Page 1

Güven lik ya z zorun ›l›mlar›n› k luluk u haline llanmak geldi

Sanal TEHL‹ ortam KEN‹N da FARK INDA MISIN IZ?

Güven lik te h Oracl ditlerine e z›rh › ‹novasyonun, bilgi teknolojilerinin ve biliflim sektörünün nabz›n› tutan Bilgi Ça¤› dergisi, dünyadan ve Türkiye’den en güncel haber ve röportajlarla www.bilgicagi.com’da! www.bilgicagi.com Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform Avea ve KoçSistem deste¤iyle yay›nlanmaktad›r.


De¤erli okurlar, ‹nternette de önce güvenlik! Çünkü sanal dünyan›n tehlike aç›s›ndan gerçek dünyadan geri kal›r yan› yok. Kart bilgilerini çald›ranlar›n banka hesaplar› boflalt›l›yor, kimlik bilgileri baflkas›n›n eline geçenler, kendi adlar›na yap›lm›fl resmi ifllemlerle karfl›laflabiliyor, kiflisel bilgi ve foto¤raflar› çal›nanlar tacize ve flantaja maruz kalabiliyor… Teknoloji bazen mahremiyetimizi hiçe sayacak kadar “ileri” gidiyor. Tüm bu elektronik kuflatma alt›nda insan› korumak ve sanal dünyada da güvenli¤ini sa¤lamak zorunday›z. Bunun için yine hukuka, devlete ve kurumlara önemli görevler düflüyor.

Bilgi Ça¤›’nda neler var? • Veriyi veriveriyoruz • KoçSistem “2010 en iyi HP yaz›l›m ifl orta¤›” ödülünü ald› • e-ticaret siteleri büyük altyap›larla korunuyor • Bilgilerinizi emanet etti¤iniz firmay› iyi tan›y›n • Güvenlik tehditlerine Oracle z›rh› • Sanal ortam›n tehlikelerinden nas›l korunmal›y›z? • Güvensizlik ça¤›nda iflbirlikleri • ‹nternetsiz geçen bir hafta • Kiflisel verimiz ne ifade ediyor? • Küresel ›s›nman›n yerini so¤uma m› al›yor? • Sanal tehlikelere karfl› güvenlik ürünlerini kullanmak zorunluluk haline geldi • Bulut biliflimde veri güvenli¤i • Güney Kore patent say›s›n› nas›l art›rd›? • Neden inovasyon yar›flmalar›? • Denetim teknolojide de¤il insanda olmal› • Etkin veri aktar›m› için e-Güven’den Brainloop • Oltaya tak›lmay›n, bankay› boflaltmay›n • Sosyal medyada iletiflime dikkat • Askerlere bedava mektup gönderen site • AB’de kiflisel verilerin korunmas›nda yeni yaklafl›m • Sosyal medya hükümet devirir mi? • Hürrem’in inovasyonu • Trafik güvenli¤i gözden geçiriliyor • Opti¤in tarihi ne zaman nerede yaz›ld›? • Biliflim potansiyeli Ankara’da konufluldu • Kalk›nman›n dayan›lmaz hafifli¤i • Sürdürülebilir marka flehir: Gaziantep • Siemens UEVF 2011’de yeni çözümlerini paylaflt› • Siemens, flehirleri elektrikli otomobil ça¤›na haz›rl›yor • Enerji otomasyonu flehirlere verim kat›yor • fiirket devaml›l›¤› için Yaflam Döngüsü Yönetimi

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Veriyi veriveriyoruz...

Türkiye Biliflim Vakf› Baflkan› Faruk Eczac›bafl›

‹letiflim, biliflimle daha kolaylaflt›kça, kimlik korumak o kadar daha zorlafl›yor. Beceriksizlik, umursamazl›k, teknolojiyi anlayamama, iyi kullanamama gibi nedenlerle devlete-flirketlere-kurumlara-kiflilere ait veriler kaza sonucu ortal›¤a dökülüyor. Ama, Wikileaks gibi, bunu tamamen bilinçli olarak yapanlar da var. 2010, verinin korunmas›n›n ne kadar zor oldu¤unu tekrar gördü¤ümüz bir dönüm y›l› oldu.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

KoçSistem “2010 en iyi HP yaz›l›m ifl orta¤›” ödülünü ald›

KoçSistem, HP Yaz›l›m Konferans› 2010’dan ödülle ayr›ld›. Firma, HP’nin her y›l Avrupa, Ortado¤u ve Afrika (EMEA) bölgesi için düzenledi¤i HP Yaz›l›m Konferans› 2010 etkinli¤inde “2010 En ‹yi HP Yaz›l›m ‹fl Orta¤›” ödülünü kazand›. Böylece 11 y›ld›r düzenlenen etkinlik kapsam›nda bu ödüle lay›k görülen ikinci Türk flirketi oldu. Ödül, HP Yaz›l›m MEMA Bölgesi Direktörü Anas Jwaied taraf›ndan, KoçSistem Pazarlama ve Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›s› Can Bar›fl Öztok’a verildi.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


e-ticaret siteleri büyük altyap›larla korunuyor

Hepsiburada.com Genel Müdürü Aytu¤ ‹¤neli

E-ticaret yaparken en gizli bilgilerden biri olan kart bilgilerini paylafl›yoruz. Baz›lar› bunu halen büyük bir tehlike gibi görse de asl›nda e-ticaret alan› bilgilerin en iyi korundu¤u alan. Art›k pek çok e-ticaret sitesi büyük güvenlik altyap›lar›na sahip. EV SSL Güvenlik Sertifikas›, McAfee Secure/PCI Compliance ve 3D Secure servisleri sayesinde e-ticaret siteleri müflterilerinin bilgilerini iyi koruyor. Bugüne kadar 17 milyon kifliye hizmet veren Hepsiburada.com’un genel müdürü Aytu¤ ‹¤neli, kullan›c›lar›n kart ve tüm kiflisel bilgilerinin üçüncü bir tarafta paylafl›lmamas› için bankalar taraf›nda ve site alt yap›s›nda yüksek güvenlik kontrolü sa¤layan dünyaca ünlü servisleri kulland›klar›n› söylüyor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Bilgilerinizi emanet etti¤iniz firmay› iyi tan›y›n

Inspark CRM Tak›m Lideri Deniz Üner

Son y›llar›n yükselen uygulamalar›ndan biri de CRM, yani müflteri iliflkileri yönetimi. Çok basit bir tan›mla bu yaz›l›mlar, müflterilerle ilgili bilgileri bir araya getirip, müflteri iliflkilerini daha iyi yönetmek için sonuçlar sunuyor. Burada akla yine hemen kiflisel verilerin güvenli¤i geliyor elbette. Bu hizmet için bulut biliflime baflvurulmas› da soru iflaretlerini art›r›yor. Bu sorular› yan›tlamas› için Inspark CRM Tak›m Lideri Deniz Üner’le konufltuk. Salesforce.com, Successfactors.com ve Google ifl orta¤› olan Inspark, bulut biliflim uygulamalar› gelifltiriyor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Güvenlik tehditlerine Oracle z›rh›

Oracle Türkiye Teknoloji Ülke Direktörü Filiz Do¤an

Günümüzde KOB‹ ve büyük ölçekli firmalarda kullan›lan yaz›l›m, donan›m ve a¤ bileflenleri gerek internet, gerekse kurum içerisinden gelebilecek olan tehditlere aç›k haldeler. Bu tehditlerin biçimleri ve verdikleri zararlar de¤iflmekle birlikte, baz›lar› profesyonel baz›lar› da amatörce olabiliyor. Gizli bilgilerin korunmas› için risk tabanl› eriflim sistemlerinin anl›k olarak karar alabilme mekanizmalar›yla desteklenmesi gerekiyor. Veritaban› verilerinin flifrelenmemesi, arflivlenen, yedeklenen verilerin flifrelenmemesi, risk tabanl› eriflim yönetimi gibi hususlar kurumlar›n önem vermesi gereken güvenlik tedbirleri aras›nda yer al›yor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Sanal ortamda tehlikenin fark›nda m›s›n›z?

Microsoft Türkiye Ulusal Teknoloji Politikalar› Yöneticisi Bu¤ra Karabey

Türkiye’de her 1000 bilgisayardan 36’s› kötücül yaz›l›m enfeksiyonlar› ile karfl›lafl›yor. Bu rakamlar Türkiye’yi bu alanda birinci yap›yor. SQL injection sald›r›s› denilen yönteme göre de “.tr” uzant›l› alan adlar› ve bu alan ad› alt›ndaki sayfalardan 88 bin 378’inde zafiyetler var. Ayr›ca yemleme (phishing), cyber bullying (siber zorbal›k), kimlik h›rs›zl›¤› ve di¤er kötü amaçl› sald›r›larda da karnemiz oldukça kötü. Microsoft Türkiye Ulusal Teknoloji Politikalar› Yöneticisi Bu¤ra Karabey, kullan›c›lar›n kendilerini korumak için neler yapmas› gerekti¤ini Bilgi Ça¤›’na anlatt›.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


R O Y I L S BA

ilk 3

NTV

Müsabakalara 18-50 yaş arasındaki erkekler katılabilir. Her oyuncu sadece bir takımın listesinde yer alabilir. KOBİ’ler, büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlı işletmeler turnuvaya katılamaz. Turnuvaya katılan oyuncuların tamamı tur lisanslı sporcular olmayacaktır. Oyuncuların tamamı KOBİ’lerde 3 Ocak 2011 itibariyle en az 3 aydan beri çalışıyor olm

LGICAGI 105X297.indd 1

1/21/11 5:37 PM


YOR

ilk 3'e

LUN O B T U BİZ F İZ DELİSİY

ect n n o C t ansiSamsung Laptoph r T d r o F Torc ckberry

Bla ti et pake n r e t in k 12 aylı ea JET Modem ve Av

a e ayrıc Birinciy TL'lik 50.000 akkı a d ' R O h NTV SP reklam

un, ınızı kur n ım k a t işilik inde İ’ler 8 ka katılın. Birbir alayın. B O K i s ı yak uvay n deli Futbolu yapılacak turnhip olma şansın 13 ilde hediyelere sa değerli irin,

’a g m o c . z i y ndelisitırın. u l o b t fu ı yap z ı n ı d y ka

er alabilir. KOBİ’ler, turnuvaya sadece bir (1) takımla katılabilirler. Avea/Avea alt bayileri/Avea iştirakleri çalışanları ile cuların tamamı turnuva boyunca KOBİ’lerde sigortalı olarak çalışmalıdır. Turnuvaya katılacak oyuncular profesyonel an beri çalışıyor olmalıdır. Avea önceden bildirmek şartıyla ödüllerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

LGICAGI 105X297.indd 2

1/21/11 5:38 PM


Güvensizlik ça¤›nda iflbirlikleri

U‹G’den Notlar / TÜS‹AD-Sabanc› Üniversitesi Rekabet Forumu Proje Koordinatörü Dr. Umut Ekmekçi

2000’li y›llar “bilgi ça¤›” olarak adland›r›lacaksa, göbek ad› da “güvensizlik ça¤›” olacak gibi görünüyor. Say›s›z kaynaktan akan onca enformasyon bafl›m›z› döndürüyor. Hangisi do¤ru, hangisi gerçek, hangisi de¤erli, hangisi güvenilir, hangisi ne amaçla üretiliyor, yay›l›yor, s›z›yor bilemiyoruz. Önümüzdeki 10 y›la hakim olan “küresel ruh hali” ne yaz›k ki “güvensizlik” olacak. Paydafllar›n›n firmalara duydu¤u güveni artt›rabilmek için yeniça¤da da sadece tek bir strateji geçerlili¤ini koruyor galiba: fieffafl›k, dürüstlük ve etkin iletiflim.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

‹nternetsiz geçen bir hafta

Görüfl/ CPB Hollanda Devlet Planlama Teflkilat› Araflt›rmac› Semih Akçomak

Tam bir haftay› internet eriflimi olmadan geçirdim. Yurtd›fl›ndan gelip, Ankara’daki evime internet ba¤latmak biraz zaman ald›. Bir hafta süreyle e-postalar›ma da bakamad›m. Ve bu bir haftal›k sürede e-posta hesab›mda ne kadar çok lüzumlu bilgi saklad›¤›m› fark ettim. Çeflitli web sitelerine ulaflmam› sa¤layan flifreler, telefon numaralar›, dokümanlar… Ka¤›t kullan›m›n› azaltay›m derken, e-posta hesab›mda bir bilgi da¤› oluflturmuflum. ‹ster istemez insan›n akl›na ya bu hesaba bir daha ulaflamazsam bunun da kötüsü, ya flifrelerim k›r›l›p bilgilerim baflka amaçlar için kullan›l›rsa gibi bir sürü soru geliyor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Kiflisel verimiz ne ifade ediyor?

Dilek Do¤an K›l›ç

Kiflisel veri, özellikle son y›llarda ülkemizde s›kça duydu¤umuz bir terim. Ne yaz›k ki ço¤unlukla hiç de hofl olmayan haberlerin içinde bu sözcükleri duyar olduk. “Kiflisel verilerimiz tehlikede mi?” “fiu kadar kiflisel veriyi satan çete yakalad›.” “Bu olay kiflisel verilerimizin güvence alt›nda olmad›¤›n› göstermifl oldu…” gibi. Peki, pek çok biliflim altyap›s›n›n olmazsa olmaz›, bize ait olan, bizi temsil eden ama zaman zaman da kontrolümüz d›fl›nda kullan›lan kiflisel verilerimiz ne ifade ediyor?

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Küresel ›s›nman›n yerini so¤uma m› al›yor?

Son y›llarda yaflanan ola¤anüstü hava koflullar›n›n sebebi nedir? Küresel iklim de¤iflikli¤i ne yöne do¤ru ilerliyor? ‹nsan faktörü küresel iklim de¤iflikli¤ini nas›l tetikliyor? Önlem al›nmazsa dünyay› nas›l bir gelecek bekliyor? Yeflil Bilgi Platformu, tüm bu sorulara web sitesi www.yesilbilgi.org’daki “Is›nman›n yerini so¤uma m› al›yor” bafll›kl› özel bir araflt›rma dosyas› ile yan›t ar›yor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Sanal tehlikelere karfl› güvenlik ürünleri kullanmak zorunluluk haline geldi

Helyum Biliflim Pazarlama Müdürü Neslihan Aksun ve Pazarlama Uzman› Okan Horasan

“‹nterneti do¤ru düzgün kullan›rsan hiçbir fley olmaz” cümlesi içinizi rahatlat›yorsa bir kere daha düflünün. Gerçekler bu kadar basit de¤il. Arama motorlar›n› kullanarak bile banka bilgilerinize ulafl›lmas› mümkün. Sosyal a¤lar hemen hemen tüm bilgileri ortaya saç›yor. Bu nedenle bilinçli kullan›m kadar, koruma amaçl› gelifltirilmifl ürünlere de önem vermek gerekiyor. Sürekli ço¤alan ve farkl›laflan tehditlere karfl›, bu ürünleri düzenli güncellemek de bir zorunluluk. Helyum Biliflim Pazarlama Müdürü Neslihan Aksun ve Pazarlama Uzman› Okan Horasan bu konudaki sorular›m›z› yan›tlad›lar ve kiflisel verilerin güvenli¤i için baz› tavsiyeler de bulundular.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Bulut biliflimde veri güvenli¤i

IBM CEE Bulut Biliflim Lideri Bora Tafler

Bulut biliflim teknolojilerini gelifltiren flirketler, farkl› çözümler gelifltiriyor ve veri güvenli¤ini, bulut biliflim insiyatiflerini durduracak veya aksatacak bir sorun olmaktan ç›karman›n yollar›n› ar›yorlar. Bu metotlardan göze çarpan ve en s›k kullan›lanlardan biri, Servis Seviyesi Anlaflmalar›na güvenlik odakl› metrikler ve yapt›r›mlar ekleyerek veri güvenli¤ini governance yani yönetiflim katman›nda sa¤layabilmek...

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Güney Kore patent say›s›n› nas›l art›rd›?

Marka ve Patent Vekili Ali Çavuflo¤lu

1985 y›l›nda 2 bin 703 yerli patent baflvurusu yap›lan Güney Kore’de, 1991 y›l›nda 13 bin 253 patent baflvurusu yap›ld›. Bir y›lda bu say› ikiye katland› ve bir y›l sonra bu say› tekrar ikiye katland›. Nihayet 2008 y›l›nda sadece yerli patentlerin say›s› 127 bin 114 adede ulaflt›. Güney Kore’de 1947-2006 y›llar› aras›nda toplamda 1 milyon 111 bin 818 adet yerli patent baflvurusu yap›ld›. Peki, Güney Kore 1985 y›l›nda 2703 adet patent yaparken nas›l oldu da bu say› 10 y›lda 20 kat artarak 59 bin 236 adede ulaflt›. Güney Kore’de yap›lan uygulamalar, stratejiler nelerdi?

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Neden inovasyon yar›flmalar›?

Mehmet Gökhan Karatoy

‹novasyon yar›flmalar› sezonu bafllad› ve bitiyor. Üniversiteli gençler s›navlar nedeniyle pek vakit ay›ram›yorlar. fiu anda pek çok yar›flma var ve sürekli yenileri düzenleniyor. ‹novasyon yar›flmalar› birçok kurum ve üst düzey yöneticilerle tan›flmak için büyük bir f›rsat. Ayr›ca yar›flmalarda al›nacak derecelerde CV için fark yaratan bir unsur. Mezun olan ö¤renciler ifl aray›fllar›nda inovasyon yar›flmalar› derecelerini rahatl›kla öne sürebilir ve rakiplerinin önüne geçebilirler. Peki kurumlar neden inovasyon yar›flmas› düzenler?

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Denetim teknolojide de¤il insanda olmal›

‹nternet Stratejisti At›f Ünald›

Hayat›m›za giren teknolojiler, her geçen gün mahremiyetimizi hiçe sayarken insanlar bu yeni yaflam tarz›na uyum sa¤l›yor. “Teknoloji ve internet ile birlikte sosyal olgular›n büyük ço¤unlu¤u kavram kaymas› geçiriyor” diyen ‹nternet Stratejisti At›f Ünald›, hukukun hiçbir dönemde toplumsal geliflmelere yetiflemedi¤ini ifade ediyor. Teknolojiyle suçu s›f›ra indirmenin mümkün olmad›¤› gibi, teknolojiyi hayat›m›zdan ç›karman›n da imkans›z oldu¤unu düflünen Ünald›’ya göre, yap›lacak en önemli fley denetim mekanizmalar›n›n iyi çal›flmalar›n› sa¤lamak.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Etkin veri aktar›m› için e-Güven’den Brainloop

e-Güven güvencesinde Türkiye’ye gelen ve belge güvenli¤i için gelifltirilen web tabanl› bir uygulama olan Brainloop gizlilik gerektiren belgelerin güvenli bir biçimde al›flveriflini sa¤l›yor. Bu sistemi kullanan flirketler gerek flirket içindeki çal›flanlarla gerekse zaman dilimi ve k›ta fark etmeksizin co¤rafi olarak uzak alanlarda çal›flanlarla etkili bir biçimde belge paylaflabiliyor ve an›nda iflbirli¤i sa¤layabiliyor. Brainloop ayn› zamanda casuslu¤a ve bilgi s›zd›rmaya karfl› da koruma sa¤l›yor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Oltaya tak›lmay›n bankay› boflaltmay›n

Uzmanlar uyar›yor: Oltaya gelmeyin! ‹nternette s›kça kullan›lan ve “olta ile bal›k tutma” olarak tabir edilen “fishing” yöntemiyle, sanal alemde birçok kiflinin özel bilgilerine ulafl›l›yor ve böylece banka hesaplar› boflalt›l›yor. Konya Biliflim Derne¤i (KOB‹D) Baflkan› Ahmet Öztürk, internetin getirdi¤i en önemli farkl›l›klardan birinin elektronik mesaj sistemlerinin herkesin kullan›m›na aç›k olmas› oldu¤unu söylüyor. ‹nternette da¤›t›lan ücretsiz posta kutular›n›n, elektronik posta kullan›m›n› h›zla yayg›nlaflt›rd›¤›n› ifade eden Öztürk, “Bu elektronik ortamlar›n zaaflar›, elektronik posta güvenli¤ini do¤rudan etkiliyor” diyor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Sosyal medyada iletiflime dikkat

Serra Sönmez

Sosyal medyada Show TV’de yay›nlanan Muhteflem Yüzy›l dizisi aleyhine büyük kampanyalar bafllat›ld›. Ayn› flekilde Türk Telekom Arena stad›nda geçti¤imiz hafta sonu Galatasarayl› taraftarlar›n Baflbakanl›¤a karfl› bafllatt›¤› protestolar›n devam› niteli¤inde geliflmeler yine sosyal medya üstünden gerçeklefliyor. Bu iki konu, birbiriyle alakas›z gibi görünse de sosyal medyan›n örgütlenmedeki kullan›m›na iliflkin çok güzel iki örnek olarak karfl›m›zda duruyor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Askerlere bedava mektup gönderen site

asker.com kurucular› Cem Duran ve Cenk Duran

“Asker yolu beklerim” diyenler, mektup göndermek isteyip de postaneye gidemeyenler için yeni bir hizmet bafllat›ld›. www.asker.com sitesinden internet arac›l›¤›yla askere mektup göndermek bedava. Üstelik bu site askerlikle ilgili tüm bilgileri de bir araya topluyor. Öyle ki askere gitmeden önce gereken hemen her bilgiye bu site üzerinden ulafl›labiliyor. fiimdiden yo¤un ilgi gören sitenin amac› ise para kazanmaktan çok askerlere destek olmak, onlara yol göstermek.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

AB’de kiflisel verilerin korunmas›nda yeni yaklafl›m

Bo¤aziçi Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Asl› Deniz Helvac›o¤lu Kuyucu

British Council’den Profesör Mike Hardy’nin ortaya att›¤› kimli¤in gelece¤ine yönelik “kokteyl kimlikler” kavram› oldukça dikkat çekici bir tespitte bulunuyor: “Dünyam›z hem sanal hem de gerçek anlamda göç ve hareketlilik nedeniyle küçülürken, insanlar ve gruplar belki de tek bir kimlikle yetinmeyerek kendilerini b›k›p usanmadan daha çok kimlik merce¤inden ifade edecekler.” Peki ya hukuk bu durumda ne yapmal›? Tüm sanal ve çoklu kimliklerin tek bir ana kimlikte birleflti¤i bir sistem, kiflisel verilerin ifllenmesinde anahtar olarak kullan›labilir mi?

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Sosyal medya hükümet devirir mi?

Melih Çelik

Son zamanlarda internetin sosyal boyutunda farkl› bir hareketlenme yaflan›yor. Uzun zamand›r daha çok magazinel olaylar ya da promosyonlar için kendi içinde organize olan sosyal medya üyeleri, içinde kanun de¤ifltirtme, hükümet devirme gibi amaçlar için de organize olmay› baflar›yor. Bunlar elbette ciddi iddialar, ciddi ç›k›fllar. Büyüme sürecinde interneti her yönüyle yaflayan gençler eskiden sokaklarda yap›lan protestolar›, bildikleri bir yolla, internet üzerinden gerçeklefltiriyor ve gündem oluflturuyor ya da gündeme yön veriyor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Hürrem’in inovasyonu

Meryem Arslan

Wikipedia der ki; Hürrem Sultan ilk nikah k›yd›rtan sultand›r. “Bir Osmanl› padiflah›yla nikahla evlenmifl ilk kad›n olma ayr›cal›¤›n› tafl›r.” Hürrem Sultan kendi dönemine iliflkin, toplumsal hayatta fayda sa¤lay›c› ve yenilik getiren kendi çap›nda bir inovasyon yapm›fl. Kad›n olarak, haklar›n› böyle korumay› baflarm›fl. Yenilikleri do¤uran farkl› kültürlerden gelme, farkl› bak›fl aç›lar›na sahip olma gelene¤ine bir örnek daha.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Trafik güvenli¤i gözden geçiriliyor

Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün yürüttü¤ü projeyle trafik kazalar›ndan kaynaklanan ölümlerle sakatlanmalar›n önüne geçilmesi amaçlan›yor. Türkiye'nin yan› s›ra Brezilya, Kamboçya, Çin, M›s›r, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya ve Vietnam'› da içine alan “10 Ülkede Yol Güvenli¤i Projesi” yürütülüyor. Projeyle odak olarak belirlenen bu ülkelerde uygulanacak trafik kazalar›n› önleme çal›flmalar›yla ölüm ve sakatlanma oranlar›n›n azalt›lmas› ve model programlar gelifltirilmesi amaçlan›yor. Proje çerçevesinde 25 Ocak Sal› günü “Güvenli Trafik Projesi Afyonkarahisar Aç›l›fl Toplant›s›” düzenlendi.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Opti¤in tarihi ne zaman nerede yaz›ld›?

Çocukken hiç çevremizi nas›l olup da “gördü¤ümüzü” merak ettiniz mi? Gözünüzü kapatt›¤›n›zda, siz kimseyi göremedi¤inize göre kimsenin de sizi göremedi¤ini düflündü¤ünüz olur muydu? Eski Yunanl› bilginlerinin görmeye dair al›fl›k olmad›¤›m›z fikirleri vard› ve ilk optik anlay›fl iki temel teori üzerine kurulmufltu. Ancak opti¤in as›l tarihi Eski Yunan’da de¤il do¤uda yaz›ld›.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Biliflim potansiyeli Ankara’da konufluldu

“Türkiye'nin Biliflim Potansiyeli ve Gelece¤i” konusunun ele al›nd›¤› MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Türkiye ‹stiflare Toplant›s›, MÜS‹AD Ankara fiubesi’nde yap›ld›. Biliflim Sanayicileri Derne¤i (TÜB‹SAD) Yönetim Kurulu Baflkan› Turgut Gürsoy, ABD'nin bilgi ve iletiflim teknolojileri sektörünü iyi kulland›¤› için verimlilikte Avrupa'n›n 2 kat önüne geçti¤ini belirterek, “Bir ülkenin rekabet edebilmesinin ön koflulu budur” dedi.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Kalk›nman›n dayan›lmaz hafifli¤i

Hakan Ozan Erzincanl›

Büyümek, kalk›nmak, zenginleflmek… Bunlar ne demek? Tüm ülkeler (ve insanlar) büyümek, kalk›nmak ve zenginleflmek istiyor. Bu amaçla baflar›l› baflar›s›z planlar yaparak uygulamaya çal›fl›yorlar. Kalk›nmak, azgeliflmifl ülkelerin, geliflmifl ülkelere yetiflme çabas›. Kalk›nmak için daha fazla elektrik harcamak, daha fazla etsüt tüketmek, daha çok benzin harc›yor olmak laz›m.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Sürdürülebilir marka flehir: Gaziantep

Gaziantep için bugüne kadar farkl› tan›mlar, ünvanlar kullan›ld›. Ama art›k Türkiye’nin özellikle sanayisi ve geliflmiflli¤iyle dikkat çeken Gaziantep’in yeni bir ünvan› var. Gaziantep, Siemens’in “Sürdürülebilir fiehirler” yaklafl›m›n›n hayata geçece¤i pilot illerden biri olarak seçildi. 4 fiubat’ta yap›lacak toplant›yla projeye verilecek start, Gaziantep’i gelece¤e haz›rlama yolunda önemli bir ilk ad›m olacak.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Siemens UEVF 2011’de son gelifltirdi¤i çözümleri paylaflt›

UEVF 2011- 2. Ulusal Enerji Verimlili¤i Forumu ve Fuar›, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'na ba¤l› Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi (E‹E) Genel Müdürlü¤ü koordinasyonunda, 13-14 Ocak 2011 tarihlerinde ‹stanbul WOW Convention Center’da gerçeklefltirildi. Siemens, bu y›l ikincisi düzenlenen Ulusal Enerji Verimlili¤i Fuar ve Forumu’na sponsor olarak destek verdi. Enerjinin kullan›ld›¤› hemen her alanda verimlilik sa¤layan çözümler sunan Siemens, bu çözümlerini ziyaretçiler ve di¤er kat›l›mc›larla paylaflt›.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Sürdürülebilir siemens.com.tr/sehirler


Siemens, flehirleri elektrikli otomobil ça¤›na haz›rl›yor

Siemens, elektrikli otomobil dünyas›nda gelece¤in resmini güncel Porsche Cayenne modeli üzerinde uygulanan teknolojilerle gösteriyor. Araç, iki saatlik flarj süresiyle güncel elektrikli otomobillerden çok daha k›sa bir sürede kullan›ma haz›r hale geliyor. Bu otomobili ‹stanbul’daki “Sürdürülebilir Gelecek Konferans›”nda tan›tan Siemens, elektrik üretim tesisleri, nakil hatlar›, flarj istasyonlar› ve sürücüler ile altyap› servisleri aras›ndaki iletiflim konusunda öncü bir rol oynuyor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

Enerji otomasyonu flehirlere verim kat›yor

TEDAfi elektrik da¤›t›m flebekeleri rehabilitasyonu, Ankara ve Konya SCADA/DMS projesinde Siemens Enerji Otomasyonu ile gerçeklefliyor. SCADA/DMS projesi, Ankara, Konya flehirleri ve mücavir alanlar›ndaki elektrik da¤›t›m sistemlerinin, kurulacak kontrol merkezlerinden haberleflme sistemi arac›l›¤›yla uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesini sa¤l›yor.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

fiehirler


HP ile teknoloji trendleri

fiirket devaml›l›¤› için Yaflam Döngüsü Yönetimi

HP Yaz›l›m Uygulama Çözümleri Sat›fl Yöneticisi Mine Tekman

fiirketlerdeki uygulamalar ifli yönetebilmek için öylesine temel bir parça haline geldi ki, iflin çevikli¤i do¤rudan uygulamalar›n çevikli¤ine ba¤›ml› durumda. Uygulama yaz›l›mlar› ciddi ifl problemlerine yol açmas›ndan dolay› insanlar taraf›ndan gelifltirilen tüm ürünlerden daha fazla suçlan›yor. Bu flartlar alt›nda iflimizi yürütebilmek için böylesine hayati önem tafl›yan bir arac›n yaflam döngüsünü ve kalitesini yönetmek de en önemli konular›m›zdan biri oluyor. HP’nin gelifltirdi¤i Uygulama Yaflamdöngüsü Yönetim Platformu (ALM) sayesinde, müflteriler uygulaman›n fikir olarak ortaya at›lmas›ndan bafllay›p, kullan›m süresini doldurduktan sonra sistemden kald›r›lmas›na kadar tüm aktivitelerin koordinasyonunu, otomasyonunu ve iflin gereksinimlerine uygunlu¤unu yönetebiliyor. HP Yaz›l›m Uygulama Çözümleri Sat›fl Yöneticisi Mine Tekman, konunun ayr›nt›lar›n› Bilgi Ça¤›’na anlatt›.

Haberin ayr›nt›lar› www.bilgicagi.com’da

SPONSORLARIMIZ

Türkiye Biliflim Vakf› Ad›na ‹mtiyaz Sahibi Faruk Eczac›bafl› Genel Yay›n Yönetmeni Cem Tecimen Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Ersu Ablak Yay›n Editörü Gülizar Büyükkara Grafik Tasar›m Emre Alptekin, Aktan Akmefle Yönetim Türkiye Biliflim Vakf› Halk Sokak No: 35 Golden Plaza F Blok, Kat: 2 Daire: 6 Sahray›cedit Kad›köy / ‹stanbul Tel: 0216 467 04 99 – 216 467 08 45 Faks: 216 360 33 56 Eposta: info@tbv.org.tr Yap›m Abbasa¤a Mah. Y›ld›z Cd. No: 21 Befliktafl / ‹stanbul Tel: Tel: 0212 236 23 10 Web: www.konakmedya.com - www.bilgicagi.com Yay›n Türü: Elektronik Dergi Yay›n Tarihi: fiubat 2011

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform

Bilgi Çağı Şubat 2011 Sayısı  
Bilgi Çağı Şubat 2011 Sayısı  

Bilgi Çağı Şubat 2011 Sayısı

Advertisement