BIMtahák pro Revit – Rozsah pohledu

Page 1

R E V I T: RO ZS A H P O H L E D U FU NKC E A P Ř Í K L A DY N A S TAV E N Í ROZSAH POHLEDU PRO STROP

Každý půdorys a stropní pohled se řídí nastavením zvaným rozsah pohledu, někdy také rozsah viditelnosti. Rozsah pohledu je skupina horizontálních rovin, které omezují viditelnost a zobrazení prvků v daném pohledu. Roviny jsou horní, rovina řezu a dolní. Horní a dolní ořezávací roviny představují nejvyšší a nejnižší část z možného rozsahu. Rovina řezu určuje, v jaké výšce budou prvky řezány. Tyto tři roviny společně definují tzv. Primární rozsah pro Rozsah pohledu. Hloubka pohledu je dodatečná rovina vně primárního rozsahu. Umožňuje nastavit podlaží, ze kterého budou vidět prvky pod Dolní rovinou primárního rozsahu. Jako výchozí je nastavena shodně s dolní rovinou, tedy na dolní hranici primárního rozsahu.

ROZSAH POHLEDU PRO PŮDORYS

DOLNÍ

Jak se prvky zobrazují podle rozsahu pohledu?

PRIMÁRNÍ ROZSAH

HORNÍ HLOUBKA POHLEDU

HLOUBKA POHLEDU

HORNÍ ROVINA ŘEZU *

HLOUBKA POHLEDU

* V pohledechna strop je řezná rovina shodná s Dolní rovinou (která je zešedlá a nepoužívá se).

• Prvky v mezích primárního rozsahu se vykreslují svým stylem čar v pohledu. • Prvky v řezu se vykreslují svým stylem čar v řezu. • Poznámka: Ne všechny prvky se umí vykreslovat jako v řezu. • Prvky, které jsou viditelné v rámci hloubky pohledu, se vykreslují stylem čáry <Za>. Další pravidla po zobrazování podle rozsahu:

VYSVĚTLIVKY Pozice oka a směr pohledu. Řezatelné prvky protnuté řeznou rovinou, se zobrazí čárou a tloušťkou, které má prvek/kategorie nastavené ve stylu objektů pro řez.

POZNÁMKA– A

POZNÁMKA – B

POZNÁMKA– C

Nastavení rozsahu pohledu je zrcadlené/převrácené oproti nastavení pohledu pro půdorys.

V půdoryse se horní rovina ořezání užívá pouze jako pomoc pro nastavení prvků, které jsou v rozsahu nad rovinou řezu (tedy pokud se prvek může a umí zobrazit).

Podlaží a odsazení pro všechny 4 roviny musí mít stoupající nebo stejné hodnoty. V opačném případě Revit upozorňuje na chybu a odmítne takový pohled vytvořit.

Prvky v modré zóně, které nejsou protnuty rovinou řezu, se zobrazí podle vlastností, které má prvek/kategorie nastavené ve stylu objektů pro pohled. Prvky ve žluté zóně sezobrazí jako přepsané stylem čáry <Za>.

Strop pod dolní rovinou Strop za horní rovinou

Podlaha pod dolní rovinou

Strop nad horní rovinou

Strop za dolní rovinou Podlaha za dolní rovinou

BIM-Fórum | www.BIM-forum.cz | facebook/bimforumcz

ROVINA ŘEZU

Prvek, který je mimo rozsah pohledu, se v pohledu nezobrazuje. Toto pravidlo neplatí pro prvky, které jsou součástí podloženého podlaží. Zobrazení podložených podlaží se řídí jiným (pevně daným) způsobem a rozsah pohledu na ně nemá vliv.

PŘÍKLADY: ROZSAH POHLEDU PRO STROP

ROZSAH POHLEDU PRO PŮDORYS

• Modelové prvky umístěné vně rozsahu se obecně nezobrazují. Výjimkou jsou podlahy, schody, rampy a komponenty, které jsou umístěné/připojené na podlaze (např. nábytek). Tyto prvky se zobrazí, i když jsou těsně pod rozsahem. Dále římsy, okapy a věnce (okraje podlahy) jsou zobrazené, když jejich základ (dolní hrana) je v toleranci primárního rozsahu, resp. hloubky pohledu. • Prvky umístěné přesně pod čarou řezu (řeznou rovinou), alespoň zčásti ležící v mezích primárního rozsahu, jsou zobrazené jako shora (v pohledu). Uživatelské rodiny se zobrazují podle půdorys/pohled na strop viditelnosti v rodině. • Nahoře nepřipojené stěny nižší než 2 m nejsou v řezu vidět, i když by je proťala řezná rovina. Když vršek zdi je níž než 2 m, pak celá stěna se vykresluje v pohledu, i když ji řezná rovina protíná. Toto chování se objeví vždy, když horní vazba stěny je „nepřipojeno“! • Je pár kategorií, které třebaže umístěné nad řezovou rovinou a částečně přesahují nad vršek rozsahu, se zobrazují jako v půdorysu. Týká se to oken, truhlářských výrobků a obecných modelů. Tyto se zobrazují jako v pohledu shora. • Viditelnost v pohledu na strop je podobná jako v půdorysném pohledu– s tou výjimkou, že objekty jsou prezentovány jako viděné shora, tedy zrcadlené.

CZ - SLOVNÍK

ENG - SLOVNÍK

Rozsah pohledu Hloubka pohledu Pohled na strop (zrcadlený stropní podhled) Podložené podlaží Za Horní vazba Truhlářské výrobky

View Range View Depth RCP view RCP (Reflected Ceiling Plan) Overlay Beyond Top Constraint Caseworks

EN verze: Douglas Campbell | CZ verze: BIM-Fórum | 1.0 CZ