Page 4

tanbul iktisat Sahnesi, Anadolu U. Devlet Konservatuvarrı, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Gençlik Kolu, İ.T.Ü. Tek nik Sahne Tiyatro Topluluğu, Boyut Dersanesi, Gülür Pekcan Dans Tiyatrosu, Tiyatro Telekom, Theatrama Ardino, Y. Doğulu Bale ve Müzik Okulu, Çukurova Ü Güzel Sanatlar Bölümü, Dadyan Okulu 150. Yıl Grubu, İ. Ü. Devlet Konservatuvarı, İskenderun Kültür Sanat Ti yatrosu, İstanbul Lisesi ve Martfıy.

• devlet tiyatrolarında müdür seçimi 22 Nisan

cy

a

• aksanat Sabahattin Kudret Aksalın Kahvede Şen­ lik Var adlı oyunu Aksanat ile Bakırköy Belediye Tiyatro­ larımın işbirliğiyle Aksanat Merkezi'nde sergileniyor. 1974'te Aksal'a "En iyi Oyun Yazarı Ödülü'nü kazandı­ ran Kahvede Şenlik Var, bir tiyatro kahvesinde genel ve soyut üç konuşmacı arasında geçer. Bu üç kişi, bir ka­ dın, bir erkek ve sözde kahvenin garsonudur. Turgay Şentürk, ilk yönetmenlik çalışması olan bu oyunda ma­ tematiksel kesinlikten, geometrik düzenlerden, iç içe geçmiş sözlerden ve tüm bunlara koşut müzikal bir tat içeren yazarın söyleminden yararlanarak bu tadı koru­ maya çalışmış. Ali Yenel'in dekor ve Gönül Sipahioğlu'nun kostümlerini tasarladıkları Kahvede Şenlik Var, 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Aksanat Merkezi'nde iz­ lenebilir.

1994 tarihinde sekiz kentte tiyatro müdürleri için yapı lan seçim sanatçılar arasında iki farklı görüşün ortay; çıkmasıyla tartışmalara yol açtı. Seçim tüm çalışanların sanatçılar, teknik kesim ve memurların katılımıyla ger­ çekleştirildi. TOBAV ve bir kesim sanatçılar demokratikseçimin tüm çalışanların katılımıyla yapılması gerektiği­ ni, karşı görüşteki sanatçılar ise seçilen tiyatro müdür­ lerinin "Sanat Yönetmeni" olduğunu ve yalnızca sanatçı­ lar tarafından seçilmesi gerektiğini öne sürüyorlar. Seçimin geçerli olmaması gerektiğini iddia eden sanat­ çıların bir diğer savları ise bu seçim sisteminin hiçbir yasal dayanağı olmadığı yolunda. Bilindiği gibi var olan 1949 tarihli yasada Devlet Tiyatroları'nın hiçbir kade­ mesi için seçime ilişkin bir madde yok. Son şekli Kültür Bakanlığına sunulmuş (Mart 1994 sayımızda yayımla­ dığımız) ve yine seçimle oluşturulmuş bir komisyon ta­ rafından hazırlanan yasa taslağında ise "Birim Tiyatro Sanat Yönetmeni, Birim Tiyatro'nun müdürüdür. Tiyat­ ro konusunda yüksek öğrenim görmüş, tiyatro alanında çalışmaları ile kendini kanıtlamış adaylar arasından, söz konusu Birim Tiyatro'daki sanatçı memurlarca seçilecek iki kişiden biri, Devlet Tiyatroları Yüksek Kurulu'nun önerisi ile Genel Müdür tarafından üç yıl için atanır" açıklaması bulunuyor. Tiyatro müdürleri seçimlerindeki sanatçı katılımının düşük olduğu, seçimlerdeki bu oran­ ların açıklanması gerektiği; tiyatrodan farklı beklentileri olan sanatçı, teknik ve memur kesimi oylarının tek bir oranla açıklanamayacağı ise getirilen diğer iddialar ara­ sında.

pe

• gençlik günleri istanbul Belediyesi Şehir Tiyatro­ ları, her yıl düzenlediği geleneksel Gençlik Günleri'nin bu yıl onuncusunu gerçekleştiriyor. 2-29 Mayıs tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleştirilecek 10. Genç­ lik Günleri kapsamında bu yıl da film, tartışma, dinleti, tiyatro ve sergilere yer veriliyor. Değişik konularda tar­ tışmaların yapılacağı, Türk ve Dünya sinemasından ör­ neklerin verileceği, değerli sanatçıların fotoğraf, afiş, kostüm, mekân düzenleme ve heykel sergilerinin yer al­ dığı Gençlik Günleri'ne katılacak tiyatro toplulukları ise şunlar: Kartal Sanat Tiyatrosu, Simurg Oyuncuları, Hül­ ya Karakaş, Tiyatro istek, İstanbul Sanat Tiyatrosu, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi, Salihli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İSTEK Okullarından Yetişenler Derneği, İTÜ Tiyatro Topluluğu, Güngören Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Tıp Fak. Tiyatro Top., Ga­ latasaray Lisesi,, Defne Tezel, İBB Şehir Tiyatroları Dans Birimi, Tiyatroti, Monteure, Anadolu iletişim Fakütesi, Maarifliler Tiyatro Grubu, ODTÜ Oyuncuları, Tiyatro Seyret, İ.Ü. Fen Fak. Tiyatro Kulübü, İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi, İ.T.Ü. ATT, Ali Poyrazoğlu Tiyatro Okulu, Yedincibölge Oyuncuları, Yıldız Teknik Ü. Oyuncuları, is­

• turgut boralıyı yitirdik. Ünlü tiyatro ve sinema sa­ natçısı Turgut Boralı 19 Nisan Pazartesi günü evinde ölü bulundu. 1923 yılında İstanbul'da doğan sanatçının sanat yaşamı lise öğreniminden sonra başladı. İlk kez 1944'te, Avni Dilligil'in kurduğu Bizim Tiyatro'da sahne­ ye çıktı. 1960'tan itibaren uzun yıllar Dormen Tiyatro­ sunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Boralı 1980'lerin ba­ şında Şehir Tiyatroların'da çalışan sanatçı Ses, Muammer Karaca, Kent Oyuncuları, Lale Oraloğlu ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar tiyatrolarında da sahneye çıktı. Sanatçı ayrıca Yaşamak Ne Güzel Şey, Düğün, Ka-

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement