Page 1

อาจารีย์ สุทธิโรจน์


อายุ: 27 ปี วัน/เดือน//ปี เกิด: 23/12/2525 ทีอ ยู่: 429 (445) ซ.กิงจันทน์ (11) ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์: บ้าน 0-22120997 มือถือ 081-7027234 E-mail: silver_bell_23@hotmail.com, breeziness_23@yahoo.com


2547

2547

2552

จบปริ ญญาตรี เกียรตินิยม วิชาเอกวรรณกรรม สําหรับเด็ก (วิชาโทภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จบปริ ญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จบปริ ญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


บรรณาธิการพิเศษ หนังสื อ “โสดแล้วงัยยย” สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน โดยเขียนเรื องเอง 1 เรื อง และตรวจแก้ภาษาเรื องของนักเขียนคนอืนๆ


ออกแบบปกวารสารอักษรศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ฉบับวาทกรรม ภาพแทน อัตลักษณ์ ปี ที 37 ฉบับที 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) ร่ วมกับเพือนอีกหนึงคน


ออกแบบเสื? อให้ชมรมคนรักเกาะสุ รินทร์ www.savekohsurin.com (ขายในวงจํากัด นําเงินไปใช้ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติทีหมู่เกาะสุ รินทร์)


เข้ าร่ วมอบรมโครงการพัฒนานักแปลเพือ อาชีพ รุ่ นที 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1- 3 เมษายน 2548) 2548)


เข้ าร่ วมอบรมหลักสู ตร “Effective Writing I” สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2548) 2548)


เข้ าร่ วมอบรมหลักสู ตร “บรรณาธิการต้ นฉบับวรรณกรรมแปล วรรณกรรมแปล”” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (13 พฤศจิกายน 2548 - 12 กุมภาพันธ์ 2549) 2549)


เข้าทดสอบความรู ้ทางภาษาไทย ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือวันที 21 พฤษภาคม 2547 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 70 คะแนน


เข้าทดสอบความรู ้ทางภาษาอังกฤษ ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2548 คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 91 คะแนน เทียบเป็ นคะแนน TOEFL 604 คะแนน


งานอดิเรก อ่านหนังสื อ เล่นอินเตอร์เน็ต


ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ - Microsoft Word - PageMaker - Photoshop - Powerpoint - ImageReady - Internet


หนังสื อภาพประกอบคําบรรยายสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ)


หน้าปก


หน้า 4


หน้า 14


หน้า 15


หนังสื อนิทานคํากลอน สําหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ)


หน้าปก


ปกใน


หน้า 2


หนังสื อสารคดีสาํ หรับเด็ก


หน้าปก


หน้า 3

BiMMiE2010Resume  

BiMMiE2010Resume

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you