Page 1

‹novasyonun, bilgi teknolojilerinin ve biliflim sektörünün nabz›n› tutan Bilgi Ça¤› dergisi, dünyadan ve Türkiye’den en güncel haber ve röportajlarla www.bilgicagi.com’da! www.bilgicagi.com Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform Avea ve KoçSistem deste¤iyle yay›nlanmaktad›r.


Dünyan›n sonuna gelmeden önce... Günümüzde insanl›k yeni kavramlar› tart›fl›yor. Sürdürülebilirlik, yenilenebilir, ekolojik ayak izi vb. kavramlar›n gündemimizde yer almas›n›n tek ve önemli bir nedeni var: Dünyam›z›n kaynaklar›n›n sonuna geliyoruz; ve art›k gezegenimiz gittikçe h›zlanan bir tempoyla adeta gözümüzün önünde tükeniyor... 2005 y›l› verilerine bakt›¤›m›zda bile biz insanlar›n, dünyan›n kendisine sundu¤u kaynaklar›n 1.3 kat›n› tüketti¤i görülüyor. Aradan geçen zamanda, bu oran›n iyi yönde de¤iflti¤ini varsaysak bile yap›lmas› gereken çok ama çok ifl var. Bunlar›n bafl›nda da rüzgar ve günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n daha fazla de¤erlendirilmesi, sürdürülebilir bir yaflam kalitesi için düzenlemelerin yap›lmas› gibi hemen gerçeklefltirilebilecek ifller de bulunuyor. Bilgi Ça¤›’n›n bu say›s›nda sizlerle Türkiye’de ve dünyada mevcut durumu paylafl›rken, nas›l bir gelecekte yaflamal›y›z sorusunu da yan›t›n› birlikte bulmay› amaçlad›k.

Bilgi Ça¤›’nda neler var? MAKRO BAKIfi • Enerji politikas›nda yönetiflim gerekiyor HABER • KoçSistem, Avaya’n›n Platinum orta¤› oldu DOSYA KONUSU • Dünya bizden cevap bekliyor • Yenilenebilir enerjide teflvik önemli bir etken • Ekonomik kriz rüzgar enerjisine h›z kazand›rd› • Dünya yüzünü günefle dönüyor • Fotovoltaik d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltacak BILGICAGI.COM’DA GEÇEN AY ÖNE ÇIKANLAR • Anonymous tutuklular›n›n ak›beti ne oldu? • Biliflimde sertifikal› iflgücünün önü aç›lacak B‹LG‹ ÇÖZÜMLER‹ • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na geçifl sürecinde Oracle çözümleri

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform

• Oracle Database 11 g Ücretsiz Online Seminer F›rsat›n› Kaç›rmay›n CIOFORUM’DAN HABERLER • CIO’nun görev tan›m› ciddi biçimde de¤iflti • CIO’lar bulut biliflimde zay›f • CIO’lar›n Chief Innovation Officer olmalar› bekleniyor • Zirveye ç›kmak zafer de¤il, hobi SÜRDÜRÜLEB‹L‹R fiEH‹RLER • Siemens, Türk flehirlerine 100 y›ld›r enerji veriyor • fiehirlerin trafik sorunu Siemens’le çözümleniyor • ‹zmir, gelece¤e Siemens ile haz›rlan›yor • Mersin’deki Olimpiyat Oyunlar›’n›n enerjisi Siemens’ten HP ‹LE TEKNOLOJ‹ TRENDLER‹ • HP Stratejik BT Dan›flmanl›¤› inovasyon ve büyüme vaat ediyor


Makro Bak›fl

Enerji politikas›nda yönetiflim gerekiyor Türkiye Biliflim Vakf› Baflkan› Faruk Eczac›bafl›

www.bilgicagi.com Kod: 092011MB

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Sürdürülebilirlik kavram› 1987’de Gro Harlem Brundtland’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› Dünya Çevre ve Kalk›nma Komisyonu (WCED) taraf›ndan haz›rlanan “Ortak Gelece¤imiz” bafll›kl› raporda ilk kez küresel boyutta tan›mlanm›flt›: Gelecek kuflaklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lama kabiliyetlerinden ödün vermeden, bugünkü kufla¤›n ihtiyaçlar›n› giderebilmek.

Haber

KoçSistem Avaya’n›n Platinum orta¤› oldu

KoçSistem, Avaya ile iflbirli¤ini Gold Çözüm Ortakl›¤› seviyesinden Platinum seviyesine tafl›d›.

www.bilgicagi.com Kod: 092011KOC

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Avaya ECG (Enterprise Communications Group) Gold Çözüm Orta¤› sertifikas›n›n sahibi olan KoçSistem, geçti¤imiz günlerde ald›¤› “Platinum Partner” sertifikas› ile Avaya’n›n en yüksek dereceli çözüm orta¤› olma unvan›n›n sahibi oldu.


Dosya Konusu /

Sürdürülebilirli¤in Sa¤lanmas›nda Alternatif Enerji Kaynaklar›n›n Rolü

Dünya bizden cevap bekliyor! Ezgi Güler

Ekonomik büyümeye her zaman kaynak tüketimi efllik ediyor, insanlar zenginlefltikçe daha fazla enerji tüketiyor. Büyüyen nüfus ve ekonomiler artan enerji kullan›m›yla sisteme büyük talepler yüklerken, güvenilir uzmanlar enerji ihtiyac›na yönelik iç karartan tahminler yürütüyor. Önümüzdeki 20 y›l içinde enerji talebinin yar› yar›ya yükselece¤i öngörülürken, iklim de¤iflikli¤i ve beraberinde gelen sorunlar kara bir bulut gibi üzerimize çöküyor. Kurtulufl plan› yenilenebilir enerji kaynaklar›na ba¤lansa da önümüzdeki 10 y›l içinde bu kaynaklar› gelifltirmenin zorluklar› oldukça büyük. ‹flte! Küresel ›s›nma ve enerji hakk›nda çizilen senaryolar tüm gerçekli¤iyle karfl›m›zda duruyor. Bu durumda bize yitip giden sa¤duyumuzu yeniden kazanmak ve hayat›m›z› devam ettirebilmek için çevresel sürdürülebilirlik konusunda acilen önlem almak düflüyor.

Haberin ayr›nt›lar› Web www.bilgicagi.com Kod: 092011D01 Mobil


Yenilenebilir enerjide teflvik önemli bir etken Murat Çehreli

Nüfus ve üretimdeki art›fla paralel olarak toplam elektrik tüketiminin katlanarak artaca¤›n› öngören gözlemciler, alternatif enerji yat›r›mlar›n›n daha h›zl› gerçeklefltirilebilmesi için bürokratik engellerin öncelikli olarak ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini belirtiyorlar. Nitekim, yap›lan piyasa araflt›rmalar›, gelecek 10 y›l içerisinde yenilenebilir enerji pazar›nda h›zl› bir büyümenin olaca¤›n› ortaya koyuyor. Fosilden elde edilen yak›t miktar› azal›rken, bu tür yak›tlar›n kullan›m›yla a盤a ç›kan zararl› emisyonlar ülkeleri alternatif enerji kaynaklar›n› araflt›rmaya itiyor. Haberin ayr›nt›lar› Web www.bilgicagi.com Kod: 092011D02 Mobil

Ekonomik kriz rüzgar enerjisine h›z kazand›rd› Deniz Renkveren

2008 y›l›nda yaflanan ekonomik kriz sonucu, ABD’de ve Avrupa’da rüzgar enerjisine yap›lan yat›r›mlar hayli yavafllad›. Bu duruma bir çözüm oluflturmak için 2010 y›l›nda OECD ülkeleri d›fl›nda geliflmekte olan ülkelere ve yeni ortaya ç›kan pazarlara rüzgar enerjisi alan›nda ilk defa büyük yat›r›mlar yap›ld›. Rüzgar enerjisi alanda liderli¤ini koruyan Çin 2010 y›l›nda yap›lan yat›r›mlar›n yüzde 50’sini tek bafl›na gö¤üsledi. Haberin ayr›nt›lar› Web www.bilgicagi.com Kod: 092011D03 Mobil


Dosya Konusu /

Sürdürülebilirli¤in Sa¤lanmas›nda Alternatif Enerji Kaynaklar›n›n Rolü

Dünya yüzünü günefle dönüyor Deniz Renkveren

Haberin ayr›nt›lar› Web www.bilgicagi.com Kod: 092011D04 Mobil

Dünya genelinde günefl enerjisi tüketiminin yenilenebilir enerji tüketimi içindeki pay› biyoyak›t, jeotermal su ›s›tma ve rüzgâr enerjisi ile birlikte sadece yüzde 2.2’i. Bu rakam flu an için yetersiz görünse de 2010 y›l›nda günefl enerjisinin farkl› çeflitlerini oluflturan fotovoltaik, konsantre günefl enerjisi ve termal günefl enerjisi alanlar›nda yap›lan yat›r›mlardaki önemli art›fl hayli umut vaat ediyor. Elektrik enerjisi ihtiyac›n› sa¤layan fotovoltaik sektöründe yüzde 80’lik bir orana sahip olan Avrupa Birli¤i, Almanya liderli¤inde bafl› çekiyor. Almanya’n›n lider konumda olmas› günefl enerjisi konusunda kararl› bir politika izlemesinden kaynaklan›yor. Zira Almanya’da günefl enerjisi sistemi olmayan imar projelerine ruhsat verilmiyor.

Fotovoltaik d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltacak Murat Çehreli

Günefl enerjisini elektrik ak›m›na dönüfltürme teknolojisi olan Fotovoltaik, Türkiye'de ilgi gören alternatif yöntemlerden bir di¤erini oluflturuyor. Güneflten elektrik üretiminin tarihçesi Türkiye'de, 20 y›l kadar önce o zamanki ad›yla PTT ile Orman Bakanl›¤›'n›n ayd›nlatma, yans›t›c› gibi ihtiyaçlar› için günefl panelleri al›m›yla bafll›yor. Ancak, bu teknolojinin serbest piyasada sat›lmas› 2000’li y›llar› buluyor. Küresel ölçekte yaflanan geliflmelere bak›ld›¤›nda, özellikle son 3 y›l içerisinde güneflten enerji sa¤lamada ciddi bir patlaman›n oldu¤u görülüyor. Haberin ayr›nt›lar› Web www.bilgicagi.com Kod: 092011D05 Mobil


Bilgicagi.com’da Öne Ç›kanlar

Anonymous tutuklular›n›n ak›beti ne oldu? Ezgi Güler

T‹B, TBMM ve Baflbakanl›k internet sitelerine sald›r› düzenlemek için Anonymous’a destek verip tutuklanan sald›rganlar›n son durumunu sizin için ö¤rendik.

www.bilgicagi.com Kod: 092011BC01

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Bundan yaklafl›k 2 ay önce Türkiye’deki filtreli internet uygulamas›na karfl› duran hacker grup Anonymous, filtrelere karfl› Türk halk›yla birlikte savaflaca¤›n› ilan ederek T‹B, TBMM ve Baflbakanl›k internet sitelerine siber sald›r› düzenlemiflti. Türkiye’den Anonymous’a destek vermek için sald›r›ya ortak olan bir grup siber sald›rgan çok geçmeden tutuklanm›fl, hatta aralar›nda 18 yafl›n alt›nda olan çocuklar da bu süreçten nasibini alm›flt›. Tutuklulardan uzun süre ses ç›kmay›nca biz de Türkiye’deki bürokrasi duvar›n› afl›p‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Biliflim Suçlar› fiube Müdürlü¤ü'nden Baflkomiser Ahmet Uslu’ya Anonymous sald›r›s›n›n operasyon süreci ve tutuklular hakk›nda merak edilenleri sorduk.

Biliflimde sertifikal› iflgücünün önü aç›lacak Ezgi Güler

TÜB‹DER’in AB destekli Mesleki Bilgi ve Beceri S›nav ve Belgelendirme Merkezleri Projesi ile mesleki standartlar çerçevesinde biliflim sektöründe sertifikal› iflgücünün kabul görmesi hedefleniyor.

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Niyazi Saral

www.bilgicagi.com Kod: 092011BC02

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform

Mobil

Biliflim Sektöründe meslek standartlar›n›n belirlenmesi ve sertifikasyon hizmetlerinin verilmesi konusunda Türkiye’de önemli bir ad›m at›ld›. TÜB‹DER, bu kapsamda AB destekli “Mesleki Bilgi ve Beceri, S›nav ve Belgelendirme Merkezleri Projesi” çerçevesinde Bilgisayar Donan›m Eleman› ve A¤ Teknolojileri Eleman› meslek dallar›nda mesleki standart ve sertifikasyonlar› oluflturacak.


ORACLE Bilgi Çözümleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na geçifl sürecinde Oracle çözümleri

01 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlü¤e girecek olan 6102 say›l› yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ticari iflletmelerin ve flirketlerin fleffaflaflmas›na ve kurumlaflmas›na a¤›rl›k verildi. Kanunla birlikte ortaya ç›kan gereksinimler, kapsaml› bir dönüflümün habercisi olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Oracle Database 11g Ücretsiz Online Seminer F›rsat›n› Kaç›rmay›n

fiirket ölçe¤inize uygun tasarlanm›fl en ileri veritaban› teknolojisi hakk›nda bilgi edinin. • Ça¤›n gerisinde kalan biliflim teknolojiniz yeni geliflmeler konusunda büyük maliyet gerektiriyor • Yeni bir çözüm ar›yorsunuz fakat hangi teknolojiye güvenebilece¤inizi bilmiyorsunuz • Size özel, uygulanabilirli¤i yüksek bir çözüm istiyorsunuz Bu ifadelerden bir ya da daha fazlas›na evet diyorsan›z, Oracle DAtabase 11g’yi tan›mak için ücretsiz online seminerimize kat›l›n.


CIO'nun görev tan›m› ciddi biçimde de¤iflti Murat Çehreli

www.bilgicagi.com Kod: 082011CIO

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Eskiden, sistemlerin çal›fl›r durumda olmas›n›n CIO için bir baflar› kriterini ifade etti¤ini belirten Vak›fBank Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Ali Engin Ero¤lu, günümüzde ise BT liderlerinden ifli bilmeleri ve teknolojinin ifle olan katma de¤erini bulup, sunmalar›n›n beklendi¤ini söylüyor.

CIO'lar bulut biliflimde zay›f K›sa bir süre önce CIO'lar düzeyinde yap›lan bir araflt›rma, BT liderlerinin bulut teknolojisi hakk›nda bilgilerinin eksik oldu¤unu ortaya koyuyor.

CIO'lar›n, Chief Innovation Officer olmalar› bekleniyor CIO'lar›n, sadece bilgiyi yöneten, h›zl› erifltiren, yedekleyen ve bir yerden di¤erine tafl›yan rolleri günümüz flartlar› içerisinde yeterli gelmiyor. CIO'lardan (Chief Information Officer) daha yenilikçi ad›mlar atmalar›, yeni ürün ve hizmetler yaratmalar› isteniyor.

Zirveye ç›kmak zafer de¤il, hobi

Mobil

Son 3 y›ldan beri amatörlükten profesyonelli¤e do¤ru giden bir da¤ t›rmanma hobisinin oldu¤unu belirten Bpet Bilgi ‹fllem Müdürü Ümit Demir, bunun yürümeye olan ilgiyle ortaya ç›kt›¤›n› ifade ediyor.

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform


Sürdürülebilir siemens.com.tr/sehirler

www.siemens.com.tr

Siemens, Türk flehirlerine 100 y›ld›r enerji veriyor

www.bilgicagi.com Kod: 092011S01

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Türkiye’deki geçmifli 1850’lere kadar uzanan Siemens, ilk telgraf cihaz›n›n gönderimiyle bafllayan ve bugüne kadar uzanan süreçte gerçeklefltirdi¤i enerji projeleriyle Türkiye’deki pek çok flehre enerji sa¤layan altyap›lar› hayata geçiriyor.


r fiehirler

Powered by

Sürdürülebilir Marka fiehir: ‹zmir Gelece¤imizi Konuflmak ‹çin Toplan›yoruz!

www.bilgicagi.com Kod: 092011S03

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Çevreye ve dünya ekonomisine katk›da bulunan, enerjiyi verimli kullanan, ekolojik uyum ve yaflam kalitesinin art›r›lmas› için çal›flan Sürdürülebilir Marka fiehir: ‹zmir için 4 Ekim’de bir araya geliyor, gelece¤imizi konuflmak için toplan›yoruz.

fiehirlerin trafik sorunu Siemens’le çözümleniyor

www.bilgicagi.com Kod: 092011S02

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

Siemens’in Sürdürülebilir fiehirler yaklafl›m›nda ulafl›m›n özel bir önemi bulunuyor. Siemens, gerek sinyalizasyon sistemi, gerek otomasyon çözümleri ve gerekse rayl› ulafl›mla entegre uygulamalar›yla flehirlerin trafik sorununu ortadan kald›r›yor.


HP ile Teknoloji Trendleri

HP Stratejik BT Dan›flmanl›¤› inovasyon ve büyüme vaat ediyor

HP’nin CIO’lar için sundu¤u stratejik BT dan›flmanl›¤› uygun maliyetlerde kurumlarda inovasyon ve büyümeyi teflvik ediyor.

www.bilgicagi.com Kod: 092011HP

Türkiye Biliflim Vakf› Ad›na ‹mtiyaz Sahibi Faruk Eczac›bafl› Genel Yay›n Yönetmeni (Sorumlu) Cem Tecimen cem.tecimen@bilgicagi.com Yaz› ‹flleri Müdürü Aylin Tarhan aylin.tarhan@bilgicagi.com Haber Müdürü Murat Çehreli murat.cehreli@bilgicagi.com Biliflim Editörü Melih Çelik melih.celik@bilgicagi.com Online Yay›n Editörü Deniz Renkveren deniz.renkveren@bilgicagi.com Muhabir Ezgi Güler ezgi.guler@bilgicagi.com Katk›da Bulunanlar Erhan Kahraman Grafik Tasar›m Emre Alptekin Yay›n Türü: Elektronik Dergi Yay›n Tarihi: Eylül 2011 www.bilgicagi.com habermerkezi@bilgicagi.com http://www.facebook.com/bilgicagicom http://twitter.com/bilgicagi http://friendfeed.com/bilgicagi Aç›k Radyo 94.9 Bilgi Ça¤› Program›

Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform

Mobil

Haberin ayr›nt›lar›

Web

HP Türkiye Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü Murat Cantürk

HP, BT direktörlerinin çal›flmalar›n› kolaylaflt›rmak için sunulan yeni Stratejik BT Dan›flmanl›¤› Hizmetleri’ni duyurdu. Stratejik BT Dan›flmanl›¤› Hizmetleri, CIO’lar›n bilgi teknolojilerini kurumlarda inovasyonu, kâr art›fl›n›, büyümeyi ve rekabetçili¤i art›rmak amac›yla kullanmas›n› sa¤l›yor.

Yönetim

Halk Sokak No: 35 Golden Plaza F Blok, Kat: 2 Daire: 6 Sahray›cedit Kad›köy / ‹stanbul Tel: 0216 467 04 99 – 216 467 08 45 Faks: 216 360 33 56 Eposta: info@tbv.org.tr Yap›m Selahattin P›nar Cad. Cemal Sahir Sk. Polat ‹fl Merkezi No:29 Kat:4-5 D:45 Mecidiyeköy / ‹stanbul Tel: 0212 216 97 00 www.konakmedya.com

SPONSORLARIMIZ

Bilgi Çağı Eylül 2011 Sayısı  
Bilgi Çağı Eylül 2011 Sayısı  

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında alternatif enerji kaynaklarının rolü

Advertisement