Page 1

Soá

87 ra ngaøy 05.04.2011

BAÁT ÑOÄNG SAÛN - NEÀN TAÛNG CUÛA TÖÔNG LAI

GIAÛI PHAÙP NAØO THUÙC ÑAÅY THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 2011 PHAÙT TRIEÅN


S ÀN G IA O D ỊC H BẤT Đ ỘN G SẢ N


The Pegasus Residence là khu biệt thự khép kín đầu tiên tại Thành Phố Biên Hòa, được bao quanh bởi dòng sông Đồng Nai trong lành, yên ả. Nơi đây mang một phong cách sống đẳng cấp với không gian trong lành và những tiện nghi hoàn hảo. Hãy cùng chúng tôi khám phá và tận hưởng giá trị của một thiên đường sống đích thực.

Chỉ với 2 tỷ bạn sẽ sở hữu căn biệt thự sang trọng tại The Pegasus Residence

Hotline: 0902 66 66 73 Website: www.thepegasusresidence.com


VIE

VIE

AÁT

AÁT

VAØN

VAØN

ÖÔÛN ÛI TH GIA

GIA

ÛI TH

ÖÔÛN

GS

GS

AO

AO

SAO ÖÔÛN G Û I TH GIA

ÄT

ÄT

ÄT VIE AÁT GÑ VAØN

GOLD STAR AWARD

TOP 200

BRANDS OF VIETNAM

10 20

TOP 100

BRANDS OF VIETNAM

09 20

08 20

TOP 100

BRANDS OF VIETNAM

GOLD STAR AWARD

GOLD STAR AWARD

HUAÂN CHÖÔNG LAO ÑOÄNG HAÏNG III SAO VAØNG ÑAÁT VEÄT 2008 - 2009 - 2010


Soá

87 ra ngaøy 05.04.2011

BAÁT ÑOÄNG SAÛN - NEÀN TAÛNG CUÛA TÖÔNG LAI

THÔØI SÖÏ

08 Beá maïc Kyø hoïp thöù 9 Quoác hoäi khoùa XII 10 Keá luaän cuûa Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng BÑS

TIN TÖÙC - SÖÏ KIEÄN

12 Giaûi phaùp naøo thuùc ñaåy thò tröôøng BÑS 2011 phaùt trieån

GIAÛI PHAÙP NAØO THUÙC ÑAÅY THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 2011 PHAÙT TRIEÅN

Toång bieân taäp: Hoaøng Thò Ngoïc Anh Phoù Toång bieân taäp thöôøng tröïc Nguyeãn Maïnh Haø Thö kyù toøa soaïn: Tröông Thò Mai Hoa Hoäi ñoàng chuyeân ngaønh: ThS. Nguyeãn Traàn Nam, KS. Toáng Vaên Nga, GS.TS. Nguyeãn Vaên Ñaït, ThS. Nguyeãn Maïnh Haø, TS. Ñoã Thò Loan, TS. Traàn Du Lòch, TSKT. Traàn Minh Hoaøng, ThS. Chu Vaên Chung, KS. Nguyeãn Lam Sôn, ThS. Ñoaøn Huøng Nam, TS. Nguyeãn An Bình, TS. Tröông Anh Tuaán, LS. Tröông Thò Hoøa, KTS. Khöông Vaên Möôøi, ThS. Leâ Cao Tuaán, TS. Nguyeãn Vaên Hieäp, TS. Nguyeãn Ngoïc Döông, ThS. Leâ Chí Hieáu. Toøa soaïn: 67/8 Phaïm Ngoïc Thaïch, P.6,Q.3, TPHCM ÑT:(08) 3820 6086 - Fax:(08)3820 6616 Email: tsbatdongsan@yahoo.com Vaên phoøng lieân laïc phía Baéc: 01 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Cô quan chuû quaûn: Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam P.201, toøa nhaø Thaønh Ñoâng 132-138 Kim Maõ, Ba Ñình, Haø Noäi GPXB soá 1214/GP-BTTTT do Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng caáp ngaøy 18/08/2010 Thieát keá: Vuõ Hoaøng Sôn Cheá baûn CTP vaø In taïi: Coâng ty TNHH MTV Leâ Quang Loäc TP. Hoà Chí Minh Phaùt haønh vaøo ngaøy: 05 haøng thaùng

16 5 giaûi phaùp thöïc hieän chöông trình phaùt trieån nhaø ôû treân ñòa baøn TP.HCM

20 Haø Noâi öu tieân phaùt trieån veà phía Taây 22 Thì ñieåm Baûo hieåm Noâng nghieäp taïi 21 tænh 23 Toång keát thi haønh Luaät Ñaát ñai treân ñòa baøn Haø Noäi

24 Khoâng trieån khai xaây döïng khi chöa boá trí taùi ñònh cö

26 Thaûm hoïa ñoäng ñaát vaø soùnhg thaàn ôû Nhaät Baûn: noãi ñau khoâng cuûa rieâng ai

28 Traän ñoäng ñaát - soùng thaàn taïi Nhaät coù taùc ñoäng naøo ñeán Vieät Nam?

32 OÅn ñònh kinh teá vó moâ nhìn döôùi goùc ñoä "Nhaø Doanh nghieäp"

TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

36 Naêm 2011, thu 30.000 tyû ñoàng töø söû duïng ñaát 38 Hoùa ñôn ñieän töû ñöôïc söû duïng taïi Vieät Nam 39 Quaø bieáu döôùi 5 trieäu ñoàng khoâng phaûi laøm thuû tuïc xeùt mieãnt hueá

40 TP. Hoà Chí Minh coâng boá ñôn giaù ñaát tính boài thöôøng

42 Nhöõng coå phieáu trong dieän caûnh baùo 43 Minh baïch hoùa thò tröôøng tín duïng THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

44 Chính saùch taøi chính ñaát ñai & thò tröôøng BÑS - Nhaø ôû

47 Giöõ vöõng phong ñoä ñaàu taøu cuûa thò tröôøng BÑS Vieät Nam


WWW.TAPCHIBATDONGSANVIETNAM.VN

50 Toång Coâng ty kinh doanh dòch vuï BÑS ñaàu tieân cuûa Vieät Nam

51 Baùo caùo thoâng tin thò tröôøng BÑS 60 Trieån laõm quoác teá VietBuild Haø Noäi 2011 61 Kohler môû trung taâm tröng baøy saûn phaåm taïi TP.HCM DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

62 Indochina Plaza Hanoi - Söï löïa choïn hoaøn haûo 64 Thuduc House & VinatexLand: Hôïp taùc ñaàu tö - coäng höôûng giaù trò thöông hieäu

66 Baøn giao 2 ñôn nguyeân caên hoä cuûa döï aùn Keangnam 68 Ñaûo Hoa Phöôïng - Döï aùn ñaûo nhaân taïo ñaàu tieân ôû Vieät Nam

CHÍNH SAÙCH & PHAÙP LUAÄT

70 Ñieàu kieän ñeå ñöôïc caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm ñoái vôùi ñaát ñaõ bò quy hoaïch

NÔI TOÂI MUOÁN SOÁNG

72 Caên hoä 39m

2

HIEÄP HOÄI & HOÄÏI VIEÂN

74 Taïp chí BÑS nhaø ñaát Vieät Nam khai tröông Vaên phoøng lieân laïc taïi Haø Noäi

BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH

76 Quy hoaïch Khu ñoä thò du lòch bieån Caàn Giôø VAÊN HOÙA & DU LÒCH

78 Ngaøy hoäi du lòch laàn thöù VII - 2011 KIEÁN TRUÙC & ÑOÂ THÒ

79 Khôûi ñoäng tuyeán taøu ñieän ngaàm Beán Thaønh - Tham Löông

NHÌN RA THEÁ GIÔÙI

80 Ngoâi nhaø "xanh" TRANG SONG NGÖÕ

88 Nghò quyeát 11/NQ-CP GIAÙ: 14.500 ÑOÀNG


THÔØI SÖÏ

BEÁ MAÏC KYØ HOÏP THÖÙ 9 QUOÁC HOÄI KHOÙA XII

Nguoàn: COÅNG THOÂNG TIN ÑIEÄN TÖÛ CHÍNH PHUÛ

Sau 8 ngaøy hoïp khaån tröông (töø 21-29/3), kyø hoïp thöù 9 Quoác hoäi khoùa XII ñaõ beá maïc chieàu ngaøy 29/3. Ñaây laø kyø hoïp cuoái cuøng cuûa nhieäm kyø Quoác hoäi Khoùa XII, vôùi nhieäm vuï troïng taâm laø thaûo luaän, xem xeùt caùc baùo caùo coâng taùc caû nhieäm kyø cuûa caùc cô quan trong boä maùy Nhaø nöôùc. Nhieäm kyø Quoác hoäi khoùa XII ñang daàn kheùp laïi, nhöng dö aâm vaø aán töôïng toát ñeïp chaéc chaén coøn ñoïng maõi - Toång Bí thö, Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Phuù Troïng khaúng ñònh nhö vaäy trong phaùt bieåu beá maïc Kyø hoïp thöù 9, Quoác hoäi khoùa XII. Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Phuù Troïng neâu roõ: vôùi 8 ngaøy ngaén nguûi, Quoác hoäi ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc trong chöông trình nghò söï. Ñoù laø thaûo luaän ñaùnh giaù boå sung vieäc thöïc hieän nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø ngaân saùch Nhaø nöôùc naêm 2010 vaø tình hình thöïc hieän nhöõng thaùng ñaàu naêm 2011. Quoác hoäi ñaõ daønh nhieàu thôøigian xem xeùt caùc Baùo caùo toång keát nhieäm kyø (2007-2011) cuûa Quoác hoäi, caùc cô quan cuûa Quoác hoäi, Chuû tòch nöôùc, Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû, Chaùnh aùn Toøa aùn Nhaân daân toái cao, Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt Nhaân daân toái cao. Toång Bí thö, Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Phuù Troïng trình baøy Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa Quoác hoäi nhieäm kyø khoaù XII (2007 - 2011)

Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø ñaïi bieåu döï khai maïc kyø hoïp thöù chín

Soá

87

- 05.04.2011

8

Veà kinh teá - xaõ hoäi vaø ngaân saùch nhaø nöôùc, Quoác hoäi ñaõ thaûo luaän, phaân tích toaøn dieän, taäp trung vaøo nhöõng vaán

Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Taán Duõng trình baøy Baùo caùo coâng taùc nhieäm kyø 2007 - 2011 cuûa Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû


THÔØI SÖÏ

Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Taán Duõng trình baøy Baùo caùo coâng taùc nhieäm kyø 2007 - 2011 cuûa Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû

Chuû tòch nöôùc Nguyeãn Minh Trieát trình baøy Baùo caùo coâng taùc nhieäm kyø 2007 2011 cuûa Chuû tòch nöôùc

Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng trình baøy Baùo caùo boå sung tình hình kinh teá - xaõ hoäi naêm 2010 vaø nhöõng giaûi phaùp taäp trung chæ ñaïo ñieàu haønh thöïc hieän phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi naêm 2011

Chuû nhieäm Uyû ban kinh teá cuûa Quoác hoäi Haø Vaên Hieàn trình baøy Baùo caùo thaåm tra Baùo caùo cuûa Chính phuû ñaùnh giaù boå sung keát quaû thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2010; vieäc trieån khai thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø ngaân saùch nhaø nöôùc nhöõng thaùng ñaàu naêm 2011

ñeà lôùn veà chæ ñaïo, ñieàu haønh quaûn lyù vó moâ vaø thoáng nhaát nhaän ñònh, naêm 2010 vaø nhöõng thaùng ñaàu naêm 2011, döôùi söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén cuûa Ñaûng, söï giaùm saùt thöôøng xuyeân cuûa Quoác hoäi, söï quaûn lyù, ñieàu haønh quyeát lieät cuûa Chính phuû , cuøng vôùi noã löïc cuûa caùc caáp, ngaønh, doanh nghieäp, ñaát nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû quan troïng treân caùc lónh vöïc. Kinh teá tieáp tuïc duy trì ñaø taêng tröôûng, thu ngaân saùch nhaø nöôùc taêng khaù, an sinh xaõ hoäi baûo ñaûm… Veà coâng taùc laäp phaùp, Quoác hoäi ñaõ xem xeùt vaø thoâng qua 3 döï aùn luaät, laø Luaät Kieåm toaùn ñoäc laäp, Luaät söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä luaät Toá tuïng daân söï, Luaät Phoøng, choáng mua baùn ngöôøi. Veà caùc Baùo caùo toång keát coâng taùc nhieäm kyø, Quoác hoäi ñaõ thaûo luaän soâi noåi, thaúng thaén, phaân tích saâu saéc nhöõng vieäc ñaõ laøm ñöôïc, nhöõng vieäc chöa laøm ñöôïc, chæ ra nguyeân nhaân, baøi hoïc kinh nghieäm. Quoác hoäi cuõng ñaõ thoáng nhaát nhaän ñònh, 4 naêm qua, trong boái caûnh vöøa coù nhöõng thuaän lôïi cô baûn, vöøa coù nhöõng khoù khaên thaùch thöùc,vôùi söï keá thöøa vaø phaùt huy keát quaû, Quoác hoäi ñaõ coù nhieàu ñoåi môùi naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng laäp phaùp, giaùm saùt toái cao, quyeát ñònh caùc vaán ñeà quan troïng cuûa ñaát nöôùc. Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ coù nhieàu coá gaéng trong toå chöùc thöïc hieän,

ñieàu haønh quaûn lyù ñaát nöôùc, quaûn lyù xaõ hoäi moät caùch naêng ñoäng, goùp phaàn vaøo thaønh töïu chung cuûa ñaát nöôùc. Toång Bí thö, Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Phuù Troïng ñeà nghò, caùc cô quan trong boä maùy nhaø nöôùc nghieân cöùu tieáp thu caùc yù kieán xaùc ñaùng cuûa ñaïi bieåu Quoác hoäi ñeå hoaøn thieän baùo caùo toång keát ñaõ trình Quoác hoäi taïi kyø hoïp, ñoàng thôøi coù bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá, yeáu keùm, tieáp tuïc ñoåi môùi naâng cao chaát löôïnghoïat ñoäng thôøi gian tôùi. Trong baøi phaùt bieåu beá maïc kyø hoïp,Toång Bí thö, Chuû tòch Quoác hoäi

Nguyeãn Phuù Troïng nhaán maïnh: “Nhieäm kyø Quoác hoäi khoùa XII ñang daàn kheùp laïi, nhöng dö aâm vaø aán töôïng toát ñeïp seõ coøn ñoïng maõi. Nhìn laïi chaëng ñöôøng gaàn 4 naêm hoaït ñoäng, chuùng ta coù theå noùi raèng, vôùi taâm nieäm phaûi laøm gì ñeå xöùng ñaùng vôùi loøng mong ñôïi vaø söï tin caäy cuûa nhaân daân, caùc vò ñaïi bieåu Quoác hoäi ñaõ luoân neâu cao tinh thaàn traùch nhieäm, gaén boù maät thieát vôùi cöû tri, ñi saùt cô sôû, naém baét taâm tö, nguyeän voïng, kieán nghò cuûa cöû tri ñeå phaûn aùnh vôùi Quoác hoäi, tích cöïc nghieân cöùu, tham gia quyeát ñònh caùc vaán ñeà heä troïng cuûa ñaát nöôùc”.

Theo Nghò quyeát soá 1080NQ/UBTVQH12 ngaøy 21/01/2011 cuûa UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi khoùa XII, quyeát nghò “Toå chöùc cuoäc baàu cöû Ñaïi bieåu Quoác hoäi khoùa XIII vaø baàu cöû Ñaïi bieåu Hoäi ñoàng nhaân daân caùc caáp nhieäm kyø 2011 – 2016 vaøo ngaøy Chuû nhaät, 22 thaùng 5 naêm 2011” Caùc cô quan cuûa Quoác hoäi, caùc ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi tieáp tuïc thöïc hieän nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình cho ñeán kyø hoïp thöù nhaát Quoác hoäi khoùa XIII. Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, Kyø hoïp thöù nhaát, Quoác hoäi khoùa XIII seõ ñöôïc khai maïc chaäm nhaát vaøo ngaøy 22/7/2011. Kyø hoïp naøy coù nhieàu noäi dung quan troïng nhö baàu, pheâ chuaån nhaân söï caáp cao cuûa Nhaø nöôùc, tieáp tuïc xem xeùt caùc vaán ñeà veà kinh teá - xaõ hoäi, cho yù kieán vaø thoâng qua moät soá döï aùn luaät...

9

Soá

87

- 05.04.2011


THÔØI SÖÏ

KEÁT LUAÄN CUÛA PHOÙ THUÛ TÖÔÙNG HOAØNG TRUNG HAÛI VEÀ CHÍNH SAÙCH NHAØ ÔÛ VAØ THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN HOAØNG ANH

Vaên phoøng Chính phuû vöøa ra Thoâng baùo soá 65/TB-VPCP ngaøy 24/3/2011 Keát luaän cuûa Phoù Thuû tröôùng Hoaøng Trung Haûi – Tröôûng Ban Chæ ñaïo Trung öông veà Chính saùch Nhaø ôû vaø Thò tröôøng Baát ñoäng saûn taïi cuoäc hoïp Laàn thöù 6 cuûa Ban Chæ ñaïo.

Phoù Thuû töôùng Hoaøng Thanh Haûi vaø laõn ñaïo Boä Xaây döïng thaêm khu nhaø ôû Ngoâ Thôøi Nhaäm

Theo keát luaän cuûa Phoù Thuû töôùng, naêm 2011, Ban Chæ ñaïo Trung öông veà Chính saùch Nhaø ôû vaø Thò tröôøng Baát ñoäng saûn vaø caùc Boä ngaønh lieân quan taäp trung cho caùc noäi dung cô baûn goàm: *Xaây döïng Chieán löôïc phaùt trieån Nhaø ôû quoác gia ñeán naêm 2020 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2030, Boä Xaây Döïng khaån tröông hoaøn thaønh döï thaûo ñeå baùo caùo Thöôøng tröïc Chính phuû trong thaùng 3/2011; * Caùc Boä, cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc Chính phuû, cô quan khaùc ôû Trung öông, Taäp ñoaøn kinh teá, Toång Coâng ty Nhaø nöôùc do Thuû töôùng Chính phuû thaønh laäp, caùc tænh-thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, ñaåy nhanh tieán

Soá

87

- 05.04.2011

10

ñoä saép xeáp laïi, xöû lyù nhaø, ñaát thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc theo Quyeát ñònh 09/2007/ QÑ-TTg vaø Chæ thò 2407/CT-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû.

nhaø ôû cho coâng nhaân thueâ, khuyeán khích khoái daân doanh tham gia phaùt trieån quyõ nhaø ôû cho coâng nhaân, ban haønh caùc tieâu chuaån ñoái vôùi nhaø ôû cho thueâ;

Cuõng theo keát luaän cuûa Phoù Thuû töôùng Chính phuû, Boä Xaây Döïng ñöôïc giao traùch nhieäm chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan taäp trung trieån khai:

*Nghieân cöùu cô cheá, chính saùch giaûi quyeát khoù khaên veà voán cho phaùt trieån nhaø ôû, thò tröôøng baát ñoäng saûn, cô cheá baûo ñaûm cho thò tröôøng baát ñoäng saûn hoaït ñoäng oån ñònh, an toaøn, khoâng ñoå vôõ, traùnh taùc ñoäng xaáu ñeán kinh teá vó moâ;

* Nghieân cöùu moâ hình veà nhaø ôû cho thueâ, caùc coâng ty cho thueâ nhaø, nghieân cöùu chính saùch thuùc ñaåy naâng cao tyû leä nhaø ôû cho thueâ, ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi vaø ñeà xuaát giaûi phaùp giaûi quyeát khoù khaên vöôùng maéc trong vieäc ñaàu tö xaây döïng

*Nghieân cöùu chính saùch quaûn lyù quyõ nhaø ôû thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc coøn laïi sau khi keát thuùc vieäc thöïc hieän baùn nhaø ôû thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc cho ngöôøi ñang


THÔØI SÖÏ chính saùch hoã trôï caûi thieän nhaø ôû ñoái vôùi ñoàng baøo daân toäc thieåu soá, caùc hoä gia ñình sinh soáng taïi caùc khu vöïc thöôøng xuyeân bò thieân tai vaø caùc hoä gia ñình thuoäc dieän ngheøo taïi khu vöïc noâng thoân.

thueâ theo quy ñònh taïi Nghò ñònh 61/CP; *Nghieân cöùu xaây döïng heä thoáng soá lieäu thoáng keâ veà nhaø ôû töø Trung öông ñeán ñòa phöông, phoái hôïp vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö laäp bieåu maãu baùo caùo ñaùnh giaù, höôùng daãn caùc ñòa phöông sôùm trieån khai thöïc hieän. Keát luaän cuûa Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi, cuõng ñaõ ñaùnh giaù nhöõng keát quaû ñaùng ghi nhaän veà Chöông trình Nhaø ôû vaø Thò tröôøng baát ñoäng saûn naêm 2010: Ban Chæ ñaïo Trung öông veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn cô baûn ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch ñeà ra; Caùc chöông trình troïng ñieåm veà nhaø ôû ñöôïc tích cöïc trieån khai ñaït keát quaû toát, ñaëc bieät laø Chöông trình hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû theo Quyeát ñònh soá 167/2008/QÑ-TTG cuûa Thuû töôùng Chính phuû: tính ñeán heát thaùng 01/2011, caû nöôùc ñaõ hoaøn thaønh 62% theo keá hoaïch, coù 9 ñòa phöông ñaõ hoaøn thaønh.

QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû, tính ñeán heát naêm 2010, boá trí ñöôïc xaáp xæ 5.000 hoä daân vaøo ôû trong cuïm tuyeán vaø bôø bao, keát quaû naøy coøn thaáp so vôùi keá hoaïch. Phoù Thuû töôùng yeâu caàu Boä Xaây Döïng caàn phoái hôïp vôùi caùc Boä ngaønh, caùc ñòa phöông raø soaùt laïi vieäc thöïc hieän Chöông trình trong giai ñoaïn 1 vaø tích cöïc ñaåy nhanh tieán ñoä giai ñoaïn 2. Theo Boä Xaây Döïng, troïng taâm cuûa Chieán löôïc höôùng tôùi laø ñaåy maïnh phaùt trieån quyõ nhaø ôû daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp; tieáp tuïc trieån khai thöïc hieän

Döï thaûo Chieán löôïc Nhaø ôû Quoác gia ñeán naêm 2020 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2030 neâu roõ muïc tieâu: Phaán ñaáu ñeán naêm 2020 ñaùp öùng cô baûn nhu caàu nhaø ôû cuûa caùc taàng lôùp daân cö vôùi chaát löôïng, tieän nghi vaø giaù caû phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá cuûa ñaát nöôùc vaø töøng hoä gia ñình, caù nhaân; xoùa nhaø ôû ñôn sô, naâng tyû leä nhaø ôû kieân coá leân 70% toång soá nhaø ôû caû nöôùc, dieän tích nhaø ôû bình quaân ñaàu ngöôøi caû nöôùc ñaït möùc 25m2 saøn/ngöôøi, dieän tích nhaø ôû toái thieåu ñaït möùc 8m2 saøn/ngöôøi. Cuï theå hoùa vaø hoaøn thaønh caùc muïc tieâu cô baûn veà nhaø ôû vaø an sinh xaõ hoäi theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù XI vaø Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi giai ñoaïn 2011 – 2020. Veà Taàm nhìn ñeán naêm 2030: Phaùt trieån nhaø ôû chuyeån töø giai ñoaïn phaán ñaáu ñuû veà soá löôïng, baûo ñaûm chaát löôïng sang giai ñoaïn hoaøn thieän veà tieän nghi vaø thaåm myõ. Thu heïp khoaûng caùch veà chaát löôïng nhaø ôû taïi khu vöïc noâng thoân vôùi khu vöïc thaønh thò, höôùng tôùi chaát löôïng xaây döïng vaø tieän nghi nhaø ôû taïi khu vöïc noâng thoân töông ñöông nhaø ôû taïi khu vöïc ñoâ thò. Phaán ñaáu ñöa dieän tích nhaø ôû bình quaân toaøn quoác ñaït möùc 30m2 saøn/ngöôøi. (Xem Vaên baûn: Thoâng baùo soá 65/TB-VPCP www.tapchibatdongsanvietnam.vn)

Chöông trình Nhaø ôû cho sinh vieân, tính ñeá heát naêm 2010, caû nöôùc ñaõ trieån khai 94 döï aùn nhaø ôû cho sinh vieân taïi 28 tænh, thaønh phoá vaø 2 Boä (Boä Coâng An vaø Boä Quoác Phoøng); Chöông trình nhaø ôû cho ngöôøi thu nhaäp thaáp taïi khu vöïc ñoâ thò theo Quyeát ñònh soá 67/2009/QÑ-TTG cuûa Thuû töôùng Chính phuû, ñeát heát naêm 2010, caû nöôùc ñaõ coù 37 döï aùn ñöôïc khôûi coâng, trong ñoù coù moät soá ñaõ ñöôïc baøn giao vaø ñöa vaøo söû duïng, taïo nieàm tin lôùn ñoái vôùi ngöôøi daân. Chöông trình xaây döïng cuïm tuyeán vaø nhaø ôû vuøng ngaäp luõ ñoàng baèng soâng Cöûu Long giai ñoaïn 2 theo Quyeát ñònh 1151/

11

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

GIAÛI PHAÙP NAØO THUÙC ÑAÅY THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 2011 PHAÙT TRIEÅN TS. LEÂ CHÍ HIEÁU

LTS. Vaøo trung tuaàn thaùng 3/2011, Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam vaø Forum “Thò tröôøng & Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn” ñaõ toå chöùc buoåi hoïp maët giao löu vaø toïa ñaøm vôùi chuyeân ñeà “Tín duïng & Thò tröôøng baát ñoäng saûn”. Tham döï coù maët ñoâng ñaûo khaùch môøi laø Laõnh ñaïo Cô quan ñaïi dieän taïi TP.HCM cuûa Boä ngaønh vaø ñaïi dieän Doanh nghieäp thaønh vieân Forum tham döï. Taïi ñaây, caùc dieãn giaû: TS. Vuõ Ñình AÙnh, TS. Leâ Chí Hieáu; TS. Traàn Minh Hoaøng ñaõ coù caùc tham luaän vaø trao ñoåi tröïc tieáp vôùi thaønh vieân tham döï veà taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá aûnh höôùng ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn, trong ñoù coù thò tröôøng tín duïng. Baøi tham luaän cuûa Tieán só Leâ Chí Hieáu – Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP. Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc - Chuû nhieäm Forum, ngöôøi trong cuoäc, cuøng chia seû vôùi baïn ñoïc veà toång quan & giaûi phaùp thuùc ñaåy thò tröôøng baát ñoäng saûn 2011. Töø thò tröôøng baát ñoäng saûn 2010… Trong naêm 2010, neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ coù nhöõng tín hieäu tích cöïc, thuùc ñaåy söï phuïc hoài cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn. Caùc tuyeán caàu, ñöôøng keát noái lieân vuøng vaø moät soá saân bay quan troïng taïi caùc tænh thaønh daàn ñöôïc hoaøn thieän vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng, ñaõ coù taùc duïng hoã trôï nhaát ñònh ñeán thò tröôøng BÑS ôû moät soá vuøng. Nhöõng nghò ñònh, quy ñònh phaùp luaät môùi cuõng taïo moät soá chuyeån bieán nhaát ñònh trong moâi tröôøng ñaàu tö. Tuy nhieân, nhöõng côn soùng baát ñoäng saûn vaãn raát yeáu ôùt vaø mang tính cuïc boä. Keå töø quyù 3 trôû ñi, thò tröôøng ñaõ coù söï gia taêng maïnh veà cung caàu ñaùng keå, nhaát laø taïi TP. HCM vaø Haø Noäi. Hieän thò tröôøng ñòa oác ñang coù söï chuyeån höôùng sang thò tröôøng ngöôøi mua nhöõng ngöôøi coù nhu caàu thöïc laø chuû yeáu, ñaëc bieät phaân khuùc caên hoä haïng trung vôùi giaù meàm taàm töø 10-15 trieäu ñoàng/m2 trong khi phaân khuùc caên hoä cao caáp laïi ñi vaøo giai ñoïan traàm laéng vaø rôùt giaù lieân tuïc. Caùc döï aùn chung cö cao caáp taïi TP.HCM, chæ coù 14% baùn ñöôïc trong 8 thaùng ñaàu naêm 2010 cuûa caùc caên hoä coù giaù töø $2.350/ m2 trôû leân, vaø giaù baùn giaûm 2% trong

Soá

87

- 05.04.2011

12


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN Quyù 3/2010 so vôùi quyù 2/2010, giaûm töø 10-15% trong quyù 2/2010 so vôùi ñaàu naêm 2010. Nguyeân nhaân do giaù khoâng phuø hôïp vôùi khaû naêng chi traû; ñaàu cô löôùt soùng ít coù cô hoäi hôn sau khi Nghò ñònh 71/2010/NÑ-CP chính thöùc coù hieäu löïc. Ngoaøi ra, söï taêng nhanh cuûa giaù vaøng ñaõ aûnh höôûng ñeán giao dòch BÑS vaø söï thieáu oån ñònh cuûa tæ giaù hoái ñoaùi khieán caùc nhaø ñaàu cô vaø ñaàu tö caù nhaân e ngaïi. Tín duïng haïn cheá vaø chi phí vay cao hôn ñang trôû thaønh moái quan ngaïi vì caû chuû ñaàu tö vaø khaùch haøng gaëp khoù khaên trong vieäc huy ñoäng voán ñeå ñaàu tö caùc döï aùn nhaø ôû. Ñoù laø caùc nguy cô tieàm aån ñe doïa thò tröôøng BÑS hieän nay. Theo Boä Xaây döïng, tính ñeán cuoái naêm 2010, caû nöôùc coù 755 ñoâ thò, toång dieän tích nhaø ôû toaøn quoác taêng theâm khoaûng 86.8 trieäu meùt vuoâng. Öôùc tính toång cung caên hoä naêm 2010 coù theå leân tôùi 18.000 caên, coäng theâm gaàn 40.000 caên hoä thuoäc daïng mua ñi baùn laïi ñaõ taïo cho ngöôøi mua coù theå choïn löïa nhöõng saûn phaåm phuø hôïp, saùt vôùi nhu caàu thöïc teá nhaát. Neáu chia theo phaân khuùc giaù, thì thò tröôøng caên hoä coù giaù trung bình döôùi 20.000.000ñ/m2 daønh cho caùc ñoái töôïng: coâng chöùc, chuyeân vieân, gia ñình treû... vaãn tìm ñöôïc ñaàu ra trong thôøi gian tôùi. Coù theå döï ñoaùn raèng, naêm 2011 phaân khuùc naøy vaãn seõ laø phaân khuùc chuû ñaïo chieám ña soá treân thò tröôøng caên hoä. Nghieân cöùu gaàn ñaây nhaát veà thò tröôøng caên hoä cuûa Savills Vieät Nam cho thaáy, trong Quyù 3/2010, khoaûng 4.400 caên hoä ñaõ ñöôïc tieâu thuï. Ñaây laø löôïng tieâu thuï cao nhaát keå töø ñaàu naêm, töông ñöông vôùi soá caên hoä baùn ñöôïc trong 6 thaùng ñaàu naêm vaø 80% trong soá ñoù laø caên hoä bình daân. Ngöôïc laïi, taïi phaân khuùc cao caáp, haàu heát caùc döï aùn ñeàu rôi vaøo tình traïng buoàn teû. Caùc cao oác, vaên phoøng cho thueâ cuõng chòu chung tình traïng naøy, tröø caùc döï aùn caên hoä coù vò trí thuaän lôïi vaãn noùng cuïc boä. Beân caïnh ñoù, Caên hoä dòch vuï cho thueâ vaø BÑS nghæ döôõng cuõng thu huùt söï quan taâm cuûa nhieàu nhaø phaùt trieån döï aùn trong suoát naêm qua. Theo khaûo saùt cuûa CBRE, ñeán heát naêm 2010, Vieät Nam coù khoaûng 55 döï aùn baát ñoäng saûn nghæ döôõng, cung caáp cho thò tröôøng khoaûng 5.318 caên bieät thöï vaø 6.601 caên hoä nghæ döôõng. Maëc duø thò tröôøng baát ñoäng saûn naêm 2010 traàm laéng, nhöng nhöõng caên hoä nghæ döôõng ven bieån giaù trieäu ñoâ vaãn ñaét haøng, ñaëc bieät

laø caùc döï aùn taïi Ñaø Naüng. Nhìn chung thò tröôøng baát ñoäng saûn naêm qua vaãn chöa thöïc söï khôûi saéc bôûi caùc taùc ñoäng cuûa laïm phaùt, söï thieáu oån ñònh cuûa tyû giaù hoái ñoaùi, laõi suaát cho vay cao v.v… Caùc quy ñònh, nghò ñònh môùi cuûa Chính phuû ñaõ khieán cho giôùi ñaàu cô ít coù cô hoäi löôùt soùng. Vôùi nguoàn cung lôùn, caùc nhaø ñaàu tö ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng cuûa saûn phaåm ñoàng thôøi vôùi söï caïnh tranh khoác lieät veà giaù treân thò tröôøng khieán cho naêm 2010 laø naêm cuûa ngöôøi mua.

Voán - vaán ñeà nan giaûi hieän nay Baát ñoäng saûn coù ñaëc thuø laø moät lónh vöïc ñoøi hoûi nguoàn voán ñaàu tö khaù lôùn vaø maát raát nhieàu thôøi gian ñaàu (thöôøng keùo daøi 3 – 5 naêm môùi hoaøn taát). Voán thöïc coù cuûa chuû ñaàu tö thöôøng chieám tyû troïng ít hôn voán vay ngaân haøng. Hieän thò tröôøng coù ñeán 60 – 70 döï aùn bò ñình treä (nguoàn: HoREA), rôi vaøo traïng thaùi chôø hoaëc keùo daõn tieán ñoä. Saûn phaåm nhaø ñaát khoù baùn, nhaø ñaàu tö thaän troïng hôn, hieän nay söùc mua cuûa khaùch haøng giaûm suùt, laõi suaát ngaân haøng quaù cao vaø tín duïng bò thaét chaët ñoái vôùi baát ñoäng saûn; trong khi ñoù, voán huy ñoäng töø thò tröôøng chöùng khoaùn cuõng khoâng deã daøng trong thôøi ñieåm hieän nay. Maëc khaùc, hieän nay giaù cuûa baát ñoäng saûn treân thò tröôøng khoâng phaûi laø cao so vôùi maët baèng laõi suaát maø do moät soá yeáu toá veà thu nhaäp, yeáu toá veà vó moâ taùc ñoäng raát lôùn , ôû nhöõng khía caïnh: (+) Tình hình laïm phaùt laøm cho thu nhaäp cuûa ngöôøi daân, tieàn löông thöïc teá giaûm, daãn ñeán khaû naêng thanh toaùn cuûa ngöôøi daân giaûm xuoáng; (+) Giaù vaät lieäu leo thang vaø ñieàu chænh lieân tuïc ñaõ goùp phaàn laøm taêng chi phí ñaàu vaøo; (+) Chính vì söùc eùp laõi suaát cao, aùp löïc töø voán vay ngaân haøng, thò tröôøng giao dòch chöõng laïi, neân baét buoäc moät soá doanh nghieäp phaûi tìm ñöôøng ra cho mình baèng caùch chaáp nhaän giaûm giaù töø 15% - 25% ñeå thaùo voán traû nôï vay ngaân haøng – goùp phaàn laøm meùo moù ñi giaù trò thöïc cuûa baát ñoäng saûn.

tö caù nhaân vaø ngöôøi coù nhu caàu mua ñöôïc nhaø giaù reû, vì neáu quy ra theo giaù USD vaø giaù vaøng thì chöa bao giôø giaù nhaø ñaát reû nhö baây giôø. Theo thoáng keâ, tính ñeán thaùng 12/2010, toång dö nôï tín duïng baát ñoäng saûn treân ñòa baøn TP.HCM vaøo khoaûng 110.000tyû ñoàng – moät con soá khaù cao vaø taêng nhanh so vôùi tröôùc ñoù. Sôû dó coù chuyeän tín duïng baát ñoäng saûn ñoäi leân ñoät xuaát nhö vaäy laø do nhieàu döï aùn ñaõ khoâng thu hoài ñöôïc voán ñuùng haïn, ñaëc bieät laø TP.HCM traàm laéng trong moät thôøi gian daøi. Môùi ñaây, Ngaân haøng Nhaø nöôùc vöøa ban haønh chæ thò “löôïng hoaù” chuû tröông thaét chaët tieàn teä nhaèm kieàm cheá laïm phaùt. Theo ñoù, tín duïng vôùi lónh vöïc phi saûn xuaát, nhaát laø trong ñoù coù baát ñoäng saûn - tín duïng vôùi baát ñoäng saûn vaø chöùng khoaùn ñöôïc yeâu caàu phaûi giaûm toác ñoä vaø tyû troïng, ñeán thaùng 6.2011 coøn toái ña 22% so vôùi toång dö nôï vaø tieáp tuïc giaûm coøn toái ña 16% ñeán heát naêm nay. Veà phía ngöôøi mua nhaø cuõng rôi vaøo theá bí khi khoâng theå tieáp caän tín duïng. Nhu caàu nhaø ôû cuûa ngöôøi daân laø raát cao, nhöng neáu vay cuõng phaûi goàng löng gaùnh laõi suaát cao ngaát ngöôûng…

Böùc tranh toaøn caûnh thò tröôøng baát ñoäng saûn 2011 Naêm 2011, thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam vaãn seõ phaûi ñoái maët vôùi

Song, ñaây cuõng chính laø söï thanh loïc vaø laø cô hoäi toát cho caùc doanh nghieäp coù naêng löïc seõ “truï” laïi vaø caùc doanh nghieäp nhoû khoâng chuyeân seõ ruùt lui khoûi cuoäc chôi chung. Caên cöù vaøo caùc yeáu toá treân cho thaáy giaù baát ñoäng saûn hieän nay vaãn coøn thaáp vaø saép tôùi giaù seõ coù xu höôùng taêng. Ñaây laø cô hoäi cho caùc nhaø ñaàu

13

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN nhöõng thöû thaùch lôùn. Caùc thaùch thöùc trong thôøi gian tôùi laø: taêng daân soá cô hoïc, haï taàng kyõ thuaät, giao thoâng huyeát maïch coøn yeáu, nguoàn voán haïn cheá, quy hoaïch, ñieàu haønh vó moâ quaûn lyù ñoâ thò vaãn chöa hoaøn thieän, tính minh baïch chöa cao, tính thanh khoûan coøn keùm do thò tröôøng chöa phaùt trieån thoâng suoát. Thò tröôøng BÑS naêm 2011 seõ khoâng

coù nhieàu ñôït soùng do caùc quy ñònh, nghò ñònh môùi cuûa Chính phuû. Veà vaán ñeà taøi chính, noåi baät laø Thoâng tö 13/2010/TT-NHNN ngaøy 20-5-2010 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam; vaø sau ñoù ñöôïc söûa ñoåi, boå sung bôûi Thoâng tö 19/2010/TT-NHNN ngaøy 27/9/2010 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam quy ñònh veà caùc tyû leä ñaûm baûo an toaøn hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc tín duïng khieán nguoàn voán ngaân haøng giaûi ngaân vaøo thò tröôøng baát ñoäng saûn chæ “nhoû gioït”. Veà thueá söû duïng ñaát vaø hoaït ñoäng kinh doanh, Nghò ñònh 71/2010/ NÑ-CP seõ khieán thò tröôøng baát ñoäng saûn chæ hôïp vôùi nhöõng nhaø ñaàu tö vaø caùc quyõ lôùn ñaàu tö daøi haïn, coøn vieäc ñaàu tö hay ñaàu cô ngaén haïn seõ raát khoù khaên. Maøu saéc töôi saùng cuûa thò tröôøng coù theå seõ taäp trung vaøo haøng loaït caùc thò tröôøng môùi noåi khaùc nhö Bình Döông, Ñoàng Nai, Baø Ròa – Vuõng Taøu, Long An... Caùc chuyeân gia nhaän ñònh, ñoái vôùi caùc thò tröôøng môùi noåi seõ khoâng chòu nhieàu aùp löïc nhö ñoái vôùi thò tröôøng BÑS TP.HCM. Ñoái vôùi nhöõng thò tröôøng môùi noåi, vôùi lôïi theá maët baèng giaù thaáp, tæ suaát lôïi nhuaän treân voán cao, quy hoaïch toát, caùc khu ñoâ thò môùi ñöôïc quy hoaïch baøi baûn neân vaãn giöõ nguyeân lôïi theá laø nôi ñaàu tö öa chuoäng cuûa nhöõng nhaø ñaàu tö nhoû hoaëc nhöõng

Soá

87

- 05.04.2011

14

ngöôøi coù nguoàn taøi chính töï coù, caàn moät nôi baûo toøan voán. Baát ñoäng saûn du lòch nghæ döôõng cuõng seõ tieáp tuïc thu huùt söï quan taâm cuûa thò tröôøng. Tuy nhieân, caùc chuyeân gia cuõng lo ngaïi veà toác ñoä phaùt trieån khaù nhanh cuûa loaïi hình naøy seõ daãn ñeán tình traïng cung vöôït caàu. Phaân khuùc caên hoä trung bình vaãn seõ laø ñoøn baåy chuû löïc cuûa thò tröôøng BÑS naêm 2011. Theo tình hình thò tröôøng, caùc nhaø ñaàu tö vaãn phaûi tieáp tuïc chaïy ñua tìm kieám caùc chính saùch baùn haøng, khuyeán maõi, haäu maõi, thieát keá caùc caên hoä sao cho nhanh choùng phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa caùc “ thöôïng ñeá”. Vôùi tình hình kinh teá Vieät Nam hieän nay thì coù theå thaáy thò tröôøng baát ñoäng saûn ñang ñöùng tröôùc raát nhieàu khoù khaên, töø chính saùch thaét chaët tín duïng, giaù caû caïnh tranh giöõa caùc saûn phaåm, ñaàu ra cho saûn phaåm… Coù theå noùi ñaây laø tình hình chung cuûa caû thò tröôøng chöù khoâng rieâng cuûa doanh nghieäp naøo. Cuõng coù theå nhìn nhaän raèng caùc nhaø ñaàu tö, phaùt trieån baát ñoäng saûn nöôùc ngoaøi coù cô hoäi tham gia thò tröôøng Vieät Nam nhieàu hôn. Thò tröôøng Vieät Nam theo nhaän xeùt cuûa caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi vaãn raát tieàm


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN naêng do tình hình chính trò Vieät Nam raát oån ñònh, nhieàu maûng phaân khuùc vaãn chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå heát tieàm naêng. Tuy nhieân, cô hoäi ñaàu tö vaøo Vieät Nam cho caùc nhaø ñaàu tö, phaùt trieån baát ñoäng saûn nöôùc ngoaøi vaãn chöa nhieàu. Haàu heát hoï vaãn phaûi lieân doanh, lieân keát vôùi nhöõng doanh nghieäp trong nöôùc. Tuy coù nhöõng yù kieán cho raèng nhöõng khoù khaên cuûa doanh nghieäp trong nöôùc taïo cô hoäi cho caùc nhaø ñaàu tö, phaùt trieån baát ñoäng saûn nöôùc ngoaøi tham gia thò tröôøng. Nhöng chæ coù chính nhöõng doanh nghieäp Vieät Nam môùi hieåu ñöôïc chính thò tröôøng Vieät Nam, toâi tin raèng veà laâu daøi, doanh nghieäp trong nöôùc seõ khaéc phuïc ñöôïc khoù khaên, naâng cao tieàm löïc vaø taêng khaû naêng caïnh tranh.

Nhaø nöôùc caàn môû roäng chính saùch vaø ñoái töôïng ñaàu tö vaøo thò tröôøng BÑS Ñeå vöôït qua khoù khaên naøy, doanh nghieäp phaûi tìm nguoàn löïc voán thay theá thoâng qua caùc giaûi phaùp nhö: phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu, traùi phieáu chuyeån ñoåi, lieân doanh lieân keát vôùi caùc ñôn vò baïn, loïc laïi danh muïc ñaàu tö ñeå choïn löïa nhöõng coâng trình troïng ñieåm coù voøng quay nhanh hoaëc giaõn tieán ñoä moät soá döï aùn troïng ñieåm ñeå thu hoài voán nhanh vaø haïn cheá chi phí ñaàu tö moät caùch daøn traûi. Beân caïnh ñoù, Nhaø nöôùc cuõng neân xem haøng hoùa baát ñoäng saûn phaûi laø moät ngaønh saûn xuaát (tröø caùc dòch vuï lieân quan nhö Moâi giôùi -

Saøn giao dòch) thay vì xem baát ñoäng saûn laø ngaønh phi saûn xuaát, vì baûn thaân caùc döï aùn xaây döïng nhaø ôû roõ raøng laø saûn xuaát ra caùc saûn phaåm caên hoä phuïc vuï ngöôøi tieâu duøng, hôn nöõa noù coøn laø ngaønh saûn xuaát “chuû löïc” keùo theo raát nhieàu ngaønh khaùc nhö VLXD, Kieán truùc, Noäi thaát, söû duïng nhieàu lao ñoäng…. Theo ñoù, Nhaø nöôùc neân tieáp tuïc hoã trôï cho vay ñeå höôùng ñeán bình oån thò tröôøng trong thôøi ñieåm hieän nay, duy trì nguoàn cung, taïo coâng aên vieäc laøm vaø goùp phaàn taêng tính caïnh tranh, bình oån giaù baùn. Nhaø nöôùc caàn ñieàu chænh chính saùch thueá, ñaëc bieät laø tieàn söû duïng ñaát phaûi noäp hoaëc cho noäp nhieàu laàn ñeå giaûm bôùt aùp löïc voán cho caùc doanh nghieäp cuõng nhö ñaø taêng giaù do thueá choàng leân thueá. Hieän nay caùc döï aùn ñang phaûi ñeàn buø hoaëc mua laïi cuûa ngöôøi daân vôùi möùc quaù cao, sau ñoù laïi phaûi ñoùng tieàn söû duïng ñaát cho Nhaø nöôùc moät laàn vôùi soá tieàn cao khoâng keùm. Do vaäy caùc doanh nghieäp mong muoán Boä Taøi chính nghieân cöùu caûi tieán phöông thöùc ñònh thueá hôïp lyù hôn, ví duï: giaûm bôùt tieàn söû duïng ñaát vaø cho traû daàn theo tieán ñoä xaây döïng, hoaëc thay ñoåi caùch ñaùnh thueá theo caùc nöôùc tieân tieán: boû haún vieäc tính tieàn söû duïng ñaát treân ñaát sôû höõu hôïp phaùp maø thay baèng loaïi thueá ñoùng ñònh kyø haèng naêm ñeå khuyeán khích söû duïng baát ñoäng saûn moät caùch hieäu quaû hôn. Veà phía Boä Xaây döïng, caàn tieáp tuïc ñaåy nhanh hôn quaù trình caûi caùch haønh chính, thuû tuïc xaây döïng vaø hôïp lyù hoaù quy trình xeùt duyeät quy hoaïch. Boä cuõng caàn moät söï caûi caùch maïnh veà toå chöùc nhö ñoåi thaønh Boä Phaùt trieån Ñoâ thò vaø Nhaø ôû, naém theâm quyeàn ñaêng boä ñaát, thaønh laäp caùc theå cheá taøi chính nhaø ôû coù nguoàn voán lôùn ñeå coù nhieàu quyeàn löïc hôn nhaèm ñieàu haønh hieäu quaû chính saùch nhaø ôû quoác gia.

boä phaän doanh nghieäp khoâng truï noåi, thaäm chi daãn ñeán phaù saûn. Do vaäy, Nhaø nöôùc cuõng neân nghieân cöùu hy sinh moät phaàn nguoàn thu ngaân saùch ñeå hoã trôï mieãn giaûm thueá, giaõn tieán ñoä noäp thueá cho moät soá doanh nghieäp ngaønh saûn xuaát, trong ñoù coù doanh nghieäp ñaàu tö BÑS. Ngoaøi ra, vieäc hoaøn thieän khung phaùp lyù moät caùch ñoàng boä nhö ñôn giaûn hoùa thuû tuïc ñaàu tö, giaûi phoùng maët baèng, caáp quyeàn söû duïng ñaát vaø quaù trình giao ñaát, ñeàn buø, quy hoaïch, giaûm thieåu thuû tuïc haønh chính ñeå hoã trôï taïo haøng hoùa vaø voán hoùa thò tröôøng BÑS vaø thu huùt voán nöôùc ngoaøi vaøo khai thaùc thò tröôøng BÑS Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, Nhaø nöôùc tieáp tuïc taêng cöôøng phaùt huy caùc coâng cuï taøi chính nhö traùi phieáu BÑS, phaùt trieån nghieäp vuï chöùng khoaùn hoùa, hình thaønh caùc moâ hình quyõ tín thaùc ñaàu tö BÑS (REITs) nhaèm muïc ñích toái ña hoùa nguoàn voán huy ñoäng ñeå thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö ñoàng thôøi baûo ñaûm thò tröôøng BÑS coù moät nguoàn voán trung vaø daøi haïn beàn vöõng. Giaûi phaùp tieáp tuïc môû roäng ñoái töôïng coù yeáu toá nöôùc ngoaøi seõ laø moät trong caùc chuû theå tham gia thò tröôøng BÑS theo nhö nhöõng cam keát khi Vieät Nam gia nhaäp WTO. Ñaây seõ laø nguoàn voán nöôùc ngoaøi hoã trôï cho thò tröôøng naøy maø hieän taïi baøi toaùn huy ñoäng voán ñang laø vaán ñeà nan giaûi, chöa keå noù coøn thu huùt moät löôïng ngoïai teä ñaùng keå cho neàn kinh teá. Nhöõng giaûi phaùp neâu treân seõ laø neàn taûng cho thò tröôøng BÑS Vieät Nam tröôûng thaønh, phaùt trieån laønh maïnh vaø beàn vöõng./.

Vôùi tình hình khoù khaên quaù möùc nhö hieän nay, seõ khoâng traùnh khoûi seõ coù moät

15

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

5 Giaûi phaùp thöïc hieän chöông trình

PHAÙT TRIEÅN NHAØ ÔÛ TREÂN ÑÒA BAØN TP. HCM

TS. PHAÏM HUØNG-THS. ÑOAØN HUØNG NAM

(Hoïc vieän Chính trò-Haønh chính khu vöïc II)

LTS. Treân Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam soá 86, ra ngaøy 05/3/2011, chuùng toâi ñaõ giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc baøi vieát veà 6 thaønh töïu & 6 baøi hoïc kinh nghieäm phaùt trieån nhaø ôû taïi TP. Hoà Chí Minh cuûa hai ñoàng taùc giaû:TS. Phaïm Huøng vaø ThS. Ñoaøn Huøng Nam (Hoïc vieän Chính trò-Haønh chính khu vöïc II). Trong soá baùo 87 naøy, Taïp chí tieáp tuïc giôùi thieäu phaàn cuoái cuûa baøi – Ñoù laø: “5 Giaûi phaùp thöïc hieän chöông trình Nhaø ôû taïi TP.HCM” cuûa hai ñoàg taùc giaû treân.

1. Giaûi phaùp veà cô cheá chính saùch: Tieáp tuïc chuû ñoäng taêng cöôøng nghieân cöùu vaø ban haønh caùc quy ñònh, cô cheá chính saùch ñeå quaûn lyù, thuùc ñaåy vaø ñieàu tieát vieäc phaùt trieån nhaø ôû treân ñòa baøn Thaønh phoá theo höôùng: (i) Ñaåy maïnh phaùt trieån loaïi hình nhaø ôû, bao goàm nhaø ôû thu nhaäp thaáp, nhaø ôû xaõ hoäi, nhaø löu truù coâng nhaân, nhaø ôû kyù tuùc xaù sinh vieân... theo höôùng xaõ hoäi hoùa; tuy nhieân trong boái caûnh kinh teá xaõ hoäi hieän nay, ñeå giaûi quyeát nhu caàu tröôùc maét, Nhaø nöôùc phaûi ñaàu tö phaùt trieån Quyõ nhaø ôû xaõ hoäi ñeå ñieàu tieát thò tröôøng; (ii) Khuyeán khích, thu huùt caùc quyõ ñaàu tö, quyõ taøi chính quoác teá taøi trôï voán cho caùc Döï aùn phaùt trieån nhaø ôû thöông maïi; taêng cöôøng kieän toaøn, naâng cao naêng löïc hoaït ñoäng cuûa Quyõ phaùt trieån nhaø ôû Thaønh phoá hoaëc hình thaønh môùi Quyõ taøi chính hoaït ñoäng chuyeân bieät ñeå taäp trung caùc nguoàn löïc veà taøi chính hoã trôï hoaëc tham gia ñaàu tö caùc Döï aùn phaùt trieån nhaø ôû xaõ hoäi. Giai ñoaïn 2011 - 2015 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2020, Chöông trình Nhaø ôû vaãn tieáp tuïc ñöôïc xaùc ñònh laø chöông trình troïng ñieåm cuûa Ngaønh Xaây döïng Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vì vaäy, ñeå Chöông trình Nhaø ôû phaùt huy hôn nöõa nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc, moät soá ñeà xuaát kieán nghò veà chính saùch laø: (i) Kieán nghò Chính phuû trình Quoác

Soá

87

- 05.04.2011

16


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN hoäi söûa ñoåi Luaät Nhaø ôû, cho pheùp xaây döïng theo taàng cao quy hoaïch, khoâng quy ñònh baét buoäc taàng cao toái ña cuûa nhaø ôû xaõ hoäi laø 6 taàng nhaèm phaùt huy hieäu quaû söû duïng ñaát (tuy Nghò ñònh soá 71/2010/NÑ-CP ngaøy 23 thaùng 6 naêm 2010 cuûa Chính phuû khoâng coøn quy ñònh baét buoäc taàng cao toái ña cuûa nhaø ôû xaõ hoäi laø 6 taàng nhöng vaãn caàn söûa ñoåi quy ñònh taïi Luaät Nhaø ôû ñeå nhaø ñaàu tö an taâm tham gia); (ii) Kieán nghò Quoác hoäi, Chính phuû neân xem xeùt, quy ñònh caùc chuû doanh nghieäp phaûi trích moät tyû leä nhaát ñònh lôïi töùc cuûa doanh nghieäp ñoùng vaøo Quyõ taøi chính phaùt trieån nhaø ôû xaõ hoäi; (iii) Trong ñieàu kieän hieän nay, neân tieáp tuïc duy trì chính saùch öu ñaõi veà thueá ñoái vôùi Döï aùn kyù tuùc xaù sinh vieân, nhaø löu truù coâng nhaân, nhaø ôû thu nhaäp thaáp ñöôïc quy ñònh taïi Quyeát ñònh 65, 66, 67/2009/QÑ-TTg ngaøy 24 thaùng 4 naêm 2009 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà ban haønh moät soá cô cheá, chính saùch phaùt trieån kyù tuùc xaù sinh vieân, nhaø löu truù coâng nhaân, nhaø ôû

thu nhaäp thaáp (Quyeát ñònh soá 96/2009/ QÑ-TTg ngaøy 22 thaùng 7 naêm 2009 cuûa Thuû töôùng Chính phuû chæ cho pheùp mieãn thueá VAT, thueá Thu nhaäp Doanh nghieäp trong naêm 2009).

2. Veà quy hoaïch vaø xaây döïng: Hoaøn chænh cao ñoä thoaùt nöôùc toaøn Thaønh phoá vaø töøng quaän - huyeän laøm cô sôû xaùc ñònh cao trình san neàn, san laáp maët baèng vaø boá trí heä thoáng coâng trình haï taàng kyõ thuaät. Quy hoaïch heä thoáng haï taàng kyõ thuaät phaûi coù tính keát noái giöõa caùc ngaønh giao thoâng, caáp ñieän, caáp nöôùc, thoaùt nöôùc vaø caùc heä thoáng kyõ thuaät khaùc ñeå ñaûm baûo quy hoaïch ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä. Töøng böôùc hoaøn thieän vaø hình thaønh caùc khu ñoâ thò môùi theo quy hoaïch ñöôïc duyeät, ñoàng boä hoùa haï taàng kyõ thuaät vaø haï taàng xaõ hoäi; chænh trang khu vöïc noäi thaønh theo höôùng caûi taïo naâng caáp haï taàng kyõ thuaät ñaûm baûo

nhu caàu phaùt trieån thöïc teá cuûa khu vöïc, coù thieát keá caûnh quan phuø hôïp; xaùc ñònh thöù töï öu tieân thöïc hieän cuûa töøng döï aùn. Laäp quy hoaïch ñieàu chænh söû duïng ñaát ñoái vôùi nhöõng khu chung cö bò hö hoûng naëng vaø taùi boá trí caùc hoä daân taïi caùc khu chung cö môùi phuø hôïp quy hoaïch, ñoàng thôøi khai thaùc neàn ñaát cuõ hieäu quaû hôn (xaây döïng coâng trình thöông maïi, vaên phoøng, dòch vuï hoaëc toå chöùc ñaáu giaù taïo voán ñeå xaây döïng chung cö taùi ñònh cö). Nghieân cöùu ban haønh caùc quy ñònh phuø hôïp ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng môùi nhaø ôû nhaèm haïn cheá phaùt trieån caùc döï aùn nhoû leû, thieáu keát noái ñoàng boä veà haï taàng kyõ thuaät, haï taàng xaõ hoäi, caûnh quan kieán truùc, khoâng ñaûm baûo moâi tröôøng sinh thaùi; khuyeán khích phaùt trieån ñaàu tö ra ngoaïi thaønh Thaønh phoá nhaèm giaûm taûi cho khu vöïc trung taâm. Ñoàng thôøi, nghieân cöùu, öùng duïng coâng ngheä môùi, söû duïng caùc loaïi vaät lieäu môùi vaø thieát bò hieän ñaïi trong thi coâng xaây döïng coâng trình ñeå tieát kieäm thôøi gian xaây döïng nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng, ñoä beàn cho coâng trình. Ñaëc bieät, caàn tieáp tuïc coâng khai hoùa quy hoaïch chi tieát, quy hoaïch heä thoáng haï taàng kyõ thuaät ñaõ ñöôïc duyeät cho nhaø ñaàu tö vaø nhaân daân bieát ñeå tham gia ñaàu tö xaây döïng vaø phaùt trieån nhaø ôû. Coù keá hoaïch phaân kyø ñaàu tö xaây döïng cuï theå, xaùc ñònh roõ traùch nhieäm cuûa chuû ñaàu tö ñeå nhaân daân bieát, giaùm saùt vaø coù yù thöùc chaáp haønh.

3. Veà taøi chính: Thaønh phoá Hoà Chí Minh phaán ñaáu giai ñoaïn 2011-2015, dieän tích nhaø ôû bình quaân ñaàu ngöôøi ñaït 17m²/ngöôøi, toång dieän tích saøn nhaø ôû caàn xaây döïng theâm khoaûng 39 trieäu m2, bình quaân moãi naêm caàn phaùt trieån 7,8 trieäu m2. Do vaäy, taøi chính nhaø ôû seõ laø vaán ñeà then choát, bao goàm nhöõng noäi dung chuû yeáu sau: (i) Nhaø nöôùc caàn coù cô cheá thích hôïp ñeå taïo voán töø vieäc ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát ñoái vôùi quyõ ñaát do Nhaø nöôùc tröïc tieáp quaûn lyù; coù cô cheá thích hôïp veà ñaàu tö xaây döïng quyõ nhaø ôû cho caùn boä coâng chöùc, kyù tuùc xaù cho sinh vieân; thoâng qua chænh trang caùc khu daân cö luïp xuïp, ñaáu thaàu döï aùn, ñaáu giaù quyõ ñaát doâi ra ñeå taïo voán. Huy ñoäng voán trong daân ñeå ñaàu tö keát caáu haï taàng vaø chænh trang caùc khu vöïc daân cö theo höôùng Nhaø nöôùc vaø Nhaân daân cuøng laøm; (ii) Nghieân cöùu chính saùch öu ñaõi vaø khuyeán khích cuï theå caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc boû voán ñaàu tö xaây döïng chung cö cao

17

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN taàng ñeå taïo quyõ nhaø ôû; huy ñoäng voán ñoùng goùp cuûa caùc ñoái töôïng coù nhu caàu mua, thueâ nhaø ñeå xaây döïng quyõ nhaø ôû cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp cuûa Thaønh phoá. Ñoái vôùi caùc hoä daân coù ñieàu kieän xaây döïng nhaø ôû cho coâng nhaân caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát thueâ hoaëc thueâ mua ñeå ôû, Thaønh phoá taïo ñieàu kieän cho vay voán vaø höôùng daãn thuû tuïc thöïc hieän.

4. Veà ñaát ñai: Nhöõng coâng vieäc caàn thöïc hieän bao goàm: (i) Raø soaùt laïi quyõ ñaát ñaõ giao, kieân quyeát thu hoài ñaát ñaõ giao ñoái vôùi nhöõng chuû ñaàu tö khoâng coù khaû naêng thöïc hieän hoaëc coá tình keùo daøi thôøi gian thöïc hieän döï aùn so vôùi quy ñònh phaùp luaät; (ii) Trieån khai thöïc hieän quy hoaïch vaø raø soaùt keá hoaïch söû duïng ñaát ñoàng thôøi coù loä trình quaûn lyù vaø söû duïng quyõ ñaát hieäu quaû; tieán haønh ñaùnh giaù thoå nhöôõng, tieàm naêng vaø lôïi theá töøng khu vöïc ñeå quy hoaïch caùc khu daân cö cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu tröôùc maét nhöng phaûi coù tính chieán löôïc; (iii) Quaûn lyù chaët cheõ quyõ ñaát do Nhaø nöôùc tröïc tieáp

Soá

87

- 05.04.2011

18

quaûn lyù; öu tieân daønh ñaát cho ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi hoaëc hoaùn ñoåi ñaát coâng baèng hình thöùc gheùp thöûa ñeå coù ñuû quyõ ñaát xaây döïng nhaø ôû vaø giao thoâng. Chuû ñoäng taïo quyõ ñaát töø vieäc ñieàu chænh quy hoaïch söû duïng ñaát, chænh trang ñoâ thò, keå caû nhöõng khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát vuøng ngoaïi vi Thaønh phoá ñeå coù quyõ ñaát xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi vaø nhaø ôû cho coâng nhaân thueâ hoaëc thueâ mua, ñaëc bieät ñieàu tieát quyõ ñaát trong caùc döï aùn nhaø ôû thöông maïi ñeå daønh quyõ ñaát xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi, nhaø thu nhaäp thaáp theo quy ñònh.

5. Veà quaûn lyù: Phaùt huy vai troø cuûa Ban Chæ ñaïo Chính saùch Nhaø ôû vaø Thò tröôøng Baát ñoäng saûn TP.HCM ñeå kòp thôøi chæ ñaïo, theo doõi vaø ñeà xuaát UÛy ban Nhaân daân Thaønh phoá hoaëc caùc Boä ngaønh xöû lyù kòp thôøi nhöõng phaùt sinh trong quaù trình toå chöùc thöïc hieän Chöông trình Phaùt trieån Nhaø ôû cuûa Thaønh phoá. Beân caïnh ñoù, nghieân cöùu moâ hình Toång Coâng ty Phaùt trieån nhaø ôû xaõ hoäi (laø doanh

nghieäp phaùt trieån phi lôïi nhuaän, chuû yeáu taùi ñaàu tö phaùt trieån nhaø ôû xaõ hoäi) ñeå quaûn lyù ñaàu tö vaø phaùt trieån chuyeân nghieäp quyõ ñaát coâng vaø nhaø ôû coâng saûn cuûa Thaønh phoá. Quyõ nhaø ôû xaõ hoäi chuû yeáu laø nhaø ôû cho thueâ treân cô sôû kieän toaøn caùc Coâng ty Coâng ích ôû 24 quaän huyeän, laø caùc coâng ty tröïc thuoäc Toång Coâng ty hoaït ñoäng treân ñòa baøn töøng quaän huyeän. Ngoaøi ra, caàn tieáp tuïc caûi caùch heä thoáng boä maùy haønh chính ôû caùc caáp veà ñaàu tö phaùt trieån vaø quaûn lyù nhaø ôû. Tieáp tuïc caûi caùch haønh chính trong lónh vöïc quy hoaïch, quaûn lyù ñaát ñai, ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính, ñaåy maïnh hoaït ñoäng dòch vuï coâng thoâng qua caùc trung taâm cuûa Sôû ngaønh quaûn lyù Nhaø nöôùc. Hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin trong quaûn lyù nhaø ôû, caäp nhaät vaø khai thaùc thoâng tin ñeå phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc hoaëc ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân. Ban haønh quy cheá quaûn lyù saøn giao dòch baát ñoäng saûn, quy cheá quaûn lyù phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn treân ñòa baøn


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN thaønh phoá ñeå thò tröôøng phaùt trieån oån ñònh vaø laønh maïnh. Song song vôùi vieäc naâng cao traùch nhieäm, vai troø cuûa chính quyeàn caùc caáp trong vieäc quaûn lyù xaây döïng taïi ñòa phöông theo ñuùng quy ñònh veà quy hoaïch, kieán truùc, tieâu chuaån, quy chuaån, caûnh quan, moâi tröôøng vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät;

caùc döï aùn phaùt trieån nhaø ôû thöông maïi vaø caùc döï aùn khu ñoâ thò môùi (trích töø 30% ñeán 50%); ngaân saùch ñòa phöông hoã trôï haøng naêm theo quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng Nhaân daân Thaønh phoá; tieàn hoã trôï, ñoùng goùp töï nguyeän cuûa toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc; tieàn huy ñoäng töø caùc nguoàn voán hôïp phaùp khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Sôùm nghieân cöùu Phöông aùn thaønh laäp (hoaëc kieän toaøn Quyõ Phaùt trieån Nhaø ôû Thaønh phoá) Quyõ Taøi chính Nhaø nöôùc; Nguoàn voán cuûa quyõ naøy hoaït ñoäng chuyeân bieät ôû lónh vöïc ñaàu tö taøi chính (khoâng ñaàu tö xaây döïng tröïc tieáp quyõ nhaø ôû xaõ hoäi) vôùi chöùc naêng baûo laõnh cho vay ñoái vôùi caùc döï aùn nhaø ôû xaõ hoäi, chuû yeáu caùc döï aùn do Thaønh phoá tröïc tieáp ñaàu tö xaây döïng quyõ nhaø ôû cho thueâ vaø caùc ñoái töôïng thu nhaäp thaáp, ñaëc bieät laø caùn boä coâng chöùc Thaønh phoá vay ñeå taïo laäp, xaây döïng, thueâ hoaëc thueâ mua nhaø ôû xaõ hoäi. Nguoàn voán hoaït ñoäng cuûa quyõ: töø vieäc baùn, cho thueâ, cho thueâ mua quyõ nhaø ôû thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc; söû duïng moät phaàn tieàn söû duïng ñaát cuûa

Coù bieän phaùp cheá taøi maïnh caùc chuû ñaàu tö ñöôïc giao ñaát thöïc hieän döï aùn nhaø ôû nhöng khoâng ñaûm baûo tieán ñoä, chaát löôïng coâng trình cuõng nhö quaûn lyù vaän haønh theo quy ñònh cuûa Luaät Nhaø ôû vaø caùc quy ñònh hieän haønh. Song song vôùi vieäc ñaåy nhanh tieán ñoä caáp Giaáy Chöùng nhaän Quyeàn Söû duïng ñaát, Quyeàn Sôû höõu nhaø ôû vaø taøi saûn khaùc gaén lieàn vôùi ñaát ñeå caùc toå chöùc vaø caù nhaân coù theå vay voán ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû; coù quy ñònh cuï theå ñoái vôùi caùc ngaønh ñieän löïc, caáp nöôùc, böu chính vieãn thoâng trong vieäc ñaàu tö xaây döïng vaø khai thaùc, kinh doanh caùc coâng trình kyõ thuaät chuyeân ngaønh, goùp phaàn ñaåy nhanh tieán ñoä hình thaønh caùc khu daân cö theo quy hoaïch.

UÛy ban Nhaân daân quaän - huyeän caàn raø soaùt caùc ñoà aùn quy hoaïch 1/2000 treân ñòa baøn ñeå coù keá hoaïch ñieàu chænh noäi dung cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá theo höôùng: (i) Öu tieân ñieàu chænh chæ tieâu quy hoaïch kieán truùc ñoái vôùi nhöõng cuïm, khu chung cö, khu cö xaù cuõ, khu nhaø ôû luïp xuïp theo höôùng taêng heä soá söû duïng ñaát, taêng taàng cao toái ña cho pheùp, giaûm maät ñoä xaây döïng vaø pheâ duyeät ñieàu chænh tröôùc khi coâng boá coâng khai ñaáu thaàu choïn chuû ñaàu tö ñeå vieäc trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû, haïn cheá tieâu cöïc xaûy ra; (ii) Laäp danh muïc caùc döï aùn phaùt trieån nhaø ôû, chænh trang ñoâ thò, keå caû döï aùn ñaõ coù chuû ñaàu tö hoaëc chöa coù chuû ñaàu tö, theo thöù töï öu tieân trong töøng naêm vaø giai ñoaïn 5 naêm ñeå coù keá hoaïch trieån khai, môøi goïi ñaàu tö, giaùm saùt ñaàu tö, chæ ñaïo ñoân ñoác ñeå ñaït ñöôïc keá hoaïch ñaët ra. Caàn xaùc ñònh roõ phaïm vi noäi dung cuûa caùc döï aùn cuï theå phuø hôïp chænh trang ñoâ thò cuïm phöôøng, cuïm oâ phoá, khu daân cö phaùt trieån môùi hay xaây döïng môùi keát hôïp vôùi chænh trang ñoâ thò./.

19

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Haø Noäi, öu tieân phaùt trieån veà phía Taây HAØ TROÏNG NGUYEÃN

Xaây döïng vaø phaùt trieån Thuû ñoâ Haø Noäi laø moät ñoâ thò hieän ñaïi, naêng ñoäng, hieäu quaû, ñaûm baûo chöùc naêng laø trung taâm chính trò, vaên hoùa, giao thöông vaø kinh teá lôùn cuûa caû nöôùc vaø khu vöïc. Qua ñoù, baûo toàn vaø phaùt huy tinh hoa truyeàn thoáng cuûa Thuû ñoâ Ngaøn naêm Vaên hieán, xaây döïng con ngöôøi Thuû ñoâ thanh lòch, vaên minh, tieâu bieåu cho trí tueä vaø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam. Ngaøy 19/03/2011, UBND Thaønh phoá Haø Noäi ñaõ ban haønh Vaên baûn soá 42/ CTr-UBND veà Chöông trình haønh ñoäng cuûa Thaønh phoá Haø Noäi trieån khai thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi giai ñoaïn 2011-2020. Theo ñoù muïc tieâu ñöôïc xaùc ñònh laø: Xaây döïng Haø Noäi trôû thaønh moät ñoâ thò xanh, vaên minh, hieän ñaïi, coù baûn saéc treân neàn taûng phaùt trieån beàn vöõng. Gaén quy hoaïch xaây döïng Thaønh phoá vôùi phaùt trieån khoâng gian cuûa vuøng Thuû ñoâ Haø Noäi, caùc vuøng kinh teá- xaõ hoäi cuûa Baéc Boä vaø trong caû nöôùc. Thaønh phoá Haø Noäi laø ñoâ thò ña cöïc, ña trung taâm, ña taàng baäc vôùi caùc chöùc naêng toång hôïp, trong ñoù ñoâ thò haït nhaân ñoùng vai troø laø ñoâ thò lòch söû, laø trung taâm haønh chính- chính trò Quoác gia, trung taâm lôùn cuûa caû nöôùc veà vaên hoùa- khoa hoïc- giaùo duïc- kinh teá, moät trung taâm du lòch vaø giao dòch quoác teá coù taàm khu vöïc chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông.

Soá

87

- 05.04.2011

20

Xaây khu ñoâ thò môùi phía Taây Thaønh phoá Theo ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån ñoâ thò, Haø Noäi naêm 2015 coù tyû leä ñoâ thò hoùa khoaûng 46-47% vôùi quy moâ daân soá ñaït 7,2-7,3 trieäu ngöôøi; ñeán naêm 2020 ñaït 54-55%, vôùi quy moâ daân soá khoaûng 7,9-8 trieäu ngöôøi. Trong ñoù, dieän tích nhaø ôû ñöôïc naâng leân 23-24m2/ ngöôøi vaøo naêm 2015 vaø 25-26 m2/ ngöôøi naêm 2020. Ñeå ñaùp öùng cho caùc muïc tieâu phaùt trieån, khoâng gian Thaønh phoá Haø Noäi seõ ñöôïc toå chöùc theo moâ hình chuøm ñoâ thò, bao goàm ñoâ thò trung taâm haït nhaân vaø caùc ñoâ thò tröïc thuoäc (5 ñoâ thò veä tinh vaø caùc thò traán). Trong ñoù, ñoâ thò trung taâm haït nhaân seõ boá trí trung taâm chính trò, haønh chính Quoác gia vaø Thaønh phoá; truï sôû caùc Cô quan ñaïi dieän ngoaïi giao, toå chöùc quoác teá; caùc cô sôû thöông maïi, giao dòch, dòch

vuï taøi chính- ngaân haøng- baûo hieåmchöùng khoaùn; caùc Vieän nghieân cöùu ñaàu ngaønh; truï sôû chính cuûa caùc Taäp ñoaøn kinh teá-doanh nghieäp lôùn; caùc cô sôû ñaøo taïo chaát löôïng cao vôùi quy moâ phuø hôïp. Veà höôùng môû roäng, phaùt trieån ñoâ thò trung taâm: öu tieân phaùt trieån veà phía Taây vaø phía Baéc sang taû ngaïn soâng Hoàng; phaùt trieån veà phía Ñoâng vôùi quy moâ phuø hôïp. Phaàn cuõ cuûa Thaønh phoá Haø Noäi giöõ quy moâ daân soá vöøa phaûi, khoâng ñeå maät ñoä daân soá quaù lôùn; baûo veä, toân taïo khu phoá coå; chænh trang khu phoá cuõ. Taäp trung hoaøn thieän, xaây döïng caùc khu ñoâ thò môùi taïi khu vöïc phía Taây Thaønh phoá. Hình thaønh vaø phaùt trieån nhanh khu vöïc laân caän ñoâ thò trung taâm trong vaønh ñai xanh laø caùc ñoâ thò tröïc thuoäc (theo chuoãi, cuïm ñoâ thò), bao goàm 5 ñoâ thò veä tinh laø Ñoâ thò Sôn Taây, Hoøa Laïc, Xuaân Mai, Phuù Xuyeân-Phuù


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN Miinh, ñoâ thò Soùc Sôn; vaø caùc thò traán. Veà keát caáu haï taàng, phaán ñaáu ñeán naêm 2015-2020 ñöa vaøo vaän haønh ít nhaát 2 tuyeán ñöôøng saét ñoâ thò; Ñeán naêm 2020 - vaän taûi haønh khaùch coâng coäng ñaùp öùng 35-45% nhu caàu ñi laïi cuûa nhaân daân; Caûi taïo vaø xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc, töøng böôùc giaûi quyeát tình traïng ngaäp uùng, ñeán naêm 2020 treân 80% nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc xöû lyù, giaûm tyû leä thaát thoaùt nöôùc saïch theo chöông trình quoác gia ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. Xaây döïng heä thoáng thu gom nöôùc thaûi vaø xöû lyù 100% nöôùc thaûi caùc khu, cuïm coâng nghieäp, caùc laøng ngheà; Phaán ñaáu ñeán naêm 2015, tyû leä raùc thaûi sinh hoaït ñoâ thò ñöôïc thu gom vaø xöû lyù trong ngaøy ñaït 100%.

Huy ñoäng voán töø quyõ ñaát. Theo UBND Thaønh phoá Haø Noäi, ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu, nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi giai ñoaïn 2011-2020 döï kieán, Haø Noäi seõ caàn 1.400-1.500tyû ñoàng (khoaûng 69-70 tyû USD) vaø giai ñoaïn 2016-2020 khoaûng 2.500-2.600 tyû ñoàng (khoaûng 110-112tyû USD). Beân caïnh nguoàn voán ñaàu tö töø ngaân saùch Nhaø nöôùc (goàm caû voán ODA), vaø chuû yeáu laø daønh cho phaùt trieån keát caáu haï taàng kinh teá vaø xaõ hoäi (trong ñoù öôùc tính, voán ñaàu tö töø ngaân saùch seõ ñaùp öùng khoaûng 16-18% nhu caàu voán ñaàu tö theo töøng giai ñoaïn), Thaønh phoá Haø Noäi seõ taêng tyû leä tích luõy töø noäi boä neàn kinh teá cuûa thaønh phoá, tieáp tuïc duy trì toác ñoä taêng tröôûng cao vaø coù caùc bieän phaùp khuyeán khích tieát kieäm cho ñaàu tö phaùt trieån. Rieâng nguoàn voán ngaân saùch Trung öông, ñaùp öùng 7-8% nhu caàu voán ñaàu tö vaøo caùc coâng trình keát caáu haï taàng giao thoâng lôùn, thuûy lôïi, beänh vieän, tröôøng ñaïi hoïc, caùc coâng trình keát caáu haï taàng quy moâ treân ñòa baøn Thuû ñoâ. Thaønh phoá cuõng

tieáp tuïc tranh thuû caùc nguoàn taøi trôï ODA, NGO ñeå taäp trung vaøo lónh vöïc xaây döïng vaø keát caáu haï taàng kyõ thuaät, baûo veä moâi tröôøng nhö heä thoáng caáp nöôùc, thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi, xöû lyù chaát thaûi raén… Ñeå taïo söùc maïnh nguoàn voán ñaàu tö, Thaønh phoá cuõng seõ huy ñoäng voán töø doanh nghieäp vaø daân cö; Ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi; Tieáp tuïc caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, taïo lôïi theá trong thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp vaø giaùn tieáp töø nöôùc ngoaøi; Chuù troïng thu huùt laøn soùng ñaàu tö môùi vaøo Vieät Nam; Taêng cöôøng huy ñoäng voán ñaàu tö töø caùc hình thöùc ñaàu tö BOT, BTO, BT ñeå ñaåy nhanh phaùt trieån keát caáu haï taàng, nghieân cöùu, aùp duïng thí ñieåm moät soá hình thöùc ñaàu tö môùi trong ñaàu tö xaây döïng caùc coâng trình keát caáu haï taàng kyõ thuaät, xaõ hoäi vaø cung caáp dòch vuï nhö PPP (Hôïp taùc coâng - tö), TOT (chuyeån giao - kinh doanh - chuyeån giao); Ñaåy maïnh thu huùt voán thoâng qua phaùt haønh traùi phieáu coâng trình, thueá nhaø ñaát, hình thaønh - môû roäng caùc quyõ ñaát phaùt trieån ñoâ thò, quyõ phaùt trieån haï taàng, ñoâ thò, quyõ phaùt trieån nhaø ôû ñoâ thò. Ñaëc bieät, UBND Thaønh phoá Haø Noäi seõ ñaåy maïnh huy ñoäng voán töø quyõ ñaát. Ñaát ñai laø moät trong caùc nguoàn löïc

quan troïng nhaát ñeå taïo nguoàn voán ñaàu tö phaùt trieån Thuû ñoâ. Hoaøn thieän chính saùch taøi chính ñaát ñai. Söû duïng hieäu quaû ñaát ñai thoâng qua vieäc xaây döïng toát quy hoaïch söû duïng ñaát; coâng khai, minh baïch quy hoaïch söû duïng ñaát, quyõ ñaát. Taïo quyõ ñaát “saïch” ñeå ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát, taïo nguoàn thu ñeå phaùt trieån maïng löôùi keát caáu haï taàng vaø caùc coâng trình phuùc lôïi xaõ hoäi. Kieân quyeát thu hoài caùc dieän tích maët ñaát, maët nöôùc troáng hoaëc söû duïng khoâng hieäu quaû cho caùc nhaø ñaàu tö khaùc thueâ.

Nhöõng muïc tieâu phaùt trieån Theo chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi giai ñoaïn 2011-2020 do UBND Thaønh phoá Haø Noäi ban haønh, veà kinh teá: Toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân thôøi kyø 2011-2015 khoaûng 12-13%/ naêm, thôøi kyø 2016-2020 ñaït 11-12%; Ñeán naêm 2015, GDP bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa Haø Noäi khoaûng 4.100-4.300 USD; ñeán naêm 2020 ñaït 7.100-7.500 USD (tính theo giaù thöïc teá). Ñeán naêm 2015, trong cô caáu GDP: tyû troïng dòch vuï ñaït 54-55%, coâng nghieäp - xaây döïng 41-42% vaø noâng nghieäp laø 3-4%. Ñeán naêm 2020, khu vöïc dòch vuï chieám 55,5%-56,5%, coâng nghieäp - xaây döïng 41-42% vaø noâng nghieäp 2-2,5%. Veà xaõ hoäi: Tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo treân 55% vaøo naêm 2015 vaø 70-75% vaøo naêm 2020; Phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo cuûa Thuû ñoâ trôû thaønh trung taâm ñaøo taïo chaát löôïng cao cuûa caû nöôùc vaø coù taàm côõ khu vöïc. Tyû leä tröôøng (töø maàm non ñeán THPT) chuaån quoác gia ñeán naêm 2015 ñaït 50-55%, naêm 2020 ñaït 65-70%; Giaûm hoä ngheøo bình quaân 1,5-1,8% giai ñoaïn 2011-2015 vaø 1,41,5% giai ñoaïn 2016-2020; Maät ñoä thueâ bao Internet ñaït 30-32% vaøo naêm 2015 vaø 38-40% vaøo naêm 2020; Ñaåy maïnh xaây döïng noâng thoân môùi, phaán ñaáu ñeán naêm 2015 coù 40-45%, naêm 2020 ñaït 70% soá xaõ ñaït tieâu chuaån noâng thoân môùi./.

21

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Thí ñieåm Baûo hieåm Noâng nghieäp taïi 21 tænh NGUYEÃN TROÏNG MINH HOAØNG

Nhaèm hoã trôï cho ngöôøi saûn xuaát noâng nghieäp chuû ñoäng khaéc phuïc vaø buø ñaép thieät haïi taøi chính do haäu quaû cuû a thieâ n tai, dòch beänh gaây ra, goùp phaàn baûo ñaûm oån ñònh an sinh xaõ hoäi noâng thoân, thuùc ñaåy saûn xuaát noâng nghieäp; ngaøy 01/03/2011, Chính phuû ñaõ ban haønh Quyeát ñònh Soá 315/QÑ-TTg thöïc hieän thí ñieåm Baûo hieåm Noâng nghieäp giai ñoaïn 2011 – 2013.

Theo Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy töø ngaøy 01/07/2011 ñeán heát naêm 2013, vieäc thöïc hieän thí ñieåm ñoái vôùi caây luùa ñöôïc aùp duïng taïi 7 tænh laø: Nam Ñònh, Thaùi Bình, Ngheä An, Haø Tónh, Bình Thuaän, An Giang, Ñoàng Thaùp; vaø thöïc hieän baûo hieåm ñoái vôùi traâu, boø, lôïn, gia caàm taïi 9 tænh goàm: Baéc Ninh, Ngheä An, Ñoàng Nai, Vónh Phuùc, Haûi Phoøng, Thanh Hoùa, Bình Ñònh, Bình Döông vaø Haø Noäi. Thöïc hieän baûo hieåm ñoái vôùi nuoâi troàng thuûy saûn caù tra, caù ba sa, toâm suù, toâm chaân traéng taïi 5 tænh: Beán Tre, Soùc Traêng, Traø Vinh, Baïc Lieâu, Caø Mau. Trong ñoù, ruûi ro ñöôïc baûo hieåm vaø boài thöôøng baûo hieåm goàm thieân tai nhö: baõo luõ, luït, haïn haùn, reùt ñaäm, reùt haïi, söông giaù vaø caùc loaïi ruûi ro thieân tai khaùc. Thieät haïi do Dòch beänh nhö: dòch cuùm, dòch tai xanh, beänh lôû moàm, long moùng, beänh thuûy saûn, dòch raày naâu, vaøng luøn, xoaén laù vaø caùc loaïi dòch beänh khaùc. Rieâng caên cöù thöïc hieän boài thöôøng baûo hieåm, theo quy ñònh hieän haønh hoaëc boài thöôøng döïa treân chæ soá thôøi tieát, dòch beänh, saûn löôïng coù lieân quan vôùi thieät haïi.

Soá

87

- 05.04.2011

22

Caùc ñieàu kieän ñeå ñöôïc hoã trôï Quyeát ñònh naøy neâu roõ, ñeå ñöôïc hoã trôï, toå chöùc, caù nhaân tham gia saûn xuaát noâng nghieäp phaûi ñaùp öùng ñuû 04 ñieàu kieän nhö: Coù ñoái töôïng ñöôïc baûo hieåm theo quy ñònh; Coù quyeàn lôïi ñöôïc baûo hieåm; Tham gia thí ñieåm baûo hieåm noâng nghieäp vaø ñoùng phí baûo hieåm thuoäc phaàn traùch nhieäm cuûa mình; Thöïc hieän saûn xuaát, canh taùc, chaên nuoâi, nuoâi troàng, phoøng dòch theo quy ñònh cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân. Theo quy ñònh, coù 04 möùc hoã trôï laø: (1) Hoã trôï 100% phí baûo hieåm cho hoä noâng daân, caù nhaân ngheøo saûn xuaát noâng nghieäp tham gia thí ñieåm baûo hieåm noâng nghieäp; (2) Hoã trôï 80% phí baûo hieåm cho hoä noâng daân, caù nhaân caän ngheøo saûn xuaát noâng nghieäp tham gia thí ñieåm baûo hieåm noâng nghieäp; (3) Hoã trôï 60% phí baûo hieåm cho hoä noâng daân, caù nhaân khoâng thuoäc dieän ngheøo, caän ngheøo saûn xuaát noâng nghieäp tham gia thí ñieåm baûo hieåm noâng nghieäp; (4) Hoã trôï 20% phí baûo hieåm cho toå chöùc

saûn xuaát noâng nghieäp tham gia thí ñieåm baûo hieåm noâng nghieäp. Nguoàn kinh phí hoã trôï goàm: Ngaân saùch trung öông hoã trôï 100% cho caùc tænh nhaän boå sung caân ñoái töø Ngaân saùch trung öông; Ngaân saùch trung öông hoã trôï 50% cho caùc tænh, thaønh phoá coù tyû leä ñieàu tieát veà ngaân saùch trung öông döôùi 50%, ngaân saùch ñòa phöông ñaûm baûo 50% coøn laïi; vaø ngaân saùch ñòa phöông töï ñaûm baûo ñoái vôùi caùc ñòa phöông coøn laïi.

Ñieàu kieän vôùi doanh nghieäp baûo hieåm Caùc doanh nghieäp baûo hieåm trieån khai Thí ñieåm Baûo hieåm Noâng nghieäp phaûi ñaùp öùng ñuû 4 ñieàu kieän sau: (1) Kinh doanh baûo hieåm phi nhaân thoï; (2) Ñaùp öùng khaû naêng thanh toaùn theo quy ñònh cuûa Luaät Kinh doanh baûo hieåm; (3) Coù Heä thoáng coâng ty, chi nhaùnh, vaên phoøng giao dòch taïi ñòa baøn trieån khai thí ñieåm BHNN; (4) Coù Ñoäi nguõ nhaân vieân laøm baûo hieåm noâng nghieäp/.


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Toång keát thi haønh Luaät Ñaát ñai treân ñòa baøn Haø Noäi

BUØI TÖÔØNG

Trong nhöõng ngaøy trung tuaàn thaùng 3/2011, UBND Thaønh phoá Haø Noäi vaø Ban Chæ ñaïo Trung öông veà Toång keát thi haønh vaø söûa ñoåi Luaät Ñaát ñai 2003, UBND Thaønh phoá Haø Noäi ñaõ giao nhieäm vuï cho caùc sôû, ngaønh, UBND caùc quaän, huyeän, thò xaõ toång keát, ñaùnh giaù keát quaû, kieán nghò noäi dung caàn söûa ñoåi, boå sung cho Luaät Ñaát ñai 2003. Thöïc hieän Luaät Ñaát ñai naêm 2003 vaø caùc Nghò ñònh cuûa Chính phuû…, UBND Thaønh phoá Haø Noäi ñaõ ban haønh 50 vaên baûn quy phaïm phaùp luaät quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñaát ñai treân ñòa baøn Thaønh phoá, ñaûm baûo tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa Luaät Ñaát ñai, cuï theå hoùa ñieàu khoaûn cuûa Luaät, Nghò ñònh phuø hôïp thöïc teá cuûa ñòa phöông vaø trieån khai thöïc hieän. Trong ñoù, chuù troïng coâng taùc boài thöôøng, hoã trôï taùi ñònh cö laø nhieäm vuï quan troïng, khoù khaên vaø nhaïy caûm, aûnh höôûng ñeán quy

hoaïch, phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, quoác phoøng, an ninh. Thaønh phoá ñaõ thaønh laäp Ban giaûi phoùng maët baèng, giaûi toûa ñöôïc 1.362 döï aùn vôùi toång dieän tích 6.866 ha; chi treân 26.000 tyû ñoàng cho 180.000 hoä, caù nhaân; boá trí taùi ñònh cö cho 13.429 hoä daân vaø caáp Giaáy chöùng nhaän Quyeàn söû duïng ñaát cho gaàn 1,7 trieäu giaáy. Trong coâng taùc phaùt trieån quyõ ñaát vaø quyeàn söû duïng ñaát trong thò tröôøng baát ñoäng saûn, ñaõ thaønh laäp hai Trung taâm phaùt trieån quyõ ñaát Thaønh phoá vaø 8 Trung taâm phaùt trieån quyõ ñaát ôû caùc quaän, huyeän, thò xaõ. Trong coâng taùc thanh tra, kieåm tra, Thaønh phoá xaùc ñònh laø nhieäm vuï troïng taâm vaø giaûi quyeát döùt ñieåm moïi vi phaïm vaø ñöa ñaát ñai vaøo söû duïng coù hieäu quaû. Song quaù trình thöïc hieän Luaät Ñaát ñai naêm 2003, Haø Noäi coøn gaëp nhieàu vöôùng maéc veà trình ñoä chuyeân moân cuûa ñoäi nguõ caùn boä, veà coâng taùc quy hoaïch söû duïng ñaát, veà boài thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö - do chính

saùch ñaát ñai khoâng oån ñònh neân chính saùch boài thöôøng hoã trôï, taùi ñònh cö, vieäc thu hoài ñaát, giaûi phoùng maët baèng luoân trong tình traïng khoù khaên, phöùc taïp ñeå xaûy ra söï thieáu ñoàng thuaän giöõa ngöôøi söû duïng ñaát bò thu hoài vaø quaûn lyù Nhaø nöôùc … Luaät Ñaát ñai naêm 2003 böôùc ñaàu ñaõ xoùa ñöôïc bao caáp veà ñaát ñai, ñaõ thu ñöôïc thueá ñaát ñeå phaùt trieån kinh teá thoâng qua hình thöùc ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát, xoùa boû ñöôïc cô cheá xin cho taïo ñieàu kieän cho ñaát ñai ñöôïc vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng. Maët khaùc, Nhaø nöôùc ñaõ cho pheùp thaønh laäp Toå chöùc phaùt trieån quyõ ñaát ñeå thöïc hieän vieäc thu hoài ñaát, boài thöôøng, giaûi phoùng maët baèng vaø tröïc tieáp quaûn lyù ñaát ñaõ ñöôïc thu hoài ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp sau khi coù quy hoaïch coâng boá maø chöa coù döï aùn ñaàu tö./.

23

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Khoâng trieån khai xaây döïng khi chöa boá trí taùi ñònh cö Baøi & aûnh: NGUYEÃN THÒ THU THUÙY

Theo Ban Quaûn lyù caùc Khu Coâ n g nghieä p tænh Long An, chæ rieâ n g hai thaùng ñaàu naêm 2011, Long An ñaõ caá p giaá y chöù n g nhaä n ñaà u tö cho 20 döï aùn thueâ ñaát vôùi dieän tích 9,28ha vaø 18.375m2 nhaø xöôûng ñeå saûn xuaát, kinh doanh; trong ñoù coù 14 döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù laø 13,497 trieäu USD vaø 06 döï aùn ñaàu tö trong nöôùc vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù laø 141 tyû ñoàng.

Theo Ban Quaûn lyù caùc Khu Coâng nghieäp tænh Long An, töø ñaàu naêm 2011 ñeán nay, Long An coù 203 doanh nghieäp ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh oån ñònh, bao goàm 85 döï aùn coù voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi vaø 118 döï aùn coù voán ñaàu tö trong nöôùc. Haàu heát döï aùn taäp trung ôû caùc Khu Coâng nghieäp thuoäc caùc huyeän Ñöùc Hoøa (caùc Khu Coâng nghieäp Ñöùc Hoøa I, Xuyeân AÙ, Taân Ñöùc, Ñöùc Hoøa III – Thaùi Hoøa, Ñöùc Hoøa III – Anh Hoàng); huyeän Beán Löùc (Khu Coâng nghieäp Thuaän Ñaïo, Nhöït Chaùnh); huyeän Caàn Giuoäc (Khu Coâng nghieäp Long Haäu) vaø huyeän Caàn Ñöôùc (Khu Coâng nghieäp Caàu Traøm). Theo caùc chuyeân gia kinh teá, caùc khu, cuïm coâng nghieäp Long An seõ thu huùt maïnh caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc neáu Long An giaûi quyeát nhanh vaø toát hôn vieäc ñaáu noái heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä trong khu vöïc vôùi caùc tænh, thaønh phoá thuoäc Vuøng Kinh teá troïng ñieåm; ñoàng thôøi xaây döïng hoaøn chænh heä thoáng ñieän, nöôùc, coâng ngheä xöû lyù raùc, nöôùc thaûi ôû töøng khu, cuïm coâng nghieäp.

Kieân quyeát thu hoài ñaát döï aùn chaäm trieån khai Theo Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi naêm 2011, Long An seõ xaây

Soá

87

- 05.04.2011

24

döïng vaø thöïc hieän Qui hoaïch söû duïng Ñaát giai ñoaïn 2011-2020, Keá hoaïch söû duïng Ñaát ñeán naêm 2015 vaø Qui hoaïch khai thaùc Taøi nguyeân khoaùng saûn giai ñoaïn 2011-2020; Xaây döïng keá hoaïch, loä trình cuï theå vaø trieån khai thöïc hieän caùc chöông trình ñoät phaù vaø caùc coâng trình troïng ñieåm; Xaây döïng cô cheá ñaàu tö naâng caáp caùc ñoâ thò theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng boä tænh laàn thöù IX ñeà ra vaø keá hoaïch xaây döïng vaø phaùt trieån Thaønh phoá Taân An giai ñoaïn 20112020. Beân caïnh ñoù, Long An cuõng taäp trung ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät trong vaø ngoaøi caùc khu, cuïm coâng nghieäp vaø öu tieân ñaàu tö haï taàng giao thoâng noái keát vôùi TP.HCM. Ñaàu tö xaây döïng caùc khu taùi ñònh cö ñeå boá trí kòp thôøi choã ôû cho caùc hoä daân bò di dôøi, giaûi toûa vaø caùc ñeà aùn xaây döïng nhaø ôû cho coâng nhaân, heä thoáng haï taàng xaõ hoäi phuïc vuï ngöôøi lao ñoäng ôû caùc khu, cuïm coâng nghieäp treân ñòa baøn; taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc trong coâng taùc thu huùt ñaàu tö, cuûng coá, chaán chænh, laäp laïi traät töï trong tieáp nhaän ñaàu tö, xöû lyù moâi tröôøng (khoâng boá trí xong taùi ñònh cö thì khoâng cho trieån khai ñaàu tö xaây döïng; khoâng coù heä thoáng xöû lyù moâi tröôøng thì khoâng cho khaùnh thaønh, hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, khoâng tieáp nhaän ñaàu tö


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN ngoaøi khu, cuïm coâng nghieäp, tröø caùc ngaønh ngheà ñaëc thuø cuûa tænh…). Beân caïnh ñoù, taäp trung naâng cao naêng löïc ñoäi nguõ caùn boä vaø hoaøn thieän heä thoáng caùc qui ñònh coù lieân quan ñeán coâng taùc boài thöôøng giaûi phoùng maët baèng nhaèm ñaåy nhanh tieán ñoä boài thöôøng giaûi phoùng maët baèng caùc khu, cuïm coâng nghieäp ñeå sôùm giao ñaát cho nhaø ñaàu tö; tieáp tuïc thanh tra, kieåm tra caùc döï aùn treân ñòa baøn, kieân quyeát thu hoài thu hoài ñaát ñoái vôùi caùc döï aùn chaäm trieån khai, döï aùn chuû ñaàu tö khoâng coù khaû naêng taøi chính, keå caû thu hoài caùc döï aùn ñaàu tö theo keát luaän thanh tra. Tieáp tuïc ñoåi môùi vaø ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuùc tieán thu huùt ñaàu tö taïi moät soá nöôùc, vuøng laõnh thoå coù coâng nghieäp phaùt trieån; laøm vieäc vôùi caùc taäp ñoaøn kinh teá maïnh trong vaø ngoaøi nöôùc, caùc toå chöùc quoác teá ñeå tranh thuû cô hoäi thu huùt ñaàu tö môùi, goùp phaàn naâng cao, laáp ñaày trong caùc khu, cuïm coâng nghieäp. Tuyeân truyeàn vaän ñoäng thu huùt caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá ñaàu tö vaøo lónh vöïc noâng nghieäp, noâng thoân, phaùt trieån coâng nghieäp - tieåu thuû coâng nghieäp vaø dòch vuï noâng thoân, laøng ngheà; söû duïng lao ñoäng taïi choã, aùp duïng coâng ngheä tieát kieäm nguyeân, nhieân, vaät lieäu vaø naêng löôïng trong caùc hoaït ñoäng kinh teá; chuù troïng caùc ngheà saûn xuaát haøng thuû coâng myõ ngheä, baûo quaûn, cheá bieán noâng laâm thuûy saûn, cô khí nhoû, coâng nghieäp phuïc vuï noâng nghieäp.

Ngöôøi daân cuøng naâng caáp coâng trình giao thoâng Theo UBND tænh Long An, naêm 2010 kinh teá cuûa tænh coù söï phuïc hoài vaø taêng tröôûng khaù, chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo ñuùng ñònh höôùng, haàu heát caùc chæ tieâu ñeàu ñaït vaø vöôït keá hoaïch ñeà ra. Trong naêm 2010, ñaõ coù 948 doanh nghieäp ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh môùi vôùi toång voán ñaêng kyù 17.000tyû ñoàng;

naâng soá doanh nghieäp taïi Long An leân 6.651 doanh nghieäp vôùi toång voán ñaêng kyù treân 196.200tyû ñoàng. Rieâng khu vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ caáp môùi 50 döï aùn vôùi toång voán ñaàu tö ñaàu tö ñaêng kyù khoaûng 700trieäu USD. Qua ñoù, naâng soá döï aùn ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi leân 355 döï aùn vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù treân 3.240trieäu USD. Trong ñoù, coù 127 döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng vôùi toång voán ñaàu tö thöïc hieän 1.315trieäu USD. Cuõng trong naêm 2010, treân ñòa baøn Long An coù 1.451 döï aùn ñöôïc giao, thueâ ñaát, chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát vôùi toång dieän tích laø 10.495,9ha. Ñaõ thaønh laäp xong Trung taâm Phaùt trieån quyõ ñaát Thaønh phoá Taân An vaø 5 huyeän Beán Löùc, Ñöùc Hoøa, Caàn Ñöôùc, Caàn Giuoäc, Moäc Hoùa. Ñoàng thôøi söûa ñoåi, boå sung moät soá noäi dung veà chính saùch boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh cö vaø chính saùch vaän ñoäng Nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng môû roäng vaø naâng caáp caùc coâng trình giao thoâng. Tuy nhieân coâng taùc boài thöôøng, giao ñaát, cho thueâ ñaát, ñaàu tö vaø boá trí taùi ñònh cö trong naêm 2010 vaãn coøn chaäm, gaây böùc xuùc trong nhaân daân ôû moät soá döï aùn. Tình traïng vi phaïm veà baûo veä taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng chöa ñöôïc ngaên chaën vaø xöû lyù trieät ñeå. Voán ñaàu tö treân caùc lónh vöïc coøn thieáu, khoâng ñuû nguoàn ñeå caân ñoái, boå sung. Ñaàu tö xaây döïng cô baûn coøn nhieàu vöôùng maéc, tieán ñoä thi coâng moät soá coâng trình vaãn chaäm. Coâng taùc boài thöôøng, giaûi phoùng maët baèng, tieán ñoä ñaàu tö haï taàng khu, cuïm coâng nghieäp vaø taùi ñònh cö do chaäm xöû lyù vöôùng maéc neân chaäm tieán ñoä./.

25

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Thaûm hoïa ñoäng ñaát vaø soùng thaàn ôû Nhaät Baûn:

NOÃI ÑAU KHOÂNG CUÛA RIEÂNG AI BAÊNG TAÂM

Töø nhöõng con soá bieát noùi… Vaâng – ñoù laø noãi ñau maø nhaân daân vaø ñaát nöôùc Nhaät Baûn ñang phaûi gaùnh chòu: ñoù laø haäu quaû cuûa thaûm hoïa ñoäng ñaát, soùng thaàn, maø tính ñeán luùc naøy (ngaøy 29/3/2011), ñaõ cöôùp ñi sinh maïng cuûa 26.000 ngöôøi daân caàn maãn vaø taøi gioûi cuûa ñaûo quoác naøy, cuøng vôùi 76.000 - Soá nhaø bò hö haïi trong ñoäng ñaát vaø soùng thaàn; 6.300 - Soá nhaø bò phaù huyû hoaøn toaøn trong thaûm hoaï; 5 trieäu - Soá hoä daân bò caét ñieän sau ñoäng ñaát; 1,5 trieäu - Soá ngöôøi khoâng ñöôïc tieáp caän vôùi nöôùc saïch sau thaûm hoaï… Vaø thaûm hoïa caøng khuûng khieáp hôn khi lieàn sau ñoù laø ngoïn nuùi löûa ôû Liusu phun traøo suoát 2 ngaøy vaø lieân tieáp laø vuï noå nhaø maùy ñieän haït nhaân Fukushima I - coâng trình ñieän haït nhaân soá 1 theá giôùi taïi ñaát nöôùc naøy… Vaø noãi ñau aáy Ngöôøi ñaøn oâng vôùi chieác xe ñaïp ñi doïc theo con ñöôøng ñöôïc môû taïm giöõa ñoáng ñoå naùt trong moät khu vöïc daân cö bò phaù huûy bôûi caùc traän ñoäng ñaát vaø soùng thaàn ngaøy 11/3/2011 taïi Rikuzentakata, quaän Iwate, Nhaät Baûn. (AP Photo / Matt Dunham)

Soá

87

- 05.04.2011

26


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN khoâng coøn laø cuûa rieâng ñaát nöôùc vaø nhaân daân Nhaät Baûn, maø noù ñang daäy leân moät noãi ñau trong tim caû nhaân loaïi: con ngöôøi seõ phaûi laøm gì ñeå cöùu Traùi ñaát vaø cöùu laáy chính mình?

Vieät Nam seõ laøm gì tröôùc noãi ñau cuûa thaûm hoïa ñoäng ñaát & soùng thaàn ôû Nhaät Baûn? Coù theå noùi raèng, Vieät Nam ñaõ coù töø khaù laâu nay moät cô quan baùo tin Ñoäng ñaát vaø caûnh baùo Soùng thaàn – ñoù laø Trung taâm Baùo tin Ñoäng ñaát vaø Caûnh baùo Soùng thaàn thuoäc Vieän Vaät lyù Ñòa caàu – Vieän Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Vieät Nam. Chuùng ta cuõng coù Vieän Haït nhaân Ñaø Laït, vaø töø laâu nay, caùc nhaø khoa hoïc ôû caùc cô quan naøy ñaõ laëng leõ mieät maøi theo doõi, nghieân cöùu vaø keát noái thoâng tin vôùi heä thoáng baùo tin vaø caûnh baùo soùng thaàn toaøn caàu; vaø theo nhö caùc nhaø khoa hoïc cuûa Trung taâm thì, hieän nay soá lieäu thôøi gian thöïc cuûa 10 traïm ñòa chaán chu kyø daøi cuûa Vieät Nam vaø khoaûng 20 traïm ñòa chaán trong khu vöïc (Ñaøi Loan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thaùi Lan, Myanma) thu nhaän ñöôïc taïi Vieän Vaät lyù Ñòa caàu. Phaàn meàm Seiscomp 3 caøi ñaët treân maùy chuû ôû Vieän Vaät lyù Ñòa caàu phuïc vuï quaûn lyù vieäc thu nhaän soá lieäu cuõng cho pheùp xöû lyù moät caùch töï ñoäng soá lieäu ñoäng ñaát, sau khi ñoäng ñaát xaûy ra khoaûng 2-3 phuùt phaàn meàm seõ cho thoâng tin veà vò trí xaûy ra ñoäng ñaát, cöôøng ñoä ñoäng ñaát (magnitude)… Caùc ñaùnh giaù thoâng tin cuûa Trung taâm naøy veà taùc ñoäng aûnh höôûng cuûa söï kieän ñoäng ñaát vaø soùng thaàn ngaøy 11/3 taïi Nhaät baûn ñeán Vieät Nam cuõng töông töï vôùi ñaùnh giaù cuûa caùc baûn tin caûnh baùo soùng thaàn do Trung taâm Caûnh baùo Soùng thaàn Thaùi Bình Döông cuûa Myõ: traän soùng thaàn naøy khoâng aûnh höôûng tôùi vuøng bôø bieån Vieät Nam… Ngaøy 18/3 taïi Haø Noäi, Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng phoái hôïp vôùi Ñaïi söù quaùn Anh taïi Vieät Nam toå chöùc hoäi thaûo “Tham vaán baøi hoïc kinh nghieäm töø Luaät Bieán ñoåi khí haäu Anh quoác vaø Xaây döïng chieán löôïc bieán ñoåi khí haäu cuûa Vieät Nam”. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät ñoaøn caùn boä cuûa nöôùc Anh trình baøy veà Luaät Bieán ñoåi khí haäu (BÑKH) cuûa nöôùc naøy. Taïi hoäi thaûo, caùc chuyeân gia cuûa Vöông quoác Anh ñaõ chia seû nhieàu kinh nghieäm boå ích vaø caùc giaûi phaùp cuï theå thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu. Haï tuaàn thaùng 3/2011 vöøa qua, taïi

Hoäi nghò giao ban tröïc tuyeán toång keát coâng taùc phoøng choáng luït baõo vaø tìm kieám cöùu naïn naêm 2010, trieån khai nhieäm vuï naêm 2011, döôùi söï chuû trì cuûa Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi. Taïi Hoäi nghò, caùc yù kieán ñeàu baøy toû nhöõng quan ngaïi veà dieãn bieán thôøi tieát, thieân tai trong töông lai. Moät soá kieán nghò taäp trung vaøo vieäc quan taâm ñaàu tö, chuù yù hôn nöõa vôùi caùc giaûi phaùp phoøng choáng caùc loaïi thieân tai thaûm hoïa lôùn taïi Vieät Nam. Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi ghi nhaän nhöõng noã löïc, coá gaéng vaø keát quaû cuûa caùc Boä, ngaønh vaø ñòa phöông trong coâng taùc phoøng choáng luït baõo vaø tìm kieám cöùu naïn naêm 2010 vöøa qua, ñoàng thôøi Phoù Thuû töôùng cuõng neâu roõ: Böôùc sang naêm 2011, töøng caáp, töøng ngaønh, caùc ñòa phöông vaø ñaëc bieät, töøng ngöôøi daân caàn quaùn trieät tinh thaàn chuû ñoäng vaø caûnh giaùc cao hôn trong öùng phoù, khaéc phuïc haäu quaû thieân tai: “Khoâng coøn caùch naøo khaùc laø phaûi ñöông ñaàu, thích öùng vôùi möùc noã löïc toái ña vaø coi töï löïc caùnh sinh laø chính, keát hôïp vôùi caùc nguoàn löïc hoã trôï töø quoác teá”. Phoù Thuû töôùng löu yù taäp trung khaéc phuïc nhöõng toàn taïi, haïn cheá trong coâng taùc phoøng choáng thieân tai, tìm kieám cöùu naïn, ñaëc bieät laø vieäc döï baùo, truyeàn thoâng thoâng tin; Trong ñaàu tö, caàn öu tieân toái ña cho caùc coâng trình heä thoáng ñeâ ñieàu, hoà chöùa, truù ñaäu taøu thuyeàn, heä thoáng quan traéc, trang thieát bò tìm kieám cöùu naïn, caùc haïng muïc ñaûm baûo “4 taïi choã”. Ñoàng thôøi, vieäc ñaàu tö caàn phuø hôïp vôùi tình hình cuï theå töøng ñòa phöông, khoâng ñaàu tö daøn traûi.

phaïm vi caû nöôùc seõ coù dieãn bieán phöùc taïp, tieáp noái tính baát thöôøng trong naêm 2010. Toång coäng trong naêm 2010 ñaõ xuaát hieän 30 ñôït khoâng khí laïnh, 4 ñôït reùt ñaäm, 18 ñôït naéng noùng gaây haïn dieän roäng… Caùc ñòa phöông sôùm toång keát, ruùt kinh nghieäm coâng taùc 2010, kieän toaøn toå chöùc phoøng choáng luït baõo, tìm kieám cöùu naïn theo yeâu caàu Chieán löôïc phoøng choáng thieân tai ñeán naêm 2020 cuõng nhö Chöông trình haønh ñoäng öùng phoù bieán ñoåi khí haäu cuûa Chính phuû. Phoù Thuû töôùng cuõng yeâu caàu trong thaùng 5/2011, Taäp ñoaøn Vieãn thoâng Quaân ñoäi hoaøn thaønh Ñeà aùn heä thoáng caûnh baùo soùng thaàn ñeå toå chöùc dieãn taäp taïi Ñaø Naüng. Boä Xaây döïng raø soaùt, caäp nhaät quaûn lyù tieâu chuaån, thieát keá caùc coâng trình veà choáng ñoäng ñaát… Thöïc teá nhöõng naêm qua cuõng cho thaáy, veà phía ngöôøi daân Vieät Nam, haàu nhö ñeán nay, môùi thöïc söï quan taâm ñeán caùc ñoäng thaùi höôùng ñeán nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm veà thích öùng bieán ñoåi khí haäu sau thaûm hoïa kinh hoaøng cuûa ñoäng ñaát vaø soùng thaàn taïi Nhaät Baûn./.

Theo nhieàu nguoàn döï baùo, soá löôïng baõo vaø aùp thaáp nhieät ñôùi naêm 2011 seõ töông ñöông vôùi möùc trung bình nhieàu naêm (TBNN); Muøa möa baõo naêm 2011, tình hình thôøi tieát, thuûy vaên treân

27

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

TRAÄN ÑOÄNG ÑAÁT – SOÙNG THAÀN TAÏI NHAÄT COÙ TAÙC ÑOÄNG NAØO ÑEÁN VIEÄT NAM? TS. LEÂ HUY MINH, Phoù Vieän tröôûng, Vieän VLÑC Giaùm ñoác Trung taâm BTÑÑ vaø CBST; PGS.TS. NGUYEÃN HOÀNG PHÖÔNG, Phoù Giaùm ñoác Trung taâm BTÑÑ vaø CBST

Traän ñoäng ñaát vaø soùng thaàn kinh hoaøng taïi Nhaát Baûn ngaøy 11/3/2011 vöøa qua ñaõ gaây ruùng ñoäng toaøn theá giôùi; vaø tieáp theo laø nhöõng traän ñoäng ñaát khoâng döôùi 6 doä Richter taïi Thaùi Lan, khoâng chæ bôûi haäu quûa gheâ gôùm cuûa noù, maø coøn khieán cho moãi ngöôøi phaûi xoùt xa: Noãi ñau naøy khoâng phaûi cuûa rieâng ñaát nöôùc vaø nhaân daân Nhaät Baûn gaùnh chòu maø laø noãi ñau chung cuûa nhaân loaïi khi thieân nhieân “noåi giaän”. Vaø Nguyeân nhaân ñoäng ñaát gaây soùng thaàn taïi Nhaät Baûn nhö theá naøo, vaø taùc ñoäng cuûa noù ñeán caùc nöôùc laân caän vaø ñoái vôùi Vieät Nam nhö theá naøo? Taïp chí baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieát Nam xin giôùi thieäu giuùp baïn ñoïc tham khaûo vaø hieåu roõ söï kieän treân qua baøi vieát sau ngaøy dieãn ra ñoäng ñaát vaø soùng thaàn taïi Nhaät Baûn khoâng ñaày 10 ngaøy, döôùi ñaây cuûa hai ñoàng taùc giaû: TS. Leâ Huy Minh, Phoù Vieän tröôûng, phuï traùch Vieän Vaät lyù Ñòa caàu (thuoäc Vieän Khoa hoïc & Coâng ngheä Vieät Nam) , Giaùm ñoác Trung taâm Baùo tin Ñoäng ñaát vaø Caûnh baùo Soùng thaàn (Trung taâm BTÑÑ vaø CBST) vaø PGS.TS. Nguyeãn Hoàng Phöông, Phoù Giaùm ñoác Trung taâm BTÑÑ vaø CBST Nguyeân nhaân ñoäng ñaát gaây soùng thaàn taïi Nhaät Baûn Traän ñoäng ñaát Tohoku cöôøng ñoä 9,0 ñoä Richter luùc 5h46:30 giôø GMT (töùc 12h46:30 giôø Haø Noäi) ngaøy 11/3/2011 xaûy ra ngoaøi khôi phía ñoâng Honshu, Nhaät Baûn (hình 1), gaây bôûi ñöùt gaõy chôøm nghòch ôû treân hoaëc rìa vuøng bieân maûng huùt chìm giöõa maûng Thaùi Bình Döông vaø maûng Baéc Myõ (maûng Thaùi Bình Döông ñang chui xuoáng döôùi maûng Baéc Myõ) (hình 2 vaø hình 3). ÔÛ khu vöïc xaûy ra ñoäng ñaát maûng Thaùi Bình Döông chuyeån ñoäng gaàn nhö veà phía Taây so vôùi maûng Baéc Myõ vôùi toác ñoä 83mm/naêm. Taïi caùc ñôùi huùt chìm naøy, do ma saùt giöõa hai caùnh ñöùt gaõy trong ñôùi, toàn taïi quaù trình tích luõy naêng löôïng, khi naêng löôïng tích luõy vöôït quaù söùc caûn ma saùt ôû maët ñöùt gaõy, naêng löôïng ñöôïc giaûi phoùng vaø hieän töôïng ñoäng ñaát xaûy ra. Ñoäng ñaát keùo theo söï phaù huûy lôùn treân ñôùi ñöùt gaõy, laøm thay ñoåi lôùn ñòa hình ñaùy bieån vaø taïo neân soùng thaàn cao tôùi haøng chuïc meùt taán coâng tröïc tieáp vaøo vuøng bôø bieån phía ñoâng Nhaät Baûn vaø lan truyeàn khaép Thaùi Bình Döông. Traän ñoäng ñaát ngaøy 11/3/2011 coù moät loaït caùc tieàn chaán maïnh trong 2 ngaøy tröôùc ñoù, baét ñaàu vaøo ngaøy 9 thaùng 3 vôùi cöôøng ñoä M=7,2 ñoä Richter, caùch chaán taâm ñoäng ñaát gaây soùng thaàn ngaøy 11 thaùng 3 khoaûng 40 km, vaø tieáp theo coù 3 traän ñoäng ñaát coù cöôøng ñoä lôùn hôn 6 ñoä Richter trong cuøng ngaøy.

Soá

87

- 05.04.2011

28

Hình 1. Vò trí chaán taâm ñoäng ñaát Tohoku ngaøy 11/3/2011 taïi vuøng bôø bieån phía ñoâng Honshu Nhaät Baûn

Töø naêm 1973, ôû vuøng huùt chìm maùng bieån Nhaät Baûn ñaõ coù 9 traän ñoäng ñaát coù cöôøng ñoä lôùn hôn hoaëc baèng 7 ñoä Richter. Traän ñoäng ñaát lôùn nhaát M=7,8 caùch chaán taâm ñoäng ñaát ngaøy 11/3/2011 khoaûng 260 km veà phía Baéc xaûy ra vaøo


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN thaùng 12/1994 laøm 3 ngöôøi cheát vaø gaàn 700 ngöôøi bò thöông. Thaùng 6/1978, traän ñoäng ñaát cöôøng ñoä M=7,7 caùch chaán taâm ñoäng ñaát ngaøy 11/3/2011 khoaûng 35 km veà phía Taây Nam laøm 22 ngöôøi thieät maïng vaø treân 400 ngöôøi bò thöông.

nhaät töï ñoäng 12 phuùt sau ñoäng ñaát ñöôïc minh hoïa treân hình 4 vaø hình 5. Nhö vaäy coù theå noùi raèng thoâng tin veà traän ñoäng ñaát naøy ñaõ thu nhaän ñöôïc kòp thôøi vaø chính xaùc töø Vieän Vaät lyù ñòa caàu.

Caùc traän ñoäng ñaát lôùn ôû ngoaøi khôi trong lòch söû ñaõ xaûy ra treân cuøng ñôùi huùt chìm naøy vaøo caùc naêm 1611, 1896 vaø 1933, moãi traän ñeàu gaây neân soùng thaàn lôùn ôû vuøng bôø bieån Sanriku ñoâng baéc Nhaät Baûn. Vuøng bôø bieån naøy ñaëc bieät deã bò toån thöông bôûi soùng thaàn vì coù nhieàu vònh bieån saâu coù khaû naêng khueách ñaïi soùng thaàn vaø gaây neân ngaäp luït lôùn. Traän ñoäng ñaát M=7,6 trong ñôùi huùt chìm naøy vaøo naêm 1896 ñaõ gaây neân soùng thaàn cao 38m vaø laøm thieät maïng khoaûng 27000 ngöôøi. Traän ñoäng ñaát M=8,6 ngaøy 2/3/1933 gaây neân soùng thaàn cao 29m ôû vuøng bôø bieån Sanriku vaø laøm thieät maïng hôn 3000 ngöôøi. Hình 4. Chaán taâm ñoäng ñaát gaây soùng thaàn taïi Nhaät Baûn xaùc ñònh ñöôïc moät caùch töï ñoäng töø soá lieäu maïng löôùi traïm ñòa chaán Vieät Nam vaø laân caän.

Hình 2. Caùc maûng kieán taïo voû Traùi ñaát

Hình 3. Dòch chuyeån kieán taïo cuûa caùc maûng kieán taïo voû Traùi ñaát

Sau traän ñoäng ñaát seõ coù caùc quaù trình ñieàu chænh traïng thaùi öùng suaát cuûa voû Traùi ñaát vaø caùc dö chaán seõ xaûy ra ôû trong vuøng. Tuy nhieân vò trí chính xaùc vaø thôøi gian xaûy ra cuûa caùc dö chaán khoâng theå döï ñoaùn ñöôïc moät caùch chính xaùc. Soá caùc dö chaán seõ lôùn nhaát ôû vuøng ñoaïn ñöùt gaõy ñaõ xaûy ra traän ñoäng ñaát chính. Taàn suaát cuûa caùc dö chaán seõ coù xu theá giaûm daàn theo thôøi gian tính töø thôøi ñieåm cuûa traän ñoäng ñaát chính, nhöng söï suy giaûm chung coù theå bò ngaét quaõng bôûi caùc thôøi kyø coù hoaït ñoäng dö chaán cao hôn. Thôøi gian xuaát hieän dö chaán lieân quan tôùi traän ñoäng ñaát naøy coù theå keùo daøi trong nhieàu naêm.

Thoâng tin veà traän ñoäng ñaát vaø soùng thaàn ngaøy 11/3/2011 - ghi vaø nhaän ñöôïc taïi Vieän Vaät lyù Ñòa caàu Hieän nay soá lieäu thôøi gian thöïc cuûa 10 traïm ñòa chaán chu kyø daøi cuûa Vieät Nam vaø khoaûng 20 traïm ñòa chaán trong khu vöïc (Ñaøi Loan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thaùi Lan, Myanma) thu nhaän ñöôïc taïi Vieän Vaät lyù Ñòa caàu. Phaàn meàm Seiscomp 3 caøi ñaët treân maùy chuû ôû Vieän Vaät lyù Ñòa caàu phuïc vuï quaûn lyù vieäc thu nhaän soá lieäu cuõng cho pheùp xöû lyù moät caùch töï ñoäng soá lieäu ñoäng ñaát, sau khi ñoäng ñaát xaûy ra khoaûng 2-3 phuùt phaàn meàm seõ cho thoâng tin veà vò trí xaûy ra ñoäng ñaát, cöôøng ñoä ñoäng ñaát (magnitude). Hình 4 vaø hình 5 minh hoïa vò trí vaø ñoä lôùn traän ñoäng ñaát gaây soùng thaàn luùc 5h46:30 giôø GMT ngaøy 11/3/2011 ôû Nhaät Baûn xaùc ñònh ñöôïc moät caùch töï ñoäng töø soá lieäu cuûa maïng löôùi traïm quan saùt ñoäng ñaát Vieät Nam vaø laân caän, voøng troøn lôùn bieåu thò chaán taâm ñoäng ñaát, caùc voøng troøn nhoû bieåu thò vò trí caùc traïm coù soá lieäu ñöôïc söû duïng ñeå ñònh vò chaám tieâu ñoäng ñaát, soá caùc traïm coù soá lieäu ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù magnitude ñoäng ñaát laø 26 traïm vaø magnitude trung bình xaùc ñònh ñöôïc laø 8,8 ñoä Richter, raát gaàn vôùi giaù trò ñöa ra ban ñaàu bôûi Trung taâm soá lieäu ñòa chaán cuûa Myõ laø 8,9 ñoä Richter. Caùc thoâng tin veà traän ñoäng ñaát naøy ñöôïc ñaùnh giaù sau khi traän ñoäng ñaát xaûy ra khoaûng 2-3 phuùt vaø keát quaû ñöôïc caäp

Hình 5. Magnitude traän ñoäng ñaát gaây soùng thaàn ngaøy 11/3/2011 taïi Nhaät Baûn xaùc ñònh ñöôïc töø soá lieäu cuûa maïng löôùi traïm ñòa chaán Vieät Nam vaø laân caän.

Baûn tin caûnh baùo soùng thaàn ñaàu tieân cuûa Cô quan Tö vaán soùng thaàn Baéc Thaùi Bình Döông cuûa Nhaät Baûn (NWPTAC) ñaõ ñöôïc göûi baèng fax vaø baèng email tôùi Trung taâm Baùo tin Ñoäng ñaát vaø Caûnh baùo Soùng thaàn - Vieän Vaät lyù Ñòa caàu luùc 5h55 (töùc 12h55 giôø Haø Noäi), sau khi ñoäng ñaát xaûy ra 9 phuùt. Trong baûn tin ñaàu tieân ñaõ caûnh baùo seõ coù theå coù soùng thaàn xuyeân ñaïi döông aûnh höôûng tôùi vuøng bôø bieån phía Baéc Irian Jaya, bôø bieån phía Baéc Papua New Guinea, quaàn ñaûo Mariana, Micronesia, Marshall vôùi chieàu cao soùng töø khoaûng 0,5m ñeán 1m. Baûn tin thöù hai cuûa NWPTAC göûi tôùi luùc 06h24 (töùc 13h24 giôø Haø Noäi) coù soùng thaàn coù söùc phaù huûy lôùn ôû khu vöïc gaàn chaán taâm. Nhöõng baûn tin sau ñoù ñöôïc ñöa ra caùch nhau khoaûng 20 phuùt ñeàu khaúng ñònh coù soùng thaàn phaù huûy ôû khu vöïc chaán taâm vaø döï baùo soùng thaàn seõ xuaát hieän ôû nhieàu khu vöïc bôø bieån Thaùi Bình Döông, trong ñoù coù khu vöïc Philippines vôùi chieàu cao soùng ôû khu vöïc phía ñoâng töø 1-2m, coøn ôû khu vöïc phía Taây chæ khoaûng 1m. Thôøi gian döï kieán soùng thaàn ñi ñeán vuøng bieån Philippines laø khoaûng 9h35 (töùc 16h35 giôø Haø Noäi). Tham khaûo caùc baûn tin caûnh baùo soùng thaàn do Trung taâm Caûnh baùo Soùng thaàn Thaùi Bình Döông cuûa Myõ cuõng ñöa ra caùc caûnh baùo töông töï, tuy nhieân möùc ñoä caûnh baùo coù chi tieát hôn, caûnh baùo nhieàu vuøng bò aûnh höôûng hôn so vôùi caûnh baùo cuûa Nhaät. Treân cô sôû thoâng tin veà ñoäng ñaát vaø caûnh baùo soùng thaàn ñaõ neâu, chuùng toâi cho raèng neáu ñoä cao soùng thaàn do traän ñoäng ñaát ôû Nhaät Baûn ôû khu vöïc bôø bieån phía Taây Philippines ñöôïc döï baùo laø 1m, thì aûnh höôûng cuûa noù seõ suy giaûm heát khi ñi ñeán vuøng bôø bieån Vieät Nam, do vaäy chuùng toâi ñaõ thoâng baùo cho caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng laø traän soùng thaàn naøy khoâng

29

Soá

87

- 05.04.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN aûnh höôûng tôùi vuøng bôø bieån Vieät Nam. Nhö vaäy coù theå noùi raèng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñaøi traïm ñòa chaán Vieät Nam thuoäc Vieän Vaät lyù Ñòa caàu tuy môùi chæ coù 1/3 soá traïm cuûa maïng löôùi döï kieán ñöôïc xaây döïng, nhöng naêng löïc ghi nhaän ñoäng ñaát vaø ñöa ra thoâng tin veà ñoäng ñaát laø khaù chính xaùc, ñaëc bieät laø caùc traän ñoäng ñaát lôùn trong khu vöïc. Thoâng tin töø caùc Trung taâm Caûnh baùo Soùng thaàn quoác teá cuõng nhaän ñöôïc ñaày ñuû. Ñaây laø nhöõng cô sôû böôùc ñaàu quan troïng cuûa Heä thoáng Baùo tin Ñoäng ñaát vaø Caûnh baùo Soùng thaàn ôû Vieät Nam.

Veà traän ñoäng ñaát - soùng thaàn taïi Nhaät Baûn ngaøy 11/03/2011 vaø nguy cô ñoäng ñaát - soùng thaàn ôû Vieät Nam Nguy cô ñoäng ñaát - soùng thaàn coù theå aûnh höôûng ñeán Vieät Nam Nguy cô ñoäng ñaát Vieät Nam naèm ôû phaàn Ñoâng Nam cuûa maûng AÂu AÙ, giöõa maûng AÁn Ñoä, maûng Philippines vaø maûng chaâu UÙc. Laõnh thoå Vieät Nam khoâng naèm ôû rìa caùc maûng, do vaäy, ít bò toån thöông bôûi ñoäng ñaát so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc nhö Indonesia, Philippines, Malaysia. Nhöng treân laõnh thoå vaø laõnh haûi Vieät Nam toàn taïi heä thoáng ñöùt gaõy hoaït ñoäng phöùc taïp nhö (hình 6): ñöùt gaõy Lai Chaâu - Ñieän Bieân, ñöùt gaõy Soâng Maõ, ñöùt gaõy Sôn La, ñôùi ñöùt gaõy Soâng Hoàng, ñôùi ñöùt gaõy Soâng Caû, ñöùt gaõy kinh tuyeán 109-110o…, do vaäy, ñoäng ñaát cuõng thöôøng xuyeân xaûy ra.

ñaát ôû Ñieän Bieân naêm 1935, M=6,75; xaûy ra treân ñôùi ñöùt gaõy Soâng Maõ; Ñoäng ñaát Tuaàn Giaùo 1983, M=6,8 xaûy ra treân ñöùt gaõy Sôn La, gaây neân suït lôû, nöùt ñaát treân dieän roäng, suït lôû lôùn trong nuùi, gaây hö haïi nhaø cöûa trong phaïm vi baùn kính ñeán 35 km; Ñoäng ñaát Baéc Giang 1961, M=5,6 ñoä Richter; Ñoäng ñaát M=6,1 ñoä Ricther xaûy ra ôû vuøng ñaûo Phuù Quyù xaûy ra keøm theo hoaït ñoäng nuùi löûa Hoøn Tro naêm 1923. Gaàn ñaây hôn, ñoäng ñaát Ñieän Bieân 2001, M=5,3 ñoä Richter coù chaán taâm beân Laøo, caùch Thaønh phoá Ñieän Bieân khoaûng 20 km, ñaõ gaây hö haïi töø nheï ñeán suïp ñoå hôn 2000 ngoâi nhaø ôû khu vöïc Thaønh phoá Ñieän Bieân. Töø 2007 ñeán nay, nhieàu traän ñoäng ñaát coù cöôøng ñoä nhoû hôn 5,5 ñoä Ricther xaûy ra ôû Vieät Nam: ñoäng ñaát ngoaøi khôi Vuõng Taøu - Phan Thieát ngaøy 28/11/2007, M=5,1 ñoä Richter, gaây chaán ñoäng caáp IV theo thang MSK64 (thaùng 12 caáp) ôû khu vöïc TP. Hoà Chí Minh, TP. Vuõng Taøu, ñoäng ñaát xaûy ra treân ñôùi ñöùt gaõy kinh tuyeán 110o; ñoäng ñaát ôû Ñoâ Löông ngaøy 3/1/2008, M=3,8 ñoä Richter, xaûy ra treân ñôùi ñöùt gaõy soâng Caû; ñoäng ñaát Möôøng Teø ngaøy 3/3/2008, M=4,5 ñoä Richter, ñoäng ñaát xaûy ra treân ñöùt gaõy Möôøng Teø; ñoäng ñaát Vònh Baéc boä ngaøy 24/6/2008, M=3,7 ñoä Richter, ñoäng ñaát xaûy ra treân ñôùi ñöùt gaõy soâng Hoàng, gaây rung ñoäng nheï ôû khu vöïc Haûi Phoøng. Ngaøy 26/11/2009 coù 2 traän ñoäng ñaát xaûy ra ôû khu vöïc huyeän Baéc Yeân, tænh Sôn La treân ñöùt gaõy Möôøng La - Baéc Yeân, gaây neân rung ñoäng caáp 4 ôû Thaønh phoá Sôn La, chaán taâm ñoäng ñaát caùch khu vöïc ñaäp thuûy ñieän Sôn La khoaûng 37 km: Traän thöù nhaát vaøo luùc 11h47 phuùt (giôø Haø Noäi), M=4,1 ñoä Richter; traän thöù hai vaøo luùc 20h59 phuùt, M=4,2 ñoä Richter. Ngaøy 9/12/2009, luùc 00h33 phuùt (giôø Haø Noäi) xaûy ra traän ñoäng ñaát coù M=3,7 ñoä Richter, xaûy ra ôû cuøng khu vöïc vôùi hai traän ñoäng ñaát ngaøy 26/11. Ngaøy 23/6/2010, luùc 8h55 phuùt (giôø Haø Noäi), xaûy ra traän ñoäng ñaát ôû khu vöïc ngoaøi khôi Vuõng Taøu - Phan Thieát, M=4,7 ñoä Richter, gaây neân chaán ñoäng caáp 4 ôû khu vöïc Tp Hoà Chí Minh vaø Tp Vuõng Taøu. Ngaøy 16/09 vaø ngaøy 22/09/2010 xaûy ra ñoäng ñaát ôû khu vöïc Quan Sôn Thanh Hoùa, M=3,8 ñoä Richter gaây chaán ñoäng caáp 5-6 taïi khu vöïc chaán taâm ñoäng ñaát. Ngaøy 20/10/2010, traän ñoäng ñaát M=3,8 ñoä Richter ñaõ xaûy ra ôû khu vöïc Yeân Thaønh, Ngheä An gaây neân rung ñoäng caáp 5 ôû khu vöïc Yeân Thaønh vaø laân caän, rung ñoäng caáp 4 ôû thaønh phoá Vinh. Ngaøy 29/08/2010 vaø ngaøy 14/09/2010 ñaõ xaûy ra hai traän ñoäng ñaát cöôøng ñoä <3,0 ñoä Richter ôû khu vöïc Haø Quaûng, Cao Baèng treân ñôùi ñöùt gaõy Cao Baèng – Tieân Yeân. Ngaøy 31/12/2010 ñoäng ñaát Soâng Maõ, M=5,5 ñoä Ricther ñaõ gaây neân chaán ñoäng caáp 5-6 ôû khu vöïc huyeän Soâng Maõ tænh Sôn La. Ngaøy 27/01/2011 vaø ngaøy 6/3/2011 ñaõ xaûy ra hai traän ñoäng ñaát ngoaøi khôi Vuõng Taøu – Phan thieát M=4,7 ñoä Richter. Caùc traän ñoäng ñaát nhoû xaûy ra töø sau traän ñoäng ñaát Ñieän Bieân ñeàu khoâng gaây thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa, tuy nhieân cuõng cho thaáy voû Traùi ñaát ôû khu vöïc Vieät Nam khoâng hoaøn toaøn bình oån, ñoäng ñaát caàn ñöôïc theo doõi vaø nghieân cöùu ñeå coù ñaùnh giaù ngaøy moät ñaày ñuû hôn veà hoaït ñoäng ñòa chaán ôû Vieät Nam, phuïc vuï tích cöïc cho coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc (Soá lieäu 1903-2009).

Nguy cô soùng thaàn Hình 6. Baûn ñoà ñòa chaán kieán taïo Vieät Nam vaø caùc vuøng laân caän

Töø ñaàu theá kyû 20 ñeán nay, ôû khu vöïc phía Baéc nöôùc ta coù 2 traän ñoäng ñaát caáp 8-9, ñoä lôùn M=6,7-6,8 ñoä Richter, haøng chuïc traän ñoäng ñaát caáp 7, M=5,1-5,5 ñoä Richter vaø haøng traêm traän ñoäng ñaát yeáu hôn (hình 7). Ñieån hình laø: Ñoäng

Soá

87

- 05.04.2011

30

Cho tôùi nay chöa coù nhöõng baèng chöùng thuyeát phuïc ñeå khaúng ñònh soùng thaàn ñaõ aûnh höôûng tôùi vuøng bôø bieån Vieät Nam. Tuy nhieân, theo caùc keát quaû nghieân cöùu ñaõ ñöôïc thöïc hieän taïi Vieän Vaät lyù Ñòa caàu, caùc vuøng nguoàn ñoäng ñaát ôû khu vöïc bieån Ñoâng vaø laân caän coù theå gaây neân soùng thaàn aûnh höôûng tôùi vuøng bôø bieån Vieät Nam bao goàm (hình 8): 1)


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN Riukiu – Ñaøi Loan, 2) ñôùi huùt chìm Manila, 3) Bieån Sulu, 4) Bieån Celebes, 5 vaø 6) vuøng Bieån Ban Ña, 7) Baéc Bieån Ñoâng, 8) Palawan vaø 9) Taây Bieån Ñoâng. Trong ñoù ñôùi huùt chìm Manila (Maùng nöôùc saâu Manila) ñöôïc cho laø coù nguy cô cao nhaát. Trong khu vöïc naøy ñaõ xaûy ra moät traän ñoäng ñaát cöôøng ñoä 8,2 ñoä Richter (hình 9) ngaøy 26/5/2006, may thay traän ñoäng ñaát naøy ñaõ khoâng gaây neân soùng thaàn. Theo caùc kòch baûn ñaõ tính toaùn bôûi Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, neáu moät traän ñoäng ñaát cöôøng ñoä 8,3 ñoä Richter xaûy ra ôû khu vöïc raõnh nöôùc saâu Manila thì coù theå taïo neân soùng thaàn cao 6,2 m ôû Quaûng Ngaõi vaø 2,1 m ôû Nha Trang. Moät traän ñoäng ñaát coù cöôøng ñoä 9,2 ñoä Richter ôû cuøng khu vöïc coù theå taïo ra soùng thaàn cao 10,6m ôû Quaûng Ngaõi vaø 5 m ôû Nha Trang, vaø thôøi gian soùng thaàn ñi töø vuøng raõnh nöôùc saâu Manila tôùi vuøng bôø bieån Vieät Nam sau khoaûng 2 tieáng ñoàng hoà (hình 10). Veà maët khoa hoïc, caùc traän ñoäng ñaát coù cöôøng ñoä lôùn hôn 6,5 ñoä Richter ôû caùc vuøng bieån coù khaû naêng gaây ra soùng thaàn, nhö vaäy nguy cô soùng thaàn ôû vuøng bôø bieån Vieät Nam laø hieän höõu vaø caàn phaûi ñöôïc quan taâm.

Hình 9. Vò trí traän ñoäng ñaát maïnh nhaát ghi nhaän ñöôïc treân ñôùi sieâu ñöùt gaãy Maùng bieån saâu Manila minh hoïa treân baûn ñoà (vò trí ñaàu muõi teân). Caùc tham soá cuûa traän ñoäng ñaát naøy ñöôïc ñaùnh daáu trong baûng phía döôùi, bao goàm: Ngaøy thaùng naêm 26/5/2006; giôø phuùt giaây 3h57ph12gy; vó ñoä 20,39o, kinh ñoä 120,22oE; ñoä saâu chaán tieâu 4 km; magnitude 8,2 ñoä Richter.

Hình 8. Caùc vuøng nguoàn ñoäng ñaát gaây soùng thaàn coù theå aûnh höôûng tôùi vuøng bôø bieån vaø haûi ñaûo Vieät Nam

Hình 10. Thôøi gian lan truyeàn soùng thaàn töø vuøng khu vöïc ñôùi huùt chìm Manila tôùi vuøng bôø bieån Vieät Nam

(Nguoàn: www.vast.ac.vn – Vieän Khoa hoïc & Coâng ngheä VN)

31

Soá

87

- 05.04.2011


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN

OÅN ÑÒNH KINH TEÁ VÓ MOÂ NHÌN DÖÔÙI GOÙC ÑOÄ

“NHAØ DOANH NGHIEÄP” TGÑ. ÑAËNG ÑÖÙC THAØNH

Chuû tòch HÑQT Coâng ty coå phaàn Tri Thöùc Doanh Nghieäp Quoác Teá Phoù Chuû tòch Hieäp hoäi Doanh nghieäp Thaønh phoá Hoà Chí Minh UÛy vieân Ban Chaáp haønh Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam

Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu cuûa Nghò quyeát, töøng Boä ngaønh, töøng ñòa phöông ñaõ vaø ñang trieån khai Nghò quyeát, tìm nhöõng giaûi phaùp quyeát lieät vaø hieäu quaû nhaát ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy.

Trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2011, tình hình kinh teá theá giôùi hieän ñang dieãn bieán phöùc taïp, laïm phaùt taêng, giaù daàu thoâ, giaù nguyeân vaät lieäu cô baûn ñaàu vaøo cuûa saûn xuaát, giaù löông thöïc, thöïc phaåm treân thò tröôøng theá giôùi tieáp tuïc xu höôùng taêng cao. Ñôøi soáng cuûa ñaïi ña soá ngöôøi laøm coâng aên löông vaø ngöôøi daân gaëp raát nhieàu khoù khaên. Trong khi ñoù taïi nöôùc ta, moät soá maët haøng laø ñaàu vaøo quan troïng cuûa saûn xuaát nhö ñieän, xaêng daàu, than… ñaõ vaø ñang ñöôïc Chính phuû buoäc phaûi ñieàu chænh taêng ñeå thöïc hieän ñaày ñuû yeâu caàu theo cô cheá giaù thò tröôøng (khoâng coøn bao caáp nhö caùc naêm qua). Nghò quyeát soá 11/NQ-CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy 24-22011 ñaõ neâu roõ: taäp trung kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi laø muïc tieâu, nhieäm vuï troïng taâm, caáp baùch hieän nay (Nghò quyeát soá 11/NQ-CP, ngaøy 24-2-2011 “Veà nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu taäp trung kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi” do Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng kyù ban haønh.).

Soá

87

- 05.04.2011

32

Trong phaàn phaân tích ñi saâu vaøo nhieäm vuï “oån ñònh kinh teá vó moâ” döôùi goùc nhìn cuûa moät nhaø doanh nghieäp (ñaõ coù 25 naêm laøm Toång Giaùm ñoác taïi nhieàu coâng ty khaùc nhau), tröôùc thöïc teá tình kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc hieän nay (ñaõ ñöôïc neâu roõ trong Baùo caùo cuûa Chính phuû veà Tình hình kinh teá, xaõ hoäi naêm 2010 vaø nhieäm vuï naêm 2011), caùi khoù nhaát cuûa chuùng ta (doanh nghieäp/ñaát nöôùc) laø gì? Coù phaûi laø Nguoàn voán? Laø Doanh nghieäp vaø vôùi caùi nhìn cuûa Doanh nghieäp, chuùng ta thöû hình dung quoác gia nhö laø “Moät Coâng ty Meï”, vaø ñoàng thôøi caàn xem xeùt nguoàn voán thaät cuûa Coâng ty naøy ñaõ vaø ñang coù laø gì? Vaán ñeà quan troïng nhaát laø nguoàn voán ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa keá hoaïch ñeà ra. Nguoàn voán naøy töø ñaâu? Vaø cuõng chính nguoàn voán coäng vôùi vieäc phaân boå söû duïng nguoàn voán? chính laø nguoàn goác saâu xa cho vieäc laïm phaùt taêng cao, ñoàng thôøi laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính gaây maát oån ñònh kinh teá vó moâ.

THÖÏC TRAÏNG NGUOÀN VOÁN CUÛA VIEÄT NAM Toång thu ngaân saùch nhaø nöôùc döï toaùn naêm 2011 laø 595.000 tyû VNÑ (Nghò quyeát veà döï toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2011 (Phuï luïc soá 1 vaø soá 3), soá 52/2010/QH12 do Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Phuù Troïng kyù). Trong ñoù, thu töø daàu thoâ laø 69.300 tyû VNÑ, thu tieàn söû duïng ñaát 30.000 tyû VNÑ vaø caùc khoaûn thu khaùc.


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN Voán laø taøi nguyeân Hieän nay, taøi nguyeân khoaùng saûn thieân nhieân cuûa moãi quoác gia, khoâng rieâng Vieät Nam, qua khai thaùc nhieàu naêm ñaõ daàn “caïn kieät” (daàu moû, than, caùc loaïi quaëng moû…).

nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc; coù nhieàu döï aùn chieám haøng ngaøn ha, vaãn chöa theå trieån khai; vaø treân thöïc teá, nhieàu nhaø ñaàu tö, neáu khoâng tính ñeán vieäc toå chöùc chia nhoû döï aùn “baùn” daàn, maø tröïc tieáp ñaàu tö döï aùn, phaùt trieån döï aùn theo ñuùng quy hoaïch thì muoán hoaøn

phoùng maët baèng). “Ñaát ñai” ñöôïc xem laø nguoàn voán cöïc kyø quan troïng cuûa quoác gia, hieän nay, chöa ñöôïc khai thaùc vaø söû duïng coù hieäu quaû.

Caùc nguoàn voán khaùc Trong soá ñoù: voán vay ODA, vay cuûa ADB (Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ), vay cuûa WB (Ngaân haøng theá giôùi)… Coøn coù nguoàn voán tröïc tieáp cuûa doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo Vieät Nam (voán FDI), nguoàn kieàu hoái cuûa ñoàng baøo Vieät Nam taïi nöôùc ngoaøi haøng naêm taêng leân. (Naêm 2010 treân 8 tyû USD ñaõ ñöôïc göûi veà nöôùc). Nguoàn voán ODA coù ñieàu kieän giaûm ñi, thay vaøo ñoù laø caùc ñieàu kieän vay gaàn vôùi caùc khoaûn vay thöông maïi. Keânh huy ñoäng voán daøi haïn vaø höõu hieäu nhaát cho Chính phuû chính laø phaùt haønh Traùi phieáu Chính phuû.

Voán laø con ngöôøi Con ngöôøi Vieät Nam, coøn phaûi toán coâng söùc caû thôøi gian vaø tieàn baïc ñeå ñaàu tö môùi coù theå khai thaùc hieäu quaû. Baèng caùch ñaøo taïo taïi choã vaø toå chöùc ñi ñaøo taïo nöôùc ngoaøi vôùi nhieàu nguoàn kinh phí khaùc nhau. Ñoàng thôøi, caàn phaûi coù thôøi gian daøi môùi toå chöùc thöïc hieän toát.

Voán laø “ñaát ñai” Ñaát ñai laø nguoàn voán “quyù” vaø raát lôùn cuûa quoác gia. Hieän ña phaàn “ñaát ñai” cuûa chuùng ta ñaõ bò “xí phaàn”, baèng caùc döï aùn ñöôïc caùc caáp coù thaåm quyeàn duyeät. Trong soá caùc döï aùn ñöôïc caùc caáp coù thaåm quyeàn duyeät naøy, keå caû

thaønh vieäc ñaàu tö trieån khai döï aùn haøng ngaøn ha ñoù seõ phaûi maát raát, raát nhieàu naêm nöõa. Ñeå coù theå minh chöùng cho söï vieäc neâu treân, coù theå daãn ra ñaây tröôøng hôïp cuûa nhaø ñaàu tö Khu ñoâ thò môùi Phuù Myõ Höng (Nam Saøi Goøn TP.HCM). Vôùi naêng löïc taøi chính vaø kinh nghieäm ñaàu tö quoác teá, nhöng phaûi maát ñeán 20 naêm, nhaø ñaàu tö chæ môùi ñaàu tö xaây döïng ñöôïc 2/3 Khu ñoâ thò môùi Phuù Myõ Höng (quy moâ khoaûng 600 ha ñaát). Trong khi ñoù, nhaø ñaàu tö Coâng ty lieân doanh Phuù Myõ Höng ñöôïc Nhaø nöôùc giao treân 600 ha ñaát saïch (khoâng phaûi toå chöùc ñeàn buø, giaûi toûa – neáu khoâng thôøi gian naøy seõ keùo daøi theâm nhieàu naêm nöõa vì nhaø ñaàu tö phaûi töï lo giaûi

Tuy nhieân, hieän nay nguoàn voán vay ñang bò haïn cheá (keå caû vieäc phaùt haønh Traùi phieáu Chính phuû cho trong nöôùc vaø quoác teá) vì hai lyù do: (i) Vieät Nam ñang bò ñaùnh tuït haïng tín nhieäm tín duïng (vôùi quoác teá); (ii) Vieät Nam ñaõ vay caùc nguoàn ODA, ADB, WB… trong caùc naêm qua vaø haøng naêm phaûi lo moät khoaûn traû nôï ñaùo haïn (ngaøy caøng taêng leân). Vieäc Vieät Nam lieân tieáp bò haï baäc tín nhieäm trong baûng xeáp haïng cuûa caùc toå chöùc quoác teá ñaùnh giaù tín nhieäm seõ khieán chi phí huy ñoäng voán cuûa Chính phuû (trong vieäc vay voán, phaùt haønh traùi phieáu chính phuû,…) cuûa caùc ngaân haøng, caùc doanh nghieäp ñoäi leân cao vaø seõ raát khoù khaên trong vay möôïn voán ñaàu tö, nhaát laø trong thôøi ñieåm hieän nay, nhieàu doanh nghieäp ñang xem vieäc phaùt haønh traùi phieáu quoác teá laø

33

Soá

87

- 05.04.2011


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN keânh huy ñoäng voán, caùc ngaân haøng, caùc coâng ty lôùn cuõng ñang coù keá hoaïch môøi goïi ñoái taùc chieán löôïc nöôùc ngoaøi. Qua phaân tích toaøn caûnh nguoàn voán cuûa quoác gia, neáu xem nhö Moät coâng ty Meï thì coâng ty naøy hieän nay ñang gaëp khoù khaên veà voán, vaø cuõng laø moät trong soá nguyeân nhaân daãn ñeán söï thieáu oån ñònh vaø thieáu beàn vöõng trong phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc. Thöïc traïng nguoàn voán nhö phaân tích treân, coù theå thaáy do nguyeân nhaân chuû quan vaø khaùch quan chöa khai thaùc vaø söû duïng hieäu quaû ñoàng voán?

KIEÁN NGHÒ GIAÛI PHAÙP 1. Giaûm chi (quoác saùch laø tieát kieäm):

Ngay töø ñaàu naêm 2011, Chính phuû ñaõ coù Nghò quyeát cuï theå vaø bieän phaùp quyeát lieät (Nghò quyeát 11/NQ-CP, ban haønh ngaøy 24-2-2011).

2. Tìm moïi caùch taêng nguoàn thu hôïp lyù: vôùi goùc nhìn doanh nghieäp, baøi vieát naøy ñi saâu phaân tích hai nguoàn thu raát quan troïng töø hai thò tröôøng: baát ñoäng saûn vaø chöùng khoaùn (taäp trung vieäc coå phaàn hoùa Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, taïo saân chôi, haønh lang phaùp lyù ñeå doanh nghieäp vaø ngöôøi daân goùp voán tham gia ñaàu tö saûn xuaát, kinh doanh…). Taäp trung toaøn löïc, khai thoâng hai thò tröôøng: THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN (TT. BÑS): Laø moät thò tröôøng neàn taûng, khi phaùt trieån ngaønh naøy seõ keùo theo söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh saét, theùp, xi

Soá

87

- 05.04.2011

34

maêng, vaät lieäu xaây döïng, caùt, ñaù, goã,… ngaønh taøi chính, ngaân haøng,… giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Hieän nay, TT.BÑS haàu nhö ñang coøn bò ñoùng baêng trong gaàn hai naêm qua, moät trong nhöõng nguyeân nhaân lôùn do taùc ñoäng cuûa chính saùch vó moâ: + Nghò ñònh 69/2009/ NÑ-CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy 13 thaùng 8 naêm 2009 quy ñònh boå sung veà quy hoaïch söû duïng ñaát, giaù ñaát, thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö (trong ñoù, coù phaàn vöôùng maéc laø tính quyeàn söû duïng ñaát theo giaù thò tröôøng); + Thoâng tö 13/2010/TT-NHNN ngaøy 20-5-2010 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc quy ñònh veà caùc tyû leä baûo ñaûm an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa toå chöùc tín duïng; sau ñöôïc söûa ñoåi, boå sung bôûi Thoâng tö 19/2010/TT-NHNN ngaøy 27/9/2010 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam. Trong thoâng tö naøy ñöa ngaønh kinh doanh baát ñoäng saûn, kinh doanh chöùng khoaùn vaøo dieän ruûi ro 250%; vaø hieän nay, vaãn coi thò tröôøng naøy laø moät thò tröôøng phi saûn xuaát. Nhö vaäy, ñoàng nghóa laø Ngaân haøng nhaø nöôùc khuyeán khích (hoaëc caám) caùc ngaân haøng khoâng cho hai ngaønh kinh doanh baát ñoäng saûn vaø kinh doanh chöùng khoaùn vay. Quan ñieåm coi thò tröôøng BÑS laø moät thò tröôøng phi saûn xuaát laø thieáu cô sôû thöïc teá vaø caû lyù luaän. Theo söï tính toaùn cuûa caùc chuyeân gia ngaønh baát ñoäng saûn. Neáu khai thaùc ñaày ñuû thò tröôøng baát ñoäng saûn seõ ñem veà nguoàn

thu haøng naêm ñeán 20-25% GDP; (Hieän nay, nguoàn thu ñöa vaøo keá hoaïch thu chi ngaân saùch nhaø nöôùc töø thò tröôøng naøy khoaûng 7%); chöa tính ñeán hieäu quaû cuûa thò tröôøng tín duïng töø vieäc theá chaáp cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn. Vaø coøn bôûi leõ, khoâng theå coi thò tröôøng baát ñoäng saûn laø phi saûn xuaát, vì thò tröôøng naøy ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån töø saûn phaåm coù thöïc vaø laø saûn phaåm coù giaù trò lôùn nhaát trong caùc loaïi saûn phaåm phuïc vuï ñôøi soáng thieát thöïc cuûa con ngöôøi, laø cô sôû haï taàng kyõ thuaät - ñieàu kieän tieân quyeát ñeå caùc ngaønh kinh teá - xaõ hoäi hoaït ñoäng vaø phaùt trieån: ñoù laø caên nhaø ñeå ôû; laø nhaø xöôûng ñeå saûn xuaát, laø nhöõng ngoâi tröôøng ñeå ñaøo taïo haøng trieäu hoïc sinh töø tuoåi thô ñeán luùc tröôûng thaønh…; chöù khoâng ñôn giaûn chæ laø saûn phaåm tieän duïng nhö chieác aùo ñeå maëc, ñoâi deùp ñeå ñi, thöïc phaåm ñeå aên, caây buùt – cuoán taäp ñeå vieát… Vaäy thì, xin haõy coi noù laø moät ngaønh saûn xuaát, maø saûn phaåm cuûa noù mang giaù trò caû ñôøi ngöôøi, caû haøng bao nhieâu theá heä. Ñeå töø ñoù, thò tröôøng naøy ñöôïc khai thoâng – trong ñoù coù chính saùch tín duïng ñoái vôùi thò tröôøng naøy. Caàn khai thoâng ñaåy maïnh tieán trình coå phaàn hoùa Doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Chaán chænh, khai thoâng vaø phaùt trieån maïnh thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam Naêm 2010, maëc duø thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam aûnh höôûng taùc ñoäng cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính theá giôùi vaø nhöõng khoù khaên noäi taïi cuûa neàn kinh teá Vieät Nam, nhöng theo Thöù


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN tröôûng Boä Taøi chính Traàn Xuaân Haø, giaù trò voán hoùa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam vaãn ñaït khoaûng 37%, vaø tuy giaù trò giao dòch giaûm nhöng giaù trò huy ñoäng voán qua thò tröôøng chöùng khoaùn taêng 3,5 laàn so vôùi naêm 2009. Naêm 2010 toång möùc phaùt haønh cuûa doanh nghieäp huy ñoäng voán treân hai saøn chöùng khoaùn VN-Index vaø HNX laø 116,5 ngaøn tyû VNÑ (Trích: Baùo caùo Toång keát thò tröôøng cuûa UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc.). Trong ñoù, phaùt haønh coå phieáu vaø traùi phieáu laø 83.000 tyû VNÑ; ñaáu thaàu traùi phieáu chính phuû laø 28.000 tyû VNÑ; ñaáu giaù coå phaàn nhaø nöôùc 4.500 tyû VNÑ. Trong naêm 2009-2010, ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu taêng tröôûng GDP, Nhaø nöôùc ñaõ chuû tröông ñaàu tö coâng (bao goàm ñaàu tö ngaân saùch nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp nhaø nöôùc) taêng maïnh, thu huùt moät khoái löôïng tín duïng khaù lôùn; trong ñoù, moät phaàn boäi chi ngaân saùch coøn döïa vaøo tín duïng thöông maïi. Phaàn huy ñoäng tröïc tieáp töø trong daân chieám tyû troïng raát ít (keå caû traùi phieáu cuûa Chính phuû phaùt haønh cuõng döïa vaøo heä thoáng ngaân haøng thöông maïi). Nhìn roõ thöïc traïng cuûa vaán ñeà treân, chuùng ta thaáy söï caàn thieát phaûi taäp trung xaây döïng thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam, ñaây chính laø keânh cöïc kyø quan troïng giuùp Chính phuû vaø doanh nghieäp huy ñoäng voán ñaàu tö trong daøi haïn, huy ñoäng trong daân vaø nguoàn kieàu hoái cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. + Xaây döïng thò tröôøng chöùng khoaùn

hoaït ñoäng coâng khai, minh baïch, ñöa caøng nhieàu doanh nghieäp leân nieâm yeát, muïc ñích khoâng phaûi laø ñeå doanh nghieäp baùn coå phaàn kieám lôøi, cuõng khoâng quan troïng vieäc heä thoáng ngaân haøng thöông maïi phaûi cho vay ñaàu tö chöùng khoaùn?

KEÁT LUAÄN Hôn luùc naøo heát: Nhaø nöôùc caàn sôùm oån ñònh kinh teá vó moâ, taïo nieàm tin cho doanh nghieäp, ngöôøi daân trong nöôùc vaø doanh nghieäp quoác teá. Thoâng qua ñoù, khuyeán khích ngöôøi daân vaø doanh nghieäp, toå chöùc ñem toaøn boä söùc ngöôøi, söùc cuûa cho saûn xuaát, kinh doanh.

Muïc ñích chính laø xaây döïng moät thò tröôøng chöùng khoaùn thöïc treân cô sôû saûn phaåm thöïc; giuùp thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp toå chöùc kieåm toaùn minh baïch, laøm aên coù hieäu quaû, qui ñònh coâng khai, coâng boá caùc thoâng tin caàn thieát cuûa doanh nghieäp, thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp toå chöùc nieâm yeát treân saøn chöùng khoaùn vaø thoâng qua thò tröôøng chöùng khoaùn, giuùp doanh nghieäp ñoåi môùi coâng ngheä, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø quan troïng nhaát laø Nhaø nöôùc huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán cuûa nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc; thoâng qua phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn thuùc ñaåy coå phaàn hoùa caùc ñôn vò nhaø nöôùc. Moät maët thu veà moät phaàn lôùn voán veà ngaân saùch, maët khaùc giaûm ñöôïc phaàn chi phí quaûn lyù caùc ñôn vò nhaø nöôùc.

Nhöng ñeå oån ñònh kinh teá vó moâ, vaán ñeà then choát laø xaây döïng nguoàn voán thaät cuûa quoác gia; maø trong ñoù coù hieäu quaû nguoàn voán thu ñöôïc thoâng qua vieäc ñoät phaù hai thò tröôøng: baát ñoäng saûn vaø chöùng khoaùn; töø ñoù töøng böôùc naâng möùc tín nhieäm ñoái vôùi tín duïng quoác teá, taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp Vieät Nam huy ñoäng voán trong vaø ngoaøi nöôùc, phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Doanh nghieäp seõ huy ñoäng voán baèng 2 hình thöùc - huy ñoäng thoâng qua phaùt haønh coå phaàn, coå phieáu; traùi phieáu doanh nghieäp vaø huy ñoäng voán thoâng qua nguoàn voán vay tröïc tieáp taïi ngaân haøng trong nöôùc vaø caùc toå chöùc quoác teá.

Theo baùo caùo cuûa Boä Taøi chính, tính ñeán 17-12-2010, caû nöôùc (naêm 2010) chæ coå phaàn hoùa ñöôïc 144 doanh nghieäp (thaáp xa so vôùi yeâu caàu ñaët ra). Nguyeân nhaân chaäm laø do vöôùng vieäc xaùc ñònh giaù trò lôïi theá veà vò trí ñòa lyù khi xaùc ñònh giaù trò cuûa DNNN ñöôïc coå phaàn hoùa (Trang 18, saùch “Doanh nghieäp vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn”. Nhaø xuaát baûn Thanh Nieân, TGÑ. Ñaëng Ñöùc Thaønh chuû bieân. ).

Thöïc hieän quoác saùch tieát kieäm, giaûm boäi chi ngaân saùch döôùi 3%; Taêng möùc döï tröõ ngoaïi teä quoác gia; Giaûm laïm phaùt döôùi 2 con soá; Maët baèng laõi suaát cho doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Vieät Nam khoaûng 12%/naêm; Ñaây laø nhöõng con soá hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc vôùi söï ñoàng loøng cuûa Chính phuû Doanh nghieäp vaø Nhaân daân; Thöïc hieän toát chính saùch an sinh xaõ hoäi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc./.

35

Soá

87

- 05.04.2011


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Naêm 2011, thu 30.000 tyû ñoàng

töø söû duïng ñaát

HAØ MINH ANH

tyû ñoàng, taêng 4 ñòa phöông (Sôn La, Quaûng Bình, Phuù Yeân, Kon Tum) so naêm 2010; 12 ñòa phöông thu ñaït töø 500 - 1.000 tyû ñoàng; chæ coøn 5 ñòa phöông thu döôùi 500 tyû ñoàng, giaûm 1 ñòa phöông (Ninh Thuaän) so vôùi öôùc thöïc hieän naêm 2010. Rieâng caùc khoaûn thu töø hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh (khoâng keå thu tieàn söû duïng ñaát) laø 352.000 tyû ñoàng, taêng 19,3% so naêm 2010. Cuï theå, döï toaùn thu töø khu vöïc kinh teá quoác doanh taêng 19,9%; thu töø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taêng 19,8%; thu töø khu vöïc coâng thöông nghieäp ngoaøi quoác doanh taêng 22,2%; thu thueá thu nhaäp caù nhaân taêng 23,7% so vôùi öôùc thöïc hieän naêm 2010. Vôùi thu töø daàu thoâ döï kieán ñaït 69.300 tyû ñoàng (treân cô sôû döï kieán saûn löôïng daàu thoâ ñaït 14,02 trieäu taán, giaù bình quaân ñaït 77 USD/thuøng). Caùc khoaûn thu khaùc nhö thu vieän trôï khoâng hoaøn laïi laø 5.000 tyû ñoàng, baèng döï toaùn naêm 2010.

Theo Boä Taøi chính, naêm 2011 veà cô caáu thu cuõng tieáp tuïc chuyeån bieán tích cöïc vôùi döï toaùn thu noäi ñòa chieám 64,2% toång thu Ngaân saùch Nhaø nöôùc (öôùc thöïc hieän naêm 2010 laø 62,5%), qua ñoù goùp phaàn taêng tính oån ñònh vaø beàn vöõng cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc.

Boä Taøi chính vöøa coâng boá döï toaùn thu chi ngaân saùch naêm 2011. Theo ñoù, döï toaùn thu Ngaân saùch Nhaø nöôùc naêm 2011 laø Xuaát nhaäp khaåu thu veà 595.000 tyû ñoàng, taêng 138.700 tyû ñoàng Trong döï toaùn thu noäi ñòa naêm 2011, 12,7% so vôùi öôùc thöïc khoaûn thu tieàn söû duïng ñaát laø 30.000 hieän naêm 2010. Trong tyû ñoàng. Veà quy moâ döï toaùn thu naêm ñoù, thu töø tieàn söû duïng 2011 (bao goàm caû thu töø ñaát ñai), coù 17 ñòa phöông ñaït treân 3.000 tyû ñoàng, ñaát laø 30.000 tyû ñoàng. trong ñoù 11 ñòa phöông thu treân 5.000 ñoàng, taêng 1 ñòa phöông (Khaùnh Rieâng döï toaùn chi ngaân tyû Hoøa) so vôùi öôùc thöïc hieän naêm 2010; saùch laø 725.600 tyû ñoàng. 29 ñòa phöông thu ñaït töø 1.000 - 3.000

Soá

87

- 05.04.2011

36

Naêm 2011, thu caân ñoái töø hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu laø 138.700 tyû ñoàng, taêng 14% so vôùi naêm 2010. Theo Boä Taøi chính, döï toaùn thu Ngaân saùch Nhaø nöôùc naêm 2011 töø hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu ñöôïc xaây döïng treân cô sôû döï kieán kim ngaïch xuaát khaåu taêng 10% so vôùi öôùc thöïc hieän 2010, nhaäp sieâu khoâng vöôït quaù 18% kim ngaïch xuaát khaåu. Trong khi naêm 2011 döï kieán thöïc hieän caét giaûm khoaûng 2.000 doøng thueá ñeå thöïc hieän caùc cam keát quoác teá, laøm giaûm thu Ngaân saùch Nhaø nöôùc khoaûng treân 2.000 tyû ñoàng; ñoàng thôøi tieáp tuïc söû duïng linh hoaït coâng cuï thueá ñeå haïn cheá nhaäp sieâu caùc maët haøng tieâu duøng khoâng thieát yeáu, haïn cheá xuaát khaåu nguyeân lieäu thoâ. Döï toaùn thu naêm 2011 cuõng ñaõ tính tôùi yeáu toá ñaåy maïnh coâng taùc xöû lyù, thu hoài nôï ñoïng, caûi caùch haønh chính, thuû tuïc haûi quan vaø coâng taùc kieåm tra sau thoâng quan, taêng cöôøng ñaáu tranh choáng buoân laäu, choáng gian laän thöông maïi vaø troán thueá. Treân cô sôû ñoù, döï toaùn thu Ngaân saùch Nhaø nöôùc naêm 2011 töø hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu laø 180.700 tyû ñoàng,


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN taêng 12,4% so vôùi öôùc thöïc hieän naêm 2010, trong ñoù thu töø thueá xuaát nhaäp khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät haøng nhaäp khaåu laø 80.400 tyû ñoàng, taêng 12%; döï toaùn thu töø thueá giaù trò gia taêng haøng nhaäp khaåu laø 100.300 tyû ñoàng, taêng 12,7% so vôùi öôùc thöïc hieän naêm 2010. Sau khi tröø ñi soá chi hoaøn thueá theo cheá ñoä naêm 2011 döï kieán laø 42.000 tyû ñoàng, thì döï toaùn thu caân ñoái ngaân saùch Nhaø nöôùc töø hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu naêm 2011 laø 138.700 tyû ñoàng.

Öu tieân coâng trình, döï aùn lôùn Cuøng vôùi keá hoaïch thu, Boä Taøi chính cuõng döï toaùn chi Ngaân saùch Nhaø nöôùc naêm 2011 laø 725.600 tyû ñoàng. Trong ñoù, chi ñaàu tö phaùt trieån chieám 152.000 tyû ñoàng, taêng 21,1% (26.500 tyû ñoàng) so döï toaùn naêm 2010, chieám 20,9% toång chi ngaân saùch Nhaø nöôùc ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi vaø phaùt trieån kinh teá. Trong ñoù, taäp trung ñaàu tö xaây döïng keát caáu

haï taàng kinh teá - xaõ hoäi, öu tieân ñaàu tö cho caùc coâng trình, döï aùn lôùn, caùc coâng trình hoaøn thaønh, caáp baùch caàn ñaåy nhanh tieán ñoä ñöa vaøo hoaït ñoäng; ñoàng thôøi chuaån bò caùc ñieàu kieän ñeå trieån khai moät soá coâng trình keát caáu haï taàng quy moâ lôùn; chi caáp buø cheânh leäch laõi suaát tín duïng ñaàu tö Nhaø nöôùc vaø chính saùch tín duïng öu ñaõi ñoái vôùi hoä ngheøo, ñoàng baøo daân toäc thieåu soá vaø ñoái töôïng chính saùch; chi cho vay theo chính saùch xaõ hoäi cuûa Nhaø nöôùc (ngöôøi ngheøo, ñoàng baøo daân toäc thieåu soá, caûi thieän nhaø ôû, phaùt trieån saûn xuaát, xuaát khaåu lao ñoäng...); ñaàu tö thöïc hieän caùc chöông trình muïc tieâu quoác gia, chöông trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh; taêng chi döï tröõ quoác gia ñeå öùng phoù kòp thôøi vôùi dieãn bieán phöùc taïp cuûa bieán ñoåi khí haäu, thieân tai, baõo luõ; taêng chi ñaàu tö phaùt trieån cho caùc lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, khoa hoïc coâng ngheä, vaên hoaù thoâng tin, noâng nghieäp - noâng thoân... Vieäc phaân boå voán ñaàu tö cho caùc ñòa phöông caên cöù theo heä thoáng tieâu chí

ñònh möùc naêm 2011, trong ñoù boá trí taêng chi hôïp lyù cho caùc ñòa phöông khoù khaên, vuøng saâu, vuøng xa, bieân giôùi, vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá, ñoàng thôøi ñaûm baûo nguoàn löïc hôïp lyù cho caùc ñòa phöông troïng ñieåm kinh teá. Cuõng theo keá hoaïch, naêm 2011 seõ phaùt haønh 45.000 tyû ñoàng Traùi phieáu Chính phuû ñeå tieáp tuïc thöïc hieän caùc döï aùn giao thoâng, thuûy lôïi vaø kieân coá hoùa keát hôïp chuaån hoùa tröôøng lôùp hoïc, thöïc hieän ñaàu tö, naâng caáp beänh vieän ña khoa huyeän, ña khoa khu vöïc lieân huyeän, traïm y teá xaõ, beänh vieän lao, taâm thaàn, ung böôùu, chuyeân khoa nhi vaø moät soá beänh vieän ña khoa tænh thuoäc vuøng mieàn nuùi, khoù khaên vaø xaây döïng kyù tuùc xaù sinh vieân,... Tính caû nguoàn Traùi phieáu Chính phuû vaø nguoàn ñaàu tö töø nguoàn thu Xoå soá Kieán thieát (khoaûng 8.000 tyû ñoàng) thì toång chi ñaàu tö phaùt trieån naêm 2011 chieám khoaûng 26,3% toång chi Ngaân saùch Nhaø nöôùc. Ngoaøi ra, naêm 2011 döï toaùn chi ngaân saùch cuõng boá trí 86.000 tyû ñoàng, taêng 22,4% so vôùi döï toaùn naêm 2010, chieám 11,9% toång chi Ngaân saùch Nhaø nöôùc ñeå ñaûm baûo chi traû caùc khoaûn nôï trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán haïn./.

Trong cô caáu chi ngaân saù c h Nhaø nöôù c , Boä Taø i chính döï kieán chi thöïc hieän caûi caùch tieàn löông: 27.000 tyû ñoàng, chieám 3,7% toång chi ngaân saùch Nhaø nöôùc ñeå töø 1/5/2011 thöïc hieän ñieàu chænh tieàn löông toái thieå u töø 730.000 ñoà n g/ thaù n g leâ n möù c 830.000 ñoàng/thaùng (taêng 13,7%), löông höu vaø trôï caáp öu ñaõi ngöôøi coù coâng taêng baèng toác ñoä taêng löông toái thieåu; thöïc hieän cheá ñoä phuï caáp coâng vuï vôùi möùc 10%; thöïc hieän phuï caáp thaâm nieân ngaønh giaùo duïc theo Nghò quyeát cuûa Quoác hoäi. Ngoaøi ra, chi löông höu vaø ñaûm baûo xaõ hoäi: 74.500 tyû ñoàng, taêng 9,9% so döï toaùn naêm 2010.

37

Soá

87

- 05.04.2011


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Hoùa ñôn ñieän töû ñöôïc söû duïng taïi Vieät Nam TRAÀN VAÊN HOA

Ngaøy 14/3/2011, Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Thoâng tö soá 32/2011/TT-BTC höôùng daãn veà khôûi taïo, phaùt haønh vaø söû duïng hoùa ñôn ñieän töû baùn haøng hoùa, cung öùng dòch vuï.Thoâng tö naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 01/5/2011. Theo quy ñònh taïi Thoâng tö naøy, hoùa ñôn ñieän töû ñöôïc khôûi taïo, laäp, xöû lyù treân heä thoáng maùy tính cuûa toå chöùc ñaõ ñöôïc caáp maõ soá thueá khi baùn haøng hoùa dòch vuï vaø ñöôïc löu giöõ treân maùy tính cuûa caùc beân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà giao dòch ñieän töû. Rieâng caùc hoùa ñôn ñaõ laäp döôùi daïng giaáy nhöng ñöôïc xöû lyù, truyeàn hoaëc löu giöõ baèng phöông tieän ñieän töû khoâng phaûi laø hoùa ñôn ñieän töû. Hoùa ñôn ñieän töû chæ coù giaù trò phaùp lyù khi thoûa maõn ñoàng thôøi caùc ñieàu kieän nhö: Coù söï ñaûm baûo ñuû tin caäy veà tính toaøn veïn cuûa thoâng tin chöùa trong hoùa ñôn; vaø thoâng tin chöùa trong hoùa ñôn ñieän töû coù theå truy caäp, söû duïng ñöôïc döôùi daïng hoaøn chænh khi caàn thieát.Tröôøng hôïp ngöôøi baùn löïa choïn söû duïng hoùa ñôn ñieän töû khi baùn haøng hoùa, cung caáp dòch vuï, ngöôøi baùn coù traùch nhieäm thoâng baùo cho ngöôøi mua veà ñònh daïng hoùa ñôn ñieän töû, caùch thöùc truyeàn nhaän hoùa ñôn ñieän töû.

Ñeå ñöôïc khôûi taïo hoùa ñôn ñieän töû, doanh nghieäp baùn haøng hoùa, dòch vuï phaûi ñaùp öùng caùc ñieàu kieän nhö: Ñang thöïc hieän giao dòch ñieän töû trong khai thueá vôùi cô quan thueá hoaëc trong hoaït ñoäng ngaân haøng; Coù ñoäi nguõ ngöôøi thöïc thi ñuû trình ñoä, khaû naêng töông xöùng vôùi yeâu caàu khôûi taïo, laäp vaø söû duïng hoùa ñôn ñieän töû; Coù chöõ kyù ñieän töû; Coù phaàn meàm baùn haøng hoùa, dòch vuï keát noái vôùi phaàn meàm keá toaùn…Doanh nghieäp tröôùc khi khôûi taïo hoùa ñôn ñieän töû phaûi ra quyeát ñònh aùp duïng hoùa ñôn ñieän töû, tröôùc khi söû duïng hoùa ñôn ñieän töû thì phaûi laäp Thoâng baùo phaùt haønh hoùa ñôn ñieän töû göûi cô quan thueá quaûn lyù tröïc tieáp. Thoâng tö naøy cuõng neâu roõ, toå chöùc kinh doanh coù theå ñoàng thôøi taïo nhieàu hình thöùc hoùa ñôn khaùc nhau (hoùa ñôn töï in, hoùa ñôn ñaët in, hoùa ñôn ñieän töû). Trong ñoù, moãi laàn baùn haøng hoùa, cung caáp dòch vuï, toå chöùc kinh doanh chæ söû duïng moät hình thöùc hoùa ñôn. Cuï theå: neáu toå chöùc kinh doanh söû duïng hoùa ñôn töï in cho laàn baùn haøng hoùa, cung caáp dòch vuï thì khoâng duøng hoùa ñôn ñaët in, hoùa ñôn ñieän töû cho laàn baùn haøng hoùa, cung caáp dòch vuï ñoù; Neáu söû duïng hoùa ñôn ñieän töû thì khoâng söû duïng hoùa ñôn töï in, hoùa ñôn ñaët in; Vaø neáu söû duïng hoùa ñôn ñaët in thì khoâng söû duïng hoùa ñôn ñieän töû, hoùa ñôn töï in./.

Soá

87

- 05.04.2011

38


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Quaø bieáu döôùi 5 trieäu ñoàng khoâng phaûi laøm thuû tuïc xeùt mieãn thueá LÖÔNG BÌNH LYÙ

Ngaøy 16/3/2011, Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Thoâng tö soá 36/2011/TT-BTC quy ñònh thuû tuïc haûi quan ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu, quaù caûnh göûi qua dòch vuï chuyeån phaùt nhanh ñöôøng boä.Thoâng tö naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy 30/4/2011. Theo ñoù, haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu, quaù caûnh ñöôïc laøm thuû tuïc haûi quan taïi caùc ñòa ñieåm laøm thuû tuïc haûi quan do Chi cuïc Haûi quan Baéc Haø Noäi, Chi cuïc Haûi quan cöûa khaåu Saân bay quoác teá Ñaø Naüng, Chi cuïc Haûi quan cöûa khaåu quoác teá Taân Sôn Nhaát thöïc hieän. Rieâng phöông tieän vaän chuyeån haøng hoùa xuaát caûnh, nhaäp caûnh ñöôïc laøm thuû tuïc haûi quan taïi caùc cöûa khaåu do Chi cuïc Haûi quan taïi caùc cöûa khaåu Höõu Nghò, Caàu Treo, Lao Baûo vaø Moäc Baøi thöïc hieän. Haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc phaân thaønh 3 luoàng ñeå kieåm tra haûi quan, trong ñoù luoàng 1 (maøu xanh) bao goàm haøng hoùa nhaäp khaåu laø taøi lieäu, chöùng töø thöông maïi…; luoàng 2 (maøu vaøng) laø haøng hoùa phaûi noäp thueá coù giaù khai baùo ñeán 20 trieäu ñoàng; luoàng 3 (maøu ñoû) bao goàm haøng hoùa nhaäp khaåu thuoäc danh muïc quaûn lyù chuyeân ngaønh, nhaäp khaåu coù ñieàu kieän, giaù trò khai baùo treân 20 trieäu ñoàng.Doanh nghieäp thay maët chuû haøng tröïc tieáp laøm thuû tuïc haûi quan cho töøng chuyeán haøng ñöôïc vaän chuyeån ñeán ñòa ñieåm laøm thuû tuïc haûi quan, vieäc khai haûi quan bao goàm caû phaân luoàng haøng hoùa theo quy ñònh neâu treân.Rieâng haøng quaø bieáu taëng, haøng maãu göûi cho toå chöùc, thöông nhaân taïi Vieät Nam coù giaù trò tính thueá döôùi 05 trieäu ñoàng (VND) nhöng toång soá tieàn thueá phaûi noäp döôùi 50 ngaøn ñoàng khoâng phaûi laøm thuû tuïc xeùt mieãn thueá, thöïc hieän khai haûi quan vaø kieåm tra haûi quan theo quy ñònh ñoái vôùi haøng hoùa khoâng phaûi noäp thueá. Cuõng theo Thoâng tö naøy, haøng hoùa xuaát khaåu laø haøng hoùa phaûi noäp thueá, haøng hoùa thuoäc danh muïc quaûn lyù chuyeân ngaønh, haøng hoùa xuaát khaåu coù ñieàu kieän, maët haøng thuoäc dieän kieåm tra troïng ñieåm theo quy ñònh thì thöïc hieän kieåm tra thöïc teá baèng thieát bò maùy soi haøng./.

39

Soá

87

- 05.04.2011


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

TP. Hoà Chí Minh coâng boá ñôn giaù ñaát tính boài thöôøng Baøi & aûnh : NGUYEÃN HAØ

UBND TP.HCM vöø a coâ n g boá ñôn giaù ñaá t ñeå tính boài thöôøng, hoã trôï moät soá döï aùn treân ñòa baøn caùc quaän 9, 2, 4, quaä n Bình Taâ n vaø huyeä n Bình Chaù n h, TP.HCM. Theo ñoù, möùc hoã trôï thöïc hieän theo quy ñònh taïi Quyeát ñònh soá 35/2010/QÑ-UBND ngaøy 28/5/2010 cuû a UBND Thaønh phoá ban haønh veà Quy ñònh boài thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö khi Nhaø nöôùc thu hoài ñaát treân ñòa baøn TPHCM. Taïi Döï aùn xaây döïng ñöôøng noái töø ñöôøng Nguyeãn Duy Trinh vaøo khu coâng nghieäp Phuù Höõu, quaän 9, TP.HCM, theo Coâng vaên soá 1000/UBND-ÑTMT, ngaøy 10/03/2011: Ñôn giaù ñaát ñeå tính boài thöôøng, hoã trôï: Maët tieàn ñöôøng Nguyeãn Duy Trinh laø 12.000.000 ñoàng/ m2, khoâng maët tieàn ñöôøng Nguyeãn Duy Trinh laø 7.500.000ñoàng/m2; Maët tieàn ñöôøng 990 laø 6.783.000ñoàng/ m2, khoâng maët tieàn ñöôøng 990 laø 4.748.000ñoàng/m2. Ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï ñaát noâng nghieäp xen keõ khu daân cö laø 1.125.000ñoàng/m2. Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 200.000ñoàng/m2; Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây laâu naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 250.000ñoàng/ m2; Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm naêm vò trí maët tieàn laø 300.000ñoàng/m2; Giaù ñaát noâng nghieäp

Soá

87

- 05.04.2011

40

troàng caây laâu naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 374.000ñoàng/m2. Rieâng möùc hoã trôï chuyeån ñoåi ngheà nghieäp vaø ñaøo taïo vieäc laøm cho hoä gia ñình, caù nhaân tröïc tieáp saûn xuaát noâng

nghieäp troàng caây haøng naêm laø 3,4 laàn; troàng caây laâu naêm laø 2,9 laàn giaù ñaát noâng nghieäp theo Baûng giaù ñaát do UBND Thaønh phoá quy ñònh vaø coâng boá haøng naêm.


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN Taïi Döï aùn xaây döïng Caûng toång hôïp taïi phöôøng Phuù thuaän, quaän 9, theo Coâng vaên soá 1001/UBND-ÑTMT ngaøy 10/03/2011: Ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï ñaát noâng nghieäp xen keõ khu daân cö laø 1.125.000ñoàng/ m2. Rieâng giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 200.000ñoàng/m2. Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây laâu naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 250.000ñoàng/m2. Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm vò trí maët tieàn laø 300.000ñoàng/m2. Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây laâu naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 374.000ñoàng/m2. Möùc hoã trôï chuyeån ñoåi ngheà nghieäp vaø ñaøo taïo vieäc laøm cho hoä gia ñình, caù nhaân tröïc tieáp saûn xuaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm laø 3,4 laàn, troàng caây laâu naêm laø 2,9 laàn giaù ñaát noâng nghieäp theo Baûng giaù ñaát do UBND Thaønh phoá quy ñònh vaø coâng boá haøng naêm. Taïi Döï aùn chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát Quoác phoøng taïi phöôøng Caùt Laùi vaø phöôøng Bình Tröng Ñoâng, quaän 2, theo Coâng vaên soá 1020/UBND-ÑTMT do UBND TPHCM ban haønh ngaøy 10/03/2011: Ñôn giaù ñaát ñeå tính boài thöôøng, hoã trôï maët tieàn ñöôøng ñaát keát noái ñöôøng soá 5 (ñoaïn qua khu ñaát Sö ñoaøn 367, roäng 3-5m), phöôøng Caùt Laùi, quaän 2 laø 11.000.000ñoàng/m2. Heûm ñaát caáp 1, vò trí 3 ñöôøng keát noái ñöôøng soá 5 laø 6.600.000ñoàng/m2. Ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï ñaát noâng nghieäp xen keõ khu daân cö laø 1.612.000ñoàng/m2. Taïi Döï aùn xaây döïng ñöôøng cao toác

TP.HCM - Long Thaønh - Daàu Giaây treân ñòa baøn quaän 2, UBND Thaønh phoá cuõng chaáp thuaän ñôn giaù ñaát ñeå tính boài thöôøng, hoã trôï: Maët tieàn ñöôøng Löông Ñònh Cuûa, phöôøng An Phuù laø 28.600.000ñoàng/m2. Maët tieàn ñöôøng Nguyeãn Thò Ñònh (ñoaïn töø Ngaõ ba Caùt Laùi ñeán caàu Gioàng OÂng Toá), phöôøng An Phuù laø 28.600.000ñoàng/ m2, trong ñoù heûm nhöïa roäng 3 - 5 m laø 18.500.000ñoàng/m2 vaø heûm nhöïa roäng töø 2m ñeán döôùi 3m laø 15.500.000ñoàng/ m2. Maët tieàn ñöôøng Ñoã Xuaân Hôïp, phöôøng An Phuù laø 17.400.000 ñoàng/ m2. Ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï ñaát noâng nghieäp xen keõ khu daân cö laø 3.340.000ñoàng/m2.

Taïi Döï aùn Ñaàu tö xaây döïng Tröôøng THCS Bình Trò Ñoâng B, quaän Bình Taân, theo Coâng vaên soá 1111/UBND-ÑTMT ngaøy 15/3/2011: Ñôn giaù ñaát ôû ñeå tính boài thöôøng, hoã trôï maët tieàn ñöôøng soá 29 thuoäc khu daân cö Bình Trò Ñoâng B laø 21.000.000ñoàng/m2 (trong ñoù, heûm ñaát caáp 1, vò trí 4 ra ñöôøng 29 laø 8.800.000ñoàng/m2, heûm ñaát caáp 1, vò trí 4 ra ñöôøng Teân Löûa laø 8.500.000ñoàng/ m2; heûm beâ toâng caáp 1, vò trí 2 ra Tænh loä 10 laø 15.200.000ñoàng/m2; heûm beâ toâng caáp coøn laïi, vò trí 2 ra Tænh loä 10 laø 12.700.000ñoàng/m2. Ñoái vôùi ñaát noâng nghieäp xen keõ khu daân cö coù ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï laø 2.256.000ñoàng/m2.

Taïi Döï aùn ñaàu tö naâng caáp, môû roäng ñöôøng Beán Vaân Ñoàn, quaän 4, theo Coâng vaên soá 1021/UBND-ÑTMT ngaøy 11/03/2011: Maët tieàn ñöôøng Beán Vaân Ñoàn (töø caàu cuø lao Nguyeãn Kieäu ñeán ñöôøng Nguyeãn Khoaùi) laø 56.800.000ñoàng/m2; Maët tieàn Beán Vaân Ñoàn (töø caàu Döøa ñeán ñöôøng Nguyeãn Taát Thaønh) laø 60.100.000ñoàng/m2; Maët tieàn ñöôøng Nguyeãn Höõu Haøo (töø ñöôøng Beán Vaân Ñoàn ñeán ñöôøng Hoaøng Dieäu) laø 57.300.000ñoàng/m2; Heûm 129 (heûm caáp 1, vò trí 3) ñöôøng Nguyeãn Höõu Haøo (töø ñöôøng Beán Vaân Ñoàn ñeán ñöôøng Hoaøng Dieäu) laø 28.650.000ñoàng/m2. Rieâng Chung cö Vónh Hoäi (maët tieàn ñöôøng Nguyeãn Höõu Haøo): Taàng treät laø 27.500.000ñoàng/m2; Taàng 2 laø 16.071.000ñoàng/m2; Taàng 3 laø 14.286.000ñoàng/m2; Taàng 4 laø 13.571.000ñoàng/m2.

UBND Thaønh phoá cuõng chaáp thuaän ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï trong döï aùn xaây döïng môùi tröôøng maàm non phöôøng Bình Trò Ñoâng, quaän Bình Taân laø 2.081.250ñoàng/m2. Taïi Döï aùn Khu daân cö Vaïn Thònh Phaùt (loâ 9B6) taïi xaõ Bình Höng, huyeän Bình Chaùnh, theo Coâng vaên soá 1112/ UBND-ÑTMT ngaøy 15/3/2011, Ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï ñaát noâng nghieäp xen keõ khu daân cö laø 4.205.000ñoàng/m2. Rieâng heä soá ñeå tính möùc hoã trôï chuyeån ñoåi ngheà nghieäp vaø ñaøo taïo vieäc laøm cho hoä gia ñình vaø caù nhaân tröïc tieáp saûn xuaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm vaø laâu naêm laø 04 laàn giaù ñaát noâng nghieäp theo baûng giaù ñaát cuûa UBND Thaønh phoá coâng boá haøng naêm./.

41

Soá

87

- 05.04.2011


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Nhöõng coå phieáu trong dieän caûnh baùo TROÏNG HAØ

Sôû Giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi vöøa coâng boá ñöa vaøo dieän caûnh baùo (baät bieåu töôïng caûnh baùo treân baûng ñieän töû) coå phieáu cuûa boán Coâng ty Chöùng khoaùn: Kim Long, Baûo Vieät, Sao Vieät vaø Coâng ty Chöùng khoaùn Haûi Phoøng keå töø ngaøy 29/3/2011, do caùc coâng ty naøy coù lôïi nhuaän aâm trong naêm 2010. Theo caùc Quyeát ñònh cuûa Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi (HNX) coâng boá ngaøy 29/3/2011, 4 maõ chöùng khoaùn KLS, BVS, SVS vaø HPC seõ bò ñöa vaøo dieän caûnh baùo do caùc doanh nghieäp naøy kinh doanh thua loã. Ñaây laø 4 tröôøng hôïp ñaàu tieân bò HNX caûnh baùo trong muøa baùo caùo keát quaû kinh doanh naêm 2010 vaø ñeàu laø coå phieáu cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn. Trong ñoù, lôïi nhuaän sau thueá treân Baùo caùo taøi chính coù kieåm toaùn naêm 2010 cuûa Coâng ty CP. Chöùng khoaùn Sao Vieät, maõ chöùng khoaùn: SVS, ñaït lôïi nhuaän aâm (-21.372.497.807 ñoàng); lôïi nhuaän sau thueá treân Baùo caùo taøi chính coù kieåm toaùn naêm 2010 cuûa Coâng ty CP. Chöùng khoaùn Baûo Vieät, maõ chöùng khoaùn: BVS, ñaït lôïi nhuaän aâm (-92.731.310.610 ñoàng); lôïi nhuaän sau thueá treân Baùo caùo taøi chính coù kieåm toaùn naêm 2010 cuûa Coâng ty CP. Chöùng khoaùn Kim Long, maõ chöùng khoaùn: KLS, ñaït lôïi nhuaän aâm (-172.818.860.275 ñoàng); lôïi nhuaän sau thueá treân Baùo caùo taøi chính coù kieåm toaùn naêm 2010 cuûa CTCP Chöùng khoaùn Haûi Phoøng, maõ chöùng khoaùn: HPC, ñaït lôïi nhuaän aâm (-48.715.139.299 ñoàng). Tröôùc ñoù, HNX cuõng ñaõ coâng boá ñöa coå phieáu SHC cuûa Coâng ty CP. Haøng haûi Saøi Goøn vaøo dieän kieåm soaùt keå töø ngaøy 29/3/2011 do lôïi nhuaän sau thueá treân Baùo caùo taøi chính coù kieåm toaùn hai naêm gaàn nhaát cuûa Coâng ty CP. Haøng haûi Saøi Goøn, maõ chöùng khoaùn: SHC, ñeàu ñaït lôïi nhuaän aâm (Naêm 2009: -3.196.710.631 ñoàng; Naêm 2010: -59.559.462.942 ñoàng). Theo quy cheá nieâm yeát hieän haønh cuûa HNX, coå phieáu seõ bò ñöa vaøo dieän caûnh baùo neáu doanh nghieäp kinh doanh thua loã trong naêm taøi chính lieàn tröôùc. Caûnh baùo chæ ñöôïc gôõ boû khi doanh nghieäp coù giaûi trình thoûa ñaùng vaø coù phöông höôùng khaéc phuïc tình

Soá

87

- 05.04.2011

42

traïng naøy. Rieâng coå phieáu bò ñöa vaøo dieän kieåm soaùt (naëng hôn so vôùi möùc ñoä caûnh baùo) seõ bò haïn cheá thôøi gian giao dòch vaø bieân ñoä dao ñoäng giaù trong phieân.

Ñieàu chænh quy cheá thò tröôøng Toång Giaùm ñoác Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi (GDCK Haø Noäi) ñaõ kyù Quyeát ñònh soá 131/QÑ-SGDHN ngaøy 24/03/2011, veà vieäc söûa ñoåi Quy cheá Quaûn lyù thò tröôøng ñaêng kyù giao dòch taïi Sôû GDCK Haø Noäi. Theo ñoù, keå töø ngaøy 04/04/2011 vieäc xöû lyù caùc chöùng khoaùn hieän ñaõ ñaêng kyù giao dòch treân heä thoáng UPCoM nhö sau: Ñoái vôùi chöùng khoaùn trong tình

traïng ñaêng kyù giao dòch (ÑKGD) môùi (chöa coù giao dòch keå töø khi ÑKGD), neáu cho ñeán tröôùc ngaøy 04/04/2011 vaãn chöa coù giao dòch thì trong ngaøy 04/04/2011, Sôû GDCK Haø Noäi seõ aùp duïng giaù tham chieáu do toå chöùc ÑKGD ñeà xuaát vaø bieân ñoä giao dòch ±40% so vôùi giaù tham chieáu. Möùc giaù tham chieáu naøy ñöôïc coâng boá vaøo cuoái ngaøy 01/04/2011; Rieâng caùc chöùng khoaùn trong tình traïng giao dòch ñaëc bieät (chöùng khoaùn khoâng coù giao dòch treân 25 phieân lieân tieáp), Sôû GDCK Haø Noäi seõ caäp nhaät giaù tham chieáu trong ngaøy 04/04/2011 laø giaù bình quaân gia quyeàn cuûa caùc möùc giaù thöïc hieän theo phöông thöùc khôùp leänh lieân tuïc cuûa ngaøy coù giao dòch gaàn nhaát vaø aùp duïng bieân ñoä giao dòch ±40% so vôùi giaù tham chieáu./.


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Minh baïch hoùa thò tröôøng tín duïng NGUYEÃN TROÏNG MINH PHÖÔNG

Nhaèm taêng tính coâng khai, minh baïch veà laõi suaát cho vay cuûa toå chöùc tín duïng vaø chi phí vay voán cuûa khaùch haøng vay; caùc toå chöùc tín duïng tieát giaûm chi phí kinh doanh, aùp duïng laõi suaát cho vay ôû möùc hôïp lyù, goùp phaàn oån ñònh thò tröôøng tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng, phuø hôïp vôùi chæ ñaïo cuûa Chính phuû taïi Nghò quyeát soá 11/NQ-CP. Ngaøy 10/03/2011, Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ ban haønh hai Thoâng tö soá 04 vaø 05/2011/TTNHNN quy ñònh vieäc thu phí cho vay vaø aùp duïng laõi suaát trong tröôøng hôïp ruùt tieàn göûi tröôùc haïn taïi toå chöùc tín duïng (sau ñaây goïi laø toå chöùc tín duïng). Khoâng thu phí khoaûn cho vay Quy ñònh vieäc thu phí cho vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng vaø chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi taïi Thoâng tö soá 05/2011/ TT-NHNN neâu roõ: Toå chöùc tín duïng khoâng ñöôïc thu caùc loaïi phí lieân quan ñeán khoaûn cho vay ñoái vôùi khaùch haøng, tröø caùc khoaûn phí traû trong tröôøng hôïp khaùch haøng traû nôï tröôùc haïn vaø phí traû cho haïn möùc tín duïng döï phoøng theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam veà hoaït ñoäng cho vay cuûa toå chöùc tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng; phí thu xeáp ñeå thöïc hieän kyù keát hôïp ñoàng ñoàng taøi trôï theo phöông thöùc cho vay hôïp voán giöõa caùc toå chöùc tín duïng tham gia cho vay hôïp voán vôùi khaùch haøng theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam veà cho vay ñoàng taøi trôï cuûa toå chöùc tín duïng; vaø caùc loaïi phí ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät lieân quan ñeán cho vay.

Ruùt tieàn tröôùc haïn chòu laõi suaát thaáp Theo quy ñònh taïi Thoâng tö soá 04/2011/TT-NHNN, trong tröôøng hôïp toå chöùc, caù nhaân ruùt tieàn göûi tröôùc haïn, toå chöùc tín duïng aùp duïng laõi suaát toái ña baèng möùc laõi suaát tieàn göûi khoâng kyø haïn thaáp nhaát cuûa toå chöùc tín duïng theo töøng ñoàng tieàn; möùc laõi suaát tieàn göûi khoâng kyø haïn naøy laø thaáp nhaát taïi thôøi ñieåm toå chöùc, caù nhaân ruùt tieàn göûi tröôùc haïn. Tieàn göûi bao goàm caùc hình thöùc tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn, tieàn göûi coù kyø haïn, chöùng chæ tieàn göûi, kyø phieáu, tín phieáu, traùi phieáu vaø caùc hình thöùc nhaän tieàn göûi khaùc cuûa toå chöùc (tröø toå chöùc

tín duïng), caù nhaân theo quy ñònh taïi Luaät Caùc toå chöùc tín duïng. Thoâng tö naøy cuõng neâu roõ, toå chöùc tín duïng nieâm yeát coâng khai laõi suaát aùp duïng trong tröôøng hôïp toå chöùc, caù nhaân ruùt tieàn göûi tröôùc haïn taïi caùc ñòa ñieåm huy ñoäng voán (Hoäi sôû chính, sôû giao dòch, chi nhaùnh, phoøng giao dòch, quyõ tieát kieäm). Caùc thoûa thuaän laõi suaát tieàn göûi tröôùc ngaøy Thoâng tö naøy coù hieäu löïc thi haønh, caùc beân tieáp tuïc thöïc hieän theo thoûa thuaän ñaõ cam keát cho ñeán haïn traû; hoaëc thoûa thuaän thöïc hieän theo quy ñònh taïi Thoâng tö naøy. Theo caùc chuyeân gia ngaân haøng, muïc ñích cuûa vieäc ban haønh Thoâng tö naøy laø nhaèm goùp phaàn oån ñònh thò tröôøng tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng, phuø hôïp vôùi chæ ñaïo cuûa Chính phuû taïi Nghò quyeát soá 11/NQ-CP. Bôûi thöïc teá hieän nay, caùc ngaân haøng chæ ñöôïc laáy 30% voán ngaén haïn ñeå cho vay trung daøi haïn, trong khi soá ñoâng khaùch haøng laïi chæ göûi tieàn kyø haïn ngaén. Tuy nhieân, coù moät soá ngaân haøng ñöa ra saûn phaåm vôùi teân goïi laø kyø haïn daøi nhöng cho pheùp khaùch haøng ruùt tieàn tröôùc haïn vaø vaãn ñöôïc höôûng laõi suaát baèng laõi suaát kyø haïn thöïc göûi. Caùc loaïi tieàn göûi naøy vaãn ñöôïc theå hieän treân baûng toång keát taøi saûn cuûa ngaân haøng laø voán trung daøi haïn, nhaèm taêng nguoàn voán trung daøi haïn cuûa ngaân haøng nhöng theo ñoù, cuõng laøm taêng ruûi ro cho ngaân haøng. Vôùi thoâng tö môùi naøy, seõ sieát chaët vieäc huy ñoäng voán vaø minh baïch hôn thò tröôøng tín duïng./.

43

Soá

87

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

CHÍNH SAÙCH TAØI CHÍNH ÑAÁT ÑAI & THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN-NHAØ ÔÛ TS: TRAÀN MINH HOAØNG CT HÑQT Vinaland

Ngaøy 16/3/2011, Boä chính trò ñaõ coù keát luaän soá 02-KL/ TW veà tình hình kinh teá, xaõ hoäi naêm 2011 trong phaàn BMoät soá giaûi phaùp chuû yeáu, taïi ñieåm 3 - Veà thò tröôøng baát ñoäng saûn, coù ghi roõ: “Caàn coù giaûi phaùp ñoàng boä chaán chænh thò tröôøng baát ñoäng saûn, khoâng ñeå trôû thaønh nhaân toá taùc ñoäng gaây ra laïm phaùt cao vaø neàn kinh teá bong boùng. Vieäc kieåm soaùt, haïn cheá doøng voán ñaàu tö vaøo thò tröôøng baát ñoäng saûn caàn coù loä trình, böôùc ñi vaø giaûi phaùp phuø hôïp; choáng ñaàu cô nhöng cuõng traùnh gaây soác, laøm ñoùng baêng thò tröôøng baát ñoäng saûn, gaây taùc ñoäng xaáu lan truyeàn ñeán heä thoáng caùc toå chöùc tín duïng vaø ñôøi soáng xaõ hoäi”. Ngaøy 12/3/2011, Forum “Thò tröôøng vaø Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn” ñaõ toå chöùc buoåi toïa ñaøm vôùi chuû ñeà: Chính saùch Tín duïng & Thò tröôøng Baát ñoäng saûn. Buoåi toïa ñaøm ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu yù kieán ñoùng goùp höõu ích cuûa doanh nghieäp, caùc nhaø khoa hoïc phaân tích veà tình hình kinh teá, taøi chính vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn trong boái caûnh cuûa naêm 2011, trong ñoù coù nhieàu noäi dung ñoùng goùp, kieán nghò phuø hôïp vôùi keát luaän cuûa Boä chính trò veà ñònh höôùng oån ñònh thò tröôøng naøy trong naêm 2011. Taïp chí soá 87 ñaõ trích ñaêng moät soá yù kieán vaø kieán nghò taïi buoåi hoäi thaûo naøy.

Soá

87

- 05.04.2011

44

Moái quan heä töông hoã cuûa thò tröôøng taøi chính vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn Baát ñoäng saûn laø loaïi hình taøi saûn quan troïng baäc nhaát cuûa moãi ngöôøi daân vaø moãi doanh nghieäp; coù giaù trò lôùn vaø thöôøng ñöôïc tích luõy qua nhieàu naêm, do ñoù, thoâng thöôøng sôû höõu baát ñoäng saûn caàn coù söï hoã trôï cuûa taøi chính, tín duïng. Maët khaùc, Baát ñoäng saûn cuõng laø taøi saûn theá chaáp quan troïng nhaát cuûa hoaït ñoäng tín duïng, ngaân haøng, taøi chính; do ñoù laø khôûi nguoàn quan troïng nhaát cuûa caùc doøng tieàn tín duïng trong hoaït ñoäng kinh teá, saûn xuaát, tieâu duøng. Vì laø taøi saûn theá chaáp quan troïng nhaát neân giaù caû vaø tính thanh khoaûn cuûa baát ñoäng saûn aûnh höôûng lôùn ñeán söï linh hoaït cuûa doøng voán tín duïng, khaû naêng xoay voøng nhanh cuûa voán tín duïng vaø theo ñoù laø hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa caû neàn kinh teá. Nhö vaäy: Veà baûn chaát, baát ñoäng saûn vaø voán tín duïng coù quan heä “Raêng moâi”


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

khoâng theå taùch rôøi vôùi nhau Caùc nöôùc phaùt trieån, phaûi xaây döïng ñöôïc moät thò tröôøng taøi chính vaø baát ñoäng saûn lieân thoâng theo ñònh höôùng baûo ñaûm khaû naêng hoã trôï thanh khoaûn cao nhaát coù theå cho baát ñoäng saûn; töø ñoù taïo khaû naêng thanh khoaûn cho voán tín duïng vaø neàn kinh teá - ñieàu maø kinh teá Vieät Nam ñang phaûi ñoái maët gay gaét hieän nay. Chuùng ta ñaõ thaáy, aûnh höôûng cuûa söï suït giaûm thanh khoaûn nhaø ñaát taïi Hoa Kyø ñaõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán neàn taøi chính kinh teá Myõ vaø kinh teá toaøn caàu. Vaø ngay sau khuûng hoaûng, chính phuû Hoa Kyø ñaõ phaûi heát söùc noã löïc ñeå ngaên chaën söï suït giaù cuûa baát ñoäng saûn vaø buoäc phaûi bôm tieàn hoã trôï cho thanh khoaûn cuûa tín duïng baát ñoäng saûn, töø ñoù khoâi phuïc söï oån ñònh cuûa thò tröôøng taøi chính. Tính thanh khoaûn cuûa baát ñoäng saûn coù lieân quan ñeán raát nhieàu chính saùch nhö: ñaát ñai, thueá, tín duïng, quyeàn sôû höõu, thuû tuïc haønh chính, söï phaùt trieån vaø toå chöùc cuûa thò tröôøng taøi chính…

Chính saùch ñaát ñai, ñaàu tö vaø haønh chính nhaø ñaát Taïi Vieät Nam hieän nay quyeàn sôû höõu ñaát ñai chöa ñöôïc theå hieän roõ raøng – gaàn nhö môùi döøng laïi ôû quyeàn söû duïng ñaát ñai; töø ñoù laøm giaûm tính haáp daãn vaø khaû naêng thanh khoaûn cuûa ñaát ñai Theâm vaøo ñoù laø thuû tuïc haønh chính phöùc taïp, vieäc sang nhöôïng ñaát ñai, döï aùn, saûn phaåm baát ñoäng saûn ñeàu khoù khaên. Cuï theå: *Khoâng cho chuyeån nhöôïng döï aùn cho chuû ñaàu tö khaùc khi chöa thöïc hieän ñaàu tö haï taàng, thuû tuïc chuyeån nhöôïng döï aùn phöùc taïp; *Khoâng caáp soå ñoû töøng phaàn cho dieän tích ñaõ thöïc hieän ñeàn buø ñeå hoã trôï doanh nghieäp thöïc

hieän ñaàu tö phaân kyø döï aùn; *Caáp soå ñoû, soå hoàng cho ngöôøi sôû höõu nhaø ñaát phöùc taïp vaø keùo daøi. Veà phaùp lyù, Luaät Ñaát ñai naêm 2003 vaø Nghò ñònh 69/2009/NÑ-CP ngaøy 13 thaùng 8 naêm 2009 cuûa Chính phuû “Quy ñònh boå sung veà quy hoaïch söû duïng ñaát, giaù ñaát, thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö”, coøn baát caäp vaø khoâng cuï theå - ñieàu naøy taïo neân söï phöùc taïp bôûi: theo Luaät Ñaát ñai quy ñònh doanh nghieäp thöïc hieän boài thöôøng ñaát ñai theo giaù thò tröôøng, töï thoûa thuaän vôùi ngöôøi daân; Ñieàu 11, Nghò ñònh 69 quy ñònh doanh nghieäp ñoùng tieàn söû duïng ñaát cho nhaø nöôùc theo giaù thò tröôøng taïi thôøi ñieåm giao ñaát. Vieäc ñöa ra giaù thò tröôøng khoâng cuï theå (thò tröôøng ñaàu vaøo hay ñaàu ra cuûa doanh nghieäp?, ñaát ôû hay ñaát noâng nghieäp…) ñaõ taïo ra moät söï tuøy tieän trong vieäc tính toaùn nghóa vuï cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi nhaø nöôùc vaø seõ thieáu coâng baèng, minh baïch veà caùc nghóa vuï naøy giöõa caùc doanh nghieäp; laøm giaûm tính minh baïch vaø thanh khoaûn cuûa döï aùn ñaàu tö vaø theâm phöùc taïp trong thöïc thi; khoâng phuø hôïp vôùi haønh chính coâng mang tính ñaïi chuùng.

Kieán nghò veà chính saùch ñaát ñai Ñeå taïo ñieàu kieän cho vieäc thöïc thi phaùp luaät veà baát ñoäng saûn, ñoàng thôøi ñeå taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng vaø doanh nghieäp baát ñoäng saûn sôùm oån ñònh veà hoaït ñoäng, coâng khai minh baïch trong giao dòch thò tröôøng, vaø ñaëc bieät laø naâng cao tính thanh khoaûn cho caû lónh vöïc baát ñoäng saûn vaø ngaân haøng, kieán nghò Nhaø nöôùc: (1) Xem xeùt môû roäng, ña daïng hoùa quyeàn sôû höõu ñaát ñai; (2) Caûi caùch, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính, caáp soå hoàng,

soå ñoû cho ñaát ñai, nhaø ôû; (3) Thöïc hieän ñôn giaûn hoùa caùc ñieàu kieän vaø thuû tuïc chuyeån nhöôïng döï aùn, chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn. Ñaëc bieät, caàn cuï theå hoùa caùc khaùi nieäm veà giaù thò tröôøng trong luaät ñaát ñai vaø caùc nghò ñònh. Quy ñònh thueá (tieàn) söû duïng ñaát theo ñònh giaù thò tröôøng nhöng baûo ñaûm oån ñònh thueá (tieàn) söû duïng ñaát trong thôøi haïn töø 3-5 naêm taïo ñieàu kieän oån ñònh saûn xuaát cho doanh nghieäp.

Chính saù c h thueá vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam Hoaït ñoäng chuyeån nhöôïng, giao dòch baát ñoäng saûn hieän nay ñang chòu nhieàu caùc khoaûn thueá, phí, nhaát laø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn hình thaønh trong töông lai, baát ñoäng saûn ñang xaây döïng, ñaàu tö. Caùc loaïi thueá, phí hieän ñang bao goàm: - Thueá thu nhaäp caù nhaân: thu 2% treân giaù trò chuyeån nhöôïng hoaëc 25% treân lôïi nhuaän coù ñuû chöùng töø. Vôùi baát ñoäng saûn ñaõ coù soå thì ñöôïc nhieàu öu ñaõi, mieãn giaûm, khaáu tröø. Vôùi baát ñoäng saûn ñang hình thaønh thì khoâng coù mieãn giaûm, khaáu tröø - trong khi ñoái vôùi nhaø ñaàu tö thöïc thuï, giai ñoaïn ñaàu laø giai ñoaïn khoù khaên nhaát vì ñoàng tieàn chi phí giai ñoaïn naøy laø ñeàn buø, giaûi toûa, laøm haï taàng – laø ñoàng tieàn “cheát” – khoâng löu ñoäng. - Leä phí tröôùc baï 0,5% ñoái vôùi nhaø ñaát coù soå; Leä phí giao dòch qua saøn (khoaûng 1%-2% giaù trò giao dòch) ñoái vôùi nhaø ôû hình thaønh trong töông lai; - Khoâng coù thueá taøi saûn, thueá nhaø, thueá ñaát. Ngöôøi söû duïng, sôû höõu nhaø ñaát giaù trò lôùn chæ phaûi noäp thueá töôïng tröng Trong khi, Chính saùch thueá cho thaáy

45

Soá

87

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN gaùnh naëng doàn leân doanh nghieäp vaø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, sang nhöôïng, trong khi caùc hoaït ñoäng naøy taïo neân coâng aên vieäc laøm vaø taïo theâm nhaø ñaát môùi …; coøn caùc hoaït ñoäng höôûng thuï, tieâu duøng xa sæ laïi khoâng phaûi noäp thueá Chính saùch thueá khoâng theo thoâng leä quoác teá laø giaûm thueá cho hoaït ñoäng ñaàu tö kinh doanh vaø thu thueá treân hoaït ñoäng tieâu duøng. Ngöôøi daân laø ñoái töôïng phaûi chia seû nghóa vuï thueá coøn hoaït ñoäng ñaàu tö, kinh doanh ñöôïc khuyeán khích. Thueá nhaø ôû, thueá söû duïng ñaát ñai ñaõ ñöôïc kieán nghò, duø vôùi möùc raát thaáp ñaõ khoâng ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua

Kieán nghò veà chính saùch thueá: Chính saùch caàn ñònh höôùng vaøo muïc tieâu thuùc ñaåy hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø haïn cheá hoaït ñoäng tieâu duøng. Töông töï nhö thueá thu nhaäp caù nhaân, ngöôøi sôû höõu taøi saûn phaûi laø ñoái töôïng chính ñoùng goùp cho ngaân saùch haøng naêm chöù khoâng phaûi chæ doanh nghieäp vaø nhaø ñaàu tö. Doanh nghieäp vaø nhaø ñaàu tö chòu traùch nhieäm noäp thueá khi kinh doanh coù laõi. - Boû thueá thu nhaäp caù nhaân, hình thöùc thu coá ñònh 2% ñoái vôùi chuyeån nhöôïng nhaø ôû hình thaønh trong töông lai. Nhaø ñaàu tö töï keâ khai noäp thueá thu nhaäp khi chuyeån nhöôïng coù laõi theo Luaät Thueá thu nhaäp caù nhaân - Caàn ñöôïc thöïc hieän thu thueá taøi saûn haøng naêm ñoái vôùi taát caû nhöõng ngöôøi coù taøi saûn nhaø, ñaát ôû möùc phuø hôïp. - Giaûm thueá V.A.T xaây döïng nhaø ôû xuoáng möùc 5% - Chính saùch tín duïng vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn

- Thoâng tö 13/2010 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc quy ñònh cho vay baát ñoäng saûn bò xeáp loaïi tín duïng coù heä soá ruûi ro 250% so vôùi heä soá ruûi ro tín duïng thoâng thöôøng; Chæ thò 01/2011 cuûa NHNN yeâu caàu trong naêm 2011 haïn cheá taêng tröôûng tín duïng baát ñoäng saûn khoâng vöôït quaù 16%, thaáp hôn möùc bình quaân taêng tröôûng 20% cuûa caùc loaïi hình tín duïng khaùc - Kinh doanh baát ñoäng saûn keå caû ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû “ñöôïc” xem laø phi saûn xuaát vaø yeâu caàu haïn cheá caáp tín duïng Nhö vaäy, Chính saùch tín duïng hieän haønh ñeàu höôùng ñeán thaét chaët tín duïng baát ñoäng saûn maïnh hôn caùc loaïi hình tín duïng khaùc höôùng ñeán muïc tieâu giaûm thanh khoaûn cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Nhö ñaõ neâu ôû treân, thanh khoaûn cuûa baát ñoäng saûn vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn coù lieân quan maät thieát vôùi thanh khoaûn cuûa tín duïng ngaân haøng noùi chung vaø tính linh hoaït, quay voøng voán nhanh cuûa caû neàn kinh teá. Khi tính thanh khoaûn vaø giaù cuûa baát ñoäng saûn giaûm, cuõng coù nghóa laø thanh khoaûn cuûa taát caû doøng voán tín duïng treân thò tröôøng giaûm theo. Ñieàu taát yeáu laø nôï xaáu gia taêng maïnh, taïo neân ruûi ro thanh khoaûn cho caû heä thoáng ngaân haøng. Choáng laïm phaùt, ruùt tieàn khoûi löu thoâng laø ñuùng trong boái caûnh hieän nay. Tuy nhieân can thieäp haønh chính ñeå haïn cheá thanh khoaûn tín duïng baát ñoäng saûn, giao dòch baát ñoäng saûn, xem baát ñoäng saûn laø lónh vöïc phi saûn xuaát (chæ laø moâi giôùi) ñeå phaân bieät vôùi tín duïng baát ñoäng saûn seõ coù taùc ñoäng taâm lyù lôùn trong xaõ hoäi, coù theå gaây toån haïi cho thanh khoaûn cuûa heä thoáng ngaân haøng cuõng nhö thanh khoaûn cuûa caû neàn kinh teá vaø.

Kieán nghò ñoái vôùi chính saùch tín duïng baát ñoäng saûn Xem tín duïng baát ñoäng saûn cuõng quan

troïng nhö nhöõng loaïi hình tín duïng saûn xuaát khaùc. Baõi boû phaân bieät heä soá ruûi ro 250% taïi Thoâng tö 13 vaø nhöõng haïn cheá phaân bieät tín duïng taïi Chæ thò 01 ñeå Taïo taâm lyù oån ñònh ñoái vôùi nhaø ñaàu tö saûn xuaát saûn phaåm baát ñoäng saûn - nhaø ôû vaø cho ngöôøi coù nhu caàu mua nhaø, keå caû mua kinh doanh baát ñoäng saûn. Xaây döïng thò tröôøng taøi chính tieân tieán; Xem xeùt caùc chính saùch thuùc ñaåy thò tröôøng chuyeån nhöôïng - mua baùn nôï theá chaáp; Phaùt trieån thò tröôøng caùc loaïi hình traùi phieáu coù baûo ñaûm baèng taøi saûn; Chöùng khoaùn hoùa baát ñoäng saûn, taïo tính thanh khoaûn cho thò tröôøng baát ñoäng saûn, naâng cao hieäu quaû, voøng quay söû duïng voán töø ñoù giaûm laïm phaùt cho neàn kinh teá.

KEÁT LUAÄN Hieän nay thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi caùc ñòa phöông coù nhöõng dieãn bieán traùi chieàu veà giaù, ñaëc bieät, giaù ñaát taêng maïnh taïi Thuû ñoâ Haø Noäi; tuy nhieân tính thanh khoaûn taïi haàu heát caùc thò tröôøng ñeàu raát thaáp. Töø ñoù coù theå thaáy giaù taêng aûo khoâng phaûi do nguyeân nhaân töø chính saùch tín duïng daønh cho baát ñoäng saûn maø do nhöõng nguyeân nhaân khaùc töø söï khoâng minh baïch cuûa thò tröôøng trong vaán ñeà quy hoaïch, söû duïng ñaát ñai vaø vaán ñeà truyeàn thoâng, tin ñoàn. Thò tröôøng ñang ñoùng baêng veà giao dòch thì caùc chính saùch veà sieát chaët tín duïng, chaën tính thanh khoaûn laø chöa phuø hôïp vaø tieàm aån nhöõng ruûi ro cho heä thoáng ngaân haøng, taøi chính. Chính saùch ñieàu tieát cuõng caàn xaây döïng döïa treân thoâng tin toång hôïp treân phaïm vi quoác gia chöù khoâng theå chæ döïa vaøo thoâng tin moät ñòa phöông, moät thaønh phoá hay moät vaøi döï aùn. Thò tröôøng baát ñoäng saûn laø moät thò tröôøng heát söùc quan troïng khoâng chæ cho phaùt trieån kinh teá maø coøn quan troïng cho söï oån ñònh cuûa heä thoáng taøi chính, ngaân haøng. OÅn ñònh giaù vaø tính thanh khoaûn cuûa baát ñoäng saûn ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc oån ñònh kinh teá vó moâ, oån ñònh heä thoáng taøi chính, ngaân haøng Caûi thieän tính thanh khoaûn cuûa baát ñoäng saûn vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn taïi Vieät Nam caàn thöïc hieän haøng loaït caùc giaûi phaùp ñoàng boä veà quyeàn sôû höõu, chính saùch thueá, ñaát ñai, tín duïng baát ñoäng saûn vaø caûi caùch haønh chính… Xaây döïng thò tröôøng taøi chính, baát ñoäng saûn hieän ñaïi, tieân tieán coù yù nghóa quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá beàn vöõng vaø giuùp oån ñònh kinh teá vó moâ theo cô cheá thò tröôøng ./.

Soá

87

- 05.04.2011

46


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

GIÖÕ VÖÕNG PHONG ÑOÄ ÑAÀU TAØU CUÛA THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN VIEÄT NAM BUØI TÖÔØNG

Quyù 1/2011 cuõng ñaõ ñi qua, trong cuoäc chieán quyeát lieät cuûa caû nöôùc kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ vaø ñaû m baû o an sinh xaõ hoäi, vôùi muoân vaøn khoù khaên thaùch thöùc ñoái vôùi Haïnh phuùc cho nhöõng moïi coäng ñoàng cuûa ñaát nöôùc; coäng ñoàng Doanh ngöôøi thu nhaäp thaáp Toång Coâng ty VINACONEX - Boä nghieä p vaø Thò tröôø n g Xaây döïng ñaõ xaây khu nhaø cao 25 taàng Baát ñoäng saûn Vieät Nam vôùi 328 caên hoä (dieän tích bình quaân /caên) töø quyù 2/2008, dieän tích xaây cuõng ñang phaûi ñoái maët 60m döïng 40.000m , ôû phoá Ngoâ Thì Nhaäm vôùi thaùch thöùc khoù khaên. - quaän Haø Ñoâng - Haø Noäi (thöôøng goïi chung cö Ngoâ Thì Nhaäm) ñeå baùn Laøm gì vaø laøm nhö theá laø cho nhöõng ngöôøi thu nhaäp thaáp, nhöõng naø o ñeå vöôï t qua moï i gia ñình chính saùch cuûa Thuû ñoâ Haø Noäi… Hieän ñaõ coù moät soá gia ñình thu khoù khaên vaø thuùc ñaåy thò nhaä p thaáp ñaõ thu doïn ñeå ôû. Caên hoä cuûa tröôøng sôùm hoài phuïc, oån chung cö Ngoâ Thì Nhaäm xaây döïng goïn gaøng, ñeïp, chaát löôïng cao, vôùi giaù chæ ñònh vaø phaùt trieån? Thuû 9,6 trieäu ñoàng/m , hôïp vôùi ngöôøi ngheøo ñoâ Haø Noäi ñaõ giöõ vöõng neân nhöõng hoä ñaõ ñeán ôû raát möøng vui. Khi chuùng toâi ñeán thaêm vaø chuùc möøng, phong ñoä phaùt trieån vaø cö daân trong chung cö ñeàu phaán khôûi, hoà hôûi. Chò Trònh Myõ Dung ôû caên hoä ñaàu taøu cuûa thò tröôøng 614 noùi “Söôùng quaù! Söôùng khoâng theå baát ñoäng saûn caû nöôùc. 2

2

2

taû ñöôïc caùc anh aï. Ñöôïc ôû moät caên nhaø theá naøy laø giaác mô caû ñôøi cuûa gia ñình em. Tröôùc khi ñeán ñaây, gia ñình ôû troï trong moät caên nhaø oå chuoät, neàn xi maêng, maùi toân, muøa ñoâng thì laïnh, muøa möa thì aåm öôùt, muøa heø thì noùng nöïc. Khi bieát mình ñöôïc tieâu chuaån mua nhaø, gia ñình chæ goùp ñöôïc 50 trieäu ñoàng, vay ngaân haøng 400 trieäu, baïn beø cho vay neân ñuû 605 trieäu ñoàng ñeå mua caên hoä naøy, haøng thaùng phaûi traû cho ngaân haøng treân 6 trieäu ñoàng (gaáp caû chuïc laàn ôû troï ngaøy xöa nhöng vaãn thích. Bôûi noù thöïc söï laø cuûa mình! Coøn noäi thaát trong nhaø, môùi veà chæ coù moät chieác ñieàu hoøa ñeå choáng noùng cho chaùu trong nhöõng ngaøy trôøi quaù noùng, sau roài ñöôïc moãi ngöôøi cho moät thöù: ngöôøi cho goã laùt nhaø, ngöôøi thì cho caùi giöôøng caùi tuû… neân tieän nghi trong nhaø töông ñoái ñuû. Coøn phöông tieän ñi laïi thì ñi xa baèng xe oâtoâ coâng coäng, ñi laøm baèng xe ñaïp. “Ñôøi em khoâng phaûi “coâ

47

Soá

87

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Taám” nöõa roài!...”. Ñeán thaêm gia ñình anh Huyønh Quoác Vieät ñöôïc mua nhaø theo tieâu chuaån gia ñình chính saùch, anh raát xuùc ñoäng chia seû: “Ôn Ñaûng, ôn Nhaø nöôùc toâi môùi coù nôi ôû khang trang theá naøy. Tröôùc khi ñeán ñaây gia ñình toâi ôû trong moät phoøng taäp theå, nhaø caáp 4, chæ coù 17m2. ÔÛ ñaây saân roäng, caùc chaùu coù nôi vui chôi, coù nhieàu baïn ñeå giao löu vui ñuøa thoûa thích; coøn chuùng toâi coù môøi baïn beø ñeán cuõng taïm ñuû choã ngoài”. Anh Vieät noùi tieáp: ñôn vò xaây döïng nhaø cuûa VINACONEX ñaõ raát coá gaéng xaây nhaø ñeå giuùp ngöôøi ngheøo coù nôi ôû. Hieän nay coøn nhieàu ngöôøi chöa coù choã ôû, neáu ñöôïc Nhaø nöôùc, Boä Xaây döïng, caùc ñôn vò tieáp tuïc xaây döïng nhöõng chung cö daønh cho ngöôøi thu nhaäp thaáp nhö theá naøy thì laø nieàm haïnh phuùc lôùn nhaát mang laïi cho nhöõng ngöøôi ngheøo,ngöôøi thu nhaäp thaáp nhö chuùng toâi.

Theâm nhieàu khu chung cö môùi Thò xaõ Sôn Taây cuûa Thuû ñoâ Haø Noäi ñang san laáp khu ñoài nuùi troïc ôû phöôøng Trung Sôn, thò xaõ Sôn Taây (Haø Noäi) ñeå xaây döïng Khu ñoâ thò Ñoài Deàn. Khu Ñoài Deàn do Coâng ty CP. Thöông maïi – Xaây döïng AÙ Chaâu thi coâng xaây döïng töø naêm 2010 treân dieän tích 13,72 ha. Khu Ñoài Deàn goàm 84 caên bieät thöï, 709 caên nhaø lieàn keà giaûi quyeát cho treân 3.000 ngöôøi chöa coù nhaø hoaëc ñang coù nhaø taïm bôï ñeán ôû, giaûm thieåu ñöôïc moät phaàn nhu caàu nhaø ôû cuûa Thuû ñoâ. Trong Khu ñoâ thò Ñoài Deàn coù khu tröôøng hoïc daønh cho caùc em nhoû, coù sieâu thò bini cung öùng haøng tieâu duøng cho moïi nhaø, coù coâng vieân, nôi vui chôi giaûi trí, coù 3 tuyeán ñöôøng giao thoângroäng töø 8,5 16,5m, coù nôi ñoã vaø göûi caùc loaïi oâtoâ, xe maùy… Coâng trình seõ khaùnh thaønh vaøo naêm 2012, khoâng chæ ñaùp öùng cho nhu caàu nhaø ôû maø coøn toân theâm saéc ñeïp cho Thuû ñoâ Haø Noäi. Tröôùc ñoù, nhieàu chuû nhaân cuûa caên hoä khu nhaø daønh cho ngöôøi thu nhaäp thaáp taïi phoá Ngoâ Thì Nhaäm – Haø Noäi cuõng ñaõ ñöôïc teát Taân Maõo taïi nhaø

Soá

87

- 05.04.2011

48

môùi, vôùi nieàm vui vaø haïnh phuùc traøn ñaày… ; Döï aùn nhaø thu nhaäp thaáp taïi Khu ñoâ thò Kieán Höng (Haø Ñoâng) do Vinaconex Xuaân Mai ñaàu tö vôùi 1500 caên hoä -hieän chuû ñaàu tö döï aùn naøy ñaõ nhaän hoà sô cuûa ngöôøi mua nhaø. Vaø, môùi ñaây thoâi, UBND Thaønh phoá Haø Noäi vöøa pheâ duyeät quy hoaïch chi tieát xaây döïng khu nhaø ôû thu nhaäp thaáp Baéc An Khaùnh tyû leä 1/500 vôùi quy moâ daân soá khoaûng 17.400 ngöôøi. Döï aùn toïa laïc taïi xaõ Vaân Canh (Hoaøi Ñöùc) vôùi toång dieän tích 182.000 m2; trong ñoù ñaát ôû laø 65.700 m2, ñaát coâng coäng 41.000 m2, coâng vieân, maët nöôùc 28.700 m2. Chuû ñaàu tö döï kieán xaây döïng gaàn 5.000 caên hoä cho ngöôøi thu nhaäp thaáp. Ñoà aùn quy hoaïch ñöôïc laäp bôûi Lieân danh Toång Coâng ty CP. Xuaát nhaäp khaåu vaø Xaây döïng Vieät Nam Vinaconex vaø Toång Coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån nhaø Haø Noäi – Handico. Ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, ñaây laø quy hoaïch döï aùn nhaø thu nhaäp thaáp lôùn nhaát Haø Noäi. Ngoaøi ra, Haø Noäi cuõng ñaõ quy hoaïch moät soá döï aùn lôùn daønh cho ngöôøi thu nhaäp thaáp, nhö Khu ñoâ thò môùi Thanh Laâm, Ñaïi Thònh 2 (huyeän Meâ Linh) do Taäp ñoaøn Phaùt trieån Nhaø vaø Ñoâ thò Vieät Nam HUD ñaàu tö, coù dieän tích 55 ha, quy moâ daân soá 8.680 ngöôøi. Chính phaân khuùc Nhaø ôû xaõ hoäi naøy ñaõ giöõ cho thò tröôøng Baát ñoäng saûn Haø Noäi phong ñoä khaù soâi ñoäng cuûa mình ôû Q1/2011 naøy. Khoâng chæ theá, noù ñang trôû thaønh moâ hình phaùt trieån beàn vöõng maø caùc ñòa phöông khaùc ñang höôùng tôùi ñeå thuùc ñaåy thò tröôøng baát ñoäng saûn caû nöôùc vöôït khoù vöôn leân, tieáp tuïc saûn xuaát ra saûn phaåm baát ñoäng saûn nhaø ôû ñaùp öùng nhu caàu böùc thieát nhaát, truyeàn thoáng nhaát cuûa ngöôùi daân Vieät Nam: nhu caàu an cö ñeå laïc nghieäp.

Ñoàng loøng vaø phaùt trieån Lieân tuïc trong 3 thaùng ñaàu naêm 2011, trong caû nöôùc ñaõ dieãn ra nhieàu hoäi nghò, hoäi thaûo vôùi muïc ñích “Doanh nghieäp phaûi laøm gì ñeå phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn?”. Chieàu ngaøy 10/3/2011, taïi trung taâm hoäi nghò quoác teá, 11 phoá Leâ Hoàng Phong (Haø Noäi), Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam ñaõ toå chöùc gaëp maët ñaàu naêm veà thò tröôøng baát ñoäng saûn. Veà hoïp maët coù ñaïi dieän cuûa nhieàu Caâu laïc boä baát ñoäng saûn caùc tænh thaønh trong caû nöôùc. Taïi Hoäi nghò, Thöù tröôûng Boä Xaây döïng Nguyeãn Traàn Nam – Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam ñaõ ñaùnh giaù cao veà trieån voïng phaùt trieån veà baát ñoäng saûn trong naêm 2011; caùc thuû tuïc veà luaät phaùp ñaõ coù lôïi cho ngöôøi ñaàu tö vaø vieäc huy ñoäng voán thuaän lôïi hôn, taïo ñieàu kieän toát cho caùc nhaø kinh doanh baát ñoäng saûn. Trong 2 naêm 2009- 2010, caùc ñôn vò xaây döïng ñaõ hoaøn thaønh treân 320.000 nhaø cho hoä ngheøo, xaây nhaø ôû cho treân 300.000 sinh vieân, xaây döïng nhaø ôû cho coâng nhaân… Nguoàn thu lôïi nhuaän töø baát ñoäng saûn trong naêm 2010 taêng 150% so vôùi keá hoaïch; Rieâng naêm 2010 coù 350 saøn giao dòch baát ñoäng saûn môùi ra ñôøi ñöa toång soá saøn giao dòch baát ñoäng saûn trong caû nöôùc leân treân 700 saøn, goùp phaàn minh baïch hoùa thò tröôøng baát ñoäng saûn, giaûm thieåu tieâu cöïc vaø löøa ñaûo trong kinh doanh baát ñoäng saûn, vaø vieäc mua baùn nhaø ngaøy caøng coù lôïi cho ngöôøi tieâu duøng… Vôùi chuû ñeà “Laøm gì vôùi Thò tröôøng Baát ñoäng saûn naêm2011" Chöông trìnhHoäi thaûo - Toïa ñaøm do Caâu laïc boä BÑS


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Haø Noäi toå chöùc ngaøy 19/3/2011 taïi Hoäi tröôøng soá 6 Khaùch saïn La Thaønh - 218 Ñoäi Caán - Haø Noäi ñaõ traân troïng chaøo ñoùn söï hieän dieän cuûa hôn 600 khaùch môøi laø ñaïi dieän Laõnh ñaïo Cô quan ban ngaønh, ñaïi dieän Doanh nghieäp, Nhaø Ñaàu tö, Hoäi vieân CLB vaø caùc ñôn vò Truyeàn thoâng, Baùo vaø Taïp chí. Coù maët taïi hoäi thaûo, GS-TSKH Ñaëng Huøng Voõ – nguyeân Thöù tröôûng Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng chia seû nhöõng döï baùo tình hình kinh teá 2011, bao goàm caû Thò tröôøng vaøng, ñoâ la, moät soá chính saùch cuûa nhaø nöôùc coù taàm aûnh höôûng ñeán thò tröôøng BÑS cuûa Haø Noäi vaø caû nöôùc. OÂng Phaïm Thanh Höng – Phoù Toång giaùm ñoác taäp ñoaøn CENGROUP taâm söï veà vai troø cuûa caùc nhaø ñaàu cô vaø nhaø ñaàu tö löôùt soùng; nhaän ñònh veà nguoàn voán, sô sôû haï taàng vaø quy hoaïch; vaø cuøng nhieàu khaùch môøi ñaëc bieät raát taâm huyeát chia seû nhieàu noäi dung yù nghóa thieát thöïc, cung caáp nhöõng kinh nghieäm quyù baùu trong vai troø laø ñaïi dieän cuûa caû 2 beân cung öùng vaø mua haøng BÑS; veà xu höôùng thò tröôøng BÑS Haø Noäi naêm 2011. Quan troïng hôn caû laø söï keát noái giao löu, chia seû cô hoäi laøm giaøu töø chính nhöõng Dieãn giaû noåi tieáng, Khaùch môøi, Nhaø ñaàu tö vaø nhöõng ngöôøi ñam meâ, tham döï…

söï quan taâm lôùn khoâng chæ rieâng giôùi baát ñoäng saûn maø cuûa caû xaõ hoäi – ñoù laø ñònh höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng nhaø ôû. Quyù 1/2011 cuõng ñaõ ñöôïc caùc nhaø quaûn lyù ngaønh ñaëc bieät quan taâm. Caùc hoäi nghò laáy yù kieán veà Döï thaûo Chieán löôïc phaùt trieån nhaø ôû ñeán naêm 2020 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2030” ñöôïc Boä Xaây döïng chuû trì phoái hôïp vôùi caùc Boä ngaønh, caùc ñòa phöông, caùc toå chöùc hieäp hoäi … toå chöùc caùc hoäi nghò giôùi thieäu vaø laáy yù kieán veà döï thaûo chieán löôïc naøy, sôùm trình leân Chính phuû thoâng qua ñeå thöïc hieän – seõ laø kim chæ nam cho thò tröôøng baát ñoäng saûn hoaït ñoäng vaø phaùt trieån. Trong naêm 2011, caùc cô cheá, chính saùch ñieàu haønh cuûa Nhaø nöôùc seõ tieáp tuïc öu tieân ñaåy maïnh caùc chöông trình, ñeà aùn nhaø ôû xaõ hoäi - Ñoù laø ñònh höôùng ñöôïc thoáng nhaát trong cuoäc hoïp thöôøng kyø Ban chæ ñaïo TW veà chính saùch nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn (BÑS) döôùi söï chuû trì cuûa Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi-

Tröôûng Ban Chæ ñaïo, ngaøy 01/4 vöøa qua taïi Haø Noäi. Vaø, nhö ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia baát ñoäng saûn trong vaø ngoaøi nöôùc, thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam, duø coøn nhieàu haïn cheá veà tính chuyeân nghieäp, veà aûnh höôûng taùc ñoäng chuû quan vaø khaùch quan cuõng nhö nhieàu khoù khaên thaùch thöùc ñang phaûi ñoái maët, song thò tröôøng baát ñoäng saûn vieät Nam vaãn laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng vaø cô hoäi cho caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Vaán ñeà coøn laø laø böôùc ñi vaø ñònh höôùng cuûa thò tröôøng ñöôïc trieån khai nhö theá naøo cho phuø hôïp vaø khôi daäy moïi tieàm löïc ñeå phaùt huy cao nhaát tieàm naêng cuûa thò tröôøng naøy. Haø Noäi ñang laø ñieåm saùng vaø xöùng ñaùng laø ñaàu taøu cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam!

Ñieàu thu huùt

49

Soá

87

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Toång Coâng ty kinh doanh dòch vuï BÑS ñaàu tieân cuûa Vieät Nam NGUYEÃN HAØ

Ngaøy 15/03/2011, Taäp ñoaøn Ñaát Xanh moät trong nhöõng taäp ñoaøn maïnh veà phaùt trieån, tieáp thò vaø phaân phoái döï aùn Baát ñoäng saûn taïi Vieät Nam, coù truï sôû chính taïi 27 Ñinh Boä Lónh, Bình Thaïnh, TP.HCM vöøa chính thöùc khai tröông hoaït ñoäng cuûa Toång Coâng ty Kinh doanh Dòch vuï Baát ñoäng saûn Ñaát Xanh (DXS).

Toång Coâng ty Kinh doanh Dòch vuï Baát ñoäng saûn Ñaát Xanh (ñôn vò thaønh vieân thuoäc Taäp ñoaøn Ñaát Xanh) ñöôïc hình thaønh töø söï hôïp nhaát cuûa 10 coâng ty con vaø 18 saøn giao dòch ñöôïc phaùt trieån trong hôn baûy naêm qua. Trong ñoù, caùc coâng ty con ñeàu laø nhöõng coâng ty chuyeân hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc tieáp thò vaø phaân phoái baát ñoäng saûn döï aùn vaø ñaàu tö thöù caáp vaøo caùc döï aùn vaø caùc döï aùn thaønh phaàn taäp trung taïi caùc thaønh phoá lôùn taïi Vieät Nam. Ñoù laø caùc Coâng ty Coå phaàn Ñaát Xanh Hoaøn Caàu; Coâng ty Coå phaàn Ñaát Xanh Taây Nam; Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Taây Baéc; Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Ñoâng AÙ; Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Bình Döông; Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Myõ Phöôùc; Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Ñoàng Nai; Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Mieàn Baéc; Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Mieàn Trung; vaø Coâng ty Coå Phaàn Ñaát Xanh Mieàn Taây. Toång Giaùm ñoác, Toång Coâng ty Kinh doanh Dòch vuï Baát ñoäng saûn Ñaát Xanh, Nguyeãn Anh Tuù cho bieát, söï hình thaønh cuûa Toång Coâng ty seõ mang laïi cho caùc chuû ñaàu tö moät heä thoáng phaân phoái toaøn dieän saûn phaåm döï aùn vôùi qui moâ lôùn treân phaïm vi toaøn quoác. Beân caïnh ñoù, heä thoáng kinh doanh dòch vuï ñöôïc quaûn trò thoáng nhaát töø Toång

Soá

87

- 05.04.2011

50

Coâng ty xuoáng caùc coâng ty con, nhaèm ñaûm baûo trieån khai caùc chieán löôïc kinh doanh vaø tieáp thò ñaït söï ñoàng boä vaø ñem laïi hieäu quaû cao. Qua ñoù, laøm taêng hieäu öùng nhaän dieän vaø phaùt trieån thöông hieäu döï aùn vaø thöông hieäu cuûa chuû ñaàu tö. Cuõng nhö mang laïi cho caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân, caùc khaùch haøng coù nhu caàu sôû höõu baát ñoäng saûn theâm nhieàu giaù trò vaø cô hoäi ñaàu tö hieäu quaû nhaát. Beân caïnh nhöõng phaùt trieån trong lónh vöïc tieáp thò vaø phaân phoái baát ñoäng saûn döï aùn, Toång Coâng ty Kinh doanh Dòch vuï Baát ñoäng saûn Ñaát Xanh döï kieán seõ môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh sang caùc lónh vöïc cho thueâ vaên phoøng, saøn thöông maïi vaø kinh doanh caùc loaïi hình dòch vuï lieân quan ñeán thaåm ñònh giaù, ñaáu giaù, nghieân cöùu thò tröôøng vaø tö vaán. Qua ñoù khaúng thöông hieäu cuûa Toång Coâng ty kinh doanh dòch vuï baát ñoäng saûn DXS – 01 trong 03 Toång Coâng ty ñöôïc thaønh laäp theo chöông trình taùi cô caáu Taäp ñoaøn Xanh trôû thaønh moät taäp ñoaøn ña ngaønh ngheà ñaõ ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ngaøy 26/02/2011. Ba Toång Coâng ty thuoäc Taäp ñoaøn Ñaát xanh bao goàm: Toång Coâng ty Kinh doanh Dòch vuï Baát ñoäng saûn (DXS), Toång Coâng ty Ñaàu Tö Ñaát Xanh (DXI), Toång Coâng ty Xaây Döïng Ñaát Xanh (DXC). Coù theå noùi, DXS laø Toång Coâng ty Kinh doanh Dòch vuï Baát ñoäng saûn ñaàu tieân taïi Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp vôùi qui moâ lôùn vaø phaùt trieån hoaït ñoäng treân toaøn quoác./.


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THӎ TRѬӠNG BҨT ĈӜNG SҦN TUҪN 12 NĂM 2011 (Ngày cͅp nhͅt 24.03.2011) Nguͫn: Sàn giao dͣch B̽t ÿͱng s̻n DTJ - Hà Nͱi Tên Quұn HuyӋn

Tên dӵ án

Loҥi BĈS

DiӋn tích (m2)

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2) T03/11

T03/11

Tăng giҧm so vӟi tháng trѭӟc TriӋu/m2

%

Cҫu Giҩy AZ Lâm Viên

Căn hӝ chung cѭ

83

31

34

1.0

ĺ

2.0

3.3%

ĺ

6.3%

BIG Towers

Căn hӝ chung cѭ

103.43

30.5

32

0.0

ĺ

0.3

0.0%

ĺ

0.9%

Chung cѭ 99 Trҫn Bình

Căn hӝ chung cѭ

107

24.5

26

0.5

ĺ

1.5

2.1%

ĺ

6.1%

Chung cѭ Nam Trung Yên

Căn hӝ chung cѭ

116

34

36

5.0

ĺ

0.0

0.0%

Chung cѭ No5 - Vinaconex

Căn hӝ chung cѭ

146

42

44.6

0.0

ĺ

0.1

17.2% ĺ 0.0% ĺ

CT2 Nghƭa Ĉô

Căn hӝ chung cѭ

99

34

37

1.0

ĺ

1.0

3.0%

ĺ

2.8%

Discovery Complex (302 Cҫu Giҩy)

Căn hӝ chung cѭ

119.16

42

44.5

1.0

ĺ

0.5

2.4%

ĺ

1.1%

Dolphin Plaza ( Trҫn Bình )

Căn hӝ chung cѭ

150

37.5

39

0.5

ĺ

0.5

1.4%

ĺ

1.3%

Hongkong Towers

Căn hӝ chung cѭ

100

41

45

1.0

ĺ

0.0

2.5%

ĺ

0.0%

Indochina Plaza

Căn hӝ chung cѭ

112

56.6

62.1

2.6

ĺ

1.8

4.8%

ĺ

3.0%

N07- B2 Dӏch Vӑng

Căn hӝ chung cѭ

107

31

32.5

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

No9- B1 -Dӏch Vӑng

Căn hӝ chung cѭ

109

37

41

1.0

ĺ

1.0

2.8%

ĺ

2.5%

No9- B2 -Dӏch Vӑng

Căn hӝ chung cѭ

128.6

37

40.5

1.0

ĺ

1.5

2.8%

ĺ

3.8%

Richland Southern

Căn hӝ chung cѭ

100

39

42.5

0.5

ĺ

0.5

1.3%

ĺ

1.2%

Tháp Ĉông Tây 28T Làng QTTL

Căn hӝ chung cѭ

97

44.5

46

3.5

ĺ

3.0

8.5%

ĺ

7.0%

Vimeco

Căn hӝ chung cѭ

133

45

48

1.5

ĺ

1.0

3.4%

ĺ

2.1%

173 Xuân Thӫy

Căn hӝ chung cѭ

116

36

38

0.5

ĺ

1.0

1.4%

ĺ

2.7%

671 Hoàng Hoa Thám

Căn hӝ chung cѭ

101

38

42

0.5

ĺ

1.0

1.3%

ĺ

2.4%

Chung cѭ 170 Ĉê La Thành Sky city Tower 88 Láng Hҥ

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

125 112

35.5 54

37 57

0.0 1.0

ĺ ĺ

0.5 1.0

0.0% 1.9%

ĺ ĺ

1.4% 1.8%

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 15.5m)

0.8%

0.2%

Ĉӕng Ĉa

Ĉan Phѭӧng

Tân Tây Ĉô

The Phoenix Garden

87.5

58.5

63.5

0.5

ĺ

0.5

0.9%

ĺ

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 27m)

80

62

66

2.5

ĺ

1.0

4.2%

ĺ

1.5%

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 39m)

198

63

68

2.0

ĺ

1.0

3.3%

ĺ

1.5%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 12m)

204 400

44 22

49 24.5

1.0 1.0

ĺ ĺ

0.5 2.0

2.3% 4.8%

ĺ ĺ

1.0% 8.9%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11m)

82.5

81.5 93

2.0 4.0

ĺ ĺ

2.0 1.5

ĺ

2.5%

82.5

70.5 85

2.9%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 23m)

4.9%

ĺ

1.6%

BiӋt thӵ A (Lӝ giӟi 11,5m)

298

58

70

3.0

ĺ

2.0

5.5%

ĺ

2.9%

LiӅn kӅ C (Lӝ giӟi 11,5m)

75

52.5

56

3.5

ĺ

2.5

7.1%

ĺ

4.7%

LiӅn kӅ C (Lӝ giӟi 20m)

75

52.5

57.5

1.0

ĺ

1.5

1.9%

ĺ

2.7%

Khu C - Ĉô Nghƭa

200

37

39

1.0

ĺ

1.0

2.8%

ĺ

2.6%

Căn hӝ chung cѭ

85.4

24.5

26

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

Căn hӝ chung cѭ

116

23

23.5

0.0

ĺ

0.0

0.0% ĺ

0.0%

LiӅn kӅ( Lӝ giӟi 17m )

85

116

130

3.0

ĺ

1.5

2.7%

ĺ

1.2%

LiӅn kӅ( Lӝ giӟi 17m )

76.5

111

127

6.0

ĺ

0.0

5.7%

ĺ

0.0%

89.5

124

4.0

ĺ

0.0

4.7%

ĺ

0.0%

Hà Ĉông An Hѭng

Dѭѫng nӝi

Hà nӝi Time Towers

Làng viӋt kiӅu châu âu

Mekong Plaza Lê trӑng Tҩn Park City

BiӋt thӵ Căn hӝ Chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

100.2

27

31.5

0.5

ĺ

1.8

1.9%

26.5

31

1.0

ĺ

1.0

3.9%

ĺ ĺ

6.1%

76.6

Căn hӝ chung cѭ

78

18

19.5

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

2.6%

BiӋt thӵ

120

95 41 43 43 45 28.5

1.5

ĺ

1.5

1.6%

ĺ

1.6%

100 100 100 100

93 37 38 37 41 26.3

4.5 2.0 4.5 5.0 0.3

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

5.0 3.5 6.0 4.0 0.5

13.8% 5.6% 13.8% 13.9%

3.3%

ĺ 13.9% ĺ 8.9% ĺ 16.2% ĺ 9.8% 1.2% ĺ 1.8% 2.1% ĺ 4.0%

Tháp Doanh Nhân

LiӅn kӅ khu A (Lӝ giӟi 10.5m) LiӅn kӅ khu A (Lӝ giӟi 17.5m) LiӅn kӅ khu B (Lӝ giӟi 11.5m) LiӅn kӅ khu B (Lӝ giӟi 17.5m) Căn hӝ chung cѭ

The Pride

Căn hӝ chung cѭ

74.14

24.5

26

0.5

ĺ

1.0

Unimax Hà Ĉông

Căn hӝ chung cѭ

113

21.5

23

0.5

ĺ

2.0

Usilk City

Căn hӝ chung cѭ

110

28

31

1.5

ĺ

3.0

2.4% ĺ 9.5% 5.7% ĺ 10.7%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11,5m)

82.5

83.5

93

1.5

ĺ

0.5

1.8%

ĺ

0.5%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 17,5m)

82.5

89

96.5

1.5

ĺ

1.0

1.7%

ĺ

1.0%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m)

82.5

113.5

126

3.5

ĺ

1.5

3.2%

ĺ

1.2%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 10m)

84

63.5

68.5

2.5

ĺ

1.5

4.1%

ĺ

2.2%

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 12m)

90

63.5

70.5

2.0

ĺ

1.0

3.3%

ĺ

1.4%

95

67

73.5

2.0

ĺ

1.5

3.1%

96.1

21.5

22.5

0.0

ĺ

0.0

Westa( Mӛ Lao )

Căn hӝ chung cѭ

120

33

35.5

0.5

ĺ

0.5

ĺ 0.0% ĺ 1.5% ĺ

2.1%

Văn Phú

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m) Căn hӝ chung cѭ

Xa La

Căn hӝ chung cѭ

77.84

23.5

26

1.5

ĺ

1.0

6.8%

ĺ

4.0%

Thanh Hà Cienco 5

Văn khê

83.5

51

Soá

87

0.0% 1.4%

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Hoài Ĉӭc Bҳc Quӕc lӝ 32 - Lideco

Cienco 5 - Hoàng Quӕc ViӋt

Kim Chung - Di trҥch

Lê Trӑng Tҩn - Geleximco

Nam An Khánh - Sudico

Vân Canh - HUD

Vѭӡn Cam - Vinapol

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 8 - 11.5m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13.5m)

177.5 162 100 75

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn KӅ GĈ 1 (Lӝ giӟi 10.5)

80 100

42 43 54 41 59.5 44

48 49 70 45 64 46

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

2.0 1.5 10.0 1.0 1.5 0.5 1.0

4.3% 3.2% 16.7% 2.3%

1.0

ĺ ĺ ĺ ĺ 0.8% ĺ 2.3% ĺ 2.2% ĺ 4.0% ĺ

ĺ

1.0

2.2%

2.0%

0.0% 4.7% 7.0% 1.0% 0.0% 1.6%

7.7% 10.3% 0.0% 1.2%

LiӅn KӅ GĈ 1(Lӝ giӟi 12m)

100

46

51

3.0 4.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0

LiӅn KӅ GĈ 1(Lӝ giӟi 17m)

100

52

55

2.0

LiӅn KӅ GĈ 2 (Lӝ giӟi 10.5)

90-100

47

50

1.0

LiӅn KӅ GĈ 2 (Lӝ giӟi 30m) LiӅn kӅ khu C (Lӝ giӟi 13,5m) LiӅn KӅ khu B( Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn KӅ khu A (Lӝ giӟi 42m) BiӋt thӵ khu A(Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13m)

90 - 100 80 90 - 120 90 - 120 120-160 242 - 360

59 45 46 98 52.5 32

63 62 59 107 67 40

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 39m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 12m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 17m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 31m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 42m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 20.5)

242 - 360 100 - 114 100 - 114 100 - 114 260 200

47 42 45 54 46.5 43

61.5 47 52 65 56 46

0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.5 0.0 5.0 5.0 2.0 1.0 0.5

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

0.5 8.0 4.5 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0 5.0 4.0 0.0 0.5

0.0% 13.5% 12.5% 3.8% 2.2% 1.2%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

2.4% 1.1% 2.0% 1.9% 0.8% 14.8% 8.3% 1.9% 1.5% 2.6% 2.5% 4.4% 10.6% 6.6% 0.0% 1.1%

Hai Bà Trѭng Sky Light _ 125 D Minh Khai Tә hӧp 310 Minh Khai Tòa nhà Kinh Ĉô_93 Lò Ĉúc

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

98 98 127

28 29 58

29 30 61

0.5 0.5 0.0

ĺ ĺ ĺ

1.0 0.5 0.0

1.8% ĺ 3.6% 1.8% ĺ 1.7% 0.0% ĺ 0.0%

Hoàng Mai CC Megastar 409 Lƭnh Nam LiLama 52 Lƭnh Nam 282 Lƭnh Nam Sông NhuӋ Sails Tower

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

86 88 78 77.5

19 21 19.5 18.8

22 24 22.5 20

0.5 1.0 0.5 0.0

ĺ ĺ ĺ ĺ

2.0 1.0 0.5 0.5

2.7% ĺ 10.0% 5.0% ĺ 4.3% 2.6% ĺ 2.3% 0.0% 2.6%

Long Biên Canal Park Chung cѭ CT10 ViӋt Hѭng Chung cѭ CT9 ViӋt Hѭng

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

100 125.59 96.5

26.5 24 23

30.5 26 26

0.5 2.0 1.0

ĺ ĺ ĺ

0.5 1.0 1.0

1.9% ĺ 1.7% 9.1% ĺ 4.0% 4.5% ĺ 4.0%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11.5m)

172 172 147-200

11.7 12 8.5

13 14.2 9.5

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 27m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 15.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 15.5m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13.5m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24 m)

147-200 100 100 200 100 300 144

9.5 18.3 19.5 13 12.5 11.5 19

12.5 21.5 22.5 14.5 14.5 12.5 22

160 112.5 112.5 270 100 100 250 112 320

14 14.5 15.7 12.5 15 17.5 13.5 14 13

15.5 16.5 17.6 15.5 19 21.5 16.5 17.5 14.7

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 3.2 1.0 0.0 0.3 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.3 0.2

0.0% ĺ 0.0% 0.0% ĺ 0.0% 6.3% ĺ 5.6% 5.6% ĺ 4.2% 4.6% ĺ 13.2% 8.3% ĺ 16.6% 0.0% ĺ 7.4% 4.2% ĺ 0.0% 2.7% ĺ 2.5% 2.7% ĺ 7.3%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 27m) BiӋt kӅ (Lӝ giӟi 13.5m) BiӋt kӅ (Lӝ giӟi 27m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 27m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 19m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 19m)

0.0 0.0 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 0.5 0.3 0.5 1.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5

182 114

46.5 76

50.5 80.5

1.0 0.5

ĺ ĺ

2.0 0.5

2.2% ĺ 4.1% 0.7% ĺ 0.6%

Mê Linh AIC Chi Ĉông

Cienco 5 - Mê linh

Diamond Park Hà Phong

Minh Ĉӭc

Minh Giang - Ĉҫm Và Phúc ViӋt

7.7% 0.0% 1.3% 0.0% 3.4% 2.9% 0.0% 7.7% 4.0%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 2.4% 0.0% 8.0% 1.4%

Tây Hӗ Ciputra Golden Westlake Thanh Xuân CC SaKuRa 47 VNJ Trӑng Phөng CC 57 VNJ Trӑng Phөng Vinaconex 12 Khu hӛn hӧp Hapulico Royal City

Soá

87

- 05.04.2011

52

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

117

27.2

29

0.4

ĺ

0.5

1.5% ĺ 1.8%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

91.67 101 109 89.8 181.4 124.6

26.5 34 42 42.2 42 42.5

28.5 36 44.5 44.5 44.5 46

0.5

ĺ

0.5

3.0 0.5 0.6 1.0 0.9

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

1.5 1.5 1.5 1.9 2.4

1.9% 9.7% 1.2% 1.4% 2.4% 2.2%

ĺ 1.8% ĺ 4.3% ĺ 3.5% ĺ 3.5% ĺ 4.5% ĺ 5.5%


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Tӯ Liêm C14 Bӝ công an ( Trung Văn ) Chung cѭ binh ÿoàn 12

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

110

27

30

80

18.5

19

0.0 0.0

ĺ ĺ

0.0 0.0

0.0% 0.0%

ĺ ĺ

0.0%

0.0%

Chung cѭ Mӻ Ĉình 1

Căn hӝ chung cѭ

96.5

32

37

1.0

ĺ

2.0

3.2%

ĺ

5.7%

Chung cѭ Mӻ Ĉình 2

Căn hӝ chung cѭ

115

34.5

39

0.5

ĺ

1.0

1.5%

ĺ

2.6%

Chung cѭ ngoҥi giao ÿoàn

Căn hӝ chung cѭ

93.6

27

27.5

4.0

ĺ

1.5

17.4% ĺ

5.8%

Chung Cѭ mӉ trì thѭӧng

Căn hӝ chung cѭ

90

29

31

0.0

ĺ

1.0

0.0%

ĺ

3.3%

CT3 Trung Văn

Căn hӝ chung cѭ

96

27.5

30

0.5

ĺ

0.5

1.9%

ĺ

1.7%

CT4 Trung Văn

Căn hӝ chung cѭ

91

31

32.5

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

FLC Landmark Tower

Căn hӝ chung cѭ

101

27.5

28.5

0.0

ĺ

0.5

0.0%

ĺ

1.8%

HH2 Bҳc Hà

Căn hӝ chung cѭ

106

29.5

33

0.0

ĺ

0.3

0.0%

ĺ

0.9%

Keangnam HN Landmark Tower

Căn hӝ chung cѭ

118

57

60

0.0

ĺ

0.0

0.0%

ĺ

0.0%

Khu ÿô thӏ Cә NhuӃ

Căn hӝ chung cѭ

90

25

26

1.0

ĺ

1.5

4.2%

ĺ

6.1%

MӉ Trì Hҥ

BiӋt thӵ

200

145.5

157

5.5

ĺ

1.5

3.9%

ĺ

1.0%

MӉ Trì Thѭӧng

BiӋt thӵ

-

100

121.5

2.5

ĺ

2.0

2.6%

ĺ

1.7%

Mӻ Ĉình 1

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13m)

154

141

153.5

6.0

ĺ

3.5

4.4%

ĺ

2.3%

Mӻ Ĉình 2

BiӋt thӵ

200

157

174.5

2.0

ĺ

2.5

1.3%

ĺ

1.5%

Phùng Khoang-Trung Văn

BiӋt thӵ, Lk

89

98.5

105.5

3.5

ĺ

5.3

3.7%

ĺ

5.3%

ViglaceraTower(Khuҩt Duy TiӃn)

Căn hӝ chung cѭ

133

37

41

1.0

ĺ

1.0

2.8%

ĺ

2.5%

LiӅn kӅ

120

81.5

84

2.0

ĺ

1.0

2.5%

ĺ

1.2%

Biêt thӵ

186-605

14

16

0.5

ĺ

0.5

3.7%

ĺ

3.2%

Hѭng Yên Ecopark Hòa Bình Xanh Villas

Sӕ liӋu trên ÿѭӧc cung cҩp bӣi sàn GD bҩt ÿӝng sҧn DTJ - Báo cáo chӍ cung cҩp thông tin. Ngѭӡi ÿӑc chӍ nên sӱ dөng báo cáo này nhѭ mӝt nguӗn thông tin tham khҧo.

53

Soá

87

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

BÁO CÁO THÔNG TIN THӎ TRѬӠNG BҨT ĈӜNG SҦN TUҪN 13/2011 (ngày cұp nhұt 02.04.2011) Q. 2

Nhóm dӵ án

Tên dӵ án

Ĉô th͓ mͣi An Phú- An Khánh An Cѭ An Hòa An Khang Intresco An Phú- An Khánh An Thӏnh Bình Minh Cantavil Estella An Phú- An Khánh An Phú- An Khánh An Cѭ An Hòa An Khang Intresco An Phú- An Khánh An Thӏnh Bình Minh Cantavil Estella P. An Khánh Him Lam- Lѭѫng Ĉӏnh Cӫa Him Lam- Lѭѫng Ĉӏnh Cӫa P. An Phú Xi RiverView Palace Xi RiverView Palace P. Bình An Phú Nhuұn EPCO Sài Gòn 5 Tân Hӗng Uy Thӫ Ĉӭc House Phú Nhuұn EPCO Sài Gòn 5 Tân Hӗng Uy Thӫ Ĉӭc House P. Bình Tr˱ng Ĉông PetroLand Thӏnh Vѭӧng Thӫ Thiêm Stars Thӫ Thiêm Xanh Bình Trѭng Ĉông Cát Lái Ĉông Thӫ Thiêm Ĉông Thӫ Thiêm Bình Trѭng Ĉông Cát Lái PetroLand Thӫ Thiêm Xanh P. Th̩nh MͿ Lͫi Cán bӝ CNV Q.2 Công nghiӋp Sài Gòn Cөm 1 Thҥnh Mӻ Lӧi - Phú Nhuұn Thҥnh Mӻ Lӧi- Huy Hoàng ThӃ Kӹ 21 Văn Minh Villa Thӫ Thiêm Villa Thӫ Thiêm Công nghiӋp Sài Gòn Cөm 1 Thҥnh Mӻ Lӧi - Phú Nhuұn Thҥnh Mӻ Lӧi- Huy Hoàng ThӃ Kӹ 21 Văn Minh Cán bӝ CNV Q.2

Loҥi BĈS

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse

DiӋn tích

98-105m² 75-95-100m² 77-93-103-195m² 141.6m² 86-110m² 95-108m² 98-140m² 105-126-147m² 4x20m, 5x20m 4x20m, 5x20m

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2)

Tăng giҧm so vӟi tuҫn trѭӟc 2 % triӋu ÿӗng/m

24 ĺ 25.6 18.9 ĺ 20.7 24 ĺ 27 24.1 ĺ 25.3 24.1 ĺ 26.3 19.3 ĺ 21.8 31.5 ĺ 36.9 30.7 ĺ 32.6 38.9 ĺ 42.5 44.2 ĺ 50.8 26.5 ĺ 28.6 22.8 ĺ 24.5 27.5 ĺ 29 26.3 ĺ 27.3 27 ĺ 29.3 20.3 ĺ 22.5 41.3 ĺ 44 41.3 ĺ 43.3

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

48 ĺ 49.7 62 ĺ 65.8

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

30 ĺ 33 33.5 ĺ 36

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

5x20m 10x20m, 7x18m, 8x20m

32.9 ĺ 37.3 38 ĺ 40 46.8 ĺ 52 38.4 ĺ 43 35.7 ĺ 39.4 43 ĺ 48 57.7 ĺ 60 50.8 ĺ 52.2

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse Penthouse

60-150m² 76-183m² 86-100-115m² 60-120m² 7x20m, 8x20m 6x20, 7x20m 6x20m, 7x20m 7x20m, 8x20m 60-150m² 60-120m²

13.5 ĺ 14.5 19.6 ĺ 22.8 18.6 ĺ 22.3 15.2 ĺ 16.5 16 ĺ 17.5 18.5 ĺ 20 21.3 ĺ 24 18.2 ĺ 20.8 14 ĺ 14.9 16.7 ĺ 18

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 24m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

5x20m 10x20m 100- 140m² 7.5x18m 5x20m, 8x20m, 10x20m 8x20m 108-250m² 160-385m² 160-385m² 10x20m 100-140m² 7.5x18m 8x20m, 8x20m 5x20m 108-250m² 5x20m

24 ĺ 27.9 29 ĺ 31.2 28.9 ĺ 30.1 30.2 ĺ 33.5 34 ĺ 38.8 35 ĺ 36.6 34.5 ĺ 34.7 31.8 ĺ 34 34.2 ĺ 39.9 34.8 ĺ 39.2 32.1 ĺ 37.6 43.3 ĺ 46.8 45.5 ĺ 50 45.2 ĺ 49 37.9 ĺ 41.3 28 ĺ 30

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ

157-138-162-217m² 100-120m²

25 ĺ 27 30 ĺ 32

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

77-93-103-195m²

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Căn hӝ Penthouse Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

145-202m² 145-202m²

5x20m 10x20m, 7x18m, 8x20m

P. Th̫o Ĉi͉n Hoàng Anh RiverView RiverGarden

Soá

87

- 05.04.2011

54


Q. 9

THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Thҧo ĈiӅn River View The Vista Hoàng Anh RiverView RiverGarden Thҧo ĈiӅn River View The Vista

Căn hӝ Căn hӝ Penthouse Penthouse Penthouse Penthouse

105-120m² 101-139 m² 157-138-162-217m² 100-120m²

28.6 ĺ 30.8 30.7 ĺ 33.6 27.5 ĺ 30 33 ĺ 35 35.2 ĺ 37.3 40.2 ĺ 45

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Richland Hill

Căn hӝ

100-120m²

22 ĺ 25

0ĺ0

0% ĺ 0%

12.5 ĺ 13.5 13.5 ĺ 14 14 ĺ 14.5 13 ĺ 14

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

P. Hi͏p Phú P. Phú Hͷu

Q. 7

Topia Garden Villa Park Villa Park Topia Garden P. Ph˱ͣc Long A Bҳc Rҥch ChiӃc Bҳc Rҥch ChiӃc P. Ph˱ͣc Long B Phӕ Ĉông Hoa Sen Gia Hòa Hѭng Phú Khang ĈiӅn Nam Long An Thiên Lý KiӃn Á Trí KiӋt Trí KiӋt An Thiên Lý KiӃn Á Hѭng Phú Gia Hòa Khang ĈiӅn Nam Long Phӕ Ĉông Hoa Sen

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 25m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 30m)

5x20m,6x20m,7x20m 5x20m,6x20m,7x20m

15.7 ĺ 16.5 18.7 ĺ 19.2

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 18- 25m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Penthouse

55-94m² 5x20m; 7x22m; 10x20m 5x18m, 6x20m, 7x20m 6x20m, 8x22m 5x20m, 12x22m

6x22m, 7x20m 5x20m, 7x20m 6x22m, 8x22m 5x20m, 12x22m 55-94m²

13 ĺ 13.5 12.8 ĺ 14.2 11.5 ĺ 12.6 10.1 ĺ 12.2 14.5 ĺ 17.3 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 12.2 ĺ 14 15.5 ĺ 16.1 12.2 ĺ 14 15.4 ĺ 17 13.5 ĺ 14

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng Phú Mӻ ADC Phú Mӻ- Chӧ Lӟn Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng Phú Mӻ ven sông Phú Mӻ- Chӧ Lӟn Phú Mӻ ven sông ADC Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng

BiӋt thӵ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m)

10x22m 77-117m² 5x20m 4x24m, 4x25m 6x22m 5x18m 5x16m, 5x18m 5x18m 5x20m 6x22m

28 ĺ 28.3 22 ĺ 23.5 22.3 ĺ 25 21.5 ĺ 21.7 31 ĺ 33 20 ĺ 22 24 ĺ 25 23.8 ĺ 25.5 40.5 ĺ 44 38 ĺ 40.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Hoàng Anh Gia Lai 2 Him Lam - Kênh Tҿ Him Lam - Kênh Tҿ Hoàng Anh Gia Lai 2

Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse

118-187.6m² 5x20m; 10x20m 5x20m, 10x20m

16 ĺ 19.5 46.5 ĺ 48 70 ĺ 80 16 ĺ 17

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Sadeco ven sông Sadeco ven sông

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

5x20m, 10x20m, 6x15m 5x20m, 10x20m, 6x15m

30 ĺ 33.2 33 ĺ 36

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ

77-114m²

19 ĺ 20

0ĺ0

0% ĺ 0%

BiӋt thӵ (lӝ giӟi 12m) BiӋt thӵ (lӝ giӟi 19m) Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Nhà phӕ (lӝ giӟi 12m) Nhà phӕ (lӝ giӟi 19m) Nhà phӕ vѭӡn (lӝ giӟi 12m)

12x24m 16x24m 61-65-79m² 73-75-76m² 63-64m² 5x25m 5x22m 8x24m

24 ĺ 24.5 27.5 ĺ 30 18 ĺ 19 19.5 ĺ 21 18.5 ĺ 18.7 25 ĺ 25.5 27 ĺ 28 26 ĺ 26.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

10x20m 112-197m² 112-118m² 121-196m²

68 ĺ 73 40 ĺ 45 33.3 ĺ 36 45 ĺ 51

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

P. Phú MͿ

P. Tân H˱ng

P. Tân Phong

P. Tân Quy

Phú Mӻ Hѭng

Hoàng Anh Gia Lai 1 P. Tân Thu̵n Ĉông- KDC Nam Long Nam Long Nam Long An Hòa An Viên Ehome Nam Long Nam Long Nam Long

Khu C̫nh Ĉ͛i Mӻ Kim Grand View Mӻ Khánh Panorama

55

Soá

87

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Grand View Panorama Khu H˱ng Gia- H˱ng Ph˱ͣc Hѭng Thái Hѭng Vѭӧng Sky Garden Hѭng Gia- Hѭng Phѭӟc Hѭng Gia- Hѭng Phѭӟc

Penthouse Penthouse

289m²

60 ĺ 63 56 ĺ 58

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

7x18m 58-74-94-140m² 71-81-88-91m² 6x18.5m 6x18.5m

75.5 ĺ 79 27 ĺ 30 29 ĺ 33 67 ĺ 70 84 ĺ 86

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Hѭng Vѭӧng Sky Garden

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m) Penthouse Penthouse

240m² 265-337m²

20 ĺ 23 25 ĺ 27

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Mӻ Thái Mӻ Khang Mӻ Viên Nam Khang Riverside Residence

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

7x18m 114-124m² 95-118m² 120-121m²

72 ĺ 77 30 ĺ 34 30 ĺ 33 32 ĺ 34 40 ĺ 41

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Cotec Phú Xuân Phú Xuân- Vҥn Phát Hѭng Phú Xuân- Vҥn Phát Hѭng Cotec Phú Xuân

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

5x20m, 10x23m 6x20m, 15x20m 6x20m, 15x20m 5x20m, 10x23m

7ĺ8 9.5 ĺ 11 12 ĺ 13.5 8.5 ĺ 10

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Hoàng Anh Gia Lai 3 Phú Hoàng Anh Phѭӟc KiӇn GĈ 1 Tân An Huy Thái Sѫn 1 Thanh Nhӵt Tân An Huy Thái Sѫn 1

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m) Penthouse

98.9-100-121.4-126.1m² 87-129m² 100-300m² 120-300m² 120-231m² 108-300m² 120-300m² 120-231m²

19 ĺ 21 22 ĺ 30 18 ĺ 20.5 27 ĺ 29 13 ĺ 15 8 ĺ 9.6 28 ĺ 30.5 15 ĺ 17

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

18 ĺ 19

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Penthouse

50-100m² 65-97m² 6x20m, 10x20m 6x20m, 10x20m 115m²

22.5 ĺ 25.5 20.8 ĺ 24.5 40 ĺ 51 52 ĺ 56.5 25 ĺ 26.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

5x20m, 7x20m 100m², 200m² 5x20m, 7x20m 100m², 200m²

13.5 ĺ 14.5 12.5 ĺ 18 27 ĺ 30 26.5 ĺ 29

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ

83-110m² 55-74m²

13.5 ĺ 15 12.6 ĺ 14

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ

63-82m²

12.8 ĺ 14.2

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

60-88m² 83-101m² 5x20m, 7x22m, 10x20m 6x20m, 7x18m, 8x18m 5x17.5m, 5x20m 5x20m 5x18.5m, 5x20m, 7x18m

13.7 ĺ 15.2 12.5 ĺ 14 10.5 ĺ 12 19.5 ĺ 21 16.1 ĺ 17 13 ĺ 14.8 15 ĺ 16

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

13B

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m)

6x16.6m, 6x20m

21.5 ĺ 22

0ĺ0

0% ĺ 0%

13C

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m)

5x17.5m, 5x18m

19.5 ĺ 20.5

0ĺ0

0% ĺ 0%

13E- Intresco

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m)

7x20m

15.3 ĺ 16.5

0ĺ0

0% ĺ 0%

14 ĺ 15.7

0ĺ0

0% ĺ 0%

165m²

14 ĺ 16

0ĺ0

0% ĺ 0%

166-225m²

14.8 ĺ 16.8

0ĺ0

0% ĺ 0%

H. Nhà Bè

Khu Nam Viên

X. Phú Xuân

X. Ph˱ͣc Ki͋n

H. Bình Chánh

Hoàng Anh Gia Lai 3 KDC 6A- Trung S˯n Hoàng Tháp Hӗng Lƭnh Plaza Trung Sѫn Trung Sѫn Hoàng Tháp KDC 6B Ĉҥi Phúc Intresco 6B Ĉҥi Phúc Intresco 6B Khu 13 A- B- C- D- E A View Conic Ĉình Khiêm (Block A, B) Conic Ĉông Nam Á (Block C, D, E) Conic Garden (Block A, B) The Mansion 13A 13B 13C 13E- Intresco 13A

Conic Ĉình Khiêm (Block A, Penthouse B) Conic Ĉông Nam Á (Block C, Penthouse D, E) Conic Garden (Block A, B) Penthouse

Soá

87

- 05.04.2011

56


THĂ&#x2019; TRĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2DC;NG BAĂ T Ă&#x2018;OĂ&#x201E;NG SAĂ&#x203A;N A View Conic Ä&#x2C6;ĂŹnh KhiĂŞm (Block A, B) Conic Ä&#x2C6;Ă´ng Nam Ă (Block C, D, E) Conic Garden (Block A, B)

Shop Shop

17 Äş 19 15 Äş 16.5

0Äş0 0Äş0

0% Äş 0% 0% Äş 0%

Shop

118-126m²

15.8 Äş 17

0Äş0

0% Äş 0%

Shop

138m²

16.3 Äş 18

0Äş0

0% Äş 0%

Cienco 5 Cienco 5

Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i 10- 12m) Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i 20m)

5x18m, 4.5x20m 5x18m, 4.5x20m

6Äş7 7Äş8

0Äş0 0Äş0

0% Äş 0% 0% Äş 0%

Carina CityGate

CÄ&#x192;n hÓ? CÄ&#x192;n hÓ?

86-105m² 86-190m²

14 Äş 17 18.5 Äş 20.5

0Äş0 0Äş0

0% Äş 0% 0% Äş 0%

NgÓ&#x2018;c PhŃ­ŃŤng Nam NgÓ&#x2018;c PhŃ­ŃŤng Nam

CÄ&#x192;n hÓ? Penthouse

89.92-118m² 179.7-236m²

18.6 Äş 21 25 Äş 27

0Äş0 0Äş0

0% Äş 0% 0% Äş 0%

PhĂş LÓ§i PhĂş LÓ§i - Sacomreal PhĂş LÓ§i- Hai ThĂ nh PhĂş LÓ§i- Hai ThĂ nh PhĂş LÓ§i

CÄ&#x192;n hÓ? CÄ&#x192;n hÓ? Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i 10- 12m) Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i 30- 40m) Penthouse

74m² 68m², 100m² 4.5x20m 4.5x20m

9.5 Äş 10.6 15 Äş 16 10.5 Äş 12.2 15 Äş 17.2 9 Äş 11

0Äş0 0Äş0 0Äş0 0Äş0 0Äş0

0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0%

An LŇĽc HÓ&#x2014; HÓ&#x2018;c LĂŁm HÓ&#x2014; HÓ&#x2018;c LĂŁm

CÄ&#x192;n hÓ? Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i 10- 12m) Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i trĂŞn dŃ­Ó&#x;i 20m) Penthouse

80-96-105m² 4x16m, 6x14m, 4x20m 4x16m, 4x14m, 4x20m

9.5 Äş 12 14 Äş 15 15 Äş 16

0Äş0 0Äş0 0Äş0

0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0%

12 Äş 13

0Äş0

0% Äş 0%

CÄ&#x192;n hÓ? CÄ&#x192;n hÓ? Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i 10- 12m) Ä&#x2C6;ŇŠt nÓ&#x2026;n (lÓ? giÓ&#x;i 30- 40m) Penthouse Penthouse

50-59-68m² 90-120m² 5x20m; 10x20m 5x20m, 10x20m

11 Äş 11.2 10.5 Äş 13.5 11.5 Äş 13 36 Äş 39 11 Äş 12 11 Äş 13

0Äş0 0Äş0 0Äş0 0Äş0 0Äş0 0Äş0

0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0% 0% Äş 0%

Q. 8

X. Tân Kiên

P.16

P.2

Q. BÏnh Tân

P.7

P. An LĚŠc

An LŇĽc P. BĂŹnh TrÍ&#x201C; Ä&#x2C6;Ă´ng B LĂŞ ThĂ nh VĆ­nh TŃ­ÓĄng Tây SG Ao Sen- TĂŞn LÓąa Ao Sen- TĂŞn LÓąa LĂŞ ThĂ nh VĆ­nh TŃ­ÓĄng Tây SG &KĂ&#x2C6;VRĂ&#x192;JLDĂ&#x203A;Ă&#x201C;DĂ&#x192;WYDĂ&#x161;FDĂ&#x152;QKRĂ&#x2020;WDĂ&#x2018;L73+&0

7XDĂ&#x201A;Q 

6Ă&#x2013;Ă&#x201C;RĂ&#x201A;ELHĂ&#x2021;XGLHĂ&#x2026;QFKĂ&#x2C6;VRĂ&#x192;JLDĂ&#x203A;Ă&#x201C;DĂ&#x192;WQHĂ&#x201A;QĂ&#x201C;RĂ&#x201E;WKĂ&#x201D;WDĂ&#x2018;L73+&0

ÂłLHĂ&#x2021;P

6Ă&#x2013;Ă&#x201C;RĂ&#x201A;ELHĂ&#x2021;XGLHĂ&#x2026;QFKĂ&#x2C6;VRĂ&#x192;JLDĂ&#x203A;FDĂ&#x152;QKRĂ&#x2020;WDĂ&#x2018;L73+&0

ÂłLHĂ&#x2021;P  

 WUĂżP

            

7Ä&#x192;QJ JLҧP 

            

*Li 

WUĂżP

            

7Ä&#x192;QJ JLҧP 

            

8/3,/DQG73+&0 

WUĂżP

            

7Ä&#x192;QJ JLҧP 

            

Ä&#x2C6;{QJ6jL*zQ

6Ó&#x2022;ĂżLÓ&#x2021;P WÄ&#x192;QJJLҧP

1Jj\

*Li 

WUĂżP

            

            

            

7Ä&#x192;QJ JLҧP 

            

1DP6jL*zQ 1DP6jL*zQ 

*Li WUĂżP

            

7Ä&#x192;QJ JLҧP 

            

57

Ä&#x2C6;{QJ6jL*zQ

8/3,/DQG73+&0 *Li

1DP6jL*zQ

8/3,$SDUWPHQW73+&0 8/3,$SDUWPHQW 73+&0 7Ä&#x192;QJ JLҧP *Li WUĂżP            

SoĂĄ

87

            

6Ó&#x2022;ĂżLÓ&#x2021;P WÄ&#x192;QJJLҧP

            

- 05.04.2011

1JXRĂ&#x201A;Q&RĂ&#x201E;QJW\9,1$/$1'

            1DP6jL*zQ

Ä&#x2C6;{QJ6jL*zQ *LiÄ&#x2C6;{QJ6jL*zQ 1Jj\1JDĂ&#x161;\

1JDĂ&#x161;\
THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Soá

87

- 05.04.2011

58


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

49 CĂN HỘ THẢO LOAN PLAZA

20,5

*Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ nối dài *Thiết kế đẳng cấp 5 sao *DT: 84.52 -> 336.52 m2 GIÁ GỐC CHỈ TỪ 25,9 tr/m2

13

CĂN HỘ HOÀNG QUÂN PLAZA

*Vị trí: MT đường Nguyễn Văn Linh, P7, Q8 *Kết nối với cao tốc Sài GònTrung Lương *DT: 89.55 -> 118.09 m2 GIÁ GỐC CHỈ TỪ 19 tr/m2

5

59

7,3

Soá

87

- 05.04.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Cuoáí thaùng 3/2011, taïi Trung taâm hoäi chôï - Trieån laõm Quoác teá Giaûng Voõ – Haø Noäi ñaõ dieãn ra Trieån laõm quoác teá veà xaây döïng-vaät lieäu xaây döïngbaát ñoäng saûn vaø trang trí noäi thaát Vietbuild Haø Noäi - vôùi söï chæ ñaïo vaø baûo trôï cuûa Boä Xaây döïng vaø UBND Thaønh phoá Haø Noäi.

Trieån laõm quoác teá

VietBuild

Haø Noäi 2011 Tin aûnh: BUØI TÖÔØNG

Ñaây laø Trieån laõm ñònh kyø haøng naêm, ñaõ trôû thaønh moät thöông hieäu trieån laõm quen thuoäc: Vietbuild. Vietbuild Haø Noäi 2011 coù quy moâ ñaëc bieät ñoái vôùi ngaønh xaây döïng, saûn phaåm ña daïng, phong phuù, chaát löôïng hôn so vôùi kyø hoäi chôï 2010 neân ñaõ ñaùp öùng cho caùc doanh nghieäp trong xaây döïng, phaùt trieån vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Tham gia Trieån laõm coù 1.350 gian haøng cuûa gaàn 500 ñôn vò, taêng 21% veà soá löôïng doanh nghieäp; trong ñoù coù 226 doanh nghieäp trong nöôùc, 137 doanh nghieäp lieân doanh vaø 106 doanh nghieäp vaø caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi ñeán töø 18 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå treân theá giôùi. Nhieàu loaïi saûn phaåm coù chaát löôïng cao nhö:Vaät lieäu xaây döïng, trang trí noäi thaát, kính, nhaø ôû, maùy moùc coâng ngheä…, trong ñoù, coù nhieàu saûn phaåm môùi - coâng ngheä tieân tieán thaân thieän vôùi moâi tröôøng cuûa ngaønh Xaây döïng trong thôøi kyø hoäi nhaäp vaø phaùt trieån. Trieån laõm laø cô hoäi toát cho caùc doanh nghieäp trong vieäc ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån, môû roäng lieân keát treân nhieàu lónh vöïc hôïp taùc ñeå phaùt huy chaát löôïng, maãu maõ vaø tính toaùn giaù thaønh hôïp lyù cung öùng cho ngöôøi tieâu duøng vaø thò tröôøng.

Soá

87

- 05.04.2011

60


Kohler môû trung taâm tröng baøy saûn phaåm taïi TP.HCM THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Tin & aûnh: TROÏNG HA Töø trung tuaàn thaùng 3/2011, Taäp ñoaøn saûn xuaát thieát bò phoøng taém vaø nhaø beáp Kohler (Myõ) vaø ñoái taùc taïi Vieät Nam laø Coâng ty TNHH Saigon Rita ñaõ chính thöùc khai tröông Trung taâm tröng baøy saûn phaåm Kohler taïi soá 640A ñöôøng soá 3, phöôøng An Phuù, Quaän 2, TP.HCM.

Taïi ngaøy khai tröông trung taâm, oâng David Kohler, Chuû tòch kieâm Toång giaùm ñoác taäp ñoaøn Kohler cho bieát, haàu heát caùc saûn phaåm cuûa Kohler ñang tröng baøy ôû trung taâm cuõng ñöôïc baùn ñoàng thôøi treân caùc thò tröôøng phaùt trieån nhö Myõ vaø chaâu AÂu. Khoâng chæ thieát keá vaø baùn caùc saûn phaåm cao caáp, Kohler coøn coù caùc saûn phaåm noäi thaát cho thò tröôøng trung caáp, do vaäy giaù caû cuõng coù nhieàu möùc khaùc nhau ñeå ngöôøi tieâu duøng coù nhieàu söï choïn löïa. Trung taâm tröng baøy noäi thaát Kohler coù dieän tích roäng treân 1.600m2, ñöôïc thieát keá moät caùch tinh teá theo phong caùch ñôn giaûn vaø sang troïng cuûa Kohler. Ngoaøi caùc khu tröng baøy caùch thieát keá, saép xeáp khoâng gian nhaø beáp, nhaø taém vaø caùc thieát bò noäi thaát sang troïng, Trung taâm cuõng giôùi thieäu vaø chaøo baùn caùc saûn phaåm theå hieän xu höôùng thieát keá, vaät lieäu, kyõ thuaät môùi nhaát cuûa Kohler nhö boàn taém ñöùng laøm töø nhieàu loaïi vaät lieäu khaùc nhau nhö Lithocast, gang traùng men vaø saûn phaåm toilet thoâng minh Numi, toilet tích hôïp Koler, naép röûa ñieän töû, voøi nöôùc maï PVD. Beân caïnh ñoù, laø khu vöïc ñoùn khaùch vaø hai phoøng spa ñeå khaùch haøng coù theå traûi nghieäm cuøng caùc saûn phaåm coù tính naêng massage cuûa Kohler nhö boàn taém VibrAcoustic, toilet Numi. Cuøng vôùi caùc thieát bò phoøng taém vaø nhaø beáp, trung taâm tröng baøy coøn giôùi thieäu caùc saûn phaåm laø chaäu röûa cheùn vaø phuï kieän Kallista, moät thöông hieäu cao caáp khaùc cuûa Kohler. Ñoàng thôøi cung caáp cho khaùch haøng nhöõng yù töôûng veà trang trí noäi thaát taïi caùc döï aùn vaø nhaø ôû.

61

Soá

87

- 05.04.2011


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

Indochina Plaza Hanoi laø coâng trình phöùc hôïp thöông maïi vaø chung cö cao caáp ñöôïc xaây döïng treân dieän tích 16,619 m2 taïi 239 ñöôøng Xuaân Thuûy, Caàu Giaáy, Haø Noäi; treân truïc ñöôøng noái caùc quaän trung taâm vôùi khu Myõ Ñình vaø tuyeán ñöôøng chính daãn tôùi Saân bay quoác teá Noäi Baøi. Vôùi kieán truùc hieän ñaïi, maùi haét chaén aùnh saùng maët trôøi chieáu tröïc tieáp ñöôïc thieát keá haøi hoøa giuùp choáng noùng vaø giaûm ñieän naêng tieâu thuï. Cöûa soå kính 2 lôùp, ñaûm baûo an toaøn maø khoâng aûnh höôûng ñeán taàm nhìn. Taát caû caùc caên hoä ñeàu coù nhöõng trang thieát bò cao caáp nhaäp khaåu töø nhöõng haõng coù teân tuoåi treân toaøn caàu vaø ñöôïc caân nhaéc löïa choïn vôùi tieâu chí beàn vöõng vôùi thôøi gian, mang laïi moät khoâng gian cöïc kyø trang nhaõ, nheï nhaøng vaø thanh lòch. Toaøn boä khoâng gian sinh hoaït vaø phoøng nguû ñöôïc laùt saøn goã soài baûn to vôùi toâng maøu goã töï nhieân, mang laïi caûm giaùc aám aùp ngoït ngaøo. Heä thoáng chieáu saùng laø nhöõng ñeøn aâm töôøng kín ñaùo keát hôïp cuøng ñeøn halogen taïo ra nhöõng goùc ñoä saùng coù theå chuyeån ñoåi cho phuø hôïp vôùi caùc khung caûnh khaùc nhau cuûa caên hoä. Beáp vaø phoøng taém ñöôïc taïo ñieåm nhaán nhôø caùc keä tuû baèng ñaù travertine vaø gaïch men maøu vaøng naâu hoaëc maøu baïc ñöôïc phoái maàu haøi hoøa, hôïp lyù vôùi khoâng gian xung quanh. Toaøn boä khu beáp ñöôïc trang bò baèng ñoà gia duïng cao caáp nhaäp khaåu töø chaâu AÂu. Caùc ñoà goã ñeàu ñöôïc ñaët mua rieâng, laøm töø taám goã xaây döïng hoaëc nhöïa polyurethane maøi môø. IndochinaLand ñaõ ñöa ra moät saûn phaåm maø ôû ñaây con ngöôøi ñöôïc höôûng nhöõng giaù trò ñích thöïc cuûa cuoäc soáng.

Soá

87

- 05.04.2011

62


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

Indochina Plaza Hanoi Söï löïa choïn hoaøn haûo TRAÀN THU

Toå hôïp bao goàm moät toøa thaùp vaên phoøng 11 taàng, 2 toøa thaùp caên hoä cao caáp 31 vaø 35 taàng, ñöôïc keát noái bôûi trung taâm mua saém hieän ñaïi taïi 5 taàng ñeá. Hai toøa thaùp caên hoä vôùi toång dieän tích xaây döïng 60.208m2 bao goàm 390 caên hoä cao caáp döôùi daïng sôû höõu vónh vieãn. Caùc caên hoä coù dieän tích töø 93m2 ñeán hôn 200m2 vaø 6 caên penthouses ñaëc bieät sang troïng vôùi beå bôi rieâng.

Khu vaên phoøng haïng A vôùi 11 taàng cuûa Indochina Plaza Haø Noäi coù toång dieän tích saøn khoaûng 17.889m2 vaø ñöôïc trang bò 4 thang maùy toác ñoä cao. Moãi taàng cuûa khu vaên phoøng coù toång dieän tích khoaûng 1.635m2 vôùi khu dòch vuï naèm chính giöõa. Trung taâm mua saém seõ bao goàm töø taàng 1 ñeán taàng 5, vôùi khoaûng 32.600m2 ñöôïc thieát keá theo phong caùch chuaån quoác teá, bao goàm caû khoâng gian trong vaø ngoaøi trôøi; trong ñoù dieän tích khu baùn leû laø 19.731m2. Tieän ích/Tieän nghi: •

Quaàn theå khu thöông maïi vaø nhaø ôû ña chöùc naêng toïa laïc trong moät khoâng gian thoaùng ñaït

Trung taâm thöông maïi ñaúng caáp quoác teá

Vaên phoøng cho thueâ haïng A

Hai toøa thaùp caên hoä vôùi ba thang maùy toác ñoä cao cho moãi toøa thaùp

Hai taàng haàm ñaäu xe coù baûo veä

Khu vöïc giaûi trí vaø toå chöùc söï kieän cho cö daân cuûa toøa nhaø

Nhaø treû vaø khu vui chôi an toaøn cho treû

Thieát bò theå thao vaø heä thoáng spa cao caáp

Hai beå bôi ngoaøi trôøi

Khu giaûi trí vaø vöôøn taïo caûnh treân taàng thöôïng

Caùc caên hoä taàng aùp maùi vôùi saân vöôøn vaø beå bôi rieâng

Dòch vuï hoã trôï cho cö daân trong toøa nhaø vaø baûo veä trong suoát 24 giôø

Toång giaù trò ñaàu tö cho toaøn döï aùn khoaûng 150 trieäu USD cuûa chuû ñaàu tö uy tín Indochina Land, döï kieán Indochina Plaza Haø Noäi baøn giao caên hoä vaøo thaùng 12/ 2011.

63

Soá

87

- 05.04.2011


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

THUDUC HOUSE & VINATEXLAND: HÔÏP TAÙC ÑAÀU TÖ COÄNG HÖÔÛNG GIAÙ TRÒ THÖÔNG HIEÄU PHÖÔNG YEÁN

Vôùi kinh nghieäm hôn 20 naêm trong lónh vöïc kinh doanh baát ñoäng saûn, Thuduc House ñaõ coù nhieàu döï aùn qui moâ lôùn thoâng qua söï lieân keát vôùi nhöõng ñôn vò trong nöôùc nhö: Toång coâng ty Phong Phuù (Döï aùn khu ñoâ thò môùi 225 ha Haø Ñoâng, Haø Noäi), Coâng ty Ñaàu tö Phöôùc Long (döï aùn khu daân cö Nhaân Phuù quaän 9), Satraseco (Trung taâm Thöông maïi – Dòch vuï, Vaên phoøng Haøng Xanh), Tocontap (Khu nhaø ôû TDH – Tocontap)… vaø caùc ñoái taùc laø nhöõng nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi (Daewon – Haøn Quoác) thoâng qua caùc döï aùn: Cantavil An Phuù (Quaän 2), Cantavil Premier (Quaän 2), Centum Wealth (Quaän 9), chung cö cao caáp Minh Khai, Haø Noäi… Ngoaøi ra, coâng ty cuõng ñaõ lieân keát vôùi ñoái taùc taïi Myõ ñeå ñaàu tö baát ñoäng saûn taïi California.

Soá

87

- 05.04.2011

64


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ Nhaèm tieáp tuïc trieån khai chieán löôïc lieân keát ñeå phaùt trieån, ngaøy 23 thaùng 3 naêm 2011, taïi khaùch saïn Legend (2A – 4A Toân Ñöùc Thaéng, Q.1, TP.HCM), Coâng ty CP Baát Ñoäng Saûn Deät May Vieät Nam – Vinatex Land vaø Coâng ty CP Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc – Thuduc House ñaõ tieán haønh leã kyù keát hôïp taùc ñaàu tö coâng trình Chung cö TDH – Phuùc Thònh Ñöùc (Ñöôøng Nam Hoøa – P. Phöôùc Long A, Q.9, TP.HCM) vaø coâng trình Trung taâm Thöông maïi – Caên hoä Aquila Plaza (102 Ñaëng Vaên Bi, Phöôøng Bình Thoï, Quaän Thuû Ñöùc, TP.HCM). Ñoàng thôøi tieáp theo, Thuduc House vaø Vinatex Land seõ kyù keát hôïp taùc trong lónh vöïc thieát keá kieán truùc vôùi TAD vaø Azusa Sekkei. Töø laâu Thuduc House vaø Vinatexland ñaõ coù moái quan heä ñoái taùc truyeàn thoáng töø nhieàu naêm qua vaø caùc döï aùn hôïp taùc mang laïi nhieàu hieäu quaû nhö: döï aùn khu daân cö Nhaân Phuù (do cty Phöôùc Long laøm chuû ñaàu tö), nhaõn haøng cöûa cao caáp SKY WINDOW, hôïp taùc goùp voán vaøo cty xuaát nhaäp khaåu Thöøa Thieân Hueá, cty Hueá Home vôùi moät soá döï aùn taïi Hueá nhö khaùch saïn Thuaän Hoùa, trung taâm thöông maïi Huøng Vöông… Vôùi 2 döï aùn hôïp taùc môùi vöøa kyù keát hôïp taùc laø Chung cö TDH - Phuùc Thònh Ñöùc (quaän 9 - döï kieán khôûi coâng vaøo Quyù III/2011, vaø seõ hoaøn thaønh vaø baøn giao cho khaùch haøng vaøo Quyù IV/2013)) vaø döï aùn Aquila Plaza (toaï laïc ngay taïi trung taâm Quaän Thuû Ñöùc, vôùi 3 maët tieàn ñöôøng Ñaëng Vaên Bi (loä giôùi 25m), ñöôøng Daân Chuû vaø ñöôøng Hoàng Ñöùc, bao goàm 1 khoái ñeá thöông maïi 3 taàng vaø 3 khoái thaùp cao 22 taàng daønh cho caên hoä, Toång voán ñaàu tö döï aùn döï kieán khoaûng 1000 tyû ñoàng); hai cty seõ coù theâm cô hoäi khaúng ñònh giaù trò coäng höôûng thöông hieäu ñeå naâng cao tính chuyeân nghieäp vaø naêng

löïc caïnh tranh trong caùc döï aùn taïi Vieät Nam noùi rieâng vaø khu vöïc Asean noùi chung. Rieâng veà caùc ñôn vò tö vaán thieát keá, Coâng ty Tö vaán vaø thieát keá TAD ñöôïc thaønh laäp naêm 1994, laø ñôn vò tö vaán thieát keá kieán truùc chuyeân nghieäp coù uy tín, ñaúng caáp trong nöôùc vaø quoác teá. Vôùi hôn 300 coâng trình thuoäc nhieàu theå loïai nhö: Resort - Khaùch saïn-Truï sôû, Cao oác Vaên phoøng,Trung Taâm Thöông Maïi, Ngaân haøng, Beänh vieän, Tröôøng hoïc, Chung cö, Nhaø ôû, Coâng trình Vaên hoùa…; trong ñoù coù 7 döï aùn ñoaït giaûi thöôûng quoác teá, 1 döï aùn ñoaït giaûi thöôûng Nhaø nöôùc, 22 döï aùn ñoaït giaûi thöôûng Kieán truùc Quoác Gia…Coâng ty tö vaán vaø thieát keá TAD trong nhieàu naêm qua ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng ñoái taùc thaân höõu vaø tin caäy cuûa Thuduc House qua nhöõng döï aùn nhö: Chôï ñaàu moái noâng saûn Tam Bình – Thuû Ñöùc, chung cö TDH – Phöôùc Bình. Vôùi nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc thieát keá quy hoaïch xaây döïng, laäp döï aùn ñaàu tö, tö vaán ñaáu thaàu, tin raèng döï aùn chung cö TDH – Phuùc Thònh Ñöùc cuõng seõ keá thöøa ñöôïc nhöõng öu ñieåm ôû nhöõng döï aùn lieân keát tröôùc. Coâng ty Azusa Sekkei (Nhaät Baûn) ñöôïc thaønh laäp naêm 1946, vôùi kinh nghieäm hôn 60 naêm trong lónh vöïc thieát keá kieán truùc, lónh vöïc xaây döïng, lónh vöïc tö vaán vaø kyõ thuaät coâng trình. Laø moät trong nhöõng coâng ty thieát keá kieán truùc haøng ñaàu cuûa Nhaät Baûn coù truï sôû chính ñaët taïi thaønh phoá Tokyo vaø nhieàu vaên phoøng taïi khaép caùc tænh trong Nhaät Baûn cuõng nhö caùc nöôùc khaùc nhö: Trung Quoác, Vieät Nam…

65

Soá

87

- 05.04.2011


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

Baøn giao 2 ñôn nguyeân caên hoä cuûa döï aùn

Keangnam BUØI TÖÔØNG

Döï aùn Keangnam laø moät trong nhöõng coâng trình xaây döïng coù uy tín vaø quy moâ haøng ñaàu ôû Vieät Nam vaø ñöôïc coi laø moät coâng trình tieâu bieåu cho thieân nieân kyû cuûa Thuû ñoâ Haø Noäi moät ngaøn naêm tuoåi. Döï aùn coù vò trí baäc nhaát theo quy hoaïch phaùt trieån Thuû ñoâ Haø Noäi, naèm treân giao loä giöõa ñöôøng Phaïm Huøng vaø Meã Trì; nôi taäp trung nhieàu cô quan Rrung öông, cô quan haønh chính cuûa Thaønh phoá Haø Noäi, Trung taâm hoäi nghò quoác gia... Toång dieän tích cuûa Hanoi Landmark Tower gaàn 579.000 m2, goàm moät toøa nhaø cao 70 taàng treân maët ñaát vaø 2 taàng ngaàm; Keangnam ñöôïc kieán truùc loäng laãy vaø beà theá bôûi nhöõng kyõ thuaät haøng ñaàu ôû Vieät Nam.

Soá

87

- 05.04.2011

66

Khu caên hoä Keangnam Palace Landmark coù coâng ngheä trang thieát bò hieän ñaïi. Döï aùn ñaõ hoaøn thaønh moät khoái löôïng coâng vieäc khoång loà maø chæ sau 3 naêm xaây döïng ñaõ giao caên hoä cho khaùch haøng. 2 thaùp 48 taàng vôùi 922 caên hoä cao caáp ñaõ chính thöùc ñöa vaøo söû duïng ngaøy 20/8/2011, moãi caên hoä roäng töø 107 ñeán 156m2 coù thieát keá theo phong caùch hieän ñaïi, treû trung nhaèm toái öu hoùa veà khoâng gian vaø coâng naêng söû duïng. Caên hoä 206 m2 ñöôïc thieát keá theo phong caùch coå ñieån cuûa chaâu AÂu, töôøng bao quanh caên hoä ñöôïc phuû kính 2 lôùp, ôû giöõa laø chaân khoâng vöøa caùch nhieät, toái ña hoùa ñöôïc aùnh saùng vaø taàm nhìn ra khoâng gian beân ngoaøi. Caùc heä thoáng kyõ thuaät goàm: heä thoáng vaän haønh nhaø thoâng minh, heä soá ñoïc chæ soá

ñieän nöôùc töï ñoäng vaø ñöôøng truyeàn internet toác ñoä cao, ñöôïc xaây döïng ñoàng boä. Toøa nhaø Landmark Tower coù heä thoáng ñieän döï phoøng khi maát ñieän löôùi; moãi thaùp coù 10 thang maùy vôùi toác ñoä 4m/s ñöôïc phaân boå khoa hoïc ñeå giaûm thieåu thôøi gian chôø thang maùy. Heâ thoáng chaùy noå NFPA goàm giaùm saùt chöông trình an toaøn 24+7; heä thoáng chöõa chaùy, heä thoáng choáng khoùi ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái cho caùc caên hoä trong chung cö. Heä thoáng haï taàng coù ñaày ñuû caùc tieän ích: beå bôi, saân tennis, saân vöôøn, phoøng taäp theå thao, saân chôi cho treû em, trung taâm thöông maïi vaø khu vöïc vui chôi giaûi trí… ñeå cö daân trong khu vöïc coù moâi tröôøng soáng hoaøn haûo. Lieàn keà vôùi 2 thaùp caên hoä laø toøa Landmark 72 cao nhaát nöôùc ta ñang hoaøn thieän vaø seõ hoaøn thaønh vaøo cuoái thaùng 8/2011. Vôùi chieàu cao 336m, xeáp thöù 17 cuûa theá giôùi, vaø ñöùng thöù 5 theá giôùi xeùt veà toång dieän tích cuûa moät


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ coâng trình kieán truùc ñôn leû; khi hoaït ñoäng, Landmark 72 seõ vinh döï ñoùn khaùch töø Intercontinental - khaùch saïn 5 sao haøng ñaàu theá giôùi. Toøa nhaø coù Khu vaên phoøng haïng A, heä thoáng vöôøn treo goàm beå bôi ngoaøi trôøi, phoøng taäp theå duïc hieän ñaïi nhaát Vieät Nam. Treân ñænh toøa nhaø coù ñaøi quan saùt Sky 72 laø ñaøi quan saùt ñaàu tieân taïi Thuû ñoâ Haø Noäi. Noái giöõa toøa thöông maïi vaø khu daân cö laø sieâu thò cuûa Taäp ñoaøn Pakkson vaø heä thoáng chieáu phim hieän ñaïi Lotte Cinema. Khu khaùch saïn seõ ñöôïc ñieàu haønh bôûi moät coâng ty chuyeân

veà khaùch saïn cao caáp vôùi maïng löôùi roäng khaép treân theá giôùi. Landmark Tower 72 ñöôïc xaây döïng coù khaû naêng choáng chòu khi ñoäng ñaát 7,5 ñoä ricter; vöøa mang laïi cuoäc soáng hieän ñaïi, ñaúng caáp cho moïi ngöôøi vaø toân theâm saéc ñeïp cho Thuû ñoâ Haø Noäi./.

67

Soá

87

- 05.04.2011


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

ÑAÛO HOA PHÖÔÏNG DÖÏ AÙN ÑAÛO NHAÂN TAÏO ÑAÀU TIEÂN ÔÛ VIEÄT NAM TRÍ THANH

Ñoà Sôn laø moät baùn ñaûo nhoû do daõy nuùi Roàng vöôn daøi ra bieån tôùi 5 km, vôùi haøng chuïc moûm ñoài cao töø 25 ñeán 130 m; vaø laø moät trong soá nhöõng baõi bieån coù theå coi laø khaù ñeïp,nôi ñaây coù söï keát hôïp giöõa moät beân laø nuùi non,vôùi haøng ngaøn caây phi lao,thoâng,coï,... coøn moät beân laø bieån caû meânh moâng ñoû maøu phuø sa taïo neân moät phong caûnh "non nöôùc höõu tình". Khu du lòch Ñoà Sôn laø moät trong 3 khu vöïc ven bieån duyeân haûi Baéc boä coù löu löôïng khaùch du lòch trong nöôùc vaø quoác teá ñeán nghæ döôõng ñoâng ñuùc goàm : Ñoà Sôn, Caùt Baø vaø vònh Haï Long. Naèm ôû vuøng ven bieån cuûa thò xaõ Ñoà Sôn – nay laø Quaän Ñoà Sôn, thuoäc Thaønh phoá Haûi Phoøng; Vaïn Höông ñöôïc thieát keá xaây döïng coù hình daùng hoa phöôïng 5 caùnh neân döï aùn Khu Bieät thöï du lòchVaïn Höôngcoøn goïi laø döï aùn Ñaûo Hoa Phöôïng. Sau 5 naêm san laáp, xaây keø bao quanh, xaây caàu ra ñaûo, chieàu ngaøy 28/3/2011 taïi Thaønh phoá Haûi Phoøng, Taäp ñoaøn Daso Vieät Nam ñaõ chính

thöùc toå chöùc leã khai tröông döï aùn Khu Bieät thöï du lòch cao caáp Vaïn Höông - Ñaûo Hoa

phöôïng - döï aùn ñaûo nhaân taïo ñaàu tieân ôû Vieät Nam. Toaï laïc taïi trung taâm khu du lòch, ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc tieän nghi hieän ñaïi cöïc kyø sang troïng: trung taâm thöông maïi cao caáp ôû giöõa ñaûo, beå bôi nhaân taïo, phoá aên uoáng, khaùch saïn ñaúng caáp 5 sao, khu bieät thöï, beán du thuyeàn,... Ñaûo Hoa Phöôïng laø nôi lyù töôûng ñeå khaùch du lòch ñeán döøng chaân vaø nghæ döôõng. Döï aùn coù dieän tích 63 ha, toång voán ñaàu tö treân 133 trieäu USD xaây döïng theo loaïi hình khu ñoâ thò treân bieån; goàm 250 caên bieät thöï ôû 3 caùnh hoa soá 1, soá 4, soá 5. Khu nhuî hoa cuûa ñaûo roäng treân 3 ha, ñöôïc xaây döïng trung taâm mua saém, khu aåm thöïc. Treân caùnh hoa soá 2 laø khu theå thao, beå bôi, nhaø maãu giaùo… Moät khaùch saïn 5 sao ñaàu tieân ôû Thaønh phoá Haûi Phoøng, vôùi 300 phoøng ñöôïc thieát keá coù daùng nhö moät chieác thuyeàn buoàn caêng gioù, laø öôùc mô cuûa Thaønh phoá caûng. Quanh ñaûo coù beán du thuyeàn, treân ñaûo coù heä thoáng nhaø haøng, coù caùc hoäi tröôøng daønh cho hoäi nghò, hoäi thaûo quoác teá vôùi thöông hieäu Pullman cuûa taäp ñoaøn Accor; coù 4.000 khaùch saïn sang troïng treân theá

Soá

87

- 05.04.2011

68


giôùi. Khaùch saïn 5 sao treân ñaûo Hoa Phöôïng ñöôïc thieát keá bôûi coâng ty Kume Sekei ôû Tokio (Nhaât Baûn) - ñaõ thieát keá 6.000 döï aùn ôû 40 nöôùc treân theá giôùi. Ñaùnh giaù thò tröôøng baát ñoäng saûn nöôùc ta ñang treân ñaø phaùt trieån, vaø nôi ñaây laø cô hoäi ñaàu tö toát, coâng ty Kume kei ñaõ nhanh choùng vaøo Vieät Nam vaø tìm ñeán Taäp ñoaøn Ñaso – Haûi Phoøng, kyù keát thieát keá khaùch saïn 5 sao vaø khu trung taâm mua saém cuûa döï aùn Ñaûo Hoa Phöôïng. Hieän ñang ñöôïc xuùc tieán vôùi tieán ñoä nhanh ñeå thaùng 8/2011, seõ ñoùng coïc xaây döïng heä thoáng moùng; thaùng 1/2012 ñi vaøo trieån khai xaây döïng heä thoáng coâng trình. Ñeå hoøa nhòp vôùi söï phaùt trieån cuûa

ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi vaø söï gia taêng cuûa baát ñoäng saûn ôû Khu du lòch Ñoà Sôn, Taäp ñoaøn Ñaso ñang noã löïc xaây döïng Ñaûo Hoa Phöôïng nhanh nhaát, hieän ñaïi nhaát, vaø ñoäc ñaùo nhaát Vieät Nam ñeå taïo neân moät ñieåm saùng treân baûn ñoà du lòch Vieät Nam, ñoàng thôøi ñoùng goùp tích cöïc vaøo söï phaùt trieån kinh teá cuûa Thaønh phoá Haûi Phoøng, phuïc vuï toát cho lôïi ích xaõ hoäi, cho caùc hoaït ñoäng xuùc tieán ñaàu tö . Döï aùn Ñaûo Hoa Phöôïng hoaøn thieän seõ laø nôi du lòch nghæ döôõng noåi tieáng taïi khu vöïc phía Baéc nöôùc ta. Nôi ñaây coù khí haäu bieån maùt veà muøa heø, aám hôn veà muøa ñoâng, coù quy hoaïch toång theå duy nhaát cuûa Vieät Nam ñöôïc loït vaøo topten cuûa BCI vaø noù laø öôùc mô cuûa moïi ngöôøi.


CHUYEÂN TRANG TÖ VAÁN PHAÙP LUAÄT

ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ ÑÖÔÏC CAÁP GIAÁY PHEÙP XAÂY DÖÏNG TAÏM ÑOÁI VÔÙI ÑAÁT ÑAÕ BÒ QUY HOAÏCH HOÛI : Toâi coù thöûa ñaát xaây döïng 186 m2 ôû Quaän Thuû Ñöùc – TP.HCM. Thôøi gian qua toâi xin giaáy pheùp xaây döïng nhöng bò töø choái vì ñaát cuûa toâi ñaõ coù quy hoaïch xaây döïng. Toâi ñöôïc bieát hieän nay UÛy ban Nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù quy ñònh veà vieäc caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm toái ña 05 taàng. Xin hoûi tröôøng hôïp cuûa toâi coù ñöôïc caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm toái ña 05 taàng hay khoâng ? Hoà sô xin giaáy pheùp xaây döïng taïm nhö theá naøo? Sau khi xaây döïng theo giaáy pheùp xaây döïng taïm, khi bò giaûi toûa thì phaàn xaây döïng coù ñöôïc boài thöôøng hay khoâng ? Baø N. N. Baïch / Quaän Thuû Ñöùc, Tp.Hoà Chí Minh

LUAÄT SÖ TRÖÔNG THÒ HOØA TRAÛ LÔØI : UÛy ban Nhaân daân Tp.Hoà Chí Minh coù ban haønh Quyeát ñònh soá 68/2010/ QÑ-UBND ngaøy 14/9/2010 quy ñònh veà Caáp Giaáy pheùp xaây döïng vaø quaûn lyù xaây döïng theo Giaáy pheùp treân ñòa baøn Tp.Hoà Chí Minh. Quyeát ñònh neâu treân coù quy ñònh veà vieäc caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm vôùi caùc ñieàu kieän tuøy theo tröôøng hôïp cuï theå nhö sau : Vieäc caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm chæ aùp duïng ñoái vôùi nhöõng vuøng ñaõ coù quy hoaïch xaây döïng ñöôïc duyeät vaø coâng boá nhöng chöa coù quyeát ñònh thu hoài ñaát cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñeå thöïc hieän quy hoaïch; chuû ñaàu tö coù giaáy tôø hôïp phaùp veà quyeàn söû duïng ñaát, quyeàn sôû höõu nhaø theo quy ñònh taïi Ñieàu 3 Quy ñònh naøy, neáu coù nhu caàu xaây döïng thì ñöôïc xeùt caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm vôùi quy moâ toái ña 05 taàng; nhöng phaûi phuø hôïp vôùi Quy chuaån xaây döïng, Tieâu chuaån xaây döïng, caùc quy ñònh veà kieán truùc, caûnh quan ñaõ ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh; ñaûm baûo caùc quy ñònh veà phoøng chaùy, chöõa chaùy vaø veä sinh moâi tröôøng.

CHUYEÂN TRANG NAØY DO TAÏP CHÍ BAÁT ÑOÄNG SAÛN NHAØ ÑAÁT VIEÄT NAM THÖÏC HIEÄN VÔÙI SÖÏ PHOÁI HÔÏP CUÛA VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ TRÖÔNG THÒ HOØA VAØ TAØI TRÔÏ CUÛA COÂNG TY NAVILAND (COÂNG TY ÑAÁT NA VI)

Soá

87

- 05.04.2011

70


CHUYEÂN TRANG TÖ VAÁN PHAÙP LUAÄT a) Ñoái vôùi khu vöïc ñöôïc xaùc ñònh trong quy hoaïch chung xaây döïng ñoâ thò laø caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät (nhö: nhaø ga, beán xe, ñöôøng döï phoùng, haønh lang baûo veä ñöôøng ray xe löûa, heä thoáng caáp ñieän, caáp thoaùt nöôùc… vaø haønh lang baûo veä caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät), caùc coâng trình haï taàng xaõ hoäi (nhö: tröôøng hoïc, beänh vieän, coâng vieân, nhaø vaên hoùa…) maø chöa coù quyeát ñònh thu hoài ñaát cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñeå ñaàu tö xaây döïng coâng trình theo quy hoaïch: ñöôïc xem xeùt caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm vôùi quy moâ toái ña 05 taàng, coù thôøi haïn theo thôøi haïn thöïc hieän quy hoaïch, nhöng phaûi phuø hôïp vôùi muïc ñích söû duïng ñaát hoaëc keá hoaïch söû duïng ñaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaát ñai. b) Ñoái vôùi caùc coâng trình, nhaø ôû trong khu vöïc haønh lang baûo veä caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät hieän höõu; haønh lang baûo veä bôø soâng, keânh, raïch vaø haønh lang baûo veä caùc coâng trình khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät maø Nhaø nöôùc chöa coù chuû tröông, keá hoaïch thöïc hieän di dôøi caùc coâng trình, nhaø ôû ñoù ra khoûi khu vöïc neâu treân: khoâng ñöôïc pheùp xaây döïng môùi, chæ ñöôïc söûa chöõa, caûi taïo nhöng khoâng laøm thay ñoåi quy moâ dieän tích, keát caáu chòu löïc an toaøn cuûa coâng trình. c) Ñoái vôùi coâng trình, nhaø ôû naèm trong phaïm vi quy hoaïch loä giôùi cuûa caùc tuyeán ñöôøng hieän höõu trong ñoâ thò ñaõ ñöôïc pheâ duyeät vaø coâng boá loä giôùi nhöng chöa coù keá hoaïch thöïc hieän môû roäng ñöôøng: ñöôïc pheùp söûa chöõa, caûi taïo coâng trình, nhaø ôû nhöng khoâng laøm thay ñoåi kieán truùc, keát caáu hieän traïng cuõ hoaëc caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm ñeå xaây döïng caûi taïo coâng trình, nhaø ôû vôùi quy moâ baùn kieân coá 01 taàng (treät, töôøng gaïch, maùi toân hoaëc ngoùi). Neáu hieän traïng laø ñaát troáng, khoâng cho pheùp xaây döïng môùi coâng trình, nhaø ôû; cho pheùp caûi taïo laïi haøng raøo, coång hieän höõu nhöng phaûi phuø hôïp vôùi quy ñònh veà kieán truùc ñaõ ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh.

ñoái chieáu vôùi baûn chính, kyù xaùc nhaän vaøo baûn sao vaø chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc cuûa baûn sao so vôùi baûn chính. 3. Giaáy cam keát töï phaù dôõ coâng trình khi Nhaø nöôùc trieån khai thöïc hieän quy hoaïch xaây döïng theo Maãu soá 13 Phuï luïc 4 ban haønh keøm theo Quy ñònh naøy. 4. Baûn veõ thieát keá xin caáp Giaáy pheùp xaây döïng taïm (02 boä baûn chính), goàm caùc thaønh phaàn sau: a) Toång maët baèng coâng trình treân loâ ñaát, tyû leä 1/200 hoaëc tyû leä 1/500; keøm theo hoïa ñoà hieän traïng vò trí coâng trình coù theå hieän soá loâ, ranh thöûa ñaát vaø ranh loä giôùi; b) Maët baèng caùc taàng, maët ñöùng vaø maët caét ñieån hình cuûa coâng trình, tyû leä 1/100 hoaëc tyû leä 1/200; c) Maët baèng moùng coâng trình; sô ñoà heä thoáng vaø ñieåm ñaáu noái kyõ thuaät caáp ñieän, caáp nöôùc, thoùat nöôùc, xöû lyù nöôùc thaûi, chaát thaûi, tyû leä 1/100 hoaëc tyû leä 1/200. Ñeà nghò Baø xem xeùt caùc tröôøng hôïp neâu treân ñeå xin caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm neáu phuø hôïp vôùi quy ñònh chung. Xin Baø löu yù : phaàn xaây döïng theo giaáy pheùp xaây döïng taïm seõ khoâng ñöôïc boài thöôøng giaûi toûa, khi giaûi phoùng maët baèng Baø phaûi töï thaùo dôõ, neáu khoâng töï thaùo dôõ seõ bò cöôõng cheá thaùo dôõ vaø Baø phaûi chòu toaøn boä chi phí./.

Ngöôøi xin giaáy pheùp xaây döïng taïm phaûi cam keát vaø thöïc hieän thaùo dôõ khoâng ñieàu kieän nhaø ôû, coâng trình xaây döïng khi Nhaø nöôùc trieån khai vieäc thöïc hieän quy hoaïch. Khi thöïc hieän vieäc giaûi phoùng maët baèng, ngöôøi ñaõ xaây döïng taïm phaûi töï phaù dôõ coâng trình nhaø ô;û neáu khoâng töï phaù dôõ thì bò cöôõng cheá phaù dôõ vaø ngöôøi naøy phaûi chòu toaøn boä moïi chi phí cho vieäc phaù dôõ coâng trình ñaõ ñöôïc xaây döïng theo Giaáy pheùp xaây döïng taïm. Phaàn xaây döïng theo Giaáy pheùp xaây döïng taïm thì khoâng ñöôïc boài thöôøng. * Hoà sô xin caáp giaáy pheùp xaây döïng taïm goàm coù : 1. Ñôn xin caáp Giaáy pheùp xaây döïng taïm theo maãu ñöôïc ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 12/2009/NÑCP ngaøy 12/02/2009 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. 2. Baûn sao coù chöùng thöïc moät trong nhöõng giaáy tôø veà quyeàn sôû höõu nhaø, quyeàn söû duïng ñaát quy ñònh taïi Ñieàu 3 cuûa Quy ñònh naøy. Tröôøng hôïp baûn sao khoâng coù chöùng thöïc thì caùn boä, coâng chöùc tieáp nhaän hoà sô coù traùch nhieäm

71

Soá

87

- 05.04.2011


CHUYEÂN TRANG NÔI TOÂI MUOÁN SOÁNG Moät caên nhaø vôùi ñaày ñuû caùc phoøng: phoøng khaùch, nhaø beáp, khu vöïc nguû, nhaø taém vaø coøn coù theâm moät ban coâng nho nhoû, chæ vôùi 39m2.

Phoøng khaùch ñöôïc chia thaønh nhieàu khoâng gian nhoû ña chöùc naêng. Boä baøn gheá sofa ñöôïc ñaët saùt töôøng caïnh ban coâng taïo neân moät khoaûng khoâng gian troø chuyeän khaù ñeïp cho phoøng khaùch. Beân caïnh ñoù laø moät chieác baøn aên ñöôïc noái lieàn vôùi khoâng gian nhaø beáp. Khoâng chæ coù vaäy, moät goùc nhoû cuûa phoøng khaùch coøn ñöôïc saép xeáp thaønh nôi laøm vieäc. Vôùi moät chieác baøn nhoû kieâm keä saùch, ñeøn vaø moät chieác gheá laø baïn coù theå deã daøng taïo neân moät goùc laøm vieäc lyù töôûng cho rieâng mình. Maøu sôn saùng vôùi nhöõng ñoà noäi thaát ñôn giaûn ñaõ laøm phoøng khaùch troâng roäng hôn. Ñaëc bieät, 2 cöûa lôùn ñöa aùnh saùng tröïc tieáp vaøo phoøng cuõng khieán caên phoøng roäng raõi, thoaûi maùi. Ban coâng ñaày naéng hoøa cuøng thieân nhieân xanh maùt mang laïi caûm giaùc thö thaùi khi böôùc vaøo phoøng khaùch ña naêng naøy. Moät khoâng gian nho nhoû cho chieác baøn cafeù ngoaøi ban coâng, ñoù seõ laø nôi lyù töôûng ñeå thö giaõn vaø chìm ñaém beân nhöõng suy nghó cuûa rieâng mình hay nhöõng buoåi ñaøm ñaïo cuøng vôùi nhöõng thaân cuûa mình. Nhaø beáp ñöôïc ngaên caùch vôùi phoøng khaùch baèng moät böùc töôøng nhoû, nhöng hoaøn toaøn khoâng kheùp kín maø noái lieàn vôùi baøn aên ñaët ôû phoøng khaùch. Moät khoâng gian tieän nghi, hieän ñaïi, saïch seõ vaø thoaùng maùt phuø hôïp vôùi nhöõng ngöôøi thích naáu aên vaø cuõng laø nôi mang laïi nhöõng böõa côm aám cuùng cho gia ñình nhoû nhöõng khi sum hoïp. Phoøng nguû ñöôïc saép xeáp beân

Chæ laø Caên hoä 2 39m HOAØNG HIEÄP

CÔNG TY VINALAND HÂN HẠNH TÀI TRỢ CHUYÊN TRANG “NƠI TÔI MUỐN SỐNG” www.vinalandinvest.com.vn

Soá

87

- 05.04.2011

72


CHUYEÂN TRANG NÔI TOÂI MUOÁN SOÁNG

caïnh phoøng khaùch, Ñoù laø moät khoâng gian nhoû keâ vöøa moät chieác giöôøng. Nhöng laø moät khoâng gian yeân tónh ñuû ñeå taän höôûng nhöõng giaây phuùt rieâng tö, laõng maïn hay deã daøng chìm ñaém vaøo giaác nguû bình yeân sau moät ngaøy laøm vieäc vaát vaû. Nhöõng böùc tranh treo töôøng ñaõ laøm cho phoøng nguû theâm sinh ñoäng, aám aùp. Phoøng veä sinh ñöôïc thieát keá nhoû nhaén nhöng ngaên naép vaø tieän nghi. Töø gaïch oáp laùt, sôn töôøng, ñeán reøm cöûa ñeàu maøu traéng

mang laïi cho khoâng gian aùnh saùng vaø caûm giaùc roäng hôn so vôùi dieän tích voán coù cuûa noù. Moãi khoâng gian trong caên nhaø ñeàu coù chöùc naêng rieâng vaø ñöôïc taän duïng moät caùch toái ña. Baøi trí ngaên naép vaø ñôn giaûn hoùa moïi chi tieát vaø coù söï keát noái lieàn maïch giöõa taát caû caùc phoøng. Vaø moãi khoâng gian ñeàu mang ñeán caûm giaùc thoaûi maùi vì noù ñöôïc ñieåm xuyeát bôûi höông thôm, maøu saéc cuûa nhöõng chaäu caây nhoû hay loï hoa. Taát caû nhö ñang hoøa nhòp cuøng thieân nhieân.

73

Soá

87

- 05.04.2011


HIEÄP HOÄI & HOÄI VIEÂN

TAÏP CHÍ BÑS NHAØ ÑAÁT VIEÄT NAM KHAI TRÖÔNG VAÊN PHOØNG LIEÂN LAÏC TAÏI HAØ NOÄI Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Laõnh ñaïo Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam, söï uûng hoä cuûa caùc cô quan quaûn lyù baùo chí taïi Haø Noäi vaø söï hoã trôï cuûa caùc doanh nghieäp, ñôn vò ñoái taùc, ngaøy 08/04/2011, Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam chính thöùc khai tröông Vaên phoøng Lieân laïc phía Baéc ñaët taïi Toøa nhaø Trung taâm Ñaøo taïo Coâng ngheä Thoâng tin, Soá 1 – Hoaøng Ñaïo Thuùy – Quaän Thanh Xuaân – Haø Noäi.

Taïp Chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam laø cô quan ngoân luaän cuûa Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam, vaø laø tieáng chung cuûa doanh nghieäp baát ñoäng saûn, trong nhöõng naêm qua, treân tinh thaàn khoâng ngöøng caûi tieán, Taïp chí luoân noã löïc ñeå thöïc söï laø caàu noái thoâng tin quan troïng giöõa caùc cô quan chöùc naêng, vôùi doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng treân toaøn quoác, vôùi nhieàu chuyeân muïc boå ích, thoâng tin phong phuù, ña daïng. Thaønh laäp Vaên phoøng Lieân laïc khoâng ngoaøi muïc ñích phaùt huy vai troø, chöùc naêng tuyeân truyeàn chính saùch phaùp luaät nhaø nöôùc vaø keát noái thoâng tin, höôùng daãn dö luaän trong lónh vöïc baát ñoäng saûn, Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam luoân phaùt huy cai troø truyeàn thoâng, vaø thöïc hieän ñuùng toân chæ muïc ñích ñaõ ñöôïc Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng pheâ chuaån; ñoàng thôøi luoân ñoàng haønh cuøng doanh nghieäp Baát ñoäng saûn tröôùc dieãn bieán phöùc taïp cuûa thò tröôøng, cuøng vôùi nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên, nhöõng bieán ñoäng veà kinh teá noùi chung vaø chính saùch daønh cho thò tröôøng Baát ñoäng saûn noùi rieâng, ñeå cuøng chung tieáng noùi, vöõng loøng tin, xaây döïng moät thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng treân neàn taûng moät ñoäi nguõ Doanh nghieäp - Doanh nhaân chuyeân nghieäp, vaø vöõng maïnh . Ban Bieân Taäp traân troïng thoâng baùo ñòa chæ Vaên phoøng Lieân laïc phía Baéc ñöôïc ñaët taïi Toøa nhaø Trung taâm Ñaøo taïo Coâng ngheä Thoâng tin, Soá 1 (taàng 1), ñöôøng Hoaøng Ñaïo Thuùy – Quaän Thanh Xuaân – Haø Noäi; vaø xin göûi lôøi caûm ôn traân troïng ñeán Quí Cô quan, Doanh Nghieäp vaø baïn ñoïc gaàn xa. Söï hoã trôï cuûa Quyù vò ñaõ giuùp cho Taïp Chí luoân caûi tieán naâng cao chaát löôïng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thoâng tin chuyeân ngaønh cuûa baïn ñoïc trong nöôùc vaø söï tin töôûng cuûa Laõnh ñaïo cô quan chuû quaûn vaø ban ngaønh cuõng nhö cuûa Baïn ñoïc ñoái vôùi Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam. Ban Bieân Taäp Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam

Soá

87

- 05.04.2011

74


Chɉɇng trình ÿào tɞo

GIÁM Ĉ͐C TÀI CHÍNH

“Nâng cao năng lͱc CFO Viʄt Nam ngang tɤm qu͑c tɼ” Câu lҥc bӝ Giám ÿӕc Tài chính ViӋt Nam (CFO Vietnam) ÿã lӵa chӑn CFO Capital làm ÿӕi tác chính trong viӋc chuҭn bӏ và phӕi hӧp tә chӭc các chѭѫng trình ÿào tҥo. Các khóa hӑc sӁ do CFO Vietnam cùng xây dӵng và thҭm ÿӏnh nӝi dung chѭѫng trình, mӡi giҧng viên và ÿӗng cҩp chӭng chӍ. CFO Capital tұp trung xây dӵng Chѭѫng trình Ĉào tҥo thiӃt thӵc và tiên tiӃn nhҵm cung cҩp cho khách hàng nhӳng khóa ÿào tҥo tӕt nhҩt vӅ tài chính, các kӻ năng lãnh ÿҥo, quҧn lý, ngoҥi ngӳ chuyên ngành.... Vӟi ÿôi ngNJ giҧng viên ÿӃn tӯ các tұp ÿoàn tài chính trong nѭӟc và ÿa quӕc gia, các khóa hӑc sӁ cung cҩp cho hӑc viên nhӳng kiӃn thӭc và kӻ năng ÿúc rút tӯ thӵc tӃ, giúp hӑc viên có thӇ vұn dөng ngay sau khóa hӑc.

1. Các khóa ÿào tҥo vӅ Tài chính KӃ toán: Phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính; Kӻ thuұt hӧp nhҩt báo cáo tài chính; Kӻ thuұt lұp ngân sách doanh nghiӋp; Xây dӵng Báo cáo quҧn trӏ chi tiӃt; Xây dӵng hӋ thӕng kiӇm soát nӝi bӝ; KӃ toán - Tài chính dành cho lãnh ÿҥo doanh nghiӋp; 2. Các khóa ÿào tҥo vӅ Kӻ năng mӅm: Kӻ năng quҧn lý thӡi gian và công viӋc; Kӻ năng giao tiӃp và kiӇm soát thái ÿӝ; Kӻ năng thuyӃt phөc, ÿàm phán và thѭѫng lѭӧng; Kӻ năng giҧi quyӃt vҩn ÿӅ; Kӻ năng bán hàng hiӋu quҧ; Khóa hӑc “Giám ÿӕc tài chính – CFO” sӁ ÿѭӧc tә chӭc tҥi TP Hӗ Chí Minh ngày 23 tháng 4 năm 2011 cho các ÿӕi tѭӧng là Giám ÿӕc tài chính, KӃ toán trѭӣng trong các Cѫ quan, Ĉѫn vӏ và các Cá nhân có nhu cҫu nâng cao, cұp nhұt kiӃn thӭc vӅ Giám ÿӕc tài chính ( CFO) chuyên nghiӋp. Khóa hӑc kéo dài trong 18 ngày; Vào các ngày thӭ Bҧy hàng tuҫn (tӯ 23 /04/2011 ÿӃn 25 /09/2011) tҥi 178 Nam KǤ Khӣi Nghƭa, Q3, TP Hӕ Chí Minh. Liên hӋ: CLB GIÁM ĈӔC TÀI CHÍNH VIӊT NAM (VCFO) Văn phòng TP HCM: Tҫng 19, Tòa nhà FIDECO 81-85 Ĉѭӡng Hàm Nghi, Q.1, TP. Hӗ Chí Minh ĈiӋn thoҥi: (84-8)3.910.68.09 Fax: (84-8)3.910.6809 Website : www.cfo.vn

CFO CAPITAL Co., Ltd Trө sӣ: 16H Phùng Hѭng, Hoàn KiӃm, Hà Nӝi ĈiӋn thoҥi: (84-4)3.927.58.58 - Máy lҿ: 302 Fax: (84-4) 3.927.5001 Liên hӋ : Ms Nhài - 0972 402 092 Email: nhai.pham@cfocapital.com.vn/ info.training@.cfocapital.com.vn Website: www.cfocapital.com.vn


BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH

Quy hoaïch Khu ñoâ thò du lòch bieån Caàn Giôø

HOAØNG THÒ HOØA

Nhaèm cuï theå hoùa quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi TP.HCM vaø huyeän Caàn Giôø, quy hoaïch chung huyeän Caàn Giôø vaø ñoà aùn quy hoaïch 1/2000 Khu ñoâ thò du lòch bieån Caàn Giôø ñaõ ñöôïc pheâ duyeät trôû thaønh döï aùn ñaàu tö, UBND huyeän Caàn Giôø ñaõ ban haønh Quyeát ñònh pheâ duyeät nhieäm vuï QHCT 1/500 Khu ñoâ thò bieån Caàn Giôø taïi aáp Long Thaïnh, xaõ Long Hoøa, huyeän Caàn Giôø.

Theo quy hoaïch Khu ñoâ thò bieån Caàn Giôø taïi aáp Long Thaïnh, xaõ Long Hoøa, huyeän Caàn Giôø, goàm khu ñaát töø meùp bôø laán ra bieån khoaûng 2km coù dieän tích khoaûng 600ha, coù vò trí phía Ñoâng giaùp bieån Ñoâng, cöûa raïch Lôû vaø vònh Gaønh Raùi; phía Taây giaùp bieån Ñoâng, cöûa raïch Haø Thanh vaø vònh Ñoàng Tranh; phía Nam giaùp bieån Ñoâng (khoaûng 2km so vôùi bôø bieån hieän höõu); phía Baéc giaùp Khu du lòch 30/4. Khu quy hoaïch coù chöùc naêng laø khu ñoâ thò du lòch vaø nghæ döôõng treân bieån cao caáp cuûa Thaønh phoá vôùi caùc trung taâm du lòch giaûi trí taäp trung ñoâng ngöôøi, khu du lòch nghæ döôõng, khu daân cö

Soá

87

- 05.04.2011

76

du lòch treân bieån vaø trung taâm coâng coäng, thöông maïi dòch vuï phuïc vuï khu du lòch. Quy moâ daân soá taïi ñaây khoaûng 31.506 ngöôøi, trong ñoù: daân soá cö nguï thöôøng xuyeân khoaûng 7.776 ngöôøi, du khaùch löu truù khoaûng 23.730 ngöôøi. Maät ñoä xaây döïng trung bình khoaûng döôùi 20% (khoâng tính treân ñaát bieån noäi boä), taàng cao xaây döïng töø 1-15 taàng, heä soá söû duïng ñaát khoaûng 0,6 (khoâng tính treân ñaát bieån noäi boä). Theo quy hoaïch ñöôïc duyeät, khu quy hoaïch goàm coù 5 khu chöùc naêng: Khu 1 (Khu quaûng tröôøng): laø trung taâm khu vöïc, taäp trung caùc hoaït ñoäng thöông maïi, dòch vuï vui chôi giaûi trí cuûa khu du lòch; Khu 2 (Khu dòch vuï du lòch): laø nôi boá


BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH trí caùc khu daân cö theo kieåu caùc caên hoä hieän ñaïi, caùc bieät thöï coù dieän tích lôùn phuïc vuï nhu caàu nghæ döôõng cuoái tuaàn; Khu 3 (Khu nhaø ôû nghæ döôõng): laø nôi boá trí caùc khu resort cao caáp vaø caùc bieät thöï sang troïng vôùi khoâng gian yeân tónh nhaát trong toaøn Khu ñoâ thò; Khu 4 (Khu coâng vieân caây xanh): laø nôi noåi baät vôùi caùc loaïi hình vui chôi giaûi trí vaø theå thao; Khu 5 laø Khu bieån noäi boä. Rieâng heä thoáng quy hoaïch giao thoâng ñoâ thò tuaân thuû caùc tuyeán ñöôøng chính vaø khu vöïc keá caän ñaõ ñöôïc pheâ duyeät taïi ñoà aùn QHCT 1/2000./.

CAÀN GIÔØ - ÑÒA ÑIEÅM LYÙ TÖÔÛNG PHUÏC VUÏ NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC, DU LÒCH SINH THAÙI VAØ NGHÆ DÖÔÕNG: Caàn Giôø laø moät huyeän ven bieån naèm ôû phía ñoâng nam cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh, caùch trung taâm khoaûng 50 km. Vaøo naêm 1997, huyeän coù dieän tích 714 km², soá daân laø 55.173 ngöôøi, goàm caùc daân toäc Kinh (80%), Khmer vaø Chaêm. Huyeän Caàn Giôø bao goàm thò traán Caàn Thaïnh vaø 6 xaõ: Bình Khaùnh, An Thôùi Ñoâng, Lyù Nhôn, Tam Thoân Hieäp, Long Hoøa vaø Thaïnh An. Huyeän Caàn Giôø tieáp caän vôùi bieån Ñoâng hieän höõu moät khu röøng ngaäp maën ñan xen vôùi heä thoáng soâng raïch daøy ñaëc, chöùa ñöïng caùc heä sinh thaùi mang tính ña daïng sinh hoïc cao vôùi nhieàu loaøi ñoäng thöïc vaät ñaëc höõu cuûa mieàn duyeân haûi Vieät Nam, ñoù laø khu röøng ngaäp maën Caàn Giôø - Röøng Saùc... Tröôùc chieán tranh, Caàn Giôø thuoäc tænh Ñoàng Nai, vaø nôi ñaây ñaõ laø khu röøng ngaäp maën vôùi quaàn theå ñoäng thöïc vaät phong phuù. Nhöng trong chieán tranh, bom ñaïn vaø chaát ñoäc hoùa hoïc ñaõ taøn phaù nôi ñaây trôû thaønh “vuøng ñaát cheát”. Naêm 1978, Caàn Giôø ñöôïc saùp nhaäp veà Thaønh phoá Hoà Chí Minh; naêm 1979, UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh phaùt ñoäng chieán dòch troàng laïi röøng Caàn Giôø, thaønh laäp Laâm tröôøng Duyeân Haûi (ñoùng taïi Caàn Giôø) vôùi nhieäm vuï khoâi phuïc laïi heä sinh thaùi ngaäp maën. Dieän tích röøng ñaõ phuû xanh hôn 31 nghìn heùc-ta, trong ñoù coù gaàn 20 nghìn heùc-ta röøng troàng, hôn 11 nghìn heùc-ta ñöôïc khoanh nuoâi taùi sinh töï nhieân vaø caùc loaïi röøng khaùc. Ñaây laø moät khu röøng maø theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi, ñöôïc khoâi phuïc, chaêm soùc, baûo veä vaø quaûn lyù thuoäc vaøo loaïi toát nhaát ôû Vieät Nam vaø theá giôùi. Ngaøy 21/ 01/ 2000, khu röøng naøy ñaõ ñöôïc Chöông trình Con ngöôøi vaø Sinh Quyeån - MAB cuûa UNESCO coâng nhaän laø Khu döï tröõ sinh quyeån ñaàu tieân cuûa Vieät Nam naèm trong maïng löôùi 368 Khu döï tröõ sinh quyeån cuûa theá giôùi. Ñaây cuõng chính laø ñòa ñieåm lyù töôûng phuïc vuï cho nghieân cöùu khoa hoïc, du lòch sinh thaùi, nghæ döôõng. Vôùi nhieàu loaïi hình du lòch, ñaëc bieät laø du lòch sinh thaùi, nghieân cöùu khoa hoïc, vaø nghæ döôõng, Caàn Giôø ñaõ thu huùt du khaùch tìm ñeán: tham quan khu döï tröõ sinh quyeån Röøng Saùc hay Laâm vieân Caàn Giôø daønh cho nhöõng ngöôøi thích nghieân cöùu heä ñoäng-thöïc vaät; thaêm ñaûo nuoâi haøng ngaøn con khæ soáng töï do trong röøng; thaêm saân chim töï nhieân vôùi dieän tích hôn 100 ha hay thöôûng ngoaïn caûnh ñeïp thieân nhieân hieám coù ôû Ñaàm Rôi. Tieàm naêng veà quaàn theå ñoäng-thöïc vaät ñaëc bieät phong phuù, ña daïng cuøng vôùi khaû naêng khoâi phuïc, chaêm soùc kyø dieäu cuûa con ngöôøi ñaõ hoài sinh vaø phaùt trieån Caàn Giôø - vuøng ñaát hoang hoaù moät thôøi do chaát ñoäc hoaù hoïc trong chieán tranh- trôû laïi laø laù phoåi xanh cuûa TP.HCM; trôû thaønh khu baûo toàn thieân nhieân quyù giaù, moät ñieåm du lòch haáp daãn du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc.

THAÏCH THAÛO

(Nguoàn: toång hôïp töø caùc baùo caùo trong nöôùc vaø quoác teá)

Chuyeân trang Baát ñoäng saûn Du lòch do Taïp chí BÑS Nhaø ñaát Vieät Nam phoái hôïp vôùi ®

thöïc hieän

77

Soá

87

- 05.04.2011


VAÊN HOÙA & DU LÒCH

Ngaøy hoäi du lòch laàn thöù VII-2011 AÙNH HOA

Töø ngaøy 7 ñeán 10/4 tôùi, taïi TP.HCM seõ dieãn ra chöông trình "Ngaø y hoä i Du lòch TP.HCM” laàn VII do Sôû Vaên hoùa - Theå thao vaø Du lòch Thaø n h phoá Hoà Chí Minh phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi Du lòch Thaønh phoá toå chöùc vôùi söï tham gia cuûa 80 doanh nghieäp löõ haønh, khaùch saïn, ñieåm tham quan giaûi trí vaø 24 tænh, thaønh trong caû nöôùc.

Ñaây laø söï kieän ñöôïc ngaønh du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh toå chöùc haøng naêm nhaèm taïo cô hoäi cho caùc doanh nghieäp du lòch giôùi thieäu vaø chaøo baùn saûn phaåm, dòch vuï du lòch môùi trong ngöôøi daân Thaønh phoá, ñoàng thôøi laø keânh thoâng tin, trao ñoåi, laéng nghe nhöõng goùp yù cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi caùc ñieåm ñeán du lòch, chaát löôïng dòch vuï cuûa caùc doanh nghieäp du lòch. Ngaøy hoäi seõ bao goàm caùc hoaït ñoäng chính nhö: Hoäi chôï Du lòch vôùi söï tham gia cuûa 150 gian haøng cuûa 80 doanh nghieäp vaø 24 ñòa phöông; Lieân hoan toân vinh thöông hieäu Du lòch Vieät; Trieån laõm aûnh ñeïp “Chôï Saøi Goøn -Hoa Ñaø Laït - Bieån Muõi Neù - Thieân ñöôøng du lòch Phuù Quoác - Thaønh phoá Hoa Phöôïng ñoû”; Bieåu dieãn Ñôøn ca Taøi töû taïi saân khaáu khu vöïc hoà nöôùc; Lieân hoan Gioïng haùt Vaøng Ngaønh Du lòch TP.HCM do Taïp Chí Du lòch TP.HCM ñaêng cai toå chöùc, ñeán thôøi ñieåm hieän taïi ñaõ coù treân 35 ñôn vò ñaêng kyù vôùi treân 130 tieát muïc döï thi. Khai maïc Voøng Baùn keát töø ngaøy 28.3.2011 ñeán 31.3.2011, Voøng Chung keát töø 3-4.4.2011 taïi Cung Vaên hoùa Lao ñoäng TP.HCM. Leã Toång keát vaø trao Giaûi thöôûng ngaøy 8.4.2011 taïi saân khaáu ngoaøi trôøi Coâng vieân 23.9 - TP.HCM, chaøo möøng Ngaøy hoäi Du lòch TP.HCM, laàn thöù VII, naêm 2011. Vôùi chuû ñeà “Chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu ñieåm ñeán”, Leã hoäi toân vinh thöông hieäu Du lòch Vieät baàu choïn, toân vinh caùc Haõng Löõ

Soá

87

- 05.04.2011

78

haønh ñieån hình, ñöôïc thöïc hieän coâng khai, minh baïch, coù söï tham gia giaùm saùt cuûa Hieäp hoäi Du lòch TP.HCM. OÂng Laõ Quoác Khaùnh, Phoù Giaùm ñoác Sôû Vaên hoùa - Theå thao vaø Du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh cho bieát: Ngaøy hoäi Du lòch cuûa TP.HCM nhaèm muïc ñích taïo caàu noái giöõa ngöôøi tieâu duøng du lòch vôùi caùc ñôn vò toå chöùc du lòch. Ñieåm môùi laø cuøng vôùi caùc tænh Caàn Thô, Soùc Traêng, Baïc Lieâu… TP.HCM taäp trung giôùi thieäu ñieåm ñeán cuûa mình vaø ngöôøi tieâu duøng coù theå choïn ñöôïc nhöõng saûn phaåm naøy bôûi khoaûng caùch ñòa lyù gaàn nhö ñöôïc ruùt ngaén laïi thôøi gian di chuyeån vaø caùch tieáp caän cuõng nhö löôïng ngöôøi quan taâm ñeán ñieåm ñeán naøy seõ nhieàu hôn. Döï kieán ngaøy hoäi seõ thu huùt treân 200.000 löôït ngöôøi tham döï. Cuøng vôùi nhieàu noäi dung hoaït ñoäng phong phuù, ña daïng, Ngaøy hoäi du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh laàn thöù VII, naêm 2011 laø moät söï kieän vaên hoùa du lòch tieâu bieåu, höôûng öùng chaøo möøng kyû nieäm 36 naêm Ngaøy Giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc (30-4-1975 – 30-4-2011).


KIEÁN TRUÙC & ÑOÂ THÒ

KHÔÛI ÑOÄNG TUYEÁN TAØU ÑIEÄN NGAÀM BEÁN THAØNH - THAM LÖÔNG TROÏNG HAÛI

Ngaø y 11/03/2011, thay maët Chính phuû Vieät Nam, Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôù c Nguyeã n Vaê n Giaø u vaø Giaù m ñoá c Quoá c gia cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån chaâu AÙ (ADB) taïi Vieät Nam Ayumi Konishi ñaõ kyù Hieäp ñònh Khoaûn vay laàn 1 trò giaù 40 trieäu USD cho Döï aùn “Xaây döïng tuyeán taøu ñieän ngaàm soá 2 Thaønh phoá Hoà Chí Minh, tuyeán Beán Thaønh – Tham Löông”.

Theo quy hoaïch ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät, tuyeán taøu ñieän ngaàm soá 2 Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù toång chieàu daøi khoaûng 19km, ñieåm ñaàu taïi Thuû Thieâm vaø ñieåm cuoái taïi Beán xe Taây Ninh, ñöôïc phaân kyø ñaàu tö thaønh 2 giai ñoaïn. Giai ñoaïn 1: töø Beán Thaønh ñeán Tham Löông. Giai ñoaïn 2: töø Beán Thaønh ñeán Thuû Thieâm vaø töø Tham Löông ñeán beán xe Taây Ninh. Trong ñoù, tuyeán Beán Thaønh – Tham Löông coù toång möùc ñaàu tö laø 1.374,5 trieäu USD, söû duïng nguoàn voán hoã trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA), ñöôïc hôïp voán töø 03 nhaø taøi trôï laø Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ (540 trieäu USD), Ngaân haøng Taùi thieát Ñöùc (240,75 trieäu EUR töông ñöông 313 trieäu USD), Ngaân haøng Ñaàu tö chaâu AÂu (150 trieäu EUR töông ñöông 195 trieäu USD) vaø voán ñoái öùng töø ngaân saùch Nhaø nöôùc Vieät Nam (326,5 trieäu USD). Theo caùc chuyeân gia kinh teá, giao thoâng noäi ñoâ TP.HCM - moät thaønh phoá lôùn cuûa Vieät Nam (vôùi treân 9 trieäu ngöôøi vaø döï baùo seõ taêng leân gaàn 14 trieäu ngöôøi vaøo naêm 2025) hieän ñang phaûi ñoái maët vôùi nhieàu thaùch thöùc veà tình traïng taéc ngheõn giao thoâng. Do cô sôû haï taàng caùc tuyeán ñöôøng cuûa Thaønh phoá chöa ñaùp öùng nhu caàu, trong khi phöông tieän vaän taûi tö nhaân laïi

chieám lónh caùc tuyeán giao thoâng Thaønh phoá. Söï hoã trôï cuûa ADB trong döï aùn naøy nhö moät söï khuyeán khích chuyeån ñoåi töø phöông tieän tö nhaân sang vaän chuyeån coâng coäng. Qua ñoù giaûm tình traïng uøn taéc vaø tai naïn giao thoâng vaø giaûm thieåu ñaùng keå phaùt thaûi khí gaây hieäu öùng nhaø kính; giuùp Vieät Nam trôû thaønh moät trong nhöõng quoác gia haøng ñaàu trong khu vöïc giaûi quyeát vaán ñeà giaûm thieåu taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu thoâng qua caùc phöông tieän giao thoâng carbon thaáp, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho ngöôøi daân Vieät Nam./.

79

Soá

87

- 05.04.2011


NHÌN RA THEÁ GIÔÙI

NGOÂI NHAØ “XANH”

VAÂN ANH

Theo architecturemodernidea.com

Theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, vôùi dieän tích khuoân vieân 166m2 nhöng toái ña hoaù tieàm naêng söû duïng, gia taêng kích thöôùc ngoâi nhaø cuõng nhö khoâng gian caây xanh, Vaên phoøng kieán Truùc Zen Architects vôùi caùc kieán truùc sö Ben Callery and Ric Zen ñaõ raát coâng phu cho thieát keá cuûa hoï vôùi Ngoâi nhaø “Xanh” naèm ôû North Carlton, Melbourne, Australia. Caûnh quan thieân nhieân, aùnh saùng maët trôøi, cuøng vôùi söï saùng taïo döïa treân caùc yeáu toá thieát keá beàn vöõng, caây xanh ñöôïc keát hôïp trong xaây döïng, taïo neân khoâng gian soáng sinh ñoäng, laønh maïnh cho chuû nhaân cuûa ngoâi nhaø.

Caùc yeáu toá thieát keá beàn vöõng Nguoàn nöôùc söû duïng ñöôïc tieát kieäm ñeán möùc toái thieåu qua vieäc laáy nöôùc möa ñöôïc tích tröõ ôû caùc beå chöùa, vaø taùi söû duïng laïi cho vieäc töôùi caây trong vöôøn. Heä thoáng töôùi töï ñoäng döôùi beà maët, giaûm thieåu söï thaát thoaùt nöôùc. Caùc cöûa soå naèm ôû phía Baéc vaø saân trong laøm cho ngoâi nhaø aám aùp; Boùng maùt töø maùi che beân treân coù caùc loaïi thaûo thöïc vaät; Heä thoáng laøm maùt thöïc hieän thoâng qua söï thoâng gioù vôùi khoâng gian troáng; Heä thoáng nöôùc noùng vaø söôûi aám ñöôïc söû duïng naêng löôïng maët trôøi, caùch nhieät hieäu suaát cao vaø cöûa soå baèng kính daøy; Vöôøn caây ôû taàng treân giuùp laøm maùt cho caùc phoøng beân döôùi: Caây trong nhaø cung caáp nguoàn khoâng khí trong laønh. Döï aùn bò haïn cheá trong vieäc xaây cao taàng, vì vaäy phaûi gia taêng dieän tích saøn, taêng khoâng gian vöôøn, do ñoù ñoøi hoûi moät söï saùng taïo trong thieát keá qua vieäc keát hôïp caây xanh vôùi coâng trình

Nhöõng phaàn “nhoâ ra” naøy gia taêng dieän tích söû duïng vaø khoâng gian caây xanh.

Soá

87

- 05.04.2011

80


NHÌN RA THEÁ GIÔÙI

Nhaø beáp vaø phoøng aên vôùi nhöõng chaäu caây xanh Ngoâi nhaø thaät laø moät kieán truùc sang troïng vôùi moâi tröôøng sinh thaùi laønh maïnh.

Noäi thaát ñoäc ñaùo vôùi maøn caây xanh, hoà nöôùc ñeå phaûn chieáu aùnh saùng

81

Soá

87

- 05.04.2011


TRANG SONG NGÖÕ CHÍNH PHUÛ

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

-----------Soá: 11/NQ-CP

---------------------

Haø Noäi, ngaøy 24 thaùng 02 naêm 2011

NGHÒ QUYEÁT

Veà nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu taäp trung kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi Thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa Quoác hoäi, Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò quyeát soá 02/NQ-CP ngaøy 09 thaùng 01 naêm 2011 veà nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu chæ ñaïo, ñieàu haønh thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø döï toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2011. Tuy nhieân, tình hình kinh teá theá giôùi hieän ñang dieãn bieán phöùc taïp, laïm phaùt taêng, giaù daàu thoâ, giaù nguyeân vaät lieäu cô baûn ñaàu vaøo cuûa saûn xuaát, giaù löông thöïc, thöïc phaåm treân thò tröôøng theá giôùi tieáp tuïc xu höôùng taêng cao. Trong nöôùc, thieân tai, thôøi tieát taùc ñoäng baát lôïi ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng; moät soá maët haøng laø ñaàu vaøo quan troïng cuûa saûn xuaát nhö ñieän, xaêng daàu vaãn chöa thöïc hieän ñaày ñuû theo cô cheá giaù thò tröôøng buoäc phaûi ñieàu chænh taêng; maët khaùc, chuùng ta phaûi nôùi loûng chính saùch tieàn teä, taøi khoaù ñeå ngaên chaën suy giaûm, duy trì taêng tröôûng kinh teá trong thôøi gian qua. Tình hình treân ñaây ñaõ laøm giaù caû taêng cao, taêng nguy cô maát oån ñònh kinh teá vó moâ cuûa nöôùc ta. Vì vaäy, taäp trung kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi laø muïc tieâu, nhieäm vuï troïng taâm, caáp baùch hieän nay.

Ñeå thöïc hieän muïc tieâu kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi, Chính phuû yeâu caàu caùc Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc Chính phuû, Chuû tòch Uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò, Hoäi ñoàng thaønh vieân, Toång giaùm ñoác caùc taäp ñoaøn kinh teá, toång coâng ty, doanh nghieäp nhaø nöôùc taäp trung chæ ñaïo, thöïc hieän moät soá giaûi phaùp chuû yeáu sau ñaây:

1. Thöïc hieän chính saùch tieàn teä chaët cheõ, thaän troïng Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa phöông:

a) Thöïc hieän chính saùch tieàn teä chaët cheõ, thaän troïng, phoái hôïp haøi hoøa giöõa chính saùch tieàn teä vaø chính saùch taøi khoùa ñeå kieàm cheá laïm phaùt; ñieàu haønh vaø kieåm soaùt ñeå baûo ñaûm toác ñoä taêng tröôûng tín duïng naêm 2011 döôùi 20%, toång phöông tieän thanh toaùn khoaûng 15 - 16%; taäp trung öu tieân voán tín duïng phuïc vuï phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, noâng nghieäp, noâng thoân, xuaát khaåu, coâng nghieäp hoã trôï, doanh nghieäp nhoû vaø vöøa; giaûm toác ñoä vaø tyû troïng vay voán tín duïng cuûa khu vöïc phi saûn xuaát, nhaát laø lónh vöïc baát ñoäng saûn, chöùng khoaùn.

Soá

87

- 05.04.2011

82

b) Ñieàu haønh chuû ñoäng, linh hoaït, hieäu quaû caùc coâng cuï chính saùch tieàn teä, nhaát laø caùc loaïi laõi

suaát vaø löôïng tieàn cung öùng ñeå baûo ñaûm kieàm cheá laïm phaùt.

c) Ñieàu haønh tyû giaù vaø thò tröôøng ngoaïi hoái linh hoaït, phuø hôïp vôùi dieãn bieán thò tröôøng. Taêng

cöôøng quaûn lyù ngoaïi hoái, thöïc hieän caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå caùc toå chöùc, caù nhaân tröôùc heát laø caùc taäp ñoaøn kinh teá, toång coâng ty nhaø nöôùc baùn ngoaïi teä cho ngaân haøng khi coù nguoàn thu vaø ñöôïc mua khi coù nhu caàu hôïp lyù, baûo ñaûm thanh khoaûn ngoaïi teä, bình oån tyû giaù, ñaùp öùng yeâu caàu oån ñònh, phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh vaø taêng döï tröõ ngoaïi hoái.

d) Kieåm soaùt chaët cheõ hoaït ñoäng kinh doanh vaøng; trong quyù II naêm 2011 trình Chính phuû

ban haønh Nghò ñònh veà quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh vaøng theo höôùng taäp trung ñaàu moái nhaäp khaåu vaøng, tieán tôùi xoùa boû vieäc kinh doanh vaøng mieáng treân thò tröôøng töï do; ngaên chaën hieäu quaû caùc hoaït ñoäng buoân laäu vaøng qua bieân giôùi.

ñ) Phoái hôïp chaët cheõ vôùi Boä Coâng an, Boä Coâng Thöông, UÛy ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông vaø caùc cô quan chöùc naêng kieåm tra, giaùm


TRANG SONG NGÖÕ GOVERNMENT ----------No: 11/NQ-CP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom - Happiness ----------Hanoi, 24 February 2011

RESOLUTION

On key measures to control inflation, stabilizing macro-economic and ensuring social welfare Implementing resolutions of National Assembly, the Government issued Resolution No.02/ NQ-CP dated January 09, 2011 on key solutions for direction and managing the implementation of socio-economic development plan and State budget estimation in 2011. However, the world economics is facing many difficult and complicated situations which are clearly demonstrated in the high inflation rate and increasing prices of crude oil, key input commodities and foodstuffs. Production and people’s lives are also badly affected by calamities; prices of key input commodities including electricity, petroleum has not been fully regulated by market mechanism and were adjusted to increase; Meanwhile, the Government has to loosen the monetary and fiscal policies to prevent recession and maintain development trend. Therefore, curbing inflation, stabilizing macroeconomics and ensuring social welfare are becoming urgent targets.

To reach the target of curbing inflation, stabilizing macroeconomics and ensuring social welfare, the Government asks Ministers, Heads of Ministeriallevel agencies, Government’s bodies, Chairpersons of Provincial People’s Committees; Chairpersons of Management Boards, Chairpersons of Board of Members, General directors of State’s corporations and enterprises to focus their management and regulation on the following key solutions:

1. Implementing monetary policies in a cautious manner The State Bank of Vietnam shall direct and coordinate with ministries, sectors and localities: a) To regulate and implement monetary policy in a cautious manner, harmonizing monetary and fiscal policies in order to control inflation and keep credit growth rate under 20% in 2011, payment tools from 15-16%, spurring capital and loans to support the development of production, rural and agriculture, export, auxiliary industries and SMEs; to curb the pace and proportion of capital loans for nonproduction sectors, especially the real estate and securities sectors.

b) To effectively regulate monetary tools, especially interest rates and money supply to curb inflation. c) To regulate foreign exchange rate and foreign currency markets in a flexible and proper manner and in accordance with the market trends. Foster management over foreign currencies, take necessary measure to encourage organizations and individuals, of which state corporations shall act as pioneers to sell foreign currencies to banks and are able to buy foreign currencies when they have reasonable purposes, to ensure the market liquidity, stabilize foreign exchange rates to support business and production development as well as increasing foreign currency reserve. d) To closely control gold market; to submit the draft Decree on gold trading management to the Government for approval in Q2/2011, in which focus on direct the market with selective gold importers, discard gold bar trading in free-market and effectively prevent gold smuggling across the border. e) To effectively coordinate with the Ministry of Public Security, Ministry of Industry and Trade, Provincial People’s Committees and relevant agencies to supervise the compliance of foreign

83

Soá

87

- 05.04.2011


TRANG SONG NGÖÕ saùt vieäc tuaân thuû caùc quy ñònh veà thu ñoåi ngoaïi teä, kinh doanh vaøng. Ban haønh quy ñònh vaø cheá taøi xöû lyù vi phaïm, keå caû vieäc ñình chæ, ruùt giaáy pheùp hoaït ñoäng, thu taøi saûn; quy ñònh khen, thöôûng ñoái vôùi vieäc phaùt hieän caùc haønh vi vi phaïm hoaït ñoäng thu ñoåi, mua baùn ngoaïi teä, vaøng. Xöû lyù nghieâm theo phaùp luaät ñoái vôùi haønh vi coá tình vi phaïm.

2. Thöïc hieän chính saùch taøi khoùa thaét chaët, caét giaûm ñaàu tö coâng, giaûm boäi chi ngaân saùch nhaø nöôùc a) Boä Taøi chính chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa phöông: - Chæ ñaïo phaán ñaáu taêng thu ngaân saùch nhaø nöôùc 7-8% so vôùi döï toaùn ngaân saùch naêm 2011 ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua. Taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt trong quaûn lyù thu thueá, choáng thaát thu thueá; taäp trung xöû lyù caùc khoaûn nôï ñoïng thueá; trieån khai caùc bieän phaùp cöôõng cheá nôï thueá ñeå thu hoài nôï ñoïng vaø haïn cheá phaùt sinh soá nôï thueá môùi. - Caùc Boä, cô quan, ñòa phöông chuû ñoäng saép xeáp laïi caùc nhieäm vuï chi ñeå tieát kieäm theâm 10% chi thöôøng xuyeân cuûa 9 thaùng coøn laïi trong döï toaùn naêm 2011 (khoâng bao goàm chi tieàn löông vaø caùc khoaûn coù tính chaát löông, chi cheá ñoä chính saùch cho con ngöôøi vaø tieát kieäm 10% chi thöôøng xuyeân ñeå taïo nguoàn caûi caùch tieàn löông theo keá hoaïch ñaàu naêm). Caùc Boä, cô quan, ñòa phöông töï xaùc ñònh cuï theå soá tieát kieäm, göûi Boä Taøi chính ñeå toång hôïp, baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû trong thaùng 3 naêm 2011. Soá tieát kieäm theâm 10% naøy caùc Boä, cô quan, ñòa phöông töï quaûn lyù; töø quyù III naêm 2011 seõ xem xeùt, boá trí cho caùc nhieäm vuï caáp baùch phaùt sinh ngoaøi döï toaùn hoaëc chuyeån veà ngaân saùch Trung öông theo höôùng daãn cuûa Boä Taøi chính. Taïm döøng trang bò môùi xe oâ-toâ, ñieàu hoøa nhieät ñoä, thieát bò vaên phoøng; giaûm toái ña chi phí ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, vaên phoøng phaåm, xaêng daàu,...; khoâng boá trí kinh phí cho caùc vieäc chöa thaät söï caáp baùch. Ngöôøi ñöùng ñaàu caùc cô quan, ñôn vò, ñòa phöông, toå chöùc söû duïng ngaân saùch nhaø nöôùc chòu traùch nhieäm tieát giaûm toái ña chi phí hoäi nghò, hoäi thaûo, toång keát, sô keát, ñi coâng taùc trong vaø ngoaøi nöôùc... Khoâng boå sung ngaân saùch ngoaøi döï toaùn, tröø caùc tröôøng hôïp thöïc hieän theo chính saùch, cheá ñoä, phoøng choáng, khaéc phuïc haäu quaû thieân tai, dòch beänh do Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh. Xöû lyù nghieâm, kòp thôøi, coâng khai nhöõng sai phaïm. - Giaûm boäi chi ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2011 xuoáng döôùi 5% GDP. Giaùm saùt chaët cheõ vieäc vay, traû nôï nöôùc ngoaøi cuûa caùc doanh nghieäp, nhaát laø vay ngaén haïn. Thöïc hieän raø soaùt nôï Chính phuû, nôï quoác gia, haïn cheá nôï döï phoøng, khoâng môû roäng ñoái töôïng phaïm vi baûo laõnh cuûa Chính phuû. Baûo ñaûm dö nôï Chính phuû, dö nôï coâng, dö nôï nöôùc ngoaøi trong giôùi haïn an toaøn vaø an toaøn taøi chính quoác gia.

b) Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa phöông: - Khoâng öùng tröôùc voán ngaân saùch nhaø nöôùc, traùi

phieáu Chính phuû naêm 2012 cho caùc döï aùn, tröø caùc döï aùn phoøng, choáng, khaéc phuïc haäu quaû thieân tai caáp baùch. - Khoâng keùo daøi thôøi gian thöïc hieän caùc khoaûn voán ñaàu tö töø ngaân saùch nhaø nöôùc, traùi phieáu Chính phuû keá hoaïch naêm 2011, thu hoài veà ngaân saùch Trung öông caùc khoaûn naøy ñeå boå sung voán cho caùc coâng trình, döï aùn hoaøn thaønh trong naêm 2011. - Thaønh laäp caùc ñoaøn kieåm tra, raø soaùt toaøn boä caùc coâng trình, döï aùn ñaàu tö töø nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc vaø traùi phieáu Chính phuû ñaõ ñöôïc boá trí voán naêm 2011, xaùc ñònh cuï theå caùc coâng trình, döï aùn caàn ngöøng, ñình hoaõn, giaõn tieán ñoä thöïc hieän trong naêm 2011; thu hoài hoaëc ñieàu chuyeån caùc khoaûn ñaõ boá trí nhöng chöa caáp baùch, khoâng ñuùng muïc tieâu, baùo caùo vaø ñeà xuaát vôùi Thuû töôùng Chính phuû bieän phaùp xöû lyù trong thaùng 3 naêm 2011. - Kieåm tra, raø soaùt laïi ñaàu tö cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá, toång coâng ty nhaø nöôùc, doanh nghieäp Nhaø nöôùc, kieán nghò Thuû töôùng Chính phuû caùc bieän phaùp xöû lyù, loaïi boû caùc döï aùn ñaàu tö keùm hieäu quaû, ñaàu tö daøn traûi, keå caû caùc döï aùn ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi.

c) Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam giaûm toái thieåu 10% keá hoaïch tín duïng ñaàu tö töø nguoàn voán tín duïng nhaø nöôùc. d) Caùc Boä, cô quan, ñòa phöông: - Chöa khôûi coâng caùc coâng trình, döï aùn môùi söû duïng voán ngaân saùch nhaø nöôùc vaø traùi phieáu Chính phuû, tröø caùc döï aùn phoøng, choáng, khaéc phuïc haäu quaû thieân tai caáp baùch vaø caùc döï aùn troïng ñieåm quoác gia vaø caùc döï aùn ñöôïc ñaàu tö töø nguoàn voán hoã trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA). Raø soaùt, caét giaûm, saép xeáp laïi ñeå ñieàu chuyeån voán ñaàu tö töø ngaân saùch nhaø nöôùc, traùi phieáu Chính phuû naêm 2011 trong phaïm vi quaûn lyù ñeå taäp trung voán ñaåy nhanh tieán ñoä caùc coâng trình, döï aùn quan troïng, caáp baùch, hoaøn thaønh trong naêm 2011. - Baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû trong thaùng 4 naêm 2011 danh muïc caùc döï aùn caét giaûm ñaàu tö söû duïng voán ngaân saùch nhaø nöôùc, traùi phieáu Chính phuû, danh muïc caùc döï aùn caét giaûm ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong phaïm vi quaûn lyù, ñoàng göûi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñeå toång hôïp, baùo caùo Chính phuû trong phieân hoïp thöôøng kyø thaùng 5 naêm 2011.

ñ) Caùc taäp ñoaøn kinh teá, toång coâng ty nhaø nöôùc raø soaùt, caét giaûm, saép xeáp laïi caùc döï aùn ñaàu tö,

taäp trung vaøo lónh vöïc saûn xuaát, kinh doanh chính, baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû trong thaùng 4 naêm 2011 danh muïc caùc döï aùn caét giaûm ñaàu tö, ñoàng göûi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñeå toång hôïp, baùo caùo Chính phuû trong phieân hoïp thöôøng kyø thaùng 5 naêm 2011.

3. Thuùc ñaåy saûn xuaát, kinh doanh, khuyeán khích xuaát khaåu, kieàm cheá nhaäp sieâu, söû duïng tieát kieäm naêng löôïng

Chuyeâ C Ch huy uyeâ en eâ n trang tra tr ang naø an nay ø ñöôï ñöô ôc ï thöï th hö öc ï hieä hie i n ä vôù vôùi söï s ï phoá sö ph hoá oii hôï hô ôp ï cuû cuû ua û Coâ Con Co â g ty y CFO CFO Capital Cap pitta all

Soá

87

- 05.04.2011

84


TRANG SONG NGÖÕ exchange activities and gold trading. To issue regulations and sanctions, not limited to business certificate withdrawal and property confiscation; regulations on rewards for those report illegal foreign exchange and gold trading activities. To impose strictly punishment against violation cases.

2. Tightening fiscal policy, cut down public investment and reduce state budget overspending a) The Ministry of Finance will take prime responsibility and coordinate with Ministries, agencies and localities: To direct to increase budget collection by 7-8% against the National Assembly’s preset target. To intensify inspection, supervision over tax collection while mitigating tax losses; focus on collection of late payment of taxes; to apply compulsory measures to collect deadweight debts if required and minimize new tax debts. Ministries, agencies and localities relocate expenditures to reach the target of saving the state’s recurrent expenditures by 10% in the last 9 months (excluded expenditures on salaries and wages, this 10% saving shall be used for salary adjustment following the plan set up in the early of this year). Ministries, agencies and localities shall decide the saving amount and submit to the Ministry of Finance to collect submit to the Prime Minister in March, 2011. The saving amounts shall be under management of Ministries, agencies and localities; from Q3/1011 will be arranged and located for urgent tasks and accrued expenses or transferred to the Central budget following guideline of the Ministry of Finance). To halt buying cars, air conditioners, office equipments; to minimize expenses on electricity, water supply, telephones, stationary, petroleum, etc.; do not allocate budget for unnecessary expenditures. Heads of agencies, organizations and localities shall take responsibility for minimizing expenditures on conferences, workshops, travel expenses.. Do not add up additional expenses which are not listed in the budget estimate except cases related to disaster mitigation or payments follow state’s mechanisms decided by the Prime Minister. To strictly apply sanctions against violation cases. To cap budget overspending in 2011 to under 5% of GDP. To closely supervise foreign loans and debt payments of enterprises, especially shortterm ones. To review government’s debts, national debts, to control contingent liabilities, do not expand subjects of government-guarantee loans. To ensure that Government’s debts, public debt are under safe control and national financial security. b) The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with relevant Ministries, agencies

and localities: Do not advance State’s budget, Government’s bond of 2012, excepts urgent disaster prevention and mitigation projects and tasks. Do not extend disbursement process of projects funded by State’s budget, Government’s bond, to take back to the Central budget to allocate to other projects and projects which could be completed in 2011. To form task forces to inspect, supervise projects and works funded by the State’s budget and Government’s bond in 2011, to identify projects that should be cancelled in 2011; to take back or reallocate sources of capital which were used ineffectively and report to the Government in March, 2011. To review and supervise investment portfolio of state corporations and enterprise, submit proposals to the Prime Minister to apply appropriate measure to cut down ineffective investment projects, including foreign investment ones. c) Vietnam Development Bank shall cut down at least 10% of its state credit this year. d)

Ministries, agencies and localities:

To cease the commencement of new projects, works funded by the State’s budget and Government’s bonds except projects on urgent disaster prevention and mitigation, national key projects, ODA-funded projects. To review, reduce and rearrange capital sources from the State’s budget and Government’s bonds within their authorities to speed up urgent, important works and projects which are feasible to complete in 2011. To report the list of projects funded by the State’s budget and Government’s bond and under management of State-run corporations whose capital sources were cut down by April 2011, submit to the Ministry of Planning and Investment to sum up and report to the Government in its regular meeting on May 2011. State corporations and company shall review, cut down and rearrange its investment portfolio, focusing on its key production fields, to report to the Government in April 2011 the list of projects which were cut down and submit to the Ministry of Planning and Investment to sum up and report to the Government in its regular meeting on May 2011.

3. To enhance production and business, boost export, control trade deficit and use energy effectively a) The Ministry of Industry and Trade shall take the prime responsibility and coordinate with other Ministries, State agencies and localities:

Chuyeâ Chuy Ch uy yeâ en n trang tran tr ang naø nay na ø ñöôï ñö öô ôc ôï ï thöï thö öc ï hieä hieä ie en ä vôù vôùi söï söï phoá phoá ph oii hôï hôp ï cuû cua ua uû û Coâ Con â g ty y CFO CFO O Capital Cap apit ittal

85

Soá

87

- 05.04.2011


TRANG SONG NGÖÕ a) Boä Coâng Thöông chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa phöông: - Trong quyù II naêm 2011, ban haønh vaø thöïc hieän quy ñònh veà ñieàu tieát caân ñoái cung - caàu ñoái vôùi töøng maët haøng thieát yeáu, baûo ñaûm keát hôïp hôïp lyù, gaén saûn xuaát trong nöôùc vôùi ñieàu haønh xuaát nhaäp khaåu; tieáp tuïc chæ ñaïo, kòp thôøi thaùo gôõ caùc khoù khaên, vöôùng maéc trong saûn xuaát, kinh doanh ñeå ñaåy maïnh saûn xuaát haøng hoùa, cung öùng dòch vuï; chæ ñaïo ñieàu haønh xuaát khaåu gaïo baûo ñaûm hieäu quaû, oån ñònh giaù löông thöïc trong nöôùc, phoái hôïp vôùi Boä Taøi chính trong vieäc ñieàu haønh döï tröõ quoác gia ñeå baûo ñaûm an ninh löông thöïc; thöôøng xuyeân theo doõi saùt dieãn bieán thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá ñeå kòp thôøi coù bieän phaùp ñieàu tieát, bình oån thò tröôøng, nhaát laø caùc maët haøng thieát yeáu. Chuû ñoäng coù bieän phaùp choáng ñaàu cô, naâng giaù. - Xaây döïng keá hoaïch ñieàu haønh xuaát, nhaäp khaåu, phaán ñaáu baûo ñaûm nhaäp sieâu khoâng quaù 16% toång kim ngaïch xuaát khaåu. Xaây döïng quy trình, nguyeân taéc kieåm soaùt nhaäp khaåu haøng hoùa, vaät tö, thieát bò cuûa caùc döï aùn ñaàu tö baèng nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc, voán traùi phieáu Chính phuû, voán do Chính phuû baûo laõnh, voán ñaàu tö cuûa doanh nghieäp Nhaø nöôùc; phoái hôïp vôùi Boä Taøi chính kieåm tra, giaùm saùt baûo ñaûm thöïc hieän nghieâm Chæ thò cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc söû duïng haøng hoùa, vaät tö, thieát bò saûn xuaát trong nöôùc, nhaát laø caùc döï aùn söû duïng maùy moùc, thieát bò, vaät lieäu nhaäp khaåu; chuû ñoäng aùp duïng caùc bieän phaùp phuø hôïp kieåm soaùt nhaäp khaåu haøng tieâu duøng, haïn cheá nhaäp sieâu. - Chæ ñaïo Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam, caùc coâng ty thaønh vieân coù keá hoaïch huy ñoäng toái ña coâng suaát caùc nhaø maùy ñieän ñeå ñaùp öùng nhu caàu phuï taûi ñieän trong muøa khoâ, öu tieân baûo ñaûm ñieän cho saûn xuaát; phoái hôïp vôùi UÛy ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông chæ ñaïo vieäc söû duïng ñieän tieát kieäm, phaân boå hôïp lyù ñeå baûo ñaûm ñaùp öùng cho caùc nhu caàu thieát yeáu cuûa saûn xuaát vaø ñôøi soáng.

b) Boä Taøi chính chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa phöông: - Chuû ñoäng aùp duïng caùc bieän phaùp caàn thieát, hôïp lyù veà thueá, phí ñeå ñieàu tieát lôïi nhuaän do kinh doanh xuaát khaåu moät soá maët haøng nhö theùp, xi maêng… thu ñöôïc töø vieäc ñöôïc söû duïng moät soá yeáu toá ñaàu vaøo giaù hieän coøn thaáp hôn giaù thò tröôøng. - Xem xeùt, mieãn, giaûm thueá, gia haïn thôøi gian noäp thueá nguyeân lieäu ñaàu vaøo nhaäp khaåu phuïc vuï saûn xuaát xuaát khaåu ñoái vôùi nhöõng ngaønh haøng trong nöôùc coøn thieáu nguyeân lieäu nhö deät may, da giaày, thuyû saûn, haït ñieàu, goã, döôïc phaåm,…; tieáp tuïc thöïc hieän taïm hoaøn thueá giaù trò gia taêng ñaàu vaøo ñoái vôùi haøng hoùa thöïc xuaát khaåu trong naêm 2011. - Kieåm tra, giaùm saùt chaët cheõ vieäc keâ khai, aùp duïng thueá suaát thueá nhaäp khaåu öu ñaõi ñaëc bieät theo cam keát taïi caùc thoaû thuaän thöông maïi töï do, caùc chính saùch öu ñaõi veà thueá taïi caùc khu phi thueá quan theo ñuùng quy ñònh.

Raø soaùt ñeå giaûm thueá ñoái vôùi caùc maët haøng laø nguyeân lieäu ñaàu vaøo cuûa saûn xuaát maø trong nöôùc chöa saûn xuaát ñöôïc; nghieân cöùu taêng thueá xuaát khaåu leân möùc phuø hôïp ñoái vôùi caùc maët haøng khoâng khuyeán khích xuaát khaåu, taøi nguyeân, nguyeân lieäu thoâ.

c) Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam baûo ñaûm ngoaïi teä ñeå nhaäp khaåu haøng hoùa thieát yeáu maø saûn xuaát trong nöôùc chöa ñaùp öùng; haïn cheá cho vay nhaäp khaåu haøng hoùa thuoäc dieän khoâng khuyeán khích nhaäp khaåu theo danh muïc do Boä Coâng Thöông ban haønh. d) Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa phöông

taäp trung chæ ñaïo thöïc hieän caùc bieän phaùp hoã trôï, khuyeán khích phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp, noâng thoân, taêng xuaát khaåu, taïo vieäc laøm, thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng, baûo ñaûm an ninh löông thöïc.

ñ) UÛy ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, nhaát laø thaønh phoá Haø Noäi, thaønh phoá Hoà Chí Minh, caên cöù tình hình saûn xuaát, tieâu duøng taïi ñòa phöông, chæ ñaïo saûn xuaát, döï tröõ, löu thoâng, phaân phoái haøng hoùa thoâng suoát, tröôùc heát laø caùc haøng hoùa thieát yeáu nhö löông thöïc, thöïc phaåm, xaêng daàu,...; taêng cöôøng quaûn lyù giaù, bình oån giaù treân ñòa baøn. e) Caùc taäp ñoaøn kinh teá, toång coâng ty, doanh nghieäp nhaø nöôùc tieáp tuïc ñaåy maïnh coå

phaàn hoaù, taùi cô caáu, kieåm soaùt chaët cheõ chi phí saûn xuaát, ñoåi môùi quaûn trò doanh nghieäp ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, baûo ñaûm giaù saûn phaåm haøng hoaù, dòch vuï ôû möùc hôïp lyù; taäp trung voán cho ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh chính.

g) Caùc Boä, cô quan, ñòa phöông toå chöùc, höôùng daãn, chæ ñaïo trieån khai quyeát lieät, taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt tình hình thöïc hieän caùc quy ñònh veà tieát kieäm, choáng laõng phí; xaây döïng vaø thöïc hieän chöông trình tieát kieäm ñieän, phaán ñaáu tieát kieäm söû duïng ñieän 10% theo Nghò quyeát soá 02/NQ-CP cuûa Chính phuû; ñoàng thôøi, aùp duïng caùc bieän phaùp caàn thieát vaø phuø hôïp ñeå khuyeán khích, khuyeán caùo caùc doanh nghieäp, nhaân daân söû duïng tieát kieäm naêng löôïng (ñieän, xaêng daàu), söû duïng caùc coâng ngheä cao, coâng ngheä xanh, saïch, coâng ngheä tieát kieäm ñieän.

4. Ñieàu chænh giaù ñieän, xaêng daàu gaén vôùi hoã trôï hoä ngheøo a) Tieáp tuïc thöïc hieän loä trình ñieàu haønh giaù xaêng daàu, ñieän theo cô cheá thò tröôøng. - Boä Taøi chính chuû ñoäng ñieàu haønh linh hoaït giaù xaêng daàu theo ñuùng quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 84/2009/NÑ-CP ngaøy 15 thaùng 9 naêm 2009 cuûa Chính phuû veà kinh doanh xaêng daàu, baûo ñaûm giaù xaêng daàu trong nöôùc baùm saùt giaù xaêng daàu theá giôùi. - Trong naêm 2011 thöïc hieän ñieàu chænh moät böôùc giaù ñieän; Boä Coâng Thöông hoaøn thieän, trình Thuû töôùng Chính

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

87

- 05.04.2011

86


TRANG SONG NGÖÕ To issue and implement regulations on demand-supply regulations over key commodity, harmonizing domestic production and import management; to continue to direct and solve difficulties in production and trading activities timely in order to boost production and services; to direct rice export activities effectively, to stabilize foodstuff’s prices, to coordinate with the Ministry of Finance in food reserve management to ensure national food security; to watch over domestic and international market’s trends to apply appropriate and timely measure to stabilize the market, especially key commodities. To actively apply measure to prevent speculation and price hikes. To build up plan to regulate import-export activities, strive to cap trade deficit under 16% of total export turnover. To establish procedures and regulation to control import activities of projects funded by the State’s budget, Government’s bond, Government-guaranteed capital and capital of Staterun enterprises; to coordinate with the Ministry of Finance to check, supervise the implementation of Prime Minister’s instructions over the use of materials, equipments for production, especially projects which use imported materials and equipments; to actively apply appropriate measures to control the importation of consumer goods and preventing trade deficit. To direct Vietnam Electricity Corporation and its subsidiaries to build up plan to maximize the capacity of generators, meet the demand of electricity in dry season, to priority electricity for production; To coordinate with Provincial People’s Committees to allocate electricity effectively and direct the economical use of electricity to ensure adequate electricity supply for production and consumption. b) The Ministry of Finance shall take the prime responsibility and coordinate with Ministries, State agencies and localities: To apply adequate measures on taxes to regulate revenues from steel and cement sectors come from using inputs with prices lower than market’s price. To consider to exempt, reduce taxes or extend time for tax payment of imported materials, which are currently lack of domestic supply, for industries including garment, textiles, footwear, seafood, wood, pharmacy sectors..; to continue implementing temporary tax return policy subject to inputs of real export goods in 2011. To closely supervise the filling and implementation of tax preferential treatment, especially those follow FTA, tax preferential treatment in non-tax areas as regulated. To review and reduce tax applied on items which are

inputs of production which are not yet produced domestically; to review to increase tax rate applied on export-discouraged items, national resources and unprocessed materials. c) The State Bank of Vietnam shall ensure foreign currency supply to import key items which are not produced domestically; to restrict loans to import items in the list of import-discouraged items issued by the Ministry of Industry and Trade. d) The Ministry of Agriculture and Rural Development shall direct and coordinate with Ministries, State agencies and localities to direct the implementation of appropriate measures to boost agriculture production, job creation and export, to increase salary for employees and ensure food security. e) Provincial People’s Committees and centrally-governed cities, Hanoi and Ho Chi Minh city in particular, base on production and consumption activities in their locations shall direct production, reserve, distribution, especially key commodities including foodstuffs, petroleum...; to strive to control over prices and price stabilization in their relative locations. f) State-run enterprises, corporations shall speed up capitalization and restructure process, to tightly control production expenses, to moderate corporate governance in order to improve effectiveness, maintain reasonable product and service’s price; to concentrate capital for their key industries. g) Ministries, state agencies and localities shall organize, direct and give guidance in drastic manner; to inspect and supervise the implementation of thrift practice, anti-wastefulness; to set up plan on electricity saving up to 10% follow Resolution No.2/ NQ-CP issued by the Government; to take adequate measures to encourage enterprises, households and citizen to use energy economically (such as electricity, petroleum), to apply high, green and energy –efficient technology.

4. Adjust electricity and petroleum prices with adequate support for poor households a) To continue adjust electricity and petroleum prices follow market mechanism as planned The Ministry of Finance shall actively regulate petroleum’s price follow regulations of Decree No.84/2009/ND-CP dated September 15, 2009 of the Government on petroleum business, to ensure domestic petroleum’s price is adjusted in accordance with international price. To adjust electricity price one time in 2011; The Ministry of Industry and Trade shall finalize and

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

87

Soá

87

- 05.04.2011


TRANG SONG NGÖÕ phuû ban haønh trong quyù Inaêm 2011 cô cheá ñieàu haønh giaù ñieän theo cô cheá thò tröôøng.

b) Nhaø nöôùc coù chính saùch hoã trôï hoä ngheøo

sau khi ñieàu chænh giaù ñieän.

5. Taêng cöôøng baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi a) Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa phöông: - Thöïc hieän ñoàng boä caùc chính saùch an sinh xaõ hoäi theo caùc chöông trình, döï aùn, keá hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät; ñaåy maïnh thöïc hieän caùc giaûi phaùp baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi theo Nghò quyeát soá 02/NQ-CP cuûa Chính phuû. - Taäp trung chæ ñaïo hoã trôï giaûm ngheøo taïi caùc ñòa phöông, nhaát laø taïi caùc xaõ, thoân, baûn ñaëc bieät khoù khaên; hoã trôï caùc hoä ngheøo, ñòa phöông ngheøo xuaát khaåu lao ñoäng; cho vay hoïc sinh, sinh vieân,.... - Chæ ñaïo caùc cô quan, ñòa phöông trieån khai thöïc hieän ñaày ñuû, kòp thôøi, ñuùng ñoái töôïng caùc quy ñònh hoã trôï ñoái töôïng chính saùch, ngöôøi coù coâng, ngöôøi coù hoaøn caûnh ñaëc bieät khoù khaên (giaø yeáu coâ ñôn, khoâng nôi nöông töïa,...),...

b) Boä Taøi chính chuû trì, phoái hôïp vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, caùc Boä, cô quan, ñòa phöông boá trí kinh phí ñeå thöïc hieän caùc chính saùch an sinh xaõ hoäi theo chuaån ngheøo môùi. c) Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi

chuû trì, phoái hôïp vôùi Boä Taøi chính, Boä Coâng Thöông vaø caùc Boä, cô quan, ñòa phöông chæ ñaïo vieäc trieån khai thöïc hieän quy ñònh veà hoã trôï hoä ngheøo khi giaù ñieän ñöôïc ñieàu chænh.

6. Ñaåy maïnh coâng taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn a) Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng chuû trì, phoái

hôïp vôùi Ban Tuyeân giaùo Trung öông, caùc cô quan chuû quaûn thoâng tin, truyeàn thoâng, baùo chí:

- Chæ ñaïo caùc cô quan thoâng tin, truyeàn thoâng, baùo chí baùm saùt caùc chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc vaø noäi dung cuûa Nghò quyeát naøy thoâng tin, tuyeân truyeàn ñaày ñuû, kòp thôøi, nhaát laø caùc noäi dung thuoäc lónh vöïc taøi chính, tieàn teä, giaù caû, caùc chính saùch an sinh xaõ hoäi, chính saùch hoã trôï hoä ngheøo tröïc tieáp chòu taùc ñoäng cuûa vieäc thöïc hieän ñieàu chænh giaù ñieän ñeå nhaân daân hieåu, ñoàng thuaän. - Xöû lyù nghieâm, kòp thôøi theo thaåm quyeàn caùc haønh vi ñöa tin sai söï thaät,khoâng ñuùng ñònh höôùng cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà vieäc thöïc hieän chuû tröông kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi.

b) Caùc Boä, cô quan, ban ngaønh Trung öông vaø UÛy ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông chæ ñaïo vaø chuû ñoäng cung caáp

thoâng tin ñaày ñuû, chính xaùc, kòp thôøi, coâng khai, minh baïch cho baùo chí, nhaát laø nhöõng vaán ñeà maø dö luaän quan taâm.

7. Toå chöùc thöïc hieän a) Caùc Boä, cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc Chính phuû vaø UÛy ban nhaân daân caùc

tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông chuû ñoäng trieån khai thöïc hieän nghieâm tuùc, trieät ñeå caùc noäi dung quy ñònh taïi Nghò quyeát naøy; ñònh kyø haøng thaùng, haøng quyù, kieåm ñieåm tình hình thöïc hieän Nghò quyeát soá 02/NQ-CP vaø Nghò quyeát naøy, baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû, ñoàng göûi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñeå toång hôïp, baùo caùo Chính phuû taïi phieân hoïp thöôøng kyø haøng thaùng.

b) Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö: - Theo doõi tình hình vaø keát quaû trieån khai Nghò quyeát cuûa caùc Boä, cô quan, ñòa phöông; toång hôïp baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû taïi giao ban 15 ngaøy haøng thaùng cuûa Thöôøng tröïc Chính phuû. - Trình Thuû töôùng Chính phuû ñeå baùo caùo Quoác hoäi trong thaùng 3naêm 2011 veà caùc giaûi phaùp toång theå, toaøn dieän phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, baûo ñaûm oån ñònh kinh teá vó moâ.

c) Ñeà nghò Uyû ban Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät Nam phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan, ñòa

phöông vaø caùc toå chöùc thaønh vieân chæ ñaïo caùc caáp hoäi toå chöùc toát coâng taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn, vaän ñoäng ñeå coäng ñoàng doanh nghieäp, nhaân daân nhaän thöùc ñuùng, hieåu roõ, tham gia tích cöïc, thieát thöïc, taïo ñoàng thuaän cao trong vieäc trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát. Caùc hoäi, hieäp hoäi ngaønh ngheà toå chöùc ñeå coäng ñoàng doanh nghieäp tích cöïc thöïc hieän caùc chuû tröông, cô cheá, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, caùc noäi dung cuûa Nghò quyeát.

d) Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan Trung öông, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caùc tænh,

thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò, Hoäi ñoàng thaønh vieân, Toång giaùm ñoác caùc taäp ñoaøn kinh teá, toång coâng ty nhaø nöôùc, trong phaïm vi chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao, chòu traùch nhieäm tröôùc Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc trieån khai thöïc hieän caùc noäi dung cuûa Nghò quyeát naøy. Thöïc hieän nhieäm vuï kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi trong ñieàu kieän coù nhieàu khoù khaên, nhöng sau 25 naêm ñoåi môùi, tieàm löïc cuûa ñaát nöôùc ta ñaõ ñöôïc taêng cöôøng, chính trò, xaõ hoäi oån ñònh; döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, vôùi quyeát taâm cuûa caû heä thoáng chính trò, söï ñoàng thuaän, noã löïc cuûa taát caû caùc ngaønh, caùc caáp, coäng ñoàng doanh nghieäp vaø nhaân daân, chuùng ta tin töôûng raèng muïc tieâu kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi seõ thöïc hieän ñöôïc./

TM. CHÍNH PHUÛ THUÛ TÖÔÙNG Nguyeãn Taán Duõng

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

87

- 05.04.2011

88


TRANG SONG NGÖÕ submit to the Prime Minister regulation on electricity price-adjustment follow market mechanism for approval and establishment in Q1/2011. b) The State shall support poor household after the electricity price-adjustment.

5.

Ensuring social welfare

a) The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall take the prime responsibility and coordinate with relevant Ministries, State’s agencies and localities: To implement synchronously social welfare policies follow approved programs, projects and plans; to implement measures to ensure social welfare set forth in Resolution No.02/NQ-CP of the Government. To direct poverty reduction activities in localities, especially in extremely disadvantaged villages; to support poor households to send labors abroad; provide loans for students... To direct agencies and localities to implement regulations on support for beneficiaries, meritorious people, extremely-disadvantaged people, the elderly... ) b) The Ministry of Finance shall direct and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, relevant Ministries, agencies and localities to arrange budget to implement social welfare policies in accordance with new poverty standard. c) The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall direct and coordinate with the Ministry of Finance, relevant Ministries, agencies and localities to direct the implementation regulations on supporting poor households once the new electricity price is applied.

6. Enhancing information dissemination a) The Ministry of Information and Communications shall take the prime responsibility and coordinate with the Central Committee for Communication and Education and relevant agencies: To direct mass media to grasp thoroughly strategies and policies of the Party and the Government as well as the content of this Resolution to provide information and publicize policies on finance, monetary, price and social welfare and support for poor household affected by the adjusted electricity price to get the consensus of citizens. To strictly punish agencies who provide wrong information on the Party and Government’s orientation on curbing inflation, stabilizing

macroeconomics and ensuring social welfare. b) Ministries, State agencies and People’s Committees of provinces and centrally-governed cities shall direct and actively provide accurate information to mass media in a timely, transparent manner, especially on burning issues that receive attention from societies.

7.

Implementation

a) Ministries, ministry-level agencies, State’s agencies and People’s Committees of provinces and centrally-governed cities shall actively and comprehensively implement this Resolution; to organize monthly and quarterly meetings to review the implementation of Resolution No.02/NQ-CP and this Resolution, report to the Prime Minister and the Ministry of Planning and Investment to sum up and report to the Government in its regular meetings. b)

The Ministry of Planning and Investment:

To supervise the implementation of this Resolution of Ministries, agencies and localities; to summarize and report to the Prime Minister on date 22 every month in meeting of Standing Government. To submit to the Prime Minister to report to National Assembly on March 2011 on comprehensive measures for socio-economic development and macroeconomics stabilization. c) The Fatherland Front shall coordinate with Ministries, agencies and localities to direct the dissemination of information to reach high consensus from enterprises and citizens and receive their support in implementing the Resolution. Associations shall organize and encourage business community to actively implement strategy, mechanisms of the Party and the Government as well as this Resolution. d) Ministers, heads of ministerial agencies, Governmental bodies, Chairmen of the People’s Committees of provinces and centrally-governed cities will be comprehensively responsible to the Prime Minister for the deployment of the Resolution within their assigned functions and obligations. Curbing inflation, stabilizing the macroeconomics and ensuring social welfare are challenging tasks, however, our capacity has been greatly improved over the past 25 years of innovation; With the Party’s cohesive leadership, the Government’s decisive and effective management and direction, as well as the endless efforts and consensus of ministries, sectors, business community and the entire citizen, our targets will be successfully achieved.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT PRIME MINISTER Nguyen Tan Dung

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

89

Soá

87

- 05.04.2011


AsiaInvest

Connecting Susccesses

®

HUNG HUNG THINH REAL ESTATE

PETROLAND

NHADATVIETNAMS.COM

VIGLACERA

An cö vaø Ñaàu tö.


Truï sôû chính : Ñieän thoaïi : Email : Website :

222 Lyù Long Töôøng, Myõ Kim 3, P.Taân Phong, Q.7, TP.HCM (08) 5412 2427 - 5412 2428 - 5412 2429 info@vinalandinvest.com.vn http://www.vinalandinvest.com.vn


Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam #87/2011  
Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam #87/2011  

Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam