__MAIN_TEXT__

Page 1


9


12


13


14


15


Başkanın Sunuşu Belediye Meclis Üyeleri Yönetim Kadromuz İçindekiler

9 12 14 16

I-GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı 2.1- Belediyenin Organları 2.1.1- Belediye Meclisi 2.1.2- Belediye Encümeni 2.1.3- Belediye Başkanı 2.2- Belediyenin Kurumsal Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

18 20 22 22 22 22 22 25 26 26 27 29 30 31

II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler

31 31

III- FAALİYETLERE İLİSKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1- Özel Kalem Müdürlüğü 1.2- Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.3- Yazı İşleri Müdürlüğü 1.4- Mali Hizmetler Müdürlüğü 1.5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.6- Fen İsleri Müdürlüğü 1.7- Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.8- Temizlik İşleri Müdürlüğü 1.9- İtfaiye Müdürlüğü 1.10- Zabıta Müdürlüğü 1.11- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1.13- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1.14- Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1.15- Mezarlıklar Müdürlüğü

32 32 34 35 36 50 54 64 70 78 104 110 120 128 134 160 176 208 226

16


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar

236 236

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

236

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı İç Kontrol Güvence Beyanı

237 237

17


18


19


B - YETKİ VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15.maddelerinde şu şekilde tanımlanmıştır: Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

20


g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu tasıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu tasıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

21


Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karsı suç isleyenler Devlet malına karsı suç islemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.

22


C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı Belediyemiz, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve Belediyemizce restore ettirilerek 2005 yılı sonunda hizmete açılan tarihi Rüştiye İdadisi binasında halkımıza hizmet vermektedir. Belediye Encümeni toplantı salonu, Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ana binada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Binası yerleşkesinde ek binada, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Zabıta Müdürlüğü çarşı merkezde kültür sitesi bünyesinde hizmetlerini sürdürmektedir. İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İsleri Müdürlüğü atölye binası ve araç parkı Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde teknolojik donanımları bulunan hizmet binalarında hizmet vermektedir. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ise Hürriyet Mahallesi Karaçayır Mevkiinde hizmet vermektedir. Belediyemiz Evlendirme Memurluğu sosyal-kültürel etkinliklerin yapıldığı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde faaliyetlerine devam etmektedir.

2- Teşkilat Yapısı Bu bölümde Belediyenin organları ve kurumsal yapısı üzerinde bilgi verilecektir.

2.1- Belediyenin Organları Belediyenin organları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun İkinci Kısmında Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak ifade edilmiştir. Bilecik Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak Meclis kararı ile örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunulur. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. 2.1.1- Belediye Meclisi Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onunda katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

23


5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde Meclisin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

24


2.1.2- Belediye Encümeni

Belediye Encümeninin ne şekilde oluşacağı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre “Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.” hükmüne istinaden Belediye Encümeni 2015 yılında Belediye Başkanı’nın başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği üç üye ile Mali Hizmetler, Yazı İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinden oluşmuştur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.Belediye Kanunu’nun 34. maddesinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri su şekilde tanımlanmıştır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

25


2.1.3- Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

2.2- Belediyenin Kurumsal Yapısı 2015 yılı sonu itibariyle belediyemiz bünyesindeki birimlerimiz aşağıdaki şekilde oluşmuştur: Belediye Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü

26


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Belediye Merkez Binasında otomasyon sistemlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla Veri Kablolaması, katlar arası iletişim ağlarının yapılandırılarak Ağ sistemi, sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak çalışır hale getirilmiştir. Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarı (firewall), log kayıt cihazı, yönetilebilir switch, virüs koruma programları (anti virüs), casus yazılım koruma programları (anti spyware), uygulamalarını içermektedir. Ayrıca her bilgisayarda lisanslı anti virüs programı mevcuttur. Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından tüm belediye birimlerine internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır. İnternet erişim hizmeti olarak kesintisiz 10Mbps Metro Ethernet hizmeti kullanılmaktadır. Belediye mükelleflerin sicil, gayrimenkul bilgilerine güvenilir bir şekilde ulaşıp hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla Nüfus ve Tapu Müdürlükleriyle gerekli protokolleri imzalayarak Kimlik Paylaşım Sistemi ve TAKBİS veri sistemlerini kullanmaktadır. Ayrıca 2012 yılı itibari ile Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile eş zamanlı çalışma sistemine geçişinin ardından e-devlet kapısından girilen E-devlet entegrasyon yazılımları sayesinde Bilecik Belediyesi ile ilgili kendilerine ait işlemleri takip etmek isteyen vatandaşlar turkiye.gov.tr üzerinden de giriş yaparak istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir. Belediye bilgi sistemi programına ait veriler (Belsis) sistem odasında bulunan bir veri depolama sunucusu vasıtasıyla yedeklenmektedir. E-posta hizmetleri sistem odasında bulunan bir sunucu ile düzenlenerek Elektronik Posta Yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Kullanıcı ve birim resmi e-postaları ilgili kişilere dağıtılmış bulunmaktadır. Belediye Resmi Web Sayfası (www.bilecik.bel.tr) daha hızlı erişim için 2014 yılı itibari ile hizmet alımı yolu ile yenilenerek hosting firması sunucusu üzerinden yayınlanmaya başlamıştır. Web sayfasının güncellemeleri, bakım ve yedekleme işlemleri Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki görevli personeller tarafından yürütülmektedir. E-belediyecilik hizmetleri kapsamında e-belediye sistem modülü web sayfasına yerleştirilmiş olup, talep eden mükelleflere şifreleri verilerek sicillerine ait işlemleri görebilmektedirler. Belediye birimleri bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri Bilgi İşlem tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksikleri tespit edilmekte, gerek duyulan bilgisayarların parçaları değiştirilmekte yâda kullanılmaz veya hizmet gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlar yenileri ile değiştirilmektedir. Belediye hizmet binası ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ek binasında bulunan bilgisayar sistemlerinin ve sistem odasının ani elektrik arıza ve kesintilerinden etkilenmemesi için 6 adet Güç kaynağı kesintisiz olarak çalışmaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik arıza ve kesintilerinde hizmetlerin aksamaması için belediye sistemi 1 adet jeneratör yardımı ile desteklenmektedir. Belediye hizmet binamızda personel ve gelen misafirlerin güvenli bir şekilde Belediyemiz internet hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Kablosuz Erişim Sunucusu kurularak belediyemiz kablosuz ağının güvenliği arttırılmış, gelen misafirlerin de SMS kimlik doğrulama vasıtasıyla internet erişimini kullanmalarına olanak sağlanmış 2015 yılında da aynı uygulama devam etmiştir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında kullanılan donanımların cins ve sayıları tabloda gösterilmiştir.

27


DONANIM CİNSİ

MİKTARI (Adet)

BİLGİSAYARLAR Sunucu (Ana Makine)

4

Sunucu (Veri Depolama)

1

Sunucu (Kablosuz Erişim)

1

Masaüstü Bilgisayar

76

Dizüstü Bilgisayar

39

El Bilgisayarları

7

Tablet Bilgisayar

1

Kiosk

1

GÜVENLİK CİHAZLARI Güvenlik Duvarı

2

Log Kayıt Cihazı

1

AĞ CİHAZLARI MetroEthernet Switch

1

ADSL Modem

9

3G Mobil Modem

1

Yönetilebilir Switch

7

Kablosuz Erişim Noktası

7

ÇEVRE BİRİMLERİ (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı vb.) Fotokopi Makinesi

3

Çok Amaçlı Ürünler (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı/Faks)

45

Nokta Vuruşlu Yazıcı

6

Çizici

2

Tarayıcı

1

YAZILIM ÜRÜNLERİ SUNUCU YAZILIMLARI Windows Server 2012 Standard

2

Windows Server 2003 R2 Standard

2

Windows Server 2012 CAL (Sunucu Erişim Lisansı)

100

Microsoft SQL Server 2012 Standard (Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı)

2

VMware vSphere 5 Standard (Sanallaştırma Sistemi Lisansı)

4

GÜVENLİK ESET NOD32 Anti virüs Business Edition

150

KULLANICI YAZILIMLARI Windows 7 Professional

115

Microsoft Office Ev İş 2010/2013 Türkçe

58

Diğer Programlar (Autodesk, Adobe, NetCad, BelsisCad, SketchUp)

35

28


4- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 2015 yılı sonu itibariyle 93 memur, 57 işçi ve 13 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 163 personel görev yapmaktadır. PERSONEL DURUMU ( 31.12.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE ) 2013

2014

2015

2015 yılı (%)

MEMUR

101

97

93

57

İŞÇİ

64

59

57

35

SÖZLEŞMELİ

3

6

13

8

TOPLAM

168

162

163

100

29


5- Sunulan Hizmetler

Belediyemiz mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla temel olarak aşağıdaki hizmetleri kendi imkânları, hizmet satın alma veya üçüncü kişilere kiralama yoluyla sunmaktadır:

a) İmar hizmetleri,

b) Su ve kanalizasyon hizmetleri,

c) Ulaşım hizmetleri,

d) Kentsel alt yapı hizmetleri,

e) Coğrafî ve kent bilgi sistemleri hizmetleri,

f) Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri,

g) Temizlik ve katı atık hizmetleri,

h) Şehir içi trafik hizmetleri,

i) Park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri,

j) Kültür ve sanat hizmetleri,

k) Tanıtım hizmetleri,

l) Sosyal yardım hizmetleri,

m) Gençlik ve spor hizmetleri

n) Nikâh hizmetleri

o) Zabıta hizmetleri

p) İtfaiye hizmetleri,

q) Defin ve Mezarlık hizmetleri vb.

30


6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinde ifade edildiği gibi Belediye Başkanı, Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye personelini atar, Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetler. Belediye Başkanı, Belediye personelinin disiplin amiridir. Her Müdürlüğün başında olan birim müdürü kendi biriminin sevk ve idaresinden sorumludur. Birim müdürleri aynı zamanda harcama yetkilisi, personelinin disiplin amiridir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. II - AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

• Temizlik, altyapı, su ve kanalizasyon, ulaşım, park-bahçe hizmetleri gibi temel sorunlarını halletmiş, herkesin hemşerisi olmaktan gurur duyacağı, yaşamaktan haz alacağı bir şehir oluşturmak, halkın yaşam standartlarını yükseltmek, • İlimizin sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunmak, • İlimizde Dernek, Vakıf, Meslek Odaları vb. Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek ortak akıl oluşturmak, • İlimizde kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin büyümesi ve kapasitesinin artırılması için gerekli desteği vermek, • Osmanlı Devletinin kurulduğu, Şeyh Edebali diyarı ilimizi öncelikle Türkiye’ye sonra Dünya’ya tanıtmak,

• İlimizi bir kültür, sanat ve turizm şehri haline getirmek,

• Vatandaşlarımızın hafta sonlarını veya boş vakitlerini huzur içinde geçirebilecekleri ortak yaşam alanlarını çoğaltmak,

• İlimizin şehir içi trafiğini rahatlatacak tedbirleri almak,

• Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ülke sporuna katkıda bulunmak amacıyla spor alanları oluşturmak. B-Temel Politikalar ve Öncelikler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilen İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini etkin, verimli, kaliteli, tarafsız, eşit bir şekilde bütün vatandaşlarımıza sunmaktır.

31


III - FAALİYETLERE İLİSKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MALİ BİLGİLER:

1 -Bütçe Uygulama Sonuçları

GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali yılı içerisinde 59.900.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, buna karşılık;

Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir Sermaye Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler

• Olmak üzere toplam 53.234.702,16 TL gerçek gelir sağlanmıştır.

• Buna göre 2015 yılı Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı %89 olmuştur.

: : : : :

8.253.358,60 -TL 9.094.752,77 -TL 6.281.832,20 -TL 1.543.311,15 -TL 28.061.447,44 -TL

• Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinde ki şartlar dâhilinde personel giderlerinin gerçekleşen bütçe gelirine oranı 2015 yılı için % 15,6 olarak gerçekleşmiştir.

• Bütçe formülü açısından sıralamaya tabi tutulduğunda gelir türleri rakamlar ile aşağıdaki gibidir. No AÇIKLAMA

2013

2014

2015

1

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

2.105.658,98

2.831.599,53

3.374.691,26

2

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

1.222.227,66

1.299.040,81

1.835.542,88

3

Harçlar

2.380.878,00

1.727.942,77

2.298.638,32

4

Başka Yerde sınıflandırılmayan Vergiler

609.449,76.

702.863,09

744.486,14

5

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

1.064.924,92

1.021.098,65

1.375.265,81

6

Kurumlar Hasılatı

7.457.148,59

8.585.626,52

5.642.415,11

7

Kira Gelirleri

1.748.571,16

1.852.587,49

1.958.588,42

8

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar

1.318.994.74

2.416.775,88

1.542.311,15

9

Faiz Gelirleri

268.095,48

103.659,49

245.029,67

10 Kişi ve Kurumlardan alınan pay

16.192.043,40 21.216.666,18

25.772.100,29

11 Para Cezaları

517.212,31

676.913,12

963.685,25

12 Diğer çeşitli gelirler

1.129.595,48

805.673,66

1.080.632,23

13 Taşınmaz Satış Gelirleri

150.429,52

123.647,00

6.281.832,20

32


Gelir Türleri Grafiği

GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMA

GİDER

1

Personel Giderleri

8.776.910,46

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

1.455.819,29

3

Mal ve Hizmet alımları

20.113.778,16

4

Faiz Giderleri

3.332.090,75

5

Cari Transferler

538.022,69

6

Sermaye Giderleri

11.897.549,50

01 Ocak 2015 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar 2015 yılı gider bütçemiz 59.900.000,00.TL olarak tahmin edilmiştir. Buna göre; 2015 Yılı tahmini bütçesinde oluşan giderler yılı içerisinde; giderlerin kurumsal sınıflandırması tablosunda gösterildiği şekilde; 46.114.170,85 TL gerçekleşmiştir. Buna göre 2015 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranı % 77 olmuştur.

33


2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Fonksiyonel Kod.1

Kod.2

Kod.3

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Kod.4

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

3

1

3

2

1

3

2

1

3

9

1

3

9

1

9

1

9

9

1

9

9

0

0

0

0

0

3 3

2

3

2

0

3

2

0

3

9

3

9

9

3

9

9

0

0

4 4

1

4

1

1

4

1

1

0

5 5

1

5

1

0

5

1

0

0

6 6

2

6

2

0

6

2

0

0

7 7

4

7

4

0

7

4

0

2013 Yılı

0

2014 Yılı

TL

Kr

TL

Cari Yıl (2015) Kr

TL

Kr

GENEL KAMU HİZMETLERİ

6.590.853

52

9.203.757

98

9.114.612

13

Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri

2.279.402

46

2.269.776

74

2.252.686

4

Yasama ve yürütme organları hizmetleri

2.055.085

3

2.091.897

44

2.061.265

44

Yasama ve yürütme organları hizmetleri

2.055.085

3

2.091.897

44

2.061.265

44

Dışişleri hizmetleri

224.317

43

177.879

30

191.420

60

Dışişleri hizmetleri

224.317

43

177.879

30

191.420

60

Genel Hizmetler

3.421.866

62

5.966.035

42

5.872.306

95

Genel planlama ve istatistik hizmetleri

0

0

125.399

37

54.297

59

Genel planlama ve istatistik hizmetleri

0

0

125.399

37

54.297

59

Diğer genel hizmetler

3.421.866

62

5.840.636

5

5.818.009

36

Diğer genel hizmetler

3.421.866

62

5.840.636

5

5.818.009

36

Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri

889.584

44

967.945

82

989.619

14

Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri

889.584

44

967.945

82

989.619

14

Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri

889.584

44

967.945

82

989.619

14

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.773.897

37

1.800.206

68

2.039.531

56

Yangından Korunma Hizmetleri

745.807

72

853.810

69

894.994

97

Yangından korunma hizmetleri

745.807

72

853.810

69

894.994

97

Yangından korunma hizmetleri

745.807

72

853.810

69

894.994

97

Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

1.028.089

65

946.395

99

1.144.536

59

Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

1.028.089

65

946.395

99

1.144.536

59

Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

1.028.089

65

946.395

99

1.144.536

59

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

0

0

0

0

237.827

44

Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler

0

0

0

0

237.827

44

Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler

0

0

0

0

237.827

44

Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler

0

0

0

0

237.827

44

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.154.207

18

4.076.204

31

4.607.885

71

Atık Yönetimi Hizmetleri

3.154.207

18

4.076.204

31

4.607.885

71

Atık yönetimi hizmetleri

3.154.207

18

4.076.204

31

4.607.885

71

Atık yönetimi hizmetleri

3.154.207

18

4.076.204

31

4.607.885

71

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

19.179.712

24

27.108.454

30

21.532.996

96

Toplum Refahı Hizmetleri

19.179.712

24

27.108.454

30

21.532.996

96

Toplum refahı hizmetleri

19.179.712

24

27.108.454

30

21.532.996

96

Toplum refahı hizmetleri

19.179.712

24

27.108.454

30

21.532.996

96

SAĞLIK HİZMETLERİ

201.444

29

244.848

26

641.251

27

Halk sağlığı hizmetleri

201.444

29

244.848

26

641.251

27

Halk sağlığı hizmetleri

201.444

29

244.848

26

641.251

27

Halk sağlığı hizmetleri

201.444

29

244.848

26

641.251

27

34


Fonksiyonel Kod.1

Kod.2

Kod.3

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Kod.4

8 8

1

8

1

0

8

1

0

8

2

8

2

0

8

2

0

0

0

10 10

8

10

8

8

10

8

8

0

TL

2014 Yılı Kr

TL

Cari Yıl (2015) Kr

TL

Kr

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

12.221.781

23

6.929.946

12

7.696.670

48

Dinlenme ve spor Hizmetleri

6.996.845

25

1.491.671

62

2.699.044

51

Dinlenme ve spor hizmetleri

6.996.845

25

1.491.671

62

2.699.044

51

Dinlenme ve spor hizmetleri

6.996.845

25

1.491.671

62

2.699.044

51

Kültür Hizmetleri

5.224.935

98

5.438.274

50

4.997.625

97

Kültür hizmetleri

5.224.935

98

5.438.274

50

4.997.625

97

Kültür hizmetleri

5.224.935

98

5.438.274

50

4.997.625

97

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

529.947

12

340.972

78

243.395

30

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

529.947

12

340.972

78

243.395

30

Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

529.947

12

340.972

78

243.395

30

Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

529.947

12

340.972

78

243.395

30

43.651.842

95

49.704.390 43 46.114.170 85

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

2013 Yılı

3- Mali Denetim Sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Belediye Meclisi’nce 2015 Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulmuştur.

35


36


37


GENEL BİLGİLER

Belediye Başkanının kanunla verilen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde resmi kurum ve kuruluşlar, halk ve belediye birimleri arasında her türlü iletişim, organizasyon ve koordinasyonun sağlanması. Bilecik halkına çağdaş yaşam standartlarına uygun, zamanında ve güvenilir hizmet sunmak. Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı, kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek, bizlerden hizmet, alma noktasında bulunan halkımıza; hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile bürokrasinin insanlara sunduğu zorlukları tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içerisinde bulunmak.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-Müdürlüğümüzün Görevleri Özel Kalem Müdürlüğü; başkanın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, başkanın bütün kurum, kuruluş, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, başkanı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, belediye birimleri arasında koordinasyonun teminini sağlamak, başkanın her türlü yazılı, sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçlarını takip etmek gibi hizmetleri yürütmektedir. 2-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görev alanına giren bütün konularda mer’i mevzuat dahilinde yetkilerini kullanır. 3-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz; yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetki sırasında, Belediye Başkanı’na karşı sorumludur. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1-Fiziki Yapı Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye ana hizmet binasının 2. katındadır. Müdürlüğümüz; Başkanlık Makamı, müdür odası, bekleme salonu ve sekreteryadan oluşmaktadır. 2-Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüzde görev yapan 1 müdür, 1 sekreter,1 memur, 2 şoför, 1 odacı bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri Amaçlarımız • Başkanlık makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek. • Temsil ağırlama tören iş ve işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yapmak, • Başkanlık makamının haberleşmelerini yürütmek, • Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak, • Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce” yürütülecek faaliyetlerin protokol işlerinin yürütülmesini sağlamak, • Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunanların görüşmelerini belirli bir program dahilinde planlamak, • Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek, Başkanlığa sunmak, • Başkanlık Makamının medya ile olan ilişkilerinin protokol işlerini yürütmek, • Belediye Başkanının zamanını en iyi şekilde değerlendirerek etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

38


3-Temel Politikalar ve Öncelikler Her türlü iç ve dış ilişkilerde doğru bilgi verilmesi, belediye birimleri ile planlı ve programlı bir şekilde çalışılması, vatandaş ile Başkanlık Makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, zamanın en iyi şekilde kullanılması ve Başkanın günlük, haftalık ve aylık programlarının hazırlanması müdürlük olarak en büyük önceliğimizdir.

4-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net. B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.02.01.01.01.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

628.151,00

13.500,00

13.500,00

628.151,00

591.838,67

36.312,33

94

94

46.11.02.02.01.01.01.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

70.800,00

4.500,00

4.500,00

70.800,00

56.079,29

14.720,71

79

79

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

327.042,00

1.500,00

1.500,00

327.042,00

189.273,69

137.768,31

58

58

46.11.02.02.01.01.01.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1

17.656,00

0

17.657,00

17.656,66

0,34

100

1765666

46.11.02.02.01.01.01.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

75.004,00

0

0

75.004,00

0

75.004,00

0

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

1.101.000,00

37.156,00

19.500,00

1.118.656,00

854.848,31

263.807,69

1.101.000,00

37.156,00

19.500,00

1.118.656,00

854.848,31

263.807,69

76

78

Genel Toplam

GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL FAALİYETLER • Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, gerekli duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek Başkana bilgi verilmiştir. • Başkanın il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.

• Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.

• Başkanın heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması sağlanmıştır. • Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek vb. davetiyeleri takip edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir. • Başkanımızın ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikah, nişan töreni ve sünnet düğünlerine katılımı sağlanmıştır. • Başkanımız, ilimizde yaşayan vatandaşımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna bizzat katılmış, katılamadığı cenazelerde ise yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletmesi sağlanmıştır.

39


• Başkanımız yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık Makamı adına gerekli telgraf, mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmiş, katılamayacağı bildirilmiştir. • Kamu kurum, kuruluş ve çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda başkanımızın adına kutlama mesajı gönderilmiştir. • Bayramlarda sesli mesaj yolu ile vatandaşların bayramları tebrik edilmiştir. • Başkanımızdan randevu talep edenlerin bir kısmının Başkan ile görüşmesi sağlanmış .Görüşme sağlanamayan vatandaşlara ise gerekli açıklama yapılmıştır. • Başkanın makamında bulunmadığı zamanlarda belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızla Özel Kalem Müdürümüzün bizzat görüşmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın problem ve temennileri ilgili birimlere aktarılmıştır. • Belediyemizin tüm organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, protokol ve siyasi parti mensuplarına tebrik SMS’leri gönderilmiştir.Ayrıca ilimizdeki faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretleri organize edilmiştir. • Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, e-mail yolu ile Başkanlık Makamına gelen dilek, istek ve şikayetler; ilgili müdürlüklere iletilerek, tamamına yakını cevaplandırılmış olup, gelen cevaplar yine aynı yolla ilgilisine ulaştırılmıştır. • 2015 yılında düzenli aralıklarla esnaf ziyaret programı düzenlenmiş,esnaf gruplarımızla özel kahvaltı programlarınla buluşulmuş, Başkanımızın il esnafı ile bire bir görüşmesi sağlanmış, çeşitli dernek ve spor kulüpleri ziyaretleri organize edilerek sorunları hakkında görüş ve öneriler alınmış, sonuçları takip edilerek belediye çalışmalarımız ile ilgili bilgiler verilmiştir. • Başkanımızın, 2015 yılı içerisinde bilgimiz dahilinde; hasta olan, doğum yapan, hacca giden vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek iyi dileklerini iletmesi için ziyaretler tertip edilmiştir. • İlimizde ve ilimize bağlı köylerde gerçekleştirilen bahar şenlikleri kutlamalarına katılım sağlanmıştır. • 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Ahilik ve Şeyh Edebali Kültür Şenliklerine katılım sağlanmıştır. • İlimize bağlı Söğüt ilçemizde gerçekleşen ve hükümet yetkililerimizn katıldığı Ertuğrulgazi’yi Anma etkinlikleri takip edilmiştir. • İlimizde bulunan okullar ziyaret edilerek okul müdürleri, okul öğretmenleri ve okul aile birlikleriyle fikir alışverişinde bulunularak, istek ve sorunları incelenmiştir. • 2015 yılı Ramazan Ayı münasebeti ile Başkanlığımız tarafından il protokolü, sivil toplum kuruluşları, çeşitli toplum ve topluluklara Ramazan İftarı düzenlenmiştir. • İlimizde faaliyet gösteren basın kuruluşları ile yapılan etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirme ve basın toplantıları düzenlenmiştir.

• Başkanımızın her türlü il dışı ve Bakanlık ziyaretleri ile ilgili randevuları organize edilmiştir.

• 2015 yılı içerisinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve bir çok yetkili Başkanlık Makamında ve müdürlüğümüz de ağırlanmıştır.

• 2015 yılında Başkanımızın da üyesi olduğu birlik toplantıları organize edilmiştir.

• Belediyemizin gerçekleştirdiği ve yapımı devam eden projeler Başkanımız tarafından yerinde incelenmiştir. • İlimizde düzenlenen kültür-sanat programlarına müsait olduğu sürece Başkanımızın katılımı sağlanmıştır. • İlimizde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine en yüksek düzeyde Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.

40


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yaptığımız ziyaret

Başbakan Yardımcımız Sayın Yalçın AKDOĞAN ile görüşmemiz

41


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Ayşenur İSLAM Bilecik’in kurtuluşu programında bizimle birlikteydi.

Milli Eğiitm Bakanımız Sayın Nabi AVCI’nın ilimize yapmış olduğu ziyaret

42


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner YILDIZ’ın ziyaretleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. A. Haluk DURSUN’un ziyaretleri

43


Bilecik’in Fethi ve Osmangazi’yi Anma Programı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

44


Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

23 Nisan Çocuk Bayramı Programı

45


Belediyemize ait aile çay bahçesinde vatandaşlarımız ile buluşma

Berat Kandilinde Vatandaşlarımıza Helva İkramı

46


Türkiye Şura Vakfı Görme Engelli Vatandaşlarımızın Bilecik İli Ziyareti

Vatandaşlarımızı kutsal topraklara uğurladık

47


Ünivesitedeki öğrenci otağımızda öğrencilerimize çorba ikramı

Çocuklarımızla birlikte çiçek dikimi

48


Muhtarlarımızla buluşma

Engelli vatandaşlarımızla birlikteyiz

49


50


51


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisinin 01.08.2006 tarih ve 2006 / 54 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bünyesinde 1 Hukuk İşleri Müdürü, 2 Avukat bulunmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri adli, idari yargı organları ile vergi mahkemeleri ve tahkim kurulları gibi her türlü resmi mercilerde Başkan adına Belediyeyi temsil etmektir. Bu misyonu yerine getirirken, her türlü davada Başkan adına hareket etmek, Belediyemiz alacaklarını takip ve tahsil etmek, aleyhimize yapılan icra takiplerinde gerekli her türlü icra muamelelerini yerine getirmek, duruşmalı olarak yapılan tüm yargı safahatlarına ve keşiflere katılmak gibi görevler müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu bağlamda Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak 2015 yılı içerisinde: ( Ayrıntılı tablo aşağıda sunulacaktır ) - Bilecik Belediye Başkanlığının tüm hukuksal sorunlarına; Anayasa, kanunlar ve ilgili tüm yasal mevzuata göre gereken özen ve çabuklukta çözümler getirmek, - Başkanlık Makamının ve diğer birimlerin çözemedikleri tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında ilgililere gerekli bilgileri vermek, uygulamaya yönelik görüş bildirmek, - Yargı organlarında açılmış ve açılacak olan her türlü dava ve icra takip işlerinde yasa hükümleri, ilmi ve kazai içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlamak, - İlk derece mahkemelerinde ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak, keşiflere katılmak, faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu faaliyetleri yürütürken, gerekli her türlü yazılı kaynaklar ile Belsis programı, Uyap İcra ve mevzuat – içtihat programı, e-imza yazılımı, icramatik takip programı ve Sinerji mevzuat programı kullanılmıştır. Ayrıca internet bağlantısı yoluyla ihtiyaç duyulan her kaynağa ulaşılmıştır. Müdürlüğümüze ayrılan bütçe, yasal mevzuat çerçevesinde ve kamu yararı gözetilerek, ihtiyaçlarımıza yönelik harcamalarda kullanılmıştır. Bu bağlamda belediyemiz alacaklarının tahsilinin daha hızlı ve etkin sağlanması amacıyla icra takip programı alınmıştır. 2015 yılında Hukuk İşleri Müdürlüğünden geçen dava ve icra takip işlemleri şu şekilde gerçekleşmiştir: MAHKEME

DEVREDEN

YENİ AÇILAN

KARARA ÇIKAN

DERDEST

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10

4

16

6

SULH HUKUK MAHKEMESİ

8

2

4

5

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

4

3

3

5

SULH CEZA MAHKEMESİ

-

1

1

-

İŞ MAHKEMESİ

2

-

2

2

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

-

-

1

-

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

-

23

23

-

İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ

9

48

28

27

İCRA DAİRESİ ( * )

236

82

79

239

* Bilecik İcra Müdürlüğündeki dosyalarımızın bir kısmı 6552 sayılı yapılandırma yasası gereği yapılandırıldığından ödemeleri takip edilmektedir.

52


Bilecik İcra Müdürlüğünde derdest olan icra dosyaları ise ağırlıklı olarak kira alacağı, su kullanım bedeli alacakları ve Diğer Harcamalara Katılım Payı alacaklarından oluşmaktadır. 6183 sayılı yasaya tabi olan bazı vergi vb. alacaklar da yine İcra Müdürlüğü vasıtasıyla takip edilmektedir. * İdari ve Vergi Mahkemelerinde ise özellikle imar değişikliği, idari işlemin iptali, toplu taşıma işi, ödeme emrinin iptali ile meclis ve encümen kararları konulu davalar görülmektedir. * Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedel tespiti davaları, tapu iptali ve tescil davaları görülmektedir.

* İş ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar İş Mahkemesinde görülmektedir.

* Sulh Ceza Mahkemesindeki dosya yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır.

* Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan tespit, alacak, itirazın iptali ve tazminat davalarının bir kısmı yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. * Asliye Ceza Mahkemesinde belediyemizin müşteki sıfatıyla açılan davaların bir kısmı yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır.

* İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye konulu davalar yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır.

Ayrıca müdürlüğümüzce 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında Bilecik Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Resmi kurumlardan gelen tellal görevlendirmeleri taleplerinin takibi yapılarak 2015 yılında 122 satış dosyasının 1. ve 2. satışlarına katılım sağlanmıştır.

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net. B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.24.01.01.03.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

147.936,00

0

0

147.936,00

115.463,27

32.472,73

78

78

46.11.02.24.01.01.03.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

21.551,00

0

0

21.551,00

15.972,91

5.578,09

74

74

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

106.510,00

0

0

106.510,00

59.984,42

46.525,58

56

56

46.11.02.24.01.01.03.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.24.01.01.03.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

25.000,00

0

0

25.000,00

0

25.000,00

0

0

46.11.02.24.01.01.03.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

301.000,00

0

0

301.000,00

191.420,60

109.579,40

301.000,00

0

0

301.000,00

191.420,60

109.579,40

64

64

Genel Toplam

53


54


55


1.GENEL BİLGİLER

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen toplantı hazırlıklarının yapılması, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere iletilmesi, insan kaynakları ve eğitim iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

2.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2.1 Fiziksel Yapısı Yazı işleri Müdürlüğü; Bilecik Belediye Binası’nın 2. Katında Kuzey istikametindeki salon içerisinde müdür odası ve personel salonundan oluşmaktadır.

2.2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

• Bilgisayar • Dizüstü Bilgisayar • Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi ve Yazıcı • Yazıcı • Telefon (Dış Hat) • Telefon (İç Hat)

2.3 İnsan Kaynakları

• • • • •

Müdür Şef Memur Büro Görevlisi Toplam

2.4

Meclisle İlgili Görevler

: 5 Adet : 1 Adet : 1 Adet : 1 Adet : 1 Adet : 2 Adet

:1 :2 :2 :1 :6

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisine yüklediği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. • Meclis toplantılarının gündemini yasada belirtildiği gibi hazırlar ve en az üç gün önceden üyelere bildirir ve ilan edilmesini sağlar. • Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların çözümlemesini yapar ve tutanağa dökerek arşivler. • Meclis kararlarını yazar ve birer nüshasını arşivler. • Meclis gündemini ve kararları internette yayınlatır.

2.5

Encümenle ilgili Görevler

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Encümenine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlar. • Raportörler aracılığı ile encümen kararları yazılır, başkan ve üyelere imzalatır. • Yazılan kararları kayıt defterine karar numarası vererek kaydeder ve karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. • Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.

56


2.6 Gelen ve Giden Evrak Kayıt İle İlgili Görevler

Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları teslim alınır, kontrol edilerek ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtları yapılarak zimmet defterine kaydedilir ve ilgili birimlere ulaştırılır. Belediyemiz birimlerinden de vatandaşa ve resmi veya kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak ve zarflar da teslim alınarak bu evraklar bilgisayar kayıtlarına işlenir ve zimmet defteri karşılığında P.T.T. ’ye teslim edilir.

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1 YAZI İŞLERİ Yazı İşleri bürosunca Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, evrak-dilekçe kayıt, ilan ve bilgi edinme işlemleri yürütülmektedir. 3.1.1 Meclis İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 3 sayılı kararı ile Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası Salı günü saat 17.30’da toplanmasına, tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisi tatil ayı olarak belirlenen Ağustos ayı dışında her ayın ilk haftası Salı günleri düzenli olarak toplanmıştır. Belediye Meclisince 2015 yılında tatil olan Ağustos ayı dışında 11 toplantı ve 11 birleşim yapılmış olup, toplam 80 adet karar alınmıştır. Alınan kararlar müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. MECLİS KARARLARI 2013

2014

2015

73

102

80

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği Belediye Başkanı tarafından belirlenen meclis gündemi en az üç gün önceden meclis üyelerine bildirilmiş, ayrıca Belediyemizin ilan panosunda ve internet sayfasında yayınlanmıştır. 2015 yılında meclis tarafından alınan kararlara karşı Belediye Başkanlığınca itiraz edilmediğinden alınan kararların tamamı kesinleşmiş, kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Valilik Makamına gönderilmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesi gereği Meclis görüşmeleri divanın sorumluluğunda müdürlüğümüz personeli tarafından tutanağa geçirilmiş ve başkanlık divanı tarafından imzalanmıştır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği birleşimlere ilişkin karar tutanakları bir sonraki birleşimden önce Meclis üyelerine gündemle birlikte dağıtılmıştır. 3.1.2 İhtisas Komisyonları 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisince aşağıdaki ihtisas komisyonları oluşturulmuştur: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye meclisinin 06.01.2015 tarih ve 6 sayılı kararı ile Belediyemizin 2014 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 üyeli Denetim Komisyonu oluşturulmuş, yapılan gizli oylama sonucunda komisyon üyeliklerine Kadir BAYRAK, Sevcan UZUN, Edibe BEKİN, Soner OLGUN, Ali ÇAKIR seçilmişlerdir. Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 28 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Kadir BAYRAK, Aydın ÇELEBİ, Sevcan UZUN, Soner OLGUN ve Erdoğan YEŞİL’in seçilmelerine karar verilmiştir.

57


Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 29 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli İmar Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Hüseyin YALÇIN, Ebutalip DURSUN, Serkan DALKILIÇ, Aytaç YILMAZ ve Zafer ATASEV’in seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 30 sayılı kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınması gereken vergi, resim harç ve ücretlerin tespit edilebilmesi amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli Ücret ve Tarife Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Sevcan UZUN, Nihat CAN, Nusret TOSUN, İrfan YILMAZ ve Seyfi ÖZGEN’in seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralarını tespit etmek amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli Kira Tespit Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Sevcan UZUN, Nihat CAN, Nusret TOSUN, Hüseyin KÖYMEN ve Ayhan ARSLAN’ın seçilmelerine karar verilmiştir. 3.1.3 Encümen İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği encümen üyelerinin bir yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle yapılan gizli oylama sonucunda Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararı ile meclis üyeleri Şadan TURHAN, Yücel YERCİ ve Şükrü SELÖZ Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. Ayrıca birim amirlerinden Mali Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve İmar ve Şehircilik Müdürü Başkanlık Makamınca Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereği Belediye Encümeninin 14.04.2015 tarih ve 149 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 2015 yılı toplantılarının her hafta Salı günü saat:16.00’da yapılmasına karar verilmiş ve Encümen toplantıları her hafta Salı günü düzenli olarak yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde toplam 55 adet Encümen toplantısı yapılmış olup, Başkanlık Makamınca havale edilen konular görüşülerek bu toplantılarda 431 adet karar alınmıştır. Alınan Encümen kararları müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. ENCÜMEN KARARLARI 2013

2014

2015

517

501

431

3.1.4 Evrak İşlemleri 2015 yılı içerisinde Belediyemize çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlardan 5048 adet evrak, vatandaşlarımızdan 5063 adet dilekçe gelmiş olup, gelen evrak ve dilekçeler bilgisayar ortamında kayıt edildikten sonra havale edilen birimlere dağıtımı yapılmıştır. Belediyemiz müdürlüklerinden vatandaşlar ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlara gönderilen 5033 adet evrak, bilgisayar ortamında kayıt edildikten sonra zimmet defteri veya posta yolu ile gönderilmiştir. EVRAK İŞLEMLERİ EVRAK TİPİ

2013

2014

2015

GELEN EVRAK

5091

4126

5048

DİLEKÇE

5287

5572

5063

GİDEN EVRAK

5196

5208

5033

58


3.1.5 Bilgi Edinme İşlemleri

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.01.2006 tarih ve 2006/2 sayılı Bilgi edinme hakkı ile ilgili Yıllık Rapor konulu Genelgesi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 30’uncu maddesi ve 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 44’üncü maddesi uyarınca Belediyemize 2015 yılında yapılan bilgi edinme başvuruları ile ilgili yıllık rapor müdürlüğümüzce düzenlenerek 2016 yılı Ocak ayı sonuna kadar Valilik Makamına gönderilmiştir. 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına ait bilgi edinme başvurularına ilişkin düzenlenen açıklamalı tablo aşağıda çıkartılmıştır. BİLGİ EDİNME RAPORU VERİLER

2013

2014

2015

Bilgi edinme başvurusu toplamı

176

90

188

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

158

65

144

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

-

-

1

Reddedilen* başvurular toplamı

-

24

34

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

-

1

1

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

18

-

8

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

-

-

-

3.1.6 İlan İşlemleri 2015 yılında çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Belediye Başkanlığımıza ilan edilmek üzere gönderilen toplam 353 adet ilan evrakı müdürlüğümüzce ilan edilmiş, ilan edildiklerine dair tutanaklar düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmiştir.

3.2 İNSAN KAYNAKLARI

3.2.1 Personel İşlemleri Belediyemizde memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi gibi çeşitli statülerde çalışan personelin bütün özlük işlemleri müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Belediyemizde 31.12.2015 tarihi itibariyle 93 memur, 57 işçi ve 13 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 163 personel görev yapmaktadır. 3.2.2 Personel Durumu

2013

2014

2015

MEMUR

101

97

93

İŞÇİ

64

59

57

SÖZLEŞMELİ

3

6

13

TOPLAM

168

162

163

59


13.2.3 Personel Hareketleri

2015 yılında naklen başka kurumdaki göreve atanarak kurumumuzdan ayrılan 1 memur personel bulunmaktadır. 2015 yılında emekliye ayrılan 2 memur personelimiz bulunmaktadır. 2015 yılında 1 memur personelimiz kendi isteği ile devlet memurluğundan istifa etmiştir. 2015 yılında 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak işçi kadrosunda istihdam edilen 2 kadrolu işçimiz emekliye ayrılmıştır. Kişilerin emekliliklerine esas emeklilik onayları, kıdem tazminatı hesaplama ve ödemelerine ilişkin iş ve işlemler ile işten ayrılışlarına ilişkin tüm yazışmalar Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, Hizmet İş Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile usulüne uygun bir şekilde yapılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 2015 yılında 14 tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. 1 sözleşmeli personel başka kurumda KPSS ile kadrolu devlet memurluğuna atandığından 31.12.2015 tarihi itibariyle istifa etmiştir. PERSONEL HAREKETLERİ TABLOSU (31.12.2015 İTİBARİ İLE) MEMUR

SÖZLEŞMELİ

İŞÇİ

97

6

59

AÇIKTAN ATAMA SÖZLEŞMELİ ATAMA

8

GİDEN

1

EMEKLİYE AYRILAN

2

İSTİFA

1

1

93

13

2

VEFAT TOPLAM

57

2015 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personellerin net ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.01.2015 tarih ve 2015/4 (sıra no:4) sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu Genelgesi doğrultusunda Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 2015/2 sayılı kararı ile tespit edilmiş ve imzalanan sözleşme örnekleri vize edilmek üzere Bilecik Valilik Makamına gönderilmiştir. DOLU-BOŞ KADRO TABLOSU (31.12.2015 İTİBARİ İLE) DOLU

BOŞ

TOPLAM

MEMUR

106*

225

331

İŞÇİ

57

50

107

* 13 Sözleşmeli personel dahildir.

60


3.2.4 Personel Özlük İşlemleri 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda oluşturulan dolu ve boş memur norm kadrolarının maaşlarına esas tutulacak yan ödeme ve özel hizmet cetvelleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 tarihli Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler konulu Genelgesi gereğince düzenlenerek vize edilmek üzere İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi gereği Belediyemizde çalışan ve işten ayrılan özürlü personel sayısı ve özürlü memur talepleri Devlet Personel Başkanlığının internet sitesine elektronik ortamda gönderilmiştir. Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararı ile Belediyemizde görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücreti belirlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında çalışan tüm personelin işe giriş ve her türlü ayrılma nedeni ile İşe Giriş Bildirimi ve İşten Ayrılma Bildirimleri iş görmezlik belgeleri ve iş kazası bildirimleri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna, Nisan-Temmuz-Ekim ve Ocak aylarının 10 una kadar Kurumumuzda istihdam edilen personellere ait formlar Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, Kurumumuz personel durumuna ilişkin İl Envanteri her yıl Şubat ayı sonu itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, Kurumumuzda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan memurların memur sendikalarına üyelik sayısını gösteren ve 15 Mayıs 2015 tarihi itibari ile tutulan tutanak Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, 2014 yılı içerisinde Belediyemizde 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta olan işçilerin, aynı Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi gereği hakları olan; 4 adet 13 günlük Devlet ikramiyesi, 2 adet 30 günlük sendika ikramiyesi, izin yardımı, tahsil yardımı, Ramazan Bayramı yardımı, Kurban Bayramı yardımı, giyim yardımı, kömür yardımı, yemek yardımı, 1 Mayıs yardımı vb. tüm sosyal yardımların tahakkukları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Mevcut Memur kadroları üçer aylık dönemler sonu itibariyle Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir.Kurumumuz İl Brifing raporu Temmuz ve Aralık ayı itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, 2015 yılı içerisinde Kurumumuzda çalışmakta olan tüm personelin maaş ve sosyal haklarına ait tahakkukları her ayın en geç 14 ünde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2015 yılı içerisinde işçi personellere ait Sigortalı Hizmet Belgesi ve Sigortalı Matrah Tutarı Tahakkuk Fişleri maaş dönemini takip eden ayın en geç 7’si itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir. Aynı şekilde memur personellerin aylık emekli kesenek bilgileri her ayın en geç 25’i itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir. 2015 yılı içerisinde 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ gereği Belediyemizde 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci fıkrasının C bendi kapsamında sigortalı sayılan tüm personelin hizmet ve özlük bilgilerinin tümü Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı HİTAP adı verilen programa elektronik olarak aktarılmış ve sürekli olarak güncellenmektedir. Belediyemizde görevli personellerin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve sorumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları sağlamak amacıyla hazırlanan Bilecik Belediyesi 2015 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Türkiye Belediyeler Birliği ile Bilecik Belediyesi işbirliği ile 13.04.2015-17.04.2015 tarihleri arasında Encümen Toplantı Salonunda yapılmıştır. Belediyemize gelen iş sahipleri ile ilişkileri daha yoğun olan, Yazı İşleri Müdürlüğü, üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek, birim personelimiz daha etkin, verimli, süratli işleyiş sağlamaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerin görülmesinde, sürekli kendini yenileyen, yetiştirici, yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için halkla ve personelle her yönden bağlantı ve uyum içinde çalışmaktadır.

61


4- MALİ KONULAR 4.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Müdürlüğümüzün 01.01.2015 - 31.12.2015 Dönemi Bütçe Harcama Raporu aşağıdadır. Genel Hesap Kodu

Açıklama

Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt. Or%

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.01.01

Temel Maaşlar

80.593,00

73.962,07

6.630,93

92

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.02.01

Zamlar ve Tazminatlar

85.000,00

66.845,27

18.154,73

79

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.03.01

Ödenekler

2.000,00

960

1.040,00

48

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.04.01

Sosyal Haklar

31.000,00

28.762,83

2.237,17

93

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.05.01

Ek Çalışma Karşılıkları

1

0

1

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.06.01

Ödül ve İkramiyeler

1

0

1

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.02.01.06.01

Sosyal Güvenlik Primi Öde

24.000,00

19.491,24

4.508,76

81

46.11.02.18.01.01.01.00.05.02.01.06.02

Sağlık Primi Ödemeleri

10.000,00

11.607,88

-1.607,88

116

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02.01.01

Kırtasiye Alımları

7.000,00

8.061,64

-1.061,64

115

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02.01.02

Büro Malzemesi Alımları

1.000,00

0

1.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02.01.03

Periyodik Yayın Alımları

1.000,00

162

838

16

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02.01.05

Baskı ve Cilt Giderleri

2.000,00

0

2.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02.09.90

Diğer Tüketim Mal ve Malz

2.000,00

0

2.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.03.01.01

Yurtiçi Geçici Görev Yoll

1.000,00

0

1.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.03.01.02

Yurtiçi Tedavi Yollukları

1

0

1

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.03.02.01

Yurtiçi Sürekli Görev Yol

2.200,00

0

2.200,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.04.02.90

Diğer Yasal Giderler

3.500,00

8.000,00

-4.500,00

229

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.04.03.90

Diğer Vergi, Resim ve Har

5.000,00

668,01

4.331,99

13

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.02.01

Posta ve Telgraf Giderler

30.000,00

29.997,70

2,3

100

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.02.03

Bilgiye Abonelik Giderler

3.000,00

0

3.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.04.01

İlan Giderleri

2.200,00

0

2.200,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.09.01

Yurtiçi Staj ve Öğrenim G

500

0

500

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.09.03

Kurslara Katılma Giderler

2.000,00

0

2.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.09.90

Diğer Hizmet Alımları

75.000,00

0

75.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.07.01.01

Büro ve İşyeri Mal ve Mal

35.000,00

0

35.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.07.01.02

Büro ve İşyeri Makine ve

7.000,00

0

7.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.07.01.90

Diğer Dayanıklı Mal ve Ma

5.000,00

0

5.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.08.01.01

Büro Bakım ve Onarımı Gid

2.000,00

0

2.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.09.01.01

Kamu Personeli Tedavi ve

1

0

1

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.09.02.01

Kamu Personeli İlaç Gider

1

0

1

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.05.01.02.05

emekli ikramiyeleri

40.000,00

0

40.000,00

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.05.03.01.03

Kamu İşveren Sendikaların

3.000,00

8.042,88

-5.042,88

268

46.11.02.18.01.01.01.00.05.09.01.01.01

Personel Giderlerini Karş

1

0

1

0

46.11.02.18.01.01.01.00.05.09.06.01.01

Yedek Ödenek

1

0

1

0

462.000,00

256.561,52

205.438,48

56

Genel Toplam

4.2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzün 2015 yılı gider bütçesi 462.000,00.-TL olarak belirlenmiş, ancak gerçekleşen gider 256.561,52.-TL olmuştur. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı yaklaşık olarak % 56 olmuştur.

62


5. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1 Üstünlükler Belediyemize gelen iş sahipleri ile ilişkileri daha yoğun olan Yazı İşleri Müdürlüğü, üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek, birim personelimiz daha etkin, verimli, süratli işleyiş sağlamaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerin görülmesinde, sürekli kendini yenileyen, yetiştirici, yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için halkla ve personelle her yönden bağlantı ve uyum içinde çalışmakta ve çalışmaya devam edecektir.

* Teknolojik yeterlilik * Ekonomik durumun yeterli olması * Bilgi birikimli ve deneyimli kadro * Kurum ve birim içi iletişim ve dayanışma * Bilişim alt yapısının ileri seviyede olması * İhtiyaç duyulan programların temini

6. ÖNERİ ve TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2015 Mali Yılı içerisinde bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

Birimler arası koordinasyon toplantısı

63


64


65


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

A- Yetki Görev ve Sorumluluk: - İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. - İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. - Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçlarını dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. - Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. - İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. - İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. - İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. - İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. - Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. - Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. - İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B- İdareye İlişkin Hususlar :

1- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemiz hizmet binasında dört ayrı bölümde hizmet vermektedir.

2- Teşkilat Yapısı: Mali Hizmetler Müdürlüğünün altında Tahakkuk, Tahsilât, Satın alma, (Ambar)Muhasebe birimleri olarak yapılanmıştır.

66


Tahakkuk Ve Tahsilat Birimi: İlgili birimlerde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, Belediyemizce tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi, harç ve ücretlerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) aracılığıyla mükelleflerin sicil bilgileri kayıtları güncellenmiştir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Birimi ile yürütülen ortak çalışmada, numarataj çalışmalarından da yararlanılarak mükelleflere ait emlak beyanı, su aboneliği, tapu bilgileri, TUİK adresleri ile örtüştürülerek adres ve beyan kayıtları oluşturulmuş ve tüm işlemler bu sistem üzerinden yürütülmüştür.

Satın Alma Ve Ambar Birimi: Birimimiz, taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi, taşınır ve demirbaş kayıt işlemlerinin yapılması ve taşıtların muayene ve sigorta işlemlerinin yerine getirilmesi görevlerini yürütmektedir. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları: Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Bilgi ve Teknoloji anlamda halkımızın erişimini en hızlı bir şekilde sağlayacak yazılım ve donanım sistemi kurulmuş olup; Tüm servislerde internet erişimi mevcuttur.Belediyemiz tahsilat servisinde vezne tahsilatı ve kredi kartı tahsilatının yanısıra, bankalarla (Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Ing Bank, Ziraat Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, Finansbank ve Denizbank ) yapılan anlaşma ile otomatik ödeme ve vezne tahsilâtı, PTT ile yapılan anlaşma gereği PTT’den vezne tahsilatı yapılarak ödemeleri kolaylaştırmak için halkımızın arzına sunulmuştur. 4- İnsan Kaynakları: Mali Hizmetler Müdürlüğü; Muhasebe, Tahsilat, Tahakkuk ve Satın Alma olmak üzere 4 ayrı birimde hizmet vermektedir. Tahakkuk Biriminde 4 memur 2 işçi, Tahsilat Biriminde 4 memur 1 işçi, Satın Alma Biriminde 2 memur 1 işçi, Muhasebe Biriminde 2 Memur 1 işçi olmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünde 1 müdür,1 muhasebe yetkilisi vekili, 12 memur ve 5 işçi ile hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra 2015 yılında da Su Sayaçları Endeks Okuma işi ihalesi yenilenmiş olup, hizmet alımı yapılmıştır. 5- Sunulan Hizmetler: Bütçe gelirlerinin Tarh, Tahakkuk, tahsil ve harcama sürecinde halkımızın memnuniyeti ile Belediye’ye yüklenen yasal tahsil zorunluluğu çerçevesinde işlemler yürütülmektedir. Teknoloji ve İletişim alanında gerekli gelişmeler takip edilmekte ve uygulanmaktadır. 2015 yılı içerisinde 8883 adet yevmiye kaydı yapılmış ve bu işlemlere ilişkin hazırlanması gereken evraklar Mahalli İdareler Harcama belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tanzim edilerek kayda alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2015 yılında idarenin 2014 yılı faaliyet raporu ve 2016 yılı performans programları hazırlanarak meclis onayına sunulmuştur. Belediyemizin 2016 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçesi hazırlanmış ve meclis onayına sunulmuştur.2014 yılına ait muhasebe hesaplarının kapanış kayıtları yapılmış ve kesin hesabı hazırlanarak meclis onayına sunulmuştur. Tahakkuk birimimizde kanunların belediyemize verdiği yetkiler çerçevesinde uyguladığı vergi ve harçların tahakkuk işlemleri yapılmaktadır. 2013 yılında ön ödemeli kartlı su sayacı uygulamasına geçilmiş olup, 2015 yılında da tahakkuk birimimizce yürütülen uygulama hem abonelere hem de Belediyeye bir çok kolaylıklar sağlamaktadır. Tahsilat servisimizde Belediye tarafından tarh ve tahakkuk işlemleri yapılan vergi,resim, harç ve ücret gibi kamu alacakları ile su faturalarının tahsilat işlemleri yürütülmektedir.

67


6- Yönetim ve İç Kontrol :

Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda bahsedildiği üzere Encümen üyeliği görevi daimi üye olarak yerine getirilmiştir. Bütçeye gelir getirici işlemlerin yürütülmesi ve birimlerin bütçe ödenek kontrolleri işlemleri, bütçe mali yılı içerisinde oluşan gelir ve giderlerin raporlanması, bütçe ile belirlenen gelirlerin Tarh – Tahakkuk ve Tahsilat sürecine ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi birimimiz tarafından yürütülmektedir. Belediyenin idari ve karar organı olarak görev yapan Encümen Komisyonları Belediyemizde Meclisten ödenek tahsis edilen Harcama birimlerinden karara bağlanarak Mali konulara ilişkin üst yöneticiye Encümen üyesi olarak bilgi verilmektedir. Dolayısıyla bir mali yıl içinde bütçe ile konan ve gerçekleşen gelir ve giderlerin kesin hesabının hazırlanarak Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince oluşturulan denetim komisyonuna bilgi ve belgeleri sunmak ve onaylanan kesin hesabı Sayıştay’a sunmak üzere hazır hale getirmek müdürlüğümüzün görev ve yetkilerindendir. C- Amaç ve Hedefler: Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak mükelleflerimizin sicil bilgileri ile TUIK adres kayıtlarındaki bilgilerin örtüştürülerek işlemlerin daha hızlı, etkin ve verimli yapılmasının sağlanması, internet ortamında borç sorgulama ve ödemelerinin yapıldığı sistemin yaygınlaştırılarak daha fazla mükellefin kullanımının sağlanması.

D- Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler

1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net. B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.31.01.03.09.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

1.006.505,00

23.000,00

0

1.029.505,00

1.025.670,19

3.834,81

100

102

46.11.02.31.01.03.09.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

162.003,00

10.000,00

0

172.003,00

170.296,81

1.706,19

99

105

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

1.129.014,00

95.000,00

40.000,00

1.184.014,00

1.053.127,06

130.886,94

89

93

46.11.02.31.01.03.09.00.05.04

FAİZ GİDERLERİ

1.916.013,00

1.417.000,00

0

3.333.013,00

3.332.090,75

922,25

100

174

46.11.02.31.01.03.09.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

774.447,00

0

520.000,00

254.447,00

236.824,55

17.622,45

93

31

46.11.02.31.01.03.09.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.31.01.03.09.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

5.408.876,00

0

5.080.276,00

328.600,00

0

328.600,00

0

0

46.11.02.31.04.01.01.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

0

70.000,00

0

70.000,00

69.988,26

11,74

100

0

46.11.02.31.04.01.01.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

17

245.000,00

5.000,00

240.017,00

167.839,18

72.177,82

70

987289

Sayfa Toplamı

10.396.876,00

1.860.000,00

5.645.276,00

6.611.600,00

6.055.836,80

555.763,20

10.396.876,00

1.860.000,00

5.645.276,00

6.611.600,00

6.055.836,80

555.763,20

92

58

Genel Toplam

68


E-BELEDİYE VE ONLİNE BANKA TAHSİLATLARI Belediyemiz resmi web sitesi kanalı ile e-belediye hizmetimizi kullanarak belediyemize ait tüm borçlar ödenebilmektedir. Resmi web sitemiz E-Hizmetler menüsü altında E-Belediye bağlantısı kullanılarak sayfa açılır. E-Belediye sayfasında gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarası ile tüzel kişiler için ise Vergi Kimlik Numarası ile ya da Belediyemize ait sicil numarası ve su abone numarası ile giriş yapılabilir. E-Belediye sistemine üye olarak ya da parolasız giriş imaknı bulunmaktadır. E-Belediye sistemi ile internet erişiminin olduğu her yerden kredi kartı ile belediyemize ait tüm ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca Belediyemizin Vakıfbank ve Halkbank ile yaptığı protokoller ile online ödeme sistemine geçmiştir. Vakıfbank ve Halkbank’ın ülkemizdeki tüm şubeleri Bilecik Belediye Başkanlığı vezneleri gibi gerçek zamanlı (online) tahsilat yapmaktadır. Aynı zamanda bu bankaların internet şubeleri, interaktif ödeme kanalları ve ATM’leri aracılığı ile de belediyemize ait ödemeler yapılabilmektedir.

Tahakkuk ve Tahsilat Servislerimiz

69


70


71


I. GENEL BİLGİLER

A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki: Müdürlüğümüz Mücavir alan içerisinde hukuki normlar dahilinde görevleri yerine getirmek üzere yetkilidir. Görev: Planlama, ruhsat, iskan, numarataj, harita hizmetleri, şikayetlerin incelenmesi ve sorunların çözülmesi, emlak istimlak hizmeti, kat irtifakı, asansör ruhsatı, asansör kontrol hizmeti görevlerini yürütür. Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı imalat tespit edilmesi durumunda yapı tatil zaptı ile encümene sevk etme işlevlerini yürütür. Sorumluluk: Yasalar, yönetmelikler, mevzuatlarda belirtilen kurallar ile görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanı ve başkan yardımcısına karşı sorumludur. B) İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Hizmet binasının arka tarafında bulunan tek katlı binada; bir müdür odası, üç servis ve bir arşivden oluşan mekanda faaliyet göstermektedir. Mobil olarak toplam 1 adet araç bulunmaktadır.

2. Örgüt Yapısı Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Birimi

Harita Birimi

Bilgi İşlem

Şehir Planlama

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 1 Şehir Plancısı, 1 Harita Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Makine Teknikeri, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Bilgisayar Teknikeri, 2 Harita Teknikeri, 3 İnşaat Teknikeri, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 Harita Teknisyeni ve 1 yardımcı personelden müteşekkil 16 (on altı) kişilik ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüz bünyesinde; • 15 adet Bilgisayar • 3 Yazıcı • 1 Tarayıcı • 1 Plotter bulunmaktadır.

İmar personeli , güncel olarak imar ile ilgili her türlü gelişime ve değişimleri internet ortamından izlenmekte ve uygulamaktadır. Gerektiğinde, anlaşılmayan veya eksik kalan konular üzerinde meslek içi eğitimleri yapılmaktadır. 4. İnsan Kaynakları 1. Personel İstihdam Durumu İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde 16 personel bulunmaktadır. Bunların (%68,75)11’i kadrolu memur, (%25)4’i de sözleşmeli memurdur.

72


2. Personelin Yaş Durumu Personelimizin 20-30 yaş aralığında (%31,25)5 kişi, 31-40 yaş aralığında (%56,25)9 kişi, 41 yaş ve üzeri (%12,50)2 kişi bulunmaktadır. 5. Sunulan Hizmetler • Şehrin nüfus yapısını, sosyal yaşamını, sanayi ve konut gelişimini, diğer komşu illerle entegrasyon noktalarını izlemek ve geçmişten gelen verilerle bütünleştirilip, geleceğe yönelik senaryolar üretmek, • Üretilen senaryolar doğrultusunda 25-30 yıllık projeler belirlemek ve belirlenen projelere uygun gelişme imar planlarının yapımını sağlamak, • Tevhit, ifraz ve terk işlemlerinin gerçekleştirilmesi, • Terk işlemi tamamlanan ve umumun kullanımına yönelik yol, park, otopark, yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan gibi yerlerin; kullanıma hazır hale getirilmesi yönünde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması, • Yapılmakta olan alt yapı ya da üst yapı çalışmalarının imar planına uygun olup olmadığının denetlenmesi ya da başlayacak olan çalışmaların başlangıçta doğru yönlendirilmesi; • İnşası düşünülen yapılara ait imar durumlarının çıkarılarak; imar planı, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıların ruhsatlandırılması, • Ruhsatı verilmiş bulunan yapıların projesine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasının denetlenmesi, • Bir kısmı ya da tamamı bitirilmiş olan yapıların gerekli teknik incelemelerinin yapılmasının sonucunda bir kısmına veya tümüne ait yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi, • Kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yönünde gerekli arazi kontrollerinin yapılması, • Yönetimce uygun görülen alanlarda 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulamasının yapılması 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemleri Teknik işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm personelini gerektiğinde denetleme ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A) İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç: Mücavir alan içerisindeki imar faaliyetlerinin, imar planına uygunluğunu sağlamak, teknik açıdan daha iyi yaşanılabilir şehir oluşturmak. Hedef: İmar ve şehircilik Müdürlüğünün temel amacı Bilecik kent merkezini ortalama 30 yıllık bir projeksiyonda gerek teknik alt yapı donanımları, gerek sosyal ve kültürel donanımları ile çağdaş kentler seviyesine taşımaktır. 30 yıllık bir projeksiyonda 100.000 olması tahmin edilen kent nüfusuna yetecek kadar iskan alanının yanında teknik ve sosyal altyapı hazırlıklarının başlatılması temel hedef olarak seçilmiştir. B) Temel Politikalar ve Öncelikler Kent bilgi sistemine yönelik olarak başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda tapu bilgisi, kadastro ve Belediyemize yapılan beyan bilgileri ile su abonelik bilgileri karşılaştırılarak beyanlardaki eksiklikler ve beyanı olmayan taşınmazlar tespit edilerek Belediyenin gelir kaybına uğraması engellenmeye çalışılmaktadır. Alt yapı çalışmaları (özellikle doğalgaz hatlarının) döşenmesi esnasında imar planında var olup, henüz açılmayan bazı imar yollarının vatandaşların talebi ve muvafakati doğrultusunda açılması sağlanmıştır.Bu esnada İl Belediyeleri arasında ilgili yasa ve yönetmeliklere en uygun uygulamanın Belediyemiz tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu noktada Belediyemiz İmar konusunda danışılan Belediye konumuna gelmiştir.

73


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) Mali Bilgiler: 1. Bütçe Denetim Sonuçları 2003-2015 yılları için oluşturulan bütçe ve yapılan harcama tablosu çıkarılıp yıllara göre grafiklendirilmiştir. 2003-2015 yılları içinde verilen ruhsat adedi, mesken bağımsız bölüm sayısı, işyeri bağımsız bölüm sayıları yıllara göre aşağıda grafiklendirilmiştir. 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 2015 yılı toplam bütçesi 3.685.000,00 TL ve toplam harcaması 1.470.333,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net. B.Or%

Büt. Or%

46.11.02.32.06.02.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

753.513,00

60.000,00

6.000,00

807.513,00

805.448,32

2.064,68

100

107

46.11.02.32.06.02.00.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

97.004,00

12.000,00

0

109.004,00

107.863,97

1.140,03

99

111

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

640.516,00

0

0

640.516,00

277.819,26

362.696,74

43

43

46.11.02.32.06.02.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

60.000,00

0

0

60.000,00

0

60.000,00

0

0

46.11.02.32.06.02.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

2.133.965,00

0

66.000,00

2.067.965,00

279.202,20

1.788.762,80

14

13

46.11.02.32.06.02.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

3.685.000,00

72.000,00

72.000,00

3.685.000,00

1.470.333,75

2.214.666,25

3.685.000,00

72.000,00

72.000,00

3.685.000,00

1.470.333,75

2.214.666,25

40

40

Genel Toplam

74


3. Mali Denetim Sonuçları 2003-2015 yılları içinde verilen ruhsat adedi, mesken bağımsız bölüm sayısı, işyeri bağımsız bölüm sayıları yıllara göre aşağıda grafiklendirilmiştir.

YILLARA GÖRE RUHSAT ADEDİ 180 165 153 160 131 140 122 124 120 108 98 105 97 95 91 90 100 86 80 6772 71 76 80 65 61 61 56 58 60 52 60 4042 48 47 43 42 36 41 3239 34 30 40 29 23 23 16 13 16 14 11 11 10 10 20 2 1 1 1 0 2003200420052006200720082009201020112012201320142015 YENİ YAPI RUHSATI

YENİDEN RUHSAT

RUHSAT ADEDİ

MESKEN BAĞ. BÖL. SAYISI

İŞYERİ BAĞ. BÖL. SAYISI

YENİ YAPI RUHSATI

124

1379

95

YENİDEN RUHSATI

23

69

11

İLAVE RUHSAT

1

0

1

TADİLAT RUHSATI

43

269

32

YENİDEN +TADİLAT

-

-

-

TADİLAT + KAT İLAVESİ

-

-

-

YANAN YIKILAN

41

63

44

KAÇAK İNŞAAT

-

-

-

İSTİNAT DUVARI

-

-

-

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

14

-

-

TOPLAM

246

1780

183

Toplam 246 adet ruhsatın; bağımsız bölüm olarak, 1780 adedi mesken, 183 adedi işyeri ruhsatıdır. Toplam olarak 622.435,20 m2 inşaat alanı için yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yine 2015 yılı içinde; 1626 adet mesken ve 181 adet işyeri için toplam 231 adet Yapı Kullanma izin belgesi verilmiştir. Müdürlüğümüzce; 2015 yılı içerisinde, 14 adet imar plan tadilatı yapılmış olup, 437 adet imar durumu, 440 adet cins değişikliği ve 427 adet ifraz-tevhid-yola terk işlemi yapılarak ilgili belgeler düzenlenmiştir.

75


İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze; 2015 yılı içinde Resmi kurum ve vatandaşlardan olmak üzere 3168 adet evrak girişi yapılmış, 2923 adet cevabi, talep ve bilgi evrak çıkışı yapılmıştır. Ancak; inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurularında, başvuru sonucu elden teslim edildiğinden cevabi yazılara eklenmemiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce; düzenli olarak yapılan inşaat kontrollerine devam edilmiştir. İmar konuları ile ilgili olarak ceza yasasının ilgili maddeleri sürekli olarak vatandaşlara anlatılmış ve kaçak yapı yapımı engellenmiştir. B) Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, sürekli ve belli periyotlarda yapılması gereken görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan teknik personel takviyesi ile aksaklıkların giderileceği ve daha olumlu bir performansla çalışılacağı düşünülmektedir.

Asansör Denetimi

76


Ä°nĹ&#x;aat Denetimleri

77


78


79


I-GENEL BİLGİLER: A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Misyon doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı ve meclisinin vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk bilinci içerisinde Fen İşleri Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler doğrultusunda tüm vatandaşlara eşit davranmak; yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak; yasaya uygun olmayan konuların da gerekçeleri ile birlikte vatandaşlara anlatmak, müdürlüğümüzün genel prensipleri arasında yer almaktadır. B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi Hizmet Binasının 1. Katında müdürlük, teknik elemanlar ve büro personeli; teknik destek hizmetleri binasında ise bayındırlık, atölye, elektrik ve su işleri personelleri ile birlikte hizmet vermektedir. Güncel olarak müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda mevzuat vb. değişiklikler ve yenilikler takip edilmekte, gerektiğinde seminer, hizmet işi, eğitim gibi faaliyetlerle personelimizin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 2-Teşkilat Yapısı Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Bayındırlık Hizmetleri, Elektrik Birimi, Su Arıza Birimi, Proje Birimi bulunmaktadır. 3-İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüzde; (1) Müdür Vekili (İnşaat Mühendisi), (1) Adet İnşaat Mühendisi (Memur), (1) Adet İnşaat Mühendisi (Sözleşmeli Personel), (1) Adet Mimar (Memur), (1) Adet Mimar (Sözleşmeli Personel), (3) Adet İnşaat Teknikeri (Memur), (1) Adet Elektrik Teknikeri (Memur), (1) Adet Bilgisayar İşletmeni (Engelli Kadrosu-İşçi), ve diğer çalışanlar ile hizmet vermektedir. 4-Sunulan Hizmetler: Fen İşleri Müdürlüğü; Belediye tarafından yapılan hizmetlerin en önemli saç ayaklarından birini oluşturmaktadır. Şehrin gelişmesi, buradaki insanların sağlıklı yaşaması, dinlenmesi, ve refahı için sosyal-kültürel, teknik altyapı, üst yapı hizmetlerini sağlamak ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli, etüt, plan, proje işlerini planlamak, yapmak ve yaptırmaktır. 4.1-Evrak İşleri: a-) Resmi kurumlardan gelen yazılar ve vatandaşlardan gelen dilekçeler: Gelen dilekçelerin Yazı İşleri Müdürlüğü’nce (evrakın kaydı ve ilgili birime havalesi) ,Fen İşleri Müdürlüğü’nce (büro memurunca evrakın zimmetle teslim alınması, gelen evrakın müdürlük kayıt defterine işlenmesi), Fen İşleri Müdürlüğü’nce (evrakın incelenmesi ve ilgili teknik elemana havalesi), teknik elemana zimmetle teslimi ve ilgili teknik elemana gereğinin yapılması. b-) Daire dışı yazışmalar: Konusuna göre müdürlükçe yazılan yazılar Belediye Başkanı’nın ya da yetki verilen Belediye Başkan Yardımcısı’nın ismi açılıp, Giden evrak defterinden sayı verilerek ilgili kuruma veya üçüncü şahıslara bildirilir. c-) Daire içi yazışmalar: Başkanlıkça ve diğer müdürlüklerden gelen yazışmalarda aynı silsile izlenir ve gerekli görülenler Başkanlık Makamına (Encümen’e/Meclis’e) (giden evrak defterinden sayı verilerek) müzekkere yazılır ve alınan karara istinaden gereği yapılır.

80


4.2-Yatırımlar: a-) Belediye iş gücü ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi: 1-) Belediyemiz imkânları ile kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hattı döşeme işleri 2-) Yola terk edilen imar yollarının iş makinaları ile açtırılması 3-) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların su, kanalizasyon, vb. yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip gerekli izinlerin vatandaşlarca ilgili kurumlardan izin alınması sonucu, bağlantı yerlerinin gösterilmesi, yol bozma harcı alınması için de arazideki ölçümlerin yapılması ve işin takibi. b-) İhale sureti ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi: 1-) 2886 D.İ.K ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine göre; yatırıma yönelik metraj ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması 2-) Yapım, mal ve hizmet ihalelerinin hazırlanması, sonuçlandırılması c-) Kontrollük hizmetleri: 1-) 4734 sayılı K.İ.K’na göre hazırlanan ihaleler sonucu arazide ölçümleme, ataşman krokisi, pursantaj, metraj, yeşil defter, ara hakkediş, ;(varsa) fiyat farkı, kesin hesap, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması

d-) Etüt, plan ve proje tasarlama işleri: e-) Ödenek talep dosyalarının hazırlanması:

f-) Muhtelif inşaatlara yönelik parasal konularla ilgili çeşitli bakanlıklardan ve kuruluşlardan istenilmek üzere ödenek talep dosyası düzenlemek g-) Diğer İşler: Belediye bünyesindeki sorumlu birimler (Bayındırlık, atölye, su, elektrik, her türlü altyapı, bakım, onarım işlerini takip eder ve uygular.

4.3 -Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt. Or%

46.11.02.30.06.02.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

4.351.268,00

65.000,00

65.000,00

4.351.268,00

3.815.036,55

536.231,45

88

88

46.11.02.30.06.02.00.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

822.002,00

10.000,00

10.000,00

822.002,00

712.257,92

109.744,08

87

87

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

4.363.532,00

1.130.000,00

0

5.493.532,00

5.343.179,72

150.352,28

97

122

46.11.02.30.06.02.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.30.06.02.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

15.727.195,00

964.000,00

2.094.000,00

14.597.195,00

10.192.189,02

4.405.005,98

70

65

46.11.02.30.06.02.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

25.264.000,00

2.169.000,00

2.169.000,00

25.264.000,00

20.062.663,21

5.201.336,79

25.264.000,00

2.169.000,00

2.169.000,00

25.264.000,00

20.062.663,21

5.201.336,79

79

79

Genel Toplam

81


II-AMAÇ VE HEDEFLER: Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve fen ilkeleri doğrultusunda, şehrimizin alt ve üst yapısının günümüze ve yarınımıza hitap edecek şekilde düzenleme ve çalışmalarla sorunsuz hale getirmek temel hedefimizdir. Kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmak temel politikamız ve önceliğimizdir. 1- YAPILAN İHALELER

S. No İşin Adı

1.7

Niteliği

Bilecik Belediyesi (Merkez) Mal Akaryakıt Alım İşi (İ.K.No:2015/18201)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

747.780,00

637.200,00

552.693,26 + KDV

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

690.000,00

585.000,00

701.015,25+ KDV

Bilecik Belediyesi (Merkez) Akaryakıt Alım İşi Sözleşme Tarihi: 15 Nisan 2015 Başlangıç Tarihi: 15 Nisan 2015 Bitiş Tarihi: 19.05.2016 S. No İşin Adı

1.6

Niteliği

Bilecik Belediyesi muhtelif Hizmet cadde ve sokaklarda; yolların (BSK) asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması (işçilik) (İ.K.No:2015/19531)

Bilecik Belediyesi muhtelif cadde ve sokaklarda; yolların (BSK) asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması (işçilik) Sözleşme Tarihi: 14 Nisan 2015 Başlangıç Tarihi: 17 Nisan 2015 Bitiş Tarihi: 25.07.2015

82


S. No İşin Adı

1.6

Niteliği

Bilecik(Merkez) muhtelif Hizmet cadde ve sokaklarda; yollarda, yaya yollarında, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatlarında, taş duvar imalatlarında kullanılmak üzere malzeme alım işi (İ.K.No:2015/25289)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

1.960.500,00

1.740.600,00

0,00+ KDV

Bilecik(Merkez) muhtelif cadde ve sokaklarda; yollarda, yaya yollarında, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatlarında, taş duvar imalatlarında kullanılmak üzere malzeme alım işi Sözleşme Tarihi: 25 Aralık 2015 Başlangıç Tarihi: 25 Aralık 2015 Bitiş Tarihi: 10.07. 2017

S. No İşin Adı

1.8

Niteliği

Bilecik(Merkez) Muhtelif Mal Mahallelerde eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek ve yeni hatlar döşenmek üzere malzeme alımı işi (İ.K.No:2015/42665)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

199.962,86

199.840,00

199.840,00 + KDV

Bilecik(Merkez) Muhtelif Mahallelerde eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek ve yeni hatlar döşenmek üzere malzeme alımı işi Sözleşme Tarihi: 05 Haziran 2015 Başlangıç Tarihi: 05 Haziran 2015 Bitiş Tarihi: 03 Eylül 2015

83


S. No İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

1.8

Mal

Açık

648.750,88

595.000,00

366.593,09 + KDV

Bilecik (Merkez) Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi (İ.K.No:2015/46753)

Bilecik (Merkez) Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Sözleşme Tarihi: 11 Haziran 2015 Başlangıç Tarihi: 16 Haziran 2015 Bitiş Tarihi: 11 Nisan 2016

84


S. No İşin Adı

1.8

Niteliği

Bilecik (Merkez) Osman- Mal gazi Mah Toki Kuruluş Camii Yanı Tuvalet ve Sosyal Donatı Alanı İnşaatı (İ.K.No:2015/48000)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

648.750,88

595.000,00

366.593,09 + KDV

Bilecik (Merkez) Osmangazi Mah Toki Kuruluş Camii Yanı Tuvalet ve Sosyal Donatı Alanı İnşaatı Sözleşme Tarihi: 11 Haziran 2015 Başlangıç Tarihi: 16 Haziran 2015 Bitiş Tarihi: 12 Mart 2016

S. No İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

1.8

Mal

Açık

96.570,22

63.440,00

63.440,00 + KDV

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Elektrik malzemesi malzeme alımı işi (İ.K.No:2015/82138)

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Elektrik malzemesi malzeme alımı işi Sözleşme Tarihi: 30 Aralık 2015 Başlangıç Tarihi: 30 Aralık 2015 Bitiş Tarihi: 28 Mart 2016

85


S. No İşin Adı

1.8

Niteliği

Bilecik(Merkez) Muhtelif Mal caddelerinin aydınlatılması için dekoratif aydınlatma motifleri (İ.K.No:2015/50576)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

162.488,33

137.820,00

137.820,00+ KDV

Bilecik(Merkez) Muhtelif caddelerinin aydınlatılması için dekoratif aydınlatma motifleri Sözleşme Tarihi: 04 Mayıs 2015 Başlangıç Tarihi: 05 Mayıs 2015 Bitiş Tarihi: 03 Ağustos 2015 S. No İşin Adı

1.8

Niteliği

Bilecik (Merkez) Muhtelif Mal Mahallelerde yağmur suyu mazgalı, korkuluk, otobüs durağı, sundurma gibi imalatların yapılmasında kullanılmak üzere çeşitli demir malzeme alımı işi (İ.K. No:2015/50645)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

46.074,50

36.315,00

36.315,00 + KDV

Bilecik (Merkez) Muhtelif Mahallelerde yağmur suyu mazgalı, korkuluk, otobüs durağı, sundurma gibi imalatların yapılmasında kullanılmak üzere çeşitli demir malzeme alımı işi Sözleşme Tarihi: 23 Temmuz 2015 Başlangıç Tarihi: 24 Temmuz 2015 Bitiş Tarihi: 22 Ekim 2015 S. No İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

1.8

Mal

Açık

165.000,00

90.000,00

90.000,00 + KDV

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Kamyon araç (İ.K.No:2015/79533)

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Kamyon araç Sözleşme Tarihi: 03 Temmuz2015 Başlangıç Tarihi: 04 Temmuz2015 Bitiş Tarihi: 03 Ağustos 2015

86


S. No İşin Adı

1.8

Niteliği

Bilecik Belediyesi BahMal çelievler mahalle konağı mevcut zemin kat üzerine ilave bir kat (İ.K.No: 2014/173127)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

197.467,54

173.331,88

197.354,17 + KDV

Bilecik Belediyesi Bahçelievler mahalle konağı mevcut zemin kat üzerine ilave bir kat Sözleşme Tarihi: 26 Şubat 2015 Başlangıç Tarihi: 26 Şubat 2015 Bitiş Tarihi: 10.06.2016

S. No İşin Adı

1.8

Niteliği

Bilecik Belediyesi Ertuğ- Mal rulgazi mahalle konağı mevcut zemin kat üzerine ilave bir kat (İ.K.No: 2014/173145)

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Açık

197.713,54

183.000,00

228.965,35 + KDV

Bilecik Belediyesi Ertuğrulgazi mahalle konağı mevcut zemin kat üzerine ilave bir kat Sözleşme Tarihi: 26 Şubat 2015 Başlangıç Tarihi: 26 Şubat 2015 Bitiş Tarihi: 10.06.2015

87


S. No İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

1.8

Yapım

Açık

14.192.266,49 10.900.000,00

Bilecik Belediyesi Terminal Binası Yapım işi (İ.K.No:2014/8640)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 9.182.588,91

Sözleşme Tarihi: 28 Mart 2014 Başlangıç Tarihi: 28 Mart 2014

Küreselleşmenin olanaklarıyla geçmiş dönemlere oranla çok daha fazla seyahat eden günümüz insanının gereksinim duyduğu hız, çok işlevlilik, iletişim altyapısı, konfor gibi çok işlevli özellikleri sunarak , en gelişmiş yapı malzemeleri, yapım yöntemleri ve tipolojisi ile modern ve geleneksel yapı malzemesi teknikleri ile topografyaya, mimari ve kentsel dokuya uyumlu bir terminal binası yapılması amaçlanmıştır. İstanbul- Adapazarı çevre yolu üzerinde inşa edilecek olan Bilecik Şehirlerarası Otogar Binası yaklaşık 4900m2 oturum alanı ve 6900 m2 inşaat alanına sahiptir. Bu kapalı alanda 10 adet bilet satış ofisi, bekleme salonları, kafeleri, dükkanları, seyir terası, satış kioskları, bilet satış holü, bebek bakım ve emzirme odası, personel dinlenme, revir, bay-bayan mescit, idari ofisleri, toplantı ve seminer salonu, zabıta ve güvenlik ofisi, emanet ofisi ve teknik atölyeleri, atm noktaları, engelli wc. leri , açık alanında ise gelen-giden otobüs peronları, ilçe minibüs peronları, taksi ve otobüs durakları, otobüs bakım ve bekleme alanları ve açık otoparkı her ihtiyacı cevaplayacak bir terminal yapılması planlanmaktadır.

88


2- BELEDİYEMİZ İŞ GÜCÜ VE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN İMALATLAR 1- Taş Duvar Yapılması M25-Ocaktaşı İle 200 Dz.lu 1.1 İstiklal Mahallesi Temenna sokak eski hamam yanı : 11,25 m³ 2-h:8 cm Beton Prizma Parke Taşı Döşenmesi 2.1 Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancı sokak(TEDAŞ altyapı çalışması sonrası) tretuvar tamirat : 813,18 m² 2.2 Gazipaşa Mahallesi Belediye çay bahçesi : 250 m² 3-h:8 cm Beton Kilit Parke Taşı Döşenmesi: Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi Buz pisti önü yağmurda bozulan yolun tamir edilmesi : 610,39 m² Küçük sanayi sitesi site caddesi doğalgaz çalışması sonrası bozulan yolun tamiri : 300 m² Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika sokak yağmur suyu hattı çalışması sonrası bozulan taşın tamiri : 161,10 m² Akifgüngör Caddesi ve cesur sok .(AKSA doğalgaz çalışması) tamirat : 885 m² Ş.Ayhan Ünver Caddesi : 209,98 m² Cennet caddesi : 280 m² Osmangazi Mahallesi Toki cadde ve sokaklarının bakım ve onarımı : 3.660 m² İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Kemal sokak :644 m² Salkım sokak : 11,03 m² Hizmet sokak :143,78 m² Ballı sokak : 331,40 m² Tepe sokak : 90 m² Hamam sokak : 373 m² 3.5 Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak : 313,74 m² 3.6 Beşiktaş Mahallesi Marmara Caddesi( paylaşım sitesi önü) : 340,45 m² 3.7 İstiklal Mahallesi Kent Ormanı İçi Su deposu önü : 547,39 m² 3.8 Gazipaşa Mahallesi Yahyabey sokak : 155,28 m² Muavenatı içtimai sokak : 5,58 m² Asmalı sokak : 7,80 m² Yunusemre sokak : 30,64 m² 3.9 İstasyon Mahallesi Eski Şose sok (AKSA Doğalgaz çalışması sonrası bozulan yol) tamir : 365,79 m² Yeni Pazar sokak (AKSA Doğalgaz çalışması sonrası bozulan yer)tamir : 254 m² Dalakdere 5. sokak (AKSA Doğalgaz çalışması sonrası bozulan yer) tamir : 103 m²

89


3.10 Bahçelievler Mahallesi Galip Sokak : 335,97 m² Atakent caddesi (kültür kongre merkezi arkası) tamirat : 150 m² 4- 10x20x6 cm Renkli Beton Parke Taşı Döşenmesi:

4.1 Hürriyet Mahallesi Belediyemiz Buz pisti yolunun bozulan kısmının tamiratı : 60,74 m² İstanbul -Eskişehir karayolu üzeri Gençlik merkezi binası önü kaldırım : 111 m² Kayıboyu sokak kaldırım gençlik merkezi önü : -210 m² 4.2 Beşiktaş Mahallesi Marmara caddesi 500 evler önü kaldırımı : 56,70 m² 4.3 İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Sokak : 202 m² 4.4 İstiklal Mahallesi Yunusbey sokak kaldırımı : 40 m² Edebalı Sokak : 88 m² 4.5 Ertuğrulgazi Mahallesi Sevilay Caddesi kaldırım tamirat : 132 m² Eser Sokak kaldırım tamirat : 5 m² 4.6 Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi : ?

90


4.7 Osmangazi Mahallesi Toki alt geçidine (kapalı spor salonu yolu) tretuvar yapılması : 195 m² 4.8 İsmetpaşa Mahallesi Ballı sokak : 100 m² 5-13x25x30cm Beton Yağmur Oluğu Taşı Döşenmesi 5.1 Osmangazi Mahallesi Toki Demiryolu sokak : 103,00 m 6-h:6 cm Beton Kilit Parke Taşı Döşenmesi: 6.1 Pelitözü Göl park Kıl çadır yanı : 438 m² 6.2 İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Sokak Merdivenleri : 212 m² 6.3 Bahçelievler Mahallesi Çağlayan sokak (Mahalle konağı yanı) : 613 m² 6.4 Hürriyet Mahallesi Kayıboyu sokak : 33,60 m² Meşelik caddesi : 33,92 m² Kumsal Sokak : 20 m 7-Direnaj Borusu Döşenmesi 7.1 Pelitözü Göl Park Göl Park Kıl Çadır Yanı Q 150’lik drenaj borusu : 120 m 8-Demir +Kalıp+ Beton işçiliği

8.1 İstanbul-Eskişehir Karayolu Hamsu köprüsü orta refüj tretuvarları tamir bakımı beton işçiliği :125 m² 8.2 Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi (beton v kanal ) :594 m² Çelik Sokak Vali konağı yanı beton hendek ( v kanal) : 50 m²

91


8.3 Cumhuriyet Mahallesi Yamaç sokak taş duvar ve taş merdiven tahkimat perde duvar yapılması : 11 m² 8.4 Osmangazi Mahalllesi Toki altgeçit (kapalı spor salonu yolu) beton menhol ve v kanal yapılması Demiryolu sokak alt geçit çıkışı yağmur suyu menholü : 83,20 m²

Toki Alt Geçit Yağmur Suyu Hattı Çalışması Menhol Çalışması

92


8.5 İstasyon Mahallesi Söğüt caddesi mey içki yanı (kalıp +demir +beton işçiliği) : 100,70 m² 8.6 Hürriyet Mahallesi Dumlupınar caddesi il özel idare kavşağı dekoratif aydınlatma direği temeli(kaide) : 3,77 m² 9- Kalıp İşçiliği 9.1 İstanbul-Eskişehir Karayolu Hamsu köprüsü orta refüj tretuvarları tamir bakımı kalıp işçiliği : 42 m 10-Eksiz Boyalı Galveniz Çatı Oluğu ve Baca Dibi İniş 10.1 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi üzeri Belediye çay bahçesi ek binasına çatı oluğu yapılması : 175 m 10.2 İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi caddesi Bilecik Belediye binası +misafirhane +imar müdürlüğü binası yağmur oluğu : 133 m Ertuğrulgazi caddesi Bilecik Belediye binası +misafirhane +imar müdürlüğü binası Dirsek : 70 m Ertuğrulgazi caddesi Bilecik Belediye binası +misafirhane +imar müdürlüğü binası : 67 m 11-Seramik Döşeme İşçiliği 11.1 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi üzeri Belediye çay bahçesi ek binası zeminine seramik döşenmesi : 180 m² 11.2 İstasyon Mahalllesi Gar sokak No:6 258 ada 6 no’lu parselde bulunan Belediye dükkanları üstü zemin seramiği : 375 m² 11.3 Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Caddesi Osmangazi Cami : 200 m² 11.4 Pelitözü Göl Park Değirmen yer seramiği yapılması işi : 100 m² 12-12x22x70 Ebadlarında Beton Bordür Döşenmesi 12.1 Hürriyet Mahallesi Şahika sokak yağmur suyu hattı çalışması sonrası bozulan yol : 28 m Kayıboyu sokak kaldırım gençlik merkezi önü : 79,30 m Değerkent önü : 76 m 12.2 Pelitözü Göl Park Göl Park Kıl Çadır Yanı : 196 m 10-Eksiz Boyalı Galveniz Çatı Oluğu ve Baca Dibi İniş 10.1 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi üzeri Belediye çay bahçesi ek binasına çatı oluğu yapılması : 175 m 10.2 İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi caddesi Bilecik Belediye binası +misafirhane +imar müdürlüğü binası yağmur oluğu : 133 m Ertuğrulgazi caddesi Bilecik Belediye binası +misafirhane +imar müdürlüğü binası Dirsek : 70 m Ertuğrulgazi caddesi Bilecik Belediye binası +misafirhane +imar müdürlüğü binası : 67 m

93


11-Seramik Döşeme İşçiliği 11.1 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi üzeri Belediye çay bahçesi ek binası zeminine seramik döşenmesi : 180 m² 11.2 İstasyon Mahalllesi Gar sokak No:6 258 ada 6 no’lu parselde bulunan Belediye dükkanları üstü zemin seramiği : 375 m² 11.3 Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Caddesi Osmangazi Cami : 200 m² 11.4 Pelitözü Göl Park Değirmen yer seramiği yapılması işi : 100 m² 12-12x22x70 Ebadlarında Beton Bordür Döşenmesi 12.1 Hürriyet Mahallesi Şahika sokak yağmur suyu hattı çalışması sonrası bozulan yol : 28 m Kayıboyu sokak kaldırım gençlik merkezi önü : 79,30 m Değerkent önü : 76 m 12.2 Pelitözü Göl Park Göl Park Kıl Çadır Yanı : 196 m 12-12x22x70 Ebadlarında Beton Bordür Döşenmesi 12.1 Hürriyet Mahallesi Şahika sokak yağmur suyu hattı çalışması sonrası bozulan yol : 28 m Kayıboyu sokak kaldırım gençlik merkezi önü : 79,30 m Değerkent önü : 76 m 12.2 Pelitözü Göl Park Göl Park Kıl Çadır Yanı : 196 m 12.3 İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Sokak : 575 m Tepe sokak : 85,40 m Ballı sokak : 90 m 12.4 İstiklal Mahallesi Edebalı sokak ve Yunusbey sokak : 137 m Kent Ormanı içi Su deposu önü : 171 m 12.5 Bahçelievler Mahallesi Çağlayan sokak (Mahalle konağı yanı) : 245 m Galip sokak :33,70 m 12.6 Ertuğrulgazi Mahallesi Akifgüngör Caddesi ve cesur sok .(AKSA doğalgaz çalışması) tamirat : 300 m Ş.Ayhan Ünver Caddesi : 38 m Sevilay Caddesi kaldırım tamirat : 88,5 m Eser Sokak kaldırım tamirat : 3 m Ormancı sokak: 35 m Cennet Caddesi : 122 m

94


12.7 Beşiktaş Mahallesi Marmara Caddesi 500 evler önü : 38 m 12.8 Hürriyet Mahallesi Kayıboyu sokak : 27 m Meşelik caddesi : 20 m Kumsal Sokak : 20 m 12.9 Gazipaşa Mahallesi Belediye Çay Bahçesi : 30,50 m 12.10 Osmangazi Mahallesi Toki alt geçiti tretuvarı (kapalı spor salonu yolu) : 483 m 13-12x22x50 Ebatlarında Beton Bordür Döşenmesi 13.1 Osmangazi Mahallesi Toplu konut 1-2-3. sokaklar : 200 m 13.2 İsmetpaşa Mahallesi Aydoğdu Sokak : 60 m 13.3 Pelitözü Göl Park Göl Park Yol kenarı : 670 m 14-15x30x70 Ebatlarında Beton Bordür Döşenmesi 14.1 Bahçelievler Mahallesi Mahalle konağı karşısı çeşme etrafı ve Çağlayan sokak : 250 m 15-12x30x25 Ebadlarında Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi 15.1 Bahçelievler Mahallesi Mahalle konağı karşısı çeşme etrafı ve Çağlayan sokak : 28 m 15.2 Pelitözü Göl Park Göl Park Kıl Çadır Yanı : 30 m 15.3 Gazipaşa Mahallesi Belediye Çay Bahçesi : 31,20 m 16-Mermer Döşenmesi (Zemin + Duvar) 16.1 Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet konağı önü mermer tamiratı h x en x boy 3cm x 20cm x 12,50 cm= 3cm x 38cm x 25,00 cm= 3cm x 15cm x 30,00 cm= 2cm x 35cm x 10,00 cm= 2cm x 30cm x 20,00 cm= 2cm x 12cm x 30,00 cm =

2,50 m² 9,5 m² 4,5 m² 3,5 m² 6 m² 3,6 m²

16.2 İstasyon Mahallesi Gar sokak No:6 Belediye dükkanları üstü mermer harpuşta işçiliği : 8,4 m²

95


17-Tuğla Duvar İşçiliği 17.1 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi üzeri, Belediye çay bahçesi ek binası tuğla duvar işçili : 53 m² 18-Sıva İşçiliği 18.1 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi üzeri, Belediye çay bahçesi ek binası tuğla duvarına sıva yapılması : 105.30 m² 19-Saha Beton İşçiliği 19.1 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi üzeri, Belediye çay bahçesi ek binası zeminine tesviye betonu atılması : 182,70 m² 19.2 İstasyon Mahallesi Mey içki fabrikası yanı karayolu üzeri yaya alt geçidi zeminine saha betonu dökülmesi : 84 m² Gar sokak No:6 Belediye dükkanları üstü zeminine tesviye betonu dökülmesi : 375 m² 20- Mermer - Granit Döşeme İşçiliği 20.1 Ertuğrulgazi Mahalllesi Ertuğrulgazi mahalle konağı bahçesine engelli, yürüyüş yolu yapılması (granit döşenmesi) : 38,93 m² 20.2 Gülümbe Üniversite kavşağı İstanbul- Eskişehir karayolu üzeri Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi kavşağı anıt kaidesi : 63,16 m² 20.3 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi Belediye çay bahçesi 25’lik 50 metre mermer harpuşta : 12,5 m² 20.4 Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Kızılay caddesi Osmangazi cami tuvaletleri tezgah (0,63 x 3,70)= 2,33 m²

96


21- Andezit Döşeme İşçiliği 21.1 İstanbul-Eskişehir karayolu Hamsu köprüsü tretuvarlarına andezit döşenmesi : 472,68 m² 22- Beton Döküm İşçiliği 22.1 İstiklal Mahalllesi Tevfikbey caddesi ve cumhuriyet caddesi üzeri aydınlatma direği temeli : 22 adet 22.2 Osmangazi Mahallesi Tekmar yolu üzeri vadi park içi aydınlatma direği temeli yapılması : 1 adet Toki cami yanı wc kabin altı : 1 adet 23- Taş Duvar İşçiliği: 23.1 İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Kemal sokak : 245 m³ 24- Sandviç Panel Alaturka WC Kabin 24.1 Gazipaşa Mahallesi Belediye Aile Çay Bahçesi 135 x 260 ebadında çiftli : 1 adet 24.2 Osmangazi Mahallesi Toki Cami yanı 135 x 260 ebadında çiftli : 1 adet 24.3 Pelitözü Göl Park Göl Park 135 x 260 ebadında çiftli : 2 adet 25-Asfalt Yama-BSK Sıcak Asfalt Bilecik (Merkez) Muhtelif cadde ve sokaklarda Bsk sıcak asfalt yama çalışması : 1.000 ton Bilecik (Merkez) Muhtelif cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere soğuk uygulamalı hazır (torba) : 50 ton

97


26-Kar ve Buzla Mücadele (Tuz +Solüsyon) Bilecik (Merkez) Muhtelif cad.ve sok.’lar da tratuvarlarda kar ve buzla mücadele için solüsyon kullanılması : 5 ton Bilecik (Merkez) Muhtelif cadde ve sokaklarda kar ve buzla mücadele için TUZ kullanılması : 130 ton 27-Sathi Kaplama 29.1 İstiklal Mahallesi Bilecik Şehir mezarlığı yollarına sathi kaplama yapılması Aşağıköy mezarlık yoluna sathi kaplama yapılması toplam 15 ton bitüm 10 ton astar 28- Mermer Döşeme İşçiliği - Harpuşta 28.1 Ertuğrulgazi Mahallesi Bilecik Belediye binası bayan abdesthanesi (0,15 x 8,74)=8,74 m 28.2 Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey caddesi Belediye çay bahçesi 25’lik 50 metre mermer harpuşta 50 m 28.3 Cumhuriyet Mahallesi Kızılay caddesi Osmangazi cami tuvaletleri harpuşta (0,25 x 8 )=8 m 29- Yağmur Suyu Hattı Çekilmesi ve Mazgal Çalışması m (1948 m) 29.1 Gazipaşa Mahallesi Belediye çay bahçesi yağmur suyu hattı çalışması Q150’lik korige boru : 35 m 29.2 İsmetpaşa Mahallesi Futbol sokak mazgal çalışması 14 adet döküm ızgara Futbol sokak yağmur suyu hattı çalışması Q200’lük korige boru : 60 m Futbol sokak yağmur suyu hattı çalışması Q300’lük korige boru : 6 m Hizmet sokak yağmur suyu hattı çalışması Q300’lük korige boru: 138 m Hizmet sokak mazgal çalışması döküm ızgara: 25 adet 29.3 Bahçelievler Mahallesi Gonca sokak mazgal çalışması 11 adet döküm ızgara Gonca sokak yağmur suyu hattı çalışması Q200’lük korige boru:5 m Türkmeneli caddesi Q100’lük korige boru : 60 m Kemal pamukçu caddesi mazgal çalışması döküm ızgara: 24 adet Kemal pamukçu caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q200’lük korige boru: 14 m Çelebi caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q200’lük korige boru : 174 m Çelebi caddesi mazgal çalışması döküm ızgara : 66 adet Çelebi caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q150’lik korige boru : 18 m Mehmetcik sokak yağmur suyu hattı çalışması Q300’lük korige boru : 42 m 29.4 Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q500’lük korige boru:432 m Mevlana caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q300’lük korige boru:6 m Mevlana caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q200’lük korige boru:6 m Mevlana caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q125’lük korige boru:10 m Mevlana caddesi mazgal çalışması döküm ızgara:15 adet Şehit Ayhan Ünver caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q300’lük korige boru:210 m Şehit Ayhan Ünver caddesi mazgal çalışması döküm ızgara:27 adet Öksüzoğlu sokak yağmur suyu hattı çalışması Q300’lük korige boru:72 m Öksüzoğlu sokak mazgal çalışması döküm ızgara:3 adet Akasya sokak mazgal çalışması döküm ızgara:9 adet Pazar pazarı mazgal çalışması döküm ızgara:9 adet

98


Karla Mücadele

Ertuğrulgazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi

Bahçelievler Mahallesi Mazgal Çalışması

99


29.5 Hürriyet Mahallesi Küçük sanayi alt geçit yağmur suyu hattı çalışması Q200’lük korige boru : 6 m 29.6 Osmangazi Mahallesi Toki mazgal çalışması döküm ızgara : 3 adet Toki yağmur suyu hattı çalışması Q150’lük korige boru : 12 m Toki alt geçit yağmur suyu hattı çalışması Q500’lük korige boru : 636 m Toki alt geçit mazgal yapımı döküm ızgara : 14 adet 29.7 İstiklal Mahallesi Teyfikbey caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q200’lük korige boru : 6 m 30-Kanalizasyon Hattı Çekilmesi m (1582 m) 30.1 Bahçelievler Mahallesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi minibüs durak binası kanalizasyon çalışması : 10 m Muhtar konağı çeşme pis su gideri yapımı Q100’lük korige boru : 10 m 30.2 Beşiktaş Mahallesi Selöz sokak Q125’lik korige boru : 10 m Şehit Mesut Bilir caddesi kanalizasyon hattı çalışması Q150’lik korige boru : 20 m 30.3 İsmetpaşa Mahallesi Kozabirlik ilköğretim okulu kanalizasyon hattı çalışması Q125’lik korige boru : 3 m Rasimbey caddesi kanalizasyon hattı çalışması Q200’lük korige boru : 5 m Rasimbey caddesi kanalizasyon hattı çalışması Q100’lük korige boru : 2 m Rasimbey caddesi kanalizasyon hattı çalışması Q150’lik korige boru : 4 m Nevzat sokak kanalizasyon hattı çalışması Q150’lik korige boru : 15 m 30.4 İstasyon Mahallesi Yeni otogar tesisi kanalizasyon hattı çalışması Q300’lük korige boru : 980 m 30.5 Hürriyet Mahallesi Küçük sanayi 3.sokak kanalizasyon hattı çalışması Q125’lik korige boru : 5 m Köprülü sokak kanalizasyon hattı çalışması Q125’lik korige boru : 5 m Güner caddesi kanalizasyon hattı çalışması Q100’lük korige boru : 12 m Hilmi Mercimekoğlu caddesi kanalizasyon hattı çalışması Q200’lük korige boru : 196 m 30.6 İstiklal Mahallesi Şeyh Edebali türbesi tuvaletleri kanalizasyon hattı tamiratı Q100’lük korige boru : 10 m 30. 7 İsmetpaşa Mahallesi Tikveş sokak kanalizasyon hattı çalışması Q125’lik korige boru : 7 m 31-İçme Suyu Sondaj Çalışması Yapımı 33.1 Beşiktaş Mahallesi Belediyemiz yerel kaynaklarına takviye amacı ile iki adet yeni sondaj kuyusu açılmıştır. 32-İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Abone Bağlantısı Yapımı Belediyemiz meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde 03/03/2015 tarihinde alınan karara istinaden içme suyu ve kanalizasyon mesken bağlantılarının Belediyemiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden Belediyemiz 2015 yılı içerisinde karar tarihinden itibaren 126 adet içme suyu ve kanalizasyon bağlantısı yapılmıştır.

100


Kanalizasyon Hattı Çalışması

İçme Suyu Sondaj Çalışması

101


Karasu Rekreasyon Alanı İle İlgili Çalışamların İncelenmesi

Tarih Şeridi Projesi İncelemeleri

102


Otogar İnşaatı Çalışmalarının İncelenmesi

103


104


105


A-GENEL BİLGİLER: 1-Fiziksel Yapı: Veteriner işleri müdürlüğü hizmet binası hürriyet mahallesi Karaçay mevkiinde belediye çöplüğünün üst kısmında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 1 veteriner hekim odası 1 personel odası 1 ameliyathane 1muayene odası olmak üzere hizmet vermektedir. Binamız haricinde 1 kedi kulübesi 5 köpek kulübesi ve 1 kanatlı bakım ünitesi olarak hizmet vermektedir.

2-Teşkilat Yapısı: Veteriner işleri müdürlüğü; 1 müdür vekili veteriner hekim 2 işçi ’den oluşmaktadır.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Veteriner işleri bünyemizde ameliyatta kullanılan aletlerin sterilasyonu için kullanılan kuru hava sterilazatörü ameliyat masası hayvan yakalama aparatları mevcuttur. Barınakta barındırılan hayvanların sahiplendirilmesi için web sitemiz mevcuttur. Bu web sitesinde yapılan işlemler, tedaviler, aşılamalar ve kısırlaştırılmış hayvanlar hakkında bilgi ve resimlere ulaşılmaktadır. Kısırlaştırılan hayvanlara kulak küpesi takılmaktadır ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır

1-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt. Or%

46.11.02.35.07.04.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

56.202,00

0

0

56.202,00

52.879,62

3.322,38

94

94

46.11.02.35.07.04.00.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

5.507,00

0

0

5.507,00

5.406,11

100,89

98

98

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

403.277,00

0

0

403.277,00

150.385,70

252.891,30

37

37

46.11.02.35.07.04.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

100.011,00

750.000,00

0

850.011,00

432.579,84

417.431,16

51

433

46.11.02.35.07.04.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

565.000,00

750.000,00

0

1.315.000,00

641.251,27

673.748,73

565.000,00

750.000,00

0

1.315.000,00

641.251,27

673.748,73

49

113

Genel Toplam

5- Sunulan Hizmetler: Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 2015 yılı içersinde; -Şehre satış için getirilen balıkların kontrolü -Kasapları Denetlenmesi -Gıda satışı yapılan işyeri denetimleri -Kurban pazarları ve kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetlenmesi -Karasinek, sivrisinek ve lavrasit ilaçlaması -Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolü başlıkları altındaki işleri yürütmüştür. -2015 yılında 180 adet hayvan kısırlaştırıldı. -2015 yılında 320 adet hayvan kuduz aşısı, 220 adet karma aşı uygulandı. -2015 yılında Tarım İl Müd. Orman Su İşleri Müd. Ve Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyonla Petşop denetimleri gerçekleştirildi. Şehrimizde pazar ve pazartesi günlerinde kurulan halk pazarlarında satışa sunulan balıkların düzenli olarak veteriner hekimince kontrolü yapılmış ve yapılmaktadır. Şehrimizde et ve et mamülleri satışı yapan kasap şarküteri ve marketlerin düzenli bir şekilde denetimi yapılmış ve yapılmaktadır. İlimizde sadece kurbanlık hayvan satışı için kurulan pazarının denetimide sıkı bir şekilde yapılmış hastalık odaklı mahallerden hayvan getirilmesi önlenmiştir. Yine kurban bayramında toplu kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetimi yapılmıştır. herhangi bir hastalık vakasında anında müdahale yapabilmek için yapılan bu çalışmada bir hastalık şikayeti olmaması için azami özen gösterilmiştir.

106


Kurban Bayramında Mezbaha da 20 Büyükbaş 40 Küçükbaş Kurban Kesimi yapılmıştr.. Başı boş sokak köpeklerinin ıslahı amacıyla Belediyemiz 2015 Yılında Geçici bakım evi ihalesi yaparak inşaatına başlamış Ve inşaat bitirilmiştir.Geçici bakım evimizde 1 idari bina 1 amaliyat hane 1 adet muayenehane 3 adet depo 28 köpek kulubesi ve kedi evi mevcuttur.Gecici bakım evimiz bölgenin en modern barınaklarından biri olmuştur.barınagımızda her türlü cerrahi müdahale yapılmaktadır. Vahşi doğadan getirilen 20 Atmaca , Şahin ve Leylek tedavi edilerek salınmıştır. Oluşan ısırık vakalarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanıp gerekli koruma ve kontrol sağlanmış herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Şehrimizde 2015 yılı içersinde karasinek ve sivrisinek ilaçlamalarını devam edildiği gibi ilaçlamalar özellikle lavraların bulunabileceği yerlere ağırlıklı olarak yapılmıştır.Bu İlaçlamada 1250 litre Larvasit ve Karasinek İlacı kullanılmıştır. 2015 Yılı içersinde Biyosidal ürün uygulama kongresine katılım saglandı ayrıca 2 personel egitime gönderilerek sertifika almaları saglandı. İlimiz Merkez Köylerde ve bağzı İlçelerde görülen vahşi hayattan evcil hayvanlara bulaştığı tespit edilen kuduz vakasının İlimiz Merkeze Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile ortak çalışma yapılmıştır. Şehrimizde Yaz döneminde ortaya çıkan Kırım Kango Keneleri ve diğer haşerelerle mücadele edilmiş muhtemelen olabilecek ve barınabilecek yerlerin periyodik olarak ilaçlamaları yapılmış yine bu mücadelede de İlimizde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Bu ilaçlamada 100 litre İlaç kullanılmıştır. Sonuç olarak Belediyemiz 2015 Yılında Toplum Sağlığını birebir ilgilendiren her türlü olaya önceden tedbir almış ve bu konuda tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektörün tüm imkanlarından faydalanılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 2015 Yılı içerisinde olası salgın hastalık ve diğer çalışmalar için; 565.000,00 TL Ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek Bütçe prensibi içersinde kontrollü bir şekilde harcanmış personel gideri dahil tüm mal ve malzeme ve ekipman gideri için 641.251.27 TL harcanmıştır. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde olası salgın hastalıklar için ve halk sağlığını birebir ilgilendiren her türlü mücadeleyi Belediyemiz Veteriner Hekimi ve diğer kuruluşlarla birlikte gerekli tedbir alınmış ve olumsuz Vaka İlimizde yaşanmamıştır. Sinek ve haşerelerle mücadele

107


Sokak hayvanlar覺 beslenme noktalar覺

108


Yeni barınağımızda yapılan incelemeler

109


110


111


I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımız ve mücavir alan sınırları içerisindeki tüm katı atıkların toplanması ve taşınması, cadde ve sokakların el ile süpürülmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesi, pazar yerleri, cadde ve sokakların yıkanması, kış aylarında yaya kaldırımlarının, merdivenlerin kar ve buz temizliği, yaz aylarında park ve bahçe ile arsaların, tüm şehir içi yol kenarlarının temizliği işini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince ihaleye çıkarmak. 2- Gerçekleştirilen ihale sonrası yüklenici firma ile sözleşme imzalamak. 3- Yüklenici firmanın ihale şartnamesinde ki şartlar dahilinde çalışmalarını denetlemek. 4- Yüklenici firmanın hakedişlerini aylık olarak hazırlamak. 5- Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını, lisanslı sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesini sağlamak. 6- Şehrin temizliği ve halkımıza sağlıklı yaşam alanları hazırlanabilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 7- Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek. 8- Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlar, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak. 9- Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak. 10- Bitkisel Atık Yağların toplanması için lisanslı toplayıcılarla protokol imzalamak ve kaynağında ayrı toplanması için toplama sistemi kurmak, denetimi ve takibini yapmak. 11- Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak. 12- Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 13- Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak. 14- Ambalaj Atıklarının Kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak. 15- Atık Pillerin toplanması ve yetkili kuruluşlara bertarafı ve geri dönüşümü için gönderilmesini sağlamak.

16- Tüm yazışmaların ve evrakların takibini yapmak/yaptırmak.

17- Her yıl sonunda Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak.

112


B-İdareye İlişkin Bilgiler

dir.

1-Fiziksel Yapı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Ana hizmet binası içerisinde giriş katında faaliyet göstermekte-

2-Örgüt Yapısı Temizlik İşleri Müdürlüğü örgüt yapısı içerisinde, bir müdür kadrosu vardır.

3-İnsan Kaynakları Müdürlük bünyesinde 1 Müdür ve ikinci görev ile görevli 1 Çevre Müh. olmak üzere 2 personel mevcuttur. Yüklenici müteahhit firma 18 vasıflı 67 vasıfsız olmak üzere 85 personel ile görev yapmaktadır. C-Görev Tanımları

sağlar

Müdür: a) Belediye karar organlarının aldığı karar doğrultusunda Temizlik hizmetlerinin ihale edilmesini b) Birimin harcama yetkilisidir. c) Birim çalışma raporunun hazırlanmasından sorumludur. d) Birim harcama evraklarının kontrolünden sorumludur. e) Amirlerinin vermiş olduğu görevleri yapar ve yaptırır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

dır.

A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri Verilen görev, yetki ve sorumlulukla, çalışma usul ve esaslara göre hizmet vermeyi amaçlamakta-

B-Temel Politikalar ve Öncelikler Karar ve uygulamalarında şeffaf Belediyecilik anlayışı içerisinde, kaliteli, eşit, tarafsız ve üretken bir hizmet anlayışı ile tüm vatandaşlarımıza hizmet etmektir. III- FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği olan güzel şehrimizin gelecek nesillere temiz, güvenli, yaşanabilir bir kent bırakma olgusu içinde bilinçli ve düzenli programlar oluşturarak özverili bir kadroyla görev yapan birimimiz, şehrimizin temizliği için tüm yıl boyunca ara vermeden çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Verimli ve üretken bir ekiple 2015 yılında yaptığımız bu hizmet sonraki yıllarda artarak devam edecektir.

113


B- Mali Bilgiler:

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.34.05.01.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

2.012,00

42.000,00

0

44.012,00

42.927,45

1.084,55

98

2134

46.11.02.34.05.01.00.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

5

5.900,00

0

5.905,00

5.697,28

207,72

96

113946

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

4.297.974,00

333.621,00

3.621,00

4.627.974,00

4.542.740,98

85.233,02

98

106

46.11.02.34.05.01.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

200.006,00

0

0

200.006,00

16.520,00

183.486,00

8

8

46.11.02.34.05.01.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

4.500.000,00

381.521,00

3.621,00

4.877.900,00

4.607.885,71

270.014,29

4.500.000,00

381.521,00

3.621,00

4.877.900,00

4.607.885,71

270.014,29

94

102

Genel Toplam

TEMİZLİK HİZMETİ

Belediye Başkanlığımız sınırları içerisindeki tüm katı atıkların ve tıbbi atıkların toplama, taşıma ile cadde, sokak ve boş arsaların süpürülerek temizlenmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesi, pazar yerleri, cadde ve sokakların yıkanması, kış aylarında yaya kaldırımlarının kar ve buz temizliği, yaz aylarında park ve bahçelerin, tüm şehir içi yol kenarlarının temizlik işleri 2015 yılı için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan ihale neticesinde, ihaleyi kazanan DURU ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan yüklenici firma 2015 yılı kent içi temizlik hizmetlerini; Başkanlığımızca tahsis edilen Hürriyet Mahallesi Sanayi 10 Sok. No:6’da Belediyemize ait alanda, 4 adet 7 m3, 2 adet 13 m3 kapasiteli sıkıştırmalı atık kamyonu,1 adet 1400 litre tank kapasiteli konteyner yıkama aracı, 1 adet süpürge aracı, 1 adet mini süpürge aracı, 1 adet 10 ton kapasiteli arazöz, 1 adet damperli kamyonet, iki tanesi belediyemize tahsis edilmek üzere toplam 4 adet binek aracı ve en az 85 personel çalıştırmak şartları dahilinde Başkanlığımız Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ana esaslar ve çalışma programı dahilinde vermiştir. Yapılan işlerin genel olarak gösterildiği tablolar aşağıda verilmektedir. El ile yapılan temizlik işinin gösterildiği tablo; YAPILAN İŞ

YAPILDIĞI YER

PERSONEL SAYISI

ZAMAN ARALIĞI

GÜN SAYISI

El ile Süpürme İşi

Şehir İçi / Ana Arter

17

Her Gün

El ile Süpürme İşi

Tüm Mahalleler

11

Gündüz 06:00 – 15:00

El ile Süpürme İşi

Şehir İçi / Ana Arter

8

Gece 16:00 – 24:00

Her Gün 1 Mahalle Her Gün

Altı adet hidrolik sıkıştırmalı katı atık toplama aracıyla iki vardiya halinde çalışılarak şehrimiz genelinde bulunan çöp konteynerlerine bırakılan katı atıklar her gün düzenli bir şekilde toplanarak, şehir merkezinden 4 Km uzaklıkta bulunan Karaçay Mevkiinde belirlenmiş olan alana taşınarak bertaraf edilmiştir. Bu alanda döküm çalışmaları yapılan atıkların çevresel zararlarının minimum seviyelere indirgenmesi için kepçe ve dozer yardımıyla çalışmalar yapılmıştır.

114


Toplamda 6 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, yıkama aracı, süpürge aracı ile yapılan işi gösterir tablo; YAPILAN İŞ

YAPILDIĞI YER

ARAÇ SAYISI

GÜN SAYISI

SAAT ARALIĞI

Çöp Toplama İşi

Şehir İçi / Siteler

2

Her Gün

06:00 – 15:00

Çöp Toplama İşi

Tüm Mahalleler

4

Her Gün

16:00 – 24:00

Yıkama

Şehir İçi

1

Her Gün

(Salı hariç)

16:00 – 24:00

Yıkama

Tüm Mahalleler

1

Her Gün

(Salı hariç)

16:00 – 24:00

Süpürge Aracı ile Süpürme

Tüm Mahalleler

2

Pazar Hariç Her Gün 06:00 – 15:00

Mahallelerimiz, cadde ve sokaklar ile pazaryerleri belirli aralıklarla ve düzenli olarak yıkanmaktadır. Merkezde bulunan tüm camilerimizin süpürülmesi belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Yüklenici firmanın gerçekleştirdiği 2015 yılı temizlik hizmetlerinin denetimi, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrol ekipleri ve yüklenici firmanın görevli personeli ile birlikte yapılarak, günlük denetleme raporları tutulmuştur.

115


2015 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ ATIK TÜRÜ

2015

BİRİM

Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması

36

KG

Atık Bitkisel Yağların Toplanması

8,1

TON

Tıbbi Atıkların Toplanması

97

TON

Ambalaj Atıkların Toplanması

810

TON

TIBBİ ATIK Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri tarafından üretilen tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda imzalanan protokol ile ARY-ECO İŞ ORTAKLIĞI tarafından toplanıp yine aynı firma tarafından Eskişehir İlinde bulunan ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ’NE taşınıp yine “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda bertarafı sağlanmıştır. AMBALAJ ATIKLARI: Belediyemiz sınırları içerisinde, ambalaj atıklarının (kağıt-karton, içecek karton kutuları, cam, metal, plastik vb.) kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, işyeri, okul, hastane, vb.) evsel nitelikli katı atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi ve bu konuda 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca toplama sisteminin kurulması amacıyla 01.01.2014 tarihinde GÜNEŞ TİCARET CAM-KAĞIT-METAL ATIK DEĞERLENDİRME TEMİZLİK İŞLERİ ile protokol yenilenmiştir. Protokol hükümleri gereğince Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp ayrıştırılması işi söz konusu firma tarafından yürütülmüştür. Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıkları her gün saat 08:00 ve 19:00 saatleri arasında toplanmaktadır. 2015 yılında toplanan 810 ton ambalaj atığının cinslerine göre dağılımı şu şekildedir. ATIK CİNSİ

MİKTAR (Ton)

YÜZDE

Kâğıt/Karton

648

% 80

Plastik

138

% 17

Diğer Geri Dönüşebilenler (Metal, cam vb.)

24

%3

BİTKİSEL ATIK YAĞ Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanması taşınması ve bertarafı için 21.01.2015 tarihinde KOLZA BİODİZEL YAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ile protokol imzalanmıştır. PROJE VE ETKİNLİKLER Bilecik Merkez sınırlarımız içerisindeki tüm mahallelerimizde atık yağ üreticisi konumunda bulunan hanelerimizde oluşacak bitkisel atık yağların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi amacıyla kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanılmasını sağlamak için “Bilecik Bitkisel Atık Yağlarını Dökmüyor” Projesi düzenlenmiş ve Mahalle Konaklarımızda Atık Toplama Noktaları oluşturulmuştur

116


Atık pil ve atık yağ toplanmasına ilişkin programlar

117


 Mahalle konaklarımızda oluşturulan Atık Toplama Noktaları’na paralel olarak devam eden ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kimya ve Süreç Mühendisliği öğrencilerinin de projeye katılımıyla ev hanımlarına yönelik atıkların kaynağında ayrı toplanması eğitimleri verilerek farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.

118


Bu kapsamda 2 yıllık süreçte toplanan miktarlar aşağıda tabloda gösterilmiştir. 1

Subaşı Yemek

3250 KG

2

Kar Yemek

1870 KG

3

Petek Pastanesi

840 KG

4

2.Jan Eğt Tug.

705 KG

5

Kredi Yurtlar Kurumu

690 KG

6

Doğanlar Kapı Kolları

610 KG

7

Polis Okulu

420 KG

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen kent içi genel temizlik hizmetlerinin verilmesinde çok ciddi sorun ve aksaklıklar yaşanmayarak, oluşan küçük sorunlarada zamanında müdahale edilerek hizmet halkımıza en iyi şekilde sunulmuştur.

119


120


121


01/OCAK/2015 -31/ARALIK/2015 YILI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

Müdürlüğümüz 1 İtfaiye Müdürü, 1 İtfaiye Amir V., 9 İtfaiye Şoförü, 14 İtfaiye Eri olmak üzere toplam 25 kişilik personeliyle 3 ekip olarak her türlü afet ve tüm itfaiyelik olaylara müdahale etmekte ve tüm itfaiye araç ve gereçlerinin devamlı kullanıma hazır olmalarını sağlamaktadır. İtfaiye olaylarında zaman çok önemlidir, bu hassasiyet göz ardı edilemez, tüm personelimiz bunun bilincinde olup buna göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar, günün şartlarına göre bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek çalışmalara ilişkin kanun yönetmelik, tebliğ, tüzük ve genelgeler incelenerek gerekli yenilikler uygulanmaktadır. Müdürlüğümüz günün teknolojik gelişmelerine paralel olarak personelin eğitimini araç ve gereçlerin modernizasyonunu günün şartlarına uygun hale getirmiştir. Birimimiz kendini itfaiyecilik konularında devamlı yenilemekte ve yenilemeye devam etmektedir. Vatandaşlardan gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden her zaman yararlanılmıştır. İtfaiyecilikle ilgili konular her fırsatta halka anlatılarak halk bilinçlendirilmiştir 2015 YILI ARAÇ DÖKÜMÜ ARACIN MARKASI

ARACIN ÖZELLİKLERİ

MİKTARI

1

BMC

Acil durumlarda öncü araç

1

2

FORD 2524

30 metre otomatik hidrolik merdivenli 6 ton su kapasiteli

1

3

FORD CARGO

24 metre otomatik hidrolik merdivenli 5 ton su kapasiteli

1

4

FATİH

Seyyar merdivenli, köpüklü 5 ton su kapasiteli

1

5

FORD

Köpüklü 5 ton su kapasiteli

1

TOPLAM

5 Adet

24 saat faaliyet gösteren bir birim olduğumuzdan bir çok konuda halkımızla Belediye arasında irtibat sağlayarak sorunların ilgili müdürlüklere iletimi yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla çöp ile ilgili sorunlar ve şikayetlerin temizlik şirketine iletilmesinde, Zabıta Müdürlüğü ile ilgili şikayet konularının Zabıta müdürlüğüne iletilmesinde, su arızalarının ve su patlaklarının su arıza tamir ekiplerine iletilmesinde buna benzer konularda İtfaiye Müdürlüğü olarak sorunların iletilmesinde Belediye birimleriyle koordineli çalışmalar yürütülmüştür.

122


İtfaiye Müdürlüğü binamızda 5 adet itfaiye aracını muhafaza edebileceğimiz kapalı garajımız mevcut olup, idari binada diğer hizmet birimleriyle hizmetlerimize daha koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında toplam 89 adet yangına müdahalede bulunulmuştur.

2015 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Yangınlara Müdehale

123


2015 YILI ACİL OLAYLAR İSTATİSTİK BİLGİLERİ AYLAR

EV VE İŞYERİ YANGINLARI

ARAÇ YANGINLARI

OT VE ORMAN YANGINLARI

DİĞER YANGINLAR

TRAFİK KAZALARI

OCAK

3

1

ŞUBAT

6

2

1

1

1

MART

3

1

1

1

1

NİSAN

5

3

1

2

MAYIS

2

1

1

2

HAZİRAN

2

1

1

1

TEMMUZ

2

2

2

1

AĞUSTOS

2

1

7

EYLÜL

5

EKİM

1

KASIM

4

ARALIK

10

SU BASKINLARI

1 4 2 3

5

1

2

1

2

2

TOPLAM GENEL TOPLAM

104

Bu yangınların 17 adeti elektrik kontağından, 2 adeti lpg,doğalgaz vb., 5 adeti ocak, soba, kalorifer kazanından, 13 adeti baca tutuşmasından, 7 adeti sigara ve kibritden, 1 adeti akaryakıtdan, 44 adeti de diğer sebeplerden çıkmış olup, 7 adeti tamamen yanmış, 45 adeti kısmen yanarak kurtarılmış, 37 adeti de başlangıçta müdahale ederek söndürülmüştür.

Bina, işyeri vb. yerlerde mahsur kalan insan ve hayvanların kurtarılması çalışmaları yapılmıştır.

Aşırı yağış olan günlerde su baskını meydana gelen yerlerde motopompla suların çekilmesi ve temizliği yapılmıştır. Şehrimizde meydana gelebilecek su baskınlarına müdahale için motopomplar mevcut olup her zaman kullanıma hazır halde tutulmaktadır. Şehrimize yağan şiddetli ve uzun süreli yağmurlardan dolayı meydana gelen su baskını şikayeti alınmış olup, motopomplar ve itfaiye araçları ile müdahale edilerek gerekli raporlar tanzim edilmiştir. Ayrıca şehrimizde meydana gelebilecek şiddetli fırtınadan dolayı yollara, araçların ve evlerin üstlerine düşebilecek ve elektrik tellerine zarar verebilecek ağaçlar kesim motoru ile müdahale edilerek zararsız hale getirilmiştir.

124


GÜNLÜK YAPILAN İŞLER Çeşitli nedenlerden dolayı şehirde meydana gelen su sıkıntılarında halkımızın su ihtiyacının karşılanması amacıyla İtfaiye araçları ile su ihtiyacının giderilmesine yönelik su dağıtımları yapılmış, İtfaiye Müdürlüğümüzden kendi ihtiyaçları için su talebinde bulunanlara ücret karşılığı su verilmiş olup, bunun karşılığında 2,406.20 TL. ve ayrıca çeşitli işlerde 2,016.60 TL. gelir elde edilmiştir. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol ve parke döşeme çalışmalarında su ihtiyaçları Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır. Yaz gününde mahalle ve sokakların ön sulama ile sulanması yapılmıştır. Belediyemizin diğer birimleriyle işbirliği kurularak, yeni açılan yolların stabilize çalışmalarında (yol sulaması), yeni dökülen betonların sulanmasında, iş makinalarına su ikmal işlerinde, kaldırım, menfez, duvar sulamalarında, havuz doldurma vs. çalışmalarında yardımcı olunmuştur. Ayrıca merdivenli araçlarımızla da yüksek ağaçların budanması, şehrimizde yapılan sosyal faaliyetlerle ilgili uyarıcı afişlerin, çeşitli bayrakların asılması indirilmesi ve hoparlör kontrol çalışmaları, yeni montaj ve tamiratı, elektrik, ışık vs. tamiratlarına yardımcı olunmuştur. Belediyemiz adına duyuru amaçlı düzenlenen afiş ve pankartların asılması ve toplanması çalışmaları yapılmıştır. İnsanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla meskenlerin, işyerlerinin, resmi kurum ve kuruluş bacalarının resmi ücret karşılığı temizlenmesi, kış aylarında kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanmış, baca temizleme ücreti olarak 477.90 TL gelir elde edilmiştir. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında 74 adet işyerine yangın ve patlamalara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu verilmiştir. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında itfaiye muayene rapor ücreti olarak 43,060.12 TL gelir elde edilmiştir. Müdürlüğümüzde günlük yapılan çeşitli hizmetler aşağıya çıkarılmıştır. AYLAR

BACA TEMİZLEME

OCAK

ARAZÖZLE SU VERME

MERDİVENLİ ARAÇLA ÇALIŞMA

ÇEŞİTLİ GELİRLER

1

İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU 4

ŞUBAT MART

1

NİSAN

11

1

2

1

5

MAYIS

3

3

HAZİRAN

1

5

TEMMUZ

1

3

AĞUSTOS EYLÜL EKİM

İTFAİYE MUAYENE RAPORU

2 2

6

4

11

3

8

3

KASIM

1

1

4

ARALIK

1

1

12

6

10

3

74

18

TOPLAM GENEL TOPLAM

2

107

125


EĞİTİM VE DENETİM İtfaiye Müdürlüğümüzce yıllık eğitim programı hazırlanmış olup, bu eğitim programı dahilinde hergün düzenli olarak araç bakımı, spor ve eğitim programı uygulanmaktadır. İtfaiye Müdürlüğümüzce, Sivil Savunma ve 112 acil ekipleriyle koordineli olarak resmi kurumlar, okullar, fabrikalar vb. gibi kurumlarda eğitim ve bilgilendirme amaçlı tatbikatlar yapılmıştır.

Eğitim ve Yangın Tatbikatları

126


2015 Yangın Tatbikatları

Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.33.03.02.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

667.947,00

16.000,00

16.000,00

667.947,00

644.548,64

23.398,36

96

96

46.11.02.33.03.02.00.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

121.001,00

7.500,00

7.500,00

121.001,00

117.584,65

3.416,35

97

97

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

191.040,00

5.000,00

5.000,00

191.040,00

88.149,23

102.890,77

46

46

46.11.02.33.03.02.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1

44.720,00

0

44.721,00

44.712,45

8,55

100

4E+06

46.11.02.33.03.02.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

170.009,00

0

0

170.009,00

0

170.009,00

0

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

1.150.000,00

73.220,00

28.500,00

1.194.720,00

894.994,97

299.725,03

1.150.000,00

73.220,00

28.500,00

1.194.720,00

894.994,97

299.725,03

75

78

Genel Toplam

127


128


129


I- GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesinde Belediye zabıtası; beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayacağı belirtilmektedir. Ayrıca Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. maddesinde de belediye zabıtasının hangi görevleri yapacağı tanımlanmıştır. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Zabıta Müdürlüğümüz 2015 yılı Şubat ayından itibaren yeni hizmet binası olan Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak No: 1/3 Bilecik adresine taşınmıştır. 2- Örgüt Yapısı Zabıta Müdürlüğünün hiyerarşik yapısı; a-) Zabıta Müdürü b-) Zabıta Amiri c-) Zabıta Komiseri d-) Zabıta Memurları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Zabıta Müdürlüğümüzde yazışmalarda büro personelince kullanmak üzere 3 adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı, personelin diğer birim ve kendi aralarında hızlı bir iletişim kurması amacıyla Zabıta Memurlarımızın hepsinde telsiz amaçlı telefon bulunmaktadır. 4- Araç ve Teçhizat Durumu 1

11 AK 102

FORD TRANSİT (MİNİBÜS)

2

11 AH 330

DACİA LOGAN ( OTOMOBİL)

3

54 E 4683

FIAT DOBLO ( KİRALIK ARAÇ)

4

11 AK 116

HONDA MOTORSİKLET

4- İnsan Kaynakları 2015 yılı sonu itibariyle Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen görev yapan 1 Zabıta Müdür Vekili, 1 Zabıta Amir Vekili, 14 Zabıta Memuru ve müdürlüğümüzde görevlendirilen 3 personelimiz mevcuttur. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Müdürlüğümüz, 2015 yılında Belediye Başkanına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Yıl sonu itibariyle harcama yetkisi görevi Zabıta Müdürüne ait olup, mali yılı için müdürlüğümüzce 1 asil 1 yedek gerçekleştirme görevlisi belirlenmiştir. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri Müdürlüğümüz; kendisine verilen görev, yetki ve sorumlukla çalışma usul ve esaslarına göre hizmet vermeyi amaçlamaktadır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Belediye karar ve uygulamalarında şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde; üretken, kaliteli, tarafsız, eşit bir hizmet sunmaktır.

130


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Temel Mali Tablolara İlişkin Sonuçlar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.36.03.09.09.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

810.956,00

370

370

810.956,00

656.813,71

154.142,29

81

81

46.11.02.36.03.09.09.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

120.003,00

0

0

120.003,00

105.752,23

14.250,77

88

88

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

228.026,00

122.850,00

0

350.876,00

331.566,40

19.309,60

94

145

46.11.02.36.03.09.09.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

45.000,00

5.405,00

0

50.405,00

50.404,25

0,75

100

112

46.11.02.36.03.09.09.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

150.011,00

0

128.255,00

21.756,00

0

21.756,00

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

46.11.02.36.10.07.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

1.354.000,00

128.625,00

128.625,00

1.354.000,00

1.144.536,59

209.463,41

1.354.000,00

128.625,00

128.625,00

1.354.000,00

1.144.536,59

209.463,41

85

85

Genel Toplam

Şehiriçi toplu taşıma yapan araçların güzergahları müdürlüğümüz bünyesinde takip edilmektedir.

131


B- PERFORMANS BİLGİLERİ Gelen – Giden Evrak Kayıtları GELEN EVRAK KAYDI GİDEN EVRAK KAYDI İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1066 749

SIHHİ İŞYERİ

169

GAYRİ SIHHİ İŞYERİ

19

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

18

TOPLAM Toplu Taşıma İzin Belgeleri

206

Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi ( M Plakalı )

92

Şehir İçi Özel Servis Aracı İzin Belgesi ( S Plakalı )

78

Güzergah İzin Belgesi ( Belediye Mücavir Alan Dışına/İçine Servis Taşımacılığı Yapan Araçlar )

49

TOPLAM Genel Denetim Sayıları

219

SIHHİ İŞYERİ

450

GAYRİ SIHHİ İŞYERİ

109

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

125

YENİ VERİLEN RUHSAT SONRASI İŞYERİ DENETİMLERİ

206

TOPLU TAŞIMA VE SERVİS ARAÇLARI DENETIMLERİ

300

TÜTÜN DENETİM EKİPLERİ İLE YAPILAN DENETİMLER

250

TOPLAM DENETİM SAYILARI

1440

1608 Sayılı Kanun Kapsamında Denetimler Bilecik Belediyesi Belediye Yasakları ve Kurallarına İlişkin Yönetmelik, Bilecik Belediyesi Şehir İçi Minibüs Yönetmeliği, Bilecik Belediyesi Otogar Tembihnamesi, Bilecik Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği, Bilecik Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında denetim çalışmaları yapılmakta olup, zabıta ekiplerimizce yönetmeliklere aykırılıktan tanzim edilen tespit tutanakları; 1608 Sayılı Umuru Belediye kanunun 1.maddesi gereği 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmüne göre yasal işlem yapılmak üzere, Belediye Encümenine gönderilmekte ve tutanaklar hakkında verilecek kararlar Belediye Encümenince değerlendirilmektedir.

132


5326 Sayılı Kanun Kapsamında Denetimler 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında denetimler yapılmakta olup, bu kanunun zabıta memurlarına verdiği yetki dahilinde idari para cezaları uygulanmaktadır. Denetimlerden Örnekler Şehir İçi Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Denetimleri

Kantin Denetimleri

Kantin Denetimleri

Kahvehane Denetimleri

Ekmek Fırın Denetimleri

Şehir İçi Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Denetimleri

133


134


135


I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ , GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye Başkanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yapar. Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ile halk ile ilişkilerini, ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. b) Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilecik Belediyesi Başkanlık Makamınca belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. c) Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu faaliyetleri ve hizmetleri kamuoyuna ve basına etkin şekilde aktarmak, d) Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin, aksayan konularda yaptığı başvuruları ilgili birimlere iletmek, e) Basınla ilişkilerin amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak. f) Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer. g) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder. h) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Bilecik belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak. ı) Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek. i) Belli zamanlarda çıkartılan Bilecik Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Merkezi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamak. j) Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sine vizyon gösterilerini düzenlemek. k) Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek. l) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize etmek. m) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek. n) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol etmek. o) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. ö) Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri vb. Belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak. p) Bilecik Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikayetlerini almak. Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan Ak Masa çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. r) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak.

136


Temel mali tablolar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/1

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.25.01.01.01.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

245.550,00

0

0

245.550,00

212.256,12

33.293,88

86

86

46.11.02.25.01.01.01.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

27.704,00

2.500,00

2.500,00

27.704,00

26.672,09

1.031,91

96

96

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

957.737,00

0

0

957.737,00

710.927,40

246.809,60

74

74

46.11.02.25.01.01.01.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

7

0

0

7

0

7

0

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

35.000,00

0

0

35.000,00

0

35.000,00

0

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

1.266.000,00

2.500,00

2.500,00

1.266.000,00

949.855,61

316.144,39

1.266.000,00

2.500,00

2.500,00

1.266.000,00

949.855,61

316.144,39

75

75

Genel Toplam

B- ORGANİZASYON ŞEMASI VE SORUMLULUK ALANLARI

- İNSAN KAYNAKLARI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı ve 2012 yılından itibaren Müdürlük olarak, Belediye binamızın 1. katında hizmet vermekte olup, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminden oluşmaktadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

a) Müdür b) Şef c) Memurlar d) İşçiler e) Sözleşmeli personel

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Memur ve 1 Sözleşmeli 1 İşçi 2 hizmet personelinden oluşmaktadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, sair mevzuat hükümleri ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak Belediye Başkanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yapar. 2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüz hizmetlerini en verimli şekilde yerine getirmek amacıyla 5 adet Bilgisayar ve bunlara bağlı 2 adet çok amaçlı yazıcı, 3 adet profesyonel fotoğraf makinesi, 2 adet HD1080 video kameranın yanısıra 1 adet Djı phanthom3 Pro Helikopter, GoPro HD1080 Sualtı Kamera ve 1 adet Dacia Logan LCV hizmet aracı ile görev yapmaktadır. 3- 2015 YILINDA SUNULAN HİZMETLER Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili Görsel, Yazılı, Sesli, İnteraktif ( Sosyal Medya) ve İnternet haberlerin günlük olarak Medya Takip Merkezlerince profesyonel takibinin yapılarak, dijital ortamda kupür halinde arşiv tutuldu ve istatistik raporları hazırlandı. Görsel basında Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili haberlerin, bültenlerin ve video çekimlerinin yapılarak Ulusal, Uluslararası, Bölgesel ve Yerel düzeyde yayın yapan basın yayın organlarına gönderilmesi, takibinin yapılması ve ilgili birimlere aktarılması sağlandı.

137


Belediye Başkanı ve Belediye ile ilgili olarak her tür basın aracılığı ile çıkmış bulunan haberlerin ve yorumlardan yanlış aksettirilen veya eksik bilgi verilen haberlerin ilgili birimler vasıtasıyla doğrularını tespit etmek ve bu doğru haberlerin ilgili ve gerekli yerlerde basıl bildirileri ve açıklamalarıyla yayınlanmasını sağlandı. 3.1 Turizm Faaliyetleri İlimizin; tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, gelenek ve göreneklerinin ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel platformlarda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak tanıtımı noktasında stratejik planlara uygun olarak tanıtım ve rehberlik hizmetleri verildi. Dünyanın en büyük turizm ve tanıtım fuarı olan Emitt 2015 ve Bilecik Tanıtım Günleri kapsamında ilimizin turizm ve tanımını gerçekleştirdik. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde turizm, tanıtım ve sempozyumlar düzenlenerek, şehrimizin tarihi, turizm ve ekonomik farkındalıkları oluşturuldu. ( mermer zirvesi, Bilecik sergi, Uluslararası Bilecik sempozyumu )

138


Bilecik Turizm Destinasyonu fizibilite ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Turizm Rehber Kitabının hazırlanması ve dağıtılması; ulusal, uluslararası ve bölgesel yayın yapan turizm dergilerinde (Burdo, Şehir ve İnsan, Otttoman Times, Marmara Life, Belediye Deniz, BenBirSen, Köfteci Yusuf, Timtaş Life, Get Better, BEBKA, Bilecik TSO, Star Gazetesi vb. ) şehrimizin turizm potansiyeli tüm yönleriyle ele alınması sağlandı.

Bilecik Turizm Destinasyonu Oluyor Projesi kapsamında 2015 yılına ait fizibilite raporu hazırlanarak ETKİ ANALİZİ raporu hazırlandı. BEBKA, Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi ortaklığında TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) bünyesinde bulunan ve dünyaca ünlü turizm şirketleri ve tur acentelerinin Şehrin turizm potansiyeli noktasında bilgilendirmek ve hazırlanan paket tur programlarının turizm acentelerince tur organizasyonlarının düzenlenmesi amacıyla gezi programları hazırlandı. Ulusal ve Uluslararası yayın yapan TV kanallarında turizm tanıtım faaliyetleri ve yemek kültürü, doğal güzellikleri, gelenek ve görenekleri, yemek kültürünü anlatımını sağladık. (TVNET – Gezgin ) Turizm web sitesinin (www.bilecik.com.tr ) ve Bilecik Turizm Sosyal medya hesaplarının etkinliği noktasında çalışmalar düzenlendi. İlimize Özgü Tarihine ilişkin Yapıların, Kültürel, Sanatsal Faaliyetlerin Fizibilitesi Yapılarak Tekrar Gün yüzüne Çıkarılması, Tanıtılması ve Markalar Oluşturularak Tescillenmesi Sağlandı.

139


3.2 Halkla İlişkiler ve İletişim Hizmetleri 3.2.1 444 Kurumsal Özel İletişim Hattı 7/24 Hizmet verecek düzeyde hazırlanan Kurumsal Hizmet Hattı olan 444 88 58 No’lu Özel İletişim Hattı hizmete girdi. Halkımıza etkin ve her zaman ulaşılabilirlik noktasında yeni bir adım atılmış oldu. 3.2.2 BİLTİM ( Bilecik Toplumsal İletişim Hizmetleri ) BİLTİM merkezinde Etkin Çözüm Masası Kurmak ve Etkin Çözümler Üretmek; Mahallelerimizde Bulunan Mahalle Konaklarında, Mahalle Sakinleri İle Toplantılar Tertip Ederek Nitelikli ve Etkin Çözümler Oluşturmak, Memnuniyeti En Üst Seviyeye Çıkarmak amacıyla düzenlenen projemizin alt yapıları tamamlandı. 3.2.3 AKMASA Hizmetleri Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı AK MASA birimi, 2015 yılında 1.093 adet istek,talep, öneri ve şikayet çözüme kavuşturuldu. Bu Kapsamda %97 gibi yüksek bir Vatandaş Memnuniyet oranı sağlandı. Ayrıca 466 adet cenaze anonsu ile 92 diğer konulardaki anonslar olmak üzere toplamda 558 adet anons yapılmıştır. Ayrıca Halkla ilişkiler büromuz her gün belediyemize gelen vatandaşlarla görüşerek vatandaşa destek vermeye, sorunları dinlemeye ve çözüm üretmeye devam etmektedir.

3.2.4 Toplu SMS Hizmetleri Belediyemizin Hizmetleri ve duyuruları halkımıza etkin bir şekilde aktarılması amacıyla 2015 yılı içerisinde toplam 754.837 SMS ile ulaşıldı.

3.2.4 Radyo Duyuru Hizmetleri Bilecik mücavir alanları içerisinde yayın yapan Bilecik FM ve Radyo 11 radyo kanallarından halkımıza etkin ve verimli bir iletişim kurmak adına 2 bin adet duyurularımızı ve anonslarızmızı gerçekleştirdik. 3.2.4 Baskılı ve Dijital Duyuru Hizmetleri Belediyemizin ve Proje Ortaklığında yapılan hizmetleri Halkımıza doğru, tarafsız ve etkili bir biçimde aktarılması ve tanıtılması amacıyla; İndoor ve Outdoor olarak adlandırılan şehir mobilyaları, Mahalle Billbordları, Şehir Billboard, Raket, Durak, Pankart, Megalight ve ayrıca Dijital Bilgilendirme ekranları ile hizmetlerimizi aktardık. 3.2.5 Basım ve Yayım Hizmetleri Baskılı Materyallerimiz olarak, Dergi, gazete, broşür, davetiye, hediye çantaları, kartvizitler, tebrik kartları, afiş, pankart ve diğer materyaller ile halkımıza doğru ve etkin iletişim sağlandı. 3.2.5.1 11 Yıllık Prestij Hizmet Kitabı Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Selim Yağcı’nın 2004 yılından bu yana 11 plakalı Bilecik’imize 11 Yıllık Hizmetlerimizi (Fiziki, Kültürel, Sosyal, Halkla İlişkiler, Büyük Projeleri vb.) içeren Prestij almanak hazırlandı. 3.3 Bilişim Teknolojileri Hizmetleri 3.3.1 Dijital Arşivleme Hizmetleri Kayıt Sistemlerimizin Güncel Tutulması, Görsel ve Yazılı tüm bilgi fotoğraf ve video arşivleri dijital ortamda saklanması ve güncel tutulması sağlandı. 3.3.2 Yönetim Paneli ( Ön Proje ) Yönetim Paneli ile İstatistik raporlama ve takip sisteminin kurularak, Hizmetlerin güncel takibinin yapılması. Mevcut Web Sitesi Üzerinden Belediye Müdürlüklerinin Hizmet Akışlarının Üst Yönetim Tarafından Kontrolü ve İstatistiklerini Sağlayacak Yönetim Paneli Sistemi Entegrasyonu Yapılması için alınan genelge kararı ile günlük yapılan tüm işler müdürlüğümüzce kurumsal web sitemiz üzerinden ( Bilecik Belediyesi Bugün Ne İş Yapıyor ) entegrasyonunun altından kayıt altına alınarak; halkımızın yapılan işlerden bilgi sahibi olması sağlandı hem de üst yönetime bilgilendirme aktarılması istatistik bilgilerin sağlanması için altyapı çalışmaları tamamlandı.

140


3.3.3 Medya Takip Sistemleri – Medya Rehber Bilgi Sistemi Ulusal, Bölgesel, Yerel Haber Bültenleri, Sosyal Medya, İnternet Siteleri ve TV Kanallarında Bilecik, Bilecik Belediyesi Hakkında çıkan haberleri MEDYA TAKİP SİSTEMİ ile Arşivlemesi ve güncel tutulması sağlandı.Hazırlanan Bültenler Medy Rehberi Bilgi Sistemi ile kategorize edilerek basın yayın organlarında aktarılması sağlandı. 3.3.4 WEB TV WEBTV ( kurumsal web sitesi, youtube, sosyal medya ve şehir ekranları ) ile İlimizin Tarihi, Kültürel Ekonomik Siyasi, Sanatsal, Spor ve Belediye Hizmetlerini Tanıtıcı Görsel Yayınların (Canlı veya Bant kayıt ) yapılması sağlandı. 3.3.5 Mobil Web Sitesi Bilecik Belediyesi kurumsal web hizmetleri noktasında interaktif belediyecilik sistemleri kapsamında bir yenilik daha hayata geçti. Belediyemizin Kurumsal web sitesi www.bilecik.bel.tr giderek artan smartphone olarak adlandırılan akıllı telefonların kullanımının artması ile mobil belediyecilik sistemi arayüzü sisteme girdi. m.bilecik.bel.tr hizmeti ile artık kullanıcıların yeni arayüz tasarımı ile kullanım kolaylığı ve daha ulaşılabilir bir e-belediyecilik sistemine sahip oldu. 3.3.6. Whatsup İhbar Hattı Kurumsal Özel İletişim Numaramız olan 444 88 58 ile 7/24 hizmet anlayışıyla etkin iletşim sağlanmakta.Ancak dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımızın da Belediye Hizmetlerinden doğru ve etkin faydalanması amacıyla kurulan ve herkez tarafından kullanılan Whatsup için Whatsup İhbar Hattı 0552 444 88 58 ile vatandaşlarımız artık istek, öneri ve taleplerini fotoğraf çekerek, iletişim hattına yazarak veya sesli kayıt olarak ilereterek çözüme anında ulaşmayı hedeflemekteyiz. 3.4 Basın ve Yayın Hizmetleri 3.4.1 Basın Analizleri Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkanı Selim Yağcı; başta yerel basın olmak üzere, bölgesel, ulusal basında ve sosyal paylaşım sitelerinde geniş bir şekilde yer aldı 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında, ‘’Bilecik Belediyesi’’ ve ‘’Selim Yağcı’’ m a r k a l a rında aldıkların reklam eşdeğerinin toplamı 2.019.222.00 $ (2 milyon 19 bin 222 $) olduğu (Yaklaşık 7 milyon Türk Lirası ) belirlendi. Ayrıca; Sosyal, kültürel, turizm, çevre, ekonomi, sağlık, eğitim, altyapı ve üstyapı ile birçok belediye hizmetleri hakkında yerel, bölgesel ve ulusal anlamdaki basın yayın organlarında ( dergi, gazete, gazete eki ) çıkan haberlere 69. 628. 537 (yaklaşık 70 milyon) kişiye erişim sağlandı. Araştırmaya göre ‘’Bilecik Belediyesi’’ markasında 2015 yılı içerisinde 3784 adet haber ile 25.655. 219.00 oranında (tiraj) baskı sayısı elde edilirken, ‘’Selim Yağcı’’ markası hakkındaki 1320 adet haberin karşılığında 8.875.575.00 miktarında tiraj oranı elde edildi. 3.4.1 Yayın Analizleri 2015 yılında Selim Yağcı ve Bilecik Belediyesi markaları ile toplam 59 Ulusal yayın yapan TV kanalında yer alındı. Ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde yayın yapan İnternet haberciliğinde haber başlığı ise bu sayı 24.771 âdete ulaştı. 3.5 Sosyal Medya Analizleri Yapılan araştırmalara göre ‘’Bilecik Belediyesi’’ ve ‘’Selim Yağcı’’ markaları, Sosyal Medya üzerinden de büyük bir ilgiyle takip edildiği tespit edildi. Diğer bir veriye göre; Bilecik Belediyesi Kurumsal Facebook Hesabında, 6463 beğeni sayısına sahip iken, Bilecik Belediyesi’nin Kurumsal Twitter hesabı üzerinden ise yaklaşık 2 bin takipçiye sahip. Aynı şekilde Selim Yağcı Resmi Kişisel Web sayfası ise F a c e b o ok’ta, 5 binin üzerinde takipçiye sahipken, Kişisel Twitter hesabı üzerinden ise 4423 takipçiye sahip, instagram hesabında ise 2 binin üzerinde takipçiye sahip olduğu tespit edildi.

141


Selim Yağcı adıyla kurumsal kişisel resmi instagram hesabında yayında olan sosyal medya kimliği 2 bin takipçi sayısına sahip. Böylece, Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın toplam sosyal medya hesaplarındaki kişi sayısı 20 bin kişinin üzerinde olduğu görülmektedir. Türkiye’nin en dijital belediyeleri ve belediye başkanlarının araştırıldığı; Dijital Araştırmalar Derneği’nin Dijital Kent 2015 Yerel Yönetimler Dijital Varlık Reytingi sonuçları ile Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, başka bir başarıya imza attı. Belediyeler ve belediye başkanlarının en detaylı dijital ve sosyal medya performansı analizinin gerçekleştirildiği araştırmalarda Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Instagram takipçi sayısı açısından 2. sırada yer alan Belediye Başkanı oldu.

3.6 Projeler 3.6.1. Sağlıklı Kentler Birliği Üyeliği

Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde yürütülen ve Avrupa’da 31 ülkede 100’ün üzerinde kentte devam eden ve gelişen küresel “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır. 1996 Habitat II, 2002 Johannesburg Yerel Yönetimler Zirvesi ve WHO (DSÖ)’nün 2000 Milenyum yılı Deklarasyonun ana temaları, hep “Sürdürülebilir Kentler“ yaratmak, etkili yerel yönetimler sağlamak, Ulusal-bölgesel-yerel ortaklıklar kurmak ve sağlık temelli stratejiler üretmek olmuştur. 2003 yılında Belfast da yayınlanan kentlerin politik temsilcilerinin imzaladığı ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı deklarasyonda da; Uluslararası birlikteliği ve ilişkileri güçlendirmek için kentler ve bölgeler arasında kaynakların, bilginin ve tecrübelerin paylaşılması gerektiği, Diğer bölgelerde sağlıklı şehirler hareketini destekleyerek sorumluluğunun bilincinde olmak, her bölgenin küresel olarak erişilebilir olmasında öncülük edebilmek gerektiği belirtilmiş. Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliğinin kurulması ile üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmaları, sorunları aktarmaları, ortak projeler geliştirmeleri, uluslararası düzeyde temsil edilebilmeleri ve ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği sağlanacaktır. Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi devam edecektir. Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi, belgeler ve proje deneyimleri aktarılacaktır. “Sağlıklı Kentler Birliği” Türkiye’de bu hareketin güçlenmesi ve işbirliği açısından kentlerimiz için çok önemli gelişimler sağlayacak, daha sağlıklı kentler yaratılacaktır. Bu amaçla nisan ayı meclis kararı ile Bilecik Belediyesi Türkiye’de sayılı Sağlıklı Kentler Birliği Üyeliğine seçildi. 3.6.2. Artısı ile Eksisi ile Bilecik Fotoğraf Yarışması Bilecik ilimizin ve çevresinin estetik kaygılar içerisinde, ayrı gözlerle ve yorumlarla değerlendirilmesi; Bilecik’in artı ve eksi yönlerinin vurgulanması; fotoğraf sanatının desteklenerek sevdirilmesi ve bu sanata gönül verenlerin isteklendirilmesi için hayata geçirilmiştir. Yarışmanın Konusu Tarihimizin önemli bölgelerinden biri olan Bilecik ve çevresinin hoşa giden, güzel, bizleri onurlandıran yanlarıyla; güzelleşmesini, iyileşmesini, düzelmesini istediğimiz yanlarını bir zıtlık anlayışı çerçevesinde bir çift fotoğrafla ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

142


3.6.3. Eski Bilecik’i Beraber Yaşatalım Projesi ( Kent Belleği Arşivi ) Geçmiş yüz yıla ait Bilecik ve çevresinin doğal güzelliklerini, tarihi geçmişini, gelenek ve göreneklerini, önemli olaylarını, mimarı yapılarını, tarımsal ve ekonomik çalışmalarını, örf ve ananelerini içeren fotoğraf. Bilgi ve belgeler; vatandaşlarımızdan, kurum ve kuruluşlardan toplanarak dijital formatta arşivlenmesi sağlandı. Ayrıca Toplanan bu bilgi ve belgeler Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi içerik çalışmaları ve marka tescili alınan Bilecik Kent Belleğinde dijital arşivleme sistemleriyle arşivlenerek nesilden nesile aktarılması ve koruma altına alınması sağlandı.

Eski Bilecik’ten Görüntüler

Şeyh Edebali Türbesi Girişi

143


3.6.4. Akıl Oyunları Bilecik Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği (BİLGEDER) ortaklığında gerçekleştirilen 2. Geleneksel Akıl Oyunları Şenliği ile çocuklarımızı; modern dünyanın bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, centilmenlik anlayışı ile birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştirmek, zeka oyunları ile beyin gelişimine katkı sağlamak, analitik ve stratejik düşünmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.

3.6.5. Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turu Bilecik Belediyemiz, Bilecik Valiliği ve Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü ortaklığında ErtuğrulGazi’yi Anma Söğüt Şenlikleri kapsamında düzenlenen Bilecik/Söğüt’ten başlayarak Çanakkale’ye kadar devam eden yaklaşık 450 km’lik 4 etaplı Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turu kapsamında şehrimize gelen ve tura katılan profesyonel bisiklet ekiplerimizi her yıl ilimizde ağırlayarak, şehrimizin tanıtımına destek oluyoruz.

144


3.6.6. Geri Dönüşüm Kampanyası - Atık Yağ ve Pil Toplama Projesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yapılan proje kapsamında, her mahallemizde bulunan mahalle konaklarımıza toplama noktaları belirlenerek, çevreci belediyecilik çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Bu kapsamda mahalle sakinlerimize doğayı korumak ve geri dönüşüm ‘ün ne denli önemli olduğunu aktarmak adına eğitimler ve sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca atık yağ ve pil getiren vatandaşlarımızı özendirmek amacıyla sıvı sabun ve yemek yağı hediye edildi. Bunun yanında yapılan ödül töreni ile en çok yağ toplayan mahallelerimiz ve kamu kurum, kuruluşlarına Atık Yağ ve Pil Toplama Ödülleri sahibelerine takdim edildi.

3.6.7. Bir Oyuncak Bin Umut Projesi Bilecik Belediyesi ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bir Oyuncak Bin Umut” projesi kapsamında toplanan oyuncaklar çocuklara dağıtıldı. Bilecik Anaokulu tarafından tasarlanan ve Bilecik Belediyesi ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçen proje kapsamında toplanan 100 koli oyuncak ilk etapta Merkez Pelitözü İlköğretim Okulunda çocuklara dağıtıldı.

145


3.6.8. Geleceğimizi Yazalım Proje Ortaklığı ( BilgiEvi ) Bilecik İnsan Hak ve Değerlerini Koruma Derneği’nin yürüttüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında; 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında hazırlanan GELECEĞİMİZİ YAZALIM PROJESİ ile daha önceki dönemlerde, ‘’Sosyal Medya Farkındalığı’’ ile ‘’Bilgisayar Web Tasarımı’’ konularında yaklaşık 50 kursiyere 160 saatlik eğitimler verildi.

‘Web Tasarımı’’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül ve sertifikalarını taktim etti. Proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Proje Hedef Grubu ve Proje Ekibi “CeBIT Eurasia 2014” Bilişim fuarı katılımını gerçekleştirdi. Proje Logo Yarışması Düzenlendi. Oluşturulan Proje Merkezinde 17 Öğrencinin katılımlarıyla “İnternet Programcısı” sertifikasyon programı gerçekleştirildi. Üniversite İİBF Konferans Salonunda “Sosyal Medya Farkındalığı” Konferansı gerçekleştirildi. Proje Merkezinde 25 Öğrencinin katılımlarıyla “Web Uygulamaları Geliştirme” sertifikasyon programı gerçekleştirildi. “İnternet Programcısı” sertifikasyon programına katılan öğrenciler arasında “Web Tasarım Yarışması” düzenlendi. Belediye Çocuk Sinemasında “Güvenli İnternet Kullanımı” Konferansı gerçekleştirildi. Ayrıca sonuçlanan proje kapsamında oluşturulan ekip ve ekipman alınan son yönetim kurulu toplantı kararıyla sürdürebilirliği sağlanması amacıyla Belediyemize tahsis edilerek Bilgi evine dönüştürülmesi ve eğitimlerin devam etmesi sağlandı.

146


3.6.9. Çanakkale 100. Yıl Anısına – 3 Boyutlu Çanakkale Belgeseli. Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Çanakkale Zaferinin 100. yılı anısına hazırlanan ‘’Çanakkale Geçilmez Destanı 3 Boyutlu Çanakkale Belgeseli’’ okullarda öğrencilerle buluştu. Eğitimci Yazar Muzaffer Tekelioğlu’nun ‘’Elleri Kınalı Anaların Kınalı Kuzularından Mektuplar’’ adlı kitabından esinlenerek hazırlanan belgesel filminde Çanakkale Deniz Zaferi hakkında öğrencilere belgesel film tarzında bilgiler sunuldu. Bilecik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, hazırlanan belgesel film şehrimizdeki 10 okuldaki 3 bini aşkın öğrenci ve İlçelerdeki okullarımız ile binlerce öğrencimize Çanakkale Ruhunu yaşatmayı hedefledik.

Üç Boyutlu Çanakkale Belgeseli

147


3.6.1. Bilecik Çocuk Dergisi Geleceğe yapılan yatırım doğru yatırımdır düşüncesiyle, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz projelerin yanı sıra, İlk Okul düzeyindeki öğrencilerimize yönelik 3 aylık periyotlarda hazırlanan Bilecik Çocuk Dergisi ile Yaz Tatillerinde, 15 Tatilde ağırlıklı olarak çocuklarımıza okumayı sevdirmek amaçlanmaktadır. İçerisinde, Şehrin tarihi, gelenek ve göreneklerinden yanı sıra, bilmece bulmacalar, çeşitli hikâyeler, sizden gelenler köşesi gibi birçok içeriği içinde barındırıyor. 3.7 Alınan Ödüller Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde Ulusal Platformda düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri Projeleri kapsamında hazırlanan projeler ile 2015 Yılı içerisinde 4 adet Ödüle layık görüldük. 3.7.1 Sağlıklı Kentler Birliği 1.lik Ödülü 2015 yılında üyesi olduğumuz, Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına ve Avrupa Birliği Sağlıklı Kentler Üyeliğine sahip Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehir Projeleri kapsamında Bilecik Belediyesi Karasu Gençlik ve Yaşam Adası Projesi ile Türkiye Genelinde Sağlıklı Şehir Kategorisinde 1.lik ödülüne layık görüldü. 3.7.2 Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülü Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2014 Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma proje ve uygulamaları özendirme yarışmasında, bir başarıya daha imza attı. 32 belediyeden 30’u uygulama, 21’i proje dalında olmak üzere 51 projenin değerlendirildiği yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, jüri özel ödülü, TKB’nin 15. yılı şerefine verilen özel ödülün yanı sıra, 5 proje, 5 uygulama ve 6 adet korumada süreklilik ödülü ve 13 adet başarı belgesi verildi. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen ‘’ 36 Osmanlı Padişahı Ataları Şeyh Edebali’nin Huzurunda’’ temasıyla hazırlanan Bilecik Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi uygulama ödülüne layık görüldü.

148


3.7.3 Anadolu Yerel Yönetimler Ödülü

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından 2015 yılı içerisinde 6.’sı düzenlenen ‘Yılın Yerel Yöneticilerinde Bilecik Belediyesi iki ödüle daha layık görüldü. 2 kategoride ödül almaya hak kazanan Bilecik Belediyesi; Katı Atık Depolama ve Geri Dönüşüm kategorisinde, Entegre Katı Atık Dönüşüm Tesisi projemiz ile Yılın Yerel Yöneticisi ödülü ve Kültür Sanat kategorisinde ve bu yıl 10.sunu düzenlediğimiz Ulusal Bilecik Tiyatro Festivalimiz ile Yılın Yerel Yöneticisi ödülünü almaya hak kazandı. Bu Kapsamda Bilecik Belediye Başkanımız Sayın Selim Yağcı aldığı iki ödül ile Yılın Yerel Yöneticisi oldu.

3.8 BASIN GÜNLERİ – TOPLANTILARI 3.8.1 Basın – Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz organizasyonunda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz Basın Bayramı kutlamaları dolaysıyla, ilimizdeki faaliyet gösteren basın kuruluşları ziyaret edildi.

149


3.8.2 Basın Açıklamaları ve Basın Toplantıları Belediye Başkanımızın yönetiminde ve Belediyemizin hizmetleri kapsamında, Gündeme ilişkin değerlendirmeler, proje gezileri ve basın mensuplarına yönelik istişare toplantıları ile halkın doğru bilgilendirilmesi ve şehrin dinamiklerine yön verilmesi adına toplantılar yapıldı.

150


3.8.3 Basın ve Medya Programları 3.8.3.1 Medyada Algı Oyunları Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikte, “Algı oyunları” konulu konferans düzenlendi. Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansta, medya içindeki algı operasyonlarının nasıl yürütüldüğünü anlattı. 3.8.3.2 TRT Ortadoğu Muhabiri – Mehmet Akif Ersoy TRT Ortadoğu Muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Orta doğuda yaşanan gelişmeler hakkında yaşanmışlıkları, medya algıları ve bilinmeyen yönleriyle ortadoğuyu anlatımları gerçekleştirdi. 3.8.3.3 İHH ve Bilecik Belediyesi Ortaklığında Bayırbucak Türkmenlerine Yardım Kampanyası – Basın Açıklaması Bilecik Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Bilecik İl Temsilciliği tarafından Bayırbucak ve Suriye Türkmenlerine insanı yardım kampanyası, Bilecik’teki; Memur-Sen, Türkiye Gençlik Vakfı, Hayrat Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Muradiye Kültür Vakfı, Verenel Derneği ile Beşir Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla düzenlendi Düzenlenen proje kapsamında Bilecik’ten 3 yardım tırı Bayırbucak Türkmenlerine teslim edildi.

151


4.ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 4.1. Bilecik Ortak Akıl Toplantısı Taşı Mermer Toprağı Seramik Yaprağı İpek Kuruluşun, Kurtuluşun ve Dirilişin Şehri Bilecik’in Turizmden, Sağlığa; Sanayisinden, Tarım Hayvancılığına, Ekonomik Girdileri, Üniversite Yatırımlarından Ulaşım ağına kadar her konu bu toplantıda Beyin Fırtınası ve Şehrin Tüm Brokratlarıyla biraraya gelinerek konuşulma fırsatı sunuldu. Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Bilecik Ortak Akıl Toplantısı’ Bursa’da büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. İki gün süren ve şehrin vizyonunun belirlendiği toplantıda, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni’nin yanı sıra Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt Kaymakamları, Gölpazarı, Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar Belediye Başkanları ile birlikte Bilecik’deki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı. Bursa Crowne Plaza Hotel’de gerçekleşen ve saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başlayan toplantı, “Beyin Fırtınası”, “Değişim Gündemi Grup Çalışması”, “Bilecik İlinin Artıları ve Eksileri Grup Çalışması”, “Gelecek Tasarım Grup Çalışması”, “Yol Haritası ve Projeler Grup Çalışması” ile Şehrimizin Vizyonu Gelecek Stratejileri belirlendi.Vizyon Projeler masaya yatırıldı ve yatırımlar yapılacak alanlar belirlendiği Şehrin En Büyük Toplantısı oldu.

152


4.2. Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi Sempozyumu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Belediyemiz ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin ortaklığında düzenlenen, Uluslararası üst bürokratlar, ordinaryüs profesörlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi konulu sempozyum ile Bilecik’i Tarihi, Kültürü, Ekonomisi Gelenek ve Görenekleri ile bütün yönleriyle ele alındı. Kıta aşan projeler sergisi, Bilecik Belediyesi Kuruluştan Kurtuluşa Tarihi Bilecik Fotoğrafları Sergisi, Çağlar Boyunca Bilecik ve Çevresi, Kıta Aşan Projeler, Kuruluştan Kurtuluşa Bilecik, Dil ve Kültür, Folklor ve Sanat, Kültürel Miras, Şehircilik ve Medeniyet gibi ana başlıklar içerisinde ünlü tarihçi, yazar, profesör ve müsteşarlar sunumlarını gerçekleştirildi. Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a fahri hemşerilik beratı verildi

4.3. Mermer Zirvesi Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Ticaret Sanayi Odası ve (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ) BEBKA ortaklığında; Taşı mermer toprağı seramik yaprağı ipek kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’in adını yazdırdığı ve namını Uluslararası boyutlarda duyuran Bilecik Mermeri, Mermer Tasarımla Buluşuyor Projesi ile geniş kapsamlı bir zirvede anlatıldı. Mermerin tasarımla buluştuğu bu zirvede, mermer şehir mobilyaları ve yaşam alanlarında yeniden can bulması sağlandı. Basılı ve görsel yayınların hazırlanması ve halka ulaşacak şekilde dağıtımının yapılması, Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması ve ilgili yerlere ulaştırılması. Belediye Başkanlığımızca yapılan icraat ve faaliyetler doğrultusunda belirli aralıklarla kamuoyu yoklamaları ve anket yaparak şeffaf belediyecilik doğrultusunda halkında yapılan ve yapılacaklarda söz sahibi olmasını sağlamak. Resmi yazışmaları, kayıtlarını ve ayniyatlarını yapmak.

153


HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU BÜNYESİNDE 2015 YILINDA SUNULAN HİZMETLER

Halkla ilişkiler hizmetlerinde bütünlük etkili verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, Belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın Belediye’ye Belediye’nin halka karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması gibi görevler büyük bir itina ile yürütülmektedir. Yetkili personel gerek telefon ve Internet ortamı sayesinde gerekse yüz yüze gelen görüş öneri ve şikâyetleri direk kayda alarak gerekli birimler ile görüşmeleri sağlayarak, şikayeti ve önerisi olan kişiye en kısa zamanda cevap vermekle yükümlüdür. Yetkili personel cenaze işleri kapsamında cenaze yakınlarıyla irtibata geçerek, cenaze defin işlerinden diğer işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız, diğer resmi kurumlar ile ilgili duyuru ve anons yapılması gereken konuyu anons sistemi ve ilimizde faaliyet gösteren Radyo kanallarıyla halka duyurulması hususunda büyük görev üstlenir. 5- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ a) Müdür birimini başkanlığa karşı temsil eder. b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler. c) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir d) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar ve uygular. e) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. f) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

154


II- AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Yerel yönetimin bir birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek ve Belediyemizin, yerel ve ulusal, görsel ve yazılı medyada daha fazla ve doğru haberlerle yer almasını sağlamaktır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek. Halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası, anket vb. çalışmaları yapmak. Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturmak, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak. Birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak, halk meclisi veya Belediye Başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmek. Belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamak, Bilecik açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemek için belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmektir.

B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:

Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, saygılı, şeffaf, adil, demokratik, hızlı, yüksek çalışma ahlakı, üstün hizmet anlayışı, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık, güler yüzlü, etkili, modern, gelişimci, sürekli hizmet anlayışına sahip olmak. İç iletişimi sağlıklı, bilginin erişilebilir olduğu, birimler arasında hizmete ilişkin eşgüdümü kolaylıkla kurulabilen ve çalışanların kurumsal kimlik ve vizyonuna uygun davrandıkları bir kurum olmak. Belediyemizin yürüttüğü ve planladığı çalışmaları vatandaşlarımıza ve ilgili birimlere duyurabildiği, ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştiren bir kurum olmak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ve halk ile ilişkilerinin yürütülmesini sağlar. Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin eğitim ve kültür etkinliklerini değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış eğitim ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemekle sorumlu olup, çalışmalarını ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi Müdürlüğümüz Belediye Meclisimizin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmış, diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak çalışmalarını yürütmüştür.

155


EMITT Turizm Fuar覺nda Belediyemizin Stand覺

156


TURSAB seyahat acenteleri bilecik ili gezisi

157


2015 YILI MEDYA İSTATİSTİKLERİ 2015 yılı reklam eşdeğeri

İnternet İstatistikleri

158


Temel İnternet Göstergeleri

Medya Erişim 2015

Medya Grupları Dağılımı

159


160


161


I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Bilecik Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur. Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak, Belediye Başkanın talimatı üzerine ilimizde bulunan yoksul, muhtaç ve özürlü vatandaşlarımıza gerekli yardımlarda bulunmak, Asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yürütmek, Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Bilecik İlinde tarihi mekânları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar tarihi kimlik oluşturmak, Bilecik’in tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanması, “Halk Kitaplarının basılıp yayınlanmasını sağlamak. Bu seride Sağlıklı yaşama, Temizlik ve Sağlığımız, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma, Aile yapımız ve Aile Huzuru Nasıl Sağlanır, Eğitimde Başarının Yolları, Huzurlu Bir Mahalle Nasıl Olmalı gibi konuları işlemek; uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek, Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak, Milli ve dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak, İl bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençlere yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak. Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak, Alkol, sigara, kumar gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,

İlde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmak,

Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,

Amatör Spor Kulüplerinin faaliyetlerine destek olmak,

Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,

Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

162


B- ORGANİZASYON ŞEMASI VE SORUMLULUK ALANLARI 1- İNSAN KAYNAKLARI:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı ve 2010 yılından itibaren Müdürlük olarak, Belediye binamızın 1. katında hizmet vermekte olup, Kültür ve Sosyal İşler biriminden oluşmaktadır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir: a) Müdür b) Şef c) Memurlar d) İşçiler e) Sözleşmeli personel

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür 1 Bilgisayar İşletmeni/Memur olmak üzere 1 İşçi 1 Tekniker/Sözleşmeli 1 Eğitmen/Sözleşmeli 7 Güvenlik 1 Memur personel olmak üzere 13 personel görev yapmaktadır.

2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüz hizmetlerini en verimli şekilde yerine getirmek amacıyla 4 adet masaüstü, 1 adet dizüstü bilgisayar ve bunlara bağlı 1 adet yazıcı ile hizmet vermektedir.

163


3- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 2015 YILINDA SUNULAN HİZMETLER

Belediyemiz Kültürel Projeleri Kapsamında; Bilecik’in Fethi Osman gaziyi ve Şeyh Edebali Anma Programlarını gerçekleştiriyoruz

6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Etkinliklerine ev sahipliği yapıyoruz.

164


Çocuklarımız İçin Festivaller düzenliyoruz.

Gençlik haftasında Gençlik Şölenleri tertip ediyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hayatımıza anlam katan kadınlarımıza; yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik

165


10.Tiyatro Festivalini kutladık. Türk ve Dünya Tiyatrosunun en güzel oyunları Bilecik’te seyircisi ile bir araya geldi. Tiyatro Festivali yılın en iyi sanat ödülüne layık görüldü.

166


167


Serdar Tuncer ve beraberinde birbirinden önemli konuklarla Kalbe Düşünce programlarını gerçekleştiriyoruz

168


On bir ayın sultanı Ramazan Ayında gerek mahallelerimizde gerekse belediyemiz kültür sitesinde vatandaşlarımızla iftar edebilmenin bahtiyarlığına erdik. Aynı zamanda mahalle konaklarımızda mukabeleler okundu, kurulan iftar sofrası öncesi çocuklarımız için çeşitli aktiviteler düzenlendi, teravih çıkışında ise tüm hemşerilerimize Osmanlı şerbeti ikramları yapıldı

169


Kandil günlerinde vatandaşlarımıza helva ve şerbet ikramlarında bulunuyoruz. Bereketin tatlı aşı birlik ve beraberliğin en güzel sembolü aşureyi, aşure gününde binlerce hemşerilerimizle paylaştık

Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsünde yer alan sosyal paylaşım merkezi niteliğindeki öğrenci otağımızda kardeşlerimizle buluşuyor, onlara ücretsiz çay ve çorba imkânı sunuyoruz.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte programlar düzenliyoruz.

170


İlimizdeki okula yeni başlayan öğrencilerimize okuma yazma kitabı dağıtımını gerçekleştirdik.

Uluslararası düzeyde çocuk becerilerine dayalı sempozyumlarda şehrimizi layıkıyla temsil ettik

Eğitime desteklerimiz aralıksız devam ediyor. Öğretmen odalarımızı yeniden düzenliyoruz.

171


Bilecik’te hemşerilerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza istenilen enstrüman alanında müzik kursları açıyor, eğitimler veriyor ve muhteşem bir konserle öğrencilerimizin sertifikalarını dağıtıyoruz.

Osmanlı El Sanatları Merkezimizde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımıza yeniden can veriyoruz.

Yaz sezonunda çocuklarımızın sağlıklı yaşam koşulları çerçevesinde spor yapabilmeleri spora olan ilgilerinin artması dolayısıyla çeşitli alanlarda yaz spor okulları açıyoruz

172


Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa kurslar düzenliyoruz.

Ev hanımlarına ilişkin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezimizde ve mahalle konaklarımızda Kuran, siyer ve tefsir eğitimleri veriyoruz.

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Oturak havası meşk ekibimiz konserler düzenledi.

173


Belediyemiz Sosyal Projeleri Kapsamında; 2015 yılı içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan dar gelirli 550 ailemize gıda yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir. 2015 yılı içerisinde 600 aileye yakacak yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir.

2015 yılı itibari ile 109 sayılı yasaya göre 42 ailemiz Asker Ailesi Yardımı almaktadır.

2015 yılı içinde Kurban Bayramı’nda kurban kesemeyen 300 aileye kurban eti yardımı yapılmıştır.

2015 yılı içinde Minik Eller Güçlü İller projesi kapsamında 903 aileye bebek hediye seti verildi, hediyelerimiz devam etmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı Belediyemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Encümenimizin verdiği yetki dâhilinde gerek nakdi gerekse ayni yardımlar yapmaktadır. Ramazan ayı çerçevesinde kurduğumuz iftar evinde 800 vatandaşımız iftar ve sahur etme imkânı bulmaktadır. Aynı zamanda tüm mahallelerimizde ve Edebali vadisinde kurulan büyük iftar sofralarında vatandaşlarımız iftarlarını açabilmektedir. İlimizde bulunan özürlü vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tekerlekli sandalye yardımları yapıyoruz. 4- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ: a) Müdür, birimini başkanlığa karşı temsil eder. b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler. c) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir d) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar ve uygular. e) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. f) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Yerel yönetimin bir birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek. Kültür ve sosyal işler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek. Belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamak, Bilecik açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemek. Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın yardım talepleri incelenerek sosyal yardım taleplerini tespit ederek yardımlarını en kısa sürede ulaşmasını sağlamak.

B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:

Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, saygılı, şeffaf, adil, demokratik, hızlı, yüksek çalışma ahlakı, üstün hizmet anlayışı, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık ve güler yüzlü olmak önceliğimizdir.

174


2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.37.08.01.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

152.325,00

25.000,00

0

177.325,00

156.168,18

21.156,82

88

103

46.11.02.37.08.01.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

40.000,00

0

0

40.000,00

35.000,00

5.000,00

88

88

46.11.02.37.08.02.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

251.762,00

0

0

251.762,00

183.848,10

67.913,90

73

73

46.11.02.37.08.02.00.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

42.504,00

0

0

42.504,00

29.766,64

12.737,36

70

70

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

2.969.635,00

2.410.000,00

0

5.379.635,00

4.595.211,23

784.423,77

85

155

46.11.02.37.08.02.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

30.004,00

160.000,00

0

190.004,00

188.800,00

1.204,00

99

629

46.11.02.37.08.02.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

46.11.02.37.10.08.08.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

232.001,00

0

0

232.001,00

98.013,40

133.987,60

42

42

46.11.02.37.10.08.08.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

345.767,00

0

0

345.767,00

145.381,90

200.385,10

42

42

4.064.000,00

2.595.000,00

0

6.659.000,00

5.432.189,45

1.226.810,55

82

134

Genel Toplam

3- Mali Denetim Sonuçları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evrakları ve taşınır mal işlem fişlerinin dosyalanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 tarafından yapılmaktadır. B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri 2015 Mali yıl içersin de Müdürlüğümüze 678 adet gelen evrak kaydedilmiş, 538 adet giden evrak tanzim edilmiş olup, 2015 yılı tahmini bütçe hazırlanmış ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen istatistik çalışmaları yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır.

Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz Belediye Meclisimizin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmış, diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak çalışmalarını yürütmüştür.

175


176


177


I-GENEL BİLGİLER Şehrimizin doğal ve kültürel kaynaklarını koruma ve yönetme temelinde, fiziksel çevremizi işlevsel kılmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırma yönünde toplumun her kesiminin rahatlıkla faydalanabileceği yeşil alanlar ve spor alanları ile geleceğimizin teminatı çocuklarımız için kaliteli ve güvenli oyun alanları oluşturmaktır. A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisi’nin 07/09/2010 tarih ve 79 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir : a) Doğal ve Kültürel peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamayı hedefler, korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir. b) İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar / yaptırır. c) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, park ve bahçelerdeki ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapar / yaptırır. d) Şehrin estetiği için görsel materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) projelendirir, uygulama yapar / yaptırır. e) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak. f) Müdürlük görev alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar. g)Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlar, h)Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan çim, ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek, zemin döşemesi, bordür taşı, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, vb. materyallerin teminini yapar, i)Müdürlük yazışmalarını ve büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür. j)Yürürlükteki ihale mevzuatlarına göre yapım, hizmet, mal, danışmanlık hizmetlerine ait ihaleleri yapar / yaptırır. k)Yasalarca öngörülen diğer görevleri yapar. l) Başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binasının giriş katında, kendisine ait bir odada faaliyet göstermektedir. 2- Teşkilat Yapısı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bir Vekil Müdür (Peyzaj Mimarı) ve ile Bir Ziraat Mühendisi ile yürütülmektedir. Ayrıca dışarıdaki işleri yaptırmak amacıyla 2013 yılı içerisinde yaptığımız “Bilecik Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kent İçi Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımları ile Çevre Düzenleme İşleri Hizmet Alımı” ihalesi ile 30 adet personel alımı imkânımız vardır ve %60 oranında alım gerçekleştirilmiştir. Alımı yapılan elamanlar içerisinde bir adet Peyzaj Mimarı da bulunmaktadır. Ayrıca Belediyemiz ile İŞKUR Çalışma İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğince Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 14 personelimiz Haziran Ayı ortasına kadar Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışacaklardır. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüze ait 3(üç) bilgisayar,1(bir) Laptop 1(bir) fotokopi makinası,2(iki) adet telefon, çim biçme makinaları, çim biçme traktörü, motorlu testereler, su motoru, arabalı ilaçlama makinası, sırt pompaları, motorlu tırpan ve çeşitli aletler (kazma, kürek, bel,, fırça çapa, çepin, el arabaları vb.) bulunmaktadır. Kullandığımız teknolojik ekipmanlar, zaman içerisinde personel sayımızın artması durumunda gerekli teknolojik ekipmanlar temin edilmektedir.

C- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 - 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.38.08.01.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

159.761,00

280.000,00

0

439.761,00

347.884,10

91.876,90

79

103

46.11.02.38.08.01.00.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

19.709,00

70.000,00

0

89.709,00

66.821,53

22.887,47

74

88

46.11.02.38.08.01.00.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

2.278.510,00

30.000,00

76.000,00

2.232.510,00

1.304.912,26

927.597,74

58

73

46.11.02.38.08.01.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1

0

0

1

0

1

0

70

46.11.02.38.08.01.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

1.675.017,00

76.000,00

380.000,00

1.371.017,00

788.258,44

582.758,56

57

155

46.11.02.38.08.01.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

629

Sayfa Toplamı

4.133.000,00

456.000,00

456.000,00

4.133.000,00

2.507.876,33

1.625.123,67

4.133.000,00

456.000,00

456.000,00

4.133.000,00

2.507.876,33

1.625.123,67

Genel Toplam

0 61

134

178


1-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILINDA YAPILAN İHALELER Sıra No:

İşin adı:

Niteliği

1

Bilecik Belediyesi (Merkez) Muhtelif Mal Alımı Parklarda Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grupları, Fitness Aletleri, Kauçuk Parke ve Yedek Parça Mal Alım İşi (İ.K.N.:2014/111981)

İhale Usulü

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar+(KDV)

Açık ihale Usulü

525.835,00-TL+100.379,00-TL (İş Artışı) =626.214,00-TL

Bu iş ile aşağıdaki mal kalemleri temin edilmiştir Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

2 adet h:100cm düz kaydırak,2 adet h:150cm düz kaydırak, 2 adet h:190cm helezon kaydırak,1 adet h:190cm düz kaydırak,9 adet platform(3 adet beşgen, 4 adet kare,2 adet üçgen), 2 adet h:100cm merdiven(iki tarafıda korkuluklu), 1 adet polietilen tırmanma, 1adet seksek yürüme,3 adet çatı, 5 adet polietilen pano, 4 adet oval köprü polietilen pano, 7 adet kaydırak giriş korkuluğu, 3 adet kule altı oturak pano, 2 adet HDPE pano aksamı bulunan oyun grubu.

1,00 Adet

2

1 adet h:100cm düz kaydırak, 1 adet h:200cm dalgalı kaydırak, 1 adet h:200cm helezon kaydırak,2 adet kare platform, 2 adet h:100cm merdiven(iki tarafıda korkuluklu), 1 adet helezon platform, 2 adet polietilen pano, 3 adet kaydırak giriş korkuluğu, 1 adet çatı, 1 adet ikili salıncaktan oluşan oyun grubu.

15,00 Adet

3

1 adet h:150cm merdiven(iki tarafı da korkuluklu),1adet kare platform, 1 adet çatı, 1 adet dalgalı kaydırak, 1adet kaydırak giriş korkuluğu, 1 adet h:150cm tırmanma, 1 adet ikili salıncaktan oluşan oyun grubu.

3,00 Adet

4

1 adet h:150cm parçalı kaydırak, 1 adet h:150cm düz parçalı kaydırak, 2 adet dönel tırmanma, 2 adet kaydırak girişli kaya tırmanma, 2 adet HDPE tırmanma, 2 adet ip tırmanma, 2 adet metal merdiven içeren tırmanma oyun grubu.

2,00 Adet

5

Atlı Dönence(3 Atlı)

15,00 Adet

6

Denge Aleti.

15,00 Adet

7

Tırtıl Figürlü Zıpzıp.

23,00 Adet

8

Motor Figürlü Zıpzıp.

23,00 Adet

9

Motor Figürlü İkili Salıncak.

20,00 Adet

No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

10

Polietilen Süslü, İkili Salıncak.

20,00 Adet

11

At Figürlü Tahterevalli.

20,00 Adet

12

Kondisyon Bisikleti.(İki Kişilik) En:55 cm -Boy:220cm- Yükseklik:120cm

18,00 Adet

13

Bacak İtme.(İki Kişilik) En:75cm- Boy:220cm- Yükseklik:150cm

18,00 Adet

14

Step+Twist.(Üç Kişilik) En:135cm- Boy:150- Yükseklik:135cm

18,00 Adet

15

Bel Esnetme.(İki Kişilik) En:55cm -Boy:125cm- Yükseklik:135cm

18,00 Adet

16

Havada Yürüyüş. (Tek Kişilik) En:40cm- Boy:125cm -Yükseklik:130cm

18,00 Adet

17

Makas. (İki Kişilik) En:55cm-Boy:110cm- Yükseklik:135cm

18,00 Adet

18

h:200cm Helezon Kaydırak.

15,00 Adet

19

h:150cm Helezon Kaydırak.

5,00 Adet

20

h:100cm Düz Kaydırak.

15,00 Adet

21

h:150cm Düz Kaydırak.

5,00 Adet

22

Salıncak Sepeti Takımı.

60,00 Adet

23

400x400x2mm Kauçuk Parke.(Yapıştırıcısı Dâhil)

3.700,00 m²

Sıra

179


Sıra No:

İşin adı:

Niteliği

İhale Usulü

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar+(KDV)

2

Bilecik Belediye Sınırları İçerisindeki Kent İçi Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımları ile Çevre Düzenleme İşleri" Hizmet Alımı İşi (İ.K.N.:2014/143210)

Hizmet Alımı

Açık İhale Usulü

525.835,00-TL+100.379,00-TL (İş Artışı) =626.214,00-TL 2.753.532,00-TL (İş devam ediyor)

Sıra No:

İşin adı:

Niteliği

İhale Usulü

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar+(KDV)

3

Bilecik Belediyesi Bahçelievler Mah. Türkmeneli Caddesi Üzeri Park Alanı Yapım İşi (İ.K.N.: 2015/67413)

Hizmet Alımı

Açık İhale Usulü

275.000-TL+ 6.143,25 (İş Artışı) = 281.143,25-TL (İş Bitti)

2-2015 Yılında yeni yapılan/revizyonu yapılan parklar, refüjler vs. 2.1. 2015 YILINDA YENİ YAPILAN PARKLAR VE REFÜJLER VS. 2.1.1. Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Parkı:

180


2.1.2. Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Parkı:

2.1.3. Beşiktaş Mahallesi Meram Kent Yanı Park Alanı :

181


2.1.4. Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı:

2.1.5. Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı:

182


2.1.6. Başköy Park Alanı:

Kışlık mevsimlik çiçeklerinden 1.111 adedi “ÇİÇEKLERİ SEVGİYLE BÜYÜTÜYORUZ” faaliyet kapsamında çocuklarla dikilmiştir.

183


2.1.7. İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı (revize): Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

184


2..1.8. Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı (revize): Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

185


2.1.9. Cumhuriyet Mahallesi Samsa Çavuş Parkı (revize): Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

186


2.1.10. Ertuğrulgazi Mahallesi Sakarya Parkı (revize): Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

187


2.1.11. Pelitözü İlkokulu Oyun Gurubu: Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

188


2.1.12. Beşiktaş Mahallesi Yeşil Park (revize): Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

189


2.1.13. Osmangazi Mahallesi Osmangazi Parkı (revize): Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

190


2.1.14. Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Parkı (revize): Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

191


3- MUHTELİF İŞLER ÇİMLENDİRİLECEK ALANLARA BİTKİSEL TOPRAĞIN SERİLMESİ:(9.466,00 m3) Beşiktaş Mahallesi Lider Yapı Yanı Park Alanı: 48,00 m3 İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı: 8,00 m3 Pelitözü Gölpark: 6.625,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Parkı:173,00 m3 Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 1,00 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Sağlık Ocağı: 24 m3 Bahçelievler Mahalle Konağı: 847,00 m3 Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı: 32,00 m3 Şeyh Edebali Üniversitesi Anıt: 50,00 m3 Şeyh Edebali Üniversitesi Dolmuş Durağı Önü: 110,00 m3 Parlayan Ay Yıldız Anıtı: 8,00 m3 Ertuğrulgazi Lisesi Karşısı Mezar İçi: 2,00 m3 Toki – İstasyon: 557,00 m3 İstiklal Mahallesi Çamlık Altı Parkı: 12,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 247,00 m3 Bilecik Şehitler Mezarlığı: 8,00 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Sitesi Önü Park Alanı: 300,00 m3 Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı: 32,00 m3 Şeyh Edebali Tarih Şeridi: 382,00 m3 Olmak üzere; toplam; 9.466,00 m3 bitkisel toprak serilmiştir.

192


PARK ALANLARI VE REFÜJLERİN TOPRAK TESVİYELERİ:(35.588,00 m²) Belediye Kantarı: 861,00 m2 Pelitözü İlkokulu: 100,00 m2 İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı: 3.038,00 m2 Zabıta Müdürlüğü Önü: 265,00 m2 Küçük Sanayi Rampası Yan Bant: 3.375,00 m2 Ana Yol-Sigorta Yol Ayrımı Refüj: 187,00 m2 Şeyh Edebali Üniversitesi Dolmuş Durağı Önü: 1.100,00 m2 Pelitözü Gölpark: 7.816,00 m2 Şeyh Edebali: 382,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Parkı: 866,00 m2 Şeyh Edebali Üniversitesi Önü Anıt: 167,00 m2 Pelitözü Futbol Sahası: 6.400,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Sitesi Yanı Park Alanı: 512,00 m2 Pelitözü Amfi Tiyatro: 1.100,00 m2 Parlayan Ay Yıldız Anıtı: 40,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Sağlık Ocağı Önü: 78,00 m2 Pelitözü Gölpark Yeşil Alan: 2.942,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Lider Yapı Yanı Park Alanı: 767,00 m2 Bölge Trafik: 422,00 m2 Bahçelievler Mahalle Konağı ile Kültür Kongre Merkezi Arası: 847,00 m2 Toki – İstasyon: 2.228,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 823,00 m2 Şeyh Edebali Tarih Şeridi: 1.272,00 m2 Olmak üzere; toplam; 35.588,00 m² alanda toprak tesviyesi yapılmıştır.

193


HAFRİYAT ATILMASI/KAZIM İŞLEMLERİ: (448,00 m3) Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 32,00 m3 İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası: 95,00 m3 Beşiktaş Mahallesi Lider Yapı Yanı Park Alanı: 12,00 m3 Hürriyet Mahallesi Basketbol Sahası: 8,00 m3 KSS Giriş Yan Bant: 4,00 m3 Hamsu Vadisi: 2,00 m3 Pelitözü Amfi Tiyatro: 6,00 m3 Pelitözü Gölpark Girişi Yamaç Alan: 15,00 m3 Bahçelievler Mahalle Konağı Kültür Kongre Arası (BİM yanı ) : 48,00 m3 Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı: 112,00 m3 Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı: 77,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Park Alanı: 20,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Park Alanı: 4,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 3,00 m3 Cumhuriyet Mahallesi Samsa Çavuş Parkı: 5,00 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Sakarya Parkı: 3,00 m3 Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Parkı: 2,00 m3 Olmak üzere toplam; 448,00 m3 hafriyat atılmıştır.

194


PARK ALANLARININ ÇİM BİÇİMİ: (1.515.441,00 m2) OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

30.000,00

30.000,00

131.250,00

402.910,00

115.700,00

127.775,00

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

119.982,00

144.807,00

158.584,00

153.387,00

99.240,00

1.806,00

Olmak üzere; toplam; 1.515.441,00 m2 alanda çim biçimi yapılmıştır.

YEŞİL ALAN OLUŞTURMA: ( 26.694,00 m2) Pelitözü İlkokulu: 100,00 m2 İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı: 3.038,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki Yürüyüş Yolu: 1.695,00 m2 Belediye Kantarı: 861,00 m2 Ana Yol-Sigorta Yol Ayrımı Refüj: 187,00 m2 Zabıta Müdürlüğü Önü: 265,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Parkı: 866,00 m2 Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı: 675,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Sitesi Önü Park Alanı: 512,00 m2 Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 250,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki Giriş: 1.477,00 m2 Küplü Köyü: 219,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 823,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı: 379,00 m2 Bahçelievler Mahalle Konağı ile Kültür Kongre Merkezi Arası: 2.824,00 m2

195


Toki- İstasyon: 2.228,00 m2 Pelitözü Gölpark: 7.816,00 m2 İmam Hatip Lisesi: 72,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Sağlık Ocağı: 78,00 m2 Parlayan Ay Yıldız Anıtı: 40,00 m2 Şeyh Edebali Üniversitesi Dolmuş Durağı Önü: 1.100,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Lider Yapı Yanı Park Alanı: 767,00 m2 Bölge Trafik Yamaç Alan: 422,00 m2 Olmak üzere toplam; 26.694,00 m2 yeşil alan/spor alanı oluşturulmuştur

PELİTÖZÜ GÖLPARK TOPRAK FUTBOL SAHASI: Pelitözü Gölpark’ ta toprak alan temizlenip, tesviyesi yapılıp saha çizgileri çizilmiş ve 34x50 metre ebatlarında toprak futbol sahası oluşturulmuştur. FİDE, FİDAN, MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ: 40,000 Adet Lale Soğanı, 4.000 Adet Sümbül Soğanı Dikimi: Belediye Sarayı, Pelitözü Göleti, Şeyh Edebali Türbesi 3.600 Adet Gül Fidesi Dikimi: Pelitözü Göleti, Şeyh Edebali Türbesi, Şehir İçi Mevkii Orta Refüjler, Kent Ormanı, Huzur Park Ağaç ve Çalı Dikimi (6.540 Adet) Pazar Pazarı: 10 çınar Pelitözü Gölpark: 540 hanım tuzluğu, 456 ateş dikeni, 860 yayılıcı ardıç, 15 süs eriği, 15 oya ağacı, 24 mavi ladin, 21 batı ladini, 20 ıhlamur, 100 melez selvi, 151 çınar ağacı, 16 akçaağaç, 42 top akasya, 100 ateş dikeni, 280 hanım tuzluğu, 961 yayılıcı ardıç Ali İpek Caddesi Park Alanı: 20 yayılıcı ardıç, 3 oya ağacı, 12 mavi ladin, 75 top akasya, 30 akça ağaç, 7 manolya, 20 atkestanesi, 8 erguvan Yeşim Sokak Park Alanı: 20 yayılıcı ardıç Lider Yapı Yanı Park Alanı: 8 hanım tuzluğu, 50 ateş dikeni, 8 yayılıcı ardıç, 3 mavi ladin, 6 ağaç hatmi Meram Kent Yanı Park Alanı: 5 mavi ladin, 20 akça ağaç, 8 piramit mazı

196


Bahçelievler Mahallesi Su Deposu Yanı Park Alanı: 20 hanım tuzluğu, 3 mavi ladin, 1 ıhlamur, 13 top akasya, 16 piramit mazı Huzur Parkı: 5 süs eriği, 3 mavi ladin, 16 ıhlamur, 4 top akasya Şeyh Edebali Üniversitesi Önü Yeşil Alan Düzenleme: 14 mavi ladin, 15 batı ladini, 26 ıhlamur, 274 taflan Akasya altı- OSB Arası Orta Refüj: 10 oya ağacı, 58 top akasya, 70 hanım tuzluğu, 65 gül, 13 manolya, 100 taflan Uğurkent Yanı Park Alanı: 10 oya ağacı, 6 mavi ladin, 6 ağaç hatmi Karasu Sosyal Yaşam Adası: 10 akçaağaç Zabıta Müdürlüğü Önü Düzenlemesi: 5 manolya, 65 sarmaşık gül Toki Orta Refüj: 67 manolya Toki Yürüyüş Yolu: 1 akça ağaç, 13 dişbudak Şeyh Edebali Türbesi: 13 manolya, 100 ateş dikeni, 220 hanım tuzluğu, 475 yayılıcı ardıç Petek Sokak Park Alanı: 27 top akasya, 4 atkestanesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı: 11 top akasya, 7 manolya Çocuk Dünyası Parkı: 9 manolya, 64 yayılıcı ardıç Belediye Sarayı: 5 manolya Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 6 manolya Kültür Sitesi Önü Düzenlemesi: 526 taflan, 50 leylandi, 200 kurtbağrı

Üretim Deneme Serası Yapımı Bu yıl oluşturduğumuz üretim deneme seramızda park ve bahçelerde bulunan çeşitli türlerden çelik alınarak çoğaltma işlemi yapılmıştır. Üretim seramızda; 4500 adet alacalı taflan 500 adet karayemiş 500 adet dağ muşmulası 1000 adet amerikan sarmaşığı 2000 adet duvar sarmaşığı 500 adet limoni selvi 1000 adet gül türleri olmak üzere toplam 10.000 adet çelik bulunmaktadır. 50,000 Adet Yazlık Mevsimlik Çiçek (Top Kadife, Ateş dikeni, Petunya ) dikimi: Belediye Sarayı, muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Kardeşlik Anıtı, Atatürk Heykeli, Yükselen Türkiye Anıtı, Şehitler Parkı, Hürriyet Mah. Huzur Sok. (yamaç düzenlemesinde), Köpek Barınakları, Kent Ormanı, Şelale Park, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı, Beşiktaş Mahalle Konağı, Buz pisti, Su Eğlence Dünyası, Şeyh Edebali Türbesi, OEDAŞ- OSB arası orta refüj vs. alanlara yazlık mevsimlik çiçek dikilmiştir.

197


32,500 Adet Kışlık Mevsimlik (Hercai menekşe, Bellis, Calendula, Çuha, Kasımpatı) çiçek dikimi: Belediye Sarayı, Muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Atatürk Heykeli, Kardeşlik Anıtı, Şehitler Parkı, Küçük Sanayi rampası yan bantlar, Şeyh Edebalı Türbesi, Hürriyet Mahallesi Huzur Sokak (yamaç düzenlemesinde),Kent Ormanı,75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı 2, Beşiktaş Mahalle Konağı, Şelale Park, Belediye Sarayı – OSB arası orta refüj gibi vs. alanlara kışlık mevsimlik çiçek dikilmiştir.

198


MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN SÖKÜLMESİ Mevsimine göre ömrü sona ermiş mevsimlik çiçeklerin dikimi yapılan muhtelif alanlardan temizlenmesi işi yapılmıştır. (Toplamda 82,500 adet mevsimlik çiçek sökülmüştür) FİDAN ÇANAKLARININ AÇILMASI (25.479 adet) Akasya altı orta refüj- OSB arası orta refüj arası orta refüj x2: 7632 adet = 15.264 adet 3600 Adet Gül Fide dikimi 6615 Adet Ağaç ve Çalı dikimi için çanak açımı yapılmıştır. FİDAN HEREKLEME İŞİ Muhtelif park, cadde sokaklara dikimi yapılan fidanlar:1.137 adet Olmak üzere; toplam;1.137 adet fidana herekleme işlemi yapılmıştır. PARKLARDA YABANCI OT GAZEL ve GENEL PARK TEMİZLİĞİ ( 1.502.713,00 m²) OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

55.043,00

59.000,00

102.730,00

57.413,00

40.895,00

526.727,00

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

126.085,00

151.731,00

131.111,00

125.288,00

126.690,00

0,00

Olmak üzere; toplam; 1.502.713,00 m2 alanda yabancı ot, gazel ve genel park temizliği yapılmıştır.

BUDAMA ÇALIŞMALARI / KURU AĞAÇ VB. (GÜL, FİDAN, AĞAÇ, ÇALI vs.) BİTKİLERİN ÇIKARILTILMASI (55.549,00 Adet) Budama; Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bulunan Kent Ağaçları (x2): 678 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası:6 adet ağaç/fidan Hürriyet Mahallesi Mavi Marmara Parkı (x2): 6 adet ağaç/fidan Hürriyet Mahallesi Kaktüs Park: 8 adet ağaç/fidan Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı:20 adet ağaç/fidan Beşiktaş Mahallesi Yeşil Park:2 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Kent Ormanı:30 adet ağaç/fidan Eskişehir – İstanbul Karayolu Tugay Komutanlığı – Trafik Şube Müdürlüğü arası yan bant çalı bitkileri (x4): 13.500 adet çeşitli çalı bitkisi İstiklal Mahallesi Kültür Sitesi:8 adet ağaç/fidan

199


İstiklal Mahallesi Çamlık altı Park:15 adet ağaç/fidan Eskişehir – İstanbul Karayolu Trafik Şube Müdürlüğü Yamaç Alan:1.592 adet çeşitli çalı bitkisi Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı- OSB arası orta refüj güller (x5):38.160 adet gül fidanı Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı Servi Ağaçları:20 adet ağaç/fidan Gazipaşa Mahallesi Gaziler Parkı:5 adet ağaç/fidan Beşiktaş Mahallesi Ali ERSOY Parkı çit bitkileri:54 adet çit bitkisi Beşiktaş Mahalle Konağı çit bitkileri: 273 adet çit bitkisi Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 32 adet gül fidanı Cumhuriyet Mahallesi Şeyh Edebali Türbesi: 20 adet gül fidanı Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 93 adet çalı bitkisi Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı:272 adet ağaç/fidan Karasu Sosyal Yaşam Adası: 3 adet ağaç/fidan Belediye Sarayı Alev Ağaçları: 34 adet çalı bitkisi Osmangazi Mahallesi Salkım Parkı: 650 adet çalı bitkisi Şehitler Parkı: 3 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Şadırvan etrafı: 5 adet ağaç/fidan Kent Ormanı: 20 adet ağaç/fidan Kültür Sitesi: 23 adet ağaç/fidan Aşağıköy İlkokul Bahçesi Girişi: 7 adet ağaç/fidan (talepli) İstiklal Mahallesi Kütüphane Etrafı: 2 adet ağaç/fidan(talepli) Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi: 2 adet ağaç/fidan(talepli) İstiklal Mahallesi Edebali Yolu: 2 adet ağaç/fidan(talepli) İstasyon Mahallesi Taksi Durağı etrafı: 3 adet ağaç/fidan(talepli) Ertuğrulgazi Mahallesi Gençlik Merkezi Karşısı: 1 adet ağaç/fidan(talepli) olmak üzere toplam; 55.549 adet bitki budaması yapılmıştır.

Kesim; Hürriyet Mahallesi Mazlum Sokak No:20 – 2 adet ağaç/fidan(talepli) Aşağıköy Hamam Sokak 2 adet ağaç/fidan(talepli) Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 2 Sokak No:8 – 1 adet ağaç/fidan(talepli)

200


SOĞUK HAVA KOŞULLARINDAN AĞAÇLARIN KORUNMASI: Kış donlarından koruma amaçlı Su Eğlence Dünyası’nda bulunan 4 adet palmiye ağacının kış mevsimine girerken sarılması ve ilkbahar mevsiminde açılması işlemi yapılmıştır.

GÜBRELEME ÇALIŞMALARI:

1-Ticari Gübreler: 1-%33 Amonyum Nitrat Gübrelemesi: İlk Baharda tüm parklarımız, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda %33 Amonyum Nitrat gübrelemesi yapılmıştır. Yaz dönemi içerisinde ise; Akasya altı – OSB arası orta refüj yeşil alanlar (x2), Cennet Caddesi Parkı, Nesrin ERGEN Parkı, Pelitözü Çocuk Adası Parkı, Beşiktaş Mah. Konağı, Mustafa SEVEN Parkı, Yeşil Park, Ali ERSOY Parkı, Mavikent Önü Park, Muhsin YAZICIOĞLU Spor ve Yaşam Alanı, Şehit Mesut Bilir Caddesi orta refüj, Sefa Sokak Parkı, Nene Hatun Parkı, Nesrin ERGEN Parkı, 32 Evler Parkı Pelitözü Çocuk Adası Parkı, Dumlupınar Caddesi yamaç alan, Kültür Kongre Merkezi, Emre Deniz ÜN Parkı, Pelitözü Göleti Amfi Tiyatro, Dinar Sokak Parkı, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı 1-2-3,Yücekent Parkı, Tavşantepe Parkı, Gündüzbey Parkı, Meltem Konutları Yanı Park alanlarında %33 amonyum nitrat gübrelemesi yapılmıştır.

2-Di Amonyum Fosfat Gübrelemesi:

Sonbaharda tüm parklarımız, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda ve yeni ağaç dikimlerinde Di Amonyum Fosfat gübrelemesi yapılmıştır.

3-15-15-15 Gübrelemesi:

Parklar, heykel çevreleri ve refüjlerde bulunan mevsimlik çiçek dikilen alalarında 15-15-15 gübrelemesi yapılmıştır.

4- Ozmocote Gübrelemesi:

Akasya altı – Organize Sanayi Girişi arası orta refüj (7.632 adet) gül fidanına ozmocote gübrelemesi yapılmıştır. 5-Ahır Gübresi Kış mevsimi başlangıcında; Akasya altı – Organize Sanayi Girişi arası orta refüjde bulunan (7.632) adet gül fidanına ahır gübresi verilmiştir. SULAMA HATTI DÖŞEME İŞİ/ SULAMA HORTUMLARININ SERİLMESİ İŞİ: Üst Sulama Sistemi; Sulama sisteminin mevcut olmadığı parklar, refüjler, yan bantlar sulama tankeri ile, sulama sisteminin mevcut olduğu yerler ise; sulama hortumu ve mini spring sistemi ile sulanmaktadır. Alt Sulama Sistemi; Pelitözü Gölpark yamaç alana damla sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Osmangazi Mahalle Konağı çevresi ve Toki yan girişe otomatik sulama sistemi döşenmiştir. Pelitözü Gölpark girişi yamaç alana sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Osmangazi Mahallesi Toki Orta Refüj bahçe sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Kültür Sitesine damla sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Soğuksu sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Park Alanına sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Park Alanına sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Pelitözü Gölpark (Gül ve Lale Alanı) Yeşil Alana otomatik sulama hattı döşeme işi yapılmıştır.

201


SULAMA KONTROLLERİ: Tüm parklarımız, orta refüjler, yan bantlar: Sulama hattının olmadığı yerlerin arasöz ile sulanması işlemi yapılmıştır. Sulama sisteminin mevcut olduğu yerlerin gün içinde kontrolleri ve tamirleri yapılmıştır. SULAMA SİSTEMLERİNİN TOPLANMASI: Yaz mevsiminin sonu itibariyle sulama sistemlerinin (Sulama hortumları ve mini spring sistemleri) toplanması işlemi yapılmıştır. KİLİTLİ BETON PARKE- BETON BORDÜR DÖŞEME/TAMİR İŞİ: 6 lık Kilitli Beton Parke Döşenmesi İşi: (1.702,00 m2) Osmangazi Mahallesi Güneş Toki Parkı: 146,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Sakarya Parkı: 96,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Park Alanı: 254,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki Yan Giriş: 21,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki K-5: 150,00 m2 Cumhuriyet Mahallesi Samsa Çavuş Parkı: 140,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Beşyüzevler Orta Refüj: 10,00 m2 Başköy: 80,00 m2 Pelitözü: 264,00 m2 Bahçelievler Mahalle Konağı – Kültür Kongre Merkezi: 270,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 75,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Koza Parkı: 90,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki C1-10: 106,00 m2 olmak üzere; toplam; 1.702,00 m2 6’lık kilitli parke döşenmiştir.

202


12x22x50cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi: (870,00 mt) Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Kardeşlik Anıtı: 30,00 mt İstanbul Eskişehir Karayolu Üzeri Osmangazi Heykeli: 10,00 mt Şehir İçi Mevkii Orta Refüj: 5,00 mt İstasyon Mahallesi İstasyon Parkı: 12,00 mt Osmangazi Mahallesi Toki Giriş Yanbant: 21,00 mt Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park Alanı: 5,00 mt Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camii: 20,00 mt Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Park Alanı: 275,00 mt Cumhuriyet Mahallesi Samsa Çavuş Parkı: 18,00 mt Osmangazi Mahallesi Toki Giriş: 9,00 mt Parlayan Ay Yıldız Anıtı: 21,00 mt Pelitözü Çocuk Adası Parkı: 5,00 mt Pelitözü Gölpark Yeni Yürüyen Alanı: 149,00 mt Bahçelievler Mahalle Konağı – Kültür Kongre Merkezi: 280,00 mt Şeyh Edebali Tarih Şeridi: 10,00 mt olmak üzere; toplam; 870,00 mt 12x22x50cm ebatlarında beton bordür taşı döşenmiştir.

18x30x70cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi: (51,00 mt) Şeyh Edebali Üniversitesi Anıt: 51,00 mt olmak üzere; toplam; 51,00 mt 18x30x70cm ebatlarında beton bordür taşı döşenmiştir. BADANA/BOYA İŞİ Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı Duvar Yüzeyleri Cumhuriyet Mahallesi Gökkuşağı Parkı Mevcut Duvar Yüzeyleri AĞAÇ ALTI MAZGAL YAPIMI Çocuk Dünyası: 2 adet Şeyh Edebali Türbesi: 1 adet olmak üzere; toplam; 3 adet ağaç altı mazgal uygulaması yapılmıştır. TABELA/LEVHA MONTAJI Çocuk Dünyası Parkı ve Milli Egemenlik Parkı’nın Park Levhaları yenilenmiştir.

203


HAVUZ TAMİRİ/ BAKIMI/YAPIMI/ TEMİZLİĞİ Süs Havuzu Temizlikleri: Belediye Sarayı x3 kere Osmanlı Arması x3 kere 75. Yıl Cumhuriyet Parkı x1 kere Şelale Park x2 kere Atatürk Heykeli x4 kere Karasu Sosyal Yaşam Adası x1 kere OYUN GRUBU ZEMİNİ KAUÇUK PARKE DÖŞEME İŞİ : (2,934,00 m2) Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Park Alanı: 55,00 m2 İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı: 1.175,00 m2 Pelitözü İlkokulu: 100,00 m2 Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 178,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Sakarya Parkı: 90,00 m2 Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak Park Alanı: 66,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki C1 Önü Park Alanı: 146,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: 82,00 m2 Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı: 40,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Sitesi: 165,00 m2 Kültür Kongre Merkezi (Temini hariç): 220,00 m2 İnhisar Atatürk İlkokulu: 70,00 m2 Başköy: 80,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Parkı: 115,00 m2 Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı: 125,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Nene Hatun Parkı: 10,00 m2 (tamir) Hürriyet Mahallesi Kaktüs Parkı: 6,00 m2 (tamir) Beşiktaş Mahallesi Ali Ersoy Parkı: 3,00 m2 (tamir) Bahçelievler Mahallesi Koza Parkı: 4,00 m2 (tamir) Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Parkı: 4,00 m2 (tamir) Orhangazi Mahallesi Soğuksu Parkı: 5,00 m2 (tamir) Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 6,00 m2 (tamir) Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yanı Park Alanı: 2,00 m2 (tamir) İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Parkı (Engelli Parkı) : 25,00 m2 (tamir) Cumhuriyet İlk Okulu: 10,00 m2 (tamir) Osmangazi Mahallesi Osmangazi Parkı: 144,00 m2 (tamir) Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 8,00 m2 (tamir) olmak üzere; toplam; 2,934,00 m2 kauçuk parke döşemesi yapılmıştır.

204


HAZIR BETON ATILMA İŞİ: Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 22,00 m3 Toki Yürüyüş Yolu: 9,00 m3 Çocuk Dünyası: 39,00 m3 perde duvar, 172,00 m3 saha betonu Karasu Sosyal Yaşam Adası: 90,00 m3 Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı: 62,00 m3 Kırklar Parkı: 90,00 m3 olmak üzere toplam; 484,00 m3 hazır beton atma işi yapılmıştır. MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA BETON/ AHŞAP SAKSI KOYULMASI İŞİ: Ertuğrulgazi Mahalle Konağı: 2 adet ahşap saksı konuldu. Bahçelievler Mahalle Konağı: 2 adet ahşap saksı konuldu. Zabıta Müdürlüğü Önü: 4 adet beton saksı konuldu. HASTALIK ZARARLI VE YABANCI OTLARLA MÜCADELE: a) İnsektisit ilaçlaması: Akasya altı – Organize Sanayi Girişi: x4 kere Belediye Sarayı: x1 kere Toki – İstasyon: x4 kere Küçük Sanayi Rampası: x3 kere Şehir İçi Mevkii: x6 kere İstiklal Mahallesi Kent Ormanı x1 kere Kent Müzesi: x1 kere Muhtelif Cadde ve sokaklarda bulunan kent ağaçları: x3 kere Organize Sanayi Orta Refüj: x1 kere İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park: x2 kere Bahçelievler Mahalle Konağı – Kültür Kongre Merkezi: x3 kere Su Eğlence Dünyası x1 kere Hürriyet Mahallesi Parkları: x5 kere Ertuğrulgazi Mahallesi Tavşantepe Parkı: x1 kere Ertuğrulgazi Mahallesi Yücekent Parkı: x1 kere İsmetpaşa Mahalle Konağı: x1 kere İsmetpaşa Mahallesi Çınar Park: x1 kere Şehit Mesut Bilir Caddesi Orta Refüj: 1 kere Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: x 1 kere Beşiktaş Mahallesi Mavi Kent Önü Park: x 1 kere b) Herbisit mücadelesi: Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: x2 kere Şeyh Edebalı Kültür ve Kongre Merkezi: x1 kere Bahçelievler Mahallesi Parkları: x4 kere Bilecik (Merkez) Tüm Parklar: x1 kere İsmetpaşa, Beşiktaş ve Gazipaşa Mahalleleri Tüm Parkları c)Salyangozit ilaçlaması: Belediye Sarayı Çiçeklikler x 2 kere Osmanlı Arması - Orman İşletme Müdürlüğü arası orta refüj x1kere Akasya Altı Orta Refüj x1 kere

205


OYUN GRUBU – SPOR ALETLERİ KURULMASI a) OYUN GRUBU Başköy : 3 kaydıraklı, 2 salıncaklı oyun grubu Pelitözü: 1 adet düz kaydırak, 1 adet dönence Türkmeneli Caddesi Üzeri Park Alanı: 1 adet motorlu 2’li salıncak, 1 takım 3 kaydıraklı 2 salıncaklı oyun grubu gurubu, 2 adet tahterevalli, 1 adet atlı dönence, 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp, 2 adet denge aleti Çocuk Dünyası: 1 adet 7 kaydıraklı,1 adet polietilen tırmanma, 1adet seksek yürüme,4 adet oval köprülü oyun grubu, 2 adet örümcek tırmanma, 2 adet sörf denge aleti, 2 adet motor zıpzıp, 2 adet tırtıl figürlü zıpzıp, 2 adet atlı tahterevalli, 2 adet atlı dönence, 2 adet 2’li motor figürlü salıncak, 2 adet 2’li süslü salıncak Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 3 kaydıraklı 2 salıncaklı oyun grubu Yeşil Park: 3 kaydıraklı 2 salıncaklı oyun grubu Şeyh Edebali Parkı: 2 salıncaklı tek kaydıraklı oyun gurubu, 1 adet 2’li sepetli salıncak, 1 adet tırtıl figürlü zıpzıp, 1 adet atlı tahterevalli Sakarya Park: 2 salıncaklı tek kaydıraklı oyun grubu, 1 adet tırtıl, 1 adet motor zıpzıp Pelitözü İlk Okulu: 3 kaydıraklı 2 salıncaklı oyun grubu Gülümbe Köyü: 2 adet salıncak, 1 adet kaydırak Yeşim Sokak: 3 adet kaydırak, 2 adet salıncak Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Sitesi Önü Park Alanı: 3 adet kaydırak, 2 adet salıncak Muhsin Yazıcıoğlu Parkı: 2 adet motorlu salıncak, 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp, 2 adet denge aleti Kaktüs Kafeterya Yanı Park Alanı: 2 adet motorlu salıncak, 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp, 2 adet denge aleti Dursun Fakih: 1 adet 2’li süslü salıncak, 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp Cennet Caddesi Park Alanı: 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp 32 Evler Park Alanı: 1 adet 2’li motor salıncak, 1 adet atlı dönence Ulutepe Parkı: 3 kaydıraklı 2 salıncaklı oyun grubu, 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp, 1 adet denge aleti Ali İpek Parkı: 3 kaydıraklı 2 salıncaklı oyun grubu, 1 adet tahterevalli, 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp Koza Park: 1 adet 2’li sepetli salıncak, 2 adet zıpzıp Huzur Park: 1 adet 2’li motorlu salıncak, 1 adet dönence, 1 adet tahterevalli Uğurkent Parkı: 1 adet 2’li motorlu salıncak, 1 adet motorlu zıpzıp Şehitler Parkı: 1 adet dönence,1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motorlu zıpzıp Bahçelievler Su Deposu Park Alanı: 1 adet 2’li sepetli salıncak Emre Deniz Ün Parkı: 1 adet 2’li motorlu salıncak, 1 adet tahterevalli Şahin Sokak Park Alanı: 1 adet 2’li sepetli salıncak Çınar Park: 1 adet 2’li sepetli salıncak Gündüz Bey Parkı: 1 adet 2’li motorlu salıncak, 1 adet tahterevalli Pelitözü Köyü: 1 adet 2’li motorlu salıncak Samsa Çavuş Parkı: 1 adet tahterevalli Toki Osmangazi Parkı: 1 adet dönence, 2 adet motorlu tırtıl zıpzıp Osmangazi İlk Okulu: 1 adet düz kaydırak Nene Hatun Parkı: 1 adet tahterevalli 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 1 adet dönence, 1 adet 2’li salıncak, 1 adet tahterevalli Devedağı Parkı: 1 adet 2’li salıncak Toki Salkım Park: 1 adet 2’li salıncak montajı yapılmıştır/yaptırılmıştır. Ayrıca; Kardeş Belediyemiz Sarıcakaya Belediyesi ‘ne: 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet motor zıpzıp, 1 takım 3 kaydıraklı 2 salıncaklı oyun grubu, 1 adet süslü salıncak hediye edilmiştir.

206


b) SPOR ALETLERİ Çocuk Dünyası: 1 adet 6’lı fitness aleti grubu Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 1 adet 6’lı fitness aleti grubu Ulutepe Parkı: 1 adet 3’lü fitness(bacak itme, havada yürüyüş, makas) aleti grubu Ali İpek Parkı: 1 adet bisiklet, 1 adet makas, 1 adet step Küplü Köyü: 1 adet 4’lü fitness aleti grubu Yücekent Parkı: 1 adet 2’li fitness aleti grubu Nene Hatun Parkı: 1 adet 3’li fitness aleti grubu Türkmeneli Caddesi: 1 adet 6’lı fitness aleti grubu Olmak üzere; 33 adet spor aleti kurulmuştur. MALZEME TAMİRLERİ /DEPO DÜZENLEME ÇALIŞMALARI Alet, makine vb. malzemelerin tamir, bakım ve onarımları yapılarak kullanılabilir duruma getirilmiştir. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü depo alanında bulunan malzemelerin düzenleme çalışmaları yapılmıştır. TRAVERS DÖŞEME VE TAMİRİ Osmangazi Mahallesi Toki Osmangazi Parkı: 7 adet Olmak üzere; 7 adet travers döşemesi yapılmıştır. BAHÇE ÇİTİ MONTAJI Çocuk Dünyası: Ferforje yapımı; 58,69 m2 Karasu Sosyal Yaşam Adası: Panel çit yapımı; 360 m2 olmak üzere toplam; 418,69 m2 bahçe çiti montajı yapılmıştır. BETON BANK MONTAJI (9 ADET ) İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı: 9 adet Beton Bank montajı yapılmıştır. KIRILAN SALINCAKLARIN DEĞİŞİMİ/ TAMİRİ : (14 adet ) Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Parkı: 1 adet Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz Ün Parkı: 2 adet Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Parkı: 1 adet İsmetpaşa Mahalle Konağı: 2 adet Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 2 adet Osmangazi Mahallesi Salkım Park: 2 adet İsmetpaşa Mahallesi Devedağı Parkı: 2 adet Osmangazi Mahallesi Toki İlk Okulu: 1 adet Gazipaşa Mahallesi Gaziler Parkı: 1 adet Olmak üzere; 14 adet salıncak tamir/montajı yapılmıştır. CAMİ VE KURAN KURSU BAHÇELERİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİ Dedeoğlu Camisi yanı ve altı ile Yediler Camisi (önü ve orta orta kaldırım) ‘nde çim biçim çalışmaları, Kırklar Camisi, Osmangazi Camisi ve Balahatun Camisinde kar küreme çalışmaları, Dursun Fakih Camisinde yabani ot temizliği çalışmaları ile Şerifpaşa Camiinde ağaç budama çalışmaları yapılmıştır.

207


208


209


I-GENEL BİLGİLER:

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 1)Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9 — Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür a) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak. f) Belediyede oluşturulduğu takdirde Strateji Geliştirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide çalışmalarını yürütmek. Stratejik plan ve Performans programının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüklere/birimlere gönderilir. Hazırlık için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan ve performans hazırlık çalışmalarına birim müdürlerinin/sorumlularının katılımı sağlanır. h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, Ulusal ve/veya Uluslararası Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması, birimlerin Yönetim Sistemi uygulamalarına yönelik denetimlerini yapmak ve yapılacak denetimlerin koordinasyonunu sağlamak. k) AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak l) Belediye Başkanı tarafından verilen yetki ve görevlendirme ile Kalite ve Hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili, kurumun her türlü iç ve dış saha hizmet denetimlerini yapmak ve Başkanlık Makamına raporlamak. m) AB Hibe ve Teşvik Programlarından yararlanmak amacıyla; her müdürlüğün proje geliştirmesini teşvik edici çalışmalarda koordinatörlük görevi yapmak, n) Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Bilecik Belediyesini Misyonu Vizyonu ve Kalite Politikası doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı veya meclisinin vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk bilinci içerisinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürmektedir.

210


B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- Fiziksel Yapı: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi binasının 1. katında , sağ bölümde yer almaktadır. 2- Örgüt Yapısı: Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Bir Vekil Müdür, 1 (bir) Çalışma Ekonomisti ve Kalite Teknikeri ve 1 (bir) bilgisayar işletmeninden oluşan 2 (iki) kişilik ekiple faaliyetlerini sürdürmüştür.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde 1 adet masa üstü bilgisayar,1 adet laptop ve 1 adet siyah beyaz yazıcı 2 adet telefon bulunmaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; güncel olarak proje çağrıları başta olmak üzere müdürlüğümüz ile ilgili her türlü gelişime ve değişimleri internet ortamından izlenmekte ve uygulamaktadır. Gerektiğinde, anlaşılmayan konular üzerinde meslek içi eğitimleri yapılmaktadır. 4-İnsan Kaynakları: Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Bir Vekil Müdür, 1 (bir) Çalışma Ekonomisti ve Kalite Teknikeri ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 5-Sunulan Hizmetler: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri MADDE 9 — Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür

a) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak. f) Belediyede oluşturulduğu takdirde Strateji Geliştirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide çalışmalarını yürütmek. Stratejik plan ve Performans programının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüklere/birimlere gönderilir. Hazırlık için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan ve performans hazırlık çalışmalarına birim müdürlerinin/sorumlularının katılımı sağlanır. h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, Ulusal ve/veya Uluslararası Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması, birimlerin Yönetim Sistemi uygulamalarına yönelik denetimlerini yapmak ve yapılacak denetimlerin koordinasyonunu sağlamak. k) AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak l) Belediye Başkanı tarafından verilen yetki ve görevlendirme ile Kalite ve Hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili, kurumun her türlü iç ve dış saha hizmet denetimlerini yapmak ve Başkanlık Makamına raporlamak. m) AB Hibe ve Teşvik Programlarından yararlanmak amacıyla; her müdürlüğün proje geliştirmesini teşvik edici çalışmalarda koordinatörlük görevi yapmak, n) Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

211


6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Yönetim Strateji Geliştirme Müdürünün Görevleri MADDE 12 – (1) Strateji Geliştirme Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu aşağıdaki gibidir. 1) Strateji Geliştirme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 3) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir. 4) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 5)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarına göre Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliğini belirleyip, çalışmalarını bu doğrultuda programlayarak, çalışmaların bu programlar göre yürütülmesini sağlar. 6)Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar. 5) Alanında Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 7) Strateji Geliştirme Müdürü, Başkanlık makamınca başka bir atama yapılmadığı sürece Uluslararası Standardizasyon gereği Kalite Yönetim Temsilcisi görevini yerine getirir. 8) Kalite politikasının her kademede anlaşılmasını sağlar 9) Kalite hedeflerinin takibini birimler bazında yaptırır ve analiz takibini yapar 10) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğini sağlar. 11) Kalite Yönetim Sistemi performansını ve iyileştirilmesini ilgilendiren konularla ilgili Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısı öncesi tüm müdürlüklerden rapor ister ve Başkanlık Makamına genel rapor hazırlayarak toplantı öncesinde sunar. 12) Çalışanları vatandaş memnuniyeti ve yasal mevzuatlar konusunda bilgilendirir. 13) Strateji Geliştirme-Araştırma –İyileştirme ve Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlar nezdinde BİLECİK BELEDİYESİ’ ni temsil eder. 14) Kalite Yönetim Sistemi performansını iyileştirmek amacı ile veri toplanmasını sağlar, değerlendirir ve çözüm yolları üretilerek uygulanmasını sağlar. 15) Kurumun iç ve dış tetkiklerini planlamak koordine etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak. 16) Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirmek, uygulamaya koymak, yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak. 17) Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koymak. Bunun için gerekli kaynak ve imkânları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlamak. 18) Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, hizmetin iyileştirilmesine katılımı sağlamak, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonu sağlamak ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamının oluşturulmasını sağlamak. 19) Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlamak. 20) Yapılan çalışmaları değerlendirmek ve sonuçlar konusunda kurum çalışanlarına bilgi vermek. 21) Kalite ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve kalite el kitabı, prosedürler ve iş talimatları gibi bilgilendirici metinler hazırlanmasını sağlamak. 22) Vatandaş-Paydaş memnuniyeti ile Bilecik Belediyesi müdürlükleri arasındaki memnuniyet artışını sağlamak. 23) Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

212


Strateji Geliştirme Müdürü Yetkileri

MADDE 13 : 1) Strateji Geliştirme Müdürü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa ve bağlı olduğu diğer mevzuatlara dayanarak, Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 2) Yürürlükteki Belediye Kanunu, Belediye Kanunu ile ilişkili mevzuat şartları ve müşteri gereklilikleri dikkate alınarak kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin; Planlanan düzenlemelere, Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve mevzuat şartlarına uyup uymadığı hakkında ve hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili kurum içi ve kurum dışı çalışmaları yerinde inceleme, denetleme, izleme ve uygunsuzlukların takibi konularında yasal-mevzuat şartlar kapsamında Belediye Başkanı’na raporlama yetkisine sahiptir. 3) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi. 4) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 5) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi. 6) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 7) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi. 8) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi. 9) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi. 10) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi. 11) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi 12) Strateji Müdürü hizmet uygulamalarına yönelik tespit ettiği uygunsuzlukları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre tüm müdürlüklere yazılı olarak Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Formu yada Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu ile bildirme yetkisine sahiptir. Strateji Geliştirme Müdürünün Sorumlulukları MADDE 14 : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Belediye kanunu ile diğer mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. Müdürlüğe bağlı Kalite Yönetim Temsilcisi ve büroların görevleri MADDE 15: (1) Kalite Yönetim Temsilcisi, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

213


Kalite Yönetim Temsilcisinin Görevleri

1- Kalite Yönetim Temsilcisi Görevleri, AR-GE bürosu görevlileri ve Kalite Yöneticisi Görevlerinin tamamının yerine getirilmesinden sorumludur. Başkanlık Makamı tarafından aksi belirtilmedikçe ve başka bir vekâlet tanımlanmadıkça Strateji Geliştirme Müdürünün yokluğunda yerine vekalet etmekten sorumludur. 2-Konusunda Uzmanlığı belirten bilgi, belge, doküman ve lisans eğitimine sahip olmak. 3-Kalite politikasının her kademede bilinmesini sağlamak. 4-Kalite hedeflerinin takibinin yapılması sağlamak. 5-Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğini sağlanması çalışmalarını yürütmek. 6-Kalite Yönetim Sistemi performansını ve iyileştirilmesini ilgilendiren konularla ilgili Yönetim Gözden Geçirme toplantısı öncesi diğer birimlerin raporlarını derlemek. 7-Çalışanları vatandaş memnuniyeti ve yasal mevzuatlar (Kalite Yönetim Sistemi) konusunda bilgilendirir. 8-Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlar nezdinde BİLECİK BELEDİYESİ’ ni temsil etmek, 9-Kalite Yönetim Sistemi performansını iyileştirmek amacı ile veri toplamak, toplanmasını sağlamak, değerlendirmek, çözüm yolları üretmek ve uygulamak, 10-Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirmek, uygulamaya koymak, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak 11-Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici denetim faaliyetleri sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koymak. Bunun için gerekli kaynak ve imkânları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlamak. 12-Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımı sağlamak, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonu sağlamak ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın oluşturmasını sağlamak. 13-Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlamak. 14-Kalite ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve kalite el kitabı, prosedürler ve iş talimatları gibi bilgilendirici metinler hazırlamak/hazırlatmak. 15-Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak ve/veya yaptırmak. 16-Müdürlük işlerini, plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak. 17-Sorumluluğu kapsamındaki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır. 18-Strateji Müdürü tarafından verilen görevleri müdürlük adına yürütmek. 19-Vatandaş-Paydaş memnuniyeti ve Belediye müdürlükleri arasındaki memnuniyet artışını sağlamak. 20-Strateji Müdürünün yokluğunda yerine vekâlet etmek. 21-Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı ve müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. İç Kontrol Sistemi: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün iç kontrolü, Strateji Geliştirme Müdür Vekili tarafından gerçekleştirilmektedir. C-DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER: A – Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün temel amacı yasal mevzuat ve şartlara bağlı olarak verilen görev, yetki ve sorumlulukla, çalışma usul ve esaslara göre hizmet vermektir.

214


B - Temel Politikalar ve Öncelikler:

MADDE 8-Bilecik Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, c) Hesap verilebilirlik, d) Kurum içi yönetimde ve şehri ilgilendiren kararlarda katılımcılık, e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, h) Tüm müdürlüklerin çalışmalarına katma değer sağlayıcı destek temel ilkelerini esas alır.

Temel İlkeler

12.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren, kurumumuzun müdürlerinden oluşan, Kalite Yönetim Ekibi ve Üyeleri diğer sorumluluklarının yanı sıra aşağıdaki görevleri ve yasal/mevzuat şartlarını da yapmak üzere Kalite Proje Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. • Kalite politikasının her kademede anlaşılmasını sağlamak • Kalite hedeflerinin takibini yapmak • K.Y.S. için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğini sağlamak • K.Y.S. performansını ve iyileştirilmesini ilgilendiren konularla ilgili Y.G.G. öncesi Kalite Yönetim Temsilcine rapor vermek. • Çalışanları vatandaş memnuniyeti ve yasal mevzuatlar konusunda bilgilendirmek. • K.Y.S. performansını iyileştirmek amacı ile veri toplamak, değerlendirmek, çözüm yolları üretmek ve uygulamak. • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları, uygulamaları ve kurallarının kurum içinde anlaşılmasını ve uygulanması sağlamak. • Vatandaş-Paydaş memnuniyeti ve belediye müdürlükleri arasındaki memnuniyet artışını desteklemek. • Kalite İç denetlemelerde Belediye Başkanının Onayı ile Kalite Yönetim Temsilcisinin hazırladığı Kalite İç Tetkik Planlarına göre kurum İçi Denetlemelere katılmak ve kendisinden istenen görevleri yapmak.3. taraf Dış denetlemeler için Kalite Yönetim Temsilcisine ve Kalite Yöneticisine yardımcı olmak.

Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu

MADDE 23 - (1) Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı ile birlikte düzenlenir. Stratejik planlama çalışmalarında 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur. Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu MADDE 24 - (1) Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir. Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

215


Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu MADDE 25 – (1) İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak strateji geliştirme müdürlüğüne gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi strateji geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında mevzuat doğrultusunda hareket edilir. İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması İle İlgili Koordinasyon Faaliyet raporları, mevzuat doğrultusunda hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere mali hizmetler müdürlüğünde toplanır, kontrol edilir ve strateji geliştirme müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve Belediye Meclisine sunulur.

Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İle İlgili Koordinasyon MADDE 27 – (1) Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme müdürlüğüne gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili makamlara gönderilir. Denetim MADDE 30 – (3) Strateji Geliştirme Müdürü, Kalite ve Hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili kurum içi ve kurum dışı çalışmaları yerinde inceleme, denetleme, izleme ve Başkana raporlama yetkisine sahiptir. C-Diğer Hususlar: Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Bilecik ve çevresi için kalkınma stratejileri belirlemenin ve ilgili projeleri hazırlamanın yanısıra; Marka kent olma yolundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Marka tescil işlemleri, bölgesel ve yöresel markalaşma faaliyetleri için düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerle Bilecik sanayicisi, esnafı başta olmak üzere tüm Bilecik halkının vizyonunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2012 yılı Aralık ayında hak kazandığımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgemizi korumak için gereken tüm çalışmalar Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinasyonluğunda tüm müdürlüklerle entegre olarak sürdürülmeye devam etmektedir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER: A-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.40.01.03.02.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

128.767,00

0

0

128.767,00

41.777,29

86.989,71

32

32

46.11.02.40.01.03.02.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

12.202,00

0

0

12.202,00

4.548,74

7.653,26

37

37

46.11.02.40.01.03.02.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

132.024,00

0

0

132.024,00

7.971,56

124.052,44

6

6

46.11.02.40.01.03.02.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

25.005,00

0

0

25.005,00

0

25.005,00

0

0

46.11.02.40.01.03.02.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

298.000,00

0

0

298.000,00

54.297,59

243.702,41

Genel Toplam

298.000,00

0

0

298.000,00

54.297,59

243.702,41

18

18

Genel Toplam

1.150.000,00

73.220,00

28.500,00

1.194.720,00

894.994,97

299.725,03

75

78

216


B-Performans Bilgileri:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

•Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliğine uygun çalışmalar yapılmıştır. • Bilecik İli genelinde tüm valilik makamına bağlı tüm müdürlükler, odalar, dernekler vb. kurum ve kuruluşlarla ve bunlara bağlı birim ve organlarla proje , markalaşma ve tanıtım faaliyetleri konularında sıcak iletişimde bulunulmuştur. •SO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları için Kalite Yönetim Temsilcisi misyonu yerine getirilerek; Sena başı itibariyle; ISO 9001:2008 2015 YILI DENETİMLERİ için Kalite Yönetim Sistemi İç denetlemeleri ve bağımsız kuruluş dış denetlemelerine hazırlık yapılması sağlanmıştır. Ekim 2015 tarihinde Uluslararası Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından kurumumuza denetim yapılmıştır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme denetimi başarı ile geçirilmiştir.

•İl AB Uyum ve Danışma Toplantılarına aktif katılım sağlanmıştır.

•BEBKA ‘dan Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı 2012 çağrısından kazanılan “Yaşayan Kent Müzesi” projemiz tamamlanmış , Ara ve 2015 yılı Nihai Raporları hazırlanarak ve söz konusu hibenin tamamı alınmıştır. •BEBKA ‘dan Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çağrısına Mayıs 2015 ‘de hazırlanmıştır “Kuruluştan Kurtuluşa Bilecik Kültür Belgeseli”sunulmuştur.

1 adet proje

•Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği için takip ettiğimiz Bebka Projemize “ Bilecik Merkezi Araştırma Laboratuvarı” Proje Koordinatörlüğü görevimiz projenin EKİM -2015 de fesih olması nedeniyle sona ermiştir.

•2015 yılı II.Uluslarası Gıda Tarım ve Gastronomik Kongresine katılım sağlanmıştır.

•Gençlik ve Spor Bakanlığına “ Saklı Kalmış Kültürümüz İçin Yarışıyoruz” projesi Nisan-2015 yazılmıştır.

•Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB. Koordinasyon Dairesine 2013 yılı sonunda “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II “ teklif çağrısı için sunulan “Bilecik Kayıtlı İstihdamda Markalaşıyor” isimli projemiz ön elemeden geçmiştir. İtiraz sonucumuz beklenmektedir. •Milli Eğitim Bakanlığı için “ Bilim Deney Merkezi” başlığı ile hazırlanan projemiz Ağustos ayında teslim edilmiştir.

•Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EDES – Ağustos 2015 çağrısı için 3 adet proje hazırlanmıştır. •EDES; Terapim Su İle Sağlığım Yerinde (Hidroterapi Havuzu) - Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü için, •EDES; Ailece Engelsiz Fitnes- Bilecik Belediye Başkanlığı için , •EDES; Dirilişe Engel Yok- Bilecik Belediye Başkanlığı için hazırlanmıştır.

•Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliği ile 20-21 kasımda düzenlenen;Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi Sempozyumunda Türkmenistan’dan ve Özbekistan’dan gelen Akademisyenlerimiz için aktif olarak refakat görevi yapılmıştır. •2015-2019 Stratejik Planına göre 2016 yılı Performans Programının hazırlanması için tüm müdürlüklere koordinatörlük yapılmıştır. •Kasım 2015 itibariyle “2016 yılı Performans Programı” Mali Hizmetler Müdürlüğü desteği ile hazırlanmış ve Aralık Meclisine sunulmuştur. •Aralık ayında ; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Müdürleri toplantısına katılım sağlanmıştır.

217


•Üst Yönetici tarafından katılım gösterilmesi gereken Bilecik il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır. • Müdürlüğümüzü ilgilendiren konferans, sempozyum ve panel programları katılım sağlanmıştır. • 2015 yılı içerisinde Belediyemize gelen bakanlarımız için düzenlenen karşılama ve uğurlama merasimlerine katılım sağlanmıştır. •2015 yılında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen çeşitli eğitim/sempozyum/ konfesrans vb. programlara katılım sağlanmıştır. • Belediyemizin gerçekleştirdiği ve uygulaması devam eden projelerimiz için çeşitli yerinde incelemeler yapılmıştır. • Tüm Müdürlüklerin eksik talimatları hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir. • Tüm Müdürlüklerin eksik görev tanımları hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir • Tüm Müdürlüklerin eksik prosesleri hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir • 2015 yılı için;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gereği belediye başkanlığına bağlı tüm müdürlükler çalışma sahalarında denetlenmiştir. • 2015 yılı için ;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi saha denetlemeleri yapılmıştır. •2015 yılı için ;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç denetlemeleri yapılmıştır •2015 yılı için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yönetim Gözden Geçirme Toplantısı yapılmıştır •2015 yılı için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bağımsız kuruluş Dış denetlemelerin yapılması sağlanmıştır. • Başvurusu yapılan marka başvurularımız Türk Patent Enstitüsü tarafında müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. • 2015 Çalışan Memnuniyet Anketleri yapılmıştır. • 2015 Kurum düzeyinde Vatandaş Memnuniyet anketleri yapılmıştır. • 2015 Paydaş Memnuniyet anketleri yapılmıştır. • Bebka onaylı projemiz Yaşayan Kent Müzesi için Bebka tarafından yapılan denetlemelere refakat edilmiştir. • İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasal çalışmaları için altlık oluşturulmuştur. • Gerekli çalışmalar yapılarak; Belediyemizin İş Sağlığı ve İş Güvenliği işlemlerini yasal mevzuat şartlara göre yapabilmesi için sözleşme yapılan İSG Ortak Sağlık Birimi ile ortak talimatlar hazırlanmıştır.Bu dokümaların Kalite Yönetim Sistemine tanıtılması sağlanmıştır. • İSG için ISO 9001 için gerekli tüm çalışmalar yapılarak Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir. • Müdürlüğümüzde 2015 yılına ait gelen ve giden birçok evrak işlem görmüştür.

218


2015 BEBKA Proje Teslimi

2015 Bilecik Ortak Akıl Toplantısı

İşKur –Pomem ile Kurumlararsı istişare toplantısı

219


Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi Sempozyumu- BİLECİK

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimlerimizden Örnekler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Onaylı Bağımsız Dış Denetimlerimizden Örnekler

220


TOBB Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi

1 DAKİKANI AYIR, SAĞLIK SNİNLE OLSUN Projemiz 112 Ekipleri ile Birlikte

221


2015 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ORANI % 84 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR

222


2015 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI % 74.6 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

223


3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi • 2015 yılında Kalkınma Bakanlığına Bağlı BEBKA (Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansına) sunulan 1 projemiz mevcuttur ancak hibe desteği almaya hak kazanamamıştır. • 2015 yılında EDES çağrısına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 3 adet proje hazılanmıştır. • 2015 yılında Gençlik Spor Bakanlığına 1 adet proje hazırlanmıştır. • 2015 yılı içinde Bilecik içerikli çok sayıda uygulama projesi gerçekleştirilmiştir.(ör. 1 dakinanı ayır Sağlık Seninle Olsun,Hoşgeldin Minik Hemşehrim,Bir Yastıkta Bir Ömür vb.)

• 2015 YILI BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ AK MASA VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ % 86 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR • 2015 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI % 74.6 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR • 2015 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ORANI % 84.3 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR

• Kurum içindeki tüm görev tanımları hazırlanmıştır. • Kurum içindeki tüm uygulama alanları iş akışları hazırlanmıştır. • Kurum içindeki tüm prosesler hazırlanmıştır. • Kurum içinde tüm çalışanlar için öneri ve şikayet formu uygulaması yapılmıştır. • Kurum içinde tüm çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Ramakkala (ucuz atlatma) formu uygulamaları yapılmıştır.

İç Tetkikler Performans Kriterleri 29/09/2015 tarihinde iç tetkik yapılmıştır.. İç Tetkikle ilgili 27 adet İç Tetkik Düzeltici Faaliyet Açılmıştır. Gerekli planlamalar yapılmıştır.

Düzeltici Faaliyet –Performans Kriterleri 13 adet sahada düzeltici faaliyet açılmıştır.

Önleyici Faaliyetler Performans Kriterleri 7 adet iç önleyici faaliyet açılmıştır. Uygunsuzluklar – Performans Kriterleri 10 adet Uygun olmayan ürün formlarına göre uygunsuzluklar Açılmıştır. Uygunsuzluk içerikleri müdürlükler bazında hazırlanmıştır ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetim Sonuçları Dış Denetim sonrası Bağımsız denetçiler tarafından hiçbir minör yada majör uygunsuzluk tespitinde bulunulmamıştır. Yönetim gözden geçirme Toplantısı 02/10/2015 tarihinde Kalite Yönetim Temsilcisi Başkanlığında seçilmiş ve atanmış Başkan Yardımcıları ile birlikte yapılmıştır.Tüm uygunuszluklar değerlendirilerek Planlanan İyileştirmeler Başkanlık makamına sunulmuştur

Kalite Planlama Performans Kriterleri

Hedeflerin aylık olarak izlenmesi ve Aylık faaliyetlerin Başkanlık Makamına sunulmasına devam edilmektedir. Dokümanların tamamı gözden geçirilmiştir. Satın Alma Performans Kriterleri • Tedarikçi firma listeleri Devlet İhale kanununa göre düzenlenmektedir. Tedarikçi performans değerlendirmeleri yapılmıştır. Satın alma birimi Onaylı Tedarikçi Listesi hazırlanmıştır.

224


Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Performans Kriterleri

       

İç ve Dış denetlemelerde tespit edilen uygunsuzluklar için faaliyetler yapılmıştır. Kurum içinde tüm materyal ve sahaların tanımları yapılmıştır. Yangın tüpleri kontrol ettirilmiştir. Ecza dolabı kontrol altına alınmış, eksiklikler giderilmiştir. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi için Engelli sandalyesi kullanıma sunulmuştur. İtfaiye binasında güvelik tedbirleri aldırılmıştır. İtfaiye kurtarma talimatları hazırlanmıştır. İSG içeriklerine uygun kullanma ve bakım talimatları hazırlanmıştır.r.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda objektif değerlendirmelerle sonuca ulaşılmıştır. Yapılan istatistik analizlerde aritmetik ortalama sistemi ve kümulatif ortalama sistemi kullanılmıştır. Ayrıca Tesadüfü örneklemeler ile sonuçlara ulaşılmıştır. Örnek kütleler gelişigüzel tespit edilmemiştir. Her örnek kütlesinden eşit ve objektif örnekler alınarak değerlendirilmiştir.

5- Diğer Hususlar

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, sürekli ve belli periyotlarda yapılması gereken görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Ancak personel yetersizliğinden dolayı proje hazırlama yönünde zaman zaman sıkıntıya düşüldüğü gözlenmektedir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan teknik personel takviyesi ile bu aksaklığın giderileceği ve daha olumlu bir performansla çalışılacağı düşünülmektedir. C-Değerlendirme Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak 2014 yılı için gerekli istatistiksel olarak kalitatif ve kantitatif verilerin gözlemlendiği ve rapor edilmeye başlandığı bir yıl olmuştur. Özellikle Memnuniyet anketlerinin daha ayağı yere basar halde uygulanabilmesi güvenilirlik durumunu arttırmıştır. Yapılan yerel seçimler adeta 2013 yılında yapmış olduğumuz anketin doğrulamasını yansıtmıştır. Uygunsuzluk tespitleri ve buna bağlı olarak Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin uygulaması ve takibi halen yalnızca Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılabilmektedir. Ancak ilerleyen zamanlarda tüm müdürlüklerin ve çalışanlarının uygunsuzluk takiplerini uluslararası yönetim sistemine göre algılayarak yapacakları konusunda inancımız tamdır. Uluslararası ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarımız Ulusal ve Uluslararası normlarda kurumsallaşmak adına Belediyemiz için olumlu bir fark oluşturmaktadır. Uygulamanın sürdürülebilirliği çok önemlidir. Kurum adına sahip olunan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi –Kalite Belgesinin korunması, belgenin herhangi bir majör uygunsuzluk nedeniyle kaybedilememesi kurumsal gücün göstergesi olmaktadır. Müdürlüğümüzün direkt olarak Başkanlık makamına bağlı olması son derece önem arz etmektedir. Aksi taktirde uygunsuzlukların ortadan kaldırılması yada düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması uzun zamana yayılacak, bu da problemlerin kaynağında ve hızlıca çözülmesine engel olacaktır. V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: Strateji Geliştirme Müdürlüğü hazırladığı ve kazandığı projeler ile kurum adına kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında ve yeni stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Müdürlüğümüzün bu bağlamda ki rolleri iyi algılanarak kurum içindeki diğer müdürlükler tarafından destekler tam ve doğru zamanda sağlanmalıdır. Aksi taktirde kurum adına ciddi kayıplar söz konusu olabilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçemiz İmkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmıştır.

225


226


227


1- GENEL BİLGİLER A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1- Bilecik Belediyesi hudutları dâhilinde faaliyet gösteren Mezarlıklar Müdürlüğü’nün İdari yapılanması, görev, yetki ve sorumluluk alanları, mezarlık, cenaze ve defin işlemleri ile çalışma esaslarını belirlemektir. MADDE 2- Bu yönetmelik, Belediye sınırları içinde hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma kuralları ile mevcut ve yeni açılacak mezarlıkların ihdasını, koruma ve güzelleştirme ile bakım hizmetlerini ayrıca cenaze teçhiz, tekfin, nakil ve tüm defin hizmetlerinin ne şekilde yapılacağını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/a, 18/m maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Bilecik Belediye Başkanlığı Hizmet binasının giriş katında olup, Bir müdür odasından oluşmaktadır. 2- İnsan Kaynakları Mezarlıklar Müdürlüğünde 1 Müdür,1 görevli şoför, 1 idareci, 1 ekip sorumlusu, 1Gassal, 4 şoför, 18 düz işçi toplam 25 personel ile hizmet vermektedir. Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 06.09.2011 Tarihi ve Karar Sayısı/44 sayılı Meclis kararıyla başlamış olup, 01.01.2012 tarihinde çalışmalara başlamıştır.

3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

(MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015 31/12/2015)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or%

Büt.Or%

46.11.02.39.01.09.09.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

26

0

0

26

0

26

0

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

8

0

0

8

0

8

0

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

1.060.035,00

22.345,00

7.345,00

1.075.035,00

989.619,14

85.415,86

92

93

46.11.02.39.01.09.09.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

299.929,00

0

15.000,00

284.929,00

0

284.929,00

0

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2

0

0

2

0

2

0

0

Sayfa Toplamı

1.360.000,00

22.345,00

22.345,00

1.360.000,00

989.619,14

370.380,86

Genel Toplam

1.360.000,00

22.345,00

22.345,00

1.360.000,00

989.619,14

370.380,86

73

73

Genel Toplam

1.150.000,00

73.220,00

28.500,00

1.194.720,00

894.994,97

299.725,03

75

78

228


ARAÇ VE GEREÇ DURUMU Cenaze nakil aracı Cenaze yılama aracı Otobüs Kompresör (hilti) Jeneratör Sırt tırpanı Tabut Soğutuculu tabut Ağaç kesme motoru TOPLAM

2 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Adet 1 Adet 6 Adet 11 Adet 2 Adet 2 Adet 27 Adet

•Personel Durumu :

Müdür :1 İşçi :1 Toplam

• Teknolojik Durum :

   

Bilgisayar : 3 Adet Yazıcı ve Fotokopi Makinesi : 1 Adet Telefon (Dış Hat) : 1 Adet Telefon (İç Hat) : 2 Adet

:2

• 2015 yılı 01.01.2015 itibariyle hizmet alımı yapıldı. Hizmet alımında; 1 adet Gassal, 1 Adet genel idari sorumlusu 1 adet ekip sorumlusu, 4 adet şoför, 18 adet düz işçi toplamda 25 personel alındı. • Alo 188 hattı kurularak tüm operatörlerden aranabilecek şekilde çalışmalar yapıldı. • Belediye sınırlarımız içinde çıkan tüm cenazelerin, mezar kazımı, yıkama, sevk, tahta, kefen vb. tüm hizmetleri birimimiz tarafından halkımıza ücretsiz olarak verilmektedir. • Belediyemiz sınırları içerisinde olan mezarlıkların defin kayıtları bilgisayar ortamına aktarılması ve istatistiki bilgilerin alınması için formlar oluşturuldu. • 114 Adet Mezar Kazımları yapıldı. • Şehir içi 114,Şehir dışı 33, Köy 205, İlçe 21 Toplam 373 adet nakil işlemi yapıldı. • Cenaze yakınları için Şehir içi 114,Şehir dışı 0,Köy 190, İlçelere 10 Toplam 314 adet otobüs gönderildi. • Yıkama aracı 35 adet gönderildi. • Gassalımız 125 adet yıkama yaptı. • 214 Adet kefen verildi. • 220 Adet mezar tahtası verildi. • 373 Anons duyurusu yapıldı. • 2015 yılı itibariyle aile mezar yeri satışımız 26 adettir. 130 Adet gülsuyu ve lokum verildi. DEFNEDİLEN MEZAR SAYILARI 01/01/2015 - 31/12/2015 Tarihleri Defnedilen şehir mezarlığı: 101 İstasyon mezarlığı: 8 Soğuksu mezarlığı: 5 Defnedilen şehit: 0 Toplam Şehir merkezi: 114

229


4 - İDARİ SOSYAL VE TEKNİK HİZMETLER Müdürlüğümüz defin ve diğer işlemlerle ilgili bilgileri anında değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Belge ve bilgiler bilgisayar ortamında hazırlanarak ilgili ünitelere ve cenaze yakınlarına verilmektedir. Sevk, idare ve kontrol mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Mezarlık alanları temizlik ve bakım onarım hizmetleri sistemli bir şekilde sürdürülmektedir. 5- YIKAMA, KEFEN, DEFİN VE DİĞER İŞLEMLER Yıkama kefenleme, cenaze namazı, defin ve diğer işlemler dini kurallara uygun olarak nizami bir şekilde yapılmaktadır. Cenaze yakınlarının Müdürlüğümüze telefon ederek adres vermeleri neticesinde cenaze ile ilgili tüm işler eksiksiz yerine getirilmektedir. Tüm vatandaşlarımızın cenaze işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

MEZARLIKLARDA ÇALIŞAN PERSONELİMİZ

230


ŞEHİR MERKEZİ ŞEHİR MEZARLIĞI İSTASYON SOĞUKSU MEZARLIKLARINA 114 NAKİL VE İLÇE VE KÖYLERE 200 ŞEHİR DIŞI 100KM DEN 33 TOPLAM: 347 CENAZE NAKİL YAPILMIŞTIR

RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE MAHALLE KONAKLARINDA MUKABELE OKUNDU VE BAYAN GASSALIMIZ TARAFINDAN CENAZE YIKAMA İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

231


KURBAN VE RAMAZAN BAYRAMLARINDA MEZAR SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ ÇİÇEKLER DAĞITILDI

232


MEZARLIK CEVRESİ YOL ÇALIŞMALARI

233


MEZARLIK İÇERİSİNDE ARA YOLLAR PARKE İLE KAPLANDI

234


MEZARLIKLAR BİLGİ SİSTEMİ KURULARAK ŞEHİR DIŞI VE YURT DIŞINDAN VATANDAŞLARIMIZIN YAKINLARININ MEZARLARINI İNTERNET ORTAMINDA GÖRMELERİ SAĞLANDI

235


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER İlimizin hızlı bir şekilde büyümesi ile beraber belediye alanlarımızda buna göre genişleme göstermiştir. Bu gelişmelerle birlikte yeni birimlerimiz kurulmuştur. İlimizin tarihi ve kültürel değerlere sahip olması ve bu tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılarak, ilimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Kurumumuzun kalkınma ajansı başta olmak üzere ve diğer projelerle ilgili yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler ile belediyemizin programında yer alan hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürekli iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalarında katkısı bulunmaktadır. Belediyemizin teknik ve teknolojik ekipmanlarının yenilenmesi, genişletilmesi ile vatandaşlarımıza etkin ve daha hızlı hizmet verme imkânına sahip olunacaktır. B –ZAYIFLIKLAR Belediyemiz hizmet alanlarının genişlemesi ve yeni birimlerin kurulması, ek hizmet binalarına ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Kurumumuz bünyesinde yer alan birimlerin kendi içerisinde, kurumun genel işleyişi ile ilgili yürütülen işlerde birimler arası koordinasyonların sağlanması, birimlerin gerçekleştirmiş oldukları işlerde birbirlerine katkı sağlamaları hem kendi birimlerinin işlerini hemde kurumun genel işleyişi açısından fayda sağlayacaktır. Belediye bütçesi içerisinde öz gelirlerin artırılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması, belediyemiz tarafından yatırım programında yer alan projelerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

236


MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “Mali ” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.(Bilecik – 29.02.2016)

Kadri ŞENTÜRK Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bilecik – 29.02.2016)

Selim YAĞCI Belediye Başkanı

237

Profile for Bilecik Belediyesi

Bilecik Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporu  

Bilecik Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporu  

Advertisement