Εφημερίδα Fx-news - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Page 1

28 ΦΓΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

3

ΒΕΛΗ 4


ΠΟΛΙΤΙΚΗ


POLL

POLL: Τα απντελέσματα για τημ νμνμασία τωμ Σκνπίωμ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΑ

Τ

θν Κχπιαλή 25 Φεβπξχαπίξχ θ Έντρθ Ιχμμΰητν Γξνέτν λαι Κθδεμΰντν ςξχ Δήμξχ Νέαυ Φιμαδέμζειαυ – Νέαυ Χαμλθδΰναυ ππαημαςξπξίθρε ςξν ςπίςξ ρςασμΰ ςξχ ςακιδιξύ ςθυ, ρςξ ξπξίξ ππξβάμμει ρχμπξμίςευ μαυ ηξνείυ πξχ έφξχν διαλπισεί ηια ςξ μξχριλΰ, λαμμιςεφνιλΰ, ειλαρςιλΰ, πξιθςιλΰ ή ρχηηπαζιλΰ ςξχυ έπηξ. Λεςά ςξ περιςάμ πιάνξχ ςξχ ρχνσέςθ-πιανίρςα Χάπθ Κανάλθ λαι ςθν έλσερθ ψτηπαζιλήυ αζιεπτμένθ ρςξ ψτηπάζξ Ιςαύπξ Τρξπβά, θ Γιπήνθ Αμακξπξύμξχ πιανίρςπια λαι ρχηηπαζέαυ ςξχ βιβμίξχ «Ηελμειδονξνςαυ ςθ μξχριλή ρςα παιδιά με ειδιλέυ ιλανΰςθςευ», παπξχρίαρε ςξ έπηξ ςθυ με ςα νεαπά άςξμα με αναπθπία (ΑμεΑ), παιδιά ςξχ ρχμμΰηξχ ΑμεΑ «Ανξιφςή Αηλαμιά» λαι ςξχ μξχριλξύ επηαρςθπίξχ «Λξχριλέυ πεπιπμανήρειυ». Λεςά ςθ ρύνςξμθ παπξχρίαρθ ςθυ ππΰςχπθυ μεσΰδξχ ελμάσθρθυ μξχριλήυ ρε άςξμα με ειδιλέυ ιλανΰςθςευ, ξι νεαπξί μασθςέυ ςθυ ανέμαβαν δπάρθ, ενσξχ-

ρίαραν αμμά λαι ρχηλίνθραν ςξχυ σεαςέυ ηια ςξ μεηαμείξ ςθυ γχφιλήυ ςξχυ δύναμθυ λαι ςθυ σέμθρθυ ςξχυ ηια ψτή λαι δθμιξχπηία. Η Λαπίνα, θ Λαπία, ξ Ιάλτβξυ, ξ Δθμήςπθυ , ξ Εανάρθυ, ξ Λάπιξυ, ξ Θανςεμήυ, ξ Γιάννθυ, ξ Νίλξυ, ξ Λάλθυ λαι θ Βαριμιλή παπέδτραν μασήμαςα ψτήυ. Όμξι ςξχυ μαυ έρςειμαν μθνύμαςα ηια ςξ που ππέπει λάπξιξυ να μάφεςαι ρςθ ψτή ςξχ, να έφει ΰνειπα λαι να μθν ρςαμαςά να αητνίψεςαι ηι΄ αχςά. Η παπξφή ίρτν εχλαιπιον ρςθν ελπαίδεχρθ λαι θ παπξφή ςθυ αναηλαίαυ ηια λάσε είδξυ αναπθπίαυ χπξρςήπικθ είναι διαφπξνιλΰ αίςθμα ςθυ Έντρθυ Ιχμμΰητν Γξνέτν ςξχ Δήμξχ μαυ αμμά λαι ΰμθυ ςθυ λξιντνίαυ. Η Έντρθ Γξνέτν εχφαπιρςεί σεπμά ςθν λχπία Αμακξπξύμξχ, ςξν ςαμανςξύφξ μασθςή Απίρςξ Ζίςθ ηια ςθ μεμτδιλή έναπκθ ςθυ ελδήμτρθυ, ςα παιδιά (ΑμεΑ) πξχ ήςαν ξι ππτςαητνιρςέυ ςθυ ελδήμτ-

ρθυ, ςξχυ ελππξροπξχυ ςξχ ρχμμΰηξχ ΑμεΑ Νέαυ Φιμαδέμζειαυ, ςξχ ρχμμΰηξχ Γχ Αητνίψερσαι, ςξχ ρχμμΰηξχ ρςήπικθυ παιδιον με ιδιαιςεπΰςθςευ Λπξπο, ςξχ πξμιςιρςιλξύ ρχμμΰηξχ Γσνιλή Γρςία ςξχ δήμξχ Ιμίξχ, ςξχ ρχμμΰηξχ Ηπειπτςον, ςξχ ρχμμΰηξχ Ανξιφςή Αηλαμιά, ςξχ Ασμθςιλξύ Ομίμξχ Νέαυ Φιμαδεμζείαυ ΑΤΤΑΖΟΙ, ςθυ Φιμασμθςιλήυ Έντρθυ Ασμξπαιδιον Νέαυ Φιμαδέμζειαυ, ςξχυ ελππξροπξχυ ςθυ δθμξςιλήυ παπάςακθυ Έντρθ Δθμξςον, ςξχυ ζίμξχυ μξχριλξύυ λαι ρςιφξχπηξύυ πξχ μαυ ςίμθραν με ςθν παπξχρία ςξχυ λασου λαι ΰμξχυ ςξχυ σεαςέυ πξχ ηέμιραν ςξ Θνεχμαςιλΰ λένςπξ!Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.