Pravila privatnosti Grupe Bina - Istra

Page 1

3. Prilikom obrade osobnih podataka BINA – ISTRA se pridržava načela obrade osobnih podataka, i to:

 koji se obraća BINA - ISTRI osobno na prodajnim mjestima, odnosno putem službe za korisnike telefonski, na adresu elektroničke pošte ili na poštansku adresu;

 koji je korisnik ENC paketa u skladu s Općim uvjetima ENC paketa;

PRAVILA PRIVATNOSTI

2. Za potrebe ovih pravila privatnosti niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Ispitanik“ je fizička osoba (pojedinac) čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

 koji posjeti web stranicu BINA ISTRE (u daljnjem tekstu: Korisnik).

koji podnese zahtjev za zasnivanje korisničkog odnosa s BINA - ISTROM u skladu s Općim uvjetima ENC paketa;

„Obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na podacima ili na skupovima podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 koji prolazi Istarskim ipsilonom;

„Osobni podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu (pojedinca) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

„Privola ispitanika“ ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a koju privolu će BINA - ISTRA u pravilu koristiti kao pravni temelj za obradu osobnih podataka u izostanku drugih odgovarajućih pravnih temelja;

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka Opća uredba o zaštiti podataka GDPR (nadalje u tekstu: Uredba), grupa poduzetnika koju čine BINA ISTRA, d.d. sa sjedištem u Lupoglavu, Zrinščak 57, OIB: 13439120211, kao vladajuće društvo, i BINA - ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE, d.o.o. sa sjedištem u Lupoglavu, Zrinščak 57, OIB: 76757137512, kao ovisno društvo (nadalje u tekstu zajedno označeni kao: BINA - ISTRA), donosi u Lupoglavu dana 20. rujna 2022. godine sljedeća

1 / 8

1. Ova pravila privatnosti BINA-ISTRE primjenjuju se na sve ispitanike čiji se osobni podaci obrađuju od strane iste, a osobito na ispitanika

„Primatelj“ je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima.

2 / 8

Načelo ograničavanja svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, pri čemu se daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe ne smatra neusklađenom s prvotnim svrhama

Načelo točnosti osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni te se mora poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Načelo cjelovitosti i povjerljivosti osobni podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera

Načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika.

Načelo smanjenja količine podataka – osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju

4. BINA - ISTRA prikuplja samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe, pri čemu se podaci obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje iste zakonite svrhe u koje su prikupljeni, nakon čega se podaci trajno brišu ili anonimiziraju.

podnošenje zahtjeva za uspostavljanje usluge i/ili ostvarivanje prava i obveza iz ugovora (produženje korisničkog pretplatničkog računa) BINA - ISTRE kada Korisnik, ako želi koristiti/nastaviti koristiti određenu uslugu, daje podatke i dokumente koji su nužni za identifikaciju i pružanje usluge (ime i prezime, adresa, OIB, e mail adresa, broj kućnog i/ili mobilnog telefona, podaci o transakciji, podaci za naplatu, odnosno kriptirani broj bankovne kartice, ulazna i izlazna naplatna postaja, vrijeme ulaza i izlaza, broj ENC uređaja, iznos cestarine, skupina i registarska oznaka vozila, fotografija vozila) ako je to nužno za pružanje neke od usluga BINA - ISTRE);

Načelo ograničenja pohrane osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1., Uredbe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika

Podaci se prikupljaju, između ostalog:  izravno od Korisnika koji ih sam dostavlja, što uključuje:

3 / 8

U slučaju da Korisnik ne želi pružiti podatke nužne u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora, BINA - ISTRA neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i/ili izvršiti pojedine radnje vezane uz izvršenje ugovora.

Privola Korisnika nije nužna za izvršavanje niti je uvjet za sklapanje ugovora s BINA – ISTROM. Ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, no to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena

posjećivanjem internetske stranice BINA ISTRE (https://bina istra.com/) (za obradu osobnih podataka uporabom tzv. kolačića (eng. cookies) vidi dolje pod točkom 11)

Privola se daje pisanim putem. Korisnik u svakom trenutku, na jednostavan i besplatan način, može pisanim putem (putem on line sučelja ili na prodajnim mjestima BINA ISTRE dati, povući ili uskratiti privolu.

Podaci koji se prikupljaju od Korisnika radi poduzimanja radnji na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora za uslugu BINA - ISTRE u skladu s točkom 4 obrađuju se u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora za usluge BINA - ISTRE („ugovorni podaci“), a uključuju ime i prezime, adresa, OIB, e mail adresa, broj kućnog i/ili mobilnog telefona, podaci o transakciji, podaci za naplatu, odnosno kriptirani broj bankovne kartice, ulazna i izlazna naplatna postaja, vrijeme ulaza i izlaza, broj ENC uređaja, iznos cestarine, skupina i registarska oznaka vozila, fotografija vozila ako je to nužno za pružanje neke od usluga BINA - ISTRE Na zahtjevima za pojedinu uslugu BINA - ISTRE naznačeni su podaci koji su obvezni za sklapanje ugovora jer se bez njih ne može ugovoriti usluga BINA - ISTRE. Ugovorni podaci uključuju i podatke o uslugama BINA - ISTRE koje Korisnik koristi ili je koristio kao i podatke o načinu i povijesti plaćanja usluga BINA - ISTRE Korištenjem usluge elektroničke naplate cestarine BINA - ISTRE automatski nastaju i prikupljaju se podaci nužni za pružanje usluge a što uključuje datum, vrijeme ulaska i izlaska s Istarskog ipsilona, lokaciju ulazne i izlazne točke.

putem video nadzora na naplatnim postajama na Istarskom ipsilonu, tunelu Učka, čvorištima na Istarskom ipsilonu, područjima radova, prodajnim mjestima te u upravnoj zgradi.

Podaci iz ove točke obrađuju se radi provjere identiteta Korisnika, pružanja ugovorene usluge, obračuna i naplate usluge, kontaktiranja Korisnika ako je potrebno u vezi s pružanjem usluge, rješavanja prigovora odnosno druge radnje vezane uz sklapanje i izvršenje ugovora u skladu sa zakonom.

prikupljanje podataka prilikom komunikacije Korisnika s BINA - ISTROM putem službe za korisnike (putem mail adrese, poštanske adrese, telefonskog razgovora sa službom za korisnike, web obrasca na internetskoj stranici), i to ime i prezime, broj kućnog i mobilnog telefona te e mail adresa.

5. Obrada osobnih podataka od strane BINA ISTRE vrši se samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa BINA - ISTRE ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

4 / 8

BINA - ISTRA, kako je utvrđeno pod točkom 4 , automatski putem video nadzora prikuplja određene osobne podatke Korisnika (videozapisi o osobama koje koriste tunele i dijelove autoceste koji su pod videonadzorom, kao i njihovim vozilima te pritom i podaci o registarskim oznakama vozila te podaci o nazočnosti osoba i vozila u prostoru obuhvaćenim snimanjem)), a u svrhu izvršavanja zadaća od javnog interesa i izvršavanja pravnih obveza BINA - ISTRE. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je ispunjavanje obveza BINA - ISTRE temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 10/19, 144/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o cestama) kao npr. obveza organiziranja sustava naplate cestarine i uspostave međusobne interoperabilnosti s elektroničkim sustavima naplate cestarine drugih upravitelja autocesta, zatim obveza osiguravanja obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa, praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama te organizacija sustava naplate cestarine. Nadalje, predmetne pravne obveze BINA – ISTRE mogu proizlaziti i iz drugih propisa, pa je tako obrada osobnih podataka moguća u svrhu postupanja po zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015), postupanja po prigovorima potrošača, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/2022), postupanjima povodom zahtjeva vezanih uz zaštitu osobnih podataka temeljem Uredbe, kao i u svrhu zasnivanja radnog odnosa kod BINA – ISTRE.

Ovi osobni podaci pohranjuju se najduže na rok od 11 godina od prestanka ugovornog odnosa, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Podaci se čuvaju do roka od 6 mjeseci osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Više u pravima i obvezama vezanim uz korištenje Istarskog ipsilona i naplatu cestarine možete saznati uvidom u Opće uvjete ENC paketa dostupnim na internet stranici putem sljedećeg linka: https://bina istra.com/pp

obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza BINA – ISTRE, odnosno za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti BINA - ISTRE;

Nadalje, na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima BINA – ISTRA je dužna dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima Korisnika nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, Agencije za zaštitu osobnih podataka, itd.).

obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

BINA – ISTRA obrađuje osobne podatke i u svrhe zaštite legitimnih interesa Korisnika i/ili BINA – ISTRE. Ovo primjerice uključuje obradu osobnih podataka u sigurnosne svrhe koje se ogledaju u sprječavanju, otkrivanju i procesuiranju zlouporaba na štetu Korisnika ili BINA – ISTRE, osiguravanju sigurnosti usluga, kreiranja usluga i ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje Korisnika te istraživanja i analiza tržišta.

 provođenje redovitih kontrola, preispitivanja i ažuriranja sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka;

8. BINA ISTRA štiti osobne podatke odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe odnosno svake druge povrede i zlouporabe, što prvenstveno uključuje:

 zaštitu server sobe i upravne zgrade od neovlaštenih ulazaka putem sustava videonadzora;

9. BINA – ISTRA omogućava ispitanicima ostvarivanje svih prava zajamčenih Uredbom, a osobito:

Telefonski razgovori Korisnika i BINA – ISTRE mogu biti snimljeni i dalje korišteni u svrhe unapređenja kvalitete rada djelatnika BINA – ISTRE, rješavanja mogućih prigovora Korisnika, kao i u sigurnosne svrhe o čemu će Korisnik biti obaviješten prije početka razgovora.

 propisivanje internih procedura postupanja sa osobnim podacima;

 uspostavljanje plana sigurnosne pohrane (backup) cjelokupnog servera i svih podataka na serveru;

 ograničavanje pristupa medijima za pohranu osobnih podataka u elektroničkom obliku samo na ovlaštene osobe koje mogu pristupiti podacima samo uz upisivanje korisničkog imena i lozinke;

 ograničavanje pristupa prostorijama u kojima se čuvaju dokumenti koji sadrže osobne podatke samo na ovlaštene osobe;

 obvezivanje svih podizvođača na zaštitu osobnih podataka Korisnika putem odgovarajućih ugovora odnosno ugovornih klauzula;

7 Kod BINA ISTRE nisu implementirani sustavi automatiziranog donošenja odluka niti izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe.

6. Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje, međutim, mogu biti proslijeđeni trećim osobama u slučajevima kada je to određeno prisilnim propisom (npr. zahtjev suda) ili kada je BINA – ISTRA ugovorila s trećima kao podizvođačem obavljanje određenog posla u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelju IT usluga, pružatelju usluga održavanja sustava, pružatelju usluga dostave).

BINA – ISTRA je ovlaštena obrađivati sve kontakt podatke Korisnika za slanje promidžbenih obavijesti o svojim vlastitim uslugama putem svih kanala za promidžbu, osim ako Korisnik ne odredi drugačije. Korisnik može svakodobno izjaviti da ne želi više primati promidžbene obavijesti, u kojem slučaju se podaci Korisnika više neće obrađivati u svrhe izravne promidžbe. Navedenu izjavu Korisnik daje: (i) podnošenjem pisane izjave da ne želi da se njegovi podaci obrađuju u svrhe izravne promidžbe ili (ii) jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije u svakoj obavijesti zaprimljenoj elektroničkim putem ili putem SMS-a. Podaci za potrebe slanja promidžbenih obavijesti o vlastitim uslugama BINA – ISTRE čuvaju se do o prestanka ugovornog odnosa ili izjave korisnika da ne želi primati promidžbene obavijesti, a sukladno Općim uvjetima ENC paketa.

 implementacija mjera za sprječavanje neovlaštene upotrebe IT sustava, uz redovito ažuriranje programa (softvera) i antivirusne zaštite koji se primjenjuju;

Temeljem legitimnog interesa BINA – ISTRA može obrađivati osobne podatke provođenjem videonadzora poslovnih prostorija, dok općenito vrijeme čuvanja snimki ovisi o kapacitetima konkretnog sustava pohrane videozapisa i svrhama samog provođenja videonadzora, no najduže 6 mjeseci, osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 provođenje revizija prakse kako bi se osigurala učinkovitost poduzetih mjera.

5 / 8

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo od BINA – ISTRE ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te BINA ISTRA ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni te u drugim slučajevima propisanim Uredbom.

6 / 8 

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio BINA ISTRI u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane BINA - ISTRE, ako se obrada temelji na privoli ili je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, a obrada se provodi automatiziranim putem.

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo dobiti od BINA – ISTRE potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: (a) svrsi obrade; (b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; (c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; (d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja; (e) postojanju prava da se od BINA – ISTRE zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu; (f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; (g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru; (h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Pravo na prenosivost podataka

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od BINA - ISTRE ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg: (i) ispitanik osporava njihovu točnost; (ii) ako je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju; (iii) ako BINA – ISTRA više ne treba osobne podatke ali ih je ispitanik zatražio radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ako je ispitanik uložio prigovor na obradu njegovih osobnih podataka.

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od BINA – ISTRE ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

10. Korisnik čiji se podaci obrađuju ima pravo zatražiti pristup, ispravak, dopunu, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koji se na njega odnose te ima pravo na prenosivost osobnih podatka te pravo uložiti prigovor BINA - ISTRI na obradu svojih osobnih podataka odnosno prijaviti sumnju u povredu svojih

Google analitika praćenja statistike 720 dana

_ga*

11. Internetska stranica https://bina istra.com/ koristi tzv. kolačiće (eng. cookies). Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na Vaše računalo ili mobilni uređaj kad posjetite navedenu internetsku stranicu.

Analitički kolačići kolačići kojima se BINA ISTRA koristi za interno istraživanje o mogućim načinima poboljšanja usluge koju pruža svim korisnicima. Ti kolačići prate Vašu interakciju s navedenom internetskom stranicom te se ne dijele s trećim stranama niti se koriste u bilo kakvu drugu svrhu. Tu vrstu kolačića možete odbiti (isključiti) prilikom prve posjete predmetnoj internetskoj stranci, a kasnije ponovo uključiti odabirom izbornika pri dnu stranice “Postavke kolačića“

Naziv Namjena Trajanje kolačića

Naziv

__Secure 3PSIDCC* 1PAPISID* 1PSID* 1PSIDCC*

__Secure

Tehnički (obvezni) kolačići kolačići bez kojih navedena internetska stranica ne može funkcionirati ili bi njeno funkcioniranje bilo povezano sa znatnim poteškoćama, a koji se kao takvi ne mogu isključiti.

osobnih podataka. Korisnik može ostvariti navedena prava obraćanjem zajedničkom službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte dpo@bina istra.com ili na poštansku adresu Bina Istra d.d. (ili Bina Istra upravljanje i održavanje, d.o.o.), Zrinščak 57, Lupoglav. Prigovor na obradu osobnih podataka Korisnik može podnijeti i nadzornom tijelu, i to Agenciji za zaštitu osobnih podataka, o čemu je više podataka moguće pronaći na https://azop.hr/zahtjev za utvrdivanje povrede prava/

Potvrda prihvaćanja kolačića 360 dana f514ba370bb53934478338816fd550e8 Kolačići sesije Prilikom svake posjete

Namjena

__Secure

_gid:GA1.2*

__Secure

7 / 8

Google analitika praćenja statistike posjeta 720 dana

Primite na znanje da su u gore navedenim tablicama znakom „*“ označeni kolačići trećih strana. Naime, na navedenoj internetskoj stranici prikazuju se sadržaji vanjskih pružatelja usluga, i to Google.com domene odnosno tvrtke Alphabet Inc. Kako biste vidjeli te sadržaje trećih strana, prvo morate prihvatiti njihove posebne uvjete. To uključuje njihova pravila o postupanju s kolačićima, koja BINA - ISTRA ne kontrolira.

Trajanje kolačića cookieconsent_status

.

__Secure 3PAPISID*

Zaštita Internet formi od spam robota, pamćenje podataka radi lakšeg ispunjavanja formi 360 dana

Ako izbrišete povijest pretraživanja iz svojeg preglednika, s uređaja ćete izbrisati sve pohranjene kolačiće. Tako možete ukloniti sve kolačiće sa svih internetskih stranica koje ste ikad posjetili. Međutim, imajte na

umu da tako možete izgubiti i neke spremljene podatke (npr. spremljene podatke za prijavu, osobne preferencije na stranicama). Za bolju kontrolu nad kolačićima pojedinačnih stranica provjerite postavke privatnosti i kolačića u Vašem glavnom pregledniku. Većinu današnjih preglednika možete podesiti tako da blokiraju postavljanje kolačića na Vaš uređaj, ali onda ćete možda morati ručno podešavati neke osobne preferencije svaki put kad posjetite neku stranicu. Također, neke usluge i funkcionalnosti možda neće dobro funkcionirati (npr. prijava s profilom).

12. Ova Pravila privatnosti mogu se izmijeniti i/ili dopuniti s vremena na vrijeme te su svakodobno dostupna na internetskim stranicama BINA - ISTRE i na prodajnim mjestima BINA - ISTRE Ova Pravila privatnosti imaju prednost u primjeni ispred Općih uvjeta ENC paketa u dijelu koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka, što znači da će se u slučaju različitog uređenja pojedinog pitanja vezano uz zaštitu osobnih podataka primjenjivati ova Pravila privatnosti.

8 / 8

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.