Page 1


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

İçindekiler o

Yeni Yılın Ardından Yeni Bir Bilgi-Sizsiniz!/ Hafize ESER…………………………………………………………………………………..………..2

o

Kütüphan-e Türkiye Projesi Niçin Yapılıyor? / Prof.Dr.Mehmet Emin KÜÇÜK-Prof.Dr.Ahmet ÇELİK……………...………....3

o

e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu/BEYAS Koordinatörlüğü…………..……….6

o

ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi/ Nevzat ÖZEL……..…….9

Bilgi Topluluğu’nda Neler Oluyor? o o

Yönetim Kurulumuz Değişti/ Halime YILDIZ-Meltem ÇALIŞKAN……………………………………………………………………............12 ATA’mıza Ziyaret …………………………………………………….……………………………….............................………………….…………....12

o

“Kitap Destek!” 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....13

Bizlerin Sesi o

Artık Üniversiteliyim/ Gamze YILDIZ……………………………………………………………………………………………..………………………..14

o

Benim Objektifimden BBY/ Aysel CULFA…………………………………………………………………………………………………..………..….15

Bölümümüzde Neler Oluyor? o

Bölümdeki Akademik Hareketlilik………………………………………………………………………………………………………………………..…16

Edebiyat Kürsüsü o

Dersimiz: Türkçe/ Yakup DEMiR…………………………………………………………………………………………………………………….......…17

o

Mesela/ Hafize ESER…………………………………………………………………………………………………………………..…….......................19

Kütüphaneleri Keşfedelim! o

Milli Kütüphane/ Tuğçe ÜNCÜ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

Kütüphaneci Bilimadamları o

David Hume-Jorge Luis Borges/ Büşra YEĞİN………………………………………………………………………………………………………….23

Olan Biten… Ne Var? Ne Yok o o o

50. Kütüphane Haftası’nı Kutladık!...................................................................................................................................25 Türkiye Aynı Anda Kitap Okudu……………………………………………………………………………………..…...26 Bilgi Topluluğu’ndan Öneriler……………………………………………………………………………………………………………………………......27

o

Bilgi Topluluğu Hakkında ……………………………………………………………………………………………………………………………………….29

1


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

YENİ YILIN ARDINDAN YENİ BİR “BİLGİ-SİZSİNİZ!”

Hafize ESER

Değerli hocalarım, arkadaşlarım ve meslektaşlarım, Yeni topluluk üyelerimizle birlikte hazırladığımız yeni yıldaki ilk sayımızla sizlerin karşısına tekrar çıkmaktan mutluluk duyuyor ve başta değerli bölüm hocalarımız olmak üzere tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyorum. Dilerim ki 2014'ün dinamizmi bizlere yeni başarılar ve yeni fırsatlar sunsun... “Bilgi” kavramının artık bir çağa hakim olduğu günümüz dünyasında her geçen gün 'bilgi'nin önemi ve değeri daha da artmaktadır. Bizler, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri olarak bilgiye yönelik yapılan çalışmaların en güncel ürünlerini bilmeli, geliştirilen yaklaşım tarzlarının sıkı bir takipçisi olmalıyız. Yeni fikirler ve yeni yaklaşım tarzları üretebilmemiz için mesleğimizin güncel gelişmelerini takip etmek bu yüzden kaçınılmaz bir koşul olmuştur.

Bu sayımızda, Bilgi-Sizsiniz!'in içeriğinde birtakım değişiklikler yaptık. Özellikle bölümümüze yeni gelen arkadaşlarımıza, mesleğimizi ve mesleğimizin uygulama alanlarını daha iyi anlatabilmek için mesleki rehberlik görevini üstlenerek yoğun bir araştırma sürecinin ardından keyifli bir çalışma yaparak bu sayıda en güncel mesleki proje tanıtımları ve kapsamları başta olmak üzere daha birçok değerli bilgiye yer verdik.

Sözlerimi yavaş yavaş bitirirken, Bilgi Topluluğu’muzun yeni başkanı N. Gizay Öztürk arkadaşımızın başkanlığını kutluyor, O'nun başkanlığında Bilgi Topluluğu olarak çok daha başarılı işlere imza atacağımızı umuyorum. Topluluğumuza yeni katılan arkadaşlarımızı da sımsıcak bir hoşgeldiniz ile selamlıyorum. Sizlerle birlikte Bilgi Topluluğu olarak kocaman bir aile olduk. Topluluğumuz adına başta bölüm hocalarımıza, meslektaşlarımıza ve topluluk olarak en büyük destekçimiz olan topluluk danışmanımız Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan'a desteklerini bizden esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Bizim hazırlamaktan keyif aldığımız bu sayıyı, sizlerin de aynı keyifle okuması ümidiyle ...

2


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ NİÇİN YAPILIYOR?

Prof. Dr. Mehmet Emin KÜÇÜK- Prof. Dr. Ahmet ÇELİK

Her projenin başlangıcında aslında bir “niçin?”sorusu bulunur. “Niçin bu proje yapılmalıdır?” sorusunun yanıtı, bir probleme işaret eder. Kütüphan-e Türkiye projesi de böyle bir problemin varlığından yola çıkmıştır. Bu problem nedir? 1990’lı yılların başında ortaya çıkan Internet bütün dünyada coşku ve umutla karşılandı. Artık zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın, bireyler istedikleri bilgiye ulaşabilecekler ve diledikleriyle hızlıca iletişim kurabileceklerdi. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde bilgi ve iletişim teknolojilerine önemli yatırımlar yapıldı, sektör hızlıca gelişmeye başladı. Ne var ki, The International Telecommunication (ITU)’ın 2012 tarihli raporuna göre, İnternet hizmetleri hala oldukça pahalı ve alt gelir grupları için erişim caydırıcıdır. Bu nedenle 2011 yılı itibariyle, gelişmekte olan ülkelerdeki bireylerin sadece %24.4’ü internete erişirken, gelişmiş ülkelerdeki bu oran %/70.2’dir. Yani gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasında bilgiye erişim açısından önemli bir ayrım ortaya çıkmıştır. Diğer önemli bir sorun alanı da bir ülkedeki farklı sosyoekonomik gruplardaki bireyler arasında ortaya çıkan uçurumdur. Özellikle dezavantajlı gruplar diyebileceğimiz yaşlı, düşük gelirli, engelli, kırsal kesimde yaşayan bireylerin internetten yararlanmaları zorlaşmaktadır. Bu durum ise, yurttaşlar arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. Burada demokrasinin temeli

3


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

bilgi edinme özgürlüğüdür konusuna yer verilebilir. Türkiye, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da açıkça ifade edildiği üzere bilgi toplumu olma ve vatandaşlarının e-devlet hizmetlerinden yeterince yararlanmasını hedeflemektedir. Vatandaşları arasında bilgiye erişimde eşitsizlik (digital divide) bulunan bir ülke bu hedefine nasıl erişebilir? Aynı sorun diğer ülkelerde de görüldüğü için ne yapılacağına ilişkin çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Çeşitli ülkelerdeki örnekler halk kütüphanelerinin bu konuda devreye girebileceğini göstermektedir. Halk kütüphaneleri, geleneksel olarak, vatandaşların bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak onların yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenecek bu kurumlar, vatandaşların bilgiye erişim yolundaki sıkıntılarını önemli ölçüde azaltabilirler. ABD’de kamu kaynaklarını kullanan kütüphanelerin neredeyse tamamında internete erişim ücretsizdir. Yoksulluk sınırının altındaki nüfusun yarısından çoğu da e-posta ve internet erişimi için sadece kütüphaneyi kullanır. ABD gibi zengin bir ülkede bile dezavantajlı kesimler için kamu kütüphanelerinin kullanılması konuya ilişkin önemli bir göstergedir. “Başka bir seçenek niye olmasın, niçin halk kütüphanesi?” sorusunun yanıtı ise şöyle olabilir: Halk kütüphaneleri Türkiye’nin her yerinde örgütlenmiştir, bu nedenle yeni bir alt yapının gerektireceği masraflar söz konusu değildir. Bu kütüphanelerde ayrıca hizmetin parasız olması alt gelir grupları için cazip bir durumdur. Teknolojiyi yeterince kullanamayan bireylere yardımcı olacak insan gücünü barındırmaları; çocuklar, gençler ve yaşlılar için güvenle gidilebilecek yerler oluşu; toplumda saygın bir üne sahip olmaları halk kütüphanelerinin tercih edilmesini destekleyen diğer nedenlerdir. Bireylerin bilgi kaynaklarına hızlı erişiminin, bilgi toplumu olma iddiasında bulunan ülkeler için ne kadar önemli olduğu artık tartışmasız kabul edilmekte, devlet ve özel sektör bu alana önemli destek sağlamaktadır. Microsoft’un kurucusu Bill Gates tarafından kurulan Bill and Melinda Gates Vakfı da diğer sosyal etkinliklerinin yanı sıra, özellikle dezavantajlı bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerinin önündeki engellerin azaltılmasına bir ölçüde yardımcı olmak amacıyla global libraries (küresel kütüphaneler) girişimini başlatmıştır. Bu girişim, gelişmekte olan ülkelerdeki halk kütüphanelerinde, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılması amacıyla hazırlanan projelere kaynak sağlamaktadır. Türkiye’de de, anılan fondan sağlanan kaynakla, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliğiyle 2013 Temmuz ayından başlayarak “Kütüphan-e Türkiye” pilot projesi başlatılmıştır. 28 ay sürecek projede, 26 ildeki halk kütüphanelerinde toplumdaki özellikle dezavantajlı bireylerin (düşük gelirli, yaşlı, engelli, v.b) internete erişimleri için gerekli altyapının kurulması; buralardaki kütüphanecilerin ve kullanıcıların eğitiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Sosyal dönüşüm sürecinde, halk kütüphanelerinin nasıl bir toplum merkezi haline gelebileceklerini araştırmayı hedefleyen bu projeye dahil olan iller şunlardır: Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Samsun, Trabzon, Zonguldak. Pilot proje sonunda hazırlanacak ülke raporu ile projenin ikinci aşamasında tüm Türkiye’de nasıl uygulanabileceği tartışılacaktır. Pilot projenin başarılı olması durumunda, halk kütüphanelerine böyle bir rol verilirse; dikkate alınması gereken en önemli nokta, bu girişimin sürdürülebilirliği olacaktır. Buralara konulacak bilgisayarlar

4


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

ve bunların yenilenmesi gereği, internet bağlantı ücreti, ek personel ihtiyacı önemli masraf kalemleridir. Ancak elde edilecek kamu yararı düşünüldüğünde, bu harcamaların kısa sürede geriye dönmesi mümkündür. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin halk kütüphanelerinde kullanımının getireceği ekonomik yararlar oldukça önemlidir. ABD’de kütüphanelere yatırılan her dolara karşılık 4-8 dolar arasında katma değer yaratılmaktadır. İngiltere’de bu rakam 4.4, Latviya’da 3 dolardır. Sosyal ve kültürel yararlar da dikkate alındığında konunun önemi daha iyi ortaya çıkar. Devletimizin ilgili kurumlarının, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları’nın konuya göstereceği ilgi, Türkiye’nin bilgi toplumu olma hedefine erişmede çok kritik bir adım olacaktır.

5


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ KURUM BELGE MERKEZİ VE ARŞİVİ BİNASI AÇILIŞI VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV UYGULAMALARI SEMPOZYU BEYAS Koordinatörlüğü

20 Mart 2014 tarihlerinde “Ankara Üniversitesi Kurum Belge Merkezi ve Arşivi/BEYAS Koordinatörlüğü Hizmet Binası”nın açılışı yapılarak akabinde 20-21 Mart 2014 tarihlerinde “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu” gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında ÜNAK Başkanı Dr. Nevzat Özel, BEYAS Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, TÜRKSAT Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş konuşmalarını yaptılar. Üniversitede alanında ilk örnek olan TS 13212 “Arşiv Mekanlarının Düzenlenmesi” standardına uygun bağımsız, güvenli/akıllı “Ankara Üniversitesi Belge Merkezi ve Arşiv Binası” üniversitelerden, bakanlıklardan, özel sektörden 445 kişinin bulunduğu konferans salonunda yapılan açış konuşmalarından sonra gezilerek katılımcılara tanıtılmıştır.

6


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014 Ankara Üniversitesi, 20-21 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere “e-BEYAS 2014: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu” düzenledi. Sempozyum, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin belge yöneticileri, arşivcileri ve bilgi işlem birimlerinin teknik personelinin katılımıyla gerçekleşti.

Sempozyumda, belge merkezleri ve arşiv mimarisi, arşiv mekanları, elektronik belge yönetimi, yazılım/donanım, elektronik imza, m-imza, mobil uygulama, bilgi güvenliği, arşiv belgelerinin dijitalleştirilmesi ve benzeri konular, alanlarında uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından ayrıntılı olarak ele alındı. İlk oturumda “Kurumlarda Belge Merkezi ve Arşiv Mekânları” konusu ele alındı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AKBULUT’un oturum başkanlığı yaptığı oturumda; Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz İCİMSOY “Kurumlarda Arşiv Mekân-Donanım Gereksinimi ve Mekân-İnsan İlişkisi”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali CENGİZKAN “Arşiv Binaları ve Arşiv Mekânlarında Mimari”, Mimar Seçkin Sezer BAYDAR “Arşiv Mekân Tasarımı ve Mimari Özellikleri: Ankara Üniversitesi Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binası” konulu sunumlarını yaptılar. Arşiv mekanlarının nasıl olması gerektiği, taşıması gereken mimari özellikler ve deneyimler sunuldu. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu’nun başkanlığını yaptığı ikinci oturumda ise “Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-Arşiv Uygulamaları” konusu ele alındı. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden Mehmet TORUNLAR “De re Diplomatigue’den Dijitalleştirmeye Arşiv Serüveni: Güvenilirlikten Güvenliğe”, Cumhurbaşkanlığı’ndan Yavuz Emir BEYRİBEY “Kurum Arşivlerinden Kurum Veri Merkezlerine…”, TÜBİTAK-BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nden Fikret ŞANLI “Dijitalleştirmede OCR ve ICR Çözümleri”, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Nevzat ÖZEL ile Arş. Gör. Tolga ÇAKMAK “Arşiv Belgelerinin Dijital Ortamda Tanımlanması ve Erişime Sunulması” ERK Yazılım’dan Mustafa YEŞİLYURT “Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi Serüveni”, ANKAREF’ten Mustafa DURMAZ “Dijitalleştirme Teknolojileri” konulu sunumlarını yaptılar. Arşiv belgelerin dijitalleştirilmesinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler ile deneyimler katılımcılarla paylaşıldı. Sempozyumun ikinci günü, iki aşamada Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan KESEROĞLU’nun başkanlığında gerçekleştirilen “e-Belge Yönetim Sistemleri ve Birlikte Çalışılabilirlik” konulu üçüncü oturumun ilk aşamasında Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgür KÜLCÜ “e-Belge Yönetim Sistemleri”, Ankara Üniversitesi Beyas Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin

7


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

ÖZDEMİRCİ ve Beyas Koordinatörlüğünden Uzman Zeynep ŞEN AKDOĞAN “Üniversitelerde e-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemleri Çözümleri: Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulaması ve Kurumsallaştırma”, TÜRKSAT A. Ş.’ den M.Taylan GÜVERCİN “Kamu Kurumları ve Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimine Geçiş ve Sürdürülebilirliği”, Kalkınma Bakanlığı’ndan Emin Sadık AYDIN “eYazışma Projesi” başlıklı sunumlarını yaptılar. İkinci aşamada ise; Kalkınma Bakanlığı’ndan Hakan DEMİRTEL “EBYS Sadece Bir Uygulama mı Dönüşüm mü?”, BİMSER Çözüm’den Bilal USLU “eKurum Yönetim Platformu Çözümleri”, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Bahattin YALÇINKAYA “Milli Arşivlerin e-Belge Yönetimindeki Rolü ve Önemi”, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden Serkan MENTEŞ “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü EBYS Çalışmaları” başlıklı sunumlarını yaparak e-Belge Yönetim Sistemleri’nin genel durumu, gelinen nokta ve kurumsallaşma süreciyle ilgili deneyimler katılımcılarla paylaşıldı. “e-İmza/ m-İmza Çözümleri ve Mobil Uygulamalar” başlıklı dördüncü oturum Ankara Üniversitesi Beyas Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ başkanlığında gerçekleştirildi. Dördüncü oturumda TÜBİTAK Bilgem UEKAE e-Kimlik’ten Vural ÇELİK “e-Kimlik ve e-SENS Projeleri”, TÜBİTAK Bilgem Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden Hasan Hüseyin SUBAŞI “e-İmza ve m-İmza Terminolojisi”, TÜBİTAK Bilgem Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden Merve CEYLAN “MİLKO: Yeni Nesil Akıllı Kart Okuyucu” başlıklı sunumlar yapıldı ve TÜRKSAT-TÜBİTAK Bilgem Kamu Sertifikasyon Merkezi işbirliği ile e-BEYAS ile Android Uygulaması yapıldı ve m-İmza birebir uygulama ile katılımcılara sunuldu. Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Dair Başkanı Rıza AYHAN’ın başkanlığında gerçekleştirilen “e-Belge Yönetim Sistemlerinde Teknolojik Boyut konulu beşinci oturumda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi’nden Prof. Dr. Türksel Kaya BENSGHIR “Kamuda e-Belge Yönetimi Teknoloji Politikalarına Bakış”, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Barış OKUMUŞ “e-Belge Yönetimi Sistemlerinin Gerektirdiği Teknik Donanım Özellikleri: Ankara Üniversitesi Deneyimi”, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A. Ş.’den Alaattin BULDUK “FKM ve İş Sürekliliği” başlıklı sunumlarını sundular. Felaket Kurtarma merkezlerinin ve e-BEYAS sürecinin gerektirdiği teknik donanım özelliklerine vurgu yapıldı. Sempozyuma 20 Mart Perşembe günü 445 kişi; 21 Mart Cuma günü 300 kişi katıldı. Sempozyuma ilginin çok fazla olması nedeniyle konferans salonu dışına yayın verilerek tüm katılımcıların bildirileri izlemesi sağlandı.

8


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

ÜNAK 2014: ULUSLARARASI KÜLTÜREL MİRASIN VE KÜLTÜREL BELLEK KURUMLARININ YÖNETİMİ KONGRESİ Dr. Nevzat ÖZEL Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), 1991 yılından bu yana Türkiye’de Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak, bu alandaki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri geliştirmek, bu alanda çalışan bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl farklı üniversitelerle veya kurumlarla işbirliği içerisinde çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Her yıl farklı ana temalarla düzenlenen ÜNAK toplantılarının 2014 yılı için ana teması “Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılması için teknolojinin önemli olanaklar sunması, kültürel bellek kurumları olarak nitelendirilen kütüphaneler, arşivler, müzeler gibi kurumların yeni hizmetler geliştirmelerini ve sahip oldukları olanakları fırsat olarak değerlendirerek tüm süreçleri etkin biçimde yönetebilmelerini gerektirmiştir. Kültürel mirasın ve kültürel bellek kurumlarının etkin yönetimi, toplumların kültürel birikimlerinin yaşatılması ve bu birikimin etkin biçimde kullanılabilecek ortamlarda sunulması açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu durum, bu sene Kongre olarak düzenlenecek olan ÜNAK toplantısı için seçilen temanın ana gerekçesini oluşturmaktadır. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği tarafından düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 17-20 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi’nde ilgili birçok konunun derinlemesine ele alınması planlanmaktadır. Kongrenin alt konuları ise şu şekilde belirlenmiştir: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumları * * * * * * * *

Kültürel Mirasın Korunması Kültürel Mirasın Onarılması Kültürel Mirasa Erişim Kültürel Miras ve Kültür Politikaları Kültürel Envanter Çalışmalarında Bilgi Teknolojileri Dijitalleştirme ve Dijitalleştirme Politikaları Kütüphanelerde Kültürel Ürünlerin Dijitalleştirilmesi Kültürel Mirasın Yönetiminde Telif Hakları Sorunları

9


Sayı: 9 * * * *

NİSAN-MAYIS 2014 Kültürel Bellek Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler/Arşivler/Müzeler Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Medyada Yansıması

Yazma ve Nadir Eser Kütüphaneciliği           

Kültürel Miras Ürünleri Olarak Yazma ve Nadir Eserler Tanıtım ve Pazarlama Standartlar (depolama, dijitalleştirme, erişim, bibliyografik denetim) Bibliyografik Denetim (kataloglar, sınıflama, otorite dizinleri, AACR2, MARC, Metadata, RDA) Erişim Stratejileri Koruma ve Restorasyon (aktif koruma, pasif koruma, restorasyon teknikleri) Yazma ve Nadir Eser Kütüphanelerinin Yönetimi (personel, bütçe, bina, kullanıcı) Kültürel Belleğin Yok Edilmesi: Sansür, Yasaklamalar ve Sınırlamalar Bilimsel ve Kültürel Etkileşimde Yazma Eserlerin Rolü (eserler, kütüphaneler, oryantalistler) Yeni Uygulama Örnekleri Karşılaştırmalı ve Uluslararası Çalışmalar

Arşivler ve Arşivcilik  Kamu Arşivleri (Osmanlı Arşivleri / Cumhuriyet Dönemi Arşivleri)  Özel Arşivler (aile arşivleri, ticari arşivler vb.)  Medya ve Basın Arşivleri (gazete arşivleri, televizyon ve radyo arşivleri, belgeseller, yayınevleri, internet ve sosyal medyanın arşivlenmesi, arşivlerden elde edilen bilginin etik kullanımı)  Kent ve Folklor Arşivleri  Arşiv Hizmetleri (Düzenleme / Devir Teslim İşlemleri / Ayıklama ve İmha İşlemleri / Danışma Hizmetleri / Erişim / Koruma ve Gizlilik)  Arşivlerin Uluslararası Önemi  Yasal Düzenlemeler ve Standartlar  Modern Arşivcilik Uygulamaları (Elektronik Arşivler / Dijitalleştirme / Projeler ve İyi Uygulama Örnekleri / Kağıt Dışı Materyaller)  Arşivcilik Eğitimi

10


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

Müzeler ve Müzecilik  Bilgi Kaynağı Olarak Müze Objeleri/Malzemeleri ve Koleksiyonları  Müzelerde Bilgi Yönetimi (tanımlama, sınıflama, standartlaşma, bilgi erişim sistemleri, bilgi hizmetleri, kullanıcılar)  Müze Kütüphaneciliği  Müzelerde Kültürel Miras Ürünlerinin Düzenlenmesi, Korunması ve Erişime Sunulması  Dijital Müzeler ve Sanal Müze Uygulamaları  Arşivleme / Koruma / Sergileme Teknolojileri  Disiplinlerarası Çalışmalar

Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanlarının yanı sıra konuyla ilgili sosyal, beşeri, formal ve uygulamalı bilimlere yönelik olarak çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, farklı disiplinlere açık bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan ÜNAK 2014 Kongresi, ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda Kongre’ye ilgili konulara ilgi duyan kurumların, akademisyenlerin, uygulamacıların, araştırmacıların, firma temsilcilerinin ve diğer bireylerin katılması beklenmektedir. Farklı birçok disiplindeki kurum, kuruluş ve bireyleri bir araya getirerek, bilgi yönetimi ekseninde, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülen ÜNAK 2014 Kongresi’nin mesleğimize yeni kazanımlar ve açılımlar getirmesi dileğiyle…

11


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

Bilgi Topluluğu’nda Neler Oluyor?... Halime YILDIZ - Meltem ÇALIŞKAN

YÖNETİM KURULUMUZ DEĞİŞTİ! Bilgi Topluluğu’nun Yönetim Kurulu'nda değişlikler var. Topluluğumuza yeni üyeler kazandırdık! Bilgi Topluluğu ailemizin yeni üyeleri, yeni fikirleriyle topluluğa güç katacak ve böylece topluluk bazında daha güzel işler yapılacaktır. 2013-2014 akademik yılı yönetim kurulumuz; topluluk danışmanımız Sayın Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan önderliğinde, başkan N.Gizay Öztürk ve üyelerle üretken bir yıl daha geçirmek için çalışmalara başladık. 2014 yılında kitap destek kampanyamız, geçmiş yıllarda olduğu gibi hız kesmeden devam edecek. Gerçekleştireceğimiz yeni etkinliklerden de Bilgi Topluluğu olarak sizleri haberdar edeceğiz. Takipte kalın 

Ata’mızı 10 Kasım’da ziyaret ettik…

Ata’mızı Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu ve TKD KAMPÜS ile birlikle 10 Kasım’da Anıtkabir’de ziyaret ettik…

12


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

KİTAP DESTEK! DEVAM EDİYOR!!

Kitap destek-IV kampanyamız için hazırladığımız hediye paketleri 

13


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

BiZLERiN SESi… Gamze YILDIZ Artık Üniversiteliyim... Çok stresli ve zorlu sınav dönemini atlatmıştım. Geriye ne olacağını beklemek kalmıştı… Beklemek, ne olacağını düşünmek daha da stresliydi. Sonuçlar açıklandı: Ankara Üniversitesi; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi… Tek hissettiğim duygu şaşkınlık ve mutluluktu. Şaşkındım; çünkü ön sıralardaki tercihlerimin olacağını düşünmüştüm. Ama buna rağmen mutluydum, hayata bir yerden bir şekilde başlamam gerekiyordu. Artık yeni bir hayata başlıyordum. İlk kez ailemden uzakta kalacaktım ve yaşayacağım bir sürü duygu vardı; hüzün, mutluluk, özlem, heyecan… Yeni arkadaşlar, büyük bir şehir ve önüme çıkacak fırsatlar duruyordu önümde… Ankara, benim yaşadığım şehre göre çok büyük bir yerdi. Adeta sudan çıkmış bir balığa dönmüştüm. Ama kendime her zaman için inandım ve güvendim. Bölüme geldiğim ilk gün hocalarımızın kendilerini tanıtmaları, bizi bilgilendirmeleri ve bizle ilgilenmeleri çok hoşuma gitmişti. Benim için bu bir samimiyet belirtisiydi. Kısa bir süre sonra ‘’Bilgi Topluluğu’’yla tanıştım. Bu, hayatta yaşadığım en güzel duygulardan birisi. Arkadaşlarla toplanıp yeni fikirler üretmek, mesleğimiz adına insanlara nasıl faydalı olabileceğimizi düşünmek ve olaylara farklı açılardan yaklaşmak beni mutlu ediyor. Bu bölümde olduğum için, Bilgi Topluluğu’nda bulunduğum için kendimi ve arkadaşlarımı şanslı görüyorum. Bu topluluğun bize ve hayatımıza değer katacağına inanıyorum…

14


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014 Aysel CULFA Benim Objektifimden BBY

Merhaba, ben Aysel Culfa. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün varlığını bu bölüme gelmeden önce yani tercih zamanında öğrendim. Bu bölümün ne kütüphanecilikle ilişkisinden ne de böyle bir bölümün varlığından haberim vardı. Bir arkadaşımın vasıtasıyla bölümün adını duydum ve araştırmaya başladım. Tercih zamanında bu bölüme giden arkadaşlar buldum ve konuştum. Bölümün iş olanakları, nasıl olduğu, içeriği hakkında bilgiler aldım. Bununla da yetinmeyip üniversiteleri aradım, hangi üniversitelerde olduğuna dair araştırmalar yaptım. Bölümü iyice araştırdıktan sonra tercihimi yaptığımda bu bölümün benim için uygun olduğunu hissetmiştim. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra Ankara DTCF `yi kazanmıştım. Bölüme ilk geldiğimde mutlu değildim ama zaman geçtikçe daha çok sevmeye başladım. Bölümle ilgili meraklarım oluşmaya başladı. Oysa ki ilk başlarda böyle bir düşüncem olmamıştı. Sonra bölümüme ait kurum ve toplulukları öğrendim. Bu topluluklardan birisi de Bilgi Topluluğu oldu. Bu topluluğa merakım okullarda kitabı olmayan öğrencilere kitap toplanıp yardım yapıldığını duymamla başladı. Daha sonra ben de öğrencilere kitap desteğinde bulunmak için topluluğa üye oldum. Topluluğumuzun daha da gelişmesi adına daha çok yere kitap desteği sağlanması için elimden ne gelirse yapmam gerekiyor olduğumun farkındayım şimdi. Bu bölümde olmaktan artık mutluyum.

15


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

BÖLÜMÜMÜZDE NELER OLUYOR …? Bölümümüz öğretim üyelerinden sayın hocalarımız Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRC İ Ve Doç. Dr. Özlem BAYRAM profesörlüğe yükselmiş, Araş. Gör. Nevzat Özel hocamız ise doktor unvanını almıştır. Hocalarımızı akademik yükselmelerinden dolayı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Ayrıca bölümümüze araştırma görevlisi olarak atanan Nesliha n Er ve ÖYP kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Arş. Gör. olarak gelen Nuriye Kızıltepe ve Pelin Karcı’ya hoşgeldiniz der başarılarının devamını dileriz. Son olarak H. Sekine Karakaş hocamızın da emekliliğini kutlar, akademik yaşamı sonrasında d a mutlu bir hayat geçirmesini dileriz

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Dr. Nevzat Özel

Prof. Dr. Özlem BAYRAM

Araş.Gör. Neslihan Er

Prof. Dr. Sekine KARAKAŞ

Araş. Gör. Pelin Karcı Araş.Gör. Nuriye Kızıltepe

16


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

EDEBiYAT KÜRSÜSÜ … Değerli okuyucularımız, Türkçemizin hem güzelliklerini hem de yanlış kullanımı sonucu meydana gelen iletişim hatalarını “Edebiyat Kürsüsü” adı altında her sayımızda sizlere iletmeye çalışacağız. Bu sayımızla, “Dersimiz Türkçe “ hikayesinde Türkçemizin üzerindeki yabancı dillerin ağırlığını görecek ve söz konusu yabancı dillere karşı birlikte mücadele etmek isteyeceğiz.

Yakup DEMİR

Dersimiz: Türkçe

Son yılların en soğuk şubatıydı. Otuz iki yaşındaki Türkçe öğretmeni Önder böyle düşünüyordu. Yuvarlak yüz hatlı, kumral, beyaz tenli, orta boylu, yeşil gözlü ve şakacı biriydi. Soğuktan, sivri burnu pembemsi bir renk almıştı. Karla kaplı botlarını yere vurduktan sonra yeni gibi görünmelerinden hoşlanır, buzlu yollarda attığı milimetrik adımlardan hoşlanmazdı. Annesi Zahide Hanım'ın arayışlarına rağmen hala bekardı. Bu temmuz ayında şoförün bastıramadığı hız tutkusu sayesinde otobüste Yeliz’le çarpışıp tanışacak, ancak o zamana kadar bekarlığın sultanlık olduğunu düşünerek kendisini avutmaya devam edecekti. Botlarını yere vurup temizledikten sonra anahtarıyla kapıyı açıp oturduğu apartmana girdi Önder. Asansör düğmesine bastıktan sonra cep telefonunu çıkarıp gelen operatör mesajını okumadan sildi. Kafasını kaldırınca asansörün bozuk olduğunu gördü. Bu ay içinde bu dördüncü kez olmuştu. Hayır olamaz bu yorgun halimle beş kat nasıl çıkacağım diye düşündü. Merdivenlere yöneldi ve ağır ağır çıkmaya başladı. Küçükken merdiven basamaklarını saydığını hatırladı. Merdivenler tek sayı biterse inşaat mühendisinin işini doğru düzgün yapmadığını düşünürdü. Ama zamanla çekiciliğini yitirmişti onun için bu sayma işi. Beşinci kata geldi ve komşusu Meryem Hanım'ın çöpünü çıkardığını gördü. Kırklı yaşlarda, kısa boylu ve her zaman ocakta yemeği olan bir ev hanımıydı Meryem Hanım. Önder: Meryem abla nasılsın? Meryem: Çok şükür Önder Bey sen nörüyon? Önder: Atkıyı bitirdim dün de kazağa mı başlasam acaba diyorum. Meryem: İlahi Önder Bey yani diyorum ki nasılsın? Önder: İyiyim ama bugün çok yoruldum Meryem abla. Meryem: Ocakta yemeğim var pişsin getiririm bir tas. Bu yorgun halinle bir de yemekle uğraşma. Önder: Hay sen çok yaşa Meryem abla. Ahmet abiye selam söyle. İkinci kata geldi Önder. Dört numaralı kapının yanından geçerken kulak misafiri oldu seslere. ‘’ Haçen bu hamsileri misir unina bulayacasun beyaz una değil da’’ diyordu karısına elli yaşındaki marangoz

17


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

Dursun Bey. Anlaşılan hamsi ziyafeti vardı. Bakalım Meryem Abla ne getirecek diye düşündü Önder. Enerjisi giderek düşüyor, merdivenler uzadıkça uzuyordu. Eve kendisini bir atsa... Başka bir şey istemiyordu. Öğrencilik yıllarında sarfettiği efor artık geride kalmıştı. Üçüncü kata geldiğinde, azı gitti çoğu kaldı dedi kendi kendine. Sekiz numaradan Esma Hanım komşusunu uğurlamak için kapıyı açtı. Ellili yaşlarına ramak kalmış, tombul, elma yanak ve sevecen bir kadındı Esma Hanım. Mahallelinin Esma ablasıydı. Muğla'dan kocasının işi dolayısıyla gelmişti Ankara'ya. Esma: Hayrola öğretmen bey bene selam vermeden nereye, gomşum baksana nasıl da gidipduru. Komşusu, Önder olmasa kahkahayı basardı o an. Kendisini zor tuttu. Önder: Çok yorgunum Esma abla eve kadar bayılmazsam iyidir. Esma: Hasta gibi görüneyon emme. Önder: Yok yok dinlenirim düzelirim. Esma: Hadi bakalım dikkat et kendine. Dördüncü kata geldi Önder. Gözleri mi kararıyordu yoksa ona mı öyle geliyordu artık onu bile kestiremiyordu. Bugün onun için çok yorgun geçmişti. Yine arı kovanını andıran devlet dairelerinden birine düşmüştü yolu. Uçuşan siyah noktalar gördüğüne yemin edebilirdi. Bunlar güneşe baktıktan sonra gözlerini kapayan bir insanın gördüğü yeşil noktacıklara benzemiyordu. Daha ürkütücüydüler. Derken benzin istasyonunda gece vardiyasında çalışan Cemal Bey çıktı evinden. Cemal: Öğretmen bey nasılsın ? Rengin solmuş senin toprağım. Önder: Yorgun bir gün geçirdim Cemal abi. Cemal: İyi madem eğer bi ihtiyacın olursa çekinme ara biliyosun Adanalıyık Allah’ın adamıyık. Gülmekten alamadı kendini Önder. Önder: Bilirim Cemal abi, sağolasın iyi akşamlar. Son iki basamakta zorlansa da artık kapısının önüne gelmişti Önder. Cebinden tekrar anahtarını çıkardı, kapıyı açtı ve içeri attı sonunda kendisini. Koltuğuna oturdu, gözlerini kapattı ve düşünmeye başladı. Ne kadar garip dedi. Ben Türkçe öğretmeniyim. Oturduğum apartmanda dili değişik kendi yörelerinin ağızlarına göre kullanan insanlar var. Tıpkı bir dil ailesi gibi. Bunlar kabul edilebilir. Fakat bir de ne konuştuklarını anlamakta güçlük çekilen insanlar var. Bu insanların kullandığı kelimeler ne anlama geliyor, hangi duygularını anlatmalarını sağlıyor? İnsanlar sevgilerini, nefretlerini, öfkelerini ve heyecanlarını konuşarak ifade eder. Bu kelimeler acaba hangilerini anlatmaya yarıyor? Diline, dilinin kullanımına saygı göstermeyen insan neye saygı gösterir? Diline sahip çıkmayan insan acaba neye sahip çıkabilir? Dost kelimesinin anlamını, sıcaklığını, samimiyetini “kardo” kelimesi karşılayamaz. Bir insanın evleneceği kişiye ya da eşine verdiği değeri, sevgiyi anlatmaya “aşkitom” kelimesi yeter mi? Bu kelimeler, bu değerleri karşılamak için kullanılmıyor olabilir elbette. Ancak, dilimize haksızlık olmaz mı bunların kullanılması? Düşündükçe gülüyordu Önder. Kendisini, bütün bu kelimelerin dilde yeri olmadığını anlatmaya çalışan bir savaşçı olarak düşündü. Mesleğini seviyordu. Mutluydu. Yarın öğrencilerine bunu anlatmaya devam edecekti. Yorgunluk galip geldi. Önder olduğu yere kıvrıldı. Gözlerini kapadı ve uyudu. . Ellerimle besledim senin çiçekleri B

18


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

ir gün, belki beni seversin diye,

Sevemedim ben kimseler

19


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

KÜTÜPHANELERİ KEŞFEDELİM!... Merhaba arkadaşlar, her sayımızda yeni bir kütüphaneyi sizlere tanıtma ve o kütüphaneyi keşfetmenizi sağlama gayesi içinde bu çalışmayı yapmak üzere kollarımızı sıvadık. Sizlerin de takdir ettiği gibi bir ülkenin özünü oluşturan temel faktörlerden biri o ülkenin Milli Kütüphanesidir.Bu yüzden biz de kütüphane tanıtımlarımıza öncelikle Milli Kütüphane'mizle başlamak istedik. O halde haydi hep birlikte Milli Kütüphane'yi keşfedelim !

Tuğçe ÜNCÜ MİLLİ KÜTÜPHANE

Milli Kütüphane’nin Kuruluş ve Amacı : Milli Kütüphane'nin kuruluş çalışmaları 15 Nisan 1949 tarihinde başlatılmıştır. Milli Kütüphane, 1950 yılında kabul edilen Kuruluş Kanunu ile yasal kimlik kazanmış,1983 yılında ise bugünkü binasına taşınmıştır.Milli Kütüphane ülkemizdeki bütün bilgi kaynaklarını toplamak, düzenlemek ve koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak zorundadır. Bu zorunluluk nedeniyle, diğer kütüphane türlerinden farklı bir sorumluluk üstlenmiş olan Milli Kütüphane aynı zamanda bir arşiv niteliği de taşımaktadır. Ulusumuzun kültürel mirasını korumak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla, kültürel tarihimizin arşivini oluşturan bu belgeleri araştırmacılara sunmak için çağın gerektirdiği her türlü imkandan yararlanmaktır. Milli Kütüphane bilim ve teknolojideki gelişmeleri de dikkate alarak yeniliklere uyum sağlamayı ilk hedef olarak belirlemiştir. Kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak da Milli Kütüphane'nin hizmetleri arasındadır. Şimdi Milli Kütüphane binasını keşfedelim:

Milli Kütüphane binası; İdari blok, Okuma Salonları Bloğu ve Depo olmak üzere üç bloktan oluşmuştur. Zemin katta; Konferans Salonu, Yunus Emre Toplantı Salonu, Sergi Salonu ve Kantin bulunmaktadır. Giriş katta; Müzik Dinleme Salonu, Altınay Sernikli Süreli Yayınlar Salonu, Konuşan Kitaplık, Kitap Dışı Metaryaller Şube Müdürlüğü, Mikrofilm ve Basımevi Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.

20


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

1. Katta; Dr. Müjgan Cumhur Okuma Salonu, Adnan Ötüken Okuma Salonu, tarama bilgisayarları, kart kataloglar, kitap talep edilen Okuyucu Bankosu ve Fotokopi Bölümü bulunmaktadır. 2.Katta; İbni Sina Okuma Salonu, Yazma, nadir eserler Patoloji ve Restorasyon Şube Müdürlüğü, İnteraktif Salon, Danışma Salonu ve Çok Amaçlı Çalışma Salonları bulunmaktadır. İdari Blok 3. katta ise Atatürk Belgeliği Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Milli Kütüphane hangi günlerde ve saatlerde açıktır? Kütüphane, ulusal-dini bayram günleri gibi tatil günleri dışında hafta içi hergün 09.00-22.00 arasında, haftasonu ise 09.30-21.00 arasında açıktır. Araştırmacıların depodan materyal talebi, yalnızca haftaiçi 09.00-12.00 ile 13.30-16.30 saatleri arasında karşılanmaktadır. Milli Kütüphane; 31.07.2011 tarihi itibariyle kitap, süreli yayın ve kitap dışı materyal olmak üzere 2.947.351 adet materyalden oluşan bir koleksiyona sahiptir. Milli Kütüphane'deki kitap sayısı 1.217.018 adet olup, günlük gazete, dergi, bülten, yıllık vb. İçeren 1.439.472 cilt/sayı süreli yayın koleksiyonu bulunmaktadır. Ayrıca, afiş, harita, ses kaydı(CD ve Kaset) , resim vb. Özel koşullarda depolanmış 207.307 eserden oluşan bir kitapdışı materyal koleksiyonu ve 27.312 adet el yazması 56.242 adet Arap harfli basma eser mevcuttur. Peki Milli Kütüphane'ye Nasıl Üye Olunur? -Üniversite veya Yüksekokul öğrencileri, öğrenci kimlikleriyle birlikte Milli Kütüphane'ye başvurmaları durumunda 1 yıl boyunca üye olabilirler. -Üniversite veya yüksekokul mezunları, mezuniyet belgesi ya da diplomaları ile Milli Kütüphane'ye başvuru yaparak 1 yıl boyunca üye olabilirler. -Akademik personeller, akademik kimlikleriyle; memurlar, memuriyetlerini gösteren bir kimlikle; emekliler, emekli kimlik kartlarıyla kütüphaye başvurduklarında süresiz üyelik elde ederler. -Yine aynı şekilde bir meslek odasına kayıtlı olanlar, oda kimlik kartları ile; yazılı veya görsel basın mensupları bunu belgelendirecek bir kimlik ile başvurduklarında ve görme engelli olan kullanıcıların Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen görme özürlü kimlik kartı ya da tam teşekküllü hastanelerden alınan görme özürlü olduğu belirtilen sağlık raporu ile kütüphaneye başvurmaları ile süresiz üye olabilirler. -Yabancı uyrukluklular, başvuru formunu doldurup onayladıktan sonra pasaport fotokopisi ile birlikte kütüphaneye başvurdukları taktirde, Milli Kütüphane'nin web sayfasında belirtilen yabancı uyruklu araştırmacıların tabi olacağı esaslar çerçevesince sınırlı olarak üye olabilirler.

21


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

Milli Kütüphane nerede? Adres: Bahçelievler Son Durak 06490 Çankaya/Ankara

Milli Kütüphane'ye nasıl gidilir? Her semtten Milli Kütüphane'ye EGO otobüsleri hareket etmektedir. Bizim tavsiyemiz www.yoltarifi.com'dan Milli Kütüphane'ye giden EGO otobüsleri adı altında kısa bir tarama yapmanız ve size en yakın duraktan kalkacak EGO otobüsünü seçmeniz. ***Daha fazlası için bizim de bu bilgileri sizlerle paylaşmada yararlandığımız Milli Kütüphane sitesini ziyaret ederek sorularınıza cevap bulabilirsiniz: http://www.mkutup.gov.tr

22


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

Kütüphaneci Bilim İnsanları… Büşra YEĞİN Biliyorum, ufak bir tebessüm kapladı yüzünü Merhaba sevgili okurlarımız, Bilgi-Sizsiniz!' in bu sayısında sizlere kütüphaneciliğimize önemli katkıları olan David Hume ve Jorge Luis Borges' den bahsedeceğiz. Bu iki ünlü bilim insanı vakti zamanında önemli işlere imza atmış, bilime ve felsefeye katkıda bulunmuş bilge kişilerdir. Bizim de amacımız; ilerlediğimiz bu yolda siz geleceğin kütüphanecileriyle bu önemli bilgileri paylaşarak sizleri aydınlatmak. Şimdi bakalım ünlü düşünürler neler yapmış?

David Hume (26 Nisan 1711 – 25 Ağustos 1776) İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi. Adam Smith'i aratmayacak denli özgün düşünceleriyle de tanınan Hume, tam anlamıyla çok yönlü bir düşünürdür. Aydınlanma dönemi ile felsefesinin en büyük düşünürlerinden biri sayılan Hume, gerek metafizik düşünceye getirdikleri eleştirilerle, gerek dinsel boş inançlara vurduğu darbelerle, gerekse usçuluğun temellerini sarsan düşünceleriyle felsefece düşünmenin tarihinde silinmeyecek izler bırakmıştır. Düşündüğü, ilgilendiği alanlar gereğince kütüphanelerle fazla içli dışlı olan David Hume, kütüphaneciliğimize, katkıda bulunacak olan eserlerini Faculty of the Advocates’te kütüphane yöneticiliği yaptığı sırada oluşturmuştur. Edinburgh'daki kütüphane yöneticiliği sırasında tam sekiz yılda hazırladığı "The History of England" (İngiltere Tarihi, 6 cilt, 1754-1762); The Natural History Relegion (Dinin Doğal Tarihi, 1757); Ölümünden kısa bir süre önce tamamladığı özyaşamöyküsü "The life of David Hume Writtten by Himself" (Kendi Kaleminden David Hume'un Yaşamı , 3 cilt, 1777) önemli eserlerindendir. (philosophypages.com) Jorge Luis Borges (24 Ağustos 1899 - 14 Haziran 1986) Arjantinli öykü ve deneme yazarı, şair ve çevirmen. Büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerindendir ve gerçeküstücülük konusunda yazdığı denemeleri ile ünlüdür. Eşşiz bir eser yazmak istedi ve "Pierre Menard, Don Quixote'un Yazarı"'nı kaleme aldı. Ardından da "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" geldi. Her iki hikâye Victoria Ocampo'nun Sur edebiyat dergisinde yayınlandı. Bunların başarısının verdiği motivasyonla Babil Kütüphanesi'nin çalışmalarına başladı.

23


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

1955'de, Borges hayâlindeki meslek olan Arjantin Ulusal Kütüphânesi Müdürlüğü'ne getirildi. Ailesinden gelen hastalık nedeniyle görme bozukluğu çeken Borges bu dönemde görme yetisini tamamen kaybetti. "Bana aynı anda hem 800,000 kitabı hem de karanlığı veren Tanrı'nın muhteşem ironisi" diyerek bu gerçeği kabullenmiştir. 1956'da Buenos Aires Üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan edebiyatı profesörlüğüne atandı ve 12 yıl bu görevi yürüttü. Jorge Luis'in bizlere miras bıraktığı şu önemli sözü de söylemeden geçmek olmaz zira iyi bir okurun anlayacağı çok şey var burada... "Az miktarda okuyun, ama tekrar tekrar okuyun; gerçek ve kurmaca arasında hiçbir fark yoktur ve geçmişin tamamı belleğimizde kalanlardan ibarettir."( cinenacional.com) Bir sonraki sayımızda yeni bilim insanlarıyla tanışmak üzere  Bir gece yarısı, bir otobüste Sırtımın ağrısı ve karanlık Sadece beyaz, kesik yol çizgileri Ben gidiyorum ve dur diyen yok...

24


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

OLAN BiTEN… NE VAR? NE YOK…

M

50. KÜTÜPHANE HAFTASI’NI MİLLİ KÜTÜPHANE’DE KUTLADIK! Bilgi Topluluğu olarak Kütüphanede stant açarak topluluğumuzu tanıttık.

Milli

25


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

Türkiye Aynı Anda Kitap Okudu!

81 ilde kitap okuma etkinliği bu yıl da 50. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin kitap okumak için belirlenen yerlerinde gerçekleşti. Bilgi Topluluğu olarak biz de Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’ndaydık.

26


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

BİLGİ TOPLULUĞU’NDAN ÖNERİLER… Şeyma DÖLEN Ne izlemeli? 12 Yıllık Esaret 1841'de New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutlu bir adamdır. Fakat bir gün bir müzik işi için iki adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı medeni dünya alt üst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak çalışması için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olmuş, hayatı kabusa dönmüştür. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan bir grup insanın umutsuzluğuna şahit olacaktır. Sevdiklerini ve hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini kesinlikle bulmuştur... İngiliz sinemacı Steve McQueen'in yönetmenliğini ve John Ridley ile birlikte senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender'ın yanı sıra Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti gibi yıldızlar da yer alıyor. (www.beyazperde.com)

Ne okumalı? Uçurum Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en önemli kurucularından olan Orhan Kemal’in 100. yaşında gizli kalmış romanı gün yüzüne çıktı. 25 Ocak 1961 yılında Büyük Gazete isimli dergide tefrika edilen Uçurum ilk kez kitap haline getirildi. Everest Yayınları gizli kalan bu romanı okurlarla buluştururken kitabı iki bölüme ayırarak ikinci bir sürprizle okuru şaşırtıyor. İkinci bölümde Orhan Kemal’in Ferdi Tayfur, Ruhi Su, Atıf Yılmaz gibi birbirinden değerli isimle yaptığı röportajlar da ilk kez yayımlanıyor… (www.yenicikanlar.com.tr)

Ne dinlemeli? Mila İlk albümü Patika’yı 2011’de çıkaran Selçuk Balcı şimdi Mila isimli yeni bir albümü ile karşımızda. Mila'nın Karadeniz'de özellikle Hemşin ve Laz bölgesinde çocukların oynadığı miskete verilen bir isim olduğunu da böylece öğrenmiş olduk. Mila 12 eserden oluşuyor. İçerisinde anonim türküler ve Selçuk Balcı'nın şimdiye kadar duymadığımız yeni beste ve söz çalışmaları da yer alıyor. (www.dr.com.tr)

27


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

BİLGİ TOPLULUĞU HAKKINDA “DTCF Bilgi Topluluğu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde, öğrenciöğrenci, öğrenci-öğretim üyesi arasındaki bütünleşmeyi sağlamak, bilgi konusu ile ilgili veya bağlantılı Fakülte içi veya dışındaki birey ya da kuruluşlar ile etkileşim kurmak ve böylece bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla söyleşi, panel, konferans vb. toplantıları düzenlemek; film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri yürütmek; kampanyalara (kitap, okuma v.b) önderlik etmek, sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren bir topluluktur.” İLETİŞİM Web Site: www.bilgitoplulugu.org E-Posta: au.bilgitoplulugu@gmail.com Adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Sıhhiye, 06100 Ankara, Türkiye BİLGİ TOPLULUĞU DANIŞMANI Prof. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN İletişim: ogurdal@ankara.edu.tr

28


Sayı: 9

NİSAN-MAYIS 2014

“BİLGİ-SİZSİNİZ!” BİLGİ TOPLULUĞU BÜLTEN KOMİTESİ Editör: Hafize ESER İletişim: eserhafize@gmail.com Editör Yardımcısı: Gamze Yıldız

BİLGİ TOPLULUĞU YÖNETİM KURULU

Başkan: N. Gizay ÖZTÜRK Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Komitesi: Gamze YILDIZ Büşra YEĞİN Mali İşler Komitesi: Yakup DEMİR Safa AKDEMİR Yazı İşleri Komitesi: Ayşe Gül ARAS Meltem ÇALIŞKAN Sosyal Ağlar Komitesi Safa AKDEMİR Mustafa Okan KAYA

1


Sayı:9

Nisan-Mayıs 2014

ÜYELER Safa AKDEMİR Ebru Gizem AKSU Ayşe Gül ARAS Aysel CULFA Meltem ÇALIŞKAN Yakup DEMİR Şeyma DÖLEN Hafize ESER İpek IŞIK Hanım KAYA Mustafa Okan KAYA Özlem KÖK Gizay ÖZTÜRK Kübra TUNÇER Tuğçe ÜNCÜ Naciye VARÇIN Büşra YEĞİN Gamze YILDIZ Halime YILDIZ


Say覺:9

Nisan-May覺s 2014

Profile for dtcfbilgi toplulugu

Bilgi-Sizsiniz! 9. Sayı  

Bilgi-Sizsiniz! 9. sayısı

Bilgi-Sizsiniz! 9. Sayı  

Bilgi-Sizsiniz! 9. sayısı

Advertisement