__MAIN_TEXT__

Page 1

INDHOLD KAPITEL 1 Ledelsesberetning Velkommen 05 Billund Kommunes Museers mission og vision 2021

06

Mission 07 Vision 2021

09

Værdigrundlag 09 Nyt Museumscenter Karensminde

10

Den nationale brugerundersøgelse

11

Samlingsgennemgang 11 Frivillige 12 Nye tage

12

Afslutning på kvalitetsvurdering og sammenfatning

14

Samarbejder og udvikling gennem partnerskaber

14

KAPITEL 2 Beretning fra de faglige ansvarsområder Formidling 19 Udstillinger 20 Mindre udstillinger

22

Nye tiltag

26

Særlige aktiviteter

30

Medieomtale

35

Foredrag 35 Forskning 37 Øvrige aktiviteter

38

Aktiv indsamling gennem formidling

40

KAPITEL 3 Beretning fra organisationen Organisations­ændring

42

KAPITEL 4 Økonomi Økonomi og besøgstal

45

Omsætning og fordeling

46

Omsætning og fordeling i procent

47

Årligt besøgstal 2013-2017

49


Kapitel 1

Kapitel 1

Årsberetning

Arbejdsgrundlaget i form af en ny mission, vision og ­vær­­dier­blev godkendt i bestyrelsen i efteråret 2017. Billund ­Kommunes Museer har pr. 1. 7. 2016 fået nye vedtægter, der blandt andet sikrer en bred og ­professionel vifte af ­kompetencer i ­bestyrelsen. B ­ estyrelsen har haft sit første og konstituerende møde i november 2016 og derefter seks møder i 2017. Desuden har vi fortsat haft fokus på at ud­bygge det i forvejen nære og gode s­ amarbejde med venneforeningen Karens­mindes Venner og med Besættelses­samling ­Grindsteds Venner. Forårsdagen på Museumscenter Karensminde

Billund Kommunes Museer 4

Ole Bisbjerg Leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune

Billund Kommunes Museer 5

Årsberetning

VELKOMMEN 2017 var et år med mange udfordringer for Billund ­Kommunes­ Museer. Vi har fortsat prioriteret at rette op på de ­mange kriti­sable forhold, som blev på­peget i Slots- og Kultur­ styrelsens kvalitetsvurdering i 2015. I oktober 2017 fik vi den ende­lige godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen af ­vores indsatser i for­bindelse med kvalitetsvurderingen. Fokus i 2017 har også været på at skabe et nyt arbejdsgrundlag.


LEDELSESBERETNING BILLUND KOMMUNES MUSEERS MISSION OG VISION 2021 Indledning I foråret 2017 samledes bestyrelsen og senere alle med­­­ arbejderne ved Billund Kommunes Museer til et visions­seminar. Her arbejdede vi med vores mission, vision og værdier. Dette vil blive præsenteret i følgende.

Bestyrelsen for Billund Kommunes Museer – set fra venstre mod højre: Næstformand for bestyrelsen Karin Berg, Leder af GrindstedArkivet og Billund Kommunes Arkivudvalg; Formand for bestyrelsen Harry Hansen, Besættelsessamling Grindsteds Venner; Hanne Holm, Skolekonsulent hos Billund Kommune; Morten Karlsbjerg, Direktør for Erhvervsfremme Billund & Visit Billund – er udtrådt af bestyrelsen; Ole Bisbjerg, Leder af biblioteker,

Grundantagelser Billund Kommunes Museers mission, vision og strategier er baseret på en række grundantagelser:

borgerservice og museer i Billund Kommune; Anne-Sofie Lundtofte, Leder af formidlingsenheden ved Sydvestjyske Museer; Hans-Peter Festersen, Forvalter på Karensminde og medarbejderrepræsentant for Billund Kommunes Museer; Elna Sørensen, Formand for Karensmindes Venner.

• V  i tror på, at alle uanset baggrund kan bidrage til historie­ fortællingen. • Vi mener, at genstandene skal i centrum i museums­oplevelsen. • Vi går ud fra, at vores kommunale og statslige tilskud som et minimum bliver på de nuværende forhold. • Vi tror på, at et stærkt samarbejde med museets bestyrelse vil styrke museets arbejdsgrundlag. • Vi tror på, at formidlingen skal stå på skuldrene af forskning. • Vi tror på, at et stærkt samarbejde og samskabelse med frivillig arbejdskraft kan løfte museets formidling. • Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem museet og ­kommunen vil sikre fremdrift. • Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem museet og ­kommunens erhvervsliv vil skabe udvikling.

Billund Kommunes Museer 6

Kapitel 1

MISSION Billund Kommunes Museer vil gennem vores arbejde med nyere tids landbrugs­historie, industrihistorie, erhvervs­ historie og turisme gøre en væsentlig for­skel for ­borgernes identitets­­dannelse og fællesskabs­følelse. Vi vil gøre ­dette ved at ind­­drage lokal­området aktivt og respektfuldt ­gennem invol­verende samarbejder og opfindsomme tiltag, ­der­er b ­ året af kvalitet, kreativitet og vidensdeling. Billund ­Kommunes Museer vil udvikle kultur­historien og udbrede ­viden og bevidsthed om kulturhistorie i Billund Kommune. Billund Kommunes Museer eksisterer primært for brugernes skyld. Missionen defineres som Billund Kommunes Museers kerneopgave. Kerneopgaven er forankret i tre hovedfaktorer, der alle påvirker museets virke og arbejde. Den ene er museumslovens formåls­paragraf, der indeholder forventninger til museernes arbejde inden for museumslovens fem søjler. Museerne skal bl.a. aktualisere viden, gøre kulturarven tilgængelig, udvikle anvendelsen af kultur­arven, skabe betydning for borgere og samfund og sikre kulturarven for fremtidens anvendelse. Billund Kommunes Museer vil varetage denne opgave på det højest mulige kvalitetsniveau.

Den anden er museets egen formålsparagraf, hvor det i Billund ­Kommunes Museers vedtægter er vedtaget under stk. 2.2, at: „Museets tids- og emnemæssige ansvarsområde er den nyere tidskulturhistorie i Billund Kommune fra ca. 1660 og frem.“ „Billund Kommunes Museer vil være den øverste kulturelle og historiske troværdighed i formidlingen af Billund Kommunes nyere tids historie.“ Den tredje er Billund Kommune med satsningen på Børnenes ­Hovedstad. Billund Kommune har i arbejdet hermed, samt i vækstog udviklingsstrategien, fokus på børn, leg, læring og kreativitet, innovation, nye samarbejdsformer m.m. Billund Kommunes Museer vil være en af de vigtigste kulturaktører i Billund Kommune.

Billund Kommunes Museer 7

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 1


Kapitel 1

Kapitel 1

VISION 2021

VÆRDIGRUNDLAG

Billund Kommunes Museers visioner er vores langsigtede planer for museet. De viser vores arbejde henimod et fælles, fremtidigt mål.

Vores værdier gør Billund Kommunes Museer til en attraktiv arbejds­plads, en anerkendt institution og en respekteret medspiller. Vi vil arbejde aktivt med vores værdisæt og gøre dem relevante for både eksisterende opgaver og nye tiltag. Vores værdier er vores fælles identitet.

Billund Kommunes Museer vil i 2021 have realiseret følgende mål: Samling og organisation • Billund Kommunes Museers administration og medarbejdere er samlet på det nye Museumscenter Karensminde. • Vi har bygget nye og moderne magasinfaciliteter, hvori sam­ lingen skal flyttes til. Det placeres ved det nye Museums­center Karensminde. • Der er foretaget en professionel samlingsgennemgang, ­således samlingen tilpasses museets ansvarsområder. • Der er udarbejdet en aktiv indsamlingspolitik vedrørende museets faglige fokusområder, således samlingen kan danne bedre grobund for forskning og formidling heraf.

Årsberetning

Forskning • Vi har kombineret vores forskning og formidling, så for­midlingen i størst mulig udstrækning tager afsæt i museets store viden. • Vi har ansat en medarbejder på ph.d.-niveau til at forske i turisme. • Vi udgiver artikler primært med fokus i vores fagområder.

Internt visionsseminar på Museumscenter Karensminde d. 8. maj 2017

Vi udviser åbenhed i allerede eksisterende samarbejder med ­museets venneforeninger og samarbejdspartnere, hvor vi inddrager så meget viden og så mange kompetencer som muligt. Beslutninger og andre informationer skal være synlige for alle medarbejdere på Billund Kommunes Museer. Forskellige arbejds­ processer skal være gennemsigtige for medarbejderne. Vi er åbne over for spørgsmål, forespørgsler og andet af lignende karakter fra borgere, lokalområdet og andre aktører. Respekt På Billund Kommunes Museer har vi respekt for hinandens fagligheder og for hinandens forskellige baggrunde inden for ­uddannelse og erhvervserfaring. Vi har respekt for vores samarbejdspartnere og vores venne­ foreningers store viden, erfaring og know-how. Vi udviser respekt over for borgere og andre aktører ved at være servicemindede, venlige og forstående. Vi udviser respekt over for hinanden ved at være ærlige, ved at hjælpe hinanden, og samtidig have modet til at sige fra. Vi er loyale over for trufne beslutninger og afgørelser. Troværdighed Billund Kommunes Museer er en troværdig institution, hvor alle medarbejdere er ansvarsbevidste. Vi udfører vores arbejdsopgaver med ildhu, kvalitet og profes­ sionalisme. Det betyder også, at vi har stor tillid til hinanden som kollegaer. Samme præmis ligger til grund for vores samarbejde med eksterne aktører og vores venneforeninger og samarbejdspartnere, samt i vores interaktion med borgere og samfund.

Billund Kommunes Museer 8

Billund Kommunes Museer 9

Årsberetning

Formidling • Der er bygget et nyt museum ved Museumscenter Karensminde. • De nye faste udstillinger tager alle udgangspunkt i museets ansvarsområder. • Vi kombinerer genstandene med oplevelsen, og skaber en stærk sammenhæng mellem samlingen og formidlingen. • Vi skaber formidling sammen med andre ved at indgå i ­samarbejder med eksterne aktører. • Vi har udbygget vores skoletjenestetilbud til også at rumme ungdomsuddannelserne. • Vi har forøget vores besøgstal med 100 %.

Åbenhed Vi vil være åbne over for nye samarbejder og partnerskaber, da vi tror på, at vi sammen med andre, hvad enten det er erhvervs­ virksomheder, borgere, grupper, skoler, andre kulturinstitutioner eller nogle helt andre, kan skabe merværdi for alle.


Kapitel 1

Kapitel 1

NYT MUSEUMSCENTER KARENSMINDE Billund Byråd har tidligere, og senest på byrådsmødet d. 25. april 2017, vedtaget at samle alle museumsaktiviteter i Billund Kom­ mune i et museumscenter ved Museumsgården Karensminde.

Ved at samle museumsaktiviteterne kan mængden af aktiviteter forøges væsentligt. Ved at have flere ressourcer samlet et sted, har vi mulighed for at tilbyde museets brugere forskelligartede museumsoplevelser og tilpassede forløb. De nye rammer vil også give bedre og nye faciliteter, herunder blandt andet et moderne magasin, som lever op til Slots- og Kulturstyrelsens krav i forhold til opbevaring af genstande. En samling af museumsaktiviteterne giver Billund Kommunes Museer mulighed for at opfylde museets mission og vision og derved indfri museets potentialer, der vil sikre en stærk profil med langt større brandingværdi, der kan nå ud over Billund Kommune og indgå i en samlet regional markedsføring. Projektorganisering Ultimo oktober blev projektets organisering sammensat og be­står af medlemmer med relevante faglige kompetencer for projektet. Der vil i næste fase af projektet blive sammensat et advisory ­board bestående af eksperter inden for hvert deres branche­ område. I j­anuar vedtog styregruppen, at der nedsættes en børne­ følgegruppe. I løbet af fase 2 vil der formentlig blive nedsat flere brugergrupper og/eller referencegrupper. Inddragelse Sidst i november blev der afholdt en inddragelsesproces for alle medarbejdere på museet. Udbyttet heraf var en række nøgleord, som er blevet brugt videre i processen. Udvalgte medarbejdere fra museet indgår i en projektgruppe og er blevet inddraget i processen på baggrund af deres individuelle faglige kompetencer. I december tog museet sammen med 15 børn og 10 voksne til Moesgaard Museum. Gruppen bestod af udvalgte elever fra 0.–6. klassetrin fra henholdsvis Vorbasse Skole og Lynghedeskolen.

Eleverne kunne invitere både bedsteforældre og forældre med på turen. Formålet var at observere, hvordan en familie går på ­museum, og hvad de drages mest af. Efter besøget blev børnene spurgt ind til deres oplevelse og spurgt om, hvad de ville finde interessant på et nyt museumscenter i forhold til de ting, som de netop havde oplevet på Moesgaard Museum. Turen har givet inspiration til hvilke formidlingsgreb, der appellerer mest til børn. Inspirationsturen blev dækket af to aviser. Før jul afholdt museet en workshop for repræsentanter fra de to venneforeninger, Karensmindes Venner og Besættelsessamling Grindsteds Venner, samt medarbejdere fra museet. Udbyttet fra workshoppen blev mange tanker omkring det indholdsmæssige koncept i forhold til det nye museumscenter. I alt var der 13 del­ tagere til workshoppen.

Årsberetning

Årsberetning

En samling af museumsaktiviteterne omfatter udstillings­ faciliteter til basis- og særudstillinger, administration, skoletjeneste, møde­faciliteter, faciliteter til frivilligsamarbejdet og værksted. Desuden vil projektet omfatte forslag til etablering af nye magasin­faciliteter. I øjeblikket er der ca. 20.000 besøgende om året, men for­ventningen er, at besøgstallet vil blive mere end fordoblet, når det nye museumscenter står færdigt.

Nyt tag på Museumscenter Karensminde

Eksterne rådgivere Midt i november startede processen med at udvælge arkitekter til konceptbeskrivelser. Valget af arkitektfirma skete ud fra inter­ views med tre firmaer udvalgt på baggrund af faglige sonde­ringer i Danmark. Norrøn blev vurderet bedst egnet til at løse opgaven, men det blev vurderet, at Torden & Lynilds kompe­tencer vedrørende indretningsdelen også vil skabe stor værdi for koncept­ beskrivelserne, og de er derfor blevet Norrøns underleverandør. I starten af januar 2018 blev der skrevet kontrakt med Norrøn. Arkitekterne har i januar afholdt to workshops. Den første work­­ shop blev afholdt med den gruppe af børn, som var med på inspirationstur til Moesgaard Museum. Dernæst blev børnenes input yderligere bearbejdet via en workshop med projektgruppen. Inspiration og input Projektgruppen har været på inspirationstur til Myrthuegård for at få et indblik i deres kommunale aktivitetstilbud til kommunens skoler og deres organisatoriske opbygning. Besøget har givet inspiration til det nye museumsbyggeri i forhold til strategiske partnerskaber. Projektets fase 2 Når der er taget politisk stilling til, hvilket koncept man ønsker at arbejde videre med, påbegyndes projektets fase 2. Fase 2 kommer til at bestå af flere inddragelsesprocesser, samt inspirationsture til internationale og nationale oplevelsesinstitutioner.

Billund Kommunes Museer 10

Stuehuset med nyt tag

DEN NATIONALE BRUGERUNDER­SØGELSE I løbet af 2017 blev der hen over 10 uger foretaget en bruger­ undersøgelse. Undersøgelsen opnåede 754 respondenter. Under­­ søgelsen viste, at der generelt er stor tilfredshed med museet; sær­ligt fremhæves personalets imødekommenhed og områdets børne- og familievenlighed. Der er stort potentiale i at videreudvikle både arrangementer og hands-on oplevelser. Over en tredje­ del besøger museet sjældnere end én gang om året og desuden vis­te­undersøgelsen, at et stort antal respondenter ikke kender Museumscenter Karensminde. Kommunikation og synliggørelse af a ­ rrangementer vil derfor fremadrettet være et indsatsområde, vi vil fokusere på. Resultaterne af brugerundersøgelsen skaber et godt fundament for det fremtidige arbejde med udviklingen af det nye museumscenter.

SAMLINGSGENNEMGANG Pr. 5. februar 2018 og et halvt år frem, tilknyttes en projektleder for en større samlingsgennemgang. Gennemgangen har til formål at adressere nogle af kritikpunkterne, som Slots- og Kulturstyrelsen kom med i deres kvalitetsvurdering fra 2015. Projekt­lederen får som umiddelbar opgave at strømline samlingen, så den fremstår både tidssvarende og fagligt relevant, samt etablere en bevarings- og indsamlingsstrategi, der kan styrke museets indsats på disse om­råder fremadrettet.

Billund Kommunes Museer 11


Kapitel 1

Frivillige i arbejde på Museumscenter Karensminde

FRIVILLIGE

NYE TAGE

Foreningen Karensmindes Venner

Museumsgården Karensminde

Karensmindes Venner er uundværlige partnere for museet – det gælder både omkring udviklingen af museumsgården og i afholdelsen af større og mindre begivenheder på Museumscenter Karensminde. Der er et tæt og godt samarbejde mellem Billund Kommunes Museer og Karensmindes Venner på alle planer. Lederen af Billund Kommunes Museer deltager i bestyrelsesmøder i Karensmindes Venner og her afklares de overordnede linjer i alle aspekter af gårdens drift. Karensmindes Venner indgår aktivt i den daglige drift – pasning af dyrene på gården, driver køkkenet og værkstederne på aktivitetsdage samt udfører reparationer og mindre bygningsmæssige vedligehold – alt dette sker i tæt samarbejde med museets forvalter, som har bopæl ved museumsgården.

Foreningen Besættelsessamling Grindsteds Venner Foreningen Besættelsessamling Grindsteds Venner er i samarbejde med Billund Kommunes Museer med til at formidle his­torien om besættelsestiden i og omkring Grindsted. ­Foreningen og mu­­­seet udvikler og afholder løbende arrangementer sammen i tilknytning til Besættelsesudstillingen på CF-gården. Foreningen arbejder primært på at få besættelsessamlingen frem i lyset og bevare mindet om besættelsen for eftertiden. Billund Kommunes Museer har i lig­­hed med Karensmindes Venner et tæt og godt samarbejde med Foreningen Besættelses­samling Grindsteds Venner.

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 1

Billund Kommune bevilgede på anlægsbudget 2016/2017 ca. 3,3 mio. kr. til istandsættelse og renovering af tagene på Museums­ gården Karensmindes stuehus, østlænge og nord­­længe. Projektet blev gennemført i 2017/18 med arkitekt Steffen M. Søndergaard som ekstern projektleder i tæt sam­arbejde med Karensmindes Venner, museet og bygningskonstruktør Jesper Bondesen fra Kommunale Ejendomme, Billund Kommune. Arbejdet blev udført af eksterne håndværkere. Projektets intention er at gengive Museumsgården Karensmindes oprindelige bygningsanlæg og dermed det udseende, som gården havde i begyndelsen af 1900-tallet. På denne måde belyses et kulturhistorisk udviklingsforløb fra gårdens opførelse og frem til tidspunktet, hvor laden fremstår som forhøjet og med tagpaptag. Netop laden fremstår efter renoveringen som et meget mere attrak­­tivt rum, der på bedste vis kan understøtte formidling og aktiviteter på museumsgården.

Billund Kommunes Museer 12

Høstdag på Museumscenter Karensminde

Billund Kommunes Museer 13


Kapitel 1

AFSLUTNING PÅ KVALITETS­VURDERING OG SAMMENFATNING

SAMARBEJDER OG UDVIKLING GENNEM PARTNER­SKABER

I 2015 foretog Slots- og Kulturstyrelsen en kvalitetsvurdering af Billund Kommunes Museer, hvor man gav museet en karakter på „ikke tilfredsstillende“. Siden da har museet arbejdet målrettet på at højne det faglige niveau og skabe et mere professionelt grundlag for museet og dets fremtid. Og fremtiden tegner nu lys for Billund Kommunes Museer, der i begyndelsen af oktober høstede stor ros fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Billund Kommunes Museer indgår i en lang række offentlige og private partnerskaber – både i traditionel og mere utraditionel forstand. Partnerskaber er et middel til at skabe et spændende, nuanceret og alsidigt tilbud til borgerne, og partnerskaber styrker vores forhold til og kontakt med det øvrige samfund.

Siden 2015 har Billund Kommunes Museer været igennem en omfattende forandringsproces. Den 1. april 2015 blev lederen af Billund Bibliotekerne & Borgerservice Ole Bisbjerg konstitueret som leder af Billund Kommunes Museer. Den 1. juni 2016 blev han ansat som leder, og siden da har museet ansat yderligere ­fag­personale med museumsinspektør Anna Louise Siggaard. Museet har arbejdet intensivt med at følge en række anbe­fa­linger, foreslået af Slots- og Kulturstyrelsen, for at skabe stør­re faglighed, kvalitet og professionalisme i vores arbejde. Processen startede med, at Billund Kommunes Museer fik nye vedtægter i juli 2016, der bl.a. sikrede en bred og professionel vifte af kompetencer i den nye museums­bestyr­else. Vedtægterne sikrede også, at Billund Kommunes Museer fremover kan arbejde effektivt inden for rammerne for et stats­anerkendt museum, der skal varetage mange forskellige opgaver ift. museumsloven.

Blåstempling og stor ros Efter et opfølgningsmøde på kvalitetsvurderingen med Slots- og Kulturstyrelsen i oktober 2017 tegner der sig nu en lys og spændende fremtid for Billund Kommunes Museer. Museet høstede stor ros for arbejdet med vores aktiviteter inden for forskning, formidling, bevaring, indsamling og registrering. Slots- og Kulturstyrelsen pointerede bl.a., at det faglige niveau er blevet markant højnet, og at vores arbejdsindsats har været meget imponerende. De var specielt begejstrede for museets nye arbejdsgrundlag, der visionært sætter rammerne for det fremtidige arbejde med udviklingen af Museumscenter Karensminde. Det blev derfor besluttet, at processen omkring kvalitetsvurderingen afsluttes, således at museet nu kan koncentrere sig om de mange spændende planer for fremtiden.

Billund Bibliotekerne & Borgerservice Med de nye vedtægter og fælles ledelse for biblioteker, borger­ service og museer i Billund Kommune er der åbnet op for et meget tættere samarbejde med Billund Bibliotekerne. Der er allerede indgået et tæt organisatorisk samarbejde, hvilket bl.a. betyder, at Billund Kommunes Museer og Billund Bibliotekerne arbejder sammen om arrange­menter og aktiviteter, administration, udstillinger og anden formidling. Endvidere udvides museets ressourcegrundlag med samarbejdsaftalen. Museets nye hjemmeside er blevet til i et tæt samarbejde mellem museets medarbejdere og de ­hjemmesideansvarlige på biblioteket, der har fået tildelt ­ressourcer til ugentligt at opdatere og vedligeholde ­hjemmesiden. Også i forbindelse med ­formidling, aktiviteter, ­arrangementer, udstillinger, pressehånd­tering, grafisk layout og øvrige kommunikations­­­opgaver er der skabt et tæt samarbejde mellem museets med­arbejdere og bibliotekets kommunikationskonsulent, der har fået tildelt to dage om ugen til dette samarbejde. Herudover er det endvidere muligt at trække på håndværks­mæssige ressourcer fra biblioteket til større udstillingsopgaver og vice versa. Billund Bibliotekerne stiller desuden faciliteter til rådighed i ­forbindelse med arrangementer, tiltag og udstillinger. På denne måde har museet kunnet skabe større synlighed over for borgerne og udbrede sin formidling ved bl.a. at afprøve nye formidlings­ koncepter på biblioteket og sammen med biblioteket.

Billund Kommunes Museer 14

Sydvestjyske Museer Der er indgået et uformelt samarbejde med Sydvestjyske ­Museer. Det kan bl.a. nævnes, at museets inspektør er inviteret med i Sydvestjyske Museers gruppe for nyere tid, hvor historikere og ledere af afdelinger jævnligt mødes og diskuterer projekter, forskning, formidling og andet – både med henblik på udvikling og samarbejde, men også med henblik på netværksdannelse. Endvidere er der indgået en aftale om vidensdeling omkring arkæologi i Billund Kommune og nyere tids kapitel 8 arbejde. ­Arkæologien varetages af Sydvestjyske Museer, og den ansvarlige herfor og Billund Kommunes Museers inspektør mødes jævnligt for at dele viden omkring fund, besigtigelser m.m. Der er også lavet aftale om forskningsmæssig sparring med ­Bramming Egnsmuseum, der som stationsby på mange områder kan sammenlignes med Grindsted. Hedeselskabet Museets inspektør er trådt ind i det uformelle sparringsmiljø kaldet Hedeselskabet. Her mødes tidligere og nuværende inspektører fra blandt andre Give-egnens Museum og Varde Museerne samt diverse naturvejledere og diskuterer deres fælles faglige område omkring forskning og formidling i hedens historie.

Venskabsmuseum i Polen Muzeum Wsi Kieleckiej i byen Kielce i Polen og deres anden afdeling Park Etnograficzny i byen Tokarni er et museum på samme størrelse som Billund Kommunes Museer. Den ene afdeling ligger inde i byen, hvor museet ejer en polsk administrationsgård, der svarer lidt til en dansk sognefogedgård. Ca. 16 km uden for byen ligger den anden afdeling, hvor de har et frilandsmuseum med bl.a. smedje. Begge museumsafdelinger minder meget om ­Museumsgården Karensminde. Kielce har nogenlunde samme størrelse som Aarhus, og regionen, hvori den ligger i Polen, svarer til Region Syddanmark herhjemme. Begge museer deler også fagområdet nyere tids landbrugs­historie. Samtidig ligner det polske museum også Billund ­Kommunes Museer formidlingsmæssigt med aktiviteter og lignende på deres frilandsmuseum. I maj var en af museets samlings­ansvarlige på besøg og her startede ideen om et sam­arbejde. Billund K ­ ommunes Museers engagement i den kommunale satsning Børnenes Hoved­ stad og vores store erfaring med at formidle til og sammen med børn, er også et satsningsområde for det polske museum. Der er derfor indledt et samarbejde, hvor de to museer kan udveksle international erfaring, viden og nye ideer og løsninger. Andre produkter, på baggrund af samarbejdet, kunne også være artikler, gensidige konferencer, vandre­udstillinger, studieture m.m. I 2018 vil vi arbejde på at indgå en nærmere samarbejdsaftale med det polske museum.

Billund Kommunes Museer 15

Årsberetning

Årsberetning

Forandringsproces med ny ledelse, fagpersonale og bestyrelse

Det er strategisk vigtigt for udviklingen af vores virksomhed at etablere netværk og dialog på tværs af kommunen. Samarbejde og partnerskaber er et centralt redskab til at opfylde museets overordnede mål og til at udvikle vores kerneopgave. I de kommende år vil vi derfor have fokus på at udbygge vores netværk og finde nye partnere lokalt og på nationalt plan.

Kapitel 1


Årsberetning

Kapitel 1

Ole Bisbjerg, leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune, Anna Louise Siggaard, museumsinspektør ved Billund Kommunes Museer, Harry Hansen, formand for b ­ estyrelsen for Billund Kommunes Museer, Mai Kofoed Lauritsen, projektleder ved Billund Kommunes Museer, Kurt Nørgaard, formand for Besættelsesamling Grindsteds Venner, Elna Sørensen, formand for Karensmindes Venner.

ABM-projekt* Billund Kommunes Museer arbejder med planlægningen af et kommende ABM-projekt sammen med partnerne GrindstedArkivet og Billund Bibliotekerne, samt de eksterne partnere Lange­lands Museum og Langeland Bibliotek. Projektet har den foreløbige arbejdstitel Børn fortæller historien på tværs, og projek­t­ideen er, at lade børn i de to kommuner mødes og agere eksperter i deres egen lokalhistorie. ABM-institutionerne vil ud­arbejde nye læringstilbud som passer til projektet, der tager udgangspunkt i områdernes rige kildemateriale til lokalhistorien og vores respek­ tive fagområder. Formidlingen af lokalhistorie til børn i en helt anden del af landet kan give ny viden om de mulig­heder, som et ABM-samarbejde rummer. Projektet er under udvikling, men vi forventer at ansøge udviklingspuljen for folkebiblioteker under Slots- og Kulturstyrelsen om midler til et pilotprojekt i 2018.

faglige ansvarsområder samt tanker og ideer omkring det Nye ­Museumscenter Karensminde. Vi viste de mange muligheder for brug og oplevelser, som et moderne museum rummer. Og vi drøftede endvidere muligheden for på sigt at danne en erhvervsklub, så vi kan formalisere et tæt og stærkt samarbejde. Deltagerne var positivt stemt over for ideen og kunne se mange fordele heri. Dialogen med erhvervslivet i kommunen er blevet væsentligt forbedret efter konstitueringen af den nye bestyrelse, hvor Billund Erhvervsfremme har en repræsentant i bestyrelsen. Folkeuniversitetet i Billund BKM er repræsenteret i FU-komiteen i Billund og deltager i udarbejd­elsen af foreningens aktiviteter og årsprogram.

*et samarbejde på tværs af arkiver, biblioteker og museer. Samarbejde med erhvervslivet I maj 2017 afholdt Billund Kommunes Museer og Billund Erhvervs­ fremme en netværkscafe for kommunens erhvervsliv. Her fik de mange deltagende erhvervsfolk indblik i museets virke,

Billund Kommunes Museer 16


Kapitel 2

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 2

BERETNING FRA DE FAGLIGE ANSVARSOMRÅDER FORMIDLING Billund Kommunes Museer har mange forskellige former for formidling i sit repertoire. I år har vi igangsat et stærkere sam­arbejde omkring digital formidling via hjemmesiden og lavet en facebookpolitik, så vi langt mere effektivt kan kommunikere gennem disse to kanaler. Vi har også dannet et tættere samarbejde med lokalpressen og flere af Billund Kommunes turistaktører. Det har betydet et større markedsføringsnetværk, som ­vi fremover vil arbejde yderligere på at udbygge.

Eftermiddagskaffe i haven, ca. 1925. Fotograf: Hans Lund

Billund Kommunes Museer 18

Museets stærkeste formidlingspartner er venneforeningen Karensmindes Venner. Sammen med vennerne både udvikler og driver vi i forvejen kendte tiltag på Museumscenter Karensminde. Uden deres hjælp, ville vores meget omfangsrige årsprogram slet ikke kunne lade sig gøre. Vennerne bringer gården til live både på og uden for aktivitetsdage, og det er helt specielt at kunne tilbyde vores gæster personlige oplevelser i et fællesskab via levende formidling og viden.

En stor del af 2017 er også blevet brugt på at promovere vores store digitaliseringsprojekt om fotografen Hans Lund med titlen Dit liv i perspektiv. Det har vi gjort gennem en række mindre udstillinger, nye samarbejder og gennem formidling via aktiv indsamlingspolitik.

Billund Kommunes Museer 19


Kapitel 2

Genstande fra besættelsessamlingen

Ambulance fra ca. 1910

Særudstillingen Spor af besættelsen I 2017 har vi endvidere påbegyndt arbejdet med en ny, større særudstilling med titlen Spor af besættelsen, som indholdsmæssigt handler om jernbanen og stationsbyen Grindsted under besættelsen. Særudstillingen bliver skabt i tæt samarbejde med venneforeningen Besættelsessamling Grindsteds Venner og tjener flere formål:

UDSTILLINGER Særudstillingen Fra jord til bord Fra maj 2016 til december 2017 har vi vist en større s­ ærud­stilling, Fra jord til bord, i udstillingsbygningen på Museums­center ­Karensminde. Udstillingen indeholder bl.a. et stort udvalg af genstande, digital formidling og mulighed for interaktion og ­aktiviteter for børn. Udstillingen omhandler mennesker og daglig­ livet på Karensminde gennem tiden og skaber således en naturlig sammenhæng mellem gården og udstillingsbygningen. ­Udstillingen blev til i et tæt samarbejde med udstillingsfirmaet CAT fra Aarhus, der arbejder med idé- og konceptudvikling, interaktivitet, touchskærme m.m.

Billund Kommunes Museer 20

• D  en tager udgangspunkt i museets fagområde om industri og stationsby. • Den kickstarter et tæt samarbejde med venneforeningen. • Den skaber nyheder på Museumscenter Karensminde, og vil tiltrække flere gæster. • Tidsmæssigt handler den om besættelsestiden, og vil inde­holde mange genstande fra besættelsessamlingen. På den måde kan vi vise borgere og andre aktører, hvorledes den store samling kan bruges i relation til Billund Kommunes Museers ansvarsområder. • Den starter processen med at vænne folk til, at ­udstillinger fremover vil blive vist på Museumscenter Karensminde. Fra udstillingen Fra Jord til Bord

­Sær­udstillingen skal efter planen åbne i 2018/2019.

Billund Kommunes Museer 21

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 2


Kapitel 2

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 2

Magion Biblioteket

MINDRE UDSTILLINGER Fotoudstilling på Magion Biblioteket 12. januar – 12. februar 2017 Udstillingen på biblioteket blev lavet i tilknytning til informations­ mødet om projektet Dit liv i perspektiv. Der indgik en digi­tal ­udstilling af portrætter med mulighed for, at borgerne kunne bi­drage med viden om kulturhistorien i Billund Kommune. Den ­digitale del havde til hensigt at teste borgernes interesse for at bruge en nyudviklet prototype med portrætter fra Lunds foto­­­­samling. Et feltstudie tilknyttet udstillingen har end­videre dokumenteret, at der er grundlag for at videreudvikle den digi­tale formidling af fotosamlingen.

Fotoudstilling ved Museumscenter Karensminde 6. februar 2017 – 1. oktober 2017 Vi udstillede udvalgte fotos fra Lunds fotosamling i udstillingsbygningen for at vise Lunds store diversitet som fotograf. Derfor indeholdt udstillingen både portrætfotos, fotos af bygninger fra Grindsted og fotos af mere specielle begivenheder.

Billund Kommunes Museer 22

Fra udstillingen En skæg udstilling om skæg

Fotoudstillingen En skæg udstilling om skæg 31. marts – 24. august 2017 Udstillingen, der var opstillet i museumshaven som en udendørs udstilling tilgængelig døgnet rundt, omfattede fotografier af mænd med forskellige typer af skæg for at illustrere skægmodens ud­ vikling gennem tiden. Derudover var der til kulturnatten mulighed for, inde i museet, at opleve andre udvalgte billeder og afprøve proto­typen af den digitale portrætsamling med Lunds billeder.

Billund Kommunes Museer 23


2 Kapitel 1

Sparekasseformand Knud Lykkegaard med broder, 1928. Fotograf: Hans Lund. Fra udstillingen En skæg udstilling om skæg

Fotoudstilling på Grindsted Sygehus 18. april – 10. maj 2017 I samarbejde med GrindstedArkivets udstilling om sygehusets ­historie udvalgte museet en række fotografier fra Lunds foto­ samling med motiver fra sygehuset og dets personale. Udstillingen blev meget vel modtaget af både personale, patienter og gæster. Udstilling i anledning af Grindsted Apoteks 175 års jubilæum 25. august – 2. september 2017 (indendørs) 25. august – 8. september 2017 (udendørs) Udstillingen blev lavet for og i samarbejde med apoteker Lene Brandstrup fra Grindsted. Den omfattede dels en fotoudstilling i museums­haven, dels en udstilling af fotos og genstande inde i museet. Der blev vist billeder fra fotograf Lunds og apoteker Levin Hansens fotosamlinger, samt genstande, der illustrerede apotekets historie og udvikling og kulturhistorie, som knytter sig til egnen. Udover selve udstillingen var der på hovedfestdagen aktivt apotekerværksted med fremstilling af stikpiller og påfyldning af cremer med gamle redskaber, samt hestevognskørsel i byen for børn og voksne.

Udstilling om Besættelsen på Magion Biblioteket 2. oktober – 5. november 2017 I samarbejde med Billund Bibliotekerne lavede museet en mindre udstilling om besættelsestiden. Biblioteket bidrog med litteratur om tidsperioden og fra tidsperioden, og museet bidrog med en række forskellige genstande og kilder, der bredt illustrerede ­be­sættelses­tiden både nationalt og lokalt i Grindsted. Udstilling om gamle juletraditioner på Magion Biblioteket 27. november – 22. december 2017 I samarbejde med Billund Bibliotekerne lavede museet en mindre udstilling om gamle juletraditioner i Danmark. Biblioteket bidrog med litteratur og opstillede bøger om julen i gamle dage, forskellige håndværk m.m., og museet bidrog med en række forskellige genstande til udstillingen.

Fotoudstilling på Magion Bibliotek og Billund Bibliotek 29. august – 30. september 2017 Et formidlingsarrangement ved De Internationale Børnekultur­ dage med Lund fotografierne som fokus blev bagefter omdannet til en mindre udstilling fremvist på ­biblio­tekerne til glæde for alle brugere og specielt børnefamilier.

Billund Kommunes Museer 24

Børn fotograferet i Hans Lunds atelier. Fra udstillingen Fotomagi//Photomagic. De Internationale Børnekulturdage i Billund

Billund Kommunes Museer 25

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 2


Kapitel 2

Kapitel 2

Nyt logo Museets nye start med en ny mission og vision krævede også et nyt logo, der kunne illustrere Billund Kommunes Museers tre fag­lige områder, vores virke som professionel kultur­historisk institution i Billund Kommune og vores formidling til vores mange målgrupper. Det gamle logo var endvidere forældet, da det indeholdt museets­gamle navn. Derfor har vi, i samarbejde med en professionel gra­fiker, dannet et nyt logo, der blev godkendt af bestyrelsen i september 2017. Museets faglige profil placerer museet, som en vigtig aktør i det samlede danske museumslandskab. Den faglige profil viser Billund Kommunes Museers geografiske ansvarsområde som særegen, og hvert fagområde rummer vigtige fortællinger, gen­stande og perspektiver. Derfor var et vigtigt element i den kreative pro­ces omkring at få udviklet et nyt logo, at få ind­­draget alle tre fagområder. Logoet har dermed fået en organisk form, der repræsenterer land­bruget, et jernbanenetværk, der repræsenterer industrien og en LEGO-­klods, der repræsenterer turismen. Logoet har endvidere stærke træk til det nationale seværdighedssymbol. Herudover var endnu et vigtigt element, at både børn og voksne kan afkode logoet. Derfor har det fået et legende, men også professionelt udtryk. Ny skiltning På Museumscenter Karensminde har vi i 2017 udarbejdet planer for ny skiltning, hvor hver tekst får et historisk indhold i relation til museumsgården. Alle tekster er blevet oversat til engelsk, så vores mange udenlandske gæster også kan få indblik i vores rige historie. De udendørs skilte laves i samarbejde med Karensmindes Venners smed. Samtidig indkøbes og opsættes to pyloner, der

byder gæster velkommen og giver praktiske informationer om stedet. Alle skilte opsættes i starten af 2018.

Ny skiltning på Museumscenter Karensminde

Undervisning Museets tilbud bliver i høj grad benyttet af børnehaver og dag­ institutioner, der har stor glæde af et besøg på Museumscenter Karensminde. Grundskolerne udviser generelt stor interesse for at benytte museets tilbud. Museets skoletjeneste er i 2017 blevet underlagt en proces, hvor den er blevet revurderet i for­hold til museets nye faglige profil. Skoletjenestenetværket er blevet ­in­­vol­veret i processen som faglig sparringspartner og til at hjælpe med eventuelle udfordringer omkring undervisning for folke­skolen. I 2018 nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af skole- og kultur­ forvaltningen, der skal udarbejde forslag til design af den frem­ tidige skolet­jeneste ved Billund ­Kommunes M ­ useer. Mu­seet vil i denne forbindelse også fokusere på ungdoms­uddannelserne, hvor vi kan trække på erfaringer og netværk fra foreningen IntrFace. SoMe-strategi I foråret 2017 udarbejdede Billund Kommunes Museer en face­ bookpolitik, som en del af den kommende formidlingsstrategi. På digitale platforme som facebook gælder andre regler og knowhow i forhold til kommunikation, formidling og brugerrelationer. Face­bookpolitikken beskriver blandt andet, hvordan man bedst muligt laver opslag, så det skaber synergieffekt til museets hjemmeside. Den præciserer svartiden til brugerne og fokuserer på brugen af visuelle effekter. Billund Kommunes Museer får således en mere samlet og ensartet tone som afsender af information og dialogen med de digitale brugere styrkes.

Billund Kommunes Museer 26

De Internationale Børnekulturdage

Billund Kommunes Museer 27

Årsberetning

Årsberetning

NYE TILTAG


Lunds Fotosamling Billund Kommunes Museer, GrindstedArkivet og Billund Biblio­ tekerne har i 2017 arbejdet intenst med projektet Dit liv i per­s­pektiv – Fotofortællinger fra Grindsted og omegn, hvor vi samarbejder om digitalisering og formidling af en værdifuld kulturarv. Lunds fotosamling, der skønsmæssigt omfatter 170.000 billeder er fra perioden 1907 – 1983. Samlingen rummer motiver af landskaber, byer, begivenheder og por­trætter af mennesker fra en del af landet, som i dag betegnes Udkantsdanmark. Samlingen er unik, fordi den kaster helt nyt lys på Danmarks historie og er af meget høj – ofte kunstnerisk – kvalitet. Samlingen giver, i kraft af sin betydelige størrelse og geografiske dækning, et enestående visuelt indblik i sam­fundsudviklingen fra hedelandsby til stationsby og videre til industriby. I samskabelse med borgere og gennem udvikling af ny teknologi ønsker vi at styrke befolkningens dybere forståelse af Danmarks fortid og nutid og dermed også oplevelsen af en fælles identitet i en i øvrigt globaliseret og kompleks verden. Den enkelte borger vil som aktiv medskaber af historien få mulighed for at sætte eget og andres liv i perspektiv. Samlingen består skønsmæssigt af: • 70.000 negativer på glasplader • Mindst 70.000 plastnegativer • 300 dias • 500 filmruller (hver med mange enkeltoptagelser) • Mindst 2.000 papirbilleder Med negativerne følger fotografens protokol. Heri er angivet navne på bestiller og evt. de afbillede personer, steder, årstal mv. I samlingen findes også fotos uden tilknyttede oplysninger, hvorfor borgernes vidensbidrag er af stor betydning.

Kapitel 2

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 2

Projektet har til formål at: • Gøre kulturarven vedkommende og nærværende for befolkningen. • Inddrage lokalbefolkningen i samskabelse af ny viden. • Styrke og effektivisere indsamling, registrering, forskning og formidling af fotosamlingen. • Udvikle nye samarbejds- og formidlingsformer inden for det kulturhistoriske felt. Dette vil vi gøre gennem digitalisering og derved tilgængeliggørelse og bevaring af fotosamlingen, udvikling af en intelligent database med avancerede computeralgoritmer og machine learning-teknologi, og ved at kombinere de nyudviklede teknologier med lokalbefolkningens viden med henblik på at skabe nye sammenhænge på tværs af samlingen. Udviklingen af ovennævnte teknologier og metodiske tilgange vil have stor almen interesse inden for såvel museumsforskning og formidling, som for arbejdet med registrering og systematisering af store datamængder på museer og historiske arkiver. Projektets hjemmeside og den tilknyttede prototype (digital portrætsamling) er udviklet i samarbejde med Redia A/S. Se mere på: lundsfotosamling.dk. Samtidig har vi udviklet en MySQL database med digitaliserede fotos med tilhørende oplysninger fra fotografens protokoller og andre kilder. Data overføres hertil fra den oprindelige database på arkivet og kvalitetssikres af kompetent, fagligt personale. Databasen er blevet til med konsulentbistand fra Brinch IT.

Billund Kommunes Museer 28

Fejring af Jørgen Jørgensens 80 års fødselsdag, Horsbøl, 1938. Udstilling af fotografier fra Lunds fotosamling på Magion Biblioteket

Billund Kommunes Museer 29


Kapitel 2

Kapitel 2

Billund Builds 30. januar – 1. februar 2017 Billund Builds er et fælles læringsprojekt for 3.000 børn og 300 voksne i Børnenes Hovedstad. Fokus er på læring gennem leg, kreativitet, samarbejde og idérigdom, samt på børneinddragelse. I 2017 var temaet Energy, hvor museet besøgte skolerne og inviterede børnene til at lege som i gamle dage. Herefter gennemførte vi et tre-dages arrangement på Museumscenter Karensminde, hvor vi, sammen med de frivillige, legede og satte fokus på bevægelse sammen med kommunens børn.

Forårsdag på Karensminde 30. april 2017 På Museumscenter Karensminde får gæsterne indblik i de mange arbejds­opgaver, der følger årstiderne på en gård, som drives på gammeldags manér. På forårsdagen kunne gæsterne opleve klipning af får­ene, og hvordan man kunne bearbejde ulden og bruge den til mange forskellige formål. Gæsterne fik også indblik i, hvordan en storvask foregik i gamle dage, podning af æbletræer og såning i forevisningsmarken, der bl.a. indeholder 43 forskellige sorter kartofler.

Vinterferie 11. februar – 19. februar 2017 I vinterferien satte Billund Kommunes Museer og Karensmindes Venner fokus på kommunikation i gamle dage, en tid uden internet, mails, facebook og smartphones. Vi udstillede telefoner fra forskellige tidsaldre, og lavede aktiviteter med børn, hvor de bl.a. kunne lave deres helt egne gammeldags dåsetelefoner. Herudover havde vi i samarbejde med Billund Bibliotekerne lavet en telefonskattejagt. Vi havde også temadag om ølbrygning på ­Museumscenter Karensminde, samt pandekagedag, hvor man kunne lave pandekager i det gamle stuehus og afprøve mange forskellige gøremål ligesom i gamle dage på en gård.

Cykelture 31. maj og 23. august 2017 Museet har løbende gennem hele året afholdt en række byvandringer på cykel langs de mange jernbanelinjer i Grindsted – også selvom disse måske ikke længere er synlige i bybilledet. By­vandringerne har haft til formål at fortælle deltagerne om Grindsted som jernbaneknudepunkt. På cykel blev deltagerne taget med på en rejse, hvor der blev fortalt om natur, bygninger og infrastruktur med afsæt i Grindsteds historie.

Kulturnatten 31. marts 2017 Lunds fotografier var udstillet i museumshaven, mens man i udstillingsbygningen havde mulighed for at udforske hjemmesiden ditliviperspektiv.dk, på de opstillede pc’er. I samarbejde med Magion Biblioteket var der arrangeret to ­historiske skattejagte gennem byen med startsted på Grindsted Museum og Magion Biblioteket. Påskeferie 8. april – 17. april 2017 I samarbejde med Karensmindes Venner kunne børn og barnlige sjæle i påsken på Museumscenter Karensminde deltage i årets store æggeløb. Jagten på æg bragte både børn og voksne vidt omkring på gården.

Årsberetning

Årsberetning

SÆRLIGE AKTIVITETER

Friluftsgudstjeneste 2. juni 2017 Billund Kommunes Museer havde, i samarbejde med Karensmindes Venner og KLF, Kirke & Medier, arrangeret friluftsgudstjeneste på Museumscenter Karensminde. Præsterne Lillian Tyrsted og Charley Stephansen havde valgt temaet: Ud med kirken – ud i det fri! Herudover var der musik og sang med FDF Brass Band. Havedag 11. juni 2017 I samarbejde med Hejnsvig-Vorbasse-Grindsted Havekreds og Karensmindes Venner afholdt Billund Kommunes Museer et stort plantemarked med to foredrag. Gæster kunne opleve både nye og gamle plantesorter, få inspiration til nye og historiske indretninger af haver, opleve museets prydhave, forevisningsmark og køkkenhave, og få viden med sig hjem om havebrug på en gård.

Billund Kommunes Museer 30

Friluftsgudstjeneste på Museumscenter Karensminde

Billund Kommunes Museer 31


Kapitel 2

Temadage Sommerens program bød også på en række forskellige temadage med aktiviteter arrangeret i samarbejde med Karensmindes ­Venner, hvor gæster kunne få en dybere indsigt i arbejdet på en gård på landet i gamle dage. Temadagene i sommeren 2017 var: • Får og uld • Bær, bier, bob og pottekone • Smør og ost • Gamle håndværk Høstdag 30. juli – 1. august 2017 På høstdagen høstede Billund Kommunes Museer og Karens­mindes Venner som i gamle dage med le, aflægger og selv­binder. Gæsterne kunne komme med i marken og prøve den gamle metode med egne hænder under kyndig vejledning af de frivillige. Kornet blev kørt ind med hestevogn, og der var mulig­hed for at prøve plejlen og håndkværnen. Endvidere havde vi arrangeret en række stærkmandslege, da det kræver kræfter at arbejde på en museumsgård. De Internationale Børnekulturdage 25. og 26. august 2017 Billund Kommunes Museer deltog på De Internationale Børne­ kultur­dage i Billund i august 2017. Vi modtog 20.000 kr. fra ek­stern finansiering til to dage fyldt med kreative aktiviteter ­for børn. Vi satte fokus på Lunds store fotosamling med arrange­ mentet Fotomagi//Photomagic. I Lunds fotostudie kunne lokale og internationale familier få indblik i en spændende del af lokalområdets historie med særligt fokus på fotograf Hans Lunds mange børneportrætter, der skildrer børnelivet gennem tiden. På plænen ved Billund Centret var der lagt op til en kulturhistorisk vandring

gennem tiden i udstillingen af Lunds børne- og familie­portrætter. Her kunne børn og voksne bl.a. se klædedragtens ud­­vikling som oplæg til de kreative aktiviteter i værkstedet. Her­­udover kunne børn lade sig fotografere ved to fotostater og dermed tage nu­­­­­­tid­ ige fotografier, der knyttede an til fortiden. De deltagende børn var på den måde med til at skabe forbindelse mellem fortid og nutid i relation til Trekantområdets Festuge-tema Overgange. I det kreative værksted blev der lavet skæg, hårpynt og hatte som i gamle dage. Herefter kunne børnene tage en selfie i det gamle fotostudie, som et minde om dagen. Ved at arbejde med fotografierne på tre forskellige måder har de deltagende børn fået et unikt indblik i, ikke kun hvorledes fotografier så ud i gamle dage i modsætning til nutidens hurtige selfies, men også hvorledes datidens mode var med hatte, skæg, klædedragter m.m.

Årsberetning

Årsberetning

Dyrekørekort 26. og 27. juni 2017 Henover sommeren kunne børn tage dyrekørekort på Museums­ center Karensminde. Det er et stort ansvar at have dyr på en museumsgård, ligesom det er et stort ansvar at have kæledyr derhjemme. Ved at tage dyrekørekortet blev børnene klogere på gårdens forskellige dyreracer, og på hvordan man bedst muligt behandler sine egne kæledyr. Arrangementet blev til i samarbejde med Karensmindes Venner.

Kapitel 2

Historisk dyrskue og veteranstævne 10. september 2017 4.000 besøgende gæstede Museumscenter Karensminde, da vi sammen med Karensmindes Venner holdt historisk dyrskue med gamle danske husdyrracer, ligesom en del af de dyr vi selv har på gården. Gæsterne kunne opleve gamle biler, traktorer og andre mekaniske køretøjer. Museet havde desuden lavet en mindre udstilling om cyklens historie. Indvielsen af LEGO House og byens pladser i Billund 28. september 2017 Ved indvielsen af LEGO House og byens pladser var Billund ­Kommunes Museer også til stede. I teltet satte vi gang i sjove og kreative aktiviteter for både børn og voksne. I fotograf Lunds fotostudie udstilledes portrætter fra Lunds fotosamling. Her kunne man bl.a. se, hvordan skægmoden har udviklet sig gennem tiden og finde inspiration til at lave sit eget skæg i værkstedet 1-2-3-skægmed-skæg. Den nye digitale platform for Lunds fotosamling blev vist frem, og gæsterne kunne høre om det spændende arbejde med at digitalisere og formidle den omfattende samling.

Billund Kommunes Museer 32

Historisk dyrskue og veteranstævne

Billund Kommunes Museer 33


Kapitel 2

Kapitel 2

Årsberetning

Årsberetning

Museumscenter Karensminde i vinterklæder

MEDIEOMTALE

FOREDRAG

I 2017 har Billund Kommunes Museer gjort en ekstra indsats i forhold til udarbejdelse og udsendelse af pressemeddelelser. Det har betydet større mediedækning og mere omtale. Alene til sommerens aktiviteter var TV Syd på besøg hele tre gange.

Afholdt af museets medarbejdere eller arrangeret af museet

Temadage i efterårsferien

Temadage i efterårsferien 16. – 20. oktober 2017 I efterårsferien havde vi sammen med Karensmindes Venner tre aktivitetsdage, der alle viste efterårets gøremål på en gammel gård. Temadagene var: • Ølbrygning • Slagtedag • Suppedag Herudover var der også aktiviteter i stuehuset og i smedjen. Nørkleaften 15. november 2017 Ligesom kvinder mødtes i gamle dage for at nørkle sammen og få snakket om årets begivenheder, mødtes vi også på Museums­center Karensminde til en nørkleaften. På nørkleaftenen for­beredte vi os til den kommende julemåned ved at lave julepynt og jule­gaver. Arrangementet blev holdt i samarbejde med Karensmindes Venner.

Julemarked 2. og 3. december 2017 Igen i år afholdt vi vores store julemarked i samarbejde med ­Karensmindes Venner. Som noget nyt kunne man finde ­boder i både udstillingsbygningen og i den gamle lade. Boderne inde­holdt et væld af forskellige ting såsom julekort, julepynt, jule­dekorationer, håndarbejde, keramik, uldvarer, øl, pølser, fisk, honningkager, marmelader, lys og honning, m.m. Ligeledes var der aktiviteter på både gårdspladsen, i stuehuset og i værkstederne. Jule­manden kom forbi og samlede børn og voksne til hyggeligt samvær i laden. GAS, Grindsted Amatørscene, opførte julespillet Røde og Grå i ­laden og underholdt både store og små – uartige og artige. Vi havde også premiere på musikvideoen med sangen ­Der er nisser overalt skrevet af Bruno Jochumsen. Yderligere dannede ­Museumscenter ­Karensminde rammen for den 41. julemærke-march.

Billund Kommunes Museer 34

Herudover har museets inspektør deltaget i P4 Trekantens program­række Historier om Danmark i et tre timer langt radio­ program om efterkrigstiden med udgangspunkt i Billunds historie. I programmet deltog også leder af LEGO Idea House, Jette Orduna, som bidrog med virksomhedens historie perspektiveret til den lokale og nationale historie.

I anledningen af 500-året for Reformationen arrangerede Billund Kommunes Museer i 2017 i samarbejde med Grindsted Kirke og Folkeuniversitetet en foredragsrække i Grindsted Kirkehus og Billund Centret. Idealet om den Lutherske husstand v/ Mathias Skat Sommer (Aarhus Universitet), 17. maj 2017. Martin Luther og hans betydning i dag v/ fhv. biskop Karsten Nissen, 5. september 2017. Grindsted Sogn i 1500-1600-tallet v/ Billund Kommunes Museers registrator Carsten Sander ­Christensen, 13. september 2017. Martin Luther – demokratiet og velfærdssamfundet v/ fhv. biskop Elisabeth Dons Christensen, 31. oktober 2017.

Billund Kommunes Museer 35


Kapitel 2

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 2

Området med knæhusene på Museumscenter Karensminde

Informationsmøde for borgerne i Billund Kommune 12. januar 2017 Projektet Dit liv i perspektiv – fotofortællinger fra Grindsted og omegn blev præsenteret for offentligheden. Der er tale om et samarbejde mellem lokalhistoriske arkiver, biblioteker og museer i Billund Kommune. V/ projektleder ved Billund Kommunes ­Museer Annette Sode. Cafémøde på Museumsgården Karensminde 6. februar 2017 Foredraget blev afholdt som appetitvækker til den efterfølgende borgerinddragelse med identifikation af og fortællinger om udvalgte billeder, v/ projektleder ved Billund Kommunes Museer Annette Sode. Foredrag for Grindsted Rotaryklub 24. april 2017 Særlig vægt på præsentation af fotos, der illustrerer by- og erhvervsudvikling og fremvisning af produkter fra lokale virksom­ heder og butikker. Endvidere blev planen om en kommende økono­ misk støtte fra virksomheder til arbejdet med Lunds fotosamling præsenteret, v/ projektleder ved Billund Kommunes Museer Annette Sode.

Overtro og magi 27. april 2017 Foredrag for Rybners Gymnasium, Esbjerg, v/ museumsinspektør Anna Louise Siggaard. Overtro og magi 27. april 2017 Foredrag for Esbjerg Gymnasium, Esbjerg, v/ museumsinspektør Anna Louise Siggaard. Billund Kommunes Museers fremtidsplaner 9. oktober 2017 Foredrag for Grindsted Rotaryklub, Grindsted, v/ museums­ inspektør Anna Louise Siggaard. Foredrag for Grindsted Pensionistforening 18. oktober 2017 Lokale fotofortællinger fra Grindsted og omegn blev ­præsenteret med fokus på bygninger, gader og landskaber med tilknyttet kultur- og lokalhistorie, v/ projektleder ved Billund Kommunes Museer Annette Sode.

Billund Kommunes Museer 36

FORSKNING Billund Kommunes Museer har i 2017 arbejdet på at ­registrere og indsamle en del datamateriale, der senere kan danne grundlag for fremtidig forskning. Herudover har vi arbejdet på at lave en oversigt over fagfællebedømte tidsskrifter, der viser tidsskrifternes emnemæssige orientering, deadlines, redaktører m.m. Denne oversigt vil gøre dette felt mere synligt og vise flere muligheder og samtidig inspirere til artikler med udgangspunkt i museets fagområder.

Ph.d. projekt med Varde Museerne Varde Museerne og Billund Kommunes Museer har indledt drøftelser omkring et kommende fælles ph.d. projekt omhandlende københavnerplantagerne i området. Medarbejderen til projektet er p.t. ansat ved Varde Museerne, men skal i projektperioden deles mellem institutionerne. Vi forventer, at samarbejdet ­konkretiseres yderligere i 2018, således at projektet kan begynde i 2018. Projektet vil generere ny forskningsbaseret viden, som i 2018/19 vil udmønte sig i fagfællebedømte artikler.

I Billund Kommunes Museers mission og vision er det tydeligt, at formidlingen fremadrettet skal udarbejdes på baggrund af forskning og den viden, der eksisterer på museet. På den måde dannes der en tæt tilknytning mellem to af museumslovens fem søjler, og vi kan samtidig vise borgerne vores store viden om lokalområdet ved at sætte fokus på forskningen gennem formidlingen. Denne strategi er blevet implementeret i alle vores nye tiltag, samt i projektet om det Nye Museumscenter Karensminde.

Billund Kommunes Museer 37


Kapitel 2

Billund Missionshus under nedrivningen

ØVRIGE AKTIVITETER Udgivelser og publikationer (forskning og forskningsformidling)

Samlingen (registrering, indsamling og bevaring)

Berg, K. & Sode, A., 2017 Historien genfortalt: Fra distriktslæge til Grindsted Sygehus. Artikel til JydskeVestkysten. GrindstedArkivet & Billund Kommunes Museer (udviklingen i sundhedssektoren er visualiseret ved brug af billeder fra Lunds fotosamling).

I 2017 voksede Billund Kommunes Museers samling med ni sager: Sag 0182 Jørgen Glavind – Udklip, fotos og diverse dokumenter Sag 1116 Billund Missionshus – Prædikestol Sag 1117 Grindsted Firma Idræt – Jubilæumsskrift Sag 1118 Cykelhandler i Vesterhede Ejner Madsen – Diverse regnskaber, kvitteringer Sag 1119 Grundplan (Borgergade 5 og 27) – Grundtegninger over de to bygninger Sag 1120 Bilforhandler Jørgen Gyllich Hansen – Fotos, udklip Sag 1121 LEGO Tidskapsel 2017 – Figurer af LEGO-klodser lavet af børn Sag 1122 Landbrugsejendom – Maleri Sag 1123 Jens Rasmussen, maler – Malerier (tre stk.)

Christensen, C. Sander, 2017 The history of the Moravian Church, with roots in UNITAS FRATRUM or the Unity of Brethren (1457-2017) – Based on the story of the two settlements of Christiansfeld and Sarepta, in Studia Humanitatis Journal (Moscow) no. 3, 2017 (fagfællebedømt). Christensen, C. Sander, 2017 The history of the Russian Orthodox Church in Denmark (17412016) seen in a Danish-Russian historical Perspective, in Studia Humanitatis Journal (Moscow), no. 2, 2017 (fagfællebedømt). Sode, A., 2017 Methods for studying perception of landscape photos. Conference-abstract, Syddansk Universitet. International konference om kultur, museer, oplevelse, nærvær og æstetik (15.–16. sept. 2017; in press).

Billund Kommunes Museer 38

Udvalgte interessante sager Sag 1116 Billund Missionshus Billund Missionshus blev revet ned i 2016-2017, og her erhvervede Billund Kommunes Museer sig den lokale prædikestol, der er i særdeles god stand. Missionen har spillet en forholdsvis stor rolle på Grindsted-Billund egnen og er en vigtig faktor i forståelsesgrundlaget for egnens historie. Prædikestolen er lavet af Ole Kirk Christiansen, der også er grundlægger af legetøjsfabrikken LEGO. Historien om Ole Kirk Christiansen som entreprenør er mindre kendt i offentligheden, men er kendt her på egnen. Familien Kirk Christiansen, især i Ole Kirk Christiansen og Godtfred Kirk ­Christiansens tid, var aktive i Indre Mission, hvilket skabte grund­ laget for den såkaldte LEGO-ånd. Prædikestolen er således en vigtig brik i en videre forskning af såvel LEGO-familiens historie, som af egnens specielle iværksætterånd og de religiøse retningers indflydelse på den lokale historie. Endelig supplerer prædikestolen den øvrige samling af genstande fra missionstiden, for eksempel egnens første prædikestol fra missionshuset i Klink nær Hejnsvig.

Sag 1120 Bilforhandler Jørgen Gyllich Hansen, Vestergade 136, Grindsted Grindsted er en stationsby, hvor erhvervslivet og infrastrukturen altid har spillet en meget væsentlig rolle i byens udvikling og historie. Jernbanen, og senere bilerne, har sat sine spor i egnens ­erhvervsmæssige succeser. I 2017 fik Billund Kommunes Museer en større samling fotos, udklip og andre personlige genstande ind fra den tidligere bilforhandler Jørgen Gyllich Hansen, ­Vestergade 136 i Grindsted. Han havde bilforretning fra 1973 til 1994 på adressen. Jørgen Gyllich Hansen var den første forhandler af ­japanske vogne, der slog sig ned i Grindsted-Billund området. Fra 1973 til 1978 var han Toyota-forhandler og fra 1978 til 1994 var han Ford-forhandler. Jørgen Gyllich Hansen var endvidere næstformand og senere formand i Grindsted Fiskeklub, ligesom han var medlem af Grindsted Fotoklub. Hans engagement i egnens forskellige fritidsforeninger belyses også i materialet. Endelig belyser de indkomne fotos Grindsted by og omegn i 1980’erne.

Billund Kommunes Museer 39

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 2


Årsberetning

Kapitel 2

AKTIV INDSAMLING GENNEM FORMIDLING Lunds fotosamling Med Lunds store fotosamling som fokus afholdt Billund Kommunes Museer to formidlingsarrangementer med foredrag og op­ levelser på to af kommunens plejehjem. Arrangementerne ­havde til formål at indsamle oplysninger og viden om de m ­ ange foto­grafier, så registreringerne kunne blive bedre. Billund ­Kommunes Museer medbragte computere med adgang til data­basen, og i samarbejde med plejehjemmets beboere fik vi registeret en hel del ukendte informationer tilknyttet mange af fotografierne. Del­tagerne kunne opleve fotograf Lunds billeder fra Filskov og omegn, og der kom hidtil ukendt viden og fortællinger frem i lyset. Fotografierne har vist sig at stimulere de ældres hukommelse og bringe mange minder frem, og de skabte stor glæde hos beboerne og deres pårørende. Radioprogram sammen med LEGO I forbindelse med DR Radios udsendelser om Danmarkshistorien deltog Billund Kommunes Museer sammen med LEGO og elever fra BillundSkolen i et tre timer langt radioprogram. Elevernes opgave var at bygge ting i LEGO-klodser, der kunne komme i en tidskapsel, som skal åbnes om 100 år. De skulle bygge noget, som de syntes var vigtigt at få med. De havde altså meget frie rammer til at tænke kreativt. De byggede blandt andet Anders Ands fødder, et hus,

hvor der står 2017 på, en fod­­boldbane, en airtrack med springgrav, en iPad og meget mere. Magnus fra 8. klasse valgte at bygge et par høretelefoner og en controller til en spillemaskine. Han fortalte nemlig, at det var det, han brugte mest tid på i sin fritid, og derfor syntes han, det skulle med, fordi det gav et godt billede af, hvad en dreng på hans alder lavede i 2017. Jeppe fra 7. klasse valgte at bygge det græske tempel Athena, for han havde nemlig lige været på ferie i Græken­land, og set det der. Han huskede, at han tænkte, at det var da utroligt, at noget så gammelt stadig kunne stå. Derfor skulle det også „stå“ i tidskapslen til fremtiden. Billund Kommunes Museer har indsamlet alle LEGO-kreationerne og registeret dem i vores samling. De blev venligst doneret af LEGO. Alle kreationer siger noget om, hvad et udvalg af børn i vores kommune mener, er vigtigt, at fremtiden også opdager. Kreationerne siger noget om dem, om deres liv og personlige for­tælling og om deres tid. Derfor er det en vigtig ting i museets samling. I alt deltog 16 elever fra BillundSkolen fra 3. til 8. klasse.

Billund Kommunes Museer 40


Årsberetning

Kapitel 3

BERETNING FRA ORGANISATIONEN Organisations­ændring

Personale 2017

Flytning fra Borgergade i Grindsted Pr. 1. juni 2017 etablerede man fælles ledelse mellem biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune og Ole Bisbjerg blev der­med fast fælles leder for områderne, efter at have været konstitueret som leder af museerne fra maj 2015. Museets bygninger i Borgergade i Grindsted, som rummede udstillinger, butik og administration, blev pr. 1. oktober 2017 solgt og mu­seets administration flyttede til Magion Biblioteket i Grind­sted. Det blev det første skridt i realiseringen af byrådets vision om at samle alle museumsaktiviteter i Billund Kommune ved Museumsgården Karensminde over de kommende år.

Fastansatte Ole Bisbjerg, leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune Anna Louise Siggaard, museumsinspektør Carsten Sander Christensen, registrator Hans Peter Festersen, bestyrer Laila Toudal, museumsformidler Aase Jepsen, museumsassistent Niels Peter Paarup, teknisk servicemedarbejder Barbara Petersen, museumsassistent Charlotte Illum Hartmann, kustode Ida Maagaard, kustode Anna Festersen, kustode Camilla Ploug Thomsen, kommunikationskonsulent Projektansatte Mai Kofoed Lauritsen, projektleder Annette Sode, projektleder Jobskabelse og praktik Anja Thora Green Larsen, løntilskud og efterfølgende projektansættelse Kim Christian Missel, jobtræning Annika Hygum Olsen, praktik og løntilskud Anne Kathrine Thomsen, praktik Bjarke Kampp Hansen, praktik Anne Mejdahl Daubjerg, praktik

Billund Kommunes Museer 42


Kapitel 4

Årsberetning

Årsberetning

Kapitel 4

Historisk dyrskue og veteranstævne

ØKONOMI ØKONOMI OG BESØGSTAL Overordnet økonomi Billund Kommunes Museer kom ud af 2017 med et samlet overskud på 211.000 kr. Der er dermed tale om en økonomisk konsolidering i forhold til tidligere års underskud på budgettet, og det må anses for tilfredsstillende.

Ekstern finansiering

Kom tæt på dyrene

Billund Kommunes Museer 44

I 2017 har Billund Kommunes Museer haft ekstern finansiering af følgende: • Fase 1 af Lunds Fotoprojekt (330.000 kr.) Billund Kommune • Istandsættelse af tagene på stuehus, østlænge og nord­længe på Museumsgården Karensminde (3,3 mio. kr.) Billund Kommune • Udstilling og kreativ aktivitet ved De Internationale Børne­ kulturdage i Billund (20.000 kr.) Billund Kommune

Billund Kommunes Museer 45


Kapitel 4

Kapitel 4

OMSÆTNING OG FORDELING

Omsætning i alt for 2013

198.235 kr.

Omsætning i alt for 2014

190.130 kr.

Omsætning i alt for 2015

172.629 kr

Omsætning i alt for 2016

217.158 kr.

Omsætning i alt for 2017

218.154 kr.

2017 Billund Kommunes Museer har igen i år lavet et lille overskud, der dels hænger sammen med en kommunal beslutning om at s­ kifte en oliebaseret varmekilde ud med jordvarme, samt udskydelsen af en planlagt udskiftning af udstillingen på ­Museumscenter Karensminde.

180.000 2018 I 2018 vil der komme en merudgift vedr. lokaleleje i Magion. Museets driftsbudget for 2017 var 3,4 mio. kr. som fordelte sig på statstilskud, kommunalt tilskud og egenindtjening.

Årsberetning

Årsberetning

140.000

OMSÆTNING OG FORDELING I PROCENT 80.000

30.000

2017

218.154 kr.

2016

217.158 kr.

2015

172.629 kr.

2014

190.130 kr.

2013

198.235 kr.

20.000 10.000

10%

2013 Entré

2014 Rundvisning og skoleklasser

2015 Museumsbutikken

Billund Kommunes Museer 46

2016

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 Det kreative værksted

Entré

Rundvisning og skoleklasser

Det kreative værksted

Billund Kommunes Museer 47

Museumsbutikken


Kapitel 4

Kapitel 4

2017

5.009

20.307

2016

4.966

20.183

2015

5.029

20.625

2014

4.941

20.050

2013

4.896

20.567

Årligt besøgstal

Heraf betalende

Portræt af kvinde. Fotograf: Hans Lund

Billund Kommunes Museer 48

Billund Kommunes Museer 49

Årsberetning

Årsberetning

ÅRLIGT BESØGSTAL 2013–2017


Ă…rsberetning

Kapitel 4

Hestemarked pĂĽ Torvet i Grindsted den 26. marts 1919. Fotograf: Hans Lund

Billund Kommunes Museer 50

Profile for billundkommunesmuseer

Årsberetning 2017  

Årsberetning for Billund Kommunes Museer 2017 Billedkreditering: Anette Sofia Svejstrup Design: Kirk & Kløgt

Årsberetning 2017  

Årsberetning for Billund Kommunes Museer 2017 Billedkreditering: Anette Sofia Svejstrup Design: Kirk & Kløgt

Profile for bilmus
Advertisement