Page 1

Soá BAÁT ÑOÄNG SAÛN - NEÀN TAÛNG CUÛA TÖÔNG LAI

Luaät Nhaø ôû: Thaønh quaû 5 naêm thöïc thi & ñònh höôùng phaùt trieån

84 ra ngaøy 05.01.2011

SOÁ ÑAËC BIEÄT


BAÁT ÑOÄNG SAÛN - NEÀN TAÛNG CUÛA TÖÔNG LAI

Soá 84 ra ngaøy 05.01.2011 SOÁ ÑAËC BIEÄT

09 Luaät Nhaø ôû: Thaønh quaû 5 naêm thöïc thi & ñònh höôùng phaùt trieån

Toång bieân taäp: Hoaøng Thò Ngoïc Anh Phoù Toång bieân taäp thöôøng tröïc Nguyeãn Maïnh Haø

10 14

Thö kyù toøa soaïn: Tröông Thò Mai Hoa Hoäi ñoàng chuyeân ngaønh: ThS. Nguyeãn Traàn Nam,KS. Toáng Vaên Nga, GS.TS. Nguyeãn Vaên Ñaït, ThS. Nguyeãn Maïnh Haø, TS. Ñoã Thò Loan, TS. Traàn Du Lòch, TSKT. Traàn Minh Hoaøng, ThS. Chu Vaên Chung, KS. Nguyeãn Lam Sôn, ThS. Ñoaøn Huøng Nam, TS. Nguyeãn An Bình, TS. Tröông Anh Tuaán, LS. Tröông Thò Hoøa, KTS. Khöông Vaên Möôøi, ThS. Leâ Cao Tuaán, TS. Nguyeãn Vaên Hieäp, TS. Nguyeãn Ngoïc Döông,ThS Leâ Chí Hieáu. Toøa soaïn: 67/8 Phaïm Ngoïc Thaïch, P.6,Q.3, TPHCM ÑT:(08) 3820 6086 - Fax:(08)3820 6616 Email: tsbatdongsan@yahoo.com Vaên Phoøng phía Baéc: Bieät Thöï I,Khu D, Laøng Quoác teá Thaêng Long, Dòch Voïng, Caàu Giaáy, Haø Noäi ÑT: (04) 3793 1522 - Fax: (04) 3793 1508 GPXB soá 1214/GP-BTTTT do Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng caáp ngaøy 18/08/2010 Lieân heä Quaûng caùo REAL Link Media Corporation (Hotline: 093 761 8883) Thieát keá: Vuõ Hoaøng Sôn Cheá baûn CTP vaø In taïi: Coâng ty TNHH MTV Leâ Quang Loäc TP. Hoà Chí Minh Phaùt haønh vaøo ngaøy: 05 haøng thaùng

18 22 26

Thö Chuùc Möøng Naêm Môùi cuûa Thöù tröôûng Boä Xaây döïng, Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam Nguyeãn Traàn Nam 5 naêm thöïc thi Luaät Nhaø ôû: Thaønh quaû vaø ñònh höôùng phaùt trieån Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam laø ñieåm töïa giuùp doanh nghieäp vöôn xa Kinh teá Vieät Nam tieáp tuïc taêng tröôûng cao Nhöõng söï boå sung thuù vò trong thöông maïi Vieät Nam - Hoa Kyø Ñeå chính saùch tieàn teä thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá

29

Nôi laéng hoàn soâng nuùi ngaøn naêm


32 34 38 42 44 47 50 52 56 64

Doanh ngieäp Vieät Nam vaø baûn lónh hoäi nhaäp Gaëp gôõ ñaàu xuaân: Nhöõng caùnh tay noái nhöõng caùnh tay cuøng vöôït khoù Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM (HoREA) ñoùn naêm môùi traøn ñaày sinh löïc Xöùng ñaùng vôùi truyeàn thoáng vöôn leân ñeå hoäi nhaäp Coâng ty VINACOMIN LAND vöông cao - vöôn xa theo chaân ngöôøi thôï moû Söï löïa choïn cho thò tröôøng Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng Caâu laïc boä Baát ñoäng saûn Haø Noäi - Toân vinh ngheà nghieäp - Keát noái coäng ñoàng Caùc ñòa phöông coâng boá giaù ñaát naêm 2011: khoâng coù söï thay ñoåi lôùn Thoâng tin thò tröôøng Ñaàu tö tö nhaân ôû Vieät Nam: tieàm naêng chöa ñöôïc khai thaùc ñuùng möùc

GIAÙ: 14.500 ÑOÀNG


66 68 72 75

Kinh doanh Baát ñoäng saûn khoâng theå thieáu chính saùch phaùp luaät Taùc ñoäng cuûa chính saùch vaø kinh teá vó moâ ñeán thò tröôøng Baát ñoäng saûn 2010 vaø 2011: laïm phaùt - laõi suaát vaø tín duïng baát ñoäng saûn Ñieàu gì quan troïng nhaát? Baát ñoäng saûn chaâu AÙ: quy hoaïch hoùa ñoâ thò - phaùt trieån beàn vöõng

78

La Casa traûi nghieäm töøng khoaûnh khaéc

80

Dö aâm Baûo Loäc

82 90

Caùc giaûi thöôûng quan troïng Festival Kieán truùc Barcelona 2010 DETECH LAND töï tin ñoùn chaøo xuaân môùi

92

Taûn maïn cuoái naêm

95

Cuøng baïn caém hoa ngaøy Teát

58

Nghò ñònh 71/2010/ND-CP


CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI TAÂN MAÕO Nhaân dòp Naêm Môùi 2011 vaø Teát Nguyeân ñaùn Taân Maõo, tröôùc heát toâi xin göûi ñeán caùc Hoäi vieân – Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn Vieät Nam vaø Baïn ñoïc Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam lôøi chuùc möøng naêm môùi Thaønh coâng – Thaéng lôïi vaø An khang Thònh vöôïng. Naêm 2010 - moät naêm ñaày khoù khaên thaùch thöùc song cuõng laø moät naêm ñaát nöôùc ñaõ vöôn leân taàm cao môùi, khaúng ñònh vò theá cuûa mình treân tröôøng quoác teá. Ñoù laø naêm Vieät Nam ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc vai troø Chuû tòch ASEAN naêm 2010; laø naêm Vieät Nam ñaõ thaønh coâng trong vieäc kieàm cheá laïm phaùt vaø laø moät trong soá ít quoác gia ñaõ ñaït tyû leä taêng tröôûng döông; vaø daáu aán ñaäm neùt khaúng ñònh con ñöôøng ñi ñuùng ñaén cuûa mình laø vieäc Vieät Nam ñaõ raát thaønh coâng trong coâng cuoäc xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø ñaõ vöôït ra khoûi danh saùch caùc nöôùc ngheøo… Trong toång löïc laøm neân nhöõng thaønh quaû toát ñeïp ñoù, coù söï ñoùng goùp khoâng nhoû cuûa caùc Doanh nghieäp noùi chung vaø Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn noùi rieâng. Ñeán nay, tröôùc theàm Xuaân môùi, chuùng ta ñaõ coù theå töï haøo vaø tin töôûng raèng, hoøa trong söï phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc, thò tröôøng baát ñoäng saûn ñaõ vöôït qua ñöôïc böôùc cam go nhaát. Trong naêm qua, lónh vöïc baát ñoäng saûn ñaõ ñöôïc Chính phuû quan taâm ñaëc bieät, ñaùng keå nhaát laø lónh vöïc nhaø ôû. Nhieàu chính saùch môùi ñöôïc ban haønh; caùc phöông aùn ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính trong lónh vöïc baát ñoäng saûn ñöôïc thoâng qua vaø töøng böôùc thöïc thi coù hieäu quaû. Caùc chöông trình nhaø ôû xaõ hoäi, nhaø ôû cho coâng nhaân, sinh vieân; chính saùch cho nhaø ôû cho cuïm tuyeán daân cö vuøng baõo luõ… seõ tieáp tuïc phaùt huy hieäu quaû, taùc ñoäng thuùc ñaåy thò tröôøng baát ñoäng saûn sôùm ñi vaøo oån ñònh vaø phaùt trieån laønh maïnh hôn. Beân caïnh haøng loaït döï aùn troïng ñieåm ñaõ vaø ñang khaån tröông hoaøn thaønh, laø haøng loaït coâng trình haï taàng, caùc khu ñoâ thò môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng; taïo neân göông maët môùi cuûa ñoâ thò Vieät Nam; laø tieàn ñeà cho Thò tröôøng Baát ñoäng saûn Vieät Nam 2011 töøng böôùc oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng, coâng khai, minh baïch. Cuõng trong naêm qua, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam, vôùi vai troø cuûa moät toå chöùc xaõ hoäi – ngheà nghieäp, ñaõ taäp hôïp vaø saùt caùnh vôùi ñoäi nguõ hoäi vieân - doanh nghieäp baát ñoäng saûn tieáp tuïc noã löïc vöôn leân trong hoaït ñoäng cuûa mình ñeå thöïc söï laø ñieåm töïa vöõng vaøng, cuøng ñoàng haønh vaø hoã trôï caùc doanh nghieäp, trong ñoù coù doanh nghieäp baát ñoäng saûn, ñaåy maïnh saûn xuaát kinh doanh, vöôït qua moïi khoù khaên, bieán thaùch thöùc thaønh cô hoäi ñeå trôû thaønh moät löïc löôïng phaùt trieån kinh teá huøng maïnh cuûa ñaát nöôùc. Cuoái cuøng, trong khoâng khí traøn ñaày nieàm vui haïnh phuùc cuûa Xuaân Môùi, toâi xin chuùc toaøn theå Doanh nghieäp, Hoäi vieân vaø Baïn ñoïc cuûa Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam moät naêm môùi traøn ñaày nhieät huyeát, saùt caùnh cuøng nhau chung tieáng noùi, vöõng nieàm tin, ñoàng haønh xaây döïng thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam laønh maïnh vaø phaùt trieån maïnh meõ. Chuùc Doanh nghieäp, Hoäi vieân vaø Baïn ñoïc doài daøo söùc khoûe, an khang, thònh vöôïng! Nguyeãn Traàn Nam

Thöù tröôûng Boä Xaây döïng Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam


MÖØNG XUAÂN 2011

5 NAÊM THÖÏC THI

LUAÄT NHAØ ÔÛ

THAØNH QUAÛ & ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN

Luaät Nhaø ôû ñaõ ñi vaøo cuoäc soáng töø 5 naêm qua. Trong böùc tranh toaøn caûnh cuûa ñaát nöôùc, hoøa chung nieàm vui vôùi söï noã löïc döïng xaây vaø phaùt trieån ñaát nöôùc, coù nieàm vui haïnh phuùc lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân ñöôïc an cö. Tröôùc theàm Xuaân Taân Maõo, Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam ñaõ coù cuoäc gaëp gôõ ñaàu naêm vaø trao ñoåi vôùi OÂng NGUYEÃN MAÏNH HAØ, Cuïc tröôûng Cuïc Quaûn lyù Nhaø vaø Thò tröôøng Baát ñoäng saûn – Boä Xaây döïng xung quanh thaønh quaû ñaït ñöôïc cuûa 5 naêm thöïc thi Luaät Nhaø ôû vaø ñònh höôùng phaùt trieån nhaø ôû naêm 2011 vaø nhöõng naêm tieáp theo!

Soá

84

- 05.01.2011

10

PHOÙNG VIEÂN: Thöa Cuïc tröôûng, naêm 2010 ñaõ ñi qua vôùi khoâng ít nhöõng khoù khaên cuûa thò tröôøng Baát ñoäng saûn vaø Nhaø ôû, nhöng cuõng laø naêm ghi daáu aán toát ñeïp cuûa troøn 5 naêm thöïc thi Luaät Nhaø ôû. Cuïc tröôûng coù theå cho bieát ñaùnh giaù cuûa Cuïc tröôûng veà nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc töø coâng taùc thöïc thi Luaät Nhaø ôû 5 naêm qua? CUÏC TRÖÔÛNG NGUYEÃN MAÏNH HAØ: Luaät Nhaø ôû ñaõ ñöôïc Quoác hoäi khoaù XI thoâng qua ngaøy 29/11/2005 taïi kyø hoïp thöù 8 vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2006, ñeán

nay ñaõ troøn 5 naêm. Ñaây laø moät ñaïo luaät quan troïng tröïc tieáp ñieàu chænh caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa chuû sôû höõu nhaø ôû vaø caùc toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan ñeán sôû höõu nhaø ôû, phaùt trieån nhaø ôû, quaûn lyù vieäc söû duïng nhaø ôû, giao dòch veà nhaø ôû vaø quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû. Ngay sau khi Luaät Nhaø ôû ñöôïc ban haønh, Boä Xaây döïng ñaõ chuû trì soaïn thaûo ñeå trình ban haønh hoaëc ban haønh theo thaåm quyeàn nhieàu vaên baûn quy phaïm phaùp luaät bao goàm caùc nghò ñònh, nghò quyeát cuûa Chính phuû, quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû, thoâng tö cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng ñeå höôùng daãn thi haønh Luaät Nhaø ôû. Cuøng


MÖØNG XUAÂN 2011 vôùi caùc boä luaät coù lieân quan nhö Luaät Ñaát ñai söûa ñoåi, boå sung naêm 2001 vaø ñöôïc thay theá vaøo naêm 2003, Luaät Ñaàu tö naêm 2005, Luaät Nhaø ôû naêm 2005 ñöôïc söûa ñoåi, boå sung naêm 2009, Luaät Kinh doanh baát ñoäng saûn naêm 2006, Nghò quyeát soá 19/2009/NQ-QH12 veà thí ñieåm cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi mua vaø sôû höõu nhaø ôû taïi Vieät Nam, heä thoáng phaùp luaät veà nhaø ôû ñaõ hình thaønh vaø daàn hoaøn thieän. Baèng haøng loaït caùc cô cheá, chính saùch ñaõ ban haønh, chuùng ta ñaõ thu huùt ñöôïc nhieàu nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi tham gia phaùt trieån nhaø ôû cuõng nhö taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi daân coù ñieàu kieän taïo laäp choã ôû, goùp phaàn xaây döïng cuoäc soáng vaên minh, hieän ñaïi caû ôû khu vöïc ñoâ thò vaø noâng thoân. Taïi khu vöïc ñoâ thò, nhieàu döï aùn nhaø ôû ñöôïc xaây döïng vôùi söï ñoàng boä veà haï taàng kyõ thuaät vaø haï taàng xaõ hoäi, nhieàu khu nhaø ôû môùi khang trang ñang daàn daàn thay theá caùc khu nhaø ôû cuõ bò xuoáng caáp, hö hoûng, thay theá caùc khu nhaø ôû chuoät, chaät choäi, maát veä sinh. Nhaø ôû phaùt trieån ña daïng caû veà kieåu daùng, khoâng gian kieán truùc vaø chaát löôïng noäi ngoaïi thaát. Beân caïnh vieäc phaùt trieån caùc loaïi nhaø bieät thöï, nhaø vöôøn, nhaø lieân keá, moät soá thaønh phoá lôùn ñaõ baét ñaàu quan taâm vaø khuyeán khích phaùt trieån nhaø chung cö cao taàng, vôùi kieán truùc ñeïp vaø cô caáu caên hoä hôïp lyù.

baäc trong 10 naêm qua. Soá löôïng hoä gia ñình coù nhaø ôû taêng töø 16.649.999 hoä naêm 1999 leân 22.198.922 hoä gia ñình; trong ñoù, soá hoä gia ñình coù nhaø ôû laø 22.186.275 caên hoä (chieám tyû leä 99,95%); soá hoä gia ñình khoâng coù nhaø ôû laø 12.647 hoä (chieám tyû leä 0,05%); toång dieän tích nhaø ôû taêng töø 709 trieäu m2 nhaø ôû naêm 1999 leân 1.415trieäu m2 (taêng theâm 706 trieäu m2); dieän tích bình quaân ñaàu ngöôøi taêng töø 9,7m2 söû duïng/ ngöôøi leân 16,7m2 saøn/ngöôøi; tyû leä nhaø ôû kieân coá taêng töø 12,8 % naêm 1999 leân 46,77 % naêm 2009; tyû leä nhaø ôû ñôn sô giaûm töø 22,64% xuoáng coøn 7,4%, trong ñoù coù nhöõng vuøng nhaø ôû ñôn sô chieám tyû leä raát thaáp nhö vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng chæ coøn 0,2% soá nhaø ôû laø nhaø ñôn sô. Ñaëc bieät, Luaät Nhaø ôû coù moät noäi dung quan troïng quy ñònh vieäc phaùt trieån nhaø ôû xaõ hoäi ñeå giaûi quyeát nhaø ôû cho caùc ñoái töôïng chính saùch xaõ hoäi,

caùc ñoái töôïng thuoäc dieän thu nhaäp thaáp coù khoù khaên veà nhaø ôû, goàm: caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc, só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp thuoäc löïc löôïng vuõ trang nhaân daân höôûng löông töø ngaân saùch Nhaø nöôùc; coâng nhaân lao ñoäng taïi caùc khu coâng nghieäp vaø caùc ñoái töôïng thu nhaäp thaáp khaùc sinh soáng ôû khu vöïc ñoâ thò. Ñeå trieån khai noäi dung naøy, ngaøy 20/4/2009, Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò quyeát soá 18/NQ-CP veà moät soá cô cheá, chính saùch nhaèm ñaåy maïnh phaùt trieån nhaø ôû cho hoïc sinh, sinh vieân caùc cô sôû ñaøo taïo vaø nhaø ôû cho coâng nhaân lao ñoäng taïi caùc khu coâng nghieäp taäp trung, ngöôøi coù thu nhaäp thaáp taïi khu vöïc ñoâ thò, vôùi nhieàu cô cheá öu ñaõi, thaùo gôõ ñaõ thu huùt söï höôûng öùng tham gia cuûa nhieàu doanh nghieäp. Sau hôn 1 naêm trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát soá 18/NQ-CP cuûa Chính phuû, ñaõ coù nhieàu döï aùn nhaø ôû sinh vieân ñöôïc hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng, nhieàu döï aùn nhaø ôû

Ñoái vôùi ngöôøi daân khu vöïc noâng thoân, do chính saùch ñoåi môùi trong noâng nghieäp, ñôøi soáng, thu nhaäp cuûa noâng daân ñöôïc naâng cao neân nhaø ôû cuûa ngöôøi daân cuõng ñöôïc caûi thieän ñaùng keå, nhaø ôû khoâng chæ ñöôïc môû roäng veà quy moâ, taêng veà dieän tích maø chaát löôïng cuõng ñöôïc taêng leân, nhaø ôû kieân coá vaø baùn kieân coá ñaõ daàn thay theá cho nhaø ôû ñôn sô, taïm bôï. Soá löôïng hoä gia ñình, ñaëc bieät laø hoä gia ñình ngheøo, baø con daân toäc vuøng saâu, vuøng xa, khu vöïc bieân giôùi, ngöôøi daân vuøng ngaäp luõ ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñöôïc Nhaø nöôùc quan taâm hoã trôï, taïo ñieàu kieän ñeå caûi thieän nhaø ôû cuõng taêng ñaùng keå, töø ñoù goùp phaàn töøng böôùc giaûm nhanh soá löôïng hoä ngheøo khoâng coù nhaø ôû hoaëc coù nhaø ôû nhöng doät naùt, taïm bôï. Keát quaû Toång Ñieàu tra Daân soá vaø Nhaø ôû 01/4/2009 cho thaáy, ñieàu kieän veà nhaø ôû cuûa caû nöôùc ñoù coù böôùc tieán vöôït

11

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 ñöôïc Nhaø nöôùc hoã trôï, taïo ñieàu kieän ñeå taïo laäp choã ôû oån ñònh. Thò tröôøng baát ñoäng saûn nhaø ôû ñaõ hình thaønh, phaùt trieån vaø ngaøy caøng ñoùng vai troø chuû löïc trong neàn kinh teá, laø neàn taûng cho taêng tröôûng kinh teá, giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm, xaây döïng xaõ hoäi thònh vöôïng vaø laø coâng cuï höõu hieäu ñeå oån ñònh kinh teá vó moâ, ñoàng thôøi goùp phaàn quan troïng trong noã löïc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi. *Maëc duø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaùng khích leä cuûa thöïc thi Luaät Nhaø ôû, song coù theå noùi raèng nhu caàu veà nhaø ôû cuûa ngöôøi daân vaãn raát lôùn vaø böùc thieát, ñoù cuõng laø cô hoäi vaø thaùch thöùc cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn. Vaäy thöa Cuïc tröôûng, Chöông trình phaùt trieån Nhaø ôû naêm 2011 ñöôïc ñònh höôùng nhö theá naøo ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhaân daân, vaø seõ laø baøi toaùn kích caàu cho Thò tröôøng Baát ñoäng saûn phaùt trieån beàn vöõng? coâng nhaân, nhaø ôû thu nhaäp thaáp ñaõ ñöôïc khôûi coâng. Trong naêm 2010 ñaõ coù 1.653 caên hoä hoaøn thaønh phaàn xaây döïng, ñaõ baùn cho caùc hoä daân ñöôïc 728 caên hoä, soá coøn laïi ñang thöïc hieän xem xeùt caùc ñoái töôïng ñeå trieån khai vieäc baùn, cho thueâ theo quy ñònh. Döï kieán ñeán tröôùc Teát Taân Maõo seõ coù 628 caên hoä ñöôïc baøn giao cho ngöôøi daân. Coù theå khaúng ñònh raèng, keå töø khi

Soá

84

- 05.01.2011

12

Luaät Nhaø ôû ñöôïc ban haønh, lónh vöïc nhaø ôû ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán khaù roõ neùt caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng nhaø ôû, ñieàu kieän vaø moâi tröôøng soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän, moâ hình cuoäc soáng vaên minh hieän ñaïi taïi caùc khu ñoâ thò ñaõ daàn thay theá cho caùc khu nhaø oå chuoät, nhaø ôû taïm bôï, maát veä sinh, caùc hoä gia ñình ngheøo, caùc ñoái töôïng coù khoù khaên veà nhaø ôû cuõng töøng böôùc

-Maëc duø lónh vöïc nhaø ôû ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû quan troïng, ñieàu kieän nhaø ôû cuûa ñaïi boä phaän nhaân daân ñöôïc caûi thieän; tuy nhieân, keát quaû chöa ñoàng ñeàu. Taïi khu vöïc ñoâ thò vaãn coøn toàn taïi nhieàu hoä gia ñình soáng trong nhöõng caên nhaø chaät choäi, nhaø taïm bôï treân hoaëc ven keânh raïch, soá löôïng caên hoä coù dieän tích döôùi 30 m2 coøn chieám tôùi 14,26% (trong ñoù coøn coù 4,04% soá


MÖØNG XUAÂN 2011 caên hoä coù dieän tích döôùi 15 m2) vôùi chaát löôïng soáng thaáp. Taïi khu vöïc noâng thoân vaãn coøn coù gaàn 1,5 trieäu caên nhaø ñôn sô (chieám tyû leä 9,52% toång soá caên hoä nhaø ôû noâng thoân), trong ñoù, coù moät soá vuøng, nhaø ôû ñôn sô vaãn chieám tyû leä cao nhö: vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù khoaûng gaàn 839.000/3.285405 caên hoä (chieám 25,54% toång soá nhaø ôû), vuøng trung du vaø mieàn nuùi phía Baéc 299.249/2.214.770 caên hoä (chieám 13,51%). Giaù nhaø ôû taêng cao, vöôït quaù khaû naêng veà taøi chính cuûa moät boä phaän lôùn daân cö, ñaõ daãn ñeán söùc eùp veà nhaø ôû ñoâ thò ngaøy caøng taêng, nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp trung bình vaø thu nhaäp thaáp raát khoù khaên trong taïo laäp nhaø ôû. Trong khi ñoù, cô caáu caùc loaïi nhaø ôû treân thò tröôøng coøn maát caân ñoái, thieáu caùc loaïi nhaø ôû coù dieän tích vaø giaù caû trung bình, thieáu vaéng loaïi hình nhaø ôû ñeå cho thueâ. Maët khaùc, heä thoáng taøi chính nhaø ôû chöa hoaøn thieän, thò tröôøng nhaø ôû chuû yeáu döïa vaøo nguoàn tín duïng töø ngaân haøng vôùi laõi suaát cao, caøng laøm khoù khaên hôn cho noã löïc taïo laäp nhaø ôû cuûa nhöõng ngöôøi laøm coâng aên löông. Ñeå ñaùp öùng toát hôn nhu caàu veà nhaø ôû cuûa nhaân daân, trong thôøi gian tôùi, chuùng ta caàn thöïc hieän coù hieäu quaû hôn nhöõng noäi dung cuûa Luaät Nhaø ôû vaø Ñònh höôùng Phaùt trieån Nhaø ôû ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät; taêng cöôøng coâng taùc quy hoaïch, caûi caùch thuû tuïc haønh chính ñeå ñaåy nhanh tieán

ñoä caùc döï aùn nhaø ôû, taêng nguoàn cung cho thò tröôøng. Ña daïng hoùa caùc loaïi hình nhaø ôû, taêng tyû troïng nhaø ôû chung cö taïi caùc ñoâ thò lôùn ñeå tieát kieäm ñaát ñai, chuù troïng phaùt trieån caùc loaïi nhaø ôû coù dieän tích vaø giaù caû phuø hôïp vôùi caùc ñoái töôïng coù thu nhaäp trung bình vaø thu nhaäp thaáp, nhaø ôû cho thueâ. Tieáp tuïc trieån khai coù hieäu quaû caùc chöông trình xaây döïng nhaø ôû cho sinh vieân, nhaø ôû cho coâng nhaân khu coâng nghieäp vaø nhaø ôû thu nhaäp thaáp taïi khu vöïc ñoâ thò. Hoaøn thaønh chöông trình hoã trôï 500.000 hoä gia ñình ngheøo taïi khu vöïc noâng thoân, caûi thieän nhaø ôû theo Quyeát ñònh soá 167/2008/QÑ-TTg ngaøy 12/12/2008 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Sôùm hình thaønh heä thoáng taøi chính nhaø ôû nhö: heä thoáng cho vay theá chaáp, heï thoáng taùi cho vay theá chaáp, heä thoáng quyõ tieát kieäm nhaø ôû… ñeå hoã trôï thò tröôøng nhaø ôû phaùt trieån beàn vöõng. *Vôùi rieâng Cuïc tröôûng, tröôùc theàm naêm môùi, seõ coù khoâng ít ngöôøi daân ñöôïc ñoùn naêm môùi trong ngoâi nhaø môùi cuûa mình, Cuïc tröôûng coù caûm xuùc nhö theá naøo khi ñeán thaêm vaø chia seû nieàm vui cuûa caùc chuû nhaân môùi cuûa nhöõng caên nhaø môùi aáy? - Caùc cuï xöa ñaõ noùi “An cö, Laïc nghieäp”, caûm xuùc cuûa nhöõng gia ñình doïn ñeán ngoâi nhaø môùi, nhaát laø trong dòp ñoùn naêm môùi chaéc laø raát ñaëc bieät. Nhaø ôû khoâng chæ laø taøi saûn lôùn, coù giaù trò lôùn

cuûa moãi gia ñình, caù nhaân maø coøn laø yeáu toá quan troïng theå hieän trình ñoä phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa moãi quoác gia cuõng nhö: neàn vaên hoaù, phong tuïc, taäp quaùn cuûa moãi daân toäc, cuûa töøng vuøng mieàn. Trong ñôøi soáng xaõ hoäi, vieäc caûi thieän choã ôû laø moät trong nhöõng yeâu caàu caáp baùch nhaèm naâng cao ñôøi soáng cuûa nhaân daân. Coù choã ôû thích hôïp vaø an toaøn laø moät quyeàn cô baûn cuûa con ngöôøi, laø nhu caàu chính ñaùng cuûa moãi hoä gia ñình vaø laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå phaùt trieån nguoàn nhaân löïc phuïc vuï cho söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Trong khi moãi naêm chuùng ta coù haøng trieäu ngoâi nhaø môùi ñöôïc hoaøn thaønh, thì cuõng coøn haøng trieäu hoä gia ñình soáng trong nhöõng caên nhaø chaät choäi, doät naùt. Moãi laàn ñeán thaêm moät caên nhaø môùi, hay moät döï aùn nhaø ôû hoaëc Khu daân cö môùi, toâi caûm thaáy traøn ñaày nieàm vui vaø xuùc ñoäng nhö chính toâi ñaõ töøng caûm nhaän khi ñöôïc ñeán vôùi caên nhaø mô öôùc cuûa mình. Chuùng ta luoân mong muoán vaø ñang phaán ñaáu ñeå trong töông lai khoâng xa, moïi ngöôøi daân ñeàu coù choã ôû phuø hôïp vôùi chaát löôïng cuoäc soáng ngaøy moät toát hôn, vaø möøng ñoùn Xuaân Môùi troïn veïn nieàm vui haïnh phuùc. *Traân troïng caùm ôn Cuïc tröôûng vaø kính chuùc Cuïc tröôûng vaø baïn ñoïc moät Maêm Môùi ñaït moïi öôùc mô vaø an khang, thònh vöôïng!

13

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

HIEÄP HOÄI BAÁT ÑOÄNG SAÛN VIEÄT NAM:

LAØ ÑIEÅM TÖÏA GIUÙP DOANH NGHIEÄP VÖÔN XA

VÓNH HOAØNG thöïc hieän

Naêm Canh Daàn ñang daàn troâi qua, nhöôøng cho Taân Maõo veà trong bao nhieâu nieàm tin vaø hy voïng tröôùc nhöõng söï kieän quan troïng cuûa ñaát nöôùc: thaønh quaû ñaït ñöôïc treân vò theá chính tröôøng quoác teá cuûa moät naêm vôùi cöông vò Chuû tòch ASEAN; daáu aán 1.000 naêm Thaêng Long - Haø Noäi - Nôi laéng hoàn nuùi soâng ngaøn naêm ñaát nöôùc ñaõ vöôn leân khoûi danh saùch caùc nöôùc ngheøo treân theá giôùi,…, cuøng vôùi bao söï noã löïc bieán khoù khaên thaùch thöùc thaønh cô hoäi ñaàu tö, cuûa ñoäi nguõ doanh nghieäp vaø doanh nhaân… Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam luoân ñoàng haønh vaø laø ñieåm töïa cho doanh nghieäp vaø Doanh nhaân Baát ñoäng saûn trong ñoäi nguõ huøng haäu cuøng chung vai goùp söùc döïng xaây vaø phaùt trieån ñaát nöôùc. Nhaân dòp möøng Naêm Môùi, Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam ñaõ coù cuoäc phoûng vaán Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam Toáng Vaên Nga xung quanh hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi vaø hoäi vieân vôùi thò tröôøng Baát ñoäng saûn tröôùc theàm naêm môùi. PHOÙNG VIEÂN: Thöa OÂng, naêm 2010 ñaõ ñi qua, maëc duø thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam coøn nhieàu khoù khaên, thaùch thöùc; nhöng cuõng laø naêm ghi daáu aán toát ñeïp cuûa söï noã löïc phi thöôøng vöôït qua khoù khaên cuûa caùc doanh nghieäp baát ñoäng saûn noùi chung, vaø doanh nghieäp Hoäi vieân Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam noùi rieâng. Xin oâng vui loøng cho bieát ñaùnh giaù cuûa oâng veà thò tröôøng baát ñoäng saûn naêm 2010 vaø höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng naøy naêm 2011? OÂNG TOÁNG VAÊN NGA - Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc Hieäp hoäi BÑS Vieät Nam: Thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam trong thôøi gian vöøa qua ñaõ coù böôùc phaùt trieån tích cöïc, goùp phaàn ñaùng keå ñoái vôùi söï taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá. Nhieàu döï aùn phaùt trieån Khu coâng nghieäp, Khu cheá xuaát, Khu ñoâ thò, nhaø ôû, vaên phoøng, khaùch saïn, trung taâm thöông maïi… ñaõ ñöôïc ñaàu tö, trieån khai xaây döïng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, goùp phaàn laøm thay ñoåi boä maët ñoâ

Soá

84

- 05.01.2011

14


MÖØNG XUAÂN 2011 thò, noâng thoân trong caû nöôùc, ñoàng thôøi caûi thieän nhu caàu veà nhaø ôû cuûa nhaân daân. Treân ñòa baøn caû nöôùc coù treân 2.500 döï aùn phaùt trieån nhaø ôû, khu ñoâ thò môùi vaø döï aùn kinh doanh baát ñoäng saûn khaùc, vôùi dieän tích khoaûng 80.000 ha ñaõ vaø ñang ñöôïc trieån khai xaây döïng; trong ñoù coù khoaûng 650 döï aùn khu ñoâ thò môùi coù dieän tích ñaát treân 20 ha. Taïi Haø Noäi hieän coù treân 800 döï aùn lôùn nhoû, Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù treân 1.400 döï aùn vaø Haûi phoøng khoaûng 260 döï aùn. Tuy nhieân, naêm 2010 laø naêm thò tröôøng BÑS coù nhöõng dieãn bieán phöùc taïp: Trong khi ôû trung taâm Haø Noäi vaø moät soá vuøng laân caän phía Taây coù nhöõng ñôït “noùng cuïc boä” nhaát thôøi laøm cho giaù BÑS bò ñaåy leân cao, thì ôû TP.Hoà Chí Minh vaø caùc tænh phía Nam laïi laâm vaøo tình traïng “chôï chieàu im aéng” keùo daøi nhieàu thaùng lieân tieáp, khieán giao dòch veà BÑS giaûm roõ reät. Ngay caû khi Chính phuû cho pheùp nhieàu ñoái töôïng laø ngöôøi nöôùc ngoaøi ñöôïc mua vaø sôû höõu nhaø ôû taïi Vieät Nam nhöng cuõng khoâng ñuû ñoä “noùng” ñeå kích caàu vaø giuùp thò tröôøng BÑS böùt ra khoûi tình traïng traàm laéng (maëc duø taïi Haø Noäi, Ñaø Naüng, moät soá tænh ven bieån, giôùi ñaàu tö ñaõ ñöa ra thò tröôøng haøng loaït döï aùn nhaø ôû sinh thaùi, keát hôïp nghæ döôõng). Nöûa cuoái naêm 2010 thò tröôøng BÑS coù phaàn ñöôïc “haâm noùng” vôùi moät soá caùc döï aùn nhaø xaõ hoäi, ñem laïi nieàm vui cho soá ñoâng nhöõng ngöôøi coù nhu caàu ôû thöïc söï. Nghòch lyù cuûa thò tröôøng BÑS hieän nay laø vöøa thöøa, vöøa thieáu: Trong khi nhieàu döï aùn chung cö cao caáp thieáu vaéng ngöôøi ôû, thì moät soá löôïng lôùn ngöôøi lao ñoäng trong xaõ hoäi laïi chöa coù nhaø ñeå ôû… Moät trong nhöõng nguyeân nhaân cô baûn khieán thò tröôøng BÑS keùm soâi ñoäng trong naêm 2010 laø söï taùc ñoäng cuûa moät soá chính saùch vó moâ, trong ñoù ñaëc bieät laø taùc ñoäng cuûa Nghò ñònh 69/2009/CP ngaøy 13/8/2009, trong ñoù quy ñònh chuû ñaàu tö phaûi ñeàn buø theo giaù thoûa thuaän saùt vôùi giaù thò tröôøng, noäp tieàn söû duïng ñaát cho Nhaø nöôùc cuõng theo giaù thò tröôøng, do

ñoù vöøa taêng chi phí leân raát cao, thôøi gian thöïc hieän bò keùo daøi maø treân thöïc teá coù nhöõng döï aùn khoâng theå trieån khai ñöôïc do khoâng thoûa thuaän ñöôïc vôùi moät soá chuû söû duïng ñaát baùm theo Nghò ñònh 69/CP ñeå ñoøi giaù boài thöôøng ngaøy moät cao. Chính saùch thaét chaët tín duïng ñeå giaûm laïm phaùt cuõng aûnh höôûng nhieàu ñeán caùc giao dòch vaø ñaàu tö BÑS. Phaân khuùc thò tröôøng nhaø ôû xaõ hoäi môùi baét ñaàu khôûi ñoäng, nhieàu coâng ty ñaõ vaø ñang ñaàu tö caùc döï aùn daïng naøy laïi gaëp khoù khaên vì khoâng ñöôïc giaûi ngaân nguoàn voán vay öu ñaõi cuûa Chính phuû. Naêm 2011, thò tröôøng vaän haønh theo chieàu höôùng naøo? Thaät khoù döï ñoaùn vì coøn phuï thuoäc vaøo tình hình kinh teá vó moâ vaø taùc ñoäng cuûa haäu khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi. Nhöng coù theå khaúng ñònh raèng lónh vöïc BÑS vaãn ñang raát haáp daãn ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhu caàu veà nhaø ôû coøn raát cao, ñaëc bieät ôû caùc thaønh phoá lôùn, caùc khu kinh teá vaø khu coâng nghieäp taäp trung, nhu caàu veà khaùch saïn, caùc khu nghæ döôõng ven bieån vaø treân nuùi, haï taàng giao thoâng vaø caùc yeâu caàu haï taàng cuûa caùc ngaønh kinh teá kyõ thuaät khaùc. Caùc doanh nghieäp kinh doanh BÑS ñaõ töøng ñöôïc traûi nghieäm vaø vöôït qua nhieàu khoù khaên thaùch thöùc thì nhaát ñònh trong naêm 2011 seõ vöôn leân maïnh meõ, baøi baûn hôn vaø linh hoaït hôn trong vieäc ñöa ra nhöõng saûn phaåm môùi phuø hôïp vôùi nhu caàu thöïc teá vaø thò hieáu cuûa ngöôøi söû duïng ôû töøng khu vöïc. Chuùng ta cuõng hy voïng raèng Nhaø nöôùc seõ sôùm coù nhöõng söûa ñoåi boå sung kòp thôøi veà khung khoå phaùp lyù, ví duï nhö vieäc gaáp ruùt söûa ñoåi Nghò ñònh 69/CP vaø Luaät Ñaát ñai; Vieäc hình thaønh quyõ tieát kieäm nhaø ôû, quyõ tín thaùc thò tröôøng theá chaáp; caùc quy cheá cho vay trung vaø daøi haïn laø nhöõng ñoøi hoûi khaùch quan vaø böùc thieát neân ñöôïc trieån khai.

15

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

*Tröôùc tình hình ñoù, theo OÂng thì caùc doanh nghieäp caàn laøm gì ñeå vöôït khoù vaø goùp phaàn thuùc ñaåy Thò tröôøng baát ñoäng saûn soâi ñoäng leân?? Ñieàu kieän tieân quyeát cuûa caùc doanh nghieäp BÑS laø phaûi chuû ñoäng veà nguoàn voán. Voán töï do coù phaûi ñuû lôùn ñeå bôùt phuï thuoäc vaøo nguoàn vay töø ngaân haøng. Muoán vaäy, beân caïnh vieäc huy ñoäng toái ña nguoàn löïc cuûa töøng coâng ty thì caàn coù söï hôïp taùc giöõa caùc coâng ty vôùi nhau ñeå taäp trung ñaàu tö döùt ñieåm töøng döï aùn hoaëc töøng phaân ñoaïn cuûa döï aùn lôùn. Söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc nhaø ñaàu tö vôùi caùc nhaø moâi giôùi seõ ñem laïi hieäu quaû cao cho moãi beân ñoái taùc vaø goùp phaàn thuùc ñaåy thò tröôøng BÑS soâi ñoäng hôn vaø laønh maïnh daàn.

*Vaø, trong chieán löôïc phaùt trieån chung cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn, troïng taâm hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam trong naêm 2011 laø gì, thöa OÂng?

Soá

84

- 05.01.2011

16

Naêm 2011 seõ dieãn ra Ñaïi hoäi nhieäm kyø 3 cuûa Hieäp hoäi BÑS VN (döï kieän thaùng 6/2011), ngoaøi vieäc chuaån bò thaät toát ñeå Ñaïi hoäi thaønh coâng toát ñeïp, Hieäp hoäi seõ taäp trung vaøo nhöõng hoaït ñoäng chính sau: - Tieáp tuïc taäp hôïp yù kieán caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi Hieäp hoäi ñeå coù caùc kieán nghò vôùi caùc cô quan coù thaåm quyeàn xem xeùt söûa ñoåi, boå sung hoaëc ban haønh môùi caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät lieân quan ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö kinh doanh BÑS, trong ñoù ñaëc bieät laø kieán nghò söûa ñoåi Nghò ñònh 69/CP vaø tham gia yù kieán vaøo caùc noäi dung söûa ñoåi Luaät Ñaát ñai vaø caùc nghò ñònh, thoâng tö khaùc coù lieân quan. - Chæ ñaïo, höôùng daãn vaø hoã trôï caùc ñòa phöông nhö Ñoàng Nai, Baéc Ninh, Hoøa Bình,… toå chöùc Ñaïi hoäi thaønh laäp caùc Hieäp hoäi BÑS cuûa caùc tænh. - Chæ ñaïo vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hôïp taùc quoác teá veà ñaøo taïo, trao ñoåi kinh nghieäm.


MÖØNG XUAÂN 2011 - Toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo, trieån laõm lieân quan ñeán BÑS theo keá hoaïch ñeà ra. - Chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Hoäi ngheà nghieäp nhö Hoäi Kieán truùc sö, Hoäi Quy hoaïch Phaùt trieån Ñoâ thò, Hieäp hoäi caùc ñoâ thò VN… xaây döïng ñeà aùn vaø Quy cheá xeùt thöôûng Danh hieäu Cuùp Vaøng BÑS vaø döï aùn BÑS tieâu bieåu…

*Moät chuùt caûm xuùc cuûa oâng vôùi Xuaân naøy? Naêm 2011 môû ñaàu baèng söï kieän voâ cuøng troïng ñaïi laø Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác Laàn thöù 11 vaø tieáp ñeán laø nhieàu söï kieän quan troïng khaùc nhaèm ñöa ñaát nöôùc ta khoâng ngöøng tieán leân, daân giaøu, nöôùc maïnh. Moät söï kieän nhoû khaùc laø Ñaïi hoäi Nhieäm kyø 3 cuûa Hieäp hoäi cuõng seõ ñöôïc toå chöùc nhaèm cuûng coá vaø taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi hieäu quaû hôn, thieát thöïc hôn. Hy voïng raèng naêm 2011 seõ laø naêm maø lónh vöïc BÑS nöôùc ta coù böôùc phaùt trieån vöôït baäc, caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi Hieäp Hoäi ñeàu hoaønh thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu ñeà ra töø ñaàu naêm ñeå goùp phaàn thöïc hieän thaéng lôïi caùc muïc tieâu lôùn maø Ñaïi hoäi Ñaûng seõ quyeát ñònh.

*Xin ñöôïc traân troïng caûm ôn OÂng vaø kính chuùc OÂng cuøng Hieäp Hoäi moät naêm môùi thaønh coâng nhaát yù nghóa nhaát!

17

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Kinh teá Vieät Nam tieáp tuïc taêng tröôûng cao

HAØ BÌNH THUAÄN

Naêm 2010 kinh teá-xaõ hoäi Vieät Nam dieãn ra trong boái caûnh khoâng ít khoù khaên, thaùch thöùc nhöng vôùi ñaø phuïc hoài nhanh sau khuûng hoaûng ñaõ vöôn leân vaø ñaït möùc taêng tröôûng GDP khaù vôùi 6,78%, cao hôn nhieàu möùc taêng 5,32% cuûa naêm 2009 vaø vöôït keá hoaïch ñeà ra ôû möùc 6,5%. Vôùi nhöõng thaønh tích taêng tröôûng aán töôïng vaø vò theá treân tröôøng quoác teá gia taêng, Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc nhöõng cô hoäi lôùn ñeå böùt phaù. 18 maët haøng ñaït treân 1 tyû USD Theo Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, möùc taêng tröôûng GDP naêm nay coù ñöôïc laø do taát caû caùc ngaønh, lónh vöïc ñeàu ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao hôn so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Trong ñoù, giaù trò gia taêng ngaønh coâng nghieäp vaø xaây döïng ñaït cao nhaát trong caùc ngaønh kinh teá caáp 1, taêng 7,7%; tieáp ñeán laø dòch vuï taêng 7,52%; khu vöïc noâng,

Soá

84

- 05.01.2011

18

laâm vaø thuûy saûn taêng 2,78%. Vieät Nam ñaõ ñaït möùc xuaát khaåu gaïo lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay vôùi 6,8 trieäu taán. Trong boái caûnh nhieàu khoù khaên, tính ñeán 15/12, thu ngaân saùch vöôït 9,3% döï toaùn, öôùc ñaït 504,4 nghìn tyû ñoàng, chi ngaân saùch öôùc treân 573 nghìn tyû, baèng 98,4% döï toaùn naêm. Toång ñaàu tö xaõ hoäi ñaït 830,3 nghìn tyû, taêng 17,1% so vôùi 2009 vaø baèng khoaûng 41,9% so vôùi GDP.

Thaønh quaû 2010 coøn ñöôïc ghi nhaän ôû lónh vöïc haøng hoùa xuaát khaåu. Theo soá lieäu Toång cuïc Thoáng keâ, xuaát khaåu haøng hoùa cuûa Vieät Nam ñaït kim ngaïch khaù cao vôùi 71,6 tyû USD, taêng 25,5% so naêm 2009. Trong naêm 2010, coù 18 maët haøng ñaït kim ngaïch xuaát khaåu treân 1 tyû USD (naêm 2009 coù 12 maët haøng), trong ñoù kim ngaïch xuaát khaåu cuûa nhieàu maët haøng chuû löïc taêng cao so vôùi naêm 2009 nhö: Haøng deät may ñaït 11,2 tyû USD, taêng 23,2%; giaøy deùp


MÖØNG XUAÂN 2011 taêng 10,9%; khaùch ñeán vôùi muïc ñích khaùc ñaït 341,7 nghìn löôït ngöôøi, taêng 38,6%. Moät soá nöôùc vaø vuøng laõnh thoå coù löôïng khaùch ñeán Vieät Nam taêng cao so vôùi naêm tröôùc laø Trung Quoác vôùi 905,4 nghìn löôït ngöôøi, taêng 74,5%; Haøn Quoác 495,9 nghìn löôït ngöôøi, taêng 37,7%; Nhaät Baûn ñaït 442,1 nghìn löôït ngöôøi, taêng 24%; Hoa Kyø ñaït 431 nghìn löôït ngöôøi, taêng 6,9%; Ñaøi Loan 334 nghìn löôït ngöôøi, taêng 23,7%; A 278,2 nghìn löôït ngöôøi, taêng 28,1%; Campuchia ñaït 254,6 nghìn löôït ngöôøi, taêng 87,4%.

ñaït 5,1 tyû USD, taêng 24,9%; thuûy saûn 4,9 tyû USD, taêng 16,5%; haøng ñieän töû maùy tính 3,6 tyû USD, taêng 28,8%; goã vaø saûn phaåm goã 3,4 tyû USD, taêng 31,2%; gaïo ñaït 3,2 tyû USD, taêng 20,6; maùy moùc, thieát bò, duïng cuï phuï tuøng 3 tyû USD, taêng 48%; cao su 2,4 tyû USD, taêng 93,7%. Nhìn chung xuaát khaåu haøng hoùa naêm 2010 coù nhieàu thuaän lôïi do ñôn giaù nhieàu maët haøng treân thò tröôøng theá giôùi taêng cao. Veà thò tröôøng, tính ñeán heát thaùng 11/2010, Hoa Kyø vaãn laø thò tröôøng xuaát khaåu lôùn nhaát cuûa Vieät Nam vôùi kim ngaïch öôùc tính ñaït 12,8 tyû USD, chieám 17,9% toång kim ngaïch haøng hoùa xuaát khaåu vaø taêng 25,4% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Caùc maët haøng xuaát khaåu chuû yeáu sang thò tröôøng naøy laø haøng deät may ñaït 5,5 tyû USD; goã vaø saûn phaåm goã 1,3 tyû USD; giaøy deùp 1,3 tyû USD; thuûy saûn 864 trieäu USD. Tieáp ñeán laø EU ñaït 10 tyû USD, chieám 13,9% vaø taêng 15,9% vôùi kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp ñaït 2 tyû USD; haøng deät may 1,64 tyû USD; thuûy saûn 1 tyû USD; goã vaø saûn phaåm goã 594 trieäu USD. Xuaát khaåu sang ASEAN ñaït 9,3 tyû USD, chieám 13% vaø taêng 19,6%, trong ñoù xuaát khaåu gaïo

ñaït 1,5 tyû USD; daàu thoâ 1,4 tyû USD; xaêng daàu 653 trieäu USD. Xuaát khaåu sang thò tröôøng Nhaät Baûn ñaït 6,9 tyû USD, chieám 9,6% vaø taêng 23,6% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc; xuaát sang Trung Quoác ñaït 6,3 tyû USD, chieám 8,8% vaø taêng 48,6%.

Rieâng thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) naêm 2010 ñaït 18,6 tyû USD, vôùi voán thöïc hieän öôùc ñaït 11 tyû USD, taêng 10% so vôùi naêm 2009, trong ñoù giaù trò giaûi ngaân cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaït 8 tyû USD. Trong caùc lónh vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, kinh doanh baát ñoäng saûn daãn ñaàu vôùi soá voán ñaêng kyù ñaït 6,8 tyû USD (goàm 6,7 tyû USD voán ñaêng kyù môùi vaø 0,1 tyû USD voán taêng theâm); coâng nghieäp cheá bieán, cheá taïo ñaït 5 tyû USD (goàm 4 tyû USD voán ñaêng kyù môùi); saûn xuaát, phaân phoái ñieän, khí

Baát ñoäng saûn thu huùt 6,8 tyû USD Cuøng vôùi kinh teá phuïc hoài, nhieàu hoaït ñoäng thu huùt du khaùch ñöôïc toå chöùc toát ñaõ naâng toång soá khaùch quoác teá ñeán Vieät Nam naêm 2010 leân 5 trieäu löôït ngöôøi, taêng 34,8% so vôùi naêm tröôùc, trong ñoù khaùch ñeán vôùi muïc ñích du lòch, nghæ döôõng ñaït 3,1 trieäu löôït ngöôøi, taêng 38,8%; ñeán vì coâng vieäc treân 1 trieäu löôït ngöôøi, taêng 37,9%; thaêm thaân nhaân ñaït 574,1 nghìn löôït ngöôøi,

19

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 vaø nöôùc ñaït gaàn 3 tyû USD (coù 2,9 tyû USD voán ñaêng kyù môùi). Trong 50 tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông coù döï aùn ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi, Quaûng Nam coù soá voán ñaêng kyù lôùn nhaát vôùi 4177,1 trieäu USD, chieám 24,2% toång voán ñaêng kyù caáp môùi; tieáp ñeán laø Baø Ròa-Vuõng Taøu 2400,6 trieäu USD, chieám 13,9%; Quaûng Ninh 2148 trieäu USD, chieám 12,5%; TP.HCM 1895,3 trieäu USD, chieám 11%; Ngheä An 1327,7 trieäu USD, chieám 7,7%.... Trong soá 51 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå coù döï aùn ñaàu tö caáp môùi, Singapore laø nhaø ñaàu tö lôùn nhaát vôùi 4350,2 trieäu USD, chieám 25,2% toång voán ñaêng kyù caáp môùi; tieáp ñeán laø Haø Lan 2364 trieäu USD, chieám 13,7%; Nhaät Baûn 2040,1 trieäu USD, chieám 11,8%; Haøn Quoác 2038,8 trieäu USD, chieám 11,8%; Hoa Kyø 1833,4 trieäu USD, chieám 10,6%; Ñaøi Loan 1180,6 trieäu USD, chieám 6,9%; Quaàn ñaûo Virgin thuoäc Anh 726,3 trieäu USD, chieám 4,2%…Trong soá caùc döï aùn ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ñöôïc caáp pheùp trong

Soá

84

- 05.01.2011

20

naêm 2010, caùc döï aùn lôùn ñaùng chuù yù laø: Döï aùn Coâng ty TNHH phaùt trieån Nam Hoäi An (Khu nghæ döôõng Nam Hoäi An) do nhaø ñaàu tö Singapore ñaàu tö taïi Quaûng Nam vôùi soá voán ñaêng kyù 4 tyû USD; Coâng ty TNHH ñieän löïc AESTKV Moâng Döông (BOT nhieät ñieän Moâng Döông 2) xaây döïng nhaø maùy nhieät ñieän taïi Quaûng Ninh 2,1 tyû USD; Döï aùn Coâng ty Saét xoáp Kobelco Vieät Nam saûn xuaát phoâi theùp taïi Ngheä An 1 tyû USD; Coâng ty TNHH Skybridge Dragon Sea cuûa Hoa Kyø, muïc tieâu xaây döïng, kinh doanh Khu trung taâm hoäi nghò trieån laõm, trung taâm thöông maïi, kinh doanh baát ñoäng saûn taïi Baø RòaVuõng Taøu vôùi soá voán 902,5 trieäu USD. Tính ñeán 21/12/2010, taïi Vieät Nam coù 12,2 nghìn döï aùn ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi coøn hieäu löïc vôùi toång soá voán ñaêng kyù laø 192,9 tyû USD. Trong soá 92 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå coù döï aùn ñaàu tö taïi Vieät Nam, Ñaøi Loan laø nhaø ñaàu tö lôùn nhaát vôùi 22,8 tyû USD, Haøn Quoác ñöùng thöù hai vôùi 22,1 tyû USD,

tieáp theo laø Singapore 21,7tyû USD, Nhaät Baûn 20,8 tyû USD, Malaysia 18,3 tyû USD… Cuõng tính ñeán thôøi ñieåm treân, ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ coù ôû 63/63 tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông, trong ñoù TP.HCM daãn ñaàu vôùi 29,9 tyû USD voán ñaêng kyù cuûa 3,5 nghìn döï aùn coøn hieäu löïc; tieáp ñeán laø Baø Ròa - Vuõng Taøu vôùi 26,3 tyû USD cuûa 255 döï aùn coøn hieäu löïc.

Naêm 2011, tieáp tuïc oån ñònh kinh teá vó moâ Ñaùnh giaù veà naêm 2010, Hoäi ñoàng Tö vaán Chính saùch taøi chính tieàn teä Quoác gia thoáng nhaát nhaän ñònh: Vieät Nam ñaõ thaønh coâng trong vieäc ñaït ñöôïc moät soá chæ tieâu kinh teá vó moâ maø Quoác hoäi ñeà ra, neàn kinh teá Vieät Nam ñang treân ñaø phuïc hoài. Ñieàu naøy khaúng ñònh söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo, ñieàu haønh


MÖØNG XUAÂN 2011

soá giaù tieâu duøng thaùng 12/2010 so vôùi cuøng kyø naêm 2009 ñaõ taêng 11,75%, cao hôn muïc tieâu ñöôïc Quoác Hoäi ñieàu chænh laø döôùi 8%.

ñuùng ñaén, kòp thôøi cuûa Ñaûng, Quoác hoäi vaø Chính phuû; ñoàng thôøi theå hieän söï coá gaéng, quyeát taâm cao cuûa caùc ngaønh, caùc caáp, caùc ñòa phöông vaø cuûa toaøn daân. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2010 laø neàn taûng, tieàn ñeà cho neàn kinh teá Vieät Nam naêm 2011 tieáp tuïc phaùt trieån. Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng thuaän lôïi cô baûn, saûn xuaát kinh doanh cuûa Vieät Nam cuõng gaëp moät soá khoù khaên do thò tröôøng taøi chính, tieän teä coù nhöõng bieåu hieän phöùc taïp, laïm phaùt coù xu höôùng taêng cao trong nhöõng thaùng cuoái naêm, chæ

Theo Hoäi ñoàng Tö vaán Chính saùch taøi chính tieàn teä Quoác gia, ñeå tieáp tuïc duy trì oån ñònh kinh teá vó moâ, ñaåy maïnh saûn xuaát kinh doanh, thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá, taïo ñoäng löïc cho naêm 2011, Vieät Nam caàn ñaët muïc tieâu oån ñònh kinh teá vó moâ leân haøng ñaàu, vaø taäp trung kieåm soaùt laïm phaùt ngay töø ñaàu naêm. Taêng tröôûng kinh teá tieáp tuïc phaán ñaáu theo chæ tieâu Quoác hoäi ñaõ pheâ duyeät, ñaûm baûo phaùt trieån theo chieàu saâu gaén lieàn vôùi hieäu quaû vaø chuyeån dòch moät böôùc cô caáu kinh teá, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi vaø ñôøi soáng nhaân daân. Ñoái vôùi caùc chính saùch tieàn teä, tieáp tuïc ñieàu haønh moät caùch chuû ñoäng, linh hoaït vaø thaän troïng. Trong ñoù phaûi xaùc ñònh cô cheá ñieàu haønh chính saùch tieàn teä roõ raøng, coâng khai, minh baïch vaø thöïc hieän xuyeân suoát trong naêm 2011. Ñoàng thôøi chuû ñoäng, linh hoaït söû duïng caùc coâng cuï thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc nhö laõi suaát, tyû giaù, thay theá daàn coâng cuï

haønh chính baèng coâng cuï thò tröôøng ñeå kieåm soaùt laïm phaùt; oån ñònh tieàn teä vaø an toaøn heä thoáng; baûo ñaûm thanh khoaûn neàn kinh teá, löu thoâng thoâng suoát caû noäi teä vaø ngoaïi teä; naâng cao hieäu quaû, hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng lieân ngaân haøng qua ñoù ñieàu tieát thò tröôøng; ñieàu haønh laõi suaát hieäu quaû nhaèm taïo ra maët baèng laõi suaát hôïp lyù, phaûn aùnh ñuùng cung-caàu voán thò tröôøng vaø goùp phaàn kieåm soaùt laïm phaùt; minh baïch thò tröôøng tieàn teä, taïo moâi tröôøng hoaït ñoäng bình ñaúng, thuaän lôïi cho moïi loaïi hình Toå chöùc tín duïng. Ñieàu haønh tyû giaù chuû ñoäng, linh hoaït theo tín hieäu cuûa thò tröôøng; ñaûm baûo tyû giaù phaûn aùnh ñuùng söùc mua cuûa ñoàng noäi teä; laõi suaát ñoàng Vieät Nam vaø laõi suaát ngoaïi teä ôû möùc hôïp lyù. Beân caïnh ñoù, coù bieän phaùp nhaèm naâng cao loøng tin cuûa ngöôøi daân vaøo ñoàng Vieät Nam, giaûm daàn thoùi quen söû duïng vaøng vaø ngoaïi teä, nhöng khoâng gaây xaùo troän thò tröôøng. Ñaûm baûo an toaøn, naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ngaân haøng, tieán daàn tôùi thoâng leä quoác teá; kieåm soaùt chaët cheõ chaát löôïng tín duïng, giaûm tyû leä nôï xaáu; taêng cöôøng thanh tra, giaùm saùt vaø xöû lyù nghieâm nhöõng vi phaïm trong hoaït ñoäng ngaân haøng, gaây roái loaïn thò tröôøng. Chuû ñoäng cung öùng voán vaø ñaùp öùng thanh khoaûn cho neàn kinh teá. Tieáp tuïc chæ ñaïo caùc Toå chöùc tín duïng tích cöïc cung öùng tín duïng cho nhu caàu saûn xuaát kinh doanh (ñoái vôùi nhöõng döï aùn coù hieäu quaû), chuù troïng phaùt trieån noâng nghieäp, noâng thoân, xuaát khaåu vaø caùc doanh nghieäp nhoû./.

21

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Nhöõng söï boå sung thuù vò trong thöông maïi

Vieät Nam - Hoa Kyø Baøi & aûnh: NGUYEÃN TROÏNG HAØ

Taïi cuoäc gaëp caùc quan chöùc ngoaïi giao, caùc Hieäp hoäi ngaønh ngheà cuøng gaàn 100 doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc vöøa dieãn ra taïi TP.HCM do Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI) phoái hôïp Hieäp hoäi Thöông maïi Hoa Kyø taïi Vieät Nam toå chöùc (nhaân kyû nieäm 15 naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao Vieät Nam - Hoa Kyø; vaø 10 naêm thöïc hieän Hieäp ñònh thöông maïi song phöông Vieät - Myõ), VCCI cho bieát: hieän Hoa Kyø xaùc ñònh Vieät Nam laø moät trong 6 thò tröôøng muïc tieâu theo Saùng kieán Xuaát khaåu Quoác gia. Ñieàu naøy coù nghóa Vieät Nam laø 1 trong 10 thò tröôøng troïng ñieåm cuûa Hoa Kyø. Soâi ñoäng thöông maïi hai chieàu Theo OÂng Michael Michalak - Ñaïi söù Hoa Kyø taïi Vieät Nam (vöøa heát nhieäm kyø vaøo thaùng 12/2010), quan heä thöông maïi giöõa hai quoác gia ôû hai bôø Thaùi Bình Döông naøy ñang coù “nhöõng söï boå sung thuù vò” cho nhau. Theo ñoù, trong 5 maët haøng xuaát khaåu haøng ñaàu cuûa Vieät Nam sang Myõ, thì coù tôùi ba maët haøng söû duïng nguyeân lieäu thoâ, hay phuï lieäu töø Myõ. Cuï theå: Vieät Nam nhaäp nguyeân lieäu boâng xô töø Myõ veà cheá bieán ñeå xuaát ngöôïc laïi Myõ caùc saûn phaåm deät may; Nhaäp goã töø Myõ ñeå cheá taùc vaø xuaát khaåu trôû laïi Myõ ñoà goã noäi ngoaïi thaát; Vieät Nam cuõng nhaäp ñaäu töông cuûa Myõ ñeå saûn xuaát thöùc aên nuoâi toâm caù vaø xuaát toâm caù sang Myõ. Taïi Dieãn ñaøn Doanh nghieäp Vieät Nam-Hoa Kyø, chuû ñeà “Trieån voïng vaø cô hoäi ñaàu tö, kinh doanh vôùi Hoa Kyø taïi vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam” do Chi nhaùnh Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam TP.HCM (VCCI) phoái hôïp

Soá

84

- 05.01.2011

22

Ngaøy nay, theá giôùi bieát ñeán Vieät Nam khoâng chæ laø daân toäc yeâu chuoäng hoøa bình, quaät cöôøng, anh duõng trong chieán tranh, maø coøn laø ñaát nöôùc ñoåi môùi thaønh coâng, thaân thieän, coù nhieàu tieàm naêng, kinh teá phaùt trieån naêng ñoäng, tích cöïc tham gia vaøo caùc coâng vieäc quoác teá vì hoøa bình, hôïp taùc vaø phaùt trieån. Trong ñoù, Hoa Kyø laø ñoái taùc kinh teá quan troïng cuûa Vieät Nam, hôïp taùc vì lôïi ích cuûa caû hai beân.


MÖØNG XUAÂN 2011 Hieäp hoäi Thöông maïi Hoa Kyø ôû Vieät Nam (AmCham Vieät Nam) toå chöùc vaøo ngaøy 16/12/2010; Baø Nguyeãn Hoàng Haø (Phoù Giaùm ñoác VCCI TP.HCM) cho bieát, 15 naêm qua quan heä thöông maïi vaø ñaàu tö giöõa Vieät Nam vaø Hoa Kyø ñaõ coù nhöõng böôùc tieán quan troïng. Kim ngaïch thöông maïi hai chieàu Vieät Nam vaø Hoa Kyø lieân tuïc taêng, vaø taêng maïnh töø khi Hieäp ñònh Thöông maïi song phöông coù hieäu löïc. Trong ñoù, toång kim ngaïch thöông maïi hai chieàu Vieät Nam vaø Hoa Kyø töø naêm 2005 ñaõ ñaït 7,8 tyû USD, taêng gaáp 5 laàn naêm 2001 (1,5 tyû USD); vaø ñaït 9,7 tyû USD vaøo naêm 2006; 11,789 tyû USD naêm 2007; 14,504 tyû USD naêm 2008 (taêng 23 % so vôùi naêm 2007). Naêm 2009, toång kim ngaïch thöông maïi hai chieàu ñaït 14,364 tyû USD, trong ñoù xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Hoa Kyø ñaït 11,355 tyû USD vaø nhaäp khaåu töø Hoa Kyø laø 3,009 tyû USD. Rieâng naêm 2010, döï kieán toång kim ngaïch thöông maïi Vieät Nam vaø Hoa Kyø seõ ñaït 18 tyû USD. Ñaùng chuù yù laø, so vôùi caùc thò tröôøng khaùc, thôøi gian qua trong boái caûnh suy thoaùi kinh teá, Vieät Nam vaãn laø moät trong soá ít quoác gia xuaát khaåu thaønh coâng sang thò tröôøng Myõ. Hieän Hoa Kyø laø thò tröôøng xuaát khaåu lôùn nhaát cuûa Vieät Nam. Theo soá lieäu, chæ trong 8 thaùng ñaàu naêm 2010, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Hoa Kyø ñaït khoaûng 1 tyû USD (taêng 25,7% so vôùi cuøng kyø naêm 2009). Theo ñoù, caùc maët haøng xuaát khaåu chính cuûa Vieät Nam laø deät may, daøy deùp, goã vaø saûn phaåm töø goã, thuûy saûn. Beân caïnh ñoù, Vieät Nam cuõng nhaäp khaåu töø Hoa Kyø caùc maët haøng laø maùy moùc, thieát bò, thöùc aên gia suùc vaø nguyeân lieäu, boâng caùc loaïi. Veà phöông dieän ñaàu tö, tính ñeán thaùng 8/2010, Hoa

Kyø coù 544 döï aùn ñaàu tö vaøo Vieät Nam, toång voán ñaàu tö ñaêng kyù ñaït 16,4 tyû USD, ñöùng thöù 6 trong toång soá 92 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå ñang ñaàu tö taïi Vieät Nam; Vaø trong 9 thaùng ñaàu naêm 2010, ñaàu tö cuûa Hoa Kyø vaøo Vieät Nam laø 1792,2 trieäu USD, chieám 15,7% toång voán ñaêng kyù caáp môùi (sau Haø Lan vaø Haøn Quoác). Tuy nhieân, con soá naøy chöa phaûn aûnh heát luoàng voán ñaàu tö tröïc tieáp cuûa Hoa Kyø vaøo Vieät Nam do moät soá Coâng ty Hoa Kyø nhö Taäp ñoaøn Coca Cola; Procter & Gamble; Cheveron; vaø Conoco,… ñaàu tö vaøo Vieät Nam thoâng qua caùc chi nhaùnh, Coâng ty con cuûa mình ñaêng kyù taïi moät soá nöôùc vaø vuøng laõnh thoå khaùc nhö British Virgin Islands, Sigapore, Hoàng Koâng, Haø Lan… Nhö vaäy, neáu tính caû ñaàu tö qua nöôùc thöù ba, Hoa Kyø coù khaû naêng ñöùng ôû vò trí thöù hai trong caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. Hieän nay voán ñaàu tö cuûa Hoa Kyø vaøo Vieät Nam taäp trung ôû lónh vöïc dòch vuï vôùi toång voán ñaàu tö laø 2,7 tyû USD, chieám khoaûng 29% soá döï aùn vaø 66% toång voán ñaàu tö ñaêng kyù. Rieâng lónh vöïc khaùch saïn vaø du lòch, maëc duø chæ chieám 3% soá döï aùn nhöng Hoa Kyø chieám tôùi 52% toång voán ñaêng kyù. Lónh vöïc noâng nghieäp vaø xaây döïng coù 254 döï aùn vôùi toång voán ñaàu tö laø 1,24 tyû USD (chieám khoaûng 60% soá döï aùn vaø 30% soá voán ñaêng kyù cuûa Hoa Kyø taïi Vieät Nam; Coøn laïi laø caùc döï aùn ñaàu tö cuûa Hoa Kyø trong lónh vöïc noâng ngö nghieäp, laâm ngö nghieäp vaø ngö nghieäp. Nhöõng naêm qua, tröø lónh vuïc daàu khí coøn haàu heát ñaàu tö cuûa Hoa Kyø taäp trung chuû yeáu taïi caùc ñòa phöông thuoäc vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam nhö Baø Ròa-Vuõng Taøu, TP.HCM, Ñoàng Nai, Bình Döông - nôi coù ñieàu kieän cô sôû haï taàng thuaän lôïi vaø ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong phaùt trieån kinh teá Vieät Nam. Hieän vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam (goàm Baø Ròa-Vuõng Taøu, TP.HCM, Ñoàng Nai, Bình Döông, Tieàn Giang, Long An, Taây Ninh vaø Bình Phöùc) thu huùt 80% löôïng haøng Container; tieâu thuï 75% saûn löôïng theùp vaø ñoùng goùp khoaûng 40% GDP cho Vieät Nam. Döï kieán ñeán naêm 2020, daân soá khu vöïc naøy seõ leân ñeán 20 trieäu ngöôøi. Hieän nay chæ vôùi 11 döï aùn, tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñaõ vöôït leân trôû thaønh ñòa phöông coù toång voán ñaàu tö cuûa

23

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 Hoa Kyø cao nhaát, ñaït 1,796 trieäu USD (chieám 44% toång voán ñaàu tö caû nöôùc); TP.HCM ñöùng thöù hai vôùi toång voán ñaàu tö ñaït 585 trieäu USD (chieám 13%). Rieâng Ñoàng Nai - ñöùng thöù ba vôùi toång voán ñaêng kyù ñaït 341 trieäu USD (chieám 9%). Beân caïnh ñoù, laøn soùng ñaàu tö thöù ba töø Hoa Kyø cuõng ñang taäp trung vaøo caùc ngaønh saûn xuaát hieän ñaïi vaø dòch vuï. Hieän dieän cuûa laøn soùng naøy laø Coâng ty Intel. Töø naêm 2007, Coâng ty naøy ñaõ coù döï aùn ñaàu tö vaøo Vieät Nam vôùi soá voán ñaêng kyù leân ñeán 1 tyû USD. Rieâng naêm 2010, Vieät Nam ñaõ tieáp ñoùn nhieàu doanh nghieäp Hoa Kyø sang tìm hieåu cô hoäi ñaàu tö. Trong ñoù coù hôn 20 Coâng ty haøng ñaàu cuûa Hoa Kyø coù teân trong danh saùch Fortune 1000 (laø danh saùch xeáp haïng 1000 coâng ty ñaïi chuùng ñöùng ñaàu ôû Hoa Kyø tính theo toång doanh thu). Caùc Coâng ty naøy ñeán Vieät Nam tìm hieåu cô hoäi ñaàu tö vaøo caùc ngaønh dòch vuï vaø saûn xuaát coù giaù trò gia taêng nhö ñieän töû, töï ñoäng hoùa vaø hoùa chaát. Ngoaøi ra, hai beân cuõng ñang tieáp tuïc ñaøm phaùn Hieäp ñònh ñaàu tö song phöông (BIT) vaø phoái hôïp trong vieäc tham gia ñaøm phaùn Hieäp ñònh Ñoái taùc xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP); tieáp tuïc phoái hôïp chaët cheõ trong cô cheá hoïp theo khuoân khoå TIFA (Hieäp ñònh Thöông maïi vaø Ñaàu tö) ñeå giaûi quyeát caùc vöôùng maéc trong quan heä kinh teá thöông maïi hai nöôùc. Naâng quan heä leân taàm cao môùi Keå töø khi bình thöôøng hoùa quan heä (thaùng 7/1995) ñeán nay, Vieät Nam-Hoa Kyø ñaõ coù nhieàu cuoäc tieáp xuùc vaø trao ñoåi ñoaøn caáp cao: Toång thoáng Bush thaêm Vieät Nam (11/2006) vaø caùc vò laõnh ñaïo Vieät Nam thaêm Myõ (Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi - 6/2005, Chuû tòch nöôùc Nguyeãn Minh Trieát - 6/2007 vaø Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng - 6/2008). Ba Tuyeân boá chung vaø nhöõng thoûa thuaän ñaït ñöôïc qua caùc chuyeán thaêm noùi treân ñaõ taïo cô sôû phaùp lyù vöõng chaéc cho quan heä hai nöôùc phaùt trieån oån ñònh trong khuoân khoå “Ñoái taùc xaây döïng, höõu nghò, hôïp taùc nhieàu maët treân cô sôû bình ñaúng, cuøng toân troïng laãn nhau” vì lôïi ích cuûa nhaân daân hai nöôùc vaø ñoùng goùp cho hoøa bình vaø hôïp taùc quoác teá. Caùc cô cheá hôïp taùc cuï theå ñöôïc thieát laäp vaø ñang ñöôïc trieån khai treân caùc lónh vöïc chính trò, an ninh quoác phoøng, kinh teá-thöông maïi, khoa hoïc-coâng ngheä, giaùo duïc, ñaøo taïo, nhaân ñaïo goùp phaàn tieáp tuïc cuûng coá quan heä Vieät Nam-Hoa Kyø. Theo Boä Ngoaïi giao Vieät Nam, trong trieån khai chính saùch ñoái ngoaïi môùi, Chính quyeàn Obama coi troïng hôn khu vöïc Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông do vai troø ngaøy caøng quan troïng cuûa khu vöïc naøy. Ñoàng thôøi coi troïng vaø tranh thuû nhieàu hôn vai troø cuûa Ñoâng Nam AÙ vaø ASEAN, taêng cöôøng quan heä vôùi caû ASEAN cuõng nhö quan heä vaø hôïp taùc vôùi töøng nöôùc thaønh vieân. Trong boái caûnh naøy, quan heä Vieät Nam-Hoa Kyø vaãn tieáp tuïc duy trì vaø hôïp taùc vaø ñang laø doøng chaûy maïnh meõ beân caïnh moät soá toàn taïi, khoù khaên trong quan heä (veà nhöõng vaán ñeà lieân quan tôùi daân chuû, nhaân quyeàn, toân giaùo). Veà chính trò, an ninh, quoác phoøng: Vieät Nam vaø Hoa Kyø tieáp tuïc duy trì trao ñoåi ñoaøn vaø tieáp xuùc laõnh ñaïo caáp cao hai beân. Phía Myõ thaêm Vieät Nam coù caùc ñoaøn: Phoù trôï lyù Ngoaïi tröôûng (thaùng 2/2009); Thöôïng nghò só McCain (thaùng 4/2009); Phoù Ñaïi dieän thöông maïi Myõ (thaùng 7/2009). Phía Vieät Nam thaêm Myõ coù caùc ñoaøn: Boä tröôûng Coâng an (thaùng 4/2009); Boä tröôûng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân (thaùng 4/2009); Thöù

Soá

84

- 05.01.2011

24

Chieàu 21/10/2010, tieáp Ñoaøn Ñaïi bieåu Hoäi ñoàng quan heä ñoái ngoaïi Hoa Kyø do Chuû tòch Hoäi ñoàng Richard N. Haass daãn ñaàu ñang ôû thaêm vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam, Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Taán Duõng ñaùnh giaù cao vai troø, thieän chí cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng quan heä ñoái ngoaïi Hoa Kyø Richard N. Haass daønh cho Vieät Nam, hoan ngheânh söï quan taâm vaø ñoùng goùp cuûa Hoäi ñoàng ñoái vôùi vieäc thuùc ñaåy quan heä hôïp taùc giöõa hai nöôùc. Chuû tòch Hoäi ñoàng quan heä ñoái ngoaïi Hoa Kyø Richard N. Haass baøy toû aán töôïng veà nhöõng thaønh töïu phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa Vieät Nam cuõng nhö quan heä toát ñeïp giöõa hai nöôùc trong nhöõng naêm qua, ñaùnh giaù cao vaø chuùc möøng nhöõng keát quaû cuûa Vieät Nam ñaït ñöôïc trong vai troø Chuû tòch ASEAN 2010. OÂng Richard N. Haass cho raèng Vieät Nam coù nhieàu tieàm naêng ñeå phaùt trieån vaø tin töôûng Vieät Nam seõ phaùt trieån maïnh meõ hôn nöõa trong nhöõng naêm tôùi. Chuû tòch Hoäi ñoàng quan heä ñoái ngoaïi Hoa Kyø cuõng khaúng ñònh seõ goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc thuùc ñaåy quan heä hai nöôùc, nhaát laø quan heä kinh teá, ñaàu tö, thöông maïi vaø giaùo duïc ñaøo taïo.


MÖØNG XUAÂN 2011 tröôûng Thöôøng tröïc Ngoaïi giao thaêm Myõ vaø tham gia Ñoái thoaïi chieán löôïc veà chính trò, an ninh, quoác phoøng Vieät NamHoa Kyø laàn thöù 2 (thaùng 6/2009 - Ñoái thoaïi chieán löôïc laàn ñaàu vaøo thaùng 10/2008). Phoù Thuû töôùng, Boä tröông Ngoaïi giao Vieät Nam ñaõ tieáp xuùc vôùi Ngoaïi tröôûng Clinton beân leà Hoäi nghò ARF (thaùng 7/2009) vaø Boä tröôûng Coâng Thöông Vieät Nam tieáp xuùc song phöông vôùi Ñaïi dieän USTR beân leà Hoäi nghò Boä tröôûng Kinh teá APEC taïi Singapore (thaùng 7/2009)… Caùc cuoäc tieáp xuùc vaø trao ñoåi ñoaøn laõnh ñaïo Vieät Nam vaø Hoa Kyø taïo cô sôû ñeå tieáp tuïc thuùc ñaåy quan heä hai nöôùc phaùt trieån trong thôøi gian tôùi. Treân moät soá lónh vöïc khaùc nhö giaùo duïc, khoa hoïc-coâng ngheä, moâi tröôøng vaø nhaân ñaïo, Vieät Nam-Hoa Kyø ñaõ trieån khai caùc thoûa thuaän giöõa laõnh ñaïo hai nöôùc ñaït ñöôïc trong chuyeán thaêm Myõ cuûa Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng (thaùng 6/2008). Trong ñoù, Nhoùm Chuyeân traùch veà giaùo duïc VieätMyõñaõ hoaøn taát Baùo caùo veà tình hình hôïp taùc giaùo duïc ñaïi hoïc song phöông trình Chính phuû hai nöôùc xem xeùt ñeå ñi ñeán kyù keát; trieån khai caùc nhoùm laøm vieäc ñeå thuùc ñaåy caùc vaán ñeà hôïp taùc veà thay ñoåi khí haäu vaø nöôùc bieån daâng. Hai beân cuõng taêng cöôøng hôïp taùc veà y teá, phoøng choáng HIV/AIDS, vaø tieáp tuïc trao ñoåi veà hôïp taùc trong lónh vöïc naêng löôïng, haït nhaân…. Beân caïnh nhöõng ñieåm saùng trong hôïp taùc song phöông, hai beân cuõng ñaõ vaø ñang hôïp taùc toát treân khuoân khoå ña phöông nhö taïi Hoäi ñoàng Baûo an Lieân Hieäp Quoác. Phía Myõ mong Vieät Nam ñoùng goùp tích cöïc trong ASEAN vaø ñaùnh giaù cao vieäc Vieät Nam saün saøng hôïp taùc trong khuoân khoå tieåu vuøng Mekong. Hai beân cuõng thaáy raèng caùc nöôùc ASEAN, Hoa Kyø vaø caùc thaønh vieân ARF caàn taêng cöôøng hôïp taùc trong thöïc hieän luaät phaùp quoác teá, Coâng öôùc quoác teá veà Luaät Bieån 1982, Tuyeân boá chung veà caùch öùng xöû cuûa caùc beân ôû Bieån Ñoâng (DOC) nhaèm baûo ñaûm hoøa bình, oån ñònh, thònh vöôïng cuûa khu vöïc vaø theá giôùi./.

25

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Ñeå chính saùch tieàn teä

thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá

Baøi & aûnh: TROÏNG HAØ

Döïa treân trieån voïng kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc, naêm 2011, Quoác hoäi vaø Chính phuû xaùc ñònh caàn phoái hôïp chaët cheõ ñieàu haønh chính saùch taøi khoùa, ñieàu haønh chính saùch tieàn teä chuû ñoäng, linh hoaït vaø thaän troïng, goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu taêng tröôûng kinh teá, kieàm cheá laïm phaùt vaø quaûn lyù nhaäp sieâu. daàn (möùc giaûm khoaûng 1%). Hieän nay, caùc ngaân haøng ñaõ thöïc hieän ñoàng thuaän laõi suaát huy ñoäng VND khoâng vöôït quaù 14%/ naêm; laõi suaát cho vay bình quaân 15,27%/naêm. Laõi suaát huy ñoäng vaø cho vay baèng Ñoâ la Myõ taêng khoaûng 0,5%/naêm so vôùi cuoái naêm 2009, hieän laõi suaát huy ñoäng bình quaân ôû möùc 4,08%/naêm, laõi suaát cho vay bình quaân ôû möùc 6,26%/ naêm. Caùc thò tröôøng ngoaïi teä, thò tröôøng vaøng ñaõ daàn oån ñònh, nguoàn cung ngoaïi teä ñöôïc caûi thieän ñaùng keå, tyû giaù dieãn bieán phuø hôïp vôùi muïc tieâu khuyeán khích xuaát khaåu, goùp phaàn haïn cheá nhaäp sieâu, caûi thieän caùn caân thanh toaùn quoác teá (ñeán ngaøy 15/12/2010, tyû giaù USD/VND bình quaân lieân ngaân haøng taêng 5,52% vaø tyû giaù mua baùn USD/VND cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi taêng 5,53% so vôùi cuoái naêm 2009). Giaù vaøng taïi Vieät Nam dieãn bieán töông ñoái saùt vôùi giaù vaøng theá giôùi, cheânh leäch giaù vaøng trong nöôùc vaø giaù theá giôùi ñaõ ñöôïc thu heïp. Rieâng voán khaû duïng baèng VND cuûa caùc Toå chöùc tín duïng (TCTD) dieãn bieán theo xu höôùng töông ñoái oån ñònh, ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn, ñaûm baûo yeâu caàu döï tröõ baét buoäc.

Thò tröôøng phuø hôïp vôùi phaùt trieån Naêm 2010, tình hình kinh teá theá giôùi vaø trong nöôùc ñaõ coù nhöõng aûnh höôûng (caû tích cöïc laãn tieâu cöïc) ñeán keát quaû ñieàu haønh chính saùch tieàn teä cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam. Nhöng nhìn chung, thò tröôøng tieàn teä, tín duïng taïi Vieät Nam trong naêm 2010 töông ñoái oån ñònh vaø dieãn bieán phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. Theo Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam, ñeán ngaøy 31/12/2010, öôùc tín duïng taêng 29,81% so vôùi cuoái naêm 2009. Trong ñoù: Tín duïng ñoàng Vieät Nam (VND) taêng 25,3%; Tín duïng ngoaïi teä taêng 49,3%. Neáu tröø hö soá do tyû giaù vaø giaù vaøng taêng thì toång dö nôï taêng 27,6%, trong ñoù, tín duïng VND taêng 25,3%, tín duïng ngoaïi teä taêng 37,7%. Toång phöông tieän thanh toaùn ñeán 31/12/2010 taêng 25,3% so vôùi cuoái naêm 2009; huy ñoäng voán taêng 27,2%. Neáu tröø hö soá do tyû giaù vaø giaù vaøng taêng, thì toång phöông tieän thanh toaùn taêng 23,0%, huy ñoäng voán taêng 24,5%. Trong naêm 2010, sau khi thöïc hieän cô cheá laõi suaát thoûa thuaän cuøng vôùi caùc bieän phaùp ñieàu haønh tieàn teä linh hoaït cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, laõi suaát huy ñoäng vaø cho vay VND cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi giaûm

Soá

84

- 05.01.2011

26

Trong naêm 2010, Ngaân haøng Nhaø nöôùc tieáp tuïc chæ ñaïo trieån khai nhieàu giaûi phaùp nhaèm naâng cao tính an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa caùc TCTD, goùp phaàn oån ñònh kinh teá vó moâ. Cuï theå, chæ ñaïo caùc TCTD tieáp tuïc naâng cao naêng löïc taøi chính, quaûn trò ñieàu haønh, phaùt trieån dòch vuï


MÖØNG XUAÂN 2011 cung caáp dòch vuï thanh toaùn hieän ñaïi, ñaùp öùng nhu caàu thanh toaùn cuûa neàn kinh teá.

ngaân haøng hieän ñaïi, ñaùp öùng yeâu caàu hoäi nhaäp; raø soaùt söûa ñoåi vaø ban haønh moät soá quy ñònh môùi lieân quan ñeán ñaûm baûo an toaøn hoaït ñoäng cuûa TCTD theo höôùng phuø hôïp hôn vôùi thoâng leä, chuaån möïc quoác teá vaø tình hình thöïc tieãn Vieät Nam; chæ ñaïo vaø giaùm saùt vieäc thöïc hieän keá hoaïch taêng voán cuûa caùc TCTD theo quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 141/2006/NÑ-CP ñaõ ñöôïc Thuû töôùng chaáp thuaän phöông aùn gia haïn thôøi gian taêng voán ñieàu leä ñeán 31/12/2011; taêng cöôøng coâng taùc thanh tra, kieåm tra, giaùm saùt ñoái vôùi tieàn teä, ngaân haøng vaø xöû lyù kòp thôøi caùc sai phaïm.

Caû nöôùc ñaït 28,5 trieäu theû ATM Theo Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam, ñeán cuoái naêm 2010, ñaõ coù 53% ñôn vò höôûng löông töø ngaân saùch Nhaø nöôùc thöïc hieän traû löông qua taøi khoaûn (cuoái naêm 2009 tyû leä naøy laø 41,5%). Beân caïnh ñoù, heä thoáng thanh toaùn ñieän töû lieân ngaân haøng tieáp tuïc ñöôïc môû roäng vaø vaän haønh hieäu quaû, goùp phaàn taêng cöôøng khaû naêng

Naêm 2010, caùc toå chöùc cung öùng dòch vuï thanh toaùn tieáp tuïc trieån khai aùp duïng nhieàu coâng ngheä hieän ñaïi, trong ñoù theû ngaân haøng ñang trôû thaønh phöông tieän thanh toaùn phoå bieán. Öôùc ñeán cuoái naêm 2010, soá löôïng theû phaùt haønh treân phaïm vi caû nöôùc ñaït khoaûng 28,5 trieäu theû, hôn 11.000 ATM vaø gaàn 50.000 thieát bò chaáp nhaän theû (POS) ñöôïc laép ñaët. Vieäc keát noái heä thoáng ATM, POS thaønh moät heä thoáng thoáng nhaát treân toaøn quoác ñöôïc trieån khai tích cöïc, trong ñoù 03 lieân minh theû Banknet-VNBC-Smartlink ñaõ keát noái lieân thoâng heä thoáng ATM treân phaïm vi toaøn quoác vaø phoái hôïp vôùi 15 ngaân haøng thöïc hieän thaønh coâng vieäc keát noái heä thoáng POS treân ñòa baøn Haø Noäi vaø TP.HCM vôùi söï tham gia cuûa nhieàu ñôn vò cung caáp haøng hoùa, dòch vuï. Rieâng heä thoáng theå cheá veà tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng ñöôïc taäp trung hoaøn thieän, höôùng tôùi chuaån möïc môùi, phuø hôïp hôn vôùi thoâng leä quoác teá vaø ñieàu kieän Vieät Nam nhaèm taêng cöôøng hieäu löïc quaûn lyù Nhaø nöôùc cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø taïo thuaän lôïi cho caùc toå chöùc tín duïng hoaït ñoäng an toaøn, hieäu quaû. Trong naêm, Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ trình vaø ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø Luaät Caùc toå chöùc tín duïng (söûa ñoåi) coù hieäu löïc töø ngaøy 01/01/2011. Beân caïnh ñoù, Ngaân haøng Nhaø nöôùc cuõng ñoåi môùi vaø naâng cao chaát löôïng thoáng keâ döï baùo; hoaøn thieän theå cheá veà tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng; taêng cöôøng hoaït ñoäng ñoái ngoaïi vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá; ñaåy maïnh coâng taùc caûi caùch haønh chính, ñaåy maïnh coâng taùc thoâng tin tuyeân truyeàn, goùp phaàn taïo söï ñoàng tình cuûa dö luaän ñoái vôùi caùc chuû tröông, giaûi phaùp cuûa Chính phuû vaø Ngaân haøng Nhaø nöôùc veà tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng.

Seõ ñieàu haønh theo nguyeân taéc thò tröôøng Naêm 2010, kinh teá theá giôùi phuïc hoài nhöng khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc khu vöïc, laïm phaùt coù xu höôùng taêng nhanh, thò tröôøng taøi chính bieán ñoäng phöùc taïp vaø cuoäc khuûng hoaûng nôï taïi Chaâu AÂu laøm aûnh höôûng ñeán ñaø phuïc hoài kinh teá. Kinh teá trong nöôùc phuïc hoài khaù nhanh vaø oån ñònh, tuy nhieân, kinh teá vó moâ vaãn tieàm aån nhieàu ruûi ro, boäi chi ngaân saùch vaø nhaäp sieâu coøn cao, caùn caân thanh toaùn thaâm huït, nguy cô laïm phaùt cao do bieán ñoäng kinh teá theá giôùi vaø nhöõng yeáu keùm noäi taïi trong neàn kinh teá. Trong naêm 2010 taïi Vieät Nam, thò tröôøng tieàn teä, thò tröôøng ngoaïi hoái vaø caùn caân thanh toaùn quoác teá coøn coù thôøi ñieåm dieãn bieán khoâng thuaän lôïi, chöa giaûi quyeát trieät ñeå tình traïng maát caân ñoái cung caàu ngoaïi teä vaø cheânh leäch tyû giaù giöõa thò tröôøng töï do vaø thò tröôøng chính thöùc. Cuøng vôùi giaù vaøng leân xuoáng thaát thöôøng, thò tröôøng vaøng trong nöôùc xuaát hieän yeáu toá ñaàu cô laøm giaù. Hoaït ñoäng cuûa caùc TCTD coøn tieàm aån ruûi ro. Bieán ñoäng laõi suaát trong nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 12/2010 cho thaáy hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc TCTD chöa oån ñònh, traùch nhieäm ñoái vôùi vaán ñeà an toaøn heä thoáng cuûa moät soá TCTD chöa cao. Naêng löïc quaûn trò thanh khoaûn ôû moät soá ngaân haøng thöông maïi coøn haïn cheá. Nhaän thöùc vaø chaáp haønh chæ ñaïo cuûa Chính phuû vaø cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc ôû moät soá Ngaân haøng Thöông maïi chöa theå hieän tinh thaàn traùch nhieäm ñaày ñuû ñoái vôùi an toaøn heä thoáng, nhaát laø trong thöïc hieän cam keát ñoàng thuaän cuûa Hieäp hoäi Ngaân

27

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

haøng. Thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët taïi Vieät Nam tuy ñaõ phaùt trieån nhanh, nhöng vaãn chöa töông xöùng vôùi cô sôû haï taàng saün coù (do thoùi quen thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët cuûa daân cö coøn chöa ñöôïc caûi thieän nhieàu). Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho bieát, naêm 2011 seõ taäp trung xaây döïng, ban haønh ñoàng boä vaø kòp thôøi heä thoáng vaên baûn höôùng daãn Luaät Ngaân haøng vaø Luaät caùc TCTD nhaèm taïo haønh lang phaùp lyù vöõng chaéc cho hoaït ñoäng ngaân haøng; Ñieàu haønh chính saùch tieàn teä chuû ñoäng, linh hoaït vaø thaän troïng theo

Soá

84

- 05.01.2011

28

nguyeân taéc thò tröôøng, phoái hôïp chaët cheõ vôùi chính saùch taøi khoùa vaø caùc chính saùch kinh teá vó moâ khaùc nhaèm kieåm soaùt laïm phaùt vaø oån ñònh kinh teá vó moâ, naâng toång phöông tieän thanh toaùn taêng 21-24%, tín duïng ñoái vôùi neàn kinh teá taêng khoaûng 23%. Laõi suaát vaø tyû giaù ñöôïc ñieàu haønh ôû möùc phuø hôïp vôùi caùc caân ñoái kinh teá vó moâ, ñaûm baûo an toaøn heä thoáng, naâng cao hieäu quaû quaûn lyù Nhaø nöôùc. Beân caïnh ñoù, seõ ñieàu haønh tyû giaù vaø quaûn lyù ngoaïi hoái theo tín hieäu thò tröôøng, phuø hôïp vôùi dieãn bieán laõi suaát, caân ñoái haøi hoøa cung – caàu ngoaïi teä, taêng tính thanh khoaûn cho thò tröôøng vaø thuùc ñaåy xuaát khaåu, haïn cheá nhaäp sieâu, giaûm daàn tình traïng ñoâ la hoùa trong neàn kinh teá. Phoái hôïp vôùi caùc boä, ngaønh lieân quan theo doõi, quaûn lyù chaët cheõ thò tröôøng vaøng vaø thò tröôøng ngoaïi teä; Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng tín duïng, ñaùnh giaù thöïc traïng chaát löôïng tín duïng cuûa caùc TCTD ñeå aùp duïng caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm kieåm soaùt chaët cheõ quy moâ, chaát löôïng vaø cô caáu tín duïng; Theo doõi, giaùm saùt chaët cheõ vaø döï baùo kòp thôøi dieãn bieán kinh teá vó moâ, dieãn bieán thò tröôøng taøi chính trong nöôùc vaø quoác teá ñeå phuïc vuï coù hieäu quaû coâng taùc chæ ñaïo, ñieàu haønh hoaït ñoäng tieàn teä, ngaân haøng; Taêng cöôøng khaû naêng phaùt hieän, caûnh baùo sôùm ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng. Keát hôïp coù hieäu quaû giöõa thanh tra, giaùm saùt vieäc chaáp haønh chính saùch phaùp luaät vôùi thanh tra, giaùm saùt ruûi ro trong hoaït ñoäng cuûa ñoái töôïng thanh tra, giaùm saùt ngaân haøng. Tieáp tuïc cuûng coá, saép xeáp laïi caùc TCTD phuø hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá, taêng cöôøng tính coâng khai minh baïch trong hoaït ñoäng ngaân haøng; Ñoàng thôøi trieån khai ñaåy maïnh thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët taïi Vieät Nam giai ñoaïn 2011-2015./.


MÖØNG XUAÂN 2011

Nôi laéng hoàn soâng nuùi ngaøn naêm

Thaêng Long - Haø Noäi, “nôi laéng hoàn nuùi soâng ngaøn naêm” (Nguyeãn Ñình Thi), bôûi theá coù bieát bao ñieàu dieäu kyø noái nhau tuï hoäi; theo doøng chaûy thôøi gian, ñöôïc thanh loïc roài keát tinh thaønh phaåm chaát nghìn naêm vaên hieán vaø anh huøng, cuûa ñaát vaø ngöôøi kinh kyø Thaêng Long Haø Noäi.

Vaøo 20h30 ngaøy 31/7/2010 taïi Thuû ñoâ Brasilia cuûa Braxin, UÛy ban Di saûn Theá giôùi cuûa UNESCO ñaõ thoâng qua Nghò quyeát Coâng nhaän Khu Di tích Trung taâm Hoaøng Thaønh Thaêng Long - Haø Noäi laø Di saûn Vaên hoùa Theá giôùi döïa treân 3 tieâu chí noåi baät. Ñoù laø chieàu daøi lòch söû, vaên hoùa; tính lieân tuïc cuûa taøi saûn vôùi tö caùch laø moät trung taâm quyeàn löïc vaø söï ña daïng, phong phuù cuûa caùc taàng di tích, di vaät. Taïi leã khai maïc Ñaïi leã Kyû nieäm 1.000 naêm Thaêng Long – Haø Noäi vaøo ngaøy 1/10/2010, baø Irina Bokova - Toång Giaùm ñoác UNESCO ñaõ trao Baèng Coâng nhaän Khu Di tích Trung taâm Hoaøng Thaønh Thaêng Long - Haø Noäi laø Di saûn Vaên hoùa cho Thaønh phoá Haø Noäi. Hieän Coâng nhaän Khu Di tích Trung taâm Hoaøng Thaønh Thaêng Long - Haø Noäi coù dieän tích 20ha, bao goàm Khu Khaûo coå hoïc - 18 Hoaøng Dieäu vaø caùc di tích coøn soùt laïi trong khu di tích Thaønh coå Haø Noäi nhö: Baéc Moân, Ñoan Moân, Haäu Laâu, Roàng ñaù Ñieän Kính Thieân, Nhaø con roàng, Nhaø D67 vaø Coät côø

TROÏNG HAØ

Haø Noäi. Cuïm di tích naøy ñöôïc bao boïc bôûi 4 con ñöôøng: phía Baéc laø ñöôøng Phan Ñình Phuøng, phía Nam laø ñöôøng Ñieän Bieân Phuû, phía Ñoâng laø ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông vaø phía Taây laø ñöôøng Hoaøng Dieäu. Nhaèm phaùt huy giaù trò noåi baät mang tính toaøn caàu cuûa Khu Di tích, theå hieän ñöôïc moät khu vöïc coù yù nghóa lòch söû quan troïng nhaát, toàn taïi vaø phaùt trieån töø ngaøn naêm cuûa ñaát nöôùc, ngaøy 8/12/2010 Thuû töôùng Chính phuû ñaõ coù quyeát ñònh 2234/QÑ-TTg pheâ duyeät nhieäm vuï quy hoaïch toång maët baèng Khu Di tích Trung taâm Hoaøng thaønh Thaêng Long taïi 18 Hoaøng Dieäu, Thaønh phoá Haø Noäi. Muïc tieâu quy hoaïch laø baûo toàn Khu Di tích 18 Hoaøng Dieäu, cuøng vôùi Khu Thaønh coå seõ trôû thaønh Coâng vieân Vaên hoùa Lòch söû. Cuõng theo quyeát ñònh naøy, phaïm vi laäp quy hoaïch goàm Khu ñaát nghieân cöùu coù dieän tích 45.380m² vôùi phía Baéc giaùp ñöôøng Hoaøng Vaên Thuï; phía

29

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Khu Di tích vôùi heä thoáng giao thoâng ñoâ thò vaø caùc coâng trình laân caän; keát noái caùc tuyeán tham quan cuûa Khu Di tích vôùi Nhaø Quoác hoäi vaø Khu Thaønh coå… Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng Nhaø Quoác hoäi vaø Hoäi tröôøng Ba Ñình môùi laø cô quan toå chöùc laäp quy hoaïch naøy. Nhö vaäy, vôùi vieäc khu di tích Trung taâm Hoaøng Thaønh Thaêng Long taïi 18 Hoaøng Dieäu seõ ñöôïc quy hoaïch cho xöùng vôùi taàm voùc lòch söû cuûa coâng trình, caùc di tích caùch maïng cuûa thôøi ñaïi Hoà Chí Minh ôû ñaây cuõng caàn phaûi ñöôïc tính ñeán moät caùch caån troïng nhö moät phaàn cuûa beà daøy xuyeân suoát 1.300 naêm cuûa lòch söû daân toäc maø Hoaøng Thaønh Thaêng Long ñaõ chöùng kieán. Ñoäc ñaùo Boä Söû soáng Toàn taïi suoát chieàu daøi lòch söû hôn 10 theá kyû keå töø thaønh Ñaïi La thôøi tieàn Thaêng Long ñeán thôøi ñaïi ngaøy nay, Khu Trung taâm Hoaøng Thaønh cuûa Thaêng Long - Haø Noäi ñaõ trôû thaønh moät "Boä Söû soáng” chöùng kieán nhöõng thaêng traàm cuûa lòch söû.

Ñoâng giaùp ñöôøng Hoaøng Dieäu; phía Nam giaùp ñöôøng Baéc Sôn vaø Khu ñaát xaây Nhaø Quoác hoäi; phía Taây giaùp ñöôøng Ñoäc Laäp vaø Khu ñaát xaây Nhaø Quoác hoäi. Döï kieán coù 3 khu chöùc naêng chính goàm: Baûo taøng Di tích taïi choã; caùc Khu tröng baøy Di tích ngaàm, caùc Coâng trình Phuïc vuï quaûn lyù, kyõ thuaät (nhaø tieáp ñoùn, khu caây xanh tieåu caûnh, saân ñöôøng noäi boä, coång chính, coång phuï, töôøng raøo…). Trong ñoù, khoâng gian kieán truùc caûnh quan ñöôïc quy hoaïch haøi hoøa trong toång theå kieán truùc Khu Trung taâm Chính trò Ba Ñình. Ngoân ngöõ kieán truùc hieän ñaïi nhöng theå hieän ñöôïc tính chaát ñaëc thuø cuûa moät khu vöïc ñaëc bieät vôùi lòch söû nghìn naêm cuûa daân toäc. Trong quy hoaïch heä thoáng haï taàng kyõ thuaät ñaûm baûo giao thoâng keát noái

Soá

84

- 05.01.2011

30

Theo taøi lieäu, naêm 1009, Lyù Coâng Uaån leân ngoâi vua, saùng laäp Vöông trieàu Lyù. Thaùng 7 muøa thu naêm 1010, nhaø vua coâng boá Thieân ñoâ Chieáu (Chieáu dôøi ñoâ) ñeå dôøi ñoâ töø Hoa Lö (Ninh Bình) veà Thaønh Ñaïi La. Ngay sau khi dôøi ñoâ, Lyù Coâng Uaån ñaõ gaáp ruùt cho xaây döïng Kinh Thaønh Thaêng Long, ñeán ñaàu naêm 1011 thì hoaøn thaønh. Khi môùi xaây döïng, Kinh Thaønh Thaêng Long ñöôïc xaây theo moâ hình tam truøng thaønh quaùch goàm: voøng ngoaøi cuøng goïi laø La Thaønh hay Kinh Thaønh, bao quanh toaøn boä kinh ñoâ vaø men theo doøng nöôùc cuûa 3 con soâng: soâng Hoàng, soâng Toâ Lòch vaø soâng Kim Ngöu. Kinh thaønh laø nôi ôû vaø sinh soáng cuûa daân cö. Voøng thaønh thöù hai (ôû giöõa) laø Hoaøng Thaønh, laø Khu Trieàu chính, nôi ôû vaø laøm vieäc cuûa caùc quan laïi trong trieàu. Thaønh nhoû nhaát ôû trong cuøng laø Töû Caám Thaønh, nôi chæ daønh cho vua, hoaøng haäu vaø soá ít cung taàn myõ nöõ. Nhaø Traàn sau khi leân ngoâi ñaõ tieáp quaûn Kinh


MÖØNG XUAÂN 2011

Thaønh Thaêng Long roài tieáp tuïc tu boå, xaây döïng caùc coâng trình môùi. Sang ñeán ñôøi nhaø Leâ sô, Hoaøng Thaønh cuõng nhö Kinh Thaønh ñöôïc xaây ñaép, môû roäng theâm. Trong thôøi gian töø naêm 1516 ñeán naêm 1788, thôøi nhaø Maïc vaø Leâ trung höng, Kinh Thaønh Thaêng Long bò taøn phaù nhieàu laàn. Ñaàu naêm 1789, vua Quang Trung dôøi ñoâ veà Phuù Xuaân, Thaêng Long chæ coøn laø Baéc thaønh. Thôøi Nguyeãn, nhöõng gì coøn soùt laïi cuûa Hoaøng Thaønh Thaêng Long laàn löôït bò caùc ñôøi vua chuyeån vaøo Phuù Xuaân phuïc vuï cho vieäc xaây döïng kinh thaønh môùi. Chæ duy coù Ñieän Kính Thieân vaø Haäu Laâu ñöôïc giöõ laïi laøm haønh cung cho caùc vua Nguyeãn moãi khi ngöï giaù Baéc thaønh. Naêm 1805, vua Gia Long cho phaù boû töôøng cuûa Hoaøng Thaønh cuõ vaø xaây döïng Thaønh Haø Noäi theo kieåu Vauban cuûa Phaùp vôùi quy moâ nhoû hôn nhieàu. Naêm 1831, vua Minh Maïng cho ñoåi teân Thaêng Long thaønh tænh Haø Noäi. Khi chieám xong toaøn Ñoâng Döông, ngöôøi Phaùp choïn Haø Noäi laø Thuû ñoâ cuûa Lieân bang Ñoâng Döông thuoäc Phaùp vaø Thaønh Haø Noäi bò phaù ñi ñeå laáy ñaát laøm coâng sôû, traïi lính cho ngöôøi Phaùp. Töø naêm 1954, khi ta giaûi phoùng Thuû ñoâ thì khu vöïc Thaønh Haø Noäi trôû thaønh truï sôû cuûa Boä quoác phoøng. Trong lòch söû, Hoaøng Thaønh Thaêng Long traûi qua khaù nhieàu thay ñoåi, nhöng trung taâm cuûa Hoaøng thaønh, ñaëc bieät laø Töû Caám Thaønh thì gaàn nhö khoâng thay ñoåi. Chæ coù kieán

Ban Giaùm ñoác Trung taâm Baûo toàn Khu Di tích Thaønh coå Haø Noäi cho bieát, laàn ñaàu tieân môû cöûa Khu Di chæ khaûo coå hoïc 18 Hoaøng Dieäu (trong thaùng 10/2010), trung bình moãi ngaøy, taïi Khu Di saûn Vaên hoùa Theá giôùi vöøa ñöôïc UNESCO trao Baèng Coâng nhaän coù khoaûng 20.000 ñeán 30.000 luôït nhaân daân Thuû ñoâ vaø du khaùch tôùi tham quan. Coù ngaøy cao ñieåm soá löôïng khaùch leân ñeán gaàn 40.000 ngöôøi. Nhöõng ngaøy Ñaïi leã, Trung taâm phaûi huy ñoäng caû traêm caùn boä, nhaân vieân, cuøng khoaûng 30 tình nguyeän vieân, laøm vieäc lieân tuïc töø 7 giôø saùng ñeán 9 giôø toái. Taïi Khu Di saûn, cuøng vôùi vieäc thaêm caùc di tích tieâu bieåu nhö Coät Côø, Ñoan Moân, neàn Ñieän Kính Thieân, Haäu Laâu, Baéc Moân, Nhaø D67 (Toång haønh dinh Quaân ñoäi Nhaân daân Vieät Nam); du khaùch coøn coù dòp tieáp xuùc moät phaàn caùc di tích ña daïng, phong phuù ñang ñöôïc baûo toàn nguyeân traïng taïi Khu Khaûo coå 18 Hoaøng Dieäu vaø moät phaàn di vaät tieâu bieåu giôùi thieäu trong caùc nhaø tröng baøy cuûa khu Thaønh coå Haø Noäi. truùc beân trong laø qua nhieàu laàn xaây döïng, tu söûa. Ñieàu naøy giaûi thích vieäc treân Khu Khaûo coå 18 Hoaøng Dieäu, caùc lôùp di tích kieán truùc vaø di vaät naèm choàng leân nhau qua caùc thôøi kyø lòch söû. Caùc di tích naøy quan heä vaø lieân keát taïo thaønh moät toång theå lieân hoaøn raát phöùc taïp nhöng phong phuù vaø haáp daãn, phaûn aùnh roõ moái quan heä veà qui hoaïch ñoâ thò vaø khoâng gian kieán truùc, cuõng nhö söï tieáp noái giöõa caùc trieàu ñaïi trong lòch söû xaây döïng Kinh ñoâ Thaêng Long. Ñoù chính laø giaù trò noåi baät vaø ñoäc ñaùo cuûa Khu Di tích Trung taâm Hoaøng Thaønh Thaêng Long- Haø Noäi. Taïi ñaây, caùc nhaø khaûo coå hoïc coøn khai quaät ñöôïc moät löôïng lôùn ñoà goám söù laø nhöõng vaät duïng duøng haøng ngaøy trong hoaøng cung qua nhieàu thôøi kyø. Nhöõng khaùm phaù naøy môû ra moät caùnh cöûa môùi cho vieäc nghieân cöùu veà goám Thaêng Long vaø goám duøng trong hoaøng cung Thaêng Long qua caùc trieàu ñaïi, laø minh chöùng cuï theå veà trình ñoä phaùt trieån cao cuûa kinh teá vaø vaên hoùa. Ngoaøi ra, nhieàu tieàn ñoàng, ñoà goám söù cuûa Trung Quoác, Nhaät Baûn, Taây AÙ… tìm thaáy ôû ñaây laø baèng chöùng cho thaáy Thaêng Long laø trung taâm giao löu vaên hoùa vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø tieáp nhaän nhöõng giaù trò tinh hoa cuûa nhaân loaïi./.

31

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Doanh nghieäp Vieät Nam vaø baûn lónh hoäi nhaäp NGUYEÃN TROÏNG MINH PHÖÔNG

Cuøng vôùi söï ñoåi môùi trong ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaø nöôùc, vò trí coäng ñoàng doanh nghieäp Vieät Nam ngaøy caøng ñöôïc nhìn nhaän moät caùch khaùch quan vaø coâng baèng hôn. Ñoù chính laø ñoäng löïc thuùc ñaåy doanh nghieäp Vieät Nam ñoùng goùp nguoàn tieàm löïc kinh teá, söï naêng ñoäng, daùm nghó, daùm laøm cuûa mình vaøo söï phaùt trieån thònh vöôïng cuûa ñaát nöôùc.

VNR500 laø baûng xeáp haïng 500 doan nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam veà doanh thu theo moâ hình cuûa Fortune 500, ñöôïc ñònh kyø coâng boá haøng naêm döïa treân keát quaû nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù ñoäc laäp theo chuaån möïc quoác teá cuûa Coâng ty Vietnam Report vôùi söï tö vaán cuûa caùc chuyeân gia trong vaø ngoaøi nöôùc. Naêm 2010, Baûng xeáp haïng VNR500 ñöôïc xaây döïng döïa treân côû sôû döõ lieäu cuûa VietNam Report (VNR Biz Database) vaø keát quaû nghieân cöùu soá lieäu ñieàu tra môùi nhaát veà caùc doanh nghieäp treân toaøn quoác. Soá lieäu ñieàu tra ñöôïc caäp nhaät ñeán heát ngaøy 31/12/2009. Thöù haïng doanh nghieäp ñöôïc saép xeáp döïa treân tieâu chí doanh thu. Ñeå ñöôïc xeáp haïng trong Baûng xeáp haïng doanh nghieäp moïi thaønh phaàn, doanh thu toái thieåu cuûa doanh nghieäp phaûi treân 1.200 tyû ñoàng vaø vaøo Baûng xeáp haïng doanh nghieäp tö nhaân, doanh thu toái thieåu cuûa doanh nghieäp phaûi ñaït treân 500 tyû ñoàng.

Soá

84

- 05.01.2011

32

Baûng xeáp haïng VNR500 naêm 2010, goàm xeáp haïng 500 Doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam veà doanh thu (VNR500) vaø xeáp haïng 500 Doanh nghieäp Tö nhaân lôùn nhaát Vieät Nam vöøa ñöôïc Coâng ty Coå phaàn Baùo caùo ñaùnh giaù Vieät Nam (Vietnam Report) coâng boá vaøo cuoái thaùng 11/2010. Theo keát quaû baûng xeáp haïng naøy, vò theá nhoùm doanh nghieäp tö nhaân noäi ñòa trong khoái caùc doanh nghieäp lôùn Vieät Nam ngaøy caøng trôû neân maïnh meõ hôn. Trong ñoù, tyû leä doanh nghieäp khoái tö nhaân coù maët trong Baûng xeáp haïng laàn löôït taêng ñeàu qua caùc naêm (24% naêm 2008, 30% naêm 2009 vaø 31,2% naêm 2010).

Baát ñoäng saûn giöõ nhieàu vò trí trong TOP 500 Keát quaû do nhoùm nghieân ñöa ra trong Baûng xeáp haïng VNR500 naêm 2010 cho thaáy veà cô caáu, caùc doanh nghieäp tröïc thuoäc khu vöïc kinh teá Nhaø nöôùc, bao goàm caùc taäp ñoaøn, caùc toång coâng ty vaø caùc coâng ty coù voán Nhaø nöôùc chi phoái tieáp tuïc chieám tyû leä cao (46%) trong Baûng xeáp haïng VNR500 naêm 2010. Beân caïnh soá löôïng lôùn, caùc taäp ñoaøn vaø toång coâng ty Nhaø nöôùc cuõng chieám vò trí aùp ñaûo trong TOP 10 Doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam, vôùi söï goùp maët cuûa 04 Taäp ñoaøn kinh teá Nhaø nöôùc vaø 03 Toång coâng ty Nhaø nöôùc. Rieâng khoái doanh nghieäp tö nhaân chieám tyû leä laø 31,2% vaø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi (FDI) chieám 23,8%. Veà cô caáu ngaønh ngheà, moät soá ngaønh troïng ñieåm nhö caùc ngaønh Ngaân haøng - Taøi chính, Vaøng baïc ñaù quyù, Vieãn thoâng, Ñieän vaø Daàu khí vaãn tieáp tuïc duy trì ñöôïc vò theá öu theá cuûa mình trong Baûng xeáp haïng VNR500 naêm 2010. Ñaùng chuù yù laø ngaønh Vieãn thoâng vôùi söï goùp maët hai doanh nghieäp trong Top 10 vaø söï xuaát hieän laàn ñaàu tieân cuûa doanh nghieäp ngaønh Cheá bieán xuaát khaåu gaïo trong TOP 10 Baûng xeáp haïng naêm nay. Trong khi caùc ngaønh khaùc gaàn nhö giöõ ôû möùc "caàm chöøng” vaø khoâng coù söï thay ñoåi ñaùng keå naøo so vôùi thöù haïng naêm ngoaùi. Qua Baûng xeáp haïng VNR500 naêm 2010, neáu xeùt veà hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp theo thaønh phaàn kinh teá, thì caùc doanh nghieäp khu vöïc FDI vaãn ñaït hieäu quaû kinh doanh toát nhaát vôùi tyû leä lôïi nhuaän treân voán (ROA) khoaûng 13%, cao gaáp ñoâi so vôùi khu vöïc Nhaø nöôùc (5,2%) vaø lôùn hôn raát nhieàu so vôùi khu vöïc tö nhaân (chæ coù 2,5%). Nhöng caùc doanh nghieäp khu vöïc Nhaø nöôùc trong Baûng xeáp haïng naêm 2010 vaãn daãn ñaàu veà ñoùng goùp Ngaân saùch Nhaø nöôùc vôùi tyû leä cao gaáp 4 laàn caùc doanh nghieäp FDI vaø gaáp 10 laàn ñoùng goùp ngaân saùch cuûa caùc doanh nghieäp tö nhaân. Caùc soá lieäu trong


MÖØNG XUAÂN 2011 Baûng Xeáp haïng naêm 2010 coøn cho thaáy, ñoäi nguõ CEO, laõnh ñaïo trong caùc doanh nghieäp lôùn cuûa Nhaø nöôùc ña soá naèm trong ñoä tuoåi treân 50 (chieám 26,4%), rieâng caùc CEO ñöôïc xem laø treû (tuoåi töø 31-40) chæ chieám 1,2%. Trong khi CEO treû trong khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân chieám tyû leä 4,2% vaø ôû khu vöïc FDI laø 2,1%. Hieän ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp lôùn trong Baûng xeáp haïng naêm 2010 vaãn taäp trung ôû hai trung taâm kinh teá lôùn laø Haø Noäi vaø TP.HCM. Vôùi soá löôïng doanh nghieäp naèm treân hai ñòa baøn naøy gaàn xaáp xæ nhau (vôùi 23,6% cho TP.HCM vaø 21% cho Haø Noäi). Taïi nhöõng ñòa baøn khaùc, soá löôïng caùc doanh nghieäp lôùn chieám tyû leä khoâng ñaùng keå (döôùi 6%). Töø Baûng xeáp haïng cuõng cho thaáy nhöõng bieán ñoäng trong neàn kinh teá Vieät Nam, vôùi ghi nhaän söï xuaát hieän cuûa nhieàu doanh nghieäp môùi treân Baûng Xeáp haïng, maëc duø coù 20% doanh nghieäp bò loaïi ra khoûi cuoäc chôi. Buø vaøo khoaûng troáng naøy, caùc teân tuoåi môùi trong Baûng xeáp haïng ñaõ traûi roäng ra nhieàu ngaønh ngheà, ñieån hình nhö taøi chính, chöùng khoaùn, baát ñoäng saûn. Ñaëc bieät laø söï goùp maët cuûa nhieàu coâng ty baát ñoäng saûn, sau 2-3 naêm ñaàu tö, baét ñaàu ñeán thôøi kyø gaët haùi. Trong TOP 500 doanh nghieäp tö nhaân lôùn nhaát Vieät Nam naêm 2010 soá doanh nghieäp baát ñoäng saûn coù treân baûng xeáp haïng goàm caùc Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö coâng nghieäp Taân Taïo; Coâng ty Coå phaàn xaây döïng vaø kinh doanh ñòa oác Hoøa Bình, Coâng ty Coå phaàn Him Lam; Coâng ty Coå phaàn AÙnh Döông Vieät Nam (Vinasun); Coâng ty Coå phaàn Soâng Ñaø Thaêng Long; Coâng ty Coå phaàn Vinpearl; Coâng ty Coå phaàn Ñöùc Maïnh; Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån ñoâ thò Kinh Baéc; Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö Nam Long; Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö kinh doanh nhaø; Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö vaø kinh doanh Golf Long Thaønh; Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö ñòa oác vaø oâtoâ Phöông Trang… Rieâng TOP 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam naêm 2010 coù caùc coâng ty Coâng ty Lieân doanh Phuù Myõ Höng; Coâng ty Coå phaàn Vincom; Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö coâng nghieäp Taân Taïo; Coâng ty Coå phaàn Him Lam; Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån ñoâ thò Kinh Baéc; Coâng ty Lieân doanh TNHH Vieät Nam – Singapore.

Theo caùc chuyeân gia kinh teá, vieäc moät soá doanh nghieäp bò loaïi khoûi Baûng Xeáp haïng cuõng laø leõ thöôøng tình khi tieâu chí doanh thu cuûa Baûng xeáp haïng ñöôïc naâng leân cao hôn. Trong ñoù, doanh nghieäp moïi thaønh phaàn phaûi coù doanh thu toái thieåu treân 1.200 tyû ñoàng (naêm ngoaùi laø 1.000 tyû ñoàng) vaø doanh thu toái thieåu cuûa doanh nghieäp tö nhaân phaûi ñaït treân 500 tyû ñoàng (so vôùi 400 tyû ñoàng naêm 2009). Beân caïnh ñoù, ôû Vieät Nam cuõng nhö treân theá giôùi, khoâng coù baát cöù moät coâng ty hay tyû phuù naøo coù theå maõi ñöùng ñaàu danh saùch xeáp haïng neáu khoâng luoân noã löïc tìm kieám lôïi nhuaän toái ña cho caù nhaân, coâng ty cuûa mình. Chính trong noã löïc ñoù hoï seõ taïo ra giaù trò kinh teá ñoùng goùp cho toaøn xaõ hoäi. Chính vì vaäy, söï caïnh tranh ñeå ñaït ñöôïc thöù haïng cao trong VNR500 laø moät söï caïnh tranh toát ñeïp cho neàn kinh teá vaø xaõ hoäi. Coù theå noùi, qua boán naêm coâng boá, Baûng Xeáp haïng VNR500 ñaõ goùp phaàn taïo ñoäng löïc caïnh tranh laønh maïnh giöõa caùc doanh nghieäp lôùn ñöôïc xem nhö nhöõng “ñænh cao” cuûa neàn kinh teá Vieät. Ñaây laø nhöõng tín hieäu cho thaáy moâi tröôøng kinh doanh taïi Vieät Nam ñang phaùt trieån maïnh meõ theo höôùng minh baïch hoùa, phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. Vaø ñaùng ghi nhaän hôn laø, trong boái caûnh kinh teá theá giôùi vaø trong nöôùc coù nhieàu bieán ñoäng khoâng thuaän lôïi, nhöng caùc ngaønh kinh teá chuû löïc cuûa Vieät Nam vaãn giöõ ñöôïc "vò theá" trong phaùt trieån. Trong ñoù, caùc doanh nghieäp thuoäc TOP 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam (VNR500) ñaõ theå hieän ñöôïc baûn lónh vaø söùc maïnh cuûa mình. Trong TOP 20 doanh nghieäp ñaàu tieân trong Baûng xeáp haïng 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam ñeàu hoäi ñuû ñieàu kieän gia nhaäp nhoùm caâu laïc boä doanh thu 1 tyû ñoâ la, vôùi möùc doanh thu trung bình cuûa nhoùm ñaït 2,7 tyû USD. Beân caïnh ñoù, caùc doanh nghieäp haøng ñaàu Vieät Nam ngaøy caøng thu heïp khoaûng caùch vôùi caùc doanh nghieäp treân theá giôùi. Ñieån hình, TOP 50 doanh nghieäp ñaàu tieân trong Baûng xeáp haïng naêm 2010 ñaõ ñuû tieâu chí veà doanh thu ñeå coù theå ñöùng trong Baûng Xeáp haïng Forbes 2.000 veà TOP 2.000 doanh nghieäp lôùn nhaát toaøn caàu.

VNR 500 – TOP 500 Doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam Xeáp haïng

Teân coâng ty

Ngaønh coâng boá

1

Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam

Khai thaùc, thaêm doø vaø dòch vuï daàu khí

2

Toång coâng ty Xaêng daàu Vieät Nam

Kinh doanh xaêng daàu, khí ñoát, nhieân lieäu vaø caùc saûn phaåm lieân quan

3 4

Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam

Saûn xuaát vaø phaân phoái ñieän

Taäp ñoaøn Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam

Vieãn thoâng vaø coâng ngheä Thoâng tin

Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Than – Khoaùng saûn Vieät Nam

Khai thaùc, thu gom, kinh doanh than

5

VNR 500 – TOP 500 Doanh nghieäp tö nhaân lôùn nhaát Vieät Nam Xeáp haïng

Teân coâng ty

Ngaønh coâng boá

1 2 3

Coâng ty Coå phaàn Saøi goøn Kim hoaøn

Vaøng baïc, ñaù quyù

Coâng ty Coå phaàn FPT

Vieãn thoâng vaø Coâng ngheä Thoâng tin

Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn AÙ Chaâu

Ngaân haøng, Taøi chính, Chöùng khoaùn

4

Coâng ty Coå phaàn Söõa Vieät Nam

Saûn xuaát thuïc phaåm cheá bieán, söõa, ñöôøng, caø pheâ, daàu aên, baùnh keïo…

5

Coâng ty Coå phaàn Taäp ñoaøn Vaøng baïc ñaù quyù DOJI

Vaøng baïc, ñaù quyù

Nguoàn : Vietnam Report

33

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

GAËP GÔÕ ÑAÀU XUAÂN: NHÖÕNG CAÙNH TAY NOÁI NHÖÕNG CAÙNH TAY CUØNG VÖÔÏT KHOÙ Nhoùm PV Thò tröôøng Thò tröôøng Baát ñoäng saûn (BÑS) naêm 2011 ñöôïc ñaùnh giaù laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng vaø seõ thu huùt maïnh caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi tìm ñeán; Song, naêm 2011 cuõng vaãn seõ laø moät naêm tieáp tuïc cuûa thöû thaùch khoù khaên khoâng nhoû ñoái vôùi thò tröôøng naøy. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Baát ñoäng saûn, ñaëc bieät laø caùc Doanh nghieäp Vöøa vaø Nhoû - seõ vaø phaûi laøm gì ñeå vöôït qua ñöôïc nhöõng thöû thaùch cam go aáy ñeå vöôn leân taàm cao môùi cuûa moät thò tröôøng ñaõ vaø ngaøy caøng khaúng ñònh vò theá quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân? Cuoäc gaëp gôõ ñaàu naêm vôùi caùc Doanh nghieäp – caùc nhaø ñaàu tö - nhaø moâi giôùi – nhaø nghieân cöùu vaø phaân tích thò tröôøng … cuûa Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam laø caàu noái cho “Nhöõng baøn tay noái nhöõng baøn tay cuøng vöôït khoù” ñeå xaây döïng moät thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng

OÂNG LEÂ CHÍ HIEÁU - Chuû tòch HÑQT - Toång Giam ñoác Coâng ty CP. Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc - THUDUC HOUSE - TP.HCM Böôùc sang naêm 2011, thò tröôøng BÑS caû nöôùc vaãn ñang vaät loän vôùi giai ñoaïn haäu khuûng hoaûng. Tình hình kinh teá vó moâ vaãn coøn nhieàu yeáu toá chöa oån ñònh nhö laïm phaùt ñi keøm vôùi laõi suaát cao, caùc vaán ñeà haïn cheá tín duïng, tyû giaù hoái ñoaùi, vaán ñeà ñoâ la hoùa vaø vaøng hoùa, thò tröôøng chöùng khoaùn eøo uoät… Chöa keå nhöõng khieám khuyeát cuûa baûn thaân noù nhö tính minh baïch coøn keùm, thò tröôøng coøn meùo moù do vaán ñeà haønh chính hoùa. Taát caû nhöõng yeáu toá ñoù ñeàu khoâng haäu thuaãn cho söï baät daäy maïnh meõ cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn trong thôøi gian ngaén haïn. Duø chæ laø moät söï thay ñoåi quy ñònh nhoû nhö thuû tuïc, coâng chöùng, thueá.... cuõng coù theå gaây aùch taéc. Hieän nay nhieàu quy ñònh phaùp luaät vaãn coøn chöa ñoàng boä, ñieàu naøy ñoøi hoûi söï dung hoøa ñieàu chænh cuûa Chính phuû. Coù theå noùi haønh lang phaùp lyù coøn moät soá raøo caûn vaø haïn cheá caàn thaùo gôõ vì BÑS bao giôø cuõng raát “nhaïy caûm” ñoái

Soá

84

- 05.01.2011

34

vôùi chính saùch. Nhöõng côn noùng laïnh trong nhieàu naêm qua cuõng roõ raøng ñeàu baét nguoàn ít nhieàu töø nhöõng thay ñoåi cuûa chính saùch. Chaúng haïn nhö quan ñieåm veà quyeàn sôû höõu nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát, thuû tuïc giao thueâ ñaát chöa phaûn aùnh ñuùng thöïc chaát hoaït ñoäng ña daïng cuûa thò tröôøng. Vieäc chuyeån nhöôïng, mua baùn bình thöôøng treân thò tröôøng vaãn chöa ñöôïc hoã trôï phaùp lyù moät caùch minh baïch bôûi coøn nhieàu quy ñònh choàng cheùo, maâu thuaãn. Beân caïnh ñoù, nhöõng quy ñònh vieäc noäp tieàn söû duïng ñaát chöa hôïp lyù. Caùc coâng ty BÑS coù nhu caàu giao thueâ ñaát ñeå ñaàu tö xaây döïng caùc döï aùn BÑS, nhaát laø nhaø cho thueâ, hoaëc caên hoä dòch vuï cho thueâ bò baét buoäc phaûi ñoùng tieàn söû duïng ñaát moät laàn laø raát “naëng”, khieán doanh nghieäp phaûi boû ra soá voán quaù lôùn so vôùi suaát ñaàu tö, neân hoï khoâng laøm noåi. Thay vaøo ñoù Nhaø Nöôùc neân ñieàu chænh vieäc thu tieàn söû duïng ñaát neân ñoùng theo tieán ñoä hoaëc thay theá baèng caùc loïai thueá BÑS khaùc tieân tieán hôn. Nhaø nöôùc cuõng caàn ñaåy nhanh hôn quaù trình caûi caùch haønh chính, thuû tuïc xaây döïng vaø hôïp lyù hoaù quy trình xeùt duyeät vaø quaûn lyù quy hoaïch. Qua ñoù seõ thuùc ñaåy thò tröôøng BÑS phaùt trieån ngaøy moät maïnh meõ hôn. Ñoái vôùi Doanh nghieäp: tieáp tuïc môû roäng ñòa baøn, quy moâ ñaàu tö trong nöôùc ñoàng thôøi hieän ñaïi hoùa vaø quoác teá hoùa toaøn dieän veà voán, nguoàn löïc, nhaân löïc, coâng cuï quaûn lyù môùi - laø nhöõng kinh nghieäm maø chuùng toâi ñaõ vaø ñang tieáp

tuïc giöõ vöõng ñeå phaùt trieån. OÂNG NGUYEÃN QUOÁC KHAÙNH Toång Giaùm Ñoác Coâng ty CP. Ñaàu tö vaø Phaân phoái DTJ - Saøn baát ñoäng saûn DTJ - HAØ NOÄI: “Caàn coù chính saùch tín duïng trung & daøi haïn” Theo nhaän ñònh cuûa caù nhaân toâi, thôøi gian ñaàu naêm 2011, caùc döï aùn seõ coøn gaëp phaûi moät soá khoù khaên veà nguoàn voán. Nguyeân nhaân cô baûn do laõi suaát ngaân haøng coøn ôû möùc raát cao, dö aâm cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính vaø kinh teá theá giôùi vaãn coøn aûnh höôûng naëng neà, daãn ñeán söï haïn cheá veà doøng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, ñaëc bieät laø doøng voán ñaàu tö töø khu vöïc chaâu AÂu. Trong boái caûnh Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân cuûa WTO, söï caïnh tranh quyeát lieät trong lónh vöïc kinh doanh baát ñoäng saûn, ñaëc bieät laø trong ngaønh dòch vuï baát ñoäng saûn, môû ra nhieàu cô hoäi nhöng cuõng laø thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi moãi doanh nghieäp. Ñoái vôùi khaùch haøng, phaàn lôùn coù taâm traïng: Trong trang thaùi chôø ñôïi qui hoach; Lo laéng do laõi xuaát NH taêng cao; Caùc keânh ñaàu tö chuùng khoaùn, vaøng, ngoaïi teä leân xuoáng thaát thöôøng - aûnh


MÖØNG XUAÂN 2011 höôûng taâm lyù; Nghe ngoùng caùc thoâng tin treân ñeå böôùc sang naêm môùi coù keâ hoaïch ñaàu tö; Veà cô cheá, chính saùch: coøn raát nhieàu thuû tuïc, thôøi gian keùo daøi vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi khieán doanh nghieäp baát ñoäng saûn khoâng hoaøn toaøn chuû ñoäng ñöôïc trong vieäc hoaïch ñònh keá hoaïch vaø taøi chính. Baèng kinh nghieäm cuûa mình, toâi cho raèng moãi doanh nghieäp caàn minh baïch, roõ raøng veà thoâng tin, chaáp haønh Luaät, hoaïch ñòch ñöôïc höôùng ñi rieâng cuõng nhö keá hoaïch tröôùc maét vaø laâu daøi. Nhaø nöôùc vaø caùc ngaân haøng neân coù chính saùch tín duïng trung vaø daøi haïn ñeå phaùt trieån nhöõng döï aùn nhaø ôû ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi, ñaûm quyeàn lôïi cho caùc beân vaø phaùt trieån ñoâ thò taïo giaù trò beàn vöõng. Ñoái vôùi caùc cô quan chöùc naêng, toâi chæ xin noùi leân tieáng noùi chung cuûa caùc doanh nghieäp baát ñoäng saûn laø mong muoán ñöôïc tieáp caän thoâng tin côûi môû, roäng raõi hôn, bình ñaúng hôn. OÂNG VOÕ VAÊN CÖÔØNG - Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP.Taäp ñoaøn Cöông Höng Thònh - ÑAØ NAÜNG: “Caàn söï hoã trôï phaùt trieån Nhaø chung cö” Thò tröôøng Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng naêm qua ñaõ luoân luoân soâi ñoäng, vaø chuû yeáu laø phaân khuùc BÑS Du lòch vaø BÑS Nghæ döôõng, Du lòch Ñaø naüng phaùt trieån maïnh, khaùch du lòch ñeán Ñaø naüng raát ñoâng, laïi ñöôïc söï taäp trung cuûa TP cho lónh vöïc naøy; ñoàng thôøi, nhieàu söï lôùn cuûa ñaát nöôùc ñöôïc toå chöùc taïi Ñaø Naüng ñaõ gaây ñöôïc aán töôïng vaø thu huùt maïnh meõ caùc nhaø ñaàu tö vaøo Ñaø naüng. Maët khaùc, Ñaø Naüng taäp trung nhieàu baõi bieån ñeïp, giaù reû hôn so vôùi caùc baõi bieån khaùc trong nöôùc. Tuy nhieân, Ñaõ naüng laïi chöa phaùt trieån ñöôïc Nhaø chung cö, do ngöôøi daân Ñaø naüng chöa coù thoùi quen ôû chung cö, trong khi ñaát neàn reû, xaây nhaø rieâng leû cuõng reû hôn mua nhaø chung cö…

Ñeå phaân khuùc naøy phaùt trieån, laøm sao cho ngöôøi tieâu duøng coù theå mua ñöôïc nhaø chung cö deã daøng hôn (giaù trò nhaø chung cö coøn quaù cao), phaûi coù söï hoã trôï cuûa ngaân haøng vôùi phöông thöùc vay tín duïng trung vaø daøi haïn; ñoàng thôøi vôùi söï thay ñoåi nhaän thöùc ñoái vôùi Nhaø chung cö! TGÑ. ÑAËNG ÑÖÙC THAØNH - Coâng ty CP. Caên nhaø Mô öôùc DREMAHOUSE: “Thò tröôøng BÑS seõ phaùt trieån toát töø hai phía: Doanh nghieäp vaø caùc Nhaø Quaûn lyù” Thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam seõ ñöôïc phaùt trieån toát vôùi söï coá gaéng cuûa hai phía: Doanh nghieäp kinh doanh baát ñoäng saûn vaø caùc nhaø quaûn lyù (ñaïi dieän cho Nhaø nöôùc). Nguyeân nhaân coøn ñang vöôùng maéc: - Nghò ñònh 69 cuûa Chính phuû: ñoùng quyeàn söû duïng ñaát theo giaù thò tröôøng? - Thoâng tö 16, Nghò ñònh 71 cuûa Chính phuû: moãi ngöôøi chæ ñöôïc mua moät caên ñaàu tö? - Thoâng tö 13 sau naøy söûa laø Thoâng tö 19: Ñieàu 5 muïc 5.6 ñöa hai ngaønh kinh doanh chöùng khoaùn vaø kinh doanh baát ñoäng saûn vaøo dieän ruûi ro 250%? Nhaän thöùc “Kinh doanh baát ñoäng saûn laø moät ngaønh kinh doanh ñaëc thuø, caàn phaûi thöïc söï coù söï chuyeân nghieäp vaø caàn moät löôïng voán töï coù raát lôùn, sau ñoù caàn coù voán vay ngaân haøng vaø phaûi laø ñaàu tö daøi haïn”. Do ñoù, böôùc sang naêm 2011 seõ laø moät naêm ñeå doanh nghieäp kinh doanh baát ñoäng saûn tieán leân chuyeân nghieäp, quaù trình naøy seõ töï ñieàu chænh caùc doanh nghieäp khoâng chuyeân ngaønh (sang nhöôïng döï aùn, lieân keát hôïp taùc nhieàu doanh nghieäp vôùi nhau cho moät döï aùn…). Veà phía nhaø nöôùc: ñeå khôi thoâng nguoàn thu cöïc kyø quan troïng cho ngaân saùch quoác gia (trong luùc Vieät Nam boäi chi haøng naêm taêng cao leân ñeán treân 6% GDP naêm 2009 keå caû naêm 2010 boäi chi cuõng taêng cao). Nhaø nöôùc seõ phaûi ñieàu chænh baèng moïi caùch phaùt trieån nguoàn thu quan troïng naøy. Thò tröôøng

baát ñoäng saûn laø thò tröôøng neàn taûng, khi phaùt trieån, thò tröôøng naøy seõ keùo theo phaùt trieån caùc ngaønh saét, theùp, xi maêng, caùt, ñaù, vaät lieäu xaây döïng… thò tröôøng taøi chính - ngaân haøng… ngöôøi lao ñoäng seõ coù coâng aên vieäc laøm, nguoàn thu ngaân saùch quoác gia seõ taêng leân… OÂNG BUØI TUØNG QUANG - Chuû tòch HÑQT Cty NAVILAND: “Thò tröôøng BÑS caàn ñöôïc quan taâm ñuùng möùc veà chính saùch tín duïng” - Dieãn bieán cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn thôøi gian qua voâ cuøng phöùc taïp, caùc yeáu toá gaây khoù khaên cho thò tröôøng do haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu maø ñieåm xuaát phaùt baét nguoàn töø thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi Hoa Kyø, do ñoù, laøm aûnh höôûng ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn moät soá quoác gia trong ñoù coù Vieät Nam. Chính phuû cuõng ñaõ kòp thôøi ñöa ra caùc quyeát saùch nhaèm oån ñinh kinh teá vó moâ, an sinh xaõ hoäi.v.v… ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû tuyeät vôøi vöôït qua côn khuûng hoaûng. Tuy nhieân, trong thöïc tieãn, veà chính saùch veà taøi chính, tieàn teä, laõi suaát ngaân haøng coøn nhieàu baát caäp neân laøm cho tính thanh khoaûn cuûa thò tröôøng gaëp nhieàu khoù khaên. Ñoái vôùi thò tröôøng baát ñoäng saûn, moät thò tröôøng haøng hoùa coù tính ñaëc thuø cao, caùc döï aùn caàn nguoàn voán trung vaø daøi haïn raát lôùn, laø moät ñaàu keùo neàn kinh teá ñaát nöôùc, caàn ñöôïc quan taâm ñuùng möùc veà chính saùch, ñaëc bieät laø chính saùch veà tín duïng (taøi chính, ngaân haøng), cho caû nhaø ñaàu tö cuõng nhö ngöôøi mua nhaø, ñeå thuùc ñaåy khai thaùc moät thò tröôøng giaøu tieàm naêng mang laïi hieäu quaû kinh teá raát lôùn cho nhaø nöôùc, doanh nghieäp vaø ngöôøi daân. OÂNG HUYØNH TAÁN GIA THAÏNH Chuû tòch HÑQT Coâng ty TNHH Ñòa oác HÖNG HÖNG THÒNH: “Nhu caàu thò tröôøng lôùn Quan troïng laø löïa choïn saûn phaåm phuø hôïp” Thaùch thöùc

35

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 lôùn cuûa thò tröôøng Baát ñoäng saûn 2011 laø: neàn kinh teá vaãn coøn khoù khaên, khaùch haøng vaø doanh nghieäp baát ñoäng saûn thieáu nguoàn ñeå ñaàu tö, trieån khai döï aùn. Do ñoù ñeå thaùo gôõ vieäc naøy thì caùc ngaân haøng caàn hoã trôï khaùch haøng vaø caùc doanh nghieäp baát ñoäng saûn tieáp caän nguoàn voán. Laøm ñöôïc ñieàu ñoù, caùc doanh nghieäp seõ trieån khai nhanh caùc döï aùn cuûa mình, goùp phaàn xoùa baêng thò tröôøng baát ñoäng saûn. Nhu caàu cuûa thò tröôøng vaãn coøn raát lôùn. Nhöng quan troïng laø phaûi löïc choïn saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu an cö cuûa khaùch haøng. OÂNG NGUYEÃN TAÁN CUOÄC - Trôï lyù Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP. Ñaàu tö XD - TM NHAØ VIEÄT: “Mong muoán söï oån ñònh”! Thaùch thöùc cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn naêm 2011 chuùng toâi nghó raèng, moät phaàn lôùn naèm trong caùc chính saùch vó moâ cuûa Nhaø nöôùc. Ñoù laø chính saùch kieåm soaùt luoàng tieàn cuûa ngaân haøng vaø oån ñònh giaù trò tieàn ñoàng Vieät Nam, beân caïnh ñoù laø caùc qui ñònh veà luaät trong kinh doanh baát ñoäng saûn. Chuùng toâi mong muoán söï oån ñònh ñeå coù theå phaùt trieån beàn vöõng, mong muoán söï minh baïch ñeå coù theå laøm vieäc heát mình, mong muoán söï thoáng nhaát caùc qui ñònh ñeå coù theå maïnh daïn ñaàu tö hôn nöõa. TS. PHAÏM HUØNG - ThS. ÑOAØN HUØNG NAM - Hoïc vieän Chính trò-Haønh chính khu vöïc II: “Thò tröôøng baát ñoäng saûn nhaø ôû 2011: phaùt huy vai troø quaûn lyù Nhaø nöôùc ñeå phaùt trieån beàn vöõng” Nhaø nöôùc khoâng chæ quaûn lyù, hoã trôï thò tröôøng baát ñoäng saûn (BÑS) maø coøn coù vai troø hình thaønh, ñònh höôùng thò tröôøng naøy nhaèm phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoùa-hieän ñaïi hoùa vaø coâng cuoäc xaây döïng Chuû nghóa xaõ hoäi. Ñeå thöïc hieän toát caùc vai troø noùi treân cuûa

Soá

84

- 05.01.2011

36

mình, Nhaø nöôùc ñaõ vaø ñang söû duïng moät heä thoáng caùc coâng cuï quaûn lyù vó moâ ñeå ñieàu khieån, taùc ñoäng vaøo thò tröôøng BÑS (coâng cuï luaät phaùp, quy hoaïch, dòch vuï coâng, taøi chính,....) nhaèm giaûi quyeát haøi hoaø caùc moái quan heä kinh teá giöõa caùc chuû theå tham gia hoaït ñoäng treân thò tröôøng BÑS cuõng nhö giaûi quyeát ñöôïc moái quan heä giöõa taêng tröôûng kinh teá vaø ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi, giöõa taêng tröôûng kinh teá vôùi giöõ gìn moâi tröôøng sinh thaùi,.... Ñeå quaûn lyù vaø ñieàu tieát toát thò tröôøng BÑS, ñieàu quan troïng nhaát laø Nhaø nöôùc taïo laäp khung phaùp lyù cho hoaït ñoäng ñaàu tö kinh doanh BÑS dieãn ra thaät hieäu quaû. Nhöõng naêm gaàn ñaây, Quoác hoäi ñaõ thoâng qua vaø ban haønh ñöôïc nhieàu vaên baûn quan troïng lieân quan ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö kinh doanh BÑS: Luaät Ñaát ñai (naêm 2003), Luaät Xaây döïng (naêm 2003), Luaät Nhaø ôû (naêm 2005), Luaät ñaàu tö (naêm 2005), Luaät Kinh doanh BÑS (naêm 2006),....Ñaëc bieät, nhieàu Nghò ñònh ñaõ ñöôïc Chính phuû ban haønh kòp thôøi phuïc vuï yeâu caàu phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi (Nghò ñònh 181/2004/NÑ-CP; Nghò ñònh 108/2006/ NÑ-CP; Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP; Nghò ñònh 71/2010/NÑ-CP,....). Nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc veà cô cheá, chính saùch trong quaù trình hoaït ñoäng, vaän haønh cuûa thò tröôøng BÑS nhö vaán ñeà xaùc laäp quyeàn sôû höõu coâng trình xaây döïng cho caùc toå chöùc, caù nhaân; vaán ñeà boài thöôøng, giaûi phoùng maët baèng, cho pheùp chuû ñaàu tö chuyeån nhöôïng döï aùn; vaán ñeà giao dòch BÑS qua saøn chuaån,....ñaõ töøng böôùc ñöôïc boå sung, hoaøn thieän treân cô sôû ñaûm baûo nguyeân taéc haøi hoøa lôïi ích cuûa Nhaø nöôùc, cuûa nhaø ñaàu tö vaø cuûa toå chöùc, caù nhaân coù taøi saûn nhaø ñaát bò thu hoài (Nghò ñònh 84/2007/NÑ-CP; Nghò ñònh 123/2007/ NÑ-CP; Nghò ñònh 69/2009/NÑ-CP,....). Ngoaøi ra, heä thoáng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà kinh doanh BÑS cuõng ñaõ coù quy ñònh cho pheùp caùc chuû ñaàu tö ñöôïc chuyeån nhöôïng döï aùn ñaàu tö BÑS trong nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh nhaèm thaùo gôõ nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc cho caùc nhaø ñaàu tö, goùp phaàn thuùc ñaåy thò tröôøng BÑS phaùt trieån. Tuy nhieân, hieän nay vaãn coøn khaù nhieàu baát caäp trong vieäc quaûn lyù vaø phaùt trieån thò tröôøng BÑS nhö: Nhaän thöùc veà baûn chaát, vai troø vaø vò trí cuûa thò tröôøng BÑS trong neàn kinh teá duø ñaõ coù nhieàu tieán boä nhöng vaãn coøn nhöõng

haïn cheá. Heä thoáng quaûn lyù BÑS töø trung öông ñeán ñòa phöông chöa ñaûm baûo söï thoáng nhaát vaø ñoàng boä. Moät soá yeáu toá coù aûnh höôûng lôùn ñeán söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa thò tröôøng BÑS nhö vaán ñeà quaûn lyù ñaát ñoâ thò, quy hoaïch xaây döïng ñoâ thò, ñaàu tö xaây döïng coâng trình coøn bò chia caét, thieáu söï quaûn lyù cuûa moät cô quan thoáng nhaát daãn tôùi tình traïng choàng cheùo, truøng laëp trong coâng taùc quaûn lyù thò tröôøng BÑS. Ñaëc bieät laø, khung phaùp lyù cuûa thò tröôøng BÑS maëc duø töøng böôùc ñöôïc hoaøn thieän, boå sung, söûa ñoåi nhöng vaãn coøn nhieàu vaán ñeà baát caäp caàn phaûi söûa ñoåi (Nghò ñònh 69/2010/NÑ-CP…). Trong ñoù, coù nhöõng cô cheá chính saùch quan troïng nhö chính saùch huy ñoäng nguoàn taøi chính daøi haïn ñeå phaùt trieån thò tröôøng BÑS, chính saùch veà thueá giao dòch, thueá taøi saûn,.... caàn sôùm ñöôïc nghieân cöùu ban haønh nhaèm taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng BÑS phaùt trieån laønh maïnh vaø oån ñònh, khaéc phuïc tình traïng tham gia thöïc hieän giao dòch mua, baùn, chuyeån nhöôïng,.... traùi quy ñònh cuûa phaùp luaät, laøm thaát thoaùt nguoàn thu cho ngaân saùch… TS. TRAÀN MINH HOAØNG - Chuû tòch HÑQT Coâng ty VINALAND INVEST Maëc duø thò tröôøng baát ñoäng saûn naêm 2010 cuûa Vieät Nam ñaõ gaëp nhieàu khoù khaên, song, nhöõng khoù khaên chuû yeáu xuaát phaùt töø moät soá baát oån veà kinh teá vó moâ, ñaëc bieät laø laïm phaùt; nhöng vôùi ñònh höôùng roõ raøng cuûa Chính phuû cho naêm 2011 laø öu tieân cho söï oån ñònh, cuøng vôùi söï phuïc hoài cuûa kinh teá theá giôùi, neàn kinh teá vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa chuùng ta seõ tieáp tuïc phuïc hoài vaø phoâ dieãn ñöôïc söùc haáp daãn to lôùn cuûa noù vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Thò tröôøng Baát ñoäng saûn naêm 2010 duø trong khoù khaên vaãn chöùng minh ñöôïc laø thò tröôøng ñaàu tö haáp daãn nhaát cuûa Vieät Nam vôùi söï khaúng ñònh laø 9/10 Doanh nhaân giaøu nhaát Thò tröôøng Chöùng khoaùn laø caùc Doanh nhaân Kinh doanh Baát ñoäng saûn. Söï haáp daãn ñoù cho chuùng ta hy voïng vaøo söï böùt phaù cuûa Baát ñoäng saûn Vieät Nam trong naêm 2011 naøy./.


MÖØNG XUAÂN 2011

37

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM (HoREA)

Ñoùn naêm môùi traøn ñaày sinh löïc

Ñaïi hoäi Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM laàn II, nhieäm kyø 2010 – 2015 vöøa dieãn ra taïi Hoäi tröôøng Thaønh uûy TP.HCM ngaøy 11/12/2010 ñaõ raát thaønh coâng vôùi söï hieän dieän cuûa hôn 400 ñaïi bieåu laø ñaïi dieän laõnh ñaïo caùc Sôû – Ban – Ngaønh, UBND caùc Quaän – Huyeän, caùc toång coâng ty, caùc hoäi vaø hieäp hoäi baïn, caùc cô quan thoâng taán baùo chí vaø ñoâng ñaûo hoäi vieân Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM vôùi caùc yù kieán chæ ñaïo, goùp yù saâu saéc cuûa laõnh ñaïo TP.HCM. Ñaïi hoäi ñaõ ñem laïi cho Hieäp Hoäi theâm nguoàn sinh löïc môùi, naâng taàm cao môùi cho Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM.

Soá

84

- 05.01.2011

38

TROÏNG HIEÁU

Ñaïi hoäi ñaõ toång keát chaëng ñöôøng hoaït ñoäng tích cöïc vôùi nhieàu noã löïc ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn thaønh phoá, baûo veä lôïi ích khaùch haøng mua nhaø vaø caùc chuû theå tham gia thò tröôøng thoâng qua vai troø keát noái doanh nghieäp vaø phaûn bieän xaõ hoäi ñoái vôùi caùc chính saùch phaùp luaät ñieàu chænh thò tröôøng baát ñoäng saûn. Ñoù laø toân chæ maø Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM (HoRea) luoân kieân trì theo ñuoåi trong töøng hoaït ñoäng cuûa mình.


MÖØNG XUAÂN 2011

Ñaïi hoäi dieãn ra trong khoâng khí roän raøng cuûa nhöõng ngaøy cuoái naêm – khi maø moãi caù nhaân, doanh nghieäp ñeàu taát baät vôùi nhöõng hoaït ñoäng chuaån bò taát nieân vaø ñaùnh giaù noã löïc, thaønh töïu töø nhöõng thaêng traàm cuûa thò tröôøng trong naêm qua. Vaø hôn theá nöõa, ñaây laø dòp troïng ñaïi ñeå Hieäp hoäi nhìn laïi chaëng ñöôøng hoaït ñoäng hôn naêm naêm vôùi nhieàu noã löïc vaø ñoùng goùp ñaùng ghi nhaän. Ñaïi hoäi vôùi hôn 400 ñaïi bieåu tham döï ñaõ vinh döï ñöôïc laéng nghe nhöõng yù kieán chæ ñaïo quyù baùu töø OÂng Nguyeãn Thaønh Taøi – Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc UBND Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Phaùt bieåu taïi Ñaïi hoäi, Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc UBND Thaønh phoá Hoà Chí Minh, OÂng Nguyeãn Thaønh Taøi ghi nhaän nhöõng ñoùng goùp vaø hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM trong nhieäm kyø qua; ñoàng thôøi oâng ñaõ chæ ñaïo: Thöù nhaát, söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp baát ñoäng saûn (BÑS) phaûi gaén lieàn vaø baùm saùt vôùi quy hoaïch phaùt trieån chung cuûa Thaønh phoá vaø vuøng TP.HCM. TP.HCM coù moät quan ñieåm xuyeân suoát laø phaùt trieån kinh teá gaén lieàn vôùi giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi vaø Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM coù traùch nhieäm ñònh höôùng cho caùc doanh nghieäp hoäi vieân coù nhöõng hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi muïc tieâu phaùt trieån cuûa Thaønh phoá. Hieän nay, TP.HCM ñang phaûi ñoái maët vaø giaûi

quyeát haøng loaït caùc vaán ñeà ñoâ thò tröôùc söùc eùp taêng daân soá vaø quaù trình ñoâ thò hoùa nhö: giaûi quyeát nhaø ôû, uùng ngaäp, thoaùt nöôùc, keït xe, oâ nhieãm, suït luùn neàn ñaát vaø neàn ñöôøng,…; vì theá caùc doanh nghieäp BÑS caàn phaûi chung tay ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån Thaønh phoá moät caùch beàn vöõng thoâng qua nhöõng hoaït ñoäng, chieán löôïc kinh doanh theå hieän traùch nhieäm ñoái vôùi coäng ñoàng. Thöù hai, trong thôøi gian saép tôùi, Hieäp hoäi tieáp tuïc phaûn aùnh cho Thaønh phoá nhöõng vöôùng maéc caàn thaùo gôõ trong lónh vöïc quaûn lyù ñaát ñai, ñaàu tö xaây döïng cô baûn, ñaàu tö nhaø ôû ñeå Thaønh phoá coù nhöõng giaûi phaùp thích hôïp vaø tieán haønh thöïc hieän thí ñieåm. Beân caïnh ñoù, hôn ai heát, Hieäp hoäi caàn khuyeán caùo vaø vaän ñoäng caùc doanh nghieäp hoäi vieân nghieâm tuùc thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät ngaønh veà quy hoaïch, giaáy pheùp xaây döïng, quy ñònh veà heä soá söû duïng ñaát, taàng cao, maät ñoä xaây döïng, boài thöôøng giaûi phoùng maët baèng,… trong quaù trình trieån khai döï aùn. Thöù ba, Phoù Chuû tòch Nguyeãn Thaønh Taøi cuõng cho raèng, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM coù ñieàu kieän thuaän lôïi vaø hoaït ñoäng soâi noåi nhaát hieän nay. Trong boái caûnh hoäi nhaäp toaøn caàu veà phöông dieän kinh teá – xaõ hoäi, Hieäp Hoäi

cuõng phaûi toàn taïi vaø phaùt trieån theo xu theá hoäi nhaäp ñoù, ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm trong phöông thöùc taäp hôïp löïc löôïng, toå chöùc hoaït ñoäng vaø ñeà xuaát öùng duïng coâng ngheä, vaät lieäu xaây döïng môùi cho caùc coâng trình treân ñòa baøn TP.HCM ñeå kieán taïo Thaønh phoá ngaøy moät khang trang vaø hieän ñaïi hôn. Treân tinh thaàn ñoù, vôùi söï ña daïng veà thaønh phaàn hoäi vieân, Hieäp hoäi neân thaønh laäp caùc caâu laïc boä, quy tuï caùc doanh nghieäp BÑS tham gia thaûo luaän ñeå gôïi môû, ñeà xuaát nhöõng yù töôûng thieát keá môùi cho ñoâ thò TP.HCM trong töông lai nhaèm phuïc vuï coâng taùc caûi taïo vaø chænh trang ñoâ thò. Theâm vaøo ñoù, OÂng Nguyeãn Vaên Hoàng – Phoù Giaùm ñoác Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng TP.HCM cuõng coù nhöõng yù kieán nhaän xeùt vaø ñoùng goùp cho hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi trong nhieäm kyø qua. Theo OÂng, beân caïnh chöùc naêng thoâng tin veà phaùp luaät vaø thò tröôøng cho doanh nghieäp maø Hieäp Hoäi ñaõ vaø ñang thöïc hieän toát thì Hieäp hoäi caàn coù söï phoái hôïp chaët cheõ vôùi ngaønh Taøi nguyeân - Moâi tröôøng vaø ngaønh Xaây döïng ñeå caùc cô quan naøy tham möu vaø coù söï hoã trôï kòp thôøi, hieäu quaû cho caùc doanh nghieäp. OÂng cuõng ñeà nghò Hieäp hoäi neân coù nhöõng ñaùnh giaù veà tình hình thò tröôøng BÑS TP.HCM treân töøng phaân khuùc nhaø ôû, vaên phoøng cho thueâ, baát ñoäng saûn

39

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 thöông maïi, coâng nghieäp; thöïc traïng cung – caàu; veà tình hình bieán ñoäng ñeå ñoùng goùp caên cöù tham khaûo trong vieäc ban haønh baûng giaù ñaát haøng naêm cuûa Thaønh phoá. Cuõng trong dòp naøy, UBND TP.HCM ñaõ coù Quyeát ñònh soá 5630/ QÑ-UBND veà vieäc taëng baèng khen cho 45 taäp theå laø Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM vaø caùc doanh nghieäp hoäi vieân, cuøng vôùi 16 caù nhaân trong ñoù coù OÂng Leâ Hoaøng Chaâu – Chuû tòch Hieäp hoäi, TS. Ñoã Thò Loan – UÛy vieân Thöôøng tröïc kieâm Toång Thö kyù, caùc thaønh vieân Ban Thöôøng tröïc vaø caùc chuyeân vieân vaên phoøng Hieäp hoäi nhieäm kyø I (2005 – 2010) ñaõ coù nhieàu thaønh tích trong coâng taùc toå chöùc, xaây döïng, tham gia hoaït ñoäng Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn, goùp xeáp vaø kieän toaøn caùc Ban Chuyeân moân cuûa Hieäp hoäi goàm: Ban Nghieân cöùu Cô cheá Chính saùch, Ban Hoäi vieân, Ban Xuùc tieán Ñaàu tö vaø Ñoái ngoaïi, Ban Coâng taùc Xaõ hoäi, Ban Kieåm tra,… Beân caïnh vieäc saép xeáp vaø kieän toaøn boä maùy cô quan Vaên phoøng Hieäp hoäi, Hieäp hoäi ñaõ ñeà ra phöông höôùng hoaït ñoäng trong nhieäm kyø II: tieáp tuïc phoái hôïp toå chöùc caùc hoäi nghò, hoäi thaûo, toïa ñaøm ñoùng goùp yù kieán vaøo caùc döï thaûo veà cô cheá, chính saùch, phaùp luaät; taäp hôïp kieán nghò cuûa hoäi vieân veà vieäc söûa ñoåi, boå sung vaên baûn phaùp quy; ñeà xuaát xaây döïng chính saùch tín duïng hôïp lyù cho doanh nghieäp vaø khaùch haøng mua nhaø; xaây döïng haønh lang phaùp lyù cho Quyõ Tín thaùc Ñaàu tö BÑS (REIT), cô cheá hoaït ñoäng Quyõ tieát kieäm nhaø ôû; toå chöùc taäp huaán, giôùi thieäu vaên baûn phaùp quy môùi. Song song ñoù, Hieäp hoäi khuyeán khích doanh nghieäp hoäi vieân tham gia caùc chöông trình nhaø ôû troïng ñieåm cuûa Thaønh phoá; ñaàu tö phaàn tích cöïc phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn TP.HCM trong nhieäm kyø I (2005 – 2010). Sau Ñaïi hoäi nhieäm kyø II (2010 – 2015) naøy, vôùi ñoäi nguõ nhaân söï môùi cuûa Ban Chaáp haønh goàm 43 thaønh vieân, Hieäp hoäi seõ chuù troïng caùc coâng taùc: toå chöùc, phaân coâng coâng taùc hôïp lyù cho caùc thaønh vieân trong Ban Chaáp haønh Hieäp hoäi ñeå ñaûm baûo boä maùy hoaït ñoäng hieäu quaû vaø ñoàng boä; hoaøn thieän quy cheá laøm vieäc cuûa Ban Thöôøng tröïc, Ban Thöôøng vuï, Ban Chaáp haønh; saép

Soá

84

- 05.01.2011

40


MÖØNG XUAÂN 2011

BAN THÖÔØNG VUÏ HIEÄP HOÄI GOÀM COÙ: vaøo caùc phaân khuùc nhaø ôû, öu tieân nhaø giaù trung bình vaø thaáp; öùng duïng khoa hoïc vaø coâng ngheä tieân tieán trong thieát keá, xaây döïng; ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö thu huùt ñaàu tö vaøo thò tröôøng BÑS thoâng qua vieäc toå chöùc söï kieän trong nöôùc vaø caùc chuyeán ñi trieån laõm ôû nöôùc ngoaøi; tieáp tuïc thöïc hieän traùch nhieäm xaõ hoäi thoâng qua caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, töø thieän; taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn, naâng cao chaát löôïng caùc hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi höôùng ñeán phaùt trieån chieàu saâu vaø phuïc vuï hieäu quaû, ñaéc löïc cho caùc doanh nghieäp hoäi vieân. Phöông höôùng hoaït ñoäng treân khoâng ngoaøi muïc tieâu vì söï lôùn maïnh vaø phaùt trieån beàn vöõng cuûa doanh nghieäp hoäi vieân, cuûa thò tröôøng vaø cuûa ngaønh baát ñoäng saûn. Vôùi ñoäi nguõ nhaân söï môùi ñaày nhieät huyeát cuøng söï keá thöøa vöõng chaéc vaø söùc baät maïnh meõ töø nhieäm kyø I, tröôùc theàm naêm môùi xin chuùc cho Hieäp hoäi nhieàu sinh löïc ñeå chinh phuïc nhöõng muïc tieâu môùi vaø ñaït nhieàu thaéng lôïi môùi, cuõng nhö hoaït ñoäng ngaøy caøng thaêng hoa, vöõng chaõi treân chaëng ñöôøng saép tôùi. Trong nhieäm kyø II (2010 – 2015), OÂng Leâ Hoaøng Chaâu tieáp tuïc ñöôïc tín nhieäm laøm Chuû tòch vaø TS. Ñoã Thò Loan giöõ vai troø Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc kieâm Toång Thö kyù Hieäp hoäi.

- OÂng LEÂ HOAØNG CHAÂU Toång GÑ Coâng ty CP Ñaàu tö Xaây döïng Ñieän Saøi Goøn, Phoù Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Hoøa Phuù Chuû tòch Hieäp Hoäi - Baø ÑOÃ THÒ LOAN Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc Hieäp Hoäi (Chuyeân traùch) - OÂng LEÂ TAÁN HUØNG Chæ huy Tröôûng Löïc löôïng Thanh nieân Xung phong TPHCM - OÂng LEÂ CHÍ HIEÁU Chuû tòch HÑQT, Toång GÑ Coâng ty CP Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc - OÂng NGUYEÃN TÍN TRUNG Toång GÑ Toång Coâng ty Ñòa oác Saøi Goøn - OÂng LEÂ VAÊN TÖï Toång GÑ Toång Coâng ty Xaây döïng Saøi Goøn - Baø VUÕ THÒ BÍCH LOAN Chuû tòch HÑQT, Toång GÑ Coâng ty TNHH Ñaàu tö XD KD Nhaø Thaûo Loan - OÂng VUÕ ANH TAÂM Toång GÑ Coâng ty TNHH XD SX TM Taøi Nguyeân - OÂng TRÖÔNG ÑOAØN QUOÁC DUÕNG Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc HÑQT Coâng ty CP BÑS Phöông Trang - OÂng PHUØNG DANH THAÉM Chuû tòch HÑQT Toång GÑ Toång Coâng ty Thaùi Sôn – Boä Quoác phoøng - OÂng ÑAËNG HOÀNG ANH Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Ñòa oác Saøi Goøn Thöông Tín

41

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Baát Ñoäng Saûn Haø Noäi thuoäc Toång Coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Nhaø Haø Noäi - Teân tieáng Anh: HANOI REAL ESTATE INVESTMENT JOINT – STOCK COMPANY (vieát taét: C’LAND), ñöôïc thaønh laäp ngaøy 20/10/1970, tieàn thaân laø Toång ñoäi Thanh nieân Xung phong xaây döïng kinh teá Thuû ñoâ. Traûi qua 40 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh, Coâng ty ñaõ nhieàu laàn chuyeån ñoåi teân vaø cô caáu toå chöùc theo töøng thôøi kyø: Coâng ty Xaây döïng Thanh nieân Haø Noäi (thuoäc Thaønh ñoaøn Haø Noäi); Coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Nhaø Haø Noäi soá 25 (Toång Coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån nhaø Haø Noäi) vaø hieän nay laø Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö Baát ñoäng saûn Haø Noäi.

XÖÙNG ÑAÙNG VÔÙI TRUYEÀN THOÁNG VÖÔN LEÂN ÑEÅ HOÄI NHAÄP HOAØNG PHONG

Laø moät Coâng Ty hoaït ñoäng ña chöùc naêng, Coâng ty taäp trung cho caùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn nhö: Laäp hoà sô - Tö vaán veà ñaàu tö, xaây döïng vaø quaûn lyù thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö nhö: Khu ñoâ thò môùi, khu coâng nghieäp, haï taàng kyõ thuaät, khu daân cö, vaên phoøng cho thueâ, dòch vuï coâng coäng, dòch vuï löõ haønh du lòch v.v…; Kinh doanh baát ñoäng saûn, Moâi giôùi - ñònh giaù baát ñoäng saûn; *Saûn xuaát, xuaát nhaäp khaåu vaät lieäu xaây döïng, maùy moùc, thieát bò chuyeân ngaønh xaây döïng, saûn xuaát, laép ñaët keát caáu khung theùp, laép ñaët thang maùy,… Beân caïnh ñoù laø caùc ngaønh ngheà khaùc nhö: Kinh doanh thöông maïi toång hôïp, baùn buoân, baùn leû, uûy thaùc ñaïi lyù haøng coâng ngheä phaåm, kim khí, ñieän maùy, ñieän töû daân duïng; Vaän taûi haøng hoùa, vaän chuyeån haønh khaùch baèng oâ toâ theo hôïp ñoàng; ñaëc bieät laø hoaït ñoäng caû trong lónh vöïc ñaøo taïo ngoaïi ngöõ, giaùo duïc maàm non, baäc tieåu hoïc, trung hoïc (trung hoïc cô sôû vaø trung hoïc phoå thoâng), trung caáp, cao ñaúng, ñaïi hoïc, sau ñaïi hoïc. Duø laø lónh vöïc naøo, trong suoát 40 naêm qua, Coâng ty cuõng luoân noã löïc phaán ñaáu phaáu xaây döïng vaø baûo veä thöông hieäu, giöõ vöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa mình

Soá

84

- 05.01.2011

42


MÖØNG XUAÂN 2011 Vôùi noã löïc vöôn leân vaø phaùt trieån, vôùi nhöõng thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa mình, Coâng ty ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc ghi nhaän vaø taëng thöôûng nhöõng Huaân chöông cao quí nhö: Naêm 1993: Huaân chöông Lao ñoäng Haïng Ba, Naêm 2005: Huaân chöông Lao ñoäng Haïng Nhì. OÂng: TRÖÔNG HAÛI LONG, Bí thö Ñaûng uûy, UÛy vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò - Giaùm ñoác Coâng ty cho bieát: Vöøa qua, trong dòp Chaøo Möøng Kyû nieäm Thaêng Long – Haø Noäi 1000 naêm tuoåi, Coâng ty ñaõ chính thöùc nghieäm thu vaø ñöa vaøo söû duïng “Toå hôïp vaên phoøng vaø nhaø ôû cao taàng C’LAND” taïi soá 156 Ngoõ Xaõ Ñaøn II, Nam Ñoàng, Ñoáng Ña, Haø Noäi. Coâng trình ñöôïc khôûi coâng vaøo thaùng 01 naêm 2008 vaø hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng vaøo thaùng 09 naêm 2010 vôùi hai khoái nhaø gheùp saùt nhau: khoái nhaø chung cö cao 19 taàng; khoái nhaø vaên phoøng cao 21 taàng vôùi haï taàng kyõ thuaät vaø trang thieát bò ñoàng boä toát nhaát nhaèm phuïc vuï nhu caàu cho ñôøi soáng sinh hoaït vaø laøm vieäc cuûa cö daân taïi toøa nhaø. Ñaëc bieät, Coâng trình “Toå hôïp vaên phoøng vaø nhaø ôû cao taàng C’LAND” ñöôïc Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät Nam choïn ñeå gaén bieån coâng trình chaøo möøng kyû nieäm 1.000 naêm Thaêng Long – Haø Noäi. Ñaây cuõng laø döï aùn ñaùnh daáu böôùc tröôûng thaønh, khaúng ñònh thöông hieäu cuûa Coâng ty sau 40

naêm xaây döïng vaø phaùt trieån. Trong khoâng khí raïo röïc cuûa Muøa Leã Hoäi Chaøo möøng Haø Noäi – Thaêng Long 1.000 naêm tuoåi, ngaøy 20/10/2010, Caùn boä - nhaân vieân Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Baát ñoäng saûn Haø Noäi ñaõ long troïng toå chöùc Leã Kyû nieäm 40 naêm ngaøy Thaønh laäp Coâng ty (20/10/1970 -20/10/2010) vaø ñoùn nhaän Huaân chöông Lao ñoäng Haïng Nhaát do Nhaø nöôùc trao taëng; vaø caù nhaân OÂng Tröông Haûi Long, Bí thö Ñaûng uûy, UÛy vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò - Giaùm ñoác Coâng ty vinh döï ñöôïc nhaän Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Gaëp gôõ vaø trao ñoåi vôùi chuùng toâi, OÂng Tröông Haûi Long vui möøng chia seû, Taäp theå Caùn boä - nhaân vieân Coâng ty ñaët quyeát taâm luoân luoân phaán ñaáu ñeå: Xöùng Ñaùng Vôùi Truyeàn Thoáng – Vöôn Leân Ñeå Hoäi Nhaäp, xaây döïng thöông hieäu C’LAND trôû thaønh moät trong nhöõng Doanh nghieäp haøng ñaàu cuûa lónh vöïc baát ñoäng saûn, chung söùc xaây döïng moät thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng. Nhaân dòp Naêm Môùi Xuaân veà, oâng thay maët CB - NV Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Baát ñoäng saûn Haø Noäi traân troïng göûi lôøi caûm ôn ñeán caùc cô quan höõu quan caùc ñoái taùc, vaø kính chuùc moät naêm môùi: SÖÙC KHOEÛ - HAÏNH PHUÙC – AN KHANG – THÒNH VÖÔÏNG!

43

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

COÂNG TY

VINACOMIN LAND

Vöôn Cao - Vöôn Xa Theo Chaân Ngöôøi Thôï Moû Coâng ty TNHH Ñaàu tö Phaùt trieån Nhaø vaø Haï taàng Vinacomin (Teân giao dòch: Vinacominland), tieàn thaân laø Coâng ty Kinh doanh Baát ñoäng saûn – TKV, ñöôïc thaønh laäp ngaøy 13/11/2007 vôùi tö caùch laø ñôn vò tröïc thuoäc Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Than - Khoaùng saûn Vieät Nam, hoaït ñoäng trong lónh vöïc chuû yeáu laø ñaàu tö kinh doanh keát caáu haï taàng, baát ñoäng saûn. Thöïc hieän chuû tröông chuyeån ñoåi doanh nghieäp cuûa Chính phuû vaø Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Than - Khoaùng saûn Vieät Nam, töø thaùng 10/2010, Coâng ty ñaõ chính thöùc chuyeån ñoåi hoaït ñoäng theo moâ hình môùi, vôùi teân goïi Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu tö Phaùt trieån Nhaø vaø Haï taàng – Vinacomin. Moät trong nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc taäp trung ñaàu tö cuûa Coâng ty hieän nay phaûi keå ñeán caùc döï aùn haï taàng, khu nhaø ôû taïi caùc thò tröôøng coù söùc haáp daãn nhö Haø Noäi, Ñaø naüng, TP Hoà Chí Minh vaø caùc thò tröôøng môùi nhö Quaûng ninh, Haûi phoøng, ñoùn ñaàu taïi caùc tænh mieàn trung Taây nguyeân, trong ñoù chuù troïng ñoái töôïng tieâu duøng laø caùn boä coâng nhaân vieân ngaønh Than- Khoaùng saûn vaø nhaân daân ñòa phöông. Khoâng chæ nhaèm muïc tieâu kinh doanh nhaø ôû noùi chung, Coâng ty xaùc ñònh vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån caùc khu nhaø ôû taäp trung, coù chaát löôïng, moâi tröôøng ñaûm baûo cho caùn boä coâng nhaân vieân trong toaøn Taäp ñoaøn laø moät trong nhöõng nhieäm vuï chuû ñaïo. Vôùi toác ñoä taêng tröôûng nhanh veà saûn löôïng, veà lao ñoäng, veà quy moâ cuûa Taäp ñoaøn trong nhöõng naêm gaàn ñaây thì nhu caàu nhaø ôû cuûa coâng nhaân lao ñoäng ngaøy caøng gia taêng vaø trôû thaønh vaán ñeà böùc thieát trong coâng taùc chaêm lo ñôøi soáng coâng nhaân lao ñoäng caû Taäp ñoaøn. Vôùi chuû tröông tích cöïc caûi

Soá

84

- 05.01.2011

44


MÖØNG XUAÂN 2011 thieän vaø naâng cao ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân trong toaøn ngaønh, Taäp ñoaøn coâng nghieäp than – khoaùng saûn Vieät Nam ñaõ giaønh nhieàu ñieàu kieän veà voán, cô cheá cho vieäc phaùt trieån quyõ nhaø cho Coâng ty. Tröôùc maét taäp trung taïi caùc ñòa baøn tænh Quaûng Ninh vaø moät soá tænh, thaønh khaùc maø Taäp ñoaøn ñang trieån khai hoaït ñoäng, tieâu bieåu nhö caùc döï aùn: khu daân cö laán bieån Coïc 6, Döï aùn khu ñoâ thò ngaønh Than taïi phöôøng Haø Khaùnh TP Haï Long, Döï aùn khu ñoâ thò Nam Uoâng Bí, döï aùn khu nhaø lieàn keà Coät 5 thaønh phoá Haï Long, döï aùn khu nhaø ôû cao taàng taïi Thaønh phoá Haï Long. Nhöõng döï aùn naøy seõ taïo ra quyõ nhaø cho treân 5.000 caên hoä cho nhaân daân ñòa phöông vaø ngöôøi lao ñoäng cuûa Taäp ñoaøn.

Beân caïnh phaùt trieån nhaø ôû, Coâng ty xaùc ñònh vieäc ñaàu tö haï taàng caùc khu coâng nghieäp laø moät trong nhöõng höôùng ñi laâu daøi. Hieän taïi, Coâng ty ñaõ trieån khai ñaàu tö taïi Quaûng Ninh caùc khu coâng nghieäp coù quy moâ treân 300 ha goàm toå hôïp caùc döï aùn coâng nghieäp nhö ñoùng taøu, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, caûng bieån… khai thaùc toái ña lôïi theá khu vöïc vuøng Caåm Phaû, vuøng Quaûng Ninh, caùc tænh mieàn Trung, Taây nguyeân tieán tôùi daàn hình thaønh moät heä thoáng cô sôû haï taàng ñuû ñieàu kieän ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån coâng nghieäp cuûa Taäp ñoaøn, cuûa töøng vuøng vaø töøng ñòa phöông. Tuy nhieân, ñeå phaùt trieån hoaït ñoäng ñaàu tö, kinh doanh

45

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 cuûa Coâng ty trong tình hình hieän nay khoâng phaûi khoâng coù nhöõng khoù khaên. Thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam coøn boäc loä khoâng ít khieám khuyeát vaø chöa thöïc söï oån ñònh, tính coâng khai, minh baïch coøn thaáp, cô cheá quaûn lyù söû duïng ñaát ñai keùm hieäu quaû… laø nhöõng trôû ngaïi raát lôùn taùc ñoäng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp trong lónh vöïc baát ñoäng saûn noùi chung vaø ñoái vôùi hoaït ñoäng ñaàu tö phaùt trieån nhaø vaø haï taàng cuûa Coâng ty noùi rieâng. Nhaän dieän caùc khoù khaên vaø xaùc ñònh thò tröôøng ñaàu tö kinh doanh nhaø - haï taàng, ñaëc bieät höôùng vaøo vieäc hình thaønh caùc khu nhaø ôû nhaèm khoâng ngöøng naâng cao vaø caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong Taäp ñoaøn, laø hoaït ñoäng caàn nhöõng cô cheá chính saùch ñoàng boä, coù quan heä maät thieát vôùi caùc nguoàn löïc veà taøi chính - tieàn teä vaø ñaëc bieät laø chòu taùc ñoäng khoâng nhoû cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn noùi chung. Vôùi nhöõng lôïi theá cuûa mình, Coâng ty ñaõ ñöôïc

Soá

84

- 05.01.2011

46

Taäp ñoaøn giaønh cho nhöõng ñieàu kieän heát söùc thuaän lôïi ñeå phaùt trieån, môû roäng hoaït ñoäng nhö: nguoàn voán, cô cheá chính saùch, vôùi thò tröôøng gaàn 13 vaïn CBCNV trong toaøn Taäp ñoaøn vaø ñaëc bieät laø thöông hieäu cuûa Taäp ñoaøn Vinacomin ñoái vôùi caùc ñoái taùc, baïn haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhìn laïi chaëng ñöôøng ñaõ qua, 3 naêm keå töø ngaøy thaønh laäp chöa phaûi laø khoaûng thôøi gian ñuû daøi ñeå noùi veà quaù trình phaùt trieån doanh nghieäp. Töø moät ñôn vò haïch toaùn phuï thuoäc, ñeán nay caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ñaõ töøng böôùc môû roäng vaø phaùt trieån theo höôùng taïo laäp ñöôïc nhöõng giaù trò coát loõi cho quaù trình phaùt trieån beàn vöõng. Nhöõng noã löïc vaø keát quaû Coâng ty ñaõ taïo laäp ñöôïc trong 3 naêm qua laø nhöõng neùt chaám phaù roõ neùt, laø nhöõng cô sôû, neàn taûng vöõng chaéc ban ñaàu cuûa moät quaù trình phaùt trieån doanh nghieäp beàn vöõng, doanh nghieäp Vinacominland.


MÖØNG XUAÂN 2011

SÖÏ LÖÏA CHOÏN

CHO THÒ TRÖÔØNG

BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAØ NAÜNG

Naêm 2010 ñaõ ñi qua cuoán theo moät naêm ñaày bieán ñoäng vaø thöû thaùch ñoái vôùi Thò tröôøng Baát ñoäng saûn Vieät Nam. Trong thò tröôøng chung aáy, Ñaø Naüng laø moät trong soá ít thò tröôøng baát ñoäng saûn gaàn nhö luoân luoân noùng: Nhaø ñaàu tö töø Baéc vaøo, töø Nam ra… Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng coù söï goùp söùc khoâng nhoû cuûa caùc doanh nghieäp BÑS; vaø cuõng vôùi yeâu caàu thöïc tieãn ñoøi hoûi, ñeå thò tröôøng BÑS phaùt trieån thöïc söï beàn vöõng vaø ngaøy caøng chuyeân nghieäp hôn, ngaøy 13/12/2010, sau thôøi gian khaù daøi chuaån bò, Hieäp hoäi BÑS Ñaø Naüng ñaõ toå chöùc Ñaïi hoäi thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 3379/QÑ-UBND ngaøy 05/06/2009 cuûa UBND Thaønh phoá Ñaø Naüng. OÂng Ñaøm Quang Tuaán - Chuû tòch HÑQT - Coâng ty CP Ñöùc Maïnh (DMC) giöõ chöùc vuï Chuû tòch Hieäp hoäi; OÂng Voõ Vaên Cöôøng – Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP. Taäp ñoaøn Cöôøng Höng Thònh laø Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc. Ngaøy 18/12/2010, Ban Chaáp haønh Hieäp Hoäi chính thöùc ra maét tröôùc toaøn theå Hoäi vieân vôùi söï chöùng kieán cuûa Laõnh ñaïo TP. Ñaø Naüng, Laõnh ñaïo Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam…

NGOÏC LONG thöïc hieän

oâng Ñaøm Quang Tuaán - Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng

Nhaân dòp ñoùn Xuaân veà, tröôùc theàm naêm môùi, Chuû tòch Hieäp hoäi baát ñoäng saûn Ñaø Naüng – OÂng Ñaøm Quang Tuaán ñaõ daønh cho chuùng toâi cuoäc trao ñoåi veà thò tröôøng BÑS hieän nay.

PHOÙNG VIEÂN: Thöa oâng, OÂng coù theå vui loøng cho bieát söï ñaùnh giaù cuûa oâng veà phaùt trieån veà thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa Ñaø Naüng trong thôøi gian qua. OÂNG ÑAØM QUANG TUAÁN- Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng: Ñaø Naüng ñöôïc bieát ñeán laø moät trung taâm kinh teá - vaên hoùa cuûa Mieàn Trung. Trong nhöõng naêm qua, vôùi söï phaùt trieån vöôït baäc veà cô sôû haï taàng kyõ thuaät, giao thoâng, ñoâ thò vaø söï thoâng thoaùng

47

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

trong caùc thuû tuïc haønh chính vaø caùc chính saùch ñaàu tö neân Ñaø Naüng ñaõ thu huùt ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñaø Naüng coøn laø moät thaønh phoá coù neàn kinh teá, an ninh, xaõ hoäi oån ñònh, coù lôïi theá veà trung taâm cuûa khu vöïc, lôïi theá veà bieån, lôïi theá veà gaàn caùc di saûn theá giôùi neân Ñaø Naüng coù nhieàu cô hoäi trong vieäc ñaàu tö phaùt trieån veà caùc döï aùn baát ñoäng saûn, nhaát laø veà baát ñoäng saûn du lòch, nghæ döôõng, caùc cao oác vaên phoøng, caên hoä… Maët khaùc, söï leân xuoáng thaát thöôøng cuûa giaù vaøng, ñoâ la cuõng ñaõ taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi, daãn ñeán thò tröôøng Baát ñoäng saûn cuûa hai ñaàu ñaát nöôùc “ noùng, laïnh” thaát thöôøng vaø söï oån ñònh cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng ñaõ huùt ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö baát ñoäng saûn cuûa caû hai ñaàu ñaát nöôùc. Thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng thöïc söï baét ñaàu töø naêm 2004, khi moät soá döï aùn veà baát ñoäng saûn ñöôïc ñaàu tö vaø chính thöùc trieån khai. Ñeán naêm 2007, thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng môùi thöïc söï nhoän nhòp hôn khi moät soá döï aùn ñaàu tö veà baát ñoäng saûn ñöa vaøo söû duïng ñaõ laøm thay ñoåi thay ñoåi dieän maïo cuûa Thaønh phoá. Trong naêm 2009 ñeán nay, thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng ñaõ coù söï phaùt trieån khaù maïnh. Vieäc taïo ra nhieàu phaân khuùc ñaõ taïo cho thò tröôøng baát ñoäng saûn luoân hoaït ñoäng nhoän nhòp, töø vieäc cung caáp nhaø ôû chaát löôïng cao cho ngöôøi daân coù thu nhaäp thaáp, ñeán caùc caên hoä cao caáp, caùc khu phöùc hôïp cao oác, bieät thöï nghæ döôõng, resort… ñaõ ñöôïc trieån khai moät caùch nhanh choùng, taïo neân moät thò tröôøng ña daïng vaø nhieàu löïa choïn phuø hôïp cho töøng ñoái töôïng coù nhu caàu. Thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng ñaõ thaät söï noùng khi Trieån laõm Baát ñoäng saûn naêm 2010 laàn ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc taïi Ñaø Naüng ñaõ giôùi thieäu ñeán khaùch haøng nhöõng saûn phaåm moät caùch cuï theå vaø chi tieát daãn ñeán soá löôïng khaùch coù nhu caàu mua sau trieån laõm taêng. Vaø hieän nay, thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng ñang trong giai ñoaïn soâi ñoäng vôùi soá löôïng giao dòch mua baùn lôùn. Moät soá döï aùn baát ñoäng saûn maëc duø môùi trieån khai nhöng ñaõ baùn heát saûn phaåm, moät soá döï aùn chæ chia baùn trong töøng giai ñoaïn…Vôùi söï phaùt trieån hieän nay, trong töông lai thò tröôøng baát ñoäng saûn

Soá

84

- 05.01.2011

48

Ñaø Naüng seõ laø moät trong nhöõng thò tröôøng phaùt trieån maïnh trong caû nöôùc.

*Taïi Hoäi thaûo quoác teá naêm 2010 veà phaùt trieån nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn- kinh nghieäp theá giôùi vaø söï löïa chon cho Vieät Nam, vôùi cöông vò laø Chuû tòch Hieäp Hoäi, theo oâng thì löïa choïn naøo cho thò tröôøng baát ñoäng saûn vaø nhaø ôû cho thò tröôøng Ñaø Naüng? - Taïi Hoäi nghi quoác teá 2010 vöøa qua ñöôïc toå chöùc taïi Haø Noäi vôùi söï tham cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñaõ thaûo luaän caùc vaán ñeà veà nhaø ôû, veà thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa caùc nöôùc trong thôøi gian qua vaø xu höôùng phaùt trieån trong thôøi gian ñeán. Trong ñoù coù moät soá quoác gia vaø vuøng laõnh thoå coù truyeàn thoáng, phong tuïc taäp quaùn, vaên hoùa gaàn gioáng vôùi Vieät Nam, ñaõ ñöa ra nhieàu kinh nghieäm thöïc tieãn trong vieäc phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn vaø nhaø ôû nhö: Haøn Quoác, Nhaät Baûn, Indonesia, AÁn Ñoä… Kinh nghieäm vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa Haøn Quoác laø vieäc phaùt trieån veà thò tröôøng baát ñoäng saûn vaø nhaø ôû seõ chuyeån höôùng töø moâ hình kinh doanh


MÖØNG XUAÂN 2011 phuï thuoäc vaøo cung sang moâ hình kinh doanh phuï thuoäc vaøo nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng laø chính, maø trong ñoù, vieäc xaây döïng nhaø ôû, caên hoä, khu ñoâ thò ñaùp öùng nhu caàu ñoøi hoûi veà chaát löôïng, giaù trò thaåm myõ; ñoàng thôøi, xaây döïng vaø phaùt trieån ñoâ thò phaûi thaân thieän vôùi moâi tröôøng vaø söï tieän ích cho ngöôøi söû duïng. Ñoái vôùi Indonesia thì vieäc phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn laø vieäc phaùt trieån ñoâ thò hoùa beàn vöõng. Beân caïnh söï hieän ñaïi cuûa caùc coâng trình xaây döïng veà nhaø ôû thì xu höôùng phaùt trieån ñoâ thò sinh thaùi ñöôïc ngöôøi daân löïa choïn. Ñoâ thò hoùa beàn vöõng vôùi chaát löôïng cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi ñöôïc ñaûm baûo, heä sinh thaùi vaø caùc heä thoáng coäng ñoàng ñöôïc naâng cao, trong ñoù, con ngöôøi laø trung taâm cuûa caùc moái quan heä veà söï phaùt trieån beàn vöõng. Hoï coù quyeàn coù moät cuoäc soáng laønh maïnh vaø haïnh phuùc haøi hoøa vôùi thieân nhieân. Vôùi moät soá kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc phaùt trieån, Ñaø Naüng laø moät thaønh phoá coù nhieàu öu aùi cuûa thieân nhieân, coù soâng, coù nuùi, coù heä sinh thaùi phong phuù vaø ña daïng; Muïc tieâu phaùt trieån cuûa Ñaø Naüng laø xaây döïng Ñaø Naüng trôû thaønh moät ñoâ thò phaùt trieån beàn vöõng vaø thöïc söï laø nôi ñaùng ñöôïc soáng. Vôùi vai troø laø moät nhaø ñaàu tö baát ñoäng saûn ñoàng thôøi laø Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng, quan ñieåm cuûa toâi trong vieäc löïa choïn cho söï phaùt trieån ñoâ thò Ñaø Naüng – ñoù laø: phaù boû vieäc quy hoaïch nhaø chia loâ, nhaø oáng; xaây döïng heä thoáng ñoâ thò thoâng thoaùng vôùi heä thoáng ñoâ thò xanh, quy hoaïch caùc khu ñoâ thò veä tinh xung quanh Thaønh phoá; khai thaùc heä thoáng sinh thaùi ñeå con ngöôøi soáng gaàn vôùi thieân nhieân hôn. Vieäc phaùt trieån theo höôùng ñoù seõ taïo cho Ñaø Naüng trôû thaønh moät thaønh phoá xanh-saïch-ñeïp vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng; vaø Ñaø Naüng seõ trôû thaønh moät thaønh phoá ñeïp nhaát Vieät Nam trong töông lai.

*Söï caàn thieát cuûa vieäc thaønh laäp Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng, vaø vai troø cuûa Hieäp hoäi trong vieäc phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn trong thôøi gian ñeán. - Thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng laø moät thò tröôøng sinh sau, ñeû muoän so vôùi thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi, laïi laø moät thò tröôøng môùi ñi vaøo hoaït ñoäng trong 5- 6 naêm gaàn ñaây neân quy moâ hoaït ñoäng mang

Ban chaáp haønh Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng

tính rieâng leû, töï phaùt vaø thieáu tính chuyeân nghieäp. Trong khi ñoù, Ñaø Naüng laø moät Thaønh phoá ñi ñaàu trong caû nöôùc veà phaùt trieån quy hoaïch, ñoâ thò neân quyõ ñaát veà quy hoaïch ñöôïc taïo ra khaù lôùn, haøng ngaøn tyû ñoàng ñöôïc ñaàu tö vaøo baát ñoäng saûn. Vôùi nguoàn cung ngaøy caøng gia taêng veà qui moâ vaø chaát löôïng, saûn phaåm ngaøy caøng ña daïng, ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi mua ñeå ôû cuõng nhö caùc nhaø ñaàu tö thöù caáp. Vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn laø moät thò tröôøng mang tính ñaët bieäc hôn so vôùi caùc thò tröôøng khaùc, vì vaäy vieäc thaønh laäp Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Ñaø Naüng seõ laø moät sôïi daây lieân keát giöõa caùc nhaø ñaàu tö, caùc nhaø taøi chính, nhaø quy hoaïch, nhaø hoaïch ñònh chính saùch laïi vôùi nhau, hoã trôï vôùi nhau taïo neân moät söùc maïnh trong vieäc phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn Ñaø Naüng ngaøy caøng chuyeân nghieäp hôn vaø cuøng vôùi caùc nhaø ñaàu tö môû roäng thò tröôøng hoaït ñoäng trong caû nöôùc. Vôùi vai troø cuûa Hieäp Hoäi laø söï hoã trôï, gaén keát giöõa caùc nhaø ñaàu tö baát ñoäng saûn, taøi chính, tö vaán thieát keá vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc, ñòa phöông trong vieäc phaùt trieån; trong thôøi gian tôùi, sau khi ñöôïc UBND Thaønh phoá Ñaø naüng pheâ duyeät Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoäng cuûa Hieäp Hoäi, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Ñaø naüng seõ toå chöùc hoaøn thieän boä maùy, cô caáu toå chöùc hoaït ñoäng cuûa Hieäp Hoäi. Tröôùc maét, Hieäp Hoäi taäp trung coâng taùc ñaøo taïo ñeå naâng cao kieán thöùc toå chöùc quaûn lyù kinh doanh baát ñoäng saûn cho caùc hoäi vieân, toå chöùc taäp huaán trieån khai caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan ñeán ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn nhö: Nghò ñònh 71/2010/NÑ-CP ngaøy 23/6/2010 cuûa Chính Phuû, thoâng tö Soá: 16/2010/TTBXD ngaøy 01/09/2010… Hieäp Hoäi seõ taäp hôïp yù kieán cuûa caùc doanh nghieäp - hoäi vieân ñeà xuaát leân caùc cô quan hoaïch ñònh chính saùch nhöõng yù kieán, kieán nghò ñeå goùp phaàn cuøng xaây döïng moät thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät nam oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng. Hieäp Hoäi seõ luoân luoân ñoàng haønh vaø choã döïa chuyeân ngaønh cho caùc hoäi vieân vaø doanh nghieäp baát ñoäng saûn Ñaø Naüng – vì söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng vaø doanh nghieäp baát ñoäng saûn!

Xin caûm ôn oâng !

49

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 Leã ra maét chính thöùc CLB Baát ñoäng saûn Haø Noäi

Caâu Laïc Boä Baát Ñoäng Saûn Haø Noäi

Toân Vinh Ngheà Nghieäp Keát Noái Coäng Ñoàng Trong khoâng khí töng böøng nhöõng ngaøy Leã Hoäi Kyû Nieäm 1000 Naêm Thaêng Long - Haø Noäi. Vôùi toân chæ muïc ñích “Toân vinh ngheà nghieäp, keát noái coäng ñoàng”, Caâu laïc boä Baát ñoäng saûn Haø Noäi (HANOI REAL ESTATE CLUB) – thuoäc Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam ñaõ chính thöùc laøm Leã Coâng Nhaän & Ra Maét tröôùc söï chöùng kieán cuûa laõnh ñaïo Boä Xaây döïng, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam, caùc cô quan ban ngaønh, cô quan truyeàn thoâng baùo chí vaø toaøn theå caùc hoäi vieân. Söï ra ñôøi cuûa Caâu laïc boä Baát ñoäng saûn Haø Noäi (CLB BÑS Haø Noäi) laø söï kieän quan troïng cuûa giôùi ñaàu tö - kinh doanh baát ñoäng saûn ôû Haø Noäi, moät höôùng phaùt trieån caàn thieát cuûa caùc toå chöùc chuyeân ngaønh trong hoaït ñoäng ñaàu tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn, nhaèm taäp hôïp toång löïc naâng cao söùc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp thaønh vieân, ñoàng thôøi goùp phaàn laøm laønh maïnh hoaù thò tröôøng baát ñoäng saûn, giuùp cho caùc hoaït ñoäng trao ñoåi, mua baùn BÑS trôû neân coâng khai vaø

Soá

84

- 05.01.2011

50


MÖØNG XUAÂN 2011

Trong chöông trình hoaït ñoäng cuûa Caâu Laïc Boä Baát Ñoäng Saûn Haø Noäi ñaàu naêm môùi, vaøo luùc 13h30 thöù baûy, ngaøy 15/01/2011, taïi Baûo Taøng Hoà Chí Minh (soá 19 Ngoïc Haø, Ba Ñình, Haø Noäi), Caâu Laïc Boä toå chöùc söï kieän gaëp gôõ giao löu, chia seû cô hoäi cuoái naêm vaø toå chöùc Toïa Ñaøm “Bí Quyeát Laøm Giaøu vaø Thuaät Phong Thuûy Trong Kinh Doanh Baát Ñoäng Saûn”. Vôùi söï tham döï cuûa caùc vò Khaùch môøi töø caùc Boä, Ngaønh: Boä Xaây Döïng, Boä Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng, Hieäp Hoäi Baát Ñoäng Saûn Vieät Nam, caùc Sôû, Ngaønh lieân quan cuûa Tp. Haø Noäi, caùc Doanh Nghieäp vaø thaønh vieân Caâu Laïc Boä. Ngoaøi ra, coøn coù söï tham gia cuûa caùc dieãn giaû laø caùc nhaø nghieân cöùu, laø chuyeân gia trong hoaït ñoäng ñaàu tö – kinh doanh Baát Ñoäng Saûn. minh baïch hôn. CLB BÑS Haø Noäi khoâng chæ laø saân chôi cho hôn 500 thaønh vieân ñang hoaït ñoäng trong lónh vöïc BÑS vaø caùc ngaønh lieân quan coù cô hoäi ñöôïc hoïc hoûi, giao löu vaø tìm kieám cô hoäi hôïp taùc ñaàu tö, maø coøn laø nôi tö vaán – hoã trôï cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu thöïc söï veà nhaø ôû coù theå yeân taâm löïa choïn cho mình moät saûn phaåm öng yù; ñaûm baûo nhöõng saûn phaåm BÑS coù hoà sô phaùp lyù ñaày ñuû, giaù thaønh hôïp lyù, haïn cheá ñeán möùc toái ña caùc ruûi ro vaø caùc khaâu trung gian khi giao dòch.

Hoäi vieân, caù nhaân vôùi soá tieàn treân 50.000.000 ñoàng tieàn maët, saùch vôû cho hoïc sinh, vaên phoøng phaåm, gaïo cuøng raát nhieàu quaàn aùo, ñoà duøng gia ñình… Soá quaø treân ñaõ ñöôïc CLB thaønh laäp Ñoaøn cöùu trôï tröïc tieáp ñeán vôùi ngöôøi daân Haø Tónh bò aûnh höôûng naëng neà trong côn luõ luït vöøa qua… OÂng Nguyeãn Höõu Cöôøng - Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Group Cöôøng Phaùt – Chuû Tòch Caâu Laïc Boä Baát ñoäng saûn Haø Noäi chia seû taâm söï: Ñeå Caâu laïc boä phaùt trieån vöõng vaøng hôn nöõa, tieán tôùi ñem laïi hieäu quaû thieát thöïc cho moãi Thaønh vieân noùi rieâng vaø Doanh nghieäp noùi chung, ñoàng thôøi laøm ñöôïc nhieàu coâng vieäc höõu ích cho coäng ñoàng, xaõ hoäi; Caâu laïc boä Baát ñoäng saûn Haø Noäi, thoâng qua caàu noái - Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam, göûi lôøi chuùc möøng naêm môùi vaø lôøi caûm ôn traân troïng nhaát vôùi mong muoán ñöôïc keát noái vôùi caùc Thaønh vieân, Doanh nghieäp taâm huyeát vaø tích cöïc treân moïi mieàn ñaát nöôùc trong lónh vöïc ñaàu tö, kinh doanh Baát ñoäng saûn vaø caùc ngaønh lieân quan ñeå cuøng nhau goùp söùc xaây döïng moät thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng!

Ban ñieàu haønh CLB laø nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong lónh vöïc BÑS, giöõ nhöõng vò trí quan troïng trong caùc Coâng ty, taäp ñoaøn… neân raát chuù troïng ñeán vieäc naâng cao trình ñoä, kieán thöùc chuyeân moân, ñoàng thôøi vieäc naâng cao uy tín, xaây döïng vaø baûo veä thöông hieäu cuûa caùc doanh nghieäp thaønh vieân. Thoâng qua nhöõng buoåi sinh hoaït thöôøng kyø cuøng chia seû - trao ñoåi kinh nghieäm ñaàu tö, kinh doanh trong lónh vöïc Baát ñoäng saûn cuûa caùc thaønh vieân… Khoâng chæ ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán chuyeân ngaønh, Caâu laïc boä coøn tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi nhö: Ñem laïi nieàm vui thaät söï cho treû em khuyeát taät bò aûnh höôûng chaát ñoäc da cam dioxin nhaân dòp Teát Thieáu nhi- 01/06/2010 taïi Laøng Hoøa BìnhHaø noäi. Phaùt ñoäng chöông trình: Thöông Veà Mieàn Trung - vôùi söï uûng hoä ñoùng goùp cuûa caùc

51

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Caùc ñòa phöông coâng boá giaù ñaát naêm 2011:

KHOÂNG COÙ SÖÏ THAY ÑOÅI LÔÙN

NGUYEÃN TROÏNG MINH HOAØNG (Toång hôïp)

Theo Toång cuïc Quaûn lyù ñaát ñai, ñeán nay ñaõ coù 60/63 tænh, thaønh phoá ñaõ thoâng qua döï thaûo Baûng giaù ñaát naêm 2011 theo Khung giaù ñaát Chính phuû quy ñònh. Nhìn chung, naêm 2011, giaù caùc loaïi ñaát noâng nghieäp khoâng coù söï thay ñoåi lôùn so vôùi naêm 2010. Ñoái vôùi ñaát ôû, ñaát laøm maët baèng saûn xuaát kinh doanh taïi moät soá ñòa phöông coù ñieàu chænh taêng giaù nhöng möùc taêng khoâng nhieàu vaø taäp trung ôû caùc khu vöïc coù ñieàu chænh quy hoaïch, hay thay ñoåi keá hoaïch söû duïng ñaát. Theo caùc nhaø chuyeân moân, giaù ñaát ôû vaø ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taêng phaàn nhieàu laø do quaù trình ñoâ thò hoùa, coâng nghieäp hoùa vaø chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Trong ñoù cô sôû haï taàng ôû caùc ñoâ thò vaø nhieàu khu vöïc noâng thoân khoâng ngöøng ñöôïc caûi thieän, laøm taêng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát. Maët khaùc, do daân soá ñoâng, nhu caàu veà maët baèng phuïc vuï saûn xuaát coâng nghieäp, thöông maïi, dòch vuï ngaøy moät lôùn, neân giaù ñaát ôû vaø ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp ôû caùc ñoâ thò vaø moät soá khu vöïc noâng thoân taêng. Theo ñoù, vieäc ñieàu chænh giaù ñaát saùt giaù thò tröôøng seõ ñaûm baûo toát hôn quyeàn lôïi cuûa ngöôøi bò thu hoài ñaát, ñoàng thôøi taêng thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc, giaûm daàn tình traïng ñaàu cô ñaát. Tuy nhieân, cuõng coù haïn cheá laø chi phí boài thöôøng, hoã trôï veà ñaát taêng, seõ ñaåy giaù thueâ ñaát cuøng giaù thaønh moät soá saûn phaåm, dòch vuï cuûa doanh nghieäp thueâ ñaát ñeå saûn xuaát, kinh doanh taêng theo. Ngöôøi tieâu duøng trong xaõ hoäi seõ laø ñoái töôïng chòu thieät thoøi nhaát. Theo quy ñònh, Baûng giaù ñaát môùi naêm 2011 ñöôïc söû duïng laøm caên cöù tính thueá ñoái vôùi vieäc söû duïng ñaát (SDÑ) vaø chuyeån quyeàn SDÑ; tính tieàn SDÑ vaø tieàn thueâ ñaát khi giao ñaát, cho thueâ ñaát khoâng thoâng qua ñaáu giaù quyeàn SDÑ hoaëc ñaáu thaàu döï aùn coù SDÑ; tính giaù trò quyeàn SDÑ khi giao ñaát khoâng thu tieàn SDÑ cho caùc toå chöùc, caù nhaân; xaùc ñònh giaù trò quyeàn SDÑ ñeå tính vaøo giaù trò taøi saûn cuûa Doanh nghieäp Nhaø nöôùc khi Doanh nghieäp Coå phaàn hoùa; tính giaù trò quyeàn SDÑ ñeå thu leä phí tröôùc baï; tính giaù trò quyeàn SDÑ ñeå boài thöôøng khi Nhaø nöôùc thu hoài ñaát söû duïng vaøo muïc ñích quoác phoøng, an ninh; tính tieàn boài thöôøng vaø möùc xöû phaït vi phaïm haønh chính ñoái vôùi ngöôøi coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà ñaát ñai gaây thieät haïi cho Nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Theo quy ñònh, giaù ñaát môùi khoâng aùp duïng ñoái vôùi ngöôøi coù quyeàn SDÑ thoûa thuaän veà giaù ñaát khi thöïc hieän caùc quyeàn chuyeån nhöôïng, cho thueâ, cho thueâ laïi quyeàn SDÑ, hay goùp voán baèng quyeàn SDÑ theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Haø Noäi: giöõ möùc toái ña 81 trieäu ñoàng/m2 Saùng 10/12/2010, HÑND thaønh phoá Haø Noäi ñaõ thoâng qua Nghò quyeát veà giaù caùc loaïi ñaát aùp duïng treân ñòa baøn töø ngaøy

Soá

84

- 05.01.2011

52

1/1/2011. Theo ñoù, giaù caùc loaïi ñaát naêm 2011 cô baûn giöõ oån ñònh nhö naêm 2010. Trong ñoù, giaù ñaát noâng nghieäp vaãn giöõ nguyeân nhö naêm 2010 vôùi möùc giaù toái thieåu laø 26.800ñoàng/ m2, giaù toái ña 222.000ñoàng/m2. Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây laâu naêm coù möùc giaù toái thieåu laø 54.400ñoàng/m2 vaø toái ña 255.000ñoàng/m2. Giaù ñaát nuoâi troàng thuûy saûn coù möùc giaù toái thieåu laø 36.000ñoàng/m2 giaù toái ña laø 222.000ñoàng/m2. Giaù ñaát röøng phoøng hoä, röøng ñaëc duïng, röøng saûn xuaát coù möùc giaù toái thieåu laø 30.000ñoàng/m2, möùc giaù toái ña laø 60.000ñoàng/m2. Ñoái vôùi giaù ñaát ôû taïi caùc quaän möùc giaù toái thieåu laø 2,34trieäu ñoàng/m2, möùc giaù toái ña giöõ nguyeân laø 81trieäu ñoàng/m2. Giaù ñaát ôû taïi thò traán vaø caùc phöôøng cuûa thò xaõ Sôn Taây coù möùc giaù toái thieåu laø 750.000ñoàng/m2, toái ña laø 26,4trieäu ñoàng/m2. Giaù ñaát ôû khu vöïc Töø Lieâm, Thanh Trì, Gia Laâm, giaùp ranh caùc quaän vaø khu ñoâ thò môùi möùc giaù toái thieåu laø 2,035trieäuñoàng/ m2, toái ña 31,2trieäu ñoàng/m2; Giaù ñaát ôû khu vöïc ñaàu moái giao thoâng coù möùc giaù toái thieåu laø 422.000ñoàng/m2, giaù toái ña


MÖØNG XUAÂN 2011 laø 11,25trieäu ñoàng/m2; Giaù ñaát ôû khu daân cö noâng thoân coù möùc toái thieåu laø 250.000ñoàng/m2, giaù toái ña giöõ nguyeân laø 2,02trieäu ñoàng/m2. Ñoái vôùi giaù ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taïi caùc quaän coù möùc giaù toái thieåu laø 1,47trieäu ñoàng/m2, giaù toái ña 40,5trieäu ñoàng/m2; Giaù ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taïi caùc phöôøng thò xaõ Sôn Taây vaø tröïc thuoäc caùc huyeän coù möùc giaù toái thieåu laø 525.000ñoàng/m2, giaù toái ña 13,2trieäu ñoàng/m2. Giaù ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taïi caùc huyeän Töø Lieâm, Thanh Trì, Gia Laâm giaùp ranh vôùi caùc quaän möùc giaù toái thieåu laø 1,22trieäu ñoàng/m2, giaù toái ña 15,6 trieäu ñoàng/m2; Giaù ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taïi caùc ñaàu moái giao thoâng coù möùc giaù toái thieåu laø 305.000ñoàng/m2, giaù toái ña laø 4,86trieäu ñoàng/2; Giaù ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taïi caùc khu daân cö noâng thoân coù möùc giaù toái thieåu laø 175.000ñoàng/m2, giaù toái ña 1,35trieäu ñoàng/m2. Rieâng caùc thöûa ñaát ôû ngaõ ba, ngaõ tö giao caét vôùi ñöôøng phoá trong baûng giaù vaø coù maët tieáp giaùp vôùi 2 ñöôøng hoaëc ñöôøng phoá coù teân thì ñöôïc tính heä soá 1,2 giaù ñaát cuûa ñöôøng phoá coù giaù cao nhaát. Ñoái vôùi ñöôøng phoá chöa ñaët teân (caùc tuyeán ñöôøng môùi môû, tuyeán ñöôøng trong khu ñoâ thò môùi) vaø chöa quy ñònh möùc giaù thì giaù ñaát ñöôïc xaùc ñònh theo giaù ñaát ñöôøng phoá coù teân töông ñöông trong khu vöïc. Ngoaøi ra, UBND Thaønh phoá seõ coù ñieàu chænh khi giaù ñaát phi noâng nghieäp taêng hoaëc giaûm 20% so vôùi giaù ñaát coâng boá ñaàu naêm. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, chæ ñieàu chænh moät soá tuyeán ñöôøng Treân cô sôû ñeà nghò cuûa UBND Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 10/12/2010, Hoäi ñoàng Nhaân daân Thaønh phoá ñaõ thoâng qua Khung giaù ñaát aùp duïng töø 1/1/2011. Theo ñoù, Thaønh phoá coù 3.003 tuyeán ñöôøng ñöôïc quy ñònh giaù taïi baûng giaù ñaát naêm 2011. So vôùi baûng giaù ñaát naêm 2010, coù 2.885 tuyeán ñöôïc giöõ nguyeân giaù, boå sung 118 tuyeán ñöôøng môùi, loaïi boû 5 tuyeán ñöôøng cuõ, ñoåi teân vaø chænh ñoaïn cho 111 tuyeán ñöôøng. Baûng giaù ñaát naêm 2011 cuõng giöõ nguyeân khung toái ña vaø toái thieåu nhö baûng giaù naêm 2010. Cuï theå, ñoái vôùi ñaát ôû taïi ñoâ thò, giaù tuyeán ñöôøng cao nhaát laø 81trieäu ñoàng (ñöôøng Ñoàng Khôûi, Leâ Lôïi, Nguyeãn Hueä), thaáp nhaát laø 1,2trieäu ñoàng (khu vöïc Caàn Giôø). Ngoaøi ñieàu chænh cuïc boä ñoái vôùi caùc tuyeán ñöôøng ñöôïc naâng caáp, cô sôû haï taàng hoaøn chænh thuaän lôïi cho hoaït

ñoäng kinh doanh; Baûng giaù ñaát naêm 2011 cuõng caäp nhaät, boå sung giaù ñaát cho caùc tuyeán ñöôøng môùi hình thaønh hoaëc vöøa ñöôïc ñaët teân trong naêm 2010. Ñoàng thôøi giöõ nguyeân tyû leä % aùp duïng cho giaù ñaát saûn xuaát, kinh doanh phi noâng nghieäp quy ñònh taïi Quyeát ñònh 102/2009 cuûa Thaønh phoá (baèng 60% so vôùi giaù ñaát ôû). Nhoùm ñaát noâng nghieäp cuõng ñöôïc giöõ nguyeân so vôùi baûng giaù naêm 2010, chæ boå sung giaù ñaát troàng luùa nöôùc baèng giaù ñaát troàng caây haèng naêm khaùc. Theo UBND TP.HCM, do thò tröôøng nhaø ñaát naêm 2010 khoâng bieán ñoäng lôùn neân baûng giaù ñaát naêm 2011 khoâng ñieàu chænh nhieàu. Beân caïnh ñoù, vieäc giöõ oån ñònh baûng giaù ñaát coøn nhaèm muïc tieâu oån ñònh vaø thuùc ñaåy phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, goùp phaàn chuyeån dòch cô caáu kinh teá, caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö vaø haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán hoaït ñoäng kinh teá - xaõ hoäi Thaønh phoá; thöïc hieän chuû tröông bình oån giaù, thu huùt ñaàu tö, kieàm cheá laïm phaùt; ñoàng thôøi taïo thuaän lôïi cho ngöôøi daân trong ñoùng tieàn söû duïng ñaát khi hôïp thöùc hoùa nhaø ôû, ñaåy nhanh tieán ñoä caáp giaáy sôû höõu nhaø, ñaát. Hôn nöõa naêm 2011, Thaønh phoá seõ taäp trung kích caàu ñaàu tö, kích caàu tieâu thuï caùc saûn phaåm baát ñoäng saûn. Bình Döông, ñaát ñoâ thò cao nhaát 23,4trieäu ñoàng/m2 Theo Baûng giaù ñaát treân ñòa baøn tænh Bình Döông naêm 2011, giaù ñaát ôû ñoâ thò cao nhaát 23,4trieäu ñoàng/m2, thaáp nhaát laø 200.000ñoàng/m2. Giaù ñaát ôû taïi noâng thoân cao nhaát laø 2,25trieäu ñoàng/m2 (thò xaõ Thuû Daàu Moät), thaáp nhaát laø 150.000ñoàng/m2. Möùc giaù ñaát ôû cao nhaát 23,4trieäu ñoàng/m2 ñöôïc aùp duïng taïi caùc phöôøng Phuù Cöôøng, Phuù Hoøa, Phuù Thoï, Phuù Lôïi, Hieäp Thaønh, Chaùnh Nghóa, Hieäp An, Phuù Myõ, Ñònh Hoøa, Hoøa Phuù, Phuù Taân thuoäc thò xaõ Thuû Daàu Moät. Vôùi ñaát saûn xuaát vaø kinh doanh phi noâng nghieäp taïi noâng thoân, möùc giaù cao nhaát laø 1,58trieäu ñoàng/m2 taïi Thuû Daàu Moät, thaáp nhaát laø 105.000ñoàng/m2 taïi caùc huyeän Daàu Tieáng, Phuù Giaùo. Cuõng theo baûng giaù 2011, ñaát saûn xuaát vaø kinh doanh phi noâng nghieäp taïi caùc ñoâ thò coù möùc cao nhaát laø 15,2trieäu ñoàng/m2, thaáp nhaát laø 130.000ñoàng/m2. Trong ñoù, taïi Thuû Daàu Moät, möùc cao nhaát laø 15,2trieäu ñoàng/m2, thaáp nhaát

53

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 laø 430.000ñoàng/m2. Taïi thò traán Dó An, huyeän Dó An vaø thò traán An Thaïch, Laùi Thieâu huyeän Thuaän An, möùc cao nhaát laø 6,24trieäu ñoàng/m2, thaáp nhaát laø 310.000ñoàng/m2…Veà ñaát saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp vaø nuoâi troàng thuûy saûn, noâng nghieäp khaùc, möùc giaù cao nhaát laø 190.000ñoàng/m2 vôùi ñaát troàng caây laâu naêm taïi Thuû Daàu Moät vaø huyeän Dó An, Thuaän An. Möùc thaáp nhaát laø 35.000ñoàng/m2 vôùi ñaát troàng luùa nöôùc vaø caây haøng naêm taïi huyeän Daàu Tieáng, Phuù Giaùo. Ñaø Naüng, cao nhaát 35,28 trieäu ñoàng/m2 Theo Quyeát ñònh soá 44/2010/QÑ-UBND ngaøy 17/12/2010 do UBND Thaønh phoá Ñaø Naüng ban haønh, naêm 2011, giaù ñaát chuaån taïi ñoâ thò, cao nhaát laø 16,8trieäu ñoàng/m2, thaáp nhaát laø 560.000ñoàng/m2, trong ñoù moät soá tuyeán ñöôøng coù heä soá sinh lôïi cao nhö Nguyeãn Vaên Linh, Huøng Vöông, Leâ Duaån, giaù ñaát toái ña laø 16,8trieäu ñoàng x 1,5 (heä soá cao nhaát) = 25,2trieäu ñoàng/m2. Rieâng ñoái vôùi moät soá loâ ñaát coù vò trí ñaëc bieät, giaù toái ña laø 16,8trieäu ñoàng x 1,5 (heä soá cao nhaát) x 1,4 (heä soá loâ ñaát coù 3 maët tieàn trôû leân) = 35,28trieäu ñoàng/m2.

Ñoái vôùi ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taïi ñoâ thò giaù cao nhaát laø 11.760.000ñoàng/m2, thaáp nhaát laø 392.000ñoàng/m2. Giaù ñaát ôû khu daân cö noâng thoân ñoái vôùi ñöôøng nhöïa, beâ toâng xi maêng ôû vuøng ñoàng baèng, giaù cao nhaát 1trieäu ñoàng/m2, thaáp nhaát 88.000ñoàng/m2; ôû vuøng mieàn nuùi, cao nhaát 333.000ñoàng/m2, thaáp nhaát 28.000ñoàng/m2. Giaù ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp taïi khu daân cö noâng thoân vaø ven ñoâ thò ñoái vôùi ñöôøng nhöïa, beâ toâng xi maêng ôû vuøng ñoàng baèng, cao nhaát 700.000ñoàng/m2, thaáp nhaát 62.000ñoàng/m2; ôû vuøng mieàn nuùi cao nhaát 233.000ñoàng/ m2, thaáp nhaát 20.000ñoàng/m2. Giaù ñaát troàng caây haøng naêm: cao nhaát 35.000ñoàng/m2, thaáp nhaát 11.000ñoàng/m2. Giaù ñaát troàng caây laâu naêm cao nhaát 11.000ñoàng/m2, thaáp nhaát 3.500ñoàng/m2. Giaù ñaát coù maët nöôùc nuoâi troàng thuûy saûn (khoâng keå maët nöôùc töï nhieân) cao nhaát 25.000ñoàng/m2, thaáp nhaát 9.000ñoàng/m2. Giaù ñaát röøng saûn xuaát cao nhaát 4.400 ñoàng/m2, thaáp nhaát 1.000ñoàng/m2.

Soá

84

- 05.01.2011

54

Caàn Thô, giaù ñaát ñoàng loaït taêng cao Caàn Thô vöøa thoâng qua möùc giaù ñaát treân ñòa baøn Thaønh phoá naêm 2011. Theo ñoù, ñaát ôû vaø ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp ñeàu taêng so vôùi naêm 2010. Trong ñoù, Ñaïi loä Hoøa Bình (ñoaïn töø ñöôøng Nguyeãn Traõi ñeán ñöôøng 30/4), coù giaù cao nhaát vôùi ñaát ôû 42,5trieäu ñoàng/m2, vaø ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 29,75trieäu ñoàng/m2, möùc giaù naøy taêng 70% so vôùi möùc giaù ban haønh trong naêm 2010. Ñöôøng Hai Baø Tröng (ñoaïn töø nhaø haøng Ninh Kieàu ñeán ñöôøng Nguyeãn An Ninh), ñaát ôû 30trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 21trieäu ñoàng/m2; (ñoaïn Chaâu vaên Lieâm – Nguyeãn Thò Minh Khai) ñaát ôû 19trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 13,3trieäu ñoàng/m2. Ñöôøng Voõ Vaên Taàn (ñoaïn Hai Baø Tröng ñeán ñöôøng Hoøa Bình), ñaát ôû 30 trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 21 trieäu ñoàng/m2. Ñöôøng Nguyeãn Thaùi Hoïc (ñoaïn Hai Baø Tröng ñeán ñöôøng Hoøa Bình), ñaát ôû 30 trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 21 trieäu ñoàng/m2. Ñöôøng Phan Boäi Chaâu (ñoaïn Phan Ñình Phuøng ñeán ñöôøng Hai Baø Tröng), ñaát ôû 20trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 14trieäu ñoàng/m2. Ñöôøng Nguyeãn Traõi (ñoaïn Hoøa Bình ñeán voøng xoay beán xe), ñaát ôû 35trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 24,5trieäu ñoàng/m2. Ñöôøng Traàn Höng Ñaïo (ñoaïn Caàu Nhò Kieàu ñeán Maäu Thaân), ñaát ôû 30trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 21trieäu ñoàng/m2. Ñöôøng Maäu Thaân (ñoaïn 30 thaùng 4 ñeán Traàn Höng Ñaïo), ñaát ôû 25trieäu ñoàng/m2, ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp 17,5trieäu ñoàng/m2… Nhìn chung caùc tuyeán ñöôøng thuoäc truïc chính vaø truïc môùi môû ñeàu coù möùc giaù ñaát ñieàu chænh taêng maïnh, coù nôi taêng ñeán 100% so vôùi naêm tröôùc. Tuy nhieân, giaù ñaát noâng nghieäp vaø ñaát ôû noâng thoân khoâng coù bieán ñoäng lôùn. Khaûo saùt cuûa Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng Thaønh phoá Caàn Thô cho thaáy, giaù ñaát thò tröôøng naêm 2011 moät soá tuyeán ñöôøng, khu vöïc coù möùc giaù cao hôn raát nhieàu so vôùi giaù ñöôïc pheâ duyeät 2010, coù nôi möùc cheânh leäch ñeán 300%. Do ñoù, möùc giaù ñaát ban haønh naêm 2011 taêng cao laø phuø hôïp, nhöng giaù naøy vaãn khoâng vöôït khung giaù ñaát do Chính phuû quy ñònh. Thöøa Thieân Hueá, kòch traàn 26trieäu ñoàng/m2 Naêm 2011, theo quyeát ñònh UBND tænh Thöøa Thieân Hueá, giaù ñaát ôû ñoâ thò ôû thaønh phoá Hueá taïi caùc ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, Hoaøng Hoa Thaùm, Huøng Vöông, Leâ Lôïi coù giaù cao


MÖØNG XUAÂN 2011 nhaát 26trieäu ñoàng/m2 - Ñaây cuõng laø möùc cao nhaát toaøn tænh. Giaù thaáp nhaát laø 320.000ñoàng/m2 taïi Xoùm Gioùng, Tröông Haùn Sieâu, Toân Thaát Thuyeát, Toân Quang Caûnh, Cao Thaéng, Toâ Ngoïc Vaân, Thieân Thai… Taïi thò xaõ Höông Thuûy, möùc giaù ñaát ôû ñoâ thò cao nhaát laø 5,4trieäu ñoàng/m2, thaáp nhaát laø 40.000ñoàng/m2. Taïi caùc thò traán, trung taâm huyeän lî khaùc thuoäc tænh, giaù ñaát ôû cao nhaát laø 1,7trieäu ñoàng/m2 taïi thò traán Laêng Coâ, huyeän Phuù Loäc. Möùc giaù thaáp nhaát laø 26.000ñoàng/ m2 taïi thò traán Khe Tre, huyeän Nam Ñoâng. Giaù ñaát ôû taïi noâng thoân cao nhaát laø 4,8trieäu ñoàng/m2 taïi ñöôøng Nguyeãn Sinh Cung töø ranh giôùi thaønh phoá Hueá ñeán caàu Chôï Dinh. Giaù ñaát ôû thaáp nhaát laø 12.000ñoàng/m2 taïi caùc vuøng mieàn nuùi. Vôùi caùc

Nghi Sôn khoâng taêng vaø giöõ ôû möùc 2,5trieäu ñoàng/m2 ñaát ôû; 1,375trieäu ñoàng/m2 ñaát saûn xuaát phi noâng nghieäp.

Ñieän Bieân, giaù ñaát taêng 10 – 400%

loaïi ñaát laøm maët baèng cô sôû saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp söû duïng coù thôøi haïn seõ ñöôïc tính giaù baèng 70% giaù ñaát ôû. Vôùi ñaát noâng nghieäp, möùc giaù cao nhaát laø 41.000ñoàng/ m2 taïi thaønh phoá Hueá, thaáp nhaát laø 1.800ñoàng/m2 (ñaát röøng) taïi mieàn nuùi. UBND tænh Thöøa Thieân Hueá cuõng quy ñònh giaù ñaát ôû taïi caùc khu quy hoaïch cuïm daân cö, khu ñoâ thò môùi vôùi möùc giaù cao nhaát laø 9trieäu ñoàng/m2 taïi thaønh phoá Hueá; vaø thaáp nhaát laø 78.000ñoàng/m2 taïi thò traán Thuaän An, huyeän Phuù Vang.

Theo Baûng giaù caùc loaïi ñaát treân ñòa baøn tænh Ñieän Bieân naêm 2011, giaù ñaát ôû, ñaát phi noâng nghieäp, ñaát noâng nghieäp ñeàu coù söï ñieàu chænh taêng töø 10 – 400% so vôùi Baûng giaù ñaát naêm 2010. Cuï theå, giaù ñaát ôû, ñaát phi noâng nghieäp taïi ñoâ thò coù möùc taêng bình quaân töø 20 – 30%; vaø ñaát ôû, ñaát phi noâng nghieäp taïi noâng thoân coù möùc taêng töø 11 – 400%. Möùc taêng lôùn (400%) taäp trung treân ñòa baøn huyeän Ñieän Bieân taïi ñöôøng taây soâng Naäm Roám, xaõ Thanh Chaên, Thanh Yeân vaø moät soá ñoaïn khu vöïc Naø Taáu, Naø Nhaïn. Ñaây laø vò trí ñaát ven ñoâ, ven ñaàu moái giao thoâng, truïc ñöôøng giao thoâng chính, khu thöông maïi, khu du lòch coù lôïi theá veà ñieàu kieän töï nhieân, phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, giao thoâng thuaän lôïi. Rieâng ñaát ôû, ñaát phi noâng nghieäp thuoäc ñòa baøn huyeän Möôøng Nheù vaø thò xaõ Möôøng Lay vaãn giöõ nguyeân nhö möùc giaù cuûa naêm 2010. Ñaùng chuù yù, giaù ñaát ôû ñoâ thò taïi haàu heát caùc vò trí treân ñòa baøn thaønh phoá Ñieän Bieân Phuû ñeàu coù ñieàu chænh taêng, trong ñoù möùc giaù cao nhaát ñöôïc aùp duïng laø 13trieäu ñoàng/m2./.

Thanh Hoùa: ñaát ôû, ñaát phi noâng nghieäp taêng 20 – 67% Theo Khung giaù ñaát môùi, naêm 2011, giaù ñaát ôû cao nhaát aùp duïng treân ñòa baøn caùc phöôøng cuûa thaønh phoá Thanh Hoùa laø 36trieäu ñoàng/m2. Ñaát saûn xuaát phi noâng nghieäp taïi thaønh phoá Thanh Hoùa cuõng taêng 20% so vôùi 2010, leân 24,12trieäu ñoàng/ m2. Giaù ñaát ôû vaø phi noâng nghieäp taêng nhieàu nhaát laø ôû ñòa baøn caùc phöôøng cuûa thò xaõ Bæm Sôn, Saàm Sôn, thaønh phoá Thanh Hoùa vaø caùc thò traán taïi caùc huyeän thuoäc khu vöïc 1. Trong ñoù, giaù ñaát taïi thò xaõ Bæm Sôn laø 10trieäu ñoàng/m2 (ñaát ôû) vaø 6,7trieäu ñoàng/m2 (ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp), taêng 67%. Thò xaõ Saàm Sôn 16trieäu ñoàng/m2 (ñaát ôû) vaø 10,72trieäu ñoàng/m2 (ñaát saûn xuaát phi noâng nghieäp), taêng 60%. Giaù ñaát ôû taïi ñòa baøn thò traán, caùc xaõ thuoäc khu vöïc 1 cuûa caùc huyeän laø 8,04trieäu ñoàng/m2 (thò traán) vaø 6trieäu ñoàng/m2 (xaõ) taêng töø 33 – 34%. Rieâng giaù ñaát taïi Khu Kinh teá

55

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THӎ TRѬӠNG BҨT ĈӜNG SҦN TUҪN 51 NĂM 2010 (Ngày cͅp nhͅt 25.12.2010) Nguͫn: Sàn giao dͣch B̽t ÿͱng s̻n DTJ - Hà Nͱi Tên Quұn HuyӋn

Tên dӵ án

Cҫu Giҩy AZ Lâm Viên BIG Towers

Loҥi BĈS

DiӋn tích (m2)

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2)

Tăng giҧm so vӟi tháng trѭӟc TriӋu/m2

%

Căn hӝ chung cѭ

83

28.5

ĺ

30.5

0.7

ĺ

1.5

2.5%

ĺ

5.2%

Căn hӝ chung cѭ

103.43

30.5

ĺ

31.7

0.0

ĺ

0.7

0.0%

ĺ

2.3%

Chung cѭ 99 Trҫn Bình

Căn hӝ chung cѭ

107

23

ĺ

23.7

0.5

ĺ

0.2

2.2%

ĺ

0.9%

Chung cѭ Nam Trung Yên

Căn hӝ chung cѭ

116

28

ĺ

34

0.0

ĺ

0.2

0.0%

ĺ

0.6%

Chung cѭ No5 - Vinaconex

Căn hӝ chung cѭ

146

42

ĺ

44

3.0

ĺ

3.5

7.7%

ĺ

8.6%

CT2 Nghƭa Ĉô

Căn hӝ chung cѭ

33

ĺ

35.6

0.5

ĺ

0.0

1.5%

ĺ

0.0%

Discovery Complex (302 Cҫu Giҩy)

Căn hӝ chung cѭ

99 119.16

40

ĺ

43

-

ĺ

-

-

ĺ

-

Dolphin Plaza ( Trҫn Bình )

Căn hӝ chung cѭ

150

37

ĺ

38.3

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

Hongkong Towers

Căn hӝ chung cѭ

100

36

ĺ

38

1.0

ĺ

2.0

2.9%

ĺ

5.6%

Indochina Plaza

Căn hӝ chung cѭ

110

50.5

ĺ

54

0.0

ĺ

0.2

0.0%

ĺ

0.4%

N07- B2 Dӏch Vӑng

Căn hӝ chung cѭ

107

28

ĺ

30.5

1.5

ĺ

0.5

5.7%

ĺ

1.7%

No9- B1 -Dӏch Vӑng

Căn hӝ chung cѭ

109

35

ĺ

38.5

0.0

ĺ

2.0

0.0%

ĺ

5.5%

No9- B2 -Dӏch Vӑng

Căn hӝ chung cѭ

128.6

35

ĺ

37.5

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

1.4%

Richland Southern

Căn hӝ chung cѭ

100

38

ĺ

41.5

0.0

ĺ

0.3

0.0%

ĺ

0.7%

Tòa nhà 173 Xuân thӫy

Căn hӝ chung cѭ

116

34.5

ĺ

36.5

0.5

ĺ

1.5

1.5%

ĺ

4.3%

Vimeco

Căn hӝ chung cѭ

133

40

ĺ

45

3.0

ĺ

6.0

8.1%

ĺ 15.4%

671 Hoàng Hoa Thám

Căn hӝ chung cѭ

101

37

ĺ

40

1.0

ĺ

1.0

2.8%

ĺ

Chung cѭ 170 Ĉê La Thành

Căn hӝ chung cѭ

125

34

ĺ

36

0.5

ĺ

0.0

1.5%

ĺ

0.0%

Sky city Tower 88 Láng Hҥ

Căn hӝ chung cѭ

112

50

ĺ

54

2.0

ĺ

3.0

4.2%

ĺ

5.9%

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 15.5m)

55

2.6%

Ĉӕng Ĉa

Ĉan Phѭӧng

Tân Tây Ĉô

The Phoenix Garden

87.5

50

80

55

ĺ ĺ

60

2.0 3.0

ĺ ĺ

3.0 6.0

4.2%

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 27m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 39m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 12m)

198 204 400

50 38 20

ĺ ĺ ĺ

55 45 21.5

2.0 3.0 0.0

ĺ ĺ ĺ

3.0 5.0 0.5

4.2% 8.6% 0.0%

ĺ 5.8% ĺ 11.1% ĺ 5.8% ĺ 12.5% ĺ 2.4%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 23m) BiӋt thӵ A (Lӝ giӟi 11,5m)

82.5 82.5 170

72 85 62 50

5.0 5.0 1.0 1.0

ĺ ĺ ĺ ĺ

7.0 5.0 1.0 2.0

ĺ 10.8% ĺ 6.3% ĺ 1.6%

75

ĺ ĺ ĺ ĺ

8.6% 7.1% 2.0%

LiӅn kӅ C (Lӝ giӟi 11,5m)

63 75 51 46

2.2%

ĺ

4.2%

LiӅn kӅ C (Lӝ giӟi 20m)

75

49

ĺ

54

1.0

ĺ

2.0

2.1%

ĺ

3.8%

Khu C - Ĉô Nghƭa Căn hӝ chung cѭ

200

35

ĺ

37

0.0

ĺ

0.0

0.0%

85.4

23

ĺ

25.5

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ ĺ

0.0%

5.8%

Hà Ĉông An Hѭng

Dѭѫng nӝi

Hà nӝi Time Towers Hesco Dominium

Làng viӋt kiӅu châu âu

116

23

ĺ

23.5

0.5

ĺ

0.8

ĺ

ĺ

0.2

85

ĺ

19.7 112

0.2

LiӅn kӅ( Lӝ giӟi 17m )

19 93

2.2% ĺ 1.1% ĺ

3.5%

81

1.0

ĺ

2.0

1.1%

ĺ

1.8%

LiӅn kӅ( Lӝ giӟi 17m )

76.5

87

ĺ

105

1.0

ĺ

3.0

1.2%

ĺ

2.9%

80

ĺ

122

2.0

ĺ

2.0

2.6%

ĺ

1.7% 5.4% 0.0%

BiӋt thӵ

1.0%

100.2

24.5

ĺ

27.5

0.5

ĺ

0.5

2.1%

76.6

22

ĺ

25.3

0.5

ĺ

1.3

2.3%

ĺ ĺ

Mekong Plaza Lê trӑng Tҩn

Căn hӝ chung cѭ

78

18

ĺ

19

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

Nam La Khê Park City

Căn hӝ chung cѭ

76

23

ĺ

25.5

1.0

ĺ

0.5

4.5%

ĺ

BiӋt thӵ

ĺ

2.0

3.4%

ĺ

92 19.2

3.0

Căn hӝ chung cѭ

90 18.5

ĺ

Sông NhuӋ Sails Tower

120 77.5

0.0

ĺ

0.2

0.0%

LiӅn kӅ khu A (Lӝ giӟi 10.5m)

100

28

ĺ

30

1.0

ĺ

2.0

3.7%

ĺ

LiӅn kӅ khu A (Lӝ giӟi 17.5m)

100

30

ĺ

34

2.0

ĺ

5.0

7.1%

ĺ 17.2%

LiӅn kӅ khu B (Lӝ giӟi 11.5m)

100

28

ĺ

33

1.5

ĺ

5.0

100

29

ĺ

31

1.5

ĺ

1.0

The Pride

LiӅn kӅ khu B (Lӝ giӟi 17.5m) Căn hӝ chung cѭ

74.14

22.5

ĺ

24.5

1.5

ĺ

1.0

Unimax Hà Ĉông

Căn hӝ chung cѭ

113

21

ĺ

21

0.0

ĺ

0.0

5.7% ĺ 17.9% 5.5% ĺ 3.3% 7.1% ĺ 4.3% 0.0% ĺ 0.0%

Usilk City

Căn hӝ chung cѭ

110

27

ĺ

28.6

1.0

ĺ

0.0

3.8%

ĺ

0.0%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11,5m)

82.5

78

ĺ

81

1.0

ĺ

3.0

1.3%

ĺ

3.8%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 17,5m)

82.5

84

ĺ

90

1.0

ĺ

3.0

1.2%

ĺ

3.4%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m)

82.5

108

ĺ

122

3.0

ĺ

2.0

2.9%

ĺ

1.7%

Văn khê

84

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

Căn hӝ Chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

Thanh Hà Cienco 5

Soá

0.0%

- 05.01.2011

56

1.9%

2.0% 2.2% 1.1% 7.1%


MÖØNG XUAÂN 2011 96.1

21

ĺ

22.5

1.5

ĺ

0.5

7.7% ĺ

2.3%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 10m)

84

52

ĺ

60

2.0

ĺ

1.0

4.0%

ĺ

1.7%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 12m)

90

54

ĺ

62

3.0

ĺ

2.0

5.9%

ĺ

3.3%

95

59

ĺ

65

2.0

ĺ

3.0

3.5%

120

31

ĺ

32.3

0.5

ĺ

0.3

1.6%

ĺ ĺ

4.8%

Westa( Mӛ Lao )

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m) Căn hӝ chung cѭ

Xa La

Căn hӝ chung cѭ

77.84

17

ĺ

23

1.0

ĺ

0.5

6.3%

ĺ

2.2%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 8 - 11.5m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m)

177.5 162

34 35

40 44

100

ĺ ĺ ĺ

5.5 7.0 6.0

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13.5m)

75

45 39

1.0 1.0 2.0

3.0% 2.9%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m)

ĺ ĺ ĺ

1.0

ĺ

0.5

2.6%

ĺ 15.9% ĺ 18.9% ĺ 13.0% ĺ 1.2%

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 24m)

80 90 - 100

Căn hӝ chung cѭ Văn Phú

0.9%

Hoài Ĉӭc Bҳc Quӕc lӝ 32 - Lideco

Cienco 5 - Hoàng Quӕc ViӋt

LiӅn KӅ GĈ 1 (Lӝ giӟi 10.5) Kim Chung - Di trҥch

Lê Trӑng Tҩn - Geleximco

Vân Canh - HUD

Vѭӡn Cam - Vinapol Hoàng Mai CC Megastar 409 Lƭnh Nam

52 41

4.7%

57.5

ĺ

60.5

0.5

ĺ

1.5

0.9%

ĺ

2.5%

34

ĺ

36

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

LiӅn KӅ GĈ 1 (Lӝ giӟi 12m)

90 - 100

37

ĺ

39

0.0

ĺ

1.0

0.0%

ĺ

2.6%

LiӅn KӅ GĈ 1 (Lӝ giӟi 17m)

90 - 100

40

ĺ

42

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

LiӅn KӅ GĈ 2 (Lӝ giӟi 30m)

95

ĺ

ĺ

2.0

4.0%

ĺ

3.8%

80

ĺ

54 44.5

2.0

LiӅn kӅ khu C (Lӝ giӟi 13,5m)

52 40.5

1.5

ĺ

0.5

3.8%

ĺ

1.1%

LiӅn KӅ khu B( Lӝ giӟi 13.5m)

90 - 120

42

ĺ

47

2.0

ĺ

0.0

5.0%

ĺ

LiӅn KӅ khu A (Lӝ giӟi 42m)

90 - 120

87

ĺ

100

4.5

ĺ

12.0

5.5%

3.1% 11.5% ĺ 13.3% 2.3% ĺ 8.2% 12.1% ĺ 20.8%

0.0% ĺ 13.6% ĺ 2.4%

90-100

50

ĺ

63.5

1.5

ĺ

1.5

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13m)

242 - 360

29

ĺ

34

3.0

ĺ

4.0

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 39m)

242 - 360

45

ĺ

53

1.0

ĺ

4.0

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 12m)

100 - 114

37

ĺ

43.5

4.0

ĺ

7.5

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 17m)

100 - 114

38

ĺ

45

1.0

ĺ

3.0

2.7%

ĺ

7.1%

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 31m)

100 - 114

ĺ

ĺ

4.5

4.2%

ĺ

8.0%

260 200

60.5 54 45

2.0

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 42m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 20.5)

50 45.5 42.5

0.5 0.5

ĺ ĺ

2.0 1.0

1.1% 1.2%

ĺ ĺ

3.8% 2.3%

BiӋt thӵ khu A(Lӝ giӟi 13.5m) Nam An Khánh - Sudico

ĺ

ĺ ĺ

Căn hӝ chung cѭ

86

17.3

ĺ

18

0.5

ĺ

0.5

3.0%

ĺ

2.9%

LiLama 52 Lƭnh Nam

Căn hӝ chung cѭ

88

19

ĺ

20.5

0.7

ĺ

1.0

3.8%

ĺ

5.1%

282 Lƭnh Nam

Căn hӝ chung cѭ

78

17.5

ĺ

19

1.0

ĺ

1.0

6.1%

ĺ

5.6% 4.2%

Long Biên Căn hӝ Canal Park

Căn hӝ chung cѭ

100

28.5

ĺ

29.7

2.5

ĺ

1.2

9.6%

ĺ

Chung cѭ CT10 ViӋt Hѭng

Căn hӝ chung cѭ

125.59

22

ĺ

23

1.0

ĺ

0.0

4.8%

ĺ

0.0%

Chung cѭ CT9 ViӋt Hѭng

Căn hӝ chung cѭ

96.5

21

ĺ

22.5

1.0

ĺ

0.5

5.0%

ĺ

2.3%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m)

172

11.5

13.5

ĺ ĺ

0.5 0.5

0.0%

ĺ ĺ

4.3%

12

0.5 0.0

4.5%

172

ĺ ĺ

12

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11.5m)

147-200

7.5

ĺ

8.2

0.3

ĺ

0.2

4.2%

ĺ

2.5%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 27m)

Mê Linh AIC Chi Ĉông

Cienco 5 - Mê linh

Diamond Park Hà Phong

Minh Ĉӭc

Minh Giang - Ĉҫm Và

Phúc ViӋt

3.8%

147-200

8.5

ĺ

11.5

0.5

ĺ

1.5

6.3%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 15.5m)

100

17

ĺ

18.5

1.0

ĺ

1.0

6.3%

ĺ 15.0% ĺ 5.7%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m)

100

17

ĺ

19

0.5

ĺ

1.0

3.0%

ĺ

5.6%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 15.5m)

200

11.5

ĺ

13.5

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

3.8%

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13.5m)

100

12

ĺ

14

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

3.7%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m)

300

11

ĺ

12

0.0

ĺ

0.3

0.0%

ĺ

2.6%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24 m)

144

18.5

ĺ

20

0.5

ĺ

1.0

2.8%

ĺ

5.3%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 27m)

160

12.5

ĺ

14.5

0.5

ĺ

0.5

4.2%

ĺ

3.6%

BiӋt kӅ (Lӝ giӟi 13.5m)

112.5

14.2

ĺ

15.5

0.2

ĺ

0.7

1.4%

ĺ

4.7%

BiӋt kӅ (Lӝ giӟi 27m)

112.5

15.5

ĺ

17

0.5

ĺ

0.5

3.3%

ĺ

3.0%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m)

270

12

ĺ

14.5

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

3.6%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11.5m)

100

14.5

ĺ

18

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

2.9%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 27m)

100

17

ĺ

20.5

0.0

ĺ

0.8

0.0%

ĺ

4.1%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m)

250

13.5

ĺ

16.5

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 19m)

112

13

ĺ

15.5

0.0

ĺ

1.5

0.0%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 19m)

320

12.5

ĺ

14

0.0

ĺ

0.5

0.0%

3.1% ĺ 10.7% ĺ 3.7%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

182 114

43 75

ĺ ĺ

47 79.5

3.0 4.0

ĺ ĺ

1.0 3.5

7.5% 5.6%

ĺ ĺ

2.2% 4.6%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

117 91.67 109 89.8 181.4 124.6 101

26 25 37.5 38 37.5 37 31

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

27.5 26.5 39 39.5 38.8 39 34

1.5 1.0 0.5 1.5 1.3 0.6 -

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

1.0 1.5 0.5 1.5 1.6 2.0 -

6.1% 4.2% 1.4% 4.1% 3.6% 1.6% -

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

3.8% 6.0% 1.3% 3.9% 4.3% 5.4% -

Tây Hӗ Ciputra Golden Westlake Thanh Xuân Chung cѭ SaKuRa 47 VNJ Trӑng Phөng Chung cѭ 57 VNJ Trӑng Phөng Vinaconex12 Royal City Royal City Royal City Royal City Khu hӛn hӧp Hapulico

57

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Nhaân dòp ñoùn möøng Naêm Môùi 2011, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Haûi Phoøng kính göûi lôøi caûm ôn vaø lôøi chuùc traân troïng nhaát ñeán Quyù laõnh ñaïo TP.Haûi Phoøng, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam vaø toaøn theå Doanh nghieäp - Hoäi vieân Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Haûi Phoøng ñaõ chæ ñaïo, hoã trôï vaø goùp söùc lôùn lao cho hoaït ñoäng cuûa Hieäp Hoäi ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ vaø vöôn leân taàm cao. Kính chuùc quyù vò Naêm môùi Söùc khoûe – Haïnh phuùc - An khang – Thònh vöôïng. TM. BAN CHAÁP HAØNH HIEÄP HOÄI CHUÛ TÒCH NGUYEÃN NGOÏC THAØNH

Tӯ Liêm C14 Bӝ công an ( Trung Văn ) Chung cѭ binh ÿoàn 12

Căn hӝ chung cѭ

110

27

ĺ

30

1.0

ĺ

2.0

3.8%

ĺ

Căn hӝ chung cѭ

80

18.5

ĺ

19

0.5

ĺ

0.0

2.8%

ĺ

0.0%

Chung cѭ Mӻ Ĉình 1

Căn hӝ chung cѭ

96.5

29

ĺ

33

0.5

ĺ

0.7

1.8%

ĺ

2.2%

Chung cѭ Mӻ Ĉình 2

Căn hӝ chung cѭ

115

33

ĺ

37

0.5

ĺ

2.0

1.5%

ĺ

5.7%

Chung cѭ Ngoҥi giao ÿoàn Chung cѭ MӉ Trì Thѭӧng

Căn hӝ chung cѭ

93.6

ĺ

ĺ

2.0

4.5%

ĺ

8.3%

90

ĺ

26 29

1.0

Căn hӝ chung cѭ

23 28

-

ĺ

-

-

ĺ

-

CT3 Trung Văn

Căn hӝ chung cѭ

96

26.5

ĺ

28

0.5

ĺ

0.5

1.9%

ĺ

1.8%

CT4 Trung Văn

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

91

30

ĺ

32

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

101

27.5

ĺ

28

0.5

ĺ

0.0

1.9%

ĺ

0.0%

106

29

ĺ

32.5

0.5

ĺ

0.5

1.8%

ĺ

1.6%

118

56.3

ĺ

60

-1.9

ĺ

-0.4

-0.7%

Căn hӝ chung cѭ

90

ĺ

ĺ

0.0

200

ĺ

24 150

0.5

BiӋt thӵ BiӋt thӵ

23.5 130

-3.3% ĺ 2.2% ĺ

5.0

ĺ

10.0

4.0%

ĺ

7.1%

130

95

ĺ

115

2.0

ĺ

3.0

2.2%

ĺ

2.7%

Mӻ Ĉình 1

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13m)

154

127

ĺ

140

2.0

ĺ

5.0

1.6%

ĺ

3.7%

Mӻ Ĉình 2

200

ĺ

5.0

3.4%

ĺ

3.0%

ĺ

170 98

5.0

89

150 92

ĺ

Phùng Khoang-Trung Văn

BiӋt thӵ BiӋt thӵ, LiӅn kӅ

2.0

ĺ

3.0

2.2%

ĺ

3.2%

Viglacera Tower ( Khuҩt Duy TiӃn )

Căn hӝ chung cѭ

133

34

ĺ

35.5

1.0

ĺ

0.0

3.0%

ĺ

0.0%

Hѭng Yên Ecopark

LiӅn kӅ

120

78.5

ĺ

82

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

Hòa Bình Xanh Villas

Biêt thӵ

186-605

12

ĺ

15

1.0

ĺ

0.5

9.1%

ĺ

3.4%

FLC Landmark Tower HH2 Bҳc Hà Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu ÿô thӏ Cә NhuӃ MӉ Trì Hҥ MӉ Trì Thѭӧng

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

7.1%

0.0%

Sӕ liӋu trên ÿѭӧc cung cҩp bӣi sàn GD bҩt ÿӝng sҧn DTJ - Báo cáo chӍ cung cҩp thông tin. Ngѭӡi ÿӑc chӍ nên sӱ dөng báo cáo này nhѭ mӝt nguӗn thông tin tham khҧo.

Soá

84

- 05.01.2011

58


MÖØNG XUAÂN 2011

59

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THӎ TRѬӠNG BҨT ĈӜNG SҦN TUҪN 52/2010 (ngày cұp nhұt 01.01.2011)

Q. 2

Nhóm dӵ án

Tên dӵ án

Ĉô th͓ mͣi An Phú- An Khánh An Cѭ An Hòa An Khang Intresco An Phú- An Khánh An Thӏnh Bình Minh Cantavil Estella An Phú- An Khánh An Phú- An Khánh An Cѭ An Hòa An Khang Intresco An Phú- An Khánh An Thӏnh Bình Minh Cantavil Estella P. An Khánh Him Lam- Lѭѫng Ĉӏnh Cӫa Him Lam- Lѭѫng Ĉӏnh Cӫa P. An Phú Xi RiverView Palace Xi RiverView Palace P. Bình An Phú Nhuұn EPCO Sài Gòn 5 Tân Hӗng Uy Thӫ Ĉӭc House Phú Nhuұn EPCO Sài Gòn 5 Tân Hӗng Uy Thӫ Ĉӭc House P. Bình Tr˱ng Ĉông PetroLand Thӏnh Vѭӧng Thӫ Thiêm Stars Thӫ Thiêm Xanh Bình Trѭng Ĉông Cát Lái Ĉông Thӫ Thiêm Ĉông Thӫ Thiêm Bình Trѭng Ĉông Cát Lái PetroLand Thӫ Thiêm Xanh P. Th̩nh MͿ Lͫi Cán bӝ CNV Q.2 Công nghiӋp Sài Gòn Cөm 1 Thҥnh Mӻ Lӧi - Phú Nhuұn Thҥnh Mӻ Lӧi- Huy Hoàng ThӃ Kӹ 21 Văn Minh Villa Thӫ Thiêm Villa Thӫ Thiêm Công nghiӋp Sài Gòn Cөm 1 Thҥnh Mӻ Lӧi - Phú Nhuұn Thҥnh Mӻ Lӧi- Huy Hoàng ThӃ Kӹ 21 Văn Minh Cán bӝ CNV Q.2 P. Th̫o Ĉi͉n Hoàng Anh RiverView RiverGarden Thҧo ĈiӅn River View The Vista Hoàng Anh RiverView RiverGarden Thҧo ĈiӅn River View The Vista P. Hi͏p Phú

Soá

84

- 05.01.2011

60

Loҥi BĈS

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse

DiӋn tích

98-105m² 75-95-100m² 77-93-103-195m² 141.6m² 86-110m² 95-108m² 98-140m² 105-126-147m² 4x20m, 5x20m 4x20m, 5x20m

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2)

Tăng giҧm so vӟi tuҫn trѭӟc %

triӋu ÿӗng/m2

24 ĺ 25.2 18.8 ĺ 20.2 24 ĺ 27 24 ĺ 25 24 ĺ 26 19 ĺ 21.3 31.5 ĺ 36.8 30.3 ĺ 32.3 38.6 ĺ 42 43.6 ĺ 50.2 26.5 ĺ 28.2 22.5 ĺ 24.3 27.5 ĺ 29 26.3 ĺ 27 27 ĺ 29.3 20.2 ĺ 22.2 41.3 ĺ 44 41.2 ĺ 43.3

0ĺ0 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0 ĺ 0.2 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0.5% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0.6% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

47.4 ĺ 49.2 61 ĺ 65

0ĺ0 0 ĺ 0.1

0% ĺ 0% 0% ĺ 0.2%

30 ĺ 33 33.5 ĺ 36

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

5x20m 10x20m, 7x18m, 8x20m

32.7 ĺ 36.7 37.4 ĺ 39.5 46.3 ĺ 51.3 37.8 ĺ 42.8 35.3 ĺ 38.6 42.2 ĺ 47.3 57.2 ĺ 58.6 50.2 ĺ 51.6

0.2 ĺ 0.2 0.1 ĺ 0.1 0ĺ0 0.1 ĺ 0.2 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0ĺ0 0 ĺ 0.1

0.5% ĺ 0.6% 0.3% ĺ 0.3% 0% ĺ 0% 0.2% ĺ 0.5% 0% ĺ 0.3% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0.2%

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse Penthouse

60-150m² 76-183m² 86-100-115m² 60-120m² 7x20m, 8x20m 6x20, 7x20m 6x20m, 7x20m 7x20m, 8x20m 60-150m² 60-120m²

13.5 ĺ 14.5 19.2 ĺ 22 18.3 ĺ 21.7 15.2 ĺ 16.5 15.4 ĺ 16.9 18 ĺ 19 20.7 ĺ 23.6 17.7 ĺ 20.1 14 ĺ 14.9 16.7 ĺ 18

0ĺ0 0 ĺ 0.1 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0.1 ĺ 0.1 0 ĺ 0.2 0 ĺ 0.1 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0.5% 0% ĺ 0.5% 0% ĺ 0% 0.6% ĺ 0.6% 0% ĺ 1.1% 0% ĺ 0.4% 0% ĺ 0.5% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 24m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

5x20m 10x20m 100- 140m² 7.5x18m 5x20m, 8x20m, 10x20m 8x20m 108-250m² 160-385m² 160-385m² 10x20m 100-140m² 7.5x18m 8x20m, 8x20m 5x20m 108-250m² 5x20m

23.5 ĺ 27.1 27.7 ĺ 30.6 28.5 ĺ 29.8 29.8 ĺ 32.9 33.5 ĺ 38.4 34 ĺ 36 33.7 ĺ 34 31.5 ĺ 33.3 33.8 ĺ 39.5 34.5 ĺ 38.6 31.5 ĺ 36.9 42.9 ĺ 46 45.1 ĺ 49.5 44.5 ĺ 48.5 37 ĺ 40.2 27.5 ĺ 29.5

0 ĺ 0.1 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0 ĺ 0.1 0.2 ĺ 0.2 0.1 ĺ 0.3 0ĺ0 0.1 ĺ 0.1 0ĺ0 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0 ĺ 0.3 0.1 ĺ 0.2 0 ĺ 0.1

0% ĺ 0.4% 0% ĺ 0.3% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0.3% 0.5% ĺ 0.6% 0.3% ĺ 0.9% 0% ĺ 0% 0.3% ĺ 0.3% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0.3% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0.2% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0.7% 0.3% ĺ 0.5% 0% ĺ 0.3%

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse

157-138-162-217m² 100-120m² 105-120m² 101-139 m² 157-138-162-217m² 100-120m²

25 ĺ 27 30 ĺ 32 28.3 ĺ 30.4 30.2 ĺ 33.3 27.5 ĺ 30 33 ĺ 35 35.2 ĺ 37.2 40.2 ĺ 45

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0 ĺ 0.1 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0.3% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

77-93-103-195m²

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Căn hӝ Penthouse Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

145-202m² 145-202m²

5x20m 10x20m, 7x18m, 8x20m


MÖØNG XUAÂN 2011 Richland Hill

Căn hӝ

100-120m²

22 ĺ 25

0ĺ0

0% ĺ 0%

12.5 ĺ 13.5 13.5 ĺ 14 14 ĺ 14.5 13 ĺ 14

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Q. 9

P. Phú Hͷu Topia Garden Villa Park Villa Park Topia Garden P. Ph˱ͣc Long A Bҳc Rҥch ChiӃc Bҳc Rҥch ChiӃc P. Ph˱ͣc Long B Phӕ Ĉông Hoa Sen Gia Hòa Hѭng Phú Khang ĈiӅn Nam Long An Thiên Lý KiӃn Á Trí KiӋt Trí KiӋt An Thiên Lý KiӃn Á Hѭng Phú Gia Hòa Khang ĈiӅn Nam Long Phӕ Ĉông Hoa Sen

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 25m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 30m)

5x20m,6x20m,7x20m 5x20m,6x20m,7x20m

15.7 ĺ 16.5 18.7 ĺ 19.2

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 18- 25m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Penthouse

55-94m² 5x20m; 7x22m; 10x20m 5x18m, 6x20m, 7x20m 6x20m, 8x22m 5x20m, 12x22m

6x22m, 7x20m 5x20m, 7x20m 6x22m, 8x22m 5x20m, 12x22m 55-94m²

13 ĺ 13.5 12.8 ĺ 14.2 11.5 ĺ 12.6 10.1 ĺ 12.2 14.5 ĺ 17.3 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 12.2 ĺ 14 15.5 ĺ 16.1 12.2 ĺ 14 15.4 ĺ 17 13.5 ĺ 14

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng Phú Mӻ ADC Phú Mӻ- Chӧ Lӟn Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng Phú Mӻ ven sông Phú Mӻ- Chӧ Lӟn Phú Mӻ ven sông ADC Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng

BiӋt thӵ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m)

10x22m 77-117m² 5x20m 4x24m, 4x25m 6x22m 5x18m 5x16m, 5x18m 5x18m 5x20m 6x22m

28 ĺ 28.3 22 ĺ 23.5 22.5 ĺ 25 21.5 31.5 ĺ 33 20 ĺ 22 24 ĺ 25 23.8 ĺ 26 40.5 ĺ 44 38 ĺ 41

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Hoàng Anh Gia Lai 2 Him Lam - Kênh Tҿ Him Lam - Kênh Tҿ Hoàng Anh Gia Lai 2

Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse

118-187.6m² 5x20m; 10x20m 5x20m, 10x20m

16 ĺ 19.5 46.5 ĺ 48 70 ĺ 80 16 ĺ 17

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Sadeco ven sông Sadeco ven sông

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

5x20m, 10x20m, 6x15m 5x20m, 10x20m, 6x15m

30 ĺ 33.2 33 ĺ 36

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ

77-114m²

19 ĺ 20

0ĺ0

0% ĺ 0%

BiӋt thӵ (lӝ giӟi 12m) BiӋt thӵ (lӝ giӟi 19m) Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Nhà phӕ (lӝ giӟi 12m) Nhà phӕ (lӝ giӟi 19m) Nhà phӕ vѭӡn (lӝ giӟi 12m)

12x24m 16x24m 61-65-79m² 73-75-76m² 63-64m² 5x25m 5x22m 8x24m

24 ĺ 24.5 27.5 ĺ 30 18 ĺ 19 19.5 ĺ 21 18.5 ĺ 18.7 25 ĺ 25.5 27 ĺ 28 26 ĺ 26.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Penthouse Penthouse

10x20m 112-197m² 112-118m² 121-196m² 289m²

68 ĺ 73 40 ĺ 45 33.3 ĺ 36 45 ĺ 51 60 ĺ 63 56 ĺ 58

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m) Penthouse Penthouse

7x18m 58-74-94-140m² 71-81-88-91m² 6x18.5m 6x18.5m 240m² 265-337m²

75.5 ĺ 79 27 ĺ 30 29 ĺ 33 67 ĺ 70 84 ĺ 86 20 ĺ 23 25 ĺ 27

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

7x18m 114-124m² 95-118m² 120-121m²

72 ĺ 77 30 ĺ 34 30 ĺ 33 32 ĺ 34 40 ĺ 41

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

P. Phú MͿ

Q. 7

P. Tân H˱ng

P. Tân Phong

P. Tân Quy Hoàng Anh Gia Lai 1 P. Tân Thu̵n Ĉông- KDC Nam Long Nam Long Nam Long An Hòa An Viên Ehome Nam Long Nam Long Nam Long

Phú Mӻ Hѭng

Khu C̫nh Ĉ͛i Mӻ Kim Grand View Mӻ Khánh Panorama Grand View Panorama Khu H˱ng Gia- H˱ng Ph˱ͣc Hѭng Thái Hѭng Vѭӧng Sky Garden Hѭng Gia- Hѭng Phѭӟc Hѭng Gia- Hѭng Phѭӟc Hѭng Vѭӧng Sky Garden Khu Nam Viên Mӻ Thái Mӻ Khang Mӻ Viên Nam Khang Riverside Residence

61

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

H. Bình Chánh

H. Nhà Bè

X. Phú Xuân Cotec Phú Xuân Phú Xuân- Vҥn Phát Hѭng Phú Xuân- Vҥn Phát Hѭng Cotec Phú Xuân

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

5x20m, 10x23m 6x20m, 15x20m 6x20m, 15x20m 5x20m, 10x23m

7ĺ8 9.5 ĺ 11 12 ĺ 13.5 8.5 ĺ 10

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Hoàng Anh Gia Lai 3 Phú Hoàng Anh Phѭӟc KiӇn GĈ 1 Tân An Huy Thái Sѫn 1 Thanh Nhӵt Tân An Huy Thái Sѫn 1 Hoàng Anh Gia Lai 3

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m) Penthouse

98.9-100-121.4-126.1m² 87-129m² 100-300m² 120-300m² 120-231m² 108-300m² 120-300m² 120-231m²

19 ĺ 21 22 ĺ 30 18 ĺ 20.5 27 ĺ 29 13 ĺ 15 8 ĺ 9.6 28 ĺ 30.5 15 ĺ 17 18 ĺ 19

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse

50-100m² 65-97m² 6x20m, 10x20m 6x20m, 10x20m 115m²

22.5 ĺ 25.5 21.2 ĺ 24.5 40 ĺ 51 52 ĺ 56.5 25 ĺ 26.5

0ĺ0 -0.3 ĺ 0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% -1.4% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

5x20m, 7x20m 5x20m, 7x20m 100m², 200m² 100m², 200m²

13.5 ĺ 14.5 27 ĺ 30 12.5 ĺ 18 26.5 ĺ 29

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m) Penthouse Penthouse Penthouse Shop Shop Shop Shop

83-110m² 55-74m² 63-82m² 60-88m² 83-101m² 5x20m, 7x22m, 10x20m 6x20m, 7x18m, 8x18m 5x17.5m, 5x20m 5x20m 5x18.5m, 5x20m, 7x18m 6x16.6m, 6x20m 5x17.5m, 5x18m 7x20m

118-126m² 138m²

13.5 ĺ 15.2 12.8 ĺ 14 13 ĺ 14.5 13.8 ĺ 15.7 12.7 ĺ 14.2 10 ĺ 11.7 19.5 ĺ 21 15.5 ĺ 16.8 13 ĺ 14.8 15 ĺ 16.5 21.2 ĺ 22 19.5 ĺ 20 15.5 ĺ 16.5 14 ĺ 16 14 ĺ 16 15 ĺ 17 17 ĺ 19 15 ĺ 16.5 16 ĺ 17 16.5 ĺ 18.5

-0.3 ĺ -0.3 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0 ĺ 0.5 0.2 ĺ 0.3 0ĺ0 0ĺ0 0.2 ĺ 0.5 0 ĺ 0.3 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 -0.3 ĺ 0 -0.5 ĺ -0.2 -0.5 ĺ -0.5

-2.2% ĺ -2% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 2.4% 1.3% ĺ 1.8% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0.9% ĺ 2.3% 0% ĺ 1.5% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% -1.8% ĺ 0% -2.9% ĺ -1.2% -3% ĺ -2.7%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m)

5x18m, 4.5x20m 5x18m, 4.5x20m

6ĺ7 7ĺ8

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Carina CityGate

Căn hӝ Căn hӝ

86-105m² 86-190m²

14 ĺ 17 18.5 ĺ 20.5

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ngӑc Phѭѫng Nam Ngӑc Phѭѫng Nam

Căn hӝ Penthouse

89.92-118m² 179.7-236m²

18.8 ĺ 21 25 ĺ 27

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Phú Lӧi Phú Lӧi - Sacomreal Phú Lӧi- Hai Thành Phú Lӧi- Hai Thành Phú Lӧi

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse

74m² 68m², 100m² 4.5x20m 4.5x20m

9.5 ĺ 10.6 15 ĺ 16 10.5 ĺ 12.2 15 ĺ 17.2 9 ĺ 11

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ 80-96-105m² Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) 4x16m, 6x14m, 4x20m Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m) 4x16m, 4x14m, 4x20m Penthouse

9.5 ĺ 12 14 ĺ 15 15 ĺ 16 12 ĺ 13

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse Penthouse

11 ĺ 11.2 10.5 ĺ 13.5 11.5 ĺ 13 36 ĺ 39 11 ĺ 12 11 ĺ 13

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

X. Ph˱ͣc Ki͋n

KDC 6A- Trung S˯n Hoàng Tháp Hӗng Lƭnh Plaza Trung Sѫn Trung Sѫn Hoàng Tháp KDC 6B Ĉҥi Phúc Ĉҥi Phúc Intresco 6B Intresco 6B Khu 13 A- B- C- D- E A View Conic Ĉình Khiêm (Block A, B) Conic Ĉông Nam Á (Block C, D, E) Conic Garden (Block A, B) The Mansion 13A 13B 13C 13E- Intresco 13A 13B 13C 13E- Intresco Conic Ĉình Khiêm (Block A, B) Conic Ĉông Nam Á (Block C, D, E) Conic Garden (Block A, B) A View Conic Ĉình Khiêm (Block A, B) Conic Ĉông Nam Á (Block C, D, E) Conic Garden (Block A, B) X. Tân Kiên Cienco 5 Cienco 5

165m² 166-225m²

P.16

Q. 8

P.2

P.7

Q. Bình Tân

P. An L̩c

Soá

An Lҥc Hӗ Hӑc Lãm Hӗ Hӑc Lãm An Lҥc P. Bình Tr͓ Ĉông B Lê Thành Vƭnh Tѭӡng Tây SG Ao Sen- Tên Lӱa Ao Sen- Tên Lӱa Lê Thành Vƭnh Tѭӡng Tây SG

84

- 05.01.2011

62

50-59-68m² 90-120m² 5x20m; 10x20m 5x20m, 10x20m


MĂ–Ă˜NG XUAĂ‚N 2011 &KĂˆVRĂƒJLDÛÓDĂƒWYDĂšFDĂŒQKRÆWDĂ‘L73+&0

1DĂŒP

6Ă–Ă“RĂ‚ELHÇXGLHĂ…QFKĂˆVRĂƒJLDÛÓDĂƒWQHĂ‚QĂ“RĂ„WKĂ”WDĂ‘L73+&0

³LHÇP

6Ă–Ă“RĂ‚ELHÇXGLHĂ…QFKĂˆVRĂƒJLDĂ›FDĂŒQKRÆWDĂ‘L73+&0

³LHÇP  

 *Li 

WUĂżP

       

       

7ăQJ JLҧP 

       

1DP6jL*zQ *Li 

WUĂżP

       

8/3,/DQG73+&0

       

*Li 

WUĂżP

       

7ăQJ JLҧP 

       

1Jj\

*Li 

WUĂżP

       

       

       *Li WUĂżP

       

8/3,$SDUWPHQW73+&0

1DP6jL*zQ

7ăQJ JLҧP 

       1DP6jL*zQ

Ĉ{QJ6jL*zQ 6Ó•ĂżLÓ‡P WăQJJLҧP

Ĉ{QJ6jL*zQ

8/3,/DQG73+&0

7ăQJ JLҧP 1DP6jL*zQ

Ĉ{QJ6jL*zQ 1Jj\Ĉ{QJ6jL*zQ

1JDĂš\

1JDĂš\7ăQJ JLҧP 

8/3,$SDUWPHQW 73+&0 7ăQJ JLҧP 

*Li WUĂżP

       

       

       

6Ó•ĂżLÓ‡P WăQJJLҧP

       

Nhaän xeÚt chÌ soå giaÚ BÑS naêm 2010 vaø dÜï baÚo xu hÜôÚng cho naêm 2011 Keåt thuÚc naêm 2010, taïi TP. Hoà Chí Minh chÌ soå giaÚ ùaåt neàn ULPI-Land ùaþ taêng 11,02%, chÌ soå giaÚ caên hoä ULPI-Apartment ùaþ giaÝm (- 0,11%) so vôÚi ùaàu naêm 2010. So vôÚi mÜÚc taêng ùieüm 21,43% cuÝa ùaåt neàn vaø 10,02% cuÝa caên hoä trong naêm 2009, thò trÜôøng Baåt ùoäng saÝn TP. HCM naêm 2010 ùaþ cho thaåy sÜï aÝm ùaïm. So vôÚi mÜÚc laïm phaÚt naêm 2010 laø 11,75% thÏ mÜÚc taêng giaÚ cuÝa ùaåt neàn coøn thaåp hôn mÜÚc taêng laïm phaÚt, trong khi giaÚ caên hoä coøn caÚch mÜÚc laïm phaÚt gaàn 12% So vôÚi laþi suaåt ngaân haøng trung bÏnh khoaÝng 15%-16% trong naêm 2010 thÏ mÜÚc taêng giaÚ Baåt ùoäng saÝn thaåp hôn ùaÚng keü vaø cho thaåy nhaø ùaàu tÜ Baåt ùoäng saÝn thÜÚ caåp vaø ngÜôøi mua nhaø nhÏn chung ùang bò loã so vôÚi laþi suaåt vaø laïm phaÚt, coøn neåu tính ùuÝ caÚc chi phí vaø thueå‌, thÏ nhaø ùaàu tÜ thÜÚ caåp vaø ngÜôøi mua loã khaÚ naÍng trong naêm nay, nhaåt laø ùaàu tÜ vaøo caên hoä. Neåu nhÏn vaøo bieüu ùoà chung cuÝa caÝ naêm ta thaåy, ùaåt neàn chuÝ yeåu taêng giaÚ taïi khu vÜïc phía ùoâng, thuoäc ùòa baøn Q.2, Q.9; trong khi taïi khu Nam khoâng coÚ bieån ùoäng nhieàu. LyÚ giaÝi ùieàu naøy laø, coÚ theü do vieäc coâng trÏnh ùaïi loä Ñoâng - Taây vaø haàm ThuÝ Thieâm coÚ nhieàu bÜôÚc chuyeün bieån nhÜ thoâng xe moät phaàn ùaïi loä vaø dÏm thaønh coâng caÚc ùoåt haàm ThuÝ Thieâm ùaþ taïo ùoäng lÜïc cho nhaø ùaàu tÜ taïi khu Ñoâng Saøi Goøn; trong khi ùoÚ, vieäc vÜôÚng maÊc veà tieàn sÜÝ duïng ùaåt vaø nhÜþng luøm xuøm veà vieäc xaây dÜïng sai quy hoaïch cuÝa ngÜôøi mua ùaåt taïi Khu ùoâ thò PhuÚ Myþ HÜng, ùoäng lÜïc cuÝa Khu Nam Saøi Goøn ùaþ aÝnh hÜôÝng ùaÚng keü ùeån giaÚ baåt ùoäng saÝn taïi

ùaây. Tuy nhieân vieäc phaÚt trieün chung taïi Khu Nam cuþng ùang dieãn ra raåt toåt vôÚi haøng loaït caÚc coâng trÏnh taà m côþ quoåc teå ùang ùÜôïc trieün khai ùaàu tÜ taïi PhuÚ Myþ HÜng nhÜ: Khu ThÜông maïi Hoà BaÚn Nguyeät, Trung taâm Mua saÊm Cressen Mall lôÚn nhaåt Vieät Nam vaø caÚc toøa nhaø vaên phoøng, thÜông maïi cao caåp, trung taâm trieün laþm taïi ùaây. Nam Saøi Goøn vaãn laø khu vÜïc ùÜôïc caÚc nhaø ùaàu tÜ baåt ùoäng saÝn caÝ nÜôÚc ùaÍc bieät quan taâm vaø tÏm kieåm cô hoäi. Cuþng treân bieüu ùoà cho thaåy GiaÚ baåt ùoäng saÝn taïi Khu Ñoâng coÚ hai thôøi ùieüm taêng ùoät bieån vaøo cuoåi thaÚng 3 vaø thaÚng 8, truøng vôÚi thôøi ùieüm keåt noåi thaønh coâng ùoåt haàm ùaàu tieân vaø ùoåt cuoåi cuøng cuÝa haàm ThuÝ Thieâm. Thôøi gian naøy cuþng laø thôøi kyø coÚ mÜÚc laïm phaÚt vaø laþi suaåt oün ùònh ôÝ mÜÚc thaåp trong naêm, taïo ùieàu kieän cho nhaø ùaàu tÜ maïnh daïn ùaàu tÜ vaøo baåt ùoäng saÝn. VôÚi saÝn phaüm laø caên hoä, coÚ theü thaåy naêm 2010 laø moät naêm heåt sÜÚc khoÚ khaên khi laïm phaÚt vaø laþi suaåt cao, giaÚ caÝ nguyeân vaät lieäu ùeàu taêng choÚng maÍt trong khi sÜÚc mua yeåu vaø caïnh tranh gay gaÊt daãn ùeån giaÚ baÚn khoâng theü taêng theo. Ñoåi dieän vôÚi tÏnh hÏnh naøy, raåt nhieàu chuÝ ùaàu tÜ chÌ coâng boå vieäc baÚn haøng trong khi khoâng tieån haønh trieün khai xaây dÜïng thÜïc teå hoaÍc daþn tieån ùoä nhaèm giaÝm aÚp lÜïc laþi suaåt. Heä quaÝ coÚ theü daãn tôÚi vieäc thieåu huït saÝn phaüm thÜïc sÜï trong thôøi gian tôÚi vaø giaÚ seþ baät taêng trôÝ laïi khi laïm phaÚt vaø laþi suaåt ùÜôïc kieàm cheå. Song, maÍc duø naêm 2010 gaÍp nhieàu khoÚ khaên nhÜng Thò trÜôøng Baåt ùoäng saÝn TP. Hoà Chí Minh naêm 2011 chaÊc chaÊn seþ

toåt hôn naêm qua vÏ moät soå nguyeân nhaân sau: Kinh teå theå giôÚi vaø Vieät Nam tieåp tuïc ùaø phuïc hoà i sau khuÝng hoaÝng, khaÚc vôÚi sÜï phuïc hoài naêm 2009-2010 dÜïa treân kích caàu vaø ùaàu tÜ cuÝa caÚc Chính phuÝ, ùôït phuïc hoài laàn naøy thÜïc chaåt vaø oün ùònh hôn, laø ùieàu kieän quan troïng ùeü khoâi phuïc ùaàu tÜ vaøo Baåt ùoäng saÝn; Trong boåi caÝnh neàn kinh teå theå giôÚi oün ùònh, ùaàu tÜ vaø sÜÚc mua taêng, Vieät Nam khoâng nhaåt thieåt phaÝi sÜÝ duïng caÚc chính saÚch nôÚi loÝng tieàn teä maø vaãn baÝo ùaÝm ùÜôïc muïc tieâu taêng trÜôÝng, do ùoÚ, dÜï baÚo laïm phaÚt seþ giaÝm hôn so vôÚi naêm 2010 song song vôÚi taêng trÜôÝng kinh teå seþ laø ùieàu kieän raåt toåt cho Thò trÜôøng Baåt ùoäng saÝn phaÚt trieün; Ñaàu tÜ nÜôÚc ngoaøi seþ quay trôÝ laïi maïnh meþ vaøo khu vÜïc Baåt ùoäng saÝn vaø haï taàng do phuïc hoài kinh teå toåt treân toaøn caàu, vaø dÜï baÚo laïm phaÚt seþ giaÝm taïi Vieät Nam. NhÜþng thaÚng cuoåi naêm 2010 ùang cho thaåy sÜï ùònh hÏnh xu hÜôÚng naøy. ToÚm laïi trong naêm 2011, seþ coÚ nhieàu ùieàu kieän thuaän lôïi hôn naêm 2010 ùeü thò trÜôøng Baåt ùoäng saÝn Vieät Nam phaÚt trieün. Tuy nhieân, cuþng vaãn coøn tieàm aün moät soå ruÝi ro do bieån ùoäng kinh teå theå giôÚi nhÜ nôï coâng taïi Chaâu aâu hay laïm phaÚt, bong boÚng baåt ùoäng saÝn taïi Trung Quoåc;‌ Beân caïnh ùoÚ vieäc ùieàu haønh kinh teå, chính saÚch tieàn teä, tín duïng cuÝa Chính phuÝ seþ ùoÚng vai troø quyeåt ùònh cho vieäc phuïc hoài beàn vÜþng neàn kinh teå, trong ùoÚ coÚ thò trÜôøng Baåt ùoäng saÝn. Neåu kieân trÏ muïc tieâu oün ùònh kinh teå vó moâ thÏ naêm 2011 seþ laø moät naêm ùaày hÜÚa heïn cho Thò trÜôøng Baåt ùoäng saÝn cuÝa Vieät Nam phaÚt trieün.

63

SoĂĄ

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

ÑAÀU TÖ TÖ NHAÂN ÔÛ VIEÄT NAM

TIEÀM NAÊNG CHÖA ÑÖÔÏC KHAI THAÙC ÑUÙNG MÖÙC

Taïp Chí BÑS Nhaø Ñaát VN giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc nhaän ñònh tieàm naêng veà Ñaàu tö tö nhaân ôû Vieät Nam qua trao ñoåi cuûa PV Taïp chí vôùi OÂng Nguyeãn Tuaán Anh – Nhaø Saùng laäp vaø ñieàu haønh Saøn giao dòch ipi.com.vn hoaït ñoäng trong lónh vöïc tö vaán vaø xuùc tieán ñaàu tö vaøo caùc döï aùn baát ñoäng saûn, haï taàng vaø caùc doanh nghieäp tö nhaân.

P.V: OÂng döï baùo theá naøo veà hoaït ñoäng ñaàu tö tö nhaân ôû Vieät Nam ? OÂ... Nguyeãn Tuaán Anh: Moãi naêm ôû nöôùc ta coù theâm Trong theá kyû 21, coù moät khoaûng caùch khoù khoaû ng 55.000 doanh nghieäp ñöôïc ñaêng kyù môùi, ña soá laø vöôït qua nhaát, ñoù laø söï khaùc bieät trong caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa vaø seõ ñaït toång soá hôn nöûa nhaän thöùc vaø tö töôûng chöù khoâng coøn laø trieäu doanh nghieäp vaøo naêm nay. Ít nhaát 1/3 caùc doanh khoâng gian vaø ngoân ngöõ nöõa. Ña soá coâng nghieäp vöøa vaø nhoû naøy seõ coù maët trong caùc giao dòch ñaàu tö chuùng ñaàu tö, coù theå bao goàm caû ngöôøi tö nhaân trong voøng 5 naêm tôùi. thaân hay baïn beø cuûa nhöõng saùng laäp vieân Phaàn lôùn saùng laäp vieân cuûa caùc doanh nghieäp naøy ñoàng thôø i quaûn lyù doanh nghieäp cuûa mình luoân. Voán ñieàu leä ñaêng naøy, khoâng ñuû kinh nghieäm, nghieäp vuï, kyù nhoû vaø coù theå thieáu nguoàn thöïc söï ñeå goùp ñuû theo quy nieàm tin ñeå ñaùnh giaù ñuùng tieàm naêng cuûa ñònh. Moät tyû leä nhoû caùc doanh nghieäp naøy coù moâ hình kinh nhöõng doanh nghieäp non treû. Do ñoù nguoàn doanh raát hay vaø taùo baïo hoaëc sôû höõu nhöõng nguoàn löïc saûn voán ñaàu tö chuû yeáu xuaát phaùt töø nhöõng xuaát quyù hieám. Doanh nghieäp chöa coù teân tuoåi nhöng trình thaønh vieân cuøng tham gia ñieàu haønh hoaëc ñoä vaø taàm nhìn cuûa caùc saùng laäp vieân raát ñaùng khaâm phuïc, ñuû ñeå thöïc hieän nhöõng yù töôûng taùo baïo. Hoï chæ thieáu moät caùc toå chöùc chuyeân nghieäp coù khaû naêng thöù duy nhaát laø voán. Tuy nhieân ñeå cho vay, caùc ngaân haøng coäng theâm giaù trò. Dö ñòa cuûa thò tröôøng naøy thöôøng ñoøi hoûi phaûi chöùng minh ñöôïc khaû naêng vaø coù nguoàn raát lôùn trong ñuû moïi ngaønh vaø ñoái töôïng traû laõi sôùm sau khi vay trong khi nhieàu coâng ty môùi thaønh laäp caàn coù thôøi gian hoaït ñoäng ñeå oån ñònh tröôùc khi coù laõi. Laõi tham gia cuõng raát ña daïng. Nhöõng ngaønh suaá t cho vay nöûa cuoái naêm 2010 ñang ôû möùc cao vaø nhaát coù nhieàu tieàm naêng cho ñaàu tö tö nhaân ôû thieát phaûi coù taøi saûn ñaûm baûo neân voán coå phaàn tö nhaân coù Vieät Nam hieän nay laø nhöõng ngaønh coù öu theå keøm theo hoã trôï veà coâng ngheä, quaûn lyù, tieáp thò buø ñaép theá caïnh tranh quoác gia hoaëc ñaùp öùng nhu nhöõng ñieåm yeáu cuûa giaøn quaûn lyù hieän höõu noåi leân nhö moät löïa choïn raát haáp daãn. caàu taêng nhanh cuûa moät xaõ hoäi ñang phaùt * Nhaø Ñaàu tö tö nhaân seõ gaëp phaûi nhöõng trôû ngaïi trieån nhö: Dòch vuï taøi chính, Baát ñoäng saûn, gì? Thuyû ñieän, Haøng tieâu duøng, caùc ngaønh saûn xuaát coù haøm löôïng lao ñoäng cao höôùng tôùi OÂ. Nguyeãn Tuaán Anh: Ñieåm thuù vò cuûa ñaàu tö tö nhaân laø baï n coù theå kieåm soaùt toát hôn vaø laøm nhöõng vieäc thöïc söï ñeå xuaát khaåu, giaùo duïc, chaêm soùc söùc khoeû…

Soá

84

- 05.01.2011

64


MÖØNG XUAÂN 2011 gia taêng giaù trò khoaûn ñaàu tö cuûa mình. Khi ñaàu tö thuï ñoäng vaøo caùc coâng ty ñaïi chuùng, ñieàu toát nhaát moät nhaø ñaàu tö nhoû coù theå laøm chæ laø phaân tích vaø döï baùo toát ñeå ñöa ra quyeát ñònh sôùm vaø chính xaùc laø neân mua, baùn hay giöõ. Thò tröôøng nieâm yeát vaø ñaàu tö tö nhaân laø hai chieác bình thoâng nhau vì söï thaêng traàm cuûa thò tröôøng chính thöùc seõ aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi giaù thanh hoaùn (baùn quyeàn sôû höõu ñeå ruùt voán) vaø tyû suaát chieát khaáu cuûa caùc khoaûn ñaàu tö tö nhaân vaø giaù trò hieän taïi cuûa döï aùn/doanh nghieäp naøy. Nhöõng caûn trôû ñoái vôùi ñaàu tö tö nhaân ôû nöôùc ta bao goàm: (1) Caùc raøo caûn phaùp lyù lieân quan tôùi tyû leä sôû höõu vaø quyeàn daønh cho nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi haïn cheá taùc ñoäng khuyeán khích; (2) Thuû tuïc haønh chính vaãn coøn phöùc taïp, chaäm treã, khoâng ñöôïc nhö quy ñònh treân maët giaáy; (3) Thoâng tin chöa thaät minh baïch. Quaûn trò doanh nghieäp chöa ñaït chuaån; (4) Moät soá chuû ñaùnh giaù quaù cao doanh nghieäp/döï aùn cuûa mình, muoán coù thaät nhieàu voán vaø coâng ngheä nhöng khoâng muoán chia seû quyeàn quaûn lyù; (5) Trình ñoä thöïc hieän caùc giao dòch vaø tích hôïp chöùc naêng, caûi toå doanh nghieäp sau giao dòch chöa cao, thaäm chí chöa ñöôïc öu tieân ñuùng möùc; (6) Ñoäi nguõ tö vaán coù trình ñoä cao chöa nhieàu hoaëc doanh nghieäp chöa saün saøng traû phí tö vaán thoûa ñaùng neân khoâng khuyeán khích ñöôïc nhöõng ngöôøi coù trình ñoä cao chuyeân taâm.

* Vaø nhöõng thuaän lôïi? OÂ. Nguyeãn Tuaán Anh: Nhöõng thuaän lôïi ñoái vôùi ñaàu tö tö nhaân ôû Vieät Nam bao goàm: (1) Trong hai naêm trôû laïi ñaây söï haáp daãn töông ñoái cuûa Vieät Nam taêng ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö quoác teá; (2) heä thoáng luaät phaùp cuûa Vieät Nam chi phoái hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty tö nhaân ñaõ coù nhöõng böôùc tieán ñaùng keå. Luaät phaùp coâng nhaän quyeàn töï chuû cuûa doanh nghieäp, söï bình ñaúng giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá; (3) Trong nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi Vieät Nam voán gioûi phöông thöùc ñaàu tö “du kích”, quy moâ toå ñoäi nhoû thì hieäu quaû cao. Baûn tính chaêm chæ, thích tích coùp, thích ñöôïc laøm chuû vaän meänh cuûa mình laø nhöõng tieàn ñeà vaên hoùa, taäp quaùn thuaän lôïi cho söï ra ñôøi cuûa nhieàu doanh nghieäp tö nhaân; (4) Tuy nhieân, sau khi thaønh laäp, söï thieáu huït veà voán, söï yeáu keùm veà kyõ naêng quaûn lyù vaø coâng ngheä saûn xuaát nhoû, coäng theâm vôùi caïnh tranh gay gaét do hoäi nhaäp quoác teá mang laïi seõ khieán nhieàu doanh nghieäp tö nhaân phaûi tham gia lieân doanh, lieân keát, baùn coå phaàn, thaäm chí nhöôøng quyeàn laõnh ñaïo ñeå coù theå tieáp tuïc toàn taïi vaø phaùt trieån; (5) Soá löôïng caùc cô hoäi nhieàu vaø tieàm naêng cuûa Vieät Nam, “con hoå chaâu AÙ” tieáp theo vôùi daân soá ñoâng, tyû troïng ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng cao, taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù, khoaûng caùch caàn phaûi thu heïp vôùi caùc nöôùc ñaõ phaùt trieån laø raát lôùn. Chieán löôïc ñaàu tö ngöôïc doøng (contrarian investing) döïa treân giaù trò noäi taïi raát phuø hôïp vôùi ñaàu tö tö nhaân khi maø nhaø ñaàu tö coù theå taän duïng caùc ñænh vaø ñaùy trong caùc chu kyø kinh teá nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû cao. Cuoái cuøng, toâi xin nhaán maïnh ñieàu quan troïng nhaát cuûa moät doanh nghieäp tö nhaân môùi hình thaønh laø naêng löïc vaø taâm huyeát cuûa nhöõng ngöôøi khai phaù. Nhìn veà laâu daøi, cô hoäi ñeå phaùt trieån coøn raát nhieàu, cô hoäi naøy “tuoät maát” seõ coù theå coù cô hoäi khaùc, traûi qua vaáp ngaõ ban ñaàu coù theå göôïng daäy nhöng khoái oùc vaø traùi tim cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo thì khoâng gì coù theå thay theá ñöôïc.

* Ñöôïc bieát OÂng laø moät trong nhöõng Chuyeân gia veà “Ñaàu tö Tö nhaân” vaø saùng laäp ra Saøn giao dòch IPI. Vaäy, ñeå taïo söùc thu huùt maïnh meõ vôùi coäng ñoàng ñaàu tö – Saøn giao dòch IPI coù nhöõng ñaëc bieät gì? OÂ. Nguyeãn Tuaán Anh: Nhöõng thoâng tin treân saøn ipi.com. vn ñöôïc toå chöùc döïa treân tieâu chí chính veà baûn chaát, ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng ñaàu tö, caùc moái quan taâm vaø caùc böôùc trong quùa trình ra quyeát ñònh cuûa caùc nhaø ñaàu tö chuyeân nghieäp. Vì vaäy, khi vaøo trang ipi.com.vn, moät soá ngöôøi khoâng chuyeân coù theå thaáy hôi nhieàu thuaät ngöõ (chuyeân moân khoâ khan). Tính chi tieát vaø toaøn dieän theo kieåu khoâng truøng, khoâng soùt (goïi taét laø MECE = mutually exclusive but collectively exhaustive) luùc ñaàu coù theå thaáy hôi phöùc taïp khi söû duïng caùc coâng cuï tìm kieám nhöng chæ sau moät laàn thì seõ thaáy raát höõu ích vaø tieän duïng. Trong thieát keá, chuùng toâi coá gaéng dung hoøa giöõa yeâu caàu bao quaùt thoâng tin toaøn dieän, khaû naêng tìm kieám - xöû lyù chi tieát, chính xaùc vaø tính ñôn giaûn, roõ raøng trong caáu truùc cuûa heä thoáng, deã phaùn ñoaùn baèng tröïc giaùc maø khoâng caàn hieåu tröôùc (ñoái vôùi ngöôøi söû duïng), moät yeâu caàu khoâng theå thieáu trong thieát keá. Chuùng toâi ñaõ xöû lyù nhieàu phöùc taïp thaäm chí xung ñoät veà coâng ngheä vaø nghieäp vuï, phaân luoàng giao thoâng ñeå loaïi boû nhöõng tình huoáng coù theå laøm ngöôøi söû duïng boái roái hoaëc bò choaùng ngôïp (do quaù nhieàu löïa choïn hay löôïng thoâng tin quùa lôùn aäp tôùi cuøng moät thôøi ñieåm). Thay vaøo ñoù, chuùng toâi taïo ra doøng tö duy vaø giao dieän thaân thieän ngöôøi söû duïng, neùn moät khoái löôïng thoâng tin coù theå laø “khoång loà” vaøo trong moät caáu truùc maïch laïc, deã phaùn ñoaùn. Söû duïng caùc coâng ngheä tieân tieán nhaát trong thieát keá website töông taùc ñoäng, coù cô sôû döõ lieäu quan heä ña chieàu ñeå mang laïi tieän ích vaø thuaän lôïi toái ña cho ngöôøi söû duïng. Ñeå hình thaønh neân caáu truùc vaø giao dieän cuûa website (ñieàu caùc baïn nhìn thaáy) vaø quy trình nghieäp vuï ñaèng sau (ñieàu khoâng nhìn thaáy), laáy yù kieán ñoùng goùp, pheâ bình, nhaèm xaây döïng, caûi tieán vaø toái öu hoùa Saøn giao dòch IPI.com.vn, chuùng toâi ñaõ môøi chuyeân gia töø nhieàu lónh vöïc: Nhaø ñaàu tö baát ñoäng saûn chuyeân nghieäp quy moâ lôùn; Chuyeân gia tö vaán ñaàu tö baát ñoäng saûn; Chuyeân gia quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn; Chuyeân vieân quaûn lyù danh muïc quyõ ñaàu tö; Chuyeân vieân thaåm ñònh giaù baát ñoäng saûn vaø doanh nghieäp; Chuyeân vieân tieáp thò, moâi giôùi baát ñoäng saûn, Kieán truùc sö; Kyõ sö coâng ngheä thoâng tin vaø laäp trình, thieát keá ñoà hoïa; Chuyeân gia thöông maïi ñieän töû öùng duïng vaø thanh toaùn tröïc tuyeán; Chuyeân gia tö vaán quaûn trò vaø quaûn lyù chieán löôïc. Ngoaøi tính chuyeân nghieäp veà nghieäp vuï vaø hieän ñaïi veà coâng ngheä, Saøn giao dòch IPI coøn chuù troïng tôùi khaâu quaûng baù, tieáp thò ñeå caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc bieát ñeán vaø söû duïng ipi.com.vn nhö moät coång giao tieáp ñieän töû veà ñaàu tö tö nhaân khoâng theå boû qua khi ñeán vôùi Vieät Nam. Caùc thoâng tin nhaém tôùi caùc nhaø ñaàu tö/ khaùch haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc theå hieän baèng tieáng Anh vaø nhieàu ngoân ngöõ phuï khaùc.

*Caùm ôn OÂng veà cuoäc trao ñoåi vaø Chuùc Saøn Giao Dòch IPI Thaønh coâng vaø Phaùt trieån, ñem ñeán moät “Coâng cuï” saéc beùn môùi cho Caùc Nhaø Ñaàu Tö trong naêm 2011.

65

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN KHOÂNG THEÅ THIEÁU

Naêm 2010 ñaõ ñi qua, trong khoâng khí khaån tröông vaø roän raøng ñoùn Naêm môùi, Xuaân veà; ñeå naâng cao hieäu quaû thoâng tin, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa Doanh nghieäp, vaø baïn ñoïc trong vaø ngoaøi nöôùc, ñaëc bieät vaøo dòp ñaàu naêm môùi, Phoùng vieân Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam ñaõ coù cuoäc gaëp gôõ ñaàu Xuaân khaù thuù vò vôùi OÂng Buøi Tuøng Quang –TGÑ Coâng ty Naviland – moät vò Chuû Doanh nghieäp raát… meâ chính saùch Phaùp luaät. Taïp chí xin ñöôïc chia seû cuøng baïn ñoïc.

CHÍNH SAÙCH PHAÙP LUAÄT HOAØNG PHONG thöïc hieän

PHOÙNG VIEÂN: Vôùi tình hình heát söùc khoù khaên trong naêm 2010, doanh nghieäp vaãn vöõng vaøng vöôït qua khoù khaên vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaùng khích leä. Theo OÂng, ñaâu laø nguyeân nhaân chính giuùp doanh nghieäp ñaït thaønh coâng ñoù – vì sao? OÂNG BUØI TUØNG QUANG – Toång Giaùm ñoác Coâng ty NAVILAND: Toâi nghó laø, nguyeân nhaân ñaàu tieân phaûi keå, ñoù laø töø chính saùch vaø phaùp luaät Nhaø nöôùc ñaõ coù nhieàu chính saùch môùi ñöôïc ban haønh kòp thôøi vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa thò tröôøng; tuy coù theå coù moät vaøi chính saùch chöa thaät saâu saùt (ví duï nhö veà xieát laïi taøi chính cho vay baát ñoäng saûn, veà laõi suaát ngaân haøng…), song, keå caû caùc chính saùch naøy, ñeàu coù taùc ñoäng maïnh vaø laøm cho thò tröôøng noùng vì böùc xuùc, giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù thaáy roõ hôn vai troø quan troïng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn, lieân quan tröïc tieáp ñeán moái quan taâm cuûa

Soá

84

- 05.01.2011

66


MÖØNG XUAÂN 2011 caû xaõ hoäi ñoái vôùi thò tröôøng naøy; vaø, töø moái quan taâm ñoù, giuùp cho chính saùch ngaøy caøng hoaøn thieän hôn, vaø tính thanh khoaûn cuûa thò tröôøng ngaøy caøng cao hôn, coâng khai, minh baïch hôn. Keá ñeán, nguyeân nhaân thaønh coâng ôû choã doanh nghieäp ñaõ taùi cô caáu laïi doanh nghieäp vaø nhanh nhaïy chuyeån ñoåi höôùng ñaàu tö vaøo nhöõng saûn phaåm coù nhu caàu cao vaø thöïc cuûa thò tröôøng. Ñeà ra chieán löôïc ñuùng giuùp doanh nghieäp thaønh coâng vaø ñöùng vöõng trong thò tröôøng heát söùc khoù khaên vaø thöû thaùch naøy. *Vaäy theo oâng, ñaâu laø nhöõng thaùch thöùc cuûa thò tröôøng BÑS naêm 2011? OÂng coù nhöõng suy nghó gì (giaûi phaùp/kieán nghò) göûi ñeán caùc cô quan chöùc naêng nhaèm thaùo gôõ cho nhöõng thaùch thöùc naøy nhaèm goùp phaàn xaây döïng thò tröôøng Baát ñoäng saûn hoài phuïc vaø phaùt trieån beàn vöõng? - Dieãn bieán cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn thôøi gian qua voâ cuøng phöùc taïp, caùc yeáu toá gaây khoù khaên cho thò tröôøng do haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu maø ñieåm xuaát phaùt baét nguoàn töø thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi Hoa Kyø, do ñoù, laøm aûnh höôûng ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn moät soá quoác gia trong ñoù coù Vieät Nam. Chính phuû cuõng ñaõ kòp thôøi ñöa ra caùc quyeát saùch nhaèm oån ñònh kinh teá vó moâ, an sinh xaõ hoäi.v.v… ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû tuyeät vôøi vöôït qua côn khuûng hoaûng. Tuy nhieân, trong thöïc tieãn chính saùch

veà taøi chính, tieàn teä, laõi suaát ngaân haøng coøn nhieàu baát caäp neân laøm cho tính thanh khoaûn gaëp nhieàu khoù khaên. Ñoái vôùi thò tröôøng baát ñoäng saûn, moät thò tröôøng haøng hoùa coù tính ñaëc thuø cao, caùc döï aùn caàn nguoàn voán trung vaø daøi haïn raát lôùn, laø moät ñaàu keùo neàn kinh teá ñaát nöôùc caàn ñöôïc quan taâm ñuùng möùc veà chính saùch, ñaëc bieät laø chính saùch veà tín duïng (taøi chính, ngaân haøng), cho caû nhaø ñaàu tö cuõng nhö ngöôøi mua nhaø, ñeå thuùc ñaåy khai thaùc moät thò tröôøng giaøu tieàm naêng mang laïi hieäu quaû raát lôùn cho Nhaø nöôùc, doanh nghieäp vaø ngöôøi daân.

*Moät caâu hoûi vui vui, vì sao oâng laïi… meâ chính saùch phaùp luaät nhö vaäy? coù phaûi ñoù cuõng laø lyù do ñeå oâng ñeán vôùi Taïp chí BÑS Nhaø ñaát Vieät Nam vaø taøi trôï cho Chuyeân trang Phaùp luaät vaø Tö vaán? Laø moät doanh nghieäp kinh doanh ngaønh baát ñoäng saûn, moät ngaønh luoân va chaïm raát nhieàu thuû tuïc lieân quan ñeán nhieàu Boä, Ngaønh quaûn lyù Nhaø nöôùc. Do ñoù, Doanh nghieäp caàn phaûi hieåu thaät roõ veà caùc chính saùch vaø phaùp luaät lieân quan ñeán ngaønh mình ñang kinh doanh nhaèm haïn cheá thaáp nhaát ruûi ro cho doanh nghieäp vaø cho khaùch haøng. Baûn thaân toâi nhaän thaáy Taïp chí Baát Ñoäng Saûn Nhaø Ñaát Vieät Nam, laø moät cô quan ngoân luaän chính thoáng cuûa ngaønh Baát Ñoäng Saûn ñöôïc raát nhieàu nhaø ñaàu tö, kinh doanh baát ñoäng saûn quan taâm. Ñeå chia seû nhöõng baâng khuaâng cuûa mình cuøng vôùi ñoàng nghieäp vaø khaùch haøng, toâi maïnh daïn ñeán vôùi chuyeân trang Phaùp luaät vaø Tö vaán cuûa Taïp chí Baát Ñoäng Saûn Nhaø Ñaát Vieät Nam, ñaõ ñöôïc söï uûng hoä vaø hôïp taùc cuûa Vaên phoøng Luaät Sö Tröông Thò Hoøa, nhaèm goùp phaàn taïo ra moät neàn taûng beàn vöõng veà phaùp lyù, minh baïch trong giao dòch vaø coâng baèng vôùi moïi ñoái töôïng khi tham gia vaøo hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn./.

67

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Taùc ñoäng cuûa Chính saùch vaø kinh teá vó mo moââ ñeán Thò tröôøng Baát ñoäng saûn 2010 vaø 2011

LAÏM PHAÙT - LAÕI SUAÁT VAØ TÍN DUÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN TS. TRAÀN MINH HOAØNG

Chuû tòch HÑQT Vinaland Invest AÛnh: VUÕ HOAØNG

Theo con soá môùi nhaát cuûa Toång cuïc Thoáng keâ thì laïm phaùt naêm 2010 cuûa Vieät Nam laø 11,75%, ñaõ taêng vöôït tôùi 68% so vôùi muïc tieâu laïm phaùt do Quoác hoäi thoâng qua laø 7% cho naêm 2010. Theo saùt hôn dieãn bieán laïm phaùt thì sau khi taêng leân cöïc ñaïi vaøo thaùng 2 trong dòp Teát Canh Daàn ôû möùc tôùi 1,96%, laïm phaùt ñaõ giaûm raát nhanh trong khoaûng thôøi gian töø thaùng 3 ñeán thaùng 8, xoay quanh möùc 0,2%/thaùng sau ñoù laïi tieáp tuïc taêng phi maõ ôû möùc treân 1%/thaùng keå töø thaùng taùm vaø quay trôû veà möùc cöïc ñaïi leân ñeán 1,98% trong thaùng 12/2010. Laïm phaùt cao vaø dieãn bieán nhanh choùng khoù löôøng daãn ñeán laõi suaát tín duïng cuõng dieãn bieán phöùc taïp vaø duy trì ôû möùc cao khieán cho doanh nghieäp phaùt trieån döï aùn Baát ñoäng saûn vaø ngöôøi coù nhu caàu mua nhaø ñeàu gaëp khoù khaên trong vieäc tieáp caän tín duïng, laäp keá hoaïch kinh doanh vaø gia taêng caùc chi phí. Ngoaøi khoù khaên kinh teá chung veà laïm phaùt vaø laõi suaát, Thoâng tö 13/2010/TT-NHNN Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh xeáp loaïi tín duïng cho vay kinh doanh baát ñoäng saûn coù heä soá ruûi ro leân ñeán 250% so vôùi caùc loaïi hình tín duïng khaùc. Vôùi quy ñònh naøy, khaû naêng tieáp caän voán vaø laõi suaát cuûa doanh nghieäp baát ñoäng saûn caøng gaëp theâm khoù khaên veà voán vaø chi phí.

Soá

84

- 05.01.2011

68


MÖØNG XUAÂN 2011 Laïm phaùt cao trong naêm 2010 coù nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan töø bieán ñoäng giaù caû löông thöïc vaø nguyeân vaät lieäu treân theá giôùi quaù nhanh vaø nguyeân nhaân chuû quan khi chính saùch tieàn teä chöa xaùc ñònh roõ muïc tieâu öu tieân giöõa laïm phaùt vaø taêng tröôûng. Naêm 2011, neàn kinh teá theá giôùi ñöôïc döï baùo seõ hoài phuïc toát hôn naêm 2010 vaø Chính phuû Vieät Nam cuõng ñaõ xaùc ñònh roõ muïc tieâu öu tieân oån ñònh kinh teá vó moâ. Nhö vaäy coù theå kyø voïng veà vieäc kinh teá tieáp tuïc giöõ ñöôïc möùc taêng tröôûng toát trong boái caûnh laïm phaùt cuûa Vieät Nam seõ giaûm so vôùi 2010 vaø Thò tröôøng baát ñoäng saûn seõ thuaän lôïi hôn trong naêm 2011.

Caùc chính saùch môùi veà ñaát ñai vaø xaây döïng Nghò ñònh 69/2009/NÑ-CP ñöôïc ban haønh ngaøy 13/08/2009 quy ñònh veà giaù ñaát vaø thu hoài ñaát. Ñieàu 11 cuûa Nghò ñònh naøy quy ñònh vieäc doanh nghieäp coù nghóa vuï ñoùng tieàn söû duïng ñaát theo giaù thò tröôøng thay cho khung giaù ban haønh haøng naêm taïi thôøi ñieåm ñoùng tieàn söû duïng ñaát. Quy ñònh coù söï baát hôïp lyù veà khaùi nieäm giaù thò tröôøng moät caùch chung chung, khoâng cuï theå, daãn ñeán söï khoâng minh baïch veà tieàn söû duïng ñaát doanh nghieäp phaûi noäp. Thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù cuõng hoaøn toaøn baát hôïp lyù khi quaù trình ñeàn buø cuûa doanh nghieäp coù theå keùo daøi nhieàu naêm nhöng laïi noäp tieàn taïi thôøi ñieåm cuoái cuøng khi giaù ñaõ taêng raát cao so vôùi caû quaù trình ñeàn buø. Ñieàu 11 cuûa Nghò ñònh 69 vöøa baát hôïp lyù trong vieäc minh baïch nghóa vuï taøi chính cuûa chuû ñaàu tö, khoâng khaû thi trong haønh thu, vöøa baát hôïp lyù trong tö duy quaûn lyù coâng, vôùi khoái löôïng hoà sô raát lôùn; do ñoù, ñoøi hoûi söï ñôn giaûn, coâng baèng, minh baïch vaø deã thöïc thi. Khaùi nieäm “giaù thò tröôøng” khi ñöôïc vaän duïng trong thöïc teá laø raát phöùc taïp, thieáu chính xaùc trong vieäc xaùc ñònh cuï theå. Vieäc ñònh giaù raát deã bieán töôùng, taïo ñieàu kieän cho tieâu cöïc phaùt sinh. Do coù söï baát hôïp lyù lôùn neân sau hôn moät naêm ban haønh quy ñònh taïi Ñieàu 11 Nghò ñònh 69 vaãn chöa theå ñöôïc vaän duïng trong thöïc teá vaø gaëp phaûi raát nhieàu söï khoâng ñoàng thuaän cuûa doanh nghieäp, caùc Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn. Nghò ñònh naøy hieän ñang laø raøo caûn lôùn

nhaát cho söï phaùt trieån caùc döï aùn baát ñoäng saûn taïo nguoàn cung vaø giaûm giaù thaønh nhaø ôû. Vieäc chaäm trieån khai döï aùn vaø ñoùng tieàn söû duïng ñaát cuõng laøm giaûm caùc nguoàn thu cuûa Nhaø nöôùc veà caùc loaïi thueá, phí khaùc nhau. Nghò ñònh 71/2010/NÑ-CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy 23/06/2010 höôùng daãn thi haønh Luaät Nhaø ôû thay theá Nghò ñònh 90 vaø caùc vaên baûn phaùp luaät tröôùc ñaây veà quaûn lyù nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn. Coù theå noùi ñaây laø moät söï kieän quan troïng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam, laø boä khung phaùp lyù veà thöïc thi Luaät Nhaø ôû 2005. Nghò ñònh 71 coù tính thöïc tieãn cao vaø cô baûn ñaõ taïo neân söï minh baïch cho thò tröôøng nhaø ôû, caûi caùch haønh chính trong vieäc caáp pheùp döï aùn, ñaët ra caùc ñieàu kieän roõ raøng, hôïp lyù veà huy ñoäng voán vaø caùc giao dòch veà baát ñoäng saûn. Caùc ñieàu kieän naøy höôùng ñeán vieäc baûo veä ngöôøi mua nhaø vaø khoâng quaù sieát chaët vieäc huy ñoäng voán cuûa chuû ñaàu tö döï aùn. Nghò ñònh 71 ñöôïc hy voïng seõ taïo ñöôïc söï minh baïch vaø khoâi phuïc loøng tin cuûa ngöôøi mua nhaø vaøo thò tröôøng baát ñoäng saûn voán coù nhieàu keõ hôû veà phaùp lyù vaø nhieàu ruûi ro tröôùc ñaây. Chæ coù moät ñieåm chöa hoaøn thieän cuûa Nghò ñònh naøy laø vieäc thieáu höôùng daãn veà giao dòch caùc hôïp ñoàng goùp voán tröôùc ngaøy Nghò ñònh coù hieäu löïc nhöng ñaõ gaây ra taéc lôùn treân thò tröôøng giao dòch caùc saûn phaåm naøy, khieán cho ngöôøi mua nhaø traû chaäm tröôùc ñaây chòu nhieàu thieät thoøi vì khoâng chuyeån nhöôïng ñöôïc.

ñieàu chænh Luaät Ñaát ñai naêm 2003 voán coù nhieàu ñieåm caàn phaûi ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi giai ñoaïn phaùt trieån môùi. Ngöôøi daân ñang kyø voïng vaøo vieäc môû roäng nhieàu hôn nöõa caùc quyeàn veà sôû höõu vaø ñònh ñoaït ñoái vôùi taøi saûn laø ñaát ñai. Khi caùc quyeàn naøy ñöôïc môû roäng, vieäc ñaàu tö seõ ñöôïc gia taêng maïnh meõ veà soá löôïng vaø chaát löôïng, giuùp cho vieäc söû duïng nguoàn taøi nguyeân quyù giaù laø ñaát ñai ngaøy caøng theâm hieäu quaû.

Quy hoaïch, haï taàng vaø hieäu öùng 1000 naêm Thaêng Long Moät söï kieän raát ñaùng chuù yù laø trong naêm 2010, khi thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi caùc khu vöïc khaùc traàm laéng vì laïm phaùt vaø laõi suaát thì thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi Thuû ñoâ Haø Noäi vaãn böùt phaù veà giaù vaø giao dòch. Khôûi ñaàu töø sau Teát Canh Daàn, vieäc laäp Ñoà aùn quy hoaïch Thuû ñoâ Haø Noäi vôùi truïc “taâm linh” Thaêng Long vaø döï ñònh xaây döïng trung taâm haønh chính quoác gia taïi Ba

Nghò ñònh 69 vaø Nghò ñònh 71 laø nhöõng nghò ñònh khung raát quan troïng ñoái vôùi thò tröôøng baát ñoäng saûn coøn non treû cuûa Vieät Nam. Trong khi Nghò ñònh 71 ñöôïc ñoùn nhaän vaø taïo neân söï tích cöïc treân thò tröôøng thì Nghò ñinh 69 thieáu ñi tính thöïc teá vaø khoa hoïc ñaõ gaây neân söï ñoùng baêng döï aùn vaø böùc xuùc trong caùc doanh nghieäp kinh doanh baát ñoäng saûn. Trong naêm 2011, caùc Nghò ñònh naøy tieáp tuïc seõ coù taùc ñoäng maïnh ñeán thò tröôøng vaø seõ tieáp tuïc boäc loä caùc öu, nhöôïc ñieåm trong thöïc teá. Vieäc ñieàu chænh caùc khieám khuyeát seõ daàn taïo neân moät moâi tröôøng toát hôn cho kinh doanh baát ñoäng saûn, thuùc ñaåy ngaønh kinh teá quan troïng naøy phaùt trieån. Trong naêm 2011, doanh nghieäp vaø ngöôøi daân cuõng chôø ñôïi vieäc

69

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 Vì; ñaát ñai taïi ñaây ñaõ taêng khoâng coù ñieåm döøng. Chæ ñeán khi ñoà aùn naøy khoâng ñöôïc thoâng qua, giaù ñaát taïi ñaây môùi quay ñaàu giaûm nhieät. Tieáp theo söï kieän soát ñaát ôû Ba Vì, vieäc Haø Noäi lieân tuïc khaùnh thaønh caùc coâng trình haï taàng lôùn vaø söï kieän truyeàn thoâng lieân tuïc veà Ñaïi leã 1000 naêm Thaêng Long ñaõ taïo söï chuù yù vaø thu huùt maïnh ñaàu tö vaøo thò tröôøng baát ñoäng saûn Thuû ñoâ. Giaù baát ñoäng saûn lieân tuïc taêng trong kyø voïng cuûa nhaø ñaàu tö vaø ñieàu naøy tieàm aån nhöõng ruûi ro nhaát ñònh khi khaùch haøng cuoái cuøng khoâng phaûi laø ngöôøi söû duïng. ÔÛ Haø Noäi khoâng hieám gaëp caùc khu bieät thöï haøng tyû ñoàng ñöôïc xaây döïng taïi nhöõng khu vöïc khoâng coù ngöôøi ôû, chính xaùc hôn laø khoâng theå ôû vì khoâng ñöôïc ñaùp öùng veà haï taàng giao thoâng, haï taàng xaõ hoäi. Tuy nhieân ñaát ñai thì vaãn coù chuû vaø khoâng ai muoán baùn. Hieän töôïng naøy khaù töông ñoàng vôùi thò tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh thôøi ñieåm 2006-2007 khi moïi ngöôøi ñoå xoâ tranh mua baát ñoäng saûn baát kyø ôû ñaâu, ôû vò trí naøo vaø ñieàu kieän phaùp lyù ra sao. Thò tröôøng baát ñoäng saûn TP. HCM

sau ñoù ñaõ suït giaù khoaûng 50% vaø cho ñeán nay, vaãn ñang hoài phuïc raát chaäm chaïp. Thò tröôøng baát ñoäng saûn Haø Noäi thaät söï laø moät ñieåm son ñoái vôùi ngöôøi mua trong naêm 2010 vaø seõ vaãn coøn raát haáp daãn trong töông lai. Tuy nhieân vieäc ñaàu tö taïi ñaây thaät söï phaûi coù söï am hieåu kyõ hôn veà phaùp lyù vaø choïn loïc vò trí saûn phaåm thaän troïng thì nhaø ñaàu tö môùi baûo toaøn ñöôïc voán vaø lôïi nhuaän trong naêm 2011

Moâi tröôøng kinh doanh baát oån trong naêm 2010 Naêm 2010, thò tröôøng baát ñoäng saûn khoâng chæ chòu aûnh höôûng bôûi laïm phaùt vaø laõi suaát maø coøn chòu aûnh höôûng raát lôùn töø caùc yeáu toá vó moâ khaùc nhö giaù vaøng, nhaäp sieâu vaø nôï coâng. Vieäc giaù vaøng taêng raát maïnh trong naêm ñaõ thu huùt moät löôïng voán lôùn cuûa xaõ hoäi vaøo thò tröôøng vaøng, ñoàng thôøi taïo taâm lyù tích tröõ, tieát kieäm vaøng trong daân chuùng thay vì ñaàu tö vaøo ñaát ñai, baát ñoäng saûn. Caùc giao dòch nhaø ñaát noäi Caàu Thuû Thieâm

thaønh döïa treân giaù vaøng cuõng gaàn nhö ñoùng baêng vì quaù khoù ñeå coù theå quy ñoåi chính xaùc theo giaù thoûa thuaän vaø giaù trò theo vaøng cuûa nhaø ñaát taêng quaù cao. Nhaäp sieâu vaø nôï coâng cuõng laø nhöõng vaán ñeà kinh teá cuûa Vieät Nam gaây aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán kinh teá vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa Vieät Nam. Nhaäp sieâu vaãn coøn ôû möùc cao, leân ñeán 12,3 tyû USD vaø nôï coâng vaøo khoaûng 56% GDP, ñaëc bieät khoaûn nôï cuûa taäp ñoaøn Vinashin… Nhöõng baát oån kinh teá vó moâ cuõng daãn ñeán söï quan ngaïi cuûa giôùi ñaàu tö quoác teá ñaàu tö tröïc tieáp vaø giaùn tieáp vaøo Vieät Nam neân maëc duø ñöôïc ñaùnh giaù laø raát tieàm naêng vaø haáp daãn nhöng thu huùt FDI naêm 2010 chæ ñaït 18,6 tyû USD, thaáp hôn naêm 2009 laø 21,48 tyû trong khi neàn kinh teá theá giôùi trong naêm 2010 ñaõ phuïc hoài ñaùng keå so vôùi naêm 2009. Nhaø ñaàu tö theá giôùi ñaõ phaàn naøo chuyeån ñaàu tö sang caùc thò tröôøng laân caän nhö Indonesia, Thaùi Lan, Malaisia. Coù theå thaáy do kinh teá vó moâ cuûa chuùng ta trong naêm 2010 coù nhieàu baát oån neân doøng voán ñaàu tö töø caùc nöôùc ñaõ coù phaàn suït giaûm so vôùi naêm tröôùc, nhaát laø vôùi thò tröôøng taøi saûn daøi haïn, taøi saûn coá ñònh nhö baát ñoäng saûn.

Xu höôùng Thò tröôøng Baát ñoäng saûn Vieät Nam 2011 Maëc duø thò tröôøng baát ñoäng saûn naêm 2010 cuûa Vieät Nam ñaõ gaëp nhieàu khoù khaên, song, nhö ñaõ phaân tích ôû treân, nhöõng khoù khaên chuû yeáu xuaát phaùt töø moät soá baát oån veà kinh teá vó moâ, ñaëc bieät laø laïm phaùt; nhöng vôùi ñònh höôùng roõ raøng cuûa Chính phuû cho naêm 2011 laø öu tieân cho söï oån ñònh, cuøng vôùi söï phuïc hoài cuûa kinh teá theá giôùi, neàn kinh teá vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa chuùng ta seõ laïi hoài sinh vaø phoâ dieãn ñöôïc söùc haáp daãn to lôùn cuûa noù vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Thò tröôøng Baát ñoäng saûn naêm 2010 duø trong khoù khaên vaãn chöùng minh ñöôïc laø thò tröôøng ñaàu tö haáp daãn nhaát cuûa Vieät Nam vôùi söï khaúng ñònh laø 9/10 Doanh nhaân giaøu nhaát Thò tröôøng Chöùng khoaùn laø caùc Doanh nhaân Kinh doanh Baát ñoäng saûn. Söï haáp daãn ñoù cho chuùng ta hy voïng vaøo söï böùt phaù cuûa Baát ñoäng saûn Vieät Nam trong naêm 2011 naøy./.

Soá

84

- 05.01.2011

70


MÖØNG XUAÂN 2011

TAÄP ÑOAØN QUOÁC TEÁ NAÊM SAO – NIEÀM TIN CUOÄC SOÁNG HT - BLA Chuû tòch nöôùc CHXHCN Vieät Nam trao taëng danh hieäu Doanh nhaân Tieâu bieåu cho TGÑ Traàn Vaên Möôøi

Naêm 1993, tieàn thaân laø moät coâng ty chuyeân kinh doanh phaân boùn saûn phaåm trong nöôùc vaø haøng ngoaïi nhaäp, sau nhieàu naêm hoaït ñoäng uy tín, ñeán naêm 2001, Coâng ty môû roäng quy moâ sang lónh vöïc saûn xuaát vaø xaây döïng nhaø maùy phaân boùn ñöôïc ñaët taïi ñòa baøn TP.HCM, Keå töø ñoù, thöông hieäu Phaân boùn Naêm Sao chính thöùc ra ñôøi. Naêm 2007, Naêm Sao ñaàu tö xaây döïng moät nhaø maùy môùi taïi tænh Long An coù coâng suaát 300.000 taán/naêm, vôùi soá voán ñaàu tö 300 tyû ñoàng, treân dieän tích 10ha vaø trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø maùy lôùn nhaát Vieät Nam. Ñoàng thôøi, Naêm Sao cuõng ñaàu tö xaây döïng moät Toång kho döï tröõ phaân boùn lôùn nhaát khu vöïc. Vôùi phöông chaâm: “Ñöa laïi nhöõng lôïi ích cao nhaát cho ngöôøi noâng daân”, coâng ty maïnh daïn ñaàu tö daây chuyeàn coâng ngheä cao hieän ñaïi cuûa theá giôùi: coâng ngheä taïo haït hoùa loûng phun söông tieân tieán, aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng quoác teá ISO 9001: 2000, neân chaát löôïng luoân ñaït cao nhaát, thoûa maõn caùc tieâu chuaån quoác teá. Tieáp tuïc môû roäng quy moâ phaùt trieån thò tröôøng, naêm 2009, Taäp ñoaøn Quoác teá Naêm Sao ñaàu tö vaø xaây döïng Nhaø maùy Phaân boùn Naêm Sao taïi tænh Kandal, Campuchia, chuyeân saûn xuaát phaân boùn NPK vôùi coâng suaát 350.000 – 400.000 taán/naêm (giai ñoaïn 1) vaø 500.000 taán/ naêm (döï kieán giai ñoaïn 2); toång voán ñaàu tö 65 trieäu USD, ñöôïc aùp duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng quoác teá nhö ISO 9001: 2008 vaø heä thoáng toái öu hoùa kho vaän (Just in time), baûo ñaûm ñaït hieäu quaû chaát löôïng toái öu vaø baûo veä moâi tröôøng trong quaù trình vaän haønh.

Caùc chuûng loaïi saûn phaåm phaân boùn NPK Naêm Sao coù thaønh phaàn vaø tyû leä caùc döôõng chaát luoân phuø hôïp vôùi töøng caây troàng vaø vuøng ñaát, baûo ñaûm hieäu quaû laâu daøi vaø an toaøn ñoái vôùi moâi tröôøng. Trong ñoù, noåi baät nhaát laø 2 doøng saûn phaåm gaây aán töôïng vôùi ngöôøi noâng daân laø loaïi NPK 3 maøu vaø NPK daïng 1 haït, coù raát nhieàu öu ñieåm noåi troäi hôn caùc saûn phaåm cuøng loaïi ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc, ñôn cöû nhö loaïi NPK 20- 20-15+TE; 20-0-20+TE (daïng moät haït). Ñaëc bieät, Phaân boùn höõu cô vi sinh NaSa-Smart laø theá heä phaân höõu cô vi sinh tieân tieán nhaát treân theá giôùi ôû daïng vieân troøn, ñoä aåm döôùi 3% maø Naêm Sao laø nôi duy nhaát ôû Vieät Nam saûn xuaát ñöôïc. Taát caû caùc saûn phaåm cuûa Naêm Sao ñeàu coù bao bì chaéc chaén, coù caùc yeáu toá choáng laøm giaû, ñoàng thôøi coù caùc höôùng daãn ñaày ñuû vaø chi tieát neân baø con noâng daân raát deã daøng trong söû duïng. Caùc giaùo sö, nhaø khoa hoïc, chuyeân gia vaø caùn boä kyõ thuaät cuûa Naêm Sao luoân saün saøng chia seû, giaûi ñaùp thaéc maéc vaø xuoáng taän ruoäng ñoàng tö vaán tröïc tieáp cho noâng daân, nhaèm ñem hieäu quaû cao nhaát cho noâng daân. Phaân boùn Naêm Sao hieän ñaõ coù maët taïi caùc ñieåm baùn leû phaân boùn treân toaøn quoác vaø luoân ñöôïc öa chuoäng vôùi nhaõn hieäu Naêm Sao NIEÀM TIN CUÛA NHAØ NOÂNG. Beân caïnh lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh phaân boùn, Taäp ñoaøn Quoác teá Naêm Sao ñaõ vaø ñang laøm chuû ñaàu tö caùc döï aùn baát ñoäng saûn lôùn nhö Khu bieät thöï cao caáp vaø saân golf coù dieän tích treân 400 ha taïi Long An, Khu daân cö Phöôùc Lyù treân 419ha ha, khaùch saïn tieâu chuaån 4 sao taïi baõi sau TP. Vuõng Taøu, döï aùn caên hoä cao caáp Q.7 (TP. HCM), Toång kho ngoaïi quan; Trung taâm Thöông maïi - Du lòch quoác teá Ñoàng Baèng Soâng Hoàng… Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, doanh thu cuûa Taäp ñoaøn Quoác teá Naêm Sao luoân coù ñöôïc böôùc taêng tröôûng vöôït baäc; Saûn phaåm vaø thöông hieäu Naêm Sao lieân tieáp nhaän ñöôïc nhöõng danh hieäu cao quyù nhö: Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao, nhieàu naêm lieàn nhaän giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieät, Doanh nghieäp vì coäng ñoàng; Cuùp vaøng thöông hieäu Coâng Nghieäp

Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng tôùi thaêm vaø laøm vieäc taïi nhaø maùy phaân boùn Naêm Sao Vieät Nam

Vieät Nam (nhieàu naêm lieàn); Cuùp vaøng thöông hieäu Coâng Nghieäp Haøng Ñaàu Vieät Nam; Cuùp vaøng thöông hieäu Hoäi Nhaäp Phaùt Trieån; Giaûi thöôûng Traâu Vaøng Ñaát Vieät; Giaûi thöôûng Boâng Luùa Vaøng Vieät Nam… Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò - Toång Giaùm ñoác Traàn Vaên Möôøi cho bieát: Cuøng vôùi caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thì haøng naêm, phaùt huy truyeàn thoáng “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” vaø “laù laønh ñuøm laù raùch” cuûa ngöôøi Vieät Nam, coâng ty luoân chuù troïng taøi trôï, giuùp ñôõ cho ñoàng baøo trong nöôùc vaø Toå chöùc theá giôùi vôùi nhieàu tyû ñoàng moãi naêm cho caùc chöông trình thieát thöïc nhö: tham gia cöùu trôï ñoàng baøo luõ luït mieàn Trung; ñoùng goùp Quyõ ngöôøi ngheøo tænh Nam Ñònh; xaây Caàu, trao nhaø tình thöông vaø xaây döïng tröôøng hoïc, phuïng döôõng caùc Baø meï Vieät Nam Anh huøng; ñoùng goùp Quyõ taám loøng vaøng Hoäi Doanh nhaân treû TPHCM; taøi trôï vaø chia seû khoù khaên vôùi ngöôøi ngheøo, nhöõng naïn nhaân bò aûnh höôûng thaûm hoïa cuûa Vöông quoác Campuchia…. Vôùi nhöõng noã löïc phaán ñaáu khoâng ngöøng, Taäp ñoaøn Quoác teá Naêm Sao trong thôøi gian qua ñaõ ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo vieäc bình oån thò tröôøng phaân boùn trong nöôùc, vaøo söï phaùt trieån noâng nghieäp noùi rieâng, cuûa neàn kinh teá trong nöôùc noùi chung, goùp phaàn ñaåy nhanh tieán ñoä Coâng nghieäp hoùa – Hieän ñaïi hoùa ñoâ thò trong quaù trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp.

71

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

ÑIEÀU GÌ QUAN TROÏNG NHAÁT? LEÂ CHÍ HIEÁU

Neáu coù ngöôøi hoûi baïn treân theá giôùi naøy caùi gì laø quan troïng nhaát, coù theå moãi baïn seõ coù nhöõng caùch traû lôøi khaùc nhau: coâng vieäc, söùc khoûe, tình yeâu, an toaøn, haïnh phuùc, aâm nhaïc, taâm hoàn, cuûa caûi… Ñoái vôùi toâi, caâu traû lôøi coù tính cô baûn vaø bao quaùt nhaát - ñoù laø THOÂNG TIN.

Thaät vaäy, coâng vieäc cuûa baïn toát hay xaáu tuøy thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá nhö loaïi coâng vieäc coù phuø hôïp vôùi baïn khoâng, seáp cuûa baïn coù gioûi khoâng, moâi tröôøng laøm vieäc coù toát khoâng, ñoàng nghieäp cuûa baïn coù quan heä toát khoâng, naêng löïc cuûa baïn nhö theá naøo, muïc ñích coâng vieäc ra sao v.v… Taát caû nhöõng ñieàu ñoù ñeàu laø nhöõng daïng thoâng tin khaùc nhau maø baïn coù theå nhaän thöùc ñöôïc nhöng cuõng coù theå naèm ngoaøi söï hieåu bieát cuûa baïn. Söùc khoûe cuûa baïn ö? Noù phuï thuoäc vaøo theå chaát cuûa baïn vaø caùch baïn soáng. Theå chaát cuûa baïn laïi tuøy thuoäc vaøo caáu truùc cô theå cuûa baïn ñöôïc quy ñònh ngay töø khi ñöôïc thuï thai vôùi nhieãm saéc theå, sô ñoà gen cuï theå, ñöôïc

Soá

84

- 05.01.2011

72

laäp trình baèng nhöõng chuoãi ADN maõ hoùa rieâng cho töøng ngöôøi. Caùch baïn soáng laïi ñöôïc hình thaønh töø voâ soá caùc taùc ñoäng töø moâi tröôøng, töø gia ñình, töø baïn beø, töø coâng vieäc vaø töø xaõ hoäi. Ngay caû thöïc phaåm baïn ñöa vaøo cô theå cuûa mình haèng ngaøy, suy cho cuøng cuõng laø nhöõng daïng vaät chaát ñöôïc hình thaønh töø nhöõng teá baøo naøo ñoù ñöôïc saép xeáp theo moät caùch thöùc naøo ñoù. Moät baøi haùt ñöôïc hình thaønh töø nhöõng thoâng tin quy öôùc do ngöôøi nhaïc só saùng taïo ra: nhöõng note nhaïc vôùi cao ñoä, tröôøng ñoä, hoøa aâm, saéc thaùi cuï theå. Khi baûn nhaïc ñöôïc trình taáu, noù thoâng qua caùc nhaïc cuï khaùc nhau ñeå taïo ra nhöõng soùng aâm thanh ñaëc thuø truyeàn ñeán tai ngöôøi nghe. Nghóa laø, chung quy laïi aâm nhaïc cuõng chæ laø nhöõng tín hieäu daïng soùng vôùi nhöõng thoâng tin rieâng quy ñònh baûn saéc cuûa noù. Cuûa caûi ö? Moät ngoâi nhaø hay moät

chieác oâtoâ cuõng ñeàu laø taäp hôïp cuûa nhöõng phaàn töû vaät chaát naøo ñoù ñöôïc saép xeáp theo moät kieåu naøo ñoù! Giaù trò cuûa noù ö? Cuõng chæ laø nhöõng daïng thoâng tin ñöôïc quy öôùc ñeå coù theå so saùnh vôùi nhau. Veà maët chính trò, chaúng phaûi caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu luoân coá gaéng giöõ kín nhöõng bí maät quoác gia vaø khoâng theå khoâng coù caùc hoaït ñoäng tình baùo chæ ñeå tìm caùch laáy ñöôïc tin cuûa ñoái phöông ñoù sao? Vaø khi xaûy ra vieäc roø ræ thoâng tin maät, ñieån hình nhö caùc vuï coâng boá cuûa Wikileaks, ñaõ gaây ra nhöõng taùc ñoäng voâ cuøng saâu saéc ñeán caùc nöôùc lieân quan, ñeán noãi ngöôøi ta goïi ñoù laø khuûng boá baèng thoâng tin qua maïng vaø baûn thaân oâng chuû Wikileaks bò truy baét, bò doïa aùm saùt! Trong ñieàu haønh kinh teá vó moâ cuûa moät ñaát nöôùc noùi rieâng hoaëc mang tính lieân vuøng hay toaøn caàu noùi chung, cuõng ñeàu phaûi döïa vaøo thoâng tin cô


MÖØNG XUAÂN 2011 baûn cuûa nhieàu yeáu toá lieân quan, töø ñoù phaân tích, ñaùnh giaù, moâ hình hoùa vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh phuø hôïp. Theá nhöng, laøm theá naøo ñeå ñöa ra moät quyeát ñònh ñuùng ñaén nhaát, quaû laø moät vieäc khoâng deã daøng. Xeùt theo khía caïnh vaät lyù, caùc loaïi vaät chaát treân theá gian naøy ñeàu hình thaønh töø nhöõng caùch saép xeáp nhaát ñònh cuûa caùc haït cô baûn. Caùc haït naøy khoâng ñöùng

yeân maø dao ñoäng, va ñaäp laãn nhau, trao ñoåi ñieän tích, bieán hoùa töø daïng haït naøy sang daïng haït khaùc, thaäm chí theo lyù thuyeát daây coøn cho raèng taát caû laø do söï nhaûy muùa cuûa nhöõng sôïi daây tí hon nhöng coù khaû naêng ñaøn hoài voâ haïn vaø bieán hình lieân tuïc trong moät khoâng - thôøi gian toaùn hoïc tröøu töôïng goàm 9 chieàu khoâng gian vaø 1 chieàu thôøi gian. Beân caïnh ñoù, vuõ truï coøn

coù söï hieän dieän cuûa moät loaïi vaät chaát toái maø ngöôøi ta vaãn chöa bieát ñöôïc noù nhö theá naøo, chæ caûm thaáy coù söï hieän dieän cuûa noù vì noù ñang ñaåy toaøn vuõ truï vaøo söï giaõn nôû ñieân cuoàng ra moïi phía. Nhöng boû qua taát caû nhöõng ñieàu laøm roái trí ñoù, caùc nhaø khoa hoïc coøn cho raèng thoâng tin cuûa caùc loaïi vaät chaát ñeàu coù theå quy veà nhöõng BIT thoâng tin, töùc laø ôû moãi ñieåm voâ cuøng nhoû cuûa vaät chaát, coù theå coù hai traïng thaùi COÙ hay KHOÂNG. Ñieàu naøy cuõng töông öùng vôùi khaùi nieäm DÖÔNG vaø AÂM trong trieát lyù phöông Ñoâng. Vaø noù cuõng laø cô sôû quan troïng nhaát ñeå loaøi ngöôøi phaùt minh ra Tin hoïc, Internet, taïo ra söï lieân keát toaøn caàu heát söùc hieäu quaû vaø ngoaïn muïc. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, naêm 1947, Nhaø Vaät lyù ngöôøi Hungary laø Dennis Gabor ñaõ phaùt minh ra nguyeân lyù cuûa AÛNH TOAØN KYÙ (Hologram). Theo ñoù caùc vaät theå ba chieàu ñöôïc taùch ra thaønh töøng phaàn ñöôïc taïo ra bôûi aùnh saùng taùn xaï vaø gheùp laïi vôùi nhau thaønh moät taám phim hai chieàu. Neáu bieát nguyeân taéc ñaûo ngöôïc noù, töø treân taám phim hai chieàu ñoù coù theå taùi taïo laïi hình aûnh ba chieàu, nghóa laø baïn coù theå nhìn noù ôû nhieàu goùc caïnh khaùc nhau nhö thaät. Ñieàu kyø quaùi ôû ñaây laø vì sao moät vaät ba chieàu laïi coù theå löu tröõ treân moät maët phaúng hai chieàu vaø coù theå taùi taïo laïi? Nhöng chöa heát, döïa treân ñaëc ñieåm ñoù caùc nhaø khoa hoïc cuoái cuøng laïi phaùt hieän ra NGUYEÂN LYÙ TOAØN AÛNH (holographic principle). Nguyeân lyù naøy chæ ra raèng moïi thoâng tin cuûa moät vuøng khoâng gian baát kyø ñeàu naèm ôû ngoaøi bieân (maët ngoaøi) cuûa khoâng gian ñoù, coøn moïi thöù dieãn ra beân trong noù chaúng qua chæ laø moät thöù “aûo aûnh” naøo ñoù. Nhöõng khaùm phaù naøy quaû thaät laø kyø laï vaø laøm cho nhaän thöùc bình thöôøng cuûa nhaân loaïi khoù loøng tieáp thu noåi. Tuy nhieân döïa vaøo ñoù coù theå thaáy caâu noùi cuûa cha oâng ta thaät laø coù lyù: “Troâng maët maø baét hình dong”. Moät ñoái töôïng chöùa nhöõng thoâng tin phöùc taïp beân trong vaãn coù theå ñöôïc khaùm phaù qua nhöõng theå hieän ôû maët ngoaøi cuûa noù. Moät khaùi nieäm nöõa lieân quan ñeán thoâng tin ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc

73

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

ñöa ra laø ENTROPY. Entropy laø thöôùc ño soá caùc caùch saép xeáp cuûa vaät chaát theo moät tieâu chí coù theå nhaän bieát naøo ñoù. Ví duï soá caùch saép xeáp caùc “haït cô baûn” töø nguyeân lieäu xi maêng, gaïch, caùt, saét theùp v.v…ñeå hình thaønh moät ngoâi nhaø cuï theå. Noùi caùch khaùc Entropy laø thöôùc ño coù bao nhieâu thoâng tin vi moâ ñöôïc aån giaáu trong caùc chi tieát maø con ngöôøi khoù coù theå quan saùt ñöôïc. Nhöng quan troïng nhaát laø ñieàu naøy: Toång Entropy cuûa theá giôùi luoân taêng Coù nghóa laø theá giôùi ngaøy caøng phöùc taïp hôn, khoù nhaän bieát hôn. Quay trôû veà vôùi ñôøi soáng thöïc taïi, nhöõng ñieàu neâu treân giuùp cho caùc nhaø laõnh ñaïo doanh nghieäp ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì? »• Thöù nhaát, caàn coi troïng ñuùng möùc vieäc naém baét vaø nhaän thöùc moïi ñoái töôïng cuûa quaù trình kinh doanh nhö laø nhöõng nguoàn thoâng tin.

Soá

84

- 05.01.2011

74

»• Keá ñeán phaân tích, xöû lyù thoâng tin moät caùch chaët cheõ. Nhöõng ñoái töôïng khoù nhaän bieát nhaát vaãn coù theå ñöôïc khaùm phaù thoâng qua caùch theå hieän cuûa noù ra beân ngoaøi, hoaëc thoâng qua nhöõng ñaëc tính giaùn tieáp naøo ñoù. Haõy chòu khoù quan saùt vaø suy nghó, baïn seõ phaùt hieän ra chaân töôùng cuûa söï vaät. »• Söû duïng nhöõng coâng cuï tieân tieán vaø tuyeät vôøi cuûa internet ñeå thuùc ñaåy nhanh choùng quaù trình xöû lyù thoâng tin. Chaúng haïn nhö coâng cuï ERP (Enterprise Resource Planning); tieán ñeán cao hôn laø coâng cuï ERM (Enterprise Resource Management) vaø nhieàu coâng cuï môùi meû khaùc giuùp nhaø laõnh ñaïo doanh nghieäp coù theå ñieàu haønh doanh nghieäp moät caùch chính xaùc, nhanh choùng vaø thoâng minh, taän duïng toái ña moïi nguoàn löïc moät caùch hôïp lyù vaø hieäu quaû nhaát ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cao nhaát. »• Döïa treân söï thu thaäp thoâng tin

ñaày ñuû nhaát ñeå ñaùnh giaù coâng vieäc vaø quan troïng hôn laø ôû phía sau baát kyø coâng vieäc hay söï kieän naøo ñeàu laø nhöõng con ngöôøi - ñoái töôïng chính caàn ñöôïc thoâng tin vaø ñaùnh giaù. Qua ñoù ñaït ñöôïc söï nhaän thöùc moät caùch toaøn dieän nhaát töø ñoù ruùt ra caùc phaân tích gaàn ñuùng nhaát ñeå ñi ñeán nhöõng quyeát ñònh toái öu nhaát. »• Löôïng Entropy cuûa theá giôùi luoân taêng, moïi söï vieäc keå caû quaù trình kinh doanh taát yeáu seõ ngaøy caøng phöùc taïp, ñoøi hoûi moät tinh thaàn caàu thò, nhaãn naïi, kieân trì, saùng suoát vaø quyeát taâm cuûa ngöôøi laøm coâng taùc kinh doanh. Noùi moät caùch “vaên ngheä” thì nhaø doanh nghieäp phaûi thoâng thaïo nhieàu kyõ naêng ñeå coù theå thoâng suoát ñöôïc noäi dung cuûa thoâng tin, giuùp nhaân vieân cuûa mình thoâng hieåu ñöôïc nhöõng vieäc phaûi laøm ñeå bieán nhöõng aùch taéc trôû thaønh thoâng thöông vaø giuùp baûn thaân mình ngaøy caøng thoâng tueä hôn.


MÖØNG XUAÂN 2011

BAÁT ÑOÄNG SAÛN CHAÂU AÙ: QUY HOAÏCH HOÙA ÑOÂ THÒ -

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG VAÂN ANH

Phaùt trieån beàn vöõng laø moät chöông trình thay ñoåi quaù trình phaùt trieån kinh teá, sao cho baûo ñaûm moät chaát löôïng cuoäc soáng cô baûn cho taát caû moïi ngöôøi, baûo veä caùc heä sinh thaùi vaø caùc heä coäng ñoàng taïo ra cuoäc soáng vaø laøm cho cuoäc soáng coù giaù trò. Caàn caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng thaønh phoá, bao goàm caùc thaønh phaàn sinh thaùi, vaên hoaù, chính trò, theå cheá xaõ hoäi vaø kinh teá maø khoâng ñeå laïi gaùnh naëng cho caùc theá heä töông lai.

NHAÄT BAÛN

HONGKONG

Treân nguyeân taéc phaùt trieån beàn vöõng, vieäc quy hoaïch nhaèm mang ñeán khoâng gian coù toå chöùc, hieäu quaû cho cuoäc soáng, sinh hoaït vaø lao ñoäng cuûa coäng ñoàng, Hong Kong bao goàm baùn ñaûo vaø caùc ñaûo coù ñòa hình ñoài doác. Khoaûng 84% toång dieän tích laø söôøn doác, khoâng thuaän lôïi cho phaùt trieån noâng nghieäp vaø ñoâ thò. Chæ coù khoaûng 16% dieän tích laø caùc khoaûng ñoàng baèng nhoû. Vieäc söû duïng ñaát ñoâ thò laø vaán ñeà ñöôïc quan taâm haøng ñaàu, vaø phaûi ñaûm baûo caân ñoái giöõa vieäc söû duïng ñaát laøm nhaø ôû, ñaát cho thöông maïi, coâng nghieäp, giao thoâng, dòch vuï, giaûi trí, baûo toàn thieân nhieân vaø caùc nhu caàu khaùc cuûa coäng ñoàng.

Caùc quyeàn öu tieân laâu daøi cuûa Nhaät Baûn ñoái vôùi ñoâ thò hoùa laø: moâi tröôøng vaø giaûm khí thaûi carbon; thích nghi vôùi söï giaø hoùa cuûa xaõ hoäi vaø quaûn lyù thaûm hoïa. Ñoâ thò hoùa beàn vöõng taïi Nhaät Baûn khoâng ñöôïc goïi laø “Beàn vöõng” neáu khoâng xem xeùt caùc öu tieân naøy. Moät chieán löôïc taêng tröôûng taän duïng caùc theá maïnh ñoäc nhaát cuûa Nhaät Baûn laø Döï aùn Chieán löôïc Quoác gia trong Ñoåi môùi Xanh. YÙ töôûng “Thaønh phoá sinh thaùi töông lai” laø moät phaàn cuûa chieán löôïc vaø hôïp nhaát ñònh höôùng trung vaø daøi haïn ñoái vôùi ñoâ thò hoaù. HAØN QUOÁC Trong thaäp kyû tôùi, thò tröôøng BÑS Haøn quoác döï kieán seõ traûi qua nhöõng thay ñoåi lôùn. Trong ñoù nhaân toá cô baûn trong vieäc thay ñoåi veà cung vaø caàu laø daân soá taêng ít. Veà khía caïnh daân soá, döï kieán seõ giaûm töø naêm 2019 do tyû leä sinh thaáp. Daân soá Haøn Quoác cuõng giaø ñi nhanh hôn so vôùi caùc quoác

75

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 Hoäi ñoàng coâng trình xanh Indonesia (GBCI) laø moät toå chöùc phi lôïi nhuaän cam keát phaán ñaáu vaø thöïc hieän caùc yù töôûng coâng trình xanh taïi Indo. Toå chöùc naøy caàn ñöôïc uûng hoä bôûi caùc ngaønh, chuyeân gia, baùo chí, cô quan chính phuû, phi chính phuû cuøng coäng taùc ñeå phaùt trieån töông lai cho Indonesia. Taàm nhìn laø khuyeán khích vaø trieån khai phaùt trieån beàn vöõng vôùi caùc nguyeân taéc coâng trình xanh vaø caân nhaéc giaù trò thò tröôøng, caûi thieän yù thöùc moâi tröôøng baèng caùch thay ñoåi caùch soáng, söû duïng caùc nguyeân taéc coâng trình xanh trong thieát keá, xaây döïng vaø vaän haønh BÑS. AÁN ÑOÄ

gia phaùt trieån khaùc. Maëc duø daân soá giaûm ñi, seõ coù nhöõng khaû naêng taïo ra nhöõng thò tröôøng môùi nhö Nhaø xanh, Xaây döïng xanh… khi dieãn ra nhöõng thay ñoåi cuûa caùc tieâu chuaån xaây döïng toaøn caàu vaø caùc thoaû thuaän hôïp taùc toaøn caàu lieân quan ñeán naêng löôïng vaø moâi tröôøng xanh. Toùm laïi, muïc ñích phaùt trieån cuûa Ngaønh Coâng nghieäp Nhaø ôû Haøn Quoác vaø cuûa Chính phuû Haøn Quoác treân 3 yeáu toá: Thò tröôøng Nhaø ôû döïa vaøo “cung” caàn thay ñoåi thaønh Thò tröôøng Nhaø ôû döïa vaøo “caàu”; xaây döïng xanh thaân thieän moâi tröôøng; phuùc lôïi nhaø ôû cho taát caû moïi ngöôøi caàn ñöôïc naâng cao. INDONESIA

Soá

84

- 05.01.2011

76

AÁn Ñoä laø neàn kinh teá ñöùng thöù tö theá giôùi xeùt veà söùc mua ngang giaù; Taêng tröôûng GDP töø 8,6% naêm 2009, naêm 2010 laø 8,8%. Ngaønh Baát ñoäng saûn coù tyû leä taêng tröôûng haèng naêm ñaït 30%. Söï vöõng chaéc veà neàn taûng cuûa neàn kinh teá AÁn Ñoä nhö baát ñoäng saûn nhaø ôû, baát ñoäng saûn vaên phoøng – thöông maïi, baùn leû vaø nhaø haøng. Chaát löôïng cuûa caùc cô sôû haï taàng veà nhaø ôû vaø ñoâ thò cuõng ñöôïc naâng cao. Vieãn caûnh laâu daøi veà ngaønh baát ñoäng saûn AÁn Ñoä ñaõ trôû neân tích cöïc do caùc yeáu toá chi phoái nhu caàu cô baûn nhö ñoâ thò hoùa taêng nhanh, cô caáu nhaân khaåu hôïp lyù. MALAYSIA


MÖØNG XUAÂN 2011 VIEÄT NAM Phaùt trieån beàn vöõng chöa ñöôïc phoå caäp hieåu bieát roäng raõi. Tuy nhieân Chính phuû ñaõ ñeà xuaát caùc bieän phaùp caûi thieän moâi tröôøng ñoâ thò vaø giaûm ngheøo ñoùi.

Ñoâ thò hoaù beàn vöõng trong lónh vöïc BÑS Malaysia gaén lieàn vôùi Quyõ tín thaùc ñaàu tö BÑS - Real Estate Investment Trust (REIT). Vôùi moät nguoàn quyõ REIT coù hieäu quaû cao ñoàng nghóa vôùi vieäc naém giöõ trong tay nhaø quaûn lyù quyõ baát ñoäng saûn tuyeät vôøi. Seõ coù theâm nhieàu cô hoäi ñaàu tö môùi, nhieàu taøi saûn môùi ñöôïc ñöa vaøo danh saùch ñaàu tö cuûa quyõ. Lónh vöïc baát ñoäng saûn treân thò tröôøng REIT taïi Malaysia raát ña daïng, töø toaø nhaø vaên phoøng, khu vöïc baùn leû, coâng nghieäp, kho vaän, nhaø haøng, noâng nghieäp, beänh vieän ñeán giaùo duïc. Moät trong nhöõng quyõ REIT lôùn nhaát taïi Malaysia laø Amanahraya Reit (ARREIT), ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc beàn vöõng hoaù ngaønh Baát ñoäng saûn taïi nöôùc naøy.

Caùc chieán löôïc khuyeán nghò cho chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng bao goàm: caûi caùch heä thoáng quaûn trò vaø quaûn lyù ñaát ñai, caûi thieän ñaêng kyù vaø quyeàn söû duïng ñaát, phaùt trieån thò tröôøng taøi chính thoâng qua ñaát ñai nhö theá chaáp ñeå gaây voán, caûi thieän trong vieäc coâng nhaän vaø baûo ñaûm veà quyeàn baát ñoäng saûn vaø thò tröôøng theá chaáp ñoái vôùi phaùt trieån nhaø ôû, caûi thieän haï taàng ñoâ thò vaø dòch vuï haï taàng, taêng cöôøng quaûn lyù ñoâ thò vaø chaát thaûi ñoâ thò…

SINGAPORE

Singapore - moät quoác gia vôùi dieän tích ñaát khoaûng 700km2, gaàn 5 trieäu daân, laø moät quoác gia vôùi caùc nguoàn löïc töï nhieân haïn cheá, phaùt trieån beàn vöõng khoâng chæ laø söï löïa choïn maø laø söï caàn thieát. Döôùi söï chæ ñaïo cuûa Boä Phaùt trieån Quoác gia, Cuïc Taùi thieát Ñoâ thò; quy hoaïch cho söï phaùt trieån khoâng gian cuûa Singapore coøn coù 02 cô quan khaùc cuõng raát quan troïng trong vieäc trieån khai phaùt trieån beân vöõng laø Cuïc Coâng trình vaø xaây döïng (BCA) vaø Hoäi ñoàng Nhaø ôû vaø Phaùt trieån (HDB). Ñeå ñaït ñöôïc söï beàn vöõng trong moâi tröôøng xaây döïng, BCA ñaõ laäp quy hoaïch chung Coâng trình Xanh, taäp trung vaøo coâng trình môùi vaø coâng trình ñang söûa chöõa lôùn, cuõng nhö caùc coâng trình hieän höõu.

Coù moät moái lieân heä giöõa ñoâ thò hoùa vaø thu nhaäp theo ñaàu ngöôøi, gaàn nhö taát caû caùc nöôùc ñeàu ñöôïc ñoâ thò hoùa ít nhaát 50% tröôùc khi ñaït ñöôïc vò theá thu nhaäp trung bình, vaø taát caû caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå coù thu nhaäp cao ñeàu ñoâ thò hoaù 70% – 80%

(Nguoàn: taøi lieäu Hoäi thaûo Quoác teá Chuû ñeà 2010: Phaùt trieån ñoâ thò beàn vöõng nhìn töø BÑS Chaâu AÙ Hình aûnh: Internet)

77

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

LaCasa

Coâng ty CP Vaïn Phaùt Höng môû baùn ñôït 2 goàm 162 caên hoä thuoäc block 1A cuûa döï aùn La Casa. Ñaây laø khu phöùc hôïp goàm 10 blocks caên hoä, 01 khu khaùch saïn, vaên phoøng cao 35 taàng vaø khoái podium noåi 8 taàng laøm baõi ñaäu xe, toïa laïc treân dieän tích hôn 6,1ha taïi moät trong nhöõng vò trí “ñaéc ñòa” nhaát cuûa khu Nam Saøi Goøn. La Casa höùa heïn seõ mang laïi cho cö daân moät khoâng gian soáng gaàn guõi thieân nhieân soâng nöôùc trong laønh vaø ñaày ñuû tieän nghi.

Traûi nghieäm töøng khoaûnh khaéc NGUYEÂN PHÖÔNG

Soá

84

- 05.01.2011

78


MÖØNG XUAÂN 2011

THIEÂN NHIEÂN HAØI HOØA Vôùi “Ñòa theá ven soâng lôùn”, ñöôïc bao boïc bôûi khuùc quanh lôùn nhaát cuûa soâng Nhaø Beø - coù chieàu roäng hai bôø leân ñeán 1,5km, cuøng hoøa quyeän vôùi hôn 7,000m2 dieän tích maët nöôùc giöõa loøng döï aùn. Ñieåm nhaán caûnh quan laø khoâng gian thaùc nöôùc chaûy töø taàng treân cuøng cuûa khoái podium noåi 8 taàng xuoáng khu sinh hoaït coäng ñoàng, hoà bôi, hoà caûnh quan, coâng vieân… khu caûnh quan naøy khoâng chæ laø nôi cö daân coù theå thö giaõn, daïo chôi, duøng tieäc nöôùng ngoaøi trôøi, theå duïc theå thao… maø coøn coù chöùc naêng ñieàu tieát khoâng khí,

ñoùn luoàng gioù maùt töø soâng Nhaø Beø thoåi ngang qua maët hoà, mang hôi nöôùc taïo khoâng khí maùt meû vaøo ñeán töøng caên hoä. Cuøng vôùi thaùc nöôùc, hoà caûnh quan cuõng laø moät ñieåm nhaán lung linh, giuùp cho döï aùn trôû neân sinh ñoäng hôn. Theo thieát keá, taïi taàng treät cuûa caùc khoái nhaø khoâng boá trí caên hoä, nhaèm taïo moät khoâng gian caûnh quan chung haøi hoøa, traûi roäng moät maøu xanh maùt cuûa caây coái vaø maët nöôùc. Khu vöïc caûnh quan naøy raát lyù töôûng cho caùc sinh hoaït, giao löu coäng ñoàng cuûa moïi nhaø, moïi löùa tuoåi. Beân caïnh caûnh quan chung, ôû moät soá khoái nhaø cuûa La Casa coøn ñöôïc thieát keá khu vöôøn treo “sky garden”, vöøa taêng theâm dieän tích caûnh quan vöøa taêng theâm giaù trò cho cö daân taïi caùc taàng keá caän. Khoâng caàn di chuyeån xa, hoï vaãn coù ñöôïc khoâng gian thö giaõn cuøng thieân nhieân, taän höôûng döôõng khí do caây xanh mang laïi. Ngoaøi ra, haàu heát caùc caên hoä ñeàu ñöôïc thieát keá cöûa soå “Bay Window” ôû caû phoøng khaùch vaø phoøng nguû, vöøa giuùp môû roäng taàm nhìn ra khoâng gian beân ngoaøi, vöøa taêng dieän tích söû duïng. Trong moâi tröôøng ñoâ thò ngaøy caøng oâ nhieãm bôûi tieáng oàn vaø khoùi buïi, moïi ngöôøi ngaøy caøng tìm ñeán nhöõng nôi ôû thaân thieän vôùi thieân nhieân, nhieàu ngöôøi coù theå laøm aên, buoân baùn ôû caùc khu ñoâ thò ñoâng ñuùc, thieáu döôõng khí nhöng khi trôû veà nhaø, hay noùi ñuùng hôn laø veà toå aám, thì laïi luoân mong muoán traûi nghieäm töøng khoaûnh khaéc vôùi nhöõng ngöôøi thaân yeâu trong moät khoâng gian trong laønh. Nhöõng “giaù trò xanh” ñoù khoâng chæ ñang hoäi tuï ôû La Casa nhö moät moùn quaø cuûa taïo hoùa, maø coøn ñang ngaøy ñeâm ñöôïc vun ñaép bôûi khaùt voïng vaø yù chí cuûa chuû ñaàu tö ñeå cung caáp moät khoâng gian soáng ngaøy caøng chaát löôïng hôn cho cö daân. CUOÄC SOÁNG TIEÄN ÍCH Cuoäc soáng chaát löôïng, beân caïnh söï gaàn guõi vôùi thieân nhieân, khoâng theå thieáu nhöõng tieän ích keøm theo. Vì leõ ñoù, ôû La Casa coù taát caû nhöõng tieän ích thieát thöïc phuïc vuï, töø nhu caàu cô baûn ñeán cao caáp, cuûa cö daân nhö: trung taâm thöông maïi, vaên phoøng cho thueâ,

sieâu thò, nhaø haøng, nhaø treû, tröôøng hoïc, khu nöôùng ngoaøi trôøi, bar - cafe, spa massage, phoøng gym, trung taâm y teá, thö vieän, nhaø sinh hoaït coäng ñoàng… Nhö vaäy, khoâng caàn phaûi maát thôøi gian ñi ñaâu xa, chæ vaøi böôùc chaân, cö daân cuûa La Casa ñaõ ñöôïc söû duïng taát caû caùc tieän ích vaø dòch vuï ngay trong khu ôû cuûa mình, töø vaán ñeà hoïc haønh cuûa con caùi ñeán chaêm soùc söùc khoûe, hay mua saém; hoaëc caû gia ñình cuøng quaây quaàn thöôûng thöùc aåm thöïc trong khu vöïc nöôùng ngoaøi trôøi… Ngoaøi ra, khoâng theå khoâng keå ñeán baõi ñaäu xe cuûa La Casa roäng lôùn goàm 01 taàng haàm ôû caùc khoái nhaø vaø baõi ñaäu xe noåi 8 taàng, ñaûm baûo moãi caên hoä coù 01 choã ñeå xe hôi, 02 xe maùy vaø caû choã ñeå xe cho khaùch ñeán thaêm. Coù theå thaáy raèng, baèng caùch keát hôïp nhieàu tieän ích cuõng nhö nhieàu khu chöùc naêng vaøo trong döï aùn, chuû ñaàu tö mong muoán mang laïi moät cuoäc soáng ñaày ñuû, tieän nghi ñeå cö daân cuûa La Casa luoân taän höôûng ñöôïc moïi phuùt giaây quyù giaù cuûa cuoäc soáng, beân gia ñình vaø ngöôøi thaân. Thoâng tin töø Coâng ty CP. Vaïn Phaùt Höng cho bieát “Taïi La Casa, moïi ngöôøi seõ coù ñuû thôøi gian vaø khoâng gian ñeå traûi nghieäm töøng khoaûnh khaéc cuûa cuoäc soáng vôùi giaù baùn trung bình 20 trieäu ñoàng/m2 xaây thoâ”./.

79

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 BAØI DÖÏ THI CHUYEÂN TRANG

“NÔI TOÂI MUOÁN SOÁNG” Toâi ñaõ ñeán vôùi Baûo Loäc theo moät chuyeán di cö baát ñaéc dó cuûa song thaân ñi tìm phöông trôøi môùi, nguoàn soáng môùi sau khi cheá ñoä bao caáp bò xoùa boû hoaøn toaøn naêm 1991. Ngay khi ñaët chaân vaøo xöù cao nguyeân laïnh leõo naøy, toâi ñaõ chaäp chöõng nhöõng böôùc ñi ñaàu tieân vaøo lôùp moät, chaäp chöõng laøm quen vôùi moät cuoäc soáng cô haøn maø tröôùc ñoù, toâi chöa bao giôø bieát tôùi. Baûo Loäc luùc ñoù laø moät vuøng kinh teá môùi coù tieáng taêm, ñaõ thu huùt bieát bao ngöôøi daân ñaát Baéc tìm vaøo, ñeå an cö vaø laïc nghieäp. Song thaân toâi ñaõ phaûi maát moät haønh trình khoâng quaù daøi nhöng cuõng khoâng quaù ngaén vôùi yù chí “saét ñaù” ñeå laøm ñöôïc neân hai chöõ “an cö”. Taát caû vì cuoäc soáng no ñuû cho hai chò em toâi. Nhöõng töôûng toâi chæ quay quaét tìm ñöôøng bieán khoûi caùi xöù “khæ ho coø gaùy” aáy, tìm ñöôøng ñeán vôùi moät nôi phoàn hoa, nhö Saøi Goøn chaêng? Theá nhöng, khi xa nhaø ñi hoïc ñaïi hoïc, nhöõng naêm thaùng sinh vieân vaát vöôûng, toâi môùi thaám thía heát ñöôïc hai caâu thô cuûa Cheá Lan Vieân maø toâi vaãn thöôøng laåm nhaåm suoát thôøi aùo traéng: “Khi ta ôû chæ laø nôi ñaát ôû Khi ta ñi, ñaát boãng hoùa taâm hoàn.” Quay trôû veà trong nhöõng dòp nghæ leã, toâi môùi thaáy Baûo Loäc cuûa toâi, thay ñoåi vaø tröôûng thaønh nhanh choùng ñeán chöøng naøo. Nhöõng con ñöôøng ñöôïc traûi nhöïa laùng tinh töôm vaø nhöõng haøng caây xanh rôïp boùng ñöôïc chaêm soùc kó löôõng. Nhöõng haøng ñeøn ñöôøng thaép saùng röïc trôøi ñeâm. Nhöõng nhaø haøng sieâu thò. Khoâng quaù phoàn hoa ñeán beton hoùa töøng taác ñaát, nhöõng giaù trò xöa cuõ vaãn ñöôïc baûo toàn vaø giöõ nguyeân veïn nhö voán coù. Coù chaêng laø moät söï vun veùn theâm cho tinh töôm. Nhöõng ngoâi tröôøng tieåu hoïc, caáp hai,

Soá

84

- 05.01.2011

80

Dö aâm Baûo Loäc THUØY MINH

caáp ba vaãn giöõ nguyeân maõi hình boùng xöa trong taâm töôûng nhöõng cöïu hoïc sinh nhö toâi. Nhöõng ngoâi nhaø thôø vaø chuøa chieàn coå kính vaãn uy nghieâm vaø ñöôïc moïi ngöôøi toân kính. Nhöõng quaùn nöôùc ñeâm cho löõ khaùch döøng chaân vaãn coøn maõi moät phong vò raát rieâng cuûa Baûo Loäc. Baûo Loäc, chæ rieâng caùi teân thoâi ñaõ gôïi cho ta moät hình dung veà söï truø phuù. Ai nhaéc ñeán Baûo Loäc maø khoâng nghó ngay ñeán ñaëc saûn traø vôùi höông vò raát rieâng khoâng laãn vaøo ñaâu ñöôïc - höông vò ñaõ thaám saâu vaøo maùu vaø tieàm thöùc cuûa toâi töø tuoåi thô. Khoâng döøng ôû ñoù, nôi ñaây baét ñaàu thu huùt söï chuù yù vaø ñaàu tö cuûa giôùi baát ñoäng saûn, maø ñieån hình laø khu ñoâ thò môùi Haø Giang ñaõ ñöôïc quy hoaïch vaø ñang trieån khai xaây döïng. Trong töông lai, Baûo Loäc seõ trôû thaønh moät ñoâ thò phoàn hoa maø vaãn ñaày chaát thô nhö toâi vaãn luoân höôùng veà. ÔÛ ñoù, ngoâi nhaø cuûa gia ñình toâi, khoâng coøn laø ngoâi nhaø taïm cuûa nhöõng ngaøy xa xöa khi ñi tìm nôi laäp nghieäp. Giôø ñaây, gia ñình toâi ñaõ coù moät ngoâi nhaø ñuùng nghóa cuûa toå aám, noù khoâng loäng laãy nhö moät ngoâi bieät thöï hieän ñaïi, chæ laø moät caên nhaø phoá bình thöôøng: Ngoâi nhaø nhìn töø xa gioáng nhö hai chieác hoäp kính maøu traéng choàng leäch leân nhau, naèm treân ngoïn ñoài cao, giöõa moät vöôøn cheø xanh ngaùt, vôùi khung cöûa chính höôùng ra maët hoà Nam Phöông, veà phía ñoâng ñeå ñoùn bình minh. Toâi ñeå daønh moät khoaûng saân


MÖØNG XUAÂN 2011

nho nhoû phuû coû non vaø troàng hoa hoàng, keâ moät boä baøn gheá baèng saét uoán coå ñieån, duøng cho moät böõa traø chieàu, trong aùnh hoaøng hoân. Töø ñaây, ngay khoaûng saân nhoû naøy, toâi coù theå phoùng taàm maét ra nhöõng ngoï ñoài xanh xung quanh, nhìn ngaém nhöõng chuù muïc ñoàng chaên boø vaø ngö oâng treân nhöõng chieác thuyeàn nhoû thaû löôùi treân hoà. Xung quanh khuoân vieân, laø moät haøng raøo traéng vôùi hoa taàm xuaân vaø hoa quyønh anh phuû kín. Ngoâi nhaø cuûa toâi, coù maùi hieân vaø cöûa lôùn roäng môû ra boán höôùng ñeå ñoùn nhöõng laøn gioù maùt thoåi ñeán töø hoà, vaø nhöõng böùc töôøng baèng kính ñeå luùc naøo, ôû ñaâu toâi cuõng coù theå nhìn thaáy maøu xanh töôi aáy cuûa traø, cuûa caø pheâ, maøu hoa ñieäp raûi beân bôø nöôùc. Coù leõ toâi khoâng caàn ñeán beå bôi, vì phía tröôùc ngoâi nhaø toâi laø caû moät hoà nöôùc meânh moâng, traûi roäng trong xanh. Toâi seõ veà laïi vôùi Baûo Loäc thoâi, nhö toâi ñaõ töøng ñeán cuøng gia ñình nhieàu naêm tröôùc. Ba meï ñaõ an cö, coù leõ cuõng ñaõ ñeán thôøi cuûa toâi, vaø nhöõng ngöôøi treû nhö toâi tìm veà vaø xaây döïng noù. Toâi vieát nhöõng doøng naøy trong moät thoaùng rung ñoäng cuûa tình yeâu vaø hoài töôûng veà muøi höông traø phaûng phaát trong khoâng gian, treân con ñöôøng möôøi hai naêm ñeán tröôøng, ñaõ ngaám vaøo maùu vaø vaøo hoaøi nieäm cuûa toâi.

CÔNG TY VINALAND HÂN HẠNH TÀI TRỢ CHUYÊN TRANG “NƠI TÔI MUỐN SỐNG” www.vinalandinvest.com.vn

81

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Caùc giaûi thöôûng quan troïng

Festival Kieán Truùc Barcelona 2010

NHAÄT NGUYEÄT

MAXXI, National Museum of XXI Century Art, Rome, Italy - Zaha Hadid Architects, London, United Kingdom Trung taâm Ngheä thuaät ñöông ñaïi ñaõ giaûi quyeât ñöôïc caùc caâu hoûi ñaët ra trong boái caûnh phaûi duy trì moät traät töï vôùi caùc doanh traïi quaân ñoäi. Ñoù laø caùch moâ phoûng theo moät khoâng gian topo, nhöng vaãn tieáp tuïc trieån khai caùc keát caáu ñoâ thò mang söï ñoái laäp giöõa caùc hình khoái thaáp vaø cao. Baèng caùch naøy, trung taâm ñaõ trôû thaønh moät maûnh gheùp thaønh thò, moät laøn da môùi cho caû khu vöïc. Caùc kieán truùc sö ñaõ taïo söï keát noái giöõa caùc khoái nhaø vôùi maët ñaát ñeå taïo thaønh moät neàn taûng môùi, ñoàng thôøi cuõng taïo ra moät hình daùng bay boång thaønh moät ñoái troïng khi caàn thieát. Moät neùt ñoâ thò raát ñaëc saéc cuûa coâng trình, ñoù laø moät tuyeán ñöôøng keát noái tröïc tieáp caùc con soâng ñeán khu vöïc trung taâm Qua Guido Reni. Trung taâm naøo bao goàm caû caùc moâ phoûng chuyeån ñoäng ñaõ toàn taïi vaø nhöõng chuyeån ñoäng muoán ñaït tôùi, caû beân trong laãn beân ngoaøi. Thoâng qua nhöõng vector chuyeån ñoäng naøy maø nhöõng tuyeán ñöôøng chính höôùng vaøo trung taâm ñöôïc hình thaønh. Baèng vieäc keát noái löu thoâng coâng trình vôùi ñoâ thò beân ngoaøi, caùc khoái coâng trình coâng coäng lieân keát vôùi thaønh phoá, choàng leân nhau theo daïng xoaén oác taïo thaønh nhöõng khoâng gian môû. Ngoaøi caùc moái quan heä tuaàn hoaøn trong khoâng gian topo thì yeáu toá kieán truùc cuõng taïo thaønh moät lieân keát hình hoïc vôùi vôùi maïng löôùi ñoâ thò hieän höõu trong khu vöïc xaây döïng. Trong ñoù, töø nhöõng ñònh höôùng phaùt sinh theo boái caûnh ñoâ thò, coâng trình seõ tieáp tuïc töï ñoàng hoùa theo ñieàu kieän cuï theå cuûa vuøng.

Soá

84

- 05.01.2011

82


MÖØNG XUAÂN 2011

ACR: Future Project of the Year, Palestinian Territory, Occupied - Suisman Urban Design, Santa Monica, USA Döï aùn ARC laø moät keá hoaïch xaây döïng heä thoáng cô sôû haï taàng saâu roäng cho Nhaø nöôùc Palestine, vaø coù theå tieán haønh thi coâng ngay laäp töùc, mang laïi nhöõng giaù trò xaùc thöïc cho caùc giaûi phaùp chính trò baèng caùch chöùng minh nhöõng lôïi ích do tieán trình hoøa bình mang laïi. Döï aùn quy hoaïch hình caùnh cung, oâm theo bôø Taây soâng Giordan vaø daûi Gaza giuùp giaûi quyeát heát caùc vaán ñeà veà giao thoâng, vaän taûi, nöôùc vaø naêng löôïng cho caùc thaønh phoá vaø thò traán chính, cho pheùp söï gia taêng daân soá vaø phaùt trieån beàn vöõng, khuyeán khích taêng tröôûng kinh teá ôû caû Bôø Taây vaø daûi Gaza. Theo ñoù, Arc laø moät phaàn quan troïng trong heä thoáng ñaùnh giaù nghieâm ngaët vaø toaøn dieän moâi tröôøng phaùt trieån cuûa Palestine, bao goàm quaûn trò an ninh noäi boä, neàn kinh teá, daân soá, ñieän, nöôùc, nhaø ôû, giao thoâng, y teá vaø giaùo duïc.

Theâm vaøo ñoù, döï aùn coøn phaùt trieån caùc trung taâm thöông maïi vaø khu daân cö taäp trung doïc theo caùc ñaïi loä vaø heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä. Thieát keá xaây döïng môùi cuõng seõ taïo ra caùc heä thoáng beàn vöõng baèng caùch söû duïng naêng löôïng maët trôøi vaø nguoàn nöôùc taùi söû duïng. Maëc duø phaàn chuû choát trong döï aùn laø heä thoáng ñöôøng saét lieân ñoâ thò, nhöng ARC thöïc söï laø moät heä thoáng nhieàu cô sôû haï taàng; keát hôïp tieàm naêng ñaàu tö khaùc cho naêng löôïng ñieän, khí ñoát, vieãn thoâng, vaø nöôù; giaûi trí, caûng bieån ôû Gaza. Chi phí xaây döïng caùc yeáu toá coát loõi cuûa Arc: cô sôû haï taàng ñöôøng saét vaø ñöôøng boä coäng vôùi 100.000 giôø lao ñoäng - öôùc tính khoaûng 8 tyû USD. Lôïi ích kinh teá töø ARC seõ ñem laïi yù thöùc chung veà moät muïc ñích hoøa bình Trung Ñoâng.

Treân Bôø Taây, ARC laø moät khu vöïc ñoâ thò toång hôïp keát noái caùc thaønh phoá ñoäc laäp vaø keát noái vôùi daûi Gaza baèng moät heä thoáng giao thoâng ñöôøng saét lieân ñoâ thò noái lieàn caùc thaønh phoá chính cuûa Gaza vaø Bôø Taây - trong ñoù coù moät ñieåm döøng taïi saân bay quoác teá The Arc hình dung Bôø Taây nhö laø moät khu vöïc ñoâ thò toång hôïp cuûa caùc thaønh phoá ñoäc laäp nhöng ñöôïc keát noái, vôùi Gaza laø vuøng ñoâ thò cöïc Nam. Tính naêng noåi baät nhaát cuûa Arc laø moät ñöôøng saét lieân ñoâ thò ñöôøng noái - trong moät cuoäc haønh trình cuûa chæ hôn 90 phuùt. Moãi nhaø ga xe löûa, naèm moät vaøi daëm töø trung taâm lòch söû ñoâ thò hieän coù, seõ taïo ra moät taâm ñieåm cho söï phaùt trieån môùi vaø seõ ñöôïc keát noái vôùi caùc trung taâm lòch söû thoâng qua moät ñaïi loä quaù caûnh môùi vaø caùc hình thöùc tieân tieán cuûa xe buyùt toác haønh (heä thoáng giao thoâng).

83

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 nguyeän voïng cuûa caùc nhaân vieân cuûa taäp ñoaøn vaø laø moät trong nhöõng toøa nhaø xanh nhaát theá giôùi. Söï phaùt trieån cuûa caùc trung taâm tö vaán vaø nghieân cöùu ñaõ giuùp hình thaønh neân nôi laøm vieäc cuûa hoï trong töông lai vôùi moät söï ñaûm baûo tuoåi thoï cho thieát keá ñaùp öùng treân caû söï mong ñôïi cuûa toaøn nhaân vieân vaø ñaùp öùng caùc tieâu chuaån beàn vöõng xaõ hoäi: Caùc caáu hình caùc maët saøn coù theå thay ñoåi ñeå toái ña hoùa löôïng aùnh saùng töï nhieân ban ngaøy coù theå thaâm nhaäp vaøo toøa nhaø moät caùch linh hoaït, khoaûng 55% dieän tích khoâng gian laøm vieäc ñöôïc töông taùc vôùi moâi tröôøng vaø 45% coøn laïi laø khoâng gian chuyeân duïng. Khoâng gian naøy ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo thích öùng vôùi söï gia taêng nguoàn nhaân löïc.

Interiors and Fit Out of the Year, Melbourne, Australia - HASSELL Truï sôû chính cuûa ANZ, ñöôïc thieát keá bôûi HASSELL, laø moät trong nhöõng truï sôû ngaân haøng môû vaø thoaùng nhaát treân theá giôùi. Laàn ñaàu tieân treân theá giôùi, coù moät ngaân haøng môøi coâng chuùng vaøo tham quan trung taâm cuûa truï sôû. Toaøn boä toøa nhaø ñöôïc thieát keá theo moät moâ hình khoâng gian môû vaø thaân thieän, linh hoaït giöõa nhöõng hoaït ñoäng vi moâ vaø vó moâ. Moät ñieåm quan troïng laø söï keát hôïp moät loaït caùc yù töôûng xanh – tieâu chuaån ñeå xaây döïng moät moâi tröôøng vaø xaõ hoäi beàn vöõng tieâu chuaån toaøn caàu. Toïa laïc taïi Docklands Melbourne, hình daùng uyeån chuyeån cuûa toøa nhaø ñöôïc gôïi yù töø maøu saéc cuûa doøng song, vaø maøu saéc laáy töø saéc ñoä cuûa thieân nhieân: toâng maøu naâu cuûa neàn ñaát vaø chuyeån sang saéc xanh hoøa nhaäp vôùi baàu trôøi. Caùc chi tieát kieán truùc vaø vaät lieäu xaây döïng phaûn aùnh tính caùch ñoâ thò cuûa Melbourne. Caùc chaát lieäu goã nguyeân lieäu taùi cheá, ñaù xanh vaø caùc nguyeân lieäu carbon ñaõ thoåi moät luoàng sinh khí mang aâm höôûng thaønh phoá vaøo trong kieán truùc noäi taïi cuûa coâng trình. Thieát keá naøy taäp trung xung quanh moät trung taâm hoäi tuï aùnh saùng töï nhieân ban ngaøy. Quy moâ phöùc taïp cuûa khoâng gian co pheùp noù hoaït ñoäng nhö moät moâ hình thaønh phoá thu nhoû, vôùi caùc trung taâm mua baùn, ñöôøng phoá, caùc khu vöïc hoäi hoïp chính thöùc vaø khoâng chính thöùc, quaùn caø pheâ coâng ngheä, trung taâm phuïc vuï khaùch hang vaø khoâng gian coâng coäng, taát caû keát noái vôùi nhau nhö moät trung taâm coäng ñoàng soáng ñoäng. Quy moâ lôùn cuûa coâng trình vaãn mang trong mình söï linh hoaït phuø hôïp vôùi nhöõng kieán truùc nhoû ñaëc thuø cuûa khu vöïc. Caùc böôùc xaây döïng neàn taûng hoøa nhaäp vôùi khung caûnh ven song vaø dieän tích saøn nhoû ôû caùc taàng cao cho pheùp söï thay ñoåi kích thöôùc saøn beân trong toøa nhaø. Truï sôû ANZ ñöôïc hình thaønh moät phaàn döïa treân

Soá

84

- 05.01.2011

84

Heä thoáng laøm maùt vaø ñoái löu trong toøa nhaø taän duïng nguoàn gioù maùt töø maët soâng, heä thoáng naêng löôïng coù söû duïng maûng quang ñieän quy moâ lôùn nhaát nöôùc vaø heä thoáng turbin gioù taïo neân moät cuoäc caùch maïng ñaàu tieân ôû UÙc, nhöõng thieát keá thoâng minh laøm giaûm toång taûi nhieät. Heä thoáng cung caáp nöôùc bao goàm heä thoáng höùng nöôùc möa, heä thoáng taùi cheá nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi. ANZ laø moät trong nhöõng toøa nhaø ñaàu tieân ôû UÙc söû duïng coâng ngheä thaåm thaáu ngöôïc ñeå taùi cheá nöôùc saïch phuïc vuï cho heä thoáng laøm maùt cuûa toøa nhaø.


MÖØNG XUAÂN 2011 Medieval & Renaissance Galleries, London, United Kingdom - MUMA, London, United Kingdom Vieän baûo taøng Victoria & Albert (V&A) laø “Baûo taøng Ngheä Thuaät vaø Thieát Keá tuyeät vôøi nhaát theá giôùi”. Xuyeân suoát theo doøng lòch söû, Baûo taøng ñaõ söû duïng chaát lieäu, keát caáu kieán truùc voán coù ñeå giôùi thieäu nhöõng thieát keá kieán truùc ñaàu tieân vaø ngheà xaây döïng thuû coâng. Vaø döïa treân ñoù, caùc Kieán truùc sö tieáp tuïc phaùt trieån döï aùn döïa treân truyeàn thoáng naøy. Caùc gallery Medieval & Renaissance ñöôïc ñaët treân ba taàng laàu, taïi moät phaàn tö goùc Ñoâng Nam cuûa baûo taøng V&A, khoâng keøm theo danh saùch nieâm yeát Grade1 1909, Galery Aston Webb, mang laïi nhöõng thaùch thöùc ñaùng keå trong vieäc ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån vaø yeâu caàu chính cuûa moät baûo taøng hieän ñaïi. Vieäc thay theá hoaøn toaøn caùc khoâng gian cuõ theo hình thaùi coå ñieån baèng nhöõng khoâng gian môùi coù tính chaát keát noái tröïc tieáp nhö moät voøng tuaàn hoaøn caùc loái ñi taïo söï lieân tuïc giöõa caùc phaàn cuûa Baûo taøng vaø taän duïng nhöõng khoâng gian chöa ñöôïc khai thaùc ñeå xaây döïng theâm nhöõng thaønh phaàn môùi. Söï can thieäp hoaøn toaøn ñaõ daãn ñeán moät söï keát noái thoâng suoát cuûa taát caû nhöõng haønh lang, loái ñi daãn ñeán taát caû caùc phaân taàng cuûa Baûo taøng. Caùch tieáp caän aâm höôûng kieán truùc hieän ñaïi theå hieän roõ reât vôùi söï tieáp noái giöõa caùi cuõ vaø caùi môùi. Söï töông phaûn vaø khoâng gian giöõa caùc xung quanh khoái kieán truùc cong maïnh meõ vaø caùc hình khoái thaúng laân caän, laïi ñoøi hoûi theâm nhöõng söï can thieäp. Nhöõng caáu truùc khoái caàu cuûa caùc hoäi tröôøng phía Ñoâng, taïo ra caùc maùi voøm, tinh teá nhaáp nhoâ. Söï hôïp taùc giöõa caùc kieán truùc sö vaø caùc kyõ sö keát caáu, cuøng thieát keá chi tieát cuûa nhaø thaàu chuyeân veà chaát lieäu kính, caùc beà maët hypar cuûa caùc maùi nhaø ñöôïc hình thaønh baèng caùch uoán laïnh caùc lôùp kính ñoâi khi chuùng ñaõ ñöôïc coá ñònh

taïi vò trí cuûa mình. Maëc duø bò eùp vaø caùc goùc xoaén leân tôùi gaàn cöïc ñaïi, nhöng beà maët kính vaãn hoaøn toaøn phaúng theo suoát chieàu daøi cuûa maùi. “Nhöõng maùi nhaø kính thöïc söï laø nhöõng thaùch thöùc kyõ thuaät ñaëc bieät, ñaõ ñöôïc khaéc phuïc maø khoâng aûnh höôûng ñeán yù ñònh kieán truùc.” – Kyõ sö keát caáu cho bieát.

85

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 The West Vancouver Civic, West Vancouver, Canada - Hughes Condon Marler Architects, Vancouver, Canada The West Vancouver Civic ñöôïc hình dung nhö laø moät phaân khu coâng coäng ngoaïi oâ thuoäc phaïm vi môû roäng maïng löôùi caùc cô sôû cuûa Nhaø maùy West Vancouver, söï thay theá trung taâm laø böôùc quan troïng cuoái cuøng trong vieäc thöïc hieän tham voïng naøy. Phaân khu coäng ñoàng naøy ñöôïc thöïc hieän treân nguyeân taéc caùc saùng kieán xanh vaø baûo veä moâi tröôøng,

ñoàng thôøi keát noái caùc khu vöïc döïa treân caùc tieâu chí beàn vöõng sau: - Laäp keá hoaïch vaø quy hoaïch xaây döïng an toaøn. - Giaûm thieåu vieäc tieâu thuï naêng löôïng. - Taêng ñoä trong laønh cuûa khoâng khí beân trong trung taâm. - Toái thieåu hoùa löôïng raùc thaûi: giaûm löôïng raùc, taùi söû duïng vaø taùi cheá raùc. - Baûo toàn nguoàn nöôùc saïch Vì doøng saûn phaåm phöùc taïp môùi cuûa nhaø maùy ra ñôøi, trung taâm ñöôïc xaây döïng neân phaûi ñaùp öùng heát caùc ñieàu kieän treân, vì theá toøa nhaø ñöôïc caáu thaønh baèng caùch xaây döïng caùc khu vöïc nhö moät khuoân vieân hôn laø moät loaït nhöõng caáu truùc ñoäc laäp. Naêng löôïng ñòa nhieät ñöôïc taïo ra vaø ñöôïc chia seû theo kieåu coäng sinh giöõa caùc toøa Nhaø. Khoâng gian coâng coäng söû duïng caây xanh doïc theo ñöôøng löu thoâng chuû choát cuûa West Vancouver, taïo neân moät söï keát noái coâng ñoàng lôùn hôn cho toaøn khu vöïc.

Soá

84

- 05.01.2011

86


MÖØNG XUAÂN 2011 AVIVA Station, Dublin, Ireland - POPULOUS in association with Scott Tallon Walker

soaùt hieäu quaû caùc dòch vuï ñeå giaûm söû duïng naêng löôïng laõng phí.

Saân vaän ñoäng Aviva (tröôùc ñaây goïi laø saân vaän ñoäng môùi taïi Lansdowne Road) laø saân vaän ñoäng ñaàu tieân thuoäc loaïi caáu truùc naøy treân theá giôùi. Hình thöùc höõu cô cuûa noù, khoái löôïng, vaät lieäu vaø goùc caïnh ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc beà maët vaø kieán truùc toång theå bao quanh noù.

Khaùn ñaøi coù 4 taàng phuø hôïp vôùi moät loaït caùc loaïi gheá ngoài, phaàn cao vaø thaáp hôn cho khaùn giaû noùi chung.

Caùc phaân vuøng, trong khu vöïc Dublin 4, chính laø ngoâi nhaø lòch söû cuûa boùng baàu duïc quoác teá vaø boùng ñaù ôû Ireland, nôi caùc troø chôi ñaàu tieân cuûa boùng baàu duïc quoác teá ñaõ ñöôïc chôi laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1876. Trong saân vaän ñoäng, khoâng gian chieàu cao ñöôïc naâng leân gaáp ñoâi taïo taàm nhìn cô sôû ñeán saân vaø ra ngoaøi thaønh phoá xa hôn nöõa. Khaùn giaû ñeán vôùi saân vaän ñoäng môùi seõ ñöôïc phuïc vuï vôùi trang thieát bò ñaúng caáp theá giôùi, töø caùc nhaø haøng aên uoáng ñeán quaùn bar, hoäi tröôøng ñöôïc xaây döïng keát hôïp moät soá saùng kieán xanh – söû duïng nguyeân lieäu theùp sieâu nheï vaø caáu truùc ñaëc bieät ñeå giaûm thieåu khoái löôïng theùp ñöôïc söû duïng, taùi cheá hoãn hôïp beâ toâng xi maêng vaø giaûm naêng löôïng tieâu thuï, moät heä thoáng höùng nöôùc möa ñeå söû duïng cho töôùi saân coû, söû duïng nhieät thaûi töø caùc maùy phaùt ñieän ñeå laøm noùng nöôùc cho nhaø veä sinh, cuõng nhö kieåm

Ñoä doác phuø hôïp ñöôïc taïo ra cho 50.000 choã ngoài vôùi taàm nhìn thoâng suoát taäp trung gaàn vôùi saân coû, taïo ra caûm giaùc caïnh tranh cuûa caùc ñaáu tröôøng. Caùc lôùp beà maët taïo thaønh khung hình moùng ngöïa vôùi chæ moät taàng thaáp nhoû phía Baéc ñeå cho pheùp aùnh saùng loït vaøo caùc khu vöïc laân caän. Saùng taïo naøy giöõ cho caùc maùi treo phía treân coá ñònh trong moät chieàu cao toái thieåu chung cho toøa nhaø. Moät saùng taïo nöõa daønh cho saân vaän ñoägn laø chaát lieäu Polycarbonate taïo hieäu quaû thoâng gioù. Noù ñöôïc thieát keá baèng caùch söû duïng phaàn meàm GC taïo ra moâ hình khoâng gian ba chieàu, do caùc kieán truùc sö, kyõ sö keát caáu, nhaø thaàu vaø kyõ sö nhaø maùy theùp chia seû vaø keát hôïp vôùi nhau. Saân vaän ñoäng Aviva ñoàng nghóa vôùi moät truyeàn thoáng laâu ñôøi cuûa caùc cuoäc gaëp gôõ theå thao ñaëc bieät, vaø laø moät bieåu töôïng maïnh meõ cho moät Ireland hieän ñaïi.

87

Soá

84

- 05.01.2011


SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN

BAÉC TRUNG NAM

Chuyeân phuïc vuï: - Moâi giôùi baát ñoäng saûn - Tö vaán baát ñoäng saûn - Quaûng caùo baát ñoäng saûn

SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN BAÉC TRUNG NAM Ñòa chæ: Laàu 1, BlockA, Cao oác An Khang, soá 30 ñöôøng 19, Phöôøng An Phuù, quaän 2, TPHCM


MÖØNG XUAÂN 2011

DETECH LAND TÖÏ TIN ÑOÙN CHAØO XUAÂN MÔÙI 2011 NTL

Coâng ty coå phaàn baát ñoäng saûn DETECH Land thuoäc Taäp ñoaøn Coâng ty Coå phaàn Hoã trôï phaùt trieån coâng ngheä Detech, coù truï sôû chính taïi soá 8 Toân Thaát Thuyeát, Myõ Ñình, Töø Lieâm, Haø Noäi. Taäp ñoaøn tieàn thaân laø moät doanh nghieäp nhaø nöôùc tröïc thuoäc Vieän Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Vieät Nam, ñöôïc thaønh laäp töø thaùng 2 naêm 1991, vôùi nhieäm vuï trieån khai caùc hoaït ñoäng khoa hoïc coâng ngheä trong caùc lónh vöïc: dòch vuï sôû höõu trí tueä, taøu thuûy cao toác, xe gaén maùy vaø moâi tröôøng… Sau khi coå phaàn hoùa vaøo naêm 2003, DETECH môû roäng sang kinh doanh baát ñoäng saûn vaø thaønh laäp Trung taâm ñaàu tö vaø khai thaùc döï aùn ñeå thöïc hieän haøng loaït caùc döï aùn baát ñoäng saûn taïi Haø Noäi, Haø Nam, Thaùi Nguyeân, Vónh Phuùc… Sau 5 naêm hoaït ñoäng, Trung taâm naøy ñöôïc coå phaàn hoùa trôû thaønh Coâng ty coå phaàn baát ñoäng saûn Detech Land, Coâng ty chính thöùc hoaït ñoäng ngaøy 14-02-2008, vôùi voán ñieàu leä 120 tyû VNÑ.

Soá

84

- 05.01.2011

90

Töøng böôùc xaây döïng thöông hieäu DETECH Land Coâng ty coå phaàn baát ñoäng saûn DETECH Land chuyeân kinh doanh ñaàu tö baát ñoäng saûn treân caùc tieâu ñieåm: Ñaàu tö taïo laäp môùi vaø kinh doanh mua – baùn, thueâ – cho thueâ, nhaän chuyeån nhöôïng chuyeån nhöôïng laïi, thueâ mua – cho thueâ mua baát ñoäng saûn; Ñaàu tö xaây döïng caùc khu ñoâ thò, khu daân cö, khu coâng nghieäp, trung taâm thöông maïi – dòch vuï, trung taâm vui chôi giaûi trí… Ñaây laø lónh vöïc ñaàu tö chính cuûa Coâng ty. Sau 7 naêm kinh nghieäm veà ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn, Coâng ty ñaõ vaø ñang trieån khai haøng loaït caùc döï aùn baát ñoäng saûn lôùn treân caùc ñòa baøn: Haø Noäi, Thaùi Nguyeân, Haø Nam, Vónh Phuùc, Haûi Phoøng…. Moät soá döï aùn ñieån hình töøng böôùc xaây döïng uy tín vaø thöông hieäu DETECH Land treân thò tröôøng phaûi keå ñeán, ñoù laø: Taïi Haø Noäi, Döï aùn Detech Tower soá 8 Toân Thaát Thuyeát, Myõ Ñình, Haø Noäi; Döï aùn toå hôïp vaên phoøng – trung taâm thöông maïi


MÖØNG XUAÂN 2011

107 Nguyeãn Phong Saéc, Caàu Giaáy Haø Noäi; Taïi Tænh Haø Nam, Döï aùn khu ñoâ thò môùi Ñoàng Vaên (qui moâ 12ha), Döï aùn Khu ñoâ thò Sinh thaùi coâng ngheä vaø dòch vuï ña ngaønh Haûi Minh (qui moâ trieån khai 285ha, ñöôïc chia laøm 4 phaân khu chính. Khu A “Khu ñoâ thò sinh thaùi: 72.76ha, Khu B “Khu ñoâ thò coâng ngheä ña ngaønh: 68.03ha, Khu C “Khu ñoâ thò dòch vuï: 76.22ha, Khu D “Trung taâm caây xanh - vaên hoùa - giaûi trí: 39.54ha vaø khu ñaát dòch vuï: 25.17ha); Taïi tænh Thaùi Nguyeân, Coâng ty taäp trung ñaàu tö xaây döïng caùc khu daân cö, khu ñoâ thò. Hieän taïi, Coâng ty coù 4 döï aùn lôùn, ñoù laø: döï aùn khu daân cö soá 8&9 phöôøng Phan Ñình Phuøng, döï aùn khu daân cö soá 4 phöôøng Tuùc Duyeân, döï aùn khu ñoâ thò môùi Tuùc Duyeân (qui moâ 53ha), trong ñoù coù 2 döï aùn ñaõ cô baûn hoaøn thaønh. Taïi Vónh Phuùc, Coâng ty coù döï aùn khu nhaø ôû Vónh Haø, naèm taïi trung taâm cuûa Thaønh phoá Vónh Yeân.... Beân caïnh ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn, Coâng ty coøn taäp trung phaùt trieån vaø môû roäng sang kinh doanh dòch vuï baát ñoäng saûn. Nhaèm muïc tieâu goùp phaàn xaây döïng thò tröôøng

baát ñoäng saûn laønh maïnh, minh baïch vaø phaùt trieån beàn vöõng; hoã trôï khaùch haøng tieáp caän ñöôïc vôùi caùc döï aùn, caùc thoâng tin nhaø ñaát, chính saùch môùi trong lónh vöïc baát ñoäng saûn; ñoàng thôøi ñaåy maïnh lónh vöïc kinh doanh dòch vuï baát ñoäng saûn, Saøn giao dòch baát ñoäng saûn Detech Land, ñöôïc thaønh laäp ngaøy 14/11/2008 taïi 107 Nguyeãn Phong Saéc, Caàu Giaáy, Haø Noäi. Saøn giao dòch laø keânh phaân phoái saûn phaåm nhaø ñaát cuûa Coâng ty vaø laø caàu noái giöõa khaùch haøng vôùi caùc chuû ñaàu tö khaùc noùi chung. Hoaït ñoäng cuûa Saøn giao dòch goùp phaàn laøm laønh maïnh hoùa thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa Vieät Nam. Coâng ty ñöôïc chuù troïng phaùt trieån caû veà chieàu roäng vaø chieàu saâu thoâng qua chaát löôïng vaø tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn. Sau moãi naêm hoaït ñoäng kinh doanh, thöông hieäu DETECH Land ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh treân thò tröôøng baát ñoäng saûn chung cuûa Vieät Nam. Coâng ty hoaït ñoäng vôùi giaù trò coõi loõi ñoù laø: “taän taâm phuïc vuï”, phaùt trieån treân neàn taûng giaù trò vaên hoùa,keát tinh khoa hoïc kyõ thuaät hieän ñaïi.

nam vaø xu theá vaän ñoäng cuûa thò tröôøng trong hieän taïi- töông lai. Töø ñoù, phaân loaïi thò tröôøng vaø ñònh höôùng söï phaùt trieån cuûa Coâng ty theo khaû naêng noäi löïc vaø tieàn naêng phaùt trieån cuûa ngaønh. Ñònh höôùng phaùt trieån Coâng ty ñaõ ñöôïc aùp duïng, ñoù laø: “Taäp trung nguoàn noäi löïc, tìm kieám - ñaàu tö khai thaùc caùc döï aùn coù quy moâ vöøa vaø nhoû (khoaûng 10ha) coù tính thanh khoaûn cao, khaû naêng huy ñoäng voán lôùn taïi ñòa baøn caùc Tænh thaønh laân caän Haø Noäi; Thöïc hieän “caân ñoái” taøi chính vaø “Goái ñaàu” khai thaùc caùc döï aùn nhaèm phaùt huy toái ña khaû naêng nguoàn taøi chính; Cung caáp caùc saûn phaåm döï aùn theo nhu caàu cuûa khaùch haøng, ñaëc bieät cung caáp saûn phaåm baát ñoäng saûn coù chaát löôïng, thuû tuïc mua baùn thuaän tieän, ñuùng theo caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät; Ñaàu tö troïng ñieåm,khoâng daøn traûi, phaân taùn; Ñích höôùng tôùi cuûa coâng ty: Phuïc vuï coäng ñoàng baèng nhöõng saûn phaåm dòch vuï baát ñoäng saûn coù giaù trò, an toaøn, thaân thieän, tieän nghi, hieän ñaïi vaø mang tính nhaân vaên.... goùp phaàn xaây döïng moät moâi tröôøng soáng laønh maïnh, ngaøy caøng coù chaát löôïng cao hôn.” Töø nhöõng thaønh coâng trong vieäc khai thaùc caùc döï aùn taïi caùc tænh (Thaùi Nguyeân, Haø Nam, Vónh Phuùc…) vaø Kieân ñònh theo chieán löôïc phaùt trieån do ban laõnh ñaïo ñaõ hoaïch ñònh, Coâng ty ñaõ vöôït qua nhöõng khoù khaên chung cuûa neàn kinh teá nhöõng naêm 2008-2009, thaønh coâng to lôùn trong naêm neàn taûng phaùt trieån 2010 vaø thöïc söï töï tin böôùc vaøo naêm 2011 vôùi nhöõng cô hoäi môùi: “Muøa xuaân môùi, thaønh coâng môùi” Coâng ty phaán ñaáu trôû thaønh moät coâng ty chuyeân nghieäp trong ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn cuûa Vieät Nam.

Thaønh coâng döïa vaøo chieán löôïc phaùt trieån coù ñònh höôùng DETECH Land xuaát phaùt töø moät doanh nghieäp nhoû, coøn non treû trong lónh vöïc kinh doanh baát ñoäng saûn, song Coâng ty ñaõ daønh ñöôïc nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh trong kinh doanh vaø ñang töøng böôùc khaúng ñònh thöông hieäu treân thò tröôøng. Ñeå coù ñöôïc thaønh coâng ñoù, ngay töø ngaøy thaønh laäp, Ban laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ coù nhöõng nhaän ñònh ñuùng veà thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät

“DETECH Land Taän taâm vì coäng ñoàng thònh vöôïng”

91

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011

Taûn Maïn Cuoái Naêm Baøi & aûnh: HAØ TROÏNG NGUYEÃN

Muøa xuaân coù hoa thôm, naéng hoàng Nhö moät söï truøng hôïp thuù vò, ba baøi haùt noåi tieáng veà muøa xuaân: “Xuaân chieán khu; Muøa xuaân treân Thaønh phoá Hoà Chí Minh; Muøa xuaân beân cöûa soå” ñeàu laø nhöõng ñöùa con cuûa ngöôøi nhaïc só taøi hoa coù buùt danh Xuaân Hoàng. Trong ñoù, “Muøa xuaân beân cöûa soå” ñöôïc giôùi treû yeâu thích vaø xem nhö "Baûn tình ca ñöông ñaïi cuûa ngöôøi lính”. Muøa xuaân beân cöûa soå khoâng chæ laø caâu chuyeän cuûa moät anh lính vaø moät coâ coâng nhaân, ca khuùc coøn mang ñeán cho ngöôøi nghe nhöõng caûm nhaän môùi veà muøa xuaân vaø tình yeâu: “OÂi haïnh phuùc ñaâu chæ coù côm ngon vaø aùo ñeïp; Muøa xuaân ñaâu chæ coù hoa thôm vaø naéng hoàng; Cuoäc ñôøi coøn coù caû nhöõng nuï hoân”. Moät trieát lyù thaät ñaäm chaát nhaân vaên, vôùi nhöõng nuï hoân vaø nhöõng boâng hoa toûa höông saéc laøm cho cuoäc soáng theâm yù nghóa vaø ñeïp leân boäi phaàn. Trong lónh vöïc thôøi trang, döôøng nhö hoa cuõng luoân truyeàn caûm höùng cho caùc nhaø thieát keá nhöõng boä söu taäp xuaân. Vaø caùc baïn gaùi ñöøng ngaïi khi choïn cho mình moät boä trang phuïc hoa, duø hoïa tieát hoa coù nhieàu hay thöa, hoïa tieát nhoû hay ngoaïi côõ, baïn cuõng raát ñaùng yeâu trong maét moïi ngöôøi. Hoïa tieát hoa xuaân seõ laøm cho boä trang phuïc cuûa baïn thaät ñaëc bieät, taïo söï thay ñoåi tinh teá khaùc bieät vaø gôïi caûm. Bôûi söï thaät laø, khoù coù hoïa tieát naøo vöôït troäi hoïa tieát hoa veà ñoä nöõ tính. Beân caïnh ñoù, Gaùnh rau hoa cuûa coâ gaùi xa queâ giöõa doøng chaûy ñoâ thò

Soá

84

- 05.01.2011

92


MÖØNG XUAÂN 2011 hieäu öùng töø kyû nguyeân kyõ thuaät soá cuøng hình hoïc cuõng gôïi môû nhöõng kieåu maãu thôøi trang phong phuù ñeán voâ taän. Choïn nhöõng maãu hoïa tieát ñôn giaûn hay phöùc taïp, ña saéc maøu hoaëc ñôn saéc, hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo sôû thích cuûa rieâng baïn. Nhöng neáu phoái nhöõng hoïa tieát khaùc nhau, coù theå khieán trang phuïc trôû neân noåi baät vaø mang laïi cho baïn nhöõng lôøi khen coù caùnh (maø khoâng laøm vôõ keá hoaïch chi tieâu cuoái naêm). Teát Taân Maõo 2011, cuøng vôùi Hoäi hoa xuaân truyeàn thoáng ñöôïc toå chöùc haøng naêm taïi coâng vieân Tao Ñaøn, naêm nay TP.HCM cuõng toå chöùc caùc Hoäi hoa xuaân Ñaàm Sen (Q.11), Phuù Myõ Höng (Q.7) vaø Hoäi hoa xuaân laøng ngheà Sinh vaät caûnh huyeän Cuû Chi (do UBND huyeän Cuû Chi phoái hôïp Hôïp taùc xaõ Nuoâi troàng thuûy saûn Haø Quang toå chöùc). Hoäi hoa xuaân laøng ngheà Sinh vaät caûnh Cuû Chi laø nôi ñeå caùc ngheä nhaân, noâng daân troàng hoa, caây kieång, caù caûnh tröng baøy, giôùi thieäu saûn phaåm ñoàng thôøi xuùc tieán thöông maïi, tieâu thuï noâng saûn. Theo UBND TP.HCM, giao thöøa Teát Taân Maõo 2011 TP.HCM seõ toå chöùc baén phaùo hoa töø 0 giôø ñeán 0 giôø 15 ngaøy 3/2/2011 taïi 7 ñieåm, goàm 5 ñieåm taàm cao, 2 ñieåm taàm thaáp. Thaønh phoá cuõng trieån khai ñoàng loaït 5 chöông trình leã hoäi Teát laø chöông trình bieåu dieãn aùnh saùng ngheä thuaät vaø Ngaøy cuoái naêm ôû Chôï hoa Hoà Thò Kyû Q10-TPHCM

ca nhaïc Khoaûnh khaéc ñoùn naêm môùi döông lòch; Ñöôøng hoa Nguyeãn Hueä xuaân 2011 coù chuû ñeà “Taàm cao môùi”, dieãn ra töø 19 giôø ngaøy 31/1 (28 thaùng Chaïp) ñeán 22 giôø ngaøy 6/2/2011 (muøng 4 Teát); “Ngaøy hoäi baùnh teùt” ñöôïc toå chöùc khaép 24 quaän, huyeän töø ngaøy 26 – 31/1/2011 (töùc 23 – 28 thaùng Chaïp AÂm lòch) vaø “Leã daâng cuùng baùnh teùt” taïi Ñeàn töôûng nieäm caùc Vua Huøng, Baûo taøng Hoà Chí Minh vaø Baûo taøng Toân Ñöùc Thaéng. Rieâng Chöông trình “Phoá toûa saùng” trang trí ñeøn maøu röïc rôõ caùc ñöôøng chính ôû trung taâm Thaønh phoá töø ngaøy 26/1 ñeán ngaøy 13/2/2011. Taïi Haø Noäi, ñoùn chaøo Teát coå truyeàn daân toäc 2011, Boä vaên hoùa Theå Thao vaø

Du lòch vaø UBND thaønh phoá Haø Noäi phoái hôïp toå chöùc hoäi chôï: "Leã hoäi hoa xuaân vaø ñoà uoáng teát 2011". Hoäi chôï laø nôi quy tuï cuûa caùc doanh nghieäp, caùc laøng ngheà vaø caùc hoä gia ñình kinh doanh veà caùc saûn phaåm aåm thöïc ñaëc saûn cuûa 64 tænh mieàn, ñoà uoáng phuïc vuï nhu caàu Teát coå truyeàn daân toäc, ñaây cuõng laø nôi ñeå caùc Doanh nghieäp giôùi thieäu caùc saûn phaåm cuûa mình tôùi tay ngöôøi tieâu duøng vaø ñöa thöông hieäu cuûa mình ñeán gaàn vôùi ngöôøi tieâu duøng caû nöôùc. Hoäi chôï ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 25-30/1/2011 (töùc ngaøy 22-27/12 naêm canh daàn). Taïi Hueá, Leã hoäi ñeøn loàng Hoäi An laàn 3 ñöôïc khai maïc vaøo ñeâm 30 thaùng chaïp (2/2/2011) keùo daøi ñeán ñeâm raèm Nguyeân tieâu (16/2/2011) taïi vöôøn töôïng An Hoäi vaø trong khu phoá coå. Cuoäc thi do UBND thaønh phoá Hoäi An phaùt ñoäng nhaèm laøm ñeïp theâm caûnh quan khu phoá coå, ñoàng thôøi toân vinh ngheà cheá taùc ñeøn loàng thuû coâng truyeàn thoáng cuûa Hoäi An. Leã hoäi laàn naøy coù nhieàu noäi dung nhö thi ñeøn loàng ngheä thuaät; thi ñeøn loàng thöông maïi; thi ngheä thuaät saép ñaët ñeøn loàng; tröng baøy ñeøn loàng gaén vôùi caùc hoaït ñoäng tröng baøy hoa vieân, caùc troø chôi, vaên ngheä. Vaøo dòp naøy caùc goùc phoá, maët tieàn caùc cô quan, di tích, nhaø daân cuõng tröng baøy nhieàu maãu maõ ñeøn loàng môùi saùng taùc.

Haøng phong phuù, sieâu thò ñoâng khaùch, chôï taêng… giaù! Giaù vaøng, ñoâ la taêng nhöõng töôûng chaúng aên nhaèm gì ñeán ñôøi soáng coâng nhaân, daân ngheøo thaønh thò nhöng thöïc teá hai ñoái töôïng naøy ñang chòu aûnh höôûng naëng neà nhaát trong ñôït taêng giaù. Giôùi coâng chöùc ñaønh thaét löng buoäc buïng vôùi cöõ caø pheâ pha taïi nhaø, aên saùng baèng mì goùi… Caûnh sinh vieân

93

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 ñem caø meøn côm naáu saün ôû nhaø ra aên tröa, coù theå thaáy ôû nhieàu saûnh tröôøng ñaïi hoïc… Minh Phöông, moät sinh vieân naêm thöù 2 cho bieát, “ôû caêng tin tröôøng, suaát aên saùng treân 10.000 ñoàng, côm tröa cuõng 13.000 ñeán 15.000 ñoàng/ phaàn. Neáu hoïc ngaøy, khoaûn tieàn aên gaàn 25.000 ñoàng/ngaøy. AÊn ôû haøng quaùn giaù cao hôn coù khi ñeán 17.000 ñoàng, 18.000 ñoàng/ñóa côm (chöa tính phaûi mua 2.000 - 3.000 ñoàng côm theâm môùi ñuû no). Vôùi möùc giaù vaäy, sinh vieân ôû caùc tænh leân thaønh phoá hoïc kham sao noåi! Trong khi ñoù, giaù caû haøng hoùa baøy baùn ôû caùc chôï nhoû, chôï phuïc vuï cho coâng nhaân vaø ngöôøi daân thaønh thò vaãn raát khoù quaûn lyù. Bôûi theo quy ñònh caùc maët haøng rau, cuû, quaû khoâng thuoäc nhoùm phaûi nieâm yeát giaù. Vaø thaät ra cuõng chaúng coù quy ñònh naøo buoäc tieåu thöông baùn ñuùng giaù, neân khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc giaù xem ra cuõng “bình thöôøng thoâi”. Nhöng ngoä laø, khi giaù chôï daäp deành “daâng cao” thì ngöôøi tieâu duøng thaønh phoá laïi ñoå xoâ vaøo sieâu thò mua haøng. Theo nhieàu ngöôøi, ngoaøi söï maùt meû, saïch seõ thì haøng hoùa ôû ñaây coøn coù nguoàn xuaát xöù, thöông hieäu vaø giaù caû roõ raøng neân cuõng deã “lieäu côm gaép maém”.

Soá

84

- 05.01.2011

94

Nhöõng ngaøy cuoái naêm, taïi chôï Bình Taây (Q.6, TP.HCM), giaù möùt caùc loaïi ñaõ taêng 20% - 30%, caù bieät coù loaïi taêng ñeán 40%. Giaù möùt göøng hieän töø 68.000 ñoàng – 70.000 ñoàng/kg (taêng gaàn 20.000 ñoàng/kg), haït sen 110.000 ñoàng/kg (taêng 20.000 ñoàng/kg); caùc loaïi möùt döøa, cuû naêng… cuõng taêng khaù. Giaù caùc loaïi baùnh hoäp giaáy, hoäp thieác taêng töø 8% - 15% so vôùi tröôùc. Theo tieåu thöông, cuøng vôùi giaù ñöôøng, haàu heát caùc loaïi noâng saûn nhö göøng, haït sen, döøa… cuõng ñeàu leân giaù. Gaàn Teát, neáu söùc mua taêng cao, deã xaûy ra huùt haøng, soát giaù keïo, möùt… Nhöng trong caùi roái bôøi cuûa giaù caû, vaãn coù nhöõng ñieåm saùng. Heä thoáng sieâu thò Big C Vieät Nam cho bieát, hieän Big C ñaõ hoaøn taát vieäc tröõ haøng phuïc vuï Teát. Theo ñoù, maët haøng baùnh keïo ñoùng hoäp, haøng Vieät chieám treân 90%, khoaûng 130 taán caùc loaïi möùt, keïo, 500 taán rau cuû quaû chuû ñaïo trong muøa Teát (döa haáu, böôûi, baép caûi), 100 taán thòt nguoäi eBon ñöôïc saûn xuaát theo chuaån HACCP. Vôùi thöùc aên saün, ngoaøi caùc loaïi thöïc phaåm truyeàn thoáng Teát nhö baùnh chöng, baùnh teùt… Big C seõ taêng cöôøng theâm moät soá ñaëc saûn môùi laï cuûa nhieàu vuøng mieàn. Taêng cöôøng caùc maët haøng tieâu thuï maïnh trong dòp Teát nhö bia, baùnh, laïp xöôûng, daàu aên, ñoà

uoáng, thòt nguoäi. Ñaëc bieät töø nay ñeán ngaøy 2/2/2011, Big C thöïc hieän chöông trình baùn haøng vôùi giaù haáp daãn, giaûm giaù ñeán 50% gaàn 3.000 saûn phaåm chuû ñaïo Teát. Big C cam keát khoâng bieán ñoäng giaù trong suoát quaù trình phuïc vuï mua saém Teát. Ñeå chuaån bò cho muøa Teát naêm nay, Big C cuõng chuaån bò gioû quaø Teát soá löôïng taêng khoaûng 25% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc vôùi giaù khoâng ñoåi. Ñaëc bieät, vaøo thôøi ñieåm cam go naøy môùi thaáy söï höõu hieäu cuûa chöông trình bình oån giaù taïi caùc thaønh phoá lôùn. Taïi TP.HCM, nôi coù maät ñoä daân soá vaø söùc mua cao nhaát nöôùc nhöng chöông trình bình oån giaù ñaõ mang laïi nhöõng keát quaû khaû quan. Baùo caùo cuûa 14 doanh nghieäp tham gia chöông trình bình oån giaù taïi TP.HCM cho thaáy, coâng taùc chuaån bò haøng hoùa dieãn ra ñuùng keá hoaïch. Taïi nhieàu doanh nghieäp saûn xuaát vaø kinh doanh coù löôïng haøng chi phoái thò tröôøng khoaûng töø 15% - 30% nhö Vissan, Saigon Co.op, Ba Huaân, Sargi…, nguoàn haøng bình oån ñaõ ñöôïc chuaån bò taêng gaáp 3 - 4 laàn so vôùi keá hoaïch ñöôïc giao. Caû nguoàn voán laãn nguoàn haøng phuïc vuï Teát Nguyeân ñaùn ñeàu khoâng thieáu. Giaù baùn 8 nhoùm haøng bình oån (goàm gaïo – neáp, ñöôøng, daàu aên, thòt gia suùc, thòt gia caàm, tröùng gia caàm, thöïc phaåm cheá bieán, rau cuû quaû) seõ oån ñònh ñeán heát thaùng 3/2011./.


CUØNG BAÏN CAÉM HOA NGAØY TEÁT Töï bao giôø, ngöôøi phuï nöõ luoân ñöôïc ví nhö moät ñoùa hoa. Vaø coù leõ cuõng vì theá maø ôû ñaâu coù phuï nöõ laø ôû ñoù coù hoa, vaø ngöôïc laïi, ôû ñaâu coù hoa laø coù phuï nöõ tìm tôùi, bôûi leõ, khoâng coù ngöôøi phuï nöõ naøo laïi khoâng yeâu hoa. Maø khoâng yeâu sao ñöôïc khi hoa khoâng chæ ñieåm toâ cho caùi ñeïp maø chính noù luoân taïo ra veû ñeïp duø baát cöù ôû ñaâu: treân moät vöôøn hoa muoân saéc loäng laãy, treân moät taø aùo daøi moûng maûnh nheï bay; hay trong moät söï kieän hoäi nghò lôùn, thaät trang troïng vôùi nhöõng bình hoa layon ñoû thaém hay laüng hoa lys traéng sang troïng treân baøn; vaø ñaëc bieät, trong ngoâi nhaø thaân thöông cuûa baïn, chæ moät bình hoa nho nhoû vôùi moät boàng hoàng vaøng hay vaøi nhaønh vuõ nöõ, hoaëc moät caønh tigon baïn vöøa haùi treân bôø giaäu cuõng khieán cho caên nhaø trôû neân eâm ñeàm. Nhìn moät hoa töôi, coù maáy ai nôõ naëng lôøi vôùi nhau bao giôø.... Nhaát laø nhöõng ngaøy ñoùn naêm môùi, coù nhaø laïi thieáu moät bình hoa.... Nhöõng bình hoa aáy seõ caøng ñeïp hôn döôùi ñoâi baøn tay taøi hoa cuûa ngöôøi boù: seõ huyeàn dieäu moät traùi tim töø 2 nhaùnh tigon ñöôïc uoán cong, hay thaät noàng aám tình yeâu vôùi hai boâng hoàng neùp beân nhau....

MÖØNG XUAÂN 2011

ANH NGOÏC

Toâi chæ laø moät ngöôøi yeâu hoa vaø thích ñöôïc ngaém nhöõng laüng hoa ñeïp töø nhöõng ñoâi baøn tay huyeàn dieäu aáy; vaø nhaân ñaây cuõng “troäm” laáy vaøi kieåu ñeå chia seû cuøng caùc baïn thö giaõn nheù!

95

Soá

84

- 05.01.2011


Coâng ty Coå phaàn Thieân Kim

vôùi hôn 20 naêm hoaït ñoäng trong laõnh vöïc kinh doanh saét theùp, baát ñoäng saûn. Coâng ty coå phaàn Thieân Kim hieän nay laø moät doanh nghieäp haøng ñaàu taïi TP. Ñaø Naüng vôùi caùc lónh vöïc: Saøn giao dòch baát ñoäng saûn; Nhaø maùy saûn xuaát & kinh doanh saét theùp; Vaên phoøng cho thueâ. SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN THIEÂN KIM - Ñò Ñ Ñòa a chæ: chæ:æ:æ: 114 ch 114 Nguyeã Ngu g ye en ã V Vaê aêên Linh, a L Q. Thanh Kheâ, Tp T Tp. p. Ña Ñaø aø N Na Naü aüng - Te Tel. Tel.: l.l.:: (0 (05 (0511) 511) 51 1) 3 322 22 2888 22 288 888 - Fax: 888 Fa ax (0511) 369 1558 Website: www.thienkimreal.com - We W bsititte bs e:: w ww.t ww .tth hiien enki kimr mrea a Email: - Em mai ail:: iinfo@thienkimreal.com nffo@ o@th @th hie ienkkim mre eall.c c

Laøø ñô La ñ n vò vò haø haø ang ng ñaà ñaà au à trong ttrron ng lónh vöïc Tieáp thò & phaân phoái döï aùn ñôn B Ba aát ñ oäng ng saû saûûn ta aiï Ñaø Ñaø N an aü ng ü g. g. Vôù V i caùc döï aùn lôùn ñaõ tieáp thò vaø phaân Baá ñoä taï Naü phoái raá ph ratá tthaø haøn ha ø h coâ cco on â g trong t on tr ong naê na n am 2010 nhö: KDC Vaïn Töôøng 1 & 2 phoá (ñaõ phaâ (ñ ñaõ ap ha an â phoá pho oiá heá heá etá tr ttreâ en eâ â 4-00 4-00 400 neàn ñaát trong voøng 6 thaùng), CHCC Danang Dana Da na ang n Plaza, Pla aza za,, CHCC CH C HCC C Hoaø Hoa o an ø g Anh – Baøu Thaïc Giaùn, The Summit Da neà döï at D a Nang, Nang Na ng,, Ñaá ng Ña Ñ atá n aá en xaâ eà xaâyâ d xa ön öï ï g cao taàng Vaïn Töôøng 2, Phaân phoái ACB Tower ccho ch ho thueâ th hue ueâ AC A B To owe er D Da a Nang… Trong T Tr on thôøi gian tôùi, Saøn giao dòch baát ñoäng on saûn Thieân Kim coøn phaân phoái nhieàu döï aùn ven bieån du lòch ñöôïc ñaùnh giaù laø quy moâ vaø giaøu tieàm naêng ñaàu tö nhaát taïi TP. Ñaø Naüng hieän nay. Ngoaø Ng i ra, taïi Saøn luoân coù moät löôïng baát Ng ñoä ñon ño ä g saûn ñôn leû chaát löôïng, ñaûm baûo tính phaù ph haù ap lyù lyyù… ñöôïc nieâm yeát. S Sa Saø aøn giao gia ao dòch dòc baát ñoäng saûn Thieân Kim luoân baùo dò chí vaø chí ch vaø kh kkhaù haù acù ha h haøøng d daønh nhieàu söï tín nhieäm vaø öu aùi. Bôûi S Sa Saøøn lluoâ uon uoâ uo â llaø aø ñ aø ñôn ôn ô n vò vò hoaï h t ñoäng chuyeân nghieäp, minh baïch thoâ th ho oân âng g tin tin n vaø va aøø ccoù ou où uyy tín tín ñoá ñoi vôùi khaùch haøng. Khaùch haøng luoân ño ñöôï ñö öô ôïcï ñaû ñam ña û vveà eàà m e maë aët lô lôï ôïi íích ch h vaø vaø a luoân ñöôïc Saøn baûo veä moïi quyeàn lôïi g. cchính ch hín nh ñaù ña an ù g

NHAØ MAÙY THEÙP THIEÂN KIM

- Ñòa chæ: Ñöôøng 9A, Khu Coâng Nghieäp Hoøa Khaùnh, TP Ñaø Naüng - Tel.: (0511) 373 8899 - Fax: (0511) 373 6353 - Website: www.thienkimsteel.com.vn - Email: sales@thienkimsteel.com.vn Nhaø maùy saûn xuaát & kinh doanh saét theùp Thieân Kim hieän nay laø moät thaønh vieân thuoäc Coâng ty Coå Phaàn Thieân Kim. Vôùi hôn 20 naêm hoaït ñoäng, Nhaø maùy ñaõ saûn xuaát ñöôïc caùc saûn phaàm theùp ñöôïc söï tín nhieäm cao cuûa caùc khaùch haøng gaàn xa nhö: o o o o

Theùp traéng, theùp troøn caùc loaïi. Theùp Lapla caùc loaïi. Theùp vuoâng caùc loaïi. Keïp ñieän caùc loaïi.


MÖØNG XUAÂN 2011 CHÍNH PHUÛ Soá 71/2010/NÑ-CP

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Haø Noäi, ngaøy 23 thaùng 6 naêm 2010

NGHÒ ÑÒNH

Quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh Luaät Nhaø ôû CHÍNH PHUÛ •

Caên cöù Luaät Toå chöùc Chính phuû ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2001;

Caên cöù Luaät Nhaø ôû ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005;

Caên cöù Luaät soá 34/2009/QH12 veà söûa ñoåi, boå sung Ñieàu 126 cuûa Luaät Nhaø ôû vaø Ñieàu 121 cuûa Luaät Ñaát ñai ngaøy 18 thaùng 6 naêm 2009;

Caên cöù Luaät soá 38/2009/QH12 veà söûa ñoåi, boå sung moät soá Ñieàu cuûa caùc Luaät lieân quan ñeán ñaàu tö xaây döïng cô baûn ngaøy 19 thaùng 6 naêm 2009;

Xeùt ñeà nghò cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng,

NGHÒ ÑÒNH (Tieáp theo kyø tröôùc)

Chöông 6 QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ NHAØ ÔÛ Ñieàu 73. Xaây döïng ñònh höôùng phaùt trieån nhaø ôû quoác gia 1. Caên cöù vaøo chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc töøng thôøi kyø, Boä Xaây döïng coù traùch nhieäm xaây döïng vaø trình Thuû töôùng Chính phuû ban haønh ñònh höôùng vaø chieán löôïc phaùt trieån nhaø ôû quoác gia cho töøng giai ñoaïn möôøi naêm laøm cô sôû cho vieäc nghieân cöùu, hoaïch ñònh chính saùch veà nhaø ôû vaø laøm caên cöù cho caùc ñòa phöông xaây döïng chöông trình phaùt trieån nhaø ôû cuûa töøng ñòa phöông. 2. Ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieån nhaø ôû quoác gia bao goàm caùc noäi dung: a) Khaùi quaùt hieän traïng nhaø ôû toaøn quoác; b) Phaân tích, ñaùnh giaù keát quaû, toàn taïi, nguyeân nhaân coâng taùc phaùt trieån, quaûn lyù nhaø ôû; c) Xaùc ñònh roõ quan ñieåm, muïc tieâu, nhu caàu phaùt trieån

nhaø ôû trong giai ñoaïn tôùi, trong ñoù xaùc ñònh roõ caùc chöông trình troïng ñieåm, caùc quan ñieåm, muïc tieâu, yeâu caàu, caùc chæ tieâu cô baûn veà phaùt trieån nhaø ôû thöông maïi, nhaø ôû xaõ hoäi, nhaø ôû coâng vuï, nhaø ôû cho caùc ñoái töôïng chính saùch xaõ hoäi; d) Xaùc ñònh roõ caùc giaûi phaùp thöïc hieän nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu phaùt trieån nhaø ôû, bao goàm caùc cô cheá chính saùch veà quy hoaïch, ñaát ñai, haï taàng kyõ thuaät, taøi chính, tín duïng vaø bieän phaùp toå chöùc trieån khai thöïc hieän; ñ) Caùc noäi dung coù lieân quan khaùc. 3. Caên cöù vaøo chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieån nhaø ôû quoác gia, Boä Xaây döïng nghieân cöùu, trình Thuû töôùng Chính phuû ban haønh caùc chính saùch phaùt trieån nhaø ôû troïng ñieåm ñeå giaûi quyeát nhaø ôû cho caùc ñoái töôïng coù khoù khaên veà nhaø ôû theo caùc vuøng, mieàn. 4. Caùc chæ tieâu cô baûn veà phaùt trieån nhaø ôû trong ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieån nhaø ôû quoác gia phaûi ñöôïc ñöa vaøo nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc trong töøng giai ñoaïn. Trong quaù trình trieån khai thöïc hieän phaûi sô keát ñaùnh giaù, raø soaùt, söûa ñoåi, ñieàu chænh, boå sung kòp thôøi ñònh höôùng, chöông trình ñaõ ñeà ra cho phuø hôïp thöïc teá. Keát thuùc kyø thöïc hieän phaûi coù toång keát, ñaùnh giaù keát quaû thöïc

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

84

- 05.01.2011

98


MÖØNG XUAÂN 2011 THE GOVERNMENT No. 71/2010/NÑ-CP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, June 23, 2010

DECREE ON

Detailing and guiding the implementation of the Housing Law THE GOVERNMENT •

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December, 2001;

Pursuant to the Housing Law dated 29 November, 2005;

Pursuant to the Law No.34/2009/QH12 on amendment and supplementation of Article 126 of the Housing Law and Article 121 of the Land Law dated 18 June, 2009;

Pursuant to the Law No. 38/2009/QH12 on amendment and supplementation of several articles of Laws relating to capital construction investment dated 19 June, 2009;

At the proposal of the Minister of Construction.

DECREE (Continued)

Chapter VI STATE MANAGEMENT OF HOUSING Article 73. Formulation of national housing development orientations 1. Based on the national socio-economic development strategy for each period, the Ministry of Construction shall formulate and submit to the Prime Minister for promulgation national housing development orientations and strategies for every ten-year period as a basis for housing research and policy making and for localities to formulate their housing development programs. 2. National housing development orientations and strategies cover: a/ Overview of the housing status nationwide; b/ Analysis and assessment of results, problems and causes of housing development and management; c/ Clear determination of viewpoints, objectives and demands for housing development in the coming period, specifying key programs, viewpoints, objectives, requirements and basic targets for development of

commercial, social and official-duty houses and houses for social policy beneficiaries; d/ Clear determination of solutions to achieving housing development objectives, including mechanisms and policies on planning, land, technical infrastructure, finance and credit, and implementation measures; e/ Other relevant matters. 3. Based on the national socio-economic development and housing development strategies, the Ministry of Construction shall study and propose the Prime Minister to adopt key housing development policies to solve housing difficulties for target groups by region and area. 4. Basic housing development targets set in national housing development orientations and strategies must be included in national socio-economic development tasks in each period. During implementation, preliminary assessment and reviews shall be conducted to make prompt amendments, adjustments and supplements to the set orientations arid programs to suit realities. Upon completion, final review and assessment of implementation shall be conducted. 5. Based on socio-economic development of regions

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

99

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 hieän. 5. Caên cöù vaøo tình hình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa khu vöïc vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm, Boä Xaây döïng ñeà xuaát Thuû töôùng Chính phuû xem xeùt, quyeát ñònh caùc cô cheá ñaëc thuø vaø löïa choïn chuû ñaàu tö coù ñuû naêng löïc taøi chính vaø kinh nghieäm ñeå thöïc hieän ñaàu tö xaây döïng döï aùn phaùt trieån nhaø ôû coù quy moâ lôùn hoaëc coù lieân quan ñeán nhieàu ñòa phöông, nhaèm goùp phaàn thuùc ñaåy caùc khu vöïc phaùt trieån, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi. Trong tröôøng hôïp UÛy ban nhaân daân caáp tænh ñeà xuaát thì phaûi coù yù kieán cuûa Boä Xaây döïng tröôùc khi trình Thuû töôùng Chính phuû xem xeùt, quyeát ñònh. Ñieàu 74. Xaây döïng chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû cuûa caùc ñòa phöông 1. Treân cô sôû ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieån nhaø ôû quoác gia ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû ban haønh, caùc cô cheá, chính saùch veà phaùt trieån, quaûn lyù nhaø ôû hieän haønh cuûa trung öông vaø nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh coù traùch nhieäm chæ ñaïo xaây döïng chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû cho töøng giai ñoaïn naêm naêm vaø möôøi naêm hoaëc daøi hôn treân ñòa baøn ñeå trình Hoäi ñoàng nhaân daân cuøng caáp thoâng qua tröôùc khi ban haønh. 2. Chöông trình, keá hoaïch phaù trieån nhaø ôû cuûa ñòa phöông bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: a) Khaùi quaùt hieän traïng nhaø ôû cuûa ñòa phöông; b) Phaân tích, ñaùnh giaù keát quaû, toàn taïi, nguyeân nhaân coâng taùc phaùt trieån, quaûn lyù nhaø ôû cuûa ñòa phöông; c) Xaây döïng chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû, trong ñoù neâu roõ töøng khu vöïc, töøng loaïi ñoái töôïng treân ñòa baøn theo quy ñònh sau ñaây: - Ñoái vôùi nhaø ôû taïi khu vöïc ñoâ thò: phaûi neâu roõ thöïc traïng caùc loaïi nhaø ôû (caùc nhaø chung cö xuoáng caáp nguy hieåm, caùc khu nhaø ôû taïm bôï, nhaø oå chuoät, khu nhaø ôû coù haï taàng kyõ thuaät khoâng ñaùp öùng yeâu caàu), caùc khoù khaên vöôùng maéc trong vieäc xaây döïng, caûi taïo nhaø ôû, nhu caàu veà nhaø ôû cuûa töøng loaïi ñoái töôïng vaø xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû trong töøng naêm. Trong chöông trình phaûi ñeà xuaát höôùng giaûi quyeát veà quyõ ñaát, coâng taùc giaûi phoùng maët baèng, boá trí taùi ñònh cö, veà quy hoaïch caùc khu döï aùn phaùt trieån nhaø ôû, veà nguoàn voán cho ñaàu tö phaùt trieån nhaø ôû, cô cheá, chính saùch veà taøi chính ñaát ñai cho phaùt trieån nhaø ôû, veà chæ tieâu dieän tích nhaø ôû bình quaân ñaàu ngöôøi vaø phöông aùn giaûi quyeát choã ôû cho töøng loaïi ñoái töôïng taïi ñoâ thò; - Ñoái vôùi nhaø ôû khu vöïc noâng thoân: phaûi neâu roõ thöïc traïng veà nhaø ôû cuûa töøng khu vöïc, nhaø ôû cuûa ñoàng baøo caùc daân toäc (neáu coù), phong tuïc taäp quaùn veà xaây döïng nhaø ôû cuûa ngöôøi daân, dieän tích ñaát bình quaân ñeå xaây döïng nhaø ôû, nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong vieäc phaùt trieån nhaø ôû, nhu caàu veà nhaø ôû cuûa ngöôøi daân vaø keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû trong töøng naêm.

Trong chöông trình phaûi ñeà xuaát quyõ ñaát, laäp quy hoaïch caùc khu vöïc xaây döïng nhaø ôû, phöông aùn huy ñoäng caùc nguoàn voán tham gia xaây döïng nhaø ôû, caùc hình thöùc hoã trôï xaây döïng nhaø ôû, chæ tieâu dieän tích nhaø ôû bình quaân ñaàu ngöôøi. - Ñoái vôùi nhaø ôû coâng nhaân khu coâng nghieäp (neáu coù): phaûi neâu roõ thöïc traïng vaø nhu caàu veà nhaø ôû cho coâng nhaân khu coâng nghieäp, laäp quy hoaïch, taïo quyõ ñaát xaây döïng nhaø ôû, keá hoaïch huy ñoäng caùc nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû, keá hoaïch boá trí nhaø ôû cho coâng nhaân trong töøng naêm; - Ñoái vôùi nhaø ôû cuûa caùc ñoái töôïng khaùc treân ñòa baøn, bao goàm: nhaø ôû cho hoïc sinh, sinh vieân, nhaø ôû cho ngöôøi ngheøo taïi ñoâ thò vaø noâng thoân, nhaø cho caùn boä, coâng chöùc, nhaø ôû coâng vuï, nhaø ôû cho ngöôøi coù coâng vôùi caùch maïng thì phaûi neâu roõ thöïc traïng vaø nhu caàu veà nhaø ôû cuûa töøng loaïi ñoái töôïng, neâu roõ keá hoaïch xaây döïng nhaø ôû cho töøng loaïi ñoái töôïng, phöông thöùc taïo ñieàu kieän hoã trôï veà nhaø ôû (boá trí cho thueâ, cho thueâ mua nhaø ôû, hoã trôï kinh phí, nguyeân vaät lieäu ñeå xaây döïng nhaø ôû, caáp ñaát xaây döïng nhaø ôû, öu ñaõi veà tín duïng); d) Caùc noäi dung coù lieân quan khaùc; ñ) Chöông trình phaùt trieån nhaø ôû phaûi xaùc ñònh roõ tieán ñoä thöïc hieän; nhieäm vuï vaø traùch nhieäm cuï theå cuûa caùc Sôû, Ban, ngaønh, caùc caáp chính quyeàn trong quaù trình trieån khai thöïc hieän. 3. Caùc chæ tieâu cô baûn veà phaùt trieån nhaø ôû trong chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû phaûi ñöôïc ñöa vaøo nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông trong töøng giai ñoaïn. Haøng naêm phaûi coù sô keát, ñaùnh giaù vaø thöïc hieän söûa ñoåi, ñieàu chænh nhöõng ñieåm chöa phuø hôïp vôùi thöïc teá. Keát thuùc chöông trình, keá hoaïch phaûi coù toång keát, ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän. 4. UÛy ban nhaân daân caáp tænh coù traùch nhieäm baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû vaø göûi Boä Xaây döïng Chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû cuûa ñòa phöông ñeå theo doõi, kieåm tra. Ñoái vôùi caùc thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông thì sau khi Hoäi ñoàng nhaân daân thaønh phoá thoâng qua Chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû, UÛy ban nhaân daân thaønh phoá phaûi trình Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät tröôùc khi trieån khai thöïc hieän. 5. UÛy ban nhaân daân caáp tænh coù traùch nhieäm boá trí ngaân saùch ñòa phöông cho vieäc ñieàu tra, khaûo saùt, xaây döïng chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû cuûa ñòa phöông mình. Ñieàu 75. Laäp Quyõ phaùt trieån nhaø ôû 1. Quyõ phaùt trieån nhaø ôû cuûa ñòa phöông ñöôïc hình thaønh töø caùc nguoàn sau ñaây: a) Tieàn thu töø vieäc baùn, cho thueâ nhaø ôû thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc treân ñòa baøn; b) Trích toái thieåu 10% töø tieàn söû duïng ñaát cuûa caùc döï aùn phaùt trieån nhaø ôû thöông maïi vaø caùc döï aùn khu ñoâ thò môùi

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

84

- 05.01.2011

100


MÖØNG XUAÂN 2011 and key economic regions, the Ministry of Construction shall propose the Prime Minister to consider and decide on particular mechanisms and select financially viable and experienced investors to formulate large-scale housing development projects or those involving different localities in order to promote regional development and ensure social security. When a provincial-level People’s Committee makes such a proposal, it shall consult the Ministry of Construction before submission to the Prime Minister for consideration and decision. Article 74. Formulation of local housing development programs and plans 1. Based on national housing development orientations and strategies promulgated by the Prime Minister, current national mechanisms and policies on housing development and management and local socio-economic development tasks, chairpersons of provincial-level People’s Committees shall direct the formulation of housing development programs and plans for every five and ten or more years and submit them to provincial-level People’s Councils for approval before promulgation. 2. A local housing development program or plan has the following major contents: a/ Overview of the housing status of the locality; b/ Analysis and assessment of results, problems and causes of housing development and management of the locality; c/ Program or plan on housing development, specifying each area and each target group in the locality as follows: - For housing in urban areas: To clearly state the status of different types of houses (dangerous degraded condominiums, makeshift residential buildings, slums, buildings with unqualified technical infrastructure), difficulties and problems in house building and upgrading; and housing needs of each target group and to plan housing development for each year. The program must propose solutions on land, ground clearance, resettlement, areas planned for housing development projects, funding sources for housing development investment, mechanisms and policies on finance and land for housing development, norms on average house area per capita and plans on provision of accommodation for each target group in urban areas; - For housing in rural areas: To clearly state the housing status in each area, housing of ethnic minority people (if any), house-building customs of inhabitants, average land area for house building, difficulties and problems in housing development, housing needs of inhabitants and housing development plan for each year. The program must propose land, areas planned for house building, plans to raise funds for house building, forms of support for house building and norms on average house area per capita; - For housing for industrial park workers (if any): To

clearly state the housing status and needs of industrial park workers, to plan and set aside land for house building, to work out plans to raise funds for house building investment and plans on arrangement of housing for workers in each year; - For housing for other groups of people in the locality, including students, poor people in urban and rural areas, cadres and civil servants, official-duty performers, and people with meritorious services to the revolution: To clearly state the housing status and needs of each group and plans on house building for each group and housing support modes (provision of houses for lease, leasepurchase, support of funds, materials and supplies for house building, allocation of land for house building, preferential credit): d/ Other relevant matters; e/ The housing development program must clearly set the implementation schedule and specific tasks and responsibilities of provincial-level departments, divisions, sectors and local administrations at all levels during implementation. 3. Basic norms on housing development in housing development programs and plans shall be included in local socio-economic development tasks in each period. Annually, to conduct reviews and assessments and amend and adjust inappropriate contents. Upon completion of a program or plan, to conduct final review and assessment of its implementation. 4. Provincial-level People’s Committees shall report on their local housing development programs and plans to the Prime Minister and submit them to the Ministry of Construction for monitoring and examination. People’s Committees of centrally run cities shall, after municipal People’s Councils approve local housing development programs and plans, submit them to the Prime Minister for approval prior to implementation. 5. Provincial-level People’s Committees shall allocate local budget funds for surveys, exploration and formulation of their local housing development programs and plans. Article 75. Formation of housing development funds 1. The housing development fund of a locality is formed from: a/ Revenues from sale and lease of state-owned houses in the locality: b/ 10% of land use levies on commercial housing development and new urban center projects in the locality. Specific land use levies are considered and set by provincial-level People’s Councils. c/ Annual local budget supports decided by provinciallevel People’s Councils; d/ Funds raised from other lawful sources under law; e/ Voluntary supports and contributions from other domestic and overseas organizations and individuals.

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

101

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 treân ñòa baøn. Möùc thu cuï theå do Hoäi ñoàng nhaân daân caáp tænh xem xeùt, quyeát ñònh;

ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi sôû höõu nhaø ôû gaén lieàn vôùi quyeàn söû duïng ñaát).

c) Ngaân saùch ñòa phöông hoã trôï haøng naêm theo quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng nhaân daân caáp tænh;

2. Hoà sô nhaø ôû bao goàm caùc noäi dung theo quy ñònh taïi Khoaûn 3 Ñieàu 66 cuûa Luaät Nhaø ôû vaø caùc giaáy tôø khaùc lieân quan ñeán nhaø ôû.

d) Tieàn huy ñoäng töø caùc nguoàn voán hôïp phaùp khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; ñ) Tieàn hoã trôï, ñoùng goùp töï nguyeän töø caùc toå chöùc, caù nhaân khaùc trong vaø ngoaøi nöôùc. 2. Caên cöù tình hình thöïc teá cuûa ñòa phöông, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh xem xeùt, quyeát ñònh thaønh laäp Quyõ phaùt trieån nhaø ôû cuûa ñòa phöông treân cô sôû caùc nguoàn voán huy ñoäng quy ñònh taïi Khoaûn 1 Ñieàu naøy vaø ban haønh quy cheá quaûn lyù Quyõ naøy baûo ñaûm caùc nguyeân taéc sau ñaây: a) Quyõ phaùt trieån nhaø ôû laø toå chöùc taøi chính Nhaø nöôùc hoaït ñoäng theo nguyeân taéc baûo toaøn voán, buø ñaép chi phí phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng vaø khoâng vì muïc ñích lôïi nhuaän; b) Quyõ phaùt trieån nhaø ôû ñöôïc quaûn lyù, ñieàu haønh vaø toå chöùc hoaït ñoäng theo Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Quyõ do UÛy ban nhaân daân caáp tænh ban haønh vaø tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät coù lieân quan; c) Quyõ phaùt trieån nhaø ôû ñöôïc mieãn, giaûm caùc loaïi thueá vaø noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc theo höôùng daãn cuûa Boä Taøi chính; d) Quyõ phaùt trieån nhaø ôû cuûa ñòa phöông ñöôïc söû duïng ñeå phaùt trieån nhaø ôû xaõ hoäi thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc treân phaïm vi ñòa baøn. Giao Boä Taøi chính chuû trì, phoái hôïp vôùi Boä Xaây döïng höôùng daãn vieäc toå chöùc, hoaït ñoäng ñoái vôùi Quyõ phaùt trieån nhaø ôû cuûa caùc ñòa phöông. 3. Caên cöù vaøo ñieàu kieän cuûa töøng ñòa phöông, UÛy ban nhaân daân caáp tænh coù theå uûy thaùc cho Quyõ ñaàu tö phaùt trieån cuûa ñòa phöông thöïc hieän quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa Quyõ phaùt trieån nhaø ôû quy ñònh taïi Khoaûn 2 Ñieàu naøy. 4. Ngoaøi Quyõ phaùt trieån nhaø ôû quy ñònh taïi Ñieàu naøy, giao Boä Xaây döïng chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, ngaønh lieân quan nghieân cöùu, trình Thuû töôùng Chính phuû ban haønh quyeát ñònh veà vieäc thaønh laäp, hoaït ñoäng, cô cheá quaûn lyù, nguoàn ñoùng goùp, cô cheá cho vay, ñoái töôïng cho vay cuûa Quyõ tieát kieäm nhaø ôû ñeå phuïc vuï cho caùc ñoái töôïng gaëp khoù khaên veà nhaø ôû ñöôïc vay voán mua nhaø ôû hoaëc ñeå hoã trôï cho caùc doanh nghieäp vay voán xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi. Ñieàu 76. Quaûn lyù vaø cung caáp thoâng tin veà nhaø ôû 1. Cô quan coù traùch nhieäm quaûn lyù hoà sô veà nhaø ôû: a) Sôû Xaây döïng quaûn lyù hoà sô veà nhaø ôû cuûa toå chöùc; ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi thöïc hieän döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû taïi Vieät Nam; caù nhaân nöôùc ngoaøi; nhaø ôû thuoäc sôû höõu chung cuûa toå chöùc vaø caù nhaân; b) Phoøng coù chöùc naêng quaûn lyù nhaø ôû caáp huyeän quaûn lyù hoà sô veà nhaø ôû cuûa caù nhaân (goàm caù nhaân trong nöôùc vaø

3. Cô quan quaûn lyù hoà sô nhaø ôû coù traùch nhieäm cung caáp caùc thoâng tin veà nhaø ôû cho caùc cô quan quy ñònh taïi Khoaûn 7 Ñieàu naøy vaø caùc toå chöùc, caù nhaân coù quyeàn vaø nghóa vuï lieân quan ñeán nhaø ôû ñoù khi hoï coù yeâu caàu. 4. Thoâng tin veà nhaø ôû laø caùc thoâng tin lieân quan ñeán hieän traïng vaø tình traïng phaùp lyù cuûa nhaø ôû, ñaát ôû coù trong hoà sô nhaø ôû. 5. Toå chöùc, caù nhaân ñeà nghò cung caáp thoâng tin veà nhaø ôû phaûi coù vaên baûn ñeà nghò cung caáp thoâng tin. Vaên baûn ñeà nghò phaûi ghi roõ hoï teân, ñòa chæ cuûa ngöôøi yeâu caàu cung caáp thoâng tin, noäi dung caùc thoâng tin ñeà nghò cung caáp vaø muïc ñích cuûa vieäc ñeà nghò cung caáp thoâng tin. 6. Hình thöùc cung caáp thoâng tin coù theå baèng vaên baûn traû lôøi, cung caáp thoâng tin qua maïng ñieän töû, sao chuïp hoaëc trích luïc hoà sô. 7. Toå chöùc, caù nhaân yeâu caàu cung caáp thoâng tin veà nhaø ôû phaûi traû phí cung caáp thoâng tin cho cô quan quaûn lyù hoà sô nhaø ôû, tröø tröôøng hôïp cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñeà nghò cung caáp thoâng tin phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû vaø cô quan ñieàu tra, Vieän kieåm saùt nhaân daân, Toøa aùn nhaân daân ñeà nghò cung caáp thoâng tin phuïc vuï cho coâng taùc ñieàu tra, giaûi quyeát tranh chaáp, khieáu naïi, toá caùo, caùc vuï aùn veà nhaø ôû. Boä Taøi chính phoái hôïp vôùi Boä Xaây döïng quy ñònh möùc thu, tyû leä trích noäp ngaân saùch vaø cheá ñoä söû duïng phí cung caáp thoâng tin quy ñònh taïi Ñieàu naøy. ôû

Ñieàu 77. Ñieàu tra, thoáng keâ, xaây döïng döõ lieäu veà nhaø

1. Ñieàu tra, thoáng keâ veà nhaø ôû ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø naêm naêm vaø möôøi naêm moät laàn theo quy ñònh sau ñaây: a) Ñònh kyø möôøi naêm moät laàn, Boä Xaây döïng phoái hôïp vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö vaø UÛy ban nhaân daân caáp tænh toå chöùc ñieàu tra, thoáng keâ nhaø ôû cuøng vôùi toång ñieàu tra soá vaø nhaø ôû trong caû nöôùc; b) Ñònh kyø naêm naêm moät laàn (tính giöõa moãi kyø toång ñieàu tra daân soá vaø nhaø ôû), Boä Xaây döïng chuû trì, phoái hôïp vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö vaø UÛy ban nhaân daân caáp tænh toå chöùc ñieàu tra ñieåm, ñieàu tra maãu veà nhaø ôû taïi moät soá xaõ, phöôøng, thò traán cuûa moät soá tænh, thaønh phoá thuoäc caùc vuøng, mieàn khaùc nhau trong caû nöôùc ñeå thoáng keâ soá lieäu veà tình hình phaùt trieån nhaø ôû phuïc vuï cho coâng taùc hoaïch ñònh chính saùch phaùt trieån nhaø ôû trong caû nöôùc. Tröôùc khi toå chöùc thöïc hieän ñieàu tra nhaø ôû quy ñònh taïi ñieåm naøy, Boä Xaây döïng coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch ñieàu tra vaø ñeà xuaát kinh phí ñieàu tra baùo caùo Thuû töôùng Chính

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

84

- 05.01.2011

102


MÖØNG XUAÂN 2011 2. Based on local realities, the chairperson of a provincial-level People’s Committee shall consider and decide to form the local housing development fund from the sources specified in Clause 1 of this Article and promulgate a Regulation on management of this fund in adherence to the following principles: a/ The housing development fund is a state finance institution operating on the principle of capital preservation, self-financing and non¬profit: b/ The housing development fund is managed and operate under its organization and operation charter promulgated by the provincial-level People’s Committee and relevant laws; c/ The housing development fund is entitled to tax and budget remittance exemption and reduc-tion under the Ministry of Finance’s guidance: d/ The housing development fund is used to develop state-owned social houses within the locality. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for and coordinate with the Ministry of Construction in, guiding the organization and operation of local housing development funds. 3. Based on the conditions of each locality, provinciallevel People’s Committees may entrust local development investment funds to manage the operation of housing development funds under Clause 2 of this Article. 4. In addition to housing development funds stipulated in this Article, the Ministry of Construction shall assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, studying and proposing the Prime Minister to promulgate a decision on the formation, operation, management mechanism, funding sources, lending mechanism and eligible borrowers of the house saving funds to provide loans for those with housing difficulties to buy houses or support enterprises to take loans to build social houses. Article 76. Management and provision of housing information 1. Agencies responsible for managing housing dossiers: a/ Provincial-level Construction Departments shall manage housing dossiers of organizations; overseas Vietnamese implementing investment projects on house construction in Vietnam; and foreigners; and houses under common ownership of organizations and individuals; b/ District-level housing management divisions shall manage housing dossiers of individuals (including nationals and overseas Vietnamese owning houses attached with residential land use rights. 2. A housing dossier has details specified in Clause 3, Article 66 of the Housing Law and other house-related papers. 3. Housing dossier management agencies shall provide information on houses for the agencies specified in Clause

7 of this Article and organizations and individuals with rights and obligations related to those houses at their request. 4. Information on a house means information relating to the current state and legal status of the house and residential land stated in the housing dossier. 5. An organization or individual wishing to receive housing information shall make a written request specifying the full name and address of the requester, information to be provided and purpose of using such information. 6. Information may be provided in writing, online or copies or extracts of dossiers. 7. An organization or individual requesting housing information shall pay an information provision charge to housing dossier management agencies, unless competent state agencies request such information for the state management of housing, or investigation agencies. People’s Procuracies or People’s Courts request such information for investigation and settlement of housingrelated disputes, complaints and denunciations and court cases. The Ministry of Finance shall coordinate with the Ministry of Construction in setting charge rates and the proportion of collected charge amounts to be remitted into the state budget and a regime on use of the information provision charge under (his Article. Article 77. Surveys, statistics and formation of databases on housing 1. Housing surveys and statistics shall be made every five and ten years according to the following provisions: a/ Every ten years, the Ministry of Construction shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment and provincial-level People’s Committees in surveying and making housing statistics along with the national census on population and housing; b/ Every five years (in the middle of each national census on population and housing), the Ministry of Construction shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and provincial-level People’s Committees in. conducting pilot and sample surveys on housing in some communes, wards and townships of a number of provinces and cities in different regions and parts of the country to make statistics on housing development for making policies on housing development nationwide. Before conducting a housing survey under this Point, the Ministry of Construction shall formulate a survey plan, estimate funds and report them to the Prime Minister for consideration and decision. 2. Funds for surveys, statistical work and formation of databases on housing under this Article shall be allocated from the state budget. Article 78. Training and refresher training in housing

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

103

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 phuû xem xeùt, quyeát ñònh.

ngaønh khaùc trieån khai thöïc hieän.

2. Kinh phí ñieàu tra, thoáng keâ vaø xaây döïng cô sôû döõ lieäu veà nhaø ôû quy ñònh taïi Ñieàu naøy ñöôïc boá trí töø ngaân saùch Nhaø nöôùc.

6. Thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc giao theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy vaø theo chæ ñaïo cuûa Thuû töôùng Chính phuû.

Ñieàu 78. Ñaøo taïo, boài döôõng kieán thöùc veà phaùt trieån, quaûn lyù nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn 1. Caùn boä, coâng chöùc laøm vieäc trong lónh vöïc quaûn lyù, phaùt trieån nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa caùc caáp, caùc ngaønh ít nhaát ba naêm moät laàn phaûi tham döï lôùp ñaøo taïo, boài döôõng kieán thöùc veà phaùt trieån, quaûn lyù nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn. Caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan ñeán lónh vöïc nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn coù traùch nhieäm boá trí vaø taïo ñieàu kieän ñeå caùn boä, coâng chöùc tham gia caùc lôùp ñaøo taïo, boài döôõng theo quy ñònh taïi Ñieàu naøy. Ñoái vôùi caùc caù nhaân, doanh nghieäp tham gia hoaït ñoäng quaûn lyù vaän haønh nhaø chung cö (keå caû caùc coâng trình nhaø ôû coù muïc ñích söû duïng hoãn hôïp) thì phaûi tham döï khoùa ñaøo taïo, boài döôõng kieán thöùc vaø chuyeân moân, nghieäp vuï veà quaûn lyù vaän haønh nhaø chung cö theo höôùng daãn cuûa Boä Xaây döïng. 2. Boä Xaây döïng quy ñònh veà keá hoaïch, chöông trình, noäi dung ñaøo taïo vaø phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan, caùc ñòa phöông toå chöùc caùc lôùp ñaøo taïo, boài döôõng, naâng cao kieán thöùc veà phaùt trieån, quaûn lyù nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn cho ñoäi nguõ caùn boä, coâng chöùc laøm vieäc trong lónh vöïc quaûn lyù, phaùt trieån nhaø ôû vaø caùc caù nhaân, toå chöùc tham gia hoaït ñoäng quaûn lyù vaän haønh nhaø chung cö quy ñònh taïi Ñieàu naøy. 3. Kinh phí ñaøo taïo do caùc cô quan, ñôn vò cöû hoïc vieân tham döï khoùa hoïc thanh toaùn cho cô sôû ñaøo taïo. Ñieàu 79. Traùch nhieäm cuûa Boä Xaây döïng 1. Giuùp Chính phuû thöïc hieän thoáng nhaát quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû treân phaïm vi caû nöôùc 2. Nghieân cöùu, trình Thuû töôùng Chính phuû ban haønh ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieån nhaø ôû quoác gia cho töøng giai ñoaïn theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy. 3. Nghieân cöùu, trình Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû söûa ñoåi, boå sung, ban haønh môùi hoaëc söûa ñoåi, boå sung, ban haønh theo thaåm quyeàn caùc vaên baûn lieân quan ñeán quaûn lyù vaø phaùt trieån nhaø ôû theo quy ñònh cuûa Luaät Nhaø ôû vaø Nghò ñònh naøy. 4. Tröïc tieáp chæ ñaïo vieäc thöïc hieän chieán löôïc, caùc chöông trình, muïc tieâu quoác gia veà nhaø ôû do Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät. 5. Kieåm tra, thanh tra, giaûi quyeát theo thaåm quyeàn hoaëc trình Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû giaûi quyeát caùc khoù khaên, vöôùng maéc cuûa caùc Boä, ngaønh, caùc cô quan, toå chöùc vaø caù nhaân trong quaù trình trieån khai thöïc hieän Luaät Nhaø ôû vaø Nghò ñònh naøy; theo doõi, kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh coù lieân quan ñeán nhaø ôû nhöng ñöôïc giao cho caùc Boä,

7. Ñònh kyø haøng naêm vaø theo yeâu caàu ñoät xuaát baùo caùo Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû veà tình hình trieån khai Luaät Nhaø ôû vaø Nghò ñònh naøy treân phaïm vi caû nöôùc. Ñieàu 80. Traùch nhieäm quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû cuûa caùc Boä, ngaønh lieân quan 1. Caùc Boä, cô quan ngang Boä trong phaïm vi nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi Boä Xaây döïng thöïc hieän quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû. 2. Nghieân cöùu söûa ñoåi, boå sung, ban haønh caùc vaên baûn lieân quan ñeán quaûn lyù, phaùt trieån nhaø ôû theo chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc Chính phuû giao hoaëc phoái hôïp vôùi Boä Xaây döïng trong vieäc nghieân cöùu soaïn thaûo chính saùch, tham gia chæ ñaïo, höôùng daãn toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm tra, thanh tra vieäc chaáp haønh caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù vaø phaùt trieån nhaø ôû cuûa caùc ngaønh, caùc caáp, caùc cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan. Ñieàu 81. Traùch nhieäm quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû cuûa ñòa phöông 1. UÛy ban nhaân daân caáp tænh coù traùch nhieäm: a) Thöïc hieän quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû treân ñòa baøn; b) Xaây döïng vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieän chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû cuûa ñòa phöông, bao goàm chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån nhaø ôû noùi chung vaø caùc chöông trình muïc tieâu cuûa ñòa phöông veà hoã trôï nhaø ôû cho caùc ñoái töôïng xaõ hoäi gaëp khoù khaên veà nhaø ôû; c) Coâng boá coâng khai treân Website cuûa UÛy ban nhaân daân caáp tænh vaø cuûa Sôû Xaây döïng quy hoaïch xaây döïng tyû leä 1/2000 vaø quy hoaïch chi tieát xaây döïng tyû leä 1/500, caùc döï aùn phaùt trieån nhaø ôû ñang ñöôïc trieån khai thöïc hieän, caùc tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng döï aùn, thay ñoåi chuû ñaàu tö vaø tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn phaùt trieån nhaø ôû treân ñòa baøn; d) Laäp quy hoaïch vaø boá trí quyõ ñaát ñeå xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi, nhaø ôû coâng vuï theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy; ñ) Toå chöùc thöïc hieän quaûn lyù quyõ nhaø ôû coâng vuï vaø nhaø ôû xaõ hoäi ñöôïc xaây döïng baèng voán ngaân saùch cuûa ñòa phöông; e) Xaùc ñònh danh muïc nhaø bieät thöï ñeå thöïc hieän quaûn lyù theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy vaø phaùp luaät coù lieân quan; g) Chæ ñaïo, höôùng daãn, toå chöùc thöïc hieän, kieåm tra, thanh tra coâng taùc quaûn lyù vaø phaùt trieån nhaø ôû treân ñòa baøn theo chöùc naêng nhieäm vuï ñöôïc giao; h) Tuyeân truyeàn, vaän ñoäng caùc toå chöùc, caù nhaân chaáp haønh caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù vaø phaùt trieån nhaø ôû; i) Xöû lyù theo thaåm quyeàn hoaëc ñeà nghò cô quan coù thaåm quyeàn xöû lyù caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà nhaø ôû;

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

84

- 05.01.2011

104


MÖØNG XUAÂN 2011 development and management and real estate market 1. Cadres and civil servants of levels and branches engaged in housing and real estate market development and management shall attend training or refresher training in housing and real estate market development and management at least once every three years. Agencies and units involved in housing and real estate domains shall send and create conditions for their cadres and civil servants to attend training and refresher teaming under this Article. Individuals and enterprises engaged in the management and operation of condominiums (including housing works with multiple use purposes) shall attend training and refresher training in knowledge, expertise and skills on condominium management and operation under the Ministry of Construction’s guidance. 2. The Ministry of Construction shall provide training plans, programs and contents and coordinate with concerned agencies and legalities in organizing training and refresher training to improved knowledge on housing and real estate market development and management for cadres and civil servants engaged in housing management and development and individuals and organizations engaged in condominium management and operation under this Article. 3. Agencies and units sending their staff to training courses shall pay training expenses to training institutions. Article 79. Responsibilities of the Ministry of Construction 1. To assist the Government in performing the unified state management of housing nationwide, 2. To study and propose the Prime Minister to promulgate national housing development orientations and strategies for each period under this Decree. 3. To study and propose the Government or the Prime Minister to amend, supplement or promulgate, or to amend, supplement or promulgate according to its competence, documents on housing management and development under the Housing Law and this Decree. 4. To directly direct the implementation of national strategies, programs and targets on housing approved by the Prime Minister. 5. To examine, inspect and solve according to its competence or propose the Government or the Prime Minister to solve difficulties and problems of ministries, branches, agencies, organizations and individuals in the implementation of the Housing Law and this Decree; to monitor and examine other ministries and branches in implementing housing-related regulations. 6. To perform assigned tasks under this Decree and the Prime Minister’s direction. 7. To annually and irregularly report to the Government or the Prime Minister on the implementation of the Housing

Law and this Decree nationwide. Article 80. Responsibilities of concerned ministries and branches for state management of housing 1. Ministries and ministerial-level agencies shall, within their tasks and powers, coordinate with the Ministry of Construction in performing the state management of housing. 2. To study, amend, supplement and promulgate documents related to housing management and development according to their functions and tasks assigned by the Government or to coordinate with the Ministry of Construction in studying and drafting policies on. Directing and guiding the implementation of, and examining and inspecting the observance of law on housing management and development by concerned branches, levels, agencies, organizations and individuals. Article 81. Responsibilities of localities for state management of housing 1. Provincial-level People’s Committees shall: a/ Perform the state management of housing in their localities: b/ Formulate and implement their local housing development programs and plans including general housing development programs and plans and local target programs on housing support for social policy beneficiaries with housing difficulties: c/ Publish on their websites and websites of provinciallevel Construction Departments l:2,000-scale construction master plans and l:500-scale detailed construction plans, housing development projects under construction, cases of project transfer, change of project investors and implementation progress of housing development projects in their localities; d/ Plan and set aside land areas for the construction of social and official-duty houses under this Decree; e/ Manage official duty and social houses built with local budget funds: f/ List villas for management under this Decree and relevant laws; g/ Direct, guide, organize, examine and inspect housing management and development in their localities according to their assigned functions and tasks; h/ Educate and mobilize organizations and individuals to observe the law on housing management and development; i/ Handle according to their competence or propose competent agencies to handle violations of the housing law; j/ Assume the prime responsibility for. or coordinate with ministries and branches in, performing (heir assigned tasks under the Housing Law. and this Decree; k/ Annually or irregularly report to their superiors on the

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

105

Soá

84

- 05.01.2011


MÖØNG XUAÂN 2011 k) Chuû trì hoaëc phoái hôïp vôùi caùc Boä, ngaønh thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao theo quy ñònh cuûa Luaät Nhaø ôû vaø Nghò ñònh naøy; l) Ñònh kyø haøng naêm hoaëc theo yeâu caàu ñoät xuaát baùo caùo caáp treân veà tình hình trieån khai Luaät Nhaø ôû vaø Nghò ñònh naøy treân ñòa baøn. 2. Giuùp UÛy ban nhaân daân caáp tænh thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn treân ñòa baøn laø Sôû Xaây döïng. 3. UÛy ban nhaân daân caáp huyeän coù traùch nhieäm thöïc hieän vieäc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn treân ñòa baøn theo chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao. 4. Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh vaø Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp huyeän chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät neáu chaäm treã thöïc hieän hoaëc khoâng thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa Luaät Nhaø ôû vaø Nghò ñònh naøy. Ñieàu 82. Ban Chæ ñaïo veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn 1. Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh thaønh laäp Ban Chæ ñaïo trung öông veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn ñeå giuùp Thuû töôùng Chính phuû nghieân cöùu, chæ ñaïo vaø phoái hôïp giaûi quyeát nhöõng vaãn ñeà quan troïng, lieân ngaønh coù lieân quan ñeán chính saùch quaûn lyù, phaùt trieån nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn treân phaïm vi toaøn quoác. 2. Ban Chæ ñaïo trung öông veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn coù nhieäm vuï, quyeàn haïn: chæ ñaïo, ñoân ñoác, höôùng daãn vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc chöông trình phaùt trieån nhaø ôû, caùc chuû tröông, chính saùch veà nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi caùc Boä, ngaønh vaø caùc ñòa phöông; tham gia goùp yù caùc chính saùch lôùn, quan troïng lieân quan ñeán nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn; kieán nghò Thuû töôùng Chính phuû vaø caùc cô quan coù thaåm quyeàn xem xeùt, söûa ñoåi, boå sung hoaëc ñình chæ vieäc thi haønh caùc vaên baûn coù lieân quan ñeán nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn do caùc Boä, ngaønh vaø UÛy ban nhaân daân caáp tænh ban haønh traùi vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät veà nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn. 3. Caên cöù vaøo nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Ban Chæ ñaïo trung öông veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh quyeát ñònh thaønh laäp Ban Chæ ñaïo veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn caáp tænh ñeå giuùp Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh chæ ñaïo trieån khai thöïc hieän caùc chính saùch lieân quan ñeán lónh vöïc nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi ñòa phöông.

ôû Trung öông do Thuû töôùng Chính phuû quy ñònh, ôû ñòa phöông do Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh quy ñònh.

Chöông 7 ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH Ñieàu 83. Hieäu löïc thi haønh 1. Nghò ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 08 thaùng 8 naêm 2010. 2. Nghò ñònh naøy thay theá Nghò ñònh soá 90/2006/NÑ-CP ngaøy 06 thaùng 9 naêm 2006 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh Luaät Nhaø ôû. 3. Ñoái vôùi döï aùn phaùt trieån nhaø ôû ñaõ ñöôïc laäp vaø trình pheâ duyeät theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh soá 90/2006/NÑ-CP ngaøy 06 thaùng 9 naêm 2006 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh Luaät Nhaø ôû nhöng UÛy ban nhaân daân caáp tænh hoaëc UÛy ban nhaân daân caáp huyeän chöa pheâ duyeät hoaëc tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc pheâ duyeät (keå caû nhaø ôû ñöôïc xaây döïng trong khu ñoâ thò môùi) nhöng coù ñeà nghò thay ñoåi moät trong caùc noäi dung cuûa döï aùn phaùt trieån nhaø ôû theo quy ñònh taïi Khoaûn 4 Ñieàu 7 cuûa Nghò ñònh naøy thì thöïc hieän laäp, thaåm ñònh, pheâ duyeät, chaáp thuaän ñaàu tö hoaëc chaáp thuaän boå sung noäi dung döï aùn phaùt trieån nhaø ôû (döï aùn phaùt trieån khu nhaø ôû hoaëc döï aùn phaùt trieån nhaø ôû ñoäc laäp) theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy. 4. Baõi boû caùc noäi dung lieân quan ñeán phaùt trieån nhaø ôû, coâng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø ôû, quaûn lyù söû duïng nhaø ôû, giao dòch veà nhaø ôû, quaûn lyù Nhaø nöôùc veà nhaø ôû ñöôïc quy ñònh trong caùc Nghò ñònh cuûa Chính phuû, caùc vaên baûn phaùp luaät do caùc Boä, ngaønh vaø UÛy ban nhaân daân caáp tænh ban haønh tröôùc ngaøy Nghò ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh maø traùi vôùi quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy. Ñieàu 84. Traùch nhieäm thi haønh Caùc Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä, Thuû tröôûng cô quan thuoäc Chính phuû, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông chòu traùch nhieäm thi haønh Nghò ñònh naøy. TM. CHÍNH PHUÛ THUÛ TÖÔÙNG Nguyeãn Taán Duõng

4. Caùc thaønh vieân cuûa Ban Chæ ñaïo vaø Toå chuyeân gia giuùp vieäc Ban Chæ ñaïo veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn laøm vieäc theo cheá ñoä kieâm nhieäm vaø ñöôïc höôûng phuï caáp theo quy ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Kinh phí hoaït ñoäng cuûa Ban Chæ ñaïo do ngaân saùch Nhaø nöôùc cuøng caáp caáp. 5. Chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn, quy cheá hoaït ñoäng cuûa Ban Chæ ñaïo vaø caùc toå chöùc giuùp vieäc Ban Chæ ñaïo

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

84

- 05.01.2011

106


MÖØNG XUAÂN 2011 implementation of the Housing Law and this Decree in their localities. 2. Provincial-level Construction Departments shall assist provincial-level People’s Committees in performing the state management of housing and the real estate market in their localities. 3. District-level People’s Committees shall perform the state management of housing and the real estate market in their localities according to their assigned functions and tasks. 4. Chairpersons of provincial- and district level People’s Committees shall take respon¬sibility before law for their delay or failure in the implementation of the Housing Law and this Decree. Article 82. Steering committees for policies on housing and real estate market 1. The Prime Minister shall decide on the establishment of the central steering committee for policies on housing and real estate market which shall assist the Prime Minister in studying, directing and coordinating the settlement of important inter-sectoral issues related to policies to manage and develop housing and the real estate market nationwide. 2. The central steering committee for policies on housing and real estate market has the tasks and powers of directing, urging, guiding and examining ministries, branches and localities in implementing housing development programs and guidelines and policies on housing and real estate market; commenting major and important policies related to housing and real estate market; proposing the Prime Minister and competent agencies to consider, amend, supplement or terminate the implementation of documents related to housing and real estate market promulgated by ministries, branches and provincial-level People’s Committees in contravention of the law on housing and real estate market. 3. Based on the tasks and powers of the central steering committee for policies on housing and real estate market, chairpersons of provincial-level People’s Committees shall decide on the establishment of provincial-level steering committees for policies on housing and real estate market which shall assist chairpersons of provincial level People’s Committees in directing the implementation of policies related to housing and real estate market in their localities. 4. Members of expert teams assisting steering committees for policies on housing and real estate market shall work on a part-time basis and may enjoy allowances under the Prime Minister’s regulations. Funds for the operation of these committees shall be allocated from the state budget of the same level. 5. The Prime Minister shall define the functions, tasks, powers and operation regulations of the central steering committee and its assisting organizations and chairpersons of provincial level People’s Committees shall provide those

of local committees.

Chapter VII IMPLEMENTATION PROVISIONS Article 83. Effectiveness 1. This Decree takes effect on August 8, 2010. 2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 90/200G/ND-CP of September 6, 2006, detailing and guiding the implementation of the Housing Law. 3. Housing development projects which have been formulated and submitted for approval under the Government’s Decree No. 90/2006/ ND-CP of September 6. 2006. detailing and guiding the implementation of the Housing Law, but have not been approved by provincial- or district-level People’s Committees, or have been approved (including houses to be built in new urban centers) but have proposed project modifications under Clause 4, Article 7 of this Decree, shall be formulated, appraised, approved or approved for investment or supplementation of housing development project contents (housing building development projects or independent housing development projects) under this Decree. 4. To annul provisions on housing development, recognition of house ownership, housing management and use, housing transactions and state management of housing provided in the Government’s decrees and legal documents promulgated by ministries, branches and provincial-level People’s Committees before the effective date of this Decree, which are contrary to this Decree. Article 84. Implementation provision Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree. ON BEHALF OF THE GOVERNMENT PRIME MINISTER Nguyen Tan Dung

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

107

Soá

84

- 05.01.2011


THE

CHUÛ ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN EVER

ICH

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN BAÁT ÑOÄNG SAÛN PHAÙT ÑAÏT 126 (Laàu 6, Huøng Vöông Plaza) HuØng Vöông, P.12, Quaän 5, TP.HCM Tel: (84-8) 2222 0468 - Fax: (84-8) 2222 0505 - Web: www.phatdat.com.vn

NHADATVIETNAMS.COM


CÔNG TY CӘ PHҪN ĈҪU TѬ VÀ XÂY DӴNG THÀNH NAM

NiӅm tin cho ngôi nhà ViӋt Ngành nghӅ kinh doanh chính: x

Xây dͱng các công trình dân dͥng, công nghiʄp, giao thông, thuͷ lͣi, công trình kś thuɪt cɇ s͟ hɞ tɤng...

x

Sɠn xuɢt và kinh doanh máy móc thiɼt bʈ, vɪt liʄu xây dͱng

x

Kinh doanh bɢt ÿ͙ng sɠn;

x

Xuɢt nhɪp khɦu các mɴt hàng công ty kinh doanh. Dӵ án Ĉҫu tѭ trung tâm thѭѫng mҥi và văn phòng cao cҩp VP5 - Bán ÿҧo Linh Ĉàm – Hoàng Mai – Hà Nӝi.

Dͱ án khu ÿô thʈ Ecopark – Văn giang- Hɉng yên Khu ÿô thʈ Ecopark là khu ÿô thʈ sinh thái l͛n nhɢt miɾn bɬc

Trө sӣ Cotana Group Lô CC5A- Bán ÿҧo Linh Ĉàm – Hoàng Mai – Hà Nӝi

v͛i diʄn tích lên t͛i hɇn 500 ha. Cotana là m͙t trong nhͯng c͕ ÿông sáng lɪp góp v͑n ÿɤu tɉ.

Ĉӏa chӍ: Lô CC5A, Bán ÿҧo Linh Ĉàm, Hoàng Mai, Hà Nӝi ĈiӋn thoҥi: 043.5632763 Fax: 043.5632762 Website: www.cotanagroup.vn Email: thanhnam@cotanagroup.vn


Maùy ñoät daäp AMADA Daây chuyeàn saûn xuaát mì aên lieàn


R

BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT VIỆT NAM XUÂN 2011  

Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam, cơ quan thông tin của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT VIỆT NAM XUÂN 2011  

Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam, cơ quan thông tin của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Advertisement