Page 1

folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

BIMs PLUS CosmoLine CosmoBIO

Page 2

Proponujemy wi´cej!

Przydomowe oczyszczalnie Êcieków z drena˝em rozsàczajàcym – program sprzeda˝y BIMs PLUS.


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 2

Przydomowe oczyszczalnie Êcieków z drena˝em rozsàczajàcym Przydomowe oczyszczalnie Êcieków CosmoBIO przeznaczone sà do stosowania na działkach nie podłàczonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Stosuje si´ je na obszarach rozproszonego budownictwa indywidualnego oraz osiedlach peryferyjnych. Ideà tych oczyszczalni jest unieszkodliwianie Êcieków w miejscu ich powstawania.

Wst´pnie oczyszczone Êcieki rozprowadzane sà poprzez układ drena˝owy do gruntu.

Oczyszczalnie składajà si´ z osadnika gnilnego CosmoBIO i układu drena˝owego. Pracujà w oparciu o naturalne procesy zachodzàce w przyrodzie: beztlenowy rozkład zanieczyszczeƒ na drodze fermentacji w osadniku gnilnym oraz procesy fizyczno-biologiczne podczas dalszego doczyszczania w czasie infiltracji przez grunt. Z uwagi na oczyszczanie Êcieków w gruncie, oczyszczalnie te mo˝na stosowaç tylko w odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych (przepuszczalnoÊç gruntu, poziom wody gruntowej) i typograficznych (powierzchnia działki, kierunek nachylenia terenu).

Sposób oczyszczania Êcieków. Podczyszczanie beztlenowe. Âcieki bytowe z wewn´trznej instalacji kanalizacyjnej doprowadzane sà do osadnika (spływ grawitacyjny) przez wlot zwalniajàcy ich przepływ i eliminujàcy mo˝liwoÊç wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Sedymentujàce zanieczyszczenia tworzà osad, który poddany jest działaniu bakterii fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do cz´Êciowego upłynnienia osadu. Zanieczyszczenia lekkie, w tym tłuszcze, flotujà i tworzà na powierzchni tzw. ko˝uch. Proces obróbki beztlenowej Êcieków mo˝e byç wspomagany poprzez regularne zadawanie biopreparatów. Ich zastosowanie powoduje równie˝ redukcj´ przykrych zapachów. W wyniku działania bakterii powstajà bardziej ustabilizowane zwiàzki organiczne oraz gazy: siarkowodór, dwutlenek w´gla i metan. Gazy pochodzàce z fermentacji sà odprowadzane poprzez wentylacj´ wysokà. Siarkowodór łàczy si´ z metalami zawartymi w osadzie, tworzàc nierozpuszczalne siarczki, co znacznie eliminuje ucià˝liwoÊç zapachowà osadników gnilnych. Wst´pnie oczyszczone Êcieki przepływajà przez filtr doczyszczajàcy i kierowane sà poprzez studzienk´ rozdzielczà na układ drena˝u rozsàczajàcego. Doczyszczanie tlenowe. Drena˝ rozsàczajàcy jest integralnà cz´Êcià przydomowej oczyszczalni Êcieków doprowadzajàcà podczyszczone Êcieki do dalszego oczyszczania. Âcieki przepływajà przez studzienk´ rozdzielczà, gdzie sà równomiernie rozdzielone do poszczególnych nitek drena˝u. Nast´pnym etapem jest doczyszczanie Êcieków w warunkach tlenowych na zło˝u kruszywowym pod drena˝em rozsàczajàcym (warstwy wg schematu). OdległoÊç dna rury rozsàczajàcej od poziomu wód gruntowych nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 1,50 m.

2


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 3

Elementy systemu OSADNIK GNILNY CosmoBIO Osadnik gnilny CosmoBIO gromadzi Êcieki odprowadzane z gospodarstwa domowego. Dostajàce si´ do osadnika zanieczyszczenia w postaci stałej osiadajà na dnie i ulegajà powolnemu rozkładowi na skutek działania bakterii beztlenowych tzw. podczyszczanie beztlenowe. Na powierzchni Êcieków flotujà substancje lekkie (oleje, tłuszcze) w postaci ko˝ucha lub piany. Podczyszczone Êcieki odpływajà z osadnika poprzez filtr, wypełniony materiałem filtracyjnym. Wst´pna filtracja Êcieków zabezpiecza rury drena˝owe przed zamuleniem.

STUDZIENKA ROZDZIELCZA Studzienka rozdzielcza stanowi poczàtek drena˝u rozsàczajàcego i odpowiada za równomierne rozprowadzenie Êcieków (podczyszczonych pochodzàcych z osadnika gnilnego) na ka˝dà z nitek drena˝u.

DRENA˚ ROZSÑCZAJÑCY Drena˝ rozsàczajàcy rozprowadza wst´pnie oczyszczone w osadniku gnilnym Êcieki w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia, tzw. doczyszczanie tlenowe. DługoÊç drena˝u uzale˝niona jest od iloÊci Êcieków i przepuszczalnoÊci gruntu.

3


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 4

Sposób monta˝u Sposób monta˝u osadnika. Osadnik gnilny CosmoBIO powinien byç posadowiony jak najbli˝ej wyjÊcia przewodu kanalizacyjnego z budynku, tj. od 3m do 8m, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury Êcieków wpadajàcych i zabezpieczyç je przed schłodzeniem. Osadnik musi byç zakopany w ziemi na gł´bokoÊç umo˝liwiajàcà zakrycie go warstwà ziemi o gruboÊci ok. 0,4 m, je˝eli warstwa gruntu nad osadnikiem gnilnym przekracza 0,7 m, nale˝y wykonaç ˝elbetowà płyt´ odcià˝ajàcà.

Aby umieÊciç osadnik w ziemi nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci: ■ wykonaç

wykop umo˝liwiajàcy posadowienie w nim osadnika

■ na

dnie wykopu zastosowaç podsypk´ piaskowo – cementowà o stosunku piasku do cementu – 3 : 1

■ wstawiç

osadnik, a nast´pnie go wypoziomowaç wzdłu˝ osi podłu˝nej (przy pomocy poziomicy)

■ zalaç

osadnik wodà do wysokoÊci ok. 0,5 m i ponownie wypoziomowaç

■ równomiernie

obsypaç osadnik do wysokoÊci ok. 0,5 m obsypkà piaskowocementowà o stosunku piasku do cementu - 5 : 1

■ zalaç

osadnik wodà do wysokoÊci ok. 1,0 m i ponownie wykonaç obsypk´ piaskowo – cementowà o stosunku piasku do cementu 5 : 1

■ podłàczyç

rury doprowadzajàcà i odprowadzajàcà

■ zalaç

osadnik wodà a˝ do przepełnienia, jeszcze raz sprawdziç wypoziomowanie i ponownie wykonaç obsypk´ piaskowo – cementowà tak aby osadnik z nadstawkà w całoÊci był obsypany obsypkà

■ zabezpieczyç

pokryw´ włazu poprzez połàczenie pokrywy z nadbudowà przy pomocy trzech Êrub Ø 6 mm/40 mm (wykonanych z materiału kwasoodpornego), pokrywa musi pozostaç widoczna i dost´pna z poziomu gruntu

■ zasypaç

4

zbiornik ziemià i wyrównaç do poziomu gruntu.


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 5

Sposób monta˝u studzienki rozdzielczej. Studzienka rozdzielcza połàczona jest z osadnikiem rurà kanalizacyjnà ∅ 110 o dł. 1 m. Ró˝nica wysokoÊci pomi´dzy osià wlotu a wylotu wynosi 5cm. Poziom posadowienia studzienki warunkuje rz´dna wyjÊcia rury kanalizacyjnej z osadnika.

Sposób monta˝u Posadowienie studzienki rozdzielczej: ■ wykonaç wykop umo˝liwiajàcy posadowienie w nim studzienki, ■ przygotowaç podło˝e tak aby umo˝liwiało idealne wypoziomowanie studzienki (pozbawione ostrych, twardych elementów), ■ na dnie wykopu zastosowaç 10 cm podsypk´ piaskowà, ■ studzienk´ wypoziomowaç (przy pomocy poziomicy) i ustabilizowaç, ■ przestrzeƒ mi´dzy Êcianà wykopu, a studzienkà nale˝y stopniowo zasypywaç warstwami zraszanego piasku lub ziemi (pozbawionych ostrych i twardych elementów), ■ zabezpieczyç pokryw´ poprzez połàczenie ze studzienkà przy pomocy trzech Êrub ∅ 6 mm/40 mm (wykonanych z materiału kwasoodpornego), pokrywa musi pozostaç widoczna i dost´pna z poziomu gruntu.

Sposób monta˝u drena˝u rozsàczajàcego. Monta˝ drena˝u rozsàczajàcego przeprowadziç zgodnie z załàczonym powy˝ej przekrojem poprzecznym przez warstw´ rozsàczajàcà: ■ od studzienki rozdzielczej poprowadziç równoległe rowy o szer. 0,5 - 0,9 m ■ rowy wypełniç kruszywem o granulacji od 16 do 32 mm, warstwa kruszywa nie powinna byç mniejsza ni˝ 0,3 m ■ na przygotowanym podkładzie (kruszywie) umieszcza si´ perforowane rury drena˝owe PCV ∅ 110 (otworami po bokach – zgodnie z załàczonym powy˝ej przekrojem poprzecznym), gł´bokoÊç uło˝enia rur drena˝owych powinna wynosiç od 0,5 m do 0,9 m ze wzgl´du na zachodzàce procesy tlenowe, spadek rur drena˝owych powinien byç zachowany na poziomie 0,5% ■ rury rozsàczajàce zakoƒczyç pionowo wyprowadzonà rurà PCV ∅ 110 z zamocowanym u góry kominkiem PCV, ponad powierzchni´ terenu; min. 0,5 m (połàczenie rury z rurami drena˝owymi - kolanko PCV 90O) ■ rur´ rozsàczajàcà przykryç równomiernie warstwà (ok. 10 cm) kruszywa o granulacji od 16 do 32 mm ■ na warstw´ kruszywa uło˝yç geowłóknin´ (szer. 0,5 m), zapobiegajàcà wrastaniu korzeni w rozsàcza ■ całoÊç zasypaç warstwà ziemi, równo z poziomem gruntu. W przypadku gruntów słabo przepuszczalnych, poni˝ej warstwy tłucznia musi byç stosowana dodatkowa warstwa ˝wiru o gruboÊci min. 0,7 m. 5


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 6

Dane do projektowania Dobór osadnika gnilnego. Wyliczenie iloÊci Êcieków iloÊç mieszkaƒców normatywne zu˝ycie wody na 1 osob´ Wspó∏czynnik nierównomiernoÊci godzinowej Wspó∏czynnik nierównomiernoÊci dobowej

Q Êr.d. = Q Êr.h. = Q max.d. = Q max.h = Q roczne =

iloÊç mieszkaƒców x normatywne zu˝ycie wody na jednà osob´ / 1000 Q Êr.d. / 24 QÊr.d. x 1,1 Q Êr.h. x 2,5 QÊr.d. x 365

5 130 N h = 2,5 N d = 1,1

osób dm3/d

0,65

m3/d

0,03 0,72 0,07 237,25

m3/h m 3/d m 3/h m 3/rok

Dobór osadnika gnilnego niezb´dnà pojemnoÊç osadnika gnilnego obliczono zak∏adjàc 3 dobowe przetrzymanie Êcieków Q Êr.osadnika = QÊr.d. x 3 doby = 1,95 m3 przyj´to osadnik gnilny CosmoBIO o pojemnoÊci Q = 2000 dm3

Przyk∏ad: ■ przyj´to jednostkowà iloÊç Êcieków przypadajàca na jednego mieszkaƒca: 130 l/dob´ ■ istniejàce warunki gruntowe: dług. drena˝u (przy gruncie przepuszczalnym) na jednego RLM (równowa˝na liczba mieszkaƒców) = ok. 7,0 m grunt dobrze przepuszczalny (piaski, pospółki) - mo˝na stosowaç drena˝ rozsàczajàcy grunt Êrednio przepuszczalny (piaski pylaste, gliny piaszczyste) - mo˝na stosowaç drena˝ rozsàczajàcy ■ grunt słabo przepuszczalny (gliny piaszczyste, lessy) – proponowana wymiana gruntu pod drena˝em (piasek), wydłu˝enie nitek drena˝u, powi´kszenie szerokoÊci wykopów ■ grunt nieprzepuszczalny (gliny, iły) - proponowana wymiana gruntu lub zastosowanie filtru piaskowego o przep∏ywie pionowym ■ ■

■ poziom

wody gruntowej: odległoÊç pomi´dzy nitkà drena˝u, a poziomem wód gruntowych (stwierdzony maks. roczny poziom) - min. 1,5 m

Eksploatacja oczyszczalni. ■ wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesi´cy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego ■ wybieranie

osadu z osadnika raz na 1,5 – 2 lata ■ zalecane stosowanie biopreparatów

Aspekty prawne. Budowa przydomowej oczyszczalni Êcieków do 5m3 /dob´ nie wymaga pozwolenia na budow´, a jedynie nale˝y zgłosiç ten fakt odpowiednim instytucjom 30 dni przed terminem rozpocz´cia budowy.

6


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 7

Ogólne dane dotyczàce instalacji przydomowej oczyszczalni.

Minimalne odległoÊci urzàdzeƒ przydomowej oczyszczalni Êcieków od elementów zagospodarowania terenu: granica posesji studnia – uj´cie wody drzewa, krzewy parkowanie i przejazd samochodów 7

osadnik 2m 15 m 3m 3m

drena˝ 2m 30 m 3m 3m


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 8

Schemat przydomowej oczyszczalni z drena˝em rozsàczajàcym Przy gruncie przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych.

8


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:42

Page 9

Elementy sk∏adowe systemu CosmoBIO 2000. L.p. Elementy składowe 1. osadnik gnilny COSMO BIO 2000 (OS-PO-F-2000) z koszem filtracyjnym, zasyfonowaniem, nadstawkà ok. 0,4 m i pokrywà 2. wypełnienie filtra: puzzolana 3. studzienka MSR-5 rozdzielcza z pokrywà 4. rury drena˝owe 5. rura pełna PCV 110 – dł. 2m 6. rura pełna PCV 110 – dł. 1m 7. kolanko PCV 45O 8. kolanko PCV 90O 9. geowłóknina (szer. 0,5 m) 10. kominek PCV napowietrzajàcy

Indeksy

J.m. CosmoBIO 2000 4 ~ 5 osób EUPB10OSPOF2000 szt. 1

EUPB22PUZZ EUPB15MSR5

op. szt.

1 1

EUPB17DRPVC

mb.

38

EUPB17PVC2

szt.

2

EUPB17PVC1 EUPB18PVC45 EUPB18PVC90 EUPB23GEOW EUPB21KOM

szt. szt. szt. mb. szt.

4 2 3 38 3

Budowa i wymiary osadnika CosmoBIO 2000.

Wymiary osadnika (mm) A 1270 B 1420 C 1440 D 2000 E 520 F 1560

9

Wykaz elementów osadnika 1 zbiornik polietylenowy 2 uszczelka 3 wlot ∅ 110 4 wylot ∅ 110 5 pokrywa 6 nadstawka 7 kosz filtracyjny


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:42

Page 10

Elementy sk∏adowe systemu CosmoBIO 3000. L.p. Elementy składowe 1. osadnik gnilny COSMOBIO 3000 (OS-PO-F-3000) z koszem filtracyjnym, zasyfonowaniem, nadstawkà ok. 0,4 m i pokrywà 2. wypełnienie filtra: kszta∏tki 3. studzienka MSR-5 rozdzielcza z pokrywà 4. rury drena˝owe 5. rura pełna PCV 110 – dł. 2m 6. rura pełna PCV 110 – dł. 1m 7. kolanko PCV 45º 8. kolanko PCV 90º 9. geowłóknina (szer. 0,5 m) 10. kominek PCV napowietrzajàcy

Indeksy

J.m. CosmoBIO 3000 6 ~ 7 osób EUPB10OSPO2F3000 szt. 1

EUPB22PUZK EUPB15MSR5

op. szt.

1 1

EUPB17DRPVC

mb.

50

EUPB17PVC2

szt.

2

EUPB17PVC1 EUPB18PVC45 EUPB18PVC90 EUPB23GEOW EUPB21KOM

szt. szt. szt. mb. szt.

4 2 3 50 3

Budowa i wymiary osadnika CosmoBIO 3000.

Wymiary osadnika (mm) A 1650 B 1420 C 1440 D 2000 E 520 F 1560

10

Wykaz elementów osadnika 1 zbiornik polietylenowy 2 uszczelka 3 wlot ∅ 110 4 wylot ∅ 110 5 pokrywa 6 nadstawka 7 kosz filtracyjny


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:42

Page 11

Notatki

11


folder_cosmobio:layot1

18-05-09

14:41

Page 1

Grupa BIMs PLUS  Sieç Hurtowni Instalacyjnych

Partner Instalatora 

Jako jedna z najwi´kszych hurtowni w Polsce, obs∏ugujemy kompleksowo bran˝´: instalacyjnà, sanitarnà, grzewczà, klimatyzacyjnà i wentylacyjnà oraz sieci zewn´trznych.Nasi klienci to kilkanaÊcie tysi´cy firm budowlanych i instalacyjnych w ca∏ym kraju, z którymi wspó∏pracujemy na zasadzie partnerstwa. Dzi´ki sieci Hurtowni w blisko 100 lokalizacjach zapewniamy Klientom dogodne warunki zakupu i transportu.RzemieÊlnicze korzenie firmy BIMs PLUS zadecydowa∏y o jej rynkowej misji. Firma utrzymuje kontakty handlowe wy∏àcznie z Firmami Instalacyjnymi, dbajàc o ich interesy. Docieramy do Inwestora wykorzystujàc sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji:

od Producenta przez Hurtownika do Wykonawcy.

www.bimsplus.com.pl

CosmoBIO  

http://pliki.bimsplus.mserwer.pl/foldery/CosmoBIO.pdf

CosmoBIO  

http://pliki.bimsplus.mserwer.pl/foldery/CosmoBIO.pdf

Advertisement