Partillebo Årsredovisning 2021

Page 1

Årsredovisning Partillebo 2021Innehåll OM PARTILLEBO Ordförande har ordet .............................................................................................

4-5

2021 i korthet ..........................................................................................

6-7

Våra kunder ...............................................................................................

8-9

Våra medarbetare ...................................................................................

10-11

Marknad och kommunikation..............................................................

12-13

Serviceorganisation och fastigheter..................................................

14-17

Ny- och ombyggnation .........................................................................

18-19

OM PARTILLE ENERGI Partille Energi och Partille Energi Nät ..............................................

20-21

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE Förvaltningsberättelse ..........................................................................

22-25

Risk- och väsentlighetsanalys ............................................................

26-29

Fem år i översikt, RR + BR ...................................................................

30

Fem år i översikt, fastighetsuppgifter .............................................

31

EKONOMI Resultaträkning; koncern och moderbolag ....................................

32-33

Balansräkning; koncern och moderbolag ........................................

34-35

Förändringar i eget kapital ...................................................................

36

Kassaflödesanalys; koncern och moderbolag ...............................

37

Noter ............................................................................................................

38-49

Styrelse och revisorer ............................................................................

50

Revisionsberättelse ................................................................................

51-52

Fastighetsförteckning ...........................................................................

53-57

Områdeskarta ..........................................................................................

58-59

PA RT I L L EB O 2021

3OM PARTILLEBO Styrelsen och VD för Partillebo AB avger härmed redovisning för koncernen och moderbolaget för verksamhetsåret 2021, bolagets 73:e verksamhetsår.

Ordförande har ordet Jag känner mig hedrad över att Partillebo i höstas blev den näst bästa hyresvärden i region Västra Sverige i Hyresgästföreningens undersökning bland sina medlemmar. Vår engagerade personal, inte minst våra servicetekniker, skapar trygghet i våra områden och strävar efter att ge service i världsklass. Projektavdelningen ser till att vi bygger fler nya bostäder och lokaler med kommunal service. Sammantaget skapar vi trygghet och framtidstro som får människor att växa. För att lägga ytterligare fokus på social hållbarhet, trygghet och trivsel har vi förstärkt organisationen med en boendeutvecklare. Utifrån Partillebos devis ”För dig och din granne” ska vår nya kollega, tillsammans med områdespersonalen, utveckla goda kontakter grannar emellan – allt från nya delningstjänster till att fånga upp konflikter mellan hyresgäster.

fastigheter. Kundnyttan blir att hyresgästen själv kan påverka sin förbrukning och därmed också sin hyra. Nya regler för avfallshantering gör att vi framöver även kommer att behöva arbeta hårt med att underlätta återvinning och minska mängden sopor och annat avfall.

Laddstationer och bikupor Partillebo och Partille Energi i samklang Det är också spännande att se hur koncernbolagen bidrar med sina respektive verksamheter till Partilles utveckling. I Öjersjö byggs ett helt nytt område, Gökegård, med totalt cirka 500 bostäder. Arbetena är i full gång och Partillebo står för cirka 125 av dessa och dotterbolaget Partille Energi har byggt ut elnätet i området. Även i Partille centrum är vi aktiva. Energibolagen bidrar med elnät och fjärrvärme och på Partillebo pågår projekteringen av det nya kvarteret med en stor simanläggning och bostäder, granne med Partille Arena. I vårt alltid pågående kvalitetsarbete prioriteras de processer som har störst nytta för våra kunder. Det engagemang våra medarbetare visar och deras förslag till förbättringar är mycket bra.

För att underlätta omställningen till elbilar bygger Partillebo och Partille Energi gemensamt publika laddstationer på sex olika platser i kommunen. Stationerna kommer att stå klara under våren 2022. Under hösten har vi kunnat njuta av den första honungsskörden från två bikupor på takterrassen på vårt huvudkontor. Jag kan stolt summera att Partillebokoncernen med våra fokusområden; Engagerad samhällsutvecklare, Goda och hälsofrämjande livsmiljöer, Den goda arbetsplatsen och Positiv klimatpåverkan fortsätter att bidra till ett långsiktigt hållbart Partille. Otto Natt och Dag Styrelseordförande

Självförsörjande med förnybar elproduktion Miljöfrågorna blir alltmer viktiga för hela samhället. Sedan några år tillbaka är Partillebo helt självförsörjande med förnybar elproduktion för hela fastighetsbeståndet. Det ökar tryggheten för oss när elhandelspriserna under 2021 har slagit rekord. För Partille Energi är fjärrvärmeleveranserna till Partillebos fastigheter och till alla villakunder klimatkompenserade enligt Gold Standard. Under året har vi beslutat att certifiera all nyproduktion enligt Miljöbyggnad nivå silver. Vi har även tagit beslut om att införa individuell mätning av vatten och el i ett antal lägenheter i det äldre fastighetsbeståndet, som ett led i att energieffektivisera alla våra

PA RT I L L EB O 2021

5


2021 i korthet Partillebo AB är en fastighets- och energikoncern som verkar i Partille. Vår vision är ”Tillsammans skapar vi den bästa framtiden i Partille” och vår affärsidé är ”Vi är en samhällsutvecklare med personlig service i världsklass som affärsmässigt skapar, utvecklar och erbjuder hållbara boendemiljöer, lokaler och energilösningar”. Moderbolaget äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostäder och lokaler. Dotterbolaget Partillebo Parkering AB handhar parkeringsverksamhet. I dotterbolagskoncernen Partille Energi AB bedrivs fjärrvärmeverksamhet och det helägda dotterföretaget Partille Energi Nät AB ansvarar för elnätet i kommunen. Partillebo AB ägs av Partille kommun och som även är Partillebos största kund som lokalhyresgäst. Koncernen (Mkr)

2021 795

764

Årets resultat efter skatt 60

46

5 193 Balansomslutning

5 246

3 831 Fastigheternas bokförda värde

3 865

11 616 Fastigheternas marknadsvärde

10 816

4 396 Fastigheternas taxeringsvärde

4 352

Direktavkastning (%)* 3,42

3,70

2 915 Total låneskuld

3 015

Belåningsgrad (%)* 25

28

Soliditet (%)* 33

31

Likviditet (%)* 19

17

Årets investeringar 215

203

83 Antal anställda

82

Rörelseintäkter

* (definitioner se sid. 31)

6

2020

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Samhällsbyggare Antal bostäder

3 918

Tillgängliga, kundinriktade och kundnära

Soliditet

33 % Lokalyta

236 592 m2 Antal anställda

83

Modern

och hållbar

byggteknik

3 397

hyresgäster fick erbjudande om HLU

FÖRNYELSEBAR

ENERGI

Stor efterfrågan på hyresrätter

PA RT I L L EB O 2021

7


Vi ställer några frågor till Agneta Marklund, hyreschef på Partillebo.

gemensamma boendemiljön och den egna lägenheten. De frågor där Partillebo får lite lägre betyg gäller städning av tvättstuga, trapphus och loftgångar. Nu pågår arbetet att på en mer detaljerad nivå analysera hyresgästernas åsikter och färdigställa åtgärdsplaner utifrån det. Sett till förra årets hyresgästenkät till lokalkunden Partille kommun, har en handlingsplan tagits fram tillsammans med kommunen. Frågorna handlade om skötsel, service, bemötande, felanmälan och underhåll. Gällande felanmälan har det digitala anmälanoch uppföljningssystemet förbättrats och ledtiden har kunnat kortas.

Ge exempel på hur ni fokuserar på er devis; ”för dig och din granne”?

Våra kunder

– Tillsammans med vår nyanställda boendeutvecklare ska en modell för grannsamverkan tas fram som är anpassad för just Partillebo. Bakgrunden är att vi har noterat en viss Hur utvecklas kösituation i Partillebo? förändring i bostadsområdena; hyresgästerna efterfrågar – Genomsnittstiden för att få ett erbjudande är fortfarande trivsel, trygghet och säkerhet på ett annat sätt än tidigare. runt 6,5 år, så trycket på våra bostäder är fortsatt högt. Till de De vill gärna ha bra och god kontakt med sina grannar, men mer nyproducerade lägenheterna är kötiden hälften så lång, så ser inte verkligheten ut alla gånger. Synpunkter på ibland till och med kortare än så. Gällande omflyttgrannars levnadssätt kan exempelvis förekomma. ningsfrekvensen så ligger den på 12,5 %, vilket Under pandemin blev detta kanske ännu mer är en halv procentenhet högre än förra året. Vi behöver vara tydligt, när så många arbetade hemifrån. Efterfrågan på våra trygghetsboenden har Partillebos mål är ju att skapa trygghet och lyhörda och arbeta ökat igen, efter en nedgång under några år. framtidstro som får människor att växa. för ett mer socialt Tillgången matchar dock behovet ganska väl. Vi ser också att integrationen blivit allt hållbart samhälle. viktigare och har därför utarbetat en integraHar arbetet med ökat kundtionsstrategi tillsammans med kommunen. inflytande kunnat fortsätta? Vi har även ett bra samarbete för att förhindra – Det pågår på flera håll, men på grund av onödiga vräkningar av främst barnfamiljer. pandemin har vi fortfarande inte kunnat genomföra det Vi behöver vara lyhörda och arbeta för ett mer socialt planerade utomhusmötet med kunderna i Partille Centrum, hållbart samhälle. men vi hoppas att det blir av under våren 2022. Vi har i alla fall kunnat ha digitala möten med en referensgrupp, bestående av 10–15 kunder, för vårt kommande byggprojekt i Partille Port.

Berätta om resultatet av hyresgästundersökningen. – I oktober 2021 fick vi resultatet från den hyresgästundersökning som hyresgästföreningen gör bland de boende hos de största allmännyttiga och privata hyresvärdarna i Västsverige. Partillebo kom på andra plats och vi har haft toppositioner även vid de tidigare undersökningarna som gjorts. I år får Partillebo genomgående högre betyg på alla frågeområden än snittet för region Västra Sverige. Mest nöjda är våra hyresgäster i frågor som rör reparation och underhåll samt deras möjligheter till inflytande över den

8

ÅRSREDOVISNING


OM OM PARTILLEBO PARTILLEBO

PA RT I L L EB O 2021

9


Det blir allt viktigare för människor att få ihop livspusslet och hitta en bra balans mellan arbete och fritid.

Vad är en processägare?

Vi ställer några frågor till Per-Gunnar Asbjörnsen, ekonomi- och HR-chef på Partillebo.

Våra medarbetare

– Under året har vi tagit stora steg i vårt systematiska kvalitetsarbete. Ett arbete som handlar om att tillgodose våra kunders behov på bästa sätt. Det är våra medarbetare som har mest och bäst kunskap om vad kunderna efterfrågar och det är också bland medarbetarna vi utser processägare. En processägare är, kort och gott, den som är ”chef över kundens resa” och som bäst vet hur väl kundens behov tillgodoses i vårt vardagliga arbete. Processägaren bygger upp en struktur med gemensamma instruktioner och lathundar. Processägaren sätter också upp mål för processen, alltid baserade på kundernas krav.

På vilket sätt vidareutbildas era medarbetare?

Hur främjar ni era medarbetares arbetsmiljö? – Som arbetsgivare tar vi stort ansvar för arbetsmiljö och hälsa. Genom den sjukförsäkring vi erbjuder kan våra medarbetare få snabb hjälp, samtidigt som vi också minskar risken för längre sjukfrånvaro. Vårt samarbete med Många är de företagshälsovården, genom regelmedarbetare som bundna hälsokontroller samt hjälp vid rehabiliterande insatser, gör dagligen cyklar, i att vi snabbt kan få information ur och skur, mellan om någon medarbetare behöver sitt hem och stöd och arbetsanpassning. En Partillebo. stor och omfattande satsning som genomfördes under året var en riskanalys av ergonomiska risker i arbetet för såväl våra service- och drifttekniker som för tjänstemännen på huvudkontoret. För att främja våra medarbetares hälsa erbjuder vi bland annat möjligheten att leasa en elcykel. Förutom att stärka den enskildes hälsa är det också bra ur miljösynpunkt; för ett mer hållbart samhälle. Många är de medarbetare som dagligen cyklar, i ur och skur, mellan sitt hem och Partillebo.

– Utbildning av Partillebos värdegrund sker årligen. Samtliga anställda får även en grundutbildning inom gemensamma verktyg och individuella yrkesspecifika utbildningar ges löpande.

Hur arbetar ni med mångfaldsfrågor? – Trygghet för våra kunder är mycket viktigt, de ska vara nöjda med sitt boende. För att lyckas med detta ska vi vara en spegel av hur det ser ut i samhället i allmänhet och i våra bostadsområden i synnerhet. Det är en av anledningarna till att vi strävar efter en mix av erfarenheter, kulturell bakgrund, kompetens och kön. En annan anledning är att mångfald gynnar det kreativa och innovativa tänkandet i vårt företag. Att vi genom mångfalden ständigt ifrågasätter våra antaganden, normer och värderingar och att vi genom en ”reality check” ser om de är fortsatt giltiga.

Beskriv er personalomsättning. – Personalomsättningen har under året varit normal i förhållande till andra år. Något lägre jämfört med 2019 och något högre i förhållande till 2020.

Hur skapar ni möjligheter för god balans mellan arbete och fritid? – Under året införde vi flextid på tjänstemannasidan och nu när pandemirestriktionerna minskat behåller vi dessutom möjligheten att, i viss utsträckning, arbeta på distans. Flextid och distansarbete är viktiga steg för att fortsatt kunna attrahera såväl nuvarande som kommande medarbetare.

10

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Vår kompetenta och serviceinriktade personal träffar ni såväl i kontorsmiljö som ute i fält.

Åldersfördelning medarbetare Antal anställda 35

Yta per anställd, omsättning per anställd 2017-2021 tkr, m2

35

30 25

8000

20 6000

15 4000

10

2000

0

12

5

2017

Yta/anställd m2

2018

2019

2020

2021

14

13

9 Ålder

0 -30

31-40

41-50

51-60

61-

Omsättning/anställd tkr

PA RT I L L EB O 2021

11


12

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Marknad och kommunikation Hur ser boendesituationen ut i Partille kommun? – Partille växer befolkningsmässigt. Nu har kommunen runt Vi ställer några frågor 40 000 invånare. Bedömningen är att antalet ska fortsätta till Lena Moberg, öka med 1–1,5 procent per år. För det behövs fler bostäder marknadschef med olika upplåtelseformer som förbättrar möjligheterna att på Partillebo och bo i ett område under livets alla skeden. De områden Partille Energi. som ska fortsätta expandera och förtätas enligt Om kommunens översiktsplan är främst centrala Partille, Öjersjö och Furulund. många gör små

Många vill bo i Partille, hur hanterar ni den ökade efterfrågan?

förändringar i sina vanor kan det på sikt göra stor skillnad.

– En målsättning för Partillebo är att över tid bygga lägenheter motsvarande de ökade behoven. Hand i hand med bostadsbyggandet går också utbyggnaden av kommunal service, där Partillebo spelar en viktig roll som hyresvärd till Partille kommun. Både det vi gör i det dagliga arbetet och det vi säger i vår kommunikation ska ha sin grund i Partillebos ägardirektiv: vi ska bidra till att Partille långsiktigt utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Pågående byggprojekt med upprustning av Anneberg och kommande projekt med bostäder i Gökegård och det nya kvarteret med simhall och bostäder i centrala Partille är alla fina exempel på hur vi förverkligar detta.

Har er externa och interna kommunikation förändrats under året? – Partillebo har ett stort ansvar att bidra till social hållbarhet och trygghet i både det privata och det offentliga rummet. Vår engagerade servicepersonal är bärare av Partillebos värdegrund och en av våra viktigaste kanaler för extern kommunikation. Serviceteknikerna är välkända ansikten ute i områdena och de bidrar med trivsel och trygghet. En del i årets kommunikationsarbete har varit att bistå serviceorganisationen med att ta fram information till hyresgäster om olika serviceåtgärder eller andra meddelanden som rör deras fastighet. Restriktioner för Covid-19 har under stora

delar av 2021 begränsat möjligheterna till personliga möten. Det har gällt såväl kontakter med våra hyresgäster som inom företaget. Restriktionerna har dock gjort att användandet av och kunskapen om digitala kanaler tagit stora språng framåt. Många i samhället kommer fortsätta att delvis arbeta hemifrån även efter pandemin. Ur kommunikationssynpunkt innebär det exempelvis att hyresgästernas krav på möjlighet till snabb och säker internetuppkoppling ökar.

Berätta om hur ni värnar om hållbarhet och miljö. Samarbeten med bland andra Naturskyddsföreningen i Partille, Stadskupan Sverige AB och Jonsereds Trädgårdar ger oss på Partillebo värdefulla kunskaper. De använder vi i konkreta åtgärder som att skaffa bikupor och att sköta våra grönytor för ökad biologisk mångfald. Under året har vi också arbetat mer aktivt med att öka våra hyresgästers engagemang för klimatet. Bland annat har vi tipsat om hur man kan städa mer klimatsmart, hur man ska möblera för att hålla nere energianvändningen och uppmanat till ökad sopsortering och återvinning. Om många gör små förändringar i sina vanor kan det på sikt göra stor skillnad.

PA RT I L L EB O 2021

13


Våra fastigheter I arbetet med våra processer lägger vi stor vikt vid de processer som rör Partille kommun, som är vår största lokalkund. Detta arbete har gjort stora framsteg under året. Det gäller både den dagliga driften och hur vi ska bygga eller anpassa befintliga eller nya lokaler så att de motsvarar behoven. Eftersom det är tredje part, såsom skolpersonal och elever, som är brukarna av lokalerna är det extra viktigt att alla parter är överens om vem som ansvarar för vad.

Rickard Stadler, fastighetschef på Partillebo.

Standard

Serviceorganisation och fastigheter Partillebo vill långsiktigt kunna erbjuda ett tryggt och trivsamt boende med hög och prisvärd standard samt väl underhållna och kundanpassade lokaler. Med en egen serviceorganisation kan vi erbjuda en bra och engagerad fastighetsservice där vår personal är välkända i områdena. I takt med att vi bygger fler bostäder och kommunhyrda lokaler ökar vår skötselyta. Framåt är målsättningarna höga när det gäller att minska energianvändningen i bostäder och lokaler, både i det befintliga fastighetsbeståndet och i vår nyproduktion.

Alla våra hyresgäster ska ha en komplett Partillebostandard och vi har en nära dialog med Hyresgästföreningen. Vårt mål är att fortsätta vårt kundnära arbete och höja standarden där vi upptäcker brister.

Trygghet Det ska vara tryggt och säkert i Partillebos bostäder och lokaler. Därför arbetar vi fortlöpande med lekplatssäkerhet, inbrotts- och brandlarm samt utvecklar vårt samarbete med väktarbolag. I stället för traditionella nycklar är TAG-lösningar nu standard vid nyproduktion och över tiden något vi även övergår till i det befintliga beståndet. Andra åtgärder för att öka tryggheten är att vi vid upprustningen av gårdar eller andra markområden tar bort en del buskage. Vid ny- eller ombyggnation arbetar vi tillsammans med arkitekterna för att gestalta fastigheten både dag och natt för att kunna planera för en bra belysning. Vi har under året exempelvis förstärkt belysningen på våra förskolor.

Vår serviceorganisation Serviceorganisationen är ansiktet utåt i mötet med våra hyresgäster inom både bostäder och lokaler. Vi lägger stor vikt vid att kunden alltid ska få professionell service och kvalitet men vi är också medvetna om att ett korrekt och trevligt bemötande är lika viktigt som ett väl utfört arbete. Entreprenörer och konsulter som vi anlitar ska arbeta efter samma värdegrund som Partilleboanställda. Detta säkerställs genom den utbildning som både egen och inhyrd personal genomgår. Områdeskontoren har under året varit öppna som vanligt. Våra hyresgäster har dock uppmanats att så långt det är möjligt sköta sina ärenden till oss via telefon eller e-post för att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19. I dialog med kunden har akuta fel prioriterats vid felanmälningar.

14

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Referens: The SDGs Wedding Cake, Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, licensierad under CC BY 4.0

Energi och miljö Utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete är den så kallade hållbarhetstårtan. Det understa lagret utgör basen och är den miljömässiga hållbarheten. Som sådan ger den förutsättningar för den sociala och ekonomiska hållbarheten. Vi har bara en planet och det är den som sätter ramarna – och de är inte förhandlingsbara. Mänskligheten har genom åren åsamkat planeten stor skada och det är allas ansvar att bidra till den nödvändiga omställningen. Den ekologiska skuldens dag, Overshoot Day, är den dag då mänskligheten gjort av med årets budget av de förnybara resurser som det tar jorden ett år att producera. 2021 inföll den dagen den 6 april i Sverige. Detta innebär att från och med den dagen och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar vi egentligen inte har. Vi “lånar” med andra ord av kommande generationer. Det ställer krav på en förändrad konsumtion hos oss alla och en mer effektiv användning av våra resurser. Partillebo vill ta ett stort ansvar att i ord och i handling bidra till en hållbar omställning. Här beskriver vi delar av vårt arbete med energi- och miljöfrågor. Mer information finns i Partillebos hållbarhetsrapport.

Klimatpåverkan Under 2022 kommer vi att certifiera vår nyproduktion. Vår målsättning är att uppnå Miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Building Council. Detta avser såväl bostäder som lokaler. Denna ställer bland annat krav på en energiförbrukning

som är 20 % lägre än BBR-kraven (Boverkets byggregler). Vi har arbetat fram en hållbarhetsplan som ligger till grund för de krav vi ställer på en entreprenör vid projektering. Hållbarhetsplanen innehåller bland annat krav avseende klimatpåverkan från byggvaror i bärande konstruktionsdelar (grund och stomme), klimatskärm och innerväggar. 70 % av bygg- och rivningsavfall ska återvinnas och vi ska ständigt se över möjligheterna att använda återbrukade material inom minst en produktkategori.

Energiförbrukning Genom energioptimering, övervakning och styrning arbetar vi över tid med att minska energianvändningen i det befint­liga fastighetsbeståndet. 2020 kunde vi se att förbrukningen i bostäderna ökade på grund av att många arbetade hemifrån. För 2021 kan vi konstatera att vi ligger kvar på ungefär samma förbrukning av vatten för såväl bostäder som lokaler. Pandemirestriktionerna har lättats under året och allt fler arbetar nu såväl på distans som på arbets­platsen. Detta kommer troligen att medföra ett skifte tillbaka till mer normalfördelad förbrukning. Vi har tagit beslut om att under 2022 implementera IMD (Individuell Mätning och Debitering) på varm- och kallvatten i nyproduktion, såsom Åkanten 3 och Gökegård centrum, och i befintligt bestånd som exempelvis Björndammen.

PA RT I L L EB O 2021

15


Serviceorganisation och fastigheter forts. Kommunernas klimatlöften Vi ingår som en del i Kommunernas klimatlöften vilken har som mål att ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Ett av löftena omfattar en plan för laddning av fordon. Som svar på detta löfte har vi tagit fram ett koncept för kvartersladdning i Partille och vi genomför, med start hösten 2021, en utbyggnad av publika laddplatser för elbilar på sex platser inom kommunen. Ett annat löfte handlar om hur vi finansierar investeringar i vår verksamhet genom grön obligation. Gröna obligationer är

ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och att samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. Under 2022 har vi som målsättning att använda gröna obligationer i en av våra investeringar.

Egen elproduktion Våra fyra vindkraftverk, solceller samt Jonsereds vattenkraftverk producerade under 2021 cirka 35 GWh. Årsförbrukning av el i Partillebos fastigheter var under året cirka 29 GWh. Totalt producerade Partillebo ett överskott på närmare 6 GWh. Vi avsätter årligen 2 Mkr i budget för en fortsatt utbyggnad av solceller på tak och ytor på lämpliga fastigheter och vi projekterar in solceller där det är möjligt i vår nyproduktion.

Utökade resurser för hållbarhet Under 2021 har vi anställt två kompetenta medarbetare som ytterligare ska bidra till vårt systematiska hållbarhetsarbete. De kommer att ha olika fokus då de är anställda inom två olika funktioner inom bolaget. En är anställd som projektledare och kommer som sådan bland annat att stötta övriga projektledare genom att implementera ett starkare hållbarhetsfokus i alla våra byggprojekt. Den andra är anställd som boendeutvecklare och kommer främst att fokusera på den sociala hållbarheten i våra bostadsområden.

Servicetekniker Susann Larsson.

16

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Förbrukning

Framåt

2021

Snitt 3 år bakåt

BOSTÄDER Vatten kbm/m2 El (ej värme) kWh/m2 Uppvärmning kWh/m2

1,54 42,01 114,35

1,54 44,29 119,19

1,50 40,00 110,00

LOKALER Vatten kbm/m2 El (ej värme) kWh/m2 Uppvärmning kWh/m2

0,63 71,40 74,39

0,67 73,90 70,40

0,60 70,00 70,00

Uppvärmning 2021 Fjärrvärme

429 965 m2

El- och värmepump alt. solpaneler

62 510 m2

El*

12 912 m2

Total yta

505 387 m2

*El avser vattenburet värmestystem med elpatron eller direktverkande el.

Egen elproduktion, vindkraft, sol- och vattenkraft per år i GWh GWh

40 38,3

35

35,0

30

30,9

25 20 18,5

15 10

14,8

5 0

PA RT I L L EB O 2021

2017

2018

2019

2020

2021 17


Gökegård i Öjersjö.

Sim- och friskvårdsanläggningen i Partille Centrum.

Kullegårdens förskola i Sävedalen.

18

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Ny- och ombyggnation Berätta om några av de projekt som färdigställts under 2021. – Det är många projekt ute på skolorna som blivit färdiga under året. Ugglumsskolan har exempelvis fått en permanent lösning genom uppförandet av ytterligare en byggnad. Här finns tre klassrum, grupprum, musiksal, övningsrum och arbetsrum. Förra året färdigställdes även den nya förskolan Det är många på Kullegården och den sista etappen avslutades genom renovering av de projekt ute på skolorna som blivit fyra befintliga avdelningarna samt en ny förbindelsegång mellan färdiga under byggnaderna. Det hela har resulteåret. rat i en förskola med tio avdelningar som samtliga håller hög standard såväl interiört som exteriört. Vi har också renoverat Storegårdsskolans befintliga lokaler samt byggt ytterligare lektionsytor, kök och matsal. Idag har skolan bland annat två toppmoderna hemkunskapssalar för såväl praktiska moment som teoriundervisning.

Hur går det med upprustningen av Anneberg? –Den andra etappen avslutades under våren 2021 och i april kunde de första hyresgästerna flytta in. Många har efterfrågat större lägenheter, och därför har 15 varmgarage byggts samman med enrumslägenheter och bildat två- och trerumslägenheter. Renoveringen har varit omfattande med stora rivarbeten; den gamla bottenplattan i garagen har bilats bort och ersatts med en helt ny bottenplatta. Parallellt har vi även renoverat delar av det befintliga beståndet. Ett av husen har till exempel fått inglasade balkonger och nya entréer. Den sista Anneberg-etappen har projekterats under året. De återstående 134 lägenheterna ska upprustas till samma nivå som övriga lägenheter med inglasade balkonger, renoverade badrum, kök och så vidare. Efter denna etapp kommer i stort sett samtliga lägenheter ha tvättmaskin och torktumlare. Några av de gemensamma tvättstugorna kommer därför byggas om till lägenheter.

Vi ställer några frågor till Åsa Friis, projektchef på Partillebo.

Vad händer med simhallsprojektet? – Projekteringen av en ny sim- och friskvårdsanläggning samt cirka 200 lägenheter fortsätter. Mycket fokus har under 2021 legat på den ändring av detaljplan som krävs för att kunna uppföra en simhall. Förhoppningsvis ska detaljplanen komma ut på samråd under första kvartalet 2022, för att därefter kunna antas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2022/2023. Därefter kan produktionen påbörjas på plats.

Hur fortskrider planerna för Gökegård och Åkanten 3? – Partillebo ska bygga två delområden i Gökegård. Dels i Gökegård centrum och dels i västra Gökegård, precis vid gränsen mot Kåsjön. I Gökegård centrum bygger vi 63 lägenheter samt en lokal för vårdcentral – det byggarbetet inleds första kvartalet 2022. Gällande Åkanten 3 ska den sista delen av projektet mellan Kronvägen och Säveån upphandlas under hösten 2022, med planerad byggstart våren 2023. Projektet avser cirka 58 små lägenheter i ett hus på pelare som slingrar sig fram längsmed Säveån. Att det endast kommer byggas små lägenheter beror på att läget är relativt bullerutsatt.

PA RT I L L EB O 2021

19


Vi ställer några frågor till Mikael Jednell, Vice VD på Partille Energi.

Partille Energi och Partille Energi Nät

Hur fungerar era kundrelationer? – El och värme är förutsättningar för en fungerande vardag och som energibolag har vi ett stort ansvar. Det är viktigt att vi uppfyller kundernas förväntningar kring energilösningar, priser och service. Vi tror att en av grundstenarna för bra kundrelationer är närheten till kunderna. Därför startade vi en marknadsfunktion i Partille Energis eget namn 2019. Hösten 2021 deltog vi i den kundnöjdhetsundersökning av energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, genomför varje år för att få våra kunders betyg på oss. I mätningen fick vi tyvärr låga resultat, men den ger oss också bra indikationer på vad vi måste arbeta med och förbättra i handlingsplanen för 2022. Hur sköts drift och underhåll av näten?

Partille Energis uppdrag är att tillhandahålla fjärrvärme och el inom Partille kommun. Uppdraget innefattar ett helhetsansvar för infrastrukturen av fjärrvärme och elnät samt försäljning av fjärrvärme till kunder inom Partille kommun.

– Under våren och hösten har ytterligare etapper i projekt med byten av kabelskåp i elnätet för ökad personsäkerhet och säkrare leveranser genomförts. Arbetet slutförs under 2022. Partille Energi köper den fjärrvärme som levereras till kunderna från Göteborg Energi AB. Under året har ett projekt med mätning av fjärrvärmeleverans i kommungräns avslutats. Målet var att köpta volymer helt ska basera sig på uppmätta värden, inklusive de nätförluster som uppstår i fjärrvärmenätet i Partille. Teknik i kundernas fjärrvärmemätare har bytts ut under året för att säkerställa och kvalitetssäkra insamlingen av mätvärden.

Beskriv Partilles marknad och utveckling. – Partille är en expansiv kommun och befolkningen väntas fortsätta öka. Det kräver fortsatt hög takt på utbyggnad av bland annat nya bostäder. Vi följer kommunens utveckling och planerar investeringar och marknadssatsningar för att tillgodose ökade behov av el och värme. Exempel på större Den pågående nyanslutningsprojekt under året elektrifieringen av har varit el och fjärrvärme i området kring Partille Port. I fordonsflottan gör Gökegård planeras ett helt nytt frågor kring laddning område med cirka 500 bostäder alltmer aktuella. och Partille Energi har byggt ut elnätet i området. Den pågående elektrifieringen av fordonsflottan gör frågor kring laddning alltmer aktuella. En större anslutning för laddning av elbussar har genomförts under 2020 och ytterligare en planeras under 2022. Med start hösten 2021 bygger Partillebo och Partille publika laddstationer på flera platser i kommunen.

20

Har ni några stora projekt på gång? – Enligt nya krav från Energimarknadsinspektionen ska alla elmätare i Sverige, senast den 1 januari 2025, ha funktioner som bland annat ska underlätta för kunder att följa sin energianvändning och vara aktiva på elmarknaden. Vi kommer därför att byta de flesta av våra elmätare under 2023 och 2024. Ett projekt för val av teknisk lösning samt upphandling av nya elmätare har startats. Utöver detta har ett projekt för upphandling av kundinformationssystem påbörjats under hösten 2021.

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLE ENERGI

Utvecklingen av energibranschen, hur ser den ut i stort? – Energipriserna, och inte minst elpriserna, har varierat kraftigt under året både i ett globalt och ett nationellt perspektiv. Det är en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta. Här kan man tydligt se fördelarna med fjärrvärme, som har en klart stabilare grund för att hantera prisförändringar. En ökad problematik med tillgången till effekt i elnätet har gjort att fler bolag övergår till effektbaserade elnätstaxor även för privatkunder. Göteborg Energi har exempelvis genomfört förändringen under 2021 och fler bolag är på väg i samma riktning. Partille Energi har effekttaxa för de flesta kunder sedan flera år tillbaka. Som en följd av de stora problemen med den globala uppvärmningen, på grund av koldioxidutsläpp, har förbränning i fjärrvärmeproduktion börjat bli allt mer ifrågasatt. Prismässigt ligger Partille bland de kommuner i Sverige som har de lägsta elnätspriserna och fjärrvärmepriserna i den årliga Nils Holgerssonrapporten.

Personalen på Partille Energis marknadsfunktion.

Leverans

2021

2020

2019

2018

2017

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet)

GWh

233

214

222

225

222

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet)

GWh

163

142

152

158

156

PA RT I L L EB O 2021

21


Förvaltningsberättelse Styrelse avger följande årsredovisning för Partillebo AB (Org.nr 556053-6418): Partillebo AB är tillsammans med Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB en fastighetsoch energikoncern. Vi äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostads- och lokalfastigheter och ansvarar dessutom för elnätet och fjärrvärmenätet i Partille kommun. Partillebokoncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget Partillebo AB, Partillebo Parkering AB, Partille Energi AB samt dotterdotter Partille Energi Nät AB. Därtill innehar koncernen fem dotterbolag som är vilande. Partillebo AB:s samtliga aktier ägs av Partille kommun, som även är Partillebos största kund som lokalhyresgäst.

Kunderna Partille kommun har i dagsläget runt 40 000 invånare och antalet väntas fortsätta växa med ca 1,5 % per år. Det ställer ytterligare krav på tillgängliga bostäder och fungerande infrastruktur. Partillebokoncernen ska driva sina verksamheter aktivt och affärsmässigt så att kunderna upplever vårt erbjudande och vår service som prisvärda inom alla områden. Partillebo äger idag 3 918 lägenheter och planerad takt för nybyggnation är i snitt cirka 100 lägenheter per år. Kötiden till lägenheter ligger fortsatt på cirka sex år, även om den för mer nyproducerade lägenheter är något kortare. Där är kötiden cirka tre år. Omflyttningsfrekvensen ligger på 12,5 %. Bolaget äger och förvaltar även kommunens lokaler och arbetar aktivt för framtidens lösningar. Förvaltad lokalyta uppgår till 236 592 m2 varav merparten utgörs av kommunhyrda lokaler. Förtätning och utbyggnad av befintliga lokaler prioriteras framför nybyggnation.

Medarbetarna Omvärlden förändras i snabb takt och det är än mer viktigt att fortsätta vara en lärande, reflekterande och anpassningsbar organisation utifrån kundens behov. Under året har vi fortsatt arbetat intensivt med att kartlägga och beskriva prioriterade processer i verksamheten. Syftet är att identifiera brister och genomföra förbättringar för att nå ett mer enhetligt och effektivt arbetssätt med målet att uppfylla kundens behov och förväntningar.

22

Pandemin covid-19 har påverkat verksamheten även detta år. Sjukfrånvaron är 5,7 %, vilket är något högre än året innan. Folkhälsomyndighetens råd och regeringens restriktioner kopplade till covid-19 har medfört att kontorspersonalen i stor utsträckning har arbetat på distans. För servicepersonalen har felavhjälpning tidvis begränsats till akuta fel och arbetsuppgifter som inte inneburit nära kontakt med hyresgäster har prioriterats. Arbetsmiljöronder genomförs som en del i Partillebos årshjul för arbetsmiljöarbetet. Vi har under året också gjort en ergonomianalys där alla anställda blivit utbildade i ett skonsammare sätt att utföra sitt arbetet på. Vidare görs hälsokontroller vartannat år för alla över 40 år och vart tredje år för alla under 40 år. I de rekryteringar Partillebo har genomfört under 2021 har de sökande väl motsvarat Partillebos krav. Strategisk kompetensförsörjning och rekrytering utgår från morgondagens behov.

Fastigheterna Partillebos mål är att bygga och förvalta fastigheterna så att de blir hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och tekniskt perspektiv. Partillebo har under året beslutat att all nyproduktion ska följa miljöbyggnadnivå silver. Under året har arbetet med förädlingen av området Anneberg fortsatt och vi har färdigställt ytterligare två etapper. Vi kommer under 2022 påbörja sista etappen, som också är den största. Ombyggnationen av Kullegårdens förskola i Sävedalen har färdigställts och byggts samman med den nya delen. Även ombyggnation efter vattenskada samt nyproduktion för att ersätta paviljonger hos Ugglumsskolan blev färdig-

ÅRSREDOVISNING


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

ställd under året. I nyproduktionen har vi startat projektet Gökegård centrum som är första etappen i utbyggnaden av området. Där bygger vi 63 nya lägenheter tillsammans med en lokal i Öjersjö. LSS-boendet Öjersjö Hill förväntas stå klart under första halvåret 2022. Projektering av simhall och bostäder i Partille centrum pågår. Med ägandet av Jonsereds vattenkraftverk, fyra vindkraftverk samt solcellsanläggningar på flera fastigheter är koncernen helt självförsörjande med förnybar el. Fjärrvärmen som bolaget köper till fastigheterna är klimatkompenserad.

Energibolagen Partille Energi AB har drygt 2 300 fjärrvärmekunder med drygt 2 500 anläggningar. Cirka 2 100 villor i Partille är anslutna till fjärrvärme. Den absolut största fjärrvärmekunden är Partillebo AB. Partille Energi Nät AB levererar el till cirka 15 500 anläggningar varav cirka 13 400 tillhör privatkunder. Levererade volymer uppgick under året till 163 (142) GWh fjärrvärme och 233 (214) GWh el. Drift och underhåll av fjärrvärmeoch elnätet sköts idag av Lerum Energi. Under 2023 och 2024 ska nästan alla elmätare bytas på grund av nya myndighetskrav. Ett projekt för val av teknisk lösning samt upphandling mätare har startats. Även ett projekt för upphandling av kundinformationssystem har påbörjats under hösten 2021. Ett mål med ägandet av energibolagen är att borga för en återhållsam utveckling på priser och avgifter för elnätskunder och fjärrvärmekunder i Partille. I den årliga Nils Holgersson rapporten ligger Partille bland de kommuner i Sverige som har de lägsta elnätspriserna och fjärrvärmepriserna, vilket kan ses som ett kvitto på att målet om prisutveckling är uppfyllt.

Resultatet Årets resultat för 2021 är bättre än budget, precis som tidigare år. Bedömda risker ryms väl inom uppsatta säkerhetsmarginaler. 2021 års resultat uppgår i koncernen till 60 (46) Mkr.

Hyresintäkterna för moderbolaget ökade med cirka 10 (20) Mkr till totalt 621 (611) Mkr. Elproduktionsintäkterna ökade markant till 21 (6) Mkr och driftskostnaderna med 20 (7) Mkr med anledning av ökade elpriser. Resultatförda underhållskostnader för året stannar på 116 (115) Mkr. Vi har nedskrivit 25 Mkr i projekten för upprustning av Kullegårdens förskola och konstgräsplan i Öjersjö. Bruttoresultatet för moderbolaget uppgår till 111 (100) Mkr. De finansiella kostnaderna för koncernen är i paritet med föregående år 30 (30) Mkr. Den externa värderingen av fastigheternas marknadsvärde per den 31 december 2021 uppgår till 11 616 (10 816) Mkr. Investeringsvolymen under året uppgår till 215 (203) Mkr för koncernen. Den synliga soliditeten, det vill säga andelen eget kapital i förhållande till total balansomslutning, har förbättrats för koncernen till 33 (31) %.

Hållbarhetsrapport Förutom årsredovisningen upprättar Partillebo årligen en hållbarhetsrapport. Rapporten för 2021 är publicerad på partillebo.se.

Förväntningar i framtiden Långsiktigt beräknas Partillebos resultat efter finansiella poster ligga kvar på en nivå som gör det möjligt att hantera svängningar i marknaden. Under de närmaste åren kommer resultatnivån från 2021, rensad från eventuella reavinster, sänkas något på grund av kommande investeringar och avskrivningar för att sedan stabiliseras. Inflyttningen till Partille kommun gör att efterfrågan på bostäder i kommunen och regionen förväntas vara fortsatt hög. Efterfrågan på kommunhyrda lokaler ökar även den i takt med inflyttningen. Planeringen för ytterligare nybyggnationer av både bostäder och lokaler pågår. Kommunens översiktsplan 2035, lokal- och bostadsförsörjningsprogram är även mål för Partillebos planering och strategi. Det faktiska underhållet av våra fastigheter kommer att ligga kvar eller öka något i framtiden.

PA RT I L L EB O 2021

23


Förvaltningsberättelse forts. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Verkställande direktören har avgått från sin tjänst som koncernchef för Partillebo AB med dotterbolag. Avgångs­ vederlag kommer med anledning av detta betalas ut. Styrelsen har påbörjat processen med rekrytering av ny VD.

Ägardirektiv Partillebo AB ägs till 100 % av Partille kommun, nedan följer bolagets ägardirektiv (utdrag). • Bolaget ska medverka till att Partille långsiktigt utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. • Bolaget ska medverka till att utveckla Partille kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder och funktionella lokaler. I detta arbete ska Bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med kommunen i markförvärvs- och planeringsfrågor. • Bolaget ska medverka till att god service finns i bostadsområden och på kommunala anläggningar. • Bolaget ska arbeta för att skapa en bättre miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. • Bolaget ska sälja till bostadsrätt alternativt ägandelägenheter lika många som man bygger över tid, med en anpassning till konjunkturläge. • Bolaget ska tillsammans med ägaren arbeta för att trygga markförsörjningen långsiktigt. • Vid försäljning och nyproduktion eftersträvas att alla boendeformer finns representerade i alla kommunens geografiska delar. • Bolaget ska eftersträva följande långsiktiga ekonomiska mål: - konkurrenskraftiga hyror i regionen - direktavkastningen lägst 2,8 % (driftsnetto exkl. räntor/avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet) - synlig soliditet: lägst 25 % - belåningsgrad: högst 70 % - lämna marknadsmässig avkastning inom lagkraven

24

ÅRSREDOVISNING


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget (kr) Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel i moderbolaget disponeras enligt följande: Från föregående år kvarstående vinstmedel Årets vinst Summa fritt eget kapital Utdelas till aktieägaren Balanseras i ny räkning

1 162 411 082 34 154 849 1 196 565 931 4 835 580 1 191 730 351

Förslagen utdelning motsvarar 96,71 kronor per aktie. Kr 435.580,- utgör utdelning innanför begränsningsregeln. Resterande del av utdelningen (Kr 4,4 MSEK) görs enligt undantaget i 5§ 1p lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för att användas för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjnings­ansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som till­ godoser bostads­behovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöver­föringen, i form av lämnat koncernbidrag och utdelning, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncern­bidraget och utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 stycket (försiktighetsregeln).

PA RT I L L EB O 2021

25


Risk- och väsentlighetsanalys Kartläggning av risker och konsekvenser för Partillebokoncernen, samt åtgärder för att minska påverkan på verksamhet och resultat. Likviditets- och ränterisk Målsättningen med den finansiella hanteringen är att förbättra räntenettot och samtidigt iaktta ränterisk och kreditrisk samt de likvida medlens tillgänglighet. Som ett led i detta är vi, tillsammans med kommunen, medlemmar i Kommuninvest. Detta har minskat vårt beroende av affärsbankerna och ökat priskonkurrensen för Partillebo och kommunkoncernen på ett gynnsamt sätt. Under året förföll lån om 1 150 Mkr som refinans­ierades. Under året gjordes en amortering av lånen på 100 Mkr. Krediterna är nu fördelade på tre aktörer med en genomsnittlig kapitalbindning på 2,08 år. 25 % av lånen har en räntebindning kortare än 1 år, 33 % av krediterna förfaller inom 12 månader. Den genomsnittliga räntebindningen för lånen uppgår till 2,74 år. Under året har 100 Mkr amorterats vilket bidrar till en minskad risk. Partillebos likviditetsreserv uppgår till 55 Mkr i en checkkredit samt kontanta medel överstigande 179 Mkr.

Finanspolicyn Finanspolicyn reviderades 2020. Enligt nuvarande finanspolicy ska Partillebos finansiering hanteras på ett sätt som minimerar kreditrisken. Maximalt 60 % av lånestocken får ha rörlig ränta och den genomsnittliga räntebindningen ska vara mellan 2 – 5 år för de bundna lånen. 40 % av den totala lånevolymen får förfalla inom en löpande 12-månaders period, utfallet på bokslutsdagen är 33 %. Det ska även finnas en likviditetsreserv motsvarande minst tre månaders förfall av koncernens samlade betalningsförpliktelser.

Säkerheter De nyttjade krediternas säkerhet utgörs av kommunal borgen till ett värde av 2 445 Mkr. Total borgensram uppgår till 3 600 Mkr och de sammanlagda pantbreven 760 Mkr. Fastig­ heternas bedömda marknadsvärde per balansdagen uppgick till 11 616 Mkr vilket ger belåningsgrad 25 %. De finansiella riskerna hanteras inom ramen för en av styrelsen fastställd policy för hantering av finansiella tillgångar och skulder, som är gemensam för koncernen.

26

Ansvaret för den finansiella riskhanteringen ligger på koncernens ekonomichef, med stöd av ekonomiavdelningen.

Kredit-och vakansrisk Partillebos vakansrisker utgörs av minskade hyresintäkter. Risken för vakanser på kort och lång sikt är liten tack vare Partille kommuns geografiska läge och Partillebos huvudavtal med den största lokalkunden. Bolagets avtal med Partille kommun begränsar tänkbar hyresförlust för lokalintäkt till 2 000 tkr fr.o.m. 2010. Vid eventuell avveckling ska Partille kommun betala ner fastigheterna till dess alternativa användningsvärden på den öppna marknaden. Uthyrningsgraden för bostäder, beräknad på antal lägenheter, uppgår till 100 % och för lokaler 99 %.

Nyproduktion – stora projekt Nyproduktion följs upp kontinuerligt av projektledaren och månadsvis av controllern. Utöver detta har Partillebo kvartalsgenomgångar med fokus på de stora projekten. Styrelsen följer utvecklingen av nyproduktionen i VD-brev och delårsbokslut. Detta inkluderar alltid en prognos för projektet. Vi ser ett behov av att följa upp den upplevda kvaliteten och bemötandet i vår nyproduktion. Det är många tekniska processer och aktörer som avgör kvalitetsnivån på nyproduktionen idag.

Medarbetare I takt med att vi bygger fler bostäder och kommunhyrda lokaler ökar vår skötselyta och administration. Vi följer noggrant nyckeltalet förvaltad yta per anställd och konstaterar att vi sedan 2010 ligger på en bra nivå. Partillebo har en funktion i företaget för att hantera hållbarhetsfrågor, chefscoaching och personalärenden. I huvudsak är det enbart kärnverksamheten som genererar ytterligare tjänster.

ÅRSREDOVISNING


Räntederivat Marknadsvärde Kreditgivare

Slutdag

Belopp, kr

Fast ränta %

2021-12-31, tkr

SHB

2023-06-05

100 000 000

1,234

-1.647.957

SEB

2024-06-05

100 000 000

1,365

-2.545.253

SEB

2025-06-05

100 000 000

1,475

-3.376.374

Nordea

2025-11-27

100 000 000

1,305

-2.981.219

Nordea

2026-11-12

100 000 000

0,638

70.518

Nordea

2028-05-22

100 000 000

1,329

-3.621.560

Nordea

2028-10-16

100 000 000

1,050

-1.881.081

Nordea

2028-12-21

100 000 000

0,280

3.672.814

SEB

2028-12-21

100 000 000

0,269

3.784.718

2029-06-29

100 000 000

0,460

2.813.472

Nordea

Kontraktsanalys Hyreskontrakt

Antal

Mkr

%

Kommunhyrda

170

250

72

2022

Kommersiella**

67

15

Hyresandel – lokaler

Löptider

Antal

%

47

20

28

2023

18

7

2024

139

59

2025

Summa

237

265

100

33

14

237

100

**exklusive antennplatser, blockhyra P-plats samt nyttjanderätter sop och tvätt

Känslighetsanalys

Partillebos genomsnittsliga räntor

Resultateffekt på årsbasis tkr

per bokslutsdagen 2017-2021 inkl. räntederivat Förändring

Koncern

Hyresintäkter

+/- 1 %

+/- 6 297

Vakansgrad

- 100 lgh

+/- 8 380

3,5% 3,0%

Genomsnittlig låneränta

+/- 1 %-enhet +/- 29 150

Driftskostnader

+/- 1 %

+/- 1 444

Underhållskostnader

+/- 1 %

+/ -1 216

2,0%

+/- 1 %

+/ -644

1,5%

Försäljnings- och Administrationskostnader

2,5%

1,0% 0,5% 0,0%

0,98 0,63

0,68

2017 2018 2019

0,69

0,65

2020 2021


Risk- och väsentlighetsanalys forts. Kund- och uppdragsstruktur Vi har en väl upparbetad struktur och en bra och tillitsfull relation till våra kunder. Utifrån ett förvaltarperspektiv arbetar vi med den modell vi kallar Partillebomodellen. Det innebär att vi gör förbättringsåtgärder ”lite överallt”. Kunden upplever då att vi hela tiden syns i våra bostadsområden, vilket ger en känsla av trygghet och framtidstro. Genom regelbundna arbetsmöten med lokalförsörjningsgruppen som företräder den kommunala kunden inom alla förvaltningar, kan vi matcha behov och efterfrågan väl på ändamålsenliga verksamhetslokaler. Varumärke och image Vi bygger vår värdegrund på allas lika värde och den appliceras på såväl kunder som medarbetare. Detta får direkt genomslag i vårt arbete med nuvarande och framtida kunder. Nya kunder attraheras bland annat av vår image. Många av våra existerande kunder pratar väl om oss. I den senaste hyresgästundersökningen bland privata och allmännyttiga bostadsbolag i Västsverige kom Partillebo på andra plats. I år får Partillebo genomgående högre betyg på alla frågeområden än snittet för region Västra Sverige. Hot och våld Vi utför ofta tjänster nära våra kunder. Det ställer höga krav på hantering av de ibland konfliktfyllda situationerna som uppstår i mötet med andra. Ibland kan kraven överstiga de egna resurserna och man kan som medarbetare behöva stöd och hjälp. Det gäller såväl i det direkta mötet som i de reaktioner som kan uppstå efter en konfliktfylld situation. Stöd gällande avlastningssamtal och psykosocial hjälp i akuta lägen ges dygnet runt av Svenska Ledargruppen via tjänsten HELP 24. Vid riktigt allvarliga situationer kan dessutom ett kristeam vara på plats inom 1–6 timmar för att ge stöd. Vid hotfulla situationer har vi också möjlighet att ta hjälp av Störningsjouren och företagshälsovården. En kartläggning har gjorts av Svenska Ledargruppen på huvudkontoret och efter detta genomför samtlig personal en utbildning om hot och våld i syfte att minimera riskerna. Kartläggning av områdeskontoren pågår.

28

IT-säkerhet Takten i företaget är hög och informationsflödet anpassas därefter. Införande av nya IT-stöd pågår för att strukturerat skapa och sprida information. För att styra IT-utvecklingen har vi infört en styrgrupp för våra IT-system. Utöver detta finns även en förvaltningsgrupp för vårt fastighetssystem, som är vår bas i vår IT-miljö. Under 2021-2022 genomförs flera förbättringar i vårt förebyggande IT-säkerhetsarbete tillsammans med Partille IT. Sociala risker Genom att vara väl rustade för att möta den ständiga samhällsutvecklingen minskar risken för anonymitet och otrygghet i våra boendemiljöer. Partillebo är till för dig och din granne. Vi har upparbetade rutiner för matchning mellan bostadskö och bostadserbjudande, vilket gör att vi kan starta en bra relation med den nyinflyttade kunden. Vi samlar våra resurser för att ge kunden en bra inflyttningskänsla under den viktiga första perioden. Pandemi Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, har haft snabb global spridning och på Partillebo följer vi de hälsorekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Detta gäller framför allt var och hur man arbetar. Ledningsgruppen har 1–3 möten i veckan för att följa upp informationen från ansvariga myndigheter. Dessa uppgifter förmedlas sedan till alla anställda och ledningsgruppen ser även till att arbetsmiljöansvaret följs. De skarpaste rekommendationerna har nu släppts och vi har kunnat återgå till ett efter omständigheterna normalt förhållningssätt till arbetet. Vi brukar dock fortsatt försiktighet och värnar om utsatta grupper enligt Folkhälsomyndighetens råd. Möjlighet till visst distansarbete kvarstår om tjänsten tillåter. Vid på nytt ökad smittspridning har vi strategier för detta.

ÅRSREDOVISNING


RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

PA RT I L L EB O 2021

29


Partillebo-koncernen fem år i översikt (tkr) 2021

2020

2019

2018

2017

795 012

764 214

751 885

704 696

540 280

Driftskostnader

-144 383

-145 840

-139 758

-139 786

-163 444

Underhållskostnader

-121 571

-125 754

-126 116

-104 489

-92 973

Inköp av varor och förnödenheter

-124 331

-87 812

-105 360

-77 935

-

RESULTATRÄKNING INTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER

Fastighetsskatt

-7 976

-7 416

-7 694

-6 437

-7 497

Avskrivningar

-251 596

-258 853

-211 847

-228 817

-178 566

BRUTTORESULTAT

145 155

138 539

161 111

147 232

97 800

-64 374

-61 661

-71 136

-57 317

-38 500

7 086

4 928

14 549

12 415

3 867

17 061

13 136

17 837

21 059

15 259

Försäljnings- och administrationskostnader Resultat vid försäljning av fastighet Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader

-

0

-92

-3 122

-7 422

104 776

89 942

122 268

120 267

71 004

-27 920

-28 529

-23 293

-15 517

-24 603

76 856

61 413

98 974

104 749

46 401

-16 885

-15 767

-21 769

-23 238

-10 543

59 971

45 646

77 205

81 511

35 858

Goodwill

82 872

94 879

106 886

118 893

130 900

Ledningsrätter

11 200

11 327

11 442

11 081

10 686

Summa immateriella anläggningstillgångar

94 072

106 206

118 328

129 974

141 586

4 031 038

4 039 644

3 905 680

3 790 243

3 604 239

RÖRELSERESULTAT Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar

767 188

784 292

781 845

777 519

769 204

4 798 226

4 823 936

4 687 525

4 567 762

4 373 443

Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Andelar i intresseföretag

-

-

-

-

-

791

851

642

592

177

-

-

37 661

-

-

Andra långfristiga värdepappersinnehav

15 528

16 244

19 389

18 330

21 375

Summa finansiella anläggningstillgångar

16 319

17 095

57 692

18 992

21 552

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

105 730

72 516

140 867

101 739

92 479

Kassa och bank

179 173

226 500

165 732

138 759

138 577

5 193 520

5 246 253

5 170 144

4 957 157

4 767 637

1 691 717

1 632 211

1 587 320

1 510 855

1 430 099

108 253

95 795

94 423

81 320

58 121

1 875 401

1 768 401

2 678 401

2 560 401

2 183 613

SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

1 518 149

1 749 846

810 000

804 581

1 095 804

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 193 520

5 246 253

5 170 144

4 957 157

4 767 637

30

ÅRSREDOVISNING


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2021

2020

2019

2018

2017

FASTIGHETSUPPGIFTER Antal lägenheter

3 918

3 921

3 923

3 809

68

68

68

69

69

Kallhyra genomsnitt lägenheter kr/m2

1 144

1 128

1 109

1 066

1 045

Grundhyra genomsnitt lägenheter kr/m2

1 223

1 207

1 185

1 145

1 125

Genomsnittsyta lägenheter m2

3 722

Yta bostäder m

267 789

268 138

267 402

261 400

255 157

Yta lokaler m2

236 592

237 838

231 336

230 762

224 879

Yta totalt m2

504 381

506 051

498 738

492 162

480 036

13

12

11

11

10

Uthyningsgrad bostäder (% av antal lgh)

100

100

100

100

100

Uthyningsgrad lokaler (% av m2 lokalyta)

99

99

99

99

99

2

Omflyttningsfrekvens lägenheter %

PERSONAL Årsanställda Utbildningskostnader tkr

83

82

79

76

70

868

565

1 076

707

831

EKONOMI Soliditet synlig %

33

31

31

30

30

Soliditet justerad %

73

70

65

66

67

Likviditet %

19

17

38

30

21

Belåningsgrad i %

25

28

34

38

40

5 779

5 958

6 025

6 055

6 006

Avskrivningar enl. plan i kr/m2

473

463

450

435

323

Driftskostnader kr/m2

286

288

280

284

340

Kostnadsfört underhåll i kr/m2

241

249

253

212

194

760 360

760 360

763 790

763 790

763 790

2 445 000

2 945 000

3 005 000

2 880 000

2 583 095

Lån i kr/m2

SÄKERHETER (Belopp i tkr) Fastighetsinteckningar Kommunal borgen

Definitioner Omflyttningsfrekvens Antalet om- och avflyttningar i procent av totalt antal lägenheter. Soliditet synlig. Eget kapital i procent av balansomslutning. Soliditet justerad Eget kapital i procent av balansomslutning med tillägg såväl i nämnare som i täljare av övervärden i färdigställda fastigheter. Likviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder. Direktavkastning Bruttoresultat exkl av- och nedskrivningar i förhållande till marknadsvärdet. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bedömda marknadsvärde. Underhåll Arbeten som återställer fastigheter i ursprungligt skick och som är direkt avdragsgilla.

Fastigheternas marknadsvärde Värdebedömningen grundar sig på en kassaflödesanalys innebärande att fastighetens värde baseras på nuvärdet av prognostiserade kassaflöden jämte nuvärdet av restvärdet under kalkylperiodens (oftast) tio år. Antagandet avseende de framtida kassaflödena görs utifrån en analys av nuvarande och historiska hyror och kostnader, marknadens och närområdets framtida utveckling, fastighetens marknadsförutsättningar och marknadsposition, befintliga hyreskontraktsvillkor, marknadsmässiga hyresvillkor vid kontraktstidens slut, drift- och underhållskostnader i likartade fastigheter i jämförelse med dem i den aktuella fastigheten, bedömda investeringar och hyresgästanpassningar. Utifrån analysen resulterande driftnetton under kalkylperioden (oftast 2021 - 2031) och ett restvärde vid kalkylperiodens slut diskonteras därefter dessa med den bedömda kalkylräntan. De värde­ påverkande parametrar som används i värderingen speglar den externa värderarens tolkning av hur en presumtiv köpare på marknaden skulle resonera. Summan av nuvärdet för årliga driftnetton jämte nuvärdet av restvärdet vid kalkyltidens utgång tas som ett uttryck för marknadsvärdet. För 2021 har hela beståndet varit föremål för extern värdering.

PA RT I L L EB O 2021

31


Resultaträkning – koncernen och moderbolaget (tkr) Koncernen Not Rörelseintäkter

2021

Moderbolaget

2020

2021

2020

2, 3

795 012

764 214

629 683

605 957

Driftskostnader

4

-144 383

-145 840

-193 717

-174 186

Underhållskostnader

5

-121 571

-125 754

-116 268

-114 857

-124 331

-87 812

-

-

-7 976

-7 416

-7 237

-7 326

-251 596

-258 853

-201 533

-209 420

-649 857

-625 675

-518 755

-505 789

145 155

138 539

110 928

100 168

-64 374

-66 661

-54 475

-52 063

7 086

4 928

7 086

4 928

Rörelsekostnader

Inköp av råvaror och förnödenheter Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar

6

Summa rörelsekostnader BRUTTORESULTAT Försäljnings- och administrationskostnader

7

Resultat vid försäljning av fastighet Övriga rörelseintäkter

8

17 061

13 136

25 005

20 904

Övriga rörelsekostnader

9

-152

-

-152

-

104 776

89 942

88 392

73 937

-2 294

-195

2 294

-195

RÖRELSERESULTAT Resultat från långfristiga fordringar och värdepappersinnehav

12

Ränteintäkter och liknande resultatposter

13

281

1 386

4 971

4 353

Räntekostnader och liknande resultatposter

14

-30 495

-29 720

-30 467

-29 715

76 856

61 413

65 190

48 380

-

-

2000

-14 900

-

-

-24 977

-59

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner

15

Koncernbidrag till helägt dotterbolag Uppskjuten skattekostnad

16

- 12 457

- 1 368

-3 647

6 904

Aktuell skattekostnad

16

-4 428

-14 399

-4 411

-14 392

59 971

45 646

34 155

25 933

ÅRETS RESULTAT

Eget kapital och synlig soliditet för koncernen 2017-2021 Eget kapital i tkr

Investeringar och underhåll 2017-2021

Synlig soliditet

1750000

65%

1400000

52%

800000

1050000

39%

600000

700000

26%

400000

350000

13%

200000

tkr

0

2017

2018

Eget kapital

32

2019

2020

2021

Synlig soliditet

0

0

2017

2018

Investeringar BR tkr

2019

2020

Planerat underhåll

2021Balansräkning – koncernen och moderbolaget (tkr) Koncernen Not

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

82 872

94 879

-

-

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

17

Ledningsrätter

17

Summa immateriella anläggningstillgångar

11 200

11 327

-

-

94 072

106 206

-

-

Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter

18

3 830 774

3 864 694

3 711 068

3 744 761

Rörelsefastigheter

19

23 580

24 469

-

-

Inventarier och installationer

20

767 188

784 292

119 687

136 396

21

176 684

150 481

92 496

64 928

4 798 226

4 823 936

3 923 251

3 946 085

Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag

22

-

-

566 921

562 221

Andelar i intressebolag

23

-

-

-

-

Uppskjuten skattefordran

24

-

-

49 312

52 959

Andra långfristiga fordringar

25

791

851

791

851

Andra långfristiga värdepappersinnehav

26

15 528

16 244

15 528

16 244

16 319

17 095

632 552

632 275

Kundfordringar

14 061

13 309

10 509

5 058

Skattefordringar

21 784

11 416

18 527

8 546

Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar, Kortfristiga fordringar

-

-

370 292

422 501

Fordran intressebolag

Fordran dotterbolag

10 502

3 785

-

-

Övriga fordringar

28 666

16 787

15 830

11 458

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

30 717

27 219

10 872

10 590

105 730

72 516

426 030

458 153

Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

34

10

27

179 173

226 500

179 173

121 494

5 193 520

5 246 253

5 161 006

5 158 007


EKONOMI

Balansräkning – koncernen och moderbolaget (tkr) Koncernen Not

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

50 000

50 000

50 000

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

28 Bundet eget kapital

Aktiekapital (50 000 st aktier) Övrigt tillskjutet kapital

50 000

190 000

190 000

-

-

Reservfond

-

-

168 817

168 817

Summa bundet eget kapital

-

-

218 817

218 817

Fritt eget kapital Annat eget kapital/Balanserat resultat Årets resultat

1 391 746

1 346 565

1 162 411

1 136 943

59 971

45 646

34 155

25 933

-

-

1 196 566

1 162 876

1 691 717

1 632 211

1 415 383

1 381 693

Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver

29

-

-

286 349

288 349

Avsättningar uppskjuten skatt

30

108 253

95 795

-

-

1 872 000

1 765 000

1 872 000

1 765 000

3 401

3 401

3 401

3 401

1 875 401

1 768 401

1 875 401

1 768 401

1 043 000

1 250 000

1 043 000

1 250 000

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

31, 32

Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

31, 32

Leverantörsskulder Skulder till Partille kommun Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder 34

Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

64 854

42 877

53 414

255 246

248 433

244 054

-

-

136 557

27 696

55 488

88 027

55 488

88 027

33

Checkkredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

64 958 248 433

35

28 512

27 855

12 100

12 771

77 758

63 864

45 418

43 602

1 518 149

1 749 846

1 583 873

1 719 564

5 193 520

5 246 253

5 161 006

5 158 007

PA RT I L L EB O 2021

35


Förändringar i eget kapital (tkr) Koncernen

Eget kapital 2020-01-01

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital UppskrivReservBalanserad ningsfond fond vinst m m

Totalt eget kapital

50 000

190 000

63 288

105 529

1 178 503

1 587 320

Årets resultat

-

-

-

-

45 646

45 646

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-

-755

-755

50 000

190 000

63 288

105 529

1 223 394

1 632 211

Eget kapital 2020-12-31

Koncernen

Eget kapital 2021-01-01

Aktiekapital

Annat eget kapital UppskrivReservBalanserad ningsfond fond vinst m m

Övrigt tillskjutet kapital

Totalt eget kapital

50 000

190 000

63 288

105 529

1 223 394

1 632 211

Årets resultat

-

-

-

-

59 971

59 971

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-

-465

-465

50 000

190 000

63 288

105 529

1 282 900

1 691 717

Eget kapital 2021-12-31

Moderbolaget

Eget kapital 2020-01-01

Bundet eget kapital ReservAktiekapital Uppskrivningsfond fond

Fritt eget kapital Övrigt fritt Totalt eget eget kapital kapital

50 000

63 288

105 529

1 137 698

1 356 515

Årets resultat

-

-

-

25 933

25 933

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-755

-755

50 000

63 288

105 529

1 162 876

1 381 693

Eget kapital 2020-12-31

Moderbolaget

Eget kapital 2021-01-01

Bundet eget kapital ReservAktiekapital Uppskrivningsfond fond

Fritt eget kapital Övrigt fritt Totalt eget eget kapital kapital

50 000

63 288

105 529

1 162 876

1 381 693

Årets resultat

-

-

-

34 155

34 155

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-465

-465

50 000

63 288

105 529

1 196 566

1 415 383

Eget kapital 2021-12-31

36


EKONOMI

Kassaflödesanalys – koncern och moderbolag (tkr) Koncernen 2021

Moderbolaget 2021 2020

2020

Den löpande verksamheten Rörelseresultat

104 776

89 942

88 392

73 937

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.*

244 154

255 427

194 091

205 994

279

1 386

4 971

4 353

Erlagd ränta

-30 494

-29 720

-30 467

-29 715

Betald inkomstskatt

-14 796

-5 322

-14 392

-8 620

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

303 919

311 713

242 595

245 949

-23 324

62 146

37 429

-18 537

7 843

-108 942

-26 150

17 533

288 438

264 917

253 874

244 945

8 400

6 430

8 400

6 430

645

23

645

23

-214 876

-203 113

-180 302

-173 011

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-

-13

-

-

Förvärv av dotterbolag

-

-37 803

-

-38 346

Investeringar i finansiella tillgångar

-

-

-

-

3 070

2 741

3 070

2 056

-202 761

-231 735

-168 187

-202 848

-

-

-

-

Erhållen ränta

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av förvaltningsfastigheter Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring och minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån

-

108 341

-

108 987

Amortering

-100 000

-80 000

-100 000

-80 000

Checkkredit

55 488

-

55 488

-

-465

-755

-465

-755

-44 977

27 586

-44 977

28 232

40 700

60 768

40 709

70 329

Justering omklassificering cashpool

-88 027

-

16 969

-

Likvida medel vid årets början

226 500

165 732

121 494

51 156

Likvida medel vid årets slut

179 173

226 500

179 173

121 494

251 732

259 304

201 669

209 871

-7 731

-4 951

-7 731

-4 951

153

1 074

153

1 074

244 154

255 427

194 091

205 994

Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Utrangering av anläggningstillgångar Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet

PA RT I L L EB O 2021

37


Not 1

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen för 2021 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper Förvaltningsfastigheter upptas till anskaffningsvärdet med tillägg för eventuella förbättringsarbeten samt uppskrivningar och minskat med planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Vid byggnation i egen regi påförs direkta och indirekta egna kostnader, dock ej räntekostnader. Pågående nyanläggningar värderas på motsvarande sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. I K3 sker avskrivning per komponent över tillgångens nyttjande-period ner till beräknat restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas - Stomme

15-100 år

Vid årsskiftet 2017/2018 förvärvade Partillebo AB bolag­et Partillebo Energi AB inklusive dotterbolag. Övervärde i varumärke, kundkrets med mera utgör goodwill. Goodwill avskrivs på 5-15 år. Den längre avskrivningstiden är den koncessionsrätt som bolaget innehar.

Nedskrivningar I samband med bokslutet görs en extern värdering på delar av beståndet samt på resterande delar en intern värdering per fastighet/område. Värderingsmodellen bygger på en diskontering av beräknade betalningsströmmar och beaktar fastigheternas hyresnivå och uthyrningsgrad. För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell prövning. Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar prövas vid varje bokslut. Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen.

100 år

- Stomkomplettering

50 år

Intäkter

- Rumskomplettering

40 år

- Tak

30 år

- Fasta installationer

40 år

- Lösa installationer

15 år

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. Försäljningar av fastigheter redovisas när förmåner och risker som förknippas med äganderätten till fastigheten övergår till köparen, vilket normalt sker per tillträdesdagen.

Byggnads- och markinventarier

5 år

Markanläggningar

50 år

Vindkraftverk

20 år

Immateriella tillgångar Goodwill

5 år 5-15 år

Nyttjandeperioden på ovan angivna komponenter är grundregeln, avvikelser förekommer efter bedömning av fastighetens konstruktion och material. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.

38

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. 1§Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Goodwill

Förvaltningsfastigheter

Byggnaders komponenter

Avskrivningsprinciper, immateriella anläggningstillgångar

Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteffekt redovisas i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader i obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld under rubriken Obeskattade reserver i moderbolaget.


EKONOMI

Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Ersättningar efter avslutad anställning I Partillebo koncernen förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Leasing Bolagets hyreskontrakt utgör operationella leasingkontrakt. Intäkter från dessa redovisas i enlighet med ovan beskrivna principer för intäktsredovisning och bolaget är i detta fall leasinggivare. Bolaget har ingått finansiella leasingkontrakt avseende inventarier och är i detta fall leasingtagare. Eftersom dessa endast har marginell inverkan på bolagets resultat och ställning redovisas kontrakten som operationella leasingkontrakt.

Finansiella instrument Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstru-

ment. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Partillebo blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning) Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller Partillebo en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Säkringsredovisningens upphörande Säkringsredovisningen avbryts om • säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller • säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning Uppgifter om verkligt värde på derivat framgår i förvaltningsberättelsen.

PA RT I L L EB O 2021

39


Statliga stöd Statliga bidrag redovisas i resultat- och balansräkningen när rimlig säkerhet föreligger för att de villkor som är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas. Stöd relaterade till investeringar i tillgångar redovisas som minskning av tillgångens anskaffningsutgift. Bidrag relaterade till löpande utgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Kassaflödesanalysen Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernens redovisning omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen. Koncernens bokslut upprättas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

40

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs.

Koncernuppgifter Bolaget är helägt av Partille kommun. Högsta moder i denna koncern är Partillebo AB. Fordringar och skulder mot Partille kommun redovisas som externa.


EKONOMI

Noter (tkr) Not 2 Rörelseintäkter

2021

Koncernen

Moderbolaget 2021 2020

2020

Bostäder

328 309

322 890

328 309

322 890

Lokaler

273 266

269 357

273 266

269 357

22 303

21 473

19 433

18 254

Energiintäkter

Garage och parkeringsplatser

185 085

162 679

21 345

6 452

Rörelseintäkter brutto

808 963

776 399

642 353

616 953

Avgår hyresbortfall: - Bostäder *

-3 607

-3 767

-3 607

-3 767

- Lokaler

-3 519

-1 881

-3 519

-1 881

- Garage och parkeringsplatser

-3 513

-3 234

-2 232

-2 045

Underhållsrabatter/övr rabatter

-3 312

-3 303

-3 312

-3 303

Rörelseintäkter netto

-13 951

-12 185

-12 670

-10 996

795 012

764 214

629 683

605 957

* Standardhöjningar i samband med underhåll av lägenheter belastar inte befintlig hyresgäst. Hyran justerars vid ny hyresgäst.

Not 3 Leasingavtal

2021

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år

Koncernen 2020

Moderbolaget 2021 2020

98 851

292 316

98 851

292 316

2 603

7 697

2 603

7 697

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

649 511

81 354

649 511

81 354

varav Partille kommun

625 360

78 329

625 360

78 329

Förfaller till betalning senare än fem år

1 165 141

1 188 585

1 165 141

1 188 585

varav Partille kommun

1 130 622

1 153 371

1 130 622

1 153 371

601 575

592 247

601 575

592 247

varav Partille kommun

Under perioden intäktsförda variabla leasingavgifter

Not 4 Driftskostnader

2021

Riskkostnader (försäkringar m.m.) Fritidsverksamhet, Boinflytande

Koncernen

Moderbolaget 2021 2020

2020

-13 554

-13 754

-12 163

-12 941

-276

-675

-276

-675

Reparationer

-19 218

-19 291

-19 218

-19 265

Skötselkostnader

-32 414

-33 038

-32 316

-32 926

Teknisk tillsyn

-41 716

-33 477

-17 546

-17 340

Inre städning

-3 137

-2 542

-3 137

-2 496

Snöröjning/Sopning

-3 276

-1 326

-3 268

-1 303

Bevakning

-2 630

-3 102

-2 630

-2 224

-16 230

-16 554

-16 219

-16 543

-2 464

-12 920

-45 532

-32 795

-

-

-31 944

-26 517

-5 313

-4 954

-5 313

-4 954

Vatten El* Uppvärmning* Sophantering Serviceverksamhet

-828

-943

-828

-943

-3 327

-3 264

-3 327

-3 264

-144 383

-145 840

-193 717

-174 186

Uttagsskatt Summa

* Av moderbolagets driftkostnader består 40% av interna el- och uppvärmningskostnader.

PA RT I L L EB O 2021

41


Noter (tkr) Not 5 Underhållskostnader

2021

Koncernen

2020

Moderbolaget 2021 2020

Planerat och tidigarelagt underhåll

-121 571

-125 754

-116 268

-114 857

Summa

-121 571

-125 754

-116 268

-114 857

Not 6 Avskrivningar enligt plan

2021

Koncernen 2020

Moderbolaget 2021 2020

Avskrivningar Goodwill

-12 007

-12 007

-

-

Inventarier och installationer

-17 361

-17 424

-2 383

-2 434

Byggnadsinventarier

-49 570

-50 470

-49 570

-50 470

Markinventarier

-28 052

-28 063

-10 705

-11 359

-120 213

-115 690

-114 834

-110 310

Byggnader Markanläggningar Summa Nedskrivning byggnad Nedskrivningar på fastigheter Summa Avskrivningar inom administration Inventarier och installationer Summa

Not 7 Försäljnings- och administrationskostnader Administration

-11 035

-10 224

-10 683

-9 872

-238 238

-233 878

-188 175

-184 445

-13 358

-24 975

-13 358

-24 975

-251 596

-258 853

-201 533

-209 420

-136

-452

-136

-452

-251 732

-259 305

-201 669

-209 872

2021

Koncernen 2020

Moderbolaget 2021 2020

-51 851

-52 064

-47 805

-45 729

-136

-451

-136

-451

Marknadsföring

-1 798

-870

-1 190

-743

Datainvestering

-9 721

-12 634

-4 540

-4 595

-868

-642

-804

-545

-64 374

-66 661

-54 475

-52 062

Avskrivning inom administration

Utbildning Summa

Arvode till vald revisor har bokförts enligt följande: Revisionsarvode

-393

-362

-209

-201

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

-350

-362

-274

-95

Skatterådgivning

-57

-16

-57

-16

Övriga tjänster

-98

Summa

Not 8 Övriga rörelseintäkter

-898

-53 -740

Koncernen 2021

-593

-312

Moderbolaget 2021 2020

2020

Erhållna statliga bidrag

123

463

123

Vinst vid avyttring av inventarier

645

23

645

23

Ersättning från hyresgäster

1 639

1 429

1 639

1 429

Externt sålda tjänster

3 825

4 953

3 825

5 175

699

1 360

699

1 360

77

73

77

73

-

236

-

236

Fakturerade kostnader Återvunna hyresfordringar m.m. Försäkringsersättningar

463

Andra rörelseintäkter

10 053

4 599

17 997

12 145

Summa

17 061

13 136

25 005

20 904

42


EKONOMI

Koncernen

Not 9 Övriga rörelsekostnader

2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

Förlust vid utrangering och avyttring

-152

-

-152

-

Summa

-152

0

-152

0

Moderbolaget

Not 10 Transaktioner med närstående

2021

Andel intäkter från dotterbolag av moderbolagets intäkter

2020 5%

2%

Andel kostnader till dotterbolag av moderbolagets kostnader

11%

6%

Andel intäkter från Partille kommun av moderbolagets intäkter

42%

42%

7%

6%

Andel kostnader till Partille kommun av moderbolagets kostnader

Not 11

Personal

2021 Antal anställda

2020

Varav kvinnor

Antal anställda

Varav kvinnor

Medelantal anställda Moderbolaget

83

33

82

29

Dotterbolagen

-

-

-

-

83

33

82

29

KONCERNEN

Löner och andra ersättningar

Löner och ersättningar Styrelseledamöter och VD

Koncernen 2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

-2 164

-2 011

-2 164

-2 011

Övriga anställda*

-42 593

-42 612

-42 593

-42 612

Totalt

-44 757

-44 623

-44 757

-44 623

-1 243

-1 168

-1 243

-1 168

Sociala kostnader Styrelseledamöter och VD (varav pensionskostnader) Övriga anställda*

(-453)

(-431)

(-453)

(-431)

-19 226

-18 555

-19 226

-18 555

(varav pensionskostnader)*

(-5 360)

(-4 573)

(-5 360)

(-4 573)

Totalt

-20 469

-19 723

-20 469

-19 723

(varav pensionskostnader)

(-5 813)

(-5 004)

(-5 813)

(-5 004)

VD:s avtal

Uppsägning från VD:s sida innebär ingen kostnad för Partillebo AB. Vid uppsägning från Partillebos sida är VD garanterad upp till 24 månaders lön.

Redovisning av könsfördelning koncern och moderbolag Styrelse: Av sju ordinarie ledamöter är två kvinnor. Ledningsgrupp: Av sex ledamöter är fyra kvinnor.

MBL-förhandlingar

Förhandlingar och information har skett med de anställdas parter enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. De frågor som behandlats har varit bokslut, budget, hyreskalkyler, hyresöverens­kommelser, omorganisation, nybyggnadsfrågor samt personalplanering.

PA RT I L L EB O 2021

43


Noter (tkr) Not 12 Resultat från långfristiga fordringar och värdepappersinnehav

Koncernen 2021

Moderbolaget 2021 2020

2020

Reavinst/förlust vid avyttring

2 294

-195

2 294

-195

Summa

2 294

-195

2 294

-195

Not 13 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, externa

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, externa

Övriga finansiella kostnader Summa

Not 15 Bokslutsdispositioner

2021

2020

1 386

252

-

-

4 719

2 986

281

1 386

4 971

4 353

1 367

Moderbolaget

Koncernen 2021

2020

2021

2020

-19 645

-20 765

-19 617

-20 760

-

-

-

-

-10 743

-8 719

-10 743

-8 719

-107

-236

-107

-236

-30 495

-29 720

-30 467

-29 715

Räntekostnader, koncernbolag Borgensprovision till Partille kommun

2020

281

Ränteintäkter, koncernbolag Summa

Moderbolaget

Koncernen 2021

2021

Koncernen 2020

Moderbolaget 2021 2020

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

-

-

6 000

Återföring av periodiseringsfond

-

-

3 000

5 000

Avsättning till periodiseringsfond

-

-

-7 000

-7 000

Summa

-

-

-2 000

-14 900

Not 16 Skatt på årets resultat

2021

-12 900

Moderbolaget 2021 2020

Koncernen 2020

Uppskjuten skattekostnad Uppskjuten skatt obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-10 902

-8 971

-

-

-1 555

7 603

-3 647

6 904

-4 428

-14 399

-4 411

-14 392

-

-

-

-

-16 885

-15 767

-8 058

-7 488

Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år Totalt redovisad skattekostnad

Skillnaden mellan den redovisade skattekostnaden/intäkten och skattekostnad/intäkt baserad på gällande skattesats 20,6% består av följande komponenter: Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 20,6% Skatteberäkning Avskrivningseffekt goodwill Övrigt Totalt redovisad skattekostnad

44

76 856

61 413

42 213

33 421

-15 832

-13 142

-8 696

-7 152

-69

-70

-55

-70

-2 473

-2 569

-

-

1 489

14

693

-266

-16 885

-15 767

-8 058

-7 488


EKONOMI

Not 17 Immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärden

Koncernen 2021 152 353

Inköp

Moderbolaget 2021 2020

2020 152 340

8 800

8 800

13

13

-

-

Utgående anskaffningsvärden

152 366

152 353

8 800

8 800

Ingående avskrivningar

-46 147

-34 011

-8 800

-8 800

-

-

-

-

-12 147

-12 136

-

-

-58 294

-46 147

-8 800

-8 800

94 072

106 206

0

0

Inköp Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Not 18 Förvaltningsfastigheter

Koncernen 2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

Ingående anskaffningsvärden Inköp Förvärv av dotterbolag Försäljning och utrangering Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning och utrangering Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Årets upplösning av nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående bokfört värde Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande: Mark Markanläggningar Byggnader Byggnadsinventarier Summa Taxeringsvärde Byggnader Taxeringsvärde Mark Summa

6 243 631 108 289 -4 045 40 659 6 388 534 -1 806 848 -168 044 2 579 -1 972 313 -572 089 -25 000 11 642 -585 447 3 830 774

5 895 168 109 309 99 886 -2 779 142 047 6 243 631 -1 644 537 -163 588 1 277 -1 806 848 -547 114 -35 900 10 925 -572 089 3 864 694

6 078 724 108 289 -4 045 40 659 6 223 627 -1 794 975 -167 817 2 579 -1 960 213 -538 988 -25 000 11 642 -552 346 3 711 068

5 830 147 109 309 -2 779 142 047 6 078 724 -1 632 892 -163 360 1 277 -1 794 975 -514 013 -35 900 10 925 -538 988 3 744 761

508 826 342 426 2 766 923 212 599 3 830 774 2 504 883 1 891 629 4 396 512

479 109 341 706 2 804 443 239 436 3 864 694 2 493 586 1 858 685 4 352 271

406 393 342 426 2 749 650 212 599 3 711 068 2 498 041 1 727 391 4 225 432

376 676 341 706 2 786 943 239 436 3 744 761 2 486 744 1 694 447 4 181 191

Marknadsvärde, totala beståndet

11 616 243

10 815 546

11 411 193

10 610 496

Metod och antaganden, se sid 31.

Not 19 Rörelsefastigheter Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Inköp Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde

Koncernen 2021 33 056 33 056 -8 587 -889 -9 476 23 580

PA RT I L L EB O 2021

Moderbolaget 2020 33 056 33 056 -7 699 -888 -8 587 24 469

2021

2020 -

-

45


Noter (tkr) Koncernen

Not 20 Inventarier och installationer

2021 1 357 087 37 319 -1 691 2 884 1 395 599 -572 795 1 691 -57 307 -628 411 767 188

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljning och utrangering Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Inköp Försäljning och utrangering Årets avskrivningar Omklassificeringar Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Ingående anskaffningsvärden Inköp Förvärv av dotterbolag Försäljning Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Återföring av nedskrivning Omklassificering Utgående nedskrivningar Utgående restvärde

AB Partillebo 2 AB Partillebo 3 AB Partillebo 5 AB Partillebo 8 Partille kv3 Holding AB Partillebo Parkering AB Partille Energi AB

155 481 69 267 -43 064 181 684 -5 000 -5 000 176 684

Org. nummer 556740-1210 556740-1228 556740-1244 556864-6425 559211-5058 556739-8473 556478-1440

Summa aktier i dotterbolag

Not 22 Aktier i dotterbolag, forts.

1 297 108 34 942 -187 25 224 1 357 087 -515 263 187 -57 719 -572 795 784 292

Koncernen 2021 2020

Not 21 Pågående nyanläggningar

Not 22 Aktier i dotterbolag

Moderbolaget 2020

Säte Partille Partille Partille Partille Partille Partille Partille

2021

2020

297 188 3 785 -1 691 299 282 -160 792 1 691 -20 494 -179 595 119 687

283 892 6 752 -187 6 731 297 188 -139 444 187 -21 535 -160 792 136 396

Moderbolaget 2021 2020

181 806 58 863 83 157 -1 055 -167 290 155 481 -5 000 -5 000 150 481

69 928 68 227 -40 659 97 496 -5 000 -5 000 92 496

Antal aktier

Kvotvärde (kr)

100 100 100 500 1000 2 500 6 000 10 300

1 000 1 000 1 000 100 100 1 000 1 000

162 830 56 950 -1 055 -148 797 69 928 -5 000 -5 000 64 928

Andel % 100 100 100 100 100 100 100 100

Bokfört värde 374 100 100 50 81 797 2 500 482 000 566 921

Moderbolaget 2021

2020

Förändring avseende aktier i dotterbolag

Ingående anskaffningsvärden

574 013

496 916

Inköp

-

39 436

Omklassificering

-

37 661

Aktieägartillskott Försäljning Utgående anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar

4 700

-

-

-

578 713

574 013

-11 792

-11 792

-

-

Utgående nedskrivningar

-11 792

-11 792

Utgående värde

566 921

562 221

46


EKONOMI

Koncernföretag

Org. nummer

Antal andelar

Kapitalandel %

Rösträtts­andel %

Partille Energi AB

556478-1440

476 000

100

100

Partille kv3 Holding AB

559211-5058

1 000

100

100

Den 9 december 2019 förvärvades 50 % av andelarna i Partille kv3 Holding AB, 559211-5058 Den 1 december 2020 förvärvades resterande 50 % i Partille kv3 Holding AB, 559211-5058

Koncernen

Not 23 Andelar i intressebolag

2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

Ingående anskaffningsvärden

-

37 661

-

Inköp

-

-

-

-

Omklassificering

-

-37 661

-

-37 661

Utgående anskaffningsvärden

0

0

0

0

Koncernen

Not 24 Uppskjuten skattefordran

2021

37 661

Moderbolaget 2020

2021

2020

Ingående värde temporära skillnader avseende fastigheter

-

-

52 959

46 055

Tillkommande / avgående fordringar

-

-

-3 647

6 904

Utgående redovisat värde

0

0

49 312

52 959

Koncernen

Not 25 Andra långfristiga fordringar

2021

Fordringar vid årets ingång

Moderbolaget 2020

851

Reglerade fordringar

2021

642

2020

851

642

-

-

-

-

Tillkommande fordringar

-60

209

-60

209

Summa andra långfristiga fordringar

791

851

791

851

Not 26 Andra långfristiga värdepappersinnehav IB Andelar i bostadsrättsföreningar

Koncernen 2021

UB Andelar i bostadsrättsföreningar

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021

2020

16 244

19 389

16 244

-

-

-

-

-716

-3 145

-716

-3 145

15 528

16 244

15 528

16 244

Inköp Försäljning

Moderbolaget 2020

Koncernen 2021

19 389

Moderbolaget 2020

2021

2020

Förutbetalda försäkringspremier

9 046

8 753

9 046

8 753

Upplupna energi- och nätavgifter

-

-

-

-

Övriga poster

21 671

18 466

1 826

1 837

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

30 717

27 219

10 872

10 590

PA RT I L L EB O 2021

47


Noter (tkr) Not 28 Eget kapital

Koncernen 2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång

63 288

63 288

63 288

-

-

-

-

63 288

63 288

63 288

63 288

Avsättning till fonden under räkenskapsåret Belopp vid årets utgång Aktiekapital

Not 29 Obeskattade reserver

63 288

Aktiekapitalet består av 50 000 st aktier Kvotvärde 1000 kr per aktie

Koncernen 2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

Periodiseringsfond tax 2016

-

-

-

3 000

Periodiseringsfond tax 2017

-

-

5 500

5 500

Periodiseringsfond tax 2018

-

-

-

-

Periodiseringsfond tax 2019

-

-

13 000

13 000

Periodiseringsfond tax 2020

-

-

7 000

7 000

Periodiseringsfond tax 2021

-

-

7 000

-

Ackumulerade överavskrivningar

-

-

253 849

259 849

Summa obeskattade reserver

-

-

286 349

288 349

Not 30 Avsättningar uppskjuten skatt IB Temporära skillnader avseende fastigheter Tillkommande/avgående fordran temporära skillnader avs. fastigheter Tillkommande/avgående fordran obeskattade reserver Tillkommande/avgående fordran investeringsavdrag 2021 Tillkommande/avgående fordran uppskjuten skatt övervärde Summa avsättningar uppskjuten skatt

Not 31 Skuldernas förfallostruktur

Koncernen 2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

95 795 3 716 10 860 -2 116 -2

94 423 -7 583 8 957 -2

-

-

108 253

95 795

-

-

Koncernen 2021

Moderbolaget 2020

2021

2020

Företagets lån i Kommuninvest utgör 2 395 Mkr och banklån utgör 520 Mkr och redovisas under följande poster i balansräkningen. Övriga långsiktiga skulder utgör 3,4 Mkr. Skulder som förfaller inom ett år Skulder som förfaller till betalning 1-5 år från balansdagen Summa

Not 32 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende ansvarsförbindelser FASTIGO Avseende skuld till kreditinstitut Fastighetsinteckningar

48

1 043 000 1 872 000 2 915 000

1 250 000 1 765 000 3 015 000

Koncernen 2021

2020

1 043 000 1 872 000 2 915 000

1 250 000 1 765 000 3 015 000

Moderbolaget 2021 2020

825

771

825

771

760 360

760 360

760 360

760 360


EKONOMI

Not 33 Cashpool Av skulder till koncernföretag, avser 75 647 tkr likvida medel i en cashpool anslutet till ett koncernkonto kopplat till Partillebo AB. Dessa skulder har 2021 klassificerats om från kassa & bank till koncerninternt, då de avser cashpool.

Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga poster Summa

Koncernen 2021 7 721 5 221 3 146 17 066 44 604 77 758

Moderbolaget 2020 6 724 4 675 3 508 17 057 31 900 63 864

2021 7 721 5 221 3 146 17 066 12 264 45 418

2020 6 724 4 675 3 508 17 057 11 638 43 602

Not 35 Förslag till vinstdisposition (kr) Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Från föregående år kvarstående vinstmedel

1 162 411 082

Årets vinst

34 154 849 1 196 565 931

Summa fritt eget kapital Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägaren utdelas 96,71 kr per aktie, totalt

4 835 580

I ny räkning överförs

1 191 730 351 1 196 565 931

Summa kronor

Förslagen utdelning motsvarar 96,71 kronor per aktie. Kr 435.580,- utgör utdelning innanför begränsningsregeln. Resterande del av utdelningen (Kr 4,4 MSEK) görs enligt undantaget i 5§ 1p lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för att användas för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Ordförande Otto Natt och Dag Vice ordförande Lars Kjellgren

Vår revisionsberättelse har lämnats.

Ledamöter Anders Midby, Larisa Bergroth,

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Håkan Söderberg, Marith Hesse, Thorbjörn Carlsson.

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt

PA RT I L L EB O 2021

49


Stående från vänster: Jan Trönsdal, Mikael Wilhelmsson, Ellinor Ryrå, Berndt Öjeborn, Larisa Bergroth, Thorbjörn Carlsson, Marith Hesse, Silvana Orlic, Håkan Söderberg, Joakim Cederberg Hake, Jonas Mårdbrink. Sittande från vänster: Tom Ekwall, Katarina Elfverson, Otto Natt och Dag, Lars Kjellgren. Saknas på bild: Anders Midby och Lars Selander.

Styrelse och revisorer Vid årsstämman den 19 april 2021 valdes följande styrelseledamöter i Partillebo AB. Ordinarie ledamöter Otto Natt och Dag, ordförande Lars Kjellgren, vice ordförande Anders Midby Larisa Bergroth Håkan Söderberg Marith Hesse, ordf. ks Thorbjörn Carlsson, v. ordf. ks

Arbetstagarrepresentanter med rätt att delta i styrelsens sammanträden

Verkställande Direktör Katarina Elfverson t.o.m. 2022-02-25

Ordinarie arbetstagarrepresentant Mikael Wilhelmsson, SKAF

Revisorer Åsa Önfelt auktoriserad revisor, PWC AB Lars Lewander förtroendevald revisor, Partille

Ersättare Jan Trönsdal Tom Ekwall Jonas Mårdbrink Berndt Öjeborn Silvana Orlic Joakim Cederberg Hake Lars Selander

Partillebo AB har haft åtta styrelsesammanträden under 2021.

50

Ersättare Ellinor Ryrå, SKAF

ÅRSREDOVISNING

Revisorersättare Gunilla Lönnbratt auktoriserad revisor, PWC AB Eva Kristensen förtroendevald revisor, Partille


Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Partillebo AB org.nr 556053-6418

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern­ redovisningen för Partillebo AB för år 2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22-50 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern­ redovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat­ räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis­ ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo­ visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-21 samt 53-59. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern­ redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa­ tion som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

PA RT I L L EB O 2021

51


Revisionsberättelse forts. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen. se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Partillebo AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder­ bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras

52

på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Åsa Önfelt Auktoriserad revisor


Kvickroten Getekulla Ljungkullen, Vallhamra torg Oxled

Puketorp Öjersjö Storegård

Öjersjö Lycka Hytterkullen

Hossaberget Talliden Seniorboendet Gläntan Hallen Gökegård Centrum Gökegård Västra Höjden Åkanten II Bostadsrätter

1300 1310 1340

1380 1410

1420 1430

1435 1440 1445

Summa AO Bostäder

1520

1460 1470 1471

1360

1210

1157 1160 1170 1180 1190 1200

Partille 2:14 del av

Öjersjö 3:163 Öjersjö 4:6 Öjersjö 2:3, Öjersjö 2:16

Ugglum 5:204, 14:30, 14:31, 14:60, 14:109, 14:110, 14:111 Puketorp 1:60, 1:62, 1:63 Öjersjö 6:556, 557, 563, 570, 572, 573, 580, 584, 587, 588, 595, 597, 601, 602, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 617, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 633 Öjersjö 6:477 Öjersjö 6:663, 665, 666, 668, 669, 671, 672, 674, 677, 679, 680, 681, 683, 687, 688, 690, 692, 694, 696, 699,7 01, 702, 703, 705, 707, 709, 714, 715, 716, 717,724, 725, 726, 729, 730, 732 Öjersjö 6:736, 6:746, 6:747, 6:748 Skulltorp 1:875 Skulltorp 1:921

Mellby 2:86, 2:113, 2:127, 1:66, 1:25 Skulltorp 104:2, 104:4, 1:586, 2:11, 2:22 , 1:912 Kåhög 11:122 Stärtered 1:24, 1:26, Manered 5:1 P:e 4:112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122 P:e 1:10,50,150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, Ugglum 156:2, 156:6 Ugglum 14:222, 14:223, 14:224, 14:226 Partille 4:104, Ugglum 1:129

Mellby 116:5 Mellby 116:9, 116:10, 2:47

Partille 4:77, 78, 79, 4:89 del av *), 11:2 Partille 2:14 del av Partille 2:14 del av Partille 11:49 Partille 126:1, 126:2, 126:3, 3:135, 3:321 Partille 4:49 Mellby 5:76, 143:1, 117:14, 117:15

Partille Stom Partille Stom Åkanten III Forellen Finngösa Björnekullaliden 3 Artles torg, Ida Liljebergs v. Borgen Paradiset Kyrkåsberget Villa Runeborg Anneberg Kåhög Stärtered Högshall Björndammen nedre Björndammen övre

1100 1105 1109 1120 1140 1145 1150

1155 1156

Fastighetsbeteckning

Objektnummer Objektnamn

9 593 0

3 941 0 0

31 691 1 645 7 100

19 143 1 554

10 361 2 607

55 673

0 68 1 659

4 159

0 2 016 1 093 2 384 665 7 152

2 348 0

118 896 0

42 913 0 0

140 648 18 383 45 441

143 751 25 869

104 578 9 834

281 656

1 409 1 716 30 881

37 694

0 58 542 12 113 15 867 14 785 27 587

22 386 0

68 537 142 935 2 369 11 943

199 694 258 464

204 666 196 631 1 838 891

0 0

6 990 2 678 28 483

31 481 2 120 3 791

7 057 1 787

1 795 334

12 016

714 528 13 564

14 508

7 038 5 952 2 737 2 971 827 11 101

3 068 10 864

6 704 9 786

3 128 6 522 3 600 4 485 879

14 410 0

14 526 0

Mark

256 982

2 562 1 732

2 776

2 776

5 090 1 322 1 908

8 393 2 748

3 928 2 840

35 404

2 038 420 28 845

38 868

14 535 1 575 7 003 1 814 32 102

499

5 270

6 198 17 363

25 221 6 528

MarkKvm anläggn / Invent Byggnader boarea

Bokförda värden (tkr)

2 607 1 732

2 776

5 176 1 329 2 043

8 404 2 748

3 928 2 840

36 147

2 268 420 29 807

40 608

14 765 1 575 7 218 1 882 33 012

501

5 382

6 556 17 533

27 894 6 744

Kvm total

8 913 265 895

45

0

86 7 135

11

0

743

962

230

1 740

215 68 910

230

2

112

358 170

2 673 216

Kvm loarea

Fastighetsförteckning Partillebo AB – Affärsområde bostäder

20

8

35 9 16

55 6

31

178

111

24

194

40 5 26 25 184

5

16

38 121

213 24

2 rok

9

24

19 11 7

42 16

21 9

255

163

173

85 10 57 4 101

35

40 90

120 39

3 rok

423 1 384 1 330

12

9

10

18

32

28

40

11 5 22

27

1

1

12 57

60 78

1 rok

518

3

8

4

27 11

10 17

45

54

120

105

26 5 8

1

12

12 26

21 3

4 rok

3

45

0

8

3

2

4 6

2

17

5 rok

3 723

44 23

40

76 20 32

124 36

62 28

496

52 4 366

529

181 20 102 34 429

7

64

102 294

414 144

Antal lägenheter

S

1 658

25 944

50 544 7 400 11 011

54 000 48 935

14 389 6 284 202 988 249 937 27 400 41 206

80 149 22 470 40 233 3 612 183 346 226 335

10 720

1 888

1 584 -

1 966 1 569 1 735

1 721 1 275

1 836 1 034

1 237

1 105 1 188 1 050

1 027

1 006 1 413 1 117 1 153 1 032

1 683

1 044

1 365 1 822 1 566 1 245

146 991 S S 35 396 120 946 31 614

Hyra kvm/år

Varav mark

4 015 052 1 643 508 34 661

S

1 954

66 424

138 706 24 600 41 449

189 000 99 274

97 400 88 410

595 690

32 094 13 488 444 553

518 103

180 215 45 224 95 894 16 888 424 290

22 165

70 940

403 450 S S 115 056 289 785

Totalt taxeringsvärde

Taxeringsvärde (tkr)


Objektnamn

Kyrkskolan

Finngösa förskola

Skulltorpsskolan

Gåvovägens dagcenter

Tingsvägen

Annebergs förskola

Torpet Torkås

Kesebacken

Råhultstugan

Torpet Freden

Humlebadet

Jonsereds Prästgård försk.

Solstrålen o Simsallabim fsk.

Jonsereds skola

Jonsereds gården

Jonsereds förskola

Anna-Stinas Lid förskola

Jonsereds IP

Ordenshuset

Jonsereds Herrgård

Villa Martinsson

Ensittarevägens förskola

Björndammen centrum

Brattåskärrs servicehus

Stuga Brattåskärr

Vallhamra skola

Ljungkullens f.d vårdboende

Soldatängens förskola

Soldatängens förskola

2130

2140

2160

2161

2162

2170

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190 (2196)

2191

2192

2193

2194

2195

2197

2198

2199

2200

2221

2310

2311

2321

2350

2360

2360

2120 / 3123 Forellen 2121 Partille Arena

Objektnummer

Ugglum 4:667

Ugglum 4:667

Partille 4:177

Ugglum 14:170

Ugglum 3:137

Ugglum 7:132

Partille 4:176

Partille 1:308

Jonsered 1:14

Jonsered 1:14

Manered 4:161 del av

Manered 4:156

Manered 1:13 del av, 4:161 del av

Manered 1:13 del av

Manered 5:2

Manered 1:13 del av

Manered 5:4

Manered 2:1

Jonsered 1:31

Kåhög 1:15

Högen 3:7

Manered 4:162

Högen 3:6

Skulltorp 104:3

Skulltorp 1:222

Skulltorp 1:883

Skulltorp 1:237

Partille 3:225

Partille 4:111

Partille 11:23 del av Partille 11:11

Fastighetsbeteckning

Oxledsvägen 193

Oxledsvägen 193

Ljungkullen 41

Lärdomsvägen 2

Brattåskärrsvägen 95

Brattåskärrsvägen 97

Björndammens Torg 1

Ensittarev 1 A

William Gibsons Väg 14

William Gibsons Väg 21

Anna Stinas Lid

Jons väg 23

Anna-Stinas Lid

Torgvägen 2

Kyrkogatan 10

Torgvägen 2

Jonseredsvägen 1-3

Härkeshultsvägen 5

William Gibsons väg

Fredenvägen

Råhultsvägen 16

Jonseredsvägen 23

Härkeshultsvägen 2

Annebergsplatsen 1

Tingsvägen

Gåvovägen 2

V:a Annebergsvägen 1

Promenaden 13 - 15

G:a Prästvägen 7

G:a Kronvägen 82 Arenatorget 2

Adress

700

700

550

4 000

914

950

6 000

700

1 143

11 408

532

1 000

250

601

2 300

450

400

27

84

1 648

190

269

560

270

921

500

1 400

226

250

158 9 143

Mark

2 627

2 106

260

1 445

0

454

3 452

0

172

20

0

21

0

19

0

3 298

10

1 839

39

0

201

0

0

0

0

12

0

829

0

1 455 24 110

Markanläggn / Invent

2 222

2 133

6 506

56 336

13

5 547

56 603

1 184

5 181

12 409

512

1 368

714

600

5 244

18 933

680

11 855

534

490

3 648

270

20

1 076

0

5 231

7 815

736

1 283

119 208 290 451

5 617

4 939

7 316

61 781

927

6 951

66 055

1 884

6 496

23 837

1 044

2 389

964

1 220

7 544

22 681

1 090

13 721

657

2 138

4 039

539

580

1 346

921

5 743

9 215

1 791

1 533

120 821 323 704

Totalt bokfört Byggnader värde

Bokförda värden (tkr)

2 459

2 902

1406

Kvm boarea

1 275

1 275

2 160

12 342

25

841

12 119

992

393

2714

375

1 778

236

536

3 918

2220

502

675

25

240

135

50

72

753

465

4 164

694

905

9730 18 541

Kvm loarea

1 275

1 275

2 160

12 342

25

3 300

15 021

992

393

2 714

375

1 778

236

536

3 918

2 220

502

675

25

240

135

50

72

753

465

4 164

694

905

11 136 18 541

Kvm total

44

57

28

Antal lägenheter

Fastighetsförteckning Partillebo AB – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)

S

S

S

S

2218

47 412

S

S

1830

2949

S

S

S

S

S

S

S

S

-

S

3219

S

2260

S

-

S

S

S

S

S S

Totalt taxeringsvärde

S

-

S

S

S

S

S S

S

S

S

S

2218

19 985

S

S

785

401

S

S

S

S

S

S

S

S

-

S

1428

S

1967

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)*

955

955

1494

1373

2584

1 089

1 174

900

0

1304

293

755

3893

938

793

1431

1269

1807

6520

1431

1106

1431

1223

858

0

1083

875

928

1003

1402 746

Hyra kvm/år


Oxledsskolan Soldatängens servicehus

Soldattorpet

Kvarnängens förskola

Kullegårdens vårdboende

Kullegårdens förskola

Förskolan Källvägen, Sävedalen Sotenäs förskola

Ugglumsskolan

Ugglums förskola

Pepparkakshuset

Vallhamra IP

Fornstugan

Ljungkullens grupphem

Åsvägen

Öjersjö Hill LSS boende

Öjersjö centrum

Grönåsens förskola

Fridåsens förskola

Trollskogens förskola

Öjersjö Brunns skola

Öjersjö IP

Öjersjö Brunns förskola

Hallens förskola

Öjersjö skolmuseum

Norra Hultet förskola

Hägnekreken / Oc Öjersjö

Tallmossens förskola

Öjersjö Idrottshall

Quist idrottshall

Furulunds skola

Partille vandrarhem

Furulunds IP

2363

2364

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2379

2380

2390

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2431

2432

2433

2449

2450

2451

2452

Objektnamn

2361 2362

Objektnummer

Skulltorp 1:886 del av

Åstebo 1:2

Skulltorp 1:886 del av

Skulltorp 1:916

Öjersjö 6:499 del av

Öjersjö 6:499 del av

Öjersjö 4:136 del av

Hultet 1:57

Öjersjö 3:8

Öjersjö 3:169

Öjersjö 4:137

Öjersjö 6:499 del av

Öjersjö 4:136 del av

Öjersjö 6:443 del av

Furulund 1:311

Öjersjö 6:335

Öjersjö 6:409, 6:411

Öjersjö 6:542

Ugglum 13:5

Ugglum 14:169

Ugglum 6:240

Ugglum 14:171

Ugglum 2:372 del av

Ugglum 2:372 del av

Ugglum 2:372 del av

Ugglum 11:31

Ugglum 2:315

Ugglum 4:666

Ugglum 4:665

Partille 4:175 del av

Ugglum 4:677

Partille 4:175 del av Ugglum 4:662

Fastighetsbeteckning

Timmervägen

Landvettervägen

Timmervägen

Timmervägen

Tallmossevägen 7

Tallmossevägen 10

Öjersjövägen 62

Lindebackevägen

Gamla Vägen 22

Fägatan 80

Nya Öjersjövägen 100

Nya Öjersjövägen 6

Nya Öjersjövägen 100

Norra Örjansvägen 11

Furulundsvägen 8

Grönåsvägen 3 - 7

Ekeblads väg

Öjersjövägen 26

Åsvägen

Kvarnfallsvägen

Magnusvägen

Hultvägen

Skolvägen 18

Skolvägen 20

Skolvägen 25

Gibsons väg 6

Nedre Källvägen 25

Ugglumsvägen 13

Röliden 31

Kvarnfallsvägen 2A

Berggrens Väg

Kvarnfallsvägen 2 Endalsvägen 2

Adress

100

8 500

2 700

2 527

0

453

30 469

4 536

181

3 838

410

13

2 205

375

498

600

6 937

1 408

268

0

53

1 200

250

250

2 000

2 772

250

700

2 100

4 738

457

1 700 700

Mark

0

5 610

207

0

5 265

12 194

6 409

1 443

130

621

4 342

5 436

2 727

17

12

19

8 008

0

0

57

0

10 965

0

0

962

2 915

0

18 095

0

2 307

0

1 027 379

Markanläggn / Invent

0

14 531

7 416

8 075

29 172

23 199

24 951

18 814

1 023

8 725

26 691

0

43 901

392

422

611

96 195

0

3 915

1 450

0

46 140

333

839

30 270

6 500

237

76 216

14 915

15 387

0

4 382 5 009

100

28 641

10 323

10 602

34 437

35 846

61 829

24 793

1 334

13 184

31 443

5 449

48 833

784

932

1 230

111 140

1 408

4 183

1 507

53

58 305

583

1 089

33 232

12 187

487

95 011

17 015

22 432

457

7 109 6 088

Totalt bokfört Byggnader värde

Bokförda värden (tkr)

703

475

Kvm boarea

1

1 788

4 675

1870

2507

1400

672

1358

74

780

2075

10

8452

335

484

522

9 167

583

480

25

4 681

402

139

7 220

864

165

2678

5 098

1 349

30

4 150 541

Kvm loarea

1

1 788

4 675

1 870

2 507

1 400

672

1 358

74

780

2 075

10

8 452

335

484

522

9 870

1 058

480

25

4 681

402

139

7 220

864

165

2 678

5 098

1 349

30

4 150 541

Kvm total

12

8

Antal lägenheter

Fastighetsförteckning Partillebo AB – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)

S

6 945

S

S

S

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

13 908

5 200

9264

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S -

Totalt taxeringsvärde

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S -

S

2787

S

S

S

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

5469

5200

4600

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)*

30273

469

991

705

1019

5280

-

1706

1353

1512

2082

0

1382

1049

995

1085

1812

0

1190

946

487

2019

551

926

1355

1431

1421

2223

1116

1454

1348

1044 1515

Hyra kvm/år


Örjansgården

Flatöns friluftsanläggning

Partille gymnasium

Kulturum / Bibliotek

Kulturum II

Kommunhuset

Partille Herrgård / slottet

Partille gymnasium (Laxen)

Lillegårdsskolan

Lexby skola

Lexby IP

Lexby torp, dagcenter

Lexby by

Lexby fägata / Lexby gård

Lexby bostad - Kåhögs Gård

Brodalens förråd

Besebäckens förskola

Mellby förskola

Mellbygården

Bergsbo

Paradiset

S.t Pers backe

2460

2461

2500

2510

2520

2530

2540

2550

2560

2570

2571

2572

2573

2575

2576

2579

2580

2590

2600

2610

2620

2621

Summa AO Lokaler

Furulunds dagcentral

Partille ridhus

2456

Kåsjöbadet/ Hangaren

Furulunds äldreboende

2455

2457

Furulunds högstadieskola

2459

Skulltorp 1:890

Stubbvägens dagcenter

2453

2454

Mellby 1:106

Mellby 118:37

Mellby 2:14

Mellby 4:85

Mellby 3:14

Mellby 2:93

Lexby 1:120

Kåhög 105:22

Lexby 1:128, Lexby 1:127, 6:66 del av

Lexby 6:66 del av

Lexby 1:117 del av

Lexby 1:117 del av

Lexby 1:117 del av

Lexby 7:112

Lexby 11:229

Partille 3:152

Partille 3:13

Partille 2:14 del av

Partille 2:14 del av

Partille 2:14 del av

Orust Flatö 2:8

Öjersjö 6:443 del av

Åstebo 1:5, 1:6

Skulltorp 1:884

Åstebo 1:4

Skulltorp 1:344

Skulltorp 1:187

Fastighetsbeteckning

Objektnamn

Objektnummer

S.t Pers Backe

Besebäcksstigen 2 - 4

Himlastegen 1

Ögärdesvägen 9

Bysmedsvägen 2

Mellbyvägen 62

Brodalsvägen 17 - 22

Mossgårdsvägen 1

Gamla Lexbyvägen 13

Lexbyvägen

Lexbyvägen 13

Lexbyvägen

Lexbyvägen

Brunnegårdsvägen 8-10

Laxfiskevägen 2

CW Carlbergs allé

G:a Kronvägen 32-34

G:a Kronvägen 56

G:a Kronvägen 56

G:a Kronvägen 56

Torget

Norra Örjansvägen 11 A

Landvettervägen 50

Tingsv 4, Grenv 2-6

Ridhusvägen

Tingsvägen 4

Timmervägen / Stubbvägen

Stubbvägen 1

Adress

193 893

113

494

150

217

500

250

3 245

791

438

9 165

79

5 658

2 900

700

1 900

500

13 700

1 700

2 700

5 000

405

221

528

3 707

1 411

164 190

0

214

0

53

29

0

145

5 564

182

1 211

0

312

0

0

0

0

3 630

7 620

165

7 694

1 040

354

46

413

3 907

535

153

2 600

2 034

865 3 223

Mark

Markanläggn / Invent

1 617 426

4 000

36

1 171

795

1 417

4 944

9 201

2 452

1 627

126

125

6 666

3 722

21 883

726

29 855

90 476

5 661

219 107

344

5 050

625

17 930

21 826

19 750

7 702

13 918

1 975 509

113

4 708

186

1 441

1 324

1 667

8 334

15 556

3 072

12 003

205

6 095

9 566

4 422

23 783

1 226

47 185

99 796

8 526

231 801

1 789

5 625

1 199

22 050

27 144

22 885

11 078

16 817

Totalt bokfört Byggnader värde

Bokförda värden (tkr)

10 807

155

0

2 706

Kvm boarea

224 342

6

486

441

783

802

425

3200

180

1784

933

215

336

8 020

4 849

4 666

970

8 612

2 420

2 880

16 351

500

299

655

5 893

4 445

5 212

3 867

1662

Kvm loarea

235 148

6

486

441

783

802

425

3 200

180

1 784

1 088

215

336

8 020

4 849

4 666

970

8 612

2 420

2 880

16 351

500

299

655

8 599

4 445

5 212

3 867

1 662

Kvm total

195

1

45

Antal lägenheter

Fastighetsförteckning Partillebo AB – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)

198 988

-

S

S

S

S

S

15484

3450

319

4112

S

S

S

S

S

S

34 800

S

S

S

2454

S

S

43 164

S

S

S

S

Totalt taxeringsvärde

S

S

S

S

81 188

769

1485

S -

88

956

780

1342

551

537

417

182

880

1364

787

1006

1293

572

1010

784

1046

1201

1172

1431

1329

1 347

142

978

1102

1497

Hyra kvm/år

S

S

S

S

7400

1809

-

2130

S

S

S

S

S

S

8800

S

S

S

390

S

S

15 819

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)*


Räddningstjänst

Åkanten II Kommersiella

3430

3520

Partille 2:14 del av

Öjersjö 6:439

Partille 11:23 del av

Fastighetsbeteckning

Centrum garaget

Galaxen garaget

7100

7100

Summa Partillebo Parkering AB

Objektnamn

Objektnummer

Partille 11:64

Partille 11:65

Fastighetsbeteckning

400 067

Hubertusvägen

Galoppvägen

Adress

Partillebo Parkering AB – Sammanställning

PARTILLEBO AB

1 508

193 893

Partillebo AB - affärsområde lokaler

Partillebo AB - affärsområde lokaler kommersiella fastigheter

204 666

Mark

G:a Kronvägen

Nya Öjersjövägen 2

-

4 203

1 694

2 071

553

2 547

1 994

Mark

365 024

4 203

164 190

196 631

438

Markanläggn./ Invent.

4 247 662

31 965

1 975 509

2 240 188

Totalt bokfört värde

26 254

19 745

1 070

5 439

Markanläggn / Invent

-

-

-

45 773

28 737

17 036

Byggnader

-

-

-

Byggnadsinventarier

48 320

30 731

17 589

Totalt bokfört värde

267 789

-

10 807

-

-

-

-

8 913

Kvm boarea

-

236 592

3 337

18

Kvm loarea

-

-

-

-

-

-

-

1 727 391

2 695

81 188

9 080

4 299

4 781

Totalt taxeringsvärde

2 238

-

2 238

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)

4 225 432

11 392

198 988

195

Antal lägenheter

2 518

1 643 508

Varav mark

556

Hyra kvm/år

Taxeringsvärde (tkr)

4 015 052

3 918

-

2 695

3 723

-

2 695

Varav mark

Totalt taxeringsvärde

11 392

-

11 392

-

Totalt Taxeringsvärde

Taxeringsvärde (tkr)*

Antal lägenheter

Antal lgn

Kvm total

504 380

3 337

235 148

265 895

3 337

538

2 781

Kvm total

Kvm total

3 337

538

2 781

18

Kvm loarea

224 342

Kvm loarea

Kvm boarea

256 982

Kvm boarea

31 965

21 439

4 649

5 877

Totalt bokfört Byggnader värde

Bokförda värden (tkr)

3 482 571

26 254

1 617 426

1 838 891

Byggnader

Bokförda värden (tkr)

1 508

-

1 508

Mark

Markanläggn. Markinvent.

G:a Kronvägen 70-80

Adress

Partillebo AB - affärsområde bostäder

Partillebo AB – Sammanställning

Summa AO kommersiella fastigheter

Forellen P-garage

Objektnamn

3122

Objektnummer

Bokförda värden (tkr)

Fastighetsförteckning Partillebo AB – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)


Aspen 15 1

16

17

Jonsered

4 18

2

Partille

3

5 7

6

10

19

Sävedalen 20

8 9 11

12 21

Kåsjön

N

14

Öjersjö 13

V

Ö

S


Områdeskarta 1

2

3

4

Lexby

Lokaler Lexby skola Lillegårdsskolan Lexby torp dagcenter Lexby idrottsplats Lexby gård/Lexby fägata Brodalens förråd Lexby by

Partille centrum

Bostäder Partille Stom Forellen Galaxen Åkanten I och II Lokaler Partille gymnasium Partille gymnasium Laxen Forellen korttidsboende Kulturum, bibliotek Partille herrgård Kommunhuset Partille Arena Kronvägens förskola Partillebohallen

Anneberg

Bostäder Anneberg Lokaler Skulltorpsskolan Annebergs förskola Gåvovägen

Mellby

Bostäder Artles Torg Ida Liljebergs väg Borgen, Paradisvägen Lokaler Besebäckens förskola Mellby förskola Mellbygården, gruppbostäder Paradiset, gruppbostäder Bergsbo Utsiktstorn, S:t Pers Backe

5

Finngösa

6

Ugglum

7

Kullegården

Bostäder Finngösa Park Postgången, Björnbergs väg Lokaler Finngösa förskola Lokaler Ugglumsskolan Ugglums förskola Sotenäs förskola Källvägens förskola Pepparkakshuset, förskola Fornstugan Västra Fjällvägens förskola Bostäder Åsvägen Lokaler Kullegårdens förskola Kullegårdens vårdboende Åsvägens gruppbostäder

8

9

Brattåskärr

Bostäder Getekulla, Kvickroten Brattåskärrsvägens trygghetsboende Lokaler Brattåskärrs servicehus Stuga Brattåskärr

Vallhamra

Bostäder Vallhamra Torg Lokaler Vallhamra skola Vallhamra aktivitetspark Vallhamra idrottsplats och ishall Ugglumsledens förskola

10 Björndammen

Bostäder Björndammen Övre och Nedre Mosaikens Trygghetsboende Lokaler Kyrkskolan Björndammens skola, fritidsgård Björndammens förskola Ensittarevägens förskola Björndammens Centrum: Friskvård, simhall, skatepark

11 Ljungkullen

Bostäder Ljungkullen Lokaler Ljungkullens vårdboende Ljungkullens grupphem

12 Oxled

Bostäder Oxled, Puketorp Lokaler Oxledsskolan Soldatängens förskola Soldatängens serviceboende Soldattorpet Kvarnängens förskola

13 Hallen

Bostäder Hallen Lokaler Hallens förskola Norra Hultet förskola

14 Öjersjö

Bostäder Storegården Ekeblads väg Hytterkullen Öjersjö Lycka Hossaberget Lokaler Öjersjö Brunn skola Öjersjö Storegård skola Öjersjö Brunn förskola Öjersjö Storegård förskola Trollskogens förskola Grönåsens förskola Öjersjö idrottsplats Öjersjö idrottshall Öjersjö skolmuseum Partille brandstation Öjersjö centrum Tallmossens förskola Örjansgården

15 Kåhög

Bostäder Kåhög Lokaler Kåhögs Gård

16 Jonsered

Lokaler Jonsereds skola Jonsereds förskola Anna-Stinas Lid förskola Jonsereds Prästgård förskola Jonseredsgårdens äldreboende Jonsereds herrgård inklusive kulturfastigheter Jonsereds Trädgårdar Villa Martinsson Ordenshuset Kesebacken Råhultsstugan Torpet Torkås Torpet Freden Humlebadet Jonsereds idrottsplats Jonsereds vattenkraftverk

17 Högen

Bostäder Högshall Lokaler Torrbacka/Solstrålens förskola

18 Stärtered

Bostäder Länsmansvägen, Bäcksorlet

19 Talliden Bostäder Talliden

20 Furulund

Bostäder Seniorboendet Gläntan Furulunds trygghetsboende Lokaler Furulunds skola Fridåsens förskola Furulunds äldreboende Furulunds dagcentral Stubbvägens dagcenter Furulunds idrottsplats Quist idrottshall Furulunds vårdcentral

21 Åstebo

Lokaler Partille vandrarhem Partille ridhus Kåsjöbadet


PRO DU K TI O N: RUT OCH JAG, O RIG I N A L OCH TRYCK : B I LLE S, FOTO: J ERK ER A N DER SSO N, H ELEN A SELLG REN, M AT TI A S VOG EL VA

KE

T

S

Partillebo AB Box 87, 433 22 Partille Besöksadress Kyrktorget 51 Tel 031-44 07 70 info@partillebo.se • partillebo.se • Org.nr: 556053-6418

Miljömärkt trycksak 3041 0129

ÅRSREDOVISNING PARTILLEBO 2021

Min 12mm hög M NEN Ä R