO. CSÕL-uO-çv - ¢ - j]R£ n¡-¾L-vŠ j} kr-´-fO wq]-pL-eV.

SpwO-vOU wo-q|L-¨L-q]-pOU: ƒ}e]-f-jL-p]-qO-Ð NW]ñO pLS¨Lm]-R£ W]e-ã]-j-q]-RW v]-è-o]-¨OSÒL-¥ Av]-S- a-¨V KqO wo-q|L-¨L-q] RvçU SWLqL-¢ vÐO. SpwO AvStL-aO kr-´O:Ij]-¨O WOa]-¨L-¢ fq]-W. Av-R£ w]ƒ|-ÓL-¡ nƒ-eU vL°L-¢ jY-q¾ - ]-¤ SkLp]-q]-¨p - Lp]-qO-ÐO. wo-q|-¨L-q] Av-SjL-aO S\L h]-ˆO:KqO pzP-h-jL-p j} wo-q|-¨L-q]pL-p ISÐL-aO WOa]-¨L-¢ S\Lh]-¨OÐ-f-°-Rj?(WLq-eU pzP-h-¡-¨O wo-q|-L¨L-qO-oL-p] yÒ-¡¨ - o - ]-ŠL-p]-qOÐO) SpwO Av-StL-aO kr-´O: Ij]¨O WOa]-¨L-¢ fq]-W IÐO j]SÐLaO S\Lh]-¨O-Ðv - R - j- Ar]-´]-qO-RÐË]-¤ ,j} Av-SjL-aO S\Lh]-¨-pOU Av-¢ j]j-¨O ^}v-^-sU j¤-WO-WpOU R\áO-oL-p]-qO-ÐO. B Nñ} AvSjL-aO kr-´O: NkSnL, RvçU SWLqL¢ j]R£ RRWá]-¤ kLNfU CŠ-SŠL. W]e-r]-jO jŠ Bu-oO-ºV. ASÕL-¥, Iv]-Ra j]ÐL-eV j]j-¨V B ^}v^-sU W]ŸO-Ð-fV ? CT W]e-¡ `°¥-¨O fÐ `°-tO-Ra k]fL-vL-p pL S¨L-m]-Rj-¨L vs]-p-v-jL-SeL j} ? ApL-tOU kONf-ÓL-qOU WÐO-WL-

Nñ} Av-SjL-aO kr-´O: NkSnL, j} KqO NkvL-\-W-jL-eV IÐO `L¢ oj-y]-sL-¨O-ÐO. `°-tO-Ra k]fL¨-ÓL-¡ CT os-p]-¤ BqL-ij ja¾]. j - ]-°S- tL, BqL-ij - - j-aS- ¾-º òsU -^-rO-w-Ss-o]-sL-eV IÐO krpO-ÐO. SpwO Av-StL-aO kr-´O: Nñ}Sp, IRÐ v]w~-y]-¨O-W. j]°¥ k]fL-v]-Rj BqL-i]-¨O-Ð-fV CT os-p]-SsL ^rO-w-Ss-o]-SsL AŠL--fLWO-Ð yo-pU vqO-ÐO. IÐL-¤ pgL¡-À BqL-iW - ¡ - k]fL-v]-Rj AqPk]p]-sOU yf|-¾]-sOU BqL-i]-¨O-Ð yo-pU vqO-ÐO. AfO vÐO Wu]-´O. A¾-qU BqL-iW - R - q-pL-eO k]fLvV ASj~- x ]- ¨ O- Ð - f V . RRhvU BÄL-vL-eV Av-Rj BqL-i]-¨OÐ-v-¡ AqP-k]-p]-sOU yf|-¾]-sOU BqL-i]-¨-eU. Nñ} Av-SjL-aO kr´O: NW]ñO IÐO v]t]-¨-RÕ-aO-Ð o]w]- z L- v- q O- Ð O I ÐV Ij]- ¨ V Ar]-pLU. Av-¢ vqO-SÒL-¥ IŠL WLq|-°-tOU `°-Rt Ar]-p]-¨OU . SpwO Av-StL-aO kr-´O: j]SÐL-aO yUyL-q]-¨O-Ð `L¢ fRÐ-pL-eV Av-¢.

7

B yÎ-¡n - ¾ - ]-¤ Av-R£ w]x|-ÓL¡ vRÐ-¾]. KqO Nñ}pO-oL-p] A-v-¢ yUyL-q]-¨O-Ðf - O WºV Av-¡ v] yÜ Üp]ˆO. w]SoL-¢ IÐ lq}-Sy-p-R£ nv-j¾]-¤ vˆV WºO-oO-Ÿ]-p o-Y - s -É j - ¨ - L-q¾] or]- p IÐ kLk]- j ]pLp Nñ}¨V SpwO kLk SoL\-jU j¤-W].

kLk]-j]¨O kLk-SoL-\-jU v|n]-\L-q¾ - ]-¤ k]a]-¨R - Õ-ŸV SoLRwpO-Ra j]p-oN- k-WL-qU pzO-h¡ - WRŠ-r]´O RWLŠL-¢ WºO-vÐ - Nñ}pO-Ra

kevOU y TÎ-q|-vOU , p‹-j-vOU yoQ-È]-pLp] DºL-p]-ŸOU AvR£ WL¤-¨¤ vÐ]qO-ÐO Wq-pO-Ð oYÉ-s-jp]-Rs or]-p-¾]-jO oOÒ]-¤ SpwO Av-tORa Dã yOzQ-¾L-eV. yOzQ¾O-¨-¥-¨L-eV RfãO-W-¥ ƒo]-¨L¢ Wu]-pO-W. oOÐ]-¤ fs-WO-j]-ˆV WL¤-v]-q¤ - - RWLºV j]s-R¾-uO-f]-R¨L-ºO j]¤-¨OÐ, SpwO y~ÍU vUw-¾]-R£ & kOqOx-vU-wU& Nñ}SpL-aO R\pÅ Ak-qL-i°-Rt oOuO-v-¢ y~pU JRã-aO-¨O-WpL-e.V ks-SÕL-uL-p] AµO kOqO-x-ÓL-SqLRaL-ÕU Wu]-´V CSÕL-¥ BrL-o-fV KqL-Rt SfaO-Ð-v-tL-eV W]e-ã]-¢-Wq-p]-Rs Nñ}. Av-¥-¨O oOÒ]-¤ Av-tO-Ra BÄL-v]-Rs RfLŸO-e-¡¾O-Ð BÄL-v]-R£ A-p-¤-vL--y]pL-e.V KqO RRNWñv yLoP-z]W BjO-WL-s]-WU


8

2013 SopV

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

kevOU y TÎ-q|-vOU ,p‹-j-vOU yoQ-È]-pL-p] DºL-p]-ŸOU Av-R£ WL¤-V-¨¤ vÐ]-qO-ÐO Wq-pO-Ð oYÉs- j - p ]- R s or]- p - ¾ ]- j O oOÒ]- ¤ SpwO Av-tO-Ra Dã yOzQ-¾L-eV. yOzQ¾O- ¨ - ¥ - ¨ L- e V RfãO- W - ¥ ƒo]-¨L¢ Wu]-pO-W. CT oPÐO Nñ}W-tOU vt-Rq v|f|-ñoL-p q}f]-p]-¤ Svw|L-vQ-¾]-R\-áOÐ-v-qL-eV. Av-Rq oPÐO-Sk-Rq-pOU B RfLu]-s]--¤ j]ÐO Wq-W-p-ãL-¢

JRr vLh-Nk-f]-vL-h°-t-Š, yf|-¾]-jO SjRq-pO-ç WOr]R¨L-çO-Ð Kã S\Lh|U. j]°-t]-¤ kLk o]ŠL-¾-v-¡ Bh|U WRŠ-r]-p-RŸ. ARfL-qO f}qO-oL-joL-p]-qO-ÐO, f]q]-ˆ-r]vL-p]-qO-ÐO.

oPÐO oL¡-Y-°-tL-eV SpwO y~}W-q]¨O-Ðf - .V Bh|-R¾ yUn-v-¾]-¤ SpwO kP¡-eo - L-pOU kOqO-xy - o - P-z¾ - ]-R£ WLk-a|-R¾ Nñ}pP-Ra oOÐ]-¤ RvˆOf-RÐ fOr-ÐO WLe]-¨O-ÐO. JRr vLh-Nk-f]-vL-h-°-t-Š, yf|-¾]-jO SjRq- p O- ç WOr]- R ¨L- ç O- Ð Kã S\Lh|U. j]°-t]-¤ kLk o]ŠL-¾v - ¡ - Bh|U WRŠ-r]-pR - Ÿ. ARfL-qO f}qOoL-jo - L-p]-qO-ÐO, f]q]-ˆr - ]-vL-p]-qO-ÐO,

KqO Nñ} Svw|-pL-WO-Ð-fV Av-¥ oLNfU v]\L-q]-ˆL-¤ ja-¨O-Ð WLq|o-Š IÐ f]q]-ˆ-r]-vV . ASÕL-¥ B WOãU JRã-aO-S¨-ºf - V yoP-zo - L-e.V Af]-jO-¾-q-vL-h]-pL-p kOqO-x-jLeV. CÐOU jÚO-Ra SWLa-f]-W-¥-¨V CT j|LpU oj-y]-sL-p]-Ÿ]-Š. Av-¡ oLr] oLr] yLƒ]-W-Rt v]ñ-q]-ˆORWL-Sº-p]-q]-¨OU. kOqO-x-Rj-pOU Av-R£ yLoP-z]W j}f]-Rp-pOU v]o-¡-w]-ˆ-f]-jO-SwxU SpwO B Nñ}Rp WLqO-e|S¾L-Ra v}ƒ]-¨O-ÐO. IÐ]-ŸV AvStL-aO kr-pO-ÐO , Cj] j} CT RfLu]¤ R\á-qO-f.V ARfL-qO SmLi|-oL-p]qO-ÐO. Av-jOU Av-¥¨ - OU. kOqO-x-

A Social- oriented Christian Periodical

oP-s|-°-¥ D-¥-R¨L-çO-Ð KqO yoPzU Kq]-¨-sOU Svw|-Rp AUY}-W-q]¨]-RŠ-Ð SmLi|U. k]RÐ RRhvU vy]- ¨ O- Ð Bs- p U vLa- W - p V ¨ V RWLaO-¨L-¢ j]j-¨V Ai]-WL-q-o]-Š IÐ fL¨}-fO- WP-a]-pL-eV. C--v]-RaRpL-ÐOU NW]ñO RRsUY]-W-f-pV¨V If]- q Š. wq}- q U v]¤- k - j - p V ¨ O vpV¨OÐ-f]-Rj-pL-eV If]-¡-¨O-ÐfV. qºL-o-R¾ yÎ-¡-nU WORr-¨Pa] y~f-NÍ-oL-eV. W]e-ã]-¢-W-q-p]-Rs Nñ} k]a]-¨R - Õ-Ÿv - t - Š - , Av-¥ CSÕLuOU y~f-NÍ-pL-e.V fR£ y~Lf-NÍ|U ks-kO-qO-xÓ - L-q]-sP-Ra BSZL-x]-¨OÐ-vt - L-e.V Av-StL-aV SpwO RRsUY}W-fR - p-¨O-r]-SˆL, kLk-R¾-¨O-r]-SˆL yUyL-q]-¨O-Ð]-Š, k]RÐ-SpL Avt]-RsL-qO BÄ}-pf - ~-q De-¡¾O-Wp - LeV. B SmLi|-oL-eV Av-Rt BrL-oR¾ kOqO-x-Rj Sfa] SkLWO-Ð-f]¤ j]ÐV, k]¢-f]-q]-Õ]-ˆ-fV. wq}-qU Av-¥¨ - O k]RÐ BÄL-v]-jO yµq]-¨L-jO-ç KqO vLz-jU oL-Nf-oLp] . Av-¥ Bh|-R¾ SNk x]-f-pL-p-fV A°-Rj-pL-e.V oP-ÐL-o-R¾ yÎ-¡-nU Cv qº]-¤ j]ÐOU JRr v|f|-ño - L-e.V ke-vOU yTÎ-q|-vOU pT‹-j-vOU S\¡-¾O Rvˆ]-ŸOU fR£ RfLu]-s]-R£ Kã-¨Lq-eU-RWL-ºV yoP-z-¾]-R£ oL-j|C-a° - t - ]-Rs-ŠLU f]q]-y¨ V q]-¨R - Õ-Ÿ ^}v]-f-¾]-Ss-¨V yoP-z-¾]-Ss-¨V f]q]ˆO vq-eU IÐV BNY-z]-¨O-Ð KqO Nñ}pOSa-fLeV. ^jU oOuO-v¢ - qzy|-¾]-¤ BqL-i]-¨O-W-pOU kq-y|oL-p] fRÐ j]Î]-¨O-W-pOU R\áOÐf]¤ Svh-j]-¨O-Ð zQhp-vO-oL-p] I¾O-Ð KqO Nñ}. Av-Rt SpwO kq]\-q]-¨O-Ðf - V JRr SyÔzS- ¾L-aOU WqOe-SpL-aOU WPa]-pL-e.V SpwO Av-StLaO kr-pO-Ð-fV j]-R£ Wu]-´ ^}v]-fR¾ oOuO-v¢ - `°-¥ or-Ð]-q]-¨O-ÐORv-ÐL-e.V AfL-eV KqO Svw|-SpL-aV & RRsUY]-W R - fL-u]-sL-t]-SpL-aV & joO-¨O R\áLvO-Ð Jã-vOU DhL-¾o - L-p Wao. kOf]-RpL-qO ^}v]-f¾ - ]-Ss-¨V Av¥-¨O-Sv-º] vLf]-¤ fOr-¨O-W.


May 2013

IÍORWL-ºL-eV CSÕL-¥ C¾qU KqO \]Í IÐO SfLÐ]-Sp-¨LU. CSÕL-uL-eV jLU os-pL-t]-W¥ - RRm m]-¥ v]w~-y]-¨O-Ð ospLt] RRNW ñ-v¡ - CSf-¨O-r]-ˆV BSsL-\]-S¨-ºfV . WLq-eU SWq-tU oO-ÒV IÐ-S¾¨L-tOU JRr w©-oL-p] B-vw - |-RÕaO-ÐO-ºV, CÐV Svw|L-vQ-¾] KqO RfLu]-sL-p] AUY}-W-q]-¨-e-Ro-ÐV. oãV JRfL- q O BÄ- W - g - R p- ¨ L- ¥ BSv-wS- ¾L-Ra-pL-eV KqO RRsU-Y}W RfLu]-sL-t]-pO-Ra BÄ-Wg - os-pLt] vLp]-ˆO f}¡-¾f - .V KqO RRsUY]-W RfL-u]-sL-t]-pO-Ra BÄ-Wg - v]ã-u]-¨RÕ-ŸO IÐ-f-Š Ag-vL KqO Svw| oLi|-o- è-È Sja] IÐ-f-Š C-v]-Ra NkiL-jU Af]-sP-Ra Af]-y-oQ-À-oLp] KqO kOf]-p v]k-e] fOr-ÐO Rvp ¨ V OÐO-Rv-Ðf - L-e.V kOñ-Wo - Š - NkwÔU. kOñ-W-¾]-jO kOr-W]-¤ jÚO-Ra kOqOx-yo - P-zU Av-qO-Ra RRsUY}-W hLzR¾ wo]-Õ]-¨L-¢- Sv-º] oLNfU IuOf]-S\-¡¾ S\Lh|L-vs - ]-pOU Av-¡ f - RÐ fáL-rL-¨]-p D-¾-q -v O-oO-º V. AfO èÈ]-ˆO vLp]-S¨-ºf - L-e.V B qO-Ra Bv-w|-°-tL-eV Cf]-jO k]Ð]¤ IÐV ASÕL-ur - ]-pLU. AfV kLvU KqO Svw|-Rp-R¨L-ºV CfL-eV `°tO-Ra sƒ|RoÐO JãO-kr - p - ]-¨O-Ð]-a¾L-eV kOqO-xL-i]-kf - |U Af]-R£ WL k-a|U oOuO--v-¢ Aa-¨]-Rv-ˆ]-q]-¨O-ÐfV. Svw|L-vQ-¾]-¨V Av-¡ oRãL-qO BSYL- t ]- v - ¤ - W Q- f - S k- q O- j - ¤ - W ]. RRsUY]-W RfLu]-sL-t]. RRsUY]-W - RfL u]-sL-t]. IÐ]ŸV JRfL-qO RfLu]-sOU R\áO-SÒL-Rs oLj|-oL-eV ojO-x|-wq}-qU vLa-W-pV¨O j¤-WO-Ð-fV IÐO kLvU Svw|-W-Rt-pOU Af]-mO-È]-WtL-p os-pL-t]-WR - t-pOU kb]-Õ]-ˆO. KqO AÈ|L-k]-W-SpL , An]-nL-x-W-SpL fs-SˆL-rO-v]-ãV WLwO-ºL-¨O-Ð-fO-SkLRs `-°-¥ `°-tO-Ra wq}-qU v]ãV WLwO-ºL-¨ - O-ÐO-Rv-ÐV B kLv-°R - t ItO-Õ-¾]-¤ kr-´O kã]-ˆO. hLq]Nh|U R - WLºOU WOaOU-m¾ - ]-R£ kqL-i}j-f-RWL-ºOU Svw|L-vQ--¾] y~}W-q]S¨-º]-vÐ - Av-qf - V f¾W-Rt-SÕLRs JãO-k-r-´O-RWL-º]-q]-¨O-ÐO. A°-Rj \]Í]-¨L-¾-v-¡ yoP-z-

Divine Counsellor

¾]-R£ kOSqL-Y-f]-¨V v]-s-°O- f-a]pL R - eÐV oLi|-o° - t - OU k-b]-Õ]-¨O-ÐO. C¾-qU KqO hOq-ÍU os-pL-t] yoPzU Cf]-jO oORÒL-q]-¨-sOU Sjq]-Ÿ]Ÿ]-Š. SsLW¾]Rs IŠL Svw|L-RfqO-vO-Wt - ]-Rs-pOU \q]-NfU jSÚL-aO krpO-Ð-fV Af]-R£ Cq-W-tO-Ra hOq]-f°¥ oLNf-oL-e.V KqO Rk¦-WO-Ÿ]-¨OU C¾-q-RoL-qO ^}v]-fU AjO-n-v]-S¨º] vq-qO-fV IÐ NkL¡-À-j-pL-eV. IÐ]-ŸOU C£-¡-Rj-ã]-¤ SjL¨P (IpVcõV Nl} ) IÐ WL¡-cV WLe]--ˆV kq-y|U R\áO-Ð Svw|-pO-Ra ka-o]SŠ ? IÐO S\Lh]-ˆORWL-ºV CRfLqO BSYL-t v¤-WQ-f RfLu]-Rs-ÐV AU Y}-W-q]-¨L-¢ Rk¦-WO--Ÿ]-W-Rt SmLi-v¤ - ¨ - q - ]-¨O-Ð Be-f~-oO-ç R\rO-Õ-¨L-qL-eV CÐV - j-oO-¨]-a-p]¤ JRr y^}-v-oL-p]-ŸO-ç-fV. Cf]-¤ Jã-vOU vs]-p yË-aU IpVcV j]¡ÚL-¡-²-j-¾]-jV lºO j¤-WO-Ð J^-¢-y]- f-RÐ-pL-eV RRsUY]-W RfLu]-sL-t]-W-Rt yUZ-a]-Õ]-¨L-jOU Av-Rq RRsU Y]-WR - fL-u]-sL-t]-Wt - L-p]f-RÐ j]s-j]-¡¾ - O-Ðf - ]-jOU BSvLtU keU j¤-W]-vq - O-Ðf - V IÐL-e.V ASÕL-¥ Af]-R£ DSÇ-w|U JRr v|©U. k]RÐ RfLu]-s]-R£ oLj|-f: KqO RfLu]-¤ Dk-^}-vj - o - L-¡ - Y - o - L-p] ò]q}W-q]-¨O-Ð v|©]-¨V fR£ Dk-^}-vj-¾]-jV oRãL-qO-oL-¡-YU WRº-¾]pL-¤ Bh| SfLu]-¤ DSk-ƒ]-ˆV oRãLqO RfLu]- ¤ y~}W- q ]- ¨ LU. kSƒ RRsU Y]W RfLu]-sL--t]-¨V k]Ð}-aV INf BNY-z]-ˆL-sOU B RfLu]-s]¤ j]ÐO kOr-¾O Wa-¨L¢ yLi]-¨OÐ-fŠ - IÐV RRsUY]-W- RfL-u]-sL-t]W-¥- f-RÐ Be-p]-ŸO kr-pO-ÐO. Svw|-pL-p]-f}-qO-Ð-f]-jO oOÒOU k]ÒOU KqO Nñ} KqO-kL-aV BNY-z]-ˆ]-ŸOºL-WLU KqO yLiL-q-e ^}v]-fU jp]-¨L-¢. Af]-jO-Sv-º]-fR - Ð Av¡ KqO-kL-aV K¾O-f}-¡-ÕO-W-¥-¨V fáLrL-p]-ŸO-ºL-vLU. IÐ]-ŸOU B Nñ}W¥-¨V Af]-jO Wu]-pL-¾-fV jÚO-Ra kOqO- x j]¡- Ú ]- f yoP- z - ¾ ]- R £

9

WLk-a|U- RWL-ºO oLNf-oL-e.V IŠL Nñ}W-tO-Ra-pOU v]SoL-\-jU Cj] RRsU-Y]-W RfLu]-s]-sP-Ra-pL-eV IÐO NkX|L-k]-¨O-Ð jÚO-Ra yLUØLq]-W NkW-a-j kNf]-W-pL-p]-ŸL-eV KqO RRsUY]- W RfLu]- s L- t ]- p O- R a BÄ-Wg - os-pL-t] vLp]-ˆO f}¡-¾fV. Ar]-S´L Ar]-pL-fS- pL Af]sP-Ra jÚ-¥ R\áO-Ðf - V RWLaOU kLfW-oL-e.V oLj-v yoP-z¾ - ]-R£ Sj¡k-WO-f] vqO-Ð Nñ} yoP-z-R¾ v} ºOU Cj] KqO qºL-p]-qU v¡-x-¨LsU- WP-a] èo]-ˆL-¤ Dp-¡¾ - ]-R¨L-ºOv-qL-¢ Wu]-pL-¾-v]-iU AYL-i-Y-¡¾-¾]-Ss-¨V ft-¡¾ - ]-¨t - p - s - L-e.V RRsUY]-W RfLu]-¤ R\áO-Ð Nñ} fL¢ R\áO-Ðf - V KqO WLqO-e| Nkv-¡¾-j-oL-eV IÐO vqO-¾]-f}-¡-¨OÐO-ºV. B kOñ-W-¾]-¤ kOqO-x-jV Ry Wõ]-ŠL-Rf ^}v]-¨L-¢ Wu]-Wp]Š. AfO-RWL-ºV nLq|-oq - ]-ˆv - ¡ - , nLq|-

kLk-SmL-iU RWLºOç kO±-vOU Av-Y-ej-pO-o-Š Svw|-W-tL-p]f}-¡-¨O-Ð-v¡-¨V yn j¤-SW-º-fV. NW]ñO fR£ oOÐ]-¤ vÐ oPÐO-f-qU Svw|-W-StLaV WLe]-ˆ v|f|-ñ-oL p kq]-Y-e-j-pOU- WqOe-pO-oL-eV. pO-oL-p] k]e-°]-Wu- ]-pO-Ðv - ¡ - , vQÈ¡ IÐ]-v-qO-Ra RRsUY]-WL-v-w|°¥ j]r-Sv-ãL-¢ Cv]-Ra Sv-w|-W-¥Sv-eU IÐ-fL-eV Av-qO-Ra v - L-hU. CT kOqO-x-ÓL-¡-R¨-ŠLU npU-WP-aLRf Wp-r]-R\-ŠL-¢ Bj-Î-n-v-j-°¥ jLaO-j}-Rt Srx-¢W - a- S- kL-Rs fOa°-eU. f]q]-RˆL-ÐO S\Lh]-¨-RŸ, KqO RRNWñv yLoP-z]W BjO-WL-s]-WU


10

2013 SopV

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

ojO-x|-vU-w¾ - ]-¤ kOqO-xj - O oLNf-So RyWõV Bv-w|-oO-SçL ? oOW-t]-¤- k-r´ v]nL-Y-¾]-¤-RÕ-Ÿ Nñ}W-¥-¨OSv-º] BqL-eV Bj-Î-n-v-j-°-¥ KqO-¨] WL¾]q]-¨O-W. Av]-Sa-¨O Wa-ÐO R\-ŠO-vL-¢ J-fO kOqO-xy - o - Pz- o L- e V Nñ}Rp AjO- v - h ]- ¨ O- W . k]RÐ kOqO-x-¢ keU-RWL-aO-¾V vLa-W-pVR¨aO-¨O-Ð KqO Nñ} wq}-q¾]-¤ Af]-R£ Da-o-òf-pV¨V IÍV Av-WL-w-vOU y~Lf-NÍ|-vO-oLeV Dç-fV ? Nñ} I°-Rj-pL-eV CT RfLu]-¤ y~}W-q]-¨O-Ð-fO-RWL-ºV y~Lf-NÍ|-oO-ç-v-tL-WO-Ð-fV. Dk-SnL©L-v]-Rj fQkÅ]-RÕ-aO-¾O-W IÐfO-oL-Nf-oL-eV Dk-SnL-Y-v-ñO-v]-R£ sƒ|U. WSÒL-t¾ - ]-R£ j]p-oo - L-efV . AfO- k L- s ]- ¨ - R Õ- S a- º - f O- º V . Af]-jV j]p-o° - t - OU \Ÿ-°t - O-oO-º.V \OqO-¨-¾]-¤, SWq-t-¾]-Rs RRNW-ñ-v-y-n De-¡-ÐO Nkv-¡-¾]S¨-º yo-p-oL-e]-fV. yn-pO-Ra iL¡- Ú ]- W D¾- q - v L- h ]- - f ~- o L- e - f V . RyWõV kLk-oL-Re-Ð SmLiU- RWLº-Š,or]-ˆ,V Svw|LvQ-¾] ojO-x|-yoP-hL-p¾ - ]-R£ kWO-f]-p]-si - ]-WU vqOÐ Nñ}v-¡Y - R - ¾ oOuO-v¢ - RkLfO-yoP-z¾ - ]-jO oOÐ]-¤ fqU-fL-u¾ V- O-ÐfL-eV IÐ-fO-RWL-ºL-e.V kOqO-x-vU-w-¾]-R£ B¡-¾]-pOU hOq-pOU, z]Uy-pOU RRhvU yQì]-ˆ SsLW¾V CÐV ^}v-vL-y-¾]-jO SpLY|-o-ŠL-¾v]iU jq-W-fO-s|-oL¨]-f}-¡¾ - ]-q]-¨pL-e.V v - }-ºOU kOqOx-R£ C¾-qU B¡-¾]-W-Rt kq]SkL-x]-Õ]-¨L-¢-Sv-º] WRº-aO-¨OÐ C¾-qU iP¡-¾O-W-Rt fa-Sp-ºfOU NW]ñO-v]-Rj NkSZL-x]-¨O-Ð

yn-pO-Ra hTf|-oL-e-V. C¨L-s-o-NfpOU yn Nñ}SpL-aO WLe]-ˆ Aj}f]-R¨-f]-Rq kéL-¾k - ]-¨L-jO-ç KqO Av-y-qU WPa]-pL-eV yn-¨]fV. Nñ}¨V KqO BÄL-vO-Rº-ÐV v]w~y]-¨O-W-pOU B BÄL-vV RRhv¾]-S£-fL-Re-jj - V SmLi|-oL-WO-WpOU R\áO-SÒL-u- L-eV kL-vR - Õ-Ÿ Nñ}W-Rt I°-Rj-pOU wq}-q-v]-¤-Õ-j¨L-qL-¨] oLãL-¢ iP¡-¾ yoP-zU ja-¾O-Ð Wk-aj - L-Ÿ|-°R - t RkL t]ˆO Wt-´V RRsUY]-W RfLu]-sL-t]-Wt - Lp] SkLSW-º] vÐ Nñ}W-Rt NW]ñOv]-Rj-SÕL-Rs ^}v]-f-¾]-Ss-¨V f]q]-ˆO-RWL-ºO-vq - O-vL-¢ yn mLi|ò-pL-WO-Ðf - .V kLk-SmL-iU RWLºO-ç kO±-vOU Av-Ye - j - p - O-oŠ - Svw|-Wt - L-p]-f}-¡¨O- Ð - v ¡- ¨ V yn j¤- S W- º - f V . NW]ñO fR£ oOÐ]-¤ vÐ oPÐO-fq - U Svw|-WS- tL-aV WLe]-ˆ v|f|-ño - Lp kq]-Y-e-j-pOU- WqO-e-pO-oL-eV. Av]-aU-RWL-ºO f}qO-Ð]-Š yn-pORa D¾-q-vL-h]--f~U. WQf|-oL-pOU C¨L-q|U jÚO-Ra oOuO-v-¢ yoP-zR¾-pOU pLgL-¡-À|-SmL-i-S¾LRa kb]-Õ]-S¨-º D¾-qv - L-h]-f~vOU yn-p¨ V OºV. joO-¨V CqO-ÒOU y]o]£OU Dk-SpL-Y]--ˆV òLk-j-°-¥ RWŸ]-RkL-¨] Af]-Rj yUq-ƒ]-¨L¢ ^}v]-f-WL-sU oOuO-v-¢ RjSŸL-ŸSoL-aO-Ð CÐ-R¾ ByO-q-WL-s Nkp-Á-°-Rt Av-yL-j]-Õ]-¨LU. ojO-x|-qO-Ra Ca-p]-¤ R\ÐV Av-SqLRaL-ÕU yµ-q]-R¨LU. IË]-Ss Cj]-pOU y-n j]s-j]-¤-¨O-Ð-f]-¤ A¡-g-oO-çP. ( Wa-ÕL-aV& RRNñe-f-pORa BÄnLx-e-°-¥)

k]r-v]-p]--sO-ç Ws-W-¥ SkLWL-¢ k]r-v]-p]-sO-ç WsW-¥-SkL-WOvL-¢ jLq-°L-j}-qOU Ks]-Rv¹pOU KLSqLKT-¦y - V v}f-Ro-aO-¾V Af]-¤ KqO NYLU WOËO-oÕ - P-vV Aq-ˆOS\-¡¾ - V W-sp - Oç nLY-¾V ks-v-Ÿ-oL-p] WORr-Rê kOq-ŸO-W. oOX¾OU Rjµ-¾OU wq}-q¾]-R£ ks nLY-°-t]-sOU Dº›L-WO-Ð Ws-W-¥ oLãO-vL-¢ CT \]W]-à lsU R\pÅO WLeL-rO-ºV. oPÐO-oL-yU \]W]-à R\Sá-º]-v-qOU. Rj-µ¾O-ºL-WO-Ð W}SsL-pV-cõ]-jOU CfV lsU R\-áOU. A Social- oriented Christian Periodical

j¡Ú¢ yUyL-q]¨OÐO 1& y - ~-¡e - ¾ - ]-R£ v]s WOr-´S- ŠL, j¡-o¢ - IÍO kr-pO-ÐO?( o]jO SWLŸpU) yLq]-¨OU y~-¡e - ¾ - ]-jOU v]-sW - O-r´L-¤ k]RÐ...... 2& kO-f]-p yn-p]-¤ \L¡-R-^-aO-¨L--¢ SkLvO-Wp - L-e.V Bh|-R¾ NkyU-Y v]x-pU IÍL-p]-q]-¨e - U j¡-o¢ - ? (KqO vLp-j¨ - L-q¢ - ) Ij]-¨O oOSÒ vÐ-vR - jL-R¨-pOU Wç-jOU Wv-¡ˆ - ¨ - L-qj - OU BWO-ÐO. 3& jŠ KqO oNNÍ] Bp]-qO-Ð YSe-xV WOoL-¡ qL^]-vˆ - R - ŠL j¡-o¢ - . IÍO kr-pO-ÐO?( yOWO-oL-q¢ - kOS¾-uU) WÚ-s]-SŸL¢ SkLpL-¤ WaO-¨j - ]-SŸL¢ v-qOU oLSx... 4& CÐV o]¨ msL-¤yUY-°t - OU WPŸ-ms - L-¤y - U-Y° - t - L-eR - ŠL j¡-o¢? ( s]y, mÍ-aO-¨) kL-v - ° - ¥ - ¨ - V fj]-Rp np-oL-p]-q]¨LU s]y!

Narman Samsaarikkunnu c/o Divine Counsellor Virugampakkam , Chennai 92


May 2013

Divine Counsellor

11

ShvL-s-p-¾]-R£ \OãO-kL-a]-¤ j]ÐOU vL e]n-v-¨L-Rq KLa]-¨O-W-pOU Sow-W-¥ or]-ˆ]-aOW-p-OU BaO-oL-aO-W-Rt KLa]-¨O-W-pOU R\pÅ pOvL-v]-Rj BqOU If]-¡-¾]-Š. Av]-aOR¾ oO-X-¾O NkWL-w]-ˆ Sf^-ôOU Ai]-WLq-nL-v-vOU Av-Rq ñUn]-Õ]-ˆO.

j]ñO-s-jL-p NW]ñO SpwO RpqP-w-Ss-o]-¤ (SpLz. 2 13&22) SpwO Wl-¡-Ð- zP-o]-¤ j]ÐOU Rk y-zL-jL-t]-¤ RpqO-w-Ss-o]-Ss-¨O SkLp] (SpLz. 2 12,13). oO-¢-v-¡-x°- t ]- ¤ SpwO RkqO- j L- t - O - W - t ]- ¤ yUm-Ì]-¨O-vL-¢ f}¡-ÀL-a-W-RjSÕL-RspLeV pqO-wS- s-o]-¤ SkLpfV. CT NkLv-w|U ShvL-s-pU wOÈ}W-q]-¨L-jL-eV SpwO pqO-w-Ss-o]-¤ I¾]-p-fV. kOSqL--z]-f-ÓL-¡-¨OU of-Sj-fL-¨¥ - ¨ - OU yLoL-j|-^j - ¾ - ]jOU ow]-zL-Rp-pOU qƒ-W-Rj-pOU f]q]- ˆ - r ]- p O- v L- j O- ç Av- y - q U RRhvU j¤-W]-p-fL-eV. osL-X]. 3 1&2 Nkv-\]-ˆf - O-SkL-Rs kOSqL-z]-fÓL-Rq-pOU ShvL-s-p-R¾-pOU wOÈ}W-q]-ÕL-¢ SpwO I¾]. ShvL-sp - U k]fL-vL-p RRhv-¾]-R£ vLy-òs- o L- p ]- Ÿ L- e V SpwO WqO- f ]- p - f V . SpwO pqO-w-SsU ShvL-s-p-¾]-¤ I¾]-p-SÕL-¥ , BqL-i-j-¨L-¡-¨O pLYU A¡-Õ]-¨O-Ðf - ]-jO WLt, BaV, NkLvV IÐ} oQY-°-Rt v]¤-¨O-Ðv-qOU v]Sh-w¾ - O j]ÐOU vqO-Ð ^j¾]-jO NWp-v]-NW-pU R\áO-Ð-f]-jL-

p] v]Sh-w jLe-p-°¥-¨O kW-q-U p]NyL-Sp--s]--Rs jLe-p°-¥ RWL aO-¨O-Ð RkL¢-vL-e]-n-¨L-qOU j]r´ ShvL-sp - kq]-yq - v - OU AW-vO-oLeV Wº-fV (kOr. 30: 13). ShvL-s-pR¾ vLe]-nw - L-sp - L-¨] oLã]-p hOqÍ-\q - ]-NfU f}¡-ÀL-aW - ¡ - ¨ - O Wˆ-va- ¨L-qO-Ra-pOU oQY-°-tO-Ra-pOU - oSÈ| f¨]-f]-q¨ - ] Sh-vL-sp - ¾ - ]-¤ Nk-Svw]-S¨-ºO--Ð hOq-v-ò! kOr-^L-f]W¥¨O-ç A - Ë - e - U oQY-°t - L-¤ j]r´]-qO-ÐO. RRhvL-sp - U NkL¡-Àj - Ls- p - o L- e V (Rpw. 56:7) Af]- R j vLe]-nw - L-sp - L-¨]-pf - ]-¤ oSjL-Svh-jp - L-¤ SpwO Wp-rO-RWL-ºO \ÚŸ] DºL-¨] . BaO-oL-aO-W-StL-aO-WP-Ra IŠL-v-Rq-pOU kOr-¾L-¨]. RkL¢vL-e]-n-¨L-qO-Ra jLe|U fPW]-¨-t´O. Sow-WR - t or]-ˆ]-ŸO, NkLvO-WR - t v]¤-¨O-Ðv - R - q Av]-Ra-j]-ÐOU kr´-pˆO(SpLz. 2 :15&16) . IR£ k]fL- v ]- R £ Bs- p - R ¾ vLe]- nwLs-pL-¨qO-fV IÐ fL¨}-fV A v-¡-¨O j¤-W]. p]Rq-o. 7 :11&¤ krpO-Ð-fO-SkL-Rs ShvL-s-p-R¾ Av- ¡ Wç- Ó L- q O- R a YOz- p L- ¨ ].

S^L-¦ oLf|O mLU…P-¡

yË}-¡-¾-j-¨L-q-R£ “ j]R£ Bsp- R ¾- ¨ O- r ]- ˆ O- ç Iq]- v V IRÐ f]ÐO- W - t - p O- Ð O,” I- Ð v\- j U (yË}. 67: 9) j]v-¡-¾]-pL-p]. ShvLs-p-¾]-R£ \OãO-kL-a]-¤ j]ÐOU vL e]-nv - ¨ - L-Rq KLa]-¨O-Wp - OU Sow-W¥ or]-ˆ]-aO-W-p-OU BaO-oL-aO-W-Rt KLa]-¨OW-pOU R\pÅ pOvL-v]-Rj BqOU If]¡-¾]-Š. Av]-aO-R¾ oO-X-¾O NkWLw]-ˆ Sf^-ôOU Ai]-WL-qn- L-vv - OU AvRq ñUn]-Õ]-ˆO. Bé-q|-vOU Bw-ËpOU np-vOU oLr]-p-SÕL-¥ p zP-h-¡ BqL-´O. j]j-¨O C°-R - j R\áLU IÐ-f]-jO j} IÍV Aa-pL-tU WLe]ˆO fqOU ? (SpLz. 2 :18). IŠL-ã]-jOU AapLtU ASj~- x ]- ¨ O- Ð - v - q L- e V pzPh-ÓL-¡ (1 RWLq]-Í]. 1: 12) Af]-jO SpwO-v]-R£ orO-k-a]: “CT oÎ]-qU RkLt]-Õ]-¢ ,`L¢ oPÐO h]vy-¾]-j-WU Af]-Rj ke]-pOU.” p zP-hÓ - L-¡¨ - O RkRŸ-ÐO NYz]-¨OvL-¢ Wu]-pL-¾-v]-iU AYL-i-oL-p]-qO-ÐO W¡-¾L-v]-R£ orO-ka- ]. ozL-jL-p RzSqL-h-qL-^L-vV jLs×¾]-pL-rO v¡-xU-RWL-ºO kOfO-¨] ke]-p]-ˆ ShvL-s-p-¾]-¤ kf]-jLp]-qU S^Ls]-¨L-¡ WŠOO-W-¥ R\¾] ke]-f-fOU oL¡-m]-tOU v]s-Sp-r]-p y×a]-WU IÐ]-vp - L-¤ AsU-WQ-fv - OoLp ShvL-s-p-¾]-¤ v¢-fP-eO-W-¥ KqO RRNWñv yLoP-z]W BjO-WL-s]-WU


12

2013 SopV

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

,As-ËL-q-k-e]-R\-pÅ f]q-w}-s-W-¥ kf]-ˆ ShvL-sp - U RkLt]-ˆL-¤ oPÐO h]v-y-¾]-j-WU v}ºOU ke]pLRoÐOç SpwO-v]-R£ vLYÉLj - U Av-Rq AÌL-t]-Õ]-ˆO. SpwO-v]-R£ vL¨O-Wt]-¤ YP-do - L-p JSfL-qz - y - |U DRºÐ-r]-´]-qO-ÐO-Rv-Ë]-sOU SpwO-v]-R£ vL¨O-W-¥ Av-¡ Aƒ-q]W-oL-p] y~}W-q]-ˆO. oPÐO-v¡ - x - ¾ - ]-jO- Sw-xU SpwO-v]-R£ v]ñL-qS- v-tp - ]-¤ Av]aO-R¾ vL¨O-W¥ - Av-¡ IaO-¾O kr´O (o¡-R¨L. 14 :58). SpwO kr-´f]-R£ A¡-ÀU w]x|-¡-¨O-SkL-sOU ASÕL-¥ oj-y]-sL-p]-Š (SpLz. 2: 22), IÐL-¤ kOj-qO-ÀL-j-Sw-xU SmLÈ|-oL-p]. ^}v-jO-ç ShvL-s-pR¾-¨O-r]-ˆO W¡-¾L-v]-R£ y~¡-YLSqL-ze - S- w-xU ARÕL-RñL-sÓ - L-¡¨V Rvt]-kL-aV sn]-ˆO (A. Nk. 7 : 45&48., 1 RWLq]. 6 : 19). IÐL-¤ w]x|-¡-¨O NYz]-¨L-¢ Wu]-pL-¾ ks y~¡-Y}-p qz-y|-°tOU SpwO kr-pO-SÒL-¥ fRÐ pzPh-ÓL-¡-¨O SmLÈ|-oL-WO-oL-p]-qO-ÐO. RRhv-o¨ - R - t-¨L-¥ SsLW-o¨ - ¥ - ¨ - LeV ³LjU WPaO-f¤ - . SpwO-kr - ´ f]-R£ RkLqO-¥ pzP-hÓ - L-¡¨ - O SmL i|-oL-pf - ]-jL-sL-eV WŠ-rp - ]-¤ R - v-ˆ SpwO oPÐLU h]v-yU IuO-SÐ-ã] vqORo-Ð \]Í Av-Rq nq]-ˆf - .V (o¾L. 7 36). SpwO oq]-¨O-Ro-Ð \ - ]-Í w]x|ÓL-¡¨ - ]-ŠL-p]-qO-ÐO. IÐL-¤ SpwOv]-R£ oq-e kOj-qO-ÀL-jR - ¾-¨O-r]ˆO-ç Ar]-vV pzP-h-ÓL-¡-¨O sn]ˆfV SpwO-v]-R£ NkñL-v-j-p]-¤ j]ÐL- e V . SsLW- o - ¨ - ¥ - ¨ L- e V ³LjU ! SoLq]-pL k¡-‹-f-¾]-¤ wSsL-SoL-¢ KÐL-oR - ¾ ShvL-sp - U ke]-fO. I. c]. 70&¤ SrLo-¢ ^jr-¤ f}S¾L-yV ShvL-s-pU jw]-Õ]-ˆO. Af]-jO-Sw-xU pzP--h-ÓL--¨V ShvL-s-pU DºL-p]-Ÿ]-Š. CÐO ynpL- e V RRhv- ¾ ]- R £ Bs- p U. (IRlV. 1 :22,23 ;1 f]RoL. 3 :15, 2RWLq]Í]. 6: 16) ku- p RpqO- w - S sU ShvL- s - p U vLe]-n-wL-s-pL-p] oLr]-p-SÕL-¥

^}v-jO-ç kOf]-p ShvL-sp - U zSqLhL-vO ke]-fO. kOf]-p ShvL-s-pU NW]ñO-v]jL-¤ òLk]-fo - L-e.V ku-p ShvL-s-pU f}R¾L-yV jw]-Õ]-ˆO. kOf]-p ShvL-s-pU B¡-¨OU KqO WLs-vOU jw]-Õ]-¨L-¢ yLi|-o-Š. (yË}.118: 20&22, 1kRNfL. 2: 4&9). SpwO ISÕL-uOU WO´L-a]-Rj-SÕLRs wLÍ-j-ŠL-Rp-ÐOçNy-f|U Sh vL-sp - ¾ - ]-¤- Rv-ˆO Nk-f|-ƒo - Lp].

w]x|-jL-p] f}¡-Ð- Ss-v] yOv]-Sw-x-xU IuO-f]-pSÕL-¥ ,\OË-ò-s-¾]-qO-Ð o¾L-p] IÐ ojOx|¢ (o¾L. 9 :8) IÐL-eV y~pU v]Sw-x]-Õ]-ˆ-fV. W¾Q-hL-y-ÓL-¡ Kq]-¨-sOU y~pU NkwU-y]-¨O-Ð-v-q-Š. RpqO-w-Ss-o]-¤ j]ÐOU SpwO Wl¡-Ð-zP-o]-¤ f]q]-RW I¾]. SpwO kRNfL-y]-R£ nv-j-¾]--sL-eV fLoy]-ˆ-Rf-ÐOU Af-Š,y~Í-n-v-jU D ºL-p]-qOÐORv-ÐOU An]-NkL-p° - ¤ DºV. v|©-oL-p Rft]-vV sn|-oŠ - . WOxVb - S- qL-Y](o¾L. 8: 1&4,o¡-R¨L. 1

A Social- oriented Christian Periodical

: 40&45) SpwO SqL-Y]-W-Rt yTX|-oL¨O-Wp - O- U nPf-°R - t kOr-¾L-¨O-Wp - OU R\áO-Ð vL¡-¾ Ar]-´ KqO WOxVb-SqL-Y] SpwO-v]-R - £ AaO-¨¤ - vÐO. R\r]-p kLaO-W-tO-oL-p] BqU-n]-¨O-Ð WOxV-bU kLk-¾]-R£ Nkf]-qP-k-oL-p] We-¨L-¨O-ÐO. BÕ]-t]-¤ R\r]-pkO-uO-v]-Rj WºL-¤ Af]-R£ AWU SWaL-p] IÐO v|©U. o-jO-x|-qO-Ra RkqO-oL-ã¾ - ]-sOU nLxL-RRw-s]-p]-sOU f]Ó-WL-eO-SÒL-¥ AW-R¾ ojO-x|jO SWaO-vÐ - ORvÐO- yL-qU. fRÐ yTX|-oL-¨O-vL-¢ SpwO-v]-jO Wu]-pOU IÐ WOxV-b-SqL-Y]-pO-Ra v]w~L- y U j]r- ´ vL¨O- W - ¥ èv]- ˆ SpwO oj- y - s ]- ´ O RRWj}- Ÿ ] Av- R j RfLŸO (o¡R¨L. 1 :41). SpwO Svh-j]-¨O-Ðv-Rq-pOU SqLY]-W-Rt-pOU WLeOSÒL-¥ , Av-qO-Ra An|-¡À - j - èv]-¨S- ÒL-¥, oj-ys - ]-pO-Ðv - j - LeV . WOxV-b-SqL-Y]-Rp RfLaO-vL-¢ yÐ-È-jL-p SpwO hp-pO-Ra-pOU y z-fL-k¾ - ]-R£-pOU SyÔz¾ - ]R£- p OU oP¡- ¾ }- W - q - e - o L- e V . yTX|-oL-¨O-vL-j-Š, wOÈ-oL-¨OvL-jL-eV WOxV-b-SqL-Y] Bv-w|RÕ-Ÿf - .V SqLY-oL-p]-ŸŠ - , AwO-Èo - Lp]- Ÿ L- e V WOxV - b - R ¾ Av- j OU - U v]ŸO-oL-r]-p wOÈ]Wº-f.V WOxVb v-Ð Av-SjL-aV R\ÐO kOSqL-z]f- j O j]RÐ- f - R Ð WLe]- ˆ O , j]R£ wOÈ}-W-q-e-¾]-jO-Sv-º] SoLRw Ws× ] - ˆ - f V Av- ¡ - ¨ O yLƒ|-¾]-jL-p] R\áO-W IÐV SpwO kr-´O. j|Lp-Nk-oL-eU j}¨O-vL-jŠ - , j]v-¡¾ - ]-ÕL-jL-eV Av]-aO-ÐO vÐ-Rf-ÐO Rft]-p]-ˆO. IÐL-¤ KÐL-oR - ¾ j]p-oU WOrvO-ç-fL-p]-qO-Ð-f]-jL-¤ kOf]-pj]-p-oU Av]-aO-ÐO òLk]-ˆO. (INm. 8 :7). WOxV - b U oLr]- p v|©]-¨O-Sv-º wOÈ}-Wq - e - j - ]-po - U Ssv|-¡ 14: 1&32&¤ v|©-oL-WO-ÐO. wOÈ-oL-¨]-p WLq|U BSqL-aOU kr-pqO-Rf-ÐV SpwO Ws×]-ˆO-Rv-Ë]-sOU (sPR¨L. 5 :14) Av-¢ kOr-RÕ-ŸO vtRq SZLx]-¨L-jOU vñO-f NkyU-Y]¨L-jOU fOa-°] (o¡-R¨L. 1 :45) . yOX-


May 2013

Wv]-f

Divine Counsellor

Kq]-¨-¤ Kq]-¨¤-

Av-¡ k - r - ´ O. yPq|-¢ nPo]-Rp \OãO-ÐO. A-RŠ-ÐO kr-´v - ¡ - ¨ - V ^}v]-fU k}c-jo - L-p]. wLNñ-vOU pO©]-pOU RRWSWL-¡¾ - V j]Ð-SÕL-¥ AÌ-v]-w~L-y¾ - ]-R£ fOqO-Ò]-ˆ kq]-\W - ¥ - R - WL-ºV Sjq]-R£ Rvt]-ˆU or-¨L-jL-vL-Rf Av-¡¨ - V JãO-kr - S- p-º] vÐO, nPo] yPq|-Rj \OãO-ÐO. wLNñ-vOU pO©]-pOU ka]-p]-r¨ - R - Õ-aO-ÐW - L-sU Av-q]-j]-pOU vqOU., ks-j]-r¾ - ]-¤, ks-vN- ñ-¾]-¤, oL-p SqLY]-Rp-R¨L-ºO j]¡-mÌ - ]-ˆO yLƒ|U kr- p ]- Õ ]- ¨ O- Ð kÈ- f ] SpwO-v]-j]-ŠL-p]-qO-ÐO. RRhv-¾]-¤ j]ÐOU AjO-N- Y-zU NkL k]-ˆv - ¢ - kqSNk-qe - W - P-aL-Rf- yLƒ]¨OU, SpwO j]¡-²-j-Sh-w-¾O SkLp] NkL¡-À]ˆO-RWL-º]-qO-ÐO (sPR¨L, 5 :16). Ssv] (o¡-R¨L 1 13&17,o-¾L. 9 9&13) Sp-wO Wa-åq - - R\-ÐO kOqO-xL-qS- ¾LaV Dk-Sh-w]-ˆO Wa-ÐO-SkL-WOÐ Svtp]-¤ AsV-lL-p]-pO-Ra oW-¢ \O˨L-q-¢ Ssv] \OË-ò-s-¾V Cq]¨O-Ð-fO WºO. “ IRÐ AjO-Y-o]¨” IÐO kr-´O. Av-¢ IuO-SÐãV Av-Rj AjO-Yo - ]-ˆO. (o¡-R¨L. 2: 16). w]x|-jL-p] f}¡-Ð- Ss-v] yOv]Sw-x-xU IuO-f]-p-SÕL-¥ ,\OË-òs-¾]-qO-Ð o¾L-p] IÐ ojOx|¢ (o¾L. 9 :8) IÐL-e V y~pU v]Swx]-Õ]-ˆ-fV. W¾Q-hL-y-ÓL-¡ Kq]-¨sOU y~pU NkwU-y]-¨O-Ð-v-q-Š. o¾L-p] IÐ Skq]-R£ z}NmO A¡ÀU RRhv-¾]-R£ hLjU IÐL-eV. n©]-pO-ç pzP-h WOaOU-m-¾]-¤ ^j]-ˆ o¾L-p] pzP-h-ÓL-¡ RvrO-¨O-

Ð \OË-¨L-q-¢ IÐ S^Ls] y~}Wq]-ˆO. SrLo-¢ y¡-¨L-q]-R£ S^Ls] f|^]-ˆV y~¡-Y}-p qL^L-v]-R£ Svs¨-qj - L-WL-¢ Ssv] f}qO-oL-j]-ˆO fR£ S^Ls]-òs - U-- v]-ŸV SpwO-v]-Rj AjOY-o]-ˆO. pzP-h-ÓL-¡ RRhv-¾]-R£ Sk¡ (pSzL-v) kr-pO-WS- pL IuO-fOW-SpL R\áO-Ðf - ]-jO oOÒL-p] vLpOU Wq-°t - OU WuO-W] wOÈ}-Wq - ]-¨OU. Wu]pO-Ðf - OU Av-¡ ,RRh-v¾]-R£ jLoU Dk-SpL-Y]-¨ - Lr]-Š. AfO-RWL-ºL-eV pzPh NW]ñ|L- j ]- W - ¥ - ¨ O- Sv- º ] RpzPh- j L- p o¾L- p ] IuO- f ]- p yOv]- S w- x - ¾ ]- ¤ RRhv- q L- ^ |U IÐ vL¨]-jO kW-qU ,y~¡-Y-qL-^|U, IÐO SqX-RÕ-aO-¾]-p]-q]-¨O-Ðf - .V \OË-Õ]-q]-vO j]¡¾] SpwO-v]-Rj AjO-Y-o]-ÕL-¢ f}qO-oL-j]--ˆ o¾L-p] \O-˨ - L-Rq-pOU v}Ÿ]-¤ vqO-¾] v]qOÐO ja-¾]. kq}-w-ÓL-qOU wLNñ]-oLqOU SpwO-v]-Rj \OË-¨L-qO-Ra-pOU kL k]-W-tO-Ra-pOU SyÔz]-f-¢ IÐO oONhWO-¾L-¢ CT yUn-vU WLq-eo - L-p]. SpwO-v]-R£ hTf|U , - j}-f]-oL-ÓL-Rqp-Š kLk]-W-Rt-p-RNf v]t]¨OvL-¢ vÐ-Rf-ÐO SpwO Nk-ñL-v]-ˆO, SpwO

13

NkSoL-hV Rvç-ˆL-¤ ks NYÏ-°t - ]-¤. Ar]-vO-ç ojO-x|-Sq kOãO-W-¥ Snh]-ˆV jLv]-¢ fOÒ]-¤ RWŸ]-p]-Ÿ RWLaO-ËL-ãO-WR - t fOr-ÐO-v]-aO-W. SmLi-°t - ]-¤ f]q]-fLuV¾]Rv-ˆ A®]-k¡ - v - f - ° - R - t y~f-NÍ-oL-¨O-W. IŠLU Ws-°]-Rf-t]-pR - Ÿ. nPo]-vs - U RvpV¨OÐ-fV yPq|-Rj-fR - Ð-pL-e.V ^}v]-fU vsU-Rv-pSV ¨º-fOU Sjq]-R£ Rvt]-ˆR - ¾-pL-eV AfL-eV wq]. AfO-oL-Nf-oL-eV wq]. j}f]-oL-ÓL-Rq qƒ]-ÕL-jOU hOìÓL-Rq jw]-Õ]-¨L-jOU Av-fq - ]-ˆ]-qO-ÐO-RvË]-¤ jLU Kq-]¨-sOU qƒ]-¨-RÕ-ŸO RRhv- o - ¨ - t L- W O- W - p ]- Š L- p ]- q O- Ð O. kLk]-W¥ - ¨ - O qƒ-WR - j-pOU SqLY]-W¥-¨O RRvh|-Rj-pOU Bv-w|U (o¡R¨L. 2: 17) IÐV SpwO v|©-oL¨]. SyÔz-vL-jOU SyÔz]-f-jO-oL-p] RRh-v - R¾ WLeO-vL-¢ of-kO-SqL-z]f-ÓL-¡ BNY-z]-¨O-Ð]-Š. wLy]-¨OÐ-v - j - OU w]ƒ]-¨O-Ðv - j - OU W¡-¨w - oO-çv - j - OU Bp RRhv-R¾-pL-ev - ¡ ^j-oO-ÒL-RW Nkh-¡w - ]-Õ]-¨O-Ðf - .V oÎyÜ]f - U fPW] w]wO-¨R - t oa]-p]-¤ - R - vˆO-RWL-º]-q]-¨O-Ð SpwO v]R£ Nkf]o WLs]-SlL-¡e - ]-pL-p]-Rs SlLr-ðO sLe]-¤R - v-ˆO- oL-Nf-oL-eV `L¢ WºfV. Iv]-Ra-pOU v]xL-ho - ® - j - L-p]-SŸL \LŸ-vL-rO-RWL-ºO j]¤-¨O-Ð-v-SjL Bp SpwO-v]-Rj-pL-eV WLŸO-Ðf - .V SpwO-v]-R£ SyÔz]-f¢ - \OË-¨L-qOU kLk]-W-tOU WOxV-b-SqL-Y]-W-tO-oL-eV. RRhv-kO-Nf-¢ Av-q]-¤ KqL-tL-p] ^}v]ˆO. v]r-WO-Rv-ŸO-WL-qO-Ra-pOU RvçU SWLq]-W - t - O-Ra-pOU SyÔz]-f¢ - . AÈ~Lj]-¨O-Ðv - q - O-Ra-pOU nLqU \Oo-¨O-Ðv - q - ORa-pOU A¾L-e].(fOa-qOU ) KqO RRNWñv yLoP-z]W BjO-WL-s]-WU


14

2013 SopV

c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

Wg

oOr]-vO-W-¥

“j}Rp-ÍO kr-pO-ÐO?” CaRàSÕLSuL k-RNfL-yV S\Lh]-ˆO. kRƒ SwLwL-Ú Dr-°]-¨-u]-´]qO-ÐO. Ay~-ò-oL-p KqOr-¨U. kRNfL-y]-R£ W¹]-Rs j}¡-o-e]W-¥-¨V yLƒ]-pL-p j]sL-vOU or´OWu]-´]qO-ÐO..

G

oLf|O kLs-¾O-Ë-¤

j]

°-¥ IÍO f}qO-oL-j]-ˆO ? ApL-¥ S\Lh|U SWŸ]-RŠ-ÐO SfLÐ] So¤-¨P-qp - ]-Rs KLs-W¥ - ¨ - ]-ap - ]-sP-Ra Wa-ÐO vqO-Ð j]sL-v]-¤ hQì]-W-¥ ASÕL-uOU Da-¨] j]¤-¨p - L-p]-qO-ÐO. oR¹-¹ v]t-¨]-R£ jLtU WLã]-¤ KÐ- O s- ´ O. vu]- R f- ã ] vÐ KqO SoZU or-ˆf - L-WLU . ƒe-Sj-qS- ¾¨V j]sL--Rv-t]-ˆU o°]-p-SÕL-uL-eV kRNfL-yV oOXU f]q]-ˆf - .V B W¹O-Wt]-¤ qºO j}¡ oO¾O-W-¥ RRvq-¨ŠO-W¥ - S- kL-Rs f]t-°] j]¤-¨O-Ðf - V ASÕL-uL-eV SwLwL-Ú Wº-f.V yLqo]-Š, RRhvU KqO vu]--WL-e]-¨L-f]-q]A Social- oriented Christian Periodical

¨]-Š. , n¡-¾L-v]-Rj Bw~y]-Õ]-¨O-SÒL-¥ RfLº-p]-¤ WOqO°]-p YhVY - h- U RjaO-v}-¡Õ - L-p] kOr-RÕ-aO-Wp - L-p]-qO-ÐO. Cf]-R£-RpLÐOU A-¡-ÀU B kLvU Nñ}¨V Cj]-pOU oj-y]-sL-¨L-¢ Wu]´]Ÿ]-Š. \LS¨L-ˆL-pj - OU oW-¢ S^LyOU Av-rL-ˆL-pj - OU v}Ÿ]-¤ vÐO yUyL-q]-ˆS- ÕL-uOU Av-¡ pLgL-¡À - |-°¥ - oj-y]-sL-¨L-¢ kLaO-Rk-aO-Wp - L-p]-qO-ÐO. ISÍL NYPÕ]-R£ WLq|U Av-¡ - kr-´O. Av-RqŠLU If]-¡ NYPÕ]-Ss-¨V oLrO-Wp - L-Re-ÐOU kLð-¡ oRãL-qO NYPÕL-p-f]-jL-¤ kLð-Rr -B-qL-i-j ja-¾O-vL-¢ AjO-v-h]-¨OWp]-RŠ-ÐOU oãO-oL-e-v-¡ k-r-´-fV. kRNfL-yV ySzL-h-q-¢ `°StL-aO-WP-Ra j]¤-¨e - U Av-rL-ˆ¢ - kr-´O. ,,j]°-R - t WPRa j]¡¾LjLeV ApLtO-Ra †L¢ . AfO `°-¥ yÚ-f]-¨]-Š.,, ,,ASÕL-¥ BqL-ij - S- pL ?.,,kRNfL-y]-jV Ar]-Sp-ºf - V AfL-e.V ,,jÚ-¥ KÐ]-ˆL-Re-Ë]-¤ zL¥ joO-¨SŠ ? \LS¨L-ˆ¢ - kLð-rLW-RŸ,, Av-rL-ˆj - L-eV AfO kr-´f - .V \LS¨L-ˆ¢ - fs-pL-Ÿ]. ,,kLð-¡ joO-¨O-Sv-º] K¾]-q] Wì-RÕ-Ÿf - S- Š ?.. SwLwL-¨V S\Lh]¨L-f]-q]-¨L-¢ Wu]-´]-Š. ,,Af]-RsL-ÐOU WLq|-o]-Š. ynL-SzL-t]-R£ SkRq-uO-f]-p WŠV `°¥ oLãL-¢ SkL-vO-Wp - L-e-V S^L-m] kr-´O ,,A°-Rj Av-WL-wU W]a-S¨-º.,, ,kr-´f - O-SkL-Rs R\pÅL¤ - kRNfL-yV ySzL-hq - j - O jŠ-f.V KqL-vw|U vÐL-¤ `°-RtL-R¨-Rp WLeP ISÐL-¡¨ - e - U.,, oOSÒL-ŸO ja-¨-Sv \LS¨L-ˆ-¢ kr-´O. Af]-Rs n}x-e] AvRq KÐO-sp - ¨ V Lf]-qO-Ð]-Š. SaL¡-ˆ]-Rs Rvt]-ˆU Sj¡-¾V CŠL-fLWOÐ-fO-v-Rq CqO-v-qOU SjL¨]-j]-ÐO. Ar]-pL-¾-K-qO Svh-j f°-Rt \PuVÐO j]¤-¨O-Ðf - v - ¡ - Ar]-´O. Av-¡ RRhv-nL-Y¾ - O vÐ]-ŸO qºO v¡-x-So Bp]-ŸO-çP. Wì-f-p]-sOU SqLY-¾]-sOU Wu]-´ Av-Rq WLeO-vL-jOU Bw~-y]-Õ]-¨O-vL-jOU kLð-¡ JRr Wì-RÕ-ŸO. B SyÔzo - L-eV Av-Rq BRW yסw - ]-ˆ]-f.V WOaOU-m¨ - L-qO-Ra If]-¡Õ - ]Rj Av-Ye - ]-ˆV oOSÐL-Ÿ]-r° - ]-pS- ÕL-uOU kLð-rL-eV RRW¾L-°¤ j¤-W]-pf - .V ASÇ-zR - ¾ I°-Rj fç]-¨t - p - OU. fçL-f]-qO-ÐL-¤ IÍO yUn-v]-¨LU. \v]-ŸO-Ð KLSqL \Ov-aOU fLeO-SkL-WO-Ð-fL-p] Av-¡ Ar]-´O. j}Rp-ÍO kr-pO-ÐO?,, Ca-RàSÕLSuL k-RNfL-yV S\Lh]-ˆO. kRƒ SwLwL-Ú Dr-°]-¨u- ]-´]-qO-ÐO. Ay~-òo - L-p KqOr-¨U. kRNfL-y]R£ W¹]-Rs j}¡-o-e]-W-¥-¨V yLƒ]-pL-p j]sL-vOU or-´OWu]´]qO-ÐO..


May 2013

Divine Counsellor

15

KqO v|©]-pO-Ra v]^-pU,fL¢ IÍO \]Í]-¨O-ÐO- IÐ-f]-Rj Bè-p]-ˆ]-q]-¨O-ÐO. Af]-jL-¤ jÚO-Ra oj-ô]-Rj j]p-NÍ-e-v]-Si-p-oL-¨] & Dp-q-¾]-sO-ç-fO \]Í]-¨O-W

oLã-¾]-R£ Aa]-òL-jU oj-ô]-R£ qPkL-Í-qU

rv. RW. IyV yLoO-Sv-¤ IÍL-eV oj-ôV ? v]wO-È RRmm]¥ JfL-ºV 160&¤ Ai]-WU NkLv-w|U oj-yV IÐ V NkSpL-YU Bv-¡-¾]ˆO vqO-Ð-f]-jL-¤ CT vL¨V vt-Rq NkiL-j-RÕ-Ÿ-Rf--ÐO yW-s-qOU f]q]ˆ-r]-pO-ÐO, yÚ-f]-¨O-ÐO. Wu]-´ WLs- Z - Ÿ - ¾ ]- R £ ³Lj]- p L- p v]s|U R^p]U--y]-R£ vL¨V ,fR£ WLs- Z - Ÿ - ¾ ]- R s Jã- v OU vs]- p WºOk]-aO-¾U ojO-x|-v¡ - Y - U oOuO-v¢ ^}v]-fU qP kL-Íq - R - Õ-aO-¾O-Ðf - V ojy]Rj qPkL-Í-q-RÕ-aO-¾O-Ð-fV vu]pL-e.V CT \]-Í 2000 v¡-x° - ¥ - ¨ - V AÕO- r - ¾ V ARÕL- R ñL- s - j L- p kTSsL-yV Af]-oS- jL-zq - o - L-p] v]t]ˆO kr-´O, oj-ôO kOfO-¨] qPkL-Íq-RÕ-aO-v]-¢ (SrLo. 12:1,2) IÍL-eV oj-ôV-? vt-Rq Nky-©-oL-p KqO yPÕ-¡ S\Lh|U. CÐO joO-¨OU B-v¡-¾]-ˆO S\Lh]-¨LU. IÍL-eV oj-ôV ? Iv]- R a- p ]- q ]- ¨ O- Ð O ? I°- R j p]q]-¨O-ÐO ? WLsL-WL-s° - t - ]-¤ Ds-

W ³Lj]-W-¥ oOuO-v-¢ fs--jL-q]-u W}r]-oO-r]-ˆO kb-jU ja-¾]-p]-ŸOU CfLeV oj-ôV, C°-RpL-eV oj-ôV, ojôV Cv]-Ra-pL-eV Cq]-¨O-Ð-fV I RÐL- Ð OU WQf|- o L- p WRº- ¾ ] WLe]-¨O-vL-¢ Wu]-´]-Ÿ]-Š. WLqeU RRhvU yQì]-ˆ ojO-x|jOU , AvR£ yLƒL-¤ Bt-f~-vOU ojO-x|-m - OÈ]-¨V AÕO-r-oLeV. I ÐL-¤ j]q-Ík-b-j-¾]-R£ Rvt]-ˆ¾]-¤ ojO-x|¢ KSŸ-Rr WLq|-°¥ - WºO k]a]-ˆ]-ŸOºV. oj-y]-Rj-pOU Af]-R£ Nkv-¡¾ - j-R¾-pOU oO¢-j - ]-¡¾ - ] WRº-¾]-p]q]-¨O-Ð yUY-f]-W-¥ j-oO-¨V oj-y]Rj-¨O-r]-RˆL-qO \]NfU j¤-WO-ÐO. ojy]-R£ W¡-¾-v|U jLU WLeO-Ð-fO yË-s×U, \]Í, f}qO-oL-j-Ro-aO-¨-¤, NkwÔ - k - q ]- z L- q U, oj- y ]- s L- ¨ - ¤ , DS¾--^]-Õ]-¨O-W, y~p-A-v-SmLiU,yLoP-z]-WU, RRvWL-q]-WiL¡-Ú]W \OãO-kL-aO-W-¥ ,kq]-ò]-f] NkwÔ-°¥ fOa-°] yW-s-vOU oj-y]-R£ W¡¾-v|-°t - L-p] jLU oj-y]-sL-¨O-ÐO. Cv-Rp-ŠLU fs-SˆL-rO-oL-p] vt-Rq mÌ- R Õ- Ÿ ]- q ]- ¨ O- Ð O. AfL- p - f O, mind is the manifestation of brain’(oj-ôV fs-SˆL-r]-R£ Nkf|ƒ-oL-p Rvt]-RÕ-aO-¾s - L-eV ) oj-ô]R£ w©] IÐ-fO fs-SˆL-r]-R£ Nkv-¡¾ - j - o - L-e.V jÚO-Ra wq}-q j]¡Ú]-f WLÃ|U ,SyLc]-pU fOa-°] J W-Sh-wU 32 oPs-kh- L-¡À - ° - t - O-Ra WQf|f-pL-¡j - Ð - yUSpL-^j - o - L-e.V ^}jO-WtOU SNWLSo-LSyL-oO-W-tOU Aa-°]-p AfO-s|-oL-p KqO yUv]-iL-j-oL-eV jÚO-Ra wq}-qU. jÚO-Ra fs-SˆL-rV KqO

Owned and published by Jose Mathew from 633/24 P H Road , Chennai 600029 . Printed by G Paul Rajan at G P Prints No. 159/1 V M Street ,Chennai 600014. Editor. Reji Mathew

R^¤ WLe]-¨O-ÐS- fL-RaL-ÕU iLqL-tU oa-¨O-Wt - OU \Ot]-vO-Wt - OU R - WL-ºV j]m]c-oL-p Af]-oS- jL-zq - o - L-p RRhv-yQì]-pL-eV. CT fs-SˆL-r]-Ss-¨O kW¡-ÐO-RWL-aO-¨O-Ð DT¡-²-Ro-Ð-fV jÚO-Ra AµO Ry¢-yO-Wt - ]-¤¨ - P-a]pL- e V . AfL- p - f V , WLuV - \ , SW¥v],w~y]-¨-¤, qO\]-¨-¤, yס-w-jU Cv-p]-¤-¨P-a]-pL-eV. \OqO-¨-¾]-¤ j-ÚO-Ra oj-yV IÐ AÂO-f Nkf]nLyU f]q]-ˆr - ]-pO-vL-¢ oj-wL-Nñ-v]-hY - -É jL-p Freud j¤-WO-Ð v]v-qU JRr YOe-Wq - o - L-e.V CSÇ-z¾ - ]-R£ Rvt]RÕ-aO-¾-¤ oj-ôV KqO Wa-¤-SkL-RspL-eV. Af]-R£ kOr--¾O WLeO-Ð nLY-R¾ consious IÐOU Af]R£ AaO- ¾ AaO- ¨ ]- R j subconsious IÐOU Bu-¾]-sO-ç oP ÐL- o-R¾ nLY-¾]-jO unconsious IÐOU f]q]-ˆ]-q]-¨O-ÐO. C f]-¤ Bh|-nL-Y-R¾ Bw-p-°¥ , \]Í-W-¥, qPk-W¤k-j-W-¥ fOa-°] jLU yUyL-q]¨O-Ð NkñO-f yo-pU R\áO-Ðv - R - p WOr]-¨O-ÐO. q - º - L-of - O nLYU IÐ-fO kq]-w}-sj - ¾ - ]-¤¨ - P-a]pOU AjO-nv - ¾ - ]-¤¨ - P-a]-pOU Wu]-´ jLtO-Wt - ]-¤ NkLk]-ˆ Ar]-vO-W¥ - ,ojy]-sL-¨]-p ff~--°¥ Cv-pL-eV . oPÐL-of - O nLYU Ag-vL Bu-¾]-sO-ç nLYU IÐ-fO Aa]-ˆo - ¡ - ¾ - R - Õ-Ÿ yWs v]WL-q° - t - OU Cv]-Ra A-a]-´OWPa] -W]-a-¨O-ÐO. CT Bu-¾]-¤ j]ÐOU qºLU ZŸ-¾]-Ss-¨OU ,KÐLU nLYS¾-¨OU vqO-vL-¢ RvÒ-¤ RWLçOÐO. AfO vision, dreams KR¨-pLp] vqO-ÐO. CT Rvt]-RÕ-aO-¾s - ]-R£ KqO RRNWñv yLoP-z]W BjO-WL-s]-WU


Regd. with the Registrar of Newspaper for India No. TNMAL/2005/17666 16 c]RRv-¢ WT¦-Ry-s-¡

May 2013

Divine Counsellor A Social- oriented Christian Periodical Published from chennai on 27th of every previous month

k]Ð]-sO-ç oj-ô]-R£ Nf]f~-nL-v-°-tOU Af]-R£ NkW-a-j-°-tOU WRº-¾O-vL-jOU v]s-p]-qO-¾O-vL-jOU , kq]-w}-s]-Õ]-¨O-vL-jOU joO-¨O Wu]-pe - U. oj-ôOU wq}-qv - OU vt-Rq WQf|-oL-p] mÌ-RÕ-Ÿ]-q]-¨O-Ð qºO Za-W°-tL-eV. Ds×. 6 1,7 SrLo. 1 18&32,CT nLY°-¥ Rvt]-RÕ-aO-¾O-Ð oj-ô]-R£ hOì-\]Í-pOU, kLk-\]-Í-pOU, ^c-¾]-R£ \]ÍpOU jRÚ SvŸ-pL-aO-SÒL-¥ w]ƒ-eS- v]-poL-p oj-y]-jO-oL-Nf-So jÚO-Ra wq}-q-R¾ j]p-NÍ]-¨O-vL-¢ Wu]-pP. BNY-z° - R - t kP¡e-oL-p] jw]-Õ]-ˆO Wt-pO-W yLÈ|-o-Š, Af]-R£ Bv-w|-vO-o]-Š,or]-ˆ,V oj-ôV wq}q-R¾ nq]-¨-eU. SrLo. 12:1,2 BW-pL-¤ ... ojôO kOfO-¨ - ] qPkL-Íq - R - Õ-aO-v]-¢. Cv]Ra Rvt]-RÕ-aO-¾O-Ð Af]-Nk-iL-j yUY-f] KqO v|©]-pO-Ra v]^-pU ,fL¢ IÍO \]Í]¨O-ÐO- IÐ-f]-Rj Bè-p]-ˆ]-q]-¨O-ÐO. Af]-jL-¤ jÚO-Ra oj-ô]-Rj j]p-NÍ-ev]-Si-po - L-¨] & Dp-q¾ - ]-sO-çf - O \]Í]-¨OW (RWL RsL. 3 : 2) kP¡-e-zQ-h-p-S¾L-Ra W¡-¾L-v]-Rj Syv]-¨O-W (o¾L. 22: 37) .

Postal Registration No. TN/CCN/414/12-14 Licenced to post without prepayment 2013 SopV Licence No. TN/PMG(CCR) WPP-112/12-14

oj-y]-Rj wOÈ-oL-¨O-W, ^c}-Wo - L-p oj-y]Rj qPkL-Í-q-RÕ-aO-¾O-W. \PqO-¨-¾]-¤ NW]ñO-v]-R£ oj-ôO--ç-vqL-p] oLrO-W. CfO jÚO-Ra kLq-Ò-q| RRkfQ-WU- RWL-SºL ,v]h|L-n|L-yU, Ar]-vV, Wu]-vV, ijU,BSqLY|U, yTÎ-q|U Cv-RWL-RºL-ÐOU Wu]-p]-Š. or]-ˆV oj-ô]-R£ Nkv-¡-¾-j-vOU \]Í-pOU v]w-Ws - j - U R\áO-W. AfL-pf - V jÚO-Ra ojy]-Ss-¨O vqO-Ð \]Í-W-¥ Ak-NY-g]-ˆV ASj~-x]-ˆV Ar]-pO-W. NkñO-f \]Í-pO-Ra DÂ-vU Iv]-Ra-j]-ÐL-eV ? AfO k]wL-\]¤ j]ÐV vqO-Ð-OSvL ? ASfL RRhv}-W \]Í-pL-SeL ? CfO f]q]-ˆr - ]-´j - O-Yo - ]-¨OvL-¢ Wu]-´L-¤ joO-¨O oj-y]-R£ \]ÍRp Aˆ-a¨ - v - ]-Si-po - L-¨LU. Af]-jO jRÚ yzL-p]-¨O-Ð Za-W-°-sL-eV NkL¡--À-j ,v\-j- i|L-jU, BqL-i-j. Cv-p]-¤-¨P-a] NW]ñ}-p oSjL-nL-vU ke]-pR - Õ-aOU IÐ-f]jV f¡-¨o - ]-Š. Af]-jL-¤ CT WLs-ZŸ- ¾ - ]¤ SpwO-v]-R£ oj-ôO-ç-v-qL-p] joO-¨V oLrLU.

Classified Advertisements

fqL-f-q kq-y|-°-¥

RRvvLz]-WU Rk-RÍR¨LñO pOvL-vV. Rv-tO-¾ j]rU. v-py - V 29, Dp-qU 166 Ry. o]. I-pV SrLSjLŸ]¨-¤ I¢-^]-j}-p¡- . AjO-SpL-^|-oL-p v]vLzL- S sL- \ - j ƒe]- ¨ O- Ð O .SlL¦& 09747477275 , 09037288017,Email: amaraero@gmail.com

Family Enrichment Seminar We have a special package for you! ) A biblio-socio family seminar )Exploring the the spiritual and physical aspects of family life )Counselling sections ) Pre- marital counselling )Experienced resourse persons ) Conducted by Divine counsellor For details, please contact us on 9444190054 , 91 44 24791213 Email :divinecounsellor@gmail.com

NkL¡-Àj - L-Sk-ƒW - ¥ c]RRv¢ WT¦Rys¡ j]°-tORa NkL¡-ÀjL-Sk-ƒ-W-¥-¨Lp] j]°-StL-SaL-ÕU NkL¡À]-¨OÐO. j]°-tORa NkL¡-ÀjL-Sk-ƒ-W¥ 91 44 24791213 , 09444190054, 08122421746 IÐ} jÒ-O-W-t]¤ v]t]-\ÿ-r]-p]-¨O-WSpL IyV. IU .IyV Ap-¨O-WSpL R\áO-W. WT¦Rys]U-YV Bv-w|-oO-çv - ¡ - 09444190054 IÐ jÒ-r]-¤ v]t]-¨O-WS- pL rejimathewchennai@gmail.com S- s¨V IuO-fO-WS- pL R\ß.

A Social- oriented Christian Periodical

Divine Counselor May 13  

Divine Counselor

Advertisement