Page 1

M S

Tüccar; Milletin emeði ve üretimini kýymetlendirmek için eline ve zekasýna emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdýr.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý Yýl: 8 Sayý: 121 Eylül / 2009

ATATÜRK

ÜYELERÝMÝZÝN VE SAYGIDEÐER BÝLECÝK HALKININ MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMI, BÝLECÝK’ÝN DÜÞMAN ÝÞGALÝNDEN KURTULUÞUNUN 87.YILDÖNÜMÜ VE VATAN SAVUNMASINDA YER ALMIÞ GAZÝLERÝMÝZÝN GAZÝLER GÜNÜ KUTLU OLSUN Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ahmet Özünlü:

“500 MÝLYON DOLARLIK ÇÝN YATIRIMINA TALÝBÝZ”

Ahmet ÖZÜNLÜ

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Özünlü, Sanayi Bakaný Nihat Ergün'ün basýnda yer alan Çinli Chery'nin 500 milyon dolarlýk yatýrým için

baþvurduðu müjdesine atfen “500 MÝLYON DOLARLIK ÇÝN YATIRIMINA TALÝBÝZ” dedi. Limanlara yakýnlýðý, organize sanayi bölgeleri, transit geçiþ yolu üzerinde bulunmasý, otomotiv yan sanayine yönelik metal ve döküm firmalarýnýn bulunmasý gibi artýlarýyla Bilecik'in yaklaþýk 5,000 kiþiye istihdam saðlayacak bu yatýrýmý hak ettiðini kaydeden Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Özünlü: “Böyle bir yatýrým konusunda Sayýn V a l i m i z d e n , Milletvekillerimizden ve Belediye Baþkanýmýzdan da desteklerini bekliyoruz. Hep birlikte hareket ederek ilgili mercilerle ivedi yapýlacak görüþmeler ve Chery'nin

Tü r k i y e D i s t r i b ü t ö r ü Mermerler Grubu Baþkaný Yü k s e l M e r m e r i l e d e görüþerek 500 milyon dolarlýk bu yatýrýmýn ilimize çekilebileceðine inanýyorum. OSB'lerimizden müsait olan birine bu yatýrýmý kazandýrabilmemiz Bilecik ekonomisi açýsýndan önemli bir kazanç olacaktýr” dedi. Bilecik'in Çinli yatýrýmcýlar tarafýndan yeterince tanýndýðýný da kaydeden Bilecik TSO Baþkaný: “Bej mermerlerimiz Çin'e ihraç e d i l i yo r, B u rs a l ý sanayicilerimizin Çinlilerle ortaklaþa kurduklarý çimento fabrikasý yatýrýmý tamamlanmak üzere, bunlarýn yanýnda hýzlý tren

Devamý 2.Sayfada...

Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ahmet Özünlü:

“EVÝNÝ YENÝLE TÜRKÝYE KAMPANYASINI DESTEKLÝYORUZ” Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Özünlü; TOBB, Halkbankasý ve Yapý Malzemeleri Sektörü birlikteliðinde o l u þt u r u l a n “ Ev i n i Ye n i l e Türkiye” kampanyasýný Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý olarak desteklediklerini kaydetti. Sözkonusu kampanya ile ilgili bilgi veren Ahmet Özünlü: “1 Eylül'de baþlayan kampanya kapsamýnda 100 bin tüketiciye Halkbank tarafýndan yüzde 0.33'ten baþlayan faiz oranlarý ile kredi verilecek. Kampanya ile yapý sektörüne 1 milyar Lira'nýn üzerinde iþ hacmi yaratýlmasý hedefleniyor. Bu kampanya ile yapý sektöründen 83 firma ile 13 binden fazla bayi olumlu etkilenecek. Buna baðlý olarak yapý malzemeleri sektöründe

talebin canlandýrýlmasý, istihdamýn artýrýlmasý, ülke ekonomisine katký saðlanmasý amaçlanýyor. Hatýrlanacaðý üzere daha önce de yine TOBB'un öncülüðünde ''Kriz Va r s a Çare de

Var ' ' kampa nyasý düzenlenmiþ ve olumlu sonuçlarý kýsa sürede görülmüþtü. Þimdi de Eylül, Ekim ve Kasým aylarýný kapsayan ''Evini yenile Türkiye'' kampanyasý ile

hem sektöre ihtiyaç duyduðu destek saðlanýrken hem de tüketiciye çok cazip fýrsatlar sunulacak” dedi. Son olarak, 3 aylýk süreçte kampanyaya 100 bin tüketici baþvurusu beklendiðini kaydeden Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Özünlü; “Ortalama bir evin tadilatý 10 bin liradan hesaplandýðýnda burada 1 milyar liralýk bir iþ hacmi sözkonusu. Ayrýca 0,33'ten b a þ l aya n fa i z o ra n l a r ý n ý n uygunluðu ve sektördeki 13 bin bayi içerisinde bizim Üyelerimizinde yer alacak olmasý bakýmýndan “Evini Yenile Türkiye” kampanyasýný Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý olarak destekliyoruz” dedi.

MECLÝS BAÞKANIMIZ ERDAL ERÞAN’DAN ÇAÐRI! NEDEN BÝLECÝK! Sanayicilerimizin ve iþadamlarýmýzýn Bilecik iline neden yatýrým yapmalarý gerektiðini Bilecik'in cazip taraflarýnýn neler olduðunu düþündüm. Aþaðýdaki satýrbaþlarýný okuyunca umarým sizde bana hak vereceksiniz. Bilecik'in gerçekten yatýrým yapýlmasý gereken bir çok özelliði olan bir il olarak ortaya çýktýðýný

çok net görüyorsunuz. - Ürettiðinizin yüzde 50'sinden fazlasýný yurtiçi piyasalarda deðerlendiriyorsanýz. - Mevcut limanlara eriþebilirliliðin kolaylýðýný biliyorsanýz. - Toplam maliyet içinde lojistik maliyetler önemli bir yer tutuyor, kar marjýnýzý etkiliyorsa.

Devamý 2.Sayfada...

ÜYELERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE n Oda yýllýk aidatlarý ile üyelerimizin bir önceki dönem gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karlarý üzerinden alýnmakta olan binde beþ oranýndaki Munzam Aidat, Haziran ve Ekim aylarýnda iki eþit taksitte ödenebilecektir. n Yasa gereði zamanýnda ödenmeyen Yýllýk ve Munzam Aidatlara her ay için ayrý ayrý % 2,5 oranýnda gecikme zammý uygulanmaktadýr. n Aidatlarýnýzý tüm bankalarýn Bilecik Þubelerindeki Odamýz hesaplarýna veya Odamýz veznesine nakit yada kredi kartýyla yatýrabilirsiniz. n Üyelerimizin cezalý ödeme durumuna düþmemeleri için aidatlarýný 02 Kasým 2009 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerini rica ederiz.

Kosova-Mamuþa Belediyesinin Arazi Tahsisi

D

ýþiþleri Bakanlýðý'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) verilen bilgiye

atfen Odamýza intikal eden yazýda: “Priþtine Büyükelçiliði tarafýndan iletildiði

üzere, Kosova'daki Türk toplumunun sorunlarýna ve bu baðlamda bölgedeki

yabancý yatýrým olanaklarýna deðinilmiþtir. Yazýda, nüfusunun büyük çoðunluðunu soydaþlarýmýzýn oluþturduðu Mamuþa bölgesi Belediye Baþkaný ile temasta bulunulduðu belirtilmiþ olup. adý geçenin halihazýrda tüm Kosova'nýn domates ihtiyacýnýn Mamuþa'dan karþýlandýðýný, anýlan Belediyenin toplam 450 hektar araziyi 99 yýllýðýna tahsis edebileceðini ve bu arazi üzerine kurulacak bir Türk þirketince domates üretim fazlasýnýn deðerlendirilebileceðini ifade ettiði belirtilmiþtir. Yazýda devamla, Kosova'da iþçi üreticileri, sigorta giderleri, elektrik ve su gibi üretim maliyetlerinin Türkiye'ye oranla daha düþük olduðu. soýý dönemde yürürlüðe giren Kamu-Ozel Sektör Ortaklýðý Yasasý ile arazi tahsisinin nýümkün hale geldiði, Priþtine-Durres otoyolunun kýsa süre içinde tamamlanmasýyla Priþtine'den alýnan limana ulaþýmýn 170 km. 'ye ineceði ve bunun da ulaþtýrma maliyeticrini azaltacaðý, bununla birlikte. Kosova'da Türk giriþimciler tarafýndan kurulacak fabrikalarýn soydaþlara iþ imkaný saðlayarak mevcut güçlüklerin aþýlmasýna katký saðlayacaðýnýn düþünüldüðü bildirilmiþtir” denilmektedir. Ýlgili üyelerimize duyurulur.


MECLÝS BAÞKANIMIZ ERDAL ERÞAN’DAN ÇAÐRI!

2009/EKÝM AYI VERGÝ TAKVÝMÝ

Baþtarafý 1.Sayfada... - Kent içi ulaþýmýn iþyerindeki insanlarýn verimini etkileyen çok önemli bir araç olduðu üzerine düþünmüþ bunun farkýna varmýþsanýz. -Diðer büyük yerleþim alanlarý ile baðlantýnýn çalýþtýracaðýnýz kalifiye elemanlar için cazip bir etken olduðunu biliyorsanýz. - Ankara-Ýstanbul arasýndaki hýzlý trenin birkaç yýl içinde biteceðini biliyor, Sakarya-Bozüyük bölünmüþ karayolunun dört ay içinde tamamlanacaðýnýn farkýnda iseniz. Yeniþehir-Bilecik yolunun ihalesinin bittiðini yola baþlanacaðýný duymuþsanýz. Bunlarýn ulaþýlabilirlik ve eriþebilirlik etkilerini analiz etmiþseniz. - Bilecik Üniversitesi'nin hýzla geliþtiðini yer ve kampüs olarak bunun çok uygun olduðunu öðrenmiþseniz. - Bilecik'in üniversite kadar, ara elemaný yetiþtirme altyapýsý açýsýndan çeþitli meslek okullarýna sahip olduðunu biliyorsanýz. - Bilecik Organize Sanayi Bölgesinin ülkemizin ilk uygulamalarýndan biri olduðunu biliyor, yönetim deneyimi, altyapýsý, enerji güvenirliði, enerji kalitesi, geliþme alanlarý, içme-kullanma ve sanayi suyu olanaklarý, geleneksel tüketim mallarý kadar ileri teknoloji içeren sanayilerin Bilecik'te yoðunlaþmýþ olduðunu gözlemiþ ve anlamýþsanýz. -Bilecik'teki yerel medyanýn göreceli olarak birçok yöreye göre birikim, altyapý bakýmýndan sanayici bilinci yüksek bir medya olduðunu duymuþ, bu konunun gerçekliðini sorgulamýþsanýz. - Bilecik halkýnýn en çatýþmalý dönemlerde bile demokrasi kültürünün uzlaþmacý özelliklerini öne çýkardýðýný, nezaket kurallarýný bütün davranýþlarýnda hissettiren, kültür düzeyinin yüksek olduðunu araþtýrýp öðrenmiþseniz. - Bilecik ilinin mülki idaresinden, yerel yönetimlerine, sanayi ve ticaret, esnaf odalarýndan tüm sivil kuruluþlarýna kadar bütün kurumlarýnýn uyumla ve heyecanla çalýþtýðýný biliyorsanýz. Tarihi misyonu, tertemiz havasý ile önüne çok iddialý vizyon koymuþ BÝLECÝK'E YATIRIM YAPMALISINIZ. Erdal ERÞAN Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný

Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ahmet Özünlü:

“500 MÝLYON DOLARLIK ÇÝN YATIRIMINA TALÝBÝZ” Baþtarafý 1.Sayfada... projesinde de yer alan Çinli firmalarýn varlýðý sözkonusu bu yatýrýmýn da ilimize yapýlmasý açýsýndan bir avantajdýr” dedi. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Özünlü son olarak

Çinli otomobil firmasý Chery,nin Türkiye üzerinden Avrupa'ya açýlmak ve dezavantaj yaratan vergi yükünden kurtulmak için Ülkemizde yapacaðý yatýrýmý Bilecik'e çekmek için kamu ve özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn elinden geleni yapmasý gerektiðini kaydetti.

BÝLECÝK TÝCARET ve SANAYÝ GAZETESÝ Sahibi: Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ÖZÜNLÜ

Yönetim Yeri: Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý 1.Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:1 BÝLECÝK

Sorumlu Müdür: Genel Sekreter Fuat GÜLER

Tel : 0 228 216 00 11 Fax: 0 228 216 00 13 E-Posta: bileciktso@tobb.org.tr

Dizgi - Baský: Yarýn Gazetecilik Matbaacýlýk San.Tic.Ltd.Þti. Gazipaþa Mh. Dedeoðlu Cd. No:25/A BÝLECÝK 0228-2121284 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organýdýr. Gazete Ücretsizdir.


2009/EKÝM AYI FUAR TAKVÝMÝ S.NO

BAÞLAMA

BÝT ÝÞ

FUARIN ADI

KONUSU

YER

1

01/10/2009

04/10/2009

ZOW 2009 M obily a Endüstrisi, Ýç Tasarým Aksesuar

ZOW 2009 M obily a Endüstrisi, Ýç Tasarým Aksesuar

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

2

01/10/2009

04/10/2009

Furnitex Ýstanbul M obily a Döþeme Endüstrisi,M akin

Furnýtex Ýstanbul M obily a Döþeme Endüstrisi,M akine

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

3

01/10/2009

04/10/2009

22.U luslararasý Yapý 2009 Ankara Fuarý

U luslararasý Yapý, Ýnþaat M alzemeleri v e Teknolojileri

AN FA Altýnpark Fuar M erkezi

4

01/10/2009

04/10/2009

Gaziantep 2.H alý, M obily a, Ev Tekstili Fuarý

H alý, M obily a, Ev Tekstili

OFM Ortadoðu Fuar M erkezi

5

06/10/2009

11/10/2009

C eBIT Biliþim Eurasia

Bilgi v e Ýletiþim Teknolojileri

Tüy ap Fuar v e Kongre M erkezi

6

07/10/2009

11/10/2009

ÝN ÞAAT 2009 Diy arbakýr Yapý M alzemeleri, Ya

Yapý M alzemeleri, Teknolojileri, Doðal Gaz, Isýtma, Soðutma,

Diy arbakýr Fuar v e Kongre M erkezi

7

07/10/2009

11/10/2009

M anisa Otomobil, Ticari Araçlar, M otosiklet, Bisiklet

Otomobil, Ticari Araçlar, M otorsiklet, Bisiklet v e Aksesuarlarý

M anisa Belediy esi Fuar M erkezi

8

07/10/2009

11/10/2009

7.Yalov a Süs Bitkileri Ýhtisas Fuarý

Ýç v e Dýþ M ekan M ev simlik Süs Bitkileri

Yalov a Fuar Alaný

9

08/10/2009

11/10/2009

OFFIC E IST 2009 Ofis M obily alarý v e Dekorasy onu

OFFIC E IST 2009 Ofis M obily alarý v e Dekorasy onu

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

10

08/10/2009

11/10/2009

Build Ist Yapý Ýnþaat M alzemeleri v e Mimari Fuarý

Yapý Ýnþaat M alzemeleri M imari

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

11

08/10/2009

11/10/2009

SODEX-ÝZM ÝR 2009

Doðalgaz, Isýtma, Soðutma, Klima, H av alandýrma, Yalýtým

U luslararasý Ýzmir Fuar Alaný

12

08/10/2009

11/10/2009

PROM OSYON 2009 (14.)

Tanýtým Ü rünleri, Kurumsal H ediy e v e Profesy onel Promosy o

Lütfi Kýrdar U luslararasý Kongre v e Sergi Saray ý

13

08/10/2009

11/10/2009

Züccaciy e 2009 3.Züccaciy e Fuarý

Züccaciy e Ü rünleri

Ýstanbul Fuar M erkezi

14

10/10/2009

18/10/2009

Arts&C rafts 2009 - Ankara 15. Sanat v e El Sanatlarý

Sanat, El Sanatý, Antika

Atatürk Kültür M erkezi AN FA Altýnpark Fuar M erkezi

Yeþilköy

15

10/10/2009

18/10/2009

Türkiy e'de M obily a v e Dekorasy on 2009

Ev ve mobilyalarý ve ev tekstili v e ofis OfisTicari M obily alarý, Aksesuarlarý v e Ev Tekstili Ü rünleri Otomobil, Araçlar, M otosiklet, Aksesuar, Otomotiv Yan

16

14/10/2009

18/10/2009

Alany a Auto Show Fuarý

Sanay i, Garaj Ekipmanlarý, Akary akýt Ýstasy onlarý

Alany a Belediy e Otoparký

17

15/10/2009

15/10/2009

Düny a M BA v e Yüksek Lisans Fuarý

Yurtdýþý M BA v e Yüksek Lisans Eðitim Ýmkanlarý

Askeri M üze Kültür Sitesi

18

15/10/2009

18/10/2009

2.Teknik H ýrdav at & Baðlantý Elemanlarý v e Teknolojileri

Teknik H ýrdav at & Baðlantý Elemanlarý v e Teknolojileri

Ýstanbul Fuar M erkezi

19

15/10/2009

18/10/2009

M ersin 2.Lojistik M ersin Lojistik v e Transport Fuarý

Taþýmacýlýk, Lojistik, Depolama, Ýstifleme, Ambalaj, Tartým

Yeniþehir Belediy esi Fuar Alaný

20

15/10/2009

18/10/2009

ALU EXPO 2009 Alüminy um Teknolojileri, M akine

Alüminy um Ü rünler, Ü retim Teknolojileri, M akineleri, Ekipmanlar

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

21

15/10/2009

18/10/2009

29.Ýstanbul U luslararasý M ücev her, Taký, Gümüþ, Saat

Ýstanbul U luslararasý M ücev her, Taký, Gümüþ, Saat v e M alz

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

22

15/10/2009

18/10/2009

M EDIST 2009 8.U luslararasý M edikal Ü rünler

M edikal Ü rünler, Laboratuv ar Ekipmanlarý v e H astane

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

23

15/10/2009

18/10/2009

42.U luslararasý Ay akkabý Yan Sanay i Fuarý

Ay akkabý Yan Sanay i Ü rünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

24

15/10/2009

18/10/2009

PROM OTU RK 2009 25.U luslararasý Promosy on Ü rünleri Promosy on Ü rünleri

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

25

15/10/2009

18/10/2009

GÝF ' 09 / Gaziantep Ýnþaat v e Yapý M alzemeleri Fuarý

Ýnþaat v e Yapý M alzemeleri, Kapý, Pencere, M utfak

OFM Ortadoðu Fuar M erkezi

26

16/10/2009

17/10/2009

Educaturk Yurtdýþý Eðitim Fuarý

Eðitim

Askeri M üze Kültür Sitesi

27

18/10/2009

18/10/2009

IEFT Yurt Dýþý Eðitim

Yurt Dýþý Eðitim

Sheraton H otel v e Kongre M erkezi

28

21/10/2009

25/10/2009

Subconist 2009 8.U luslararasý Yan Sanay i Ü rünleri

Endüstriy el Yan Sanay i Ü rünleri

Ýstanbul Fuar M erkezi

Yeþilköy

Yeþilköy

AÐUSTOS’TA ENFLASYON K TÜRÜ YETKÝ BELGELERÝ HAKKINDA AÇIKLAMA Aylýk Enflasyon Hýzlarý Üretici Tüketici (ÜFE) (TÜFE) Ay / Yýl 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Ocak -0.05 0.42 0.23 1.00 0.80 0.29 Þubat 0.95 2.56 1.17 0.43 1.29 -0.34 Mart 0.97 3.17 0.29 0.92 0.96 1.10 Nisan 0.80 4.50 0.65 1.21 1.68 0.02 Mayýs 0.39 2.12 -0.05 0.50 1.49 0.64 Haziran -0.11 0.32 0.94 -0.24 -0.36 0.11 Temmuz 0.06 1.25 -0.71 -0.73 0.58 0.25 Aðustos 0.85 -2.34 0.42 0.02 -0.24 -0.30 Eylül 1.02 -0.90 1.03 -0.45 Ekim -0.13 0.57 1.81 2.60 Kasým 0.89 -0.03 1.95 0.83 Aralýk 0.15 -3.54 0.22 -0.41 Yýllýk Enflasyon Hýzlarý Üretici Tüketici (ÜFE) (TÜFE) Ay / Yýl 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Ocak 9.37 6.44 7.90 9.93 8.17 9.50 Þubat 10.13 8.15 6.43 10.16 9.10 7.73 Mart 10.92 10.50 3.46 10.86 9.15 7.89 Nisan 9.68 14.56 -0.35 1.21 9.66 6.13 Mayýs 7.14 16.53 -2.46 9.23 10.74 5.24 Haziran 2.89 17.03 -1.86 8.60 10.61 5.73 Temmuz 2.08 18.41 -3.75 6.90 12.06 5.39 Aðustos 3.72 14.67 -1.04 7.39 11.77 5.33 Eylül 5.02 12.49 7.12 11.13 Ekim 4.41 13.29 7.70 11.99 Kasým 5.65 12.25 8.40 10.76 Aralýk 5.94 8.11 8.39 10.06

Odamýz üyeleri ile diðer meslek odalarýna üye esnaf ve tüccarlarýn kendi iþtigal konularýnda yaptýklarý faaliyette bulunurken kullandýklarý araçlarý için 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanun gereðince Yetki Belgesi alma zorunluluðu vardýr. Nakliye faturasý kesmeyip kendisine fatura edilmiþ veya müþterisine fatura ederek vereceði ürünün teslimi için ticari amaçla kullandýðý yüklü aðýrlýðý 3 bin 500 kilogramýn artýndaki aracýna K2* Yetki Belgesi 31 Aralýk 2009 tarihine kadar yüzde 94 indirimle 388,00 TL, taþýt kartý ise 63,00 TL k a r þ ý l ý ð ý n d a düzenlenmektedir. Bu nedenle henüz K2* Yetki Belgesi almamýþ olanlarýn belirtilen tarihe kadar Odamýza baþvurarak yetki belgelerini almalarý gerekmektedir. Belge türüne bakýlmaksýzýn yüklü aðýrlýðý 3 bin 500 kilogramýn üzerindeki araçlar ile yetki belgesi alacaklar için indirim söz konusu olmayýp, Karayolu Taþýma Yönetmeliðinde belirtilen þartlarý saðlamalarý gerekmektedir. K a r a y o l u Ta þ ý m a Yönetmeliðinin Geçici 2 nci maddesine göre, 25/02/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere baþvuran ve bu baþvurularýna

istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kiþilerden; yönetmelikte belirtilen 25 ton asgari kapasite ve sermaye þartlarý ile orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kiþileri istihdam etme þartý aranmayacaðý, tüzel kiþilerin ise durumlarýný; 31.12.2009 tarihine kadar Yönetmeliðe uygun hale getirmeleri gerektiðinden K1 Yetki Belgesi alan, tüzel kiþilerin kendi adýna kayýt ve tescil edilmiþ en az 75 ton istiap haddinde eþya taþýmaya mahsus özmal ticari taþýt ile 10 bin Türk Lirasý sermayeye sahip olunmasý g e r e k m e k t e d i r. B e l g e sahiplerinin maðdur olmamalarý bakýmýndan Karayolu Taþýma Yönetmeliðinde belirtilen þartlarý saðlamalarý gerekmektedir. Yetki belgesi sahibi gerçek kiþilerin ölümü halinde kanuni mirasçýlarý veya onlar adýna yetkili olanlar, bu durumu 180 gün içinde bildirmek zorundadýrlar. Bu yönetmeliðin yayým tarihi olan 11/06/2009 tarihinden önce vefat eden gerçek kiþiler için bildirim süresinin bir yýl olarak uygulanmaktan olup, belirtilen süreler içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçýlar, yetki belgesi sahibi sýfatýný devam ettirmek isterlerse,

gerçek kiþinin ölüm tarihinden baþlamak üzere 2 yýl içinde durumlarýný bu Yönetmelikte belirtilen þartlara uygun hale getirmek zorundadýrlar. Ayrýca gerçek kiþilerde , yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesini, babasý veya annesi veya eþi veya çocuklarý veya kardeþleri arasýnda bulunan bir gerçek kiþi adýna düzenlenebilir. Gerçek kiþilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi aldýðý tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiþ bir tüzel kiþilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olmasý kaydýyla, gerçek kiþi adýna düzenlenen yetki belgesi yeni tüzel kiþi adýna düzenlenebilir. Yetki belgesinin yeni sahibi, bu deðiþikliðin meydana geldiði tarihten itibaren 1 yýl içinde bu Yönetmelikte öngörülen þartlarý saðlamak zorundadýr. 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununa uygun olarak aktif ve pasifiyle bir baþka tüzel kiþiyle birleþmesi halinde; yetki belgesi, birleþilen tüzel kiþilik adýna düzenlenir. Bu birleþme sonunda yeni belge sahibi , birleþmenin meydana geldiði tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen þartlarý saðlamak zorundadýr. Burada belirtilen süreleri geçiren belge sahipleri 31/12/2009 tarihine kadar baþvurmalarý halinde iþlemleri sonuçlandýracaktýr.


M S

BAÞSAÐLIÐI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný M.Rifat HÝSARCIKLIOÐLU’nun dayýsý

Muharrem ESKÝYAPAN vefat etmiþtir. Merhum’a Cenab-ý Hak’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. BÝLECÝK TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

AÐUSTOS AYINDA ODAMIZA KAYIT YAPTIRAN FÝRMALAR S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ÝSÝM/UNVAN

ADRES Gazipaþa Mah. Tevfikbey Cad. No:No : 34 Murat Onur-Onur Ýletiþim Merkez Bilecik Tuganlar Gýda Kantin Temizlik Ve Ýnþaat Ticaret Haceloðlu Mah. Atatürk Bulvarý No:No: 66 Limited Þirketi Osmaneli Bilecik Has Özçelik Madencilik Akaryakýt Nakliyat Ev Orta Mah. Ýstiklal Cad. No:No: 28 Söðüt Bilecik Ýhtiyaç Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kayhan Mah. Curabey Cad. No:No:41 Söðüt Mehmet Onan Bilecik Elbin Gýda Ýnþaat Tekstil Hayvancýlýk Sanayi Ve Hürriyet Mah. Mazlum Sok. No:No: 16 Merkez Ticaret Limited Þirketi Bilecik Türkmenbaþý Mah. Orhanbey Sok.Heybetli Sitesi Arife Karadana-Umut Market A Bl No:No: 18 Söðüt Bilecik Orta Mah. Malhunhatun Sok. No:No:3/B Söðüt Dikmen Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Limited Þirketi Bilecik Ek Yapý Ýnþaat Tahhüt Orman Ürünleri Sanayi Ve Bahçelievler Mah. Eskiþehir-Ýstanbul Bulvarý Ticaret Pazarlama Limited Þirketi No:No: 3 Merkez Bilecik Bilecik Ertuðrulgazi Özel Eðitim Kurumlarý Ticaret Ýstiklal Mah. Yeni Sok. No:No:1 Merkez Bilecik Limited Þirketi Doðansel Dayanýklý Tüketim Mallarý Nakliye Gazipaþa Mah. Atatürk Bulvarý No:No: 16/7 Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi Bilecik Merkez Bilecik Kayhan Mah. Koru Sok.Zenim Kat. No:No:1 Mustafa Ayan - 29 Bereket Unlu Mamülleri Söðüt Bilecik Ýstiklal Mah. Tevfikbey Cad. No:No: 47/1 Merkez Osmanlý Yapý Denetim Limited Þirketi Bilecik Orta Mah. Edebali Sok. No:No: 13 Gölpazarý Yaþar Kervan-Kervan Ticaret Bilecik

AÐUSTOS AYINDA ODAMIZDAN KAYDINI SÝLDÝREN FÝRMALAR

SERMAYE

ÝÞTÝGAL

10,000.00 TL

Ýletiþim

100,000.00 TL

Gýda

5,000.00 TL

Madencilik

50,000.00 TL

Nakliye

100,000.00 TL

Gýda

10,000.00 TL

Gýda

50,000.00 TL

Sigorta

30,000.00 TL

Ýnþaat

50,000.00 TL

Eðitim

25,000.00 TL

DTM

70,000.00 TL

Gýda

100,000.00 TL

Ýnþaat

38,439.00 TL Ýnþaat Malzemesi

Ahmet Ünsal - Ünsal Nakliyat, Osman Kuru, Mustafa Ergin Gündüz- Gündüz Ticaret, Aras Kargo Yurt Ýçi Yurt Dýþý Taþýmacýlýk Anonim Þirketi Söðüt Þubesi, Zafer Kurnaz-Zafer Yapý Market

Bilecik TSO - 121.Sayı  
Bilecik TSO - 121.Sayı  

Bilecik Ticaret ve Sanayi Gazetesi

Advertisement