Page 1

BIN ZEVENBERGEN - Politiezone LIER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (exemplaar BIN Lid) Iedereen, mits wonende binnen de actieradius van het BIN én de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN-lid kan zijn/haar lidmaatschap ten allen tijden beëindigen. Bij oneigenlijk gebruik van het BIN kan de betrokkene worden uitgesloten. Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten en de BIN-leden via mail, SMS en het online communicatieplatform, conform het gevalideerde communicatieplan. Misdrijven en verdachte handelingen die dringende actie vereisen, worden aan de politiediensten gemeld (101). De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden. Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De coördinator is de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en het BIN. De beslissing tot het opstarten van het BIN (versturen van een SMS) en de te nemen maatregelen ligt bij de politiediensten. Hiervoor zullen zij gebruik maken van het online meldingsplatform (dringende alarmering via SMS, preventieve alarmering via mail). De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie. Het BIN is geen burgerwacht en voert geen georganiseerde patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. Ook bij een alarmerings SMS zal het BIN lid eigenhandig niets ondernemen (anders dan de inhoud van het bericht) om zijn/haar eigen veiligheid te kunnen garanderen. Wanneer leden van het BIN hun verantwoordelijkheden te buiten gaan of er onaanvaardbare handelingen zouden gebeuren, dient de politiedienst, in samenspraak met de BIN-coördinator over te gaan tot het uitvoeren tot de sanctionerings procedure vervat in het reglement van interne orde. Het BIN-project zal 2x per jaar geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, de politiediensten en de lokale overheid. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van het BIN met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt. Dit huishoudelijk reglement zal in tweevoud opgemaakt worden. Eén exemplaar zal door het BIN-lid ondertekend worden en terugbezorgd worden aan de coördinator. Het tweede exemplaar blijft bij het BIN-lid. Handtekening coördinator,

0475/225323 info@henkschuermans.be

Datum en Handtekening BIN-lid,


BIN ZEVENBERGEN - Politiezone LIER

reglement van interne orde

 Procedure sanctionering: 1.

Vaststelling van het feit door middel van een proces-verbaal of klachten uit de omgeving. 2. Onderzoek van de feiten door de gemandateerde politiebeambte. 3. Wanneer er geen proces-verbaal is opgesteld en het geen strafrechterlijk feit betreft, zal een schriftelijke waarschuwing aan betrokkene verstuurd worden met hierin de rechten en plichten van een BIN-lid vervat. 4. Wanneer er een proces verbaal is opgesteld door de politiediensten, wordt betrokkene uitgenodigd om een evaluatiegesprek te hebben met de gemandateerde politiebeambte. Uit dit gesprek zal blijken wat de motivatie van betrokkene is en zal hem op zijn rechten en plichten gewezen worden. Dit gesprek verandert niets aan de gevolgen van het opgestelde proces verbaal. 5. Naargelang de ernst van de feiten zijn er na overleg met de BIN-coördinator, drie mogelijke sancties op te leggen:

 Een schriftelijke berisping met afschrift aan de korpschef, de burgemeester en de BIN-coördinator van het netwerk van betrokkene.  Een tijdelijke schorsing uit het netwerk en ontneming van zijn functies indien hij/zij een bestuursfunctie bekleedt in het netwerk. Kennisgeving naar de korpschef, de burgemeester en de BIN-coördinator van het netwerk van betrokkene. Na de tijdelijke schorsing volgt er een motivatiegesprek met betrokkene door de gemandateerde politiebeambte.  Permanente schorsing uit het netwerk en ontneming van alle functies in het BIN. Kennisgeving naar dienst Binnenlandse Zaken, de korpschef, de burgemeester en de BIN-coördinator van het betrokken netwerk. Bij herhaling van feiten na een schriftelijke berisping en/of tijdelijke schorsing zal een zwaardere sanctie worden opgelegd.

 De genomen maatregelen zullen mee vervat worden in de mogelijke driejaarlijkse evaluatie van 

het BIN. Bij het nemen van deze maatregelen zal er steeds rekening worden gehouden met het recht op bescherming van de privacy van betrokkenen en de plicht tot beroepsgeheim over de ter kennis gebrachte feiten.


BIN ZEVENBERGEN - Politiezone LIER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (exemplaar BIN Coördinator) Iedereen, mits wonende binnen de actieradius van het BIN én de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN-lid kan zijn/haar lidmaatschap ten allen tijden beëindigen. Bij oneigenlijk gebruik van het BIN kan de betrokkene worden uitgesloten Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten en de BIN-leden via mail, SMS en het online communicatieplatform, conform het gevalideerde communicatieplan. Misdrijven en verdachte handelingen die dringende actie vereisen, worden aan de politiediensten gemeld (101). De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden. Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De coördinator is de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en het BIN. De beslissing tot het opstarten van het BIN (versturen van een SMS) en de te nemen maatregelen ligt bij de politiediensten. Hiervoor zullen zij gebruik maken van het online meldingsplatform (dringende alarmering via SMS, preventieve alarmering via mail). De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie. Het BIN is geen burgerwacht en voert geen georganiseerde patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. Ook bij een alarmerings SMS zal het BIN lid eigenhandig niets ondernemen (anders dan de inhoud van het bericht) om zijn/haar eigen veiligheid te kunnen garanderen. Wanneer leden van het BIN hun verantwoordelijkheden te buiten gaan of er onaanvaardbare handelingen zouden gebeuren, dient de politiedienst, in samenspraak met de BIN-coördinator over te gaan tot het uitvoeren tot de sanctionerings procedure vervat in het reglement van interne orde. Het BIN-project zal 2x per jaar geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, de politiediensten en de lokale overheid. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van het BIN met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt. Dit huishoudelijk reglement zal in tweevoud opgemaakt worden. Eén exemplaar zal door het BIN-lid ondertekend worden en terugbezorgd worden aan de coördinator. Het tweede exemplaar blijft bij het BIN-lid. Handtekening coördinator,

0475/225323 info@henkschuermans.be

Datum en Handtekening BIN-lid,


BIN ZEVENBERGEN - Politiezone LIER

Naam, voornaam : ____________________________________________________________ Straat 1 : ____________________________________________________________________ E-mail adres2 : _______________________________________________________________ GSM nummer3________________________________________________________________

Ik wens, in geval van dringende alarmering door politie, een SMS te ontvangen :

1

24/24 uur

1

enkel overdag en ’s avonds (7-22hr)

Dit document dient toe te komen bij de BIN coördinator die, na activering van uw gegevens in het systeem, U een login zal bezorgen voor het online communicatieplatform. U kan nadien steeds wijzigingen mbt uw persoonsgegevens doorgeven via het platform, of via de BIN coördinator.

1 Lid moet woonachtig zijn binnen de actieradius van het BIN 2 Zal enkel gebruikt worden door politie/BIN coördinator mbt feedback van gebeurlijke incidenten, preventietips en periodieke nieuwsbrief,

3 Zal enkel gebruikt worden door politie/BIN coördinator voor dringende alarmering

huishoudelijkreglementbin  
huishoudelijkreglementbin  
Advertisement