Page 1

4) VAKUMLA KONSOL DASYON • Çok yumu ak ortamlarda a ırı yükleme için gerekli yükler zeminin ta ıma gücünü a abilir. • Bu durumlarda konsolidasyonun yüzeye yükleme yapılmadan sa lanması gerekir. • Emme yada vakum yöntemi bu amaçla geli tirilmi tir. • Bu yöntemde konsolide edilecek geçirimsiz kil veya siltin yüzeyi jeomembranla atmosferden yalıtılarak emme (vakum) uygulanır. • Bu etki ortamda izotrop bir gerilme artı ı sa ladı ı için yenilme olu maz.


DÜ EY DRENLER N YERLE T R LMES


YATAY DRENLER


JEOMEMBRANDAN ÇIKAN YATAY DRENLER


SU VE HAVA TOPLAYICILAR


KAFA HENDE


POMPA STASYONU


&

'

'

"'

" '

! " ##

# ""

# $ % % % & " "'

(Zemine de i ken bas覺n癟ta katk覺 maddesi yollayarak iyile tirme y繹ntemi)

) !

""* + " # ,

. . !

'"% " + '"% " " "

# " # & " # "#% %" # "#% %"

# "#% %" # #

( (

(


$

/ . "

+#


$

/

"+

/ !

0

1 '"% / / # / !" / %/# $ / 2 " , /3 , .4%+/ # " , / 5"& /! 2

/ " /& ! &

"

$ "+

/

"6!

/ 768

9 (: ;

"

9 (< ;

1 % 6!

"

/ 767

%/, $

/

>, "

# ,

@ " 3A

"

/

7 8 (= 78 7? :=

/


" 4 ////////////////////


B &%"

/ " "

/5

'%/

"

/

""

/ % %"


2/

.

"" # /

""

/ "

#

/

#

$

/& ! "

/" /


# /& !

+" / ' "


C

" ' /2 "/ %

"

" /#.'. ." /& # " D


JET GROUT TEKNOLOJ S Bu enjeksiyon tekni i yüksek hız/basınç ve dü ük debide su jetinin zemini parçalama özelli inden yararlanılır.


/

$ ",

%


JET GROUT’UN UYGULANAB L RL • Jet grout veya soilcrete yapımcılara göre her tür zeminde uygulanabilir.


ARAZ DE UYGULAMA


TEKL ,DUPLEX ve TRIPLEX S STEMLER


TRIPLEX MEME Sıvı çıkı hızı 100m/s


JET GROUT KOLONU TASARIMINDA ARTNAME (MPa) Serbest basma dayanımı qu Killi zeminler 1 Kumlu zeminler 3

Çekme Kohezyon c 0.3 0.5

Yapı ma fs 0.10 0.17

dayanımı σt 0.20 0.33


T P K JET GROUT UYGULAMASI • INTRAFOR (çift tüplü) - boru çapı φ90mm; meme φ3.5mm • tipik kolon çapı: Φ1500mm • Hız : 10-12 RPM 10m3/dak • p(bar) Q(l/dk) erbet 450 140 hava 12 • Enjeksiyon erbeti karı ımı (1m3) Çimento = 940 kg Su = 671lt Katkı(plastikle tirici/geciktirici)=%2


SUPER JET GROUT Jetleri yatay yöneltmek yerine belirli açı ile vererek kesi tirmenin enerjinin ortama yüksek verimle uygulanması. Kolon çapları 5m’ye kadar yükseltilebilir.


/E "/ 5

" "/

"'

"

< 9 9 째F G " " % %" 79 &. = ? &6 ? * # , # 79 8 9 "'


H

HB

>


>

E

>HH

# , "" # *'

) ! I ,

" B ,%+"% "

3 +"

>1 % +

* #

>

+ "

#

! 1 . C 4 " % !

"' " 2 " " B" ' 2" % 2" I 44

""


DER N KARI TIRMA TEKN

(DMM)

• Derin karı tırma metodu zeminin yerinde çimentolayıcı bir gereçle iyile tirilmesidir. • Ba layıcı (binder) olarak anılan gereç ortama kuru veya bulamaç olarak verilir (100-500kg çimento/m3 zemin). • Karı tırma tek veya üç bıçakla kesilen zemine memeden verilen katkı maddesi ile yapılır


H

> EJ E

>

K

H


ZEM N KARI TIRMA BIÇA I


DER N KARI TIRMA YÖNTEMLER (DMM)

(a) Derin zemin karı tırma (DSM) (b) Zemin karı tırmalı duvar (SMW) Olu an kolon çapları 0.6-1.5m


KURU YÖNTEM’DE ÖZELL KLER • 28 gün basma dayanımı qu (MPa)

0.5-5 (iri daneli); 0.2-2 (ince daneli zemin)

• k (m/s) hidrolik iletkenlik 10-6 ila 10-9

• E50

elastisite modülü 150-500 qu (arazide) • σt(kPa) çekme dayanımı 0.08-0.14 qu


SULU YÖNTEMDE ÖZELL KLER • cu (kPa) 10-50 cu zemin • E (kPa) 50-200 cu • εf < %2 • k (cm/s) Çimentoyla dü er, kireçle yükselir


H

> E E/ /#

5

" /# "&%

• ! " / /2" • & & #/ /&

/ # # / " " / " / 2" /

/! /#

/# /

/'

" "

-

/ *" 2 " (/

/

,

/


B &% / 5

/

!

6 /# * ' +" " D

.

/ /5+ "" "

, -/

-/

6 F-/

> K &5 ." / C

"/ 5 "'

"' "

"

/ /&5

. . ".*. , / . . ".*./ /

/3 # 4"

2 / "' / '/&.,./ "/4

/ " / /#

/4 5 " / '/2" -D

-/%" ' "

" " " -/

"+

-/

5 "

" /

/

%!" 1

-/#

/

,% /

2" "/

"/ # " " " / / '"

"'

" "* /&

"

H

LLL

2

/


H K , / / 1 #

/4 +" / 5

.+

/ %

"

/&

/5"!. " !/3 ,

/5"!. .

F@ @ @ 4+ / 5 @"

/ . " + /!

" / # "& -/5+# /#

!-/

-

/&5

" /#

!

% %/ ' * / 3 /5"!. " # $" / H

/ '"

/ " / /> "

"/) 5+"

"

/ . ".

NM405_13b  

gelitirilmitir. • Bu yöntemde konsolide edilecek geçirimsiz kil veya siltin yüzeyi jeomembranla atmosferden yalıtılarak emme (vakum) uygulan...

NM405_13b  

gelitirilmitir. • Bu yöntemde konsolide edilecek geçirimsiz kil veya siltin yüzeyi jeomembranla atmosferden yalıtılarak emme (vakum) uygulan...

Advertisement