Page 1

P A K I E T N A W

Z

K O T Ł E M

P A L I W O

S T A Ł E

Z E S TA W I E :

➀KOCIOŁ

WODNY

➁ZASOBNIK

➂ PŁYTOWY

NA

PALIWA

STAŁE

POZIOMY

LUTOWANY

WYMIENNIK

➃+Naczynie wzbiorcze ➄+Miarkownik ciàgu

otwarte

www.bimsplus.com.pl


➀ Ko ci oł w odny na pali wa stał e typu „ SKI“ Korpusy kotłów wykonane sà w całoÊci z atestowanych blach stalowych gruboÊci 4-5mm. Drzwiczki kotła wykonane sà z ˝eliwa lub blach stalowych. W dole komory paleniskowej znajduje si´ ruszt płaski chłodzony wewnàtrz wodà obiegowà. Kocioł wyposa˝ony jest w izolacj´ ciepłochłonnà z wełny mineralnej umieszczonej w osłonie z blachy stalowej. Paliwo: Kotły przeznaczone sà do spalania koksu, w´gla oraz mieszanki w´glowo-koksowej. Jako paliwo zast´pcze mo˝e byç stosowane suche drewno lub brykiet. Temperatura wody nie mo˝e przekraczaç 95 stopni Celsjusza, a ciÊnienie robocze 0.1 MPa. Kotły muszà pracowaç w instalacji typu otwartego. WielkoÊç kotła

m2

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

1.8

2.0

2.5

3.0

Moc znamionowa

kW

8

9

11.5

14

17.5

20

23

29

35

Pow. mieszkalna

m

50

66

75

90

120

150

170

210

250

SprawnoÊç cieplna

%

82

Max. ciÊnienie w kotle

MPa

0.1

Min. przekrój komina

cm

20x20

2

Paliwo podstawowe

koks, w´giel

Paliwo zast´pcze

mieszanka koksowo-w´glowa, suche drewno

➁ Z asob ni k poz i om y z w y mi e n ni ki e m pł asz c z ow y m z g rz ał kà e l ekt ry c z n à Typ:

zasobnik z wymiennikiem płaszczowym

Modele:

100 i 120 litrów

Instalacja:

wiszàcy, poziomy

Moc elektryczna:

1500 W

Zbiornik:

stal emaliowana

Maks. ciÊnienie pracy:

6 bar

Model:

S G 10 0 R HT P L S G 12 0 R HT P L

➂ Pły tow y l uto wany w ymi enni k Typ O 15

B H b h/h’ D mm mm mm mm mm 73

202

L mm

42 172 26 7+ (2,3xn)

Przyłàcze

Oznaczenie przyłàcza

Waga kg

CiÊnienie bar

G ¾”

A, B, C

0,7 + (0,044xn)

30

Dobór wymiennika dla programu temperaturowego: 80/60 °C, 50/65 °C Moc kW

Typ wymiennika

10

Spadek ciÊnienia w kPa Str. pierwotna

Str. wtórna

OHC15/10AE

4,85

5,86

15

OHC15/20AE

2,75

3,91

20

OHC15/20AE

4,11

5,86

25

OHC15/20AE

5,62

8

30

OHC15/30AE

3,91

5,86

35

OHC15/30AE

4,85

7,27

➃ Nac zy nie w zbi orc ze o twart e ➄ Mi a r k own ik ci à g u

pakiet_kociol  

http://pliki.bimsplus.mserwer.pl/foldery/pakiet_kociol.pdf