Page 1

Rury do instalacji wewn´trznych woda zimna i ciepła, C.O.

Przeglàd produktów

hbplast_10_2011_1.indd 1

2-11-11 13:51:28


R U R Y S TA B I S TA B I L I Z O WA N E W K ¸ A D KÑ A LU M I N I O WÑ ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø75 ø90 ø110

RURY DOST¢PNE SÑ W TYPOSZEREGACH PN10, PN16 I PN20; ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø75 ø90 ø110

M U FA Z G W I N T E M WEWN¢TRZNYM ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’ ø 3 2 X¾ ’ ø 3 2 X1 ’ ø 4 0 X½ ’ ø 5 0 X1 ½ ’ ø 6 3 X2 ’ ø 7 5 X2 ½ ’ ø 9 0 X3 ’

ÂRUBUNEK Z GWINTEM WEWN¢TRZNYM ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’

hbplast_10_2011_1.indd 2

KO L A N O 4 5 ° N Y P LO W E

KO L A N O 9 0 ° ø16 ø20 ø25 ø32 ø40

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø75 ø90 ø110

KO L A N O W I E S Z A K Z G W I N T E M ZEWN¢TRZNYM

M U FA ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø75 ø90 ø110

ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’

TRÓJNIK

M U FA Z G W I N T E M ZEWN¢TRZNYM ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’ ø 3 2 X¾ ’ ø 3 2 X1 ’ ø 4 0 X1 ¼ ’ ø 5 0 X1 ½ ’ ø 6 3 X1 ½ ’ ø 6 3 X2 ’ ø 7 5 X2 ’ ø 7 5 X2 ½ ’

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø75 ø90 ø110 ø 9 0 X3 ’

PO¸ÑCZENIE ROZ¸ÑCZNE „HOLENDER”

ÂRUBUNEK Z GWINTEM ZEWN¢TRZNYM ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’

ø20 ø25

2-11-11 13:51:30


KO L A N O 9 0 ° N Y P LO W E

ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’ ø 3 2 X¾ ’ ø 3 2 X1 ’

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40

KO L A N O W I E S Z A K Z G W I N T E M WEWN¢TRZNYM ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’

ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’ ø 3 2 X¾ ’ ø 3 2 X1 ’

ø75/50/75 ø90/63/90

hbplast_10_2011_1.indd 3

ø20/16 ø25/16 ø25/20 ø32/20 ø32/25 ø40/20 ø40/25 ø40/32 ø50/32 ø50/40 ø63/32 ø63/40 ø90/50

ø63/50 ø90/63

ø75/40 ø90/75

ø75/50 ø75/63 ø110/90

TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWN¢TRZNYM ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’ ø 3 2 X¾ ’ ø 3 2 X1 ’

ø75/63/75 ø90/75/90

Z AW Ó R G R Z Y B KO W Y ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63

M U FA R E D U KC Y J N A

TRÓJNIK Z GWINTEM WEWN¢TRZNYM ø 1 6 X½ ’ ø 2 0 X½ ’ ø 2 0 X¾ ’ ø 2 5 X½ ’ ø 2 5 X¾ ’ ø 3 2 X¾ ’ ø 3 2 X1 ’

ø75/40/75 ø90/50/90

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø75 ø90

KO L A N O Z G W I N T E M ZEWN¢TRZNYM

T R Ó J N I K R E D U KC Y J N Y ø20/16/20 ø25/16/25 ø25/20/25 ø32/20/32 ø32/25/32 ø40/20/40 ø40/25/40 ø40/32/40 ø50/32/50 ø50/40/50 ø63/32/63 ø63/40/63 ø63/50/63

KO L A N O 4 5 °

KO L A N O Z G W I N T E M WEWN¢TRZNYM

KO M P E N S A C J A P ¢ T L I C O WA

Z AW Ó R K U LO W Y ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø75

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40

2-11-11 13:52:12


HB PLAST – produkowany jest z polipropylenu PP-R typ 3, tworzywa opracowanego specjalnie na potrzeby wewn´trznych instalacji wodnych oraz centralnego ogrzewania. HB PLAST – kompletny system rur jednorodnych, rur STABI oraz kształtek o wymiarach fi 16 do fi 110mm, który uzupełniajà znakomite narz´dzia takie jak zdzieraki, kamienie i zgrzewarki słynàce z bardzo wysokiej jakoÊci i niezawodnoÊci. HB PLAST – posiada niezb´dne aprobaty techniczne i atesty higieniczne. Mo˝e pracowaç w instalacjach przez ponad 50 lat. Zakres Êrednic umo˝liwia wykonanie ka˝dej instalacji ciÊnieniowej wewn´trznej zarówno sanitarnej jak i technologicznej. HB PLAST – wytwarzany jest przez czołowego polskiego producenta instalacji z polipropylenu firm´ Detal-Met, która posiada 25 letnie doÊwiadczenie w bran˝y oraz dysponuje najnowoczeÊniejszym obecnie parkiem maszynowym. Produkcja HB PLAST odbywa si´ na najnowszej generacji wtryskarkach oraz kompletnych liniach technologicznych firmy Battenfeld. HB PLAST – wysokà klas´ wyrobów gwarantuje nie tylko doskonale wyposa˝one laboratorium badawcze producenta, ale tak˝e stały nadzór instytutów badawczych m.in. „CENTRALNEGO LABORATORIUM BADA¡ RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH” w Głównym Instytucie Górnictwa.

PROCEDURA POST¢POWANIA REKLAMACYJNEGO DLA SYSTEMU INSTALACYJNEGO Z PP-R3 SYSTEM HB PLAST PRODUKCJI DETAL-MET Sp. z o.o. 1. W sytuacji wystàpienia przecieku, bàdê stwierdzenia wad materiałowych elementów systemu wchodzàcych w skład wykonywanej instalacji, nie wolno samodzielnie wycinaç uszkodzonego fragmentu instalacji. 2. Nale˝y natychmiast powiadomiç producenta – Detal-Met Sp. z o.o. 3. Producent jest zobowiàzany do przeprowadzenia ogl´dzin i powiadomienia ubezpieczyciela. 4. Producent wraz z ubezpieczycielem dokonujà wyci´cia uszkodzonego fragmentu instalacji i przekazujà go do niezale˝nej ekspertyzy. Firma Detal-Met Sp. z o.o. udziela 10 lat gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne swoich wyrobów oraz informuje, ˝e system instalacyjny System HB Plast jest ubezpieczony na kwot´ 4 000 000 zł.

Przeglàd Produktów · 10.2011

www.b imsp lu s.c o m.p l hbplast_10_2011_1.indd 4

2-11-11 13:52:50

hbplast_10_2011_1_LQ_new  

http://pliki.bimsplus.com.pl/foldery/hbplast_10_2011_1_LQ_new.pdf