Page 25

a

geliyor... işte Macbeth'i ve ayrıca izleyicileri de uğraş­ tıran, bu ani sessizlik... Za­ fer kazanarak ölümü aştığı­ na inanan Macbeth, cadıların bir başka dünya­ nın yankısı gibi kendisine aktardıkları ölümsüzlüğü kabul etmiyor. Fritz Sche­ diwy'nin bedensel olarak ilettiği, korkutucu gerçek­ likte bir yaşantı. Schediwy, patalojik bir toplumun devindirici gücünü hayvansal bir vahşilikle sahneye fırla­ tıyor, sahnede dil parçalanı­ yor, çünkü dil bağırsaklar­ dan geliyor ve bağırsaklara hitap ediyor. Mutlak doyum ölüm olsa gerek havası var orada ve bu düşünce insanı ürpertiyor.

pe cy

Macbeth, Schopenhauer'in "Özamaç olarak acı çekme" ana ezgisiyle bir ölüm dan­ sı. Banquo'nun öldürülme­ sinden sonra verilen ziya­ fette doruk noktasına ulaşan bir ölüm dansı. Sah­ ne, valsi andıran bir açılışla başlıyor, izleyicilerin arası­ na uzanıyor, izleyiciler sa­ lon ışığında Macbeth'in sof­ rasına, katili dansa kaldıran Banquo'nun içi boşaltılmış cesedinde şekillenen sanrı­ larına konuk oluyorlar. Sah­ ne, "Danton'un Ölü­ mün"den, Saint Just'ın dünyanın kanla, ilerleme ve savaş içinde değiştirilmesi üzerine yaptığı konuş­ mayla son buluyor.

Oyunun bundan sonrası hemen hemen mekanik olarak ilerliyor. Macbeth, cadılara yaptığı ikinci zi­ yaretten sonra beyaz önlüklü bir doktor olarak or­ taya çıkıyor: Hem hasta hem teşhis koyucu. Not defterine "17.1.1993, kıyamet, zaman geriye işli­ yor" diye yazıyor. Ve Nietzsche, sözünden yarı ya­ rıya dönerek: "Tanrı görünüşte öldü". Macbeth, Macduff tarafından vuruluyor, boynunda taşıdığı haç, kalbine sokuluyor.

Akşamın malzemesi hakkında birçok öykü anlatılabilir, birçok yönde birçok yorum olası. Fakat, göz­ lerimizin önünde öldürüp coşan canavarın iç dona­ nımına duyduğumuz hayranlık, sahnede başka oyuncuların da varlığını nerdeyse unutmamıza yol açıyor. Schediwy'nin bedenselliğinin karşısına he­ men hemen hiçbir şey çıkaramayan kadınlar". Ner­ deyse, elbette ki İskoç derebeylerinin tam da gö­ beğinde bulunuyoruz denilebilecek. Oysa, oyunun üzerinden bir şeyler anlatan bir başka perspektifi düşündürenler, tam da kadınlar. 25

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement