Page 1

Еднонасочно ..................................................................... Стефан Марковски

-1-


1

И се упати кон салата. Пред влезот, запре. Поточно, пред една од линеарно поставените тезги. Тезгата број 22. Старецот се трудеше да го сфати повикот од страна на патникот како обид за некаков указ. Сепак, од интуитивна причина се повеќе му се чинеше дека се работи за соочување со некаков проблем. „Се познаваш ли со Самуел, мој пријателе?“ од свртување, вперувајќи ги веѓите кон страната на препродавачот, запраша. Старецот остана во непроменета состојба на конфузност. Со кратки наизменични вдишувања и издишувања низ кои чујно потшмркнуваше, одаваше впечаток на глувонем. Невидливиот Самуел исто така мируваше. „Знаеш, нашата молчаливост траеше достатно долго. Не мислиш ли...“ Старецот кој беше ословен како негов пријател од него самиот, незаинтересирано се сврте. Сакаше да даде до знаење дека всушност одамна заминат и за него соговорници не постојат. Константно ги забрзуваше чекорите кои го водеа кон тезгата управувана од син му, се додека ненадејно не потклекна од удар во тилот кој му го зададе моментална фрапираност. Мигновено се сврте. Момент претходно беше изговорено неговото вистинско име. Со непожелниот глас на патникот. „Арманд!“ повтори тој. Повиканиот немо ја придвижи горната усна. Сините ириси му беа размачкано стопени во смрзнатото синкаво лице. Со нив, низ непоматлив поглед, зјапаше во зениците на пријателот. „Тоа не е моето име“ додаде зачудено. „Знам“ се приближи патникот. Зададе чекори кои крцкаат, под некои од паднатите тврди лушпи на црвливите лушпести овошја кои го исполнуваа патот. Чекорите крцкаа се почујно. Можеби заради вчудовидувачкиот темен снег со кој беше исполнет просторот. „Не е твоја... вината. Таа е ... невозможен поим“ конечно изусти. „За што зборуваш? Каква вина?“ мошне импулсивно, но влечејќи се низ речениците праша соговорникот. Арманд кој дотогаш нималку не се наоѓаше во центарот на вниманието се досети да ја надополни суштината на патниковиот убедувачки говор извикувајќи дека соговорникот е мошне свесен за факторот на вината - тој самиот. Тоа, иако пропуштајќи да го слушне туку што изговорениот витален дел од дискусијата, го извика речиси совршено самоуверен. Потоа продолжи да услужува задлабочен, како и пред малку. Патникот сосем неусетно пријде на неколку звучни лакти од увото насочено од спротива на соговорникот и слушател. Нечујно прошепоти неколку кратки безгласни реченици.

-2-


Синилото во очите на стариот човек по име Самуeл се избистри во вид на светлечки сафир. Незапомнетo спокојство се одрази во начинот на движење на неговите средишни брчки по образите. Беше заробен во некаква магична клопка. Повеќето би се чувствувале фрустрирани, предадени. Од себе, од остатокот, од суштината. „Знам, некогаш ќе му се извиниш.“ непритаено се надополни патникот. „Тоа е неправедно! Тој ме навреди со својата себичност... но дури ниту таа... единствено неговата ароганција ќе ме охрабри да не го сторам тоа никогаш“. „Навистина!“ потврди патникот. Овој збор во главата на зачудениот одекна во форма на прашален израз. Со прашалник во цртите тоа и го прикажа. Токму кога стана свесен за тоа прими уште еден збор. „Надополни“ изрече патникот. Целосно се потчини на овој неразбирлив дијалект за Арманд и муштеријата кој наслушнуваше од разонода или слично. Можеби случајно. Фрапираниот старец приковано се загледа во екстремитетите на човекот кој знаеше толку детали од неговото минато што потикна тивок вид депресија. Како од неа да пател подолго чекајќи момент сличен на овој да ги изрази болесничките симптоми во форма на небалансирани реакции. Психолозите најчесто ја нарекуваа биполарна, карактеризирана со нагли промени во однесувањата, нагонски потикнати од бурноста на биполарните емоции. Водечката емоција кај неговиот соговорник, очите на патникот ја согледуваа како засенувачки облик на страв. Мошне изразит во ирисите отспротива. Стариот пазарџија набргу се повлече. Веднаш, откако, впивајќи го дадениот знак од сосем природното лице на патникот ја примети неприметливата засегнатост за свој интерес да го оствари и тој непосакуван потег. Без двоумење го оствари. Патникот во очите на немилосрдниот Арманд пројавуваше далекусежни лицеви оцртувања на среќен и пресреќен човек. По правило, грешеше. 2

Синоќната вечер долго осамнуваше. Во големиот град каде виорот на автоматизираната бучава се ширеше речиси еднакво површински и фрагментирано обично до првите минути до полноќ, постоеја ретки места каде владееше тишината. Лете на таквите пријатни локации преселничките птици во топлите ноќи беа единствените потикнувачи на музичка доминација меѓу ниско чујните етерни звуци. Домот на патникот кој водеше живот на самец се наоѓаше среде таква пустелија, во западниот дел од градот. И по текот на минатите неколку лета кои комплетно ги минуваше во својот дом или неговата најнепосредна околина, очајуваше заради рецесивниот број на овие птичји песнопои, неговите најдраги ноктурна брзински прилагодени во алергето, ларгето, ленто. Го разубавуваа животот.

-3-


Во една вкрстувачка улица која водеше во насока спротивна на тихиот жив кварт се наидуваше на еден исто така тих и очовечен кафе–бар – најпосетуваното место на патникот во овој град. А тој претставуваше негова сопственост. Денешнината беше немилосрдно заразена од епидемијата на гласнозвучието со сите негови доблести или негативности наизменично, во доменот на она што беше се поприфатено ословувано како „ноќен живот“. Ентериерот во тој бар кој го носеше името на еден тукушто починат музички класик низ својата зрачителна хармонија беше најчесто успешен обид за пренесување на истата во ентериерот на своите посетители. Најчесто во форма на ведрост, најчесто, полна живот. Во дух на сопственичките амбиции; хармонија, ажурност, живот. Мал свет во чии граници претенциозноста меѓу таканаречените добродушници и злодушници не постоеше. По сето оваа, човек кој за прв пат би зачекорил во внатрешноста на ова смирено место, најпрвин, можеби најверојатно, би помислил дека се наоѓа во внатрешноста на некој манастир на голема надморска височина, одошто во ноќен клуб чија одалеченост од центарот на метрополата изнесуваше не повеќе од петнаесетина минути пешачење со нормално темпо. Што се однесуваше пак, до ноторноста на сопственикот или пак, било кои од неговите карактеристики, таквите знаења не беа нималку силна страна на ноќниот клуб. Впрочем, незагрозена вистина би било да се наведе дека никој жив посетител немаше никакви сознанија за него. Не како приближност, но дури како буквалност. Целта на барот беше усмерена кон сопирање на многубројните поединечни интереси за нешта кои беа со безмалку излишна когносцивност. Со самото стапување таму, таа тежнееше кон очигледност во тоа. 3

Првите следствени минути по полнпќ патникот ги дочека во својот автентичен локал во придружба на непознат соговорник. Она што обичник неодложно би заклучил првенствено за изразот на лицето на сопственикот би претставувало синтеза на привидности кои ги привлекуваа неговите тукушто јавени брчки кои под црвенкастата светлина изразито го обележуваа, и, заради кои моментно не беше лесно препознатлив. Светлината имитирана во дискретен црвен сјај го препокриваше неговото окрутено лице, скривајќи ја вистината за потеклото на истоименото црвенило, кое не потекнуваше од самото осветлување. Без истото, исклучително црвенило од десната страна беше надворешната карактеристика јавена како резултат на внатрешни промени во циркулирањето на крвта низ екстерната максиларна артерија од долу, патувајќи до најтесните нејзини гранки стационирани на тилниот и теменскиот дел од неговата глава. Заглушувачки во однос на останатите артерии, трансферзалната фацијална артерија со своите разгранувачки артериоли во придружба од гранка на фацијалниот нерв се поставуваше пред останатите спроведувачи на крв во најзабележителниот дел на

-4-


лицето – образите, на што можеби се должеше нивното црвенило. Неговиот драстично светол нос моментно поседуваше супериорно изразени рабни завршетоци, медицински познати како носни крила. Живоста во лицевата разнобојност беше воглавно карактеристика за патниковиот изглед. Тој, инаку, живоста ја заобиколуваше, правејќи во неживоста низ која ги обавуваше мртвите, тривијални подвижувања да се почуствуваат неговит непоседи на каузалност, немање концентрираност на чувствата кои надоаѓаат. Обајцата молчеа. Во текот на целото време немаше музика. Патникот напати воздивнуваше од надежта дека некој ќе ја прекине тишината, пред и самиот да прекине со воздишот знаејќи дека е излишен моментот на судир со монотонијата на тишината. Најпрвин и најпосле истата завладеа. Пред спознавањето на самата излишност, се чу: „благодарам“ изречено во нискотонски, меѓутоа продорен извик или шепот. 4

Мигови подоцна единствениот присутен осаменички ја подголтна реакционерноста на своето дејствување, вперувајќи се немарно во црвениот отсјај од оголениот дел на шишето кое од работ, како да посматраше. Брановито менувајќи се во поглед на бистрината од својата боја како и острината на објектните форми со секои нивни координирани движења, сликата од шишето не се ни обидуваше да наруши дел од хармонизираниот тек на настани кои се одвиваа во негово опкружување. Делуваше поприкладно од самиот простор. Како атмосферата да го претставуваше неговото основно сетило за учинок и постојба воедно. Го очекуваше невозможното - единствено и во бескрајна бројност истовремено. Но остана беспросторен кон поседот на нови чувства, такви кои многустрано го засегаа и заради кои епитетот на новото претставуваше збор и ништо пореално од зборот. Беше препуштен на сопствената реалност еднакво со препуштеноста на алкохолот над внатрешните страни од ѕидовите на овалното стакло низ кое скротено зјапаше. Му се повратуваа и губеа сеќавања од времето минато како роб и господар. Не го карактеризираше желбеност неговиот дух кој нагло созна многу од нештата кои некогаш, сметаше, го измачувале. 5

Коренит, темелен, како и последичен беше односот на вчерашните и денешните збиднувања во градот со збиднувањата од пред нешто помалку од една година кога впрочем, се започна. Во непосредна близина на железницата постоеја необработени ледини, кои пак, сопствениците ги користеа за одгледување добиток и складирање добиточна храна.

-5-


Од прозорците на движечките вагони, тие, како и неколкуте поиздадени колипки од слама можеа да се наѕрат. Сепак, неуредноста и гнилата боја на материјалите од кои беа изградени можеби повеќе оддаваа слика на термитски живеалишта или набори на земјиште по временска непогода одошто на такви кои ги собираат и гостат луѓето кои влегуваат во нив. Од спротивната страна на пругата, пак, се гледаа неколку повеќеметарски штали што претставуваше маркантен призор за оние кои би ги споредиле шталите со привремените домови на земјоделците кои работеа во близината. Таа сива изутрина заврна. По сите изгледи наидуваше порој од врнежи кои во суштина не означуваа некаква катастрофа за овдешните, или подобро, промена кон полошо за оние кои стопанисуваа со земја. Mногумина од оние кои поседуваа земјиште на три или четири километри северно по пругата во текот на летните жештини се молеа за дожд, истото правејќи го и сега заради пополнување на блиското речно корито со вода корисно за наводнување. Луѓето и суштествата налик ним како да немаа усет за трпение и задоволност каква што би била крајната по сите искусени поволности. Тие поволности, сметаа, не беа поволности. Поволностите претставуваа препреки. Иако не би смееле да се оддадат на понатамошно нивно дефинирање, тоа тие го перципираа на токму тој обсолетен начин кој застрашува, покрај останатото, особено за нив како негови потчинети. Црно - белиот незамаглен свет на доброто, лошото, реалното и имагинарното, постоечкото и непостоечкото постоеше во илјада умови од регијата. Дождливиот ден за делот кој сметаше дека е такво секојдневието од нивните сништа, оценуваше дека таквиот е во приближна мера полезен и штетен. Но тие се засноваа на сопоствени идеали: она што тие го сметаа ниту за лична корист, ниту за лична неповолност. Некои од многумината засегнати се чудеа за претставата дожд; всебно сметаа дека е лично негова идејата да паѓа во тој час и со специфична силовита оживеаност. Небесната наддаденост на густите облаци во тие мугри како да се обидуваше да ги отслика моментните чувствувања на селаните. Успевајќи недалеку од нивните раскрилени фигуритети речиси допирајќи ги, еден објект искусуваше несекојдневно искушување како продукт на она што повеќемина го квалификуваат како успех, можеби добивајќи го значењето врз основа на постоењето нешта какви што неуспесите би биле. Се одвиваше пародија на моментната овоземност угоре во небото. 6

Летало кое беше на работ од колапс заради изгубената контрола на неговите управители мина во благ нагиб надолу над тмурно црвените покриви на куќите во правец на градот. Нестабилноста во неговиот лет не беше дистинктивна посматрајќи со голо око; линиски распредените кумулонимбуси во својот долен дел беа еднобојно препокриени од темно сивило кое немаше нијанси.

-6-


Леталото претставуваше роторско возило налик модерен хеликоптер, меѓутоа наизглед беше мошне помало, полесно, до таа мера што неколкумината кои оддолу го посматраа можеа најсериозно да го помешаат со некој вид играчка. Впрочем громогласната работа на пропелерот беше единствената карактеристика по која согледаа за кој вид летало станува збор. Всушност, леталото кое беше препознато под називот жиродин, тоест, хелиплан, во овој случај беше изедначено виновно за својата прекатастрофална положба на небото, како и самото небо. Имено облаците речиси успешно ја прикриваа ненадејната појава на раздивеаното ветриште со својата продорност веднаш под нив. Она што ги оддаваше беа сетилни одговори. Хеликоптерот беше жустро одбиен од ненадеен бран. Ветрот од прва пожелуваше да го распарчи. Не успеа. Неговиот обид беше подготвено дочекан од страна на човекот кој пилотираше со леталото, така што при судирот со супербрзиот ветерен ѕид леталото се заниша со непредвидлива моќност, режејќи низ воздухот со бизарно правилни траектории. Притоа, овализирајќи ги до степен на стабилизирање дури по нив забрзано се движеше. Десетиците кои во моментот го посматраа настанот на небото поседуваа своевидни убедувања за исходот кој ќе уследи. Најзастапена беше предикцијата дека леталото ќе се урне во некој од наредните мигови , во иднината која тие сметаа дека е на дофат на сетилата. Миговите кои сметаа дека се капабилни да ги предвидат ги изминаа вперени кон збеснатата високотехнолошка машинерија над главите за која се помалку беше веројатен исходот на уривање. Тие мигови на своевиден начин ги разочараа, директно, самите работници кои се осмелуваа да дадат паушални предвидувања за работата која се чинеше до моментот на избегнувањето кобен исход, или претставување на најзависна и најфундаментална работа во светот на нивните животи. Кон крајот на тие мигови мноштвото незадоволници заита со засилено зачекорување кон местата во кои се стремеа да ја завршат претходно отпочнатата работа. Најпосле незадоволниците преовладеа. Хелипланот се врати на вчудовидувачки начин до сообраќаење кое се сметаше за безбедно во повеќето одредувачки специфики, како такви. Неговото патување продолжи. Селаните не заборавија на тргањето сопствени грижи долу на земјата. За неколкумина зимскиот лад подразбираше грижи за своите подземни зеленчуци од бактериски паразити карактеристични за пролетта и летото. Особено за почва со киселост споредлива со овдешната. Тие ја собираа најзначајната зимска реколта на своите култури. Други пак, кои пред времето на посматрање колеа, дереа, расекуваа домашни животни, продолжија со своите незавршени колежи, кога жртвите повеќе не беа живи. Работата на разноликите работници оставаше траги во вид на органски материи како разлиена крв, ѓубришта каде се складираа неексплоатирани суровини или целосно истрошени машини, се до остатоци од неискористливи градежни материјали и штетен хемиски неразложлив отпад. Сета човекова пародија како резултат на поседод на непоседот на совршена технологија!

-7-


Таква која енергијата директно би ја претворила во престојувалиште, храна, решение за болеста, многукратно забавување на стареењето и воглавно, наречиси совршено модернизиран начин на размислување. Решение на сечие емоционално прашање. Освен на закланите, одраните и исцрнетите од огнот кој беше предодреден од нив самите да создава храна, можеби, и во тој случај. 7

Недалеку од далечното селско предградие сочинето од наведените припрости жители беше стационирана источната реална градска периферија изградена помеѓу добро средените урбанизирани квартови од веќе централното градско подрачје и југоисточниот крај. Во самото срце на оваа населба речиси секој посетител би почуствувал желба, нагон на креативност во кој можеби би се централизирале одредени чувства кои потсетуваат на оние среде опфатот од депресија неискажлива на конвенционален, зборовен начин. Некои со сигурност би протолкувале дека станува збор пред се, за сожалување од општо социјален карактер, други пак, за епидемија на деморализираност причинета од презаситеноста од сиромаштијата еднакво распространета во сите насоки долж секоја улица. Речиси никој не би поверувал во тврдењето на еден човек дека сите жители на една населба го сочинуваат бездомници. Во техничка смисла на изразувањето, секој поединец од околината би потврдил тврдење слично на наведеното и покрај фактот што секој на своевиден начин ги толкуваше значењата на секој од зборовите. Секако и зборот „бездомник“ за различни личности подразбираше различна појава. Меѓутоа, повеќемина би се согласиле дека со зборот „бездомник“ се означува секое едно лице што не поседува сопствено живеалиште. Дефинирањето беше се послично со се повоопштеното негово доживување во прва рака. Нештата се за жал, секогаш поприфатливи по нивните искуствени спознанија. Овде, темелите на градот го сочинуваа урнатини. Нивните запоседнати беа единствените легално евидентирани жители, додека останатите кои беа на претек, живееја во најекстремни антихумани услови за живот. Тие буквално си ги живееја кратките животи среде улица, каде бројноста енормно растеше за сметка на благосостојбата, воведените мир и редот. Не постоеја закони. „Уличните клошари“ како што беа нарекувани од страна на поцивилизираните граѓани на овој град, се роаја по испразнетите недовршени карабини во пределот крај реката. Животареа престојувајќи во некои полураспарчени гадосии од коли или 'рѓосани контејнери во кои можеше да се ссоберат цели фамилии. Некогаш животареа на смени. Поаѓаа од местата кои им служеа како домови на недела или повеќе за да живеат во картонски кутии и повторно да се вратат на недела или повеќе во буништата каде живееле претходно.

-8-


Всушност дијагностицирањето на реалната болест од која без исклучок боледуваа сите тамошни, сиромашници и живеачи на илегални животи не се движеше ни во најмала мера кон нивната мизерна сегашност, меѓутоа, во сегашноста за која тие знаеја. Тие знаеја дека е истата единствениот неменлив распоред на нивните ограничувачки нешта и дека таквата стварност е единствената можна. Знаеја дека е неможно да ја напуштат. Без поседот на знаењето кое би ги оквалификувало како достатно кадарни за да спознаат се сите нивни знаења егзактно причинителски за истата непроменливост, за судот, за стварноста. Нивниот суд не корелирајќи со емоции, беше едносмислено потпрен на законите кои владеат со судот на речиси неискоренливиот хаос, субјективен како единствен постоечки. Прејудикат за секоја поставлива промена без кој не можеа. 8

Еден, едвај десетгодишен преживеаник од масовно смртоносниот земјотрес случен пред десетина дена, денеска требаше да се врати. Денес беше отпуштен од одговорноста на луѓето кои државата ги предодреди за надлежни при решавање на проблемите со неговото здравје. Денешното утро нималку не брзаше при своето доаѓање. Повеќето одговорни во контекст на неговата мината и сегашна психофизичко социјална положба беа ненадејно, од непознат фактор сотрени во извршувањето на својата мисија. Преостана уште да се установи говорот за иднината, која по се неопходеше да се доживее како за безгрижен момчак од млада генерација. Остана да се врати некаде. Неговите метално сиви ирисни абразиви устремени низ недофатлив бран од дифузирани ситуираности специфични за човечкото суштество не претставуваа носители на рамнодушен пристап за исплата. Беа се повеќе колебливи, во смагленото предочиште кое подготвено ги очекуваше во своите прегратки на очигледен непријател. Му пројурија грст консекутивни идеи. Ги поседуваше за дел од мигот, пред да му одлетаат од дланката. Вкочането наѕираше низ своите ириси кон местото на небото кое за пар часови, чувствуваше, ќе стане сончевиот зенит, сега полупразна маглевитост, рабно препокриена од сивкастите перничиња на посланиот небесен чаршаф под кој до пред малку се препознаваше одморалиштето на неумоливиот гледач: недосежниот Космос за чија посета времето на живото неодложно ограничуваше. Детето тежнееше кон својата примораност да се биде наивен, како онаа да го живееш животот, да се најдеш во смртта, да постоиш и по двете минливи фази. Како постоењето поистоветено со трагичната комедија на суштината на поимите препознатливи под заедничкиот поим „се“. 9

-9-


Малечкиот требаше да замине некаде. Беше ли тоа светот кој уследува по оној на животот - умееше неретко, можеби десетица пати дневно да се запраша тоа толку невино младо суштество. Не прашувајќи, го разоткриваше одговорот во секоја од бесконечно многуте постапки кои ги извршуваше во конечните интервали. Воедно, за еден смртник таквото проценување не претставуваше дел, беше неуспешен обид за имагинација, детерминиран претходно од факторите кои секогаш детерминираат претходно. Во мигот кога громогласниот подземен бран нападна, колебливото момче посматраше кон подвижна точка на речиси бессончевото небо која како да се упатуваше кон претходно обележаното место на зенитот. Но сонцето, веќе на заминување немаше таква заинтересираност да му ја осветли со особено внимание подвижната точка која заинтригираните очи посматраа, се воздигаше со се поголема одлучност наспрем ветерната неуморна насоченост нагоре. Таа беше цвет од некоја безмирисна но впечатлива билка. Една од неговите статично испружени гранки сé уште трепереше по оние последни незаборавни допири. Сличен цвет забележа на еден од најтажните денови во неговиот живот, еден од најраните спомени во неговата животна меморија, од вечерта кога неговата сирота мајка ја загуби од сопствениот живот. Нејзиното најпосакувано цвеќе. Еднаш погледна кон една нејзина снемајувачка фотографија. Во пределот на едната нејзина слабина се јави венец од такви цвеќиња. Погледна кон највпечатливото, знаејќи дека е најсвенато меѓу многуте засушени. Контрастно на живоста во боите, навистина беше наполно помирено со својот неминлив израз. Таженичето присилно го следеше со наддадените суви очи. Ги затвори. Цветот кој на денот од земјотресот го воочи имаше поголема живост од онаа воочливата. Боите, речиси со угасен ефект ја следеа. Предмугринска ноќ како онаа. Конечно темнината ги затскри, затскривајќи се себеси пред и по силуетираните детали на цветот кој повеќе не постоеше во ноќта, неговиот моментен дом. Подранувајќи во напуштањето на медицинскиот дом, младичот промислено конципираше правилен пат меѓу збирот можности кои ги согледуваше во текот на целата дотогашност. Промислено, приморано, грешеше. Ја проучуваше страната од која сонцето по неколку часови требаше затоплувајќи, да бие. Најпосле, тргна по спротивната. Мораше да е упатен. Мораше, некаде. 10

Стотици заглушувачки врапчишта ангелосано се воздигаа од тлото на чудовишно пространата, тукушто поставена цементна плоча во западниот дел на уништената населба. Недалеку од централното подрачје, новоградбите кои овде се подигаа се множеа, за да, заеднички сочинат комплекс привршени згрижувачки домови и социјални живеалишта, во кои, погодените од катастрофата беа предодредени за згрижување.

- 10 -


Засега имаше едно в недоглед срамнето градилиште, без ниту еден поставен солиден објект со исклучок на објектите при главната страна свртена кон булеварот на која густо поставени се наоѓаа неодамнешно инсталираниот дваесет метарски кран, вилушкар, погонски лопатер, багер во полумонтирана состојба заедно со неколку пакети работничка опрема сместени во речиси подеднаква близина во однос на машините. На местото тукушто беше изѕидан првиот ѕид и тоа долж границата со земјиштето на една околна зграда. Гледаше источно. Како и повеќето воопштени, така и овдешните суеверја наговестуваа дека источната страна е негативно одредена страна при почетокот на некое општокорисно дејствување: градење, сплотување, креација. Можеби тоа прикажуваше наближување на уште еден змјотрес и катастрофичен исход сличен нему? Секако некои мислеа на таков начин. За другите, во најголем број, следната катастрофа би претставувала рај и прекин на трагедијата. Оние кои ги изгубија семејствата секојдневно поднесуваа морбидни молитви за евентуално повторениот масакр да ги опфати и нив, овојпат сметајќи се за спасеници место негови жртви. Малкумина согледаа дека таквиот исход би бил поблиску до идеалната праведност одошто животот среде огнени ѕидови. Тоа почетничко работно утро работниците беа спокојно заседнати пред местото предодредено за изградба. На некои од неговите краеви виреа плански искривени квадратести столбови од челик кои подоцна требаше да ја сочинат металната конструкција на предвиденото здание. Како да беа во очекување на изненадна прогресија или како да сведочеа пред нечии невидливи очи за неизбежна надоаѓачка катастрофа во облик на неуспех. Сулудо разговорни, тие четириесетмината и двајцата претпоставени, меѓу кои едниот раководител на претпријатието и неговиот одговорен инжинер, сето внимание го доведуваа на најспоредните а најодразни детали од околината. Беа наизменично површни и флагрантно провидни, меѓусебно, во постапките кои ги извршуваа. Постапките, се поизвесно, тежнееја да бидат извршени од друг екстерен феномен кој ги исклучуваше дејствителите воочливо. Никој, никој освен очекуваната фикција не постоеше на местото. Таа, бидувајќи натрапителна мисла за љубопитните посматрачи презентираше поинаква сушта слика во врска со фактички очекуваното. Како да очекуваа таканаречен божји благослов наместо нешто какво би можело да се класифицира како сегмент од опипливиот свет. 11

Статичноста им овозможи брз прием кон стварноста која не беа тие самите. Временската сеприсутност стануваше пореална за нив. Одредени работници гледаа кон небото, но не сите. Разденувањето привршуваше.

- 11 -


На небото неподвижно надвиснуваа темни разретчени нимбуси. Помеѓу подвижните нешта доминираа мали перјести двокрилци. Донекаде исплашено, во несмирени манири ги надлетуваа оние кои ги набљудуваа. Наидуваше благ ветер на страната на сонцето кое веќе се јави и покрај прибирачката непокор на сводот. Оттаму, пропратен спроти насоченоста на ветрецот надоаѓаше дифузиран звук. Татнење, пиштење, громогласен хаос. Некои од тоновите зајакнуваа побргу од останатите. Многуте останати избледнеа во целост пред самите да станат еден, најсилен тон. Чујноста најпосле, претворајќи се во одек ги насочи врапците насекаде по етерот. Нестрпливците конечно ги огреа заедничко сонце, кое и овојпат разнобојно го осветлуваше Земјиното подножје во кое како трошки воздушен прав беа расфрлани. Ветрот засилуваше. Набргу зјапаа во телото. Тоа претставуваше наголемувачка силуета на томав жиродин кој под малку невообичен агол истовремено слетуваше. Слета на десеттина чекори од градежниците. Лицето на раководителот ширум разоткри израз на олеснување. Очекуваното се остваруваше. Истовремено, најмалку очекувани нешта надоврзано стануваа дел од реалноста; некои работи го сменија својот тек и изглед. Роторните низвоздушни вибрирања сестрано ја реметеа состојбата на етерот, создавајќи ефекти на ветерно засилување чие струење ја анулираше чујноста на сето она што преостануваше а воедно беше движечко. Роторот нагло ја прекина громогласната бучава со сопственото исклучување. Моментот беше исполнет. Игрите освен што исто толку бргу завршија, истите, моментно, со еден накострешен поглед од раководителот станаа наеднаш, забранети. Тимот низ најповолно светло тежнееше да се прикаже во очите на личноста којашто пристигна. 12

Напросто, моќникот којшто сите го очекуваа беше вториот човек во власта, од многумина посматран како иден револуционерн водач пред стариот долгогодишен политичар кој моментно стоеше на чело на политичката организација подржана од мнозинството. Тој во своето име имаше вметнато кратенка од името на втората, по Кумовата Слама, галаксија, Орион, но така беше именуван од неговиот истоимен татко, а тој беше негово единствено дете. Се викаше Орин, Орин Тирер. За неговото претходно презиме малку се знаеше. Впрочем, буквално ништо. Сегашното му беше променето уште во време на неговата младост. „Човекот кој ја доведе овдешната демократија е непознат бренд помеѓу сите наши сограѓани со исклучок на оние кои неговата демократија “ гласеше најпознатата критика упатена на негова адреса од група студенти кои минатата година протестираа

- 12 -


против, сметаа, прекршеното ветување за непристрасно доделување парични стипендии на оние кои минатата школска година ја минале со невообичаен квалитет. И особен успех, и покрај самата дистинкција која природата ја врши во однос на самото поимување на овие две нешта. Некои, малкумина од нив беа свесни дека е неможно идеално доделување на тие грантови со оглед на феномените доделувачите беа луѓе, што според нив значеше, подразбираше грешки кои ги вршеа, и какви грешки во целост не беа капабилни да ги согледаат. И тие малкумина беа свесни за еднаквоста со претходните. Затоа и протестираа. Можеби, делумно и затоа што не се согласуваа во потполност со сегашната демократска принципна востановеност којашто, неслучајно одигруваше ролја на, донекаде, нивен судбински одредител, најмалку, во онаа мера во која беа политички инволвирани самите, како академски граѓани. Воведоа поими на „рамноправност“, „непристрасност“ и „непоткупливост“, имајќи предвид дека и самите се поткупени од судбината. Ним единствена важност им беше да ја дочекаат на подолг и побезболен начин преку одбегнување на вистината како единствена можност да се справат не глумејќи личности, со прашањето на вистината. Тие мораа да живеат. Живеењето за нив подразбираше телесен саможивот. Спаѓаа помеѓу луѓето кои немаат предвид дека самото нивно постоење го должат претежно на дехармонизацијата во природата, како дел од неделивиот поим на она што вечно постоело и постои во иднината. За нечија несреќа, тоа, со спаѓањето во рамките на логиката, односно, нејзината највоопштена гранка, филозофијата, некој сметаше, не спаѓаше во рамките на практичниот живот. Погрешните пресметки не секогаш се проектирани да наложуваат доблесност, секој поинаков случај се базира врз некава човекова глупост. Господинот, или можеби посоодветно, министерот за наука и образование Тирер во јавноста беше познат како енергичен и мошне доблесен политичар. Како министер за образование успеа да влее доверба меѓу масите во образовните институции каде едновремено беа воведувани правилници за однесување со странки и исто така правилник според кој странките беа приморани да се однесуваат за време на посетата на одредена образовна институција или установа. Го зајакна безбедносниот систем преку воведување на модерна техничка опрема со која не претставуваше потешкотија следењето на состојбите во и вон секој образовен дом . Пружената поддршка за професорите, студентите и учениците кои се покажале особено добри во своите области беше во вид на грантови какви се доделуваа на месечни и годишни нивоа, како и при завршувањето, но и при почетокот на кариерата во рамките на системот како предавач по определена струка. Образованието не ретко беше нарекувано „утописки систем“ на што осврнувачите подразбираа „совршено“ функционирање. Тој имаше невообичаено, особено, екстремно богата биографија преполна детали со какви навистина само неколкумина во земјата преполна обичници можеа да се украсат или нагрдат во однос на авантуризмот од нивните животи. Пред се неговиот дух на кој се должеа достигањата во неговиот живот. Самиот тој, во смисолот на здраворазумните сфаќања претставуваше детал, како и останатите капитални карактеристики во целина.

- 13 -


Тирер според најраспространетото јавно уште сега неофицијално раководеше со голем број сектори. Кружеа гласини дека тој му ја соопштил идејата на министерот за правда во врска со наградувањето на праведните каде спаѓаа сите оние кои за време на неколку години не извршија никакви законски престапи. Министерот се погрижи за донесувањето и спроведувањето на овој уникатен и неспоредлив закон со привлечни резултати. Туку што не беше поминат првиот предодреден датум за исплаќање на нето вредноста на наградата којашто му припаѓаше на секој послушен поклоненик пред законот, а чија вредност изнесуваше колку вредноста на карактеристичната плата за време од година или повеќе. Технологијата и културата го заслужуваа небаре во целост, вниманието на обичниот човек кој до неговото доаѓање првенствено беше незаситно свртен кон модерната музика, забавата и спортот. Спортот, всушност, мошне помалку придонесуваше за промоции и фаворизирање на здравиот живот пред зависностите во однос на сето она што создавањето креативен ум преку едуцирањето во вистинската уметност практично можеше да го развие во форма на дела и вредности. Впрочем неретко на трибините во многу од спортовите избиваше до масивни расправии, тепачки и кланици, додека недолжните спортисти се обидуваа да дадат се од себе за време на настапите за кои целите свои животи тренирале со својата посветеност низ сито и цедило. Министерот спремно излезе од модерното летало насочувајќи се кон одговорните двајца за тукушто започнатот проект кој подразбираше изградба на интернационално универзитетско средиште во градот. 13

Таквиот зафат се поизвесно, се чинеше, претставуваше неопходност која зазема се понеменлива позиција. Помеѓу причините кои директно дејствуваа за таквите изгледи беше вброена последната катастрофа од епски девастирачки размери - скорешниот земјотрес чија јачина се ограничуваше надвор од рамките на издржливост на било кој дел, било која градба или градски објект, според експертските стручни сознанија. За жал, односно за нанесената несреќа на граѓаните да се претвори од кошмар во хорор драма која се случуваше на јаве, нивните сознанија наведуваа на уште подраматична последица, подевастирачка од првостепената. Она што би следело по неа речиси извесно беше дека ќе биде нова и последна катастрофа во вид на уследувачки земјотрес кој односно на предминатонеделниот земјотрес беше проценет дека ќе претставува најбрз пат до земјишниот пекол. Реалните последици од земјотресот кои поради одредени фактори се уште беа одлично скриени од досегот на јавноста ги означуваа првичните од неколкуте верижно поврзани потреси чии јачини варираа, а геолозите продолжија да трагаат по сигурниот неизбежен исход. Неговата приближност беше скоро речиси детерминирана. Многумина сеизмолози се согласуваа дека веројатно беше новиот бран да удри за неколку месеци .

- 14 -


Спекулативен простор во врска со секое поставено прашање на оваа тема преостануваше, како и при самото разгледување на претходниот, еден од најневеројатните земјотреси во историјата. Имено, варијабилната по цврстина астеносфера, варијабилниот по цврстина слој по кој пловеше цврстата литосфера беше непосредниот чинител на создавање потешкотии, нарушување на пермеабилниот по природа процес кој го опфаќа пловењето на литосферата. Сеизмолозите ги изучуваа својствата на феномените кои од самото пловење произлегуваа класифицирани во револуционерната тектоника на платоата - теорија преку чии изучувања се формулираат принципи - одредници на начинот на кој Земјините литосферни платоа меѓусебно стапваат во интеракции после кои земјиштето се подига и спушта, шири и растегнува, се образуваат планини, или пак целото подрачје станува трусно, здобивајќи потенцијално поголема веројатност за потреси на местата каде платоата граничат. Такви платоа на планетата имаше седумдесеттина, меѓутоа, судејќи по основа на чувствувањето на ужаснувачки последици постоеја петнаесет оквалификувани како „застрашувачко рискантно“ и на кои живееше население со гигантски удел на целокупното во светот. Истражувачите немаа конкретен одговор за појавата на земјотресот. Во официјалната изјава за медиумите која неколку часа по катастрофалниот удар беше соопштена, истражителите одредија дека тој претставуваше всушност, повеќе или помалку очекуван настан кој по нивните процени би можел да се случи десеттина години подоцна. Едноставно како и она следственото, масивното јужно плато движејќи се, субдуцирајќи под северното во океанскиот дел од литосферата кој се наоѓаше десетици километри на источен правец од градот, каде сега од птичја перспектива се забележуваа при надгледување ширум расцепнатото земјиште - хаварисаните приградски населби и села на истокот. Таму на работ до примрзнатите плажи облеани во ретко крупна песочна подлога, океанското дно беше поплочено од не така тврдите базалтни карпи кои го сочинуваа скелетот на глинената литосфера. Таму, беше утврдено, се наоѓаше земјотресниот епицентар за кој мерната скала на моментната јачина достигна до шест степени, траејќи не повеќе од четириесеттина секунди. Сепак, од тој ден , веќе со сигурност сеизмолозите очекуваа уште најмалку еден агилен удар чија јачина секако ја надминуваше онаа која сите ја почувствуваа. Неговата појава спонтано би реагирала на неврамнотежнетата состојба од првиот земјотрес. Експертите оваа вест се уште не ја обелоденија со посредство на медиумите во јавноста, меѓутоа истата има беше соопштена на некои од луѓето од врвот на владеачката гарнитура, и, секако меѓу нив беше вклучен, вториот по ситуираност политичар, господинот министер Тирер. А токму позади молкот на стручните лица стоеше недогматското решение на Тирер. Повеќемина меѓу нив со горчливи насмевки го очекуваа. Од претседателот на владата му беше доделена одговорност да ја раководи вонредната состојба, делумно одземајќи ја од ресорниот министер истата.

- 15 -


Одврзаните раце ни малку не му сметаа, впрочем, тоа претставуваше одговор негово жестоко настојување. Угледот помеѓу останатите значајни политичари му овозможуваше остварување на капитален дел од неговите побарувања во врска со доделувањето задачи од страна на останатите политичари каде впрочем спаѓаше и неговата ресорна функција и покрај фактот што му беше понудена функцијата министер за финансии од страна на владиниот начелник. 14

Министерот никогаш не се ни запраша дали проектот за избегнување на последиците ќе функционира полноснажно, при условите кои би ги определил тој за неговата функционалност. Засега, меѓутоа, помеѓу оние кои знаеја за втората катастрофа која наближуваше, поразително ги зачудуваше непреземањето никакви акции за евакуација на населението, за подготовки најмалку, кои тоа би го надовестиле. Помеѓу останатите челници на власта постоеше стравување дека ќе неопходи насилно спроведување на евакуациски мерки и отргнување на Тирер од позицијата во последен момент. Тоа го сметаа за безмалку катастрофален акт со иста големина споредбено со ној кој го спроведуваше природата низ своите сурови закони. Разликата беше во тоа што тој претставуваше човек. А човекот беше преобразен да поседува разбирање како и самиот, следствено, би бил разбран. Разубедувањата не помогнаа. Разубедувања постоеја помеѓу самите челници и владиниот претседател, но не директно помеѓу челниците и министерот. Тие инаку, повеќе стравуваа дека ќе ја променат неговата ожесточена волја до чувство на пониженост одошто дека за проблемот не му преостанува можност да го реши со сопствени средства, за кои и искуствено, знаеја дека мошне солидно резултираа при секоја укажана прилика. 15

Тимот работници му ја укажа министерската чест на присутниот дозволувајќи му првата рака од промешаните цемент, вода и песок да биде негова. Симболичен почеток на градењето. Набргу на работата на затрупување при темелите и редењето цигли му се придружија останатите. Но тоа придружување одеше ппостепено така што беше оставен да работи своеволно долго. И подолго одошто очекуваа, но самиот тој за разлика на своите посматрачи, својата работа не ја оценуваше по должината на нејзиниот интервал. Поседуваше адекватност целиот свој живот да ја работи најниско платената, најбезусловната физичка работа. Беше повикан. - 16 -


Челникот на компанијата што го изведуваше проектот на изградба го повика во обиколка на целиот терен. Министерот пропратен од архитектот и еден работник замина на повикот од директорот. Господата набргу исчезнаа од видикот на сите оние кои до пред малку пасионирано ја посматраа работата на министерот, вклучително и телевизискиот тим пред самата улица со кој комуницираше министерскиот пилот, веројатно за инцидентот за кој во живо се пренесуваше низ вестите ширум земјата како за потенцијална катастрофа која било одбегната на необичен начин со помош од Бога или преку доаѓањето до израз на магичните вештини во посед на пилотот. Истовремено беше снимено и присуството на министерот, кој се обрати за краткотрајна, исплатлива трпеливост пред давањето било каква изјава. Пристапот ги ограничи на посоченото, заради што и чекаа. По страната кон која појде господинот министер во придружба од директорот и архитектот беа наредени машините кои требаше да бидат употребени при изградбата: вилушкар, носилки, мешалки, багер и едно чудо тули кои без разлика на грамадноста на купите што ги градеа сочинуваа мошне мала процентуалност од онаа која би ја задоволила изградбата на планираната структура. Четворица работници миг претходно ја проследија состојбата на машините и кутиите со алат уверувајќи се во нивната безусловна исправност. Очекувано, проверката во се освен во еден свој детал мина без преземање засебни акции. Впрочем, деталот можеше да ја стопи целата нивна предострожност во очите на човекот кој ги посети; ги збуни присуството на едно легнато момче помеѓу кутиите со алат и една од двете кули од цигли. Работникот кому таа слика му влезе в очи инстантно се обрати на останатите тројца, низ шепот.Помислија дека неканетото гостинче кој по изгледот ги потсетуваше на неумесно мало гладниче е мртво. Не можеа да наслушнат дишење. Еден од нив снажно го поттурна по рамото, речиси вртејќи го на страната на грбот. Детето мируваше. Следниот момент неподготвено ги подигна двете раце кон небото, држејќи ги очите затворени. Испушти крик кој работниците ги потсети на слабникав песји крик. Во нивните очи тој и не беше драстично поинаков од песовите. „Уличен клошар“ изговори оној кој го пробуди момчето. Речиси во истиот миг неговите полуотворени очи светнаа во металест сјај. 16

Набргу по самото вкрстување на неколкуте вплетени очи во безизлезен ненасочен систем од глуво разбирање и чувствување, петмината резонантно ги изгубија своите смисли за свои чувства. Немаше, гледано од страна, простор за нешта какви што парадоксалностите би репрезентирале, сеубедни и воедно, нерешливи. Парадоксалниот чин на маневарство во мигот беше отровен трн на влегувачки во неизлечливо здравите очи, туѓите и сопствените, засекого. Погледите и устроените движења ветуваа посег кон взаемни разбирања.

- 17 -


„Убијте ме ако сум ви згрешил нешто“. Најситниот од работниците се приближи. „Стани другар. Не ти е местото помеѓу 'рѓава и проклетиве кутии со шајки“ одговори потклекнатиот работникот кој му подаде рака, сосем сталожен и вешт во движењата. Момчето сневеселено потстана. Како под нечија уцена да ја прифати подадената рака. Се исправи на двете нозе. Најпрвин забележа тројца кои одминуваа, особено полека, до најблискиот прав агол од цементната плоча со крајно неправилна форма. Човекот во средината несметајќи го за препознатлив, речиси воопшто не му го сврте вниманието; наместо него, го загледа оној од неговата лева страна сметајќи го за некаков шеф на работите кои се одвиваа овде. Но, толку. Токму тогаш беше прекинат од зборовите на нискиот спретен човек „дојди со нас“. Немаше избор. Самото се обвини за одбраното преноќувалиште, во еднаква суптилност посегнувајќи по самоодбранбенички потфат. „Каде треба...“ импулсивно се изрази. „Видете...“ се обиде да се доискаже. Уследи уште еден поглед од малиот човек со груба надворешност. Доволно укажуваше на непотребноста од излагања и беспокоење. Во оловните очи на момчето одекуваше подвидок на суден час. Не беше таквата тревога излив на преплашеност но асоцирајќи на недефинирани чувства, човек најлесно би можел да помисли дека се работи за еден вид потиштеност карактеристична за одредени адолесценти од нешто поголема возраст Прилично. Не секогаш, речиси никогаш не стануваше збор за возраста при чувственото преземање на одговорноста. Дискурсот во неговите чувства беше појава на неповратни текови на животната енергија во графикот на постоењето каде останатата координата ја претставуваше самото време. Речиси учтиво, уште еднаш беше повикан, на откажување од посветеното внимание на една птица чие променливо, забрзувачко крескање претставуваше имитација на непевливи мелодии, оригинално изведени од некои нејзини сродници. Имаше обична боја, кон канџите се осветлуваше жолтеникава нијанса. Со погледот како да посматраше илјада точки на земјата. Штом детето се сврте таа одлета. Несомнено е дека таа исто така беше, само дете. Одлета кон централното градско подрачје, кон својот нескриен дом во недалечниот богат зимзелен парк. Одлета за да го збогати живеалиштето со своето присуство. Детето беше повторно повикано. 17

Дури следниот пат, при соочувањето на тие двајца непознаници, очите на едниот, за останатиот станаа препознатливи по двете темни подочни линии. Всушност и кај обајцата беа забележителни.

- 18 -


Црнилото од очите на работникот агонично демонстриташе горделива суштина, впрочем на која и се припишуваа присилено елегантните, вулгарни движења. Секој од нив обавуваше своја вулгарност. Ситните, безбојни очи на градежникот умртвено посматраа наоколу, необично вперени во илјада нефокусни точки од видикот. Потемнетите металести очи на десетгодишникот пак, во една непоместлива точка некаде во пределот на спротивно свртените плеќи на оној кој водеше, зрачеа со сета момчешка живост како неисцрпен извор на внатрешна делотворна енергија. Флуксот на зрачењето беше мошне препознатлив по продорната безбојност меѓу боите, но за тоа каков всушност истиот беше единствено можеше да посведпчи ефектот на очите очекувајќи ги, свртениот, да го загледаат. Заради несовршеноста на зборовите со компарација со просторните интеракции, хипнотичкиот предзнак на голиот детски поглед не би можел со совршена достојност да се опише. Интензивноста во потрагата по детерминации навистински совршените стилски средства кој поетите би ги искористиле при реалистичко доловување на еквивалентната длабочина на таквите неретки видови набљудувања и погледи се капабилни да ја продлабочат целта на реалистот при дескрипциите но не и при совршените местопронаоѓања во просторот на интеракции за субјектот како предмет на вршењето на истите. Поезијата ни најмалку не придонесуваше при запазувањето на бесконечноста на моментот, упатувајќи ја интуитивната наука во мачна борба за такво достигање. Научниците со ненамерното онеспособување кое природата им го нанела во форма на асимптотски несовршено спознание по кое самите натчовечки копнееја, живееја само за да тежнеат кон сузбивање на одредени идеи. За и против „животниот смисол“ на лаиците од кои пак, не беа ограничени мошне цврсто. Така како што научникот не би бил кадарен низ своите релации да ја дескрибира совршено суштината на законите во галаксиите, Космосот како и светот позади Космосот, ниту самиот литерат не би ја дофатил во целост суштината на еден, или помалку од еден настан, таков кој го изгубил смисолот за бројноста. 18

Петмината влегоа во оградениот простор помеѓу плацот и зградата. Беше испразнет од суштества. Без ниеден изречен збор, извикување, предупредување и последичност во движењата или константните, речиси во бескрај допири со реалниот свет, светлото чело на работникот - кепец се збрчка. Гримасата премина во прашално обележје на целото негово лице. Веднаш потоа, со високофреквентниот, пискав глас запраша за актуелното збиднување со детето. „Малечок мој...“ се доближи прегрнувајќи го. „Раскажи ни нам четворицата нешто повеќе за твојот престој на градилиштево.“ Момчето фрапирано закочи со сите движења.

- 19 -


Ја подигна главата, но погледот го закова за сувата плоча врз која стоеја мошне уморни, како да завршиле некаков животно значаен проблем или работа. Да ги погледнеше в очи хипнотички би ги успал. „Ајде. Без тетеравење. Сите знаеме за твојот престој саноќ меѓу машиниве. Што имаше таму, раскажи ни“. Тој зборуваше за повремен наместо за еднократен престој на неканетиот гостин. Момчето најверојатно размислуваше на драстично поинаква тема врзана за наметнатата, слична по обележителниот карактер. Му наведоа дека повеќекратно престојувал. Знаеше за својата неможност да го стори тоа. Тој не беше , во најмала рака ниту слободен, воопшто да престојува негде. Не спуштајќи ја главата, одговори „Бездомен сум. Немам никого крај себе. На градилиштево престојував од доцна вечерта до овој момент... не повеќе“. Не знаеја дали е така. Не ни беше запрашан за неговите можности. Мораше да му биде изречена казна. Соодветна. Овде беше сигурно извршувањето на секоја казна, за разлика до пред малку каде неуспехот би ги чинел се во животот. Нискиот сигнализираше со благ лицов гест до најодалечениот. Овој накратко, потврди. Важната личност се наоѓаше далеку од секаков призор, дознаа, смислувајќи ја идеалната казна за престапникот којшто можеби и крадел од алатите или дел од опремата за што исто така не беа сигурни. Му се наѕираше израз на граница помеѓу здоволство и немир, од кој никогаш за него не беше овозможен бег. Овојпат самиот немир се засилуваше во линиите кои го оцртуваа, но за посматрачот беше повеќе од дилематично неговото постоење. Божемното задоволство преовлада помеѓу цртите, зајакнувајќи во чувствата како реално. „Синко“ се сврте нагло така што малиот помисли дека е веќе удрен, тргајќи чекор наназад. Стариот се насмевна. „Почекај, дете“ се засркна и продолжи „Што ти влегло в умот галениче мало? Сослушај ме“. Момченцето безрезервно го сопре здивот. Слушаше. Не очекуваше никаква добрина во зборовите кои требаше да ги опоими. Работникот се наведна, сосема расеано и под остар агол израмнувајќи ја својата става со ставата на детето кое го прегрна, топло и ненаметливо. Потоа постапувајќи непребирливо - тактички при несвесното придобивање симпатии од негова страна, преку своите постапки со ангелски природна облина, го остави насамо. Беше следен од останатите. 19

- 20 -


Доминантното чувство кое преостана кај младиот беше чувството во неговото рамо низ кое крвта со значајно поинтензивно циркулирање го восприемаше поблагиот удар од дланката на човекот кој до предмалку го советуваше. Дланката не го напушти. Останатото, кое не беше исто така, нималку имагинарно, не беше приоритетното стремење во неговите чувствувања кои врз основа на последиците разоткриваа дека самите се темелат на физички искусувања. Но како да се обиде да прикрие во текот на неколкуте следствени мига дека во текот на еден го обзеде личен страв. Веднаш потоа, минувајќи го наизглед, го довика возрасниот соговорник посочувајќи му за непотребноста од наведнување при разговорот кој уследи. „Но јас немам родители. Што да му кажам?“ Работникот безволно издиша големо количество воздух. „Наведи му дека тој ги убил твоите родители, дека им ја отсекол граната на која седеле, со својата себичност - извикуваше адитивно на секоја пауза за здив“. „Натерај го да се почувствува засрамен! Навреди го шарлатанот!“ Детето препелкаше непрестајно во говорот. „Но... зошто? Не го знам тој човек“. Нискиот префрлачки погледна еден од своите колеги. Со нападна острина. Малиот прпелкав послушател се оттргна странично кон останатите тројца кои мируваа забавувајќи се во несекојдневната глетка. „Тргај малечок“ нагласено нареди настојувателот. Во детето немаше колебања; промолкнувајќи се низ излезот на градилиштето веднаш помисли на правецот кон кој беше приморан да тргне. Притрча. Се умори. Неколку тврдоножни чекори го означија неговото темпо кое со наивна рамномерност го водеше до секоја од точките кон кои в себе поентираше. На неколку чекори беше следен од четворицата работници до излезот. Целото време потрошено на одот беше потрошено и на посматрањето на ликовите. Беа на другиот крај од градилиштето. Четворицата, меѓу кои едниот обележан, кому настојувањата на се поиронично поставениот надгледувач требаше да му се издејствуваат негативни емоции. Посматрачите, конечно, пламнаа од смеа, длабоко во себе. На двајца им засветкаа забите, додека на еден меѓу нив непоместливо му се згрчи горната усна зафатена од преширока насмевка. Преостанатиот пак, забрзувајќи го срцевиот пулс, импровизираше задоволителна накострешеност на образите чувствувајќи го нејзиниот премин најсилно во пределот на градите. 20

Ветрот на градилиштето непречено достигнуваше вртоглава брзина пред да биде насочен кон улицата со кој граничеше или сосем сопрен од широките објекти со кој речиси граничеше. Момчакот обвиткан во напати распарчувани потоа крпени алишта тоа очајнички непосакувано го чувствуваше, знаејќи дека впуштањето во тој вид временски ризик можеше да го доведе до прерана смрт како резултат на непридржувањето на

- 21 -


докторските препораки кои фи здоби во еден од болничките контејнери каде остана по хаосот, кој за него лично, не претставуваше тоа. Уморено напредуваше кон свртениот таргетиран човек кој нему му заликуваше на државен чиновник, набљудувајќи го рамо до рамо со човекот кој од страна на работникот му беше посочен како главниот задолжен при градењето, како нивен управител. Одназад гледано, министерот поседуваше повисока става во однос на реалната. Костумот му беше обоен во комбинација од темнокафена боја и валкано бела боја во форма која обојуваше танки вертикални реси долж неговата висина. Поседуваше не така згусната и остра коса, мошне повеќе како полуизвиени прамени кои при коренот беа мошне полинеарни, посветли и танки во сооднос со погорните. Малкумина имаа толку чувствителна на ветрот коса, витлива, светла, златеста како процветаното жито, елегантно придвижено од августовското ветре. Неговиот нештедливо елегантен костум посматрачот би го асоцирала на цврстината која технички ја поседуваше, не исклучувајќи го доаѓањето до израз на неговата висина. Останатите тројца го приметија доаѓањето на непознатото дете свртувајќи го вниманието кон неговата причина, особено, од страна на еден меѓу нив додека истата по минимално кратко време го изгуби интересот помеѓу двајцата. Истиот злокобно го предвидуваше секој од следствениот чекор кон нив, поточно кон министерот. Нималку не беше шармирано од изгледот и стилот во тоа движење, но можеби посакуваше зачудувачкото детиште да не доаѓа кон него. И тоа кришум ги провлекуваше надесно ирисите пред да влезе во пресрет со следачот при што нагло бидуваше пресечен и отфрлен на спротивната страна. Мистериозност во очите на посматрачот чие вкрстување на меѓусебните погледи беше недопустливо. Недалеку од моментот кога за последен пат тоа се случи, посматраната личност, министерот, непознатиот, се сврте на момент профилно, така што со лицето гледаше надесно, издавајќи ја својата реална височина согледливо. Беше за опиплива должина повисок од тримината. Карактеристиката на горостасен, воглавно и убав четириесетгодишник најден на безмалку фасцинирачко доживување кај момчето кое се подегинирано стравуваше за своите постапки кои подзакана мораше да ги изврши. Испраќачите ги немаше. Ротирајќи околу движечка оска, момчето здоби информации за нивните местоположби во својот видик, кој истоимено, беше подвижен. А во коските сепак, или в паметта, сé уште му трепереше идејата дека стојат зад него, со своите потсмешливи, не изразени излитени лица. Изветвени од неговата примедба. 21

На неколкуте чекори растојание, кога конечно беше доминантна фигура во осумте вперени очи, го изгради ставот за постапките, причинителски, утврдувајќи ги.

- 22 -


Ставот му беше позитивен. Постапките требаше да му ги одмерат неговите капацитети на доброчинителство, кога тоа , веќе постоеше. Сосем свесно, момчето одби да биде послушник на злонамерниот императив искажан од нискиот човек, неговиот сегашен непријател кого за прв пат во својот живот го запозна на миг, заборавајќи го за миг. Не беше непријател. Патем, дозна дека сето тоа би го остварил заради нечија забава, лукавштина, или, омраза кон одбраната личност, која истоимено прв пат ја гледаше. Споменатиот кому отуѓувачкиот поглед на момчето сугерираше определба кон решителен излив на справедливост и добродушност изгледаше неподвижен и претсмртно сериозен. Постепено оформуваше непознато чувство на стравопочит кое стануваше се понестабилно. Без идејно потпаѓаше под промената. На речиси смешната, од страна опсервирана ситуираност карактеристична за положбата на еден врвен политичар кој со сета своја зрелост меѓу многумината подржувачи се чинеше недосеглив за потенцијалните ривали, можеа ди и се придодадат уште посмешни епитети на штета наа јавната оцена која ја опфаќаше таквата слика. Појасно од вистина; доколку беше од некого за момент забележан неговиот неопислив поглед кон свртените очи на детето, најверојатно би бил попрвин препознат како фино облечен, елегантен и пропратен ковач, кројач или традиционален месар одошто како граѓанин на самиот врв од самиот ројален сталеж во рамките на секогаш поделеното општество. Стана неподвижен; вистински јарко одблеснување се оцрта на неговите секачи оформено од светлозрачјето отспротива. Малото дете анализирано од страна на сите тамошни четворица непознати делуваше, по сечиј суд со абруптно снисходлив стил, во преосветлените очи на министерот и тој набргу беше предупреден за тој неподнослив занес од управителот на претпријатието за градежни работи. Малкумина би поверувале во оваа се позагадочна вистина, каква самата, во своето разоткривање, од нивна страна, би била сметана. Наскоро предметот на таа уплав како отелотворено зло над сите зла, десетгодишникот брутално одмина. Пред губењето на сопствената зла сенка... злокобно погледна. 22

За патникот немаше ништо чудесно во виното низ кое трагаше по минатото освен самото трагање, според кое произлегуваше дека самиот тој како учесник во таа маѓосничка пародија беше во взаемен халуциноген однос на основач и непосреден набљудувач на истата. Двете крајни особености посочуваа на недоволно утврден или докажано прифатен приод од страна на неутралниот надгледува, кому по се, шансите за етаблирање на оцени по однос на двете беа непредвидливи, а можеби, во целост неможни. Сопственикот на испразнетиот ноќен клуб во состојба на тривијален транс или претсмртна опијанетост по која само будалите до вечност тежнееја или желбено ја

- 23 -


достигаа за момент, како да сонуваше во својот поглед насочен кон микроскопските меури по средишните делови на зазбивтаната алкохолна течност во чашата. Како да ги гледаше со директна детална јаснотија меурите невидливи за голо око, во нивните предели кои ги одбираше тој самиот во своите мисли.Во реалноста на збиднувањата или пак, во онаа на соништата и потајното. И тие, не губејќи го поседот на сребреникаво добиен сјај, црвенкаст заради осветлението на самиот со боја сребрен накит, рефлектираа подеднакво сребреникав сјај од очите на нивниот набљудувач, чија боја беше нијанса на црвената, крвава. Вистински крвопијци. Срцевата иронија на испумпувањето го чинеше прекрасивото во пламениот поглед кој го насочуваше–слепилото. Ако не при алкохолот, беше приморан да сознава без користење на таканаречените чујни органи, кои пак наменети, беше предодреден во свеста да ги создава. Неумолива тишина владееше. Време на хаосите владееше. Смисолот за време загубено трагаше по својот смисол, губејќи го самото постоење, неповратно втонат во сетилата на присутниот кој изминативе нешта умееше да ги согледа како слични по бескрајно сегментиран, бесформен, бескрајно мал дел од сегашноста. Тој веќе согледуваше важен сегмент од веќе случените настани, како и од очекуваните за во скорешната иднина, блиските претстојни денови, утредента. Предвидувачката машина беше во него, во збиднувањата низ кои минуваше. Збиднување претставуваше самиот, како и секое нешто. Самата полусакрална слика во која заземаше одредувачки дел за минливата иднина – моментотна учество беше токму еднаков како и останатите, омајувачки призор кој алудираше на постоење сличен ефект со оној на временски ориентираната машина.Со секој менлив, последователен и неделив, миг. Обата зачудени погледи, на човекот од реалноста и реалноста во одразот на чашата темен алкохол нежно, и се понежно, чувствуваа потхранителен поттик на соживот како меѓусебно диференцирани нешта, како факти, како неистрошливи спротивставености, а сојузници во интерферентни соодноси кон истата реалност. 23

Склон на мрачни замисли во сé уште неовозможените во реалноста, предикции, ранетиот човек се најде очи в очи со лажната, секогаш брза, копнежлива и мелодраматична реалност која во оваа битка потпомогнат од силите на праведливото зло ја порази, најпрвин поразувајќи се себеси. Оттаму, без сомнение, дозна за нејзината ненадејна минливост, за трагедијата, за копнежливата реалност која го напушташе. За завршителноста на таа триумфалност, која се чинеше, на начин кој изгледаше трагичен излегуваше последна и завршна. Министерот умираше.

- 24 -


Додека сите опкружници во негова расчекорана околина јаднички и бедно се запрашуваа што ја влечеше непознатата трагика од животот на нивниот легален предодреденик никој немаше видело за стварноста на моментот. Го зедоа предвид неодамнешното дејствие на соочување со непознатиот десетгодишник. Како да беше обвинет, тој по стотина секунди од мирното напуштање на тоа несреќничко место кое го преставуваше злостворството олицетворено во спој од демонски: очи, образи, усни, коса и човечки смисол за трагика. Долен концепт. Градежникот панично издаваше налудничави наредби на своите работници. Прати неколкумина да го следат. Мигум пред да биде кренато, масивното тело на министерот беше грчевито спространо врз убиствената плоча. Присутните, неговиот израз го примија за таговен, неговата пасивна втренченост за дел од неизлечивата болест. Речиси и тие ја доживеаја. Секој од присутните, воспалени сред најзафатната дневна светлина коленичеше пред својата сенка, природно спознавајќи го контрастното во природата, дуализмот. Бегајќи од нив ужаснато пројурија низ ветерната патека, промајувајќи ги од крај на крај пачавиците од нивните зимски униформи предвидени за различни физички задачи и исполнувања. Шокантниот приказ продолжуваше.Тукушто почна. Темпирано ги застрашуваше вработените од можната катастрофа, една мошне силно впечатлива во своите негативности, ситуација во каква не беа наишле од времето на граѓанската војна од пред три лета, кога политичарите беа убивани, масакрирани од зовриените толпи над кои дејството од армијата и полицијата било заборавено како чин. Всушност, самите институции чинеа масовен удел во толпата, и како такви водени од заеднички интерес беа застапувани со заедничка политика. Но овојпат сценариото на ужасот го чинеа чудесни збиднувања, нормална тековитост на истите, по која бомбастично уследи трагедија од национален карактер, или која тоа пак, стануваше. 24

Повеќемина амбулантни полициски и мултинаменски возила беа подготвени да покренат од своите положби моменти откако ја примија пораката и припремајќи ги машините потребни за извршување на бизарната задача во која со немоќ поверуваа, вработените настојуваа се побргу, секој од своја страна да го стори токму тоа.Секој скаменето брзаше да дојде в пресрет на барањето искажано од мноштвото градежни работници кои делеа, по се, заеднички глас. Вистински брзаа. Низ затворените, притемнети сред бел ден улици наскоро шибаа неколку од нивните автомобили, фокусирајќи се од секаде во централната точка. Проколнатата, веројатно. Се одзиваа воздушните сирени ослободувајќи се од метежот. Времето, колку и да беа експедитивни, со својот внес ги газеше во тој труд.

- 25 -


Кривулејќи колку што беше дозволиво, автомобилите го сечеа воздухот со со наголемувачки јачини. Уште помалку очекувани, за нивните управители, нешта можеа и речиси се случуваа. Не настануваа и такви изненадности кои при поприземнатите состојби би биле прогласувани за чуда, позитивни и осреќувачки. Можеа да ги загубат сопствените животи рискирајќи до тие степени на несигурно возење и акутноста во нивните наглости. Тие обични животи, по се, за самите ___ како да беа достојни за хазардерство и утопија. Не беа, неважни, не, се до извршувањето. Брзодвижечките возила низ многуте препреки преминуваа употребувајќи алармни сирени кои громогласно струеја до неизбежните уши од околината. Релативно на оваа ситуација, шоферите имаа диктирано темпо од срцевиот ритам на сите останати освен себеси. Патуваа обезглавени кон недосежноста.Незнајно живееја за таа недосежност, која, дури забрзуваа, иташе, одбегнувајќи ги нивните сопствени. Самите забрзувања беа мошне склони кон застрашувачки епилози. Несреќи. Бездушните робовски преносители, речиси да не постоеше минувач кој не би ги одбегнал при укажаните нормални прилики. Овојпат по малку наслушнуваа. Овојпат не беше така. Сега, потајната душа за која не знаеја, им шепотеше на чудесен, восхитувачки, или пак, очајнички начин. Со своите послушнички апетити се совпаѓаа со нејзиниот наредбодавен дух. Одбегнатите неприлики придонеа. Одбираа иднина.Самите тие не ја ниту поседуваа, како и самата таа. 25

Јато острелушени белоглави гулаби го надлетуваше од обете страни на релативно ниска висина расфрлениот конвој од возила.Привлечени од громогласните свирежи, вие не така чести летачи беа низ фасцинации доживеани во својот заеднички подвиг спуштајќи се по небото. Сите тие како единствен објект поседуваа вонредна привлечност за очите на рутинираниот минувач.Настанот се случуваше збунувачки бавно. Низата забрзани коли ближеше. Времето леташе во чудовишен налет, дотолку што како и секогаш беше бесвесно за поимот на брзините.Ненасочено, насекаде. Стручните лица во возилата ги припремаа своите прибори за функција. Најпоразителната, најблагородна работа на светот. Во тимот медицинари беа вклучени двајца прочуени хирурзи и неколкумина асистенти. Во возилото веќе се наоѓаа најнеопходните апарати за одржување во живот на тешко погодениот пациент, како што им беше порачано.

- 26 -


Амбулантното возило нагло застана. Присутните сметаа дека пристигнаа навремено за извршување на почетниот зафат кој беше предвиден за операционата сала. Надвор беше прилично мирно. На предвиденоит влез од страна на големата улица за градилиштето беше блокиран влезот за новинари. Дестемина – петнаесет градежници останаа за да го ограничат нивниот пристап на градилиштето, наликувајќи на верни пци – чувари во некоја дворска бавча. Нападните новинари пак, поаѓаа од свои интереси. Повеќе не го чекаа министеровиот исказ за започнувањето на големата структура, поседувајќи доказ за неодамнешното случување. Повеќе од спектакуларно, како што налагаа нивните натписи. Работниците не ги негираа дофрлените зборови, не допуштајќи ни најкратка филмуваност на трагедијата.Освен самиот доказ за неа. Имено, од една ѕирка некаде помеѓу тврдите ламарини кои ја сочинуваа привремената ограда беше снимен моментот на неверојатната несреќа, на изненадување на самиот снимател. Падот на високата, елегантна силуета беше детализиран, како и нејзините придвижувања, нејзината крајна стаписаност до последните мигови. Нешто потоа, самиот снимател останувајќи во состојба на онеменост, ја загуби бојата на сопствениот глас поставувајќи го прашањето на оствареното доживување кое речиси не се ниту слушаше на снимката. Миг потоа, испуштајќи го масивниот апарат во кадарот се јави дел од неговото слабникаво тело со свртен грб, трчајќи кон повреениот, брзајќи. Се измести сликата , квалитетот, контрастот на боите опфатени во неа, како и самиот кадар во целина. Сето тоа пропратено од оглувувачки, конечен тресок. Во кадарот постоеше само променливата метална боја на оградата. 26

Интервентната реакција на лекарите беше предолго очекувана.Биолошката навременост, исто така, во она што се гледаше беше недоволна. Сите присутни меѓу електронските медиуми исто толку интервентно соопштија во јавноста за неофицијализираната еуфорија закажувајќи го по тој основ и мноштво вонредни известувања. Некои пак, директно ги пренесуваа овие искуства. Излезените специјалисти непречено ја пробиваа зачестената толпа медиуми врз која за толку скратен интервал се беа натрупале десетици, стомина случајни минувачи. Хроматската продорност на нивните класични мантили се должеше на чувствата од кои секој во толпата беше засегнат. Наизменично таквите се зацврстуваа оддавајќи некому поголема доза од некои меѓу нив. Така, за некој од оние кои макотрпно чекаа, наспрем спротивните настојувања на нестопирливото ветриште, нивното пристигање речиси не беше добредојдено.

- 27 -


Истрошени погледи се вознесоа кон пристигнатите луѓе од дејноста која, сега, се чинеше најспасоносна на светот. Обајцата хирурзи во нееднаква мера го наслушнуваа моќниот ритам на срцето некаде во внатрешноста на нивните десни уши. Пределот кој помеѓу нив беше познат како внатрешно уво. Сé уште далеку од точното место на кое лежеше жртвата, за повеќето, нивните наслушнувачки изрази потекнуваа од некоја непристапна форма на беземоционалност, бессрцевост. Тие простум, им се чинеа непридружливи нив самите.Однапред предодсредени за непосед на разни видливи емоции. Разнообразни чудовишта со еден изглед. Спасителен за сите тамошни невини присутници со ангелски стас. Тамошниот крајолик на пред малку отвореното сонце стануваше несфатливо стеснувачки во текот на исчекувањето. Над естетски образуваната глетка се наметна мисловниот дел на атмосферата. Птиците следбенички разлетуваа менувајќи ги страните, над неколкумината излезени. Специфични во однос на повеќето од птичјиот род кои ги одбегнуваа вревите и наглостите, нив тоа не им сметаше, повеќе плашејќи се од тишината која им изгледаше сомнителна. Лекарскиот тим доспеа до кружно насобраните мантилосани ѕидари, облечени во безмалку, исти по боја мантили како нивните. Најпосле птичиштата здружувајќи се, преминаа на нивната лева страна, доближувајќи се до еден од рабовите на цементната рамнина. Медицинарите со дречливи погледи се нафрлија на министерот кој во полужива здравствена состојба успеа да биде речиси апсолутен центар на сечие внимание овде. Помеѓу десетиците работници некој се осмели да здивне уште пред почетокот на укажувањето помош за животно загрозениот човек. Некој пак, меѓу истите наместо загрозениот беше втренчен на сосема поинаква, споредна страна. Можеби, кон разживеаниот птичји црцор кој ги одминуваше од една болно непривлечна страна, страната од каде беснееше се позасиленото ветриште. Оболувачко студенило ги протресе в коски. Беше таквиот окрутнувачки отпор кон надворешноста бесцелен приод на болниот заробеник во заточиштето на совршено здравиот слободен осврнувач во улога на робовладетел. Разживеаните очи посматраа со чар. Ветрот исчезна. Отпор немаше. Птиците одлетаа. 27

Функционерот беше прибран со помош на лизгачка носилка во транспортниот дел од високото возило отпозади.Тоа беше рутински бргу изведена акција од страна на асистентите, со помошта укажана од мантилосаните градежници.

- 28 -


Направениот пат помеѓу толпата од стомината кои останаа без здив ја овозможи брзината на чинот. Репортерите се помирија со ексклузивитетот на инстантни говори со некој од лекарите кои го внеасоа истоштениот министер Тирер пред се бидејќи ни во најмала мера не привлекоа внимание на еден тков значајник. За сметка на разговорната пасивност се јави дејството на камерите кои во конкордија со искуственоста којашто ја поседуваа за спектакуларните најавувања налик моменталното, вродуваа со сонуваниот успех во нивните карактеристики пред кои сите претходни состојби на чувствена реактивност се претвораа во мртвило. Нешто потсетувачко на навидум, изгубената каризма кај лекарите. Навидум нецелосно изгубената свест кај министерот забрзано тежнееше кон опасно бесвестие. Еден асистент набрзина од паноптикумот медицински апарати и медикаменти пронајде некакви таблети кои пациентот немоќно ги голтна. Му беше истурена чаша исполнета со вода. Возилото појде. Поаѓањето сотре многу од повиците надвор. Лекарите се обидоа да го задржат што подолго во седечка состојба. Беше запрашан за видот, местоположбата на болката која му ја одземаше свеста. Речиси непотребно од нивна страна. Симптомите интуитивно им укажуваа дека се работеше за angina pectoris при која му недостигаше снабдување на кислород при срцевиот мускул. Последното прашање кое во возилото му беше поставено се однесуваше за дескрипција на болката. Изрече дека чувствува болен притисок и разорувачко стегање во градите. Веднаш му беше монтирана кислородна боца од страна на обајцата лекари. Неколкумина присутни влеваа надеж дека со тоа ќе се минимизира еден од ризиците за предизвикувањето на многуте и длабокосежни проблеми чие истражување допрва им претстоеше. Неколкуте суви минути при враќањето со идентични брзински ограничувања, надминувањето на законски дозволената бариера, како и несопирливиот стремеж на Тирер кон комплетно губење на свеста претставуваа содржинско обележје на одминувачките настани на тесната просторија. Наштетувачкиот труд предизвикан од преобемното количество на претходно непроцесиран кислород кулминираа во целосно загубената свест кај болниот. Полека, подготвено прејде во високоризичната состојба. 28

Без исклучок, секој жив е несвесен за непостоењето големи и мали настани. Налик непостоењето на нештата заменето од постоење етернално постоење на настаните. За малите и големите, единствено за променливите по големина, битија, нештата се мали и големи.

- 29 -


Преку испитувањата во логичко - философските теореми настанати од математичарските трудољубивости впрочем, самите креатори нималку не отстапуваат од своите вродени идеолошки осмислувања. Силуетираната фигура под усвитената сончева зрачност се препознаваше по ранливите, кревки црти распространети на најдолниот и врвниот дел од телото кое пешачеше. Дете. Нималку возбудено од атмосферата вон него. Низ типична детска проникливост честопати умееше да изрази: „смисолот на возрасните за атмосферата е во внатрешната бесмисла - чувството за тој самиот“. Донекаде сметаше дека најмалите детишта се понапредни од некои водечки научници по својата признатост, или во најмала рака, споделиви, нивни еднакви по се. Паметта, изгледот, духовноста, физичката сила. Сметаше дека само навидум се чини обратното. Десетгодишникот неуморно минуваше часови размислувајќи на стотиците теми кои сметаше, ја поттурнуваа духовната страна на животот. Не помалку, а ниту повеќе неопходна од физичката која и соодветствуваше, координирајќи со неа во совршена хармониска предодреденост на психофизичката кореспонденција. Институционалните форми на воведување занења, знаеше, му одмагаа при сфаќањето на височински значајните сознанија за животот кои тој ги наследи од, за него, непознати, дамнешни творци за кои веруваше дека самите претставуваат еден негов дел. Духовен, телесен, хармонизациски. По недолг интервал на финиширани мисли, логички заклучи да ги спроведе реторските аспирации на дело. Сметаше дека неспорно, станува збор за дело кое е остварливо , нескриено, буквално отворено за секого. Неопходноста во спациум од неколку дни му надвисна со неидржлива настојчивост, како камен под градите свивајќи го токму онаму каде самиот чинеше дека е најотпорен. Таа самонаречена издржливост го преоѓаше и прејде. Се најде среде нејзината стапица, која тој при условите кои се чинеа омаловажувачки за него, непресметливи и воинствени кон неговиот продор низ реалноста, би ја сметал за горчлива, лукава. Ниеден стил не би искусил отсега. Стилот, занесно вежбајќи се трудеше да го изгуби. Губењето значеше посед на секое замисливо, на оригиналност и имитација, дејствување или активност. Посака, снеможувајќи сред одот да се ослободи од неговата патетика во несовршеното. Сé уште сознаваше дали таа е неговиот вистински заробител на самата помисла. Му се наметнуваа одговорите. 29

Отрезнет од неодамнешното чудесно соочување со непознатиот господин, имаше при ум свои толкувања на она што го виде во неговите и своите очи. Тие не ја откриваа душата.

- 30 -


Всушност тие нималку не откриваа генерални карактеристики односни на личноста од која втренчени бомбардираа. Веројатно истото не го ни претпоставуваше, уморен од таквата несликовитост. Пешачеше јужно. Разигриви беа околните фурии на луѓе пред улиците во далечината на сé уште мизерното подрачје од растурениот приградски крај. Ветриштето прејде во развигорска виртуозност каде носените прачки и хемиски загадувачи од пред некој ден беа градежни материјали, делови од живеалишта, мебели и скромни скапоцености. Воздушниот пир воглавно ги вртеше во круг со безначајна променливост. Патот по кој одеше беше препокриен со тие ѓубришта, некогашни скапоцености. За масовната акција на нивно прибирање и фиксно складирање остануваа множтво извесни потешкотии. Меѓу останатото, претстоеја уште неколкумесечно чекање да нов разорен удар. Ретко кој навистина го очекуваше ударот. Останаа неколку неоштетени објекти по страната на кои им се восхитуваше сиротото: храм, еден стар висок бунар, кафеана и „Танатеја“ во далечината. Алеаторно погодените, полусрушени објекти изобилуваа, заслужувајќи го, според него, називот „урнатини“. Недалечниот југ, како и истокот денеска беа преплавени до бездолжници кои безидејно шавреа речиси со изгубени мисли, некаде, реално, изгубени и телесно. Многуте неостварени сништа на повеќето дотогашни бедници останаа закопани во ова тло, со многумина мртовци, со спомени врзани за нивните непронајдени тела. Од ближната кафеана наидуваа традиционални вревења, туркања, тепачки и кражби. Разбојништвото овде отсекогаш било адут за преживување, покрај својата нормална составност. Далеку пак, сега можеше на некој начин еден писател да дескрибира на најмалку згрозувачки начин што всушност, сега се дефинираше како такво, веројатно, нормална би била секоја трагедија! Секоја од трагедиите кои претстоеја беше ненадејно, очекувана. Момчето слободно минуваше покрај бедата исклучувајќи ги, по потреба, мислите од сите сетила за кои знаеше. Знаеше кон што тежнее неговиот живот. Патот го водеше кон остварување на неговиот животен, несфатлив сон. Сон присутен во секое механичко дејство. Посака да го доспее, забрзувајќи го чекорот. Чекори зад неговата положба, нешто се огласуваше. Тој, вивнат во неподносливите нимбуси со сиот порив, знаеше, ќе ги доспее. Со сета разјареност иташе кон Танатејата. 30

Господинот министер беше извлечен од возилото. Недалечниот амбулантен оддел беше досегашната дестинација на болничкото возило за итни случаи. Тој беше незамисливо по вреден од останатите.

- 31 -


Персоналот во амбулантата беше на штрек, засновајќи ги на истиот, сите нивни животни доблести. Квалитетите. Секој потенцијален нивен неуспех, прогнозираа, потенцијално беше крах на сиот, за нив, познат свет. Нивниот телесен и духовен свет. Нивните вештини, средства и живот. Како и средствата и животот на оние кои ги познаваа. Некои стравуваа дека потенцијално загрозеното би било не само потенцијално премрежје туку веќе остварена стихијност на она што физички мируваше. Очекуваа сосем рационално, втора револуција во земјата. Граѓанска војна во која ги огледуваа своите духовни и телесни квалитети: воениот замав и распосланите крајпатни трупови. Самите, во секој наврат, огледувајќи се. Најголемата амбуланта во метрополата се наоѓаше во оваа поразвиена но релативно мала населба. Повеќето структури беа во изградба, изградените пак, беа новоградби. На нејзиниот запад се наоѓаше стариот дел, додека, патувајќи на југ се стигаше до најжестоко хаварисаната градска област. Коридорниот премин дотаму водеше оттука, низ препукнатата полуизградена патека, опколена од крајпатни клошари и неизлечиви бадијалџии. Немаше излез. Не постоеше пат, премин кон доброчинителски занаети и вештини. Немаше ни поинакви премини. Замислениот премин водеше кон се поморничава провалија која најмалку изразита, можеби, всушност, беше во овој доста опустошен предел. 31

Претстоеше пеколно рискантна операција со несварливи очекувања кон подобрување на состојбата која најпрвин, претстоеше детално да се истражи. Имајќи предвид дека им преостанува кратко време за истражителска активност, обајцата подисплашени доктори придружени од своите јуниори ја протуркаа металната количка со оживувачка агилност до гигантскиот оддел со натпис „кардиохирургија“. Кардиологијата, со оглед на ургентноста на случајот требаше да има свои претставници директно во салата на хирурзите. Со комбинирањето на своите вештини колаборантите се надеваа на максимално успешни исходи при извршувањата, а претходно и при прецизните дијагностицирања на вистинските причинители за она што всушност, се случуваше во срцата на пациентите. Набргу, по алармот на медицинарите, до своите колеги започна вистински метеж во одделението. Неопходност. Метежот значеше поставување на видовите опремнини и компјутеризирани високотехнолошки апарати во предоперативна состојба. Тројца или четворица од докторите кои ја опкружија количката го подигнаа масивното долгачко тело на Тирер, спуштајќи го врз издолжена клупа од олово, препокриена со одреден неметал. Оптимална глаткост. Над неговото онесвестено тело кружеше околу кружеше околу далечна оска главата на апаратот со кој почна испитувањето. Емитираше некакви зраци. Сопре.

- 32 -


Петмина стручњаци речиси в недоапица ги обработуваа деталите од сликите кои излегуваа на нивниот предочен екран. Анализата се сврши за секунди. Двајца од петтемина останаа засегнати пред сликите на екранот. Сите се согласија за преземањето неизбежен, за нив, следен чекор. Оттаму пациентот беше повторно подигнат и префрлен до оперативното легло во центарот на големата просторија. Неопходеше сецирање на ткивата кои го барикадираа срцето однадвор. За таа цел, еден од специјализантите во раката веќе држеше инјекција - анестетик, вшмукувајќи ја преку шупливата игла течност од минијатурното стаклено шише задржано во раката на неговиот помошник. Со глатка сигурност, естетично, раката која го држеше шприцот наближиваше кон хоризонтално спространото тело на легнатиот. Идеално правата игла половично од својата должина се зари во кревкото месо кај неговиот подраменски појас. Инјектираната течност миговно проструи низ крвните садови во функција на животворна течност за неколкуте уследувачки часови. Придвиживајќи ја крвта како синоним за поимот на телесните течности. 32

Танатејата, грозничав објект во квартот на околните дувла на разноразни разбојници, бадијалџии и душевно болни престојуватели во стотици наврати насекаде беше напоменуван како вчудовидувачки објект. Секој би го потврдил ноторното начело кое се беше наметнало во овдешнава околија; постоеја неизбежни нормирања на кои се темелеше овдешното преживување. Тоа претежно се осврнуваше на делот од животот во кој стравот енормно бргу се наголемува, со наголемувањето на неколкуте причини кои го сносат образецот на неговото постоење. Овде се разрешуваа највоопштените, секогаш недокрај решливи логичко - филозофски прашања. Немарно одговорени при секоја промена во природата на едно нешто, воопштувачки, во природата на целата природа. Доказите секогаш предочувачки ги стасуваа во мислите. Во практична форма, тие најпрактично и не постоеја. Момчакот го осигура чекорот. Или тоа му го приредија помислите. Копнееше, несреќен за сознавањето. Зданието наближуваше. Сивите, неживи ѕидови го преклопуваа нејзиниот најверојатно, слабникав метален скелет. Токму така. Зградиштето претставуваше една кардинална грешка на еден светски познат архитект. Меѓутоа, неговото рушење не започна. Напротив, неодобрено вселените бездомници го надградуваа познатиот крш во доменот на своите способности.

- 33 -


Вистинска ѓаволска чудесија беше неговото опстанување и бесмртност, изненадувајќи ги, бездомниците сезнајковци за преживувањето на уште поѓаволски чудесниот земјотрес од пред десеттина дни. Душите кои овде живееја деновиве беа приморани на доборволност кон хуманоста заради неикажливата радост по надминатиот пекол. Чудесно, можеби, беше тоа што овде немаше никакви возила, ниту пак објекти во близинава. Најблиските живеалишта гледаа само од спротивната страна на патот, додека, самата цементна основа, плочата на која беше изграден овој гигантски хартиен тигар, тукушто дефинирано градилиште. Сé уште вирееше од расфрлани градежни материјали, хемиски отпади, отворени буништа. Детските очи ја ограничуваа доловената слика при подножјето на зградата. Тивко надгледуваа краток, наведнат надземен објект. Одминуваше кај влезот на пропаднатото градилиште. 33

Озлогласениот објект сносеше како заточиште на некакви злосторници, бедем, кај своите безнадежни станари секојдневно одговорност за нивната осуденост на смрт при допирите со надворешноста. Имено тој беше ненапуштлив. Досмртно вселен со бедници какви само тој заслужуваше. Заведените пак, од неговата одбивност, одбиваа пристапност на новите жители во близина на нивните запоседнати, голи одаи од пропаѓачки малтер врз кои надоврзувачки се создаваа натежнати грстови прашина од слабо објасниви причини. Некои врз подовите имаа распослано ткаенини кои не се ни обидуваа да ги витализираат трауматичните призори во внатрешноста, должејќи ги своите помагателства на нездравите прашинести мириси кои ги испуштаа. Спратовите на објектот ги имаше распоредено архитектовиот концепт на квадратни одаи наместо станови, чии големини концентрично, во близина на преминот од скали и ходници, растеше. Малечкиот со ласкави очи иташе со сиот расположив занес кон пропаднатата градба додека со бестражје продираше низ тоа дувло на бездомни и болни скитачи. При подножјето на градбата, забележа, освен испразнетоста од разни возила немаше видено никого. Така се чинеше. Во могот кога ја заокружи оваа крајна мистика со испитувачки поглед востанови некаков неиспустлив објект. Гледаше во подножјето. Не беше сосем сигурен. Измина уште неколку се побавни, чекори. Се осигура. Почувствува неколкумиговен озарувачки проток на заледени инсекти низ вените. Срцето му беше топло. И се потопло за таа сметка.

- 34 -


Си ја означи концептуално положбата помеѓу некакви места на трагедии од минатото, места непосредни во вистината која го докрајчуваше, потхранувајќи го, на некој грижлив начин. 34

Набргу очекуваниот пекол се пресели во срцето на издадената градска амбуланта. Надојде бран од заинтересирани медиумски репрезенти на некои ривалски електронски и пишани медиуми. Нивните спротивставувачки дострели и експедитивности создадоа немир помеѓу персоналот од другата страна на амбулантските ѕидови. Пред широкиот влез забрзувачки се создаваа толпи. Настануваше многукратно поодразна паника отколку паниката која ја поседуваа саките кардиохирурзи и експерти за време на зафатот кој штотуку се востанови дека треба да започне. Паничарските и вандалски неконтролирани извици кои ја чинеа вревата однадвор беа спречени да навлезат подлабоко во внатрешноста на амбулантата брагодарение на звучната изолација внатре во просториите. На новинарите им беше напоменто од страна на еден вработен дека пристапот им е недозволен. Прашуваа за причините, образложенијата и авторитативноста кои самиот тој ги поседуваше. Правеа врева. Вратата на неколку минути беше сигурносно запечатена. Така беше порачано од владиниот начелник кој во тие мигови со својот службен авион во придружба на членови од парламентот итно патуваше. Тој, очевидно, беше најпогоден од вознемирувачката и трогателна вест. Очекуваше идеален завршеток. Избавување на човекот кој го сметаше за десна рака за време од неколку часови. Перспективата на задолжените специјалисти од корен се дистинктираше на повеќето однадвор. Најпрвин, тие се сметаа предодредени во извесен степен да ја анализираат истата како најризична можна. А тоа, со цел поприродно да постапуваат во случај на ескалација не состојбата или нејзина натамошна неизвесност. Просторијата во која сега се наоѓаше пациентот беше наполно стерилизирана без ниту мал отвор во ѕидовите или трите врати кои ја делеа од соседните операциони сали и широкиот ходник. Опремата со која оваа изолирана одаја беше снабдена, ја сочинуваа најнапредните модерни инвенции за кои досега јавноста знаеше. Од технички, радиографски или портабилни средства какви пред се, се употребуваа во врвните физичко - хемиски лаборатории и нуклеарни централи, до катетари, електроди, цевки и роботизирани раце чија техничка прецизност на оперирање беше ненадминлива.

- 35 -


Зелената заштитна облека која задолжително ја носеше секој од присутните беше веќе стерилизирана од изложеноста на пареа со висок притисок каква се произведуваше во еден од тамошните апарати со издолжена четвртеста форма. Нејзина цел беше превенирањето на, од пред малку изложеното место на пациентот од досегот на лебдечките воздушни микроби. 35

Средиштето кај градите на пациентот беше супериорно прецизно исечено од страна на светлински скалпел, машина - ласер чии сосема кратки фемтометарски пулсеви ги пробиваа ткивата кои го делеа од посакуваната близина до срцето. Истовремено две колинеарни места во однос на срцето, горниот и долниот дел на неговата десна односно, лева страна, соодветно беа поставени две кабелски поврзани електроди. Тие во завршниот сегмент на направата дефибрилатор, пред доставувањето на деполаризирачка струја во срцевиот миокард, за кој од пред неколку мига дознаа дека се наоѓа во фаза на рискантна аритмија со назив срцева дисритмија. Сите типови лекари беа растревожени од сознанијата во облик на екранизирани слики и аудиторен облик на рамномерни, високофреквентни одеци. Ги загрижуваше краткотрајноста на времето помеѓу нив. Двајца од нив речиси на почетокот беа согласни дека срцевата аритмија се должеше на недефинирано заболување кое го опфатило срцевото ткиво, самиот миокард или некој пограничен дел на перикардот, болест од кардиомипатски тип. Најновите ехокардиографски снимки истото, речиси, го потврдија, дознавајќи за постоењето на некаква промашеност која подолго време постоела како таква во однос на сврзното ткиво кое го чинеше најцврстиот човеков мускул. Тие појавата која ја ословуваа како фиброза, ја категоризираа како една од најсмртосните варијанти. Етиолошки истата беше релативно малку размотрувана. И кај медицината во главна ролја при справувањето со одредени видови забалувања, сé уште постоеја мошне крупни јами на незнаењето. По неколку минути секој беше за неопходноста од следниот неверојатен чекор. Тој единствено претстоеше. Хирурзите чекаа зелено светло од единствениот човек со кого можеа да се слушнат за време на операцијата. Пораките ги пренесуваше еден од нив кој напати ја напушташе просторијата, напоредно со своето враќање соопштувајќи му на лекарскиот тим детали за секој од надопристигнатите информации за кои расправаа со телефонистот. Првиот корен во власта. Неговите одобрувања и негодувања беа однапред спроведени наредби од кои отстапувањетo до овој миг значеше кобност. Неговиот авион доаѓаше од крајот на бистрото небо, под налегнат агол во однос на насочената сончева дисперзија. Во овие мигови металниот џин го надлетуваше морето.

- 36 -


36

Загуканите птичишта надираа до околината на загушливиот кварт. Од него, како од сивата пустелија во недоглед да благо посинетите ниски небесни слоеви се пренесуваше наполно умртвувачка атмосфера, вселенско безвоздушје на тишини кои потекнуваат од бескрајно многу извори. Насекаде надвор од пеколната атмосфера, се чинеше, птичиштата претрпуваа тивок преод кон птици. Крај воздигнатите куќни зглавја на покривите, крилестите 'рбетници се роеја во десетици. Живите очи на детето кое ја одминуваше нивната патека во мали расчекори го долови материјалниот омаен призор, живо доживувајќи го. Сивилото во таа прилика му оставаше неускратено ист простор за фасцинација колку што тоа му го допушташе погледот кон снажните синила од пред приближно еден час. Фасцинираше смената на клими во разни периоди од неговиот пат. Почувствува близина до особени задоволства кои наближуваа по патот низ кој минуваше. Речиси како во знак на орасположеност од таквото восприемање, неконтролирано чкрипнаа неговите најдолни ножни зглобови. Тие, можеби, како дел од недоволно артикулираните делови во неговото жилесто тело, наполно знаејќи ги неговите потајности, ја извлекуваа на површина неговата несовршено моќна свест и волја. Можеби му преостануваше неостварлив обид со истите во целост да завладее ad hoc како тие истите би го завладеале секој негов дел, не познавајќи ги пропорциите, големините, насоките, како поими. Чувствувајќи пргавост на неразбрано детиште и глувост на непродирен земјишен титан, здобивајќки сопствена немоќ при погледите, влезениот засилено расчекоруваше кон внатрешноста на ходникот, веќе кон новиот спрат. Пред влегувањето во опскурниот премин кон високо издигнувачките скали, свикнато го подигна под прецизен остар агол својот остроумен поглед. Како потсвесно да очекуваше последици од таквиот учинок. Во неговата суштина гледаше непознато злосторство чии последици се обидуваше да ги предвиди. Низ времето кое го мина во болно и мошне напорно искачување донесуваше намножувачки предвремени заклучоци. А сепак, покрај неговите прочистени размислувања наидуваше на ненадејни струежи некаде веднаш над централниот дел од неговото тело, неговото тежиште. Мина преку првите скали. Со апсурдно висок степен на замореност. Патот низ нив и низ ходникот кој водеше до нив го согледуваше како празен а тежок, обесхрабрувачки непрооден. Веќе на следните почувствува делумна исклученост во однос на тешкотијата кога повторно и повторно требаше да ја совлада. Стојалиштата помеѓу остроаголно вкрстените скалила од својата надворешна страна беа делумно оградени со пожолтени стакла. Истите најверојатно биле поставени при самата изградба на објектот; потоа, при задоцнетото сознание на вистински квалитетниот конструкциски сегмент заедно со останатите фиксно вградени објекти и

- 37 -


прозорците биле оставени на милост и немилост на овдешните жители, суровости и недослужности кои ги условува надворешниот природен фактор. Детето во еден поглед кој можеби беше и првиот упатен кон потпукнатиот веднаш пронајде минијатурна ѕирка во еден од горните агли на прозорецот кој го оградуваше второто вакво стојалиште или меѓуспрат во зградата. Доспеа до третиот спрат. Не мислеше на друго освен на моментните чувствувања. Искачувајќи ги веќе следните скалила до новото меѓустојалиште, една се понеиздржлива мисија на себепоимување го бодреше или обесхрабруваше, моментно. Го побрка бројот на скалила кои ги броеше во себе за време на искачувањето. Знаеше дека нивниот број се наоѓа во интервалот од шеесет до седумдесет но броењето го поништи веднаш откако ја загуби егзактната бројка од мислите. Како на шега си рече во нив дека ќе го изброи вкупниот број по спуштањето, кое, можеби требаше да го мине. Миг потоа ја почувствува навратената грутка задоволство во неговите сетила. На ирисите му се растопија студенилата на видикот. Се присети на точниот број: шеесет и шест. Истовремено заборави на времто кое го мина во присетувачката активност. Го заборави спратот на кој се наоѓаше, имајќи на ум дека од почетокот на присетувањето измина неколку. Извршувајќи уште дузина чекори кои одминуваат меѓу две соседни скали ја пресметуваше точната бројка на скали кои го водат до врвот на зградата. Заврши со пресметките, но го продолжи гласното набројување со засилен тон и рамномерно темпо нагоре. 37

Несвикнатиот би бил осуден на посрамотувачко дожувување во Танатејата при своите први посети, при својот престој во неа. Вложениот, неисплатлив напор при бескрајно долгото искачување го потсетуваше на митски приказни кои некогаш, некаде ги беше чул уште дури беше мошне мал. Според неговите сеќавања, сите тие приказни поседуваа почеток но немаа крај, сите течеа до бескрај низ сегашноста. Неодамна докажа дека почетоците и краевите се заеднички, во меѓусебни надополнувања карактеристични за телата. За сите конечни нешта важеше неговиот закон. Умореното момче ги искачи преостанатите спратови сосем рамномерно и неисцрпно, во здив кој со неменлива жестокост го издивнуваше, орасположен од помислата дека за истиот постои крај. Конечно наиде на место при кое светлоста непречено продираше пред неговите очи. Крајна виделина. Горчливо го следеше сопствениот такт на надоаѓање кон него и од него. Дилематично му беше одговарањето на едно веќе вековно, традиционално, но секогаш актуелно научно прашање: дали е тој придвижител кон одбраниот објект, или самиот, нежив објект како видливата светлина е појавата која се движи кон него?

- 38 -


Воздржано, конечно, пројде наведнато под неа. Размислувањата се помалку наклонети кон неговото позитивно расположение го доведуваа во фаза на сомнеж кон се за што знаеше, прашањата и одговорите, нивните постоења. Излезе на песоклива подлога, наместа претрупана со ситни каменести површини под кои јасно доаѓаше до израз цементната плоча. Момчакот се присети дека покривниот дел се смета за единаесетти кат на осаменото зградиште чие име одамна го беше слушал како егземплар за човечките човечките несреќи. Чајџилниците, кафеаните, крчмите и трошните таверни кои ги имаше насадено во изобилство, дуќани во кои момчето мошне одамна работеше разноразни можеби, доста понижувачки задачи самостојно или придружувајќи ја мајка си, насекаде низ градот од ширикоустите - галамливи муштерии наслушнуваше муабети за проклетствата кои тој објект ги содржеше. Тој беше изоставен од молитвите упатени кон бог, боговите и божествата, а за него гласини на проклетството се ширеа по целиот регион. Зградата која речиси сите овдешни ја нарекуваа „извор на сето зло“ и „факел на раздорот“ истовремено беше предмет на обожување од страна на одредени култови и секташки организации чиишто погледи на светот на доброто се затвораа со почитување на злото заради своевидно здобивање духовна леснотија при неговото поразување.Најкарактеристичната страна на светогледот за човековите добрини. Меѓу многубројните ужаснувачки случки кои во, или, недалеку од неа збиднуваа беа десетици самоубиства, неколку убиства, масакри, сообраќајни несреќи со мноштво фатални последици, појава на болести, почеток на граѓанска војна чија директна врска со неа беше години подоцна заклучена од страна на овдешните. Најновата хипотеза се базираше на аргументирања со прилично слична варијабилност, спекулации кои ја врзуваа појавата на земјотресот со несрушливото проколнато чудовиште. На несрушливоста и беше замерувано до степен на френетичност и омраза кон судбините кои ги делеа во неспокојство. Кон власта која нивните иницијативи за неговото срушување ја исмеа пред очите на домашната и светската јавност. Многумина се иселуваа во знак на протест, некои пак, вознемирени од сеприсутните гласини го правеа истото надевајќи се дека по извесен период би било разумно враќањето во своето проколнато маало. Постоел и еден посериозен обид за деструкција на целиот објект, кога неколкумина соседи со употреба на мешовити експлозиви во голема мера погодиле и онака неправилната основа, не успевајќи во намерата до го отстранат пеколното здание од лицето на земјата. Она кое тие го замислуваа како најсовремено. Објектот беше поправен во најкус можен период. Денови подоцна анатемата ги снашла неколкумината кои се одлучиле на тој ирационален потег. Имено, петмина стоеле зад планот. Еден од нив бил под чудесни околности предаден на полицијата не искажувајќи ни збор за времетраењето на распитите. Што и да го дочекувало истрпно премолчувал. Премолчувајќи сметал дека јакне.

- 39 -


Се покажало дека воздржаностите и искажаностите немале концептуални промени за она што ја издржливоста на издржливиот. Никаде во внатрешноста на пренаселената населба не беше олку празно. Никаде во целиот град. Беа запоседнати најбедните колиби во рурализираниот предел крај реката, шталите со заболувачки, одбивни мешавини од мириси, поткровјата, гаражите, контејнерите, влезовите. Смелоста на која тие лица кои самите сметаа дека незаслужено гнијат во мизеријата требаше да биде со натприродни димензионалности за да се вселат во објектот на проклетството, ги потсетуваше дека животните успеси се безвредни добра во однос на духовниот мир и човечноста. Сите тие можеа да се почувствуваат. Светлината ги огреваше урнатините во маалото и злогласната Танатеја, неизбежната несреќна реалност. Ги ништеше оние кои ја доживеале светлината. 38

Во најголемата просторија на амбулантниот оддел стациониран во северното градско подрачје се одвиваше можеби секојдневен оперативен зафат кој претставуваше рутина помеѓу овдешните луѓе на медицината. Почетнички, пред самиот почеток на интервенцијата, овој вид размислување беше најтипичен за овде присутните. За помалку од стотина минути веќе сите мислења испарија. Никој не се понадева на толкаво времетраење, а секој посака започнатото да биде конечно довршено, конечно одѕвонето пред казнените мигови на судбината којашто е вечно подмолна и кобна. Никој од посакувачите на крајот, самиот крај не го посакуваше. Во тоа се состоеше најмаргинализираната, алармантно скапа грешка кај луѓето при извршувањето на повеќето свои рутинирани обврзаности. При детализираните анализи кои помошниците ги вршеа за најкус период се востановуваа се повеќе, се посигурни аргументи за неочекуваното. Високотехнолошката опрема, инструментите и надворешните оптимални услови во просторијата не им воведуваа уверувања за особен успех. Природно беа мошне поблизу до неуспех. Професионалноста што ја поседуваа не им значеше. Не доколку би ја свеле на дипломски и титуларни резултати без конкретна значајност на тие интелектуални награди во тој критичен момент. Еден кардиолог, оној кој пред останатите ја оформи сликата за целокупната состојба на заболеното срце, пријде кон одговорниот на тимот. „Единствена шанса имаме во моментов. Заеднички ќе ја зграбиме. Заеднички. Тоа вам ви е најпознато“. Одговорот помеѓу хируршкиот комбиниран тим беше полеан со студеникава, замрзнувачка вода која не натопува. Доби вкочанувачки нагон за работа. Се очекуваше да одговори на обраќањето од страна на помладиот кардиолог. Накратко ја избегна таа непотребност.

- 40 -


Се почувствува поштеден од едната страна дури од поважната за него, беше погубно осуден. Набргу започнаа ожесточени преговори. „Вие сте вистински експерт господине!“ како недоискажан императив пожустро отколку како комплимент оживеа гласот на кардиологот. Водачот продолжи да слуша. Познавајќи ја ситуацијава во детали, како човек ви велам дека порачаното би било поштетно, дури ризично доколку го оствариме. Ви велам, не допуштајте состојбата на министерот да ја изгубиме од раце. Лицето на одговорот немаше гримаса. Околните слушаа. „Ве молам... верувајте ми.Тимот е подготвен да го извлече од оваа состојба. Дарувајте го со шанса што ќе го ослободи од ужасиве“. Оловното срце на човекот кој пред неколку минути даде тајна заклетва на влијателниот политичар се кршеше и се скрши. Најпосле, истото се растопуваше во еден, како никогаш порано, масивен и зацврстен дел. Беше сигурен во одлуката. Прекршеното ветување значеше остварување на крајната замисла која ја содржеа зборовите на надредената личност. Не преостануваше подолго чекање. Зафатот за чие изведување не преостануваа натамошни контра аргументи беше во трка со кредибилитетот при должностите на одговорниот хирург, трка која место за победници и поразени не беше должна да обезбеди. Операцијата која во минатото беше етикетирана како „светско чудо“ кое „најпосле заврши неславно и тажно“ започнуваше. Денеска тој вид оперирање беше сé уште редок облик на срцево лекување во државата но реткоста не ја поимуваше неговата ефикасност, и напати неопходност. Кон Тиреровото срце беше отворен пристапот на вештите и смели лекарски раце придружен од делото на машинизираните хирурзи, ласери, надгледувачи. 39

Силината на сребреникавото сонце беше далеку натценета во однос на сопствената реална синхроност помеѓу интензитетот на зрачењето, топлината, како и екстерните услови кои прифатливо го дообразуваа наизглед топлиот режим на прикриеното климатско студенило. Вештината во очите на навистина трошен број луѓе се наоѓаше во достатно совршена состојба за да ја воочи неоддадената прикриена положба на реткиот воздух кој во далечината, висински недалеку од облаците произведуваше моќна поткрепа за зимската артилерија. Облаковата недефинираност имаше јасно одредени бои. Немаше затемнетост.

- 41 -


Затемнетите, со се поразредени концентрацираности облакови сенки ги потопуваа оригиналните сончеви бои кои паѓаа пред да ги маскира истите во сребресто облеани сечила на светлозрачната војска. Сонцето беше нејзиниот несуден генерал, чии крајни мети ги претставуваше како подвижни точки положбените координати на земјината површина. Точкести тела со човекова подвижност. Детското срцебиење здоби осигурано темпо кое му задаваше неприметност во округлите гради. Заморот од качувањето ги забрза со позасилените контракции. Тупкањето му ги отекуваше мислите. Најнакрај истите не умееше да ги воспостави. Беше бесмислен, уживајќи во својата бесмислена сетилност. Чу разнородни пеења, фиукања и гукања со автентичен пригласен тон. Константно ги наслушнуваше за време на искачувањето во празната зграда. Сега во воздухот само тие, обединето лебдеа. Во еден шумлив звук со мноштво призвуци. Бројот на призвуците се намалуваше со близината од сетилата на посматрачот. Врвот од зградата се наоѓаше на вртоглава височина. Небото изгледаше миракулозно стабилно. Звучните нестабилности се претопија меѓусебно. Момчето истапи неколку чекори. Детали од неговата разнобојност препокриваа се поизвесен дел од правоаголната плоча на врвот на структурата. Во нормални околности би бил вџасен при примедбата за потеклото на гукањата. Тоа не беше привлечен осврт за размислување. Накратко ги провлече очите кон згуснатите придвижените точки. Гулаби. Бели на своите глави. Досега не беше чул слично гукање на припадниците на овие песнопојки. Сите мислат дека единствените допустливи звуци за птиците беа занемувачките мелодии кои со динамични фреквенции ги креираа со непоместливи клунови. Постоеја човечки приказни кои алудираа на постоење специфични вокали какви овие птици божемно поседуваа, штедејќи ги од досегот на повеќето суштества кои ги среќаваат. Научни експериментирања не ја отфрлија во целост можноста за таквите пеења, ставајќи акцент на митските димензии кои на самите настани беа придадени. Досега ниту еден таков пој не беше регистриран и обелоденети сите гласини со таков аргумент. Според истите гласини една на десет илјади птици од таа сорта поседуваше таква гласовна способност која во маѓеснички стилски начин потсетуваше на човечката. Птица која неоспорно поседува човечки гласовни бои, која ги регулира своите тонови и призвуци како ниеден човек досега. Момчето незадржливо посматраше онаму звуците најслабо се слушаа. Гулабите недалеку ттаму исчезнаа. Потоа нечујно пристапија кон своите празни места. Вообичаеното и празнината се надополнуваа во меѓусебни активирања кои траеја до бескрај.

- 42 -


40

Помеѓу прашините, на покривот беа сместени 'рѓосани парчиња секаков метал. Тие беа некако уредно распослани во разнолики облици. Жичени намотки, долги и затенчени, линиски подредени шипки од неискористени арматури, пругасти дебели железа, метални кутивки собрани во метални буриња, оџаци чии отпаднати малтери создаваа впечаток на претходнички, некогашни пожари. Детето не умееше да ја сфати во схематизирани аспекти збунетоста од погледот кој ментално го одби секој претходен обид за помисли, каде секој следен беше помалку опфатен од истата. Збунетоста од овие мигови, пред се, го доведе во ќорсокак на имагинативност - внос во кој неизбежно тонеше. Седна. Седна на самиот раб од зградата. Се загуби во глетки кои неговото тело, во конкретната состојба на безочност ги гледаше само како безризични опасности и кои умствено ги восприемаше како негативен дел од себеси. Себеси се самопрогласи за неуштлив квалитет. Се обидуваше да го сознае моментот на претходното самоуништување за за кој безвременски знаеше дека започнал. Момент, релативно на кој се управуваше низ нецелосно заробената енергија, поимот на просторот. Пројде низ тие недовршителни мисли за време на секој од погледите. Во нив, како краен дел на екстазата не умееше да остане незадоволен од зборовната нецеловитост. Оскрбено ги одминуваше помислите на говорно нарушување. Молкот превентивно заземаше повисоко ниво философијата, од паметта за која знаеше. Предметите во неизмерната молчаливост ја заглушуваа секоја предвидлива глупост на гласноста. Молчеа, зашто се беше одговорено. Предметите не знаеја за прашања какви смртниците како него ги сметаа за најудостојувачки. Не заради безвредноста, прашањата останаа непоставени поради причинителството на човековите страсти. Страстите ја беспокоеја хармониски распределената природа која бездушно презираше еден свој патешествијален домен на сеприсутност, човештвото и човекот како животински вид. Детето заборави на секојдневната прегладнетост, замор, недостиг од топлина и болест. Беше даруван со дисциплинирани, одлучни, ненагонски енергии. Зад него провејуваа облаци со долгометражен заеднички порив на содејствување во еден, се посилно дефиниран облачен облик. Обликот се формираше соодветствувајќи на ветерната претпазливост. Хармонијата на вечно спротивставените извија декоративна фигурина на дотолку подекоративниот предел над ридско-планинската верига зад градот. Претходно заснежените нерамнини во заеднички опфат со облаковите натстрешници одразуваа човечки лик разлеан во провидните, танки зимски бои. Ветерниот бран ја оживеа неговата карикатурна глава. Го засили непредвидливиот поглед на новоземскато чудовиште од сказните за кои во минатото, сведнатото дете беше чуло.

- 43 -


Детето ја посака осаменоста но не дозна за нејзината имперфекција, за нецелосното спознавање на нејзината тишина. Непопустливите позиции на нејзините непознавачи не предвидуваа дека солидарноста на нејзиното расудување дозволува нивна постојба и внес. Тие не постоеја; со самото непостоење на сите нешта - сите нешта постоеја. Распрснатите облаци кои долговремено ја одржуваа целовитата форма на познат лик, дефинирајќи се, се одминуваа во многубројни распарчени форми со сличен сунѓерест волумен. Детето низ своите дејствувања не одрази само свесност за нивното постоење во времето. Побуди всебно сомневање дека ќе го спуштат на тлото. Заради непожелноста на спуштањето. Заради одбивноста кон зачекорувањето надвор од гломазната површина при врвот. 41

Среде смаглената непрегледна внатрешност во крваво осветлената просторија на ноќниот клуб, неподвижно лежеше едно полуживо тело на еден полуосветлен живеач. Осамено, недопирливо, незнајно втонато во просторот на себеси. Темнината губитнички го влечеше. Дали спиеше? Каде би се нашол во својот делиричен сон? Дали, дотолку, не би се изгубил под сенката на настаните и зарем во својата телесност човекот би сознал за потеклото на промените, до какви полуживиот моментно беше на досег? Предметите во просторијата се наоѓаа во хаотична состојба, но таа состојба не ја подразбираше во толкава мера нивната разместеност колку самата нефункционалност вклучена во последиците од неживоста во внатрешноста. Предметите беа нефункционални се до доказот за спротивното, низ времетраењето на нивната употреба од страна на експлоататорот човек. Компарирајќи ја со човековата неживост до стапувањето на човечкото суштество во живот, префункционалната нефункционалност беше симултано ускладувачка со импулсите на неживоста. Неживоста која беше почиста форма на живоста со своите дејствувања неапстрактно насочени кон нејзината спротивност. Полуживиот тукушто преминуваше од првичната во својата второстепена форма на транс, проаѓајќи низ бесфазни премини меѓу двете. Втората речиси немаше приличност да ја избере. 42

Озлогласена занемувачка машина на летало со висок степен на аеродинамична контрола за своите скромни димензии, над себе го поднесуваше товарот на неколкумината патници кои нетрпеливо ги преживуваа моментите до слетувањето. - 44 -


Беа единаесетмина вклучително со двајца пилоти. Деветмината останати беа високи функционери предводени од владиниот претседател кој непритаен, најмалку се помируваше, навидум, со сложеноста на новопроизлезената ситуација во која сите тамошни, подржувачите и народот беа губитници, земајќи го дотолку предвид исходот по веќе отпочнатото тајно неколкумесечно одбројување до претстојната природно наметната криза. „Најпрвин ја избегнал запрепастувачката хаварија која би можела да произлезе од несреќата со хелипланот.Второво би можело да не закопа политички....би значело најкуса кратенка до кој веќе навлеговме“ размислуваше претседателот со развлечен, од загриженост поглед кон облаците низ кои минуваа. Развиореноста, изгубените и пронајдени форми на недефинирано поставените облаци не беше јадро препознатлива при перспективата на висинска нивелираност со нив. На политичарот при одредени бистри погледи му се причинуваа детално схематизирани објектни состојби сочинети од облаци и ветерна неизвесна палавост. Во мислите наиде на форми. Форми на ликови, форми на опкружувачките мртвила, форми на постоење, форми на останатите природни воочливи карактеристики; бои, тонови, насоки, големини. Остана празен во мислите. Формите не го поведоа кон пронаоѓањето на совршените нешта што како такви постоеја според стандардите кои би ги поставил за себеси, лично тој. Едно единствено нешто кое во моментот заслужуваше да сепомене беше мирот. Постојбата на хармониите, мирот за човековата природа со ситуирано променлив карактер. Покрај претседателот на владината делегација, меѓу нејзините сочинители се вбројуваа министрите за правда, безбедност и транспорт, кои пак, беа стандардно придружени со овие петмина преостанати заменици. Владееше тишина. Мирисот беше неизмерно освежителен и непретерано навлегувачки во нивните сетила. Навлегуваше филтриран воздух од реткиот воздушен слој низ кој минуваа со вртоглав продир. Министрите и нивните соработници беа гонети од наликувачки помисли, прогнозерски сеопфатни. Предвидуваа драстични различни сценарија, од незапочната истрага во однос на случајот, преку посибилноста истиот да е дело на некое момче атентатор, што пак, би можело да ја одведе земјата во политички мотивирани сукоби, во крајна можност, кои би ескалирале до нова граѓанска војна и натамошна серија атентати. Харизматичниот лидер, имал до знаење, многукратно беше цел на неуспешно извршени напади, при кои во минатото бил речиси погоден од автоматски пишто за време на јавниот говор одржан во мугрите на бруталната граѓанска војна која својот замав го зеде денови по самата таа национално воспалителна ужаснатост. При тој обид политичарот беше нападнат од петмина припадници на непријателските монархистички единици на нивната гарда, преоблечени во костуми со боите на неговите подржувачи. Со таа неуспешна акција на атентаторите во кои беа одземени животите на деветмина недолжни граѓани не исклучувајќи ги животите на напаѓачите, официјално започна вооружениот сукоб на масите кои стоеја зад двата спротивставени табори.

- 45 -


Но самиот тајминг и среденост во текот на нападот остави до денешниот ден еднакво силна трага во историјата на земјата како и самиот најголем национален празник кој како таков за прв пат изби неколку месеци подоцна, во средината на јуни, како ден на независност на републиката, и ден на Демократијата, човековите слободи и еднаквости. Напаѓачите стрелаа само мигови откако монархистичкиот Устав беше јавно спален од Тирер. Огнот пред кој изрони идентично донесениот гласноговорник на неправдите, пак, имаше симболична бела боја, боја на мирот, бојата на неговата партија, боја кон која со сета човекова доблест која ја поседуваше, идеолошки тежнееше. Наместо револуција, Тирер ја оправдуваше само и само еволуцијата при нормални околности од робовладетелски кон речиси совршено демократски општествен систем. Тоа негово настојување беше конечно скршено вечерна, но тој во неговите рамки, ни во најмала мера не беше загрозен. Продолжи со настојувањето. Сите останати преминаа кон настојувања за спроведување на максимално одговорни, најмалку штетни за обичниот граѓанин, мерки за воспоставување еднаквост преку вооружени судири на многубројните граѓански маси и платеничката гарда на апсолутистичкиот водич кој по секоја цена го бранеше сопствениот режим. Беа убивани мнозина политички опоненти на кралскиот двор. Кралот, потоа, незнајно исчезна во бестражје кое се наоѓаше, според најраспространетите јавни гласини надвор од границите на нивниот свет, надвор во сосем заслужената смрт од труење, самоубиство или срцева болест. Се прераскажуваа мелодраматични преданија за смртта на лудиот крал. Најпосле, мислите на овде присутните уважени функционери се пронајдоа во меѓусебен очен контакт со испречената овдешност, којашто реално реалноста им ја сервираше во позлатено - 'рѓосан облик со нечовечки, неприроден лик. Леталото ја смрзна во неподвижност фигурата на себеси и едвај допреното тло. Безизразниот карактер на леталото, набргу, во видиците на тамошните го опредмети безизразниот карактер на секоја допустлива гестикулација и внес за нив самите. 43

Полусвестието на пациентот кому штотуку му беше вбризгната флуидна супстанца која требаше да го минимизира инвазивниот ефект на претстојната операција започна. Најскорешната томографска снимка ги потврди индикациите кои ги увиде еден од хирурзите сугерирајќи на постоење на сериозни рани во срцевото ткиво. Операцијата се уште претставуваше задача од епохален карактер независно од профилот на пациентот. Како доказ, обичниот граѓанин би бил приморан на исчекување кое во просек не траеше пократко од една година, која, сигурно истата би ја минал на постојан штрек за навремено пристигање во амбулантниот одел каде операцијата се извршуваше. Секоја специјална причина подразбираше што помалку препреки до инстантно остварување на операцијата, чин кој на повеќето почитувачи на законот им се чинеше справедлив и оправдан.

- 46 -


Најпосле, тој беше еден од одредувачите на самиот закон, со што, своеволно или не, волјата на вистината налагаше негова инволвираност во животите на послушниците, негов соживот во, за нив, најсеопфатната смисла на соживотот, законската поткрепа на изнесените соживотни текови. Неговиот преден дел трупот беше речиси наполно избричен и стерилизиран со специјални флуиди. Во пределот кај градите беше отворена неговата внатрешност на начин кој изискува минимална инвазивност, сецирање извршено од непогрешлива роботска рака која го вршеше истото употребувајќи ултра кратки ласерски импулси кои продираа до целта. Во подготовките пред зафатот беше вклучено и посредното учество на направата оксигенатор која преку мошне тенки гумени цевчиња вршеше вештачки транспорт и оксигенација на крвта од една вена до аортата каде истата беше испуштена Во таа одново нормализирана функционалност на кардиоваскуларната работа на срцето без негово непосредно учество во истата, се нормализираа речиси изедначено жустро повеќе од останатите конвергентни биоритмички процеси во директна зависност од него. Овде највклучено спаѓаше врската меѓу срцебиењето и работата на белите дробови кои невештачки го снабдуваа организмот со крв обогатена од толку значајниот кислороден сегмент. Практично, немањето срце не го поместуваше од сигурната зона на животот. Машинизираните технобиолошки елементи кои ги сработуваа срцевите биолошки одредени одговорности како да беа поетски дескрибираниот извор на душа од организмот. Во мошне ограничен временски период мораше да се стави крај на ненаполно одредената состојба. Експертите рутинирано продолжија со исцрпните истражувачки активности аксиоматизирајќи ги на дело пробабилистички утврдените можности кон кои, поресметано, недвосмислено се стремеа. 44

Автобусот на јавната превозна компанија чиј број, запишан на неговите бочни страни во горниот дел беше 121, автобус со сиво нијансирана боја, јуреше покрај некои од напуштените места од земјата. Јуреше покрај премногу исушени, премногу изблатени полиња во меридијанот на кој лежеше магистралата со најтемната замислива нијанса на сивиот отсјаен тон. Навлажнетиот асфалтен пат контрадикторно на зимската, речиси сувопарна озабена клима од сончевата непромисленост, се виеше во мошне слабо наострени кривулести патеки. Патот кривулеше налево, надесно, со што и наназад, оставајќи го на постојан штрек од изненадување управителот на челичното возило исполнето со севкупно, неколкумина патници. Полупразното возило превезуваше можеби, меѓусебно доста слични профили на луѓе кога на нив би се гледало претежно од социоекономска перспектива. Речиси сите помеѓу патниците беа заседнати на почетните редови на автобусот.

- 47 -


Една дваесетсетгодишничка беше заседната во последниот ред, редови наназад од местото на претпоследниот патник во автобусот. При челниот дел на автобусот беа заседнати една старица и нејзините две внуки, девојка која во скутот имаше сместено некаков апарат кој креираше звучни тонови, жена, маж. Зад нив седеа некои работници, двајца, кои низ својата непромислена зборливост огласуваа за своето патување како да стануваше збор за нечија смрт или повторно раѓање. Но тие самите не патуваа до некоја недофатна точка вон хоризонтот. Сите патуваа кон различни точки на градската периферија. Најопфатниот дел од градот. Овој дел од патот беше одбележителен заради својата променета насоченост; со оглед на фактот што овде најпрвин се прошири земјотресниот бран, краиштата низ кои тој водеше изгледаа како разместени ридишта. Самонастанати под условите кои некој екстерен фактор им ги создаваше. Пејзажираните ридишта во заинтересираните очи на патниците оддаваа впечатливост дека тежнеат кон создавање на гигантски, митолошко нагласени, боговски скулптури од земјата до небото. Од едната страна можеа да се согледаат променетите правци на реката што ги следеше. Апсурдната митологија не отстапуваше од примарниот животворен елемент на водата. Водените текови од кои автобусот беше неодбегливо следен, го исполнуваа речното корито со променлива дебелина, линеарност и отвореност во однос на околното раздробено, измешано и раситнето земјиште од крајбрежјето. Водотекот кој некогаш, низ грациозноста пленеше, низ сегашната лажна призорност се обидуваше да ги удави незадоволничките погледи на неговите следители. Накострешеното земјиште насекаде низ видливите полиња на неколкуте набљудувачи им ги менуваше впечатливостите во однос на свесноста кај нивните погледи кои, во најголема мера, помирено се носеа. Ледините во тие краишта наликуваа на беспредметните разговори кои во пригушената атмосфера во автобусот се водеа. Едно кратко патување во светот на овдешните појави многуобразно соодветствуваше, можеби, на животните текови низ кои помирливите патници минуваа. 45

Автобусот со број 121 ја следеше темната асфалтна патека преку која повремено минуваше низ ледно лизгави па дури и замаглени краишта. Места над кои облаковиот обрач непробојно го одбиваше сончевиот распет назад кон егзосферата на осветлениот дел од планетата. Облачното време се случи наеднаш и не предупредувачки. Никој од луѓето во автобусот не можеше да ги предвиди намерите од кои беа водени непробојно здружените спуштања на цврстите природни стркутури. Живиот ѕид под кој стоеја како оградени од допирите на надворешноста. Безмерно, конечно посредување на релејната атмосфера со своите промени. Тие делуваа со и без, но заробени во неа.

- 48 -


Не можеа да го почувствуваат разбиструвачкото влијание кое би им го наметнал благопојавениот ветар. Речната долина, сега, од левата страна на возилото, пленеше. Големото возило не покажуваше стремежи кон забрзување. Возачот имаше желба да ги промени квалитетните карактеристики на својата работа зад тркалезниот волан. Видливоста која стана премалку изразита за истрошените очи на преуморените патници стана неочекувано сериозен проблем во очите на возачот. Најпосле, магловитата долина умееше да ги заплени погледите на нејзините неповиканици, не така директно, на непријателите кои опонирајќи на природата, ја претвораа во мочуришно земјиште преполно бактеросклони супстанци. Пленетите погледи беа непогода за управителите на возилата кои в незапир јуреа оттаму. Раздвижената иглолисна шума привремено задржуваше сечиј поглед. Простирајќи се кон врвовите на ближните ридишта, до досегот на самиот поглед; поглед кој во недостиг од отпор кон себеси стенуваше опијането бладање на личноста. Управителот на автобусот зад себе оставаше животна епопеја со пеколно необични настани. Под неговата кожа и под здушените мускули и коски, во самата негова срж лежеше идејниот код на нештата кон кои посегнуваше, сите негови намери кои следеа како одговор на проживеаната сеопфатност од настани. Во овие мигови беше сведен на помисли кон судбоносните патишта низ кои минал. Патишта од сеќавањата. Поточно, се обидуваше да го спореди својот со животот на неговиот работодавец, галантниот господин кој поседуваше економска заднина по која секој побудалува, класа по која секој поединечен подреденик побудалува, умствени предиспозиции по кои човек секогаш побудалува. Можеби сосема акцидентално, неговиот работодавец беше негов близок роднина кај кого веќе шеста година беше помеѓу неговите вработени. И покрај статусот на обичен работник, во непрекин поседуваше поткожно чувство кое обичниот човек би го потсетувало на чувство какво би го обзело при нагло здобиена моќ и слава. Се чувствуваше како неискажливо моќен човак, како безмерен управител на своето, како господар, како функционер, како маг кој управува со фетишизираните објекти во внатрешното опкружување. Изолираното внатрешно опкружување беше град - тврдина со која тој раководи и сите нејзини жители потчинето имаа за должност да ги почитуваат неговите зборови. Ограниченоста која во неговата владејачка кадарност доаѓаше отстрана, беше надворешна и на недофат од неговите неважни однесувања вон неа. Беше потчинет, придружен од сите останати, по однос на феномените, времињата кои би рекле, сам по себе ги носеше патот, краиштата. Патот, за секого беше бездна низ која паѓаа без можности за свртување наназад. Бесмислено, сметаа, го следеа. Во последно време автобусот се поочајно забавуваше, следејќи ги кривоуличењата на неизненадната предочност. Маглата наместа беше поблаго наддадена над останатите временски промени.

- 49 -


Претставуваше период во кој требаше да стане одминат нејзиниот митски исенчен приказ. 46

Заседнатото момче можеби замижа. Во тој случај, можеби неговото мижење траеше доволно долго за да сознае дека неговото најчисто чувство е умората во неговите широки рамена. Можеби пак, целосно, ја загуби свеста заради неодамнешните засилени главоболки, или беше паднат в сон. Не обавуваше свесни движења. Имаше неподвижност која беше колизионо насочена кон сите замисливи правци од своето тело, заради која беше ненасочена. Бранови кои меѓусебно некохерентно, поништувачки се ширеа до секоја допирна точка на телото со медиумот од надворешната средина. Беа апсолутно прецизни во точките на своите досегања. Сончевата пламнатост над него засилуваше. Постојано засилуваше се појарко и понедофатно. Незнајно помисли на десетици илјади потенцијални сценарија кои наполно зависеа од сегашната волева или неволева одлука. Зачудувачки позначаен број на можни завршетоци нудеа истите. Се запрашуваше дали вистинскиот, недофатен за смртниците, број на сценарија е бескрајно голем. Доаѓаше до заклучок дека земајќи предвид извесна правилност, бројноста тежнее кон својот бескрај. Спротивни начини форсираа бројност од истата, бесконечна реалност. Првите мигови при кои сочувствува со дијалектиката на промените кои немаат сенс кон времето го одведоа во лукративниот амбис на нереалноста. Низ погледот со кој вовираше немеханичка сигурност во искривувачките движења кои бесформено ги обавуваше со испакнатиот предел на очите започна да вкусува дефиниран вкус. Приземјен, сметајќи дека ќе се внесе кон пореалистични односни толкувања на нештата со кои ги напули потемнетите очи. Во умот црташе. Варираше во интензитетот, бојата и некои преостанати особености на формите. Се обидуваше да заборави на бесформеноста. Објектите стануваа нестабилни облици со правилни структури, темелни за се што би се однесувало на нивната градба, потсетувајќи на вулкани по или пред ерупција. Големите дрвја се претвораа во своите корења. Земјата ја пренесе и на небото кое единствено, беше надарено да го оттуѓи од допирот со реалистичната слика која неспорно тежнееше кон доспев на мисловно прикриената совршеност. Облаците ги воочуваше низ призма на нивната еволутивна недопирливост. Недофатно висеа разретчени над мртвата слика на реалноста.

- 50 -


Благодарение на безмалку усвитеното соце кое ги кореше при секој обид за психичка превласт над замисленото и мислите, тој благодареше за сметка на разумноста во тоа. 47

Над претпазливо управуваниот автобус пролета несекојдневен хеликоптер кој заплени многу од погледите на патниците. Неговите скромни димензии беа неговата најпривлечна карактеристика според многумината кои го прегледуваа низ татнежливиот надлет. Сметаа дека доаѓа од страната на недалечниот сончев зенит од кој засега, беа одвоени поради надоаѓачката сплотеност на вредните небесни градители. Овде спаѓаше и ветриштето, кое чувствуваа, ги клатеше своеволно гумите на возилото, граните на и онака размрданите зимзелени шуми, нивните стебла, корењата на некои борбени растенија во правед спротивен од страната на реката. Издолжено четвртестото возило напредуваше со константно темпо кон југот на речиси видливиот град. Нова апсурдност се надви од страната на облаците. Стихијна промена на ветрот...кој исчезна. Посматраа патниците. Не постоеја промени на патот. Неговата ректифицирана позиција пренагласено се обидуваше до дојде до израз при чувствувањата на кои беа подложни оние кои патуваа. Патувачки дух кој нагласуваше препуштеност на непроменливоста; рамномерноста во брзините и насоките. За миг настана хаосот, токму со помош на хармонијата во овдешностите. Изгледаше како судбината да дошла со интенции за извршување на своите императиви кои вклучуваа човечки жртви, смрт и непогода. Некако автобусот успеа да се преврте. Никој не би можел да одговори зошто. Се струполуваше со покривниот и својот основен дел во непрестајни комбинации од несигурни слетувања и антиподни одбивања. Брзината со која неколкутонското возило беше вртено низ воздухот при инфразвучните тонови на кршење беше крајно променлива, диктирана од неслучајните амортизирани или окрутени одбивања од грутчестата земја. Целиот автобус тромаво потпаѓаше на ударите кои си ги нанесуваше самиот. Се кршеше. Болката по секој удар ја откинуваше следбеничкиот. Ова место беше така издадено. Најширокото крајбрежје долж течението на целата река. Еден од живите патници се запраша дали заради тоа во себеси го проматра како несреќно. Живиот возач пак, не веруваше воопшто во поимите. Не веруваше во поимот на несреќата. Непоместливо продолжуваше со поставувањето неодговорливи прашања дури зјапаше во докршените стакла кои потсетуваа на остаток од елементарна непогода. Самите тие го потсетуваа на речиси срушениот град во кој патуваа,

- 51 -


положбата при која се наоѓаше неговото грамадно возило, на државата во која престојуваше. Позициите на предметите од внатрешноста од повеќето елементи која секоја државност ја темелат. Сопствената позиција ја препознаваше во дословната заболеност од која патеше својата вина заради која се должеше неговата аномалниска положба во општеството на државата. Беше виновен и за секоја негативност која во општеството се случуваше, претежно, во своите ненамерности. 48

Иако дотолку непознати, прашањето и одговорот на тоа зошто го стори побуненичкиот чин, му беа бесполезни. Во природата во која секоја реакција потекнува од одредени условености, должејќи се на одговорот на сопствените кон екстерните условености, овој закон се применува должејќи се на сопствениот одговор кон промената со назив време. Единствено тоа е феноменот кој воопшто не потпаѓа, дури истовремено во целост се темели на принципите кои владеат за овој тип на природна реактивност. Делумно, некои ефекти кои ги манифестираат овие непроменливи законитости умееме да ги согледаме во нагли, умствено онеспособувачки услови кои природата ни ги наметнува како нејзина сопственост. Последиците од бројни бизарни инциденти во кои при налетот кон неа, и, неретко, миговите кои непосреднички не двојат од истите, но кои се за нијанса меѓусебно поинакви , потсвесно умеат да побудат на еден или друг начин, услови кои непосредно во близина на екстремностите, подразбираат видови екстремности. Во прашање беа, сфатливо, повторно мигови пред да сопрат неколку автомобили управувани од луѓе коишто сакаа да помогнат. Нивната помош беше спасоносна; полуживите патници беа извлечени од под притегнувачкиот крш, сместени, со ургентна живост и настојчивост во хоризонтали над распосланите чаршафи и наметки какви регуларно користеле во автомобилите од и до кои растрчани надоаѓаа, веќе спремни за нови средби отспротива. Носеа помагала, облекла, медицински препарати и прва помош, алати кои им помагаа при ослободувањето на некои заробени раце или нозе. Автобусот кој мигум беше претворен во непрепознатлив крш од метали и раситнети стакла беше несреќно, среќно одбрано прибежиште сред загадочна околина, со едниот дел се наоѓаше чекори пред здивеаното рекиште. Главата на автобусот гледаше кон карпестата угорнина при спротивната крајпатна страна, речиси кон краткиот мост кој магистралата стотина метри понатаму го образуваше над рекиштето. Пристигнаа амбулантни возила. Временската ограниченост за која мораа да се најдат таму, меѓу повредените не беше во критичен износ загрозена од нивна страна. Мошне покритична беше застојувачката небрежност на лошото време. Ветар повторно се јави. Смрзнат, накострешлив ветар кој бесно фиукаше.

- 52 -


Се дозна за смртта на една госпоѓица која седеше во крајниот заден дел на автобусот. Подоцна беше востановено дека причината за смртта на девојката се наоѓаше во нејзината фатална поставеност при седењето, причина која беше експертски наведена за судир на тилниот дел и челичната прозорска преграда во крајниот заден на возилото. Утврдена беше заробеноста и немоќноста во позицијата при која непосредно пред првото превртување се нашла загинатата девојка. Била притегната во тесниот простор помеѓу наддаденото седиште отспред и задебеленото кршливо стакло кое во висина на нејзиниот врат беше приклештено од шилеста метална преграда чиј остар раб гледал во точката констатирана за смртоносна точка. 49

Надоаѓачките возила во кои беа сместени првите луѓе на власта беа, наизглед, не онака изгланцани и подготвени какви што обичниците би ги очекувале да бидат. Имаше некакви дамки отстрана, одназад и однапред на секое од трите возила кои спретно јуреа едно позади друго. Сосем акцидентално го најопустошеното место од градот, најразурнатата градска населба. Одгоре ги страшеше призорот на грамадната градба во нејзиното средиште. Истата им го беше свртела својот крут грб кон погледите на заинтересираните минувачи. Но дури и владиниот лидер беше запознат со детали за речиси опејуваната градба во која моментно зјапаше со својот поглед. Градбата неспорно, поседуваше историска значајност. Но каква? Инволвираните во маалските судири заземаа тврдокорен став дека зградата на проклетството мора да биде целосно руинирана и отстранета. Да се претвори во прав засекогаш, велеа. Градбата осамено го издржа судирот на сопствениот интерес со интересот на несудените рушители. Полицијата интервенираше. Зданието со проклетствата ги издржа и официјалните судски пресметки со безумните селаништа кои го побаруваа нејзиното безусловно рушење со образложението дека ги криела нивните изворни обичаи, мрачни пророштва, празни верувања дека ќе ги снајде злото. Како да не беа способни за измислување натамошни причини. Можеби градбата денес не би ниту постоела во случај тогаш да не постоеше дијаметрално спротивставениот став на еден од министрите кој гласеше дека џиновската структура освен што не би смеела да биде срушена, туку и покрај наводната нестабилност истата би можела да претставува вдомувачка куќа за многу бездомници од долгогодишно репутираната средина како средина на бездомниците. Проблематичните граѓани од близината го блокираа влезот во зградата за секој кој се обидуваше да се всели. Претседателот беше запознат со секојдневните инциденти кои се случуваа како резултат на противењата од страна на локалните жители.

- 53 -


По првото напуштање на зградата, до второто вселување на социјални лица во истата, уследија неочекувани судири меѓу самите граѓани, помеѓу староседелната популација и стотината или нешто повеќе новодојденици. Полицијата под сугестивна наредба на еден мошне висок функционер ги разгледуваше и отповика толпите од својата налудничава наредба да возвратат на „неверниците“, кои со својата арогантност придонеле за појава на се почести несреќи во општеството кое до неодамна го красела човечност и непристрасна срдечност. Недолжните социјални случаи, луѓето кои ги нагласуваа како нивни противници. Политичарот кој со разлачен поглед посматраше од задното седиште на валкано бело обоениот автомобил, во својот кадар набргу смести сурија такви згради кои претежно мигновено му излегуваа од свеста. Функционерот кој компромисно, донекаде успешно се справи со настојувачките интереси на обете страни во спорот околу зградата сметана како причинител на парадоксални убиства, кланици на луѓе и најпретежно самоубиства, оној коj во моментов се наоѓаше приграбен, речиси заробен од непопустливите раце на смртта, сметаше политичарот кој создаваше предуслови за негово преживување, со својата непопустлива активност. Политичарот свесно се посомнева во своите рационални судења кога тој момент помисли на познатиот историјат врзан за градбата. Помисли дека по крајот на таа безумна ситуација која не би можел ниту да ја образложи што би се однесувало до сложеноста или простотијата за која би станувало збор притоа. Беше наполно безидеен по тој основ. Водечкиот автомобил за кој се испостави дека е сепак обоен во релативно потемна, но нијанса со сјај, пристигаше пред ширум отворената, тукушто одмандалена порта во предворјето на градската амбуланта. 50

Пред нешто помалку од еден час, речиси истовремено, независни едно од друго, на опколеното паркиралиште останаа три слични возила. Три масивни комбиња. Две од нив беа во сопственост на специјалните сили кои го изолираа објектот од секаков пристап од страна на беспричински заинтересираните набљудувачи во двориштето. Одеднаш пристапот на луѓето со камери, микрофони, направи за зголемување на дострелот на звучност и разноразни технички помагала потребни при преносот во живо стана забранет со еднаква жестокост како што легислативно без забранети казнивите дела, злоделата. Двете единици брзински се распоредија во линија пред влезот на објектот кој претставуваше најгледан, најсоопштуван и најпознат објект во земјата тие мигови. Водачот на единиците кој стоеше на страна од линиски подредената група специјални полициски офицери, пријде чекор накај толпата од која го делеа вкупно два такви чекори. Им порача дека повеќе никој не смее да остане таму. Од цементното паркиралиште се создаде безживотно чистење. Мигови откако последниот тамошен посматрач заминал, широката челична порта беше замандалена

- 54 -


од внатрешната страна. Некои во непристапниот објект гледаа непробојно воено упориште. 51

Третото наведено комбе дојде од сосем спротивна насока, од јужните улици. Поседуваше заслуги на кои се должеше неговата специјалност, но таа специјалност подразбираше далеку повитално значење во однос на специјалноста на овдешните специјалци. Возилото, во најголем дел од својата каросерија беше обоено со најбледата можна боја. Комбето беше комбе во сопственост на објектот во кој пристигна. Амбулантата, објектот кој беше затворен не само за заинтересираните граѓани но и за вонредните медицински случаи со витално нетрпение ги отвори своите порти за исполнување на мисијата на испратените, пристигнатите медицинари во возилото. Повидокот од совршена чистота и хигиена го грепчеа сосем разредени компоненти, механички отпад на асфалтираното паркиралиште. Имаше раситнети парчиња од пластични предмети, раскинати хартиени ќеси, се до целовити шишиња од пластика. Ветрот успорено наговестуваше дека ќе ги разнесе насекаде во таа глетка, а сепак, наговестувањата претставуваа само безуспешни обиди. Од амбулантното комбе најпрвин излегоа возачот и неговиот совозач. Млади, витални луѓе. Обајцата се упатија кон просторот за багаж во задниот дел на возилото. Истовремено од него излегоа уште двајца младичи мантилосани во бели светлечки облеки. Изгледа се обидуваа да извлечат некој објект од внатрешноста до просторот во кој истиот би подлегнал на сосем поинакви подлегнувачки услови во однос на дотогашните. Внимаваа на ефектот од, од неодамна приспивниот ветар во неговата сулуда изразеност како нападлив. Ги имаа на ум и сончевите тврдоглави, заморни продори при секое отворање на нивните очи. И сонцето, не помалку приспивно од ветрот се наоѓаше во состојба на обид да импровизира неисцрпност низ отајната глума очевидна по приказот на неговата сенка, сенката на сонцето - секој еден организам, жив, нежив, предмет. Животворната фузија, процесот на синтетизирање елементи како градбени единици на телата, уверливо поентираше, вршена во колосалната ѕвезда, кон сенката на сопствената сенка. Кон процесите низ кои затемнета сенка ги извршуваше, приказ на нејзината неемитирана светлост. Влезната врата од објектот широко се отвори. Излегоа тројца асистенти да ги дочекаат новопристигнатите. Од багажниот дел на возилото беше изнесена метална количка во облик на конструкција од гломазен квадар. Беше премногу елегантно подвижна за движењата кои под некаков притисок ги обавуваше. Под сонцето остваруваше забележлив и блештукав отсјај. Металните рачки речиси светеа. Количката заоде по издигнатиот, нескалест искачувачки дел до вратата.

- 55 -


Ги мина скалите на амбулантата резервирани за такви прилики за премин на слични помошни, и понекогаш инвалидски колички на слоите пациенти. Дури во тие мигови станаа воочливи екстремните димензии на количката од шипки кои потсетуваа на коцкеста конструкција од метал. 52

Внесената количка откри тело на својата површина. Неколкумината кои ја одвлекуваа, всушност одвлекуваа еден вид кревет со мртовечко тело. Телото сé уште не беше во целост мртовечко. Шестмина медицински работници го провлекуваа подвижниот кревет до салата каде мораше со посредство на носеното тело да се одработат во смисол на готовност, преостанатите напори за спасување на полумртвото тело на човекот внатре. Излезениот од салата, хирургот со симпатично лице, предупреди за умесно забрзување во текот на сета акција. „Од каде доаѓа телото?“ запраша помагајќи при внесувањето. Господинот кој до пред малку се наоѓаше во челниот дел на болничкото возило во улога на совозач се подготви да одговори, вдишувајќи и подголтнувајќи жедно. „Младата госпоѓица загина утрово. Се случи ужасна несреќа утрово господине. Таа доаѓа од истокот“. Терминот „ужасна несреќа“ за хирургот имаше и вторично значење во контекст на настаните во кои како дејство беше непредвидено вметнат. Сам по себе се чинеше безначаен. „Дозволете“ се нагна хирургот, влечејќи ја големата маса кон себе и кон салата, одејќи наназад. „Значи“ промрморе, таа дојде преку морето? „Да господине“ се обрати некогашниот совозач, фактот што донорот е жена ... „Да?“ „Нема ли штетно да влијае на неговиот крвоносен систем, можеби со нарушувања какви би можеле да настанат во неговиот биоритам?“ Докторот го погледна со речиси напречен поглед. „Мислам...ако е веќе можно примањето витален орган од жена - дарител...“ се обидуваше да се надополни. „Знам на што мислиш. Одбивности, природни несклоности на неговото тело кон тоа срце. Секакви видови отпори се сосем можни и неисклучени од појава и покрај соодветните супресанти подготвени од наша страна“. „Ние, луѓето кои со задоволство успеваат да разрешат медицински проблеми налик кардиохируршките третмани, во суштина сме кадарни за успех со нашата кадарност за прифаќање, и најважно, создавање предизвици“. Во природата не постојат нешта како „сигурните“ стварности. Стварноста е стварност заради наизменичната постојба на сигурности во несигурното и несигурност во сигурното.

- 56 -


Не постојат ниту едните, ниту другите видови нешта, со исклучок на најзастапливото постоење во секое човеково сфаќање на нештата. Ние се обидуваме, во најмала рака, се обидуваме преку сопствените практични оперирања да ја намалиме сконцентрираноста на тој вид предрасуди во сопствените дејства. И секој обид, свесен, несвесен, кој постои, постои во рамките на нашите ограничени сфаќања за човековите успеси и неуспеси, човековата најопшта поделба на поимите. Слушателот на излагањето координирано со влезот и припремањето во операционата сала, речиси почувствува, речиси дефиниран наплив од согледи во неформална смисла. Оттогаш неискажливото започна да бдее над неколкуте свиткани глави под помошната бела светлина која часовно паѓаше и продолжи да паѓа од правец на не помалку бледата ѕидна површина чија светлост не се поистоветуваше со светење и одраз на ликовите одздола. 53

Сјаечки сивите очи на десетгодишното момче беа пресилно обоени, осветлени, затемнети за функцијата од чија страна беа определени како нејзини вршители и творци. Тој не се обидуваше да медитира најздраворазумно од својата умешливост, беше умерено умерен во постапката на мислење. Затреперуваше насекаде низ своето истенчено тело со изразита комбинација на коски и жили при една помисла. Мислеше дека токму тие коски, жили, останатиот дел од неговото тело се единствениот пополнет свет во светот за кој знаеше. Неговите мисли беа опустошени, низочните наѕирања му се чинеа празни, еднакво испразнети од суштина како и глетката која смаен, ја поседуваше под себеси. Беше, налик градбата под себеси, празен и од самите помисли и останати реакции кон нив. Луѓето беа нејзините помисли и останати поддејствувања предизвикани од и за нив, последништва помеѓу исполнетоста и тиумфално поставениот ареален свет на празнотијата. Најблиската куќа беше моменталниот фокус на воспоставени очи во далечината. Се наоѓаше на страната кон која небесно иташе опорната пеколна фигура со небесата на небото, фигура која немаше сенка ниту материјална подлога за нејзин посед. Двоспратната издолжена куќа беше малку поиздолжена од останатите на речиси трансцедентниот вој од истата. На балконот од најгорниот спрат престојуваше жена, можеби, средовечна жена. Тоа момчето го воочуваше од оваа опитувачка позиција низ која моментно прошетуваше трансцедентно во поголемите огледувајќи ја трансцедентноста на надоаѓачкото сонце. Суфистно ја заслужи. Тој немаше предвид дека жената во улога на домаќинка живееше еднакво бездомнички како тој самиот.

- 57 -


Таа, всушност, живееше со умисла во тој град и таа приклона работоспособност која и го овозможуваше живеењето под ист покрив со газдата на станот. Работата во замена за домот - сфатлива анатема која човечкиот бог би можел да ја искаже на мртвиот потаен демон кој престојува во човековата свест. Младиот набљудувач се двоумеше околу поимот на сопственоста. Градбите изградени од цементно - песочни мешавини, сега, неоспорно му припаѓаа на вселениот човек. Тој за ништо во животот не би изрекол дека е негово, го има, или пак е нешто од кое прижелкува телесно ослободување. Жената синхроно со воспалувањето на очниот сјај кој ја следеше од веќе видливиот врв, се движеше. Таа некако несвесно примети полуподвижен дел при врвот на зградиштето вдадено пред нејзините сјаечки очни центри. Таа всушност ги проигра насекаде крај неа. Крајно и се чинеше одумителна и самата помисла дека во нејзиниот кадар би се нашол за неа, гонителен призор како оној пред нејзините полуотворени очни капаци. Токму додека неговото набљудување изгледаше најмалку избежно, таа се оттргна настрана. Се тргна од сопствениот видик. Според нејзиното видување најосновен, најосврнувачки дел беше поистоветувањето на нејзините заклетви кон себеси. Ваквиот светоглед и ја затвори вратата однадвор. Повторно се внесе во туѓото огниште кое ја сметаше како негов дел. 54

Синоќа токму пред последниот опфат на доминантната темнина над светлоста, се разбуди полуживиот уживател на опиуми кој се запрашуваше за својата моментна местоположба. Здобивајќи осетност за умствената состојба, се охрабри при помислата за здобивање осет за местото во кое тие мигови престојуваше. Карактеристиките на местото залекуваа дел од неговиот нејасен поглед. Разјаснуваше факти меѓу опредметениот, несонет дел од себеси. Се буеше во секое опкружително нешто низ непрекинливи, несегментни делови од погледот. Се пробуди со речиси бескрајно опфатувачки поглед и тоа го збуни. Знаеше се за тоа место, потајно, иако, во неможност се присетуваше за изворот на тоа познание. Знаеше дека знае. Помеѓу мисловните струежи од кои му беше опсипан делот од мозокот задолжен за расудувањата и рационалноста воочи армија предрасуди нападната од аголот на темнината од кој до пред малку ги фрлаше своите антиподни погледи за оние погледи. Оние кои досега го поведуваа кон истата. Нагло и возбудено потскокна од коженото легло. Го дофати кожниот капут и набрзина го напушти барот. Во миговите кои следбенички го повлекуваа низ просторот до блискиот булевар беше се завлекол во мошне туѓи идеи и помисли на недофат на резонирањето со кое дотогаш располагаше. Во еден таков акцидент не можеше да се присети на тоа дали физички или ментално ја беше заклучил влезната метална врата од сопствениот бар. Речиси и не придаваше

- 58 -


особено внимание на миракулозниот призор при прегледот на никогаш претходно несретнатите нешта какви сега можеше да погледне. Односно, по секој еден од секој од последните петнаесеттина денови - пародијата на природното време, на човековото. Деконцентрациите му го сменија правецот и силината на зачекорување.Најпосле, неодлучно се врати назад за да се осигура дека ја затворил вратата од својот ноќен клуб. Нецелосно. Тој повторно започна да го губи вниманието, овојпат во најголема мера од спротивноста до пред малку, околниот нов свет за него. Го забележа обраснетото сивило врз нештата кои го опкружуваа. Забележа дека вчеравечер падна снег со поинаква боја кој до вчера беше присутен, насекаде, рамномерно во овој град. Притоа, повторно појде во насоката која му ја беше предодредила улицата. Чувствуваше дека на овој свет не постои насока вредна да биде следена од неговото тело кое директно управуваше со неговиот ум, дури ни нултата насока - насоката на неподвижност, стоењето, чекањето. Во насоките кои неправилно ги минуваше со својот нерамномерно голем чекор би можел да биде поистоветен со појавата неделиви, прости броеви помеѓу класата на природните броеви кои самиот ги проучуваше, дознавајќи ја причинетоста за неправилноста на нивната дистрибуција. Тој мораше да оди некаде, размислуваше. Се принесе кон обичното и тротоарско сивило кое произлегуваше од кохезиониот пад на вчерашниот краткотраен снег врз оној кој долговремено стоеше, претворајќи се делумно во мраз и одбивна но сликарски естетска површина наносен материјал заробен во мразот. Патникот за првпат по долгиот од, го подигна својот поглед кога се најде во близина на еден полуразурнат паднат споменик недалеку од самиот градски центар. Споменикот отсликуваше автентичен приказ на симболот на демократијата, од едната страна. Беше двостран. Од другата страна претставуваше бронзена плоча на која со позлатени букви беа испишани цитати од најпрапознатливите говори на двајцата творци на демократијата во земјата. Едниот гласеше „Целта на револуцијата се базира на фактот дека демокрартијата не претставува дострел со дефинирана вредност, убиствен човеков продукт, квалитет, но нејзината цел е далеку погруба и поуништувачка за секого од нас поединечно, како и повеќето останати политички ситеми. Впрочем, самата демократија е концептуалност која ги овозможува овие карактеристики за сметка на врзаноста за духовните задоволства со телесните кои секој од нас несвесно ги чувствува. Револуцијата, следствено, ние ја сфаќаме како аполитичка духовна поткрепа наместо за овие наши погледи наместо како пат до совршената еднаквост“. Другиот извадок се состоеше во една и нешто попроста реченица: „Се водиме единствено од онаа демократија која го поседува пресудното право да одбира помеѓу останатите; народот ја одбра оваа војна, вие ја поразивте нејзината подлост само и само заради вашиот избор да го сторите тој величенствен чин“. 55

- 59 -


Операцијата која штотуку се наоѓаше при крај од својот тек, беше нискоризичната трансплантација на вистинско срце, овде, при централната просторија во најнапредно опремената градска амбуланта. И со оглед на неопходноста, овдешните хирурзи релативно слабо беа запознати со срцевиот донор. Беа сигурни дека станува збор за жена, млада жена со навидум негибнато срце. Од широкиот ходник кој водеше дотаму се ширеа армија нападни звуци кои на среќа беа непродирни во салата. Впрочем, бучава. Десеттина владини делегати пристигнаа и започнаа зашеметувачки гласен разговор. Звучната изолација во најголем сегмент, целосно го спречи продирањето на разговорот низ просторот меѓу масивните ѕид и врата зашто во тој меѓупростор всушност немаше празнина. Во непрекинлива наизменичност громогласните разговори преоѓаа во апсолутна тишина пред повторно сосем нагло да избијат во повторно трештење. Галамливите разговори потсетуваа на партиска прес - конференција во нејзиниот најразгорен дел. Тишината која секогаш потоа следеше потсетуваше на затишје пред бура. Во тоа уште понагло затишје со ограничено времетраење чувствата се губеа во рационалноста од карактерите помеѓу кои се водеа разговорите. На крајот тие спонтано се загубија во тишината. Од другата страна на вратата хируршкиот тим заврши колосален труд. Сепак, знаеја, секоја предвремена сигурност во успешноста на зафатот единствено би можела да ги чини во аспект на истата. Не смееја и не одолеваа на привидот со кој сигурноста во нивните постапки беше пропорционална. Сите заеднички се наоѓаа во состојба на стрес кој индивидуално варираше во поглед на неговиот интензитет. Конкретно, тие мигови стресот се сотоеше во нивните самостојни анимизирања на ситуациите кои беа најподложни да настанат. Проверуваа со употреба на несвојствени пробабилистички приоди неколку сценарија кои меѓусебно како да не се осмелуваа да ги соопштат по устен пат. За повеќето најверојатно беше дека дејството на внесениот супресант ќе овозможи позитивен прием на срцето кај и од неговиот нов сопственик. Тоа пред се, тие како помисла го должеа земајќи ја предвид неговата физичка состојба како и возраста и некои останати телесни специфики. Разликата во големините на двете срца беше минимална и претежно се должеше на фактот што донаторот на имплантираното срце беше припадничка на понежниот пол. Нејзиниот леш зборуваше дека станува збор за возрасна жена, донекаде, со изглед на девојка. Градбата на жената преку која и беше придодаден овој епитет се должеше на детските пропорции и нејзината телесна трошност и истенченост. Речиси да можеа да и гледаат низ месото. Реткото месо помеѓу неприродно наддадените коски на трупот. Заклучено беше дека жената поседува вонредно крупно срце во сооднос со сопствените телесни димензии. Тоа им беше јавено уште при праќањето на телото директно од местото на несреќата, мигови откако се дозна за несреќата на министерот. Владиниот претседавач во себе им префрлаше на хирурзите заради недотрајноста кон ветеното, започнувајќи ја операцијата без него.

- 60 -


Впрочем, неговото доаѓање го означуваше крајот на истоимената операција. Кружејќи пред самата врата, беше во очекување да добие одобрение за влез. Чекаше, очекувајќи го секој миг. Беше следен од неговите соработници кои мирно заземаа простран дел од звучно изолираната чекална. Однадвор доаѓаа непрепознатливи ромонења и шумови. Некој од нив забележа чудно затемнување кај еден прозорец. 56

Момчето во минатото патеше од еден необичен вид болест за која аналитичарите на медицината сé уште не поседуваа задоволителни сознанија при кои би биле достатно кадарни да утврдат поопфатни податоци. Некои ја класифицираа истата како невролошка, повеќемина како психолошка. Од истото заболување низ светот живееја уште едвај двоцифрен број, можеби десетмина регистрирани, неизлечиви болесници како него. Беа на слични возрасти. Деталот на болеста, впрочем, ги означуваше фундаментите на многу општествено догматски постојби кои диктираа начини на создавање детали од неговите животни искуства. Деталот на болеста подразбираше општествено препознатлива карактеристика на животот, кој токму поради општествените нормирања кои го условуваа, таквиот го одминуваше како да е туѓ и општествен. Неговиот живот беше отелотворена кауза на ближните, додека секоја негова постапка беше доказно посочување кон зачудувачкото пресметување дека е тоа така. Сé уште гледаше надолу. Сé уште непрестајно ги посматраше заретчените минувачи во очекување да ги одвратат сопствените погледи кон оној кој тој срамежливо го благосклони кон промајувачкото ветре. Нему и на ново пројавената снежна појава гледаше како на луѓе со мошне слаб глас, волја и разјарени тврдења, чувства. Ги сметаше за преодна форма кон животот. Нешта кои речиси претставуваа луѓе. Надворешните временски околности под кои паѓаа. Тие еднострано го бодреа во волјата, а тој неискажливо ведар, речиси секогаш посегнуваше по средството на туѓата волја. Одеднаш местото прикриено од непробоен слој облаци, природна структура која го прикриваше неодамнешниот сончев зенит, зарони меѓу раздробените многубројни грутки мошне темен снег кои се поконцентрирано го прикриваа. Крупните снегулки изгледаа како да се облеани в црно или некоја затемнувачка црникава нијанса на темносива боја. Ги пробуди полузатворените болни очи. Чу снеможувачко фучење на дивиот ветар кој во околината дуеше како со променлива, тоест движечка оска. Ветрот го заменуваше ветрето. Детето за некое време остана вкочането од појавата на темниот снежен бран, за да набргу повратувајќи се од пристигањето на ветровитата напредност се присети за неопходноста од покренување. Затоа пред да стане, помисли дека веќе беше забележан од некој случаен минувач, разубеден и спремен да го изврши дејствието по кое се искачи довде.

- 61 -


Без самата помисла не би ни знаел кон што тукушто продолжи да тежнее. Заради што живееше. Единствено утилитарен беше доспевот на самата помисла - доспев кој изненадно промптно и сигурно му овозможи да поведува во зборовите што ја чинеа. Сметаше дека некој го разубеди. Спозна дека дојденото нехармонизирано ветриште го разубеди во намерата која ветриштето го натера да ја прогласи за бедна. Беше во потрага по натприродна способност насекаде низ себеси, способност или интуиција која требаше да го сопре од болен излив на емоции, наизменични таги и внатрешни веселби. На такви способности наидуваше и при концентрациите на својата мисла низ повеќе делови од себе, своето тело. Точните позиции беа недефинирачки, но ги најде. А сепак истовремено тие сé уште беа недоволни да ги спречат неколкуте подочни капки кои му образуваа речиси паралелни млазеви по затемнетото лице. За миг се најде на место во кое над главата забележуваше покрив. Некаде во поткровјето. 57

Досега немаше видено споредлива појава со развојната облачна активност која допрва зеде замислива поткрепа во ветровите и воздухот. Црните снегулки паѓаа закосено и бргу. Немаше вистинска претстава на што прецизно би можел да ја припише незамисливата појава. Не можеше да си приушти аргументи дека појавата е матреијален исказ на боговските наредбодавни духови чија бесмисленост веќе одамна ја докажа. Но контрастно на таа слика детето беше заслепено од една мисла којашто ја сметаше за свесно сознание: сите нешта без оглед на физичките закони соодветсвени со нивните големини поседуваат сосем природен идеал на идеалот општонародно познат како душа. Всушност, веруваше и дека постојат најмали можни нешта во тој момент од неговото живеење. Можеби во подалечна иднина нивните деливости би тежнееле кон се поголеми бројности. Она што во тие мигови, тогаш и таму беше неделиво, по илјадници години елементарните нешта на истото тоа место би можело да бидат сочинети од илјадници помали делови, помали нешта. Тоа со секој следен миг стануваше деливо во минорни износи. Занемарливо мали како биолошкото стареење во период со мошне мал временски износ. Од поткровјето се спушти за уште неколку спратови, сосем постепено. Беше повеќе вештачки заинтересиран одошто природно посакуваше да ја задоволи еднакво вродената и еднакво стекнатата љубопитност. Меѓутоа конечно сопре. Не некаде, по случајност токму во катот на средиштето од зградата. Можеби помисли дека е приморан да осигура нешто во тие мигови. Чудесен, но фактот дека посакуваше да стане сигурен по однос одговарањето на некое безмалку реторско прашање беше увидлив во карактеристичниот лицев израз кој го поседуваше во слични околности. Прошавра низ квадратестите станови - одаи.

- 62 -


Се врати во ходникот, доближувајќи се до жолтеникавите прозорци низ кои беше неможно да провлече макар еден поглед. Продолжи, несфатливо да гледа во него, наѕирајќи детали во наместа пукнатите стакла. Како да гледаше во еднобојно нијансиран витраж од црковни стакла. Го потпре челото, подмижувајќи, врз ѕидот оддесно. Промрморе некои неразбирливи фрази, молбени фрази. Беше свесен дека непостоечкиот човек - бог опредметен во речиси движечкото стакло, неговите пукнатини кои го формираа тој интересен лик го слушаа и бездејствено појасно од слушателската силина на човековиот слух. Затоа впрочем, и не им зборуваше ним. Му недостигаше сопствениот глас, ободрувачкиот глас за неговите сушти тежнеења. Со чувство на слухот посегна по допирот со него. На природно извајаната фреска притискаше ледоносното студенило од точкестите црнила однадвор. Од матноста на предочните сткла не можеше да добие претстава за конкретноста на безредните збиднувања кон кои го водеше моментниот призор. Не знаеше дали истата се должи на фабричката изработка или пак, на надворешната арабеска којашто го обвиваше препукнатиот прозорец. Во тоа време почувствува благо олеснување, но истото го предочи кон претстојните дела кои мораше да ги изврши со истиот жар од давањето на молитвата, заклетвата, строгоста при искажувањето на неискажливата почит кон судбината, без оглед на добрите или негативни поединости кои таа ги ползуваше. 58

Си вети некакво задолжување кон објектот на Танатејата. Нејзините доблести со непредметно значење го подредија да ја испочитува за единствен и последен пат. Свесно имаше на ум дека ова влегување му беше единствено, еднакво вреднувајќи го фактот што сегашнава посета претставуваше последен и прв влез во напуштеното скровиште на измисленици со психолошко навлечна позадина. Зборови не си изрече туку место нив, започна да води монологна комуникација преку забрзаните постапки со кои ја подлегнуваше мртвата природа наоколу, на себе. Впрочем, ветувањата ги даваше секој миг; претходното, упатено никому, му влеа иницијативна храброст на возрасен човек. Минувајќи ги последните чекори при својот излез, детето ненадејно потскокна, удирајќи со полуискинатите чевли во објект кој немаше време да го предвиди. Почувствува пренагол пресврт на на вниманието како и во однос на она што до мигот на изненадувањето го чувсвуваше. Помисли дека е веќе свртен со лицето кон цврстата подлога, дека е поцрвенет на удреното место, но не умееше да процени егзактно колкаво количество на болка во тоа место од телото би восприемал. Не се ни обиде. Едвај да се препна, но само за дел од времето за кое размислуваше веднаш потоа. Можеби евентуалното препнување би се должело на неговата занесна насоченост некаде нанапред. Каде гледаше?

- 63 -


Можеби директно кон црните трошки во моментите кога ја допираа подлогата еднаподруго, една по една. Несовршенството во карактеристиките на струтурата и падот ги приморуваше карактеристиките на бројните снегулки да се трупаат образувајќи снежни слоеви, материјални слоеви. Напуштајќи ја зградата повеќе не умееше да се сврти. Еднонасочно иташе по приморувачката насока. Бескомпромисно леташе низ безобѕирната средина во која не постоеја поими на опциите, на која самата по себе претставуваше некаков вид избор, како и многу нејзини содржателни нешта: снегулките, облаците, ветрот, привремено наѕирачките сончеви зраци кои моментно не ни постоеја. Се оддалечуваше положбено следејќи ги повеќето помеѓу дофатливите предочни црни точки. Постојано се јавуваа нови и се понови му го забрзуваа диктираното темпо на чекорењето. Помислуваше кратко и наполно рационално; се провлекуваше ултимативно бргу кај трепетливите црнила кои, и покрај спротивните наложенија на некои услови, едвајно наслушнуваше дека шумолат се позасилено по патот отспреди. Цврстината во нозете со кои го постигнуваше сигурното темпо беше одлучувачка карактеристика според која еден страничен набљудувач едноставно би заклучил дека се работи за следење некој личност. Единствена карактеристика пак, која укажуваше на спротивното или на некаква прогноза дека она што го следи е невидливо за човековото голо око претставуваше неговиот флегматски израз на горниот дел од неговото тело. Душата му се наоѓаше во нозете. Во пределот на градите беше бездушна појава. Неговата екстремна слабост во нозете поседуваше највисока концентрација на ваква животворна сила. Се додека не започна да ја следи насоката на ветрот покажуваше телесен израз на двоумење преку силината на својот одржателен подвиг, дека на своето тело горниот и долниот, најсилниот и најслабиот, мускулестиот и коскестиот структурен дел од телото кој во најобемен дел му ја овозможуваше сигурноста во физиката на одот. Природните појави не му одолеваа на тој редок од, кој неисклучно умееше да ги послуша нивните првични барања на кои се темелеа секои следствени. Барања кои ја редефинираа нестабилната природа на времето како негови единствени допирни делови со примателите на тие барања. 59

Инспирираното време ги слушаше повиците за промена од наредбоизвршителот кој ги следеше со флагрантна стабилност. По четврт, можеби и третина час пристигна да првиот премин на кривулестата река која требаше да ја премости уште еднаш. Со таа интенција зачекоруваше по мостот. Мостот беше изработен од еден од најцврстите неметали за кои модерната наука знаеше.

- 64 -


Тој практично беше нескршлив мост. Нескршливиот мост не беше изграден од нескршливи материјали. Комбинацијата на материјали беше сепак, необична, но истата подразбираше релативно мал придонес кон нескршливоста на мостот. Комбинацијата од ултрацврсти и ултраеластични материјали кои го сочинуваа, мостот го правеше отпорен на секакви земјотреси, временски непогоди, намерни рушења. Поседуваше конструкција која по секое попримено нарушување на врамнотежнетата стабилност, самостојно, наизглед според адекватен perpetuum mobile принцип на самоврамнотежнување се самонаместуваше во состојбата пред нарушувањето на рамнотежата. Секако, окото на наивникот кое би вовело вакви несфатливи поими на „самоврамнотежнување“ и „самонаместување“ гледаше само во една страна од чудесниот феномен. Инженерите тукушто успешно го заокружија испробувањето да се запре или барем, намали, забавувајќи го, разорното дејство на земјотресите. Низ конструкцијата на нескршливиот мост, константно течеше енергија која вршеше правилно молекуларно подредување чија јачина варираше во зависност на околностите под кои мостот беше подреден. Се работеше за враќање во рамнотежна состојба на неврамнотежнетите врски образувани помеѓу молекулите. Енергијата им беше директно придодавана ним, исполнувајќи моќен ефект на меѓумолекуларна прегратка. Изградениот мост беше базиран на технологија која реално би требала да уследи по нешто повеќе од двовековен период во однос на жителите кои, минувајќи по него речиси немаа никаков сенс за битноста на науката во целокупноста на нивното квалитативно живеење. Луѓето беа оптоварени од сосем поинакви природни појави составни на изненадно популарниот ненаучен свет каде спаѓаа традицијата, нормираностите, безвредното трошење време кое подразбираше погубен акт посилен од суицидниот. Додека нивото на технолошкиот, животно олеснителен напредок тежнееше кон општествено се побитни остварувања, начинот на размислување кај жителите кои го искористуваа назадуваше во однос на она што бил повеќе од илјадагодишен период претходно. Детето се најде на другиот крај од мостот, немарно фрлајќи небројно многу погледи врз површината на стаписаната вода од двете свои страни. 60

За неодамна извршената операција во јавноста преку медиумите, на големно започна да се спекулира за причините на забраните насочени кон сето цивилно население кое зажелуваше всебно да биде проиграно од деталите на дејствието. Нагаѓаа дека се работи за операција, не нагласувајќи ја со сигурност таа новина. Набргу започнаа и првичните цитирања на „доброупатени извори“ тоест на луѓе кои или навистина премногу прецизно умееја да ја предвидат иднината, или навистина премногу оддадено и одговорно ги схематизираа своите бизниси одамна во минатото. Не постоеја многу поинакви рационални претпоставки.

- 65 -


Од другата страна на телевизиските приемници, местото на дејствието кое специјално од медиумите беше заштитено за интерес, всушност уште пред да биде објавена неофицијално пренесената завршница на операцијата, постоеја поделени мислења по однос на она што можеше да се очекува. Најголем дел пак, од хирурзите, во името на своите медицинско – искуствени познавања велеа дека извршениот дел од задачата, дел којшто можеби беше првичен, претставуваше успешно заокружување на работата во која беше вложен труд со максимално колучество. Некои дури им се колнеа на претставниците од власта дека првиот дел излегол мошне поуспешно одошто истите се надевале, претпоставувајќи дека министерот набргу ќе закрепне, доспевајќи до повторна можност за работа во некој од следните десеттина денови. Ваквите смели изјави, се чинеше, ги успокоија несигурните мненија на загрижените. Министрите набргу ја испразнија амбулантата. Како задолжени да прават некакви, разноразни стратегии преку кои на специфичен начин денекаде успеваа непланирано да навлезат во иднината за која знаеле. Поседуваа сенс за поимувањето на иднината преку чие активирање умееја да делуваат речиси еднакво при позитивни и при негативно опишани околности. 61

Мостот, на полпат од местото кон кое момчето иташе, не се огласи во неговите мисли онака како што донекаде очекуваше. Му остави впечаток на чудесно добро дефинирана понизност кон нештата кои го опколуваа. Го потсети на некое завршено нешто, добро завршено, планирање, конечност. Го одмина, спуштајќи се долж неговата накривана плоча од видливо цврст материјал. Некаде пред крајот од тоа спуштање забележа чудесна направа на две, нешто помали од стандардните, тркала налик количка за инвалиди. Во неа, отпрвин, не успеа да си објасни прецизно, што всушност се наоѓаше. Тоа се должеше како резултат на делумното прикривање кое човекот, тоест детето кое ја управуваше количката го нанесуваше со својот капут во однос на просторот зад себеси. На мостот во тие мигови сé уште имаше неочекувана, раздвижена толпа продавачи – тезгари. По „божјото чудо“ кое веќе како од вагони лиеше надолу, сите брзаа да се разотидат. Гужвата беше неизбежна. Таа токму тогаш започна. По самото одминување на мостот неговата моментна перцепција и сеќавањата постигнаа договор во полза на корисноста од сеќавањата. Процени дека во неодамна здогледаната, специјално изработена количка се наоѓаше некаква човечка фигура – човек. Како алтернатива меѓу постапките кои можеше да ги изврши ја постави можноста да се сврти наназад со намера да се увери во логички реконструираниот призор. Се присети дека исто така постоеше веројатност човекот да го немаше делот кој не го здогледа, или пак, во тоа не беше сосем сигурен доколку го здогледа. Помисли, во тој

- 66 -


момент, дека човекот е сосем ослободен од екстремитети, доаѓајќи до заклучок дека обете раце и нозете му беа отстранети. Сосем отсечените раце и нозе однадвор беа препокриени со црвеникава зимска ткаенина, неекаков вид џемпер, можеби со зашиени отвори на местата за кои беше предвидено екстремитетите да изгледуваат нанадвор. Притоа, продолжи. Увиде дека стануваше збор за повозрасен човек, ако не, за старец за кого можеби се грижеше неговиот син, а за кого исто така воочувајќи го приказот на силуетата се увери дека е човек во години. Претпостави дека рацете и нозете ги загубил при неодредени несреќни околности иако причина би можела да биде и некоја самоволна, доброволна острина кон себеси, или насилна острина, неволно сечење на екстремитетите што беше случај со втора по големина веројатност за момчето. Можеби пак, реалноста претставуваше комбинација од опциите на веројатност кои ги определи момчето? Во случај губењето на екстремитетите да беше продукт на човекова несреќа постоеја фундаментални веројатности дека истата би можела да претставува последица на експлозија на бомба, сообраќајна несреќа, елементарна несреќа. Сите можни сценарија ги карактеризираше посредничка улога на невнимание. Упадливиот снег му го одведе неговото внимание упатувајќи му го погледот кон некакво сивкасто рунтаво куче која му одврати следителската улога на неговите со сопствените очи. 62

Честопати, со исклучок на сегашните мненија умееше да го наслушне речиси нечујниот глас на интуицијата преку која понекогаш разјаснуваше нетпретпоставувачки детали. Во однос на варијантите кои беа најверојатни, детално размислуваше. Надвор од можностите не се ни обидуваше да наѕре. Краткотраен замор ја заниша неговата долготрајна мисловна работа, при кој, барајќи поткрепа во празниот простор, нагло и непретпоставувачки ја смени насоката кон која иташе. Загушливите, отровни снегулки навираа како и црниот чад кој ги обојуваше во црнило и темнина ги јуреше неговите очи каде и да се упатуваа. Неговите лични темни страни, како и темните страни на возрасните сограѓани кои безмалку едвај и покрај пространоста на местото се разликуваа, го натераа да почувствува речиси нападни чувства кон темнината што се пространуваше сестрано низ сестраниот етер. Притеснетоста на улицата низ која одминуваше го фиксираше неговото сегашно мнение врзано за нештата на кои се должеше неговиот живот со сите негови размислувања во парадигматичноста која останатите луѓе и најобични познаници му ја сугерираа. Константно се наоѓаше под еднаков притисок. Сестран, непрепознатлив во појавите. Не умееше да го спознае тој факт самиот, на што се должеа неговите себепронаоѓања во класата материјални нешта кои го чинеа неговото животно содејствување.

- 67 -


Најсигурната предиспозиција која го карактеризираше ова незнаење им отпаѓаше на вселената од сомнежи која безмалку го окупираше подеднакво во секоја полуизразена мисла која секогаш завршуваше во смртната прегратка со нерешителноста која тој ја понудуваше, неисклучно секогаш. На една од страните кон кои доспеваше неговиот преморен поглед небото како да се прочистуваше. Провирајќи ги своите напори на виделински продир снежната канонада која исто така, сестрано беснееше, го забележа истото, упатувајќи се со не сосем дефинирана цел натаму. Сепак набљудувајќи отстрана можеше да се востанови дека беше особено убедлив со задавањето чекори каде и да се беше упатил тие мигови. Немаше насока. Затоа пак, опипливата одлучност којашто во безмерно количество продухови низ одот, почиваше врз незауздената нападност на темнината во облик на смрзнувачки куршуми од кои единствено тој не стравуваше ни најмалку. И покрај непријатната прекриеност која снегот му ја нанесуваше по преиздолжените ракави на зимската блуза, по пределот околу разоткриените врат и глава, гледаше накај чистата сина дамка на разматеното небо низ поглед чии детали не се осмелуваше да ги испосни во мера во која симната на снежното прекривање му ја испоснуваше снагата. Низ силовитите чекори преку кои го влечеше својот расклатен, жилест труп, потпливнуваше по тврдата земјишна подлога налик своеволно беспомошните снегулки кои ги чувствуваше при допирот со неговиот разладен врат, плеќите и појасот до грбот кој постојано беше тапоаголно свиен. Дури ги изодуваше претпоследните чекори при уличниот раб чувствуваше дека секој следен чекор го воведува во ново, непоместливо стојалиште кое по цена на самото чувствување беше под принуда секогаш да биде одминувано. При претекот на неговите чувства, едновремено како да навираше безличноста на неговите мисли. Чувствувањето и улогата на мислител како во сосем складна сообразност го одвојуваа до новите и се понови стојалишта, неговата движечка упорност и дотрајна кохеренција со бројните надворешни услови. Почувствува успокојувачки внатрешен ветар кој целовремено, откри, го просветуваше на непритеснетиот пат кон целта. 63 Следните неколку денови во амбулантата како да се пренесе сé уште постоечката атмосфера на земјотресот од пред дваесеттина дни. Мноштвото премолчени збиднувања според спекулативните медиуми вклучуваа политички инсценирани постојби за мошне веројатната вистина дека ситуацијата подразбираше уште едно „затишје пред бура“ во политичка смисол на изразот. Беа изречени неколку изјави од најодбележитите политичари на земјата. Една од нив беше изречена од страна на владиниот начелник. Неговите погледи беа оптимистички. Сметаше дека во не помала мера во однос на оптимизмот, вклучуваа реалистичност.

- 68 -


Медиумите ја коментираа одлуката за ограничен пристап, односно, непристапност во внатрешноста на државниот објект. Некои сметаа дека одлуката која некои од демократските одредби за кои самиот министер се залагаше; некои пак, сметаа дека сета инсценираност не влијаеше во поголема мера на демократизациската политика која наново се спроведуваше во земјата. На сцената пак, безмалку монолошки проектирана сцена која со само еден лик се доведува под јасен знак прашалник конечните изгледи во однос на здравствената состојба на оперираниот беа неможни да се конкретизираат од страна на секаков туѓ призор стапен во неа. Во прилично изедначена мера постоеја позитивно устроени изгледи дека состојбата ќе кулминира во духот на посакуваното, дека човекот ќе биде во можност да замине веќе во некој од следните седум – осум денови, вкупно чинејќи десет – единаесет дена на престој во амбулантата и негативно устроените изгледи кои го наметнуваа спротивното мислење. Министерот беше наполно освестен. Чувството кое докторите му го дескрибираа како сосем вообичаено го заплашуваше. Со нетрпение очекуваше да се врати чувството кое ги обземаше неговите стари гради, тоа очекување воедно беше и фраза која во себе и на глас ја повторуваше бзброј пати по зафатот. Деновите при завршницата се чинеа се подраматични во јавноста, создавајќи контрастна слика на оптимистичките тврдења кои хирурзите меѓусебно ги искажуваа. Тие чувствуваа дека состојбата на пациентот се стабилизираше вон рамките на произлезената смртна опасност. Спекулациите во јавноста се однесуваа на тоа дека здравјето на министерот било веќе со денови во крајно нестабилна состојба и покрај фактот што хирурзите со крајни напори се обидувале да ги постигнат спротивните резултати. Некои пак, упорно пренесуваа дека човекот кој со години го водеше најпрактичниот дел на политичката сцена, делот најтесно поврзан со народот и неговите атрибути, во нераскинлива целост беше веќе мртов. Беше мртов во физичка смисла, претежно, додека во политичка можеби веќе допрво требаше да воскресне преку политичкото имплементирање на неговите граѓански прифатливи идеали и замисли. Истите кои колегите министри од неговата владејачка партија, сметаа дека ги одолговлекуваат, не поштедувајќи ја притоа, дури ниту сопствената волја која целеше кон тоа замислите кои се чинеа демократично поткрепителни и во особен израз достојни, објективно да го сносат тој епитет како примордијален предзнак. Тој беше жив. И без сезнајното гледиште на останатите, неускратливо, еднакво, остануваше на исто ниво од својата животна енергија. 64

Во клиниката, покрај овде присутните специјалисти беа вработени едвај десетмина – единаесет луѓе кои го чинеа релативно малиот но за возврат, ефективниот и услужен персонал кој со сигурност заслужуваше и одредени други позитивно настроени

- 69 -


епитети. Едуциран, хоспитабилен и персонал со фасцинантна прилагодливост кон барањата од страна на пациентот низ начин кој тие така развиено го практикуваа и дополнително развиваа низ натамошните практики на истиот. Тактиката со пациентите им успеваше. Реакциите од пациентот ги дочекуваа сталожено, онака како што ги наведуваа од негова страна. Будењето од комата министерот го дочека сосем неспремно, би рекле неговите на физички план моментно надредени лице. „Речиси како враќање од или во прегратките на смртта“ засебно рече некој меѓу нив. Одговорниот хирург првично беше исто така загрижен по однос на прашањето за „споредните ефекти“ по операцијата, меѓутоа, по неа она што патем уследи за возврат оставаше простор и за некои уште подраматични последици. Еден млад и речиси неискусен асистент уште при тие првични мигови по операцијата со релативно голема точност успеа да ја предвиди неизвесната судбина на Тирер уште пред станувањето од кома по неколку часови. Таа прогноза според одредници кои за асистентот веднаш потоа претставуваше несфатливо приближна слика до реалноста, и, можеби најнесфатливата негова прогноза воопшто, ја втонуваше неспокојната околина од медицински лица во беспокоечка тишина. Избегнувајќи ја потсвесната ревност проткаена низ одредени клетки во мозочните вијуги кои низ уплав се справуваа со секоја следна и новонастаната состојба на пациентот, водечкиот хирург се примора самиот себеси низ една атмосфера на негови озарувачки предизвици да рапортира пред колегите министри и нивниот премиер со доста претчувствен тон. Претседателот на владата лично, врз база на искуството преку кое се справуваше со голем број проблеми, старечки мудро го предупреди одговорниот да премине на главната работа, поента на долгометражната разговорна обиколка која го расејуваше низ просторот создаден од нејзината индиректност. И сето тоа за време на загубеноста во истиот простор. Во текот на првите часови непосредно по сестрано обележителниот зафат му беше дозволена интерна посета на само едно лице во операционата сала. Таму накратко влезе владиниот начелник кој инаку таа посета ја оствари низ сосем поинаква објектива, свесно потпирајќи се на речиси сигурните зборови искажани од лекарскиот тим и персоналот кои моментно звучеа пријатно наместо утешно. Остварувајќи ја краткотрајната посета, стариот мисловно го опредмети претходно наслушнатото. Не очекуваше, не забележа, немаше отстапки од сето тоа. Немаше ниту од очекувањата, ниту пак, од она што му беше изречено. Единствено сегашно очекување му беше врвната стручност на тимот кој му ги пренесе зборовите. Како да почувствува блага натаженост, сосем слабо прикажана низ неговите подочни делови од широкото лице на кое нагло се создаваа и губеа сите лицеви изрази. 65

- 70 -


За време на несвесниот престој во амбулантскиот кревет, Тирер беше набљудуван од многумина меѓу кои беа вброени останатите министри; потоа, непосредно веднаш по пробудувањето беше скаменето погледнат од пар светлечко црвени ириси. Ирисите кои го погледнаа изутрината или некој друг ден беа на неговото куче. Меѓутоа тој не ги препозна ниту нив, ниту животното. Оние кои го опкружуваа во моментите кога ја здоби незнајната свест беа одговорни за дречливоста во видикот на суштеството овде присутно. Она кое првично на некој начин го заплаши како вистинското чувство за страв го обземаше сосем матно, и, некако природно. Беспричински, невидливо, тажно. Што ли дефинираше во овој незнаен момент ? Неговите побуди, крајпатно до мислите го втеруваа во некаква потрага, увиде. Сé уште не се обидуваше да опоими за каква потрага го нагонизираше неговата внатрешна природа. Неговата изразна реакција сепак беше нешто поблага во однос на сетилната и чувствената. Затоа и на неколку минути беше толериран престојот на животното среде салата во која низ дискретни погледи се прогонуваа кучето и неговиот господар кој едвај умееше мисловно да го материјализира значењето на поимот „куче“. Наизглед не беше нервозен, ниту лут, ниту барем видливо несразмерен во реагирањата. Но можеби доколку имаше предвид што означуваат овие негативности истите би ги опредметил низ своите постапки. Можеби вакви, реакциите какви што тогаш ги прикажуваше на себе издејствуваа помеѓу набљудувачите поблагопријатни мисли за неговото его како една од јавно препознатливите карактеристики за личноста под која беше познат. Постепено со неговото повторно оживување некои нешта продолжија да се менуваат со благо поинакви текови. Кучето, на негово првично зачудување, откако го здогледа, беше изнесено надвор од страна на една постара вработена. Речиси необјасниво чудо во однос на правилата по кои се водеше установата беше внесувањето на домашно животно во нејзината внатрешност. Необјаснивоста на чудото беше сепак, изводлив, остварлив и свршен настан кој се должеше на лични настојувања кои мошне значајниот човек неколку часови претходно ги остави како аманет на сите предодредени за грижата. Тој нареди да му се доведе некој од неговите најблиски веднаш по зафатот, барем во случај да го здогледа, не повеќе. Барем да биде овозможено да фрли еден смирувачки поглед на неговиот брат, сестра или родител за кој само тој знаеше. Дури ниту претседателот на владата во која единствено тој беше на еднакво политичко рамниште, немаше пообемна претстава за изминатите години од неговиот живот. Никој официјално не беше запознат со семејното дрво на вториот човек во власта, делумно и заради тоа што никој во рамките на јавноста и медиумите не поставуваше прашања кои асоцираа на тоа. Претседателот сепак потајно знаеше дека Тирер сигурно поседува некого, барем мајка, барем татко, доколку не сопствено оформена фамилија. Исто така, познавајќи го карактерот неотпорен на ваков вид среќавања ја издаде молитвената наредба кон двајца од докторите, прекршувајќи го нивното свето правило на изолација на пациентот од секаков контакт за време од најмалку три дена.

- 71 -


Време кое требаше и мораше да го помине не во одделот за интензивна нега, но во специјално дизајнирана соба снабдена со напредни средства и помагала за вршење активен мониторинг од видот на некакви апарати за пулсна оксиметрија, нервни стимулатори, ЕКГ системи, доводни цевки на неопходниот кислород, капнографи, термометри, разноразни камери и осветленија. Истовремено снабдена со залиха лекови сместени во специјално изработена витрина којашто беше сместена на сосем спротивниот крај во однос на креветот врз кој беше неопходно да го одлежи во непрекин припишаниот тридневен период. Луѓето ангажирани за спроведување на молитвената наредба искажана од претседателот увидоа само еден евидентиран близок роднина во службата каде се издаваа такви податоци. Неговото име, увидоа, беше Лирајдус, а името Лирајдус совршено се поклопуваше со името на песот за кој сите беа запознати. Претседателот, исто така, беше. Но, се согласи тој да го посети и покрај второто кршење на едно од правилата според кое пристапот на животни им беше оневозможен таму, во судбински значајната клиника. Претседателот, беше вброен во таму присутните. Што се однесуваше до легнатиот со едвај здобиена свест по тричасовниот сон не знаеше, буквално што да мисли. Тој не поседуваше никакви мисли во тој момент. Орин одвраќаше со поглед омајно сличен на восприемениот. Гледаше кон непознатата група и чекаше налик нивното чекање. 66

Имаше слаб поглед кој дополнително беа пригушен од едвајната виделина. Ги подигна капаците за петтина од можното подигање. Чувствуваше дека е потиснат, згмечен од неколкутонски објект. Препозна силна притегнатост, обмотаност и крајно непријатно гребење кои му ги создаваше некоја пруга, жица којашто не умееше да ја здогледа од непрегледната позиционираност на неговите очи и главата преку која тие беа непожелно вперени кон аглите на бесмислениот таван. Во лицата на присутните, колку што низ матноста на дозволивиот поглед беше приметливо, проникнуваа осреќувачки црти. Интегрумот безимени посматрачи интедираше со единствен поглед вкрстувајќи го со неговиот. Издаваше емоции, претежно позитивни. Од почеток. Потоа на лицето од еден помеѓу одговорните се оддаде помалку загрижувачки израз заради кој просторијата набргу се испразни. Мигови пред да излезе костимираниот старец кој беше централна точка на вниманието од останатите, довикна отпоздравувачки зборови кои Тирер не ги слушаше, не ги чу или разбра. Остана насамо со средновечниот мантилосан лекар и еден негов асистент кој продолжи да пребарува помеѓу лековите во една од споените витрини пред соседниот ѕид. На полицата над која јасно можеше да се прочита натписот „Циклоспорини“ стави некаква стаклена туба, поточно, истата ја врати назад откако внимателно го постави покривачкиот метален капак на нејзиниот отвор.

- 72 -


По неколку мига меѓусебно посматрање, докторот му даде некаков очен знак на својот асистент, и овој, пратен од самиот доктор неусетно ја напушти просторијата. Пред да го стори тоа, докторот довика некои едвај распознатливи зборови искажани на нешто попрочистен начин од оној кој стареецот го употреби пред малку. Звучеше како „одморај, Тирер“ или „отвори се, Тирер“, или пак, „бори се Тирер“. Сигурно го чу она „Тирер“ кое беше енигма за него и неговата бесвест. Оние кои го напуштија, за час се најдоа во соседната соба од каде се вршеше целосниот технички посредствен надзор над состојбата на министерот. Владиниот претседател и останатите сосем подготвено заминаа оттаму и од установата. Експертите на овој начин го вршеа неопходниот мониторинг и сосем спремно ги надгледуваа новонастанатите ситуации кај пациентот. Во просторијата која граничеше со салата каде беше извршена операцијата и накрсно оделувачкиот ходник во однос на собата за интензивна нега исамата сала се наоѓаше дел од опремата со чија употреба се вршеше непосреден надзор над пациентот, како и бројни поинакви апарати. Овде, воглавно спаѓаа апаратите на кои пристигаа снимките при надгледувањето извршено со незабележителните камери, контролата за довод, затоплување и испуштање на неопходниот кислород во собата, други машини кои при вонредни ситуации беа спремни за употреба од страна на будниот персонал кој овде престојуваше и дискутираше воздејствително на операцијата. Овде кардиолозите и кардиохирурзите изнесуваа сопствени процени и тврдења по однос на прашањата кои пациентот непрестајно низ миговите кои протекуваа ги отвораше. Водеа, со различно покренати натпреварувачки продуховености некоја дебата која се однесуваше на крајните, најсвежи информации кои незапирно пристигаа се до нивните очи и сетилата за слух, до кои разговорно беа пренесувани. 67

Побудените дистеолошки помисли и заклучоци во резонабилниот ум на министерот се создаваа преминувајќи од еден во друг, се помалку сигурен вид промислување, ја закопаа сликата однадвор по прашањето на интелектот која набљудувачите набргу ја оформија за оној на нивниот пациент. И покрај неможноста за процена на иманентните замисли кај едвај свесниот, лекарскиот тим беше донел хипотетички заклучок дека постојат големи промени во однесувањето на посматраниот. Моментно се полемизираше околу тоа кој требаше да ја посети коренито променетата личност при што хипотезата, би имал задача да ја претвори во неспорен факт. Помеѓу дебатерите се наоѓаа двајца експерти за психичка нега но во случај обајцата да го посетат, предвидуваа, би уследиле реакции кои само тие до некој степен умееја да ги предвидат. Најпосле беше договорено еден од психотерапевтите да влезе во просторијата. Сценариото за неговото постапување го изготви тој самиот изговарајќи го пред отворените соговорници кои притоа, на тоа надодаваа сопствени ставови, предлози за

- 73 -


начин одредувајќи ги временските бариери во кои неговите внимателни потези ги беа предодредиле за извршување. По неколку минути докторот влезе во собата. На пациентот му беа полуотворени очните капаци, тој првично го воочи тој детал. Низочно, обајцата со вкрстени погледи не се ни обидуваа да се посматраат. Докторот седна, поместувајќи еден стол паралелно со должината на креветот врз кој лежеше Тирер. Столот на безмалку смешен начин прикрца. Поместувајќи се на своето заседнато столче, се постабилно на докторовото лице започна да доминира еден единствен израз кој во очите на пациентот алудираше на сериозност. Можеби на неа се должеше самата помисла на изразната стабилност. Едаш притоа, бегло се погледнаа во очи. Тирер помисли дека непознатиот го пројури и на крај, дека го зграбчи неговиот ретко возвишен поглед. Лекарот едвајно, наизглед измачно мрдна со усните. Неговите интелигибилни намери наидоа на цврста почва во предочниот простое на пациентот. „Единствено дојдов за да ти препорачам, господине министер, да се чувствувате задоволен и ослободен од подлата болест која ви го предаде срцето. Бидете силен и дотрајте. Јас везден ќе го следам вашиот здравствен прогрес и во следните неколку денови можете во целост да се потпрете на мене и на тимот лекари кои ќе се грижат за вашето опоравување“. Лекарот сé уште не беше станат, ниту потстанат од крцкавиот стол изработен од шуплив и лесен метал, обоен со иста сивкаста боја на металот којшто ја сочинуваше конструкцијата на пациентовиот кревет до него. По неколку мигови безгласно седење лекарот стана и го врати столот на неговата првобитна местоположба. Нозете на столот повторно прикрцаа испуштајќи, помеѓу стотиците звуци и еден непријатен високофреквентен чкрипот како израз на триењето, непријатното струење меѓу металот и лизгавите подни плочки врз кои се тетеравеше сиот безволно. Лекарот се најде пред гломазната метална витрина отспротива, која ја чинеа свете метални витрини со средна големина. Се загледа во стаклото меѓу прерамките од десниот крај. Ја отвори витрината и во рацете, можеше да се забележи, држеше мало јајцевидно шише со бела боја. Го отвори и протресе во хоризонтални кругови, растреперувајќи го, при што неколку пилули се најдоа во накосо отворената дланка со која употребувајќи незнајна спретност, ги зграби, втрчан кон својот посматрач. „Господине...испијте го леков“ му довикна, доближувајќи две од пилулите до неговите усни. Овој, откако послуша, психотерапевтот и несомнено, лекар, зеде една стаклена чаша упатувајќи се со неа до лавабото од страната на металната витрина. Бесшумно ја исполни до врвот со дестилираната вода во која немаше, или неможеа да бидат забележани ситните меурчиња и покрај нејзиниот забрзан пат и вообичаено нагли формени промени. Набрзо му ја подаде на целосно освестениот пациент кому без особен напор му помгна да се поткрене висински достатно како би бил во состојба преку вертикална непреченост да ја испие водата.

- 74 -


Откако министерот ја испразни чашата, патетично ја подигна чашата, речиси видливо натажен и уморен. 68

Увертирата претстојни случки се должеше на министеровата безуслован подготвеност да прифаќа секакви замисливи промени на состојбите во кои неизоставно судбината го водеше. Кон потезите. Потсвесно му наидуваа се понови прашања кои безмалку се обидуваа да ги обезлицат одговорите на некои од оние кои веќе ги имаше на ум. Сепак, попусто. Сеќавањата кои му ги оставија последните, првични средби откако го здоби новиот вид свесност, амнезијата, во која дозна, беше западнат. Кучешкиот дотогаш непознат поглед, „господине министре“. Ова беше нов живот. Можеби, но тој позадоволувачки сметаше дека глетката која му ги пресретнуваше очите, просторијата за која не се сеќаваше дека некогаш ја напуштил, беше нов лик на смртта при средбата со стариот и неприкосновено ист живот. Измачно размислуваше уште неколку минути, се дури размислувањата повторно не станаа соборци на кревкиот сон преку кој конечно, завладеа се дел од онаа помалку непријатна реалност. Одморот и сонот, во себеси. Во мугрите во кои не смееше, на еден од деновите подоцна, памтилото го послужи во врска со неколку нешта од секојдневниот живот кон кои, мисловно како да тежнееше. За време на вчерашната, трета посета на психотерапевтот, како да немаше трагови од чудникавите чувствени изрази во однесувањето на заздравениот министер кој спротивно на некои укажувања, но не и наштетувчки кон себеси, умееше да го напушти креветот. Му надојдоа небројни сеќавања врежани во неговото минато, некогашниот живот кој сега во форма на сон, спонтано го пресретнуваше. Уште поинтелигибилни за него стануваа некои настани од кои дотогашното динамично живеење го беше лишило како при будење од необјаснив кошмар. Неговиот психотерапевт ја воочи неговата постоперативна молчаливост, за, прелажувајќи се од причината која стоеше зад истата, да заклучи дека истата е сосем вообичаена при причината. Министерот сметаше дека тој беше безмалку прав во врска со претпоставката на која се должеше тоа мислење. Поставените прашања со краткотрајно размислување ги одговараше употребувајќи директни потврдувања и почесто, негации. Менливата повеќеликост која како да го ориентираше кон одговорите беше иманентниот, сфатлив предизвик кон кој слушателите, претчувствуваа, тежнееја. Потем, уште истиот ден го посетија колегите од останатите ресори кои со својата посета му го внесоа емотивното салдо на денот кој сé уште не беше целосно изминат пред очи. Краткотрајно се порадува на лицата кои за првпат, повторно ги гледаше. Се однесуваше сосем природно, во рамки на сопствената лична природа. Разбирлив и неминовен беше фактот на одбегнување разговори со новоспознаените пријатели, дури жилаво, ги одбегнуваше добронамерните прегратки со нив.

- 75 -


А како ли би одговориле кога би им ја пренел вистината? Можеби далеку подрско на истовремено и далеку реалистички подоближно би било да се постави прашањето од негова страна во контекст на тоа дали неговите, новоспознаени пријатели би умееле да ја сфатат во целост вистината со оној нејзин дел којшто тој би им го пренел, затоа се повлече од сето она што беше навлечно на таквиот вид прашување. Нечии навреди. Продолжи со еднаква немерливост да ги одбегнува и во следните неколку денови. 69

Во амбулантата вриеше. За него беше се поодвратително вриењето кое неколкумината присутни го создаваа со своите одвратни чекорења секаде во близината на неговата сегашна соба. Беше петти ден. Втор откако ја напушти собата каде му беше укажувана интензивна медицинска нега. Одлежи половично од неопходното време при опоравувањето од операцијата која во јавноста беше дескрибирана како стравична. При текот на неколкуминутното загревање се оспособи долготрајно и непречено да стои на нозете. Кога ги изоди првите чекори тој ден, веќе повеќе од половина од времето на денот пројде во неповрат. Во меѓувреме се обидуваше да ја закрепне сопствената меморија чувствувајќи фин доспев кон повратот на некои од нештата за кои сакаше да си приспомне во текот на неподносливата сегашност. Спомените како приземјувачи кон пропатената реалност којашто ја замина, сепак, не беше сигурен дали надоаѓаат. Во основа, сметаше дека не би се нашол при тие околности во можност со сето посакување да се обиде да се присети на нешто. Што тој, во суштина преживеал моментно, спомените не откриваа. Како со сигурност да беше невозможна претпоставката која тој без дополнителни премисли ја искажа во врска со сеќавањата. Бројноста на спомените. Можеби тие во вистински смисол беа непостојни, или пак, барем недофатливи за човековите сензорни, духовни и спознајни барателни особини на неприкосновен трагач во природата која самиот ја основал. „Можеби...“ сметаше попатно „незнаењето на сопствениот живот е еден од предусловите на постоењето цврста подлога за самото негово постоење“. Му дојдоа при ум слики, најпрвин, слики ододредени јавни собири на кои држеше говори, ги сети повеќето карактеристики кои ги обојуваа неговите говори; напоредно го втонуваше истиот мозочно активиран дел во помисли на часовите, деновите минати работно во својот министерски кабинет, мебелот, украсите, послугата. Се сеќаваше на целосните партии шах одиграни на неговиот посребрен шаховски сет кој го доби како дар од еден постар странски дипломат, кои најчесто ги одигруваше со еден од неговите советници. Со истиот оној советник чија слика на демократијата можеше да се забележи на овогодинешните најмалку вредни, најбројни банкноти. Се

- 76 -


сети на изгледот на банкнотата и на советникот кој меѓу останатото поседуваше креативен дух на искусен, старолик сликар кој еднакво умее со четката и иновирањето. Тој сé уште не беше дошол во посета и покрај големата блискост и меѓусебна приврзаност. Искрено се запраша за тоа каде би можел да биде тој негов пријател кој го сметаше за најдраг. Копнееше да ги развие своите спомени за фамилијарниот живот, кој претпоставуваше, некогаш, можеби сé уште, го живееше. Во секој миг очекуваше некој од најблиските да го посети. Разви несигурност во врска со прашањето дали истите постојат. Мисловниот супстрат тежнееше се помалку сигурно. Посака да легне и да се поодмори нешто подолго, но го колвна помислата на чудната реченица која овдешните пречесто ја употребуваа „надвор има црн снег“. Прооде, без потешка мака, до прозорот, со згуснато спуштените метални ролетни. Не можеше да се увери во тврдењата на останатите во врска со појавата која тие ја сметаа за чудесна и единствена . Имаше сосем мали линеарно подредени дупчиња меѓу секоја од врзаните метални лајсни, но сите тие беа премали за да го отворат видикот кон надворешниот свет. Мигови откако не успеа во последниот обид, за време на неговото пронаоѓање начин да се подигнат металните прикривачи, влезе неговиот надгледувач, убедувајќи го во името на неговото здравје да се воздржи од секое претерано долготрајно и заморно движење за какво го сметаше конкретното. Ги подигна прикривачите употребувајќи мал и невидлив далечински управувач кој го извади од џебот на белата кошула, џеб на самата средина од градите, на место кое ја опфаќаше положбата на срцето. Министерот не покажа знаци на искри од немир во однос сликата пред која стоеше. Речиси да го вознемируваше, сепак, не се обиде да го сфати воздејството кое црниот снег го имаше над преплавената од него околија околу амбулантниот двор и куќите одоколу. 70

Маалото кон кое детето беше упатено го одбележуваше безмалку неговиот дотогашен живот. Од почетокот, оној кој сé уште му влеваше присетувачки елементи. За разлика од секоја мината медитација која се однесуваше на задоволствата, и претежно, незадоволствата кои таму ги преживуваше, минувајќи до таму, сега, миговно се посветуваше на самите спомени. Како да му недостигаа кловновски минатите, срцепарателни денови во циркуската средина од којашто дојде. Кон неа, устремен да стигне, јуреше со нулта дифузија на вниманието кон многуте околни нешта. Илјадниците во неговиот поглед, сите насетливи. Нешта како косалки на спомените, нештата без кои споменските наврати беа неможни и таговни. Се присетуваше на денот кога влезе во куќата на Баранд, денот во чија незаборавна сенка ја започна кариерата како еден од актерите со кои располагаше маалскиот циркус.

- 77 -


А тоа, да се навлезе дотолку длабоко во циркусот што поединецот би постанал избран меѓу стотиците, меѓу сите нешта кои го сонуваа тој дволичен сон во циркускиот центар, уште во предворјето на оваа населба која беше позната под името „Циркуски град“ беше чест. Беше еден од педесетмината избраници на циркуското раководство кое неговото присуство пред очите на оние од страната на кружните трибини будно ги следеа магичните изведби на избраниците. Повеќето кои се наоѓаа помеѓу изведувачите поседуваа екстремна волја за посветување на сопствените учења. Тоа беа учесниците кои секогаш умееја со неодолив посед на задоволство да ги изучуваат вештините на старит мајстори, засебно достигајќи усовршување или појдовност кон таков напредок кој се чувствуваше токму како напредна илузија под светлото на оригиналноста. Некои поседуваа наследени или вродени карактеристики кои во секој момент оддаваа согласност на публиката за преоѓање кон се пофасцинантни изведби на точките кои беа однапред лукаво испланирани. Детето спаѓаше во оние на кои вторава варијанта ги благодаруваше за успехот кој го достигнале во рамки на работата. Делумно, нецелосниот износ на заслуга се должеше и заради индивидуалната талентираност со која беше во располагање. Неговото циркуско име му го одбра Баранд, начелникот, личниот инструктор по пантомима кој имаше најмалку педесеттина години повеќе одошто тој тогаш. Неговиот изговор, начин на пишување, звучност и симболика беа можеби, како специфики доста поинакви во однос на она што незапознаениот би имал на ум најпрвин. Циркуското име под кое беше познат беше своевидна кратенка за „детето-засмејувач“ и истото беше на драстично поинакви начини изговорливо на дијалектите кои овде беа застарени. Но самото име не беше магично, или особено привлечно,и одовде, бргу беше заборавено, односно, сменето од голем број следствени имиња кои воглавно ја зачувуваа првичната функционална значајност. Некои, потоа, по „детето-засмејувач“ започнаа да го нарекуваат со привидно слични имиња ословувајќи го „празноглавото вртило“ или само „вртилото“, „вртечкиот кловн“, „куклата“... За време на неговиот престој циркусот се претвори во куклен театар. Во куклениот театар со кој господаре невидливи, бездушни управители, или пак, нештата од кои неговата фундаментална карактеристика – постоењето, зависеше. Публиката. Болеста од која детето беше опфатено беше екстремно ретката, биолошка варијанта на безусловна послушност кон она што надредените го наредуваа. На директните барања од своите следители, младиот кловн безусловно одговараше со своето послушништво, вложувајќи го притоа сиот дух во сето сопствено тело со кое тој располагаше. 71

- 78 -


Се присетуваше, покрај на бројните психолошки, и на, физички активните спомени коишто ги здоби додека престојуваше во големиот шатор на Баранд Б. Бројните психофизички подеми и падови му ја обликуваа основата врз која се подигаше, и се уште зацврснуваше градбата која и сега, намачен ја создаваше. За истата таа, потоа, на својот намачен градител да му пружи духовно – телесна потпора користејќи го самото свое постоење меѓу нештата кои сакано, свесно, несвесно, повеќе или во помал износ го опколуваа каде и да се најдеше. Понекогаш до доцна во ноќта, некогаш пречекорувајќи ги мугрите забораваше, можеби свесно на биоритмичките бариери кои сонот и јавето нему му ги поставуваа. Или на времетраењата кои нивните смени ги изискуваа. Загубениот временски смисол на животот на живејач среде сопствено креираниот свет на стварноста неретко го одведуваше до работ од поседувањето сила, речиси заглавувајќи го во фаза на безизлезност од тој сопствен заборав. Организмот го препираше околу условите, речиси секогаш при надминувањето на границите од природниот ритам кој освен што не го следеше, не се ниту обидуваше одлучно да го спознае. Се присетуваше мошне хаотично на битните случки, деталите од големиот циркуски шатор кои го чинеа неговиот живот. Несовршено му навираа. Природно. Ноќите минати во едноставни истегнувања на долгнавестите раце, протегања кои ја одржуваа формата на неговите вештини, но исто така и усовршуваа учењата кои сметаше дека нецелосно, делумно ги владееше. Чудесните подвизи на кои публиката честопати доживуваше емотивни падови, восхити, сето тоа посматрајќи го слабникавото момче со екстремно еластични коски, наоѓајќи се во делирична безизлезна илузија. Неговите неимитирачки акробации и гимнастички вежби како што тоа беше застанувањето на прстните врвови од оптегнатите раце и нозе и наизменичните издигања и спуштања при таквата позиција ги оставаше збунети следителите на „неизводливото“ – назив придодаден на точките од страна на ѕвонливиот глас на најавувачот кој нештедливо, бомбастично го изговараше. Таа и голем број, речиси сите точки беа „неизводливи“, „магични“, „вртоглаво брзи“ или „совршени“, „уникатни“ изведувања во ненаследлива сопственост, во златните раце на фантастичните луѓе кои ги изведуваа, секој на сцената во која доминираше. А постоеја три подвижни сцени во амфитеатарски наместената внатрешност, постава на скалестите трибини со висина од тринаесет метри, и просторна зафатнина доволна за приближно илјада и тристотини посетители. Детето - засмејувач исполнуваше голем број од посакуваните точки на публиката. Како жонглер на секакви предмети, како доста надарен акробат и пред се, како успешен засмејувач на толпата сочинета од момчиња на средношколска возраст и повозрасни, од луѓе и од старци, во циркусот на својот надреден Баранд Б. Влезе во својата седум иполгодишна возраст. Детето-засмејувач, неговото најопшто прифатено име за време на неговиот престој во циркусот, го здоби истото дури откако започна да се јавува осигурувајќи улога на разнобоен кловн. Му беа доделени облеки коишто му обликуваа шаренолик надворешен изглед. Во духот на изведбите.

- 79 -


Носеше бесјајна коса со боја на индиго, која беше изработена од лесно свитливи пластични влакна, и врз која, обично му ставаа капа со сивкава боја. Панталоните и блузата му беа прошарани со црни пруги, ускладени со сивата основа одоздола. Неговите бои соодветствуваа на тробојната ознака која демократските сили на политички план ја промовираа во секоја пригода за време на своите јавни собири. Случајноста, или пак, неслучајноста на која подлегнале избраните при изборот на самите бои кои на мошне доближни начини беа аналогни со боите на партијата чие постоење беше официјално забрането, реално, на младите посетители во циркусот им оддаваше магловито вметнат, добро исенчен призор кон политиката. Истиот беше со подеднаква неприметност упатен од достатно пристапниот правец на овој дел од забавниот, или можеби, културен живот, дел од животот. При една прилика, детето и неговиот ментор изведуваа скокови со салта преку една издолжена зеленобојна лулашка која по својот дизајн повеќе упатуваше на рамна вага одошто на лулашка. Младото момче стандардно беше облечен во бело, со истата руба, а неговиот ментор носеше сосем поинакви бои кои одговараа на амблемите од спротивставената, владејачка политичка сила – монархистичкото лого на кралот. Секогаш обидите момчето да го помести својот ментор, да го потскокне од работ на зелената метална штица завршуваа со негов инсцениран пад на задникот при кој публиката громко се закикотуваше. Зелената лулашка која потсетуваше на вага и соодветствуваше на зелено сјаечката вага од амблемот на противничките демократски сили. Детето беше немоќно да ги запре своите лесни падови врз штицата од метал или подната мека подлога. Не умееше на начин којшто не би бил засмејувачки да одговори кон нанесеното притискање на менторот, токму од останатиот раб од спротивен правец. Единствено откако обесправдувачката лулашка беше напуштана од двајцата, нејзините два краја тежнееја кон меѓусебно врамнотежнување, за среќа, охрабрено од централната оскена преграда. 72

Патниковата глава беше немилосрдно бомбардирана од помисли, погледи и звуци, и, се додека трите категории на напаѓачи постоеја, сукобно, истите ја чинеа неговата уморност за пргавото време на одот. Го заробуваа надмоќните звуци низ сетилноста. Множеството развиени свесности, сметајќи го за придобивно, најпосле ја дозволуваше продорноста од харминизирани тонови, мошне слични, алудирачки на синоќешните хармониски ноктурна кои го оживуваа среде самоубиствената напуштеност и миговно нерамнотежна формација. Во догледно време, се присети, мораше звучната доминација низ свесноста да им ја препушти на се појасните, брзо оболувачки гласови на непознати луѓе кои му доаѓаа во пресрет. Но дали, всушност беа тоа?

- 80 -


Мешаницата од двата контрастно обоени снегови, привременото градско сивило, го втона патникот во не така далекусежни но омајни размисли по однос на прашањето за променливоста. Во градот кој тој го нарекуваше „Град на огнот“, место одлично познато за време на неговата младост, во кое тој се врати пред релативно краток временски период од околу една година, сега веќе не познаваше никого. За него кружеа чудесни гласини за кои тој во целост беше свесен. Гласините се однесуваа претежно на животот кој го живеел во минатото, за тоа дека некогаш претставувал доста познато име во јавноста, човек познат и во овој крај однекаде. Никој пак, од неколкумината тивки, новоздобиени познаници не здогледа во овие мртви часови да минува крај истата одвратно сива кула од песок која, се чинеше, насекаде подеднакво го опколуваше тие мигови. Радо ќе заседнеше во некоја од околните чајџилници во кои претходно не влегол доколку, и само во случај да беше сигурен дека во нив ќе наиде на некој свој вистински пријател. Се запраша по однос на тоа прашање. Кој би го заслужил, рационално кажано, таквиот парадоксален епитет? Доколку се запрашаше за бројот на проживеани случки, нивните разни содржини и следствените заклучоци кои некои ги наоѓаат за поучни, нималку не би можело да се каже дека било кој даден одговор е извесен, на некој начин. Но дали, меѓувремено, прашањето на предикциите подеднакво се однесува на секој од обичниците кои донекаде го разбираат јазикот на појавите околу нив, како и самите тие, сочинувачи на дел од целокупноста на појавата, како што единствено еден субјективист на детално субјективизиран начин би можел да пријде? И токму, претежно, како резултат на таа карактеристика, прашањето на предикциите остануваше до вечност неодговорено. Мисла која некогаш приоѓа секому. Тој како неспецифичен обичник поседуваше скоро страстна разговорна желба, воведена од внатрешниот социјализирачки дух кој го управуваше. Таа желба на човечки трагикомичен начин беше неисполнива. Сукобно на неа, беше истовремено управуван и од желбата да не поседува соживувачи на сопствените проживувања, речиси совршено да осамне во својата медитативна анализа која соживувачките пријатели, знаеше, беа единствено кадарни да ја ослабат како вид измачеништво и човекова мака. На сводот од горе можеа да се зграпчат минувателните слики на пет или шест авиони предодредени за сосем варијабилни одработувања, кои имаа свои функции. Доколку беа шест такви, половина од леталата беа во воздухот за да ја исполнат својата мисија на комерцијално транспортирање патници од некои подалечни краишта на земјата, можеби од зад морскиот басен, од некои помеѓу тамошните острови, од најголемиот државен град, од градот кој одигруваше улога на економска престолнина, или од градот кој беше сметан за центар на хранопроизводителството. Можеби сите летаа од некои помеѓу наведените краишта на земјата. Или од повеќе помеѓу наведените. Сеедно; бесшумните а сепак чујни летала исто така, можеа да доаѓаат од странска земја, или пак, во странство биле, враќајќи се овојпат. Патникот ги здогледа, не броејќи ги, разматениот дел од видикот предочен.

- 81 -


Спуштајќи го погледот, предочно му се намести еден овализиран мост. 73

Универзално надареното момче кое не така нагло откако беше доведено во циркускиот шатор ги усоврши начините на маневрирање со помош на од умешливоста од вродениот капацитет за финеси кои без особен напор ги изведуваше стекна релативно добра популарност паралелно со изведувањето на првите акробатско – жонглерски точки и покрај недоминантните улоги кои притоа му беа доделувани. Корпулентната става, и покрај доминацијата на коски над мускулите не ги издаваше неговите години, не така воочливо како кај секого. Изгледаше, при тие привиди, уште можеби цели три до четири години постар. Вдлабочувањата какви што беа нетипични за повеќето, втренченоста во неговото уште тогаш кловновски обоено лице ќе беа единствени показатели дека оддалеку посматраа привидно допирна точка, од таа прегледност, со таа бранша на реалноста. Тие, што беше одминувачки огорчливо, беа восхитени од привидот на оригиналност, кои во неговата глума, потоа, започнаа да го следат. Восхитот донесе нешто како очекуван промет за Баранд Б. Работата како менаџер на циркусот со длабоко задоволство и лек ја потраја за сето време на престој на „детето-засмејувач“ кај него. Во мерата во која успеваше својата неизлечива болест во очите на останатите да ја прокламира како оригиналност, момчето здобиваше оборувачка слава како ретко надарена личност за квалитетно засмевачки, „некловновски“, уметнички трикови. Доколку таквата уметност која тој ја градеше и доизгради пред младите но и постари следители пред себе, не се темелеше на токму таков прием меѓу нив, тој знаеше дека истата не би ни постоела за некој друг освен за себеси. Беше приморан да ја промовира. Во контекст на задржување и натамошно зголемување на бројот кој ги опфаќаше таквите следители, Баранд Б. овозможи на крајот од секоја претстава под циркускиот шатор, независно од калибарот на престставата, последната и заокружна точка да му придонесе во целост на широкоплеќестото момче. Најомилената помеѓу младиот свет кој живееше овде. Учеството на животни кое за таа намена беше законски забрането, како и мошне поплодното за обвинувања, учество на малолетни деца во општозабавни цели од тој тип, кои беа ословувани како културни дејствувања, остана неказнето, наградено со своето постоење за сето време на циркуската соработка со државната централна и единствена власт. Дотогашната, на претходните нејзини начелници во однос на сегашните. Преземената улог на продолжена рака на народната мисла и дејствување од страна на сегашната власт, тогашните властодршци, народното мнозинство пресуди, ја злоупотребуваа. Револуцијата ја контрастираше дотогашната структуираност на поставености; истрасиран, патот до сегашноста не беше предвиден да минува помеѓу толку испразнета околина, опкружување.

- 82 -


Така бедно и бескорисно, со задоцнети сфаќања се издвојуваше чувството на повоени, допрва надоаѓачки очекувања. 74

Уште некаде додека граѓанската војна го заземаше почетниот замав, циркусот „Сив Дракон“ беше затворен. Го затвори бргу и невидливо, самоиницијативно, самиот негов основач. Околу името на Баранд низ градот шавреа познати гласини дека по напуштањето на внатрешно завојуваната земја, зачнал новозамислен, непароднично оформен, стабилизиран начин на живеење. Некои велеа и фамилијарен. Без оглед на упорноста која гласините ја поседуваа, позитивноста или умртвената контрастно зачната репутација меѓу оние кои со изветвени помисли ги следеа, нивната наклеветувачка, охрабрувачка или безразложна, бездејствена улога сé уште создаваше активни разговорни теми од кои пак, охрабрени настапуваа актерите, дејствителните особини на слушателски повлеченото општество. Секоја од ненавремено абоминираните лаги коишто некои зборливци токму сега, општествено, исто така, ги врежуваа претежно за некогашните подржувачи на Кралското благородство го дополнуваа недостигот, напати, од бесбеспричински поведените масовни кавги, масовни физички пресметки, масовни застарени интерни разбојништва. Доведуваа до случаи на халуцинирање и новонастанати болести, сметаа некои лекари, психолози, социолози, етичари. Детето линиски напредуваше, не скршнувајќи ниту при една прилика на патот до „Циркускиот град“. „Сивиот Дракон“, дните минати во неговата вклучителна сала во која сериски ги повторуваше, до крајност вежбите кои од него ги нарача алтер егото на „дететозасмејувач“ кое припаѓаше на секогаш добродушниот и трогателно племенит управител Баранд Б го усмерија кон забрзување на релативно краткиот, сé пократок чекор. Така сфатениот поим за карактеристиката на племенитоста впрочем ја благослови болесничката послушност од која момчето неизлечиво страдаше, боледувајќи. 75

Округлиот мост кој штотуку го мина, остана на некој начин, до крајност во неговата мисловна непримедба. Мостот беше безгласно одминат. Што пак, во спротивно, тој би можел да анализира во однос на градбата сместена под неговиот моментно тромав чекор? Што би можел да рече за било која од зачуваните градби на градот во кој по доаѓањето, досега, од површината на неговиот чувствен дел од лицето не се отстрануваше жилавото, грозничаво чувство на отуѓеност во новокомпониран свет кој неговите доблести не го признаваа без ниту самиот тој да ги познае. - 83 -


Што се случуваше со мноштвото населени и пренаселени зградишта од страната на мракот, од надоаѓачката страна за неговите чувствени дразби припиени во статусот на неговите далеку почувствени очи? Распослани училишта, полусрушени згради, половично растргнати автомобили, купишта железен отпад кој 'рѓосуваше, патишта кои нагло прекинуваа сочинуваа главнина од запаметеното природно злодело за кое си приспомна моментно. И сите тие форми на обезличеност и бесформено постоење, за градбите, се дрзна да помисли дека означуваа еден од најреалните природно вносливи патокази на еволуцијата којашто човековата свест ја попримаше од своеволно избраното, или пак, наметнато опкружување. Човековата криза беспоследично беше внесена од страна на семоќната природа во психата на секој од посматраните овдешници кои бездушно, немарно и речиси дотолку потхранливо го одминуваа нејзиниот восприемчив поглед без тој ниту во најкратка единица од времето да стане преминат. Не трепкаше, но не го истакна погледот пред неогласените сквернавења кои неговиот аналитички дух ги нанесуваше на неговиот општествено дефиниран поим за морал. Вештачки овосплотениот свет на стари догматски схематизирања и нивни упорни човекови послушници го укори токму тој небалансиран сооднос меѓу неговата вклученост во дејствителното мислителство и во непрегор огнената, страстна втераност на погледот онаму кадешто беше неможно да го зароби во луѓе и безгласни минувачи. Накратко помисли и на некои од најновите збиднувања кои беа запаметени самоволно, иако не посакуваше, во неговото секавично памтило кое го доведе до многуте животни премрежја. Сакаше да заборави повеќе од она на што би умеел, во текот на преостанатите години да се присети. Подозриво и само за дел од мигот погледнуваше недефинирано накај разнежнетото небо од близината. Повторните онирички прикази го воодушевуваа речиси слично како што беше воодушевуван по многукратните паузи во текот на речиси бессоната моќ додека се наоѓаше во недефинирана состојба на физикален делириум. Можеби само умствено беше воведен во истиот. Веќе прозрачните облаци кон кои, безмалку насмевнато се ококори, со дотолку недефинираните очи, го потсетија на спомените од вчера, утрото, денот, квечерината и ноќта. Средбата со Арманд, некогашниот фундаменталистички настројник кој за луѓето на Револуцијата од овој крај претставуваше една и непосредлива, страшна, трепетна, подвижна машина која бездушно извршува бездушни наредби, самата, подвижна бездушност. Ветровито разнесените налик есенски, дождоносни облачишта дозволуваа благи влезни пукнатини низ кои сонцето слободоумно влегуваше во ова парче од ниско стационираната атмосфера. Видниот сенс на патникот кој махинално се повлекуваше низ особински разнообразните, неправилно поставените, разностраните, разнобојни градби, на некој начин, детерминиран од необјасниви принципи овозможуваше истоимено провлекување на самиот сонувач околу светот на најстварното јаве.

- 84 -


Се чинеше дека може, затрепнато, мижечки да отиде до местото. Да ја допре инаку невидливата дестинација за своите ширум отворени бунтовни очи кои му ја откриваа единствено сонуваната измаглина која мисловно му се прикажуваше, оддавајќи ја мистичната маршрута околу местата кои би го одвеле до местото. 76

Медицинските лица задолжени за опоравувањето по зафатот којшто пред неколку денови му беше укажан на министерот Тирер, заклучија низ едногласна сигурност дека секое пролонгирање на денот кога би требало да прооди претставува унапредување во поглед на терапискиот третман. На истиот, третманот над неговата физичка состојба, како резултат на нивната колективна едностраност му беше дадено предимство. Очекување. Свесно. Преживеалиците кои веројатно претстоеја, искуствено познати секому помеѓу згрижувачите на пациентот кој потајно страдаше заради нанесената повреда на темпоралниот лобус – хипокампусот, релативно краткорочно губење на меморијата кое тие го нарекуваа антероградна амнезија. Вбризганите преоперативни лекови, имуносупресантите или самиот настан со сета своја мистериозна инволвираност, можеби, пациентот го чинеа привремено губење на памтилото за сите животни настани. Тирер, веднаш по сопственото будење сети како сиот дотогашно изживеан период да претставуваше мимикриско прикривање со фактичката нереалност од сонот, животно сонетиот сон за светот на нереалното. Во медицината описот на раниот амнезиски период кој погодениот го преживува, асоцираше на условната претпоставка дека самото тоа, преживувањето во психата пројавува примрачни сеќавања во врска со далечното минато, како низ употреба на ниедно средство, небаре, како сон. На Тирер отпрвин му пркнаа сеќавањата дека во поглед на статусната положба во општествениот поредок се наоѓа на мошне високо скалило, на врвот, кој, потоа се присети, самиот се избори да постои токму според своите стандарди во однос на општествените класи. Говори, заседанија, лично учество во акции, борби, му влетуваа во нешто подоцнежната мемориска развиеност од која ревносно, наизменично се згрозуваше и веселеше, се тиштеше и храбреше, мошне охрабрен од самите наврати кон истите. Окураженоста која произлегуваше од надежта на навраќањето, со себе повлече кауза под која секое накнадно присетување, би служело, одигрувајќи повторно неспорна улога при повлекувањето нови присетувања кои би произлегле, сигурно. 77

Страдалното момче, како што неговата болест наложуваше, беше психолошки, или пак, духовно приморан да се однесува послушнички кон сечие барање. Човековите, животинските незнајно проискажани, временските, некои помеѓу сопствените. - 85 -


Почитта на тие барања не се ограничуваше нималку на вишите форми, ниту пак, на бројната надмоќ која беше типичен одговор на нижите живи форми со подредена улога во однос на останатите. Психолозите децениски опитуваа дали степенот на послушност кој доколку е изнесен со поголема вредност, кој би им дал предимство на некои наредби во однос на други, зависи единствено од внатрешноста, или пак, од надворешноста на личните особини во посед на заболениот. Моментно, комбинирајќи поединечни сознанија кои ги вклучуваа обете карактерности, преовладуваше теоријата дека секој човек, независно дали претставува пациент или не, степенот на ваквата послушност зависи, во извесна процентуалност од обете аналитички обработени особини. При изодувањето, неколку подзапре заради малалаксаноста од којашто во голема мера делуваше поспано, извршувајќи ги со невидлива нарав, неумерено, потезите на самото чекорење и останатите делови од неговиот сетилно продорен систем, како комбинираните, бројни, размислите. Темнината низ која продорно се провлекуваше со одот беше составена од амбисното пропаѓање на преостанатата зрачност од сонцето. И самиот агол под кој затмурените нестабилни облачишта ја препокриваа таа видно заробена зрачност хармонично се менуваше. Како и самите тие да се проретчуваа со намалувањето на бројниот интензитет на паѓачките темни, кафени, зацрнети трошки. Надоаѓаше нешто поотворена, занемарлива квечерина каква уште сега постоеше меѓу етерот над земјината прекривка. Ближеше времето кога темното пространство во етерот требаше да ја надомести загубената улога на темно населената земска површина. Детето привршуваше со патувачкиот пустолов низ опустошените улици удолу. Западниот маркиран крај на неговото итање не беше поинаку одредена дестинација од онаа која умот во соработка со наредбодавниот дух на надворешното време му ја зададе, претежно. Иташе, а времето му го исполнуваше само помислата на настанот со итањето, сам по себе. Добро искоординираната аналитичка продуховеност ја храбреше неговата приклонетост кон себеси, да го врши процесот. Се присетуваше употребувајќи ја својата ретка поединечна доблесност која му овозможуваше состојби на висока концентрираност која важеше за неговата лична аналитичка поставеност пред нештата кои ја чинеа неговата околност на тукушто одјавените мигови од неповратната карика на минатото. Вештината на согледувања за крајно прозлезените нешта кои искуствено ги дозна, му го овозможи чекорот продирачки за просторноста на сето она што беше физички заземано од поимот на идното.

78

Усилбите кои Тирер си ги наметна кон себеси беа воглавно, приплодни кон она што тој го прижелкуваше, речиси непритајно. Беа отстранети сите можни сомнежи и

- 86 -


стравови на здравствено надредениот персонал во врска со инстантните последици во лице на оперативниот зафат. Во меѓувреме во јавноста преостана можноста да се спекулира по однос на прашањето за постоперативното здравје на пациентот. Некои помеѓу медиумите кои известуваа претежно преку пишан пат се издвоија од главнината продолжувајќи ги своите профитабилни спекулации во врска со необелоденетата смрт на влијателниот министер за образование. Неодамнешната изјава на претседателот на владата и некои владини членови нималку не ги поткопа фундаментите на нивните спекулации. Спекулациите, општо земено, беа едни смирувачки искази кои се темелеа на добрата информираност со која располагаа, потпирајќи се на изјавите кои некои меѓу медицинските стручњаци нерезервирано ги искажуваа. Последните денови во одделот во кој престојуваше министерот, беа проследени со не така голема тишина и резервираност како во минатото. На претходни нагодувања со министерот, во амбулантата беа конечно, по шестодневна пауза, пропуштани обични пациенти. Многуте претенденти за извршување на несекојдневни операции како неговата се наоѓаа во цајтнот се дури не беше изнајдено взаемно прифатливо решение за истите. Се движеше со интерактивна комоција околу мртвите нешта кои го опкружуваа. Кај него ниту обајцата психотерапевти не приметија промени; тој им укажа на непотребноста од долго задржување при разговорите, најпрвин на едниот. Потоа на вториот. Тие го почитуваа неговиот збор и сфаќаа. Деновите се нанижуваа во недогледот на непосредното минато како негов сосем специфичен прогресивен дел, базирајќи ја својата прогресивност на пациентот кој мируваше, во неговиот мир и неделување. Ранодневните вежби кои му беа, исто така, советувани, безрезервно ги одложуваше; ги отфрлаше по доживувањата налик оние кои беа врзани со разговорите. Се додека комоцијата го ограничуваше во ова моментно бездејствие, заклучуваа докторите, излишни беа спречувачките обиди во каква и да е форма преку која тие би ги приложиле. Неговите јасни намери го врочуваа со неделување, со исчекување. Одлучувачка дотрајност втемелена во новоизразениот профил на негово содејство. Ожедне за налудничаво посакуваната улога како подреденик на туѓи страсти. Неподнослива вжештеност, човечка нервоза, повремено, го обземаше како резултат на надојдените преживеалици во неговиот мисловен простор во кој ги складираше спомените, сите спомени од животот. Неразбирливо му влетаа некои настани од раната младост, кога, наоѓајќи се среде толпа од стомина, го извикуваше заглушувачкиот слоган, и пасиониран, мавташе. Се присети на тоа како гласеа. Беше сведок на некаков масовно прифател социјален обред, преку палење на телата од некои мртовци. Едно оживувачко, незаборавно сеќавање уште дури беше момче. Оттаму се присети на некаква кутија во која на грозоморен начин беа сместени екстремитетите на некој човек. Околностите беа закопани негде, во подлабокиот дел на меморираното пространство збиднувања.

- 87 -


Потем се сети на своите студентски денови кои, насетуваше, му минале раздвижено, и, на соодветен начин оживувачки исто така. Се пројавија небројни лица, женски и машки, од одамна и поодамна, од тешко заборавното минато. До крајот на својот престој во амбулантниот оддел тој се беше веќе присетил на некои обележителни настани, некогаш во целост. Отпрвин се посматраше во сториите на дневните вести кои започнуваа приквечер. Му претставуваа потсетници кои го наведуваа да доизгради пат кон сеќавањата кои произлегуваа од овие, најпрви, на повидок. Потоа изгради став дека не смее да се врзува за сеќавањата, обидувајќи се да ги остави зад меморијата и самите првични спомени. Најпосле, чувствуваше спремност да ја напушти одајата во која стекнуваше паралелен потстрек од неделувањето. Конечно, ја напушти фамозната, мистична амбуланта во која не по своја волја ниту вина беше затворен, сметаше, како експериментално заморче, како животно извежбано да го мине животот зад решетки. Пред крајот, нешто подоцна го напуштија и таквите чувствувања и предумисли. 79

Денот предодреден за напуштање, не беше објавен. Сепак, тоа утро беше конечно даден одговорот во контекст на такво прашање од една телевизија која ги емитува препуштајќи ги своите следители во очекување на најавениот настан. Веднаш пред кордонот вооружени надгледувачи, вон пространата осивеана авлија, пред нејзините сиви метални, вкрстени жици на оградата оптегнати како нескршливи шипки од челик. По првичното објавување на телефонската изјава на одговорниот дадена за постоператиниот третман, едниот психотерапевт, се набраа луѓе кои сакаа да присуствуваат на, за нив, значајниот настан кој ќе ја спречи евентуалната појава на политичка криза. Присуствувачите надоаѓаа во групи од по неколкумина. За владините репрезенти, сепак, необјасниво изненадување претставуваше френетично развивачката раздвиженост за која, на неколку минути им беше рапортирано од страна на службеници во министерството за внатрешни работи од овој град. За нивно задоволство, инциденти не беа обелоденети дека се случиле се уште. Од министерството не располагаа со информации дека зад масовниот собир стоеја некакви организатори кои помагаа во одржување на истиот. На сите припадници од истото министерство кои директно беа вклучени во напорите за одржување јавен ред и мир во рок пократок од еден час им беше јавено да пристигнат на преисполнетиот бетонски простор и улиците со кои граничеше четиристрано опколениот објект. По првиот час од објавувањето, беше извршена проценка дека на тој простор се наоѓа толпа со приближно седумдесет илјади исчекувачи, но самиот број, речиси и не беше

- 88 -


загрижувачки за високите службеници кога би се зела предвид вчудовидувачката тенденција на доаѓање, експоненцијално растечкиот број на оние кои се собираа одоколу. По следните два часа од објавувањето на изјавата, околу амбулантниот објект имаше насобрано трикратно поголема народна толпа. Се уште не постоеја најави дека немири би можело да избликнат помеѓу народот и полицијата, или, помеѓу самиот народ, меѓу разноликите припадници кои го чинеа но како и редовно, во времетраењето на еден протсет, митинг, концерт, натпревар или јавен собир со поинаков карактер беа доведувани припадници на специјалната полиција чија задача во прв план беше спречувањето на инцидентите кои се закануваа како потенцијални зголемувачи на опасноста од пошироките немири кои би можеле да уследат притоа. Оваа бројност, набргу, преку директните преноси на телевизиите од земјата и странство се внесе во очите на мултимилионски број следители. Настана атмосфера која политичките аналитичари би ја изложиле како „целата земја да се кренала на нозе“, во период од три до четири часови по дадената изјава од страна на одговорниот психотерапевт за медиумот кој во тие мигови постигаше незамислива гледаност насекаде низ планетата. Исто така, не постоеја изгледи дека бројната тенденција на луѓе кои надоаѓаа од сите краишта во и надвор од земјата, ќе запре со наголемувачкиот тренд. Новопристигнатите луѓе за време на четири и полчасовното исчекување прикажаа спазлива одлучност во намерата да не настанат никакви поремедби кои би го растрепериле нивниот збратимен дух. Спектаклот на кој религиозните лидери во земјата, години сетне се осврнуваа како на доказ за постоењето на новооткриениот вид божествено обраќање, вистинскиот јазик на нивниот Бог, процесите кои ги препознаваа како божји. Необјасниви. Сите следствени изјави можеби ќе се чинеа бесмислени доколку, во тие години кои сетне уследија, концептот за Бог, односно, природата, не беше драстично променет. Сите промени подлегнуваа на цврста база од докази кои поентираа со своите научно утврдени сознанија кон метата на сознајната вистина. Сета, безграничната. 80

Високата метална ограда од обмотани жици, на некој начин, како да изобилуваше со естетика во својата поставеност, и воедно, вршителство на одредена функција. Сето она што не беше изворно вклучено во нејзиниот изглед поседуваше миговна менливост, за и околу неа. Она што таа одделуваше, сивилото проткаено со точкеста концентрација на илјадабојно шаренило, таа лаички изведена подвижност од тонови, набљудувана како комбинација со безначаен облик беше заедништво кое на перфиден начин, слично се однесуваше естетски во просторот заземен од сечие помеѓу овдешните изострени видици на очите. Одозгора, каде тоа, при погледот беше најсуптилно, надојдоа, скоро истовремено, еден сив и еден разнобоен хеликоптер, откај сивкавите мирни небеса. Известувачки, најверојатно беа обата.

- 89 -


Да не беше се разобличено од дебеликавите облаци можеби ќе ја увидеа висината од која се спуштаа, обата истовремено. Како да доаѓаа директно отпозади смаглената ѕвезда на повидок, во една пукнатина меѓу нив. Бројот на излезени беше недефиниран. Масите беа небројни. Но бројот кој некои од медиумите го соопштија беше еднаков со жителите на градот, каде беше наведено и дека безмалку третина од пристигнатите не беа негови постојни жители. Емитуваните интервјуирања на поединци разоткриваа дел од општонамереното извршување кое тие, овде, придонесуваа да се случи, го дејствуваа. Како бизарна контрола над умовите претопени во единствен ум да им беше воспоставена отстрана. Речиси сите дојдоа заради самото доаѓање. Речиси секој од оние чие доаѓање се должеше на искрената зажеленост за видување на политичарот чии неумоливи беа почитувачи, покажа достатна истрајност во долготрајното исчекување под умерената небеса, над и врз сивилото кое веќе денови, неистопено ползеше по тврдата подлога. Во очи на овдешноста не постоеја неестетски нешта овде. Речиси случајно, одеднаш. Воглавно, атмосферата се наметнуваше како таква. Пред излезот од амбулантата мируваше бел автомобил во кој беше предодредено сместувањето на министерот на патот кон градскиот аеродром. Од другата страна на влезот каде се уште престојуваше министерот, наслушнувајќи ги громките скандирања, насетувајќи што всушност мораше да се случи, тој попримаше некои од безбројните совети кои тимот околу него му ги доделуваше. Климаше, одобрувајќи. Му беа врачени едночудо документи кои тој ги принесе кон една чанта донесена од некој помеѓу посетителите колеги. Го отпоздравија. Тој излезе. Го видоа. Моментно беше воочен од илјадниците кои наѕираа од напред. Пред изглегувањето, краткотрајно беше обземен од усет на блага трема. Откако се најде чекори од другата страна, погледот фрлен врз толпата зад оградата му го влеа неопходниот потстрек за да продолжи да ја дообразува мисловната синтеза со наложувачката практичност. Моментите кога се појави, беа, според некои, пророштвени исполненија на незамисливото од иднината. Тие или пророците пак, во одредени удели, сметаше тој, беа во колосек со вистината и човековите фиктивности едновремено. Настанот по обемот на продирачко внимание можеше да се споредува единствено со трагедијата на скорешната катастрофа чиј причинител беше природата, воглавно. Момчето со крајни сили напредуваше до другиот крај на градот, напати застанувајќи кога чувствуваше нужда од кратки одмори, извршување физиолошки потреби, или просто здогледуваше предмети кои му навраќаа спомени, конструирајќи нови помисли преку истите тие. Зад параванот на тенката руба, директно во телото беше наѕрен од нападливите очи на множество подмолни болести кои деновиве низ градот вирееја.

- 90 -


Ако не тие, тогаш сигурно сериозно му се закануваше покачување на телесната температура, пред се, заради тенкоста и неефикасното штитење од студенилото на алиштата околу себе. Отсуството на сончевото светлозрачје остана зад петите. Овде, со натамошното продирање низ улиците кои водеа позападно низ сé позачуваниот дел од градот, забележуваше проискажлива светлина од горе. Во комбинација со растројството кое подразбираше управување со неговите умствен дух и тело од страна на секого, макар и од страна на мртвата природа, секоја болест, безисклучно, беше високорискантна за неговото здравје, здравствен дух, и дотолку, со тешки попречености при воспоставувањето контрола над истите. Поткашла умерено тихо, неколку пати. За сето време од исклучувањето не покажа знаци на раздразлив приод кон етерот кој се уште беше студеникав и пресечен. Можно беше поткашлувањата да се должеа на студеното струење кое му ги подели, мигум, градите на два, ниту приближно по големина, еднакви делови. Чувствена синхроност меѓу трема, уплав, страдање и радост, во приближно целосни од нецелосните значења на зборовите со кои се опредметуваа овие поими. По неа, речиси стресно сопре. Нагло дозна дека на патот неодамна му претходеше крај. Едвај успеваше, притоа, да согледа дека стоеше токму врз бетонска плоча што ја чинеше некогашната округла основа над која се издигаше шаторот кој ја доработи својата единствена работа која некогаш ја работел. А таа подразбираше бројни улоги, присетливи, незаборавни улоги што најоригинално, тој ги одигруваше. 81

Во однос на повторното зачекорување во „Циркускиот Град“, детето осозна нешто друго, што исто така, остана незаборавно. А тоа претставуваше случка за која веќе беше свесен, настан кој онирачки или некаде во размислите, можеби, во толкувањата беше веќе сетен, виден. Се сети дека сликата ја беше видел, дека беше стапнал одозгора, но и дека се сетил дека се присетува на истото. Замижа. Ги набиваше капаците се подлабоко дури не сети дека на појавата и беше дојден крајот, според сеќавањата, според памтилото. Газеше директно околу местоположбата која некогашниот Барандов шатор гордо ја заземаше при центарот на самиот циркуски кварт, сега бездушна чистина врз која можеше да се приметат нафрлани објекти во зародишот на една состојба во незапирно распаѓање. Истата онаа малерозност која го обземаше при инсценираните падови и засмевања на публиката ја чувствуваше и моментно. Дури, нешто попроста. Овојпат немаше трибини, немаше најавувачи, сцени, ниту следители. Немаше наредбодавни, погрдни зборови кои го исмеваа неговото извршување. Немаше таков кој би помисли дека целата оригинално изведена претстава, комедијата, беше свршен актерски потфат на „вртечкиот кловн“. Дека детето лажно се нервираше

- 91 -


кога му се издаваа повеќе наредби одеднаш, дека само изигруваше мал ексцентричен безумник со удирањето на себеси, соблекувањето на себеси до гола кожа, извикувањето на сето она што би му било побарано од околностите, човечки, претежно, изнудени. А таа нервоза која произлегуваше од отвореноста на неговиот дух, со не позаслужен удел од страна на било која од многуте особини кои го отвораа, се должеше. Неговите предодредености диктирани од особинската хармонизираност, хаотичност, или некаква меѓусостојба, подоцна, публиката од некаде дозна дека се должат на болеста која ги засмејуваше. За болеста дознаа во мугрите на веќе отпочнатата граѓанска војна. Дознавањето пак, кое во таа мера на неможност за нов почеток го одведе мнозинството посетители, донекаде со изглед на чувство какво само една пирова победа можеше да долови, нималку, не можеше да се претпостави, не беше поткожна навлеченост која би придонела за натамошното избегнување на рекреативната посета на местото во кое се реализираше претходечката реакција на истите посетители. Оној кој прв во ова време се појави пред неговиот видик беше едно залутано детуле. Парталаво, клекаво, небаре како децата во опустошените краеви; тоа константно подигрувајќи со ветрот, се лелееше, вртеше кругови кон чии центри беше свртен, низ одот. На детето неговиот стил му делуваше кочоперлив, доволно непрозрачен за да во целост се сврте кон нејасната игра којашто ја проигруваше, можеби со ветрот во спрега. Така ли беше? Похотата маленкавото детиште го усмеруваше кон природно шегобијство со самиот себеси, значи пред никого, за себеси. За себедокажување, себезадоволување или пак, за конечен пресврт во себепоимувањето беа некои од претпоставките кои неговиот незабележан следител ги задаваше задлабочено. Детиштето се лутеше под силата на ветрот кој го опфатуваше наврапито, еднострано. Со едната рака повремено поентираше полуспуштено кон центарот на опишаниот круг. Центарот претставуваше подвижна оска. Детето со пласнатост на лицето воочи дека поимот за центар беше, едноставно еден од поимите кои во реалноста се неможни. Детиштето не ја обавуваше својата револуција, ниту пак, повремено ротираше околу некаков замислен центар заради наједноставната замисива причина: центарот не постоеше. Детето потоа, ја подигаше слободната рака нанадвор од кружницата која тоа ја опишуваше преку траекторијата на одење и забавено потрчување. Малото дете речиси горделиво, набргу се изгуби од статичниот видик на незнајниот гледач кој отседнуваше, можеби, во средиштето на големата бетонска плоча со кружен облик, која пак, веројатно се наоѓаше во хипотетичниот центар на „Циркускиот Град“, на блискиот запад. 82

- 92 -


Втисокот кој во не повеќе поделената свест го остави ненасетената средба со непознатото дете кое по својот изглед го потсетуваше на класичен бездомник од спротивниот крај на градот, од другата страна на реката, беше дотолку силен што на лицето на неколкуминутно скаменетото момче не се пројави променливост од неговиот израз. А тој беше недоловлив; речиси од сите состојби на чувственост можеше да се забележат елементи кои доминираат. На неговото лице беа застапени повеќето поважни облици на чувственост. Гордоста, понизноста, тагата, радоста и копнежливоста беа меѓу највпечатливо отсликаните. Немаше силен поглед. Погледот му беше се попригушен со првите лицеви подвизи по неколку минути. Неговото широко лице најавуваше дека ќе започне со се поизразити промени на местоположбите и длабочината на цртите врз него, оформувачките црти кои го прокопуваа сео она што тоа можеше да проискаже. Сега некоја блага недореченост го карактеризираше дарувајќи го со загубениот сплет на чувства кој до неодамна го беше обзел. Чувственоста беше свршено делување. Спомените одминаа некаде, веројатно со заминувањето на посматраното дете, речиси незабележано извршено низ неговата игрива обузданост кон замисленото, нестварно во таа игра. Помеѓу оние замисли кои вметнато во заедништвото на свеста и умот во момчето суделуваа, преовладуваше децидноста на само едно. Најновото: инстинктивното. Тоа го оформи континуитетот на благо поинаков начин од дотогашниот. Претчувствено – инстинктивната замисла која произлегуваше по кохерентната целокупност на дејствија, претстави нов облик на обединително следбеништво во меѓупросторот на рациото и свеста, просторност којашто ја исполнуваше расположбената инфатилност со статична сетилност во тие мигови. Се случи непресушно надоаѓање на истата. Непресушен извор на сетилна поддршка кон намерите кои за првпат, сети, умееја да ја здобијат, да ги увиди, низ чувственоста, придружена од сетилната пробуденост. За првпат произлезена нехалуциногена оддаденост кон сетилноста од страна на чувственоста, како целосна, постојно побудена адекватност го воочи единството на свеста, од која произлегуваа надмоќните сетилност и чувственост, неразнородни по воите каузалности. Детето оформи израз како при уверување во пресвртнички значаен логичко – филозофски прикажан научен факт. Осозна за душата на светот, дека не постои. Конечно, пружената шанса за фактички поткрепено докажување ја употреби при сознанието за апстрактноста на формалниот поим за душата, концепт кој беше речиси еднакво поткрепен со факти како што беше, на пример, етерот. Природата не знаеше, според неговито тогашен аналитички развиен дух, за поделби, нагли граници, нескршливи, еднообразни, непробојни граници во ниту една своја специфика.

- 93 -


Неможното беше наишло на незамисливо моќен доказ кој претставуваше непостојан, променлив принцип на реалноста со оглед на неговите вклучителни карактеристики кои докажуваа дека е тоа. Онака како што ниеден нематематички базиран закон не би можел да претставува апсолутен, непобитен од страна на тековностите на природата. Можеби, претпостави проучувајќи ја својата новооформена светогледна слика, голем број слични мислителства со логички устрој беа причини за надминувањата на оваа првична фаза вклучителна во процесите на постоењето, животот. 83

Наговестувачки спектакуларна предочност во очите на неочекувано бројната народна маса претставуваше повторната појава на влијателниот министер. Тоа буквално натера многумина да се разуверат во измисленоста на приказните за смртта која ненадејно, под сосем непознати околности го сретнала навистина прерано и небаре, дрско. Оживеан, откако поново се роди по смртта во времетраење од десет – единаесет дена. Потоа влезе во внатрешноста на автомобилот. Му нареди на својот службен возач да го покрене издолженото возило накај оние кои го очекуваа. Набргу ја достигна високата метална ограда. Се сврте кон делот отспреди каде неподвижно седеше Лирајдус. Го зграби под неговата непредвидливо подвижна муцка во безуспешен обид да го погали. Дифузираното внимание, погледите кои тој и Лирајдус ги разменуваа со средината зад прозорците, со толпите, беа клучни за чувственото опкружување околу министерот, околу сетилноста на неговите чувствувања, на атмосферата внатре. Автомобилот ги сечеше по прав пат којшто тие со сопствено артикулираните движења го одредуваа, негде кон некое место од кое наваму надоаѓаше хармониска мелодија како во рефрен. По повеќе од цела минута пробивање, за автомобилот беше изнудено конечното запирање. По рамномерното негово забавување. Автомобилот притоа се најде на непосредниот асфалтен пат. Министерот уште за време на опоравувачкиот престој имаше на ум дека неговата капабилност за избегнување на наметнатите ситуации налик непосредната е ненаклона кон намерите кои него го воведуваа кон правилно и целосно закрепнување по сето она што го чувствуваше за одминато. Ја препозна хармонијата во етерот, повиците, ракоплескањата, морето раце вперени кон него и кон небото, како кон спомените кои му надоаѓаа. Му се влеа во безмалку пријатното сеќавање на музичкото струење околу него; како да беше нападнат од непријател вооружен со ненаштетно ладно оружје и како истото да му го беа веќе, сосем ладнокрвно, впериле во сетилноста за слух но не кон самите уши чии што овозможувачки напори му дозволуваа да е во посед на нејзината чувственост. Музикалното доживување го воведоа кон неприсетувачки значајни интересирања меѓу кои и самата громогласна музика во која ја препозна националната химна. Моментно се сети на нејзините двајца креатори кои пак, беа негови лични познаници.

- 94 -


На неколку десетици метри удолу, впрочем, ниско над толпата стоеше оркестар од кој потекнуваше високотонското милозвучје. Мигови потоа се наѕираше подлога врз којашто стоеја музичарите. Потоа јасно се забележа дека тоа е мошне висока бина чиј облик беше доста заоблен, небаре кружен, истиот постоеше скициран од некој џиновски сликар кој од перспективноста при видот на небесните птици со своето мастило приковано за божествената четка беше капнал обла дамка светлост во полусенката под себе. 84

Оформи базичност за осигурение на претходно проискажаните поставки во себеси. Моментно ги развиваше, мислејќи речиси истовремено на повеќе од десеттина меѓусебно зависни, повеќе или помалку, делумни вистини. Создаде оформителна слика за таа делумност. За разлика од мислителствата на кои обичникот е ограничен од непоседот на продуховеноста за размислување по однос на повеќето, сите предочни прашања, младото момче не смееше да им дозволува ни најкраткотрајни прекини во своето. Имаше предвид дека наглата надојденост на меѓусебно длабокосежно врзани поставки е релативно краткотрајна. Во својот живот, досега, тој неколкупати ја беше доживеал. Координираното множество свести, потоа, во незнајност, некаде дисипираше, честопати не оставајќи простор за натамошно толкување на она што така нагло збиднуваше. По однос на тоа пак, момчето исто така беше развило сопствено побудни претпоставки, мноштво такви од кои некои се чинеа најверојатни. Доживеа дел од вистината каков неколкукратно постари луѓе кои работеа на развојот од најправилното, за нив, мислителство, уверувајќи го соодветно координираното множество свести во себеси дека доживувањето не беше поинаква метаморфоза на незамислени дејствувања одошто природнно настанат факт. Она на што тој, се чинеше, размислуваше, беше далекусежниот принцип во рамките кои посегна да ги востанови, важеше. Релативно безграничната, речиси бесконечната големина доволна за тој комфортабилно да биде, да постане сместен во неа. Местото во кое мина половина од својот живот речиси како животно, со таа разлика што повеќето животни повремено беа пуштани на слобода дури тој непрестајно се наоѓаше меѓу четирите ѕидови на својата вежбална, беше материјално избришано од градската мапа. Од особено интересирање за него беше и она веќе наведено, привидно непостоење на фактори кои би придонеле за мртвилото од кое сиот кварт беше завладеан и покрај фактот што земјотресот во ова подрачје според повеќето експертски анализи беше значително ослабен. Силината на она што никој меѓувремено, не би требало да се осмели преку називот на едно чувство да го задоволи елементарното во тоа, беше вонредно голема. Доколку би се изрекло дека веќе беше доцна за преземање некакви мерки против речиси стореното од страна на замислувачот, момчето би можело да се додаде и тоа дека силината моментно беше неспречлива.

- 95 -


85

Музиката намали. Речиси настана затишје. Вревењата беа релативно тихи; стишена, огромната толпа ја зачувуваше топлата атмосфера којашто владееше долж сета улица преплавена од истата, во недоглед преплавена сета. Во рацете на илјадници помеѓу новодојдените беа изнесени хартиени плакати со извадоци од одредени текстови, со слики, со изразити пораки до некого, со испишани слогани. Кон небото беа развиорени стотици знамиња помеѓу кои видливо доминираше црната боја. Црнило кое во очите на знаменосците и следителите со пројавуваше со обоеноста на светлината. Сите животни светлини ги гледаа токму во тоа црнило на запретеното, од него, небо. Министерот не поседуваше двоумења, а за сметка на нивниот непосед веќе истапи од автомобилот. Му порача на својот шофер дека не е потребно да го пречека бидејќи тоа е наполно непотребно, на што овој оддаде слабо дефиниран поглед низ кој речиси подеднакво беа преточени сите чувства, оддадености. Без натамошни задржувања, оставајќи го својот миленик, излезе а автомобилот, веќе ослободен, замина. Министерот го дочекаа со овации. Стотици веднаш започнаа со упатување восхит преку свои начини кои единствено секој еден, засебно ги умееше и практикуваше. Се создаде необично расположен човечки метеж. Десеттици го прегрнаа со насмевки раширени по своите лица, каква придружно, и тој беше оформил на своето. Настана десетина пати погласна бучава од силината на музиката од пред половина минута. Притоа не постоеше никаков потег кој можеше да биде изведен а да ја смири толпата, освен истапувањето на високо поставената бина со облик на мошне низок цилиндар - единствена од таков вид врз каква Тирер можеше да се присети дека некогаш стоел. Одмина низ патот дотаму, eдвајно распознатлив заради стеснетоста придобиена од луѓето кои доста подвижни, се допираа. Ги изоде и трите скали кои го искачија на подиумот. Се сврте во круг, речиси насмевнат, издигајќи ги кон ширум разоткриеното небо своите танки издолжени раце. Тоа беше препознатливо обележување за нешто што му притреба. Пред него, на бината имаше искачено уште двајца од присутните, обајцата во улога на некакви редари. Впрочем, тоа беа двајца кои претходно свиреа во оркестарот на различни инструменти; едниот беше виолинист, додека неговиот пријател ја изведе познатата творба употребувајќи лимен инструмент кој продуцираше длабокотонски, хармонизирани звуци и кој министерот не умееше, не успеа, и безжелбено едвај се обиде да го препознае иако токму на неговиот тон неговите уши беа најчувствителни.

- 96 -


По половина минута свирачите ја наместија сталажата за микрофонот, од кој, според нив, требаше да се обрати министерот. Тој пријде, заблагодарувајќи им, кон истиот. Најновата негова примедба која ја изрече во себеси се однесуваше на тоа дека сигурната бина беше мошне раширена, зафаќајќи просторнина од приближно, половина од просторнината на плочата од една куќа, половично помалку од површината на просечните куќни темели.

86

„Избравте да ви одговорам на вашиот прозив“ се обрати сред стишеното море од луѓе пред себеси. „Ете, тоа, имаме прилика да забележиме, е случај со моето моментно обраќање, мојов одговор на тој прозив од ваша страна. Пријатели, усреќен сум од вашата сила на поддршка и исчекување која ги надминува границите на обичноста, преоѓајќи кон сенароден, колективен хероизам за којшто, не умеам а да не напоменам дека покрај фантазмата и вашата меѓусебна толеранција како и сплотеноста која мошне добро ја согледувам во овие мигови се единствените средства преку кои самите ја гарантирате егзистенцијата на денешниов општонароден дух кој имаме прилика да го воочиме во овие тешки денови низ иднината која е на повидок од страна на нашите животи“. Говорникот непрестајно ја менуваше поставеноста на своите очи по пвршината на разбранетото море исфарбано во неизброиво многу бои врз граорестата подлога на снегот. Сети дека нешто се менува со неговото памтило, чувствувајќи ја необјаснивоста на феноменот кој претстоеше. Не поседуваше адекватна сигурност при која би ја прецизирал вистината за феноменот кој ги зафати неговите мисли: дали тој се присетуваше на настан сличен со настанот кој моментно го проживуваше, или пак, времетраењето на веќе познатиот настан беше веќе интуитивно проживеан, сонет, или пак прорекнат настан, од поодамна? Кај народот појавата беше општопозната како „дежа ву“, но тој не се присети токму на називот. Пред се, Тирер ниту во најмала мера не посака да размислува на безначајни детали какви ги сметаше сите оние кои му го одвлекуваа при говорот чија значајност веќе ја смести на завидно место пред своите очи. Говорништвото кое го сметаше за света работа заради посебностите со кои тој самиот беше во располагање, кои му дозволија во извесна мера, на начин кој моментно му се чинеше омразен да се постави по своја волја надредено во однос на народот, беше краткотрајно прекинато. Времето за размисли истече. Неговото дежа ву продолжи; за него беше распознатлива секоја секунда од течението на говорот, кој допрва требаше да го одржи. „Вие несомнено сте запознати со некои од грешките кои како личност во својот живот сум ги сторил. За жал, тој светоглед открива мошне мал сегмент од поимот на она што е вклучено под називот „грешка“. Во одредена мера сите ние, овдешниве, вклучително со секое наше дело поседуваме простор резервиран за правењето грешки кои се

- 97 -


трудиме, сосем безуспешно, да го минимизираме во однос на целокупноста од потегот означен, од наша страна, како дело, делување. А неделувањето е една непостојбена хипотеза, која обезоружана од фактите за кои остануваме несвесни, продолжува да ги скокотка нашите мисли, нашите бесценето вредни светогледи кон нештата“. Започна со усмерување на својот поглед. Продолжи, потем. Без ниту трошка возбуда, ладнокрвно, сепак, вдахновено како и за целото време на говорот. „Компромитациите кои секој меѓу политичарите ги проживува во очи на натуралното, совршеното, фактичкото, нешта за кои ова совршенство е неспознајно, и кое нема своја претстава за овој човеков, моралистички параметар, се компромитации на мнозинството меѓу вас, мнозинството во мене, во секого од нас. Ние, кои живееме“. Обичниците кои се роеја во неговиот поглед, поседуваа погледи на природно онемени лица. Отуѓувачките очи на илјадниците присутни долж најпространетата градска улица дословно беа набрекнале кон една точка пред хоризонтот, исправно, под небесата. На небото не се забележуваа хеликоптери, немаше ниту птици. Облаците стануваа меки. Ги разнесе затоплениот ветар. Сонцето се трудеше да го разјасни својот плам, зазбивнато меѓу спречителите на неговата топлина. 87

„Зошто да ги овозможиме... зошто сме секогаш приморани да го охрабруваме постоењето на некои општествени догми коишто нималку не корелираат со нашите вистински посакувања? Догми кои не произлегуваат од нашите перспективи на чинителството, догми кои побаруваат од страната на секој еден меѓу нас кочење на процесите вклучени во мислителството, со што и обид за кочење на истоимената природа, од нас и онаа во нас – таквите догми тежнеат кон губење на својата единствена валоризирачка функција дури и пред нашите очи. Пред моиве очи, на што се должи укажувањево, демократијата кон која јас во сопствената еволутивна состојба на мислителство тежнеев, се поткрепува и здобива вредност наместо да ја губи истата од евентуалната противтежа којашто ја создаваат некои елементарни нејзини делови и принципи“. Веќе во тие моменти неговото загледување кон народната насобраност стана концентрирано, и, притоа дефинитивно не создаваше било какви движења; неговите мускули беа наполно опуштени. Со ниеден дел од своето тело повеќе не правеше придвижувања во ниту еден правец. Насекаде со посредство на јавните гласила, на плоштадите, во јавните објекти и во домовите преку електронски пат беа пренесувани и следени неговите новоизговорени зборови. Мнозинство од неговите колеги министри како и владиниот прв човек исто така, заеднички го следеа говорот од некоја просторија од внатрешноста на владиниот објект.

- 98 -


Тие пак, иако, можеби, делуваа глувонемо и ослепено одеднаш, поседуваа крајна агилност при движењата. Како да трепереа. Стресено, тие оттаму ја воочуваа сопствената тегобност за време на набљудувањето на новонастнатото зад екранот. На владиниот претседател речиси му слоши. „Случајност каква што е одржувањето на овој говор во очи на илјадници изманипулирани граѓани, пред се, може да укажува за големината на настанот кој претстои за извршување од наша страна. Од страна на природната демократија, кон чии идеали, сите граѓани, ние, тежнееме да претставуваме фактор на надреденоста каков секогаш би неопходел. Како резултат на побарувањата на онаа демократија којашто ја сметам за базирана на природните моментни законитости со бројните нејзини вклучени менливости, неотповикливо и јасно изјавувам пред ушите на секого меѓу вас дека мојава резигнација ја давам во духот на претходни согледувања, светогледи на какви природните закони се потпираат во текот на ова време, за кои не велам дека се темелат на совршено правилни начински форми на размисли. Веројатноста за крах на цивилизацијата е во пораст при оддалечувањето од бескрајно блискиот до совршенство, систем кој ја владее. Обидите на многумина меѓу напредните умови да ги овосплотат, помеѓу луѓето, природните тенденции од кои сé зависи, најчесто сме имале прилики за уверување, кулминирале токму најкобно за самите луѓе, чинителите на едно општествено дејствување“. Високо над главите од илјадниците присутни за времетраењето на целиот дотогашен говор владееше хармонично, благо прекршување на незамисливата градска тишина, безмалку самата нечујност, да се беше вовлекла во чувственоста која располагаше со толку човеки тела одеднаш, како единствена. Телефоните, мрморењата, бучавоста на возилата со крајна наглост потоа замреа. Дури и ретките птици, моментно, не надлетуваа над местото каде збиднуваше спектакуларниот настан; обиколувајќи, делуваа како да не им е привлечна пренагласената тишина. Можеби тие фасцинантни летачи, како што умееја да ја предвидат појавата на разорниот земјотрес и овојпат предвидоа некоја чудесна менливост, нагла и вознемирувачка каква тие најмалку посакуваа, каква, можеби не ни мразеа. Можеби причината беше во појдовноста од нивните невообичаени точки н гледишта; ненавикнатоста на такви масовни собирања која ја согледуваа оттаму. 88

Момчето ја согледа неизбежната и несовршената поставеност на нештата за кои знаеше во однос на онаа од замислите која неслучајно алудира на спротивната, на совршената. Лажните сознанија, една од најобележените пречки на природното дејствување, беше воопштено, дел од самото тоа, како подначин, како усмереност на истото. Една заглибена помисла го одвратуваше од долготрајните докажувања дека е во право.

- 99 -


Замената на животот и смртта, таа хемиска реакција потстрекната или инхибирана од некои меѓу хемиските сочинителни реакции, добрите или лошите восприемања на човековите чувства, како единствен процес повеќе не го воодушевуваа. Хемиските елементи кои ја чинеа сета просторна зафатнина во која имаше можности да делува, да ги посматра речиси бездејствено, сите тукашни дејства. Беше природно вкочанет со пријатност при скаменетото седење. Надворешноста, безгранично црна, поседувајќи неускратна динамика ги облеваше сетилата на момчето. Црнилото на соголувачкиот мрак владееше осаменички на некој нечин потајно знаен за детето. Постигна неколку подвизи. Тоа беа неговите првични неправилни движења, неумерености, речиси нагли вртења на своите екстремитети, нивни прекрстувања. За времето на сите негови размислувања, овде, тукушто му беше појаснет видикот, токму со падот на ноќта. Увиде дека ноќта снемајувачки болно се одрази на, помисли, снежниот бран кој беше ослабел, исчезнал пред да се најде во состојба да го увиди неговото исчезнување. Нешто потоа, тој стана. Сфати дека чистотата на видикот е далеку поинтензивна со неговото станување од местото. Си овозможи уверување во неточноста на помисленото. Вееше сосем повлечено и невидливо. Така продолжи и континуумот на протагонистички размисли и сетилната втераност по темникаво заснежените патишта. Светлината која ја носеа сијалиците од околните канделабри одигруваше драстично поинаква улога од предодредената; безмалку беше украсна како и самите канделабри. 89

Не само министеровиот поглед, но и погледите на некои од оние кои беа најблизу околу него беа на идентични начини фиксирани за одредени нешта. Неподвижно диксирани во некои нагорни непознати точки над своите глави. Кислородот ја менуваше својата густина и таа промена можеше да се сети особено јасно овде, во близина на центарот. Тишината владееше неодредено долго. Никој не беше во состојба да ги предвиди емоциите на оние кои стоеја начелно. Помеѓу оние пак, кои имаа некакви подвижни црти на своите лица, кај луѓето од пооддалечените редови речиси со сигурност да не можеше да се распознаат изразени чувства. Во нераскин беа врзани меѓусебно, како една душа, една, бесчувствена. Впрочем бројот на човекови души беше, покрај драматичната, неизброив, изнесувајќи нула од епски размери. Однекаде одекна еден сиромав глас кој влезе во ушите на малкумина, или можеби, на повеќемина одошто на прв поглед на Тирер му се причини. Дури тој едвајно ја сфати изреченоста во него, проникнатиот. Некој извика „човеков е предодреден да и се врати на својата функција!“

- 100 -


Одеднаш центарот на внимание се префрли надесно од видикот на Тирер, отспреди, на триесеттина метри од него. Еднобојниот глас на човекот со чујни потешкотии продре до министерот чиј поглед уште претходно беше сконцентриран токму кај тоа место, изострено, сконцентрирано, со единствена оригиналност на неговото лице. Човекот истапи пред нив. Луѓето кои до пред неколку минути го опкружуваа се повлекоа чекор наназад, со што неговиот изглед беше разоткриен. За министерот голема ташкотија претставуваше дефинирањето на својата состојба на свесност; простум остана зачуден дали актуелните мигови сеуште сочинуваа дел од неговото дежа ву за кое беше сигурен дека го чувствуваше за времетраењето на молкот. Човекот изгледаше на возраст од околу педесеттина – шеесет години. При рудиментарното воочување на тој човек, Тирер ја согледа неговата живост која на градбата од тоа ниско тело и влеа сјај. Тој имаше видливо побелена, кратка коса чија најсветла боја и најинтензивна накострешеност се забележуваа при темето на неговата глава. Како и кај повеќето меѓу овде присутните следители, неговата облека беше црна, бесјајно црна. Неговиот глас сеуште ѕунеше во многуте уши кои бдееја над неговиот виор кој го дофатија чекајќи продложување на отпочнатиот говор за и за и кон министерот. „Луѓето како него се секогаш предодредени за високи функции како неговата. Тоа се јато човечки крвопијци, неранимајковци кои го тераат граѓанинот да западне во сопствено режирана беда. Да го избере најбескрупулозното стојалиште на одвратеник, борец склон кон борби меѓу себеси и останатите. Тирер е проклет крадец, најлош меѓу навалицата крвопијни разбојници“. Човекот благо ја поткрена едната рака кон политичарот кој со погледот беше задлабочен директно под неговите нозе. „Виновен си, како лажен добродетел дури и сега кога нагло воскреснуваш од својата лажна смрт, макар и доколку си незапознат со сопствената вина“. Извикувачот пооде неколку чекори накај посочениот кој сеуште поентираше со сопствените ириси кон местото. Доколку не беа неговите зборови би владеела штама, но не и неискажаност при истата, на човековите емоции кои овде се испомешуваа. Неколкуте приближувачки чекори очите на непознатиот ги вдадоа во линија со оние непоместливи на министерот. 90

„Народе“ во свој стил се обрати непознаникот кој нетрепнато се соочуваше со министерот „додека според нерафинираните идеи на простиот граѓанин тие се сметани за сосем коректни, министеровите извршителства се темелат на, за нас, нејасен, интердиктум кој можеби, и за самиот министер е неспознаен. Би му го поставил прашањето: зошто токму твојот живот останатите решиле да е позначаен од животот

- 101 -


на еден меѓу нас, од мојот, од она што го живее еден смртник кој едвајно проживува забавувајќи ги толпите на еднакво шегобиен начин со твојот, како поиздавлив? Кој е природниот глас за кој неуморно си впуштен во описи и лични, велиш, следења, а кој ти допушта да одземаш туѓ живот како би го осигурал опстанокот на себеси, своето малодушно и извалкано дејствување кое не го заслужува ниту самиот назив на животот. Живееш еднобојна имитација на безгрешниот живот. Лажеш. Врати го срцето кое сега ти го овозможува твојов отпаднички живот и погрижи се на усмртената да и биде вратено беа оглед на тоа дали токму тоа твое покајаништво ќе успее или нема да го врати животот кој жената наполно го заслужи. Врати го за да ја докажеш вистинистоста на твоиве пренебрегања, да се докажеш како човек, наместо како себеси“. Прекинот на тишината отпочна преку благи шушкања кои доаѓаа одназад, до јадрото на веќе разместената толпа. Простенкаа испомешани гласови. Се создаде гласна конфузност која по обемот на својата звучност се протегаше насекаде во рамките на видниот дострел од нејзините чинители. Министерот, беше, некарактеристично за неговата става, атонично подгрбавен под одбивно тап агол кој, некако, негативно стрчеше споредбено со неговиот стил, она што му беше врежано како навика од секојдневието. Од препознатливото за него. Веќе кон крајот на говорот од страна на непознатиот го смени правецот и изразноста при погледот. Гледаше налево, накај збеснатиот дел од толпата, овојпат, ни оддалеку со таквата усвитеност кја до пред неколку мигови ги збунуваше следителите независно од тоа дали тие пак, настанот го следеа одовде или од други места. Атмосферата некои правеа да изгледа понејасно, отфрлајќи некои од најприкажаните емоции помеѓу оние кои преовладуваа. Повеќето електронски медиуми кои пренсеуваа одовде, пренесуваа претежно детали. Дури и огромната масовност речиси остана недоволно прикажана, како толпата би дошла до израз. Министерот го разглеа својот поглед врз неа. Бројноста не беше она што преку него отпрвин регистрира. Можеби тоа нешто беше доминантното црнило, разбранетоста на тој нестварно интензивен црнеж којшто луѓето го сочинуваа. Времето кое речиси запре, повторно го здоби првобитниот тек кој ненасочено ја зафати просторноста на министеровите мисли. 91

Тирер се осигура во загубата на дежа вуто кое преку мисловноста којашто се одви во рамки на неговите внатрешни дејствувања, преградувајќи го преку еден нејзин спореден ефект во сетилноста. По неколкуминутна неподвижност се измести најпрвин воочувајќи ја слабоста од која беа одземени омалаксаните мускули на неговите екстремитети. Ликот на човекот кон кој беше загледан беше зачинет од израз на некаква загриженост, сепак, и покрај тој ист израз чија продорност во очите се чинеше уверлива, јасно

- 102 -


можеше да се воочат природно врежаните црти на индиферентност, проискажана преку неритајниот изглед на опуштената подочна кожа. Безначајноста во изразот на министеровите лицеви црти се должеше на Сконцентрираноста од брчки во пределот околу устата и недалечната плосната брада. Од друга страна, токму истата безначајност во очите на секој еден посматрач се обидуваше да влее позитивен указ за една спротивна состојба како тоа дека условената безначајност темелеше сосем поинаква заднина зад планот кој лицевите црти ги потенцираше како надополнение на говорот, како говор посфатлив од оној проткајан низ лакоски изречените реченици, оној неодамнешниот. Оној привршувачки. Неговите црти беа виртуозно врежани во неподвижна камена материја која беше, едновремено, и градежен материјал од кој поголем дел од телото му беше сочинет. Пооде два – три чекори кои изгледаа мошна издолжено како две или три потскокнувања така што по нив се најде на самиот преден раб од бината. Мноштвото од присутните очекуваа да ја прекине со сопствено обраќање бучавата која земаше сеопфатен замав, изнудувајќи ја нивната непосредна активност при истиот. Високиот политичар зачекори уште еднаш, застанувајќи со својот последен чекор врз пресвртнички тврдата подлога заради која безмалку се преврте. Можеби, иако имајќи ја предвид необичната цврстина на едни обични плочки, очекуваше да стане со онаа сигурност со која тие плочки се наоѓаа прикрепени за не така непоместливото земјиште одоздола. Застанат само за момент, министерот обрати посебно внимание на еланот со кој беа така посебно дарувани протурканите граѓани кои како да расправаа за нивни лично значајни теми, теми од кои неисклучно зависат и покрај неисклучните можности за смени над истите теми. При еден немарно фрлен поглед се впушти во безмалку потресна потера која самиот во себеси ја спроведуваше, придружно кон страната на сопствената очовеченост во однос на можните спречители. Потера кон правдата во себеси. Кон совршената, неможна. Го достигна сеќавањето на витално значајното случување од пред неколку денови. Причината за еднообразноста од којашто се чувствуваше прогонет во времетраењето на тие денови. Повторно, конечно, се посомнева дека му изби обновено дежа ву кое му го олесни патот кој припремено, неговото памтило беше овозможено да го прооди докрај. Неверојатна, сепак, му се чинеше краткотрајноста на новопојавената овозможеност за вршење предикции под која мислите му најдоа потчинети. Пред главното, таа заврши. Подзаборави на сопствената упатеност. Притоа, одеднаш го збуни нагол судир со некое испарталено момче кое на непроценлив начин му се беше нашло на патот. Орин, сепак, мигови потем ја увиде својата апсурдност при својата миговна збунетост од претходниот миг. 92

- 103 -


Одекнуваа громогласни скандирања на толпата низ кои на Орин му беше влеана отворена поддршка преку ненавредливи напади насочени кон останатите членови на неговата влада. Ги крена обете раце спуштајќи ги потем, забавено, репетитивно кон оние кои скандираа. Најгласно и со живост која неиздајно му влеваше скриен страв чиј единствен препознатлив симптом беше неконтролираното тресење на неговите дланки. Настана заглушувачки пресврт кога тишината обележа триумф над нескротливата бучава. За кратко се задржаа и некои мрморења помеѓу стотици од учесниците на собирот, но доволно долго да го приморат Орин да ги повтори подвизите кои влеваа додатна почит кон неговите побарувања од нив. Го препозна синовскиот сјај одразен при ирисната облост во која се огледа себеси, обестрашен. Овојпат кај никого меѓу обајцата не дојде до потајни изрази на внатрешните ирационалности како единствени посматрачи зад параванот на очите. Министерот потклекна подгрбавено. На детето му прошепоти кратка реченица, сосем чујно и за останатите: „Ако ти се допаѓаат, земи ги“, долговремено испуштајќи здив, кој исто така, беше видлив во облик на краткотрајна магла. Момчето со луцидно лице се сврте кон едната своја страна. Момчето, за оние кои посматраа преку електронските медиуми беше воглавно препознатливо, поседувајќи сличен лик со оној од потерниците кој се товареше како можен причинител за делото извршено над министерот од пред десеттина дена. Дури и наидоа припадници на полицијата кои безмалку посегнаа кон неговите раце. На претходно даден знак од министерот кој продолжи кон човекот кога многумина се обидуваа физички да се пресметаат, тие одбија извршување на наложеното. Некои од службениците веќе ја сочинуваа неговата неопходна заштита од нив, нафрлајќи се на вандалите кои посегнаа кон тоа, одбивајќи ги. Момчето ја проследи средбата помеѓу двајцата. Обајцата, разбирливо, најпрвин посегнаа кон меѓусебен очен контакт. Човекот ги оттргна своите очи од оние кои две педи одозгора престрашувачки, топло го задемнаа. Политичарот пријде на растојание од само еден чекор пред човекот. Неколку секунди мина во обично стоење пред повторно да ги дофати неговите очи. Сега среќавањето на некој начин му влеа увереност во успех на сопствените намери додека, истовремено го окупираа оние од спротивниот крај на кои се должеше заробеноста која го водеше кон чувството на крајна успешност. Изнудена во приближна мера со својата заслуженост, успешноста го принуди кон молк во времетраење подолго од една минута. Орин согледа однекаде познати црти од кои прошараното лице на непознаникот се издвои од едно друго, мошне слично колку што тој се сеќаваше во тие моменти. Сеуште, сепак и по сé, колку што наѕираше од моментното гледиште, непознаникот остана непознаник за време и по деталното анализирање на цртите од страна на Тирер. „Бидејќи времето ме обусловило, сум ја остварил кражбата. Бев несвесен. Кражбата на срцето ја извршиле оние кои и го одзеле животот. Моето дознавање произлегува од твоите зборови. Свесен сум за твоево“. Тирер нагло замина. Сеќавајќи се на своето дежа ву со повторна најава, имаше предвид дека човекот беше, исто така, исчезнат.

- 104 -


93

Детето зазбивтано ги заоде своите првични чекори откај заледената подлога по линеарната патека оградена од канделабри врз чии сијалични оградувачки стакла се отопуваа многубројни заледени висулци. Секако, одблизу мошне појасно се чинеше, се покажуваше дека причинител на пригушувачката светлина беше обвивачкиот мраз. Околу загрозената светлина немаше живот. Дефинирајќи го истиот поим асимптотски точно, момчето преминуваше низ напуштената просторност. Патот со задоволство го минуваше, бидејќи тој пат не повеќе се чинеше заморен, иако, реално, поседуваше должина чиј крај не успеа да го наѕре. Патот водеше до местото од кое најпрвин дојде претходните мугри. Силината на чувственоста повторно ја загуби превласта над дејствата кои му излегоа пред очи. Успеа да почувствува нови емоции. Поинаков беше, неискажлив, начинот преку кој ги внесе во себе. А тие беа вон сетилноста на телото; чувствуваше мноштво меѓу оние кои беа моментно доминантни чувства за предметите за кои поседуваше претстава. Непојмливи форми на задоволство, незадоволство го засегаа неговиот прикрадувачки дух меѓу неподвижните, немртви нешта, за кои знаеше, го опкружуваа со сопствен кохерентни тенденции кон монистичката обединителна хармонија. Сето знаење си го откри на самиот себеси. Никогаш повеќе, помисли, не би му притребало проучувањето на природата, нераскинот од себеси. Никогаш преку конвенционални чекори како вид за кој дотогаш знаеше. Учењето постоење како опција се дури останатите човекот го сметаа за целосно жив, но тој беше уникатен со своето откритие дека за време на својата привидна овдешност делуваше и некаде во непознанството на самиот живот. Со него управуваше мошне поконцентриран израз на множеството свести вгнездено насекаде низ неделивостите на своето тело. Поседуваше несознајни согледувања од каде умееше да ги деривира најсовршените одговори на повеќето неодговорени прашања од логиката, употребувајќи го нејзиниот јазик за да би умеел да ја воспостави комуникацијата со неа која ја сметаше за неисклучна при потрагата по секој нејзин одговор. Ноќта, се чинеше, го изнудуваше одот кој насоката ја здоби од најблиските објекти под нејзиниот прекривач. Го зеде предвид своето враќање на местото каде и го започна сопствениот општопознат живот, место каде би и ставил крај на непосакуваната општопознатост на крајот од настаните кои наидуваа. 94

- 105 -


Патникот патуваше на местото. Неспорна беше насоката од неговиот моментно избран пат, чувствуваше мнозински посакувана од нештата кои го одредуваа текот на мислителството од кое зависеа многу од натамошните почетни одредители, чувствувањата сами по себе. Гулаби ги одредуваа границите на патот. Голем број такви гулаби, од двете страни. Сепак, меѓу птиците немаше такви кои зачекоруваа по линеарното сивило на асфалтната подлога. Беа независни налик независноста која со него располагаше. Вештачката збратименост на мисли – водилки од која зажарено прибегнуваше беше причина на колективната волја преточена во извршителство од страна на поединецот, поединците меѓу гулабите. Имаше предвид дека доколку покаже емоции кон макар еден од тие мошне пргави суштества, едновремено ќе биде донекаде почувствуван и од сите преостанати. Со самотност тој продолжи да ги потхранува поривите. Патеката предодредена за пешачење, понатаму се разгрануваше на безбројно други кои водеа до различни места низ Омајниот Град. Главната патека немаше продолжение по кое евентуално би се упатил. Тоа беше точка при која се вкрстуваа пет патеки, обликот и беше како на правилна петокрака сочинета од отсечки. Го сечеа паркот на пет области со приближно еднаква површина. Посматрајќи одлево – надесно, постоеја можности да се стигне до објектите на некои од фундаменталните државни институции: универзитет, болница, суд, полиција. Тоа беше јасно означено на метална табла од двете страни на патот, преку скици. Беше ред на патникот да избере. Реши да отседне извесно време на дрвената клупа со кружен облик пред да одлучи. Одбра еден од патиштата додека сеуште седеше, сосем исклучен, на клупата крај која се најде опкружен од луѓе. Недопрената светлина на утрото преоѓаше кон пладневен виор на новодојдените кои овде се разнесоа недофатно бргу. Патникот ги заокружи, со посредство на ирационалноста од себеси своите избирања. Се устреми кон напуштање на местото. Напуштајќи го потемнетото зеленило се упати онаму кадешто се гледаше мигновено при помислите. 95

Месеци откако Тирер го одржа говорот му се изгуби секаква трага меѓу владејачкиот корпус сочинет од политички моќници, карика со минатото којашто тој ден ја скрши. Котеријата, како што ја нарече тој ден земјината политичка елита, задоволно ја напушти. Претходно многумина очекуваа тој да стане лидер на надоаѓачката револуција, повторно да преземе пректичен дел од општествените дејствувања. Се очекуваше да го организира евентуалниот нов поредок.

- 106 -


Разочарувањето помеѓу толпите кое за создателна причина го земаше неговото повлекување беше од енормни размери. Многумина познавачи на неговите карактерни доблести оценија достатно правилно. Истите, во тоа време, се чинеше, беа заглушени од обеспокоената толпа која најнакрај, повторно, беше приморана на самоорганизирање во однос на своите револуционерни стремежи, цели. Од министерството за внатрешни работи никој не располагаше со конкретни информации за местоположбата на исчезнатиот. Исчезнатиот претставуваше еднакво оптеретувачка енигма, колку што беше и најмалку воопштениот, најнедопирлив научен проблем, најголемите светски прашања, светот како прашање. Беа објавувани парадоксални приказни. Некои соопштуваа дека примарната улога на Тирер при справувањето со последиците од земјотресот била причината за неговото отстранување од политичката сцена. Конечно, експертски беше обелоденета пред медиумите сигурната појава на следен епохален земјотрес предизвикан од првиот. 96

Враќањето кон местото на поаѓање за момчето претставуваше подеднакво оптеретувачка задача како и самото поаѓање. Прилично заморен, момчакот зачекоруваше со неменливо темпо, но со сменета лицева и телесна изразност по себеси. Истоштеноста му ги нагриза коските под жилестото месо, мускулите кои едвај да ги поседуваше. Заседна на една крајпатна плоча покрај една зграда изработена од некој студен метал кој остана непрепознатлив за него. Го фрапираше изгледот на зградата со релативно мали димензии. Асоцираше на градбата чии магични особини меѓу обичниците ја наговестуваа како извор на злото. Претходно посетената, единаесеткатната, запуштена зграда. Стара колку што беше старо момчето. Барем земјотресот кој сите го очекуваа до го пресушеше непресушниот извор на злото. Стануваше збор за природно избран епилог на неприродната драма за која останатите зборуваа како за сé на светот. Малата зграда пред која отседнуваше момчето немаше такви особини. Тоа ја напушти, прејде природно; таа прикрепено посматраше. Момчето ја почувствува притаената добродушност на објектот кој обичниците го сметаа за мртов преку посредничката улога на сопствените очи. Речиси посака да го живее животот на грозничавото зградиште кое го содржеше во себе. Отстапките, во тие мигови се чинеа излишни.Се најде на патот. Забележа: снегот ја истрошил силината на својот пад, потпомогнат од празнотијата на етерот.

- 107 -


ЕПИЛОГ:

Момчето, по својот неколкудневен престој по враќањето во болницата беше, набргу, преместено во градското сиропиталиште. Неговиот татко, Тирер го посети за краткотрајното време на тамошниот престој. Го напуштија. Години подоцна, момчето стана сопственик на циркуското земјиште каде изгради сопствен објект. Го преуредуваше често; од сопствена печатница до ноќен клуб во кој неретко навраќаше, секогаш за време на посетите на родниот крај кој ја дифузираше неговата свесност при секоја своја помисла на него. Вистинското име на Арманд гласеше благо поинаку, дозна по средбата со сина си, Тирер. Тие беа доста добри меѓусебни познаници, уште од времето на Револуцијата. Притоа, човекот ја смени страната на која учествуваше отпочеток, кон крајот на борбите, преоѓајќи на страната на демократските сили, за да за време на стапениот мир ги започне своите дејства за владата. Неговите животни занимања вклучуваа работа како сопственик на малопродажно претпријатие, градежник, сопственик на Циркус. Самуел сиот свој живот го мина соработувајќи со својот партнер Арманд. Кружеа контраверзни гласини во врска со она што тие навистина одработуваа во заедништво со своите вработени. По смртта на обајцата речиси беа обелоденети нивните учества во илегални трговии со луѓе и бројни киднаперства. Животниот квалитет во источниот дел од градот еволуираше со занемарлива стапка, кон здобивање повисок степен на еднаквост меѓу сиромашните, кон подобрување. Сепак, засекогаш важечка остана поставката дека некои останаа да дејствуваат, едноставно, поеднакви од останатите, особено овде долу, на десеттици километри од ширум распосланото море кое граничеше со егзотични, раскошни плажи. Црн снег падна двапати во историјата на градот. Танатејата беше срушена кон крајот на патниковиот живот, кога конечно се врати да го доживее овде, остатокот. Ја срушија луѓето. Земјотресот кој на некој начин беше докажан дека ќе се јави, навистина се јави. Во човековите свесности, нивната пародија. Преткажан во еднонасочноста на времето кое здивеани, овдешните гаталци го величеа како настан, како епохален настан од кој зависеше природниот тек на нештата.

- 108 -

Еднонасочно - Стефан Марковски  
Еднонасочно - Стефан Марковски  
Advertisement