Page 1

Δφο άρθρα του Δελαςτίκ από το Ζθνοσ (11 και 16.Φεβ.2010). Είναι αρκετά διαφωτιςτικά, αξίζει να διαδοθοφν και να διαβαςτοφν.

Χρεοκοπεί η Ελλάδα ή η... ΕΕ; Γράφει ο Γιϊργοσ Δελαςτίκ, «E» 11/2/2010

΢τθν πολιτικι επίκεςθ εναντίον τθσ χϊρασ μασ που ζχει εξαπολφςει θ Γερμανία και άλλεσ δυνάμεισ τθσ ΕΕ και ςτθν κερδοςκοπικι επίκεςθ που τθ ςυνοδεφει, χρθςιμοποιοφνται ζνα ςωρό προπαγανδιςτικοί μφκοι και ανακρίβειεσ, προκειμζνου να τρομοκρατιςουν τουσ Ελλθνεσ εργαηόμενουσ και να παραλφςουν εκ των προτζρων τισ όποιεσ αντιδράςεισ τουσ ςτα μζτρα ςτραγγαλιςτικισ λιτότθτασ που υποχρζωςαν τον πρωκυπουργό Γιϊργο Παπανδρζου να εξαγγείλει. Επικεντρϊνοντασ όλθ τθ ςυηιτθςθ ςτο φψοσ του ελλείμματοσ και του δθμόςιου χρζουσ, επιχειρείται θ παραπλάνθςθ τθσ ανενθμζρωτθσ κοινισ γνϊμθσ. Χρεοκοπεί άραγε μια χϊρα όταν επί ςειρά ετϊν ζχει ελλείμματα; Ναι, είναι θ απάντθςθ που προςπακοφν να υποβάλουν. Οχι, είναι θ ςωςτι απάντθςθ. ΢ε καμιά περίπτωςθ δεν αρκοφν τα ελλείμματα για να οδθγθκεί μια χϊρα ςε χρεοκοπία. Για του λόγου το αλθκζσ, ασ δοφμε τι γίνεται ςτισ οικονομικζσ υπερδυνάμεισ του πλανιτθ - τθν ευρωηϊνθ, τισ ΗΠΑ, τθν Ιαπωνία. Και οι τρεισ, ολόκλθρθ τθ δεκαετία 2001 - 2010 (εννοείται ότι για το 2010 αναφερόμαςτε ςε προβλζψεισ) είχαν ελλείμματα και μόνο ελλείμματα και τα δζκα ανεξαιρζτωσ ςυνεχι χρόνια! Η ευρωηϊνθ 6,6% για το 2010 και 6,2% για το 2009, αλλά και 2,5% το 2002 ι 3% το 2003. Πολφ χειρότερθ θ κατάςταςθ ςτισ ΗΠΑ: ζλλειμμα 10% το 2010 και 12,5% το 2009 ι 5,9% το 2008. Επίςθσ 3,7% το 2002 και 4,8% το 2003. ΢τθν Ιαπωνία απερίγραπτα χειρότερα τα πράγματα: ζλλειμμα 8% το 2002 και επίςθσ 8% το 2003, αλλά και 5,8% το 2008 και 10,5% το 2009 ι 10,2% το 2010! Για ολόκλθρθ τθ δεκαετία, τα ελλείμματα τθσ Ιαπωνίασ ιταν ςαφϊσ χειρότερα από αυτά τθσ Ελλάδασ! Ναι, λζνε κάποιοι, όμωσ θ Ελλάδα δεν ζχει μόνο υψθλά ελλείμματα ζχει και υψθλό δθμόςιο χρζοσ. Η Ιαπωνία να δείτε! ΢το 135,4% (!) του ΑΕΠ τθσ βριςκόταν το δθμόςιο χρζοσ τθσ ιδθ από το 2000 και κακόλου δεν ζχει μειωκεί ςτθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ. Αντικζτωσ ζχει εκτοξευκεί ςτο 197,2% (!), όταν το ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ ιταν 112,6% το 2009 και εκτιμάται ότι κα φτάςει ςτο 125% το 2010. Επειτα, ο περιοριςμόσ τθσ ςυηιτθςθσ ςτο δθμόςιο χρζοσ δεν επιτρζπει τθν πλιρθ απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ. Αν επεκτείνουμε τθν ανάλυςθ ςτο ςυνολικό χρζοσ κάκε χϊρασ (το ςφνολο του ποςοφ δθλαδι που ζχει δανειςτεί το κράτοσ, οι επιχειριςεισ και οι ιδιϊτεσ, άρα δθμόςιο ςυν ιδιωτικό χρζοσ), θ εικόνα αλλάηει εντυπωςιακά.


΢φμφωνα με τα ςτοιχεία του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου, το ςυνολικό χρζοσ τθσ Ελλάδασ είναι ςτο φψοσ του 179% του ΑΕΠ. Εξαιρετικά υψθλό, μπορεί να νομίςει κανείσ. Ιςωσ, αλλά ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ είναι... 175%! Ιδιο δθλαδι με τθσ Ελλάδασ. ΢το ςυνολικό χρζοσ δε κακόλου «πρωτακλιτρια» τθσ ευρωηϊνθσ δεν είναι θ Ελλάδα. Σθν ξεπερνοφν θ Ολλανδία (!) με 234%, θ Ιρλανδία με 222%, το Βζλγιο με 219%, θ Ιςπανία με 207%, θ Πορτογαλία με 197%, θ Ιταλία με 194% και πάει λζγοντασ. Εντυπωςιακά ςτοιχεία προκφπτουν επίςθσ όταν αςχολθκεί κανείσ με το εξωτερικό χρζοσ μιασ χϊρασ (πόςα χρωςτοφν δθλαδι το κράτοσ, οι επιχειριςεισ και οι ιδιϊτεσ μιασ χϊρασ ςε ξζνεσ τράπεηεσ, δεδομζνου ότι πάντα ζνα τμιμα του χρζουσ αναφζρεται ςε τράπεηεσ τθσ ίδιασ τθσ χϊρασ). Περιορίηοντασ το δείγμα ςτισ βαλλόμενεσ μεςογειακζσ χϊρεσ (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιςπανία) και ςτθν Ιρλανδία, θ οποία ωσ... χϊρα-φοφςκα του νεοφιλελευκεριςμοφ ζχει ςυρρικνωμζνο ςχετικά δθμόςιο χρζοσ αλλά αςτρονομικό χρζοσ επιχειριςεων και ιδιωτϊν, προκφπτει μια εντελϊσ διαφορετικι κατάταξθ αυτϊν των χωρϊν. ΢το εξωτερικό χρζοσ, λοιπόν, διαπιςτϊνουμε ότι θ Ιρλανδία χρωςτάει ςτουσ ξζνουσ το... 414% του ΑΕΠ τθσ και θ Πορτογαλία το 130% του δικοφ τθσ ΑΕΠ. ΢ε ςαφϊσ καλφτερθ μοίρα βρίςκονται θ Ελλάδα με 89,5% του ΑΕΠ και θ Ιςπανία με 80% βάςει των ςτοιχείων που δίνει θ γερμανικι εφθμερίδα «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε». Τπάρχουν κι άλλεσ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, λοιπόν, που ςτθν πραγματικότθτα χρωςτοφν περιςςότερα ςτισ τράπεηεσ ι ςτουσ ξζνουσ από τθν Ελλάδα.

ΕΠΙΘΕ΢ΕΙ΢ Κερδοςκοπικά και πολιτικά τα αίτια Εξι χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ τουλάχιςτον με επικεφαλισ τθν Ολλανδία και το Βζλγιο, ζχουν ςυνολικό χρζοσ (δθμόςιο και ιδιωτικό) μεγαλφτερο από αυτό τθσ Ελλάδασ! Δζκα ολόκλθρα χρόνια θ Ιαπωνία ζχει δθμόςιο χρζοσ τρομερά μεγαλφτερο από αυτό τθσ Ελλάδασ και παράλλθλα τθν ίδια δεκαετία ζχει ελλείμματα κατά μζςο όρο πολφ χειρότερα από τα ελλθνικά! Ο κατά κεφαλιν εξωτερικόσ δανειςμόσ τθσ Ιρλανδίασ είναι ςχεδόν οκταπλάςιοσ (!) από τθσ Ελλάδασ. Σο γεγονόσ ότι για καμιά από αυτζσ τισ χϊρεσ δεν λζνε ότι χρεοκοπεί (πολφ ςωςτά, άλλωςτε), ενϊ το λζνε για τθν Ελλάδα (εντελϊσ αβάςιμα), αποδεικνφει ότι θ χϊρα μασ βρίςκεται ςτο επίκεντρο πολιτικϊν και κερδοςκοπικϊν επικζςεων.


Πώσ μασ πούληςαν και μασ αγόραςαν Γράφει ο Γιϊργοσ Δελαςτίκ, «E» 16/2/2010

Ανατριχιαςτικόσ είναι ο μθχανιςμόσ με τον οποίον ςυγκεκριμζνοι τραπεηικοί κολοςςοί κερδοςκόπθςαν εναντίον τθσ χϊρασ μασ, με αποτζλεςμα αυτοί μεν να κερδίςουν ποςά φψουσ εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρϊ, θ Ελλάδα δε να τεκεί υπό ξζνθ οικονομικι κθδεμονία. Αξίηει να τον περιγράψουμε ςε αδρζσ γραμμζσ. Σο αποφαςιςτικό εργαλείο ςτο παιχνίδι που παίχτθκε εναντίον τθσ Ελλάδασ είναι ζνα εντελϊσ πρόςφατο χρθματοπιςτωτικό προϊόν που ονομάηεται CDS (από τα αρχικά των αγγλικϊν λζξεων credit default swaps). Πρόκειται για αςφάλιςθ κατά τθσ περίπτωςθσ μθ αποπλθρωμισ ενόσ χρζουσ. Μια τράπεηα π.χ. που αγοράηει ομόλογα ενόσ κράτουσ αςφαλίηει το ποςό που ζδωςε ςε μια άλλθ τράπεηα, θ οποία είναι υποχρεωμζνθ να τθσ δϊςει αυτι τα λεφτά τθσ, αν το κράτοσ χρεοκοπιςει και βρεκεί ςε αδυναμία να εξοφλιςει τα ομόλογά του όταν λιξουν ι να πλθρϊςει ενδιαμζςωσ τουσ τόκουσ. Εννοείται ότι όςο πιο επιςφαλισ είναι θ οικονομικι κατάςταςθ μιασ χϊρασ τόςο υψθλότερα αςφάλιςτρα κα απαιτιςει θ τράπεηα που αςφαλίηει το χρζοσ. Σο ςτοιχείο που ςοκάρει είναι ότι τρεισ και μόνο τραπεηικοί κολοςςοί, θ γερμανικι Ντόιτςε Μπανκ και οι αμερικανικζσ Γκόλντμαν Ζαξ και Ση. Π. Μόργκαν ελζγχουν τον 75% (!) τθσ παγκόςμιασ αγοράσ των CDS. Πάμε τϊρα ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Περί τα μζςα Γενάρθ, περίπου δζκα θμζρεσ πριν θ χϊρα μασ αναηθτιςει αγοραςτζσ για το πενταετζσ ομόλογό τθσ, θ Ντόιτςε Μπανκ δθμοςιοποιεί μια ζκκεςθ φωτιά για τθν ελλθνικι οικονομία, όπου αναφζρει πωσ πάμε χάλια και δεν αποκλείεται κατάρρευςθ. Αμζςωσ μετά κινθτοποιείται το τμιμα τθσ CDS τθσ Ντόιτςε Μπανκ. Ζθτάει πολφ υψθλότερα αςφάλιςτρα για το ελλθνικό χρζοσ, αφοφ υποτίκεται ότι θ χϊρα μασ βρίςκεται ςε επικίνδυνθ κατάςταςθ, όπωσ λζει το τμιμα μελετϊν τθσ... ίδιασ τράπεηασ! Αφοφ το επιτόκιο των CDS για τθν Ελλάδα ανεβαίνει, περνάει αμζςωσ το μινυμα παγκοςμίωσ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα: τα διεκνι ΜΜΕ που δρουν ωσ «παπαγαλάκια» των κερδοςκόπων ουρλιάηουν ότι θ ελλθνικι οικονομία παραπαίει, θ ανενθμζρωτθ κοινι γνϊμθ τρομοκρατείται και οι επαΐοντεσ καταλαβαίνουν ότι ςτοχοποιικθκε θ Ελλάδα και οδεφει προσ οικονομικό «γδάρςιμο». Εν ςυνεχεία θ ίδια θ Ντόιτςε Μπανκ μαηί με τθν Γκόλντμαν Ζαξ αναλαμβάνουν να... πουλιςουν τα ελλθνικά ομόλογα! Να τα προωκιςουν ςτουσ υποψιφιουσ αγοραςτζσ! Ναι, αυτοί ακριβϊσ που ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν οργάνωςθ του κλίματοσ καταρράκωςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ για να διευκολυνκοφν οι κερδοςκοπικζσ επικζςεισ! Δεν πρόκειται περί κακόγουςτου αςτείου. Μιλάμε εντελϊσ ςοβαρά. Η ελλθνικι κυβζρνθςθ, όπωσ και πάμπολλεσ άλλεσ κυβερνιςεισ, υποχρεϊνεται αντικειμενικά να προςτρζξει ςτισ τράπεηεσ που ελζγχουν


τθν αγορά CDS, παρ’ όλο που υπονομεφουν τθν Ελλάδα. Σουσ πλθρϊνει ουςιαςτικά «προςταςία», με τθ χυδαία ζννοια του όρου, ελπίηοντασ να τισ εξευμενίςει ϊςτε να τθν βοθκιςουν να δανειςτεί με ανεκτά επιτόκια. Η Ντόιτςε Μπανκ λοιπόν ωσ ανάδοχοσ τράπεηα μαηί με τθν Γκόλντμαν Ζαξ και άλλεσ, που παίηουν πολφ δευτερεφοντα ρόλο, κακορίηουν ουςιαςτικά το επιτόκιο με το οποίο κα διακζςει τα ομόλογά τθσ θ κυβζρνθςθ Παπανδρζου, θ οποία ςτθν πραγματικότθτα δεν ζχει περικϊρια να μθ ςυμμορφωκεί ςτισ υποδείξεισ τουσ. Εννοείται ότι θ Ντόιτςε Μπανκ και θ Γκόλντμαν Ζαξ ζχουν ενθμερϊςει τουσ πελάτεσ τουσ, οι οποίοι τρζχουν ςαν τρελοί να αγοράςουν ελλθνικά ομόλογα με επιτόκιο 6,2%, γιατί φυςικά οι τράπεηεσ αυτζσ γνωρίηουν εκ των ζνδον πωσ ζχει ςτθκεί το παραμφκι τθσ δικεν επαπειλοφμενθσ χρεοκοπίασ. Η Ντόιτςε Μπανκ και θ Γκόλντμαν Ζαξ ειςπράττουν παχυλζσ προμικειεσ εκατομμυρίων ευρϊ από τουσ πελάτεσ τουσ, ενϊ αγοράηουν και οι ίδιεσ μεγάλεσ ποςότθτεσ χρυςοφόρων ελλθνικϊν ομολόγων. Σϊρα ετοιμάηουν τον επόμενο γφρο ελλθνικοφ δανειςμοφ, ςτινοντασ ςκθνικό για ακόμθ μεγαλφτερα κζρδθ φυςικά...

ΣΩΡΑ ΣΡΕΜΟΤΝ Σα κράτθ, όμθροι των τραπεηϊν ΚΑΘΤΒΡΙΖΟΤΝ τθν Ελλάδα οι Γερμανοί. Εχουν όμωσ ταραχκεί ακόμθ και αυτοί από τθν επίδειξθ δφναμθσ των τραπεηϊν. «Η Κοινότθτα κα ζπρεπε να ςκεφκεί πϊσ κα μπορζςει να αποξθράνει αυτόν τον βάλτο (των τραπεηϊν) που πιάνει ομιρουσ ολόκλθρεσ χϊρεσ» ζγραψε ςε πρωτοςζλιδο κφριο άρκρο τθσ θ «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε». Η «Μοντ» είναι εξοργιςμζνθ: «Μόλισ ζναν χρόνο αφότου τα κράτθ ζςωςαν τισ τράπεηεσ αφιερϊνοντασ κολοςςιαία ποςά και ςτισ δφο όχκεσ του Ατλαντικοφ -25% του ΑΕΠ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα- τα χρεωμζνα κράτθ πζφτουν κφματα επικζςεων από τα ίδια τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα που διζςωςαν. Αυτό είναι ζνα από τα πικρά μακιματα τθσ ελλθνικισ κρίςθσ» ομολογεί θ γαλλικι εφθμερίδα.

Πθγι των κειμζνων: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10202891 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10276863

efimerida  

efimerida politika