Page 1

Årsredovisning Partillebo 2020


Innehåll OM PARTILLEBO

VD har ordet .............................................................................................

4-5

2020 i korthet ..........................................................................................

6-7

Våra kunder ...............................................................................................

8-9

Våra medarbetare ...................................................................................

10-11

Marknad och kommunikation..............................................................

12-13

Serviceorganisation och fastigheter..................................................

14-17

Ny- och ombyggnation .........................................................................

18-19

OM PARTILLE ENERGI

Partille Energi och Partille Energi Nät ..............................................

20-21

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE Förvaltningsberättelse ..........................................................................

22-25

Risk- och väsentlighetsanalys ............................................................

26-29

Fem år i översikt, RR & BR ...................................................................

30

Fem år i översikt, fastighetsuppgifter .............................................

31

EKONOMI Resultaträkning; koncern och moderbolag ....................................

32-33

Balansräkning; koncern och moderbolag ........................................

34-35

Förändringar i eget kapital ...................................................................

36

Kassaflödesanalys; koncern och moderbolag ...............................

37

Noter ............................................................................................................

38-49

Styrelse och revisorer ............................................................................

50

Revisionsberättelse ................................................................................

51-52

Fastighetsförteckning ...........................................................................

53-57

Områdeskarta ..........................................................................................

58-59

PA RT I L L EB O 2020

3


OM PARTILLEBO Styrelsen och verkställande direktören för Partillebo AB avger härmed redovisning för koncernen och moderbolaget för verksamhetsåret 2020, bolagets 72:a verksamhetsår.

VD har ordet 2020 kommer gå till historien som året då pandemin ställde våra liv på ända. Det kommer ta lång tid innan vi kan röra oss helt fritt i samhället och resa ut i världen igen. Fastighets- och energibranschen har, till skillnad från många andra branscher, påverkats i en begränsad omfattning och det gäller även Partillebo och Partille Energi. Bolagen levererar samma fina resultat och vi står väl rustade för framtiden. Kunden i centrum gäller alltid, oavsett om förutsättningarna i omvärlden förändras. Vi har så långt det går arbetat på som vanligt, men med extra försiktighet med tanke på smittrisken. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har ändå genomförts med några få undantag. I den dagliga driften har vi avhjälpt akuta fel inne i lägenheter och lokaler medan andra fel har prioriterats ned och fått vänta med hänsyn till smittrisken.

Ökad digitalisering och biologisk mångfald Partillebo har noga följt myndigheternas rekommendationer och nu arbetar vi som kan än mer på distans. Det kommer vi fortsätta med minst fram till sommaren 2021, i väntan på att massvaccinationen för allmänheten kommit igång. Allt för att hindra smittspridning. Men inget ont som inte har något gott med sig. Vi har blivit mer digitala och öppna för förändringar i sättet att arbeta under året som gått. Vi förstår också på allvar att begreppet hållbarhet och biologisk mångfald är helt nödvändigt att ta hänsyn till i allt vi gör, för att hejda den negativa klimatutvecklingen. Samtidigt är det stora samhällsfrågor som ska hanteras; som att fler unga står utanför arbetsmarknaden och får svårare att kunna skaffa sin första bostad.

Vi främjar hållbarhet i många led Partillebo kommer fortsätta att arbeta mer hållbart, inte bara när vi bygger nytt och renoverar. Vi ser även över hur vi på ett klokt sätt kan hitta möjligheter att införa individuell mätning av el och vatten i lägenheterna, som ett led i att stimulera till energihushållning. Partille har nu full rådighet över sina energibolag efter utköpet från Göteborg Energi 2018. Vi ser klara synergieffekter utifrån både fastighets- och energiperspektiv. Sedan starten av kundservice i egen regi från november 2019 har verksamheten under hösten 2020 kommit till ett normalläge vilket leder till att vi kommer allt närmare den dagen vi också kan erbjuda elhandel. Mycket talar även för att vi till hösten kan erbjuda kvartersladdning för elbilar i olika delar av Partille. Det händer mycket och det händer fort på elektrifieringsområdet och elnätet i Partille är väl rustat för att möta denna utveckling. Jag kan därmed stolt konstatera att vi med den stabila verksamheten i Partillebokoncernen fortsätter bidra till att stärka hela Partilles konkurrenskraft. Katarina Elfverson VD

Partillebo renoverar och bygger nytt Under året har vi fortsatt renoveringen av Anneberg. Efter standardhöjningen av befintliga hus är det dags att påbörja en försiktig förtätning av området med nya punkthus. Samtidigt ska en ny förskola ersätta den befintliga. Nyproduktionen sker i samarbete med Bygg Göta som äger mark i området sedan länge. Utöver fler hyresrätter planerar HSB att bygga bostadsrätter. Det är bra för alla att det finns en blandning av olika boendeformer i samtliga stadsdelar i Partille.

PA RT I L L EB O 2020

5


2020 i korthet Partillebo AB är en fastighets- och energikoncern som verkar i Partille. Vår vision är ”Tillsammans skapar vi den bästa framtiden i Partille” och vår affärsidé är ”Vi är en samhällsutvecklare med personlig service i världsklass som affärsmässigt skapar, utvecklar och erbjuder hållbara boendemiljöer, lokaler och energilösningar” Moderbolaget äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostäder och lokaler. Dotterbolaget Partillebo Parkering AB handhar parkeringsverksamhet. I dotterbolagskoncernen Partille Energi AB bedrivs fjärrvärmeverksamhet och det helägda dotterföretaget Partille Energi Nät AB ansvarar för elnätet i kommunen. Partillebo AB ägs av Partille kommun och som även är Partillebos största kund som lokalhyresgäst. 2020 Koncernen (Mkr)

2019

Rörelseintäkter 764

752

Årets resultat efter skatt 46

77

5 246 Balansomslutning

5 170

3 865 Fastigheternas bokförda värde

3 703

10 816 Fastigheternas marknadsvärde

8 870

4 352 Fastigheternas taxeringsvärde

4 205

Direktavkastning (%)* 3,70

4,20

3 015 Total låneskuld Belåningsgrad (%)* 28

34

Soliditet (%)* 31

31

Likviditet (%)* 17

38

Årets investeringar 203 82 Antal anställda * (definitioner se sid. 31)

6

3 005

ÅRSREDOVISNING

330 79


OM PARTILLEBO

Samhällsbyggare Antal bostäder

3 921

Tillgängliga, kundinriktade och kundnära

Soliditet

31 % Lokalyta

237 838 m2 Antal anställda

82

Modern

och hållbar

byggteknik

3 368

hyresgäster fick erbjudande om HLU

FÖRNYELSEBAR

ENERGI

Stor efterfrågan på hyresrätter

PA RT I L L EB O 2020

7


Har arbetet med ökat kundinflytande kunnat fortgå under året?

Vi ställer några frågor till Agneta Marklund, hyreschef på Partillebo.

Våra kunder

Tankar och mål inför 2021?

Hur ser rådande kösituation ut i Partillebo? – Antalet sökande för de flesta lägenheter är ungefär detsamma som förra året. Genomsnittstiden för att få ett Det är bra erbjudande är fortfarande cirka att kunna jämföra sex år. Till de mer nyproducerade sig med andra, för lägenheterna är kötiden hälften så lång, ibland även kortare än så. att på så sätt förstå Kön till våra trygghetsboenden har resultaten faktiskt kortats sedan förra året och bättre. tillgången matchar behovet ganska väl för närvarande. Och omflyttningsfrekvensen ligger på tolv procent, en bra nivå, även om den är en procent högre än året innan.

Fortlöper arbetet med att höja boendestandarden i Anneberg som planerat? – Det går definitivt framåt. Arbetet med förädlingen pågår, vi skapar också större lägenheter genom att garage och soprum byggs om och införlivas med angränsande lägenheter. Från och med den 1 april 2021 kan 15 hyresgäster flytta in i dessa nya lägenheter. Lägenheterna kommer också få fina uteplatser där kunderna kan fika tillsammans, plantera i krukor eller bara njuta i en solstol. Förädlingen av Anneberg fortgår under cirka två år och inga hyresgäster kommer behöva evakueras.

8

– På grund av rådande pandemi har vi tyvärr inte kunnat genomföra det planerade utomhusmötet med kunderna i Partille Centrum. Men vi har däremot haft digitala möten med en referensgrupp, bestående av 10 – 15 kunder, för vårt kommande byggprojekt Simbo, som är ett nytt bostads- och idrottskvarter intill Partille Arena i centrala Partille. På det första av höstens två möten visade Partillebos projektgrupp, där hyreschef, projektledare och uthyrare ingår, en presentation av Simboprojektet med planlösningar och gemensamma ytor i fastigheten. Även ungdomsbostäder, övernattningslägenheter, premiumlägenheter samt simhall presenterades och referensgruppen fick möjlighet att komma med bra förslag och ställa frågor.

– Under hösten har vi genomfört en hyresgästundersökning för att få reda på vad hyresgästerna tycker om sitt boende och om oss som hyresvärd. Frågorna handlade bland annat om service, ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt, attraktivitet, underhåll, trivsel och valuta för hyran. Enkäten gick ut till våra bostadshyresgäster och hela 66,8 procent svarade. Vi tog hjälp av företaget AktivBo som skickar ut samma enkät för de flesta bostadsbolag i Sverige, både allmännyttiga och privata. Det är bra att kunna jämföra sig med andra, för att på så sätt förstå resultaten bättre. Vårt mål är att ligga i topp i det genomsnittliga betyget för alla frågor. Under våren 2021 vet vi vår position, då vi får ta del av de övriga bolagens resultat. Av våra egna betyg kan vi dock redan nu utläsa att vi behöver bli bättre på att återkoppla till kunden generellt, vid lämnade synpunkter. Nästa steg är att ta fram en åtgärdsplan för att få ännu nöjdare kunder, vilket vi hoppas visar sig nästa gång vi gör undersökningen.

ÅRSREDOVISNING


OM OM PARTILLEBO PARTILLEBO

PA RT I L L EB O 2020

9


effektiva som de traditionella. Dessutom kan detta leda till att vi sparar både tid och miljö; i förlängningen en mer hållbar lösning. Intranätet är också en viktig kanal där medarbetarna ska kunna hämta relevant information. Vi har under året lagt ned en hel del tid på att städa bort gammal information och uppdatera sådant vi vill ha kvar.

Vi ställer några frågor till Per-Gunnar Asbjörnsen, ekonomi- och HR-chef på Partillebo.

Våra medarbetare Hur arbetar ni med medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö i företaget? – På Partillebo genomför vi åtekommande hälsoundersökningar, uppmuntrar friskvård och har ergonomiska genomgångar samt skyddsronder. Ett årshjul för det Vårt systematiska arbetsmiljöarbetet kvalitetsarbete har styr vilka insatser vi ska göra. Vi samverkar med personalorganisatagit stora steg och tionen för att tillsammans skapa en vi börjar se resultatet hållbar arbetsmiljö. I början av 2020 av detta i vår introducerade vi IA-systemet för att vardag. registrera och åtgärda arbetsmiljöhändelser. Höstens genomförda arbetsmiljöronder har dokumenterats i systemet. Det ger oss möjligheter att på ett mer strukturerat sätt arbeta förebyggande.

Har rådande pandemi påverkat information och kommunikation inom Partillebo? – Året har varit en stor utmaning för oss i och med spridningen av covid-19. Även om det varit en svår tid har det också fått oss att, till stor del, ställa om vårt sätt att informera och kommunicera. Vi tillämpar social distansering i möjligaste mån, vilket bidragit till en inlärningskurva för att kunna genomföra fungerande digitala möten. Den stora nackdelen är givetvis saknaden av det mänskliga mötet, att tillsammans kunna vara på plats. Det digitala mötet kan aldrig helt ersätta det spontana. Samtidigt ser vi också positiva konsekvenser. Våra digitala möten blir minst lika

10

Berätta om ert kvalitetsarbete och hur arbetssättet standardiseras. –Vårt kvalitetsarbete har tagit stora steg och vi börjar se resultatet av detta i vår vardag. Genom våra processledare har vi skapat en enhetlighet i hur vi beskriver våra instruktioner och lathundar. Vi är nu redo att ytterligare utveckla kvalitetsarbetet genom att utse processägare för våra olika processer. Denne är ”chef över kundens resa” och som sådan har processägaren mest och bäst kunskap om hur väl kundens behov tillgodoses i vårt vardagliga arbete – vi ska alltid sträva efter en kundfokuserad kultur. Processledaren ansvarar för att ta fram strukturen medan processägaren ser till att förvalta och utveckla den. Det är viktigt att så många medarbetare som möjligt involveras i processerna. På så sätt blir också arbetet med ständiga förbättringar ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.

På vilket sätt vidareutbildas era medarbetare? – Utbildning inom Partillebos interna kultur sker årligen. Samtliga anställda får även en grundutbildning inom gemensamma verktyg och individuella utbildningar ges löpande.

Hur arbetar ni med mångfaldsfrågor? – Vi strävar kontinuerligt efter att kunna ha en blandning av erfarenheter, kompetens och kön – samtidigt som det ska vara socialt tryggt inom vårt verksamhetsområde. I ett framtidsperspektiv ska Partillebo fortsätta med samma målsättning; att värdesätta alla mångfaldsområden som regleras inom diskrimineringslagstiftningen. Vi tror verkligen att mångfald berikar vårt bolag såväl som våra verksamhetsområden.

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Vår kompetenta och serviceinriktade personal träffar ni såväl i kontorsmiljö som ute i fält.

Yta per anställd, omsättning per anställd 2016-2020

Åldersfördelning medarbetare Antal anställda 35

33

30 tkr, m2

25

8000

20

18

6000

15 4000

13

10 2000

13

5

5 0

2016

Yta/anställd m2

2017

2018

2019

2020

Ålder

0 -30

31-40

41-50

51-60

61-

Omsättning/anställd tkr

PA RT I L L EB O 2020

11


12

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Marknad och kommunikation Hur ser boendesituationen ut i Partille kommun? – Av de cirka 15 000 bostäder som finns i kommunen är Vi ställer några frågor närmare en tredjedel hyresrätter; merparten av dessa är till Lena Moberg, Partillebos. Ungefär var femte kommuninvånare bor i en marknadschef bostadsrätt. Som enskild ägandeform är småhus vanligast. på Partillebo och Och precis som i många andra kommuner råder Partille Energi. bostadsbrist i Partille vilket gör att köerna till De digitala lägenheter hos Partillebo är fortsatt långa.

kanalerna möjliggör också personlig service Hur har den externa kommunikationen fungerat? som tidigare bara funnits Partillebo är ett välskött bolag som står för i det fysiska mötet trivsel och trygghet. Det är också något som – Ja, Partille fortsätter växa och i dagsmellan oss och vi vill förmedla i vår kontakt med kunderna. läget är antalet invånare i kommunen runt Varje möte, brev, telefonsamtal eller annan kunderna. 40 000. Partille kommuns ambition är att gå Det är tydligt att många vill bo i Partille, hur hanterar ni den ökade efterfrågan?

från förort till förstad och att befolkningsmässigt växa med cirka 1,5 procent per år. Det ställer ytterligare krav på tillgängliga bostäder. I kommunens översiktsplan, Partille 2035, eftersträvas en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer i alla områden i Partille. Det förbättrar möjligheterna att bo i området under livets alla stadier, oavsett social eller ekonomisk situation. De områden som ska fortsätta expandera och förtätas är främst centrala Partille, Öjersjö och Furulund. Partillebo har som målsättning att över tid bygga cirka 100 nya lägenheter per år. Hand i hand med bostadsbyggandet går också utbyggnaden av kommunal service, där Partillebo spelar en viktig roll som hyresvärd. Vi på Partillebo har ett stort ansvar att bidra till social hållbarhet och trygga miljöer för både våra nuvarande och kommande hyresgäster.

kontakt med bolaget och vår personal ska spegla vår värdegrund. För Partillebo är en tydligare återkoppling på gjorda felanmälningar en viktig uppgift att arbeta med framöver. Det räcker inte längre med att snabbt avhjälpa ett anmält fel, vi behöver också ha en tydligare dialog med kunden före, under och efter att arbetet genomförts.

Har de digitala informationskanalernas betydelse ökat? – Så är det, absolut. I informationssamhället blir kommunikation allt viktigare. Kraven på snabb information ökar och kanalerna blir fler. Webben är sedan länge en informationsmotorväg och kunskapsbyggare. Sociala medier spelar en allt större roll för spridning av fakta och åsikter. De digitala kanalerna möjliggör på flera sätt en personlig service som tidigare bara fanns i det fysiska mötet mellan oss och kunderna.

Berätta om hur ni värnar om den biologiska mångfalden. – Som del i det långsiktiga hållbarhetsarbetet har Partillebo 2020 tagit flera steg för att värna om och öka den biologiska mångfalden. Exempelvis klipper vi inte gräset kort överallt på sommaren och vi har sedumväxter på tak i allt fler områden. Under året har vi också inlett samarbeten med Naturskyddsföreningen i Partille och Stadskupan Sverige AB som möjliggör fler åtgärder under nästa år.

PA RT I L L EB O 2020

13


Rickard Stadler, fastighetschef på Partillebo.

Serviceorganisation och fastigheter Vår serviceorganisation Serviceorganisationen är ansiktet utåt i mötet med våra hyresgäster inom både bostäder och lokaler. Vi lägger stor vikt vid att kunden alltid ska få professionell service och kvalitet men vi är också medvetna om att korrekt och trevligt bemötande är lika viktigt som ett väl utfört arbete. Entreprenörer och konsulter som vi anlitar ska arbeta efter samma värdegrund som Partilleboanställda. Detta säkerställs genom den utbildning som både egen och inhyrd personal genomgår. Under våren gjorde vi om områdesindelningen för våra servicekontor i samband med att det nya områdeskontoret i Öjersjö togs i bruk. Med kontoren i Centrum, Björndammen, Sävedalen och Öjersjö har våra hyresgäster alltid nära till sina lokala kontor. Områdeskontoren har under året varit öppna som vanligt. Våra hyresgäster har dock uppmanats att så långt det är möjligt sköta sina ärenden till oss via telefon eller e-post för att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19. I dialog med kunden har akuta fel prioriterats vid felanmälningar.

Partillebo vill långsiktigt kunna erbjuda ett tryggt och trivsamt boende med hög och prisvärd standard samt väl underhållna och kundanpassade lokaler. Med en egen serviceorganisation kan vi erbjuda en bra och engagerad fastighetsservice där vår personal är välkända i områdena. I takt med att vi bygger fler bostäder och kommunhyrda lokaler ökar vår skötselyta. Med det nya områdeskontoret i Öjersjö är vi väl förberedda för den fortsatta byggnationen i området. Framåt är målsättningar höga när det gäller att minska energianvändningen i bostäder och lokaler, både i det befintliga fastighetsbeståndet och i vår nyproduktion.

I arbetet med våra processer lägger vi stor vikt vid de processer som rör Partille kommun, som är vår största lokal­ kund. Det gäller både den dagliga driften och hur vi ska bygga eller anpassa befintliga eller nya lokaler så att de motsvarar behoven. Eftersom det är tredje part, såsom skolpersonal och elever, som är brukarna av lokalerna är det extra viktigt att alla parter är överens om vem som ansvarar för vad.

Trygghet Det ska vara tryggt och säkert i Partillebos bostäder och lokaler. Därför arbetar vi fortlöpande med lekplatssäkerhet, inbrotts- och brandlarm samt utvecklar vårt samarbete med väktarbolag. I stället för traditionella nycklar är TAG-lösningar nu standard vid nyproduktion och över tiden något vi även övergår till i det befintliga beståndet. Andra åtgärder för att öka tryggheten är att vi vid upprustningen av gårdar eller andra markområden tar bort en del buskage. Vid ny- eller ombyggnation arbetar vi tillsammans med arkitekterna för att gestalta fastigheten både dag och natt för att kunna planera för en bra belysning.

Våra fastigheter Standard Alla våra hyresgäster ska ha en komplett Partillebostandard och vi har en nära dialog med Hyresgästföreningen. Vårt mål är att fortsätta vårt kundnära arbete och höja standarden där vi upptäcker brister.

14

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

PA RT I L L EB O 2020

15


Serviceorganisation och fastigheter forts. Energi och miljö

Utbyggnad laddplatser

Vi är medvetna om att allt vi gör på dagarna har effekt på vår omgivning. Med utgångspunkt från social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet beaktar vi miljöpåverkan vid planering, inköp, produktion och förvaltning. Partillebo har gått med i klimatinitiativet och energioptimering pågår kontinuerligt. Här beskriver vi delar av vårt arbete med energi- och miljöfrågor. Mer information finns i Partillebos hållbarhets­ redovisning för 2020.

Vi ser att omställningen från en fossildriven fordonsflotta medför ett ökat behov av laddplatser för elbilar. Vi bygger därför laddplatser både i det befintliga beståndet och i samband med nyproduktion. Utöver det planerar vi också för en större satsning på publika laddplatser på ett antal platser i kommunen.

Energiförbrukning Vi arbetar över tid med att genom energioptimering, övervakning och styrning minska energianvändningen i det befintliga fastighetsbeståndet. För 2020 kan vi se att förbrukningen av vatten har ökat för bostäderna och minskat i lokalerna. Förklaringen är förmodligen att pandemin har satt sina spår då fler har arbetat hemma och kontor, skolor och andra verksamheter haft mindre belastning. Den närmast obefintliga vintern 2020 bidrog till låg förbrukning av el och fjärrvärme. Målen framåt har justerats nedåt på el och fjärrvärme från 2020. För att stimulera till ökad energihushållning inventerar vi möjligheter att införa individuell mätning av el och vatten i fastigheter som idag har gemensam mätning. Som en utveckling av vårt hållbarhetsarbete kommer vi arbeta med att certifiera vår nyproduktion, såväl bostäder som lokaler. Den nyproduktion som i dagsläget projekteras kommer att certifieras enligt miljöbyggnad med målsättning på nivå silver. Denna nivå ställer krav på en energiförbrukning som är 20% lägre än BBR-kraven (Boverkets byggregler). BBR-kraven anges som primärenergital, vilket är ett mått på en byggnads energiprestanda. Enligt BBR 29 har vi ett primärenergital på 75 för bostäder och 70 för lokaler. Med vår ambition blir då primärenergitalen 60 för bostäder samt 56 för lokaler i kommande nybyggnation.

Partillebo har gjort inventeringar av miljöfarliga ämnen som asbest, PCB och radon. Dokumentation för asbest sparas för framtida behov av sanering vid ombyggnader, exempelvis. Alla objekt är sanerade för PCB och inga ytterligare åtgärder är planerade. Under 2020 har de sista lägenheterna med höga värden för radon blivit åtgärdade och klara. I övrigt har vi ingen miljöfarlig verksamhet i koncernen.

Arbetsredskap Vid köp av nya arbetsredskap och fordon ersätter vi så långt det är möjligt bensin- eller dieseldrivna enheter med sådana som drivs med el eller biogas.

Egen elproduktion, vindkraft, sol- och vattenkraft per år i GWh GWh

40 38,3

35 30

30,9

25 20

Egen elproduktion Våra fyra vindkraftverk, solceller samt Jonsereds vattenkraftverk producerade under 2020 cirka 38 GWh. Årsförbrukning av el i Partillebos fastigheter var under året cirka 28 GWh. Totalt producerade Partillebo ett överskott på närmare 10 GWh. Partillebo avsätter årligen två miljoner i budget för en fortsatt utbyggnad av solceller på tak och ytor på lämpliga fastigheter.

16

Miljöfarliga ämnen

18,5

15 10

13,7

14,8

5 0

ÅRSREDOVISNING

2016

2017

2018

2019

2020


OM PARTILLEBO

Förbrukning

Snitt 3 år bakåt

2020

Framåt

BOSTÄDER Vatten kbm/m2 El (ej värme) kWh/m2 Uppvärmning kWh/m2

1,52 41,03 112,00

1,56 40,72 111,60

1,50 40,00 110,00

LOKALER Vatten kbm/m2 El (ej värme) kWh/m2 Uppvärmning kWh/m2

0,72 76,10 70,02

0,65 73,51 66,89

0,60 75,00 70,00

Uppvärmning 2020

El- och värmepump alt. solpaneler

62 512 m2

El*

13 995 m2

Total yta

*El avser vattenburet värmestystem med elpatron eller direktverkande el.

Fjärrvärme

427 728 m2

504 235 m2

PA RT I L L EB O 2020

17


Öjersjö idrottshall

Kullegårdens förskola i Sävedalen

18

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLEBO

Ny- och ombyggnation Vilka projekt har slutförts under 2020? – Vi har exempelvis färdigställt Kullegårdens förskola i Sävedalen. De sex nya avdelningarna ska med tiden byggas samman med den befintliga förskolan, som renoveras under våren 2021. Partillebo har också byggt en helt ny idrottshall i direkt anslutning till Öjersjö idrottsplats. Förutom att fungera som idrottshall för Storegårdsskolan kommer hallen Bostadskunna användas av flera idrottsområdet Åkanten 3 föreningar i kommunen. Från kaféet på plan 2 kan publiken följa både kommer ligga så det som händer i idrottshallen och vackert ner mot på fotbollsplanerna utanför. En extra Säveån. satsning har gjorts för kommunens gymnastikförening som fått en hoppgrop med ett höj- och sänkbart lyftbord för att underlätta träningen. Vi gläds även över att renovering av Partille herrgårds fasad är klar. Eftersom byggnaden är av kulturhistoriskt intresse återanvändes så mycket sten som möjligt, vilket gjorde att arbetet blev mer omfattande och tidsödande än beräknat. Men med fint resultat!

Vad händer med Åkanten 3? – Bostadsområdet Åkanten 3 kommer ligga så vackert ner mot Säveån. Det är faktiskt den sista delen i utvecklingen av området runt Kulturrum och Partillebohallen. Det är tänkt att Åkanten 3 ska fungera som en bullerbarriär för delar av Åkanten 2 och huset ska enbart ha mindre lägenheter. Projektet har precis gått in i den första fasen av planering och byggstart sker troligen under den senare delen av 2021.

Vi ställer några frågor till Åsa Friis, projektchef på Partillebo.

centrum och omfattar cirka 70 lägenheter i olika storlekar, fördelade på tre punkthus. Byggstart för Etapp 1 planeras till 2021 och beräknad inflyttning sker hösten 2023.

Berätta om nybyggnadsprojektet Simbo, hur ser planerna ut? – Simbo är en sim- och friskvårdsanläggning som ska ligga granne med Partille Arena. Det blir bra, då kan båda anläggningarna förhoppningsvis gynna varandras verksamheter. Enligt förstudien, som avslutats tillsammans med Partille kommun, ska Simbo erbjuda en 25x25-metersbassäng tillsammans med multibassänger, familjebad, träningsytor, yogacenter och en utökad relaxavdelning. Syftet är att bygga en anläggning med träningsmöjligheter för den breda allmänheten. Simbo är också ett bostadskoncept där cirka 15 000 kvadratmeter bostäder och lokaler ska byggas. Premiärbadet förväntas ske i slutet av år 2024 och resterande delar av kvarteret beräknas vara färdigställda under 2025.

Öjersjö är en populär del av Partille, hur möter ni den stora efterfrågan på bostäder? – Ja, det är ett hårt tryck på Öjersjö just nu. Tillsammans med fem andra byggaktörer deltar Partillebo i utbyggnaden av Gökegård, en av Partille kommuns största exploateringar. Området ligger i direkt anslutning till Kåsjön och ska innehålla cirka 500 bostäder med olika upplåtelseformer, många med gångavstånd till sjön. Partillebo deltar i två etapper och under 2020 har man under Etapp 1 kunnat påbörja projekteringen. Denna etapp består av ett kvarter i områdets

PA RT I L L EB O 2020

19


Vi ställer några frågor till Mikael Jednell, Vice VD på Partille Energi.

.

Partille Energi och Partille Energi Nät

Energibranschen i allmänhet, hur har den utvecklats? – Kraven på snabbare takt i omställningen till ett hållbart samhälle ökar. I Sverige tar bransch efter bransch fram färdplaner för omställning till en fossilfri produktion. Många branscher ser el som alternativ till fossila bränslen, vilket leder till ökad efterfrågan de kommande åren. Inte minst den pågående Partille elektrifieringen av transportsektorn förflyttar energiförkommun fortsätter brukning från fossila bränsväxa och i samma takt len till elsektorn. Sverige bygger vi ut, förstärker producerar idag mer el än och underhåller elnätet så vad som förbrukas inom att det motsvarar de landet. Den omställning som nu sker kommer dock ökade behoven av vända överskottet till ett elförsörjning. underskott som på sikt troligen leder till klart högre elpriser, framförallt i den södra halvan av Sverige.

20

– Utbyggnaden av vindkraft och solceller fortsätter. Vindkraftsutbyggnaden sker framförallt i norra Sverige och utbyggnaden av solceller i den södra delen av landet. Med mer el från vind och sol ökar andelen icke planerbar produktion. Det gör att elpriserna svänger mer och oftare än tidigare. Med hjälp av fjärrvärme kan balansen mellan förbrukning och produktion av el förbättras. När det är som kallast ute är behovet som störst av fjärrvärme och samtidigt är förutsättningarna för att producera el goda. Om villkoren för fjärrvärme förbättras kan den ersätta el och värmepumpar för uppvärmning av bostäder. Vi får då en positiv effekt i dubbel bemärkelse. Fjärrvärmen ser till att elförbrukningen minskar och elproduktionen ökar när marginalen mellan tillgång och efterfrågan på el är som minst.

Berätta om ert kund- och marknadsarbete.

Partille Energis uppdrag är att tillhandahålla fjärrvärme och elnät inom Partille kommun. Uppdraget innefattar ett helhetsansvar för infrastrukturen av fjärrvärme och elnät samt försäljning av fjärrvärme till kunder inom Partille kommun.

Vad händer inom den förnybara elproduktionen?

– I slutet av 2019 startade Partille Energi en egen marknadsfunktion för att kunna tillhandahålla personlig och lokal service till alla våra elnäts- och fjärrvärmekunder. Vår personal gör dagligen ett fantastiskt jobb med att svara på kundfrågor, främst via telefon och mejl. En tredje stor kommunikationskanal är webben. Hemsidan lanserades förra hösten och har kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Den har bland annat utökats med information på flera språk och personlig inloggning under Mina Sidor för att kunna se statistik över exempelvis energianvändning, avtalsuppgifter och fakturor. Vi har lagt stort fokus på att förbättra informationen till kund vid planerade och oplanerade avbrott i leveranserna.

Hur sköts drift och underhåll av näten? – Partille kommun fortsätter växa och i samma takt bygger vi ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven av elförsörjning. Under hösten 2020 har ett betydande arbete påbörjats för att öka drift- och personsäkerheten i elnätet genom investeringar i nätstationer och kabelskåp. Arbetet kommer löpa över flera år. I de delar av kommunen där fjärrvärmen idag är utbyggd kan vi också enkelt ansluta nya fjärrvärmekunder till nätet. Sedan den 1 april 2019 sköts drift och underhåll av elnätet och fjärrvärmenätet av Lerum Energi på uppdrag av Partille Energi.

ÅRSREDOVISNING


OM PARTILLE ENERGI

Personalen på Partille Energis marknadsfunktion.

Leverans

2020

2019

2018

2017

2016

GWh

214

222

225

222

224

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet) GWh

142

152

158

156

157

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet)

PA RT I L L EB O 2020

21


Förvaltningsberättelse Styrelse och VD avger följande årsredovisning för Partillebo AB (Org.nr 556053-6418): Partillebo AB är sedan förvärvet av Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB en fastighets- och energikoncern. Vi äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostads- och lokalfastigheter och ansvarar dessutom för elnätet och fjärrvärmenätet i Partille kommun. Under året har Partillebo förvärvat resterande 50 % av aktierna i de fem bolag som äger mark i anslutning till Partille Arena. Efter detta består koncernen, förutom energibolagen, av tio helägda dotterbolag. Ett av bolagen har varit aktivt inom parkeringsverksamhet under året. De övriga nio är vilande bolag. Partillebo AB:s samtliga aktier ägs av Partille kommun, som även är Partillebos största kund som lokalhyresgäst.

Kunderna Partille kommun har i dagsläget runt 40 000 invånare och antalet väntas fortsätta växa med ca 1,5 % per år. Det ställer ytterligare krav på tillgängliga bostäder och fungerande infrastruktur. Partillebo-koncernen ska driva sina verksamheter aktivt och affärsmässigt så att kunderna upplever vårt erbjudande och vår service som prisvärda inom alla områden. Partillebo har 3 921 lägenheter. Planerad takt för nybyggnation är cirka 100 lägenheter per år. Kötiden till lägenheter ligger fortsatt på cirka sex år, även om den för mer nyproducerade lägenheter är något kortare. Där är kötiden cirka tre år. Omflyttningsfrekvensen ligger på 12 %, vilket är en procent högre än året innan. En lägre andel lägenheter än förra året har anvisats Partille kommun. Bolaget äger och förvaltar även kommunens lokaler och arbetar aktivt för framtidens lösningar. Förvaltad lokalyta uppgår till 237 838 m2 varav merparten utgörs av kommunhyrda lokaler. Förtätning och utbyggnad av befintliga lokaler prioriteras framför nybyggnation.

Medarbetarna Omvärlden förändras i snabb takt och det är än mer viktigt att fortsätta vara en lärande, reflekterande och anpassningsbar organisation utifrån kundens behov. Under året har vi arbetat intensivt med att kartlägga och beskriva ett antal prioriterade processer i verksamheten. Syftet är att identifiera brister och genomföra förbättringar för att nå ett mer enhetligt och effekt arbetssätt med målet

22

att uppfylla kundens behov och förväntningar. Pandemin covid-19 har påverkat verksamheten under större delen av året. Sjukfrånvaron är 5,5 %, vilket är något högre än året innan. Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner kopplade till covid-19 har medfört att kontorspersonalen i stor utsträckning har arbetat på distans. För servicepersonalen har felavhjälpning begränsats till akuta fel och arbetsuppgifter som inte inneburit nära kontakt med hyresgäster har prioriterats. Arbetsmiljöronder genomförs som en del i Partillebos årshjul för arbetsmiljöarbetet. Ett nytt system, IA, togs i bruk i början av året för att systematiskt kunna arbeta med kartläggningen av risker och händelser i arbetsmiljön. Vidare görs hälsokontroller vartannat år för alla över 40 år och vart tredje år för alla under 40 år. I de rekryteringar Partillebo har genomfört under 2020 har de sökande väl motsvarat Partillebos krav. Strategisk kompetensförsörjning och rekrytering utgår från morgondagens behov.

Fastigheterna Partillebos mål är att bygga och förvalta fastigheterna så att de blir hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och tekniskt perspektiv. Under året har arbetet med förädlingen av området Anneberg fortsatt. Förutom upprustning av lägenheter och gårdar byggs några lägenheter om från 1 rum och kök till 2-4 rum och kök genom att skapa boytor av garage och soprum. Dessa lägenheter har inflyttning våren 2021. En utbyggnad av Kullegårdens förskola i Sävedalen har färdigställts. Den befintliga förskolan renoveras under våren

ÅRSREDOVISNING


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

2021 för att sedan byggas samman med den nya delen. En helt ny idrottshall i anslutning till Öjersjö idrottsplats har också byggts klart. I Partillebos uppdrag ingår även att främja kommuninvånarnas hälsa. Som ett led i arbetet med social hållbarhet har Partillebo byggt ett utegym i Öjersjö som invigdes under våren. Med ägandet av Jonsereds vattenkraftverk, fyra vindkraftverk samt solcellsanläggningar på flera fastigheter är koncernen helt självförsörjande med förnybar el. Fjärrvärmen som bolaget köper till fastigheterna är klimatkompenserad.

Energibolagen Partille Energi AB har drygt 2 300 fjärrvärmekunder med drygt 2 500 anläggningar. Cirka 2 100 villor i Partille är anslutna till fjärrvärme. Den absolut största fjärrvärmekunden är Partillebo AB. Partille Energi Nät AB levererar el till cirka 15 500 anläggningar varav cirka 13 400 tillhör privatkunder. Levererade volymer uppgick under året till 142 GWh fjärrvärme och 214 GWh el. För energibolagen var 2020 första hela året med marknadsfunktionen i egen regi. Sedan uppstartsfasen för Kundservice från den 1 november 2019 har verksamheten under hösten 2020 nått normalt läge. Drift och underhåll av fjärrvärmenätet och elnätet är sedan 1 april 2019 outsourcat till Lerum Energi. I slutet av 2020 avvecklades därmed projektet för övertagande av energibolagens verksamhet från Göteborg Energi. Ett mål med ägandet av energibolagen är att borga för en återhållsam utveckling på priser och avgifter för elnätskunder och fjärrvärmekunder i Partille. Elnätspriserna och fjärrvärmepriserna i Partille ligger bland de lägsta kommunerna i Sverige i den årliga Nils Holgerssonundersökningen, vilket kan ses som ett kvitto på att målet om prisutveckling är uppfyllt.

Resultatet Årets resultat för 2020 är något bättre än budget, precis som tidigare år. Bedömda risker ryms väl inom uppsatta säkerhetsmarginaler. 2020 års resultat uppgår i koncernen till 46 (77) Mkr.

Hyresintäkterna för moderbolaget ökade med cirka 14 (34) Mkr till totalt 606 (592) Mkr. Driftskostnaderna har ökat under året med drygt 7 (13) Mkr. Kostnader för försäkring ökade med knappt 7 Mkr. Underhållskostnader för året stannar på 115 (125) Mkr. Vi har under året skrivit ned värdet av vind- och vattenkraftsanläggningarna med 36 Mkr. Bruttoresultatet uppgår till 100 (129) Mkr. De finansiella kostnaderna har ökat med 2 (4) Mkr och uppgår till 30 (28) Mkr. Räntekostnaden har ökat med 2 Mkr. Enligt extern värdering av fastigheternas marknadsvärde per den 31 december 2020 uppgår det till cirka 10 816 (8 870) Mkr. Under året uppgår investeringsvolymen till 203 (330) Mkr för koncernen. Den synliga soliditeten, det vill säga andelen eget kapital i förhållande till total balansomslutning, uppgår för koncernen till 31 %, vilket är detsamma som föregående år.

Hållbarhetsrapport Förutom årsredovisningen upprättar Partillebo årligen en hållbarhetsrapport. Rapporten för 2020 är publicerad på partillebo.se.

Förväntningar i framtiden Långsiktigt beräknas Partillebos resultat efter finansiella poster ligga kvar på en nivå som gör det möjligt att hantera svängningar i marknaden. Under de närmaste åren kommer resultatnivån från 2020, rensad från eventuella reavinster, sänkas något på grund av kommande investeringar och avskrivningar för att sedan stabiliseras. Inflyttningen till Partille kommun gör att efterfrågan på bostäder i kommunen och regionen förväntas vara fortsatt hög. Efterfrågan på kommunhyrda lokaler ökar även den i takt med inflyttningen. Planeringen för ytterligare nybyggnationer av både bostäder och lokaler pågår. Kommunens översiktsplan 2035, lokal- och bostadsförsörjningsprogram är även mål för Partillebos planering och strategi. Det faktiska underhållet av våra fastigheter kommer att ligga kvar eller öka något i framtiden.

PA RT I L L EB O 2020

23


Förvaltningsberättelse forts. Ägardirektiv Partillebo AB ägs till 100 % av Partille kommun, nedan följer bolagets ägardirektiv (utdrag). • Bolaget ska medverka till att Partille långsiktigt utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. • Bolaget ska medverka till att utveckla Partille kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder och funk- tionella lokaler. I detta arbete ska Bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med kom- munen i markförvärvs- och planeringsfrågor. • Bolaget ska medverka till att god service finns i bostads- områden och på kommunala anläggningar. • Bolaget ska arbeta för att skapa en bättre miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. • Bolaget ska sälja till bostadsrätt alternativt ägande lägenheter lika många som man bygger över tid, med en anpassning till konjunkturläge. • Bolaget ska tillsammans med ägaren arbeta för att trygga markförsörjningen långsiktigt. • Vid försäljning och nyproduktion eftersträvas att alla boendeformer finns representerade i alla kommunens geografiska delar. • Bolaget ska eftersträva följande långsiktiga ekonomiska mål: - konkurrenskraftiga hyror i regionen - direktavkastningen lägst 2,8 % (driftsnetto exkl. räntor/avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet) - synlig soliditet: lägst 25 % - belåningsgrad: högst 70 % - lämna marknadsmässig avkastning inom lagkraven

24

ÅRSREDOVISNING


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget (kr) Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel i moderbolaget disponeras enligt följande: Från föregående år kvarstående vinstmedel Årets vinst Summa fritt eget kapital Utdelas till aktieägaren Balanseras i ny räkning

1 136 942 590 25 933 495 1 162 876 085 465 000 1 162 411 085

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöverföringen, i form av lämnat koncernbidrag och utdelning, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget och utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 stycket (försiktighetsregeln). Det föreslagna koncernbidraget är därmed försvarligt enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, § 3.

PA RT I L L EB O 2020

25


Risk- och väsentlighetsanalys Kartlägger risker och konsekvenser för Partillebokoncernen, samt åtgärder för att minska påverkan på verksamhet och resultat. Likviditets- och ränterisk Målsättningen med den finansiella hanteringen är att förbättra räntenettot och samtidigt iaktta ränterisk och kreditrisk samt de likvida medlens tillgänglighet. Som ett led i detta är vi, tillsammans med kommunen, medlemmar i Kommuninvest. Detta har minskat vårt beroende av affärsbankerna och ökat priskonkurrensen för Partillebo och kommunkoncernen på ett gynnsamt sätt. Under året förföll lån om 330 Mkr som delvis refinans­ ierades. Vi tog upp nya lån om 90 Mkr inför en investering i simhallsprojektet. Krediterna är nu fördelade på tre aktörer med en genomsnittlig kapitalbindning på 1,61 år. 46 % av lånen har en räntebindning kortare än 1 år, 41 % av krediterna förfaller inom 12 månader. Den genomsnittliga räntebindningen för lånen uppgår till 2,52 år. Under året har 80 Mkr amorterats vilket bidrar till en minskad risk. Partillebos likviditetsreserv uppgår till 50 Mkr i en checkkredit samt kontanta medel överstigande 121 Mkr.

Finanspolicyn Finanspolicyn har reviderats 2020. Enligt nuvarande finanspolicy ska Partillebos finansiering hanteras på ett sätt som minimerar kreditrisken. Maximalt 60 % av lånestocken får ha rörlig ränta och den genomsnittliga räntebindningen ska vara mellan 2 – 5 år för de bundna lånen. 40 % av den totala lånevolymen får förfalla inom en löpande 12-månaders period, utfallet på bokslutsdagen är 41 %. Det ska även finnas en likviditetsreserv motsvarande minst tre månaders förfall av koncernens samlade betalningsförpliktelser.

Säkerheter De nyttjade krediternas säkerhet utgörs av kommunal borgen till ett värde av 2 945 Mkr. Total borgensram uppgår till 3 600 Mkr och de sammanlagda pantbreven 760 Mkr. Fastigheternas bedömda marknadsvärde per balansdagen uppgick till 10 816 Mkr vilket ger belåningsgrad 28 %. De finansiella riskerna hanteras inom ramen för en av styrelsen fastställd policy för hantering av finansiella tillgångar och skulder, som är gemensam för koncernen. Ansvaret för den finansiella risk-

26

hanteringen ligger på koncernens ekonomichef, med stöd av ekonomiavdelningen.

Kredit-och vakansrisk Partillebos vakansrisker utgörs av minskade hyresintäkter. Risken för vakanser på kort och lång sikt är liten tack vare Partille kommuns geografiska läge och Partillebos huvudavtal med den största lokalkunden. Bolagets avtal med Partille kommun begränsar tänkbar hyresförlust för lokalintäkt till 2 000 tkr fr.o.m. 2010. Vid eventuell avveckling ska Partille kommun betala ner fastigheterna till dess alternativa användningsvärden på den öppna marknaden. Uthyrningsgraden för bostäder, beräknad på antal lägenheter, uppgår till 100 % och för lokaler 99 %.

Nyproduktion – stora projekt Nyproduktion följs upp kontinuerligt av projektledaren och månadsvis av controllern. Utöver detta har Partillebo kvartalsgenomgångar med fokus på de stora projekten. Styrelsen följer utvecklingen av nyproduktionen i VD-brev och delårsbokslut. Detta inkluderar alltid en prognos för projektet. Vi ser ett behov av att följa upp den upplevda kvaliteten och bemötandet i vår nyproduktion. Det är många tekniska processer och aktörer som avgör kvalitetsnivån på nyproduktionen idag.

Medarbetare I takt med att vi bygger fler bostäder och kommunhyrda lokaler ökar vår skötselyta och administration. Vi följer noggrant nyckeltalet förvaltad yta per anställd och konstaterar att vi sedan 2010 ligger på en bra nivå. I huvudsak är det enbart kärnverksamheten som genererar ytterligare tjänster.

ÅRSREDOVISNING


Räntederivat Marknadsvärde Kreditgivare Nordea

Slutdag

Belopp, kr

Fast ränta %

2020-12-31, tkr

2029-06-29

100 000 000

0,4600

-1.294.818,00

Nordea

2028-10-16

100 000 000

1,0500

-6.309.688,00

Nordea

2025-09-30

100 000 000

1,3300

-5.841.909,00

Nordea

2025-11-27

100 000 000

1,3050

-5.992.959,00

Handelsbanken

2023-06-05

100 000 000

1,2340

-3.131.068,00

SEB

2024-06-05

100 000 000

1,3650

-4.607.687,00

SEB

2025-06-05

100 000 000

1,4750

-6.182.910,00

Nordea

2028-12-21

100 000 000

0,2800

10.436,00

SEB

2028-12-21

100 000 000

0,2690

90.023,00

Kontraktsanalys Hyreskontrakt

Antal

Mkr

%

Kommunhyrda

171

247

42

Kommersiella**

Hyresandel – lokaler

Löptider

Antal

%

2021

160

67

67

18

3

2022

20

8

3 921

323

55

2023

16

7

2024

42

18

238

100

Bostäder* Summa

4 159

588

100

* inklusive 24 nyttjanderätter i Brf Kvarnfallet, Brf Sandfallet och Brf Björnen **exklusive antennplatser, blockhyra P-plats samt nyttjanderätter sop och tvätt

Känslighetsanalys

Partillebos genomsnittsliga räntor

Resultateffekt på årsbasis tkr

per bokslutsdagen 2016-2020 inkl. räntederivat

Förändring

Koncern

Hyresintäkter

+/- 1 %

+/- 6 060

Vakansgrad

- 100 lgh

Genomsnittlig låneränta

+/- 1 %-enhet +/- 30 150

+/- 8 234

Driftskostnader

+/- 1 %

+/- 1 458

Underhållskostnader

+/- 1 %

+/ -1 258

+/- 1 %

+/ -667

Försäljnings- och administrationskostnader

3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,42

1,0% 0,5% 0,0%

0,98 0,63

2016 2017 2018

0,68

0,69

2019 2020


Risk- och väsentlighetsanalys forts. Kund- och uppdragsstruktur

Sociala risker

Vi har en väl upparbetad struktur och en bra och tillitsfull relation till våra kunder. Utifrån ett förvaltarperspektiv arbetar vi med den modell vi kallar ”Lisebergsmodellen”. Det innebär att vi gör förbättringsåtgärder ”lite överallt”. Kunden upplever då att vi hela tiden syns i våra bostadsområden, vilket ger en känsla av trygghet. Genom regelbundna arbetsmöten med lokalförsörjningsgruppen som företräder den kommunala kunden inom alla förvaltningar, kan vi matcha behov och efterfrågan väl på ändamålsenliga verksamhetslokaler.

Genom att vara väl rustade för att möta den ständiga samhällsutvecklingen minskar risken för anonymitet och otrygghet i våra boendemiljöer. Partillebo är till för dig och din granne. Vi har upparbetade rutiner för matchning mellan bostadskö och bostadserbjudande, vilket gör att vi kan starta en bra relation med den nyinflyttade kunden.

Varumärke och image Vi bygger vår värdegrund på allas lika värde och den appliceras på såväl kunder som medarbetare. Detta får direkt genomslag i vårt arbete med nuvarande och framtida kunder. Nya kunder attraheras bland annat av vår image. Många av våra existerande kunder pratar väl om oss. Vår senaste enkätundersökning visade att 75 % av våra nyinflyttade hyresgäster valt Partillebo efter att ha blivit rekommenderade av andra.

Hot och våld Vi utför ofta tjänster nära våra kunder. Det ställer höga krav på hantering av de ibland konfliktfyllda situationerna som uppstår i mötet med andra. Ibland kan kraven överstiga de egna resurserna och man kan som medarbetare behöva stöd och hjälp. Det gäller såväl i det direkta mötet som i de reaktioner som kan uppstå efter en konfliktfylld situation. Stöd gällande avlastningssamtal och psykosocial hjälp i akuta lägen ges dygnet runt av Svenska Ledargruppen via tjänsten HELP 24. Vid riktigt allvarliga situationer kan dessutom ett kristeam vara på plats inom 1–6 timmar för att ge stöd. Vid hotfulla situationer har vi också möjlighet att ta hjälp av Störningsjouren och företagshälsovården.

Pandemi En pandemi är ett utbrott av en infektionssjukdom som sprids över stora delar av världen och som drabbar en betydande andel av jordens befolkning. Medan en epidemi kan rasa i ett enskilt land kan en pandemi, i sin yttersta konsekvens, leda till förödande konsekvenser för människor och samhällsstrukturer över hela jorden. Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, har haft snabb global spridning och på Partillebo följer vi de hälsorekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Detta gäller framför allt var och hur man arbetar. Ledningsgruppen har 1–3 möten i veckan för att följa upp informationen från ansvariga myndigheter. Dessa uppgifter förmedlas sedan till alla anställda och ledningsgruppen ser även till att arbetsmiljöansvaret följs. I slutet av oktober 2020 skärptes de allmänna råden i Sverige och sedan dess arbetar de flesta av våra medarbetare på distans. För att minska smittspridningen rekommenderar vi våra hyresgäster att sköta sina ärenden till oss på distans. Vid akuta fel, som kräver besök av servicetekniker, ber vi hyresgästerna att hålla avstånd genom att antingen befinna sig i annat rum eller lämna lägenheten då arbetet utförs.

IT-säkerhet Takten i företaget är hög och informationsflödet anpassas därefter. Införande av nya IT-stöd pågår för att strukturerat skapa och sprida information. För att styra IT-utvecklingen har vi infört en styrgrupp för vårt IT-system. Utöver detta finns även en förvaltningsgrupp för vårt fastighetssystem, som är vår bas i vår IT-miljö. Under 2020-2021 genomförs en större genomgång av vår IT-miljö och säkerhet som grund för IT-utvecklingen framåt.

28

ÅRSREDOVISNING


RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

PA RT I L L EB O 2020

29


Partillebo-koncernen fem år i översikt (tkr) 2020

2019

2018

2017

2016

764 214

751 885

704 696

540 280

532 499

Driftskostnader

-145 840

-139 758

-139 786

-163 444

-151 943

Underhållskostnader

-125 754

-126 116

-104 489

-92 973

-96 237

-87 812

-105 360

-77 935

-

-

RESULTATRÄKNING INTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER

Inköp av varor och förnödenheter Fastighetsskatt

-7 416

-7 694

-6 437

-7 497

-6 561

Avskrivningar

-258 853

-211 847

-228 817

-178 566

-267 918

BRUTTORESULTAT

138 539

161 111

147 232

97 800

9 841

-66 661

-71 136

-57 317

-38 500

-45 490

4 928

14 549

12 415

3 867

133 536

13 136

17 837

21 059

15 259

12 803

Försäljnings- och administrationskostnader Resultat vid försäljning av fastighet Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader

-

-92

-3 122

-7 422

-2 283

89 942

122 268

120 267

71 004

108 406

-28 529

-23 293

-15 517

-24 603

-30 548

61 413

98 974

104 749

46 401

77 858

-15 767

-21 769

-23 238

-10 543

19 874

45 646

77 205

81 511

35 858

97 732

Goodwill

94 879

106 886

118 893

130 900

-

Ledningsrätter

11 327

11 442

11 081

10 686

-

106 206

118 328

129 974

141 586

0

4 039 644

3 905 680

3 790 243

3 604 239

3 362 599

RÖRELSERESULTAT Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar

784 292

781 845

777 519

769 204

116 754

4 823 936

4 687 525

4 567 762

4 373 443

3 479 353

Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Andelar i intresseföretag

-

-

-

-

38 634

851

642

592

177

177

-

37 661

-

-

-

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16 244

19 389

18 330

21 375

22 459

Summa finansiella anläggningstillgångar

17 095

57 692

18 922

21 552

61 270 29 156

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

72 516

140 867

101 739

92 479

226 500

165 732

138 759

138 577

14 340

5 246 253

5 170 144

4 957 157

4 767 637

3 584 119

1 632 211

1 587 320

1 510 855

1 430 099

1 394 911

95 795

94 423

81 320

58 121

-

1 768 401

2 678 401

2 560 401

2 183 613

1 686 707

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

1 749 846

810 000

804 581

1 095 804

502 501

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 246 253

5 170 144

4 957 157

4 767 637

3 584 119

30

ÅRSREDOVISNING


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2020

2019

2018

2017

2016

FASTIGHETSUPPGIFTER Antal lägenheter

3 921

3 923

3 809

3 722

68

68

69

69

70

Kallhyra genomsnitt lägenheter kr/m2

1 128

1 109

1 066

1 045

1 016

Grundhyra genomsnitt lägenheter kr/m2

1 207

1 185

1 145

1 125

1 095

Genomsnittsyta lägenheter m2

3 517

Yta bostäder m

268 213

267 402

261 400

255 157

244 864

Yta lokaler m2

237 838

231 336

230 762

224 879

232 706

Yta totalt m2

506 051

498 738

492 162

480 036

477 570

12

11

11

10

9

Uthyningsgrad bostäder (% av antal lgh)

100

100

100

100

100

Uthyningsgrad lokaler (% av m2 lokalyta)

99

99

99

99

99

2

Omflyttningsfrekvens lägenheter %

PERSONAL Årsanställda Utbildningskostnader tkr

82

79

76

70

71

565

1 076

707

831

782

EKONOMI Soliditet synlig %

31

31

30

30

39

Soliditet justerad %

70

65

66

67

73

Likviditet %

17

38

30

21

9

Belåningsgrad i % Lån i kr/m2

28

34

38

40

29

5 958

6 025

6 055

6 006

4 360 271

Avskrivningar enl. plan i kr/m2

463

450

435

323

Driftskostnader kr/m2

288

280

284

340

318

Kostnadsfört underhåll i kr/m2

249

253

212

194

202

760 360

763 790

763 790

763 790

763 790

2 945 000

3 005 000

2 880 000

2 583 095

1 781 779

SÄKERHETER (Belopp i tkr) Fastighetsinteckningar Kommunal borgen

Definitioner Omflyttningsfrekvens

Fastigheternas marknadsvärde

Antalet om- och avflyttningar i procent av totalt antal lägenheter.

Värdebedömningen grundar sig på en kassaflödesanalys innebärande att

Soliditet synlig. Eget kapital i procent av balansomslutning.

fastighetens värde baseras på nuvärdet av prognostiserade kassaflöden

Soliditet justerad

jämte nuvärdet av restvärdet under kalkylperiodens (oftast) tio år. Antag­an­

Eget kapital i procent av balansomslutning med tillägg såväl i nämnare

det avseende de framtida kassaflödena görs utifrån en analys av nuvarande

som i täljare av övervärden i färdigställda fastigheter.

och historiska hyror och kostnader, marknadens och närområdets framtida

Likviditet

utveckling, fastighetens marknadsförutsättningar och marknadsposition,

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

befintliga hyreskontraktsvillkor, marknadsmässiga hyresvillkor vid kontrakts-

Direktavkastning

tidens slut, drift- och underhållskostnader i likartade fastigheter i jämförelse

Bruttoresultat exkl av- och nedskrivningar i förhållande till marknadsvärdet.

med dem i den aktuella fastigheten, bedömda investeringar och hyresgäst-

Belåningsgrad

anpassningar. Utifrån analysen resulterande driftnetton under kalkylperioden

Fastighetslån i procent av fastigheternas bedömda marknadsvärde.

(oftast 2021 - 2031) och ett restvärde vid kalkylperiodens slut diskonteras

Underhåll

därefter dessa med den bedömda kalkylräntan. De värde­påverkande para­

Arbeten som återställer fastigheter i ursprungligt skick och som är

metrar som används i värderingen speglar den externa värderarens tolkning

direkt avdragsgilla.

av hur en pre­sumtiv köpare på marknaden skulle resonera. Summan av nu­värdet för årliga driftnetton jämte nuvärdet av restvärdet vid kalkyltidens utgång tas som ett uttryck för marknadsvärdet. För 2020 har hela beståndet varit föremål för extern värdering.

PA RT I L L EB O 2020

31


Resultaträkning – koncernen och moderbolaget (tkr) Koncernen Not Rörelseintäkter

2020

Moderbolaget

2019

2020

2019

2, 3

764 214

751 885

605 957

591 707

Driftskostnader

4

-145 840

-139 758

-174 186

-167 435

Underhållskostnader

5

-125 754

-126 116

-114 857

-124 651

-87 812

-105 360

-

-

-7 416

-7 694

-7 326

-7 587

-258 853

-211 847

-209 420

-163 403

-625 675

-590 775

-505 789

-463 077

138 539

161 110

100 168

128 630

-66 661

-71 136

-52 063

-43 520

4 928

14 549

4 928

6 913

Rörelsekostnader

Inköp av råvaror och förnödenheter Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar

6

Summa rörelsekostnader BRUTTORESULTAT Försäljnings- och administrationskostnader

7

Resultat vid försäljning av fastighet Övriga rörelseintäkter

8

13 136

17 837

20 904

21 981

Övriga rörelsekostnader

9

-

-92

-

-52

89 942

122 268

73 937

113 950

-195

4 434

-195

12 070

RÖRELSERESULTAT

10

Resultat från långfristiga fordringar och värdepappersinnehav

11

Ränteintäkter och liknande resultatposter

12

1 386

210

4 353

3 110

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

-29 720

-27 937

-29 715

-27 926

61 413

98 974

48 380

101 204

-

-

-14 900

-41 000

-

-

-59

-402

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner

14

Koncernbidrag Uppskjuten skattekostnad

15

- 1 368

-13 102

6 904

-2 658

Aktuell skattekostnad

15

-14 399

-8 668

-14 392

-8 640

45 646

77 205

25 933

48 504

ÅRETS RESULTAT

Eget kapital och synlig soliditet för koncernen 2016-2020 Eget kapital i tkr

Investeringar och underhåll 2016-2020

Synlig soliditet

1750000

65%

1400000

52%

1050000

39%

600000

700000

26%

400000

350000

13%

200000

tkr

0

2016

2017

Eget kapital

32

2018

2019

2020

0

0

2016

2017

Investeringar BR tkr

Synlig soliditet

ÅRSREDOVISNING

2018

2019

Planerat underhåll

2020


Balansräkning – koncernen och moderbolaget (tkr) Koncernen Not

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

94 879

106 886

-

-

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

16

Ledningsrätter

16

Summa immateriella anläggningstillgångar

11 327

11 442

-

-

106 206

118 328

-

-

Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter

17

3 864 694

3 703 517

3 744 761

3 683 242

Rörelsefastigheter

18

24 469

25 357

-

-

Inventarier och installationer

19

784 292

781 845

136 396

144 449

20

150 481

176 806

64 928

157 830

4 823 936

4 687 525

3 946 085

3 985 522

Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag Andelar i intressebolag

21,22

-

-

562 221

485 124

23

-

37 661

-

37 661

Uppskjuten skattefordran

24

-

-

52 959

46 055

Andra långfristiga fordringar

25

851

642

851

642

Andra långfristiga värdepappersinnehav

26

Summa finansiella anläggningstillgångar

16 244

19 389

16 244

19 389

17 095

57 692

632 275

588 871

Omsättningstillgångar, Kortfristiga fordringar Kundfordringar

13 309

4 710

5 058

4 710

Skattefordringar

11 416

21 108

8 546

14 318

Fordran dotterbolag

-

-

422 501

348 268

3 785

52 178

-

52 178

Övriga fordringar

16 787

26 580

11 458

10 626

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27 219

36 291

10 590

15 693

72 516

140 867

458 153

445 793

Fordran intressebolag

Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

34

27

226 500

165 732

121 494

51 165

5 246 253

5 170 144

5 158 007

5 071 350

ÅRSREDOVISNING


EKONOMI

Balansräkning – koncernen och moderbolaget (tkr) Koncernen Not

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

50 000

50 000

50 000

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

28 Bundet eget kapital

Aktiekapital (50 000 st aktier) Övrigt tillskjutet kapital

50 000

190 000

190 000

-

-

Reservfond

-

-

168 817

168 817

Summa bundet eget kapital

-

-

218 817

218 817

Fritt eget kapital Annat eget kapital/Balanserat resultat Årets resultat

1 346 565

1 270 115

1 136 943

1 089 194

45 646

77 205

25 933

48 504

-

-

1 162 876

1 137 698

1 632 211

1 587 320

1 381 693

1 356 515

Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver

29

-

-

288 349

273 449

Avsättningar uppskjuten skatt

30

95 795

94 423

-

-

1 765 000

2 675 000

1 765 000

2 675 000

3 401

3 401

3 401

3 401

1 768 401

2 678 401

1 768 401

2 678 401

1 250 000

330 000

1 250 000

330 000

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

31, 32

Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

31, 32

Leverantörsskulder Skulder till Partille kommun

64 854

90 401

53 414

50 648

255 246

241 000

244 054

241 000

-

-

27 696

24 802

88 027

69 040

88 027

69 040

Skulder till dotterbolag Checkkredit Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

33

Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

34

27 855

28 824

12 771

11 732

63 864

50 735

43 602

35 763

1 749 846

810 000

1 719 564

762 985

5 246 253

5 170 144

5 158 007

5 071 350

PA RT I L L EB O 2020

35


Förändringar i eget kapital (tkr) Koncernen

Eget kapital 2019-01-01

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital UppskrivReservBalanserad ningsfond fond vinst m m

Totalt eget kapital

50 000

190 000

63 288

105 529

1 102 038

1 510 855

Årets resultat

-

-

-

-

77 205

77 205

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-

-740

-740

50 000

190 000

63 288

105 529

1 178 503

1 587 320

Eget kapital 2019-12-31

Koncernen

Eget kapital 2020-01-01

Aktiekapital

Annat eget kapital UppskrivReservBalanserad ningsfond fond vinst m m

Övrigt tillskjutet kapital

Totalt eget kapital

50 000

190 000

63 288

105 529

1 178 503

1 587 320

Årets resultat

-

-

-

-

45 646

45 646

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-

-755

-755

50 000

190 000

63 288

105 529

1 223 394

1 632 211

Eget kapital 2020-12-31

Moderbolaget

Eget kapital 2019-01-01

Bundet eget kapital ReservAktiekapital Uppskrivningsfond fond

Fritt eget kapital Övrigt fritt Totalt eget eget kapital kapital

50 000

63 288

105 529

1 089 934

1 308 751

Årets resultat

-

-

-

48 504

48 504

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-740

-740

50 000

63 288

105 529

1 137 698

1 356 515

Eget kapital 2019-12-31

Moderbolaget

Eget kapital 2020-01-01

Bundet eget kapital ReservAktiekapital Uppskrivningsfond fond

Fritt eget kapital Övrigt fritt Totalt eget eget kapital kapital

50 000

63 288

105 529

1 137 698

1 356 515

Årets resultat

-

-

-

25 933

25 933

Aktieägartillskott

-

-

-

-

-

Utdelning till ägarna

-

-

-

-755

-755

50 000

63 288

105 529

1 162 876

1 381 693

Eget kapital 2020-12-31

36

ÅRSREDOVISNING


EKONOMI

Kassaflödesanalys – koncern och moderbolag (tkr) Koncernen 2020

Moderbolaget 2020 2019

2019

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.* Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

89 942

122 268

73 937

113 950

255 427

204 815

205 994

163 555

1 386

210

4 353

3 110

-29 720

-27 937

-29 715

-27 926

-5 322

-39

-8 620

-20

311 713

299 317

245 949

252 669

62 146

-47 756

-18 537

-32 950

-108 942

29 592

17 533

11 925

264 917

281 153

244 945

231 644

6 430

17 540

6 430

9 854

23

399

23

399

-203 113

-330 387

-173 011

-300 059

-13

-484

-

-

-37 803

-

-38 346

-

-

-42 586

-

-42 586

2 741

8 250

2 056

15 936

-231 735

-347 268

-202 848

-316 456

-

-

-

-

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av förvaltningsfastigheter Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring och minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån

108 341

143 828

108 987

143 828

Amortering

-80 000

-50 000

-80 000

-50 000

-755

-740

-755

-740

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27 586

93 088

28 232

93 088

Årets kassaflöde

60 768

26 973

70 329

8 276

Likvida medel vid årets början

165 732

138 759

51 165

42 889

Likvida medel vid årets slut

226 500

165 732

121 494

51 165

259 304

212 312

209 871

163 869

-4 951

-14 680

-4 951

-7 037

1 074

7 183

1 074

6 723

255 427

204 815

205 994

163 555

Utbetald utdelning

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Utrangering av anläggningstillgångar Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet

PA RT I L L EB O 2020

37


Not 1

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen för 2020 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter upptas till anskaffningsvärdet med tillägg för eventuella förbättringsarbeten samt uppskrivningar och minskat med planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Vid byggnation i egen regi påförs direkta och indirekta egna kostnader, dock ej räntekostnader. Pågående nyanläggningar värderas på motsvarande sätt.

Goodwill Vid årsskiftet 2017/2018 förvärvade Partillebo AB bolag­et Partillebo Energi AB inklusive dotterbolag. Övervärde i varumärke, kundkrets med mera utgör goodwill. Goodwill avskrivs på 5-15 år. Den längre avskrivningstiden är den koncessionsrätt som bolaget innehar.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. I K3 sker avskrivning per komponent över tillgångens nyttjande-period ner till beräknat restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas

Byggnaders komponenter

- Stomme

- Stomkomplettering

50 år

- Rumskomplettering

40 år

- Tak

30 år

- Fasta installationer

40 år

- Lösa installationer

15 år

Byggnads- och markinventarier

Markanläggningar

50 år

Vindkraftverk

20 år

Immateriella tillgångar

Goodwill

38

Avskrivningsprinciper, immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år. Nyttjandeperioden på ovan angivna komponenter är grundregeln, avvikelser förekommer efter bedömning av fastighetens konstruktion och material. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.

Nedskrivningar I samband med bokslutet görs en extern värdering på delar av beståndet samt på resterande delar en intern värdering per fastighet/område. Värderingsmodellen bygger på en diskontering av beräknade betalningsströmmar och beaktar fastigheternas hyresnivå och uthyrningsgrad. För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell prövning. Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar prövas vid varje bokslut. Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen.

Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. Försäljningar av fastigheter redovisas när förmåner och risker som förknippas med äganderätten till fastigheten övergår till köparen, vilket normalt sker per tillträdesdagen.

15-100 år 100 år

5 år

5 år 5-15 år

Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteffekt redovisas i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader i obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld under rubriken Obeskattade reserver i moderbolaget.

ÅRSREDOVISNING


EKONOMI

Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Ersättningar efter avslutad anställning I Partillebo koncernen förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Leasing Bolagets hyreskontrakt utgör operationella leasingkontrakt. Intäkter från dessa redovisas i enlighet med ovan beskrivna principer för intäktsredovisning. Bolaget har ingått finansiella leasingkontrakt avseende inventarier. Eftersom dessa endast har marginell inverkan på bolagets resultat och ställning redovisas kontrakten som operationella leasingkontrakt.

Finansiella instrument Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Partillebo blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten

att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde. Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning) Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller Partillebo en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Säkringsredovisningens upphörande Säkringsredovisningen avbryts om • säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller • säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning Uppgifter om verkligt värde på derivat framgår i förvaltningsberättelsen.

Statliga stöd Statliga bidrag redovisas i resultat- och balansräkningen när rimlig säkerhet föreligger för att de villkor som är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas. Stöd relaterade till investeringar i tillgångar redovisas som minskning av tillgångens anskaffningsutgift. Bidrag relaterade till löpande utgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Kassaflödesanalysen Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

PA RT I L L EB O 2020

39


Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernens redovisning omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen. Koncernens bokslut upprättas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventual-

40

förpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs.

Koncernuppgifter Bolaget är helägt av Partille kommun. Högsta moder i denna koncern är Partillebo AB. Fordringar och skulder mot Partille kommun redovisas som externa.

ÅRSREDOVISNING


EKONOMI

Noter (tkr) Not 2 Rörelseintäkter

2020

Koncernen

Moderbolaget 2020 2019

2019

Bostäder

322 890

311 557

322 890

311 557

Lokaler

269 357

261 336

269 357

261 336

21 473

20 339

18 254

17 627

Energiintäkter

Garage och parkeringsplatser

162 679

171 649

6 452

13 019

Rörelseintäkter brutto

776 399

764 880

616 953

603 539

Avgår hyresbortfall: - Bostäder *

-3 767

-5 313

-3 767

-5 313

- Lokaler

-1 881

-392

-1 881

-392

- Garage och parkeringsplatser

-3 234

-3 301

-2 045

-2 138

Underhållsrabatter/övr rabatter

-3 303

-3 989

-3 303

-3 989

-12 185

-12 995

-10 996

-11 832

764 214

751 885

605 957

591 707

Rörelseintäkter netto

* Standardhöjningar i samband med underhåll av lägenheter belastar inte befintlig hyresgäst. Hyran justerars vid ny hyresgäst.

Not 3 Leasingavtal

2020

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år Förfaller till betalning senare än fem år

Moderbolaget 2020 2019

292 316

341 548

292 316

341 548

81 354

244 818

81 354

244 818

1 188 585

842 761

1 188 585

842 761

592 247

572 892

592 247

572 892

Under perioden intäktsförda variabla leasingavgifter

Not 4 Driftskostnader

Koncernen 2019

Koncernen 2020

Moderbolaget 2020 2019

2019

Riskkostnader (försäkringar m.m.) Fritidsverksamhet

-13 754 -675

-5 998 -864

-12 941 -675

-5 191 -864

Reparationer

-19 291

-19 583

-19 265

-19 281

Skötselkostnader

-33 038

-30 951

-32 926

-30 951

Teknisk tillsyn

-33 477

-38 829

-17 340

-17 272

Inre städning

-2 542

-2 400

-2 496

-2 347

Snöröjning/Sopning

-1 326

-1 787

-1 303

-1 773

Bevakning

-3 102

-3 011

-2 224

-2 210

Vatten

-16 554

-15 583

-16 543

-15 575

El*

-12 920

-12 817

-32 795

-37 003

-

-

-26 517

-27 032

-4 954

-4 013

-4 954

-4 013

-943

-881

-943

-881

-3 264

-3 043

-3 264

-3 043

-145 840

-139 758

-174 186

-167 435

2019

Moderbolaget 2020 2019

Uppvärmning* Sophantering Serviceverksamhet Uttagsskatt Summa

* Av moderbolagets driftkostnader består 31% av interna el- och uppvärmningskostnader.

Not 5 Underhållskostnader

2020

Koncernen

Planerat och tidigarelagt underhåll

-125 754

-126 116

-114 857

-124 651

Summa

-125 754

-126 116

-114 857

-124 651

PA RT I L L EB O 2020

41


Noter (tkr) Not 6 Avskrivningar enligt plan

Koncernen 2020 2019

Moderbolaget 2020 2019

Avskrivningar Goodwill

-12 007

-12 007

-

-

Inventarier och installationer

-17 424

-17 034

-2 434

-2 476

Byggnadsinventarier

-50 470

-50 576

-50 470

-50 576

Markinventarier Byggnader Markanläggningar Summa

-28 063

-27 772

-11 359

-11 621

-115 690

-107 217

-110 310

-101 837

-10 224

-9 415

-9 872

-9 067

-233 878

-224 021

-184 445

-175 577

-24 975

12 174

-24 975

12 174

-258 853

-211 847

-209 420

-163 403

-452

-466

-452

-466

-259 305

-212 313

-209 872

-163 869

2019

Moderbolaget 2020 2019

Nedskrivning byggnad Netto nedskrivningar på fastigheter Summa

Avskrivningar inom administration Inventarier och installationer Summa

Not 7 Försäljnings- och administrationskostnader Administration

Koncernen 2020 -52 064

-41 311

-45 729

-37 465

Avskrivning inom administration

-451

-466

-451

-466

Marknadsföring

-870

-1 312

-743

-940

Datainvestering

-12 634

-26 971

-4 595

-3 646

-642

-1 076

-545

-1 004

-66 661

-71 136

-52 063

-43 520

Revisionsarvode

-362

-354

-201

-197

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

-362

-189

-95

-128

-16

-146

-16

-146

-740

-689

-312

-471

Utbildning Summa

Arvode till vald revisor, PWC, har bokförts enligt följande:

Skatterådgivning Summa

Not 8 Övriga rörelseintäkter Erhållna statliga bidrag

Koncernen 2020 2019

Moderbolaget 2020 2019

463

229

463

229

23

176

23

176

Ersättning från hyresgäster

1 429

1 570

1 429

1 570

Externt sålda tjänster

4 953

6 285

5 175

6 493

Fakturerade kostnader

1 360

875

1 360

875

73

494

73

494

236

5 461

236

5 461

4 599

2 747

12 145

6 683

13 136

17 837

20 904

21 981

Vinst vid avyttring av inventarier

Återvunna hyresfordringar m.m. Försäkringsersättningar Andra rörelseintäkter Summa

42

ÅRSREDOVISNING


EKONOMI

Koncernen

Not 9 Övriga rörelsekostnader

2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Förlust vid utrangering och avyttring

-

-92

-

-52

Summa

0

-92

0

-52

2020

Not 10 Personal

Antal anställda

2019

Varav kvinnor

Antal anställda

Varav kvinnor

Medelantal anställda Moderbolaget

82

29

79

25

Dotterbolagen

-

-

-

-

82

29

79

25

Koncernen

Koncernen

Löner och andra ersättningar 2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Löner och ersättningar Styrelseledamöter och VD

-2 011

-1 957

-2 011

-1 957

Övriga anställda*

-42 612

-36 958

-42 612

-36 958

Totalt

-44 623

-38 915

-44 623

-38 915

Styrelseledamöter och VD

-1 168

-1 172

-1 168

-1 172

(varav pensionskostnader)

(-431)

(-448)

(-431)

(-448)

Övriga anställda*

-18 555

-16 981

-18 555

-16 981

(varav pensionskostnader)*

(-4 573)

(-4 280)

(-4 573)

(-4 280)

Sociala kostnader

Totalt

-19 723

-18 153

-19 723

-18 153

(varav pensionskostnader)

(-5 004)

(-4 728)

(-5 004)

(-4 728)

Not 11 Resultat från långfristiga fordringar och värdepappersinnehav

Koncernen 2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Reavinst vid avyttring

-195

4 434

-195

12 070

Summa

-195

4 434

-195

12 070

VD:s avtal

Uppsägning från VD:s sida innebär ingen kostnad för Partillebo AB. Vid uppsägning från Partillebos sida är VD garanterad 24 månaders lön.

MBL-förhandlingar

Förhandlingar och information har skett med de anställdas parter enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. De frågor som behandlats har varit bokslut, budget, hyreskalkyler, hyresöverens­kommelser, omorganisation, nybyggnadsfrågor samt personalplanering.

Redovisning av könsfördelning koncern och moderbolag Styrelse: Av sju ordinarie ledamöter är två kvinnor.

Ledningsgrupp: Av sex ledamöter är tre kvinnor.

PA RT I L L EB O 2020

43


Noter (tkr) Not 12 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, externa

Koncernen 2020

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, externa

Övriga finansiella kostnader Summa

1 367

210

-

-

2 986

2 900

1 386

210

4 353

3 110

Koncernen 2020

Moderbolaget

2019

2020

2019

-20 765

-20 302

-20 760

-20 291

-

-

-

-

-8 719

-7 451

-8 719

-7 451

-236

-185

-236

-185

-29 720

-27 937

-29 715

-27 926

Koncernen

Not 14 Bokslutsdispositioner

2019

210

Räntekostnader, koncernbolag Borgensprovision till Partille kommun

2020

1 386

Ränteintäkter, koncernbolag Summa

Moderbolaget

2019

2020

Moderbolaget

2019

2020

2019

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

-

-

-12 900

-44 000

Återföring av periodiseringsfond

-

-

5 000

16 000

Avsättning till periodiseringsfond

-

-

-7 000

-13 000

Summa

-

-

-14 900

-41 000

Koncernen

Not 15 Skatt på årets resultat

2020

Moderbolaget

2019

2020

2019

Uppskjuten skattekostnad Uppskjuten skatt obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-8 971

-11 656

-

-

7 603

-1 446

6 904

-2 658

-14 399

-8 648

-14 392

-8 620

-

-20

-

-20

-15 767

-21 770

-7 488

-11 298

Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år Totalt redovisad skattekostnad

Skillnaden mellan den redovisade skattekostnaden/intäkten och skattekostnad/intäkt baserad på gällande skattesats 21,40% består av följande komponenter: Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 21,40%

61 413

98 975

33 421

59 802

-13 142

-21 181

-7 152

-12 798

Försäljning av dotterbolag

-

1 634

-

1 634

Utdelning från dotterbolag

-

-

-

-

-70

-274

-70

-236

Skatt på tilläggsposter som ej är direkt relaterade till fastigheterna enligt skatteberäkning Skatt från tidigare år

-

-20

-

-20

Justering av uppskjuten skattefordran

-

529

-

-

-2 569

-2 569

-

-

-

-

-

-

14

111

-266

122

-15 767

-21 770

-7 488

-11 298

Avskrivningseffekt goodwill Justering för ändrad skattesats Övrigt Totalt redovisad skattekostnad

44

ÅRSREDOVISNING


EKONOMI

Not 16 Immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärden

Koncernen 2020

Moderbolaget 2020 2019

2019

152 340

151 857

8 800

8 800

13

485

-

-

Utgående anskaffningsvärden

152 353

152 342

8 800

8 800

Ingående avskrivningar

-34 011

-21 883

-8 800

-8 800

Inköp

Inköp

-

-

-

-

Årets avskrivningar

-12 136

-12 131

-

-

Utgående avskrivningar

-46 147

-34 014

-8 800

-8 800

Utgående planenligt restvärde

106 206

118 328

0

0

Not 17 Förvaltningsfastigheter Ingående anskaffningsvärden Inköp

Koncernen 2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

5 895 168

5 387 538

5 830 147

5 322 704

109 309

150 281

109 309

150 094

Förvärv av dotterbolag

99 886

-

-

-

Försäljning och utrangering

-2 779

-5 066

-2 779

-5 066

142 047

362 414

142 047

362 414

6 243 631

5 895 168

6 078 724

5 830 147

-1 644 537

-1 492 246

-1 632 892

-1 480 827

-163 588

-154 416

-163 360

-154 189

1 277

2 125

1 277

2 125

Utgående avskrivningar

-1 806 848

-1 644 537

-1 794 975

-1 632 892

Ingående nedskrivningar

-547 114

-494 288

-514 013

-461 188

-35 900

-

-35 900

-

-

-

-

-

10 925

9 674

10 925

9 674

-

-62 500

-

-62 500

Utgående nedskrivningar

-572 089

-547 114

-538 988

-514 013

Utgående bokfört värde

3 864 694

3 703 517

3 744 761

3 683 242

Mark

479 109

377 023

376 676

374 476

Markanläggningar

341 706

314 482

341 706

314 482

2 804 443

2 763 332

2 786 943

2 745 605

239 436

248 680

239 436

248 680

Summa

3 864 694

3 703 517

3 744 761

3 683 242

Taxeringsvärde Byggnader

2 493 586

2 502 870

2 486 744

2 496 028

Taxeringsvärde Mark

1 858 685

1 702 713

1 694 447

1 700 475

Summa

4 352 271

4 205 583

4 181 191

4 196 503

10 815 546

8 869 640

10 610 496

8 844 590

Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning och utrangering

Årets nedskrivningar Återförda nedskrivningar Årets upplösning av nedskrivningar Omklassificeringar

Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande:

Byggnader Byggnadsinventarier

Marknadsvärde, totala beståndet Metod och antaganden, se sid 31.

PA RT I L L EB O 2020

45


Noter (tkr) Koncernen

Not 18 Rörelsefastigheter

Moderbolaget

2020

Ingående anskaffningsvärden

2019

2020

2019

33 056

33 056

-

-

Inköp

-

-

-

-

Omklassificeringar

-

-

-

-

Utgående anskaffningsvärden

33 056

33 056

-

-

Ingående avskrivningar

-7 699

-6 811

-

-

-

-

-

-

Inköp

-888

-888

-

-

Utgående avskrivningar

-8 587

-7 699

-

-

Utgående bokfört värde

24 469

25 357

-

-

Årets avskrivningar

Koncernen

Not 19 Inventarier och installationer Ingående anskaffningsvärden

2019

1 297 108

1 237 510

283 892

258 144

34 942

43 309

6 752

27 153

-187

-1 489

-187

-1 405

Inköp Försäljning och utrangering Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden

Moderbolaget

2020

2020

2019

25 224

17 779

6 731

-

1 357 087

1 297 108

297 188

283 892

-515 263 -

-459 991 -

-139 444 -

-118 719 -

187

1 173

187

1 130

-57 719

-57 050

-21 535

-21 854

-

605

-

-

-572 795

-515 263

-160 792

-139 444

784 292

781 845

136 396

144 449

Ingående avskrivningar Inköp Försäljning och utrangering Årets avskrivningar Omklassificeringar Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Koncernen

Not 20 Pågående nyanläggningar

2020

Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget 2019

2020

2019

181 806

432 993

162 830

409 154

Inköp

58 863

152 953

56 950

122 812

Förvärv av dotterbolag

83 157

-

-

-

Försäljning

-1 055

-

-1 055

-

-167 290

-404 140

-148 797

-369 136

155 481

181 806

69 928

162 830

-5 000

-70 000

-5 000

-70 000

Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar

-

-

-

-

Återföring av nedskrivning

-

2 500

-

2 500

Omklassificering Utgående nedskrivningar Utgående restvärde

Not 21 Aktier i dotterbolag AB Partillebo 2 AB Partillebo 3 AB Partillebo 5 AB Partillebo 8 Partille kv3 Holding AB Partillebo Parkering AB Partille Energi AB

Org. nummer

-

62 500

-

62 500

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

150 481

176 806

64 928

157 830

Säte

556740-1210 556740-1228 556740-1244 556864-6425 559211-5058 556739-8473 556478-1440

Antal aktier

Kvotvärde (kr)

100 100 100 500 1000 2 500 6 000 10 300

1 000 1 000 1 000 100 100 1 000 1 000

Partille Partille Partille Partille Partille Partille Partille

Summa aktier i dotterbolag

46

ÅRSREDOVISNING

Andel % 100 100 100 100 100 100 100 100

Bokfört värde 374 100 100 50 100 2 500 6 000 9 224


EKONOMI

Moderbolaget

Not 21 Aktier i dotterbolag, forts.

2020

2019

Förändring avseende aktier i dotterbolag

Ingående anskaffningsvärden

20 916

Inköp

20 966

100

-

-

-50

Försäljning Utgående anskaffningsvärden

21 016

20 916

Ingående nedskrivningar

-11 792

-11 792

Årets nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående värde

-

-

-11 792

-11 792

9 224

9 124

Moderbolaget

Not 22 Andelar i dotterbolag

2020

2019

Förändring avseende andelar i dotterbolag

Ingående anskaffningsvärden

476 000

476 000

Inköp

39 336

-

Omklassificering av andelar i intressebolag

37 661

-

552 997

476 000

Utgående anskaffningsvärden

Koncernföretag

Org. nummer

Antal andelar

Kapitalandel %

Rösträtts­andel %

Partille Energi AB

556478-1440

476 000

100

100

Partille kv3 Holding AB

559211-5058

1 000

100

100

Den 9 december 2019 förvärvades 50% av andelarna i Partille kv3 Holding AB, 559211-5058 Den 1 december 2020 förvärvades resterande 50% i Partille kv3 Holding AB, 559211-5058

Not 23 Andelar i intressebolag Ingående anskaffningsvärden

Koncernen 2020

2019

-

37 661

-

-

37 661

-

37 661

-37 661

-

-37 661

-

0

37 661

0

37 661

Utgående anskaffningsvärden

Not 24 Uppskjuten skattefordran

2020

37 661

Inköp Omklassificering

Moderbolaget

2019

Koncernen 2020

Moderbolaget

2019

2020

2019

Ingående värde temporära skillnader avseende fastigheter

-

-

46 055

48 715

Tillkommande / avgående fordringar

-

-

6 904

-2 658

Utgående redovisat värde

0

0

52 959

46 055

Not 25 Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2020

Fordringar vid årets ingång

2019

642

Reglerade fordringar

Moderbolaget 2020

592

2019

642

592

-

-

-

-

Tillkommande fordringar

209

50

209

50

Summa andra långfristiga fordringar

851

642

851

642

PA RT I L L EB O 2020

47


Noter (tkr) Not 26 Andra långfristiga värdepappersinnehav IB Andelar i bostadsrättsföreningar

Koncernen 2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

19 389

18 330

19 389

18 330

-

4 875

-

4 875

Försäljning

-3 145

-3 816

-3 145

-3 816

UB Andelar i bostadsrättsföreningar

16 244

19 389

16 244

19 389

Inköp

Koncernen

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Förutbetalda försäkringspremier

8 753

8 600

8 753

8 600

Upplupna energi- och nätavgifter

-

8 178

-

-

Övriga poster

18 466

19 513

1 837

7 093

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27 219

36 291

10 590

15 693

Koncernen

Not 28 Eget kapital

2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång

63 288

Avsättning till fonden under räkenskapsåret Belopp vid årets utgång

63 288

63 288

63 288

-

-

-

-

63 288

63 288

63 288

63 288

Aktiekapitalet består av 50 000 st aktier Kvotvärde 1000 kr per aktie

Aktiekapital

Koncernen

Not 29 Obeskattade reserver

2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Periodiseringsfond tax 2015

-

-

-

5 000

Periodiseringsfond tax 2016

-

-

3 000

3 000

Periodiseringsfond tax 2017

-

-

5 500

5 500

Periodiseringsfond tax 2018

-

-

-

-

Periodiseringsfond tax 2019

-

-

13 000

13 000

Periodiseringsfond tax 2019

-

-

7 000

-

Ackumulerade överavskrivningar

-

-

259 849

246 949

Summa obeskattade reserver

-

-

288 349

273 449

Koncernen

Not 30 Avsättningar uppskjuten skatt

2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

IB Temporära skillnader avseende fastigheter

94 423

81 320

-

-

Tillkommande/avgående fordran temporära skillnader avs. fastigheter

-7 583

2 005

-

-

8 957

11 100

-

-

-2

-2

-

-

95 795

94 423

-

-

Tillkommande/avgående fordran obeskattade reserver Tillkommande/avgående fordran uppskjuten skatt övervärde Summa avsättningar uppskjuten skatt

Koncernen

Not 31 Skuldernas förfallostruktur

2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Företagets lån i Kommuninvest utgör 2 795 Mkr och banklån utgör 220 Mkr och redovisas under följande poster i balansräkningen. Övriga långsiktiga skulder utgör 3,4 Mkr. Skulder som förfaller inom ett år

1 250 000

330 000

1 250 000

330 000

Skulder som förfaller till betalning 1-5 år från balansdagen

1 765 000

2 675 000

1 765 000

2 675 000

Summa

3 015 000

3 005 000

3 015 000

3 005 000

48

ÅRSREDOVISNING


EKONOMI

Koncernen

Not 32 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder

2020

2019

Moderbolaget 2020 2019

Avseende ansvarsförbindelser FASTIGO

771

754

771

754

760 360

763 790

760 360

763 790

Avseende skuld till kreditinstitut Fastighetsinteckningar

Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2020

Moderbolaget 2019

2020

2019

Semesterlöneskuld

6 724

2 814

6 724

2 814

Sociala avgifter

4 675

3 100

4 675

3 100

Upplupna räntor

3 508

3 526

3 508

3 526

Förutbetalda hyror

17 057

15 356

17 057

15 356

Övriga poster

31 900

25 939

11 638

10 967

Summa

63 864

50 735

43 602

35 763

Not 34 Förslag till vinstdisposition (kr) Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Från föregående år kvarstående vinstmedel

1 136 942 590

Årets vinst

25 933 495

Summa fritt eget kapital

1 162 876 085

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägaren utdelas 9,30 kr per aktie, totalt

465 000

I ny räkning överförs

1 162 411 085

Summa kronor

1 162 876 085

Partille den 8 mars 2021. Ordförande Otto Natt och Dag Vice ordförande Lars Kjellgren Ledamöter Anders Midby, Larisa Bergroth, Håkan Söderberg, Marith Hesse, Thorbjörn Carlsson. Verkställande direktör Katarina Elfverson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 mars 2021. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor Åsa Önfelt

PA RT I L L EB O 2020

49


Styrelse och revisorer Vid årsstämman den 20 april 2020 valdes följande styrelseledamöter i Partillebo AB. Ordinarie ledamöter Otto Natt och Dag, ordförande Lars Kjellgren, vice ordförande Anders Midby Larisa Bergroth Håkan Söderberg Marith Hesse, ordf. ks Thorbjörn Carlsson, v. ordf. ks

Arbetstagarrepresentanter med rätt att delta i styrelsens sammanträden

Ersättare Jan Trönsdal Tom Ekwall Jonas Mårdbrink Berndt Öjeborn Silvana Orlic Joakim Cederberg Hake Hamza Demir har under året ersatts av Lars Selander

Partillebo AB har haft sex styrelsesammanträden under 2020.

50

Ordinarie arbetstagarrepresentant Denny Date, SKAF, har under året ersatts av Mikael Wilhelmsson Ersättare Mikael Wilhelmsson, SKAF, har under året ersatts av Ellinor Ryrå

Verkställande Direktör Katarina Elfverson Revisorer Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, PWC AB Lars Lewander, förtroendevald revisor, Partille Revisorersättare Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PWC AB Eva Kristensen, förtroendevald revisor, Partille

ÅRSREDOVISNING


Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Partillebo AB org.nr 556053-6418

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern­ redovisningen för Partillebo Aktiebolag för år 2020. Bolag­ ets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22–50 i detta dokument.   Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings­ lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.   Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

tion som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.   Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredo­ visningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig­ heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.   Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Revisorns ansvar

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–21 samt 53–59. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.   Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.   I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru­ vida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka

PA RT I L L EB O 2020

51


Revisionsberättelse forts. de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.   En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen. se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Partillebo Aktie­ bolag för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.   Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolag­ ets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.   Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation

52

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.   Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.   En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. Göteborg den 8 mars 2021 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Åsa Önfelt Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING


Partille Stom Åkanten I Åkanten II Forellen Finngösa

Artles torg, Ida Liljebergs v. Borgen

Anneberg

Kåhög Stärtered Högshall Björndammen nedre Björndammen övre Kvickroten Getekulla Ljungkullen, Vallhamra torg Oxled

Puketorp Öjersjö Storegård /29st

Öjersjö Lycka Hytterkullen

Hossaberget Talliden Gläntan Hallen Gökegård Åkanten II Bostadsrätter

1100 1105 1109 1120 1140

1150

1155

1160

1170 1180 1190 1200

1380 1410

1420 1430

1435 1440 1445 1460 1470 1520

Summa bostäder

1360

1300 1310 1340

1210

Objektnamn

Objektnummer

Öjersjö 6:736, 6:746, 6:747, 6:748 Skulltorp 1:875 Skulltorp 1:921 Öjersjö 3:163 Öjersjö 4:6, Öjersjö 2:16 Partille 2:14 del av

Öjersjö 6:477 Öjersjö 6:663, 665, 666, 668, 669, 671, 672, 674, 677, 679, 680, 681, 683, 686, 687, 688, 690, 692, 694, 696, 699, 701- 703, 705, 707, 709, 714-717, 724726, 729, 730, 732

Ugglum 5:204, 14:30, 14:31, 14:60, 14:109, 14:110, 14:111 Puketorp 1:60, 1:62, 1:63 Öjersjö 6:556, 557, 563, 570, 572, 573, 580, 584, 587, 588, 595, 597, 601-603, 605, 607, 609, 611, 613, 617, 618, 623-628, 633

Kåhög 11:122 Stärtered 1:24, 1:26, Manered 5:1 Partille 4:112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122 Partille 1:10, 50, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 Ugglum 156:2, 156:6 Ugglum 14:222, 14:223, 14:224, 14:226 Partille 4:104, Ugglum 1:129

Mellby 116:5, 2:47, 116:10, 2:113, 2:86, 2:127, 1:66, 1:25, 116:9 Skulltorp 104:2, 104:4, 1:586, 2:11, 2:22, 1:912

Mellby 5:76, 143:1, 117:14, 117:15

Partille 4:77, 78, 79, 4:89 del av *), 11:2 Partille 2:14 del av Partille 2:14 del av Partille 11:49 Partille 126:1, 126:2, 126:3, 3:135, 3:321

Fastighetsbeteckning

33 283 1 688 7 262 4 041 0 10 055 0

19 759 1 655

11 055 2 831

57 771

0 71 1 704

4 304

1 125 2 452 681 7 354

184

2 400

5 090 1 322 1 908 2 776 2 562 1 815

120 634

8 393 2 824

3 928 2 944

35 404

2 038 420 28 845

38 868

1 575 7 003 1 814 32 102

14 622

499

5 270

6 198 17 378

25 221 6 528

145 985 18 925 46 631 44 150

147 639 27 491

106 878 10 593

282 992

1 456 1 774 30 665

39 021

12 451 16 362 15 238 28 548

17 665

23 113

12 322

70 490 149 745

206 466 264 238

Kvm boarea

174 949 203 764 1 841 472 257 347

31 481 2 120 3 791 6 990 4 979 0 0

7 057 1 836

1 795 350

12 016

714 528 13 564

14 508

2 737 2 971 827 11 101

5 953

20 970

904

6 906 10 168

3 128 6 522 4 485

14 926 1 185

14 526 0

Mark

Markanläggn / Invent Byggnad

Bokförda värden (tkr)

2 607 1 815

5 176 1 329 2 043 2 776

8 404 2 824

3 928 2 944

36 147

2 268 420 29 807

40 608

1 575 7 218 1 882 33 012

14 957

501

5 382

6 546 18 627

27 894 6 744

Kvm total

10 087 267 434

45

86 7 135 0

11

0

743

962

230

1 740

215 68 910

335

2

112

348 1 249

2 673 216

Kvm loarea

Fastighetsförteckning Partillebo – Affärsområde bostäder

20

35 9 16 8

55 6

31

178

111

24

194

5 26 25 184

33

5

16

38 121

213 24

2 rok

9

19 11 7 24

42 17

21 9

255

163

173

10 57 4 101

78

35

40 90

120 39

3 rok

438 1 377 1 324

12

9

10

18

32

28

40

11 5 22

42

1

1

12 57

60 78

1 rok

518

3

8

4

27 11

10 18

45

54

120

105

5 8

25

1

12

12 26

21 3

4 rok

3

45

0

8

3

2

4 6

2

17

5 rok

135 058 24 600 41 449 56 568

189 000 90 914

97 400 87 278

595 690

32 094 12 459 444 553

518 103

33 752 95 894 16 888 424 290

180 215

20 471

70 905

115 056 289 785

403 450

Totalt

46 358 7 400 11 011 20 008

54 000 40 032

27 400 40 445

249 937

14 389 5 103 202 988

226 335

15 606 40 233 3 612 183 346

80 149

9 515

31 579

1 968 1 547 1 832 1 562 1 888

1 697 1 259

1 817 1 020

1 219

1 090 1 171 1 034

1 013

1 394 1 102 1 137 1 018

940

1 659

1 030

1 356 1 804 1 544 1 231

146 991

35 396 120 946

Hyra kvm/år

Varav mark

3 726 3 975 872 1 612 779

44 24

76 20 32 40

124 37

62 29

496

52 4 366

529

20 102 34 429

181

7

64

102 294

414 144

Antal lägenheter

Taxeringsvärde (tkr)


Objektnamn

Manered 2:1

Ordenshuset

Jonsereds Herrgård

2197

2198

Vallhamra skola

Ljungkullens vårdboende

Soldatängens förskola

2360

2311

2321

Stuga Brattåskärr

2310

2350

Björndammen centrum

Brattåskärrs servicehus

2221

Villa Martinsson

Jonsereds IP

2195

Ensittarevägens förskola

Anna-Stinas Lid förskola

2194

2199

Jonsereds förskola

2193

2200

Jonsereds skola

Jonsereds gården

2191

2192

Jonsereds Prästgård försk.

Solstrålen o Simsallabim fsk.

2189

Torpet Freden

Humlebadet

2187

2188

2190 (2196)

Jonsered 1:31

Råhultstugan

Ugglum 4:667

Partille 4:177

Ugglum 14:170

Ugglum 3:137

Ugglum 7:132

Partille 4:176

Partille 1:308

Jonsered 1:14

Jonsered 1:14

Manered 4:161 del av

Manered 4:156

Manered 1:13 del av, 4:161 del av

Manered 1:13 del av

Manered 5:2

Manered 1:13 del av

Manered 5:4

Kåhög 1:15

Högen 3:7

Manered 4:162

Högen 3:6

Skulltorp 104:3

Skulltorp 1:222

2186

Annebergs förskola

2170

Torpet Torkås

Tingsvägen

2162

Skulltorp 1:883

Skulltorp 1:237

Kesebacken

Gåvovägens dagcenter

2161

2184

Skulltorpsskolan

2160

Partille 3:225

Partille 4:111

Partille 11:23 del av Partille 11:11

Fastighetsbeteckning

2185

Kyrkskolan

Finngösa förskola

2130

2140

2120 / 3123 2121 / 3123 2121 Partille Arena

Objektnummer

Oxledsvägen 193

Ljungkullen 41

Lärdomsvägen 2

Brattåskärrsvägen 95

Brattåskärrsvägen 97

Björndammens Torg 1

Ensittarev 1 A

William Gibsons Väg 14

William Gibsons Väg 21

Anna Stinas Lid

Jons väg 23

Anna-Stinas Lid

Torgvägen 2

Kyrkogatan 10

Torgvägen 2

Jonseredsvägen 1-3

Härkeshultsvägen 5

William Gibsons väg

Fredenvägen

Råhultsvägen 16

Jonseredsvägen 23

Härkeshultsvägen 2

Annebergsplatsen 1

Tingsvägen

Gåvovägen 2

V:a Annebergsvägen 1

Promenaden 13 - 15

G:a Prästvägen 7

G:a Kronvägen 82 Arenatorget 2

Adress

700

550

4 000

914

950

6 000

700

1 143

11 408

532

1 000

250

601

2 300

450

400

27

84

1 648

190

269

560

270

921

500

1 400

226

250

158 9 143

Mark

2 366

280

1 488

0

486

3 719

7

188

21

0

28

0

21

0

3 396

11

1 905

44

0

206

0

0

0

0

14

0

858

0

1 502 26 047

Markanläggn / Invent

2 204

6 742

59 281

14

5 957

59 778

1 242

5 432

13 561

1 426

334

621

5 472

20 066

784

12 470

594

572

3 808

315

23

1 268

0

5 693

6 576

789

1 443

121 520 309 037

Byggnad

Bokförda värden (tkr)

5 270

7 572

64 769

928

7 393

69 497

1 949

6 763

24 990

532

2 454

584

1 243

7 772

23 912

1 195

14 402

722

2 220

4 204

584

583

1 538

921

6 207

7 976

1 873

1 693

123 180 344 227

Totalt

2 459

2 902

1406

Kvm boarea

1 275

2 160

12 342

25

841

12 119

992

393

2714

375

1 778

236

536

3 918

2220

502

675

25

240

135

50

72

753

465

4 164

694

905

9730 18 541

Kvm loarea

1 275

2 160

12 342

25

3 300

15 021

992

393

2 714

375

1 778

236

536

3 918

2 220

502

675

25

240

135

50

72

753

465

4 164

694

905

11 136 18 541

Kvm total

Fastighetsförteckning Partillebo – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)

44

57

28

Antal lägenheter

S

-

S

S

S

S

S S

S

S

S

2218

46 414

S

S

1830

2949

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1327

S

2007

Totalt

S

-

S

S

S

S

S S

S

S

S

2218

19 179

S

S

785

401

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1327

S

1742

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)*

955

1494

1373

2584

1 079

1 193

900

-

1304

293

755

3893

938

793

1431

1269

1807

6520

1431

1106

1431

1170

858

-

1083

875

928

1003

1402 746

Hyra kvm/år


Furulunds skola

Partille vandrarhem

Furulunds IP

2450

2451

2452

Öjersjö Idrottshall

Quist idrottshall

2433

Tallmossens förskola

2432

2449

Norra Hultet förskola

Hägnekreken / Oc Öjersjö

2429

2431

Hallens förskola

Öjersjö skolmuseum

2427

Öjersjö Brunns förskola

2426

2428

Öjersjö Brunns skola

Öjersjö IP / Omklädning

2424

2425

Fridåsens förskola

Grönåsens förskola

2421

Trollskogens förskola

Öjersjö centrum

2420

2422

Öjersjövägen 26

2419

2423

Ljungkullens grupphem

Åsvägen

2380

Fornstugan

2379

2390

Pepparkakshuset

Vallhamra IP

2376

2377

Ugglumsskolan

Ugglums förskola

2374

Sotenäs förskola

2373

2375

Kullegårdens förskola

Källvägens förskola

2371

2372

Kvarnängens förskola

Kullegårdens vårdboende

2364

Soldattorpet

2363

2370

Oxledsskolan

Soldatängens servicehus

2361

2362

Objektnamn

Objektnummer

Skulltorp 1:886 del av

Åstebo 1:2

Skulltorp 1:886 del av

Skulltorp 1:916

Öjersjö 6:499 del av

Öjersjö 6:499 del av

Öjersjö 4:136 del av

Hultet 1:57

Öjersjö 3:8

Öjersjö 3:169

Öjersjö 4:137

Öjersjö 6:499 del av

Öjersjö 4:136 del av

Öjersjö 6:443 del av

Furulund 1:311

Öjersjö 6:335

Öjersjö 6:409, 6:411

Öjersjö 6:542

Ugglum 13:5

Ugglum 14:169

Ugglum 6:240

Ugglum 14:171

Ugglum 2:372 del av

Ugglum 2:372 del av

Ugglum 2:372 del av

Ugglum 11:31

Ugglum 2:315

Ugglum 4:666

Ugglum 4:665

Partille 4:175 del av

Ugglum 4:677

Ugglum 4:662

Partille 4:175 del av

Fastighetsbeteckning

Timmervägen

Landvettervägen

Timmervägen

Timmervägen

Tallmossevägen 7

Tallmossevägen 10

Öjersjövägen 62

Lindebackevägen

Gamla Vägen 22

Fägatan 80

Nya Öjersjövägen 100

Nya Öjersjövägen 6

Nya Öjersjövägen 100

Norra Örjansvägen 11

Furulundsvägen 8

Grönåsvägen 3 - 7

Ekeblads väg

Öjersjövägen 26

Åsvägen

Kvarnfallsvägen

Magnusvägen

Hultvägen

Skolvägen 18

Skolvägen 20

Skolvägen 25

Gibsons väg 6

Nedre Källvägen 25

Ugglumsvägen 13

Röliden 31

Kvarnfallsvägen 2A

Berggrens Väg

Endalsvägen 2

Kvarnfallsvägen 2

Adress

100

8 500

2 700

2 527

0

453

30 469

4 536

181

3 838

410

13

2 205

375

498

600

6 937

1 408

268

0

53

1 200

250

250

2 000

2 772

250

700

2 100

4 738

457

700

1 700

Mark

0

6 163

233

0

5 620

4 948

6 973

1 487

134

642

4 471

8 527

2 843

18

14

22

8 718

0

10

62

0

11 732

0

0

137

3 012

0

14 434

0

2 376

0

396

1 059

Markanläggn / Invent

0

15 317

7 055

8 549

31 530

25 675

26 661

19 921

1 110

9 151

27 644

154

46 078

442

437

650

99 713

4 181

1 665

47 843

567

854

15 772

6 884

241

59 971

15 763

15 932

5 234

4 557

Byggnad

Bokförda värden (tkr)

100

29 980

9 988

11 076

37 150

31 076

64 103

25 944

1 425

13 631

32 525

8 694

51 126

835

949

1 272

115 368

1 408

4 459

1 727

53

60 775

817

1 104

17 909

12 668

491

75 105

17 863

23 046

457

6 330

7 316

Totalt

703

535

Kvm boarea

1

1 788

4 675

1870

2227

1400

672

1358

74

780

2075

160

8452

335

484

522

9 257

642

483

25

4 681

402

139

7 220

864

165

2678

5 098

1 349

30

541

4 150

Kvm loarea

1

1 788

4 675

1 870

2 227

1 400

672

1 358

74

780

2 075

160

8 452

335

484

522

9 960

1 177

483

25

4 681

402

139

7 220

864

165

2 678

5 098

1 349

30

541

4 150

Kvm total

Fastighetsförteckning Partillebo – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)

12

9

Antal lägenheter

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

-

S

S

6 945

S

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

19 108

-

8266

Totalt

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

-

S

S

2787

S

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

10669

-

3860

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)*

30273

469

991

705

-

5280

-

1706

1353

1512

2082

1029

1382

1049

995

1085

1794

-

1123

939

487

2019

551

926

1355

1431

947

2231

1116

1454

1348

1508

1044

Hyra kvm/år


S.t Pers backe

2621

Summa lokaler

Bergsbo

Mellbygården

2600

Paradiset

Mellby förskola

2590

2610

Besebäckens förskola

2580

2620

Lexby bostad - Kåhögs Gård

Brodalens förråd

Lexby fägata / Lexby gård

2575

2576

Lexby by

2573

2579

Lexby IP

Lexby skola

2570

Lexby torp, dagcenter

Lillegårdsskolan

2560

2571

Partille gymnasium (Laxen)

2550

2572

Kommunhuset

Kulturum II

2520

Partille Herrgård / slottet

Kulturum / Bibliotek

2510

2530

Partille gymnasium

2500

2540

Flatöns friluftsanläggning

2461

Furulunds dagcentral

2457

Kåsjöbadet/ Hangaren

Partille ridhus

2456

Örjansgården

Furulunds äldreboende

2455

2459

Furulunds högstadieskola

2454

2460

Stubbvägens dagcenter

Objektnamn

2453

Objektnummer

Mellby 1:106

Mellby 118:37

Mellby 2:14

Mellby 4:85

Mellby 3:14

Mellby 2:93

Lexby 1:120

Kåhög 105:22

Lexby 1:128, Lexby 1:127, 6:66 del av

Lexby 6:66 del av

Lexby 1:117 del av

Lexby 1:117 del av

Lexby 1:117 del av

Lexby 7:112

Lexby 11:229

Partille 3:152

Partille 3:13

Partille 2:14 del av

Partille 2:14 del av

Partille 2:14 del av

Orust Flatö 2:8

Öjersjö 6:443 del av

Åstebo 1:5, 1:6

Skulltorp 1:884

Åstebo 1:4

Skulltorp 1:344

Skulltorp 1:187

Skulltorp 1:890

Fastighetsbeteckning

S.t Pers Backe

Besebäcksstigen 2 - 4

Himlastegen 1

Ögärdesvägen 9

Bysmedsvägen 2

Mellbyvägen 62

Brodalsvägen 17 - 22

Mossgårdsvägen 1

Gamla Lexbyvägen 13

Lexbyvägen

Lexbyvägen 13

Lexbyvägen

Lexbyvägen

Brunnegårdsvägen 8-10

Laxfiskevägen 2

CW Carlbergs allé

G:a Kronvägen 32-34

G:a Kronvägen 56

G:a Kronvägen 56

G:a Kronvägen 56

Torget

Norra Örjansvägen 11 A

Landvettervägen 50

Tingsv 4, Grenv 2-6

Ridhusvägen

Tingsvägen 4

Timmervägen / Stubbvägen

Stubbvägen 1

Adress

193 893

113

494

150

217

500

250

3 245

791

438

9 165

79

5 658

2 900

700

1 900

500

13 700

1 700

2 700

5 000

405

221

528

3 707

1 411

2 600

3 223

865

Mark

164 179

0

225

0

57

32

0

166

5 727

188

1 248

0

499

0

0

0

0

3 764

8 030

185

8 372

1 068

366

51

555

4 131

602

192

2 103

Markanläggn / Invent

1 662 989

4 169

42

1 243

838

1 763

5 233

9 472

2 641

1 700

147

127

6 966

3 873

23 739

349

31 936

94 859

5 258

232 934

688

5 285

689

18 957

22 967

17 714

8 017

14 810

Byggnad

Bokförda värden (tkr)

2 021 061

113

4 888

192

1 517

1 370

2 013

8 644

15 990

3 267

12 113

226

6 284

9 866

4 573

25 639

849

49 400

104 589

8 143

246 306

2 161

5 872

1 268

23 219

28 509

20 916

11 432

17 778

Totalt

10 866

155

0

2 706

Kvm boarea

224 406

6

486

441

783

802

425

3200

180

1784

933

215

336

8 020

4 849

4 708

970

8 612

2 420

2 880

16 351

500

299

655

5 893

4 445

5 212

3 867

1662

Kvm loarea

235 272

6

486

441

783

802

425

3 200

180

1 784

1 088

215

336

8 020

4 849

4 708

970

8 612

2 420

2 880

16 351

500

299

655

8 599

4 445

5 212

3 867

1 662

Kvm total

Fastighetsförteckning Partillebo – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)

196

1

45

Antal lägenheter

S

S

S

S

193 927

-

S

S

S

S

S

15484

3100

319

3542

S

S

S

S

S

S

34 800

S

S

S

2454

S

S

43 164

Totalt

S

S

S

S

78 973

-

S

S

S

S

S

7400

1596

-

2000

S

S

S

S

S

S

8800

S

S

S

390

S

S

15 819

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)*

769

1478

88

944

780

1342

555

563

417

182

880

1400

787

1006

1294

573

1010

784

1046

1201

1172

1431

1329

1 348

142

978

1102

1497

Hyra kvm/år


Partille 2:14 del av

Åkanten II Kommersiella

3520

372 394

Centrum garaget

Galaxen garaget

7100

7100

Summa Partillebo Parkering AB

Objektnamn

Objektnummer

Partille 11:64

Partille 11:65

Fastighetsbeteckning

-

Kvm boarea

4 451

1 785

2 209

457

268 213

-

10 866

257 347

-

2 547

-

Markanläggn / Invent

46 000

29 230

16 770

Byggnad

34 104

22 498

5 501

6 105

Totalt

-

-

-

Byggnadsinventarier

48 547

31 224

-

-

26

Antal lgn

-

-

Kvm total

-

-

-

-

-

-

-

3 922

-

196

3 726

Antal lägenheter

3 345

538

2 781

Kvm total

Kvm lokalarea

506 051

3 345

235 272

267 434

3 345

538

2 781

26

Kvm loarea

Kvm boarea

Kvm total

-

-

-

-

Kvm boarea

17 323

Totalt

237 838

3 345

224 406

10 087

Kvm lokalarea

28 145

20 713

1 784

5 648

Byggnad

Bokförda värden (tkr)

4 275 350

34 104

2 021 061

2 220 185

1 508

Totalt

553

1 508

Mark

Markanläggn./ Invent.

1 994

Mark

3 532 606

28 145

1 662 989

1 841 472

Byggnad

Hubertusvägen

Galoppvägen

Adress

Partillebo Parkering AB – Sammanställning

PARTILLEBO AB

370 350

4 451

1 508

Partillebo AB - affärsområde lokaler

kommersiella fastigheter

164 179

193 893

Partillebo AB - affärsområde lokaler

203 764

174 949

Markanläggn. Markinvent.

Bokförda värden (tkr)

Gamla Kronvägen

Nya Öjersjövägen 2

G:a Kronvägen 70-80

Adress

Partillebo AB - affärsområde bostäder

Mark

Partillebo – Sammanställning

Summa kommersiella fastigheter

Öjersjö 6:439

Räddningstjänst

3430

Partille 11:23 del av

Forellen P-garage

Objektnamn

Fastighetsbeteckning

3122

Objektnummer

Bokförda värden (tkr)

Fastighetsförteckning Partillebo – Affärsområde lokaler *(S=Taxerad specialfastighet)

-

-

2 695

-

-

-

Antal lägenheter

2 518

1 694 447

2 695

78 973

1 612 779

Varav mark

556

Hyra kvm/år

9 080

4 299

4 781

Totalt

2 238

-

2 238

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)

4 181 191

11 392

193 927

3 975 872

Totalt

2 695

Varav mark

Taxeringsvärde (tkr)

11 392

-

11 392

Totalt

Taxeringsvärde (tkr)*


Aspen 15 1

16

17

Jonsered

4 18

2

Partille

3

5 7

6

10

19

Sävedalen 20

8 9 11

12 21

Kåsjön

N

14

Öjersjö 13

V

Ö

S


Områdeskarta 1

2

3

4

Lexby

Lokaler Lexby skola Lillegårdsskolan Lexby torp dagcenter Lexby idrottsplats Lexby gård/Lexby fägata Brodalens förråd Lexby by

Partille centrum

Bostäder Partille Stom Forellen Galaxen Åkanten I och II Lokaler Partille gymnasium Partille gymnasium Laxen Forellen korttidsboende Kulturum, bibliotek Partille herrgård Kommunhuset Partille Arena Kronvägens förskola Partillebohallen

Anneberg

Bostäder Anneberg Lokaler Skulltorpsskolan Annebergs förskola Gåvovägen

Mellby

Bostäder Artles Torg Ida Liljebergs väg Borgen, Paradisvägen Lokaler Besebäckens förskola Mellby förskola Mellbygården, gruppbostäder Paradiset, gruppbostäder Bergsbo Utsiktstorn, S:t Pers Backe

5

Finngösa

6

Ugglum

7

Kullegården

Bostäder Finngösa Park Postgången, Björnbergs väg Lokaler Finngösa förskola Lokaler Ugglumsskolan Ugglums förskola Sotenäs förskola Källvägens förskola Pepparkakshuset, förskola Fornstugan Västra Fjällvägens förskola Bostäder Åsvägen Lokaler Kullegårdens förskola Kullegårdens vårdboende Åsvägens gruppbostäder

8

9

Brattåskärr

Bostäder Getekulla, Kvickroten Brattåskärrsvägens trygghetsboende Lokaler Brattåskärrs servicehus Stuga Brattåskärr

Vallhamra

Bostäder Vallhamra Torg Lokaler Vallhamra skola Vallhamra aktivitetspark Vallhamra idrottsplats och ishall Ugglumsledens förskola

10 Björndammen

Bostäder Björndammen Övre och Nedre Mosaikens Trygghetsboende Lokaler Kyrkskolan Björndammens skola, fritidsgård Björndammens förskola Ensittarevägens förskola Björndammens Centrum: Friskvård, simhall, skatepark

11 Ljungkullen

Bostäder Ljungkullen Lokaler Ljungkullens vårdboende Ljungkullens grupphem

12 Oxled

Bostäder Oxled, Puketorp Lokaler Oxledsskolan Soldatängens förskola Soldatängens serviceboende Soldattorpet Kvarnängens förskola

13 Hallen

Bostäder Hallen Lokaler Hallens förskola Norra Hultet förskola

14 Öjersjö

Bostäder Storegården Ekeblads väg Hytterkullen Öjersjö Lycka Hossaberget Lokaler Öjersjö Brunn skola Öjersjö Storegård skola Öjersjö Brunn förskola Öjersjö Storegård förskola Trollskogens förskola Grönåsens förskola Öjersjö idrottsplats Öjersjö idrottshall Öjersjö skolmuseum Partille brandstation Öjersjö centrum Tallmossens förskola Örjansgården

15 Kåhög

Bostäder Kåhög Lokaler Kåhögs Gård

16 Jonsered

Lokaler Jonsereds skola Jonsereds förskola Anna-Stinas Lid förskola Jonsereds Prästgård förskola Jonseredsgårdens äldreboende Jonsereds herrgård inklusive kulturfastigheter Jonsereds Trädgårdar Villa Martinsson Ordenshuset Kesebacken Råhultsstugan Torpet Torkås Torpet Freden Humlebadet Jonsereds idrottsplats Jonsereds vattenkraftverk

17 Högen

Bostäder Högshall Lokaler Torrbacka/Solstrålens förskola

18 Stärtered

Bostäder Länsmansvägen, Bäcksorlet

19 Talliden Bostäder Talliden

20 Furulund

Bostäder Seniorboendet Gläntan Furulunds trygghetsboende Lokaler Furulunds skola Fridåsens förskola Furulunds äldreboende Furulunds dagcentral Stubbvägens dagcenter Furulunds idrottsplats Quist idrottshall Furulunds vårdcentral

21 Åstebo

Lokaler Partille vandrarhem Partille ridhus Kåsjöbadet


Besöksadress Kyrktorget 51 Tel 031-44 07 70 info@partillebo.se • partillebo.se • Org.nr: 556053-6418

PRO DU K TI O N: RUT OCH JAG, O RIG I N A L OCH TRYCK : B I LLE S, FOTO: J ERK ER A N DER SSO N, H ELEN A SELLG REN, M AT TI A S VOG EL

Partillebo AB Box 87, 433 22 Partille

Profile for Billes

Partillebo Årsredovisning 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded