Page 6

tiyatro festivali türkiye'nin aydınlık yüzüdür Enis BAKIŞKAN

pe

Türkiye büyük bir kaos ya­ şıyor. Bir yandan ekonomik krizlerle sarsılıyor, bir yan­ dan da bazı malûm çevre­ lerce ortaçağ karanlığına çekilmek isteniyor. Tiyatro milli, milli olmayan gibi çağdışı ayrımlara tabi tutu­ luyor. Bu iç karartan koşul­ larda 1-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası İstan­ bul Festivali çölde bir vaha gibi karşımıza çıkıyor. Ti­ yatronun birleştirici, aydın­ lık, evrensel değerleri yü­ celten gücüne son günlerde her şeyden çok gereksin­ memiz olduğunu düşünü­ yoruz. Ona sahip çıkalım, çünkü festival bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Unutma­ yalım ki kültür değerlerimi­ ze sahip çıkmazsak yarın ağlamaya da hakkımız ol­ mayacak.

İSTANBUL

TİYATRO

a

ULUSLARARASI

cy

6.

"Bu İstanbul bizim, bu festi­ val bizim" sloganını kulla­ nan festivalde, geçen yıl başlatılan "Bir Ülke Bir Ti­ yatro" ve "Öteki Tiyatro" bö­ lümlerinin yanı sıra üç yenilik yer alıyor. "Dans Tiyatrosu", "Geceyarısı Tiyatrosu" ve "Tiyatro Maratonu". "Bir Ülke Bir Ti­ yatro" bölümünün konuğu, Türkmenistan Aşkabat Devlet Can Tiyatrosu ve oyunları Oğuz Han. "Öteki Tiyatro" Bölümünde Kumpanya-Canlanan Mekân, Oyuncular-Hayat Çok Güzel, Tiyatro Grup-İçerisi, Studio Oyuncuları-Beckett/Beş Kısa Oyunla yer alıyor. Polonya'dan Teatr Ekspresji Zun adlı oyunla festivalde ilk kez "Dans Tiyatrosu" örneğini gerçekleştiriyor. Ortaoyuncular'ın sunacağı Kırkambar adlı "Geceyarısı Tiyatrosu" da yine ilkler­ den biri. Bir başka ilk ise, Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sunulan Murathan Mungan'ın Mahmud ile Yezida, Taziye,

FESTİVALİ Geyikler Lanetler oyunla rından oluşturulan Mezo potamya Üçlemesi adlı do kuz saatlik "Tiyatro Maratonu". Bu yılki festivalde bir başka sevindirici gelişme de, ya­ bancı toplulukların sayısı­ nın geçtiğimiz yıllara oranla artması. Bunun gelecek yıl­ larda daha da artmasını di­ liyoruz. Hepsi birbirinden il­ ginç bu gruplardan Fransız, Theatre du Curiosites Şvayk Dünyanın Son Dura­ ğında adlı oyunla festivale katılıyor. Oyuna ilişkin yazı­ yı Paris muhabirimiz Coş­ kun Tunçtan yazdı. İtalyan Teatri Uniti'nin sunacağı Zingari adlı oyunla ilgili olarak arkadaşımız Nalân Özübek, yönetmen Toni Servillo ile söyleşi yaptı. English Touring Theatre'ın Çapkının Fendi adlı oyu­ nun yönetmeni Stephen Unwin ile İngiltere'den ar­ kadaşımız Cengiz Bozkurt söyleşti.

Yabancı toplulukların içinde İspanya'dan gelen Yllana Topluluğu'nun sunacağı sözsüz oyun Muu ile Polonya'dan gelen Teatr Ekspresji'nin Zun adlı Dans Tiyatrosu'nun çok ilgi göreceğini düşünüyoruz. Alman­ ya'dan Theatre an der Ruhr, Macbeth ve Teatro Comico, Romanya'dan Krayova Devlet Tiyatrosu, Kral Übü ve Macbeth'den Sahneler adlı oyunla, Rusya'dan Taganka Tiyatro­ su Fedra ile festivale katılan diğer yabancı konuklar. Biz üç yıldır gelenekselleştirdiğimiz gibi bu yıl da Mayıs sayı­ mızı, bütünüyle festivale ayırdık ve festival özel sayısı olarak hazırladık. Gelecek yıl en az film ve müzik festivali kadar önemsenecek ve sahip çıkılacak bir tiyatro festivali yaşamayı diliyoruz,

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement